Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 5`5`2014 k˛eTyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

eTVü‰sêh˝À ¬s’\T Á|üe÷<ä+: 12 eT+~ eTè‹ <ë≥>±H˚ Ç+»Hé‘√ düVü‰ Hê\T>∑T uÀ^\T |ü{≤º\T ‘·bÕŒsTT. ø£å‘·>±Á‘·T\qT s√Vü‰˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á Á|üe÷<ä+‘√ ø=+ø£DY e÷s¡Z+˝À |ü\T ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T y˚Ts¡Œ&ç+~. ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò« qT+∫ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ |òüT≥Hê düú*øÏ #˚s¡T≈£îì düVü‰j·T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. >∑‘· HÓ\ s√E˝À¢ á sêj·T>∑&é (eTVü‰sêÁwüº), y˚T4: eTVü‰sêh˝Àì e÷s¡Z+˝À Ç~ ¬s+&√ Á|üe÷<ä+. >∑‘·+˝À sêj·T>∑&é õ˝≤¢˝À |òüTÀs¡ ¬s’\T Á|üe÷<ä+ >∑÷&ÉT‡¬s’\T |ü{≤º\T ‘·|üŒ&É+ e\¢ <ë<ë|ü⁄ 23 »]–+~. bÕ´dæ+»sY ¬s’\T |ü{≤º\T ‘·|æŒq >∑+≥\bÕ≥T sêø£b˛ø£\T ì*ù|j·÷*‡ e∫Ã+~. |òüT≥q˝À 12eT+~ eTè‹ #Ó+<ä>±, |ü\Te⁄s¡T u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Á|üj·÷DÏ≈£î\T >±j·T|ü&ܶs¡T. Hê>=<∏ëH˚` s√Vü‰ ¬s’\T Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q yê] ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢ eT<Ûä´ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 2 \ø£å\T, rÁe+>± >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À á Á|üe÷<ä+ >±j·T|ü&çq yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 50 y˚\T, #√≥T#˚düT≈£î+~. ~yê`düe+‘ê«&û bÕdæ+»sY dü«\Œ+>± >±j·T|ü&çq yê]øÏ s¡÷. 10 y˚\ ¬s’\T ì~ Á>±eT düMT|ü+˝À kıs¡+>∑e÷s¡Z+ #=|üq ¬s’˝Ò«XÊK qwüº |ü]Vü‰s¡+ Á|üø£{Ï+∫+~.

d”m+ e#˚Ães¡≈£î n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·+ dü\“], nkÕ‡+: eTTK´eT+Á‹ ‘·s¡TDY >=>√jYT e#˚Ães¡≈£L eTè‘·T\ n+‘·´ ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·uÀeTì nkÕ‡+˝Àì u≤ø±‡ õ˝≤¢ Á|ü»\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. Ä~yês¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´ eT+Á‹ e∫à ‘·eT uÛÑÁ<ä‘·≈£î Vü‰MT ÇùdÔ ø±˙ eTè‘·<˚Vü‰\≈£î n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·uÀeTHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äT. nkÕ‡+ ˝Àì q+¬øU≤Á<ëã] ÁbÕ+‘·+˝À m˙¶m|òt;`mdt $T*f…+≥T¢ >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 18 eT+~ì ø±*à #·+|æq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q˝À¢ #·ìb˛sTTqyê] dü+K´

eTT$Tà&çes¡+ nôd+;¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ >∑+–¬s&ç¶ Á‹Hê<Ûäsêe⁄

32øÏ #˚]+~. |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. u≤ø±‡, ø√Áø±s¡asY ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢q÷ á Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\ ø±s¡D+>± y˚˝≤~ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\j·÷´s¡T.

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:337 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

mìïø£\ ‘·sê«‘· u≤ãT ñ+&É&ÉT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |ü•ÃeT >√<ëe], y˚T4: mìïø£\ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, #·+Á<äu≤ãT ñ+&És¡ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì e≥÷¢s¡T˝À s√&é c˛˝À yÓ’mdt »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷... #·+Á<äu≤ãT kÕ<Ûä´+ ø±ì Vü‰$÷*düTÔHêïs¡T nì nHêïs¡T. ªn~Ûø±s¡+ ø√dü+ #·+Á<äu≤ãT mìï nã<ë›˝…’Hê Ä&É‘ês¡T. nìï Á|ò”>± ÇkÕÔq+≥÷ n&ɶ>√\T>± Vü‰$÷*düTÔHêïs¡T. ‘·q bÕغøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&ÉeH˚ uÛÑj·T+‘√ ìdæ‡>∑TZ>± <=+>∑ Vü‰$÷*düTÔHêïs¡Tμ nì yÓ’mdt »>∑Hé nHêïs¡T. sêh ã&Ó®{Ÿ \øå± 25y˚\ ø√≥T¢

áHÓ\ 22q m+ôd{Ÿ ø√`ø£˙«qsY áX¯«s¡Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T4: á HÓ\ 22q sêh yê´|üÔ+>± m+ôd{Ÿ |üØø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+ôd{Ÿ ø√ ø£˙«qsY ≈£Ls¡bÕ{Ï áX¯«s¡ Á|ükÕ<é Á|üø£{Ï+#ês¡T. á HÓ\ 8qT+∫ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·THêïs¡T. <None>>∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ Ç+õ ˙]+>¥≈£î 10y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T ‘·>±Zj·Tì, yÓT&çdæHé≈£î 8y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T ô|]>±j·Tì ø√ ø£˙«qsY ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´+>± e∫ÃHê |üØø£å≈£î nqTeT‹+#· uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ôV’≤f…ø˘ ø±|”sTT+ >¥qT n]ø£fÒº+<äT≈£î ákÕ] |ü{Ïwü˜yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì m+ôd{Ÿ ø√ ø£˙«qsY ≈£Ls¡bÕ{Ï áX¯«s¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

|ü•ÃeT>√<ëe] s√&é c˛˝À yÓ’mdt »>∑Hé

nsTT‘˚ \øå± 50y˚\ ø√≥¢ s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔs¡+≥ nì yÓ’mdt »>∑Hé nHêïs¡T. sêh ~X¯`<äX¯ e÷πsà 11 |üqT\T #˚kÕÔqì yÓ’mdt »>∑Hé ‘Ó*bÕs¡T. Ä 11 |üqT˝Ò ø±≈£î+&Ü.. #Ó|üŒq$ ≈£L&Ü #˚dæ #·÷|ækÕÔqì »>∑Hé Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï nôd+;¢ düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ø=˝Ò¢s¡T düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êqì, 25 m+|” kÕúHê\T eTqy˚T ¬>\T#·T≈£î+<ëeTì Á|ü»\≈£î »>∑Hé $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì ≈£îØÃ˝À mes¡T ≈£Ls√Ãyê˝À eTqy˚T ìs¡ísTT<ë›eTì Á|ü»\≈£î »>∑Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $X¯«dü˙j·T‘·≈£î zfÒdæ.. yÓ’mdtÄsY düTes¡íj·TT>±ìï ‘Ó#·TÃ≈£î+<ëeTì e≥÷¢s¡T˝À »]–q düuÛÑ˝À yÓ’mdt »>∑Hé nHêïs¡T.

ø£&É|ü˝À u≤ãT s√&éc˛

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã<˚«˝Ÿ (ø£&É|ü), y˚T4: ø£&É|ü õ˝≤¢ ã<˚«\T˝À »]–q ‘Ó<˚bÕ mìïø£\ Á|ü#ês¡ s√&éc˛˝À Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã<˚«\T myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú $»j·TCÀ´‹, m+|” nuÛÑ´]ú lìyêdü¬s&ç¶\qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê*‡+~>± ø√sês¡T. á s√&éc˛≈£î ‘Ó<˚bÕ n_Ûe÷qT\T ô|<ä›dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

]–Z+>¥qT Ä|ü&É+˝À ád” $|òü\+: yÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nkÕH√‡˝Ÿ (|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ), y˚T4: ;Vü‰sY, u…+>±˝Ÿ, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ]–Z+>¥qT Ä|ü&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì mìïø£\ ø£$TwüHéqT ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ qπs+Á<äyÓ÷&û ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. Væ≤+kÕ‘·àø£ dü+|òüT≥q\qT b˛˝Ÿ bÕ´HÓ˝Ÿ Ä|ü˝Òø£ b˛sTT+ <äHêïs¡T. ád” $|òü\yÓTÆ+<äH˚+<äT≈£î ‘·q e<ä› nH˚ø£ Ä<Ûësê\THêïj·Tì yÓ÷&û nHêïs¡T. ;CÒ|” nuÛÑ´]Δ u≤ãT˝Ÿ düTÁ|”jÓ÷ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ô|{≤ºs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. z≥s¡¢ Á|üjÓ÷» Hê\T ø±bÕ&É≥+ mìïø£\ ø£$TwüHé Á|ü<∏äeT ø£s¡Ôe´eTì.. ‘·q uÛ≤<Ûä´‘·*ï ìC≤sTTr>± HÓs¡y˚ sêÃ\ì $»ÿ¸|æÔ #˚düTÔHêïqì yÓ÷&û nHêïs¡T. ád” ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#·≈£î+fÒ Á|üC≤kÕ« e÷´ìøÏ ns¡Δ+ ˝Ò<äHêïs¡T.

eTT$Tà&çes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑ+»q+ $»j·T|ü<Ûä+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï >∑+–¬s&ç¶ Á‹Hê<Ûäsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯¢πse⁄, y˚T 4: eTT$Tà&çes¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ á HÓ\ 7q ìs¡«Væ≤+#·qTqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]Δ >∑+–¬s&ç¶ Á‹Hê<Ûäsêe⁄ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£î b˛‘·THêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑ+»q+ HêHê{ÏøÏ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT >∑+–¬s&ç¶ Á‹Hê<Ûäsêe⁄ á mìïø£˝À¢ Á|ü‘·´]Δ bÕغ\≈£î >∑{Ϻ b˛{° ÇdüTÔHêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\T Äj·Tq≈£î ÁãVü≤às¡<Ûë\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± πø+Á<äeT+Á‹ yÓT>∑kÕºsY ∫s¡+ J$ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T ‘Ó\>∑, ã*», ø±|ü⁄ ◊ø£´ ø±s¡´#·s¡D ø£$T{° sêh ø£˙«qsY <ëdü] sêeTT $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á‹Hê<Ûäsêe⁄≈£î õ˝≤¢ ø±|ü⁄ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄s¡+XË{Ϻ eT+>±sêe⁄ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<äeT+Á‹, d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT |üfi¯¢+sêE ‘·q≈£îqï |üs¡|ü‹Ô‘√ Á‹Hê<Ûäsêe⁄≈£î eT<䛑·T>± ‘·q nqT#·s¡T\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt nôd+;¢ nuÛÑ´]Δ >∑+–¬s&ç¶ Á‹Hê<Ûäsêe⁄ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ ‘·q mìïø£\ Á|üD≤[ø£qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTT$Tà&çes¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ô|Á{Àø±]&ÜsY @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰MT

Ç#êÃs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüT|üÁ‹ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ >±´dt ô|’|ü⁄˝…’qT <ë«sê e+≥>±´dtqT |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. >∑T»sê‘Y ùdº{Ÿ ô|Á{À*j·T+ ø±s=ŒπswüHé, >±´dt n<Ûë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é, ]\j·THé‡ ô|Á{À*j·T+ dü+düΔ, Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé, zmHéJd” ‘·~‘·s¡ #·eTTs¡T dü+düΔ\ <ë«sê ì<ÛäT\qT ‘êfi¯¢πse⁄, ◊.b˛\es¡+, eTT$Tà&çes¡+, ø±ÁfÒìø√q eT+&É˝≤\≈£î n+~kÕÔeTHêïs¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝À 1 qT+∫ 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« Ç+^¢wt MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\≈£î s¡Vü≤<ë] kÂø£sê´\T ì]àkÕÔeTHêïs¡T. \+ø£ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤Ø e+‘Óq\T ì]àkÕÔeTHêïs¡T. eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\T neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±|ü⁄Hê&ÉT yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤\ C≤_‘ê˝À #˚πsà $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt bÕغ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. Á‹Hê<Ûäsêe⁄≈£î eT<䛑·T>± ∫s¡+J$ n_Ûe÷qT\T, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T, eT‘·‡´ø±s¡, ø±|ü⁄, XË{Ϻã*», <ä[‘· dü+|òü÷\ Á|ü»\‘√ bÕ≥T $$<Ûä ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.


uÛ≤Ø>± eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘·

$uÛÑ»qô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À $#ês¡D k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 4 : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô <ëK˝…’q |æ{Ïwüq¢ô|’ k˛eTyês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº $#ês¡D #˚|ü≥ºqT+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ø√s¡Tº˝À 24 |æ{ÏwüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. M≥ìï+{Ïô|’ »dæºdt ôV≤#Ym˝Ÿ <ä‘·TÔ‘√ ≈£L&çq eTT>∑TZs¡T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ <Ûäsêàdüq+ yê<äq\T $qqT+~. e÷]à 7e ‘˚Bq »]|æq $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>±

#·+Á<äu≤ãT‘√H˚ dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ*¢eTs¡¢, y˚T 4 : eT+&É\+˝Àì ‘·+>∑T&ÉT_*¢, ‘·e÷à|ü⁄s¡+, Ä*ÔbÕ˝…+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ <˚X¯+ bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. bÕغ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düTyê«&É s¡$X‚KsY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À¢ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À nìï kÕúsTT˝À¢qT n$˙‘˚qì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ\qqT »q+ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, Hêj·T≈£î\T ã\$TdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. <˚X¯+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚dæ myÓTà˝Ò´\qT, m+|æ\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. \ø£å\ ø√≥T¢ >∑&ç+∫q »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‹]– n~Ûø±sêìï n+<äTø√e&ÜìøÏ $|òü\j·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì Hêsêj·TDkÕ«$T Hêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑ˝À s¡$X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ ‹]– |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ edüTÔqï<äì nHêïs¡T. <˚XÊìøÏ |ü≥º+ ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü»\T ñ$«fi¯S¢s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. düuÛÑ˝À bÕغ eT+&É\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT π><Ó\ sêC≤sêe⁄, bÕغ Hêj·T≈£î\T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, \ø£åàDsêe⁄, yÓ+ø£≥s¡eTD, ∫+‘·|ü*¢ yÓ+ø£≥s¡eTD, Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, sêeTø£èwüí bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ‘ê‡Vü≤+>± kÕ–q |üeHé Á|üdü+>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 4 : $»j·Tq>∑s¡+ |ü≥ºD+˝Àì ø√≥ »+ø£åHé˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T>± |üeHé mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üeHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑TC≤‹ Ä‘·à>ös¡yêì uÛÑ+>∑+ ø£*–‘˚ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√˝ÒqT nì nHêïs¡T. Á|ü<˚XŸ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ç>± ñ+&ç d”e÷+Á<Ûä≈£î πø+Á<ä+ nHê´j·T+ #˚düTÔ+fÒ u§‘·‡ @$T #˚XÊs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ |ü≥ºD+˝Àì >=&Ée\T, n\¢s¡T¢, Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\≈£î ø±s¡D+ Äj·Tq ø±<ë? Ç≥Te+{Ï Hêj·T≈£î\T Á|ü»\≈£î nedüs¡e÷, MTπs ‘˚\TÃø√+&ç nì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì \ø£åø√≥¢ n$˙‹øÏ bÕ˝Œ&ç 16 HÓ\\ bÕ≥T C…’˝À¢ >∑&ç|æ Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»˝À¢øÏ e∫à düT<äT›\T #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+~. Ä]úø£ H˚sê\ πødüT\ qT+∫ ãj·T≥|ü&É&É+ ø√düy˚T Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ô|’ ø£H˚ïXÊs¡ì ‘·q Á|üdü+>∑+˝À #ÓbÕŒs¡T. n_Ûe÷qT\qT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡#·&É+˝À yê] eTqdüT‡qT <√#·Tø√e&É+˝À |üesYkÕºsY ‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ{Ï nìŒ+#·T≈£îHêïs¡T. {Ï&ç|æ, _C…|æ ≈£L≥$TøÏ eT<䛑·T |ü\ø±\ì {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ e´j·T+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 4 : mìïø£\ ã]˝À ñqï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\T #˚düTÔqï e´j·÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤ºeTì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e´j·T |ü]o\≈£î\T Á|üMDYø±s¡+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì HÓ*¢eTs¡¢, N|ü⁄s¡T|ü*¢, >∑»|ü‹q>∑s¡+, u§_“*, sêC≤+, m#·Ãs¡¢, XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝˝À nuÛÑ´s¡Tú\T e´j·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ |òæsê´<äT #˚j·T<ä\∫q yês¡T kÕúìø£ yÓTTu…’˝Ÿ q+ãs¡¢≈£î 8762300453, 8332988703 H˚s¡T>± #˚j·Te#·Ãì ø±s¡+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’\T |ü{≤º\T ‘·|æŒ mì$T~ eT+~ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü‰sêÁwüº, y˚T 4 : eTVü‰sêÁwüº˝Àì sêsTT>∑&é õ˝≤¢˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ¬s’\T |ü{≤º\T ‘·|æŒq |òüT≥q˝À mì$T~ eT+~ eTs¡DÏ+#·>± 20 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. Hê>¥<∏ëH˚-s√Vü≤ ¬s’˝Ò«ùdºwüq¢ eT<Ûä´ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ düeTj·T+˝À á <äTs¡È≥q »]–+~. ~yê- düeT<ë«&ç bÕ´dæ+»sY ¬s’\T Ç+õHé‘√düVü‰ Hê\T>∑T uÀ^\T|ü{≤º\T ‘·|üŒ&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. ¬s’\T qBÁ>±eT düMT|ü+˝Àì kıs¡+>∑+ e<ä›≈£î sê>±H˚ |ü{≤º\T ‘·|æŒ+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT düMT|ü+˝Àì s√Vü≤˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T.

n–ï Á|üe÷<ä+˝À 40 |üP]fi¯ó¢ <ä>∑Δ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ uÛÀ>±|ü⁄s¡+ eT+&É\+ u…’¬s&ç¶ bÕ˝…+˝À »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À 40 |ü P ]fi¯ ó ¢ <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ z Ç+{Ï qT+∫ e∫Ãq eT+≥\T Ä Ç+{Ï‘√bÕ≥T |üø£ÿH˚ ñqï Çfi¯¢≈£î yê´|æ+#êsTT. B+‘√ yÓ+≥H˚ Á>±eTdüTú\T n–ï e÷|üø£ dæã“+~øÏ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. n–ï e÷|üø£ dæã“+~ e∫à eT+≥\T ÄπsŒ˝À>± 40 |üP]fi¯ó¢ n–ï ÄVüQ‹ nj·÷´sTT. B+‘√ u≤~Û‘·T\ Äs¡ÔHê<ë\‘√ XÀø£dü+Á<ä+>± e÷]+~. düTe÷s¡T s¡÷.10 \ø£å\≈£îô|’>± ÄdæÔ qwüº+ »]– ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T u≤$düTÔHêïs¡T.

b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ‡ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 4 : b˛*+>∑T $<ÛäT\qT ìs¡«]ÔdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T (z|”z\T) b˛düº˝Ÿ u≤´\{Ÿ\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì, z|”z\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T |ü+|æD°øÏ @sêŒ≥T #˚XÊeTì yê{Ïì bı+ <äe#·Ãì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü~ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À b˛düº˝Ÿ u≤´\{Ÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Á&Ü| tu≤≈£î‡\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì <äs¡U≤düTÔ\qT düeT]Œ+∫ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+ #·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\˝À ñqï 22500 eT+~ dæã“+~‘√ düVü‰ düØ«düT z≥s¡¢≈£î ≈£L&Ü b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ\qT n+~+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

–]»q u≤*+‘· eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 4 : bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+, s¡ø£ÔV”≤q‘·‘√ õ˝≤¢˝Àì bÕ\ø=+&É ÁbÕ+rj·÷düT|üÁ‹˝À z –]»q u≤*+‘· eTs¡DÏ+∫+~. uÛ≤$Tì eT+&É\+ q\¢sêsTT>∑÷&É≈£î #Ó+~q _&ç¶ø£ düTdæà‘· (23) eT÷&ÉT s√E\T øÏ+<ä≥ eT>∑_&ɶ≈£î »qàì∫Ã+~. ‘·*¢ nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e«&É+‘√bÕ≥T, _&ɶ ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄, bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ ñ+&É≥+‘√ kÕúìø£+>± ñqï ÁbÕ+rj·÷düT|üÁ‹˝À ‘·©¢_&ɶ eT÷&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ #˚sês¡T.

πø+Á<ëìøÏ H√{°düT Ç∫Ãq düTÁ|”+ø√s¡Tº ùdº≈£î ìsêø£]+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À πødüT $#ês¡D u≤<Ûä´‘·\T sêC≤´+>∑ <ÛäsêàdüHêìøÏ ìy˚~+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì Hê´j·T ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ sêh+ qT+∫ 23 eT+~ |æ{ÏwüqT¢ <ëK\T #˚j·T>±, &Ûç©¢øÏ #Ó+~q eTH√Vü≤sY˝≤˝Ÿ X¯s¡à |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 4 : õ˝≤¢˝Àìbı+<ä÷s¡T eT+&É\+ |ü⁄˝≤¢Jù|≥ Á>±eTdüMT|ü+˝À yê´qT˝À ‘·s¡*düTÔqï düTe÷s¡T 200 eT<ä´+ πødüT\qT b˛©düT\T |ü≥Tº ≈£îì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |ü⁄˝≤¢Jù|≥ qT+∫ <ä*¢ù|≥ yÓ’|ü⁄ eT<ä´+ ì\«\‘√ yÓfi¯ó‘·Tqï yê´qT |ü⁄˝≤¢Jù|≥ #Ós¡Te⁄ e<ä›≈£î #˚s¡Tø√>±H˚, ø=ìï eT<ä´+ πødüT\T s¡Vü≤<ë]ô|’ #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T>± |ü&çb˛j·÷sTT. B+‘√ kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. d”◊ lìyêdüsêe⁄ dæã“+~‘√ ø£*dæ dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì s¡÷.6 \ø£å\ $\TyÓ’q eT<ä´+ ì\«\Tqï yê´qTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

#˚‘·T\T e÷s¡T‘·Tqï ø√≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 4: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï ø=B› ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T $»j·T+ ø√dü+ s¡ø£s¡ø±\ m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T. düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>± ã\V”≤q|ü&çq ø±+Á¬>dt bÕغ |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düeTs¡Tú˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ~+#·˝Òø£b˛sTT+~. |ü\T #√≥¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T HêeTe÷Á‘·+>± $T>∑\qTHêïs¡T. á kÕúHê˝À¢ Ä nuÛÑ´s¡Tú\ eT<䛑·T bı+<ä>∑*–‘˚ ‘·eT $»j·÷eø±XÊ\T eT]+‘· yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·Tì uÛ≤$+∫q yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£î~]q kÕúHê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡ s¡+>∑+ n+‘·s¡Z‘·+>± eT<䛑·T Ç#˚Ã+<äT≈£î qT+∫ |üø£ÿ≈£î ‘·|ü⁄Œ≈£îì ‘·eT‘√ ˇ|üŒ+<ä+ n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+^ø±s¡+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï nuÛÑ´]úøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì

ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á Áø£eT+˝À ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #˚‘·T\T e÷s¡T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغ Çã“+<äT˝À¢ ˝Ò<äì Ä bÕغ $<Û˚j·TT\T yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T. düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>± bÕغ $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿHêï ø±+Á¬>dt z≥s¡¢ eTqdüTqT e÷Á‘·+ |üø£ÿ≈£î eTs¡\Ã˝Òø£b˛j·÷s¡ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ z≥$T U≤j·TeTqï ø±s¡D+>± ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT XÊdüq düuÛ≤ kÕúHê\T $TqVü‰ Ç‘·s¡ #√≥¢ ~«rj·T, ‘·èrj·TÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\qT ã]˝ÀøÏ ~+bÕ*‡q |ü]dæú‹ Ä bÕغøÏ @s¡Œ&ç+~. ‘êeTT m˝≤>∑÷ z&çb˛‘êeTì uÛ≤$+∫q ø=+<äs¡T Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ e∫Ãq neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+ y˚T\ì uÛ≤$+∫ Ä bÕغ‘√ #˚‘·T\T ø£\|ü&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ܶs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\ô|’ Çdæ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, y˚T 4: ø£&É|ü õ˝≤¢˝À bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\ô|’ mìïø£\ ø£$TwüHé Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+∫+~. yÓ’mkÕ‡sYd”|” n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ b˛{° #˚düTÔqï ˇø£ÿ |ü⁄*yÓ+<äT\ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À @ø£+>± ¬s+&ÉT y˚\ eT+~‘√ ≈£L&çq 21 ø£+ô|˙\ bÕsê $T\≥Ø <äfi≤\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. ø£sêí≥ø£, C≤s¡â+&é, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ ‘·~‘·s¡ sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q kÕj·TT<Ûä <äfi≤\T X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢≈£î

#˚sêsTT. õ˝≤¢˝Àì bòÕ´ø£åHé Á>±e÷˝À¢ nqyêsTTr>± edüTÔqï ]–Z+>¥qT n&ÉT¶ø√yê\ì {Ï&ç|æ ø£&É|ü m+|” nuÛÑ´]ú ÄsY.lìyêdü¬s&ç¶ πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |òæsê´<äT˝À m+|æ nuÛÑ´]ú ù|s=ÿqï n+XÊ\qT d”]j·Tdt>± rdüT≈£îì ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. $T–*q bòÕ´ø£åHé ÁbÕ+‘ê\‘√bÕ≥T |ü⁄*yÓ+<äT\ $wüj·T+˝À eT]+‘· C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø

sêj·T\d”eT ◊õ qMHé#·+<é |ü⁄*yÓ+<äT\˝À eTø±+y˚XÊs¡T. |ü⁄*yÓ+<äT\‘√bÕ≥T bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\˙ï πø+Á<ëã\>±\ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ yÓfi≤¢sTT. |ü]dæú‹ì n+#·Hê y˚dæ eTs√ eT÷&ÉT y˚\ eT+~ b˛©düT\qT õ˝≤¢≈£î s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. bòÕ´ø£åHé Á>±e÷\≈£î #Ó+~q sö&ûw”≥s¡¢qT >∑‘·+˝À mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± $<Ûä«+kÕ\≈£î bÕ\Œ&çq yê]‘√bÕ≥T H˚s¡#·]Á‘· ø£*–q yê]ì dü+ã+~Û‘· ùdºwüq¢ yêØ>± ùdºwüq¢≈£î |æ*|æ+∫ øöHÓ?dü*+>¥ Ç#êÃs¡T.

‘Ó\+>±D≤˝À ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt<˚ : C≤Hê¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : {ÏÄsYmdt≈£î Á|üC≤<äs¡D ñqï|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T me] <ë«sê e∫Ã+<√ Á|ü»\T Á>∑Væ≤+#ês¡ì, ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTC≤]{° kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì e÷JeT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D≤˝À ‘êeTT n~Ûø£ kÕúHê\T ¬>\T#·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘=* Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘êeTT m≈£îÿe kÕúHê\T ¬>\TkÕÔeTì {ÏÄsYmdt >√u…˝Ÿ Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T.

yÓTC≤]{° kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£îH˚+‘· Ä bÕغøÏ ã\+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt ìsêàD+, |ü⁄Hê~ |ü{Ïwüº+>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. e÷≈£î 45 qT+∫ 50

kÕúHê\T ekÕÔj·Tì, $TÁ‘·|üøå±\‘√ ø£*dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ˇø£ÿ q˝§Z+&É õ˝≤¢˝ÀH˚ |ü~ kÕúHê\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑT´\T n_ÛÁbÕj·÷\ y˚Ts¡πø dæm+ nuÛÑ´]ú ìs¡íj·T+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. dæm+ |ü<ä$ ø√dü+ e÷˝À mes¡÷ ô|’s¡M\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï e÷≥\T, düπs«˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt<˚qì, Ç~ m+‘√ <ä÷s¡+ ˝Ò<äì, yês¡+ s√E˝À¢ düŒwüºeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷JeT+Á‹ JeHé¬s&ç¶, ø£dæ¬s&ç¶ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nø£ÿ&É ¬ødæÄsY, Çø£ÿ&É »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : sêh $uÛÑ»q yÓqTø£ Á|ü<Ûëq dü÷Á‘·<Ûës¡T*<ä›s¡÷ ¬>*∫ ‘Ó\+>±D˝À ¬ødæÄsY ` d”e÷+Á<Ûä˝À »>∑Hé eTTK´eT+Á‘·T\T ø±e&Éy˚T \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt s¡÷bı+~+∫q mC…+&Ü‘√ á mìïø£\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì »qùdq bÕغ n~ÛH˚‘· |üeHéø£fi≤´DY Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ $»j·Tq>∑s¡+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ f…ø£ÿ*, $XÊK õ˝≤¢ nqø±|ü*¢˝À »]–q düuÛÑ˝À¢ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìï ø√≥T¢ ≈£îeTà]+#Ó’Hê eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚õøÏÿ+#·Tø√yê\ì »>∑Hé ‘·Vü≤‘·Vü≤ ˝≤&ÉT‘·THêï&ÉHêïs¡T. mìïø£˝À¢ H√≥T¢ rdüTø=ì zfÒ¢ùdÔ eTq ø£cÕº\T rs¡eHêïs¡T. z≥T ø√dü+ H√≥T¢ ÇùdÔ neTTà&ÉTb˛e<ä›ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. H√≥T¢ ÇùdÔ n+<äT≈£îHêï ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì, z≥T e÷Á‘·+ yê]øÏ y˚j·Te<ä›ì nHêïs¡T. z≥s¡T¢ Ä<äeT]∫ »>∑HéqT ¬>*|æùdÔ sêh+ n<Û√>∑‹ bÕ˝Ö‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. H˚&ÉT sêh+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï$ bÕغ\ mìïø£\T ø±<äì sêh uÛÑ$wü´‘·TÔ ìπs›•+#˚ mìïø£\Hêïs¡T. n$˙‹øÏ zfÒkÕÔs√..n_eè~ΔøÏ zfÒkÕÔs√ Á|ü»\T Ä˝À∫+#ê\ì ø√sês¡T.

$uÛÑ»q ‘·sê«‘· sêh+˝À |ü]dæΔ‹ <äj·T˙j·T+>± e÷]+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹‘·T˝À¢ sêh+˝À nqTuÛÑe+, n_Ûeè~Δ #˚j·T>∑\ düeTs¡ú Hêj·Tø£‘·«+ ø±yê\H˚ ñqï‘· ÄX¯j·T+‘√H˚ _C…|æ, {Ï&ç|æøÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕqHêïs¡T. »>∑Hé ‘·q $wü|ü⁄ |üÁ‹ø£˝À |üeHé ‹ø£ÿ˝À&Éì |æ∫à sê‘·\T sêsTTdüTÔ Hêï&Éì, ‘·q≈£îqï ˝…ø£ÿ\ ‹ø£ÿ @+{À sêqTqï s√E˝À¢ ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n≥T ‘Ó\+>±D˝À ¬ødæÄsY ‘√q÷, Ç≥T »>∑Hé‘√q÷ ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\T #˚düTÔqï $wüj·T+ á mìïø£\ ‘·sê«‘· ã≥ºã j·T\T ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ yÓ÷B Á|ü<Ûëì ø±yê\ì <˚X¯ Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\qT ‘Ó\+>±D˝À ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔqqï ¬ødæÄsY e÷≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ôd{Ï\s¡T¢ nuÛÑÁ<Ûä‘êuÛ≤e+‘√ ñHêïs¡ì, M]˝À uÛÑj·÷ìï ‘=\–+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚ C…’\T≈£î yÓfi¯¢&Üì¬ø’Hê ‘êqT dæ<äΔy˚TqHêïs¡T. uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥qT ÄX¯j·T+>±, #·+Á<äX‚KsY nC≤<éqT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îHêïqHêïs¡T. ªb˛sê&ç‘˚ ‘·ù|ŒeTT+~... u≤ìdü dü+¬øfi¯ó¢ ‘·|üŒμ nqï ll e÷≥\T ‘·q≈£î }|æ]ì#êÃj·THêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ ‘ê≥

rkÕÔqì, ‘√\T rkÕÔqì ¬ødæÄsY |ü<˚|ü<˚ ôV≤#·Ã]+∫Hê @ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt H˚‘· ≈£L&Ü düŒ+~+#·˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n|üŒ{À¢ |ædædæ n<Ûä´≈£åîì>± ñqï u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ≈£L&Ü düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ∫‘·ÔX¯ó~Δ˝Òì, uÛÑÁ<ä‘· Çe«˝Òì Hêj·Tø£‘·«+ eTq¬ø+<äTø£ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ <Óã“‹+≥T+fÒ eTT+<äTø=∫Ãq yÓTT<ä{Ï e´øÏÔì ‘êH˚qì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY e÷≥\≈£î ‘êqT uÛÑj·T| ü&˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êqT ¬ødæÄsYqT Á|ü•ï+∫q+<äT≈£î ‘·qô|’ πødüT\T yÓ÷bÕs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

yÓ’ø±bÕ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“\T rdüT≈£îì {Ï&ç|æøÏ z≥T y˚j·T+&ç nqø±|ü*¢: yÓ’ø±bÕ qT+&ç &ÉãT“\T rdüT≈£îì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì |üeHé ø£fi≤´DY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $XÊK õ˝≤¢ nqø±|ü*¢˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’ø±bÕ Ç∫Ãq &ÉãT“\T rdüTø√e<ä›ì, &ÉãT“≈£î neTTà&ÉT b˛e<ä›+≥÷H˚.. $÷≈£î Ä]úø£ Çã“+<äT\T+fÒ, ‘·|üŒ<äqT≈£î+fÒ yÓ’ø±bÕ qT+&ç &ÉãT“\T rdüT≈£îì {Ï&ç|æøÏ z≥T y˚j·÷\Hêïs¡T.

yÓ÷bÕà |”&ûô|’ #·s¡´ rdüTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : ∫qï kÕúsTT ñ<√´–øÏ yÓTbÕà ÁbÕ»≈£îº &Ó’¬sø£ºsY>± |ü<ä$ ø£≥ºu…{Ϻq e÷J eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ Äj·Tq <ë«sê Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\qT yÓ+≥ ‹|ü⁄Œ‘·÷ \_Δbı+<˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Bìï ‘êeTT rÁe+>± K+&çdüTÔHêïeTì e÷J eT+Á‹ >∑T+&É n|üŒ\dü÷s¡´Hêsêj·TD nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\

e÷J eT+Á‹ >∑T+&É n|üŒ\dü÷s¡´Hêsêj·TD düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. &Ü«Áø±, &Ü«ø±« dü+|òü÷\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉsTT‘˚ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\qT ÇcÕºsê»´+>± Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{À+<äHêïs¡T. &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ

Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ |òüTÀs¡eTì ‘·ø£åDy˚T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mìïø£\ n~Ûø±] düŒ+~+∫ yÓTbÕà |”&çô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ˇø£ #·≥ºdüuÛÑ düuÛÑT´ì>±, eT+Á‹>± |üì#˚dæq <Ûäsêàq≈£î @Hê&ÉT #·{≤º\ô|’ >ös¡e+ ˝Ò<äì nìï+{Ïø° ‘êqT nr‘·T&ç>± e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. |ü≥ºD ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷<ës¡|ü⁄ yÓ+ø£fÒwt, ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT ãkÕ« sêCÒwt¬s&ç¶, ø£\>∑ >√bÕ˝Ÿ, bÕs¡úkÕs¡~Û ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãdüT‡ uÀ˝≤Ô - ˇø£s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, y˚T 4 : Ä{ÀqT Á|üe÷<ä+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·uÀsTT ‘êH˚ Á|üe÷<ä+˝À ∫≈£îÿø=ì ˇø£] Á|üj·÷DÏ≈£î&ÉT <äTs¡às¡D+ #Ó+~q dü+|òüT≥q >∑CÒ«˝Ÿ eT+&É\+ ]eTàq>∑÷&É e<ä› »]–+~. >∑CÒ«˝Ÿ mdt◊ eTH˚ïkÕ«$T ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. >√<ëe]Kì &çb˛≈£î #Ó+~q ôdMT \>∑®Ø ãdüT‡ ñ<äj·T+ >√<ëe]KDì qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ãj·T\T<˚]+~. ]eTàq>∑÷&É e<ä› Ä{ÀqT ‘·|æŒ+#·uÀsTTq ãdüT‡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À dæ+>∑πsDÏ ñ<√´– dü÷s¡´Hêsêj·TD nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ãdüT‡˝À |ü~ùV≤qT eT+~ Á|üj·÷DÏdüTÔ+&É>±, n+<äT˝À @&ÉT>∑T]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡≈£î&Ó’q Á&Ó’esYqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. á eTè‹#Ó+~q dü÷s¡´Hêsêj·TD uÛ≤s¡´ nqï|üPs¡íeTà ø±\T $]–+~. >±j·÷˝…’q yê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

ãdtbÕdt\T ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 4 : lø±≈£îfi¯+ Äغd”-1,2 &çb˛˝À¢ kÕ+πø‹ø£, eè‹Ô$<ë´ ø√s¡T‡˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ãdtbÕdt\qT áHÓ\ 10e‘˚B˝À|ü\ ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√yê\ì ˇø£{À &çb˛ dæ◊ eT÷]Ô, mdt.m+. _.m˝Ÿ.|æ.sêe⁄, dædüº+ dü÷|üsYyÓ’»sY u≤cÕ\T dü÷∫+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ s√E˝À¢ @‘˚B ∫e] ‘˚B nsTTHê düπs 10e‘˚B ˝À|ü˝Ò ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. 11e‘˚B qT+∫ ¬sqT´e˝Ÿ #˚j·T&É+ »s¡>∑<äHêïs¡T.

z≥T‘√ <äTwüߺ\qT z&ç+#·+&ç z≥s¡¢≈£î lìyêkÕq+<äkÕ«$TJ |æ\T|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : m+‘√ #·]Á‘· ñqï sêe÷\j·÷ìï ≈£L*Ãy˚j·T&É+‘√ bÕ≥T nH˚ø£ nsê#·ø±\qT bÕ\Œ&çq <äTwüߺ\qT z≥T nH˚ sêeTu≤D+‘√ ∫‘·TÔ>± z&ç+#ê\ì ñ‘·Ôsê+Á<Ûä kÕ<ÛäT |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT, Äq+<ëÁX¯eT n~Û|ü‹ lìyêkÕq+<äkÕ«$TJ z≥s¡¢qT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ.{Ï.s√&ÉT¶˝À >∑\ sêeTeT+~s¡+ e<ä› |ü\Te⁄s¡T kÕ«$TJ\‘√ ø£*dæ Äj·Tq uÛÑ»Hê ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\qT >±j·T|ü]Ãq Væ≤+<ä÷ Á<√VüQ\≈£î &çbÕõ≥T¢ sê≈£î+&Ü #˚j·÷\ì nHêïs¡T. J{° s√&ÉT¶˝À |ü⁄sê‘·q sêe÷\j·÷ìï ≈£L*à lsêeTT&çì q&çs√&ÉT¶q |ü&˚dæq <äTwüߺ\≈£î z≥T nH˚ sêeTu≤D+‘√ uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ ãT~Δ#ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. ñ‘·ÔeTT\qT, <Ûäs¡à|ü]s¡ø£å≈£î\qT mqTïø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. <˚X¯+˝À Á|ü<Ûëì |”sƒêìï qπs+Á<äyÓ÷&û n~Ûs√Væ≤+#ê\ì nìï ≈£î˝≤\T, eT‘ê\ yês¡T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $C≤„q+<äuÛ≤s¡rkÕ«$TJ, sêe÷q+<ä uÛ≤s¡rkÕ«$TJ, C≤„q+<äkÕ«$TJ, ø°s¡Ôq+<äkÕ«$TJ, ùdeø±q+<äkÕ«$TJ‘√ bÕ≥T Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô ãsê≥+ lìyêdt, ãsê≥+ ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄyéTÄBà‘√H˚ bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q Ä|t sêh ø£˙«qsY sêeTø£èwüí+sêE Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À <√|æ&û<ës¡T\qT z&ç+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y n+<Ûäø±s¡eTe⁄‘·T+<äì ÄyéTÄBà bÕغ sêh ø£˙«qsY sêeTø£èwüí+sêE ù|s=ÿHêïs¡T. sêh+˝À m˝≤¬>’Hê n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\qï |ü≥Tº<ä\‘√ ø=ìï bÕغ\T n&ɶ>√\T>± z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïj·THêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq sêh Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí+sêE, n~˝ŸeTVü≤eTà<é\T Ä|t ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± sêeTø£èwüí+sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À >∑‘· |ü<˚fi¯¢˝À n‘·´+‘· <√|æ&û »]–+<äì, Ç<˚ $wüj·T+ Á_{Ïwt m+|” yÓ\¢&ç+#·&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. 150 @fi¯¢ Á_{Ïwt bÕ\q˝À <√#·T≈£îqï <ëìø£+fÒ >∑&ç∫q |ü<˚fi¯¢˝À uÛ≤Ø <√|æ&û »]–+<äì yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡+fÒ <˚X¯+˝À n$˙‹, nÁø£e÷\T m+‘· ‘ês¡kÕúsTTøÏ #˚sêjÓ÷ düŒwüºeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï Hêj·T≈£î\qT C…’\T≈£î |ü+bÕ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n~˝ŸeTVü≤eTà<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kı+‘· ã\+‘√ ns¡$+<éπøÁJyê˝Ÿ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ne«&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú »j·T<˚yé, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø £esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\T |æ.s¡$≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥s¡T #Ó’‘·q´y˚T \ø£å´+>± CÀ´‹j·÷Á‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ç#êä|ü⁄s¡+, y˚T 4 : z≥s¡TqT #Ó’‘·q´|üs¡#˚+<äT≈£î, dü«#·Ã¤+<ä+>± z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #˚|ü{Ϻq z≥s¡T #Ó’‘·q´CÀ´‹ j·÷Á‘· õ˝≤¢˝Àì Ç#êä|ü⁄s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. nø£ÿ&ç eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ e<ä› #Ó’‘·q´CÀ´‹ì Ç#êä|ü⁄s¡+ mìïø£\ n~Ûø±] {Ï.düT˙‘êsêDÏ Á|ü»«\q #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ <ëìì &Ü«e÷ |”&û ø£˝≤´D#·Áø£e]Ô‘√ ø£\dæ &ç.mdt.&ç.ˇ. >±]¢j·Tdt≈£î n+<äCÒXÊs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ˙{Ïj·÷»e÷q´dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü~ ìjÓ÷»esêZ\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ CÀ´‹j·÷Á‘·qT #˚|ü{Ϻq≥T¢ &Ü«e÷ |ü<∏äø£ dü+#ê\≈£î\T, á ø±s¡´Áø£eT u≤<ÛäT´\T ø£˝≤´D#·Áø£e]Ô nHêïs¡T. 7q »s¡>∑uÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À 90XÊ‘·+ b˛*+>∑T qyÓ÷<äT »]π>˝≤ z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&Éy˚T \ø£å´+>± $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü Á|ü‹ z≥s¡÷ ‘·q z≥TqT dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·T≈£îH˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. #êä|ü⁄s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á CÀ´‹ì |ü˝≤dü˝À ñqï ãè+<ëìøÏ n|üŒ–kÕÔs¡T. n˝≤ f…ø£ÿ*, bÕ‘·|ü≥ï+, qs¡düqïù|≥, ÄeT<ë\e\dü, bÕ\ø=+&É, sêC≤+, m#ÓÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ MT<äT>± lø±≈£îfi≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì ø£˝…ø£ºs¡T≈£î CÀ´‹ì n+~kÕÔeTì |æ.&ç. ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq 50eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T CÀ´‹j·÷Á‘· |üs¡T>∑T˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ÉTe÷ n<äq|ü⁄ |”&û >∑D|ü‹sêe⁄, düVü‰j·T |”&û s¡‘·ïsêE, &ç.ÄsY.&ç.m. n~Ûø±] »>∑Hêï<ÛäHêj·TT&ÉT, m+.mHé.ÄsY.õ.mdt. @|”&û \ø£ÎDsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.


d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~Δ »>∑Hé‘√H˚ kÕ<Ûä´+ k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 4 : d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~Δ yÓ’mdt »>∑Hé‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú yÓ’mdt $»j·T\øÏåà nHêï s¡T. X¯è+>∑es¡|ü⁄ø√≥ yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú s=+>∑* »>∑Hêï<∏ä+‘√

ø£*dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì \ø£ÿes¡|ü⁄ø√≥ eT+&É\+ >=˝≤®+, y˚bÕ&É eT+&É\+ eTT≈£î+<ä|ü⁄s¡+, k˛+|ü⁄s¡+, »>∑Z j·T´ù|≥, X¯è+>∑es¡|ü⁄ø√≥ |ü≥ºD+˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. |ü\T Á>±e÷˝À¢ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T.

mìïø£˝À¢ yÓ’dæ|æøÏ |ü≥º+ ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. nìï s¡+>±\˝À nD>±]q yê]øÏ $<ä´, yÓ’<ä´+, ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·

Ä\+|üPsY˝À $cÕ<ä+ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä˝À eTT>∑TZs¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 4: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ Ä\+|üPsY e<ä› $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. Ä\+|üPsY ‘·T+>∑ÁuÛÑ<ä q~˝À Á|üe÷<äXÊ‘·TÔ |ü&ç ˇø£ eTVæ≤fi¯, Ç<ä›s¡T u≤*ø£\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. n\+|üPsY e<ä› q~ <ë≥T‘·T+&É>± n+<äT˝À |ü&ç á eTT>∑TZs¡T #·ìb˛ j·÷s¡T. B+‘√ n\+|üPsY e<ä› $cÕ<ä #Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. nø£ÿ&˚ ñqï Á>±eTdüTΔ\T X¯yê\qT yÓ*øÏ rXÊs¡T. n\+|üPsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ b˛dtºe÷s¡ºyéT ø√dü+ ‘·s¡*+#ês¡T.

me] n+#·Hê\T yê]y˚ ¬>\T|ü⁄ô|’ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt˝À BÛe÷ áMm+\˝À ìøÏå|üÔyÓTÆq uÛÑ$‘·e´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À >∑‘· HÓ\ 30 »]–q mìïø£˝À¢ ‘·eTπø yÓTC≤غ d”≥T¢ <ä≈£îÿ‘êj·TH˚ qeTàø£+‘√ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ me]ø° yêπs ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì uÛ≤$düTÔHêïsTT. {°ÄsYmdt e÷Á‘·+ ˇ+≥]>±H˚ ‘êeTT d”m+ |”sƒêìï n~ÛwæºkÕÔeTì uÛ≤$düTÔ+&É>±, ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î 45 d”≥T¢ ø£∫Ñ·+>± <ä≈£îÿ‘êj·TH˚ uÛ≤eq˝À ñ+~. z≥s¡T Hê&ç Á|üø±s¡+ {°ÄsYmdt ø£∫Ñ·+>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. {°. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ Ç{°e˝Ò n~ÛcÕ˜HêìøÏ ˇø£ ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡T. Ä ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ bÕغøÏ 45 d”≥T¢ <ä≈£îÿ‘êj·Tì Äj·Tq uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ mìïø£\ nq+‘·s¡+ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\‘√, eTTK´ H˚‘·\‘√ eTTU≤eTTœ düe÷y˚X¯yÓTÆ z{Ï+>¥ dü][ì ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Bì Á|üø±s¡+ 60 qT+∫ 70 kÕúHê\T ø£∫Ñ·+>± ekÕÔj·Tì Äj·Tq n+#·Hê y˚XÊs¡T. @ bÕغ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡ |”sƒêìï n~ÛwæºkÕÔeTì Äj·Tq qeTàø±ìøÏ e#˚ÃXÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ m+◊m+, d”|”◊ eT<䛑·T‘√ n~Ûø±sêìï #˚sTTõøÏÿ+#·T≈£î+{≤eTì BÛe÷˝À ñ+~.

yÓTC≤غ e÷πø: ÄsY.ø£èwüíj·T´ Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, uÛ≤s¡rj·T »Hê‘ê bÕغ ≈£L≥$T ôd’‘·+ ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì BÛe÷qT e´ø£Ô+ #˚düTÔ+~. {°&û|”, eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú ÄsY. ø£èwüíj·T´ á n_ÛÁbÕj·T+‘√H˚ ñHêïs¡T. ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+, eTTK´eT+Á‹;d”ø° ÇkÕÔeTqï #·+Á<äu≤ãT Á|üø£≥q‘√ md”‡, md”º, ;d” yÓTÆHêغ esêZ\T ≈£L≥$TøÏ nqT≈£L\+>± z≥T y˚XÊj·Tì ø£∫Ñ·+>± ‘·eT≈£î 70 qT+∫ 60 kÕúHê\≈£î ekÕÔj·Tì Äj·Tq uÛ≤$düTÔHêïs¡T. mìïø£\ nq+s¡‘·+ #·+Á<äu≤ãT nuÛÑ´s¡Tú\‘√ düMTøÏå+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D˝À ‘êy˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. mB@yÓTÆHê nìï bÕغ\T meØøÏ yêπs ¬>\T|ü⁄ BÛe÷˝À |ü&ܶsTT.

Ç<ä›s¡T &ç|üP´{°\T ;d”, ø±|ü⁄\≈£î |ü<äe⁄*kÕÔ+ yÓsTT´ ø√≥¢‘√ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø±|ü⁄\qT ;d”˝À¢ #˚s¡Ã&ÜìøÏ ø£$TwüHé d”e÷+Á<Ûä≈£î #·+Á<äu≤ãT Vü‰$÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 4: d”e÷+Á<Ûä≈£î ¬s+&ÉT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<äe⁄*kÕÔqì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø±|ü⁄, ;d” ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q H˚‘·\qT ñ|ü eTTK´eT+Á‘·T\T>± ìj·T$T kÕÔeTHêïs¡T. ø±|ü⁄\qT ;d”\T>± >∑T]Ô+#·&Ü ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüHé ìj·T$TkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ yÓTT<ä{Ï qT+&ç ø±|ü⁄\T n+&É>± ñHêïs¡ì, yÓsTT´ ø√≥¢‘√ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Çe«qTqï≥Tº #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì |æsƒê|ü⁄s¡+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ #·+Á<äu≤ãT mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+, ‘=+&É+– eT+&É˝≤˝À¢ »]–q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø±|ü⁄\qT ø£qï_&ɶ˝≤¢ #·÷düT≈£î+{≤qHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T, H˚‘· ø±]à≈£î\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. rs¡ÁbÕ+‘·+˝À eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î Áø±|tVü‰©&˚ düeTj·T+˝À 5y˚\ Ä]Δø£ kÕj·T+, 100 πøJ\ _j·T´+ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. »>∑Hé bÕغøÏ z≥Ty˚ùdÔ <=+>∑ #˚‹øÏ n~Ûø±s¡+ Ç∫ÃqfÒºqì $eT]Ù+#ês¡T. n&ɶ>√\T>± sêh $uÛÑ»q≈£î bÕ\Œ&çq ø±+Á¬>dt bÕغì uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. k˛ìj·÷ @+ yÓTTVü≤+ ô|≥Tº≈£îì d”e÷+Á<Ûä≈£î e∫à z≥T¢ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À _#·ÃyÓT‘·TÔ≈£îH˚ ns¡Ω‘· ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äHêïs¡T. k˛ìj·÷ ‘Ó\¢ <=s¡kÕì˝≤ e∫à ø£\¢u§*¢ e÷≥\‘√

mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ns¡Δ+˝Òì $<Ûëq+˝À »]–q sêh $uÛÑ»q ù|<äyê]øÏ, yÓqTø£ã&çq esêZ\≈£î m+‘√ qwüº+ #˚≈£Ls¡TÑ·T+<äHêïs¡T. »>∑Hé z≥¢ ø√dü+ ‹s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À <=+>∑H√≥T¢ $#·Ã\$&ç>± #Ó˝≤eTD° ne⁄‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &ûõ˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ ¬s’‘·T\T düVü‰ nìï esêZ\ Á|ü»\T rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T Hêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ e÷Á‘·y˚T Ä<äTø√>∑\<äì #ÓbÕŒs¡T. <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D ≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·>∑T ø±sê´#·s¡D‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ u…\TºcÕ|ü⁄\ s¡<äT›¬ø’ ¬s+&√ dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqHêïs¡T. ¬s’‘·T s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔqì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+ #ês¡T. rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü»\≈£î Çfi¯fl ìsêàD≤ìøÏ düú˝≤\T eT+ps¡T#˚dæ, >∑èVü≤ ìsêàD≤ìøÏ 2 \ø£å\ e+‘·Tq s¡TD+ eT+p s¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\ qT

–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\≈£î neTTà≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢\yêØ Ä<äs¡Ù |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷sTT#êÃs¡T. &Ü«Áø± dü+|òü÷ \qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, ‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T eTVæ≤fi¯\qT n|ü⁄Œ\bÕ \T #˚XÊj·Tì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ &Ü«Áø± s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î Ä|ü<ä˝À ñqï düeTj·÷\˝À s¡ø£åD≈£î>±qT ôd˝Ÿbò˛qT¢ ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT $e]+#ês¡T. u≤ãT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À XÊdüq eT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ m+|æ nuÛÑ´]Δ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+, |æsƒê|ü⁄s¡+, ô|<ë›|ü⁄s¡+, ‘·Tì, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT nôd+;¢ nuÛÑ´s¡TΔ\T b˛‘·T\ $X¯«+, ∫qsê»|üŒ, j·TqeT\ ø£èwüßí&ÉT, |üs¡«‘· ∫{Ϻu≤ãT ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. (∫Á‘·+) ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À #·+Á<äu≤ãT. düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q »q+.

yÓ÷B, u≤ãT |üs¡düŒs¡ y˚T\T, ø°&ÉT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: {Ï&ç|æ, _C…|æ mìïø£\ bı‘·TÔe\¢ ‘Ó\+>±D˝À #Ós=ø£ qwüº+ ø£*–+~. d”e÷+Á<Ûä˝À {Ï&ç|æøÏ ˇø£ ˝≤uÛÑ+ »]–, eTs=ø£ ˝≤uÛ≤ìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ç+~. _C…|æøÏ ¬s+&ÉT ˝≤uÛ≤\T ø£*–, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eTs=ø£ ˝≤uÛ≤ìøÏ neø±X¯+ ø£ìŒdüTÔqï~. n$ á $<Ûä+>± ñHêïsTT: 1) ‘Ó\+>±D˝À _C…|æ e\¢ {Ï&ç|æøÏ, {Ï&ç|æ e\¢ _C…|æøÏ z≥T¢, d”≥T¢ ≈£L&Ü <Óã“‹+≥THêïsTT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìï #·÷ùdÔ, 1) yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt‘√ rÁeyÓTÆq b˛{° ñqï dæú‹˝À yÓ÷&û Á|üuÛ≤e+e\¢ ø=+‘· n<äq|ü⁄ z≥T sêqT+&É≥+ {Ï&ç|æøÏ ø£\T>∑T‘·Tqï y˚T\T. 2) πø+Á<ä+˝À yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&çq |üø£å+˝À d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~ΔøÏ ‘·–q |ü<∏äø±\T, ì<ÛäT\T dü+bÕ~+#˚ eTs=ø£ ˝≤uÛ≤ìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&É≥+ ¬s+&Ée~. (nsTT‘˚ Çø£ÿ&É #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+ sêe≥eTqï~ n+<äT≈£î wüs¡‘·T.) _C…|æ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, 1) ‘·eT≈£î mìï e#˚ÃB ‘Ó*j·T<äT >±ì, {Ï&ç|æ ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ πø+Á<ä+˝À yÓ÷&ûøÏ \_Û+#·qT+&É≥+ ˇø£ ˝≤uÛÑ+. 2) eT÷&Ée Á|òü+{ŸqT ˇø£{Ï #˚ùd X¯øÏÔ>∑\ @¬ø’ø£ Hêj·T≈£î&ÉT <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ $÷<ä #·+Á<äu≤ãT ˇø£ÿ&˚ nì uÛ≤$+#˚ dæú‹˝À, Äj·TqqT n≥TyÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ‘·eT bı‘·TÔ˝À ∫øÏÿ+#·Tø√e≥+ ¬s+&Ée ˝≤uÛÑ+. 3) uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À d”e÷+Á<Ûä˝À m<äT>∑T<ä\≈£î ˇø£ Ä<Ûësêìï düèwæº+#·Tø√>∑\>∑≥+ eTTqTeTT+<äT ø±˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üjÓ÷»q+. Ç|ü⁄&ÉT M≥ìï+{Ïì $es¡+>± #·÷<ë›+. bı‘·TÔe\¢ ‘Ó\+>±D˝À ñuÛÑj·TT\÷ ˝≤uÛÑ|ü&É>∑\s¡qï~ yÓTT<ä≥ ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î >∑\ ÄXÊuÛ≤e+. ø±ì ∫es¡≈£î n+‘ê ‘·\øÏ+<äT\T ne⁄‘·T+&É≥+ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq |ü]D≤eT+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D˝À #ê˝≤ ã\V”≤q|ü&ɶ~. ˇ+≥]>± b˛{° #˚j·T≥+ø£Hêï ‘·eT |ü⁄Hê~øÏ _C…|æ z≥T, yÓ÷&û >±* ø£*dæq≥¢sTT‘˚ |ü]dæú‹ #Ó|ü⁄Œø√<ä–q+‘·>± yÓTs¡T>∑T|ü&É>∑\<äqT≈£îHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ yÓTC≤]{° sêø£b˛sTTHê z≥T¢, d”≥T¢ >∑D˙j·T+>± kÕ~Û+#·>∑*–‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À >ös¡eÁ|ü<äyÓTÆq kÕúq+ ñ+&É>∑\<äì, n+<äT≈£î ‘·–q bÕÁ‘·qT b˛wædü÷Ô nø£ÿ&É bÕغì ì\u…≥Tºø√e#·TÃqì uÛ≤$+#ês¡T. á bÕÁ‘· b˛wüD≈£î yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*dæ sê>∑\<äqï~ eTs=ø£ n+#·Hê. ø±ì {Ï&ç|æ øÏ+~kÕúsTT |ü]dæú‹ mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqïø=B› yÓTT<ä≥ uÛÑj·T|ü&ɶ <ëìø£Hêï m≈£îÿe ã\V”≤q|ü&ÉkÕ–+~. Hêj·T≈£î\T b˛sTTHê ~«rj·TÁX‚DÏ Hêj·Tø£‘·«+, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ì*#˚ ñ+&É>∑\s¡qï $XÊ«dü+ <Óã“‹qkÕ–+~. _C…|æ‘√ bı‘·TÔeT÷\+>± eTTdæ¢eTT\T |üP]Ô>± <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. j·TTe‘·ô|’, Ç‘·s¡T\ô|’ yÓ÷B

Á|üuÛ≤e+ ‘=\T‘· ø£ìŒ+∫q+‘·>± b˛*+>¥ ‘˚B dü$÷|æ+∫qø=B› ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ eTT+<äT yÓ\yÓ\b˛kÕ–+~. yÓ÷B |ü≥¢ _\T¢ø±\+ qT+#˚ @s¡Œ&çq nqTe÷Hê\T Äj·Tq #·+Á<äu≤ãT, |üeHéø£fi≤´DY\‘√ ø£*dæ Á|üeTTK+>± ø£ìŒdüTÔ+&É≥+, Ä eTT>∑TZ] Á|üdü+>±\ rs¡T‘√ ã\|ü&ܶsTT. Ä $<Ûä+>± Á|ü‹≈£L\‘· @s¡Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q yÓ÷B y˚TH˚»s¡T¢ nVü≤eTà<ëu≤<éqT+∫ ªÁ|ü‘˚´ø£ Ç+≥sYeP´\Tμ ‘·j·÷s¡T#˚sTT+∫ ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£\≈£î |ü+bÕs¡T. ø±ì n+<äTe\¢ Á|ü‹≈£L\‘· ‘=\>∑ø£b˛>±, ôV’≤<äsêu≤<é @ ÁbÕ+‘êìB ø±<ä+≥÷ #˚dæq yê´K´\‘√ eT]+‘· ã\|ü&ç+~. dü]>±Z Ä <äX¯˝À |üeHé.. yê´K´\T ¬ødæÄsY e´‹πs≈£î\qT ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt≈£î nqT≈£L\+>± e÷]Ãy˚kÕsTT. Ä $<Ûä+>±, @Á|æ˝Ÿ 30ø£Hêï eTT+<äT yês¡+s√E\˝À {Ï&ç|æøÏ, _C…|æøÏ ($&ç$&ç>±, ø£*|æ ≈£L&Ü) ã\yÓTÆq e´‹πsø£‘· @s¡Œ&ç+~. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT≈£î m{≤¢>∑÷ ô|<ä› ÄX¯\+≥÷ ˝Òe⁄>±ì, á |ü]D≤e÷\‘√ ì»+>± <Óã“‹qï~ øÏwüHé¬s&ç¶ ãè+<ä+. ‘Ó\+>±D _C…|æ n<Ûä´≈£åîì>± Äj·Tq ‘·q bÕغì dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ñ<ä´eT+˝À >∑{Ϻ>± ì\u…≥º≥y˚T>±ø£, _\T¢ <äX¯˝À ‘·eT &Ûç©¢ Hêj·T≈£î\T ø=+<ä]ì ªª<ë]q ô|fÒº+<äT≈£îμμ ì»+>± Á|üX¯+dæ+#·<ä>∑Z bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n≥Te+{Ï Hêj·T≈£î&ÉT, Äj·Tq bÕغ ≈£L&Ü uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT m<äT>∑T<ä\ >∑T]+∫ ô|≥Tº≈£îqï ÄX¯\≈£î, ô|’q ù|s=ÿqï |ü]dæú‘·T\e\¢ >∑{Ϻ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. Çø£ d”e÷+Á<Ûä≈£î yÓfi¯<ëeTT. _C…|æ‘√ yÓTÆÁ‹e\¢ eTTdæ¢eTT\ z≥T¢ b˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñqï|üŒ{Ïø° yês¡T ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\q÷, d”e÷+Á<Ûä˝À Á¬ø’düÔe⁄\‘√ ø£*dæ »>∑Héq÷

m+#·T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*dæ n+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT dæ<äΔ|ü&ܶs¡T. yÓ÷B‘√ bı‘·TÔe\¢ ø£*π> ˝≤uÛ≤\T n+‘·ø£Hêï m≈£îÿeì ˝…øÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. »>∑Hé‘√ b˛{° qTyê«, H˚Hê nqï≥T¢ kÕ>∑T‘·Tqï dæú‹˝À m+‘· n<äq|ü⁄ z≥T \_ÛùdÔ n+‘· ñ|üjÓ÷>∑+. n~ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±>±, d”e÷+Á<ÛäqT y˚>∑+>± n_Ûeè~Δ|üs¡∫ nø£ÿ&É m<äTs¡T˝Òì Ø‹q dæús¡|ü&Ü\+fÒ n+<äT≈£î πø+Á<ä+ ‘√&ÜŒ≥T #ê˝≤ nedüs¡+. ˇø£y˚fi¯ ‘êìø£ÿ&É, πø+Á<ä+˝À yÓ÷B n~Ûø±sêìøÏ sêe≥eTqï$ ¬s+&É÷ »]–q |üø£å+˝À n~ ¬s+&Ée y˚T\T≈£î neø±X¯$TdüTÔ+~. Ç|üŒ{ÏøÏ ø£ì|ædüTÔqï |ü]dæú‹ìã{Ϻ #·+Á<äu≤ãT` »>∑Hé eT<Ûä´ b˛{° Ç+ø± @B Ç‘·$T‘·ú+>± #Ó|üŒ˝Òq+‘· rÁe+>± kÕ>∑T‘·Tqï~. Çø£ πø+Á<ä+˝À yÓ÷BøÏ neø±XÊ\T u≤>∑THêïj·Tqï~ $düÔè‘·+>±>∑\ n_ÛÁbÕj·T+. |ü]dæú‘·T\T Ç<˚ $<Ûä+>± ø=qkÕ–q≥¢sTT‘˚ _C…|æøÏ, mHé&ç@øÏ, Ç+ø± Ä ≈£L≥$T˝À #˚s¡ì {Ï&ç|æ e+{Ï bÕغ\ìï+{ÏøÏ ø£*|æ dü«+‘·+>± 272 d”≥T¢sêø£b˛sTTHê n‹ô|<ä› ≈£L≥$T nsTTq|üŒ{Ïø° n~Ûø±sêeø±X¯+ \_Û+#˚~ yê]πø. nsTT‘˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ s√Eq ‘˚˝Ò ã˝≤ã˝≤\qTã{Ϻ j·TT|æ@, k˛ø±˝Ÿ¶ eT÷&Ée ≈£L≥$T ø£*dæ @yÓTÆHê #˚j·T>∑\yê nqï~ Ç+ø± #·÷&Ée\dæq $wüj·Ty˚T. <ëìq≥T¢+∫ _C…|æ`{Ï&ç|æ` d”e÷+Á<Ûä $wüj·÷ìøÏ e<ë›eTT. ô|’q nqï≥T¢, ‘êeTT b˛{°#˚düTÔqï 4 ˝Àø˘düuÛÑ, 13 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ _C…|æ mìï ¬>\e>∑\<√ #Ó|üŒ˝ÒeTT. n<Ó≥T¢Hêï, ‘·eT $TÁ‘·|üø£å+>± {Ï&ç|æ ¬>\e>∑\ d”≥T¢ bı‘·TÔ ø±s¡D+>± yÓ÷&ûøÏ ˇq>∑÷πs yÓTT<ä{Ï Á|üjÓ÷»q+. b˛‘˚, Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq+ #·÷&ÉqTqï ¬s+&Ée ˝≤uÛÑ+ >∑T]+∫ m+<äTe\¢H√ >±ì mes¡÷ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. n<˚$T{Ï? πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt≈£î ákÕ] ã\+ ‘·>∑Z≥+es¡≈£î U≤j·T+. ø±ì ‘êeTT, k˛ø±˝Ÿ¶

eT÷&Ée ≈£L≥$T ø£*dæq |üø£å+˝À yÓ÷&ûì ì\Te]+#·>∑\ neø±X¯+ ñ+&Ée#·TÃHê nqï~ ˇø£ ô|<ä› Á|üX¯ï>± e÷] ≈£Ls¡TÃqï~.yêdüÔyêìøÏ Ç+‘·es¡≈£î ≈£L≥$T n+≥÷ @s¡Œ&É˝Ò<äT. @s¡Œ&É>∑\<äqï qeTàø£+ ˝Ò<äT. @s¡Œ&˚+<äTø£qï @s¡Œ&Éø£b˛e{≤ìπø neø±XÊ\T m≈£îÿe. n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√ bı‘·TÔe\¢, ≈£L≥$T Á|üX¯ï≈£î dü+ã+~Û+∫ _C…|æøÏ ø£\T>∑T‘·Tqï ñ|üjÓ÷>∑+ @$T{Ï? Ä ãè+<ä+˝Àì yê]ì ˇø£ ‘ê{Ïô|’øÏ rdüT≈£îsê>∑\ Á|ü‹uÛÑ ñqï~ #·+Á<äu≤ãT≈£î e÷Á‘·y˚T. Äj·TqqT yÓ÷B ‘·qyÓ’|ü⁄ Äø£]¸+∫ ñ+&Éø£b˛‘˚ Äj·Tq Ä ãè+<ä+‘√ ñ+&˚yês¡T. n~ ‘·|üŒ≈£î+&Ü _C…|æøÏ ô|<ä› qwüºeTj˚T´~. eT÷&Ée Á|òü+{Ÿ n+≥Tqï yê] ù|s¡T¢ ˇø£kÕ] #·÷&É+&ç. eTT˝≤j·T+dæ+>¥, eTeT‘êu…qØ®, ìrXŸ≈£îe÷sY, qMHé |ü{≤ïj·Tø˘, »j·T\*‘·, yêeT|üøå±\T, ns√ú≈£îÔ\‘√ X¯s¡<é|üyêsY. Ms¡+<ä]øÏ me]øÏyês¡T>± Á|ü<Ûëì nj˚T ø√]ø£ ñ+~. n+<ä]˙ ˇø£{Ï #˚j·T>∑\ X¯øÏÔ ˇø£ y˚Ts¡≈£î |üyêsY≈£î ñ+~ >±ì ˝À>∑&É n+‘· ø±<äT. yês¡+<ä]‘√ sêj·Tu≤sê\T kÕ–+∫q nqTuÛÑe+ #·+Á<äu≤ãT≈£î H˚wüq˝Ÿ Á|òü+{Ÿ, j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ s√E˝À¢ ñ+~. n≥Te+{Ï yÓTÆÁr dü+ã+<Ûë\T Äj·Tq≈£î Ç|üŒ{Ïπø ñHêïsTT. Ä >=\TdüT‘√ #·+Á<äu≤ãT ø°\ø£yÓTÆq *+≈£î nqT≈£î+fÒ Ç|ü⁄&û bı‘·TÔ‘√ yÓ÷B, _C…|æ ø£*dæ <ëìì ‘Ó>∑>={≤ºs¡T. Ç~ yê]øÏ bı‘·TÔe\¢ ø£*–q n‹ ô|<ä› y˚T\sTT´+~. (n˙ï ø£*dæeùdÔ, á Hêj·T≈£î\+‘ê ˇø£yÓ’|ü⁄, ø±+Á¬>dt eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ ø£*dæ yÓ÷&ûì Äù|+<äT≈£î |üyêsYqT Á|ü<Ûëì #˚ùd neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.) b˛‘˚, d”e÷+Á<Ûä˝À m<äT>∑T<ä\≈£î ˇø£ neø±X¯+ á bı‘·TÔ Ä<Ûës¡+>± \_Û+#·≥+ _C…|æøÏ eT÷&Ée ˝≤uÛÑ+. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É >∑eTì+#·e\dæ+~ ˇø£≥T+~. ˝À>∑&É yêCŸù|sTT ø±\+˝À n+~e∫Ãq Ç≥Te+{Ï neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e≥+˝À Ms¡T <ës¡TD+>± $|òü\eTj·÷s¡T. yê] rs¡T Ç|üŒ{Ϭø’Hê e÷s¡>∑\<äqï qeTàø£+ @$T{Ï? ô|’>±, ‘·q≈£î b˛{°øÏ sê≈£î+&Ü yê]ì ˇø£ |ü]$T‹˝À ñ+#˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ãT Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. n|üŒ{ÏøÏ, Ç|üŒ{ÏøÏ ˇø£ ‘˚&Ü e÷Á‘·+ ñ+~. n|ü⁄&É~ sê»ø°j·T|ü⁄ Vü≤yê ø±>± Ç|ü⁄&ÉT $ì|ædüTÔqï~ ªªn_Ûeè~Δμμ eT+Á‘·+. Ç~ j·TTe‘·qT, Ç‘·s¡T\qT ã\+>± Äø£]¸+#·≥y˚T>±ø£, Ç<˚ ‘·eT ªª‘·‘·Ô«+μμnsTTq d”e÷+Á<Ûä <Ûäìø£ esêZ\yês¡T ≈£L&Ü _C…|æ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢, ˇø£y˚fi¯ yÓ÷B Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç‘˚, bÕغ m<äT>∑T<ä\≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~.

#·+Á<äu≤ãTqT Á|ü»\T qeTà&É+ e÷H˚XÊs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. u≤ãT ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À Á|ü»\T m+‘√ øå√uÛÑ nqTuÛÑ$+#ês¡ì, eTTK´+>± ¬s’‘ê+>∑+ m<äTs=ÿqï Çã“+<äT\T nìï Ç˙ï ø±eHêïs¡T. bÕ´Hé Á|üuÛÑ+»q+˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt ø=≥Tº≈£îb˛‘êj·THêïs¡T. Á|ü»\T sê»qï bÕ\qqT Äø±+øÏådüTÔHêïs¡Hêïs¡T. á mìïø£˝À¢ yÓ’dæ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ eTTK´ Hêj·T≈£î\T y˚#·\|ü⁄ yÓ+ø£≥ ∫qsêeTTHê j·TT&ÉT, n\T¢πøX¯e yÓ+ø£≥ CÀ–Hêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªN|ü⁄s¡Tø£≥ºμ sê»<ä+&ÉeTe⁄‘·T+<ë?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: |üs¡T¬>‘˚Ô yê&çì ≈£Ls¡TÃ+&Éu…≥º˝Ò+— ≈£Ls¡TÃ+&˚yê&çì |üs¡T¬>‹Ô+#·˝Ò+. n\yê≥T¢ ø=]$ <äj·÷´˝≤¢+{Ï$. z |ü{≤ºq e~* #êee⁄. z ãdüT‡ ø£+&Óø£ºs¡TøÏ, ô|q÷ï, bÕ´&É÷ Ç∫Ã, ≈£î<äTs¡T>± ≈£Ls¡TÃì z |ü~ n+¬ø\T sêj·TeTq+&ç. ø£wüº+. ≈£îØÃì ø±ùd‡|ü⁄ ≈£î~|æ‘˚H˚ ø±˙, sêj·T˝Ò&ÉT. ≈£î<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü Äj·Tq≈£î ø£\+ ø£<ä\<äT. m|òtm+ πs&çjÓ÷ C≤ø°>± |üì#˚ùd ne÷àsTTì z ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T yÍq+>± e⁄+&ÉeTì ø√s¡+&ç. ø£wüº+. ªô|<ä›j·÷q b˛j·÷&ÉT ‘·©¢ ‘·|üŒ<äTμ n+fÒ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<˚yÓ÷ ø±˙, Ä ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T qsê\T ‘Ó–b˛‘êsTT.n+‘Ó+<äT≈£î? HÓ‘·TÔs¡T ø£fi¯fl #·÷&É≈£î+&Ü, Vü≤+‘·≈£î&ÉsTTHê ˇø£ÿs√E e⁄+&É>∑\&˚yÓ÷ ø±˙, #ÓsTT´ ‹]–q düs¡®Hé ˇø£ÿ >∑+≥ ≈£L&Ü e⁄+&É˝Ò&ÉT. ndü˝Ò Ç~ ªø±s√Œπs{Ÿ Vü‰düŒ≥fi¯flμ j·TT>∑+ ≈£L&ÜqT. |òüT&çj·T |òüT&çj·Tø√ ø£&ÉT|ü⁄ ø=j·÷´*‡+<˚. ø£qTïø=≥º≈£î+&Ü bò˛{ÀÁ>±|òüsY˙, |üs¡T‡ ø=≥º≈£î+&Ü CÒãT<=+>∑˙, eT+<äTu≤ãTqT eT+<äTø=≥º≈£î+&Ü e⁄+&ÉeT+fÒ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. eTVü‰ nsTT‘˚ ø=ìï ì$TcÕ\T. ˝Ò<ë ø=ìï >∑+≥\T.n˝≤+{Ï~, ø±s¡D+ e⁄qï+<äTø√ kÕØ, ø±s¡D+ ˝Òq+<äTø√ kÕØ, s√&Ó¶πøÿ πøÁJyê˝Ÿ≈£î z eTTK´eT+Á‹ ≈£îØà y˚dæ, ªãT~Δ>± ≈£Ls¡TÃì |ü]bÕ*+#·T Hêj·THê!μ nì #˚‹˝Àì ªN|ü⁄s¡T ø£≥ºμì ne‘·\ bÕπsdæ, ªsê»<ä+&Üìïμ ô|&ç‘˚, ≈£Ls√Ã>∑\&Ü?nø£ÿ&çø°, ˇø£{Ï ø±<äT, ¬s+&ÉT ø±<äT, eT÷&ÉT ø±<äT..., @ø£+>± 48 s√E\T ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. m+‘· ø£wüºyÓ÷ }Væ≤+#·+&ç. @ n\yê≥TqsTTHê ˇø£ÿkÕ] Ä|æ #·÷ùdÔ, Ä ø£wüº+ ‘Ó\TdüTÔ+~. s¡ø£ÔHêfi≤\T |ü–*b˛‘êsTT. <ÛäeTqT˝À¢q÷, dæs¡˝À¢q÷, HÓ‘·TÔs¡T eHéy˚˝À ø±≈£î+&Ü, ≥÷y˚˝À Á|üeVæ≤düTÔ+~. nsTTHê ‘·≥Tº≈£îHêï&ÉT. ‘·e÷sTT+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·qø° |ü]bÕ\q ‘Ó\TdüTq˙, ‘·qø° sê»<ä+&É+ ‹|üŒ≥+ e#·TÃq˙, ‘·qø° Ä<˚XÊ\T |ü⁄#·TÃø√e≥+ ø±≈£î+&Ü, Çe«≥+ ‘Ó\TdüTq˙ #Ó|üŒ≥+ø√dü+ ‘·≥Tº≈£îHêï&ÉT. ∫e]øÏ ªsê»<ä+&Üìïμ ne‘·\ bÕπsdæ, j·T<Ûë$~Û>± ªN|ü⁄s¡Tø£≥ºμ |ü≥Tº≈£îì &Ûç©¢ M<ÛäT˝À¢øÏ e#˚ÃXÊ&ÉT. &Ûç©¢ ñ<ä´eTø±s¡TDÏï, &Ûç©¢ bÕ\≈£î&ç>± #·÷&Ü\ì &Ûç©¢ Á|ü»\T ªø=+#Ó+μ>± eTT#·Ã≥|ü&ܶs¡T. (|üP]Ô>± eTT#·Ã≥|ü&çe⁄+fÒ |üP]Ô yÓTC≤]{°j˚T Ç#˚Ãyês¡T. ns¡&É»qT d”≥T¢ ‘·≈£îÿe ô|{Ϻ Çe«s¡T ø£<ë!) ø±˙ n~ ªeT÷&ÉT HÓ\\μ eTT#·Ã≥ ≈£L&Ü ø±˝Òø£b˛sTT+~.ì»y˚T. ñ<ä´eTø±s¡T&çø°, bÕ\≈£î&çø°..., ªN|ü⁄s¡T ø£≥ºμø°, ªsê»<ä+&Üìμø° e⁄qï+‘· ‘˚&Ü e⁄+≥T+~. Ç<ä›s¡÷ Á|ü»\≈£î ùde #˚ùdyêπs. ø±˙ Ä ùde\ rs¡T y˚s¡T. ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT ª˝≤*kÕÔμ&ÉT, bÕ\≈£î&ÉT ªbÕ*kÕÔμ&ÉT. @&˚Ãyê&çì ª}s√ÿu…≥º≥+μ ˝≤\q— @&˚Ãyê&çø£Hêï >∑{Ϻ>± @&çÃ, yêDÏí m|üŒ{Ïø° @&É«≈£î+&Ü #Ój·T´≥+ bÕ\q. (Ç|üŒ{Ï bÕ\≈£î˝À¢ q÷{ÏøÏ ‘=+uÛÑsTT eT+~ #˚ùd~ n<˚. me«s√ yê] <äT'K ùV≤‘·Te⁄\T ø£qTø=ÿì, yê{Ïì ìyê]+#˚ |üì #Ój·T´s¡T.) πøÁJyê˝Ÿ≈£î yÓTT<ä{Ï~ ‘Ó\TdüT. ¬s+&√~ ‘Ó*j·T<äT. n+<äTπø eTTK´eT+Á‹>± ≈£Ls√Ãu…{ϺHê, s√&ÉT¶$÷<ä ø=∫à |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. ñqï n~Ûø±sê\qT yê&É≈£î+&ÜH˚,˝Òì n~Ûø±sê\ø√dü+ ìs¡düq #˚XÊ&ÉT. »HêìøÏ ø√|ü+ e∫Ãq|ü⁄Œ&Ó˝≤¢ Ç˝≤+{Ï |üqT\T #˚düTÔ+fÒ, yê]øÏ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ »q+ ªe÷sê+μ #˚dæq|ü⁄Œ&Ó˝≤¢ }s¡Tø√ u…≥º{≤ìøÏ ‘·|üŒìdü]>± <˚XÊìøÏ πøÁJyê\÷‡, nHêïVü≤C≤πs\÷ ø±yê*. πøÁJyê˝Ÿ n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT.ªn$˙‹ì }&˚ÃkÕÔ&ÉT, }&˚ÃkÕÔqTμ n+fÒ, mìïø£\ ø£$TwüHé eTT#·Ã≥ |ü&ç Äj·Tq≈£î ªN|ü⁄s¡ ø£≥ºμqT >∑Ts¡TÔ>± #˚‹˝À ô|{Ϻ+~. #ê˝≤H˚ }&ÜÃ&ÉT. rsê #·÷düT≈£î+fÒ, #˚‹˝Àì N|ü⁄s¡T n]–b˛sTT+~. ø±˙ n$˙‹ ‘·]–b˛˝Ò<äT. ô|’ô|#·Tà }&˚Ãø=B› ô|]–b˛‘√+~. ô|]– b˛j˚Tø=B› »q+ e÷sê+ #˚düTÔHêïs¡T. á e÷sê+ #˚ùd »HêH˚?q πøÁJyê˝Ÿ ªÄyéT ÄBà\μì eTT<äT›>± |æ\T#·T≈£î+{≤s¡T.Mfi¯fl≈£î ø±e*dæ+~ }s¡&ç+ù| ø±˙, |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì πøÁJyê˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*dæb˛sTT+~. <ë+‘√, ªô|<ä› sê»<ä+&Üìïμ ‘ÓkÕÔqì #ÓbÕŒ˝Ò<äT. ªô|<ä› N|ü⁄s¡Tμì ‘ÓkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. n<˚ ª»q˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢μ. >∑‘·+˝À eTØ Ç+‘· ô|<ä›~ ø±ø£b˛sTTHê z yÓ÷düÔs¡T N|ü⁄s¡Tì ª˝Àø˘bÕ˝Ÿμì πø+Á<ä+ ÇùdÔ, nHêïVü≤C≤πs |ü⁄#·TÃ≈£îì dü+‘·è|æÔ|ü&çb˛j·÷&ÉT. ø±˙, πøÁJyê˝ŸøÏ Ç+ø± ô|<ä› N|ü⁄s¡Tø±yê\ì |ü≥Tº|ü{≤º&ÉT. n+<äTø√dü+ edüTÔe÷]Œ&ç #Ój·T´{≤ìøÏ dæ<äΔ|ü&ç b˛j·÷&ÉT. #˚‹˝Àì ªsê»<ä+&Üìïμ Ç#˚ÃkÕÔqHêï&ÉT. Ç#˚ÃXÊ&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ªsê»<ä+&ÉeT÷μ b˛sTT+~. N|ü⁄s¡÷ sê˝Ò<äT. ákÕ] e÷sê+ #˚ùd |üì πøÁJyê˝Ÿ <äsTT+~. z<ëπsà u≤<Ûä´‘· ªÄyéT ÄBàμ<˚.eT∞fl mìïø£\≈£î yÓ[fl‘˚, ‘·≈£îÿesTTq ns¡&É»qT d”≥÷¢ ÇkÕÔs√, ñqï d”≥÷¢ |ü⁄#˚ÃdüT≈£îì, πøÁJyê˝ŸqT XÊX¯«‘· ñ<ä´eTø±s¡T&ç>± e÷πsÃkÕÔs√, y˚∫ #·÷&Ü*.

øÏs¡DY e˝Ò¢ ø±+Á¬>dt≈£î m≈£îÿe &Ü´y˚TJ nq+‘·|ü⁄s¡+, y˚T 3: d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt≈£î m≈£îÿe &Ü´y˚TJ #˚dæ+~ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nì πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Äj·Tq ∫e] es¡≈£î q$Tà+∫ yÓ÷dü+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. yÓ’ø±bÕ qøÏ© ø±+Á¬>dt bÕغ nì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {Ï&ç|æ, _C…|æ yÓ÷düø±] bÕغ\ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ q>∑s¡+˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï bÕغ\T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì #Ó|æŒq ‘·s¡Tyê‘˚ ø±+Á¬>dt ‘·q ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. yÓ’mdt #˚|ü{Ϻq |ü<∏äø±\˙ï ø±+Á¬>dty˚ ‘·|üŒ yÓ’mdt CÒãT˝À qT+∫ e∫Ãq$ ø±eHêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT M&çq sêj·TbÕ{Ï, ø±eP] ‘·~‘·s¡ H˚‘·\T <=+>∑\ì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ mìïø£\ ‘·sê«‘· _C…|æ˝ÀøÏ ø£*dæb˛‘êj·THêïs¡T. <˚X¯+˝À ø£sêï≥ø£, πøs¡fi¯, eTVü‰sêh, ‘Ó\+>±D, ;Vü≤sY˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+>± ñ+<äHêïs¡T.

~q |üÁ‹ø£≈£î

|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eT+&É˝≤\ yêØ>± $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç düT˙˝Ÿ, bò˛Hé q+ : 97049 90502, 90145 95805


k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

1. ns¡{Ï |ü+&ÉTqT <˚e⁄fi¯¢≈£î HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ ÇcÕºs¡ú dæ~Δ ø£\T>∑T‘·T+~. 2. ∫qï ns¡{Ï (j·÷\øÏÿ ns¡{Ï) HÓ’y˚<ä´+>± ñ+∫‘˚ ì\∫b˛sTTq |üqT\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êsTT. ‘·«s¡>± |üqT\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT. 3. ns¡{Ï |ü+&ÉT >∑TE® HÓ’y˚<ä´+>± ô|≥º&É+ <ë«sê ` n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä ‘=\–b˛‘·T+~. sêe\dæq &ÉãT“ ‹]– edüTÔ+~. qwüºb˛sTTq q>∑<äTqT bı+<˚ neø±X¯+, sê<äqT≈£îqï q>∑<äT ‹]– sêe≥+, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üqTï s¡÷|ü+˝À

ø£eT˝≤ .. düb˛{≤.. HÓ’y˚<ä´+? m≈£îÿe ø£{ϺHê ‹]– edüTÔ+~. ô|[¢ X¯óuÛÑø±sê´\≈£î ø±e\dæq q>∑<äT düø±\+˝À #˚‹øÏ n+<äT‘·T+~. 4. |üPs¡í|òü\+ ˝Òø£ ø=ã“]ø±j·TqT <˚e⁄ìøÏ HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ ` |üqT\T ‘·«s¡>±, düT\uÛÑ+>± |üPs¡Ôe⁄‘êsTT. nqT≈£îqï ø±sê´\T ~–«»j·T+>±

HÓs¡y˚s¡T‘êsTT. ô|’ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ m≥Te+{Ï düeTdü´\T sêe⁄. 5. düb˛{≤ |ü+&ÉTqT HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ ` ne÷àsTTì #·÷dæ yÓ[¢qyês¡T ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î Ä\dü´+ #˚düTÔHêï ˝Ò<ë dü+ã+<Ûä+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ìsêø£]+∫Hê,

Ç‘·s¡T\ eT<Ûä´e]Ô‘·«+ <ë«sê Á|üj·T‹ï+∫Hê nu≤“sTT ‘·s¡|ü⁄ yês¡T ìsêø£]ùdÔ, düb˛{≤ |ü+&ÉTqT <˚e⁄ìøÏ HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ m≥Te+{Ï nyê+‘·sê\T ‘=\–b˛‘êsTT. 6. ø£eT˝≤|ü+&ÉTqT HÓ’y˚<ä´+>± ô|&ç‘˚ ` |üqT\T #˚dæ ô|&É‘êeTì e÷≥ Ç∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· y˚πs«s¡T ø±s¡D≤\‘√ |üqT\qT Äù|ùdÔ, ø£eT˝≤|ü+&ÉTqT <˚e⁄ìøÏ HÓ’y˚<ä´+>± ñ+∫‘˚ qeTàø£yÓTÆq e´≈£îÔ\ <ë«sê nj˚T´ |üqT\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT.

bÕغ \ ≈£ î e+‘· b Õ&É T ‘· T qï MT&ç j · ÷ sêø°j·T ø£\Twæ‘·+ #Óqïs¡T ôd+Á≥˝Ÿ u≤+ãT ù|\T&ÉT˝À >∑T+≥÷s¡T j·TTe‹ ã* ø±e&É+, m+<äs√ >±j·T|ü&É≥+ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ ôV≤#·Ã]ø£ e+{Ï~. á |òüT≥q≈£î ø±s¡≈£î˝…es¡T, ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï nì $#ê]+#·≈£î+&ÜH˚ ø=+<äs¡T yÓ÷&û \ø£å´+>± »]>±j·Tì ìsêú]düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ;Vü‰sY, ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\˝À Äj·Tq sêø£ dü+<äs¡“¤+>± ù|\Tfi¯ó¢ »]–q e÷≥ ì»y˚T. n˝≤{Ï$ mø£ÿ&É »]–Hê rÁe+>± K+&ç+#·e\dæ+<˚. nsTT‘˚ n+‘·ø£Hêï $düÔè‘·yÓTÆq ø√D+˝À <äsê´|ü⁄Ô »]|æ‘˚ >±ì eTT+<äT eTT+<äT »s¡≈£îÿ+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. <˚X¯eT+‘·{≤ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À »]–q+<äTe\¢ á ù|\Tfi¯¢qT ˇø£ ôV≤#·Ã]ø£>± rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. @ Hêj·T≈£î&çì \ø£å´+>± #˚düT≈£îì ñ+{≤s¡T, ‘Ós¡ yÓqø£ mes¡T ñ+{≤s¡H˚~ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ mìïø£\ Á|üÁøÏj·TH˚ uÛÑ>∑ï+ #˚ùd ≈£îÁ≥ Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+≥T+~. á eT<Ûä´H˚ #·rÔdt>∑&Ûé˝Àq÷, C≤s¡â+&é˝Àq÷ mìïø£\ ãVæ≤wüÿs¡D ø√dü+ |æ\T|ü⁄ì∫Ãq e÷y√sTTdüTº\T neT]Ãq eT+<äTbÕ‘·s¡\T, u≤+ãT ù|\Tfi¯¢˝À |ü~ùV≤qT eT+~ es¡≈£L ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ndü˝Ò b˛*+>¥ n+‘·+‘· e÷Á‘·+ »]π> »eT÷àø±oàsY˝Àq÷ f…Ás¡]düTº\ <ë&ÉT\ e\¢ z{Ï+>∑T eTØ 2 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L »]–q Äs¡T <äX¯\ b˛*+>∑T˝À ô|<ä› |òüT≥q\T, |òüTs¡¸D\T ˝Ò≈£î+&Ü ãsTT≥|ü&çq dü+>∑‹ ì»yÓTÆHê ñù|øå± uÛ≤yêìøÏ m+‘· e÷Á‘·+ neø±X¯+ ˝Ò<äì á ñ<ä+‘·+‘√ ‘˚*b˛sTT+~. Ç+‘· düTBs¡È ø±\+ bÕ≥T mìïø£\ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑&É+ e\¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD düyê\T>± e÷s¡T‘·T+<äH˚~ ≈£L&Ü ns¡úeTe⁄‘·Tqï~. mìïø£\ dü+|òüT+ M{Ï qT+∫ ‘·>∑T >∑TDbÕsƒê\T rdüT≈£î+≥T+<äì Ä•+#ê*. eTs√ yÓ’|ü⁄q ¬s’˝Ò«\˝À uÛÑÁ<ä‘ê e´edüú ˝§düT>∑T\qT ≈£L&Ü Ç˝≤{Ï |òüT≥q\T ãsTT≥ô|&ÉT‘·THêïsTT. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ô|<ä›<Ó’q eTq ¬s’˝Ò« e´edüú˝À uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\T e÷Á‘·+ HêHê≥ ~>∑C≤s¡TÑ·THêïs¡T. q&çù| Á&Ó’es¡T¢, düVü‰j·T≈£î\T, |ü{≤º\T |üØøÏå+#˚ >±´+>¥ yÓTHé, {Ϭø{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢, ˝…e˝Ÿ Áø±dæ+>∑T ø±|ü˝≤<ës¡T\T ˇø£πs$T{Ï mø£ÿ&É M˝…’‘˚ nø£ÿ&É dæã“+~ì ø√‘·ø√j·T&Éy˚T ˙‹>± ‘·j·÷¬s’+~. ˇø£ÿ dæøÏ+<äsêu≤<äT ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝ÀH˚ s√p \ø£åqïs¡ eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\T sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+{≤s¡T. ø±˙ n˝≤{Ï #√≥ ¬s’˝Ò« b˛©düT\ ìj·÷eTø£+ dü>∑+ U≤∞>± ñ+~. Äô|’q πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ düeTq«j·T+ ≈£L&Ü ñ+&É≥+ ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT #Óqïs¡T |òüT≥q <äsê´|ü⁄Ô $wüj·T+˝Àq÷ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ô|’ πø+Á<ä eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ n+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. ø±yê\+fÒ sêC≤´+>∑ ã<äΔyÓTÆq |ü<äΔ‘·T\˝À sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü‰j·T+ #˚jÓTT#·Tà >±ì sê»ø°j·T $eTs¡Ù\‘√ yê‘êes¡D+ ø£\Twæ‘·+ #˚j·T&É+ á düeTj·T+˝À, Ç˝≤+{Ï n+XÊ˝À¢ u§‹Ô>± nqT∫‘·+.

ªª$÷ ôd©Œ¤øÏ }Væ≤+#·˝Òq+‘· ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq düŒ+<äq ek˛Ô+~ kÕsY ? Çø£ #·÷k˛ÿ+&ç, ã+|üsY yÓTC≤]{°‘√ ¬>\e&Éy˚T $T–*+~?μμ III }Væ≤+#·q+‘· y˚>∑+>± ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ sê»ø°j·÷˝À¢q÷ ‘·q Vü≤yê #ê≥T‘√+~. |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq yêsêÔ #ÛêHÓfi¯¢ |ü⁄D´e÷ì Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‹ Ç\÷¢ ˇø£ X¯ã› ø±\Twü´ ø£sêà>±s¡+ nsTTb˛sTT+~. #ÛêHÓfi¯¢˝À $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ kı+‘· &Éu≤“\T $q˝Òø£ |üÁ‹ø£\ yÓ’|ü⁄ eTfi¯ó¢<ëeT+fÒ nø£ÿ&Ü n<˚ >√\. ˇø√ÿ |üÁ‹ø± ˇø√ÿ bÕغøÏ ø£s¡|üÁ‘·+>± e÷]b˛sTT+~. ø±<äT, ø±<äT, |üÁ‹ø£\T $$<Ûä ≈£L≥eTT\qT ¬>*|æ+#˚ u≤<Ûä´‘·qT ‘·eT HÓ‹Ô$÷<ä y˚ùddüT≈£îì ≈£L≥$T ø£s¡|üÁ‘ê\T>± e÷sêsTT. ãVüQXÊ nB ø±<˚yÓ÷! m+<äTø£+fÒ ˇø√ÿ ≈£L≥$Tì ¬>*|æ+#˚ u≤<Ûä´‘·qT HÓ‹Ô$÷<ä y˚düT≈£îqï~ ˇø£ |üÁ‹ø£/#êHÓ˝Ÿ ø±<äT. nH˚ø£ |üÁ‹ø£\T ˝Ò<ë #ÛêHÓfi¯ó¢. nq>± bÕغ\T ≈£L≥$T ø£{Ϻq≥T¢>± |üÁ‹ø£\T/#ÛêHÓfi¯ó¢ ≈£L&Ü nÁ|üø£{Ï‘· ≈£L≥eTT\T ø£{Ϻ sê»ø°j·T ≈£L≥eTT\≈£î u≤ø±\T>± |üì #˚düTÔHêïsTT. #ÛêHÓfi¯ó¢, |üÁ‹ø£\≈£î ‘√&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+≥¬sï{Ÿ. Ä Ç+≥¬sï{Ÿ ≈£L&Ü ˇø£ÿ ø£+|üP´≥s¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+ ø±<ëj˚T. ôd˝Ÿ bò˛qT¢, Ä ‘·sê«‘· kÕàsYº bò˛q¢ ˇs¡e&ç‘√ Ç+≥¬sï{Ÿ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTq CÒãT˝À¢øÏ ≈£L&Ü e#˚Ãdæ+~. <ëì‘√ ˇø£fÒ mdt.m+.mdt \ s=<ä! mdt.m+.mdt \T ≈£L&Ü ≈£îjYT ≈£îjYT eTì ns¡TdüTÔ+&É&É+‘√ #·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äT. n˝≤>∑ì #·÷&É&É+ e÷H˚<ë›e÷ n+fÒ ª@yÓ÷, @ Áô|ò+&√, @ ø±e\dæq düe÷#ês¡yÓ÷ ÇdüTÔHêï&˚yÓ÷, $Tdt nsTT‘˚ m˝≤?μ nqï dü+X¯j·T+ |ü{Ϻ |”&çdü÷Ô ñ+≥T+~. kÕàsYº bò˛Hé\T Ç|ü⁄Œ&ÉT bò˛Hé\T, Ç+≥¬sï{Ÿ\T e÷Á‘·y˚T ø±<äT. n$ ¬øyÓTsê\T ≈£L&ÜqT. bò˛{ÀÁ>∑|ò” bÕ≥T M&çjÓ÷Á>∑|ò”ì ≈£L&Ü kÕàsYº bò˛qT¢ eTq CÒãT˝À¢øÏ ‘Ó#˚ÃXÊsTT. |òü*‘·+>± ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\T, ≈£î≥T+u≤˝Ò ø±≈£î+&Ü sê»ø°j·T $TÁ‘·T\T, ≈£L≥eTT\T ≈£L&Ü ôd©Œ¤\≈£î bò˛E\T Çe«&É+ ˇø£ sê»ø°j·T ø±s¡´Áø£eT+ nsTT+~.

Ä eT<Ûä´ ˇu≤e÷ >±s¡T <äøÏåD≤Á|òæø± C≤‹|æ‘· HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤ eTs¡DÏ+∫q|ü⁄Œ&ÉT n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î Vü‰»¬s’ düVü≤ <˚XÊ~ÛH˚‘·\‘√ ø£*dæ ôd©Œ¤\≈£î bò˛E*∫à $eTs¡Ù\bÕ\j·÷´s¡T. dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ e∫à bò˛{À dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ @$T{≤ì Á|ü|ü+#·+ eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüTø√yê*‡ e∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘· $wüj·÷ìøÏ eùdÔ _.C….|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ç @ø£+>± m\ø£åHé ø√&é H˚ ñ\¢+|òæTdü÷Ô b˛*+>¥ ã÷‘Y eTT+<˚ mìïø£\ >∑Ts¡TÔqT #˚‘·ã{Ϻ eTØ ôd©Œ¤ rdüT≈£î+≥÷ ¬øyÓTsê\≈£î bò˛E*#êÃs¡T. mìïø£\ ø√&é Ø‘ê´ b˛*+>¥ ã÷‘Y e<ä› mìïø£\ >∑Ts¡TÔqT #·÷|ü&É+, Á|ü<ä]Ù+#·&É+ #·≥º $s¡T<äΔ+. <ëì‘√ m\ø£åHé ø£$TwüHé πødüT ô|fÒºdæ+~. á πødüT m˝≤>∑÷ HêeTe÷Á‘·y˚T ø±ã{Ϻ πødüT e\¢ n|üU≤´‹ ø£+fÒ ‘·<ë«sê e#˚à Á|ü#êsêìπø m≈£îÿe |òü*‘·+ e#˚à neø±X¯+ m+‘Ó’Hê ñ+~. ˝Òø£b˛‘˚ nH˚ø£ mìïø£\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫q yÓ÷&ûøÏ mìïø£\ ø√&é ‘Ó*j·T<ä+fÒ qeTà>∑\e÷?

#ÓbıŒ#˚Ã<˚$T≥+fÒ Á|ü#ês¡+ m+‘· \_ÛùdÔ n+‘· ñ|üjÓ÷>∑+. Ä Á|ü#ês¡+ nqT≈£L\+ ø±e#·TÃ, Á|ü‹≈£L\+ ø±e#·TÃ. ÁuÛÑVü‰à+&ÉeTsTTq Á|ü#ês¡+ e∫Ã+<ë ˝Ò<ë nqï<˚ eTTK´+ >±˙ n~ @ ~≈£îÿqT+&ç eùdÔ @$T{Ï≥? á s√E (y˚T 3) ~ Væ≤+<äT |üÁ‹ø£˝À ˇø£ yês¡Ô e∫Ã+~. <ëì Á|üø±s¡+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ ˝À düT˝≤ÔHé |üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç n|òæø˘ nVü≤à<é b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq e÷|òæj·÷ &ÜHé>± j·TT.|æ˝À düTÁ|üdæ<äTΔ\≥. Äj·Tq @eT+{≤s¡+fÒ e÷|òæj·÷ &ÜHé n+≥÷ |üÁ‹ø£\T ‘·q≈£î ÇdüTÔqï Á|ü#ês¡y˚T ‘·q≈£î bÕ|ü⁄˝≤]{° ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~≥. ªªHê≈£î #Ó&ɶù|s¡T e∫à ñ+&=#·Tà >±˙, n~ qqTï bÕ|ü⁄\sY Hêj·T≈£î&çì #˚dæ+~μμ nì Äj·Tq |üÁ‹ø£\≈£î ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤π>, ôd©Œ¤ mìïø£\ ø√&é øÏ $s¡T<äΔ+ nsTT‘˚ ø±e#·Tà >±˙, n~ ‘Ó∫à ô|{Ϻq Á|ü#êsêìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ á.dæ ô|{Ϻq πødüT ˇø£ ˝…ø±ÿ nì! `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ

{°&û|” ¬>*ùdÔ »qùdq ¬>*∫qfÒº: |üeHé ªª‘Ó\T>∑T<˚X¯+

bÕغ ¬>*ùdÔ »qùdq ¬>*∫qfÒº..μμ n+≥÷ ‘˚˝ÒÃXÊ&ÉT |üeHé ø£˝≤´DY. á $<Ûä+>± ‘·qT ô|{Ϻq bÕغì eT÷&ÉT HÓ˝À¢H˚ nq~Ûø±]ø£+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝ÀøÏ $©q+ #˚dæq≥Tº e÷{≤¢&Ü&ÉT |üeHé. kı+‘·+>± bÕغ ô|{Ϻ y˚πs bÕغ\qT ¬>*|æ+#·eTì |üeHé ø£˝≤´DY Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ @$T{Ï? nH˚ $eTs¡Ù\T edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À Äj·Tq á Á|üø£≥q #˚j·T&É+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. ∫s¡+J$ mìïø£\ ‘·sê«‘· bÕغì ø±+Á¬>dt ˝À $©q+ #˚ ùdÔ |üeHé e÷Á‘·+ mìïø£\ ø£Hêï eTT+<˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>*ùdÔ »qùdq ¬>*∫qfÒºqì n+≥THêï&ÉT. ‘·q n_Ûe÷qT\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√ ø£HÓø˘º ø±e&É+ ˝Ò<äT nH˚ uÛ≤eq‘√ |üeHé á $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêï&˚yÓ÷qqï n_ÛÁbÕj·÷\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT|ü⁄Œ&ÉT. »qùdq ‘·s¡|ü⁄q ø±´+&ç&˚≥¢qT ô|{Ϻ |üeHé Á|ü#ês¡+ #˚dæ ñ+fÒ Ä dü+>∑‹ y˚s¡T. ø±˙ |üeHé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêï&ÉT ø±ã{Ϻ Ä{ÀyÓT{Ïø˘ >± $eTs¡Ù\T ekÕÔsTT. n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü {°&û|”øÏ zfÒdæ ¬>*|æ+#˚+‘· ñ‘ê‡Vü‰ìï #·÷|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. Ç≥Te+{Ï H˚|ü<∏ä´+˝À yê]ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’|ü⁄ eT[¢+#·&ÜìøÏ |üeHé á s¡ø£yÓTÆq kÕº+&é rdüTø=Hêï&ÉT. eT] Bì e\¢ ≈£L&Ü eTs√ s¡ø£+>± $eTs¡Ù\T #Ó\πsπ> neø±X¯+ ñ+~.

Ç<ä+‘ê Ç˝≤ ñ+fÒ.. |üeHé sê»ø°j·T Á|üj·÷D+ eT÷&ÉT HÓ\\ düeTj·T+˝ÀH˚ nH˚ø£ eT\T|ü⁄\T ‹]–+~. mø£ÿ&√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ mø£ÿ&çø√kÕ–b˛‘·Tqï >∑eT´+˝Òì Á|üj·÷D+˝≤ kÕ>∑T‘√+~~. »qùdq Ä$sꓤe düuÛÑ˝À¢ $ì|æ+∫q~ y˚s¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï~ y˚s¡T.»qùdq Ä$sꓤe düuÛÑ≈£î |òü+&ç+>¥ Ç∫Ãq yêfi¯ó¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£qTeTs¡T>∑T nj·÷´s¡T. n˝≤π> |üeHé dæ<ëΔ+‘·ø£s¡Ô, Ç»+ |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘· sêp s¡$‘˚» ≈£L&Ü nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷&ÉT. Ä$sꓤe düuÛÑ˝À s¡$‘˚» y˚T<Ûë$ ‘·q+ >∑T]+∫ |üeHé

ˇø£ πs+CŸ ˝À Á|üX¯+dæ+#ê&ÉT. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üeHé ≈£î yÓ÷&ûì, #·+Á<äu≤ãTqT bı>∑&É{≤ìøÏ düeTj·T+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äT. n˝≤π> ‘·q Ç»+ |ü⁄düÔø£+ ≈£L&Ü >∑\¢+‘·sTT´+~.»qùdq yÓuŸ ôd’{Ÿ , ù|òdt ãTø˘ nøö+{Ÿ ≈£L&Ü n+‘· j·÷øϺyé >± ˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. eT] Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À |üeHé |ü]dæú‹ @$T{À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. mìïø£\ ‘·sê«‘· Äj·Tq sê»ø°j·T Á|ükÕúq+ m˝≤ ñ+≥T+<√ n+‘·Tã≥º&É+ ˝Ò<äT!

nkÕ‡+ Væ≤+dü≈£î yÓ÷&ûj˚T »eTTà

`ø±oàsY eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ nkÕ‡+ eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\ô|’ H√s¡T $bÕŒs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\T #Ó\πs>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ qπs+Á<ä yÓ÷&çj˚T nì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ nkÕ‡+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚dæq yÓ÷&ç nkÕ‡+˝À ìe•düTÔqï eTTdæ¢+\T n+<äs¡÷ $<˚oj·TT˝Ò nì kÕΔì≈£î\qT ¬s#·Ã>={≤ºs¡ì <ëì |òü*‘·y˚T <ë&ÉT\T »]– &É»q¢ eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ªªnkÕ‡+˝À 30 eT+~ eTTdæ¢+\qT #·+ù|XÊs¡T. m+<äT≈£î? m+<äTø£+fÒ _.C….|æ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ qπs+Á<ä yÓ÷&ç ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ nø£ÿ&É Á|üdü+–+#ês¡T. eTTdæ¢+\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ç~ yêdüÔe+. á yêdüÔyêìï mes¡÷ ìsêø£]+#·˝Òs¡Tμμ nì eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢ u≤sêeTT˝≤¢ ˝Àø˘ düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]–q mìïø£\ sê´©˝À Á|üdü+–dü÷Ô Äs√|æ+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ nkÕ‡+˝À Á|üdü+–+∫q yÓ÷&ç nkÕ‡+ ˝Àì eTTdæ¢+\T n+<ä]˙ ã+>±¢<˚oj·TT\T>± ù|s=ÿHêïs¡ì |òü*‘·+>±H˚ nø£ÿ&É eTTdæ¢+\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ªªeT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Äj·Tq nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl eTTdæ¢+\+<ä]˙ ã+>±¢<˚oj·TT˝Ò nì #ÓbÕŒs¡T. |òü*‘·+>± á s√E nø£ÿ&É 30 eT+~ eTTdæ¢+\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT düe÷<ÛäT˝À¢ ìÁ~düTÔHêïs¡Tμμ nì nãT›˝≤¢ Äs√|æ+#ês¡T. ø±oàsY |ü+&ç{Ÿ \T ø±oàsY qT+&ç e\dü

yÓ[¢b˛e&ÜìøÏ H˚wüq˝Ÿ ø±qŒ¤¬sHé‡ bÕغj˚T ø±s¡D+ nì qπs+Á<ä yÓ÷&ç Ç{°e\ Äs√|æ+#ês¡T. yÓ÷&ç yê´K´qT >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô nãT›˝≤¢, <˚X¯+˝Àì ø±oàØ\+<ä]˙ nee÷ì+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì ìs¡dæ+#ês¡T. »eTTà & ø±oàsY sêÅcÕºìï eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $&É>=≥º&ÜìøÏ _.C….|æ ≈£îÁ≥ |üqTï‘√+<äì ≈£L&Ü nãT›˝≤¢ Äs√|æ+#ês¡T. Á_{Ïwt yêDÏ»´ |üÁ‹ø£ sêsTT≥sY‡ ôd’‘·+ nãT›˝≤¢ Äs√|üD‘√ @ø°uÛÑ$k˛Ô+~. ìqï (y˚T 2) Á|ü#·T]+∫q z yês¡Ô˝À sêsTT≥sY‡ Ç˝≤ ù|s=ÿ+~. ªªuÛ≤s¡‘· <˚X¯ kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ì nuÛÑ´s¡TΔ\T, Á|ü‹|üø£å Á|òü+{Ÿ s¡qïsY >± uÛ≤$düTÔqï _.C….|æ H˚‘· qπs+Á<ä yÓ÷&ç ‘√ düVü‰, nkÕ‡+˝À ã+>±¢<˚o e´‹πsø£ uÛ≤yê\≈£î Ç‘√~Ûø£+>± <√Vü≤<ä+ #˚XÊs¡T. Væ≤+<ä÷ C≤rj·Tyê~ yÓ÷&ç ª‘êqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ >∑qTø£ ã+>±¢<˚XŸ qT+&ç dü$÷|ü+˝Àì (uÛ≤s¡‘·<˚X¯) sêh+˝ÀøÏ e\dü e∫Ãq yês¡+‘ê ‘·{≤º, ãT{≤º düs¡T›≈£îì yÓ[¢b˛yê*‡+<˚μ nì >∑‘· yês¡+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ (ã+>±¢<˚XŸ) e\dü\ô|’ yÓT‘·ø£>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. rsê eT‘· Væ≤+dü ù|ÁfÒ– uÀ&√ rÁeyê<äT\T nH˚ø£eT+~ Åd”Ô\T, |æ\¢\qT ø±*à #·+|ü&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êø£ nkÕ‡+ sêh _.C….|æ ù|¢≥T |òæsêsTT+∫+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT bÂs¡T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î @$÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì kÕΔìø£ _.C….|æ H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. nq>± nkÕ‡+ <ë&ÉT˝À¢ #·ìb˛sTTq eTTdæ¢+\T sêh/<˚X¯

bÂs¡T˝Ò nì _.C….|æ n+^ø£]k˛Ô+<äqïfÒ¢. ªªá düeTdü´≈£î eT‘·+ s¡+>∑T |ü⁄\eTsê<äì H˚qT nìï bÕغ\≈£î |æ\T|ü⁄ ÇdüTÔHêïqT. Çø£ÿ&É yÓ+≥H˚ XÊ+‹ HÓ\ø=q&ÜìøÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷*μμ nì nkÕ‡+ _.C….|æ Hêj·T≈£î&ÉT düsê“q+<ä k˛H√yê˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡ì |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ù|s¡T‘√ mìïø£\ \_› ø√dü+ eTTdæ¢+ e´‹πsø£ ôd+{ÏyÓT+≥T¢ ¬s#·Ã>={Ϻ b˛e&É+ qπs+Á<ä yÓ÷&ç e+‘·T nsTT‘˚ n\¢s¡T¢ #Ó\πs>±ø£ XÊ+‹ ø£ãTs¡T¢ #Ó|üŒ&É+ kÕΔìø£ _.C….|æ H˚‘·\ e+‘·T nqïe÷≥! nkÕ‡+˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡y˚T ø√Áø±s¡a≤sY ‘·~‘·s¡ Hê\T>∑T uÀ&√ õ˝≤¢˝À¢ rÁeyÓTÆq eT‘· Væ≤+dü #Ó\πs–+~. u≤<Ûä´‘· ñqï sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T me¬s’Hê mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± eT‘·+ ø±s¡T¶ Á|üjÓ÷–kÕÔs¡ì }Væ≤+#·˝Òì $wüj·T+. ø±˙ eTTdæ¢+ e´‹πsø£ ôd+{ÏyÓT+≥¢ |ü⁄Hê~ô|’H˚ sê»ø°j·T X¯øÏÔ>± ne‘·]+∫q _.C….|æøÏ n˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D C≤Á>∑‘·Ô˝ÒM e]Ô+#·e⁄. ø£˙dü+ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nuÛÑ´]Δ>± Á|üø£{Ï+∫q e´øÏÔ nsTTHê ø±düÔ dü+j·TeTq+ bÕ{ÏkÕÔs¡ì n+#·Hê y˚j·T&É+ m+‘· ‘·b˛Œ _.C….|æ H˚‘· ìs¡÷|æ+#ês¡qTø√yê*! Vü≤‘ê´ø±+&É #Ó\πs>∑&ÜìøÏ ‘·ø£åD ø±s¡D+ eTTdæ¢+\T m+‘· e÷Á‘·+ ø±<äT. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eTT>∑TZs¡T uÀ&√ rÁeyê<äT\qT nkÕ‡+ sêh Á|üuÛÑT‘·« b˛©düT\T ø±*à #·+bÕs¡T. mHé øö+≥sY ˝À $T*f…+≥T¢ #·ìb˛j·÷s¡ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. Bìì kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ uÀ&√ –]»q rÁeyê<ä dü+düΔ

ˇø£{Ï $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± kÕΔìø£ eTTdæ¢+\ Çfi¯fl˝À¢øÏ C§s¡ã&ç ø±\TŒ\T »]|æ Åd”Ô\T, |æ\¢\‘√ düVü‰ eTTdæ¢+\qT ø±*à #·+|ü&É+ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ u≤ø±‡ õ˝≤¢˝Àì ˇø£ Á>±eT+˝À 9 eT+~ yÓTÆHê]{° eT‘·düTΔ\T #·ìb˛sTT ñ+&É>± ø£qT>=Hêïs¡T. yê]˝À q\T>∑Ts¡T |æ\¢\T ø±>± Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T. dü\“] düuŸ &ç$»Hé ˝Àì KÁ>∑ã] Á>±eT+˝Àì ‘·eT Çfi¯fl˝À¢ yês¡T #·ìb˛sTT ñ+&É>± ø£qT>=Hêïs¡T. |æ\¢\T Ç<ä›]˙ Ç*Hê U≤≥÷Hé, n]|òü⁄˝Ÿ ÇkÕ¢+\T>± >∑T]Ô+#ês¡ì ~ Væ≤+<ä÷ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. dü$÷|ü+˝Àì n&É$˝À eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T <ëø=ÿì ñ+&É>± b˛©düT\T yê]ì ø±bÕ&ç u…’{ÏøÏ ‘Ó#êÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·TT<Ûë\T <Ûä]+∫q mHé.&ç.m|òt._`mdt rÁeyê<ä $T*f…+≥T¢ ô|<ä› dü+K´˝À e∫à ˇø£ Ç+{À¢ C§s¡ã&ç ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+‘√ ‘êC≤ Væ≤+dü yÓTT<ä\sTT+~. Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T, ˇø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT Ä ø±\TŒ˝À¢ #·ìb˛>± ˇø£

|üdæu≤\T&ÉT >±j·T|ü&ܶ&ÉT. nq+‘·s¡+ ø√Áø±s¡a≤sY õ˝≤¢˝Àì ã\|üs¡`m Á>±eT+˝À $T*f…+≥¢ ø±\TŒ˝À¢ 8 eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. yês¡+<äs¡÷ ‘·eT ‘·eT Çfi¯fl˝À¢ ñ+&É>±H˚ ø±\TŒ\≈£î >∑T¬s’ #·ìb˛j·÷s¡T. >∑‘· sêÁ‹ u≤ø±‡ õ˝≤¢˝Àì q+¬øU≤Á<ëu≤], qj·T+>∑T] Á>±e÷˝À¢ 12 eT+~ì ø±*à #·+ù|XÊs¡T. á dü+|òüT≥q˝À 100 es¡≈£î Çfi¯¢qT ‘·>∑\u…{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 32 eT+~ uÀ&√\ Væ≤+dü≈£î ã\j·÷´s¡T. ÇHêïfi¯S¢ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $T*f…+≥¢qT mHé øö+≥sY ù|s¡T‘√ #·+|ü&É+ô|’q ≈£L&Ü |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. bÕ\ø£, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ eT‘· Væ≤+dü≈£î Ä»´+ b˛dæ mìïø£˝À¢ \_› bı+<˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T nsTT‘˚ á $X‚¢wüD≈£î $X¯«dü˙j·T‘·qT ÄbÕ~+#·&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉsTT‘˚ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. eT]ìï $esê\T yÓ\¢&ç ø±e\dæ ñ+~. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ


z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T düVü≤ø£]+#ê* k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± b˛{°#˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T @C…+≥¢ ù|s¡¢qT Äj·÷ b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À bò˛{À\‘√ düVü‰ n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï

yêVü≤q<ës¡T\T Á‘Ó’e÷dæø£ |üqTï\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: õ˝≤¢˝Àì yêVü‰q<ës¡T\T ‘·eT‘·eT yêVü‰ Hê\ Á‘Ó’e÷dæø£ |üqTï\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì ÁbÕ+rj·T s¡yêD≤ XÊU≤ n~Ûø±] sê»s¡‘·ï+ ‘Ó*bÕs¡T. e÷]ÃHÓ\˝À #Ó*¢+#ê*‡q |üqTï\T n<äq|ü⁄ >∑&ÉTe⁄ mÁ|æ˝Ÿ 30‘√ eTT–dæq |üqTï\T #Ó*¢+ #·˝Ò<äì, yêVü‰q<ës¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ |üqTï\T #Ó*¢+ #ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À |üqTï\T #Ó*¢+#·ì22,620 yêVü‰q<ës¡T\ qT >∑T]Ô+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. 6655 Ä{À\T, 154 dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\T, 776 ˝≤Ø\T, 1926 >∑÷&ÉT‡ Ä{À\T, 152 e÷´ø˘‡ø± uŸ\T, 381 yÓ÷{≤sYø±´uŸ\T, 8354 Á{≤ø£ºs¡T¢, 3735 Á{≤ø£ºsY Á{≤©\ j·TC≤e÷qT\T |üqTï\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. |üìøÏsê≈£î+&Üb˛sTT, ñ|üjÓ÷>∑+˝À ˝Òì yêVü‰Hê\ |üP]Ô $esê\T &ç{Ïdæ ø±s¡´\j·T+˝À düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. áHÓ\ 5 qT+∫ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± s¡yêD≤ XÊK Ä<ä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘·˙F\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sê»s¡‘·ï+ ‘Ó*bÕs¡T. eT<Ûä´+ ‘ê– yêVü‰Hê\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï Äs¡T>∑Ts¡T Á&Ó’es¡¢ ˝…’ôdqT‡ \T ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î s¡<äT› #˚dæq≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

q‘·Ôq&Éø£q ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ |üqT\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|üj·÷DÏ≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4 : ìC≤e÷u≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï |üP]Ô ø±ø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝Àì ˇø£{Ï HÓ+ãsY bÕ¢{ŸbòÕ+ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚ düeTj·T+˝À 45 s√E˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ 60 s√E\T <ë{Ïb˛‘·Tqï |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ì‘·´+ y˚˝≤~ eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Á|üj·÷DÏ+#˚ á e÷s¡Z+˝À ˇø£{Ï bÕ¢{ŸbòÕ+ >∑T+&Ü ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\qT ì*|æy˚dæ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT bÕ¢{ŸbòÕ+\ MT<äT>± q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.nsTT‘˚ ˇø£{Ï bÕ¢{ŸbòÕ+ qT+∫ ¬s+&√ bÕ¢{Ÿ bòÕ+≈£î yÓfi≤¢\+fÒ |òü⁄{Ÿ zesY Á_&ç® møÏÿ yÓfi≤¢*‡ ñ+≥T+~. eTTK´+>± eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T Á_&ç® MT<äT>± yÓfi¯¢\+fÒ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.n~Ûø±s¡T\ n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î eTs√ 20 s√E\ es¡≈£î |üqT\T |üP]Ô nj˚T´ |ü]dæÔ‹ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äì Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T.

|ü\T#√≥¢ q>∑<äT |ü{Ϻy˚‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, y˚T 4: d”e÷+Á<Ûä˝À á HÓ\ 7q »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À z≥s¡¢≈£î |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î ‘·s¡*düTÔqï &ÉãT“qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|”øÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\qT ôd’‘·+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ >∑+>∑<Ûäs¡ HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î&ÉT >∑TDX‚KsY qT+∫ \ø£åqïs¡ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü⁄+>∑q÷sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î&ç qT+∫ s¡÷. 89,500 q>∑<äTqT |ü≥Tº≈£îqï≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. á yÓTT‘êÔìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì mìïø£\ |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±s¡T\T n|üŒ–+∫q≥Tº ∫‘·÷Ôs¡T md”Œ sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 4 : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£ Á|ü#ês¡+ eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+>± »s¡T>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì 14 ìjÓ÷»ø£ esêZ \˝À ≈£î|üŒ+, |ü\eTH˚s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T, |ü⁄+>∑q÷s¡T, ‘·+ãfi¯¢ |ü*¢, |”˝Òs¡T, eT<äq|ü*¢, #·+Á<ä–], lø±fi¯Vü≤dæÔ, ‹s¡T|ü‹, dü‹Ôy˚&ÉT, q>∑], >∑+>±<Ûäs¡ HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. eTs√ 24 >∑+≥˝Ò düeTj·T+ ñ+&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T $q÷‘·ï Ø‹˝À Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ y˚Tìô|òk˛º˝À bı+<äT|ü]∫q nìï+{Ï˙ ø£∫Ñ·+>± neT\T#˚dæ rs¡T‘êeTì z≥s¡¢≈£î uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêïs¡T. >∑©¢>∑©¢˝À nj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T $düÔè‘·+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4 : ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì Hê>±s¡+ ÁbÕ+ ‘·+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ ø±s¡D+>± Ç<ä›s¡T ñπsdüTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. u≤ã÷sêe⁄ (22) nH˚ n$yêVæ≤‘·T&ÉT, ns¡Ãq (19) nH˚ $yêVæ≤‘·‘√ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± Ç<ä›s¡T ˇπø Ç+{À¢ ñ+≥THêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\T>± M]<ä›] eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »s¡>∑&É+‘√ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq düMT|ü+˝Àì #Ó≥Tº≈£î ñπsdüTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. ns¡Ãq≈£î @&Ü~ ej·TdüT‡>∑\ u≤ãT ñHêï&ÉT. dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìï b˛©düT\T dü+<ä]Ù+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

q\T>∑Ts¡T <=+>∑\ n¬sdüTº 30 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: q>∑s¡+˝Àì $Hêj·Tø˘q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À |ü≥º|ü>∑˝Ò Ç+{À¢ #=s¡ã&ç <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq q\T>∑Ts¡T <=+>∑\qT q>∑s¡ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ q>∑s¡ &çmd”Œ nì˝Ÿ≈£îe÷sY õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷]à 26e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ >∑»yê&É qπs+Á<äHê<Ûé>∑TbÕÔ Ç+{Ï˝À #=s¡ã&ç 39 ‘·T˝≤\ ã+>±sêìï, ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT <√#·T¬øfi≤¢s¡T. u≤~Û‘·T&ÉT Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔ+&É>± X¯ìyês¡+Hê&ÉT eTVü‰sêh ‘·s¡“ì õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ùwø˘ Çø±“˝Ÿ nVü≤à<é, ;&ÉT õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $ø±dt $XÊ«dtsêe⁄, ãT˝≤›q õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $H√<é>±y˚, ìC≤e÷u≤<é q>∑sêìøÏ #Ó+~q ùwø˘ eTT<ësTT<é nH˚ q\T>∑Ts¡T Ç+{À¢ #=s¡ã&ç <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì, M]ì kÕúìø£ u…+CŸø£e÷Hé e<ä› ã+>±sêìï $Áø£sTTdüTÔ+&É>± |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M] e<ä› qT+&ç 30 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, |ü~ ‘·T˝≤\ yÓ+&ç kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ &çmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq b˛{°#˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹ nôd+;¢ ôd¬>à+{Ÿ≈£î 14 fÒãTfi¯flqT @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì, fÒãT˝Ÿ ˇø£]#=|ü⁄Œq @C…+≥¢qT ìj·T$T+#·ø√yê\ì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] e<ä› b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T¢ ˝…øÏÿkÕÔs¡ì,

n+<äTø√dü+ ≈£L&Ü @C…+{ŸqT ìj·T$T+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T, @C…+≥T¢ ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\πø øö+{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ≈£î #˚s¡Tø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. øö+{Ï+>¥ Vü‰\T˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢, ¬øyÓTsê\qT nqTeT‹+#·uÀeTì nHêïs¡T. mø£ÿ&ç @C…+{Ÿ nø£ÿ&˚ ñ+&Ü*‡ ñ+≥T+<äì,

H˚{Ï‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü#ês¡+ ã+<é Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À eTTì–‘˚\T‘·Tqï Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À áHÓ\ 7q 175 XÊdüqdüuÛÑ, 25 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ k˛eTyês¡+ á ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü#ês¡ |üsê«ìøÏ ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. Á|ü#êsêìøÏ πøe\+ 24 >∑+≥\ e´e~Û ñ+&É≥+‘√ Hêj·T≈£î\+‘ê Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. {°&û|”, ;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ eT<䛑·T>± Ç|üŒ{Ïπø ;CÒ|” Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û |ü\T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Á|üdü+–+#ês¡T. á ≈£L≥$T ‘·s¡|òü⁄q {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DY\T eTTeTàs¡+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. |üeHéø£˝≤´DY Ä~yês¡+ ø£ècÕí õ˝≤¢˝À¢ì >∑T&çyê&É, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À s√&éc˛\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ, yÓ’mkÕ‡sY d”|”\ n$˙‹ì n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î, nsê#·ø±\qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î »qùdq Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì, n+<äTπø {°&û|”, ;CÒ|” nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq z≥s¡¢≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ôd’‘·+ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£esêZìï Ç|üŒ{Ïπø #·T{Ϻ e#êÃs¡T. {°&û|” ‘·s¡T|òü⁄q eT‘· Á|üuÀ<Ûä≈£î&ÉT πø@ bÕ˝Ÿ ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘·\‘√ bÕ≥T kı+‘·+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ;CÒ|” ‘·s¡|òü⁄q yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, sêCŸHê<∏édæ+>¥ e+{Ïyês¡T ôd’‘·+ Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ\T Ç|üŒ{Ïπø |ü\T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæ˙ q≥T&ÉT, πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$, @|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+s¡y˚TXŸ

˝…øÏÿ+|ü⁄ |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£î ãj·T≥≈£î yÓfi‚fl+<äT≈£î M˝Ò¢<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ãj·T≥≈£î yÓ[‘˚ ‹]– ˝À|ü*øÏ nqTeT‹+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ e÷Á‘·y˚T ø£*ŒkÕÔeTì, Ç‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\T yêπs #·÷düTø√yê\Hêïs¡T. nôd+;¢ ôd¬>à+≥¢ yêØ>± ˝…øÏÿ+|ü⁄ düeTj·T+˝À u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ôd¬>à+≥¢ yêØ>± uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, yê{Ïì #·÷dæ mø£ÿ&çyês¡T nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤fl*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\˝À @C…+≥T¢ sêyê\ì, ‘Ó∫Ãq yêVü≤Hê\qT <ä÷s¡+>± bÕs¡Tÿ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T.

ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝ÀH˚ n_Ûeè~Δ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 4: qs¡düsêe⁄ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú njÓ÷<Ûä´ sê$T¬s&ç¶ ø£u≤®ø√s¡T nì Äj·TqqT z&ç+#ê\ì ø±+Á¬>dt bÕغ dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. dü‘ÓÔq|ü*¢ kÕúìø£ ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 2010 dü+e‘·‡s¡+˝À ;z{Ï |ü<äΔ‹˝À C≤rj·T s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\qT njÓ÷<Ûä´ sê$T¬s&ç¶ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. s√&ÉT¶ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì qø£]ø£\T¢ eT+&É\+˝À ñqï düú\+˝À 15 mø£sê\qT ø£u≤® #˚j·÷\ì njÓ÷<Ûä´ j·T‹ï+#ês¡ì Ä uÛÑ÷eTT\T $\Te s¡÷.10 qT+∫ 15 ø√≥T¢ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. njÓ÷<Ûä´ ø£u≤®qT ‘êqT n&ÉT¶≈£îHêïqì j·TÁs¡+ #ÓbÕŒs¡T. πs|ü˝…¢˝À Á|ü»\T ‹s¡düÿ]ùdÔ nø£ÿ&ç qT+∫ e∫à yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q n+ã{Ï sê+u≤ãT Çø£ÿ&É b˛{° #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. πs|ü˝…¢˝À ‘·q nqTj·÷j·TT\T m≈£îÿe eT+~ ñHêï Çø£ÿ&ç qT+∫ m+<äT≈£î b˛{° #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ‹s¡düÿ]ùdÔ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ {Ï&ç|æ qT+∫ Çø£ÿ&É b˛{° #˚düTÔHêïs¡ì j·TÁs¡+ $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘· kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt qT+∫ b˛{° #˚dæq sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ {Ï&ç|æ qT+∫ m+|æ nuÛÑ´]ú>± b˛{°˝À ñHêïs¡ì á |ü]D≤e÷\ìï+{Ïì Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Hêj·T≈£î\T nbÕŒsêe⁄, VüQùd‡Hésêe⁄, l<ÛäsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

H˚‘·\ düeTwæº ø£èwæ‘√H˚ $»j·T+ e+{Ï yês¡T eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ∫s¡+J$ Ä~yês¡+ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À $düÔè‘·+>± s√&éc˛\˝À, düuÛÑ\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ |üøå±q e÷J d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|ü#êsêìï ˇ+{Ï #˚‘√Ô q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. Ä bÕغ b˛{° #˚düTÔqï ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À eTTeTàs¡+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ yÓ’mkÕ‡sY d”|” |üøå±q Ä bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt. »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, $»j·TeTà, wü]à\ eTTeTàs¡+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø√s¡Tø=+&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À wü]à\, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À »>∑Hé Ä~yês¡+

$düÔè‘· Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. $»j·TeTà $XÊK|ü≥ï+ m+|” kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï+<äTHê Ä ìjÓ÷»ø£esêZìπø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. $XÊK õ˝≤¢˝À nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\qT ÄyÓT ‘·qô|’ y˚düT≈£îHêïs¡T. ñuÛÑj·T ø£eT÷´ìdüTº\ ‘·s¡|òü⁄q Ä bÕغ H˚‘·\T ;M sê|òüTe⁄\T, &Üø£ºsY Hêsêj·TD, d”‘êsê+@#·÷] e+{Ïyês¡T $düÔø£è‘·+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD mìïø£˝À¢ ˙‹, <Ûäsêàìï ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«\ @sêŒ≥T≈£î ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥Tqï bÕغ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: Ä\T˝Ò<äT.. #·÷\T ˝Ò<äT.. ø=&ÉT≈£î ù|s¡T k˛eT*+>∑+ nqï #·+<ä+˝≤ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D sêh+˝À sê»ø°j·T bÕغ\ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D≤˝À mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ sê»ø°j·T bÕغ\T Á|üuÛÑT‘ê«\ @sêŒ≥Tô|’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. e÷ bÕغ Çìï d”≥T¢ ¬>\TdüTÔ+<ä+fÒ.. e÷ Çìï ¬>\TdüTÔ+<äì ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø±>±, ø±+Á¬>dt˝À e÷Á‘·+ mes¡T dæm+ ne⁄‘ês¡qï <ëìô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D≤˝À Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ_C…|æ, ø±+Á¬>dt\ eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° ñ+≥T+<äqï~ q>∑ïdü‘·´+. Ç|üŒ{Ïπø {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ‘êH˚ dæm+ ne⁄‘êqì ø£\\T ø£+≥THêïs¡T. ø±>±, {Ï&ç|æ mìïø£\≈£î eTT+<˚ ÄsY.ø£èwüíj·T´ dæm+ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫ eTT+<äT es¡Tdü˝À ì\ã&ç+~. Çø£ ø±+Á¬>dt $wüj·÷ìø=ùdÔ.. á bÕغøÏ #Ó+~q H˚‘·\T e÷~ C≤rj·T bÕغ nì, n~ÛcÕºq+ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡πø eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]úì Á|üø£{ÏkÕÔs¡ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ πsdüT˝À d”ìj·TsY H˚‘·\T C≤Hê¬s&ç¶, bıHêï\ \ø£åàj·T´, &ç.lìyêdt, <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, l<ÛäsYu≤ãT, $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñ+&É>±, eTVü≤fi≤ H˚‘·˝À¢ ^‘ê¬s&ç¶, &ç¬ø ns¡TD, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶\T b˛{°˝À ñHêïs¡T.

mìïø£\≈£î eTT+<äT ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À Ä bÕغ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‘Ó\+>±D≈£î eTVæ≤fi¯qT eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ |ü⁄s¡Twü H˚‘·\T K+>∑T ‹Hêïs¡T. ø±>±, eTVæ≤fi¯˝À¢ e÷Á‘·+ dæm+ |ü<ä$‘√ ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À sêVüQ˝Ÿ eTVæ≤fi¯\ z≥¢ø√dü+ á Á|üø£≥q #˚kÕsê nqï~ düs¡«Á‘· #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. mìïø£\T eTT–XÊsTT. kÕúHê\ ¬>\T|ü⁄ô|’ ˝…ø£ÿ\T y˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT bÕغøÏ 45 qT+∫ 50 kÕúHê\T ekÕÔj·Tì n+#·Hê\T y˚düTÔHêïs¡T. m+◊m+, dæ|æ◊\ eT<䛑·T‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTqï BÛe÷ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, dæm+ |ü<ä$ ø√dü+ Ç|üŒ{Ï qT+&˚ H˚‘·\T Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ‘=* eTTK´eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ø±yê\ì, n‘·qT nìï $<Ûë˝≤ ns¡TΩ&Éì e÷JeT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ù|s=ÿ+≥T+fÒ, ‘êqT dæm+ |ü<ä$ ø√dü+ ô|’s¡$ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, n~ÛcÕºq+ me]ì ìs¡ísTTùdÔ yêπs dæm+ ne⁄‘ês¡ì C≤Hê¬s&ç¶ nHêïs¡T. ˝À˝À|ü\ C≤Hê¬s&ç¶øÏ dæm+ ø±yê\qï ã\yÓTÆq ø√]ø£ ñqï|üŒ{Ïø° ô|’øÏ e÷Á‘·+ dæm+ |ü<ä$ô|’ ÄX¯ ˝Ò<äHêïs¡T. |ü<ä$ ø√dü+ e÷˝À mes¡÷ ô|’s¡M˝À #˚j·T&É+ ˝Ò<äì C≤Hê¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. XÊdüqdüuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡πø n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T.

#·\¢<äHêìï Á|ükÕ~+#˚ ‘ê{ÏeTT+»\≈£î uÛÑ˝Ò –sêø°

˙{Ï düeT‘·÷˝≤´ìï ø±bÕ&ÉT‘·T+~. s¡ø£ÔV”≤q‘·qT ‘·–Z düTÔ+~. eT\ã<ä›ø±ìï <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. mH√ï Kì» \eD≤\T ø£*– ñ+≥T+~. M{Ï‘√ <ëVü≤]Ô rs¡TÃø√e≥y˚T ø±≈£î+&Ü Äs√>±´ìï bı+<äe#·TÃ. #ÓeT≥ <ë«sêeTq+ ø√˝ÀŒsTTq \eD≤\T uÛÑØÔ #˚ùd >∑TD+ M{ÏøÏ ñ+≥T+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: sêÁwüº+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òq+‘· m+&É rÁe‘· õ˝≤¢˝À qyÓ÷<äe⁄‘·T+~. >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç õ˝≤¢˝À 40 qT+&ç 44 &çÁ^\ es¡≈£î ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äe⁄‘·T+~. ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\T <ë{Ï+<ä+fÒH˚ ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î »q+ yÓqø£&ÉT>∑Ty˚düTÔHêïs¡T. n‘·´edüs¡yÓTÆ‘˚ ‘·bÕŒ ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT.á Áø£eT+˝À m+&É<Óã“ ‘·–* ˙s¡dü|ü&É≥+ düVü≤»+. e&É<Óã“ e\¢ yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T ne⁄‘êsTT. <ëì e\¢ X¯Øs¡+˝À ˙{Ï XÊ‘·+, \eD≤\T ø√˝ÀŒsTT ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡ì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+<äs¡“+˝À ñwüí ‘êbÕìï ‘·≥Tº≈£î H˚+<äT≈£î |òüTHêVü‰s¡+ rdüTø√yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. m+&Üø±\+˝À eTìwæøÏ ø±yê*‡q+‘· ˙{Ï XÊ‘êìï ø£*– ñ+&ç d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ u≤] qT+∫ s¡øÏå+#˚$ ‘ê{Ï eTT+»\T. dü]>±Z m+&É\T eTT~πs düeTj·T+˝À e÷¬sÿ{À¢øÏ e#˚à ‘ê{Ï eTT+»\≈£î uÛÑ˝Ò –sêø° @s¡Œ&ÉT‘√+~.q>∑s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq ÁbÕ+‘ê˝…’q ãkÕº+&é, HÓÁVüQbÕsYÿ, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, K©˝Ÿyê&û, $Hêj·Tø˘q>∑sY, ø£+πsƒX¯«sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± M{Ïì neTTà‘·THêïs¡T. eTT+»\ |ü]e÷D+, HêD´‘·qT ã{Ϻ &É»Hé≈£î s¡÷.50\ <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘√+~. y˚dü$ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T mø£ÿ&É #·÷dæHê ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ô|’ ≈£î|üŒ\T>± b˛düTø=ì neTTà‘·Tqï eTT+»\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ∫qï Á>±e÷\T, ‘·+&Ü\ qT+∫ >∑+|ü˝À¢ rdüTø=∫à q>∑s¡, |ü≥ºD πø+Á<ë˝À¢ $Áø£sTTdüTÔHêï s¡T. ˇø£ÿ &É»Hé eTT+»\T n$Tà‘˚ eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT s¡÷bÕj·T\T ˝≤uÛÑ+ edüTÔ+<äì, s√»+‘ê m+&É˝À ‘ê{ÏeTT+»\T n$Tà‘˚ 200 qT+∫ 300 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î nìï Ks¡TÃ\T b˛qT $T>∑T\T‘êj·Tì $Áø£j·T <ës¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. <ëVü≤+ rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ‘ê{ÏeTT+»\T ñ+fÒ #ê\T n+≥÷ ˝≤–+#˚düTÔHêïs¡T ‘ê{Ï eTT+»\ Á|æj·TT\T. m+&Éø±\+˝À ‘ê{Ï#Ó≥¢≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À á eTT+»\T |ü+&ÉT‘êsTT. M{Ï e\¢ |ü\T s¡ø±\ $≥$T Hé\T \_ÛkÕÔsTT. ø±*¸j·T+, yÓT–ïwæ j·T+, k˛&çj·T+, bı{≤wæj·T+, ÇqTeTT dü\Œ¤sY ø±|òüsY <=s¡ø£≥+‘√ bÕ≥T eTìwæ X¯Øs¡+˝À

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ @&ÉT>∑T] eTè‹ 30 eT+~øÏ >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T eTs¡DÏ+#·>±, 30 eT+~øÏ rÁ>∑ >±j·÷\j·÷´sTT. KeTà+ õ˝≤¢ Äs¡+|ü⁄\ e<ä› ø±s¡T #Ó≥TºqT &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À Ç<ä›s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, eTT>∑TZ]øÏ rÁ >±j·÷\j·÷´sTT. M]ì kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T. ø±>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ eT+&É\+ ]eTàq>∑÷&É e<ä› >∑s¡T&É ãdüT‡ uÀ˝≤Ô |ü&çq |òüT≥q˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ä>±, @&ÉT>∑T]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. >√<ëe]Kì qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î edüTÔqï >∑s¡T&É ãdüT‡ m<äTs¡T>± edüTÔqï eTs√ yêVü≤Hêìï ‘·|æŒ+#·uÀsTT uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á |òüT≥q˝À >±j·T|ü&çq yê]ì kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n˝≤π> eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ e÷qTbÕ&ÉT eT+&É\+ ñ+&Ée*¢ e<ä› &ûd”m+, ˝≤Ø &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. n<˚ eT+&É\+ œ˝≤¢|üPsY e<ä› ¬s+&ÉT ø±s¡T¢ &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À ◊<äT>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. M]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. ø£å‘·>±Á‘·T\qT düMT|ü ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T. ø±>± Ç<˚ õ˝≤¢ n\+|üPsY e<ä› Á|üe÷<äe XÊ‘·T ‘·T+>∑uÛÑÁ<äq~˝À |ü&ç eTT>∑TZs¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. M]˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯, Ç<ä›s¡T u≤*ø£\T ñHêïs¡T. kÕïHêìøÏ yÓ[¢q u≤*ø£\T Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔ q~˝À |ü&çb˛e&É+‘√ yê]ì s¡øÏå+#·&ÜìøÏ eTVæ≤fi¯ q~˝ÀøÏ <ä÷øÏ+~. n˝≤π> nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ãTø£ÿ|ü≥ï+ eT+&É\+ ø=‘·Ôø√≥ , |ü⁄≥º|ü]Ô eT+&É\+ *+>±j·TeTà #Ós¡Te⁄ e<ä› ôV’≤Hê <ë&ç˝À 20 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ eT˝≤¢|üPsY eT+&É\+ y˚+|ü*¢ Á>±eT+˝À s√Væ≤‘Y nH˚ $<ë´]ú Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔ e´ekÕj·T u≤$˝À eTTì– eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 4: >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ $»j·Te+‘·+ô|’ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÁX‚DT\≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü»\≈£î πø+Á<äeT+Á‹ CÒ&û o\+ Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\ düeTwæº ø£èwæ‘√H˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ‘=*kÕ]>± $#˚Ãdæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+∫q k˛ìj·÷>±+BÛ $uÛÑ»q düeTj·T+˝À ‘êqT |ü&ɶ eTH√y˚<äq, dü+|òüTs¡¸DqT $e]+#ês¡Hêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt #˚|ü{Ϻq Ä]úø£|üs¡yÓTÆq Á|üjÓ÷»Hê\T, n_Ûeè~Δ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]+ #ês¡Hêïs¡T. {Ï&ç|æ, _C…|æ\T ¬s+&ÉT ‘√&ÉT <=+>∑\ì <Ûä«»yÓT ‘êÔs¡T., d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\eT+‘ê ø£*dæ j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ bÕغ ô|<ä›\qT ø√]‘˚ Á|ü‘˚´ø£ Vü≤À<ë‘√ bÕ≥T bÕ´πøJ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T e+{Ï n+XÊ\qT _\T¢˝À #˚sêÃs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT $eT]ÙùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ eT]+‘· y˚T\T »s¡>∑qTqï<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ Vü≤À<ë, |üqTï\ $TqVü‰sTT+|ü⁄\‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À |ü]ÁX¯eT\ uÛÑ÷yéT sêuÀ‘·T+<äHêïs¡T. ‘·<ë«sê d”e÷+Á<Ûä˝À ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&É‘êj·THêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À eD≈£L] lìyêdü¬s&ç¶, *+>∑+XË{Ϻ áX¯«s¡sêe⁄, >∑T+≥÷s¡T ˝Àø˘düuÛÑ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú nãT›˝Ÿ eV”≤<é, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

kÕ«s¡Δ+ ø√dü+ sêÁcÕºìï N˝≤Ãs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 4: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìï ‘·q kÕ«s¡Δ+ ø√dü+ ¬s+&ÉT>± N*Ãq bÕ|ü+ ø±+Á¬>dt bÕغ<˚qì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T≈£î e∫Ãq Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫q rs¡T #·÷düTÔ+fÒ rÁeyÓTÆq u≤<Ûäø£*–+<äì, #˚‘·T\T ø±*q ‘·sê«‘· yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ô|&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt d”e÷+Á<Ûä˝À uÛÑ÷kÕú|æ‘·yÓTÆ b˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT N\TÑ·THêïs¡ì ìs¡+‘·s¡+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæq bÕغ ˇø£ÿ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغj˚TqHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£îsê\T $»j·TeTà Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≈£î yÓ’dæ|æ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì #ÓbÕŒs¡ì Ä]ºø£˝Ÿ-3 Á|üø±s¡+ sêÁcÕºìï $&ÉBj·Te#·Ãì »>∑Hé #ÓbÕŒs¡ì H˚&ÉT Ç<ä›s¡÷ <=+>∑Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ _\T¢˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚sTT+∫ Á|ü<Ûëì‘√ Vü‰MT\T rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Á|ü»\T H√≥T≈£î z≥T neTTà≈£î+fÒ sêqTqï ø±\+˝À ∫Hêïs¡T\ uÛÑ$wü´‘Y≈£î uÛÑs√kÕ Ç#˚Ãyêπs ñ+&És¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚ùd sêeT÷]Ôì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD mìïø£\ Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· kÕúìø£ |ü{≤º_Û|ü⁄s¡+˝Àì ¬s’‘·TãC≤sY, >∑T»®q>∑T+&É¢, \ø°åà|ü⁄s¡+, ø=]f…bÕ&ÉT, X¯+ø£sY$˝≤dt ≈£L&É*˝À »]–+~.

‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&˚~ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«y˚T: eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, y˚T 4: ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&˚~ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J m+|” eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+<ë»>∑Hêï<∏ä+ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‹s¡TeT\˝À lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {°ÄsYmdt Á|üuÛÑ‘·«+ @s¡Œ&É≥+ U≤j·TeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À Á|ü»\T Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î z≥T y˚j·T˝Ò<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ¬s’‘·T\≈£î s¡TD e÷|ò”‘√bÕ≥T Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° |üø±ÿ Ç\T¢ ì]à+∫ ÇkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü‰\ düeTT<ëj·÷\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{° áz yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&û <ëyÓ÷<äs¡+ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqï Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.


õ˝≤¢˝À nø±\ esê¸\T |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+ k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 4: õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø>± nø±\ esê¸\T ≈£î]XÊ sTT. ø√s¡T≥¢, »–‘ê´\, ø£Ø+q>∑sY, m˝≤¢¬s&ç¶ù|≥, y˚eTT\ yê&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ qT+∫ Ä~yê s¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT es¡≈£î ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\‘√ |ü\T s¡ø±\ |ü+≥\≈£î rÁe qwüº+

ø£*–+~. e], e÷$T&ç, qTe⁄«\T |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. ø√s¡T≥¢ |ü≥ºD+˝À e÷¬sÿ{Ÿ˝À ì\« ñ+∫q 3,200 øÏ«+{≤fi¯¢ e] <Ûëq´+ esê¸ìøÏ |üP]Ô>± ‘·&çdæb˛sTT+~. ◊<äT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶≈£î rdüT≈£îe∫ÃHê Ç|ü⁄Œ&ÉT.. n|ü⁄Œ&ÉT n+≥÷ Çìï s√E\T bÕ≥T <ÛëHê´ìï ‘·÷ø£+ y˚j·Tø£b˛e &É+‘√ á <äTdæú‹

HÓ\ø=+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·T Hêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ #˚‹ø£ n+~q |ü+≥ H˚\bÕ ˝…’+ <äì, ‘·eT≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T \T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À n~Ûø£+>± ì\«\T ñ+&É≥+ e\¢ m˝≤ ø=qT>√\T#˚kÕÔeTì yê´bÕs¡T \T#Ó|üŒ&É+‘√

#Óø˘b˛düTº ˝Òì dü]Vü≤<äT› n*¢|æ*¢ e÷s¡Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç, y˚T 4: ∫+‘·\|üP&ç eT+&É\+ n*¢|ü*¢ e<ä› #Óø˘b˛düTº˝Òì |ü]dæΔ‘·T\T Çø£ÿ&É ñ+<äì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘· KeT+à+ õ˝≤¢ ne&É+ nø£ÿ&É qT+&ç >±ì Ä ÁbÕ+‘·+ qT+&ç >±ì *ø£ÿsY e÷|òæj·÷≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<äì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. @~ @eTsTTq|üŒ{ÏøÏ b˛©düT\T m¬ø’‡CŸ XÊK C≤&É˝Òì mÁ–ø£\ÃsY e÷¬sÿ{Ÿ #Óø˘b˛düTº ≈£L&Ü ˝Òø£ b˛e&É+ z $X‚wü+. @~ @eTsTTHê >±ì *ø£ÿsY e÷|òæj·÷≈£î eT+∫ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ nsTT+<äì ãT<Ûäyês¡+ »]π> mìïø£\≈£î e+≥≈£î düs¡T≈£î\T ~>∑TeT‹ #˚düTø√e&ÜìøÏ KeTà+ õ˝≤¢ <äeTTàù|≥, eT+<ä\|ü*¢ qT+&ç n*¢|ü*¢ Ä ÁbÕ+‘·+ Ç+#·T$T+#·T n≥M ÁbÕ+‘·+ ø±e&É+ *ø£ÿsY yê´bÕs¡T\≈£î eT+∫ ø±\eTì dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔqï dü+<äsꓤ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì sê´©\ ìs¡«Vü≤D˝À eT<Ûä´+ @s¡T˝…’bÕs¡T‘·Tqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔq+ yÓ’q+ n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åD+ #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚j·÷*.

düT&ç>±* |üs¡´≥q\T |òü*+#˚Hê? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç, y˚T 4: |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T n<ä´ø£å\T >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T nuÛÑ´s¡TΔ\ ø√dü+ yê] ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ≈£îØÃø√dü+ #˚düTÔqï |üs¡´≥q˝À¢ dü+πøåeT|òü˝≤\ >∑T]+∫ á e÷|òæj·÷\ >∑T]+∫ >∑T|æŒdüTÔqï bÕغ n<Ûä´≈£åî\T #˚ùd yê>±ΔHê\T Á|ü»\T qy˚TàHê. q$TàHê neTàs¡H˚ qeTàø£+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT @~@eTsTTq >∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹ #˚dæq yês¡T #Ó|挑˚ ˇø£s¡ø£+ nì, ø=‘·Ô>± eùdÔ eTs¡˝≤ ñ+≥T+<äì Á|ü»\T Á>±e÷˝À¢ |ü≥ºD≤\˝À¢ uÒØE y˚düT≈£î+≥THêïHêï yês¡Ô\T ˝Òø£=b˛˝Ò<äT. yê] n~Ûø±s¡ yê´yÓ÷Vü≤+ ø=dü+ Á|ü»\≈£î ˝Òìb˛ì |ü<Ûäø±\T düèwæºdü÷Ô Á|ü»\qT q$Tà+#˚ |üì˝À n<Ûä´≈£åî\T ñHêïs¡T. n+<äTπø á düT&ç>±* |üs¡´≥q\T |òü*+#˚Hê, |òü*+#˚˝≤ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ |üs¡#·&ÜìøÏ eT<Ûä´+ &ÉãT“ @s¡T˝…’bÕs¡T‘·THêïsTT. @~ @eTsTTHê Á|ü»\T e÷Á‘·+ n+<ä] <ä>∑Zs¡ eT+∫ dü+bÕ~+#ê\ì yês¡T Ç∫Ãq$ nìï Äs¡–+∫ ∫es¡≈£î düT&ç ≈£î~πsà |üì˝À ñ+{≤s¡T. m+‘·eT+~ mìï }<äs¡T¢ ø={ϺHê düT&ç>±* |üs¡´≥q˝À¢ ìeT>∑ïeTsTTHê Á|ü»\T e÷Á‘·+ düΔãΔ‘·>± ñHêïs¡qï e÷≥ ì»eTH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT. @~ @eTsTTHê düT&ç ñ+&˚ Á|ü»\T #·÷|ækÕÔs¡qï yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

πø+Á<ä+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ U≤j·T+: |ü⁄s¡+<˚X¯«] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, y˚T 4: <˚X¯yê´|üÔ+>± qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ düŒwüº+>± ø£q|ü&ÉT‘√+<äì, mìïø£\ nq+‘·s¡+ πø+Á<ä+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É&É+ U≤j·TeTì, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü ‘·eT ≈£L≥$TøÏ kÕqT≈£L\ |üeHê\T MdüTÔHêïj·Tì sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ _C…|æ nuÛÑ´]ú |ü⁄s¡+<˚X¯«] CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± dæ<ä›e≥+≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eTT+<äT>± ÄyÓT ÁbÕNq ÁbÕX¯düÔ´+ >∑\ ø£&É|ü nMTHé |”sY <äsêZqT <ä]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Te⁄\≈£î |üP\#ê<äsY düeT]Œ+∫ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT <˚e⁄ì ø£&É|ü ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ _C…|æ Hêj·T≈£î&ÉT lsêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ìyêkÕìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫q+<äT e\¢H˚ ‘êqT eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊqHêïs¡T. ‘êqT e\dü|üøÏå n+≥÷ Á|ü‘·´s¡Tú\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù˝À¢ @e÷Á‘·+ |üdü˝Ò<äHêïs¡T. bÕغ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ìjÓ÷»ø£esêZ\ e÷s¡TŒ »]–+<äHêïs¡T. n≥T ‘Ó\+>±D˝ÀqT, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä˝À qT ‘·eT ≈£L≥$T ã\+>± ñ+<äHêïs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ sêh+˝ÀqT, πø+Á<ä+˝ÀqT ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. düTBs¡È ø±\+>± sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘êsêø£sêe÷sêe⁄ ≈£îe÷¬sÔ>± πø+Á<äeT+Á‹>± ‘·q¬ø+‘√ sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ñ+<äHêïs¡T. Ä nqTuÛÑe+‘√ sê»+ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZìï <˚X¯+˝ÀH˚ Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± r]Ã~<äT›‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£&É|ü nôd+;¢ _C…|æ nuÛÑ´]ú Vü≤]Hê‘Y¬s&ç¶, _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T X¯•uÛÑ÷wüDY¬s&ç¶, bÕغ Hêj·T≈£î\T #˚≈£L] XÊs¡<ä, sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT dæ<ä›e≥+, q+<ä\÷s¡T˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï s√&éc˛˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î yÓfi≤¢s¡T.

uÛ≤Ø>± eT<ä´+, &ÉãT“ kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: ôV’≤<äsêu≤<é á HÓ\ 7q d”e÷+Á<Ûä˝À »s¡T>∑T‘·Tqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï &ÉãT“, uÛ≤Ø kÕúsTT˝À eT<ë´ìï ‘·ìF˝À¢ b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ø£ècÕí õ˝≤¢ >=\¢|üP&ç Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì düTsêj·TbÕ˝…+˝À z Ç+{À¢ nÁø£eT+>± ì\« #˚dæq 42 ø±≥q¢ eT<ë´ìï b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±>± Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£+<äT≈£Ls¡T eT+&É\+ ô|<äy˚&ÉT˝À Á{≤ø£ºsYô|’ ‘·s¡*düTÔqï 35 ø±≥q¢ eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ eTTs¡¢ eT+&É\+ ∫+‘ê\ù|≥ e<ä› nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï 219 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢‘√ bÕ≥T s¡÷.16y˚\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+#˚düT ≈£îHêïs¡T. n˝≤π> $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ô|qT›]Ô eT+&É\+ #Óø˘b˛düTº e<ä› b˛©düT\ ‘·ìF˝À s¡÷.4,50,000 q>∑<äTqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+#˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T\T ø±s¡T˝À á &ÉãT“qT nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ‘ê&ç|üÁ‹ e<ä› u…’ø˘ô|’ ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.15\ø£å\ q>∑<äTqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ‘ê&ç|üÁ‹˝Àì yÓTsTTHé ãC≤s¡T˝À ‘·ìF\T #˚düTÔqïb˛©düT\≈£î z e´øÏÔ qT+∫ s¡÷.17.39 \ø£å\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ <ë#˚|ü*¢ eT+&É\+ q&ç≈£î&ç e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q ‘·ìF˝À¢ s¡÷.19 \ø£å\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡T.

ù|s¡Tπø yÓ÷&É˝Ÿ ø±\˙

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç, y˚T 4: ∫+‘·\|üP&ç s¡Vü≤<ë]øÏ <ä>∑Zs¡>± ô|ò’sY ùdºwüHé Á|üø£ÿ>± >∑\ <ë] qT+&ç ≈£L‘· y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñqï ø±\˙ yÓ÷&É˝Ÿ ø±\˙ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡Tù|<ä\ø=s¡≈£î uÛÑ÷$T ø=qT>√\T #˚dæ ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düΔ˝≤\T πø{≤sTTkÕÔs¡T. n˝≤π> á ø±\˙ ≈£L&Ü düTe÷s¡T 200 eT+~ \_Δ<ës¡T\TqT m+|æø£ #˚dæ+~. n|üŒ{Ï qT+&ç á s√E≈£î dü]jÓÆTq edü‘·T\T ˝Òyé Á|ü»\T HêHê nedüΔ\T |ü&ÉT#·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ¬s+&ÉT ‘ês¡T s√&ÉT¢ e÷Á‘·+ y˚dæ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. á s√&É¢qT+&ç ∫qï ∫qï M~Û˝≤ ˝Òne⁄{Ÿ Á|üø±s¡+ ñqï s√&ÉT¢ e÷Á‘·+ bı˝≤\≈£î yÓfi‚¢ s√&ÉT¢>± <äs¡Ùì$TdüTÔHêïsTT. á ø±\˙˝À eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ dü]>± ˝Òø£ ù|<ä Á|ü»\T $Tqs¡˝Ÿ yê≥s¡¢≈£î n\yê≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> ø±\˙˝À Á&Ó’H˚õ kÂø£s¡´+ ˝Òø£ Ç+&É¢˝À yê&çq ˙fi¯ó¢ ø£~*ø£ ˝Òø£ |ü+<äT\T <=sêZ&ÉT#·÷ M{Ïe\¢ <√eT\ u≤<Ûä m≈£îÿe>± ñ+~. dü]>±Z ø£¬s+≥T ˝Òø£ b˛e&É+ ˇø£ düeTdü´\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]øÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&É+ e\q ñ<√´>∑T\T ø±˝ÒJ dü÷º&Ó+≥T¢ á ø±\˙˝À

ñ+&É&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ø±\˙øÏ z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~ Çø£ÿ&É ìedæ+#˚ Á|ü»\T n+<äs¡÷ #˚‹eè‘·TÔ\ yês¡T ne&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±\˙>± ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓ÷&É˝Ÿ

yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” eT<Û˚´ b˛{° CÀs¡T>± Á|ü˝ÀuÛ≤\ |üs¡«+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 4: ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 20 eT+~ øÏô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñqï|üŒ{Ïø° Á|ü<Ûëq+>± yÓ’ø±bÕ, {°&û|”\ eT<Ûä´ b˛{° »s¡T>∑qTqT+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ Á|ü#ês¡+ eTT–j·TqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À X¯ìyês¡+ qT+#˚ nuÛÑ´s¡Tú\ nqT#·s¡T\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– CÀs¡T>∑T &ÉãT“\T |ü+#·T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·eT bÕغ yê]øÏ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ ≈£î≥T+ã+˝À m+‘· eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì Äsê rdæ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 500 #=|üŒq &ÉãT“ |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·eT≈£î &ÉãT“\T n+<ä˝Ò<äì, ‘·eT Ç+{Ï |üø£ÿq yê]øÏ &ÉãT“\T Ç#êÃs¡ì ø=+<äs¡T #ÓãT‘·T &É&É+‘√ q>∑s¡+˝À <äTe÷s¡+ πs>∑T‘·T+~. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ˇø£ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nqT#·s¡T\T &ÉãT“ |ü+∫ yÓ[¢q nq+s¡‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\ ‘˚&Ü˝À eTs√bÕغ H˚‘·\T &ÉãT“ |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Çs¡T bÕغ\ qT+∫ zπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q z≥s¡T¢ &ÉãT“\T rdüTø√ e&É+‘√ yê] me]øÏ z≥T y˚kÕÔs√qì ‹]– nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. á &ÉãT“\ |ü+|æD°øÏ nuÛÑ´s¡Tú\T |üø£&É“+B>± ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. &ÉãT“ düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚düTÔHêïsê ˝Ò<ë nqï $wüj·T+ô|’ ôV’≤ |üesY ø£$T{°\qT ìj·T$T+ #·T≈£îHêïs¡T. |ü˝≤q M~Û˝À &ÉãT“\T n+<ä˝Ò<äqï düe÷#êsêìï dü+ã+~Û‘· bÕغ e´≈£îÔ\≈£î düe÷#ês¡+ n+~‘˚ 5 >∑+≥˝À|ü⁄ ‹]–

ø±\˙ Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ ∫s¡T |ü≥ºD+>± e÷]+~. ø£qTø£ n~Ûø±s¡T\T á ø±\˙ yêdüT\ >√&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø=ì ‘·ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

&ÉãT“\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. 2 \ø£å\ ô|’∫\T≈£î »HêuÛ≤ ñqï ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Çs¡T bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T 60 XÊ‘·+ z≥s¡T¢≈£î &ÉãT“\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

#·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ˝Òø£ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\T u≤\\ s¡ø£åD n+<ä] u≤<Ûä´‘·: ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: |æ\¢\ô|’ »]π> H˚sê\ô|’ ñqï •ø£å\ $wüj·T+ ˝À ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ H˚sê\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô q]‡+Vü≤¬s&ç¶ nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é˝À õ˝≤¢ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤\\ô|’ ˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√ <äø£ #·≥º+ -2012ô|’ »]–q ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À eTTK´ n~∏‹>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. ˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ô|’ ne>±Vü‰q ô|+#·T≈£îì u≤\\ô|’ \÷+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<ä´‘· düe÷»+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ñeTà&ç ≈£î≥T+ã e´edüú $#·Ãqï+ ø±e&Éy˚T H˚sê\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì nHêïs¡T. dü+düèÿ‹, kÕ+Á|ü<ëj·T\≈£î, eTVæ≤fi¯\ ≈£î n‘·´+‘· >ös¡e+ Ç#˚à uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À u≤\\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T »s¡>∑&É+ u≤<Ûäø£s¡eTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ Hê´j·TeT÷]Ô wüMTyéT nø£ÔsY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£å, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T mHém˝Ÿ XÊÁd”Ô, eT<äTdü÷<ÛäHé, |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sY eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T,dü«#·Ã+<ä dü+düú\T bÕ˝§ZHêïsTT.

u≤uÀjYT Ç<˚+ f…q¸Hé? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: ‘Ó\+>±D˝À mìïø£\T eTT–dæHê nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ e÷Á‘·+ f…q¸Hé ‘·>∑Z˝Ò<äT. ø£+{ÏøÏ ≈£îqT≈£î|ü≥º&É+˝Ò<äT.. ø£&ÉT|ü⁄˝ÀøÏ eTT<ä› ~>∑&É+˝Ò<äT.. Ç<Óø£ÿ&ç f…q¸Hé u≤uÀjYT n+≥÷ nuÛÑ´s¡Tú\T HêHê ôV’≤sêHê |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. |òü*‘ê\ ø√dü+ á HÓ\ 16e es¡≈£î Äπ><Ó{≤º n+≥÷ yêb˛‘·THêïs¡T. z≥s¡T¢ nqTÁ>∑Væ≤+#êsê? ˝Òø£ ÄÁ>∑Væ≤+#êsê? nqï MTe÷+dü˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\‘√ eTTeTàs¡ uÛÒ{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTTHê eTqdüT ≈£î<ä≥|ü&Éø£ rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$‘·e´+ áMm+\˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\+>±D˝À >∑‘· HÓ\ 30q mìïø£\T »]–q|üŒ{Ïø°, d”e÷+Á<Ûä˝À á HÓ\ 7q b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. á HÓ\ 12 qT+∫ eTTì‡|ü˝Ÿ, Ä ‘·s¡Tyê‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ øö+{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. á ‘·‘·+>∑+ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· á HÓ\ 16q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û øö+{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. n|üŒ{Ï es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T |òü*‘ê\ ø√dü+ y˚∫ ñ+&Éø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˇπø kÕ] Hê\T>∑T s¡ø±\ mìïø£\T »s¡>∑&É+ sêÁwüº #·]Á‘·˝À Ç<˚ Á|ü<∏äeTeTH˚ #ÓbÕŒ*. yÓTT<ä{À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T »]>±sTT. Ä ‘·s¡Tyê‘· kÕúìø£ dü+düú\ (m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d”) mìïø£\T »]>±sTT. Ç{°e\ >∑‘· HÓ\ 30q nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. d”e÷+Á<Ûä˝À á HÓ\ 7q b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. nsTT‘˚ ÄK] <äbòÕ b˛*+>¥ á HÓ\ 12q »s¡>∑qT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘˚ n+fÒ á HÓ\ 16q øö+{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. nsTT‘˚ |òü*‘ê\T »s¡>∑>±H˚ |òü*‘ê\T Á|üø£{ÏùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì, á f…q¸HéqT ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê eTq˝≤+{Ï Á|üC≤kÕ«eT´<˚X¯+˝À n+‘ê #·≥ºÁ|üø±s¡+, ì]›wüº ìj·TeTìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ »s¡>∑T‘·T+~ ø£qTø£, n|üŒ{Ï es¡≈£î y˚∫ ñ+&Éø£ ‘·|üŒ<äT. ø±>± mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± b˛*+>¥ nsTT‘˚ »]–+~ ø±ì, ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ |òü*‘ê\ ø√dü+ y˚∫ ñ+&Éø£ ‘·|üŒ<äT nsTT‘˚ mìïø£˝À¢ ¬>\TkÕÔs√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì, |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#˚ es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Ks¡TÃ\T ‘·ù|Œ˝≤ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ mìïø£˝À¢ yê] ø√dü+ |üì#˚dæq yê] nqT#·s¡T\T, bÕغ Hêj·T≈£î\qT |òü*‘ê\ es¡≈£î yê] u≤>√>∑T\T #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ñ+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. ¬>*∫Hê, z&çHê Ks¡TÃ\T e÷Á‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\T uÛÑ]+#·ø£ ‘·|üŒ<äì n+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢ô|’H˚ n+<ä] <äèwæº πø+ÁBø£è‘·yÓTÆq≥Tº düe÷#ês¡+. ø±s¡D+ @$T≥+fÒ Çø£ÿ&É eTT>∑TZs¡T ôV≤e÷ôV≤MT\T b˛{°|ü&ÉT‘·T+&É≥y˚T.. ˇø£s¡T {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY nsTT‘˚, eTs=ø£s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, Ç+ø=ø£s¡T n<˚ bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY Hêj·T≈£îsê\T, e÷J eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶. 2009 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢

16 es¡≈£î Äπ><Ó{≤º? |òü*‘ê\ ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\ ôV’≤sêHê z≥s¡T¢ nqTÁ>∑Væ≤+#êsê? ÄÁ>∑Væ≤+#êsê? nqï MTe÷+dü ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ eTTeTàs¡ uÛÒ{°\T z{Ï+>¥ düs¡[ô|’ m&É‘Ó>∑ì #·s¡Ã\T nsTTHê ≈£î<ä≥|ü&Éì eTqdüT õ˝≤¢˝Àì |ü~ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ mì$T~+{Ïì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ø±+Á¬>dt bÕغ ákÕ] |òü*‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T nj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ{Ï e÷Á‘·y˚T ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì, $T>∑‘ê kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt bÕ>± y˚j·TqTqï≥Tº yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ákÕ] ¬>\T|ü⁄ ‘·eT<˚qì dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T y˚Tø£b˛‘·T >±+;Ûs¡´+ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï|üŒ{Ïø° ˝À˝À|ü\ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡qï~ yêdüÔeeTì |ü]o\≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À z{Ï+>¥ düs¡[ì |ü]o*ùdÔ Ç<˚ $wüj·T+ ne>∑‘·eTe⁄‘·T+<äì sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T &ÛÉ+ø± yÓ÷–+#·&ÜìøÏ düVü≤ø£]+∫q kÕ+Á|ü<ëj·T z≥s¡¢˝Àø=ìï esêZ\T ákÕ] s¡÷{Ÿ e÷]à ø±s¡T≈£î <ë] düT>∑eT+ #˚XÊs¡ì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.uÛ≤Ø dü+K´˝À qyÓ÷<Ó’q j·TTe z≥s¡T¢ ôd’‘·+ ñ<ä´eT bÕغ {°ÄsYmdt yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓT<äø˘ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ dü«j·T+>± πød”ÄsY ã]˝À ~>∑&É+‘√ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\ b˛*+>¥ düs¡[ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìï {°ÄsYmdt ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï Bì |ü]~Û˝Àì @&ÉT ndü+;¢ ìjÓ÷»esêZ\˝À ◊~+{Ïì ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T#·T≈£î+~. ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ kÕúHê\≈£î uÛ≤Ø>± Áø±dt z{Ï+>¥ »s¡>∑&É+ e˝Ò¢ Ç~ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. n|üŒ{À¢ yÓTC≤]{° z≥s¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ z≥TqT {°ÄsYmdt≈£î, nôd+;¢ z≥TqT ø±+Á¬>dt≈£î y˚XÊs¡T. á mìïø£˝À¢ Áø±dt z{Ï+>¥qT ìyê]+#·&ÜìøÏ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY dü«j·T+>± yÓT<äø˘ ˝Àø˘düuÛÑ ã]˝À ~>∑&É+‘√ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î |òü*‘·+ #·÷|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø=ìï dæ{Ϻ+>¥ kÕúHê\T ø√˝ÀŒe&É+ U≤j·TeTH˚ uÛ≤eq n+‘·{≤ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. @~ @yÓTÆHê n+<ä] nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ f…q¸Hé ‘=\–b˛yê\+fÒ á HÓ\ 16 es¡≈£î y˚∫ ñ+&Ü*‡+<˚..

¬s’‘·T\T eT]+‘· ø√b˛Á~≈£îÔ\j·÷´s¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+ô|’ CÀø£´+ #˚düT≈£îì ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ ¬s’‘·T\T XÊ+‹+#ês¡T. @~@ yÓTÆHê e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ì\«\T ñ+&É≥+‘√ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥ |üP]Ô>± <Óã“‹q&É+‘√ ¬s’‘·T\T eT]+‘· n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø√s¡T≥¢ ÁbÕ+‘·+˝À 15 e+<ä\ mø£sê\˝À e÷$T&ç‘√≥\T, 400 mø£sê˝À¢ qTe⁄«\T, e] |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì ø√s¡T≥¢ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕsTT.

πø+Á<ä+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ U≤j·T+: |ü⁄s¡+<˚X¯«] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, y˚T 4: <˚X¯yê´|üÔ+>± qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ düŒwüº+>± ø£q|ü&ÉT‘√+<äì, mìïø£\ nq+‘·s¡+ πø+Á<ä+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É&É+ U≤j·TeTì, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü ‘·eT ≈£L≥$TøÏ kÕqT≈£L\ |üeHê\T MdüTÔHêïj·Tì sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ _C…|æ nuÛÑ´]ú |ü⁄s¡+<˚X¯«] CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ‘·q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± dæ<ä›e≥+≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eTT+<äT>± ÄyÓT ÁbÕNq ÁbÕX¯düÔ´+ >∑\ ø£&É|ü nMTHé |”sY <äsêZqT <ä]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Te⁄\≈£î |üP\#ê<äsY düeT]Œ+∫ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT <˚e⁄ì ø£&É|ü ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ _C…|æ Hêj·T≈£î&ÉT lsêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ìyêkÕìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï $uÛÑõ+∫q+<äT e\¢H˚ ‘êqT eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊqHêïs¡T. ‘êqT e\dü|üøÏå n+≥÷ Á|ü‘·´s¡Tú\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù˝À¢ @e÷Á‘·+ |üdü˝Ò<äHêïs¡T. bÕغ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ìjÓ÷»ø£esêZ\ e÷s¡TŒ »]–+<äHêïs¡T. n≥T ‘Ó\+>±D˝ÀqT, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä˝ÀqT ‘·eT ≈£L≥$T ã\+>± ñ+<äHêïs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ sêh+˝ÀqT, πø+Á<ä+˝ÀqT ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. düTBs¡È ø±\+>± sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘êsêø£sêe÷sêe⁄ ≈£îe÷¬sÔ>± πø+Á<äeT+Á‹>± ‘·q¬ø+‘√ sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ñ+<äHêïs¡T. Ä nqTuÛÑe+‘√ sê»+ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZìï <˚X¯+˝ÀH˚ Ä<äs¡Ùe+ ‘·yÓTÆq ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± r]Ã~<äT›‘êeTHêïs¡T.

ù|<ä\ ø√dü+ yÓ’<ä´ •_sê\ @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 4: Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+ yÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dæ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+ ∫q≥Tº »–‘ê´\ ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ nXÀø˘≈£î e÷sY ‘Ó*bÕs¡T. »–‘ê´\ |ü≥ºD+˝À >∑T+&Ó, eT÷Á‘·|æ+&Ü\ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é &Üø£ºs¡¢ ãè+<ä+ <ë«sê düTe÷s¡T 200 eT+~ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î z|” <ë«sê ‘·~ ‘·s¡ yê´<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+ #êeT Hêïs¡T. X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T nedüs¡yÓTÆq yê]ì Äj·÷ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é &Üø£ºs¡¢ ãè+<ä+#˚ á yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. &Üø£ºsY Á|üXÊø˘≈£îe÷sY, &Üø£ºsY düT»q, &Üø£ºsY ø£˝≤´DY#·Áø£e]Ô ‘·~‘·s¡T\T yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü~\+>± ñ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 4: ø±+Á¬>dt bÕغ eTVü‰düeTTÁ<äeTì, m+&É >∑≥º&É+ me]e\¢ kÕ<Ûä´+ ø±<äì Ä bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡ kÕs¡~Û ∫s¡+J$ nHêïs¡T. Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ ˝Àì nj·T´qïù|≥, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, >±E\πs>∑, u§&ÉT¶yê ]≈£L&É*, eT÷&ÉT˝≤+‘·s¡T¢, ]+>¥s√&é, |üP˝Ÿu≤>¥ ÁbÕ+‘ê\˝À Äj·Tq s√&éc˛˝À e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ñìøÏb˛sTT+<äì, u§‘·‡ <ä+|ü‘·T\T |üHÓ’b˛sTT+<äì Á|ü‹|üøå±\T #˚düTÔqï Á|ü#ês¡+˝À @ e÷Á‘·+ dü‘·´+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ 128 @fi¯¢ #·]Á‘· ø£*–q eTVü‰X¯øÏÔ nì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\ eTqdüT˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü~\+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|ò”\ qT+∫, $|ü‘·TÔ düVü‰j·T ì~Û, ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y, eTVæ≤fi¯\≈£î yÓsTT´ ø√≥¢ lì~Û düeT≈£L]Ã+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |ü<äMø±+ø£å‘√ H˚&ÉT nH˚ø£ eT+~‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕs¡T Á|ü»\≈£î ùde\T #˚ùd+<äT≈£î ø±<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ ø£\ nì nHêïs¡T. yÓ’dæ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ˇø£ n$˙‹ #·Áø£es¡TÔ\≈£î sêsê»ì nHêïs¡T. <˚X¯ düyÓTÆø£´‘·qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø±+Á¬>dt j·TTeH˚‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ì #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ |ü⁄{Ϻq Á|ü‹ Ä&É|æ\¢≈£î e+<ä>∑C≤\ düú\+ πø{≤sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç+{Ïø=ø£ ø£˝sY{°M ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À eT+Á‹ u§‘·‡ <ä+|ü‘·T\T mH√ï ùde\T #˚XÊs¡ì ‹]– yê] ùde\T bı+<ë \+fÒ yê]ì ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T.

Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï˝À düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: $<ë´s¡Tú\ HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ $<ä´Á|üe÷D≤\≈£î HÓ\e⁄ ø±e*‡q kÕ+πø‹ø£ $X¯«$<ë´\j·÷\T düeTdü´\≈£î ì\j·÷\T>± e÷sêj·Tì |æ&çmdtj·TT q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T Á|ü>∑‹ Äs√|æ+#ês¡T. u≤düs¡˝Àì Á‹|ü⁄˝Ÿ ◊{Ï˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú˝À¢ n~Ûø£XÊ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ e∫Ãq yês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. M]øÏ ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ù|<ä, ã&ÉT>∑T , ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î kÕ+πø‹ø£ $<ä´qT n+~kÕÔeTì #Ó ãT‘·÷ eTs√yÓ’|ü⁄ düeTdü´\T |ü]wüÿ]#·&É+˝Ò<äì Äs√|æ+ #ê s¡T. u≤düs¡ ◊{Ï˝À yÓ+≥H˚ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#ê\ ì, XÊX¯«‘· n<Ûë´|ü≈£î\qT ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

11q n|ü⁄s¡÷|ü nyêsY¶‡ n+<äCÒ‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: á HÓ\ 11q ôV’≤<äsêu≤<é $X¯«$<ë´\ j·T+˝À $$<Ûä s¡+>±˝≈£î #Ó+~q Á|ü‹uÛ≤eT÷s¡TÔ\≈£î neTè‘·\‘· n|ü⁄s¡÷|ü nyêsY¶‡ 2014 |ü⁄s¡kÕÿsê\qT n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ø£˙«q¢s¡T¢ mìXË{Ϻ X¯+ø£sY, y˚Tø£ sêeTkÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ C≤„q|”sƒ¡ nyêsY¶ Á>∑Væ≤‘· &Üø£ºsY dæ.Hêsêj·TD ¬s&ç¶ , n‹~Û\T>± d”ìj·TsY q{ÏeTDÏ »eTTq, ‘=* dæ˙H˚|ü<Ûä´>±j·Tì sêe⁄ u≤\düs¡dü«r<˚$ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±y˚TX¯«] (qe\), eT\T¢ dü«sê»´+ (eTVæ≤fi≤uÛÑT´ <äj·T+) , &Üø£ºsY yêkÕ Á|üuÛ≤e‹ (dü÷Œ]Ô Á|ü<Ûë‘·),y˚<äe‹ Á|üuÛ≤ø£sY (dü+^‘·+), mdt.ns¡TD (ø£$‘·«+),$.Á|ü‹eT (ø£<∏ës¡#·q) ,ø±‘ê´j·Tì $<ëàùV≤(kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù),n˝ÒK´ |ü⁄+»\ (qè‘·´+), ñ<äj·TuÛ≤qT(yê´U≤´q+), yÓ\T¢≥¢ s¡e÷<˚$ (ø±s¡÷ºHé‡)\≈£î dü‘êÿsê\qT n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.


düeTq«j·T+‘√ |üì #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 4: ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£ \˝À nÁø£e÷\T n]ø£≥º&ÜìøÏ ìj·T$T+∫q nìï s¡ø±\ ãè+<ë\T, n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷\ì ø£˝…ø£º sY düTπswt ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ &çÄsYdæ

z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 4: z≥TVü≤≈£îÿ ñqïyês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì MT&çj·÷ ôd+≥sY˝À X¯+ø£sY ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹ b˛düºsY, ø£s¡|üÁ‘êìï Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»\T dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\T eTT+<äTø=∫à ‘·eTe+‘·T |ü\T sêsTTr\T ‘·eTe+‘·T z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+∫q yê]øÏ n+~düTÔHêïj·THêïs¡T. X¯+ø£sY ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹ yês¡T á mìïø£˝À z≥TVü≤≈£îÿqT dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·T≈£îqï yê]øÏ áHÓ\ 7q qT+&ç 30e ‘˚B es¡≈£î ˝≤dæø˘ |üØø£åqT e+<äXÊ‘·+ ñ∫‘·+>± #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+∫q yês¡T ÄdüT|üÁ‹˝À ‘·eT ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düTø=ì ø£fi¯fl<ë›\ qT+&ç $eTTøÏÔ ø√dü+ ˝≤dæø˘ |üØø£åqT ñ∫‘·+>± bı+<äe#·ÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY $y˚ø˘ j·÷<äyé, ¬syÓq÷´ n~Ûø±] ¬ø.Hê>∑u≤ãT, ÄdüT|üÁ‹ d”áy√ X¯+ø£sY yÓ+ø£≥s¡eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düπs« $esê\qT yÓ\¢&ç+∫q \>∑&ÉbÕ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ »]–q mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt≈£î yÓTC≤]{° kÕúHê\T ekÕÔj·Tì e÷J m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq Çø£ÿ&É $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·Tq ìs¡«Væ≤+∫q düπs« $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ 75.5 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À 70 XÊ‘·+ b˛*+>¥ »]–‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À e÷Á‘·+ {ÏÄsYmdt≈£î y˚Tõø˘ |òæ>∑sY edüTÔ+<äì nHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À mHé&çm Á|üuÛÑT‘·«+ 272 kÕúHê\T kÕ~Û+∫ bÕ\Hê|ü>±Z\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. sêh+ düyÓTÆø±´+>±H˚ ñ+fÒ {Ï&ç|æ, _C…|æ\<˚ n~Ûø±s¡eTì nHêïs¡T. $uÛÑ»qe\¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ qwüºb˛‘·T+<äì nHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q≈£î »qàì∫Ã+<äì, n˝≤π> ‘·q≈£î eTs¡D+ Ç∫Ã+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Hê≈£î sê»ø°j·T |ü⁄qs¡®qeTàô|’ qeTàø£+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘êqT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï düπs«\T Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q ù|s¡Tô|’ düπs«\T ìs¡«Væ≤düTÔ n≥Te+{Ï yê{Ï‘√ ‘·q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.

z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·Tô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: »&ûŒ{°d”, m+|æ{°d” mìïø£\T, eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ øö+{Ï+>¥ @sêŒ≥T¢, z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·Tô|’ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] Á|ü<äT´eTï H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, Ç‘·s¡ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø√dü+ #˚j·÷*‡q @sêŒ≥¢ìï düÁø£eT+>± #˚sTT+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·~‘·s¡ Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø√dü+ ñ<√´>∑T\≈£î á HÓ\ 8, 9, 10 ‘˚B˝À¢ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï @sêŒ≥T¢ #˚sTT+#ê\ì yêj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± nedüs¡yÓTÆq fÒãTfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. sö+&É¢ yêØ>± m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Äj·÷ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î b˛˝…’q z≥¢qT uÀs¡T¶\ô|’ sêsTT+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ $<ÛäT\˝À bÕ˝§Zì b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ bı+~q ñ<√´>∑T\+‘ê á HÓ\ 10e ‘˚B˝À>± z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø=ì b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &ç|æz düTπswtu≤ãT, »&ûŒ dæÇz sêC≤sê+, &çdæz lVü≤], |ü\Te⁄s¡T mìïø£\ n~ø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 4: ˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø=ì u≤\\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· düe÷»+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì ôV’≤ø√s¡Tº »&ç® »dæºdt qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ nHêïs¡T. |æ\¢\ô|’ »]π> H˚sê\ $wüj·T+˝À yê{Ï •ø£å\ $wüj·T+˝À Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ H˚sê\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT kÕúìø£ õ˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡D˝À õ˝≤¢ Hê´j·T ùdyê n~Ûø±s¡ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤\\ô|’ ˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√<Ûäø£ #·≥º+-2012ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À »d”ºdt qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ñeTà&ç e´edüú $#·ÃqïyÓTÆ H˚sê\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ø±s¡DeTì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T n‘·´+‘· >ös¡e Á|ü<ä+>± J$+#˚ eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ u≤\\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ #ê˝≤ u≤<Ûäø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. düe÷J+˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îe∫à |æ\¢\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T ìs√~Û+#˚ yê]øÏ dü+s¡ø£åD ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ˝…’+–ø£ H˚sê\ ìs√<Ûäø£ #·{≤ºìï 2012˝À Á|üuÛÑT‘·« neT\T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷* õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] Ms¡ÁãVü≤àj·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 4: á HÓ\ 12q #˚|ü≥ºuÀj˚T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] Ms¡ÁãVü≤àj·T´ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T @sêŒ≥¢ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ‘˚B, düeTj·T+, Á|ü<˚X¯+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î H√{°düT\T yês¡+ s√E\ eTT+<äT>± C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ dæã“+~øÏ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ ˝…øÏÿ+|ü⁄ πø+Á<ä+˝À MT&çj·÷ ôd+≥sY @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. MT&çj·÷ dæã“+~øÏ, ˝…øÏÿ+|ü⁄ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ dæã“+~øÏ bÕdüT\T C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. Ç+<äT˝À m≥Te+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘ê$e«≈£î+&Ü $<ÛäT\T düeTs¡Δe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢, düVü‰j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T, H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ |ü\T n+XÊ\ô|’ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, e÷ì≥]+>¥ e´edüúqT neT\T #˚j·÷\ì dü÷∫+ #ês¡T. b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·÷ìï mdtm+mdt <ë«sê

>±˙, ÄHé˝…’Hé˝À>±˙ |ü+bÕ\ì nHêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ ¬s+ &ÉT >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ XÊ‘·+, |ü]dæú‘·T\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·T CÒj·÷\Hêïs¡T. eT+&É\ ôV≤&éø±«s¡ºsY˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\ j·T+˝À yÓuŸø±dæº+>¥ e´eVü‰sêìï ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Ád”ÿHé @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. #Óø˘b˛düTº\ e<ä› ‘·ìF\T

#˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. q>∑<äT, eT<ä´+ |ü+|æD°ô|’ ì|òü÷ô|{≤º\Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± |òü+ø£åHé Vü‰fi¯fl˝À »]π> bÕغ\T, $+<äT\T, $H√<ë\ô|’ ì|òü÷ ñ+#ê\ì, eT÷&ÉT s√E\T m≥Te+{Ï |òü+ø£åHé‡ »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. z{Ï+>¥ XÊ‘êìï ô|+#˚+<äT≈£î dæ¢|t\ <ë«sê nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À CÒd” $y˚ø˘ j·÷<äyé, ns¡“Hé, s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ >√|”Hê<∏é, dü‘·´Hêsêj·TD, n&çwüq˝Ÿ CÒd” Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &çÄsYy√ ¬ø.Hê>∑u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô: ãq«sY˝≤˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4: áHÓ\ 7q d”e÷+Á<Ûä˝Àì 25 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î, 175 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\ @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´j·Tì sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó* bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉTø√≥¢ 67 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì nHêïs¡T. Ms¡+<ä]øÏ z{Ï+>¥ ø√dü+ 40,708 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT dæ<äΔ+ #˚XÊeTì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ 25 kÕúHê\≈£î>±q÷ 333 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 175 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î>±q÷ 2,243 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ b˛{°˝À ñHêïs¡ì nHêïs¡T. m~∏ø˘ ø±s¡T¶ ˝Òq|üŒ{Ïø° mìïø£\ dü+|òüT+ C≤Ø#˚dæq b˛*+>¥ dæ¢|t ˝Ò<ë >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q |ü<äø=+&ÉT ø±s¡T¶\HÓ’Hê #·÷|æ+∫ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î sêh+˝À 63 \ø£å\ eT+ ~øÏ kÕàsYºø±s¡T¶\T C≤Ø#˚XÊeTì, Çùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê

s¡÷.25 #Ó*¢+∫ m~∏ø˘ ø±s¡T¶qï Á|ü‹ z≥s¡T kÕàsYºø±s¡T¶ ø£*Œ+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ s√Eq |ü<äeT÷&ÉT õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\≈£î ôd\e⁄ \T Á|üø£{Ï+#êeTì, Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT z≥TVü≤ ≈£îÿqT ùd«#·Ã¤>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. ns¡≈£î, bÕ&˚s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ñ<äj·T+ 7 qT+∫ kÕ j·T+Á‘·+ 4>∑+≥\ es¡≈£î,bÕs¡« r|ü⁄s¡+, kÕ\÷ s¡T, s¡+|ü#√&Ées¡+, ô|<ä›≈£Ls¡bÕ&ÉT, $qTø=+&É, >∑Ts¡C≤\, e÷#·s¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. $T–*q 165 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥ \ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\˝À|ü⁄ b˛*+>¥ &É÷´{Ï eTT–+#·T≈£îì b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q yês¡+<ä]ø° z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì neø±X¯+ ø£*Œ+#êeTì nHêïs¡T. b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± 1.10 \ø£å\ eT+~ b˛©düT\‘√ bÕ≥T 272 ø£+ô|˙\ πø+Á<ä ã\>±\qT $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

s¡TDe÷|ò” nkÕ<Ûä´+: dæ|æm+ sêh ø±s¡´<ä]Ù Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 4: #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À #˚düTÔqï ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|òæ Vü‰MT nkÕ<Ûä´eTì dæ|æm+ sêh ø±s¡´<ä]Ù, e÷J m+|æ eT<ÛäT nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À X¯ìyês¡+ kÕ j·T+Á‘·+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ¬s’‘·qï qT+∫ s¡TD≤\T <ä+&ÉTø√e &É+, ¬s’‘·T\≈£î ø=‘·Ô>± s¡TD≤\T Çe«&É+, ¬s’‘·T\ qT+∫ ∫qï∫qï &çbÕõ≥T¢ ùdø£]+# ·&É+ e+{Ï$ Ç{°e˝… ]»sY« u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ Áô|’y˚{Ÿ |üs¡+ #˚dæ Ä u≤<Ûä´‘·\qT ]\j·THé‡ ø£+ô|˙øÏ n|üŒ#Ó|æŒ+<äì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ e´eVü‰sê\˙ï ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ #·÷düTÔqï+<äTq e\¢, #·+Á<äu≤ãTHê j·TT&ÉT ¬s’‘·T\ s¡TD≤\T m˝≤ e÷|ò” #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç+<äTø√düy˚T qπs+Á<äyÓ÷&û ÁbÕ+rj·T bÕغ\ #·T≥Tº Á|ü<äøÏåD\T

#˚düTÔHêïs¡ì eT<ÛäT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT bÕغ πø+Á<ä+˝À ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔ+<äì, Ä bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T>∑*–‘˚ dæ|æm+ uÒwüs¡‘·TÔ>± Ä bÕغ˝À #˚] eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À mø£ÿ&Ü ¬>\e˝Òì dæ|æm+ m+<äT≈£î b˛{° #˚düTÔqï<äì Á|ü‹|üø£å bÕغ\T m<˚›yê #˚j·T&Üìï eT<ÛäT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T >∑‘· mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Vü‰MT\qT m+&É>∑≥º&É+‘√ bÕ≥T n$ @y˚Ts¡≈£î HÓs¡y˚sêÃs√ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*–+#˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê{≤\T ø=qkÕ–düTÔ+<äì eT<ÛäT nHêïs¡T. _C…|æ, ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ neø±X¯yê<ä sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì eT<ÛäT Äs√|æ+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T dæ|æm+ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_C…|æ‘√ bı‘·TÔ e\¢ {Ï&ç|æøÏ qwüº+: d”‘êsê+ @#·÷] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 4: _C…|æ‘√ bı‘·TÔ {Ï&ç|æπø qwüºeTì dæ|æm+ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT d”‘êsê+ @#·÷] ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É˝À X¯ìyês¡+ Äj·Tq MT{Ÿ ~ Áô|dt ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ø±s¡D+>± {Ï&ç|æ qwüºb˛sTT+<äì, ákÕ] ≈£L&Ü n<˚ »s¡>∑uÀ‘√+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. πøe\+ qπs+Á<äyÓ÷&ûì #·÷dæ _C…|æøÏ n+<äs¡T zfÒùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. ô|’>± _C…|æøÏ ø=ìï esêZ\T e´‹πsø£eTHêïs¡T. Ä Á|üuÛ≤eeT+‘ê {Ï&ç|æô|’ |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T Ä•+∫ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì, <ëì e\¢ Äj·Tq≈£î qwüºy˚T »]π> neø±X¯+ m≈£îÿeHêïs¡T. ø±>± πø+Á<ä+˝À ≈£L&Ü ø±+Á>∑ùd‘·s¡, _C…|æj˚T‘·s¡ bÕغ\‘√ ≈£L&çq ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ≈£î Á|üC≤<äs¡D u≤>∑T+<äHêïs¡T. á ‘·èrj·T Á|òü+{Ÿ˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’q ÁbÕ+rj·T bÕغ\˙ï Äj·÷ sêÁcÕº˝À¢ ã\+>± ñqï+<äTq πø+Á<ä+˝À á Á|òü+{Ÿ≈£î yÓTC≤غ d”≥T¢ sêe#·Ãì Ä•düTÔHêïeTHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê n$˙‹øÏ bÕ\Œ&˚ yê]ì, mìïø£\ yê>±›Hê\T ì\T|ü⁄ø√ì bÕغ\qT Á|ü»\T ‹s¡düÿ]ùdÔH˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘Y u≤>∑T+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. dæ|æm+ bÕغ nìï $wüj·÷˝À¢ düŒwüºyÓTÆq $<Ûëq+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+<äì, uÛÑ$wü´‘Y˝À ≈£L&Ü Á|üC≤_ÛcÕºìøÏ nqT>∑TDyÓTÆq $<ÛëHê\qT ne\+_kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêh+˝À mìïø£\T Á|üXÊ+‘·yê‘êes¡D+˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T≈£îqï+<äTq ‘êeTT, C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ\T mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïj·Tì d”‘êsê+ @#·÷] ‘Ó*bÕs¡T.

#·+Á<äu≤ãT rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Äø±XÊìøÏ m‘·TÔ‘·THêïs¡Hêïs¡T. n˝≤π> #·+Á<äu≤ãT‘√ bı‘·TÔ yÓ÷&ûøÏ Çwüº+˝Òø£b˛sTTHê sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ˇø£ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT Á|üy˚Tj·T+‘√ Ä bÕغ\T »‘·ø£{≤ºj·THêïs¡T. yÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãT\~ _ÛqïyÓTÆq <ës¡T\ì, yês¡T ø£*dæ ñ+&ç sêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ #˚j·T˝Òs¡Hêïs¡T. sê»qï sê»´+ sêyê\+fÒ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì »>∑Hé ø√sês¡T. 25 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ d”≥T¢, 150 nôd+;¢ d”≥T¢ ‘·q bÕغøÏ ÇùdÔ á sêh+ s¡÷|ü⁄πsK\qT e÷πsÃkÕÔqHêïs¡T. á düuÛÑ˝À $»j·Tyê&É ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ñ<äj·TuÛ≤qT bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æ, yÓ’dæ|æ |òüTs¡¸D..eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T $»j·Tyê&É, y˚T 4: #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ‘·˝…‹Ôq $yê<ä+ |òüTs¡¸D>± e÷]+~. B+‘√ yÓ’dæ|æ, {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üs¡düŒs¡+ <ë&ÉT\≈£î ~>±s¡T. á <ë&ÉT˝À¢ eTT>∑TZs¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. eT∫©|ü≥ï+˝Àì ñ*¢+<äbÕ˝…+˝À X¯ìyês¡+ á dü+|òüT≥q »]–+~. yÓ’mdtÄsY dæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T »s¡T>∑T‘·T+&É>± n≥T>± mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú s¡M+Á<ä nqT#·s¡T\T nuÛÑ´+‘·ø£s¡ yê´K´\T #˚j·T&É+‘√ >=&Ée yÓTT<ä˝…’ |òüTs¡¸D≈£î <ë]rdæ+~. Çs¡TesêZ\T sêfi¯ó¢ $düTs¡T≈£îHêïsTT. B+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q yÓ’dæ|æ H˚‘·\T, {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú s¡M+Á<ä ø±s¡TqT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ Çs¡TesêZ\qT #Ó<äs¡>={≤ºs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT eT∫©|ü≥ï+ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

ø£ècÕíõ˝≤¢˝À nø±\ esê¸\T.. Ä+<√fi¯q˝À ¬s’‘·T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, y˚T 4: nø±\ es¡¸+ ≈£î]j·T&É+‘√ ¬s’‘ê+>∑+˝À Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. X¯ìyês¡+ eT∫©|ü≥ï+, neì>∑&ɶ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ÿkÕ]>± uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. Hê\T>∑T ôd+{°MT≥s¡¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ø±>± á esê¸\ ø±s¡D+>± yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥ $»j·Tyê&É, y˚T 4: Á¬ø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡≈£î\≈£î &ÉãT“ |ü+|æD°ì <Óã“‹qï~. n˝≤π> e÷$T&ç |üP‘· sê*b˛sTT+~. |òü*‘·+>± mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ë<ë|ü⁄ ¬s’‘ê+>∑+ rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘√+~. á esê¸\T ø=qkÕ–‘˚ |ü~\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ¬ø’ø£\÷s¡T˝À ‘·eT≈£î rÁe qwüº+ ‘·|üŒ<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ á dü+|òüT≥q »]–+~. nø£ÿ&ç ˇø£ #·]Ã˝À Á¬ø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡≈£î\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ yê]øÏ ø£es¡¢˝À q>∑<äT n+<äCÒùd @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ 150 Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eT+~øÏ ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq q>∑<äT |ü+|æD°øÏ ø£&É|ü, y˚T 4: ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&綑√H˚ sêh n_Ûeè~Δ, düHêïVü‰\T »]>±sTT. nsTT‘˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï mìïø£\ dü+πøåeT|ü<∏äø±\T düÁø£eT+>± neT\T »]>±j·Tì yÓ’mdtÄsY n~Ûø±s¡T\T Ä #·]Ãô|’ <ë&ç #˚j·T>± q>∑<äT ñqï ø£es¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, •yêq+<ä¬s&ç¶, Ç{°e\ <=]ø±sTT. nø£ÿ&ÉTqï eT‘· Á|ü#ês¡≈£î\T b˛©düT\qT #·÷dæ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç yÓ’ø±bÕ˝À #˚]q &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T |üsês¡j·÷´s¡T. ø±>± á q>∑<äT |ü+|æD°øÏ @sêŒ≥T¢ #˚dæq yÓ’mdtÄsY nXÀø˘≈£îe÷sY, myÓTੇ ùwø˘ VüQùd‡Hé\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ yÓ’ø±bÕ ø±+Á¬>dt bÕغ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ô|’ πødüT ô|&É‘êeTì ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT e+#·H˚ ‘·q sê»ø°j·T Äj·TT<Ûä+>± m+#·Tø√e&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ e´ekÕú|ü≈£î\T m˙ºÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\˙ï ‘·T+>∑˝À ‘=ø£ÿ&É+ »]–+<äHêïs¡T. eT<ä´bÕq ìùw<Ûä+ |ü<∏äø±ìï neT\T #˚ùdÔ u…\TºcÕ|ü⁄\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãT<˚qì Äs√|æ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #ês¡T. >∑‘·+˝À _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì qwüºb˛j·÷qì ù|s=ÿqï $»j·Tyê&É, y˚T 4: d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT {Ï&ç|æ, _C…|æ\T yÓ÷dü+ #·+Á<äu≤ãT sê»ø°j·T \_Δ ø√dü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ #˚düTÔHêïj·Tì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ô|≥Tºø=ì yÓ÷&û‘√ |üs¡´≥q #˚j·T&É+ @e÷Á‘·+ düããì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq »>∑Zj·T´ù|≥˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ $X¯«˙j·T‘·≈£î ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh $uÛÑ»q e÷s¡Tù|s¡T>± bÕغ Ä$s¡“¤$+∫q Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\˝À »]–b˛e&ÜìøÏ {Ï&ç|æ, _C…|æ\ ˝ÀbÕsTTø±] eT<䛑˚ ø±s¡D Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ mH√ï ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. eTHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì ‘Ó\+>±D˝À ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T ˇø£ e÷≥, d”e÷+Á<Ûä˝À eTs√ e÷≥ #ÓãT‘·THêïj·THêïs¡T. Á|ü»\T ø±yê\+fÒ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT »>∑HéqT dæm+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· á ¬s+&ÉT bÕغ\ ì»dü«s¡÷bÕìï Á>∑Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. yÓ÷&û, Á|ü»\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ n‘·´~Ûø£ d”≥T¢ #·+Á<äu≤ãT\ ø£\sTTø£ n|ü$Á‘·eTHêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓ÷&ûì Ç<˚ kÕ~Û+∫ n~Ûø±sêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äHêïs¡T.

#·]Ã˝À q>∑<äT |ü+|æD°.. n&ÉT¶≈£îqï n~Ûø±s¡T\T

yÓ’mdtÄsY bÕ\q˝ÀH˚ sêÁcÕº_Ûeè~Δ

d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·Tqï {Ï&ç|æ, _C…|æ: »>∑Hé

100% >±´s¡+{° MT Ç+{À¢ qT+#˚ &˚{≤ m+Á{° es¡Tÿ #˚dü÷Ô s√Es√E≈£î n~Ûø£ Ä<ëj·T+ bı+<ä+&ç. $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç.

ôd˝Ÿ : 96420 10859

¬s+&√ |ü+≥≈£î ˙{Ï C≤|ü´+˝À Ä<ë\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, y˚T 4: HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ¬s+&√ |ü+≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î C≤|ü´+ #˚j·T&ÜìøÏ, HÓ\÷¢s¡T m+|æ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶øÏ m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$#·+Á<ä ù|s=ÿHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ e÷]à @&Ée ‘˚Bq õ˝≤¢ kÕ>∑T˙{Ï dü\Vü‰uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+ ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ 2 \ø£å\ 47y˚\ mø£ sê\≈£î ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+<äì, nsTT‘˚ Ç~ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ç]π>wüHé XÊK Ç+»˙s¡T¢ ‘˚*à #Ó|æŒq+ <äT e\¢ y˚T HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+ qT+&ç 2 \ø£å\ 47 y˚\ mø£sê\ ≈£î ø±≈£î+&Ü πøe\+ \øå± 85 y˚\ mø£sê\≈£î e÷Á‘·y˚T ˙s¡T n+~kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. <äTs¡<äèwüºe XÊ‘·TÔ ˙{Ï düs¡|òüsê˝À ø√‘· $~Û+#·&ÜìøÏ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&˚¶ Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì yÓ’dæ|æ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ eT+∫|ü<äΔ‹ ø±<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s+&Ée |ü+≥≈£î >±qT 2 \ø£å\ 47 y˚\ mø£sê\≈£î ˙s¡T Çyê«\ì, dü«j·T+>± Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&˚¶ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé≈£î ˝ÒK ≈£L&Ü Ç#êÃs¡ì, Ä ˝ÒKqT |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. nsTT‘˚ á mìïø£˝À¢ Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ì <Óã“rùd+<äT≈£î, ¬s’‘·T˝À¢ njÓ÷eTj·T+ düèwæº+#˚+<äT≈£î yÓ’dæ|æ á ‘·s¡Vü‰ |üHêïVü‰\T |üìï+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’dæ|æ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq nÁø£eT eT<ä´+ |ü≥Tºã&ÉT‘√+<äì, Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ eT<ä´+ \_Û+#·&ÜìøÏ nø£ÿ&É b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú \qT u≤<ÛäT´\qT #˚dü÷Ô yê]ì b˛{° qT+&ç ‘=\–+#ê\ì s¡$#·+Á<ä &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T {Ï&ç|æ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTs¡úe+‘·+>± »&çŒ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 4: áHÓ\ 13q »s¡>∑qTqï m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î |üø£&É“+B @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »&çŒ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\, ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêh mìïø£\ ø£$TwüHé dü÷#·q\ Á|üø±s¡+ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. ˇø£ eT+&É\+˝À |ü~ùV≤qTø£Hêï m≈£îÿe m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T ñ+fÒ ¬s+&ÉT Vü‰fi¯fl˝À øö+{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì nHêïs¡T. øö+{Ï+>¥ $esê\qT b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eTT+<äT>± ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ eTT+<äT>± øö+{Ï+>¥ mC…+≥¢≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T C≤Ø#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. b˛*+>¥ dæã“+~ ìj·T$T+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚j·÷\ì nHêïs¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ sö+&ÉT≈£î ˝…øÏÿ+|ü⁄ dü]>± ñ+<äì @C…+≥T¢ #Ó|æŒq ‘·sê«‘· yê]#˚ dü+‘·ø±\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. øö+{Ï+>¥ dæã“+~øÏ áHÓ\ 7q, øö+{Ï+>¥ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢qT d”˝Ÿ#˚dæ <ä>∑Zs¡˝Àì Áf…»Ø˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. øö+{Ï+>¥ nôd+;¢ ÄsYy√\T dü÷|üsYÁf…»Ø Ä|ò”düs¡T¢>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çÄsY&çm |æ&ç $»j·T>√bÕ˝Ÿ, »–‘ê´\ düuŸø£˝…ø£ºsY lπøwt, »&çŒ dæáy√ dü<ëq+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


n+C≤Hé˝À |òüdtº \Tø˘≈£î eT+∫ düŒ+<äq k˛eTyês¡+ 5, y˚T 2014

*+>∑TkÕ«$T <äs¡Ùø£‘·«˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªn+C≤Héμ ∫Á‘·+ |òüdtº \Tø˘ $&ÉT<ä˝…’ eT+∫ düŒ+<äq ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. j·TT{°$ yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡, ‹s¡T|ü‹ Áã<äsY‡ dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï á∫Á‘·+ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê\T HÓ\ø=HêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ

á∫Á‘·+˝À dü÷s¡´ >±´+>¥düºsY>± ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô ø±e&É+‘√ Ä>∑düTº˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤ dü+^‘êìï n+~düTÔqï á∫Á‘·+˝À düeT+‘· V”≤s√sTTHé>±

q{ÏdüTÔ+~. n+C≤Hé ∫Á‘·+˝À düeT+‘· >±¢eTsY s√˝Ÿ˝À, dü÷s¡´≈£î »+≥>± q{Ï+#·qT+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ düeT+‘· ‘·$Tfi¯+˝À eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔ+&É>±, ‘Ó\T>∑T˝À eTq+, Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´ ∫Á‘ê\T $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïsTT. Ç$ ¬s+&ÉT >±ø£ eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïsTT. n˝≤π> dü÷s¡´ ≈£L&Ü eTs√ ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô+~.

pHé˝À $Áø£yéT eT÷M ‘·$Tfi¯ V”≤s√ $Áø£yéT ‘·<äT|ü] dæìe÷ pHé HÓ\˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯¢qT+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘·qT X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï ªeTH√Vü≤s¡T&ÉTμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îHêï&ÉT. á dæìe÷≈£î $»jYT$T\ºHé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. $Áø£yéT düs¡düq düeT+‘ê V”≤s√sTTHé>± q{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+ø± ù|s¡T ô|≥ºì á dæìe÷˝Àì ø=+‘· uÛ≤>±ìï ≥Øÿ˝À rj·TqTqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. Bìø√dü+ $Áø£yéT pHé˝À ≥ØÿøÏ yÓfi¯¢qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. @ÄsY eTTs¡T>∑<ëdt, bòÕø˘‡ kÕºsY dü÷º&çjÓ÷dt dü+düú dü+j·TTø£Ô+>± á dæìe÷qT ì]à+#·qTHêïs¡T. &ç Çe÷àyéT á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. m+‘√ø±\+>± Væ≤{Ÿ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï $Áø£yéT≈£î X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï ªeTH√Vü≤s¡T&ÉTμ dæìe÷‘√ Ä˝À≥T rs¡T‘·T+<äì dæ˙ esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. á dæìe÷ pHé ˝Ò<ë E˝…’ HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï á s=e÷+{Ïø˘ Á~∏\¢sY˝À nMT C≤ø£‡Hé V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~.

˝≤+#Y nsTTq ªsêsê ø£èwüíj·T´μ yÓ÷wüHé b˛düºsY

n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ‘·eTHêï k‘Y˝À u≤>± ÁπøCŸ ñqï $T˝Ÿÿ ã÷´{° ‘·eTHêï es¡Tdü>± n‹~∏ bÕÁ‘·\≈£î ôd’Hé #˚k˛Ô+~. Ç{°e˝Ò $$ $Hêj·Tø˘ dæìe÷ ø√dü+ z ôdŒwü˝ŸkÕ+>¥˝À q]Ô+∫q á uÛ≤eT Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À n‹~∏ bÕÁ‘· #˚j·T&ÜìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ‘·$Tfi¯ V”≤s√ ñ<Ûäj·Tì~Û kÕº*Hé, qj·Tq‘ês¡, dü+‘êq+ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ ªqHÓ“+&Üμ dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. sêCÒwt <ä>∑Zs¡ nk˛wæj˚T{Ÿ>± |üì#˚dæq »>∑Bwt á dæìe÷ <ë«sê <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·T+ ø±qTHêïs¡T. á dæìe÷˝À ‘·eTHêï z n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qT+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ ≈£L&Ü ‘·eTHêï Ç{°e˝Ò |üP]Ô #˚dæ+<äì düe÷#ês¡+. Ç~ ø±≈£î+&Ü sêCÒwt <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ªu≤dt mìZs¡Hé uÛ≤wüÿs¡Héμ d”¬øÿ˝Ÿ˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ ôd’Hé #˚dæ+~. {≤|t V”≤s√sTTHé nsTTq ‘·eTHêï Ç˝≤ n‹~∏ bÕÁ‘·\T #˚j·T&É+ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ nsTT‘˚ á dæìe÷\ ‘·sê«‘· ‘·q≈£î Ç˝≤+{Ï Ä|òüsY‡ m≈£îÿe>± ekÕÔj·Tì ≈£L&Ü Ä•+#·e#·TÃ.

u≤©e⁄&é≈£î eTùV≤wt ª1μ H˚H=ø£ÿ&çH˚! eTùV≤wtu≤ãT ‘Ó\T>∑T˝À q{Ï+∫q eHé H˚H=ø£ÿ&çH˚ ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À &ÉuŸ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Áf…Æ\sYqT Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Äπsÿ <äT>∑Z˝Ÿ dü÷º&çjÓ÷ u≤´qsYô|’ edüTÔqï á∫Á‘êìøÏ ªeHéμ- @ø˘ ø± <äyéT nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À düT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wtu≤ãT, ÁøÏ‹düqHé »+≥>± q{Ï+∫q eHé H˚H=ø£ÿ&çH˚ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝…’ nqT≈£îqï |òü*‘êìï <äøÏÿ+#·ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° Væ≤+B˝À &ÉuŸ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ∫Á‘·+ Væ≤+B˝ÀHÓ’Hê u≤ø±‡|ò”düT e<ä› ø£˝…ø£åqT¢ ≈£î]|ædüTÔ+<ë ˝Ò<√ #·÷&Ü*! Ç~˝≤ ñ+fÒ eTùV≤wtu≤ãT-lqTyÓ’≥¢ ø±+_H˚wüHé s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªÄ>∑&ÉTμ wüO{Ï+>¥wüO{Ï+>¥ X¯s¡y˚>∑+>± kÕ>∑T‘√+~. ‘·eTHêï V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚.eTùV≤wtu≤ãT ø=s¡{≤\ •e, eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Çe«&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’q≥T¢ düe÷#ês¡+.

dü+B|t øÏwüHé, ¬sJHê ø£kÕ+Á&É »+≥>± q{Ï+∫q ªsêsê ø£èwüíj·T´μ dæìe÷ |òüdtº \Tø˘ ˝≤+#Y #˚XÊs¡T. n˝≤π> á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q yÓ÷wüHé b˛düºsYì ]©CŸ #˚XÊs¡T. ª˝…C…+&éμ‘√ eT∞¢ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï »>∑|ü‹u≤ãT ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï á dæìe÷øÏ |æ.eTùV≤wtu≤ãT &Ó’¬sø£ºsY. ø£èwüí lìyêdt ì]à+∫q á dæìe÷øÏ n#·Tà dü+^‘·+ n+~+#ê&ÉT. Ç{°e˝Ò á dæìe÷˝Àì bÕ≥\qT yÓ’C≤>¥˝À wüO{Ÿ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ á dæìe÷ wüO{Ï+>¥ <ë<ë|ü⁄ |üPs¡ÔsTT+~. dü+B|t øÏwüHé yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] s√˝Ÿ #˚düTÔqï á dæìe÷ ø£∫Ñ·+>± $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì m+‘√ qeTàø£+>± ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dü+B|t øÏwüHé á dæìe÷ ø±≈£î+&Ü ≈£îe÷sY Hêπ>+Á<ä <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï z s=e÷+{Ïø˘ m+≥¬s’ºqsY˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À Á|æj·÷ u…qØ®, sê• KHêï V”≤s√sTTHé‡>± q{ÏdüTÔHêïs¡T.

ªdü÷|üsY kÕºsY øÏ&Üï|tμ˝À ÁX¯<ëΔ <ëdt 2011˝À $&ÉT<ä\ nsTTq ªyÓTT>∑T&ÉTμ dæìe÷ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À ø£ì|æ+∫q ÁX¯<ëΔ<ëdt, eTs√kÕ] ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT n\]+#·qT+~. á eT<Ûä´ø±\+˝À eT\j·÷fi¯+, u…+>±∞‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ uÛ≤wü\˝À _õ>± ñqï Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T #˚düTÔ+~. ªπssTTμ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔqï ‘·qT ªdü÷|üsY kÕºsY øÏ&Üï|tμ dæìe÷˝À n‹~∏ bÕÁ‘· #˚düTÔ+~. Ä<äs¡Ù u≤\ø£èwüí, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, q+<äT, yÓHÓï\ øÏc˛sY Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔqï á ø±yÓT&û dæìe÷˝À ÁX¯<ëΔ<ëdt ˇø£ sö&û bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·Tqï á dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À ÁX¯<ëΔ<ëdt bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. düTXÊ+‘Y ¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á dæìe÷ì #·+<äT ô|qà≥‡ ì]àdüTÔHêïs¡T.

¬sJHê≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï

bòÕ˝ÀsTT+>¥

mdtm+mdt(•e eTqdüT˝À X¯è‹) ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq V”≤s√sTTHé ¬sJHê. ªs={°Hé \yé k˛ºØμ‘√ ¬sJHê bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø√©e⁄&é˝À m+Á{° Ç∫Ãq ¬sJHê mdtm+mdt, s√{°Hé\yék˛ºØ, X¯+ø£sY ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫+~. ‘êC≤>± {≤©e⁄&é e÷s¡T‹ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ªø=‘·Ô»+≥μ˝À n\T¢•Øwt‘√ ¬sJHê »‘· ø£≥º&É+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+‘√ ¬sõHê≈£î j·T÷‘Y˝À bòÕ˝ÀsTT+>¥ ô|]–+<äH˚ #ÓbÕŒ*. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø ¬sJHê≈£î es¡dü>± Ä|òüs¡T¢ edüTÔHêïsTT.. ô|<ä› u≤´qsYô|’ ªø=‘·Ô »+≥μ Væ≤{ŸqT n+<äT≈£îqï ¬sJHê ø£<∏äqT m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤düTÔqï ≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ ∫Á‘êìøÏ ø£$T≥e«˝Ò<äT. Çø£ Ç|üŒ{Ïπø ø£$Tf…Æq ª|æ\¢ ˙e⁄ ˝Òì J$‘·+μ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT ≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›+>± ñ+~. s¡$‘˚» ª|üesYμ˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. eTs√ V”≤s√sTTHé>± Vü≤ì‡ø£ q{Ïk˛Ô+~. ˇø£ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç∫Ã+~.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

05 05 14  
05 05 14