Page 1

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 294

ù|J\T : 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

Äj·Tq bÕ\T b˛XÊs¡T.. q÷´&Ûç©¢, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·TuÀeTì #Ó|æŒ ‘·eT HÓ‹Ôq ¬ødæÄsY bÕ\T b˛XÊs¡ì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· πsDTø±#Í<ä] nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. n˝≤π> sêÁwüº+˝Àì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt $»j·TuÛÒ] yÓ÷–düTÔ+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ã\+ ñ+<äì nHêïs¡T. Ä ã\y˚T ø±+Á¬>dtqT ¬>*|ædüTÔ+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düeTs¡+ Äs¡+uÛÑ+

Vü‰MT Ç#êÃ+..

HÓs¡y˚sêÃ+

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): n+‘ê yê[¢wüº+.. bı‘·TÔ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì {ÏÄsYmdt ìj·T$T+#·&Üìï kÕ«>∑‹düTÔHêïeTì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ ÇùdÔ.. {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ nHêï s¡T. nsTT‘˚ H˚&ÉT e÷{e÷sêÃs¡T.. <ëìô|’ düŒ+~+#·uÀeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ bı‘·TÔ\ $wüj·T+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì ìj·T$T+ #·&Üìï kÕ«>∑‹düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≤ô|’ Vü‰MT Ç∫Ã+~.. HÓs¡y˚]Ã+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Á|ü‘˚´ø£ ùdº≥dt ø£*Œ+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+ ã\+>± ñ+fÒH˚ <˚X¯+ XÊ+‹j·TT‘·+>± ñ+≥T+~. mìïø£˝À¢ Væ≤+dü≈£î ‘êe⁄˝Ò<äT. nìï mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#·&É+ U≤j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T.

k˛ìj·÷ e˝Ò¢..

‘Ó\+>±D≤

es¡+>∑˝Ÿ, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): k˛ìj·÷ ˇø£ÿ] e˝Ò¢ ª‘Ó\+>±D≤μ kÕ<Ûä´yÓTÆ +<äì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷ ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D≤ e#˚Ã<˚ ø±<äT. ø£s¡Ô, ø£s¡à, ÁøÏj·T n˙ï ÄyÓTH˚. ÄyÓT e˝Ò¢ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D≤ Ç∫Ãq |òüTq‘· ø±+Á¬>dtπø <ä≈£îÿ‘·T+~. ‘Ó\+>± D≤ô|’ _C…|æ Ä<ä´+‘·+ Á&Üe÷˝≤ &ç+~. ôV’≤<äsêu≤<é ¬syÓq÷´ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìπø. ‘Ó\+>±D≤˝À 4y˚\ yÓT>±yê≥¢ |üesY bÕ¢+≥¢qT HÓ\ø=\TŒ‘ê+. {ÏÄsYmdt bı‘·TÔô|’ #·s¡Ã\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. {ÏÄsYmdt≈£î, ø±+Á¬>dt≈£î eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ô|s¡>∑˝Ò<äT. bı‘·TÔ ø√dü+ {ÏÄsYmdt‘√ ôV’≤˝…yÓ˝Ÿ ø£$T{° #·s¡Ã\T kÕ–k˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<é ‘Ó\+>±D≤ ÄX¯.. b˛\es¡+ d”e÷+Á<ÛäT\ XÊ«dü nì n_Ûe]í+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç|ü⁄Œ&ÉT _\T¢ ø±<äT #·≥º+.. pHé 2q ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T Ä$sꓤe+ ø±qTHêïj·Tì nHêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yês¡T ø£*dæyÓT*dæ n_Ûeè~› #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ªkÕs¡«Á‹ø£μ @Á|æ˝Ÿ 7-y˚T12 es¡≈£î mìïø£\ Á|üÁøÏj·T <˚X¯yê´|üÔ+>± øö+{Ï+>¥.. y˚T 16q.. m|”˝À @Á|æ˝Ÿ 30, y˚T 7q b˛*+>¥.. ‘Ó\+>±D≤˝À.. @Á|æ˝Ÿ 30q... d”e÷+Á<Ûä˝À... y˚T 7q.. ˝Àø˘düuÛÑ‘√ bÕ≥T m|”, dæøÏÿ+, ˇ&çXÊ nôd+;¢˝≈£î mìïø£\T <˚X¯yê´|üÔ+>± ‹s¡düÿs¡D z≥T

q÷´&Ûç©¢, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <˚X¯+˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î q>±sê yÓ÷–+~. ‘=$Tà~ $&É‘·\T>± mìïø£\ Á|üÁøÏj·T »s¡>∑qTqï~. @Á|æ˝Ÿ 7q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ y˚T 12‘√ eTT–j·TqTqï~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À @Á|æ˝Ÿ 30q, y˚T 7q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~. ‘Ó\+>±D≤˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À¢ @Á|æ˝Ÿ 30q.. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ y˚T 7q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~. y˚T 16q <˚X¯yê´|üÔ+>± z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. Ä s√CÒ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\≈£î ‘Ós¡˝Ò∫+~.16e kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ôw&É÷´\T $&ÉT<ä˝…’+~. N|òt m\ø£åHé ø£$TwüqsY $mdt dü+|ü‘Y ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î mìïø£\ ôw&É÷´\TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ‘√ bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, dæøÏÿ+, ˇ&çXʇ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. <˚X¯yê´|üÔ+>± mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘· ˝Àø˘düuÛÑ ø±\|ü]$T‹ y˚T 31e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï~. B+‘√ y˚T 31 ø£+fÒ eTT+<äT mìïø£\ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô. ákÕ] mìïø£˝À¢ 81.4ø√≥¢ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝‘√ b˛*ùdÔ á @&Ü~ 10ø√≥¢ eT+~ n<äq+>± ô|]>±s¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 9.30 \ø£å\ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T. @Á|æ˝Ÿ 9q nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢q÷ z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T »s¡>∑qTqï~. bÕs¡<äs¡Ùø£+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº dü+|ü‘Y ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\≈£î m≥Te+{Ï Ä≥+ø£+ ñ+&ÉuÀ<äHêïs¡T. mìïø£\T ùd«#·Ã¤>± Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ #·÷ùd+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï+. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T Äj·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. mìïø£\ Á|üÁøÏj·T @Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚B‘√ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ y˚T 12es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~. <˚X¯yê´|üÔ+>± 9<äX¯˝À¢ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D »s¡>∑qTqï~. @Á|æ˝Ÿ 7qT+&ç ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. @Á|æ˝Ÿ 7, 9,10, 12, 17, 24, 30 ‘˚B\˝Àq÷, y˚T 7, 12 ‘˚B\˝Àq÷ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. ‘=* $&É‘· @Á|æ˝Ÿ 7q, ¬s+&√ $&É‘· @Á|æ˝Ÿ 9q, eT÷&√ $&É‘· 10q, Hê˝ÀZ $&É‘· 12q, ◊<√ $&É‘· 17q, Äs√ $&É‘· 24q, @&√ $&É‘· 30q, mì$T<√ $&É‘·

¬s+&ÉT#√{≤¢ n~Ûø£ kÕúHê\T

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\≈£î ø±+Á¬>dt dæ<äΔ+.. bı‘·TÔ\ e´eVü‰s¡+ô|’ n~ÛcÕºHêì<˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+ nì |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTੇ &ç.lìyêdt nHêïs¡T. MT&çj·÷ ‘√ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |”d”d” n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ÇùdÔ d”«ø£]+#˚+ <äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïqì nHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ @ |ü<ä$ Ç∫ÃHê d”«ø£]kÕÔqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àq÷, d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\Tbı+<ä&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêe&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt˝À {ÏÄsYmdtqT $©q+ #˚j·T&É+.. #˚j·Tø£b˛e&É+ ¬ødæÄsY ÇwüºeTì ‘Ó*bÕs¡T.

<˚X¯eT+‘ê qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»qy˚T.. ;CÒ|” d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ dü+|òüT+ mìïø£\ ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{Ï+∫q+<äTq sêÁwüº+˝Àì Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Ár&û dæìe÷qT #·÷&ÉuÀ‘·THêïs¡ì ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT d”ôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ nHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, eTs√yÓ’|ü⁄ XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\T »s¡>∑qTqï+<äTq sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô yê‘êes¡D+ HÓ\ø=qï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À bÕغ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHéM mdtmdt Á|üuÛ≤ø£sY, ø±s¡´<ä]Ù mdt. ≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. H˚&ÉT sêÁwüº+˝À, <˚X¯+˝À mìïø£\T »s¡>∑uÀ‘·Tqï+<äTHê qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ ã\+>± MdüTÔqï<äì, á mìïø£˝À¢ ;CÒ|”øÏ eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔj·THêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ bÕغ\qT M&ÉuÀ‘·THêïs¡ì, n˝≤π> qeTTà≈£îqïyê]øÏ |ü+>∑Hêe÷\T ô|fÒº yê]ì ≈£L&Ü Á|ü»\T #·÷&ÉuÀ‘ês¡Hêïs¡T. H˚&ÉT d”e÷+Á<Ûäô|’ πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚TXŸ, ø£eT˝ŸHê<∏é\ e÷≥\T #·÷düTÔ+fÒ sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ sê»´düuÛÑ˝À »]–q #·s¡Ã˝À ¬s+&√ n+ø£+ #·s¡Ã |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·Tqï<äHêïs¡T. Bìì #·÷dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. C…’sê+ s¡y˚TXŸ yê´K´˝À¢ d”e÷+Á<ÛäqT |òæø˘‡&é &çbÕõ{Ÿ>±, ‘Ó\+>±DqT C≤sTT+{Ÿ nøö+{Ÿ>± ô|≥Tº≈£îì ø±+Á¬>dt bÕغ \_Δbı+<ë\ì

#·÷k˛Ô+<äHêïs¡T. mìïø£\T &ÉãT“‘√ eTT&ç|ü&ç ñqï+<äTHê H˚‘·\ e<ä› q\¢&ÉãT“ ãj·T≥≈£î rj·T&É+ ø√düy˚T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.500 H√≥T #Ó˝≤eTDÏøÏ nqTeT‹ Ç∫Ã+<äì $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\T|ü⁄‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]¶HÓHé‡ ‘Ó∫Ãq+‘· $T>∑‘ê... 2˝À

y˚T 7q, ‘= $Tà<√ $&É‘· y˚T 12q »s¡>∑qTHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT]ø=ìï sêÁcÕº˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. pHé ˇø£{À ‘˚Bq 16e ˝Àø˘düuÛÑ ø=\Te⁄Bs¡qTqï~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À.. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï<äì dü+|ü‘Y ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 30q ‘=* b˛*+>¥ ø±>± eT* b˛*+>¥ y˚T 7q »s¡>∑qTqï~. y˚T 16q <˚X¯yê´|üÔ+>± z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T.. n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&˚ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D≤˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢.. mìïø£\ Á|üÁøÏj·T Ç˝≤ »s¡>∑qTqï~. @Á|æ˝Ÿ 2q H√{Ï|òæπøwüHé..@Á|æ˝Ÿ 9es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D.. @Á|æ˝Ÿ 10q |ü]o\q.. @Á|æ˝Ÿ 12q Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D.. @Á|æ˝Ÿ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~. n<˚$<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä˝À.. @Á|æ˝Ÿ 12q H√{Ï|òæπøwüHé.. @Á|æ˝Ÿ 19e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D.. 21q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q.. 23q Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D.. y˚T 7q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~. $X‚cÕ+XÊ\T.. $T>∑‘ê... 2˝À


2

s¡+>±¬s&ç¶

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·‘·s¡TyêsTT.. ªkÕs¡«Á‹ø£μ düeTs¡+ Äs¡+uÛÑ+ --2014, »qe] 1 es¡≈£î ñqï z≥s¡T *düTº Á|üø±s¡+ mìïø£\T --z≥s¡¢≈£î dæ¢|ü⁄Œ\T Çe«qTHêïs¡T --12 \ø£å\ Ç$m+\T $ìjÓ÷>∑+ --50\ø£å\ eT+~ b˛©düT\ ùde\T $ìjÓ÷>∑+ -- 9q z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+.. z≥s¡T>± ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ •_sê\T --<˚X¯yê´|üÔ+>± 9.30\ø£å\ b˛*+>¥πø+Á<ë\T @sêŒ≥T --<˚X¯yê´|üÔ+>± ‹s¡düÿs¡D z≥T --|üØø£å\≈£î Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü @sêŒ≥T¢ --Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ mìïø£\T --‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À @Á|æ˝Ÿ 24q b˛*+>¥ --‘Ó\+>±D≤˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À¢ @Á|æ˝Ÿ 30q b˛*+>¥ --d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ y˚T 7q b˛*+>¥ --ø£sêï≥ø£, eTVü‰sêÁcÕº˝À¢ @Á|æ˝Ÿ 17q b˛*+>¥ --y˚T|òü÷\j·T˝À @Á|æ˝Ÿ 9q mìïø£ --Hê>±˝≤+&é˝À @Á|æ˝Ÿ 9q --|ü+C≤uŸ˝À @Á|æ˝Ÿ 30q --sê»kÕúHé˝À @Á|æ˝Ÿ 17, 24 ‘˚B\˝À.. --dæøÏÿ+˝À.. @Á|æ˝Ÿ 12q.. --ˇ&çkÕ˝À.. @Á|æ˝Ÿ 10, 17 ‘˚B\˝À.. --&Ûç©¢, Vü≤sê´Hê\˝À @Á|æ˝Ÿ 10q -->∑T»sê‘Y˝À @Á|æ˝Ÿ 30q --C≤s¡â+&é˝À @Á|æ˝Ÿ 10, 17, 24 ‘˚B\˝À.. --j·TT|æ˝À @Á|æ˝Ÿ 10, 17, 24, 30, y˚T 7, y˚T 12 ‘˚B\˝À --#·+&û|òüTsY˝À @Á|æ˝Ÿ 10, <ëÁ<ë, q>∑sYVü≤y˚©˝À @Á|æ˝Ÿ 30‘˚B\˝À.. --Á‹|ü⁄s¡˝À @Á|æ˝Ÿ 7, 12 ‘˚B\˝À --Hê>±˝≤+&é˝À @Á|æ˝Ÿ 9q.. --;Vü‰sY˝À @Á|æ˝Ÿ 17, 24, 30, y˚T 7, 12 ‘˚B\˝À.. --»eT÷àø±oàsY˝À @Á|æ˝Ÿ 10, 17, 24, 30, y˚T 7 ‘˚B\˝À.. --eTDÏ|üPsY˝À @Á|æ˝Ÿ 9, 17 ‘˚B\˝À --|ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À.. @Á|æ˝Ÿ 17, 24, 30, y˚T 7, 12 ‘˚B\˝À.. --&ÜeTHé&Éj·T÷´˝À @Á|æ˝Ÿ 30q.. --πøs¡fi¯˝À @Á|æ˝Ÿ 17q.. -->√yê˝À @Á|æ˝Ÿ 17q.. --eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À @Á|æ˝Ÿ 10, 17, 24 ‘˚B\˝À.. --@Á|æ˝Ÿ 7q ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 9q Äs¡T sêÁcÕº˝À¢q÷, ‘=$Tà~ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 10q 14 sêÁcÕº˝À¢q÷, 92 bÕs¡¢yÓT+≥TìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 12q eT÷&ÉT sêÁcÕº\T.. nsTT<äT bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 17q 13 sêÁcÕº˝À¢q÷, 122 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 24q 12 sêÁcÕº\T.. 117 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, @Á|æ˝Ÿ 30q ‘=$Tà~ sêÁcÕº˝À¢q÷, 89 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, y˚T 7q @&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷.. 64 bÕs¡¢yÓT+≥TìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷, y˚T 12q 3 sêÁcÕº˝À¢q÷, 41 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï~.

ø=‘·Ô U≤‘ê ‘Ós¡yê*‡+<˚ ø=‘·Ô z≥s¡¢≈£î kÕàs¡Tºø±s¡T¶\TnuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‹s¡düÿs¡D z≥T mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø=‘·Ô z≥s¡¢≈£î kÕàs¡Tºø±s¡T¶\T ÇdüTÔHêï+..bÕ‘·yês¡T ≈£L&Ü Çùdyê πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ ø=+‘· kıeTTà #Ó*¢+∫ kÕàs¡Tº ø±s¡T¶qT bı+<äe#·TÃ..ø=‘·Ô>± 76 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢>± ‘·eT ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. e÷]à 9 es¡≈£î ø=‘·Ô z≥s¡T¢ ‘·eT ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·TÃ. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À 6ø√≥¢ 24 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. yê]˝À |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ 3,13,59,303eT+~ ø±>±.. 3,10,22,228 eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢

n‘·´~Ûø£ z≥s¡T¢ >∑\ õ˝≤¢>± ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 50.32 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. n‘·´\Œ+>± z≥s¡T¢ ñqï õ˝≤¢>± $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ #√≥T #˚düT≈£î+~. nø£ÿ&É 16.86 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·TqTqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ÄdüTÔ\qT, n|ü⁄Œ\qT, $<˚o˝À¢ ñqï ÄdüTÔ\qT, πødüT\ $esê\qT n|òæ&É$≥¢˝À ‘Ó*j·TCÒj·÷*. ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ ÇùdÔ.. yês¡T •øå±s¡TΩ\e⁄‘ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+&ç ø√&é neT˝À¢øÏ e∫Ã+<äì, nìï sê»ø°j·TbÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT u≤´+≈£î U≤‘ê\ <ë«sêH˚ Ks¡TÃ\T #·÷|æ+#ê\ì ø√sês¡T. m+|” nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡Tà |ü]$T‹ 70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ø±>±..

nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡Tà |ü]$T‹ì 28 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ês¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› nìï edü‘·T\T ø£*ŒdüTÔHêï+. 69,014 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·TqTHêï+. 450 ø£+ô|˙\ bÕsê $T\≥Ø dæã“+~ ø±yê\ì πø+Á<ëìï ø√]q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT]ø=+‘·eT+~ì ø√s¡qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡düÿs¡D z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃ. nsTT‘˚ Ä z≥T #Ó\¢uÀ<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡TÃô|’q nã®s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt, d”|”◊, d”|æ◊m+, {ÏÄsYmdt, {°&û|”, _C…|æ bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø=~›ùd|ü{Ï ÁøÏ‘·+ ‘·eTqT ø£*dæ ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\qT ì\T|ü⁄CÒj·÷\ì ø√sês¡ì, Ä $wüj·÷ìï

πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ ‘Ó*j·TCÒj·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïj·Tì, @Á|æ˝Ÿ 30q ‘Ó\+>±D˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢q÷, y˚T 7q d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢q÷ b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ìs¡“¤j·T+>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT z≥s¡T $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃ. b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·, nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.z≥s¡¢ dæ¢|ü⁄Œ\qT b˛*+>¥q≈£î ¬s+&ÉTs√E\ eTT+<äT>± Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T z≥s¡¢≈£î Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡T ø±s¡T¶ ˝Òì yês¡T.. 21 s¡ø±\ >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\qT #·÷|æ+∫z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê*

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêÁwüº+˝À Ç{°e\ |ü\T #√≥¢ ≈£î]dæq nø±\esê¸\ e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. ãT<Ûäyês¡+ $T&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åîsê\T |üX¯´|ü<äà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìC≤e÷u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, yÓT<äø˘, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T

qwüºb˛e&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À¢ |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î ˇø£ ¬s’‘·T eTè‹ #Ó+<ä>±, |ü\Te⁄]øÏ >± j·÷\j·÷´j·Tì , Ä ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä <äTø√yê\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´+>± yÓTTø£ÿC§qï $Ts¡|ü, e÷$T&ç, ñ*¢, ≈£Ls¡>±j·T\qT |ü+&çdüTÔqï ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡Hêïs¡T. $T]ÃøÏ mø£sê≈£î s¡÷.25y˚\T, yÓTTø£ÿC§qï≈£î 15y˚\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢ ‘√≥\≈£î s¡÷.25y˚\T qwüº|ü] Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ÄyÓT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+

&é#˚XÊs¡T. n˝≤π> ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\ e\¢ kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº øÏ+<ä q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À kÕ>∑T˙s¡T n+<äø£, ¬s’‘·T\T nH˚ø£ Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü+≥\≈£î dü]>±Z ˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ n–Z ‘Ó>∑T\T e+{Ï$ k˛≈£î‘·THêïj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó>∑Tfi¯¢qT ìyê]+#˚+<äT≈£î kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº øÏ+<ä ìs¡+‘·s¡+>± kÕ>∑T˙s¡T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ sêeTø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ø√dü + y˚ ≥ ! <˚X¯eT+‘ê qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»qy˚T..

e÷Á‘êHê dü]b˛<äì, BìøÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À yÓTC≤]{° düuÛÑT´\ eT<䛑·T ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. πs|ü⁄ Ä]¶HÓHé‡ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·s¡Ã »]–‘˚ eT<䛑· \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√bÕ≥T Ä]¶HÓHé‡ bÕdt ø±<äì nHêïs¡T. B+‘√ bÕX¯ó|ü‘êÁdüÔ+>± e÷] ø±+Á¬>dt z≥$TøÏ ø±s¡D+ ø±>∑\<äHêïs¡T. mìïø£\ z{Ï+>¥ $TwüHé˝À ]»ø˘º Ä|ü¸Hé ñ+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·TyÓTÆHê z≥s¡T≈£î nuÛÑ´]ú q#·Ãø£ ]C…ø˘º #˚XÊsê? Á|üC≤kÕ«eT´+ô|’ qeTàø£+ ˝Òø£Hê, ndü\T m+<äT≈£î b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ e∫à zfÒdæq≥Tº e+{Ï Á|üX¯ï\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êj·THêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Δì ø±+øÏådü÷Ô ;CÒ|” mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\T ;CÒ|” ˇ+≥]>±H˚ yÓ\T‘√+<äHêïs¡T. me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀ<äHêïs¡T. nbÕsTT+f…&é &˚ ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î bÕغ n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$TkÕÔeTHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt≈£î |üsêuÛÑe+ U≤j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘êC≤ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î |üsêuÛÑe+ ‘·|üŒ<äì _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· dæôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ nHêïs¡T. mìïø£\T düC≤e⁄>± kÕπ>˝≤ #·÷&Ü\ì mìïø£\ ø£$TwüqsY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ _\T¢˝À ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°.. Ä]¶HÓqT‡ <ë«sê KeTà+ õ˝≤¢˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä≈£î n|üŒ–+#·&Üìï kÕúì≈£î\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. mìïø£˝À¢ Ä bÕغøÏ ‘·–q ãT~Δ #ÓãT‘ês¡ì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. _\T¢˝À ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° Ä]¶HÓqT‡ <ë«sê $uÛÑõ+#·&É+ $#ês¡ø£s¡eTì nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ª‘·eT e<ä› s¡÷bÕsTT ˝Ò<äT.. bÕغ |òü+&ÉT>± &ÉãT“\T ÇùdÔH˚ mìïø£˝À¢ ì\ã&É‘ê+μ nì ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T |ü\T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘Óπ>dæ #ÓãT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä q>∑s¡, |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\T sê»ø°j·T bÕغ\≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{ϺdüTÔHêïsTT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\ Á|üuÛ≤e+ >∑D˙j·T+>± ñ+≥T+<äqï sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\ $X‚¢wüq\T H˚‘·\≈£î ø£+{Ï MT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. Á|ü‘·´s¡TΔ\≈£î B≥T>± ì*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ y˚≥ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»˝À¢øÏ m˝≤>√˝≤ rdüT¬øfi‚¢+<äTπø eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T #˚|ü{≤ºs¡qï $eTs¡Ù\T düs¡«Á‘ê kÕ>∑T‘·THêïsTT. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j˚T neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√.. <ëì qT+&ç ãj·T≥ |ü&˚+<äT≈£î>±qT eTTì‡b˛˝Ÿ‡qT #˚|ü{≤ºs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\Tb˛≥eTT\T |üø£ÿq ô|&ç‘˚ Ç‘·s¡bÕغ\ Hêj·T≈£î\ $\TyÓ’q düeTj·÷ìï eè<Ûë #˚ùd+<äTπø mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ns√|ædüTÔHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À 8 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\THêïsTT. 218eT+~ øöì‡\s¡T¢.. mqTïø√yê*‡ ñ+~. mìï¬ø’q øöì‡\s¡T¢ #Ó’s¡àq¢qT |üs√ø£å |ü<äΔ‹˝À mqTïø√qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT∫©|ü≥ï+˝À 42,

>∑T&çyê&É˝À 36, q÷õM&ÉT˝À 30, »>∑Zj·T´ù|≥˝À 25, ô|&Éq˝À 23, ‹s¡TePs¡T˝À 20, ñj·T÷´s¡T˝À 20, q+~>±eT˝À 20 yês¡T¶\THêïsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À nq+‘·|ü⁄s¡+, ‘ê&ç|üÁ‹, >∑T+‘·ø£\T¢, sêj·T<äTs¡Z+, ø£˝≤´D<äTs¡Z+, <Ûäs¡àes¡+, ø£~], Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+, eT&Éø£•s¡, |ü⁄≥º|ü]Ô nôd+;¢ kÕúHê\‘√ bÕ≥T.. nq+‘·|ü⁄s¡+, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\ô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. kÕúìø£ |ü]dæú‘·T\T, nuÛÑ´]ú‘·«+, kÕe÷õø£ düMTø£s¡D\T rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 12 q>∑s¡, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+düú˝À¢ ¬>\Tbı+<˚ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ nH˚«wüD kÕ–düTÔHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì ∫‘·÷Ôs¡T ø±s=ŒπswüHé, |ü⁄‘·÷Ôs¡T, lø±fi¯Vü≤dæÔ, eT<äq|ü˝…¢, |ü⁄+>∑q÷s¡T, q>∑], |ü\eT H˚s¡T eTTìdæbÕ*{°\≈£î e÷]à 30q mìïø£ »s¡>∑qTqï~. Äs¡T eTTìdæbÕ*{°˝À¢ì 169yês¡T¶\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eT<äq|ü˝…¢˝À 35 yês¡T¶\≈£î, lø±fi¯Vü≤dæÔ˝À 35, |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À 24, |ü\eTH˚s¡T˝À 24,q>∑]˝À 27, |ü⁄‘·÷Ôs¡T˝À 24 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. n˝≤π> ∫‘·÷Ôs¡T ø±s=ŒπswüHé˝À 50 &ç$»q¢≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé $TqVü‰ sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T @&ÉT eTTìdæbÕ*{°˝À¢q÷, eT÷&ÉT q>∑s¡

|ü+#êj·Tr˝À¢q÷ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. n<˚$<Ûä+>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì 12 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. eTTK´+>± »qs¡˝Ÿ kÕúHê\ô|’ bÕغ\T ø£H˚ïXÊsTT. ‘ÓHê*, qs¡düsêe⁄ù|≥, πs|ü˝…¢, dü‘ÓÔq|ü*¢, eT+>∑fi¯–] |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ì ÄXÊeVüQ\T me] Á|üj·T‘êï˝À¢ yês¡T ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. n˝≤π> yÓ’mdtÄsYdæ|æ õ˝≤¢˝À ø£&É|ü ø±s=ŒπswüHé‘√ bÕ≥T mì$T~ eTTìdæbÕ*{°\THêïsTT. sê»+ù|≥ eTTìdæbÕ*{° mìïø£ e÷Á‘·y˚T yêsTT<ë |ü&ç+~. ø£&É|ü ø±s=ŒπswüHé, Ábı<äT›≥÷s¡T, sê»+ù|≥, sêj·T#√{Ï, »eTà\eT&ÉT>∑T, |ü⁄*yÓ+<äT\ eTTìdæbÕ*{°\ |ü<äM ø±\+ 2010, ôdô|º+ãsY 29‘√ eTT–dæ+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì q+<ë´\, Ä<√ì, m$Tà>∑q÷s¡T, &√Hé eTTìdæbÕ*{° \‘√ bÕ≥T Ä‘·à≈£Ls¡T, ãq>±q|ü*¢, Äfi¯¢>∑&ɶ, >∑÷&É÷s¡T, q+~ø=≥÷ÿs¡T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. ø£s¡÷ï\T $TqVü‰ @&ÉT eTTìdæbÕ*{°\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. M{Ï˝À¢ Hê\T>∑T ;d”\≈£î <äø±ÿsTT. n<˚$<Ûä+>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé, Hêj·TT&ÉTù|≥ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr, Ä‘·à≈£Ls¡T, >∑÷&É÷s¡T, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, yÓ+ø£≥–], ø±e* eTTìdæbÕ*{°˝À¢ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT.

¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ ‘·\eTTqø£ ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ô|’ #·s¡Ã Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt≈£î ‘ês¡Te÷s¡T..? 2009 mìïø£˝À¢ Ç˝≤.. q÷´&Ûç©¢, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìïø£\T Ksês¡T ø±e&É+‘√ bÕغ\˙ï nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·T>±.. eT]ø=+<äs¡T ø£düs¡‘·TÔ˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. Ç+ø=+<äs¡T ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ y˚≥ kÕ–düTÔHêïs¡T. ¬>*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\T @ bÕغ˝À ñqï|üŒ{Ïø° yê]ì Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dtbÕغ e÷Á‘·+ n‘·´~Ûø£+>± dæ{Ϻ+>¥\πø neø±X¯+ Ç#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì düe÷#ês¡+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· Ç|üŒ{Ïπø ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·&É+.. Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚$<Ûä+>± ne÷Bà ≈£L&Ü ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#·&É+ $~‘·y˚T. ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã.. ø±+Á¬>dtbÕغ ¬>\T|ü⁄ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔø£s¡+>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. Vü‰´Á{Ïø˘ ø=&ÉT‘·T+<ë.. ˝Ò<ë nqï <ëìô|’ ≈£L&Ü Á|ü»\T #·]ÃdüTÔHêïs¡T. ø=+‘·ø±\+ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ ø=ìï sêÁcÕº\T #˚j·T÷‘· ìe«&É+‘√ j·TT|æm-2 düsêÿsY n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ ‘êC≤ mìïø£˝À¢ Ä |ü]dæú‹ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À >∑+&ç |ü&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì n+≥THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ sêÁwüº+˝À dæ+–˝Ÿ &çõ{Ÿπø ø±+Á¬>dt |ü]$T‘·eTj˚T´ neø±XÊ\THêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ Ç<˚ |ü]dæú‹ ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ eTTK´+>± @&ÉT sêÁcÕº˝À¢ì ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´\T ‘√&ÉŒ&ܶs¡ì n+≥THêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, eTVü‰sêÁwüº, sê»kÕúHé, πøs¡fi¯, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, >∑T»sê‘Y\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ 10 ø£+fÒ m≈£îÿe kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø√e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷Á‘·+ πøe\+ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ e÷Á‘·y˚T ø±+Á¬>dtbÕغøÏ m≈£îÿe kÕúHê\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. @<˚yÓTÆHê Äj·÷ sêÁcÕº\ô|’H˚ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± >∑‘· mìïø£˝À¢.. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À 80 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt≈£î 21 m+|” d”≥T¢ ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. eTVü‰sêÁwüº˝À 17 kÕúHê\qT,Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 42 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ ø±>± >∑‘˚mìïø£˝À¢ 33, sê»kÕúHé˝À 25 kÕúHê\≈£î>±qT 20 kÕúHê˝À¢, eTVü‰sêÁwüº˝À 48kÕúHê\≈£î>±qT 17kÕúHê˝À¢q÷, πøs¡fi¯˝Àì 20 kÕúHê\≈£î>±qT 13kÕúHê˝À¢q÷, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì 29kÕúHê\≈£î>±qT 12 kÕúHê˝À¢q÷, >∑T»sê‘Y 26 kÕúHê\≈£î>±qT 11 kÕúHê˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä @&ÉT sêÁcÕº˝À¢.. yÓTT‘·Ô+ 270 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥¢≈£î >±qT ø±+Á¬>dt bÕغ 127 kÕúHê\qT

¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ $~‘·y˚T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ákÕ] nqTe÷qy˚T.. >∑‘· mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT ø£{Ϻô|{Ϻq|üŒ{Ïø°..‘êC≤ mìïø£˝À¢ kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛e#·Ãì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 42 ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt bÕغ 33 kÕúHê˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ Ä |ü]dæú‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 25 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\ô|’ ÄX¯\T e<äT\Tø√yê*‡+<˚qì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt≈£î nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñ+&É&É+‘√ 17 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥¢≈£î >±qT.. 10d”≥T¢ Ä bÕغøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì #ÓãT‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ {ÏÄsYmdt bı‘·TÔ $wüj·T+ ‘˚\Ãø£b˛e&É+‘√ Ä |ü~+{Ïô|’ ≈£L&Ü nqTe÷qy˚T qì ˝…ø£ÿ˝ÒdüTÔHêïs¡T. 2009˝À Ç˝≤.. 2009˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T nsTT<äT $&É‘·\T>± »s¡>∑&É+.. e÷]à 2q ôw&É÷´\T $&ÉT<ä\ ø±e&É+.. ‘=* <äX¯ H√{Ï|òæπøwüHé e÷]à 23q yÓ\Te&É&É+.. 2009, @Á|æ˝Ÿ 16q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ y˚T 13‘√ eTT–j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘=*<äX¯ b˛*+>¥ @Á|æ˝Ÿ 16q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+ $~‘·y˚T. mìïø£\ e´j·T|ü]$T‹ Ç˝≤.. bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À nuÛÑ´]ú >∑]wüº e´j·T |ü]$T‹ s¡÷.70\ø£å\T>± ìs¡ísTT+#ês¡T. 2009 mìïø£˝À¢.. bÕ‹ø£ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· mìïø£˝À¢ bÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T Ç˝≤.. 2009 mìïø£˝À¢ bÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø±+Á¬>dt bÕغ 206.. _C…|æ 116.. mdt|æ 23, _mdt|æ 21, C…&çj·TT 20, {Ïm+dæ 19, &çm+¬ø 18, d”|”◊(m+) 16, _C…&ç 14, •eùdq 11, dü«‘·+Á‘·T\T 9 eT+~ ñHêïs¡T. n˝≤π> mHédæ|æ 9, m◊&çm+¬ø 9, {°&û|” 6, Ç‘·s¡T\T 46 eT+~ ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˝Àø˘düuÛÑ˝Àì yÓTT‘·Ô+ 543 kÕúHê\≈£î>±qT j·TT|æm≈£î 262.. mHé&çm≈£î 159 d”≥T¢ \_Û+#êsTT. 2009˝À.. sêÁcÕº\ yêØ>± ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ Ç˝≤.. --Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 42≈£î >±qT ø±+Á¬>dt 33, {°&û|” 6, {ÏÄsYmdt 2... --ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À 2 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt≈£î 2 kÕúHê\T ¬ø’edü+ --nk˛‡+˝À.. 14 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 7, _C…|æ 4, Ç‘·s¡T\T 3... --;Vü‰sY˝À 40 kÕúHê\≈£î>±qT C…&çj·TT 20, _C…|æ 12, ÄsYC…&ç 4... --#·rÔdt|òüTsY˝À 11 kÕúHê\≈£î >±qT _C…|æ 10.. ø±+Á¬>dt ˇø£{Ï.. -->√yê˝À 2 kÕúHê\≈£î>±qT _C…|æ 1, ø±+Á¬>dt 1..

-->∑T»sê‘Y˝À 26 kÕúHê\≈£î>±qT _C…|æ 15, ø±+Á¬>dt 11.. --Vü≤sê´Hê˝À 10 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 9, ôV≤#YC…dæ 1.. --Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À 4 kÕúHê\≈£î>±qT _C…|æ 3, ø±+Á¬>dt 1... --»eT÷à-ø±oàsY˝À 6 kÕúHê\≈£î>±qT mHédæ 3, ø±+Á¬>dt 2, Ç‘·s¡T\T 1... --C≤s¡â+&é˝À 14 kÕúHê\≈£î>±qT _C…|æ 8, C…m+m+ 2, ø±+Á¬>dt 1... --ø£sêï≥ø£˝À 28 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 19, ø±+Á¬>dt 6, C…&çmdt 3... --πøs¡fi¯˝À 20 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 13, m˝Ÿ&çm|òt 4, ◊j·TTm+m˝Ÿ 2... --eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À 29 kÕúHê\≈£î>±qT _C…|æ 16, ø±+Á¬>dt 12, _mdt|æ 1... --eTVü≤sêÁwüº˝À 48 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 17, •eùdq 11, _C…|æ 9... --eTDÏ|üPsY˝À 2 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 2.... --y˚T|òü÷\j·T˝À 2 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 1, mHédæ|æ 1.... --$TCÀs¡+˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT ø±+Á¬>dt 1.... --Hê>±˝≤+&é˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT mHé|æm|òt 1.... --&Ûç©¢˝À 7 kÕúHê\≈£î >±qT ø±+Á¬>dt 7.... --z&çXÊ˝À 21 kÕúHê\≈£î>±qT _C…&ç 14, ø±+Á¬>dt 6, d”|”◊ 1... --|ü⁄<äT#˚Ã]˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT.. ø±+Á¬>dt 1... --|ü+C≤uŸ˝À 13 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 8, mdtm&ç 4, _C…|æ 1... --sê»kÕúHé˝À 25 kÕúHê\≈£î>±qT ø±+Á¬>dt 20, _C…|æ 4, dü«‘·+Á‘·T\T 1... --dæøÏÿ+˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT.. mdt&çm|òt 1.... --‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À 39 kÕúHê\≈£î>±qT &çm+¬ø 18, m◊m&çm+¬ø 9, ø±+Á¬>dt 8... --Á‹|ü⁄s¡˝À 2 kÕúHê\≈£î >±qT.. d”|”◊(m+) 2... --ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 80kÕúHê\≈£î>±qT.. mdt|æ 23, ø±+Á¬>dt 21, _mdt|æ 20... --ñ‘·Ôs¡K+&é˝À 5 kÕúHê\≈£î>±qT.. ø±+Á¬>dt 5... --yÓdtºu…+>±˝Ÿ˝À 42 kÕúHê\≈£î>±qT.. {Ïm+dæ 19, m˝Ÿm|òt 15, ø±+Á¬>dt 6... --n+&Ée÷Hé-ìø√u≤sY Be⁄˝À¢.. ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT _C…|æ 1... --&ÜeTHé-&Éj·TT´˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT.. _C…|æ 1... --<ëÁ<ë, q>∑sY Vü≤y˚©˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT.. _C…|æ 1... --\ø£åB«|t˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT ø±+Á¬>dt 1... --#·+&û|òüTsY˝À ˇø£ kÕúHêìøÏ>±qT.. ø±+Á¬>dt 1...


3

s¡+>±¬s&ç¶

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

_dæ\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ yÓ’mdtÄsY dæ|æ˝À uÛ≤Ø #˚]ø£\T e#˚Ães¡≈£î b˛sê≥+

sê»eT+Á&ç, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓqTø£ã&çq esêZ\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ #˚õπøÿes¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ dæ~›+∫ 66 dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔHêï πø+Á<ä+˝À Á|ü<Ûëì |ü<ä$, sêh+˝À eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ _dæ\≈£î <äø£ÿ˝Ò<äHêïs¡T. á |ü]dæú‹ e÷sê\Hêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä˝…’q+<äTq sê»ø°j·TbÕغ\T ‘·eT yÓ’K]\qT e÷s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ _dæ\ qT+∫ rÁe Á|ü‹|òüT≥qqT m<äTs=ÿyê*‡ ñ+≥T+<äì sê»ø°j·T bÕغ\qT Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sê»eT+Á&ç˝À »]π> _dæ dæ+Vü≤>∑s¡®q˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK n‹~∏>∑èVü≤+˝À Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢qT j·T÷ì{Ÿ>± rdüTø=ì dü>∑+ nôd+;¢kÕúHê\qT _dæ\≈£î Çyê«\ì Äj·Tq

sê»ø°j·TbÕغ\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. _dæ &çø£¢πswüHéqT Á|üø£{Ï+#ê\Hêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\ ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï\T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ\q˝À ù|<ä\≈£î uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\Hêïs¡T. {Ϭøÿ≥¢qT yê´bÕs¡düTÔ\≈£î, ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î, <Ûäìø£esêZ\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. düe÷»+ ø√dü+ ùde #˚ùdyê]øÏ, y˚T<Ûëe⁄\≈£î, $<ë´e+‘·T\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\Hêïs¡T. {Ϭøÿ{Ÿ\T Çe«&É+ô|’ sê»ø°j·TbÕغ\T ‘·eT $<ÛëHê\qT ‘Ó*j·T#˚j·÷\Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˇø£ÿfÒ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î _dæ &çø£¢πswüHéqT Á|üø£{Ï+∫+<äì, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ, ø±+Á¬>dt bÕغ, _C…|æ\T ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#ê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ _dæ e´‹πsø£ yÓ’K]ì $&ÉHê&Ü\ì ˝Ò≈£î+fÒ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À |ü{Ϻq >∑fÒ sêh+˝ÀqT |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. yÓqTø£ã&çq esêZ\≈£î düe÷»+˝À uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì, md”‡, md”º, nÁ{≤dæ{° #·≥º+ e÷~]>±

_dæ\≈£î kÕe÷õø£ s¡ø£åD ø£*Œ+#˚$<Ûä+>± #·≥º+ rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ |ü<äe⁄\ ìj·÷eTø£+˝À |ü\Te⁄]øÏ ˇπø |ü<ä$ô|’ ìj·÷eTø£|üÁ‘ê\T Çe«&É+ e\¢ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïj·Tì, ≈£î\dü+|òü÷\ eT<Ûä´ $yê<ë\T #Ó\πs>∑T‘·THêïj·Tì, ø=+‘·eT+~ $õ{Ï+>¥ø±s¡T¶\≈£î |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔHêïs¡ì ˇø£ $˝Òø£] Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Bìô|’ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô |ü<äe⁄\qT bı+~ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚ùdÔ n≥Te+{Ï yê]ô|’ #·s¡´ rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. Hêj·Tø£‘ê«\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î Áô|dæ&Ó+{Ÿ |ü<ä$‘√ bÕ≥T>± ø£˙«qsY |ü<äe⁄\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æìï+{Ï @ø£u≤ãT, sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑+>∑T\ dü÷sê´sêe⁄, Vü‰]ø£, |æ‘êì Á‹Hê<Ûäsêe⁄, d”‘ês¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ‘Ó<˚bÕ<˚ n~Ûø±s¡+ ø±øÏHê&É, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D sêÁcÕº˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì ‘Ó<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫qïsê»|üŒ ù|s=ÿHêïs¡T. sêuÀj˚T nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä˝…’q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq 40 s√E\ ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T. á 40 s√E\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚ùdÔ mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ ‘·<∏ä´eTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±+Á¬>dt, yÓ’ø±bÕ\ qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yÓ’|ü⁄ m<äTs¡T#·÷düTÔqï yês¡T m≈£îÿee⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\T

ø±s¡´ø£s¡Ô\ eTH√uÛ≤yê\T, n_ÛÁbÕj·T\T ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ sêuÀj˚T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç e∫Ãq ø=‘·Ôù|≥ myÓTà˝Ò´ dü‘ê´q+<äsêe⁄ bÕغ˝À #˚]ø£qT Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁX‚DT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêh $uÛÑ»qô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ nqTdü]+∫q $<ÛëHê\ e\¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ >±+BÛyÓ÷Vü≤Hé, sê+#·+Á<ë|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ Á‹eT÷s¡TÔ\T {Ï&ç|æyÓ’|ü⁄ e#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\T M] sêø£ô|’ ô|<ä›>± nuÛÑ´+‘·sê\T #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√ yês¡T bÕغ˝ÀøÏ sêyê\qT≈£î+fÒ kÕ«>∑‹düTÔHêïeTHêïs¡T. 2004˝À ø±+Á¬>dt

bÕغ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«ø£b˛e&É+‘√ >±+BÛyÓ÷Vü≤Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚sês¡ì, 2009˝À Á|üC≤sê»´+ bÕغ˝À #˚]q Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sê+#·+Á<ä|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ Á‹eT÷s¡TÔ\T #ê˝≤ ø±\+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀH˚ ñHêïs¡ì. Á|üC≤sê»´+ bÕغ @s¡Œ&É>± n+<äT˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î M]s¡Te⁄s¡T sêø£qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁX‚DT\T kÕ«>∑‹düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<äT>± ø±s=ŒπswüHé, eTTì‡bÕ©º\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#˚ ø£düs¡‘·TÔ #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T.

ø√&é õ˝≤¢ n+‘·{Ïø° e]Ô+|ü⁄

ø£˝…ø£ºs¡T kÂs¡uÛŸ>ösY lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ ìj·Te÷e[ õ˝≤¢ n+‘·{≤ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äì ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] kÂs¡uÛŸ>ösY nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ $uÛ≤>±\qT Äj·Tq |ü]o*+∫ nedüs¡yÓTÆq #˚s¡TŒ\T e÷s¡TŒ\qT dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ mìïø£\ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤Dô|’ dæã“+~‘√ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh mìïø£\ dü+|òüT+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{Ï+∫q eTs¡Tø£åD+ mìïø£\ ìj·Te÷e[ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. |ü≥ºD, Á>±MTD ÁbÕ+‘·+ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü õ˝≤¢ yê´|üÔ+>±

neT\T˝À ñ+≥T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì 38 eT+&É˝≤\T, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î mìïø£\ ìj·Te÷e[ |ü]o\ø£ ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ür $wüj·÷ìï |ü]o\q #˚kÕÔeTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $$<Ûä n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ πs≥T #Ûês¡Tº\qT n+~kÕÔeTHêïs¡T. Ä <Ûäs¡\ Ä<Ûës¡+>±H˚ e´j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\≈£î n˙ï dæ<äΔ+ #˚XÊeTHêïs¡T. m#ÓÃs¡¢˝Àì •yêì Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À mìïø£\ kÕeTÁ– |ü+|æD°, d”«ø£s¡D πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛*+>¥ dæã“+~ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T, áMm+\ |ü]o\q n<˚ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\‘√ yÓuŸ

ø±dæº+>¥ Á|üÁøÏj·TqT #˚|ü≥ºqTHêïeTHêïs¡T. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T õ.Ms¡bÕ+&çj·THé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ ìã+<ÛäHêe[ì K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü≥ºD+˝ÀqTqï $$<Ûä bÕغ\ C…+&Ü\T, b˛düºs¡T¢ |üP]Ô>± ‘=\–+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äضz >∑DÒwt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 16 düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\T, 18 n‹ düeTkÕ´ ‘·àø£ Á>±e÷\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤•˝≤›s¡T õ.MÁsêE, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, m+|”&ûy√ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕC…≈£îº\ |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T &Ü´+ |ü]s¡ø£åD ø£$T{° düuÛÑT´\T yÓ\¢&ç lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh+˝À Ç~ es¡≈£î ì]à+∫q ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ &Ü´+ |ü]s¡ø£åD ø£$T{° düuÛÑT´\T #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝Àì Væ≤s¡eT+&É\+ |ü]~Û˝À >∑\ >={≤º u≤´πsJì ø£$T{° düuÛÑT´\T, $ÁXÊ+‘· d”ád”&ûy√ ◊mdtmHé sêE, $ÁXÊ+‘· mdtá d”ÄsYm+ |ü{≤ïj·Tø˘‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ì|ü⁄DT\T |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À 327 y˚T»s¡T, MT&çj·T+, yÓTÆqsY ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\T ñHêïj·THêïs¡T. yê{Ï |ü]s¡ø£åD≈£î d”ád”&ûy√ ÄBÛq+˝À &Ü´+ ùd|ò”º Äs¡ZHÓ’CÒwüHé ø±sê´\j·T+ |üì#˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Ç~ πø+Á<ä »\ dü+|òüT+ ÄBÛq+˝À

ñ+≥T+<äHêïs¡T. yê] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î @{≤ ø=ìï ÁbÕC…≈£îº\qT sêh+˝À |ü]o*+∫ ìy˚~ø£ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ä y˚Ts¡≈£î ÁbÕC…≈£îº\ ìs¡«Vü≤D≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. bÕ‘· ÁbÕC…≈£îº\qT |ü]s¡øÏå+#·&Éy˚T á ø£$T{° eTTK´ ñ<˚›X¯´eTHêïs¡T. á ø£$T{°˝À yÓTø±ìø£˝Ÿ, dæ$˝Ÿ $ÁXÊ+‘· Ç+õ˙s¡T¢ düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡Hêïs¡T.k˛eTyês¡+ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ ô|<ä¬>&ɶ ]»sê«j·TsYqT |ü]o*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. >={≤ºu≤´πsJ e<ä› 12 π>≥T¢ qT+∫ ˙s¡T ©πøJ ne⁄‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì, ôV≤&é¬s>∑T´˝Ò≥s¡¢, u≤´πsJ ô|’uÛ≤>±q ô|sTT{Ï+>¥\T, j·T+Á‘ê\≈£î Á^E y˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. w”{Ÿ ô|’˝Ÿ‡ @sêŒ≥T #˚j·÷* :- u≤´πsJ ~>∑Te uÛ≤>∑+˝À

Ç|ü⁄Œ&ÉTqï w”{Ÿô|’˝Ÿ‡≈£î n<äq+>± eTs√ ¬s+&ÉT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì yês¡Hêïs¡T. n˝≤ #˚ùdÔ >={≤º u≤´πsJ J$‘·ø±\+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. >={≤º u≤´πsJ ø±sê´\j·T+ &ûáá mdt.»>∑Bwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· @&Ü~ @|”ÄsYm˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥ ì|ü⁄DT\T u≤´πsJì |ü]o*+∫ q~ m>∑Te, ~>∑Te uÛ≤>±˝À¢ ø=\‘·\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡Hêïs¡T. Ár&û yÓ÷&É˝Ÿ |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+<äì, <ëì Ä<Ûës¡+>± #˚|ü≥ºqTqï |üqT\≈£î s¡÷. 12 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T nedüs¡eTì >∑T]Ô+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $ÁXÊ+‘· yÓTø±ìø£˝Ÿ d”á ¬ø.dü‘·´Hêsêj·TD, &Ü´+ |ü]s¡ø£åD Äs¡ZHÓ’CÒwüHé &ûáá\T le‘·‡e, Á|ükÕ<é, m+.yÓ+ø£≥sêe⁄, @áá\T ñHêïs¡T.

ÇHéôd’ŒsY nyês¡T¶\ mÁs¡ #·+<äq+ ø√dü + ne>±Vü ≤ Hê ‘· s ¡ > ∑ ‘ · T \T <äT+>∑\T kÕ«BÛq+

dü]Vü≤<äT›˝À >∑T≥Tº>± ‘·s¡*+|ü⁄ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): $\TyÓ’q mÁs¡ #·+<äq+ ø£\|ü b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&ç+~. õ˝≤¢˝Àì yÓT[j·÷|ü⁄{Ϻ b˛©düT\T nø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+∫q ‘·ìF˝À¢ mÁs¡#·+<äq+ ø£\|üqT >∑T]Ô+#ês¡T. yê] ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. Ä+Á<Ûë-ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+ uÛÑs¡DÏø√≥ düMT|ü+˝À nÁø£eT+>± ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+∫q düTe÷s¡T 3 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄ ñqï 12 <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕ‘·|ü≥ï+ n≥M ÁbÕ+rj·÷~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚XÊs¡T. yê{Ï <Ûäs¡ øÏ˝À s¡÷. 500 |ü\T≈£î‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T.

lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ÇHéôd’ŒsY nyês¡T¶\ ø√dü+ áHÓ\ Äs¡T, @&ÉT ‘˚B˝À¢ »s¡>∑qTqï ne>±Vü≤q ‘·s¡>∑‘·T\≈£î õ˝≤¢˝Àì nìï j·÷»e÷Hê´˝À¢ì ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $~Û>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì õ˝≤¢$<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ns¡TD≈£îe÷] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. f…ø£ÿ* &ç$»Hé≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 6q ñ<äj·T+ |ü~>∑+≥\≈£î f…ø£ÿ*˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àq÷, lø±≈£îfi¯+ &ç$»Hé≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 7q eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àq÷, bÕ\ø=+&É &ç$»Hé≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 7q ñ<äj·T+ |ü~>∑+≥\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àq÷ »s¡>∑qTHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T, ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡T¢, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ ø£+|üP´≥sY |ü]C≤„q+ ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

l#Ó’‘·q´ f…ø√ï˝À ªÁô|’eTØ ˇ*+|æø˘μ π>yéT‡ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ∫Hêïs¡T\T $<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É\ô|’ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#ê\ì, n|ü⁄Œ&˚ düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì l#Ó’‘·q´ f…ø√ï bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ÄsY.sêeT<ëdt ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ªÁô|’eTØ ˇ*+|æø˘ π>yéT‡μqT Äj·Tq CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á{≤|òæø˘ düeTdü´\ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T Á{≤|òæø˘ô|’ ‘·j·÷s¡T #˚dæq qeT÷Hê\T, $<ë´s¡Tú\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\T $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $XÊK CÀq˝Ÿ @Jm+ $.düTπswt, nø£&É$Tø˘ &ûqT¢ ¬ø.>√$+<é, dü+B|t, |ü<ëàe‹, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»eT+Á&ç, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sê»eT+Á&ç q>∑s¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡T. e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢, bÕغ\ Hêj·T≈£î\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. myÓTੇ Ä~¬s&ç¶ nbÕŒsêe⁄, q>∑s¡ ø£˙«qsY u§eTàq sêCŸ≈£îe÷sY\T Ms¡+<ä]ì »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ e<ä›≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ rdüT≈£îyÓ[¢ ˇø=ÿø£ÿ] >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒdæ bÕغ˝À #˚]Œ+#ês¡T. Ms¡+‘ê ãT<Ûäyês¡+ sê»eT+Á&ç˝Àì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. bÕغ ø£+&ÉTyê\T y˚dæ bÕغ˝ÀøÏ yê]ì ÄVü‰«ì+#ês¡T. myÓTੇ Ä~¬s&ç¶ nbÕŒsêe⁄, uÛ≤düÿs¡ sêe÷sêe⁄, q>∑s¡ ø£˙«qsY sêCŸ≈£îe÷sY, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ÁfÒ&éj·T÷ìj·THé sêh ø£˙«qsY $X‚«X¯«s¡¬s&ç¶, Ä≈£î\ MÁsêE\T bÕغ˝À #˚]q yê]ì |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú e÷J ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´&ÉT u≤ã÷sêe⁄, e÷J ø±s=Œπs≥sY s¡eTD, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, @&ÉTø=+&É\T, lìyêdüsêe⁄, XÀuÛ≤sêDÏ, \øÏåà, lVü≤]\øÏåà, düTã“\øÏåà, Vü≤]Á|ükÕ<é\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T.

|æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê* ]yéT‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À 250 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì sêJyé>±+BÛ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt (]yéT‡) ám˙º yÓ’<äT´\T &Üø£ºsYeTj·TÁãVü≤à Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, &Üø£ºsY #·ø±ÿ Hêsêj·TDsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. C≤rj·T #Ó${Ï‘·q+ ìyês¡D, ìs¡÷à\q ~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ m˙ºÄsY eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ]yéT‡ Ç.mHé.{Ï. yÓ’<äT´\T 250 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î ñ∫‘· #Ó$ yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\ Äs√>∑´+ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. |æ\¢\ #Óe⁄\T yêsêìøÏ ˇø£kÕ] |ü]o*+∫ >∑T*$T, ˝≤&Ó e+{Ï |ü<ësêú\T ñ+fÒ ‘·ø£åDy˚T Ç.mHé.{Ï. yÓ’<äT´ì e<ä›≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY Á|üuÛ≤ø£sY, &Üø£ºsY #·ø±ÿ Hêsêj·TDsêe⁄, &Üø£ºsY d”bÕq s¡y˚Twt\T $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. mì$T~ eT+~øÏ $ìøÏ&ç düeTdü´ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. 10 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î X¯g ∫øÏ‘·‡ nedüs¡eTì uÛ≤$+∫ ]yéT‡˝À »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À ñ∫‘·+>± #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#ês¡T. •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï yÓ’<äT´\≈£î &Ó’¬sø£ºsY ‘ÓH˚ï{Ï »j·TsêCŸ, yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ns¡$+<é n_Ûq+~+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T |ü<ëàe‹, u…Vü≤sê sêeT#·+Á<äsêe⁄, ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~ yÓ’<äT´\≈£î düVü≤ø£]+#ês¡T.

øÏc˛s¡ u≤*ø£\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* $qTø=+&ÉT, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢>∑\ |ü~, |ü~ùV≤H˚fi¯fl eT<Ûä´>∑\ øÏc˛s¡ u≤*ø£\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ yÓ’<ä´|üs¡yÓTÆq n+XÊ\T, Jeq $<Ûëq+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Äs√>∑´XÊK≈£î #Ó+~q yÓ’<ë´~Ûø±] eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆ XÊe˝≤´|ü⁄s¡+ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À Äs√>∑´, ÄX¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, j·TTø£Ôej·TdüT˝À XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ e÷s¡TŒ\T, $yêVü≤ ej·TdüT‡, s¡ø£ÔV”≤q‘·\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e\dæq ÄeX¯´ø£‘· m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. n˝≤π>, e÷qdæø£ düeTdü´\T, yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T, *+>∑ $eø£åô|’ ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi¯flì yê]øÏ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T, |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+, ñ|ü πø+Á<ë\˝À ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï{Ï&ç rs¡Tô|’ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\ ìs¡düq

‹s¡TeT\, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ >∑‘· X¯ìyês¡+ »quÛÒ] ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ ‹s¡TeT\≈£î e∫Ãq $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq sêø£‘√ Äj·Tq |ü]yêsêìøÏ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T lyê] <äs¡ÙHêìøÏ yÓTT<ä{Ï yÓ’≈£î+sƒ¡+ yÓ\T|ü* es¡≈£î bÕ<äs¡ø£å\‘√ yÓfi¯fl&Üìï ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ìs¡düq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ |ü≥ºD+˝Àì |ü]bÕ\Hê uÛÑeq+ e<ä› u…’sƒêsTT+#ês¡T. yês¡T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, »>∑Hé‘√ bÕ≥T Ä bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î {Ï{Ï&ç ô|<ä›|”≥ y˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü‹ Ä~yês¡+ lyê]øÏ HÓ’y˚<Ûä´ $sêeT düeTj·T+˝À >∑+≥ yÓ÷–+#·&Üìï 20 ìeTTcÕ\≈£î eTT+<˚ yÓ÷–+∫ yê] sêø£ø√dü+ $◊|æ <äs¡ÙHêìï ì*|æy˚dæ, »>∑Hé |ü]yês¡+ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T y˚∫#·÷&É&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\ô|’ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé≈£î Væ≤+<ä÷eT‘·+ô|’ $XÊ«dü+ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ Á|ü»\≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT »+>±\|ü*¢ lìyêdt, #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô, myÓTà˝Ò´\T e»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶, eTT<äT› ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT, ùV≤eT\‘·, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”eT b˛s¡T dü<ädüT‡\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêj·T\d”eT sêÁwüº kÕ<Ûäq \ø£å´+>± á HÓ\ 12 qT+∫ 22e ‘˚B es¡≈£î d”eT b˛s¡T≈£î $<ë´]ú >∑fi¯+ nH˚ ìHê<ä+‘√ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº md”‡, md”º, ;d” $<ë´]ú |ü]wü‘Y õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ e÷<ÛäMq>∑sY˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q nHê´j·÷ìï, n˝≤π> yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\qT Á|ü»\≈£î $e]dü÷Ô ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑T õ˝≤¢˝Àì ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À á dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À áX¯«sYHêj·TT&ÉT, wüØ|òt nVü≤à<é, dü÷]u≤ãT, eTùV≤XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

s¡+>±¬s&ç¶

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

X¯ + ø£ s ¡ e Tà ÄX¯ \ T HÓ s ¡ y ˚ π s Hê? |üs¡T>∑T\‘√ ø=‘·Ô >∑e÷´\≈£î..! dü+bÕ<äø°j·T+

n$uÛÑø£Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ∫e]kÕ]>± eT÷&ÉT mìïø£\≈£î |üs¡T>∑T |ü+<Ó+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. sêh+˝À |ü⁄s¡, q>∑s¡bÕ\ø£ mìïø£\≈£î sêh mìïø£\ ø£$TwüHé eT+>∑fi¯yês¡+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+#·>± nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥Ø mìïø£\≈£î πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé ãT<Ûäyês¡+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫+~. á mìïø£\≈£î ôw&É÷fi¯fl≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ e÷Á‘·+ ˇø£ÿs√E ‘˚&Ü‘√ neT\T˝ÀøÏ e∫ÃHê <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT HÓ\\ düTBs¡Èø±\+ ø=qkÕ>∑qT+&É≥+ $X‚wü+. n+fÒ á eT÷&ÉT HÓ\\T m≥Te+{Ï bÕ\q ˝Ò<ë n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ neT\T ñ+&É<äqï e÷≥. ø=‘·Ô nôd+;¢\qT mqTï≈£îqï ‘·sê«‘˚ ø=‘·Ô sêÁcÕº\T eTqT>∑˝ÀìøÏ sêqT+&É≥+ eTs√ ÄdüøÏÔø£yÓTÆq $wüj·T+. n≥T ‘Ó\+>±D, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü⁄s¡, q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú\ mìïø£\T áHÓ\ 30q »s¡T>∑qT+&É>±, |òü*‘ê\T @Á|æ˝Ÿ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À yÓ\Te&ÉT‘êsTT. n<˚ $<Ûä+>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À @Á|æ˝Ÿ 30q, d”e÷+Á<Ûä˝À y˚T 7q nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü{Ïø° |òü*‘ê\T e÷Á‘·+ y˚T 16q yÓ\Te&É‘êsTT. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T sêh+˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ¬s+&ÉT |òü*‘ê\ b˛*+>¥ n≥T ‘Ó\+>±D, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇπøkÕ] »]–+~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT n$uÛÑø£Ô ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ b˛*+>¥ »s¡T|ü⁄‘·THêï n~ ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± ˇø£ÿs√E≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+ ø±qT+&É&É+ $X‚wü+. ‘Ó\+>±D˝À eTT+<äT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ (d”e÷+Á<Ûä)˝À ‘·sê«‘· y˚πs«>± ¬s+&ÉT $&É‘·˝…’Hê ø=‘·Ô sêÁcÕº\T>± #·÷ùdÔ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ˇø£ÿkÕ] b˛*+>¥‘√H˚ mìïø£\T |üP]Ô ø±qTHêïj·Tqï~ düTdüŒwüº+. n+fÒ ¬s+&ÉT ø=‘·Ô sêÁcÕº\T n~Ûø±]ø£+>± eTqT>∑&É˝ÀøÏ e#˚Ãdü]øÏ ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q |ü⁄s¡, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\ bÕ\ø£esêZ\T, sêh XÊdüqdüuÛÑ, dü+ã+~Û‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø=\Te⁄ rπs+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïs¡qï e÷≥. Çø£ ø=‘·Ô sêh+>± @s¡Œ&ÉuÀ‘·Tqï ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ pHé 2 nì πø+Á<ä+ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç<˚ s√E ø±+Á¬>dt N|òt k˛ìj·÷ |ü⁄{Ϻì\¢sTTq Ç≥© >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+. ¬s+&ÉT dü+<äsꓤ\T ˇπøs√E sêe&É+ j·÷<äè∫äø£y˚T nsTTHê k˛ìj·÷ #=s¡e‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#êeT+≥Tqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Bìì Á|ü#êsêÁdüÔ+>± eT\T#·T≈£îH˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. yêdüÔyêìøÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T düø±\+˝À »s¡T>∑T‘êj·÷? ˝Ò<ë nqï dü+<˚Vü‰\T ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃsTT. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ndü\T á mìïø£\T ¬s+&ÉT ø=‘·Ô sêÁcÕº˝À¢ »s¡bÕ˝≤? ˝Òø£ n$uÛÑø£Ô sêh+˝À »]|æq ‘·sê«‘· $uÛÑ»qqT n~Ûø±]ø£+ #˚j·÷˝≤ nqï MTe÷dü+‘√ πø+Á<ä+ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘√+~. nsTT‘˚ πø+Á<ä+ mìïø£\ ø£$TwüHé ãT<Ûäyês¡+ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£≥qqT C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq≥T¢ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ Vü≤À+eT+Á‹‘·«XÊK eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹øÏ $uÛÑ»q ‘˚Bì n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ n$uÛÑø£Ô sêh+˝ÀH˚ mìïø£\T »]π>+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTyÓTÆ+~. ãT<Ûäyês¡+ »]–q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüqsY $.mdt.dü+|ü‘Y ≈£L&Ü Ç<˚ #ÓãT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>±DÒ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. $uÛÑ»q, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T ‘·eT |ü]~Û˝Àì$ ø±eì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ m˝≤ ñ+fÒ n˝≤ ‘êeTT mìïø£\T »s¡T|ü⁄‘êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ, Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ø=ìï eT+&É˝≤\T, Á>±e÷\qT $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä≈£î ã~© #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ z≥s¡T¢ ‘Ó\+>±D sêh nuÛÑ´s¡Tú\qT ‘·eT Á|ü‹ì<ÛäT\T>± mqTï≈£îì d”e÷+Á<Ûä sêh |ü]~Û˝ÀøÏ yÓfi¯‘ês¡T. Ç<√ $∫Á‘·yÓTÆq |ü]dæú‹.

μdæ+<ÛäTs¡‘·ïμ dü+#·\q+ uÛ≤s¡‘· HÍø±<äfi≤ìøÏ #Ó+~q ªdæ+<ÛäTs¡‘·ïμ »˝≤+‘·sêZ$T <äTs¡È≥q≈£î HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô HÍø±<äfi¯ Á|ü<ÛëHê~Û|ü‹ &ûπø CÀwæ sêJHêe÷ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. >∑‘· 15 @fi¯fl˝À ˇø£ n‘·T´qï‘· ôd’ìø±~Ûø±] sêJHêe÷ #˚j·T&É+ Ç<˚ Á|ü<∏äeT+. 1998˝À m˙¶@ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À C≤]® ô|òsêï+&ÉCŸ s¡ø£åD eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+‘√ $uÛÒ~+∫q Hê$ø±<äfi≤~Û|ü‹ n&çàs¡˝Ÿ $wüßí uÛÑ>∑e‘Y |ü<ä$ qT+∫ yÓ’<=\>∑e\dæ e∫Ã+~. n‘·T´qï‘· ôd’ìø±~Û|ü‘·T\T |ü<äM ø±\+ eTT–ùd ˝À|ü\ yÓ’<=\>∑&É+ kÕj·TT<Ûä ã\>±\ HÓ’‹ø£ <Ûäè‹ì, Ä‘·àôd’úsê´ìï <Óã“rj·T>∑ \<äì s¡ø£åDs¡+>∑ ì|ü⁄DT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ìC≤sTTr|üs¡T&ÉT, yÓTT+&çyê&ÉT, eTT≈£îÿdü÷{Ï>± b˛j˚T e´øÏÔ>± ù|s¡Tqï CÀwæ dæ+<ÛäTs¡‘·ï <äTs¡È≥q≈£î HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤dü÷Ô sêJHêe÷ #˚j·T&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT >±˙, Äj·Tq sêJHêe÷qT X¯s¡y˚>∑+>± s¡ø£åDXÊK ÄyÓ÷~+#·&É+ dü+#·\q+ ø£*–+∫+~. yêj·TT, Hê$ø± <äfi≤\˝À Ç˝≤+{Ï <äTs¡È≥q\T kÕ<Ûës¡D+>± »]>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ >∑‘· @&ÉT HÓ\\ ø±\+˝À ˇø£ÿ Hê$ø±<äfi¯ j·TT<äΔ HÍø£\T, »˝≤+‘·sêZeTT˝À¢H˚ |ü~ <äTs¡È≥q\T ô|’>± #√≥T#˚düTø√e&É+ kÕ<Ûës¡D $wüj·Ty˚T$÷ ø±<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À &ûπø CÀwæ ñ<˚«>±ìøÏ˝ÀHÓ’ sêJHêe÷ #˚j·T&É+ düùV≤‘·Tø£y˚T. dæ+<ÛäT s¡‘·ï <äTs¡È≥q‘√ @s¡Œ&çq Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤e rÁe‘· <äècÕº´ kÕj·TT<Ûä <äfi≤\ düTÁ|”+ ø£e÷+&ÉsY nsTTq sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®, Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥\ ÄyÓ÷<ä+ y˚Ts¡≈£î &ûπø CÀwæ sêJHêe÷qT ÄyÓ÷~+∫q≥T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘√+~. Á‹$<Ûä <äfi≤˝À¢ Hêdæs¡ø£+ ˝Ò<ë ø±\+ #Ó*¢q j·TT<äΔ kÕeTÁ–ì, yêVü≤Hê\T, kÕ<ÛäHê\qT yê&É≥+ e\¢ dü+uÛÑ$düTÔqï Á|üe÷<ë\T #ê˝≤ø±\+>± #·s¡Ã˙j·÷+XÊ\T>± ñHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À &ûπø CÀwæ sêJHêe÷qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dü‘·«s¡y˚T n+^ø£]+#·&É+ |ü\T dü+<˚Vü‰\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. eTT+ãsTT rsêìøÏ <ä>∑Zs√¢ 1988˝À s¡cÕ´ ì]à+∫q »˝≤+‘·sêZ$T ª◊mHémdt dæ+<ÛäTs¡‘·ïμ˝À ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ô|<ä› m‘·TÔq bı>∑\T (Á|òæj·÷Hé >±´dt) #Ó\πs>∑&É+‘√ @&ÉT>∑Ts¡T Hê$≈£î\T ndü«düú‘·≈£î >∑T] ø±>±, eTs√ Ç<ä›s¡T d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T eTs¡DÏ+∫q≥T¢ Hê$ø± <äfi¯ esêZ\T Á|üø£{Ï+#êsTT. Ç{°e˝Ò eTT+ãsTT &Üø˘j·÷sY¶˝À eTs¡eTà‘·T\T |üP]Ô#˚düT≈£îqï dæ+<ÛäTs¡‘·ïqT ‹]– ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ $ìjÓ÷–+#˚ eTT+<äT »]|æq ‘·ìF\ dü+<äs¡“¤+>±H˚ á Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ $+∫+~. 2013 Hê{ÏøÏ ø±\+#Ó*¢q á &ûõ˝Ÿ`m\ÅøϺø˘ »˝≤+‘·sêZ$Tì eTs¡eTà‘·TÔ #˚dæ ‹]– $ìjÓ÷–+#ê\qTø√e&É+ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. uÛ≤s¡‘· Hê$ø±<äfi¯+˝À ∫qï, ô|<ä› »˝≤+‘·sêZeTT\T 14 ñHêïsTT. m|ü⁄Œ&ÉT #·÷dæHê yê{Ï˝À πøe\+ 7 ˝Òø£ 9 »˝≤+‘·sêZeTT\T e÷Á‘·y˚T |üì#˚düTÔ+fÒ, $T–*q$ ìs¡+‘·s¡+>± eTs¡eTà‘·T˝À¢ ñ+{≤sTT. ø±\+#Ó*¢q »˝≤+‘·sêZeTT\‘√ Hê$ø±<äfi¯+ HÓ≥Tºø=düTÔ+&É&É+‘√ Ç˝≤+{Ï <äTs¡È≥q\T ‘·s¡#·T dü+uÛÑ$düTÔHêïj·Tì Hê$ø± <äfi¯ ì|ü⁄DT\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. >∑‘· @&ÉT HÓ\\ ø±\+˝À Hê$ø±<äfi≤ìøÏ #Ó+~q »˝≤+‘·sêZeTT˝À¢ »]–q Á|üe÷<ë˝À¢ Ç~ eT÷&Ée~. 2013 Ä>∑düTº 14e ‘˚Bq s¡cÕ´ ì]à‘· ◊mHémdt dæ+<ÛäTs¡ø£åø˘ øÏ˝À ø±¢dt »˝≤+‘·sêZ$T eTT+ãsTT Vü‰s¡“sY≈£î <ä>∑Zs√¢ eTTì–b˛sTTq <äTs¡È≥q˝À yÓTT‘·Ô+ 18 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ eTT+ãsTTøÏ edüTÔqï ◊mHémdt dæ+<ÛäT|òüTÀwt nH˚ øÏ˝À ø±¢dt »˝≤+‘·sêZ$T düeTTÁ<ä >∑sꓤìøÏ >∑T<äT›≈£î+~. eTq yÓ’e÷ìø£ <äfi¯+˝À ø±\+ #Ó*¢q $T>¥, düTUÀjYT s¡cÕ´ j·TT<äΔ $e÷Hê\≈£î ‘·s¡#·÷ Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$düTÔ+&É&É+‘√ yê{Ï $ìjÓ÷>±ìï ì*|æy˚dü÷Ô ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Á‹$<Ûä <äfi≤\T $ìjÓ÷–+#˚ j·TT<äΔ kÕeTÁ–˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ mqï&√ Á|ü#·Ã¤qï j·TT<äΔ ø±\+˝À k˛$j·T{Ÿ s¡cÕ´ qT+∫ ø=qT>√\T #˚dæq$. ÄHê&ÉT n$ n‘·T´qï‘· HêD´‘· ø£*–qyÓ’q|üŒ{Ïø° ‘·s¡Tyê‘· ø±\+˝À yê{Ï kÕúq+˝À n‘ê´<ÛäTìø£ XÊÅd”Ôj·T |ü]C≤„q+‘√ ‘·j·÷¬s’q yê{Ïì Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+˝À eTq Á|üuÛÑT‘ê«\T n\ø£å´+>± e´eVü≤]+#êsTT. uÀbò˛sY‡ X¯‘·|òüTTï\T, X¯e ù|{Ïø£\T, f…Á{≤ yêVü≤Hê\T, n>∑kÕº yÓdtº˝≤´+&é #ê|üs¡¢ ≈£î+uÛÑø√D≤\T ôd’ìø£ s¡+>∑+˝À #√≥T #˚düTø√e&É+ dæ>∑TZ#˚≥T.

n+‘·sê®rj·T e÷‘·èuÛ≤cÕ ~H√‘·‡e+ |òæÁãe] 21q $»j·Tyê&É˝À »]–q ˇø£ düuÛÑ˝À Vü≤sYyÓTTVæ≤+<äsY dæ+>¥ kÕVæ≤ï nH˚ ˇø£ dæ≈£îÿ |ü+C≤;, ‘·q j·÷dü˝ÀH˚ nsTTHê #·ø£ÿì ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª66 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ u…+>±© C≤‹ì $&É>={≤ºs¡T, |ü+C≤; C≤‹ì $&É>={≤ºs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T C≤‹ì $&É>={≤ºs¡T. ˇø£ C≤‹ì $&É>=&ç‘˚ m˝≤+{Ï y˚<äq ñ+≥T+<√ m]–qyê&ç>± H˚{Ï |ü]D≤e÷\≈£î $#ê]düTÔHêïqTμ nHêïs¡T. 1947˝À »]–q<ëìï <˚X¯ $uÛÑ»q>± e÷Á‘·y˚T #Ó|æŒ, C≤‘·T\ $uÛÑ»q n+XÊìï ø£|æŒ|ü⁄#˚à yês¡THêïs¡T. ñ|üK+&É+˝ÀH˚ ø±<äT Hê{Ï Á_{Ïwt, nyÓT]ø£Hé kÕÁe÷»´yê<äT\T #Ó’Hê, $j·T‘êï+, ø=]j·÷, bÕ\d”ÔHê, »s¡à˙\qT ≈£L&Ü $&É>={≤ºs¡T. ‘·q |üsêBÛq <˚XÊ\qT, C≤‘·T\qT nD∫e⁄+#·≥+, N\Ã≥+ kÕÁe÷»´yê<ä|ü⁄ düVü≤» \ø£åDeTì ms¡>∑ìyê¬ses¡÷ ˝Òs¡T. nsTT‘˚ Á|ü|ü+Nø£s¡D ù|]≥ dü]ø=‘·Ô>± Ä]úø£, sê»ø°j·T, kÕ+düÿè‹ø£ <äTsêÁø£eTDqT ø=qkÕ–+#· |üPqT≈£îqï e÷¬sÿ{Ÿ X¯≈£îÔ\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ‘·eT Á|üjÓ÷>∑XÊ\>± >∑‘· 25 @fi¯ófl>± #˚düT≈£îHêïj·TH˚ $wüj·T+‘√ ø£*|æ ns¡ú+ #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ H˚{Ï |ü]D≤e÷\qT düÁø£eT+>±

uÒØE y˚j·T>∑\T>∑T‘ê+.. ã\yÓTÆq C≤rj·T |ü⁄Hê<äT\T >∑\ Ä<ÛäTìø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ e´edüúqT ì]à+#·Tø√e{≤ìøÏ nes√<ÛäyÓTÆq ø±\+#Ó*¢q uÛÑ÷kÕ«$Tø£ dü+ã+<Ûë\ qT+∫ ‘Ó\T>∑TC≤‹ H˚{Ïø° ãj·T≥|ü&É˝Ò<äT. ≈£î\, eT‘·, ÁbÕ+rj·T ndüe÷‘·\qT s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄ø√˝Ò<äT. $<˚o <√|æ&û qT+∫ ã&Ü ã÷s¡T®yê\ Ä~Û|ü‘·´+ qT+∫ $&É>=≥Tºø√˝Ò<äT. ‘·q C≤‹ uÛ≤wü˝ÀH˚ ‘·q Á|ü»\qT |ü]bÕ*+#˚ ø£˙dü Á|üC≤kÕ«$Tø£‘·‘ê«ìï ≈£L&Ü ÇH˚ïfi¯ófl>± @*q ‘Ó\T>∑T |ü]bÕ\≈£î\T Á|ü<ä]Ù+#·˝Ò<äT. |òü*‘·+>± Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T, n~Ûø£ <Ûäs¡\T, n$˙‹, ìs¡T<√´>∑+, bı˝≤\ kÕ>∑T≈£î, eTqTwüß\ <ëVü‰]Ôø° ˙fi¯ófl ˝Òø£b˛sTTHê |ü⁄wüÿ\+>± eT<ä´+ ‘ê>∑T&ÉT‘√ düVü‰ ø°åD`|ü‘·q kÕ+düÿè‹ø£ $\Te\T, eTVæ≤fi¯\ô|’ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Vü≤v+dü\T, ˝…’+–ø£<ë&ÉT\T Ç≥T ‘Ó\T>∑÷ sêì, n≥T Ç+^¢wüO sêì ¬s+{Ïø° #Ó&ɶ πse&É\‘√ sêh+ ì+&çb˛sTT+~. M≥ìï{Ï‘√ ã\V”≤q|ü&çq C≤‹ì, M{ÏøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ <ë«sêH˚ ◊ø£´+ #˚j·T>∑\T>∑T‘êeTH˚, ã˝Àù|‘·+ #˚j·T>∑\T>∑T‘êeTH˚ sê»ø°j·T ∫+‘·q ≈£L&Ü ã\V”≤q+>± ñ+~.

Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ j·TTe≈£î\≈£î eT+∫ ñ<√´>±eø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·Tì, q\¢>=+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q 23 @fi¯fl lø±+‘ê#ê] 4 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ‘·eTqT ø=&ÉT≈£î M&çb˛sTTHê n‘·&ç ÄX¯\T HÓs¡y˚sê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ lø±+‘ê#ê] ‘·*¢ X¯+ø£s¡eTà... ªnìï kÕúsTT˝À¢ Áô|’y˚≥T $<ä´qT, Áô|’y˚≥T yÓ’<ë´ìï s¡<äT›|ü]∫ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+ >±$ùdÔH˚ Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. ‘Ó\+>±D˝À |ü⁄{Ϻq Á|ü‹_&ܶ HêD´yÓTÆq ñ∫‘· $<ä´qT nìï kÕúsTT\˝À bı+<ë*. @ ù|<äyê&É÷ ø±s=Œπs{Ÿ Vü‰dæŒ≥fi¯fl˝À |ò”E\T #Ó*¢+#·˝Òø£ eTs¡DÏ+#·≈£L&É<äTμ nqï≥Tº>± ˇø£ Ç+^¢wüß |üÁ‹ø£˝À e∫Ã+~. Á|ü»\ ø£˙dü Äø±+ø£å\qT X¯+ø£s¡eTà e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î yê]<Ó’q e÷‘·èuÛ≤wü˝À $<ä´q÷` |ü]bÕ\qq÷ n+~kÕÔeTH˚ Vü‰$÷HÓ’Hê sTTe«{≤ìøÏ dæ<äΔ|ü&Éì düyÓTÆø£´ ` Á|ü‘˚´ø£ <=s¡\T lø±+‘ê#ê], n‘·ì ‘·*¢ X¯+ø£s¡ eTà\ ø£˙dü ÄX¯\HÓ’Hê HÓs¡y˚s¡TkÕÔsê? 40 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ ll nqï≥Tº u≤ìdüø=ø£, u≤ìdüø=ø£, u≤ìdü\eTì nì|æ+#·T ø√≈£î+&Ü e⁄+&É>∑\T>∑T‘êsê?

$\j·T‘Y n˝Ÿ ‘Ó\+>±D

dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô, Ä‘·à >ös¡e+ ù|]≥ »]π> y˚sêŒ≥T yê<ä ñ<ä´eT+ nH˚~ mø£ÿ&Ó’Hê >±˙ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ø£*– ñ+≥T+~. düø£\ kÕe÷õø£ esêZ\ yê] <äèwæºì n~ Äø£]¸+#·&É+ ø£<äT›. y˚sêŒ≥T yê<ä düeTdü´qT @ s¡ø£+>± |ü]wüÿ]+#ê* ˝Ò<ë @ $<Ûëq+ <ë«sê b˛sê&Ü\H˚~ bÕ\≈£î\, ñ<ä´eTø±s¡T\ $»„‘·ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~. Ä dü+<äs¡“¤+>± rdüTø=H˚ ìs¡íj·÷\T yê]øÏ >=|üŒ bÕ\Hê<ä≈£åî\T>±, sê»˙‹ $E„\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îekÕÔsTT— Ç+{≤ ãj·T{≤ yê]ì eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T>± #˚kÕÔsTT. nsTT‘˚ nH˚ø£ kÕs¡T¢ Ç+≥ |òüTÀs¡+>± |üsêuÛÑe+ ø£*ZdüTÔ+~. ~«rj·T Á|ü|ü+#· dü+Á>±eT+˝À »s¡à˙øÏ e´‹πsø£+>± nH˚ø£ <˚XÊ\T b˛sê&ÜsTT. yê{Ïì düeTq«j·T+ #˚dü÷Ô ôd’ìø£, sê»ø°j·T #·‘·Ts¡‘·qT Á|ü<ä]Ù+∫q Hê{Ï Á_{Ïwt Á|ü<Ûëì $HédüºHé #·]Ã˝Ÿ≈£î dü«<˚X¯+˝Àq÷, Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>±q÷ e∫Ãq >∑T]Ô+|ü⁄ #·]Á‘ê‘·àø£+. #·]Ã˝Ÿ ˝Òì|üø£å+˝À Ä j·TT<äΔ |òü*‘·+ eTs√ $<Ûä+>± ñ+&˚<˚yÓ÷?! »s¡àHé HêJ ôd’Hê´ìï düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿqï #·]Ã˝Ÿ, Ä j·TT<äΔ+ nq+‘·s¡+ »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. e÷qyê[ì HêJ\ qT+∫ ø±bÕ&É&É+˝À dü|òü©ø£è‘·T\e&É+ ø£+fÒ ‘·eT≈£î n+fÒ kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìøÏ @+ Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡Ã>∑\s¡qï Á_{Ïwt z≥s¡¢ Ä˝À#·H˚ Äj·Tq z≥$T yÓqTø£ ñqï ø±s¡D≤\˝À ˇø£{Ï. |ü•Ãe÷q ñqï |üsƒêqT\, |ü+C≤;\ ÁbÕã\´+˝À nee÷qø£s¡ Ø‹˝À ñ+&É&É+ ø£+fÒ Ä‘·à>ös¡e+‘√ ñ+<ëeTì 1971˝À ‘·÷s¡TŒ bÕøÏkÕúHé˝Àì u…+>±© Á|ü»\≈£î eTTõãTsY s¡Vü‰àHé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e÷‘·èuÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\ |ü]s¡ø£åD≈£î b˛sê&çq n‹ø=~› eT+~ Á|ü|ü+#·Hêj·T≈£î\˝À Äj·Tq ˇø£s¡T. bÕø˘˝Àì

u…+>±©\≈£î ã+>±¢<˚XŸ nH˚ Á|ü‘˚´ø£ <˚XÊìï kÕ~Û+∫q Hêj·T≈£î&Üj·Tq. u…+>±© uÛ≤wü˝À uÀ<Ûäq ø=s¡≈£î |ü≥Tºã{Ϻq $<ë´s¡Tú\qT b˛©düT\T ø±*à #·+|ü&É+‘√ (Á|ü|ü+#· e÷‘·èuÛ≤cÕ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ á dü+|òüT≥q ø±s¡D+) yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+ ∫es¡≈£î bÕø˘ u…+>±©\≈£î Á|ü‘˚´ø£<˚XÊìï kÕ~Û+∫+~. ã+>±¢<˚XŸ |æ‘êeTVüQ&ÉT>± eTTõãTsY s¡Vü‰àHé m≈£îÿe ø±\+ Ä >ös¡yêìï ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£b˛>± nq‹ø±\+˝À <ës¡TD+>± Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ ùwø˘ Vü≤d”Hê ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·y˚T mìïø£\˝À ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq Ä~Ûø£´‘· kÕ~Û+#·>± nq‹ø±\+˝ÀH˚ |ü]dæú‹ e÷]b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT Á|ü‹|üø£å+ qT+∫ rÁeyÓTÆq b˛{° HÓ<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq Hêj·T≈£îsê\T>± Vü≤d”Hê m<ä>∑˝Òø£b˛j·÷s¡T. nÁ>∑sê»´yÓTÆq nyÓT]ø±‘√ &Ûûø=ì, eP´Vü‰‘·àø£+>±, ã+>±¢<˚XŸ Ä$sꓤyêìøÏ ø±s¡DyÓTÆq Ç+~sê>±+BÛ düeTs¡úHêj·T≈£îsê\T>± Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ ù|s¡Tbı+<ës¡T. $s√<ÛäT\T ÄyÓTqT ªn|üs¡ <äTs¡Zμ>± uÛ≤$+#ês¡T. Çø£ kı+‘· bÕغ yê] qT+∫ ªÇ+&çj·÷ áCŸ Ç+~sê, Ç+~sê áCŸ Ç+&çj·÷μ nì Ç+~s¡ Á|üX¯+dü\+<äT≈£îHêïs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç düVü≤#·s¡T˝…’q ≈£îs¡T eè<äΔ ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ ø£j·÷´ìøÏ ~–q kÕVü≤dæ Ç+~s¡. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫q Ç+~s¡ nVü≤+uÛ≤e+‘√ #˚dæq ‘·|æŒ<ë\≈£î ‘√&ÉT>± dü+»jYT >±+BÛ ø±s¡D≤q 1977˝À |òüTÀs¡+>± z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. C≤s¡â+&é sêh+ @sêŒ≥T˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+∫q •ã÷ k˛πsHé yÓTT<ä{ÏkÕ] eTTK´eT+Á‹ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT ø£˙dü+ |ü~s√E\T ≈£L&Ü Ä |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü sê»ø°j·T+>± >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿHêïs¡T. XÊdüqdüuÛ≤ mìïø£˝À¢ |òüTÀs¡+>±

z&çb˛j·÷s¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ ñqï Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ |ü]dæúr n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñqï~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D $wüj·÷ìøÏ e<ë›+. Á|ü‘˚´ø£ sêh+>± ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àq÷, $XÊ\ Á|ü|ü+#·+˝Àq÷ n$T‘·+>± ÄdüøÏÔ ø£*Z+∫q es¡Ôe÷q sê»ø°j·T #·]Á‘·. >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\˝Àì ns¡_“ πs&çjÓ÷ Á|ükÕsê\˝À ª$\j·T‘Y »BB n˝Ÿ ‘Ó\+>±Dμ n+≥÷ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T >∑T]+∫ Á|ükÕs¡+ #˚j·T&É+ »]–+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À »]–q dü+|òüT≥q\T uÛ≤s¡‘· bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´edüúqT n+‘·sê®rj·T düe÷»+˝À qe⁄«\bÕ\T #˚XÊj·Tq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·T&É+ <ë«sê dü+kÕú>∑‘·+>± ø£sƒ√s¡ ìs¡íj·÷\T rdüTø=H˚ dü‘êÔ <˚XÊìøÏ ñ+<äì ≈£L&Ü eTq Á|üuÛÑT‘·«eT÷, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åeT÷, eTØ eTTK´+>± bÕs¡¢yÓT+≥÷ Á|ü|ü+#êqøÏ #ê{Ï #ÓbÕŒsTT. k˛ìj·÷ >±+BÛ e´øÏÔ‘·«+, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ $<Ûëq+ q÷´&Ûç©¢˝Àì $<˚o <Í‘·´y˚‘·Ô\+<äØï nãT“s¡ |üs¡∫+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ b˛sê≥eT÷, ø£èw” nkÕe÷q´+. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt nedüs¡e÷ ˝Òø£ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Çs¡ø±≥e÷ nH˚~ n˝≤ ñ+#·T<ë+. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Äj·Tq #·]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq ø£èwæ #˚XÊs¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ã+>±¢<˚XŸ Ä$sꓤe+ ‘·s¡Tyê‘· nVü≤+uÛ≤e+‘√, |ü⁄Á‘· Áù|eT‘√ Ç+~sê>±+BÛ #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\qT #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ #˚kÕÔs¡ì mes¡÷ uÛ≤$+#·&É+ ˝Ò<äT. eTTqTà+<äT Äj·Tq, q\¢ dü÷Ø&ÉT HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ u≤≥˝À q&ÉTkÕÔsê ˝Òø£ •ã÷ k˛πsHéqT nqTdü]kÕÔsê nH˚~ ø±\y˚T #Ó|üŒe\dæe⁄+~.

Ç+–‘·+,ÄXÊyê<ä+

μôd’Hé‡ n_Ûìy˚XÊìï Áb˛~ #ÓjYTμ` nH˚~ 2014 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ C≤rj·T $C≤„qXÊg ~H√‘·‡e+ \ø£å´+. Á|üU≤´‘· XÊgy˚‘·Ô dæ.$.sêeTHé Ä$wüÿs¡D≈£î >∑Ts¡TÔ>± @{≤ |òæÁãe] 28e ‘˚Bì ªC≤rj·T $C≤„qXÊg ~H√‘·‡e+μ>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêï+. á ÄqyêsTTr 1988 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+~. ôd’Hé‡ nq>±H˚ Ç~ eTq≈£î dü+ã+~Û+∫+~ ø±<äT, Á|ü<Ûëq Ádüe+‹ $wüj·T+ ndü˝Òø±<äT ` nì ø=+<äs¡T uÛ≤$+#·&É+ ø£<äT›. ìC≤ìøÏ Ç~ |ü]uÛ≤wü‘√ e∫Ãq ∫≈£îÿ. ôd’Hé‡ n+fÒ Ç~ `nì ô|<ä› ìs¡«#·q+ #Ó|æŒ njÓ÷eTj·T+˝À |ü&Éy˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝ÒH˚˝Ò<äT. ø±düÔ yÓTs¡T¬>’q Ç+–‘·y˚T ôd’Hé‡ nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ôd’Hé‡ n+fÒ ‘ês¡kÕúsTTøÏ #Ó+~q ÄXÊyê<ä+. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe eT+~øÏ ` $eø£å˝Ò≈£î+&Ü |òü*‘·+ #Ó+<ë\q&É+ ôd’Hé‡. ÁbÕ+‘·+, ≈£î\+, eT‘·+, uÛ≤wü, dü+düÿè‹ e+{Ï yê{ÏøÏ $T+∫q uÛ≤eq Ç~. ¬s+&ÉTqïs¡ y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ >ö‘·eT ãT<äTΔ&ÉT #Ó|æŒq e÷≥qT XÊÅd”Ôj·T n_Ûìy˚XÊìøÏ ìs¡«#·q+>± Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± >ös¡$kÕÔs¡T. >=|üŒ eT‘·+ #Ó|æŒ+<äH√ ˝Ò<ë >=|üŒ e´øÏÔ #ÓbÕŒ&ÉH√ ˝Ò<ë >=|üŒ |ü⁄düÔø£+ ñ<ëÈ{Ï+∫+<äH√ `>ös¡$+#·≈£î— düeTø±©q düe÷C≤ìøÏ |üìøÏ edüTÔ+<√ ˝Ò<√ |üØøÏå+∫ d”«ø£]+#·T `nqï≥Tº Ä uÛ≤eq kÕ>∑T‘·T+~. ôd’Hé‡ <äèø£Œ<∏ëìï $e]+#ê\ì #Ó|æŒq $wüj·T+ ø±~~. πøe\+ kÕe÷õø£+>± nedüs¡yÓTÆq $wüj·÷ìï düeTÁ>∑+>±, ùV≤‘·Tã<äΔyÓTÆq <äèw溑√ ãT<äTΔ&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. <ëìï ªôd’+{Ï|òæø˘ f…+|üsYμ nH˚ uÛ≤eq≈£î ìs¡«#·q+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêï+. á ªôd’+{Ï|òæø˘ f…+|üsYμ nH˚ e÷≥qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ+~ uÛ≤cÕy˚‘·Ô ø±<äT, XÊgy˚‘·Ô ndü˝Ò ø±<äT. nsTT‘˚ XÊg kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D≤\ nedüs¡+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ñqï e´øÏÔ— uÛ≤cÕ kÕVæ≤‘ê´\

|ü≥¢ n_Ûs¡T∫ ñqï e´øÏÔ á e÷≥qT düèwæº+#ês¡T. Äj·Tq sê»ø°j·THêj·T≈£î&ÉT ø±e&É+ $X‚wü+. Äj·TH˚ »eVü≤sY ˝≤˝Ÿ HÓÁVüA. á $wüj·÷\qT >∑eTìùdÔ ôd’Hé‡ m+‘· kÕs¡«Á‘·ø£yÓTÆ+<√ uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ nedü s¡yÓTÆq $wüj·÷\qT ÄdüøÏÔø£s¡+>±, ùV≤‘·Tã<äΔ+>± #Ó|üŒø£b˛e&É+‘√H˚ ∫≈£îÿ. ñ<ëVü≤s¡D≈£î Ç~ bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\ düeTj·T+ ø£qTø£ Á|üdüTÔ‘·+ <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTT#·Ã{Ï+#·T≈£î+<ë+. mìïø£\ düuÛÑ\T, b˛düºs¡T¢, ˝Ö&é d”Œø£s¡T¢, ø£s¡|üÁ‘ê\T m˝≤ #·|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü f…*$»Hé <ë«sê Ç+{À¢ Á|üy˚•+#êjÓ÷ ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·+&ç. n˝≤π> mìïø£\ b˛*+>¥ ‘·sê«‘· z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄, Á|üø£≥q m+‘· düeTj·T+ rdüT≈£îH˚<√ ˇø£ÿkÕ] >∑s¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃø√+&ç. m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüHé e∫Ãq ‘·sê«‘· n+‘ê ì$TcÕ˝À¢ »]–b˛‘√+~. bı<äT› eTTq>∑ø£ eTT+<˚ |òü*‘ê\T ‘Ó*dæb˛‘·THêïsTT. mes¡T ¬>\TkÕÔs√ ‘Ó\TdüTø√ e&ÜìøÏ sêÁ‘·T\≈£î sêÁ‘·T\T C≤>±sê\T H˚&ÉT nedüs¡+ ˝Ò<äT. m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüqT¢ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT m+‘· e´‹πsø£ Á|ü#ês¡+ »]–+<√ ˇø£ÿkÕ] >∑Ts¡TÔ ‘Ó#·TÃø√+&ç. á f…ø±ï\J <ë«sê ô|<ä›m‘·TÔq yÓ÷dü+ #˚j·Te#·ÃH˚ yê<ä+ ˇø£ÿkÕ]>± yêsêÔ |üÁ‹ø£˝À¢ e÷s¡TÁyÓ÷– b˛sTT+~. ‘·sê«‘· n+‘˚ y˚>∑+>± Ä Á|ü#ês¡+ Ä–b˛sTT+~. n~ m+<äT≈£î yÓTT<ä˝…’+<√ m+<äT≈£î Ä–b˛sTT+<√ ‘Ó*j·T<äT. yÓ÷dü+, <√|æ&û #˚j·÷\+fÒ ã\e+‘·T&çøÏ m|ü⁄Œ&Ó’Hê neø±XÊ\T ñ+{≤sTT. Ç~ eT]+‘· kÕs¡«Á‘·ø£yÓTÆq dü‘·´+. 1998 qe+ãsY˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] eTq <˚X¯+˝À Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± m\Åø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüqT¢ yê&Üs¡T. ˇø£ÿkÕ] mìïø£\T »]–‘˚ 11y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ø±–‘·+ u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T>± yê&ÉT‘ês¡T. n+fÒ \øå± mquÛ…’ y˚\ #Ó≥T¢ ø=&ç‘˚ ø±˙

Ç+‘· ø±–‘·+ ‘·j·÷s¡T ø±<äT. n+fÒ Ä y˚Ts¡≈£î eTq+ á j·T+Á‘ê\ <ë«sê #Ó≥¢qT s¡øÏådüTÔHêï+. ì$TcÕìøÏ ◊<äT z≥T¢ $T+#·≈£î+&Ü j·T+Á‘ê˝À¢ ˝≤øÏ+>¥ dü<äTbÕj·T+ ñ+~. ˇø£y˚fi¯ @ sê»ø°j·T |üø£å+ yê¬s’Hê ‘·eT ø£+&Éã\+‘√ b˛*+>¥ ã÷‘YqT ÄÁø£$T+#·Tø√e&É+ »]–‘˚ ]–Z+>¥qT ‘·–Z+#·e#·TÃ. ˇø√ÿ $TwüHé˝À düe÷#êsêìï |ü~ dü+e‘·‡sê\ <ëø± <ë#·Tø√e#·TÃ. mìïø£\ s¡+>∑+˝À ñ+&˚ nuÛÑ´s¡Tú\qT ‹s¡düÿ]+#˚ neø±X¯+ Ç{°e\ <ëø± ñ+&˚~ ø±<äT. ø±˙ >∑‘· &çôd+ãs¡T qT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\˝À mes¡÷ q#·Ãø£b˛‘˚ z≥s¡T≈£î ‹s¡düÿ]+#˚ dü<äTbÕj·T+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ+~. \uÛÑ´yÓTÆq $C≤„Hêìï Áø£eT+>± eTq nedüsê\ y˚Ts¡ yÓTs¡T>∑T|üs¡#·Tø√e#·TÃ. n~ eTq Á|ü‹uÛÑ, düè»q, |ü]ÁX¯eT $÷<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. Ç~ ˇø£ÿ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\πø ø±<äT, <˚ì¬ø’Hê e]ÔdüTÔ+~. n˝≤ Ä˝À∫+#·&Éy˚T XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ëìï ô|+bı+~+#·&É+. ìC≤ìøÏ Ç˝≤ Ä˝À∫+#·&Éy˚T ª|ü_¢ø˘ n+&ÉsYkÕº+&ç+>¥ Ä|òt ôd’Hé‡μ. Ç~ eTs√s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ kÕe÷õø£ Jeq ‘·‘·«+. nsTT‘˚ eTÚ*ø£ $wüj·÷\T $düà]+∫, ‘ê‘êÿ*ø£yÓTÆq, ˝≤uÛÑkÕ{ÏjÓÆTq <ës¡T\T |ü≥º&É+ eTq≈£î n\yê≥sTT´+~. n+<äTπø ôd’Hé‡ ø£Hêï f…ø±ï\Jπø Äø£s¡¸D m≈£îÿe. eTq <˚X¯|ü⁄ dü+Á|ü<ëj·T Jeq$<Ûëq+˝À Çe˙ï dü\ø£åD+>± $T[‘·yÓTÆ ñHêïsTT. nsTT‘˚ Ç+<äT˝Àì ‘ê]ÿø£‘· n+<äTø√˝Òø£ ãj·T{Ï <˚XÊ˝À¢ì $<ÛëHê\qT |üP]Ô>± nqTø£]+#·˝Òø£ eTq+ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêï+. n+<äTe\¢H˚ ôd’Hé‡ n_Ûìy˚XÊìï Áb˛~#ÓjYT `nì ìHê<ë*dü÷Ô ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï+. ø£qTø£ ø±düÔ eTT+<äT, yÓqø£\T n˝À∫ùdÔ `m≈£îÿe eT+~øÏ Á|üjÓ÷»q+ ø£*π>˝≤ Á|üe]ÔùdÔ #ê\T!


5

s¡+>±¬s&ç¶

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+

‹s¡T|ü‹ , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6 qT+&ç 10 >∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ y˚∫ ñ+&˚ 10 ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ\T uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&ÉÉ>± M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<ä≈£î 6 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. 300 s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHêìøÏ 2 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>± ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {Àø£qT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3 >∑+≥\ düeTj·T+, 50 s¡÷bÕj·T\T düT<äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î >∑+≥qïs¡ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100 s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´D ø£≥º, ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T.

ìj·Te÷e[ ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T : s¡‘·ï≈£îe÷] $qTø=+&ÉT, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á>±e÷˝À¢ mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+#˚ yê]ô|’ #·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq á|üPs¡T ‘·Vü≤dü˝≤›sY s¡‘·ï≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\+˝Àì $ÄsYy√\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\ô|’, Áô|’y˚{Ÿ uÛÑeHê\ô|’ ô|ò¢ø°‡\T, yê˝Ÿb˛düºs¡T¢, #˚‹sê‘·\T sêj·T≈£L&É<äì nHêïs¡T. Áô|’y˚{Ÿ uÛÑeHê\ô|’ ô|ò¢ø°‡\T @sêŒ≥T #˚j·÷\qï uÛÑeq j·T»e÷ì nqTeT‹ eTT+<äT>± bı+<ë*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> eTT+<ädüTÔ nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü sê»ø°j·T bÕغ\T düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äì nHêïs¡T. m˝≤+{Ï Á|ü#êsê\T #˚j·T≈£L&É<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À á ìj·Te÷\T neT\T #˚j·÷\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. ìj·Te÷e[ì me¬s’Hê ñ\¢+|òæTùdÔ yê]ô|’ πødüT\T ô|{≤º\ì ÄyÓT $ÄsYy√\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±e÷\˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î Ä≥+ø±\T ø£*–ùdÔ yê]ô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì s¡‘·ï≈£îe÷] nHêïs¡T.

lyê]˝À ùde˝À nk˛‡+ sêÁwüº >∑es¡ïsY |ü{≤ïj·Tø˘ ‹s¡T|ü‹ , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ nk˛‡+ sêÁwüº >∑es¡ïsY &Üø£ºsY _.$ |ü{≤ïj·Tø˘ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î kÕúìø£ |ü<äàe‹ n~∏‹ >∑èVü‰\ düeTT<ëj·T+ e<ä› ]ôdŒwüHé &ç|üP´{° áy√ yÓ+ø£≥j·T´, z.mdt.&ç <ëyÓ÷<äs¡+ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï |ü{≤ïj·Tø˘ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ãT<Ûäyês¡+ y˚≈£îe C≤eTTq lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ ns¡Ãq, HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düÔ+u≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ e≈£î\e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ nq+‘·s¡+ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É\+˝À |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü\ø£>± CÒáy√ lìyêdtsêE, Äj·T\ &ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD lyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü⁄\ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À kÕ+düÿè‹ø£, $<ë´|”sƒ¡+ H˚&ÉT »s¡>∑qTqï 17e kÕï‘·ø√‘·‡e+˝À bÕ˝§Zì $<ë´s¡Tú\≈£î &Üø£ºπs≥¢qT Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·q‘√ bÕ≥T πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ $<ë´ XÊK eT+Á‹ |üfi¯¢+sêE ≈£L&Ü bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq+ ø√dü+ ‹s¡TeT\≈£î ˇø£s√E eTT+<äT e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤e÷©\≈£î ñbÕ~Û s¡ø£åD ø£*Œ+#ê* ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê{≤ìøÏ ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√$+<äsêe⁄ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): m.|æ. uÒeπs»dt ø±s=ŒπswüHé˝À Vü≤e÷©\T>± |üì#˚düTÔqï yê]øÏ ñbÕ~Û uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &ç.>√$+<äsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösYqT Äj·Tq ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ø£*dæ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >√$+<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì @|”;d”m˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, *ø£ÿsY, ;sY nk˛dæj˚TwüHé, ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+<äì nø£ÿ&É »]–q ˇ|üŒ+<ë\qT ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. 80 eT+~ ø±]à≈£î\≈£î |üìuÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Vü≤e÷©\ ◊ø£´ b˛sê{≤\‘√ f…+&ÉsY $<ÛëHêìï s¡<äT›#˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. |”m|òt, ámdt◊, j·T÷ìbòÕsê\T düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ Á|ü»\ eT<䛑·T‘√ ñ<ä´e÷\qT ñ<äΔè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|”d”d”m˝Ÿ Vü≤e÷©\ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Á|ü‹ì<ÛäT\T &ç.ã+>±ÁsêE, mHé.»j·TsêeTj·T´, mHé.s¡eTD, ¬ø.>√$+<é, mHé.n|üŒqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10 \ø£å\ mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘·, Á&Ó’esY n¬sdtº ‹s¡T|ü‹ , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): πsDÏ>∑T+≥ düMT|ü+˝À H˚&ÉT y˚≈£îe C≤eTTq ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ 10 \ø£å\ $\Te #˚ùd 16 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T, n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ mÁs¡#·+<äq+ ‘·s¡*düTÔqï ˝≤Ø‘√ bÕ≥T Á&Ó’esYqT ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î s¡Vü≤dü´ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ‹s¡T|ü‹ qT+&ç nÁø£eT+>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+ #ÓHÓ’ïøÏ ˇø£ ˝≤Ø˝À 16 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT øÏ+<ä ñ+∫ <ëìô|’ ≥e÷{\ ˝À&ÉT‘√ #ÓHÓ’ï≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ˝≤Ø\qT $düÔè‘·+>± ‘·ìF #˚j·T&É+‘√ 16 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T ãj·T≥|ü&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T 10\ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± ñ+≥T+<äì n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. $<˚XÊ\˝À Bì $\Te ¬s+&ç+‘·\≈£îô|’ ñqï≥T¢ yês¡T nHêïs¡T. mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î ‘·$Tfi¯ ‘·+;\T mH√ï $<Ûë\T>± Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ yês¡T MT&çj·÷ yê]øÏ ‘Ó*bÕs¡T.

7 qT+∫ &ûm&é Á|ü<∏äeT |üØø£å\T lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): &çbı¢yÓ÷ ÇHé m&ÉT´πøwüHé(&ûá&û) |üØø£å\T áHÓ\ 7 qT+∫ 11 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ns¡TD≈£îe÷] ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ |ü~ qT+∫ ˇ+{Ï>∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì &ûm&é ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ |ü≥ºD+˝Àì JJôV≤#Y, JôV≤#Y, mHé{°ÄsY m+ôV≤#Y dü÷ÿfi¯¢ qT+∫ ‘·eT $<ë´s¡Tú\ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢qT rdüT≈£îì $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

nìï kÕúHê˝À¢ uÛ≤»bÕ b˛{° #˚düTÔ+~ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): d”e÷+Á<Ûä |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT mìïø£˝À¢ _C…|æ nìï #√≥¢ b˛{° #˚düTÔ+<äì _C…|æ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT k˛e÷ MÁsêE nHêïs¡T. kÕúìø£ Äs¡´yÓ’X¯´ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q _C…|æ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æm Vü≤j·÷+˝À <˚X¯+ nìï s¡+>±˝À¢ yÓqTø£ã&ç+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üjÓ÷»Hê\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ @sêŒ≥T≈£î _C…|æ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À _C…|æ nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nìï d”≥¢≈£î b˛{° #˚düTÔ+<äHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nj˚T´+‘·es¡≈£î ìs¡+‘·s¡+ _C…|æ Hêj·T≈£î\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ñ<ä´e÷\≈£î |ü⁄{Ϻq Çfi¯ó ¢ô|<äq+~bÕ&ÉT˝À $uÛÑ»q »]–q ‘·sê«‘· á düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T bÕغ ¬>\T|ü⁄≈£î Hê+~ |ü\ø±\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢ ÇHé#ê]® qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Ä#·]+#ê*‡q $<ÛëHê\T

>∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. ‘=\T‘· d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T \ø£åàDY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q 25 eT+~ Hêj·T≈£î\qT _C…|æ bÕغ XÊ\Tyê\T ø£|æŒ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT ø£$T{° #Ó’s¡àHé s¡|òüTTHê<éu≤ãT, CÀq˝Ÿ ÇHé#ê]® \ø°åà|ü‹, sêh ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑT´\T ø£èbÕsêe⁄, sêh eTVæ≤fi¯ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T dü«s¡÷bÕsêDÏ, õ˝≤¢˝À eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»ø°j·÷\ \_Δø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT Vü‰MT\T >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêqTqï mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT ñ∫‘· Vü‰MT\T Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡ì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹, yÓ’ø±bÕ πø+Á<äbÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´&ÉT ñe÷à¬s&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. kÕúìø£ $<ë´q>∑sY˝À ãT<Ûäyês¡+ ñe÷à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\T \ø£å j·÷uÛ…’ y˚\ ø√≥T¢ ñHêïj·THêïs¡T. sêh ã&Ó®{Ÿ‘√ á yÓTT‘·Ô+ b˛‘˚ $T–˝Ò~ s¡÷.65y˚\ ø√fÒ¢qHêïs¡T. ñ∫‘· Vü‰MT\T $wüj·T+˝À yÓ’{Ÿù||üsY ]©CŸ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ kÕúìø£

b˛©düT ≈£î≥T+u≤\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT |ü{≤˝≤˝À¢ dæã“+~, yê] ≈£î≥T+u≤\ dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT dü+πøåeT XÊK ◊J &Üø£ºsY kÂeT´ $TÁXÊ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯–] m|æmd”Œ Äs√ |ü{≤\+˝À u…{≤*j·THé dæã“+~, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ »]–q ÇcÕº>√wæº ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. &Üø£ºsY kÂeT´ $TÁXÊ Á|üdü+–dü÷Ô eT+>∑fi¯–] |ü{≤\+˝À eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À $T–*q nìï u…{≤*j·TH釽À eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ôd{Ï«Hé dü+düú düVü≤ø±s¡+‘√ dæã“+~, yê]øÏ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ≈£î≥Tº$TwüHé, bÕ´wüHé &çC…’ì+>¥, ø£+|üP´≥sY •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. H˚wüq˝Ÿ kÕà˝Ÿ ùd˝Ÿ Ç+&ÉÁd”ºdt ø±s=ŒπswüHé düVü≤ø±s¡+‘√ eTVæ≤fi¯\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ø£+|üP´≥sY ]ù|]+>¥ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î •ø£åD Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. •ø£åD nq+‘·s¡+ ÄdüøÏÔ>∑\ eTVæ≤fi¯\≈£î s¡÷.¬s+&ÉT \ø£å\ qT+∫ s¡÷.eT÷&ÉT \ø£å\ es¡≈£î s¡TD≤\qT Ç|æŒ+∫ ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTHêïs¡T. b˛©düT ôd+Á≥˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY |òü+&é qT+∫ dæã“+~øÏ Á|ü‹HÓ˝≤ s¡÷.75 \ø£å\ qT+∫ s¡÷.80 \ø£å\ y˚Ts¡ $$<Ûä s¡TD≤\qT n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé md”Œ >√|”Hê<ÛäC…{Ϻ, eT+>∑fi¯–] Äs√ |ü{≤\+ ø£e÷+&Ó+{Ÿ mdtπø VüQùd‡Hé kÕôV≤˝Ÿ, ôd{Ï«Hé Áf…Æì+>¥ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·eT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ : Hê>∑j·T´ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·eT bÕغ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ #Ó+~+<äì ‘·|üŒ, |ü<˚fi¯fl ø±+Á¬>dt˝À bÕ\q˝À n_Ûeè~Δ düTHêï nì eT+<∏äì ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ø£Ás¡ Hê>∑j·T´ nHêïs¡T. >∑‘· |ü~ s√E\T>± bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï bÕ<äj·÷Á‘· eTVü‰<˚e|üPsY, eTVü≤eTT‘êÔs¡+, eT\ΩsYù|≥, ø£e÷Hé|üPsY MT<äT>± kÕ–q j·÷Á‘· ãT<Ûäyês¡+ eT+<∏äì #˚s¡T≈£î+~. á j·÷Á‘·˝À düTe÷s¡T ◊<äTy˚\ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ s√&ÉT¶, $<äT´‘Y, bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚dæq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãT<˚qì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ç+~ ‘·|üŒ @MT »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|ü»\≈£î @MT #˚dæ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î lbÕ<ä, m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô ø±˝Ò<äì, yê{Ïô|’ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ|üs¡TkÕÔeTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq m+|æ>± ñqï düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $wüj·T+ @Hê&É÷ e÷{≤¢&É˝Ò<äì nHêïs¡T. Äj·Tq Á|üj·T‘·ïeT+‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À N*ø£\T rdüT≈£îsêyê\qï ‘·|üH˚ ø±˙ ‘Ó\+>±D ø√dü+ @MT #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕ\q˝À ¬ødæÄsY≈£î &ç|üP´{Ï d”Œø£sY |ü<ä$ Ç#êÃs¡qï ndü+‘·è|æÔ‘√ {Ï&ç|æì M&Üs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T#˚ùdÔ {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì u≤Vü‰≥+>± Á|üø£{Ï+∫q ¬ødæÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷≥ ‘·|üŒ&É+˝À >∑\ ø±s¡Dy˚T$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À {Ï&ç|æ Á|üuÛÑ+»q+ MdüTÔqï<äì Hê>∑j·T´ nHêïs¡T.

ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* : m◊{Ïj·TTkÕ ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT j·÷»e÷q´+ ‘·ø£åD+ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ¬s+&ÉT s√E\T>± ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ms¡T >√<ëe] Kì˝À »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ m◊{Ïj·TTdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±]à≈£î\ |æ\¢\≈£î yês¡dü‘·« ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. #·ìb˛sTTq ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó*düTÔqï 31 XÊ‘êìï 50 XÊ‘êìøÏ ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô eTè‹ #Ó+~q ø±]à≈£îì ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.25\ø£å\ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ ø±]àø£ dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´+e˝Ò¢ Á|üdüTÔ‘·+ ø±]à≈£î\T á <äTdæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”‘êsêeTj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. mì$T~ ÇHé¬ø’¢yéT zô|Hé ø±dtº\˝À Ç<˚ ‘·˝…‹Ô+<äì nHêïs¡T. j·÷»e÷q´+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. á Bø£å˝À yÓ+ø£≥sêe⁄, s¡‘·ï+, qw”eTTB›Hé, Hêsêj·TD¬s&ç¶, »>∑BX¯«sY, nXÀø˘, X¯+ø£s¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê* ø£Ø+q>∑sY, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT s√E\T>± m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. BìøÏ ‘√&ÉT á<äTs¡T >±\T\‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. esê¸\e\¢ 5800 ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥\T HêX¯qeTj·÷´j·Tì ¬s’‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. e], yÓTTø£ÿC§qï, $T]Ã, e÷$T&ç |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Vü≤kÕïu≤<é, sêjYTø£˝Ÿ, eT˝≤¢|üPsY, m˝≤¢¬s&ç¶ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì e÷$T&ç ‘√≥˝À¢ e÷$T&ç |æ+<Ó\T sê*b˛sTT rÁe qwüº+ »]–+<äì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃô|{Ϻ kÕ>∑T#˚dæq düeTj·T+˝À nø±\ es¡¸+ |ü+≥\T #˚‹øÏ sê≈£î+&Ü b˛j·÷j·Tì yêb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\‘√ n+#·Hê\T y˚sTT+∫ ‘·eT≈£î qwüº|ü]Vü‰sêìï n+~+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√sês¡T. ¬s+&˚fi¯fl qT+∫ dü+uÛÑ$+∫q ‘·TbÕqT\T, es¡<ä\e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î H˚{Ïes¡≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#·˝Ò<äì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

dü+düú\ mìïø£\T ˇπøkÕ] edüTÔHêïj·THêïs¡T. Ç~ z≥s¡¢qT >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&˚e÷≥j˚TqHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T ¬>\Tbı+<äT‘·T+<äHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q˝À yÓTT<ä{Ï eTT<ë›sTT k˛ìj·÷ nsTT‘˚ ¬s+&√ eTT<ë›sTT #·+Á<äu≤ãT nì, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eT÷&√ eTT<ë›sTT nHêïs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ d”e÷+Á<ÛäT≈£î Á|üø£{Ï+∫q bÕ´πøJ\T _\T¢˝À bı+<äT|üs¡∫ ñ+&˚<äHêïs¡T. sê»<Ûëìì mø£ÿ&É ì]à+#·Tø√yê\H˚ $wüj·T+˝À d”e÷+Á<ÛäT\ eT<Ûä´ ‘·>∑Te⁄ ô|{≤º\ì ø±+Á¬>dt bÕغ #·÷düTÔ+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À yÓ’ø±bÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô yÓ+ø£≥s¡eTD, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»>∑Hé≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± KeTà+˝À »s¡>∑qTqï »quÛÒØ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY dæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ qT+∫ KeTà+ õ˝≤¢ dü‘·TÔ|ü*¢ eT+&É\+˝Àì bÕø£\>∑÷&Ó+ Á>±e÷ìøÏ ˇø£{Ïqïs¡ >∑+≥\ düeTj·T+˝À e∫Ãq »>∑Hé≈£î õ˝≤¢ Á|ü»\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. sêh uÛÑ$wü´‘Y »>∑Hé #˚‘·T˝À¢H˚ ñ+<äì Á|ü»\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ »>∑Hé ø±Hê«jYT˝À ãj·T\T<˚] dü‘·TÔ|ü*¢ eT+&É\+˝Àì >∑+>±sê+ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsY¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìï Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ sê»X‚KsY¬s&ç¶ \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T n_Ûeè~Δ ì$T‘·Ô+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sê»qï_&ɶ>± ‘·qqT Á|ü»\+‘ê Ä<ä]+#ê\Hêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y n+‘ê yÓ’mdtÄsY dæ|æ<˚qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äs√>∑´ l |ü<∏äø£+, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î ô|q¸Hé Ç∫Ã+~ ≈£L&Ü eTVü‰H˚‘· sê»X‚KsY¬s&˚¶qHêïs¡T. Ä eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ç ÄX¯j·÷\T, ÄX¯\qT ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î, ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\qT n_Ûeè~Δ u≤≥˝À q&ç|æ+#˚+<äT≈£î ‘·q≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ KeTà+˝Àì ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î Äj·Tq ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T.

‘·«s¡˝À yÓ’ø±bÕ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ø£qTeTs¡T>∑T : es¡¢ sêeTj·T´ >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ nÁø£eT dü+bÕ<äq, ô|≥Tºã&ÉT\T <äTu≤jYT˝À ñHêïj·Tì, n+<äTπø Äj·Tq |ü<˚|ü<˚ <äTu≤jYTì >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷ d”e÷+Á<ÛäqT <äTu≤jYT>± n_Ûeè~Δ #˚kÕÔq+≥THêïs¡ì ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY H˚‘· es¡¢ sêeTj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ πødæÄsY‘√ b˛{°|ü&ç sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡DeTj·÷´s¡ì nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ kÕj·T+‘√ u…sTT˝Ÿ bı+~ $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+#ês¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T mìïø£‘· ‘·sê«‘· sêh sê»ø°j·÷\ qT+∫ yÓ’ø±bÕ ‘=\–b˛‘·T+<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. n+<äTπø Ä bÕغ˝À #˚s¡&ÜìøÏ mes¡T eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· »>∑Hé nÁø£eT dü+bÕ<äq+‘ê ø£øÏÿkÕÔeTì, #·+Á<äu≤ãT Ç∫Ãq Vü‰MT\qT neT\T|üs¡TkÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ≈£î ‘·–q ãT~Δ #ÓbÕŒ\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

nø±\ es¡¸+‘√ qwüºb˛sTTq nqï<ë‘· KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝Àì yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, yêCÒ&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ≈£î]dæq nø±\ esê¸\‘√ $T]ìs’‘·T≈£î nbÕs¡ qwüº+ »]–+~. ¬s+&Ée ø√‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT y˚\ mø£sê\ $T]à |ü+≥ es¡¸+ ø±s¡D+>± ˙{ÏbÕ˝…’+~. yê‘êes¡D+˝À e∫Ãq nq÷Vü≤´e÷s¡TŒ\‘√ ˇø£ÿkÕ]>± es¡¸+ |ü&É&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T m≥Te+{Ï eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ yê]øÏ rÁe qwüº+ »]–+~. $T]à ø√dæ ns¡uÀdæq |ü+≥ ‘·&Ée&É+ e\¢ ‘ê\Tø±j·T\ XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ¬s’‘·T\T n+≥THêïs¡T. Bì‘√ ø£˙dü+ ô|≥Tºã&ç nsTTHê sê<˚yÓ÷qì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #˚‹øÏ e∫Ãq |ü+≥ ˙{ÏbÕ\T ø±e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·&ç∫qb˛sTTq ‘·eT $T]à |ü+≥qT #·÷dæ Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

KeTà+˝À ã+<é bÕøÏåø£+... Á|üXÊ+‘·+.. KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ KeTà+˝À »quÛÒ] ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± {Ï. CÒ@d”, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, dæ|æ◊, {ÏÄsYmdt bÕغ\T ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. KeTà+˝À Á|üXÊ+‘·+>±, bÕøÏåø£+>± »]–+~. b˛©düT\ düVü‰j·T+‘√ m|æ Äغd” düØ«düT\T q&ç#êsTT. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T j·T<∏ë$~Û>±H˚ q&ç#êsTT. es¡Ôø£, yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+düú\˙ï ã+<é bÕ{Ï+#êsTT. ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘\T, dæìe÷ Vü‰fi¯ó¢, ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\T ã+<é bÕ{Ï+#êsTT. b˛©düT\T ‘Ó\+>±D yê<äT\qT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É n&ÉT¶ø√e&É+‘√ |üP]ÔkÕúsTT˝À ã+<éqT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± eTT–j·T&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T.

8q KeTà+˝À &çdædæ_ eTVü‰»q düuÛÑ KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): á HÓ\ 8e ‘˚Bq KeTà+˝À &çdædæ_ eTVü‰»q düuÛÑ »s¡>∑qT+<äì u≤´+ø˘ dæÇz Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 8e ‘˚Bq <äTeTTà>∑÷&Ó+˝À »s¡>±*‡q õ˝≤¢ πø+Á<ä düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î 105e eTVü‰»q düuÛÑ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ KeTà+˝Àì &çdædæ_˝À {Ïmdt Á|ükÕ<é düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì &çdædæ_ dæÇz Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.


6

s¡+>±¬s&ç¶

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

eTTìdæbÕ*{°\˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq |üqTï edü÷fi¯ó¢ Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝Àì nìï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq ÄdæÔ |üqTï ãø±sTT\ edü÷fi¯ó¢ ì*∫b˛sTT+~. Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT>∑TdüTÔ+&É≥+‘√ eTTì‡|ü˝Ÿ j·T+Á‘ê+>∑+ ÄdæÔ |üqTï edü÷\T #˚j·T&É+˝À ìeT>∑ïyÓTÆq <äX¯˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ dæã“+~ n+‘ê mìïø£˝À¢ ñ+&É≥+‘√ edü÷fi¯ó¢ |üP]Ô>± Ä–b˛j·÷sTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 22 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ edü÷fi¯ó¢ ø±yê*‡ ñ+&É>±, πøe\+ 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T edü÷fi¯ó¢ nj·÷´sTT. õ˝≤¢˝À @&ÉT

eTTì‡bÕ*{°\T ñ+&É>±, eT+<äeTÁ] $TqVü‰ Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À á HÓ\ 30q mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± mìïø£\T »s¡>∑ø£ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À ñHêïsTT. |ü≥ºD≤\˝À ì<ÛäT\T ˝Òø£ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T ì*∫b˛e&É+‘√ |ü≥ºD Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ÄdæÔ|üqTï‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ |üqTï\T dü]>±Z edü÷fi¯ó¢ ø±ø£ m˝≤+{Ï |üqT\T #˚|ü≥º˝Òø£b˛j·÷s¡T. mìïø£\T »]– |òü*‘ê\T e#˚Ã+‘· es¡≈£î Äj·÷ |ü⁄s¡bÕ\ø£ edü÷fi¯¢ \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡≈£î+&Ü b˛sTT+~.

¬>*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\πø {Ϭø≥T¢ : ø±+Á¬>dt

ìC≤e÷u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): á HÓ\ 6e ‘˚B qT+∫ ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚ùd yê] qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]düTÔqï≥Tº q>∑s¡ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT πøX¯y˚DT ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç. lìyêdt ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº mìïø£\ dü+|òüT+ ø±s=ŒπswüHé mìïø£\ ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 6, 7 ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ 8 e‘˚Bq Ádü÷ÿ{Ï˙ ìs¡«Væ≤+∫ $»j·÷eø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î b˛{° #˚ùd neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì, k˛ìj·÷ >±+BÛ <äj·Te˝Ò¢ sêÁwüº @sêŒ≥T »]–+<äì e÷J y˚Tj·TsY &ç. dü+<Ûä´ nHêïs¡T. >∑‘· Ä~yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q myÓTੇ &ç. lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘Ó\+>±D ø£è‘·»„‘· düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î q>∑s¡ Á|ü»\≈£î, s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î Äj·Tq <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù düTπs+<äsY, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åîsê\T ns¡TD ‘ês¡, e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑‘·+˝À bÕ\ø£ esêZ\T ñqï düeTj·T+˝À Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&ç ø±s¡D+>± $$<Ûä |üqTï\T edü÷fi¯ó¢ ø±≈£î+&Üb˛j·÷sTT. Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝ÀHÓ’Hê |üqTï\T edü÷fi¯ó¢ ne⁄‘êj·Tì nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° Ç‘·s¡Á‘ê ø±s¡D≤\‘√ |üqTï\T edü÷fi¯ó¢ ø±˝Ò<äT. á @&Ü~ eTTì‡|ü˝Ÿ j·T+Á‘ê+>∑+ ÄdæÔ|üqTï edü÷\T #˚j·T&É+˝À |ü\T #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√bÕ≥T Á|ü#êsêìï $düÔè‘·+>± #˚|ü{Ϻ+~. mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· @sêŒ≥T nj˚T´ bÕ\ø£ esêZ\T |üqTï\ edü÷fi¯¢˝À m˝≤+{Ï #·s¡´\T #˚|ü&É‘ês√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚..

$<ÛäT˝À¢ #˚s¡ì &çÄsY&çm |æ&ç KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú (&çÄsY&çm) |æ&ç>± ìj·T$T‘·T˝…’q dü‘·´uÛ≤düÿsY $<ÛäT˝À¢ #˚πs+<äT≈£î KeTà+ e∫Ãq|üŒ{Ïø° ø£˝…ø£ºsY nqTeT‹ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ ‹]– ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[¢q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. &çÄsY&çm ø±sê´\j·÷ìøÏ e∫Ãq Äj·Tq Á|üdüTÔ‘· |æ&ç |ü<äàC≤sêDÏ‘√ ø£*dæ ø£˝…ø£ºsY e<ä›≈£î yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ |ü<äàC≤sêDÏ ÇHé#ê]® &ç|æz>± ≈£L&Ü $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï+<äTq ¬s+&ÉT s√E\T Ä>∑eTì #Ó|æŒq ø£˝…ø£ºsY dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ‹]– ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[¢q≥Tº düe÷#ês¡+.

¬syÓq÷´ Á>±e÷\≈£î <√;>±≥T¢ eT+ps¡T KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 2013-14 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ õ˝≤¢˝Àì ≈£îdüTeT+∫ eT+&É˝≤ìøÏ Hê\T>∑T <√;>±≥T¢ eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ _dæ ø±s=ŒπswüHé Ç&ç Ä+»H˚j·TX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îdüTeT+∫ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì áX¯«s¡e÷<ës¡+, ∫+‘·ø±ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì d”‘·+ù|≥, ‘·˝≤¢&É eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£\ø=&çeT, mÁs¡TbÕ˝…+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡TbÕ˝…+ ¬syÓq÷´ Á>±e÷\≈£î Hê\T>∑T <√;>±≥T¢ eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

‘˚\ì bı‘·TÔ\T.. ÄsY y Ó ’ π ø <ë«sê 485 dü+~>∑Δ+˝À H˚‘·\T Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ ÄX¯\T HÓ\ø=HêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bı‘·TÔ\ $wüj·T+˝À @ bÕغ\ qT+∫ m˝≤+{Ï Á|üø£≥q sêø£b˛e&É+‘√ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd ÄXÊeVüQ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. Ç{°e\ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì {°&û|” Á|ü#ês¡+ #˚dæq|üŒ{Ïø° bı‘·TÔ\ $wüj·T+˝À n~Ûø±]ø£+>± m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {°ÄsYmdt $©q+ ne⁄‘·T+<äì nH˚ø£ }Vü‰>±Hê\T e∫Ãq|üŒ{Ïø° πød”ÄsY $©q+ ñ+&É<äì Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. ∫es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ‘√HÓ’Hê {°ÄsYmdt bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. {°ÄsYmdt bÕغ, d”|”◊, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”\‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò<äì {°ÄsYmdt Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ d”|”◊ Hêj·T≈£î\T Ä bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì d”|”◊ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· eT˝Ò¢XŸ Á|üø£{Ï+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> bÕغ düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À <ä[‘·TDÒí eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷* Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T nsTT‘˚ <ä[‘·TDÏí eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔqqï yê>±›Hêìï πød”ÄsY ì\u…≥Tºø√yê\ì d”|”◊ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· õ. eT˝Ò¢XŸ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T πød”ÄsY‘√ø±ì, @ ˇø£ÿ bÕغ‘√ ø±ì @s¡Œ&É˝Ò<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ◊ø£´ b˛sê≥+ <ë«sê @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T˝À nìï bÕغ\T, nìï esêZ\T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ e\¢H˚ ø±+Á¬>dt á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± ÁbÕDVæ≤‘·-#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ë ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì @&ÉT eT+&É˝≤\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\|ü&É+ dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. b˛\es¡+˝À –]»qT\T n~Ûø£+>± qwüºb˛‘ês¡ì, yês¡T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·eT bÕغ |üP]Ô eT<䛑·T ñ+≥T+<äHêïs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À bÕغ\T ìeT>∑ï+

¬s’‘·T\qT yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï nø±\ esê¸\T

Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î á HÓ\ 30q mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. á mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ ‘˚\ø£b˛e&É+‘√ me]øÏyêπs ˇ+≥]>± b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À 189 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. 5 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ #Ó’s¡àHé |ü<äe⁄\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. ìs¡à˝Ÿ kÕúHêìï e÷Á‘·y˚T »qs¡˝Ÿ≈£î ]»sY« #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± 50 XÊ‘·+ô|’>± yês¡T¶\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#·&É+‘√ ákÕ] nìï |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ eTVæ≤fi¯\<˚ sê»´+ ø±qTqï~. Ä~˝≤u≤<é |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À d”|”◊ @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Ä bÕغ |ü≥ºD ø£$T{° @ø£Á^e+>± rsêàì+∫+~. bÕغ Hêj·T≈£î\ dü÷#·qy˚Ts¡≈£î Ä~˝≤u≤<é |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝Àì 16 yês¡T¶\˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° #˚kÕÔs¡ì d”|”◊ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù $˝≤dt ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD n_Ûeè~Δ mC…+&Ü>± á mìïø£˝À¢ b˛{° #˚kÕÔeTHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<éé, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± ¬s’‘·T\≈£î Á|üø£è‹ XÊ|ü+>± e÷]+~. >∑‘· KØ|òt˝À n‹eèwæº, nHêeèw溑√ |ü+≥\T qwüºb˛sTT n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆq ¬s’‘ê+>±ìøÏ s¡; nsTTHê Ä<äT≈£î+≥T+<äì Ä•+#ês¡T. s¡;˝À ≈£L&Ü nø±\ esê¸\ e\¢ ¬s’‘·T\T |üP]Ô>± qwüºb˛j·÷s¡T. Hê\T¬>’<äT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\T, e&É>∑fi¯¢‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 15 eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\T |ü+≥\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. n~Ûø±s¡T\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê Á|üø±s¡+ 112 Á>±e÷\˝À 6y˚\ mø£sê\˝À yÓTTø£ÿC§qï, X¯q>∑, >√<ÛäTeT, $T]Ã, |üdüT|ü⁄ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\qT qwüºb˛j·÷s¡T. õ˝≤¢˝Àì »˝≤esY|üPsY, Ç#√Ã&É, ø£&Ó+, dæs¡÷ŒsY, U≤Hê|üPsY, ≈£î+{≤\, Ç+Á<äyÓ*¢, uÛ≤q÷s¡T, ìs¡à˝Ÿ, ñ≥÷ïs¡T ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T qwüºb˛j·÷s¡T. B+‘√bÕ≥T $<äT´‘Y XÊK≈£î rÁe qwüº+ »]–+~. nH˚ø£ ÁbÕ‘ê\˝À $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T H˚\ø=s¡>∑&É+‘√bÕ≥T 220 πø|” ≥es¡T¢ ôd’‘·+ >±\T\≈£î |ü&çb˛sTT s¡÷.ø√{ÏøÏô|’>± qwüº+ yê{Ï*¢+~.

j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡T

KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêJyé j·TTeX¯øÏÔ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ 450 j·T÷ì≥¢ eT+ps¡T \ø£å´+>± ìπs›•+#·>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 485 j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ ôd≥ÿ+ dæÇz ñ<äjYT≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± 150 j·T÷ì≥¢qT Á>ö+&ç+>¥ #˚dæ 276 j·T÷ì≥¢≈£î ˇø=ÿø£ÿ \_Δ<ës¡T&çøÏ 30 y˚\ #=|ü⁄Œq dü_‡&ûì $&ÉT<ä\ #˚XÊeTHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 31e ‘˚B˝À|ü⁄ \øå±´ìï |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì ñ<äjYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ m◊{Ïj·TTdæ <Ûäsêï dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): dü+>±¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì Ä]¶HÓHé‡ bòÕ´ø£ºØ˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.12,500\≈£î ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î&ÉT áX¯«s¡Á|ükÕ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·T Jy√ 11 Á|üø±s¡+, ø±+Á{≤≈£îº Á|üø±s¡+ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î s¡÷.12,500 #Ó*¢+#ê\ì, n˝≤π>, ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |òü+&é, Çmdt◊ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <Ûäsêï nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ≈£î ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. <Ûäsêï˝À ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6 qT+∫ eTVæ≤fi≤ yÓ’<äT´\≈£î Áø°&Üb˛{°\T ø£s¡÷ï\T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì 6, 7 ‘˚B\˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À |üì#˚düTÔqï eTVæ≤fi≤ yÓ’<äT´\≈£î n˝≤π>, $ÁXÊ+‹ yÓ’<äT´\≈£î Áø°&Üb˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T &Üø£ºsY X¯+ø£sYX¯s¡à, &Üø£ºsY eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. $CÒ‘·˝…’q yÓ’<äT´\≈£î á HÓ\ 8q eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Äs√Eq ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. á b˛{°\T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ »>∑Hé e÷fÒ •s√<Ûës¡´+

_C…|æ˝ÀøÏ mπsïì d”‘ê<˚$ ? XÊ+‹j·TT‘·+>± düeTdü´\T $»j·Tyê&É, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø£ècÕíõ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷J eT+Á‹ mπsïì d”‘ê<˚$ _C…|æ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫ #·+Á<äu≤ãT eT+Á‹es¡Z+˝À |üì#˚dæq d”‘ê<˚$ >∑‘·+˝À eTT~H˚|ü*¢ nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ >±*˝À >∑‘· ¬s+&ÉT mìïø£˝À¢ ÄyÓT z&çb˛j·÷s¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô mπsïì Hêπ>+Á<äHê<é ¬s’‘ê+>∑ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî&ç>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ø±>± ‘êC≤>± e÷]q sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\ Á|üuÛ≤e+‘√ mπsïì d”‘ê<˚$ _C…|æ˝À #˚πs+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø ÄyÓT bÕغ nÁ>∑H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT‘√ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. neø±X¯$TùdÔ $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔqì ÄyÓT #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ yÓ÷&û <˚X¯ Á|ü<Ûëì ø±yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì, _C…|æì ã\|üsêÃ*‡q ‘·s¡TD+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì d”‘ê<˚$ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ yê´U≤´ì+#·&É+ á }Vü‰>±Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~.

‹s¡TePs¡T Vü‰düº˝Ÿ˝À mdæ_ k˛<ë\T $»j·Tyê&É, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TePs¡T˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK edü‹ >∑èVü≤+˝À ãT<Ûäyês¡+ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Vü‰düº˝Ÿ ìs¡«Vü≤Dô|’ nH˚ø£ |òæsê´<äT\T sêe&É+, yê¬s¶Hé MT<ä n$˙‹ Äs√|üD\T ñ+&É&É+‘√ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T yÓTs¡T|ü⁄<ë&ç #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±sê´\j·T+˝Àì ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ eTTK´yÓTÆq yê{Ïì d”CŸ #˚XÊs¡T. Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\qT ≈£L&Ü yês¡T $#ê]+#ês¡T. dü¬s’q edü‘·T\T ñqï~ ˝Òì~, uÛÀ»q+ m˝≤ ô|&ÉT‘·Tqï~ Äsê rXÊs¡T. ø±>± Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø nìï Á|üuÛÑT‘·« edü‹ >∑èVü‰\T mdæ_ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~+~. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢˝Àì ø£+øÏbÕ&ÉT, ô|<ä›bÕs¡T|üP&ç, eTTqï+–˝Àì edü‹ >∑èVü‰˝À¢ ≈£L&Ü mdæ_ k˛<ë\T »]>±sTT.

7q yÓT>± wü{Ï˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ

bÕeT÷s¡T , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): bÕuÀ\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Á|ü<∏äeT es¡›+‹ dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 7e ‘˚B qT+&ç 8e ‘˚B es¡≈£î wü{Ï˝Ÿ yÓT>± {Às¡ïyÓT+{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ≈£îe÷s¡T\T bÕuÀ\T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |æ$ düTÁãeTD´+, |æ s¡y˚Twt, #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£ì–] ø£+<äT≈£Ls¡T, ñ<äj·T–], ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£esêZ\ kÕúsTT˝À W{Ÿ&√sY‡ ô|ò<äsYø±ø˘‘√ á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ s¡÷.6116, ~«rj·T ãVüQeT‹ s¡÷.5116, ‘·èrj·T ãVüQeT‹ s¡÷.4116, #·‘·Ts¡Δ ãVüQeT‹ s¡÷.3116\‘√ bÕ≥T w”˝Ÿ¶qT ãVüAø£]+#·ã&ÉTqT. Áø°&Üø±s¡T\≈£î uÛÀ»q edü‹ düeT≈£Ls¡Ãã&ÉTqT. $CÒ‘·\≈£î 9e ‘˚~ eT<Ûë´Vü≤ï+ kÕsTT nbÕsYºyÓT+{Ÿq+<äT ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚j·Tã&ÉTqT. $esê\≈£î ¬ø s¡+>∑u≤ãT 9441379188, yêsTTH˚ì sê|òüTe 8500245232 qT dü+Á|ü~+#·e˝…qT.

|ü]wüÿ]+#·Tø√+&ç ‘êfi¯S¢s¡T , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): XÊ+‹j·TT‘·+>± düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì m˝≤+{Ï XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*Z+#·≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì <ä]Ù dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY Á|ü‘ê|t≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ø=Ás¡bÕ{Ïyê]bÕ˝…+ Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ z≥s¡¢ ‘=\–+|ü⁄ô|’ @s¡Œ&çq düeTdü´ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ e<ä› ‘=\–+∫q z≥s¡¢ C≤_‘êô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 23 eT+~ ‘·eT z≥s¡¢qT z≥s¡¢ C≤_‘ê qT+&ç ‘=\–+#ês¡ì ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY qT+&ç $wüj·T+ |ü]o*+#ê\qï ø±s¡D+‘√ Á>±eT+˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. 23 eT+~ e´≈£îÔ\qT Á|ü‘·´ø£å+>± #·]Ã+∫ yê]øÏ >∑\ nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥s¡¢ ‘=\–+|ü⁄ô|’ düeTdü´\T ñqï≥¢sTT‘˚ dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*Z+#˚yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á>±eT+˝À @yÓ’Hê düeTdü´\T ñqï≥¢sTT‘˚ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+∫q≥¢sTT‘˚ yê{Ïì dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. kÕúìø£ mdt◊ lVü≤]sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À ñqï düeTdü´\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ÄsYz, Á>±eT ô|<ä›\T \ø°åàHêsêj·TD, qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ |ü⁄\¢\#Ós¡Te⁄ , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\+˝Àì ø=‘·÷Ôs¡T Á>±eT+ q+<äT eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À mdt{Ïj·TT m|æ n<Ûä´≈£åî\T>± _ sêeT<ëdüTqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À mdt{Ïj·TT eTT+<ä+»˝À ñ+<äì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ |ü]s¡ø£åD≈£î n+<äs¡+ ø£*dæø£≥Tº>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. &çmd”‡ì yÓ+≥H˚ »s¡bÕ\ì eT]j·TT |æÄsYdæì ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì dü+|òüT+ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´es¡Z+ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T m+ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, nk˛dæj˚T{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T lìyêdüsêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, ÄsY eT+Á‘·÷Hêj·Tø˘, mHé >√bÕ˝ŸHêj·Tø˘, X¯•ø£fi¯, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T <˚XÊHêj·Tø˘, eTs√ ◊<äT>∑Ts¡T ø±s¡´<äs¡TÙ\T, õ˝≤¢ øöì‡˝Ÿ yÓT+ãs¡T¢ q\T>∑Ts¡T, yêDÏ Á|ü‹ì~∏, Ä]Δø£ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ø£$T{° düuÛÑT´\T, eTs√ Äs¡T eT+~ düuÛÑT´\‘√ ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£î+~.

Ä~¬s&ç¶ nbÕŒsêe⁄ sê»eT+Á&ç, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ e÷≥ ‘·eTø£+<ä]øÏ •s√<Ûës¡´eTì myÓTੇ Ä~¬s&ç¶ nbÕŒsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. dæ{° ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú>± sêCŸ≈£îe÷sY, ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ u§&ÉT¶ nq+‘· yÓ+ø£≥s¡eTD≤#Í<ä] ù|s¡¢qT »>∑Hé Ç|üŒ{Ïπø Ksês¡T #˚XÊs¡ì, Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ myÓTà˝Ò´ {Ϭø{Ÿô|’ ÄX¯‘√ e#˚Ãyê]øÏ á $wüj·T+ düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú mìïø£˝À¢ y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ÁfÒ&éj·T÷ìj·THé sêh ø±s¡´<ä]Ù $X‚«X¯«s¡¬s&ç¶ düreTDÏ‘√ bÕ≥T>± ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ q>∑s¡ ø£˙«qsY ñe÷eTùV≤X¯«]\T ÄXÊeVüQ\T>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç dæ{° XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT sö‘·T dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ ‘·q düreTDÏøÏ {Ϭøÿ{Ÿ ÇùdÔ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ >∑T]+∫ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô ‘êyÓTe]ì bÕغ˝ÀøÏ sêyê*‡+~>± ÄVü‰«ì+#·˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. {Ϭøÿ≥¢qT Ä•+∫ Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ edüTÔqï yê] e\¢ eTT+<äT qT+∫ |üì#˚düTÔqï Hêj·T≈£î\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹q≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì, n˝≤ ñ+&˚≥≥¢sTT‘˚ ‘·eT¬øe]øÏ nuÛÑ´+‘·s¡+ ñ+&É<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ |ü]dæú‘·T\T n~ÛcÕ˜qesêZìøÏ ‘Ó*j·T#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫es¡>± n~ÛcÕ˜q+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï <ëìøÏ ‘êeT+<äs¡+ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

sêÁ‹|üP≥ $<äT´‘·TÔ ø√‘·\T $~Û+#·+ rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ J◊ ø√{Ï+>¥ $<äT´‘·TÔ ˝…’qT¢ á|”&ûd”m˝Ÿ d”Jm+ lìyêdüsêe⁄ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\+‘ê $$<Ûä yê]¸ø£, b˛{° |üØø£å\≈£î düqï<äΔeTe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À yê]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü $<äT´‘·TÔ ø√‘·*ï neT\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTì sêh $<äT´‘·TÔ |ü+|æD° dü+düú bÕ¢ì+>¥ N|òt »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T (d”Jm+) ÄsY.lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. f…ø£ÿ* $<äT´‘·TÔ &ç$»q˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡bÕ©º˝À¢ ñ<äj·T+ ñ<äj·T+ 7 qT+∫ 9 >∑+≥\es¡≈£î, eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ 10 qT+∫ 12 >∑+≥\ es¡≈£î, eT<Ûë´Vü≤ï+ 4 qT+∫ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ø√‘·\T+{≤j·THêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\T <ë{Ï‘˚ $<äT´‘·TÔ ø√‘·\T ñ+&Éeì d”Jm+ á dü+<äs¡“¤+>± düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ mdtá |”MM dü‘·´Hêsêj·TD, &ûáá s¡$≈£îe÷sY, d”ìj·TsY nøö+{Ÿ‡ n~Ûø±] &ç.ø±[<ëdüT, @y√ ‘ê‘ê#ês¡T´\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.


7

s¡+>±¬s&ç¶

ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À Á|üdüyê\T n~Ûø£+>± »]–‘˚H˚ dæã“+~ |üì yÓTs¡T>∑>± ñ+<äì >∑T]kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢kÕúsTT yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ’<ä´XÊK #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ ù|<ä >∑]“¤D°\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ø±qTŒ\T #˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. Á|üdüyê\T ‘·≈£îÿe>± »]–q dü+ã+~Û+∫ |æôV≤#Ydæ yÓ’<äT´\T düÁø£eT+>± |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì uÛ≤$kÕÔeTHêïs¡T. <ë+‘√ bÕ≥T >∑]“¤D° eTVæ≤fi¯\≈£î ø±qT‡ düeTj·T+˝À 108 yêVü≤q+˝À ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ yÓ’<äT´\T nìï eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Çø£qT+∫ Á|ü‹ |ü~ùV≤qT s√E\ø√kÕ] yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´ πø+Á<ë\˝À »]π> Á|üdüyê\ô|’ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\Hêïs¡T. >∑]“¤D°\≈£î ¬s+&ÉekÕ], Hê\ZekÕ] &Üø£ºs¡T¢ |üØø£å\T K∫Ñ·+>± »bÕ\ì, Bìe\¢ e÷‘ê, •X¯ó eTs¡D≤\T ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. >∑]“¤D°\≈£î düø±\+˝À {°ø±\T Ç#˚à ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü düÁø£eT+>± »]π> $<Ûä+>± yÓ’<äT´\T #·÷&Ü\Hêïs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ yÓ’<äT´\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ë´~Ûø±] >√$+<é yê>±àπs ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥sY |üØø£å\T düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+#ê* ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ç+≥sY |üØø£å\≈£î |üø£&É“+B @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ q÷‘·q n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Ç+≥sY |üØø£å\ ìs¡«Vü≤Dô|’ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, ndæôdº+{Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ, Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ m˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚ πø+Á<ë\˝À mø£ÿ&Ü m˝≤+{Ï n$˙‹ #√≥T#˚düT≈£îHêï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚ πø+Á<ë\ j·÷»e÷q´+ ˝Ò<ë @sêŒ≥T¢#˚ùd n~Ûø±s¡T\e\¢ ‘·|ü⁄Œ\T »]–‘˚ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å\T sêùd $<ë´s¡Tú\≈£î ø±e\dæq kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Ç+≥sY |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ 76 |üØøå± πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. |üØø£å\T »]π> düeTj·T+˝À πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñ+≥T+<äHêïs¡T. <ë+‘√ bÕ≥T b˛©düT ã+<√ãdüTÔ, |òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é ñ+≥T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÄsY◊y√ m.$»j·T≈£îe÷sY, &ç|æÇy√ m.JeHésêe⁄, m.ø£ècÕíeT÷]Ô, >∑Ts¡T#·s¡D+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsê«dæ‘·T\≈£î Çfi¯¢|ü{≤º\T n+~+#ê* : ø£˝…ø£ºsY dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <äT+&ç>∑˝Ÿ yÓ’e÷ìø£ <äfi¯ nø±&É$T˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq zô|Héf…dtº πs+CŸ @sêŒ≥T e\¢ düú˝≤\T ø√˝ÀŒsTTq Á>±e÷\ ìsê«dæ‘·T\≈£î Çfi¯¢|ü{≤º\T á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ‘êà düãsê«˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ÁbÕC…≈£îº @sêŒ≥T e\¢ ìsê«dæ‘·T\≈£î |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À uÛÑ÷ ùdø£s¡D n~Ûø±s¡T\T, Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. M]ì ñ<˚›•+∫ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷eTT\T, Çfi¯ó¢ ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê]øÏ øÏcÕºsTT|ü*¢ Á>±eTdüTú\≈£î 35 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Ç#˚Ã+<äT≈£î >∑‘·+˝À ìs¡ísTT+#êeTì nHêïs¡T. yê]øÏ |ü]Vü‰s¡+, |ü⁄qsêyêdü+ n+~+#·&ÜìøÏ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« 14.40 ø√≥T¢ n+<äCÒdæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ì<ÛäT˝À¢ C≤rj·T |ü⁄qsêyêdü |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 7.20 ø√≥T¢ e#êÃj·Tì nHêïs¡T. 350øÏ ô|’>± ìsê«dæ‘· ≈£î≥T+u≤\qT >∑T]Ô+#êeTì nHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº <ë«sê qwüºb˛‘·Tqï 175 ≈£î≥T+u≤\≈£î 3,9,00,000 qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒkÕÔeTì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ÄsYÄsY bÕ´πøJ øÏ+<ä ì<ÛäT\qT n+<äCÒj·T&ÜìøÏ Äضz Á|ü‹bÕ~+∫+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ìsê«dæ‘· ≈£î≥T+u≤\ ø±\˙˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ sê´©˝À ø£˝…ø£ºsY Áb˛‘ê‡Vü≤+ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): á HÓ\ ˇø£≥e ‘˚B qT+&ç kÕúìø£ b˛©dt |üπs&é Á>ö+&釽À ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ á sê´© <ë«sê m≈£îÿe eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ñ<√´>±\T bı+<ë\H˚ ÄX¯j·T+‘√ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ø£qãs¡∫, #=s¡erdüTø=ì Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ $<ÛëHêìï |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ |üs¡T>∑T≈£î m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\ |üs¡T>∑TqT |ü]o*+#ês¡T. |üs¡T>∑T˝À bÕ˝§Zqï nuÛÑ´s¡Tú\˝À lø±≈£îfi¯+≈£î #Ó+~q u≤_®, jÓ÷π>X¯«s¡sêe⁄ nH˚ Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ìØí‘· düeTj·÷ìø£+fÒ #ê˝≤ eTT+<äT>± >∑e÷´ìï #˚s¡Tø√e&É+‘√ ø£˝…ø£ºsY yê]<ä›]ì Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+∫ ‘·q kı+‘· ì<ÛäT\ qT+&ç q>∑<äT Áb˛‘ê‡Vü‰ìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\+<äs¡T yê]ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì |ü≥Tº<ä\‘√ $»j·÷ìï kÕ~Û+∫ ñ<√´>±\T bı+<ë\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄØà n~Ûø±s¡T\T, Á_π>&çj·TsY mdt_ dü»®Hé, ø£\ï˝Ÿ dæ+>¥, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT $esê\T dü]#·÷düTø=+&ç

$»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝Àì z≥s¡T¢ ‘·eT ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT nsTTq~, ˝Òì~ dü]#·÷düTø√yê\ì õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] yÓ+ø£≥sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡T¢ 9246280027 ôd˝Ÿ q+ãsY≈£î dü+øÏ¢|üÔ düe÷#ês¡+‘√ mdtm+mdt #˚dæq≥¢sTT‘˚ qyÓ÷<äT $esê\T ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê yÓuŸôd’{Ÿ˝À ≈£L&Ü bı+<äT|üs¡Ã&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. MT |ü]~Û˝À ñqï ã÷‘YkÕúsTT n~Ûø±] e<ä›≈£î yÓ[¢ C≤_‘êqT dü«j·T+>± |ü]o*+∫ ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì &çÄsYz ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äì ìsêΔs¡D nsTT‘˚ qyÓ÷<äT≈£î bòÕs¡+-6≈£î nedüs¡yÓTÆq &Ü≈£î´yÓT+≥¢qT m\Áø√ºs¡˝Ÿ ]õÁùdºwüHé n~Ûø±] ˝Òø£ düe÷j·T m\Áø√ºs¡˝Ÿ ]õÁùdºwüHé n~Ûø±], ã÷‘YkÕúsTT n~Ûø±]øÏ düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. n{Ϻ ¬ø’¢sTTyéT\ô|’ $#ês¡D #˚dæ ‘·<äT|ü] #·s¡´ rdüTø√ã&ÉT‘·T+<äì &çÄsYz ‘Ó*bÕs¡T.

20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ neT\T #˚j·÷* dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Çs¡yÓ’ dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ neT\T #˚dæ õ˝≤¢qT sêh+˝ÀH˚ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ñ+&˚˝≤ ‘·>∑T \øå±´\T |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑èVü≤ ìsêàD+, n+>∑Héyê&û\ |üìrs¡T $TqVü‰ nìï Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ |ü⁄s√>∑‹ yÓTs¡T>∑T>± ñ+<äì nHêïs¡T. Ç+~s¡ nyêdüjÓ÷»q øÏ+<ä 900≈£î ô|’>± >∑èVü≤ìsêàD≤\T |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æz >∑Ts¡TeT÷]Ô, &çÄsY&çm |æ&ç sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, &Ü«e÷ |æ&ç s¡M+<äsY, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·TÁ|üø±XŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

mìïø£\ ìj·Te÷e[‘√..

‘ÓHê*˝À πø+ÁB ì*∫b˛sTTq X¯+≈£îkÕú|üq, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T $<ë´\j·T+ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <˚X¯yê´|üÔ+>± kÕ<Ûës¡D mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À m\ø£åHé ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T, X¯+≈£îkÕú|üq\qT ì*|æy˚dü÷Ô õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. ¬s+&ÉT s√E\ qT+#˚ eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T eTTìdæbÕ*{°˝À s¡÷.238 ø√≥¢ $\TeCÒùd n_Ûeè~Δ |üqT\T, X¯+≈£îkÕú|üq\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&ÜH˚ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ yÓqT~]–q $wüj·T+ $~‘·y˚T. myÓTà˝Ò´ m+.l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶, s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ X¯+≈£îkÕú|üq\T, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T »s¡|üq|üŒ{Ïø° ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Ä |üqT\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$dü÷Ô $˝Òø£s¡T\≈£î $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\˙ï @j˚T <äX¯\˝À ñHêïjÓ÷ ìy˚~ø£\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì ø£˝…ø£ºsY |ü]o*düTÔHêïs¡T. s¡÷.1525 ø√≥¢ $\TeCÒùd k˛eT•\ ôV’≤˝…yÓ˝Ÿ ¬øHê˝Ÿ≈£î ãT<Ûäyês¡+ f…+&És¡T¢ |æ\yê*‡ ñ+&É>± ì\T|ü⁄<ä\ #˚XÊs¡T. s¡÷.500 ø√≥¢ $\TeCÒùd $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\T |üPs¡ÔsTTHê ≈£L&Ü m\ø£åHé ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq ì*|æy˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. n˝≤π>, eT+Á‹øÏ Áb˛{Àø±˝Ÿ Á|üø±s¡+ Ç#˚à s¡ø£åD ≈£L&Ü ‘·–Z+∫ kÕ<Ûës¡D uÛÑÁ<ä‘· e÷Á‘·y˚T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. Çø£ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T, myÓTੇ\T Ç<˚ |ü]dæú‹

s¡; ì$T‘·Ô+

˙{Ï $&ÉT<ä\

dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ìC≤+kÕ>∑sY Äj·T≈£î≥º ¬s’‘·T\≈£î s¡;|ü+≥ kÕ>∑Tì$T‘·Ô+ 500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì e~*q≥T¢ ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] eqC≤<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E 500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T áHÓ\ 18e ‘˚Bes¡≈£î $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+Jsê |ü]yêVü≤ø£ Á|ü»\T >∑eTì+∫ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. eT+Jsê q~˝À |üX¯óe⁄\qT y˚T‘·≈£î |ü+|üsê<äì, ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˇ&ÉT¶≈£î yÓfi¯flsê<äì Äضy√ dü÷∫+#ês¡T.

m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. sêh+˝À sêh|ü‹ bÕ\q sêe&É+‘√ düTdüÔ#˚‘·Hêedüú ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ myÓTà˝Ò´\qT kÕ<Ûës¡D+>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡ì, myÓTà˝Ò´\ düuÛÑ´‘ê«\≈£î sêJHêe÷\T Ç∫Ãq yê]ì e÷Á‘·y˚T e÷J\T>± Á|üø£{Ï+∫ yê] Áb˛{Àø±˝Ÿ yÓqø£≈£î rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘ÓHê*˝À πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+<äì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 2014-15 $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç $<ë´\j·T+ |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô>± ‘ÓHê*˝À πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ @sêŒ≥T≈£î >∑T+≥÷s¡T πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ Á|æì‡bÕ˝ŸqT düeTq«j·T n~Ûø±]>± ìj·T$T+#ês¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü $<ë´\j·T+ j·÷»e÷q´ dü+|òü÷ìøÏ #Ó’s¡àHé>± ø£˝…ø£ºsY e´eVü≤]kÕÔs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´\j·T+ @sêŒ≥T≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T.

nuÛÑ´s¡Tú\ u≤´+≈£î nøö+≥¢ô|’ ì|òü÷ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫à mìïø£\ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡TÃ\ $esê\T, u≤´+≈£î nøö+≥T¢, ÄdæÔ|ædüTÔ\T, dæã“+~, yê] ìø£s¡ ÄdüTÔ\T, ìs¡s¡úø£ ÄdüTÔ\T ‘·~‘·sê\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ <äèwæº ô|{Ϻ+~. á y˚Ts¡≈£î ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ u≤´+≈£î nøö+≥¢qT yê] U≤‘ê˝Àì ì<ÛäT\qT sê‘·|üPs¡«ø£+>± u≤´+≈£î\ qT+∫ ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì n<äq+>± ñqï ì<ÛäT\ô|’ Ä<ëj·T |üqTïXÊK n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ìy˚~ø£\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T mìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT bÕ‘· nøö+≥¢ U≤‘ê\ qT+∫ ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô>± ‘Ó]∫q U≤‘ê\ qT+∫ ˝≤yê<˚M\qT

ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. U≤‘ê˝À s¡÷.50y˚\≈£î $T+∫ q>∑<äT ñ+fÒ n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Ä<ëj·T, $ìeTj·T|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ê\ì nHêïs¡T. á $<Ûëq+ b˛©düT\≈£î, Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Ûø±s¡T\ U≤‘ê\qT ≈≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY ‘Ó|æŒ+#ês¡T. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î s¡÷.50y˚\T $T+∫ ñqï U≤‘ê<ës¡T&ÉT $es¡D ‘·|üŒø£ Çyê«\ì nHêïs¡T. dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\ U≤‘ê\ <ë«sê z≥s¡¢≈£î &ÉãT“ eT[fl+|ü⁄ neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì bı<äT|ü⁄ \ø°åà Á>∑÷|ü⁄\ nøö+≥¢qT, Á|üdüTÔ‘· U≤‘ê\˝À ñqï ì\«\qT ø£+|üP´≥sY˝À bı+<äT|ü]#ês¡T.

mìïø£\≈£î düs¡«+ düe÷j·T‘·Ô+ bÕغ ÁX‚DT\‘√ $düèÔ‘·+>± düe÷y˚XÊ\T ø£+<äT≈£Ls¡T , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï eTTìdæ|ü˝Ÿ, ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\≈£î Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT n+ãT\ bı~˝À ñqï nÁkÕÔ\qT uÒØE y˚düTø=ì dü+~Û+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïsTT. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé sêe&É+‘√ sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT Vü≤&Üe⁄&çì ô|+#·T‘·÷ Áø£eT+>± mìïø£\ y˚&çì s¡–*dü÷Ô ñHêïsTT. ø£+<äT≈£Ls¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝À ø£+<äT≈£Ls¡T eTTìdæbÕ*{° $yê<ä+ ø√s¡Tº˝À ñqï+<äTq yêsTT<ë|ü&˚ neø±XÊ\T <ä+&ç>± ñHêïsTT. Çø£ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ø£ì–] q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝À eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Çø£ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ø£+<äT≈£Ls¡T, ø£ì–], ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ XÊdüqdüuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. ø£+<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ñ+&É≥+‘√ HÓ\÷¢s¡T sê»ø°j·÷\T ø=+‘·y˚Ts¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. mìïø£\T

eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ »s¡>∑qT+&É>± Á|ü<Ûëq bÕغ\T nsTTq yÓ’dæ|æ, {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&çøÏ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+>± ñHêïsTT. {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δ Ksês¡T ø±>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ mes¡H˚~ njÓ÷eTj·T+>± ñ+~. Á|üdüTÔ‘· XÊdüqdüuÛÑT´\T e÷J eT+Á‹ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]Δ>± ø=qkÕ>∑T‘êsê ˝Òø£ e÷]q |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± b˛{° #˚j·TqTHêïsê ˝Òø£ eTs√ bÕغ˝À #˚s¡qTHêïsê nH˚ n+X¯+ô|’ Ç|üŒ{Ïø° düŒwüº‘· ˝Ò<äT. Çø£yÓ’dæ|æ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‹˝À ñ+~. s√Eø√ù|s¡T wæø±s¡T #˚düTÔ+~. nuÛÑ´]Δ mes¡÷ nH˚~ Ç+ø± ‘˚˝≤*‡ ñ+~. b˛‘·T\, ãTÁsê Ç<ä›]˝À ˇø£s¡T nuÛÑ´]Δ nH˚ n+X¯+ ‘Ós¡ô|’øÏ edüTÔ+~. @<˚yÓTÆHê Á|ü#ês¡+˝À {Ï&ç|æ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+~. {Ï&ç|æ á düMT|ü+˝ÀH˚ eTV”≤<ÛäsY¬s&ç¶ ≈£L&Ü ‘·q mìïø£\ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\T>± p|üP&ç, &√˝≤ Msê+»H˚j·TkÕ«$T ù|s¡T¢ Ksês¡T nsTTq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.

õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeq+ô|’ qT+&ç <ä÷øÏ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ ìC≤e÷u≤<é, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢ πø+Á<ä ÄdüT|üÁ‹˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT ô|’ qT+&ç øÏ+<ä≈£î <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ìC≤e÷u≤<é q>∑sêìøÏ #Ó+~q #·+<äHéU≤Hé (28) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT á n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. >∑‘· HÓ\ 25q n‘·&çøÏ $yêVü≤+ »s¡>±*‡ ñ+&É>± ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<äT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T øÏ&Üï|t #˚dæ eTVü‰sêh≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n‘·&çì ∫‘·ø£u≤~ nø£ÿ&ç qT+&ç yÓ[¢b˛j·÷s¡T. u≤~Û‘·T&ç ‘·+Á&ç n<˚ HÓ\ 27q ‘·q ø=&ÉT≈£î øÏ&Üï|t≈£î >∑Ts¡j·÷´&Éì b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. ‘êqT eTVü‰sêh˝Àì c˛˝≤|üPsY˝À ñHêïqì bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ n‘·&ç ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T #·+<äHéU≤HéqT nø£ÿ&ç qT+&ç ìC≤e÷u≤<é≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. rÁe >±j·÷\‘√ ñqï n‘·&çì õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ &çXÊÃsY® #˚j·T>± uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T¬s’ eT÷&Ée n+‘·düTúô|’ qT+&ç øÏ+<ä|ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü ‘·q ≈£îe÷s¡T&çô|’ q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T <ë&ç #˚ùd+<äT≈£î e#êÃs¡ì, Ä uÛÑj·T+‘√H˚ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT uÛÑeq+ô|’ qT+&ç øÏ+<ä|ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Éì b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. q>∑s¡ &çmd”Œ nì˝Ÿ≈£îe÷sY dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. q>∑s¡ dæ◊ j·÷<äj·T´ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

»>∑Hé düuÛÑ≈£î C…’ ø={Ϻq »q+ KeTà+, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ KeTà+ |ü≥ºD≤ìøÏ sêø£ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq »quÛÒ] ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î |ü≥ºD Á|üC≤˙ø£+ C…’ø={≤ºs¡T. m≥÷ #·÷dæHê bÕغ |ü‘·ø±\T.. »>∑Hé ìHê<äy˚T. |ü≥ºD+˝Àì s¡Vü≤<ës¡T\˙ï düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+yÓ’|ü⁄ ø£<äT\T‘·THêïsTT. nX‚wü »qyêVæ≤ì düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ }πs–+|ü⁄>± ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î düuÛ≤ ÁbÕ+>∑DeT+‘ê Á|ü»\‘√ ì+&çb˛sTT+~. ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï »q+ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ neTsY ôV’≤, C…’ »>∑Hé n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑ≈£î }Væ≤+∫q <ëìø£Hêï Á|ü»\T n~Ûø£+>± sêe&É+‘√ düuÛ≤düú* dü]b˛ø£ Á|üeTTKT\ Á|üdü+>±\T $H˚+<äT≈£î Á|ü»\T s¡Vü≤<ës¡T\ yÓ+≥ u≤s¡T\Trsês¡T. edüTÔqï »qeT+‘ê ÁbÕ+‘ê\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT.. n_Ûeè<˚Δ ø±yê\ì #·]Ã+#·Tø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. m≥TyÓ’|ü⁄ #·÷dæHê »>∑Héπø C…’ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. ø±ø£b˛‘˚ b˛©düT\T ø±düÔ zesêø£åHé #˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ e∫Ã+~. @<˚yÓTÆq|üŒ{Ïø° Á|ü»\T »>∑Hé≈£î C…’ ø={≤ºs¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. b˛©düT\T ã\>±\T <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´eT+~øÏô|’>± ã+<√ãdüTÔ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\+‘ê KeTà+ sêe<ä›+≥÷ ã+<é Á|üø£{Ï+#êsTT. n~Ûø±s¡T\ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô‘√ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√˝Ò<äT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î düuÛÑ≈£î #˚s¡Tø√e*düq »>∑Hé <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T >∑+≥\T Ä\dü´+>± e#êÃs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ≈£L&Ü {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq b˛{° »s¡>∑qT+~. ø±+Á¬>dt, HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À $T–*e⁄+~. Çø£ |ü•ÃeT ÁbÕ+‘êìøÏ |ü≥Tºø=eTà nsTTq ø£ì–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üdüTÔ‘· XÊdüqdüuÛÑT´\T eTT≈£îÿ |üj·Tq+ m≥T nH˚~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ <äTs¡<äèwüº+‘√ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒsTTq {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® ø£~] u≤ãTsêe⁄ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ <ä÷düT¬øfi¯óÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ yÓ’dæ|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·T ø£s¡Ô\T eTT≈£îÿ ø±•¬s&ç¶, ø±≥+ ns¡TDeTà\T {Ϭøÿ≥Tº ‘·eT<˚qì me]øÏyêπs bÕغ ÁX‚DT\ e<ä› ù|s=ÿ+≥THêï Ç+ø± düŒwüº‘· sê˝Ò<äT. yê]s¡Te⁄s¡T ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô e´øÏÔ ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ sêe#·ÃH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T ã\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. á $<Ûä+>± &ç$»Hé |ü]~Û˝À eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {Ï&ç|æ ˇø£ düŒwüº‘·‘√ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<äT≈£î b˛‘·T+~. @<˚yÓTÆHê á eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° {Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ eT<Ûä´H˚ »s¡>∑qTqï<äì $X‚¢wüD\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

#·<äTe⁄qT Çwüº|ü&É+&ç

|òü*‘ê\T ny˚ ekÕÔsTT e÷J m+m˝Ÿdæ sê$T¬s&ç¶, ø£+#·s¡¢ sêeTj·T´ ø£+<äT≈£Ls¡T, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): #·<äTe⁄qT Çwüº|ü&ç nuÛÑ´dæùdÔ |òü*‘ê\T ny˚ n+~ekÕÔj·Tì e÷J m+m˝Ÿdæ sê$T¬s&ç¶, Á|üø±X¯+ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ø£+#·s¡¢ sêeTj·T´\T $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ e˝Ò{Ïyê]bÕ˝…+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q\<ä\|üPsY Á>±eT+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À bÕsƒ¡XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T Äràj·T nqTã+<Ûë\‘√ $<ë´s¡Tú\ ñ‘ê‡Vü≤+, πø]+‘·\ eT<Ûä´ |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T eTÁ] lìyêdüT\T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sê$T¬s&ç¶, sêeTj·T´‘√ bÕ≥T &ç|üP´{° &çÇz #ê+<éuÒ>∑+ eTTK´ n‹<∏äT\T>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´|ü≥¢ ÄdüøÏÔ ô|+bı+~+#˚˝≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ≈£L&Ü ‘·eT>∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘·qT HÓs¡y˚sêÃ\ì |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡TXÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T yê]øÏ eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+~düTÔ+<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ns¡Ω‘· ø£*–q kÕeTs¡Δ´+ ø£*–q ñbÕ<Ûë´j·TT\T ñHêïs¡ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT >∑T]Ô+∫ ‘·eT |æ\¢\qT |ü+|æ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+∫ ñqï+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á>±eTdüTÔ\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

12q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘YqT Á|üø£{ÏkÕÔ : &çm˝Ÿ ø£&É|ü, e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üC≤ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\ dü\Vü‰\T, dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Yô|’ áHÓ\ 12q ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{ÏkÕÔqì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑ$wü´‘Yô|’ ø±sê´#·s¡D @$T≥qï <ëìô|’ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 35 dü+e‘·‡sê\T>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñHêïqì, bÕغ M&Ü\H˚ Ä˝À#·q ‘·q≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêh $uÛÑ»q≈£î rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+e\¢ d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغ C…+&Ü |ü≥Tºø=ì ‹]π> |ü]dæú‘·T\T ˝ÒeHêïs¡T. dæ|æm+, m+◊m+\T $TqVü‰ nìï bÕغ\T sêÁcÕºìï $uÛÑõ+#ê\ì ˝ÒK\T Ç#êÃj·Tì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√e\dæq ø±+Á¬>dt @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+∫+<äì nHêïs¡T. B+‘√ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü‰y˚XÊ\T e´ø£Ô+#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ôd’‘·+ k˛ìj·÷ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î »]–q qcÕºìï mes¡T uÛÑ]kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘·+˝À e´ø£Ô+#˚dæq n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTTK´ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ #·]Ã+∫ áHÓ\ 12e ‘˚B˝À|ü⁄ ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Yô|’ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{ÏkÕÔqì s¡M+Á<ë¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷{≤¢&Üs¡T. @ bÕغ˝À #˚sê\qï $wüj·T+˝À _Ûqï n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T dü«‘·+‘·Á+>± b˛{° #˚j·÷\ì, eT]ø=+<äs¡T {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚j·÷\+≥÷ ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çdædæ e÷J n<Ûä´≈£åî\T m+.nXÀø˘≈£îe÷sY, Hêj·T≈£î\T yÓ÷BHé kÕôV≤uŸ, ã+&ç Á|üuÛ≤ø£sY, eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T \ø°åàbÕs¡«‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+|æD°øÏ dæ<ä›+>± ÄsTT˝Ÿ Ç+»qT¢ ø£+<äT≈£Ls¡T , e÷]à 5 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): eT+&É\ e´ekÕj·TXÊK |ü]~Û˝À sêsTTrô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î n+~+∫q ÄsTT˝Ÿ Ç+»qT¢ |ü+|æD°øÏ dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ mz sêeTT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ÷bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£+#·s¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, bÕ˝Ò{Ï #·Áø£bÕDÏ, n<˚ $<Ûä+>± ø√ePs¡T≈£î #Ó+~q H˚\≈£L] e÷˝≤´Á~ nH˚ ¬s’‘·T\≈£î ÄsTT˝Ÿ Ç+»qT¢ eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø√ÿ ÄsTT˝Ÿ Ç+»Hé KØ<äT s¡÷.21000 ¬s’‘·T s¡÷.11000 #Ó*¢ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.10y˚\T sêsTTr n+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


8

s¡+>±¬s&ç¶

>∑Ts¡Tyês¡+, 06 e÷]Ã, 2014

s¡»˙ düs¡düq nqTwüÿ! dü÷|üsYkÕºsY s¡»˙ø±+‘Y düs¡düq nqTwüÿ V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. m|üŒ{Ï qT+&√ kÕºsY Çy˚TCŸ ñqï nqTwüÿ≈£î Ä neø±X¯+ e∫Ãq|üŒ{Ïø° |òü⁄˝Ÿ _J ø±e&É+‘√ s¡»˙‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î q{Ï+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚ ø=#êÃ&çj·÷Hé, ‘Ó\T>∑T˝À $Áø£eTdæ+Vü‰ ‘·s¡Tyê‘· ¬ø.mdt.s¡$≈£îe÷sY s¡»˙ ∫Á‘êìøÏ <äs¡«ø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. >∑‘·+˝À qs¡dæ+Vü‰ ∫Á‘êìøÏ s¡$≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À nqTwüÿqT V”≤s√sTTHé m+|æø£ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.. á

∫Á‘êìï nÁ>∑ ìsêà‘· nsTTq sêø˘˝…’Hé yÓ+ø£fÒwtì]àdüTÔHêïs¡T. Çø£ á ∫Á‘·+ $wüj·÷ìø=ùdÔ >∑‘·+˝À e∫Ãq qs¡dæ+Vü≤ dæ¬ø«˝Ÿ>± á∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À s¡eT´ø£èwüí #˚dæq bÕÁ‘·˝À nqTwüÿ ø£ì|æ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. nìï zπø nsTT‘˚ á ∫Á‘·+ düeTàsY˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+~. Çø£ nqTwüÿ s¡TÁ<äeT<˚$, u≤VüQã* wüO{Ï+>¥\˝À _J>± ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >ö‘·yéT MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTqï ˇø£ ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

|üeHé‘√... sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é!

|üeHéø£fi≤´DY-yÓ+ø£fÒwt u≤©e⁄&é ªz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘˝À q{Ï+#·qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√ ø±yÓT&û øÏ+>¥ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é kÕ«$TJ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. u≤©e⁄&é˝À dü÷|üsYVæ≤{Ÿ>± ì*∫q ªz yÓTÆ >±&éμ ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À nqTyê<ä+ ne⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é #˚düTÔqï á bÕÁ‘·qT u≤©e⁄&é˝À $T<ÛäTHé #·Áø£e]Ô #˚kÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n\T¢ns¡T®Hé ªE˝≤sTTμ˝À ø±yÓT&û |ü+&çq yÓ’Hêìï Áù|ø£å≈£î\T eT]∫b˛˝Òs¡T. eTs√|üø£ÿ sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï Ä>∑&ÉT˝À eTùV≤wtu≤ãT≈£î ‘·+Á&ç

bÕÁ‘·˝À ø£ì|ü+#·qTHêïs¡T. ø±yÓT&û, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqïbÕÁ‘·˝À Äj·Tq q{Ï+#·qTHêïs¡T. Ç|ü&ÉT eT∞fl z yÓTÆ>±&é u≤©e⁄&é qT+&ç {≤©e⁄&é≈£î Øy˚Tø˘ ne⁄‘·Tqï.. yÓ+øÏ-|üeHé q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+˝À ø°\ø£bÕÁ‘·˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. f…Æ{Ï˝Ÿ>± ªz] <˚eTT&ÜμqT |ü]o*düTÔHêïs¡T. n˝≤π> yÓ+ø°-|üeHé ≈£L&Ü yÓTT<ä{Ï kÕ]>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. &Ü© <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ∫Á‘·+˝À nø£åj·T≈£îe÷sY #˚dæq lø£èwüßíì bÕÁ‘·˝À |üeHéø£fi≤´DY, |üπswtsêyÓ˝Ÿ #Û˚dæq z kÕ<Ûës¡D yê´bÕ] bÕÁ‘·˝À yÓ+ø£fÒwt ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T.

nõ‘Y‘√ eTs√kÕ] ‘·eTHêï! nõ‘Y düs¡düq eTs√kÕ] Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#˚Ãdæ+~ ‘·eTHêï. nõ‘Y, ‘·eTHêï q{Ï+∫q ªMs¡+μ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. •e <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. eTs√kÕ] nõ‘Y düs¡düq ‘·eTHêïqT q{Ï+#˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø nõ‘Y zπø #˚j·T&É+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT •e k˛ºØì ¬s&û #˚ùd |üì˝À ñHêïs¡T. ªMs¡+μ‘√ ‘·$Tfi¯ ‘·+;\ H√≥ ‘·eTHêï e÷≥ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·eTHêï‘√ bÕ≥T düeT+‘· ≈£L&Ü nõ‘Y q{Ï+#˚+<äT≈£î düTeTTK‘· #·÷|æk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ‘·eTHêï e÷Á‘·+ ø√©e⁄&é˝À |òü⁄˝Ÿ ;J>± ñ+~. n+‘˚>±ø£, ‘Ó\T>∑T dü÷|üsYkÕºsY eTùV≤wtu≤ãT‘√ lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªÄ>∑&ÉTμwüO{Ï+>¥˝À ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ u≤©e⁄&é˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ˇø£ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. yÓTT‘êÔìøÏ ‘·eTHêï ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, Væ≤+B\˝À |òü⁄˝Ÿ _J>± ñ+~. eT]ìï ∫Á‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä\qT $+{À+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À u≤VüQã*˝À q{Ïk˛Ô+~.

u≤©e⁄&é˝À _J>± Ç*j·÷Hê! {≤©e⁄&é V”≤s√sTTHé Ç*j·÷Hê u≤©e⁄&é˝À |òü⁄˝Ÿ _J>± e÷]+~. ª<˚e<ëdtμ‘√ kÕºsY V”≤s√sTTHé>± e÷]q Ç*j·÷Hê ªb˛øÏ]μ ‘√ j·T÷‘Y˝À bòÕ˝ÀsTT+>¥ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. |üeHéø£˝≤´Hé, Á|üuÛ≤dt, m˙ºÄsY, n\T¢ ns¡T®Hé e+{Ï mqs¡®{Ïø˘ V”≤s√\‘√ ø£*dæ Ä&çbÕ&ç ‘·q kÕºsY V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À #˚s¡&É+ ‘Ó*dæ+<˚. u≤©e⁄&é˝À ãØŒ¤‘√ m+Á{° Ç∫Ã+~. dü÷|üsY Væ≤{Ÿø±e&É+‘√ es¡Tdü ∫Á‘ê\‘√ _J>± e÷]+~. ãØŒ¤‘√ u≤©e⁄&é˝À Ç*j·÷Hê≈£î bÕõ{Ïyé e÷s¡Tÿ\T |ü&É≥y˚T >±ø£ ÄyÓTqT u≤©e⁄&é V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ãØŒ¤ nq+‘·s¡+ ôd’|òt n©U≤Hé‘√ ªVü≤´|”m+&ç+>¥μ˝ÀeTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\T>∑T˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫q ø£+~Ø>± ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À es¡¸Hé ªyÓTÆHé ‘˚sê V”≤s√μ ∫Á‘ê\qT ˇ|ü≈£î+~. cÕVæ≤<é ø£|üPsY‘√ q{Ï+∫q |òü{≤ b˛düºsY ìø£˝≤ ∫Á‘·+‘√ Ä•+∫q+‘· |òü*‘·+ n+<äTø√˝Òø£b˛sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ yÓTÆHé ‘˚sê V”≤s√ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñ+~. @Á|æ˝Ÿ 4q $&ÉT<ä\ ø±qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ñ<äjYT øÏs¡DY Äø£] ∫Á‘·+! yÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ª∫Á‘·+ #Ó|æŒq ø£<∏äμ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á ∫Á‘·+˝À ñ<äj·TøÏs¡DY V”≤s√>± q{Ï+#ê&ÉT. ª∫Á‘·+μ ‘√ ¬øØsY Äs¡+_Û+∫ ªeTqdü+‘ê qTy˚«μ‘√ V”≤s√>± bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq ñ<äj·TøÏs¡DY <ë<ë|ü⁄>± 30øÏ ô|’>± ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#ê&ÉT. kÕºsY V”≤s√>± yÓ\T>=+~q ñ<äj·TøÏs¡DY Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À ñ<äj·TøÏs¡DY 2013˝À ªC…’ lsêyéTμ ÄK] ∫Á‘·+>± $&ÉT<ä˝…’+~. ñ<äj·TøÏs¡DY q{Ï+∫q ˇø£ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î H√#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT Ä ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q {°»sYqT Ç{°e˝Ò $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. Vü≤Ás¡sY Á~∏\¢sY>± s¡÷bı+~+~.eTTHêï ìsêà‘·>± e´eVü≤]+ #ês¡T. ø±o dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T.

düT˙˝Ÿ ∫Á‘·+ ªuÛÑø£Ô ø£qï|üŒμ düT˙˝Ÿ ‘·q ‘·<äT|ü] ∫Á‘êìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ ∫e]yês¡+ qT+∫ ø£+{Ïq÷´ ôw&É÷´˝Ÿ‘√ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Ä∫Á‘·+ eTπs<√ ø±<äT ªuÛÑø£Ôø£qï|üŒμ. á ∫Á‘êìøÏ ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î düT˙˝Ÿ ‘·q u≤&û ˝≤+π>«CŸì e÷s¡TÃø√yê\ì ø£düs¡‘·TÔ\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø uÛÑø£Ô ø£qï|üŒ ø£<∏ä ‘Ó\T>∑T˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ‘Ós¡¬øøÏÿ+~. >∑‘·+˝À ø£qï&É ø£+؃es¡ sêCŸ≈£îe÷sY, ¬sã˝ŸkÕºsY ø£èwüí+sêE ˝≤+{Ï ˝…C…+&é‡ uÛÑø£Ô ø£qï|üŒ bÕÁ‘·\qT b˛wæ+#ês¡T. nsTT‘˚ ákÕ] ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ Ä bÕÁ‘·≈£î düT˙˝ŸqT m+#·Tø√e&É+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. á ∫Á‘·+ &çôd+ãsY 2015˝À $&ÉT<ä\j˚T´˝≤¢ bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. á˝À>± düT˙˝Ÿ$ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT.

Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On BeHalf Akshara Publications Published from H.No - 15-76, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2012/45237

06 03 2014 namasthe hyderabad  
06 03 2014 namasthe hyderabad  
Advertisement