Page 1

APTEL/2012/48595

ôV’≤<äsêu≤<é 6`12`2013 X¯óÁø£yês¡+

Publishing in : Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ñuÛÑj·T düuÛÑ\T yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 5: bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·TdüuÛÑ\ düe÷y˚XÊ\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<ä j·÷ìøÏ yêsTT<ë |ü&ܶsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ñuÛÑj·T düuÛÑ\T ø=\Te⁄BsêsTT.˝Àø˘düuÛÑ ø=\Te⁄Bs¡>±H˚ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY eTj·T HêàsY ãè+<ëìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. yê]ì düuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT yÓ÷Vü≤Hédæ+>¥ (mdt|æ), düs¡÷Z» ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT (_C…|æ) eTTsê]˝≤˝Ÿ dæ+>¥ eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Ä ‘·sê«‘· düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ C≤rj·T ^‘·+ Ä˝≤|üq‘√ Äs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á düe÷y˚XÊ\T á HÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT.

sê»´düuÛÑ˝À.. sê»´düuÛÑ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø=\Te⁄Bs¡>±H˚ sê»´düuÛÑ #Ó’s¡àHé Vü≤MT<é nHê‡Ø Ç{°e\ eTè‹ #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hédæ+>¥, eTTsê]˝≤˝Ÿ |ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düuÛÑqT X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

H˚{Ï qT+&ç |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À sêÁwüº|ü‹ |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 5: uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T u…+>±˝Ÿ˝À »s¡>∑qTqï |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ |üs¡´≥q |ü≥¢ Ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |üø£&É“+B>± ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+~.

dæ&ÉãT¢´dæ rsêàq+ y˚Ts¡πø: &çmdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 5: dæ&ÉãT¢´dæ rsêàq+ y˚Ts¡πø ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, nqTe÷Hê\T ô|≥Tºø√e<ä›ì |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷>±+BÛ ˇø£kÕ] ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ yÓqøÏÿ eTs¡\uÀs¡ì nHêïs¡T. 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T edüTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ _\T¢ edüTÔ+<äHêïs¡T. _\T¢ Á|üÁøÏj·T ˇø£y˚fi¯ Ä\dü´yÓTÆ‘˚ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ˝À¢H√, ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H√ Á|üy˚X¯ ô|fÒº neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑Hé ø±Hê«jYTô|’ ≥e÷{≤, ø√&ç >∑T&É¢‘√ <ë&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ø±Hê«jYTô|’ $<ë´s¡Tú\T <ë&ç #˚XÊs¡T. #ÓHÓ’ï qT+∫ á ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îqï »>∑Hé X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ ˝À≥dtbÕ+&é˝Àì ‘·q ìyêkÕìøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì m˙®s¡+>± e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ e<ä› á <ë&ç »]–+~. $X¯«$<ë´\j·T+ Á|ü<Ûëq π>≥T e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îqï $<ë´s¡Tú\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\T »>∑Hé ø±Hê«jYT π>≥T e<ä›≈£î sê>±H˚ ˇø£ÿkÕ]>± ø√&ç>∑T&ÉT¢, ≥e÷{≤\T ø±Hê«jYTô|’ $dæsês¡T. yÓ+≥H˚ ‘˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T <ë&ç #˚dæq yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T

|ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DÒ! #·]Á‘· ø£*–q sêj·T\d”eTqT Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T ≈£L&Ü <Óã“‹+{≤j·Tì Ä˝À#·q≈£î πø+Á<ä+ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ñÁ~ø£Ô‘·qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ∫<ä+ãs¡+ #˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛ |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DH˚ Jy√m+ dæbòÕs¡T‡ #˚dæq≥T¢ e÷{≤¢&ç+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq n≥º¬øøÏÿqfÒ¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Á|ü»\ qT+&ç edüTÔqï e´‹πsø£‘·, sê»ø°j·T bÕغ\ qT+&ç edüTÔqï Ä+<√fi¯q\ ø±s¡D+>± ôV’≤<äsêu≤<éô|’ |ü]$T‘· Ä+ø£å\T $~Ûdü÷Ô |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

düŒwüº+ #˚düTÔqï &Ûç©¢ |ü]D≤e÷\T MT&çj·÷ Á|ü#ês¡ô|’ ∫<ä+ãs¡+ eT+&çbÕ≥T d”&ÉãT¢´d” rsêàq+ y˚Ts¡πø ‘Ó\+>±D {°m+|”\≈£î k˛ìj·÷ Vü‰MT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãs¡T 5: ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ MT&çj·÷ ø£<∏äHê\˙ï nyêdüÔe+ n+≥÷ Jy√m+ düuÛÑT´\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T˝À ˇø£ düŒwüº‘· e∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. sêj·T\ ‘Ó\+>±D U≤j·T+ #˚XÊs¡ì, Jy√m+ Ä y˚Ts¡≈£î ìy˚~ø£ Ç∫Ã+<äì, ìy˚~ø£qT ‘êeTT dü+bÕ~+#êeT+≥÷ |ü\T #êqfi¯ó¢, |üÁ‹ø£\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± $|üØ‘·yÓTÆq Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïsTT. á ø£<∏äHê\‘√ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü{≤ºs¡T. {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ n–ZMT<ä >∑T–Z\yÓTÆ @ø£+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\+>±D ã+<éπø |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ã+<é q&ÉTdüTÔqï dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ Jy√m+ düuÛÑT´&Ó’q πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ‘=*kÕ] 2009 &çôd+ãs¡T9q ‘Ó\+>±D≈£î kÕqT≈£L\ Á|üø£≥q #˚dæq ∫<ä+ãs¡+ düŒ+~+#ês¡T. Jy√m+ |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DÒ Çyê«\+≥÷ ìy˚~ø£˝À Á|ü‹bÕ~+#êeTì, nsTT‘˚ MT&çj·÷˝À edüTÔqï ø£<∏äHê\ô|’ @+ düŒ+~+#ê\+≥÷ m<äTs¡T Á|ü•ï+#ês¡T. nsTT‘˚, Jy√m+ ìy˚~ø£˝À |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D‘√ bÕ≥T eTs√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq ≈£L&Ü #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq≈£î Ä<äT´&Éì uÛ≤$+∫q eTs√ Jy√m+ düuÛÑT´&ÉT >∑T˝≤+q; ÄC≤<é πø+Á<ä Vü≤À+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT ˇø£ Ä|ü¸Hé>± ñ+#ê\+≥÷ dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T @◊d”d” n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛì ø£*XÊs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï yês¡T d”&ÉãT¢´d” rsêàq+ y˚Ts¡≈£î |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì k˛ìj·÷ #Ó|æŒq≥T¢>± yês¡T MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. B+‘√ sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq nH˚~ e<ä+‘·T\T>±H˚ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·eT‘√ #Ó|æŒq≥T¢>± nã<ë›\T #Óù|Œ+<äT≈£î ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T kÕVü≤dæ+#·s¡T.B+‘√ {°ø±+Á¬>dt

>∑‘·+˝À p˝…’ 30e ‘˚Bq ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° #˚dæq rsêàq+ y˚Ts¡πø πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+<äH˚ yê<äq\T $qedüTÔHêïsTT. k˛ìj·÷>±+BÛ ôd’‘·+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻq+<äTq ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T U≤j·TeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT Ä|ü¸Hé>±H˚ ñ+#·+&ç πø+Á<ä Vü≤À+eT+Á‹øÏ ÄC≤<é dü÷#·q m+|”\T #Ó|æŒ+~ yêdüÔey˚Tq+≥÷ yê´U≤´Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. nBø±≈£î+&Ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T Çyê«*‡q ;CÒ|” ôd’‘·+ sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏk˛Ô+~. &Ûç©¢˝ÀH˚ eTø±+ y˚dæq {°CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ H˚‘·è‘·«+˝Àì ãè+<ä+ ô|<ä› m‘·TÔq ˝≤;sTT+>¥ #˚k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£îsê\T düTwüàdü«sêCŸqT ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À ≈£L&Ü sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT eT<䛑·T Çe«eTì düTwüà düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ≈£L&Ü sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT e´‹πsøÏdü÷Ô Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü{≤ºs¡T. m+‘√ |òüTq

‘Ó\+>±D ã+<é dü+|üPs¡í+

nø£“s¡TB›Hé≈£î ‘Ó\+>±D ôd>∑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 5: sêj·T\ ‘Ó\+>±D &çe÷+&é #˚dæq m+◊m+ bÕغøÏ ‘Ó\+>±D ôd>∑ ‘êøÏ+~. Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d”ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T n&ÉT¶ø=ì ì\BXÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\+ ÇqTeTT\ qs¡« e<ä› ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Äj·Tq yêVü≤Hêìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. @+ \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT m+◊m+ &çe÷+&é #˚düTÔ+<√ düŒwüº+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√dü+ m+◊m+ e´eVü≤]düTÔ+<ä+≥÷ $eT]Ù+#ês¡T. ∫es¡≈£î b˛©düT\T Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT ì\Te]+∫ nø£“s¡TB›HéqT nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·|æŒ+#˚XÊs¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì nø£“s¡TB›Hé düŒwüº+ #˚Äs¡T.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:212 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 5: sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT ìs¡dædü÷Ô, dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±DqT &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ Ç∫Ãq ã+<é |æ\T|ü⁄q≈£î Á|ü»\ qT+∫ uÛ≤Ø düŒ+<äq ø£ì|æ+∫+~. |ü~ õ˝≤¢˝À¢ s√&É¢˙ï ìsêàDTwü´+>± e÷sêsTT. ã&ÉT\T, ãdüT‡\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ düÔ+_Û+∫b˛j·÷sTT. yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\T dü«#·Ã¤+<ä+>± ã+<é≈£î düVü≤ø£]+#êsTT. dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫ ã+<é≈£î dü+|üPs¡í+>±

düVü≤ø£]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À¢ì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, Äغd” ø±]à≈£î\T ã+<é˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT \j·÷´s¡T. Äغd” &çb˛\≈£î ‘êfi≤\T y˚dæ ø±]à≈£î˝Ò eTT+<äT+&ç ã+<é˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì nìï ø√s¡Tº\˝À Hê´j·Tyê<äT\T $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ ø√s¡Tº\≈£î ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+ dü+düú˝À¢ ñ<√´>∑T\T $<ÛäT\T ãVæ≤wüÿ]+∫ ø±sê´\j·÷\ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤´+≈£î\˙ï eT÷‘·|ü&ܶsTT. |ü\T#√≥¢ {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, b˛©düT\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. ã+<é≈£î ;CÒ|”, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, d”|”◊, ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d”\‘√ bÕ≥T |ü\T ‘Ó\+>±D dü+|òü÷\T ã+<é≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ bÕ≥T Ä bÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤>∑kÕ«eTT\j·÷´s¡T. p;¢ãùdºwüHé e<ä› {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛÑ|üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY, myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ◊<äT >∑+≥\ qT+#˚ u…’sƒêsTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T n‹>± yÓ÷Vü≤]+#·&É+‘√ {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. B+‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »s¡>∑&É+‘√ rÁe ñÁ~ø£‘·Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ˝À ã+<é dü+|üPs¡í+>± »]–+~.

sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqô|’ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚düTÔqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. á Á|ü‹bÕ<äq≈£î eT÷\ dü÷Á‘·<ë¬s’Hê πø+Á<ä Äs√>∑´yÓ’<ä´ XÊK eT+Á‹ >∑T˝≤+q; ÄC≤<é |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä Vü≤À+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq _\T¢ eTTkÕsTT<ë˝À ˇø£ Ä|ü¸Hé>±H˚ ñ+#ê\+≥÷ wæ+&˚qT ÄC≤<é ø√sês¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±Dyê<äT˝À¢ eT∞¢ ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq yÓq≈£îÿ yÓ[¢qfÒºqqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq |ü≥¢ {°ÄsYmdt Ç∫Ãq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Á|üC≤düŒ+<äq ø£ì|æ+#·&É+‘√ Jy√m+ düuÛÑT´\T |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢

{Ï._\T¢ sê<äT: nõ‘Ydæ+>¥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 5: Á|üdüTÔ‘· bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ {Ï._\T¢ sêuÀ<äì πø+Á<ä eT+Á‹ nõ‘Ydæ+>¥ yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT nõ‘Ydæ+>¥‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\T ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ nõ‘Ydæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï._\T¢ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+˝ÀH√, ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î edüTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±Dπø ‘êeTT eT<䛑·T ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ø£+fÒ eTT+<˚ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T @s¡Œ&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±Dπø..düTcÕà ø£èwæ : ø√<ä+&Ésê+ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 5: dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±Dπø ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘·, ˝Àø˘düuÛÑ˝À Á|ü‹|üø£å H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ eTs√e÷s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡ì {ÏC…mdæ #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ {ÏC…mdæ H˚‘·\T düTcÕàdü«sêCŸqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D e#˚Ã˝≤ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

ˇπø Ç+{À¢ ◊<äT>∑Ts¡T

u≤*ø£\ Vü≤‘·+ >∑j·T, ;Vü‰sY: ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T u≤*ø£\qT sêÁ‹ ìÁ<äb˛‘·T+&É>± ø±*à #·+|æq |òüT≥q ;Vü‰sY >∑j·T ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ˇø£ Á>±eT+˝À »]–+~. ◊<äT>∑Ts¡T u≤*ø£\T 8 qT+∫ 13 @fi¯¢ eT<Ûä´ej·TdüTyês¡T. Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï ˇø£ ‘·>±<ë˝À eTT>∑TZs¡T nqï<äeTTà\ô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. <ë+‘√ ‘·eTqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚kÕÔs¡ì uÛÑj·T|ü&çq nqï<äeTTà\T ‘·eT |æ\¢\+<ä]˙ ˇπø Ç+{À¢ ˇ+≥]>± e~* bÕ]b˛j·÷s¡T. ns¡úsêÁ‹ Ç+{À¢ #=s¡ã&çq kÕj·TT<ÛäT\T u≤*ø£\+<ä]˙ #·+ù|dæ ˇø£ u≤\T&çì e÷Á‘·+ e~*ô|{Ϻq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À <ëj·÷<äT\ eT<Ûä´ ‘·>±<ë˝Ò á <ës¡TD≤ìøÏ ø±s¡DeTì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

06page01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you