Page 1

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ôV’≤<äsêu≤<é 5`4`2014 X¯ìyês¡+

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:310 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

yÓ’uÛÑe+>± ø√<ä+&ÉsêeTT&ç s¡<∏√‘·‡e+ ‹s¡T|ü‹˝Àì ø√<ä+&ÉsêeTTì Áã¨à‘·‡yê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± kÕ>±sTT. Áã¨à‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± mì$T<√s√C…’q X¯óÁø£yês¡+ ø√<ä+&ÉsêeTT&çøÏ s¡<∏√‘·‡e ùde ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. XÀuÛ≤j·Te÷q+>± n\]+∫q s¡<∏ä+˝À $X‚wü|ü⁄cÕŒ\+ø£s¡D˝À ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT sêe÷\j·T eT÷&ÛÉ M<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+#ês¡T. kÕ«$Tyês¡T n~Ûs√Væ≤+∫q s¡<∏ëìï ˝≤>∑&ÜìøÏ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\‘√ eT÷&ÛÉM<ÛäT\T øÏøÏÿ]dæ b˛j·÷sTT. s¡<∏ä+ô|’ ñ|ü, $T]j·÷\T #·\T¢‘·÷ ø£s¡÷Œs¡ ˙sê»Hê\T düeT]Œ+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕ«$Tyê]øÏ nX¯« yêVü≤qùde »s¡>∑qT+~. -‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 4, Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

Á|üC≤;Ûwüºy˚T •s√<Ûës¡´+! bı‘·TÔ\T+&Éyé.. 14/75 U≤j·T+!! ¬s’‘·T\qT \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔ+ neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.10 \ø£å\ düVü‰j·T+.. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ ø=‘·Ô>± 10 <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ë\T πø+Á<ä ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>±.. sêÁc˛º<√´>∑T\≈£î y˚‘·Hê\T ‘Ó\+>±D≤ ñ<√´>∑T\≈£î ôdŒwü˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ eT* C≤_‘ê Çø£ –]»qT\T e÷sêE\T 14 m+|” d”≥T¢.. 75 nôd+;¢ d”≥T¢ kÕ~ÛkÕÔ+

{ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY

‘Ó\+>±D≤ uÛÑeHé˝À {ÏÄsYmdt y˚Tìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï #·+Á<äX‚KsYsêe⁄. ∫Á‘·+˝À πøX¯esêe⁄, HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶, áf…\ sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡T\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓ\Te]+#ês¡T.55XÊ‘·+ eT+~ ã\V”≤qesêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ]»πs«wüHé ø£*ŒkÕÔ+. ù|<ä\ dü+πøåe÷ìøÏ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘· ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: bı‘·TÔ\T+&Éyé.. ˇ+{]>±H˚ b˛{°.. {Ϭøÿ≥T¢ Ç#êÃ+. q÷‘·q+>± @s¡Œ&ÉqTqï ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ ÇkÕÔ+. –]»qT\≈£î 12XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*ŒkÕÔ+. düø£\

Á|ü»\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡πø ˇ+≥]>±H˚ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïeTì eTs√e÷s¡T {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ uÛÑeHé˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À bÕغ y˚Tìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘=* C≤_‘êqT

eTT+<äT ô|qT düyêfi¯ó¢ ñHêïsTT. $<äT´‘Y ˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+~. sêuÀj˚T ◊<˚fi¯¢˝À¢ düTe÷s¡T 50y˚\ ø√≥T¢ <ä[‘·T\ n_Ûeè~› ø√dü+ Ks¡Tà #˚kÕÔ+. –]»q ‘·+&Ü\qT Á>±eT |ü+#êj·Tr\T>± >∑T]ÔkÕÔ+. –]»q ‘·+&Ü˝À¢ yê] sê»´y˚T sêuÀ‘√+~. eTTdæ¢+\≈£î 12XÊ‘·+

»qT\ düyÓTà˝À ñ<√´>∑T\T n<äT“¤‘·+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ø±>±H˚ ‘Ó\+>±D≤ ñ<√´>∑T\≈£î ôdŒwü˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T ÇkÕÔ+. n~Ûø±s¡T\≈£î N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ ã~©\T ñ+&Ée⁄. e÷eT÷\T ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ eT÷&˚fi¯¢ø=ø£kÕ] ‘·s¡TyêsTT 2˝À

d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆

yÓ÷&û‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ;CÒ|” Hêj·T≈£îsê\T |ü⁄s¡+<˚X¯«]

HÓ\÷¢s¡T: ;CÒ|” Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Ä bÕغ Hêj·T≈£îsê\T |ü⁄s¡+<˚X¯«] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: Ä+Á<ÛäsêÁwüº $uÛÑ»q sêÁwüº #·]Á‘·˝ÀH˚ <äTs¡<äèwüºø£s¡ dü+|òüT≥q nì ;CÒ|” d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü#ês¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åîsê\T <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<ÛäsêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚j·÷\+fÒ qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì |ü⁄s¡+<˚X¯«] nHêïs¡T. kÕúìø£ {ÖHéVü‰\T˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–q ;CÒ|” mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À ÄyÓT bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ø=+‘· bÕ´πøJ nsTTHê \_Û+∫+<ä+fÒ n~ ns¡TDYC…’{°¢, yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT #˚dæq b˛sê≥|òü*‘·y˚Tqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü»\ Ä‘·à>ös¡e+ <Óã“rùd˝≤ Á|üe]Ô+∫+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘·s¡TyêsTT 2˝À

n~ÛcÕ˜q+‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤: u≤\ø£èwüí

dæsê >∑Ts¡TÔô|’ ád” Ä<˚X¯+

&Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À πøÁJyê˝Ÿô|’ <ë&ç

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 4: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘·eT ÁbÕ+‘·+ qT+∫ b˛{° #˚j·÷\ì sêh+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡ì... n~ÛcÕ˜q+‘√ #·]Ã+#êø£ mø£ÿ&É qT+∫ b˛{°#˚j·÷˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤qì dæ˙q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. ˝…C…+&é $»jÓ÷‘·‡e j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T e∫Ãq u≤\j·T´≈£î n_Ûe÷qT\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eTÚs¡´ ÇHé ¨≥˝Ÿ qT+∫ ˝…C…+&é dæìe÷ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï Äq+<é ~∏j˚T≥sY es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n_Ûe÷qT\‘√ s¡Vü≤<ës¡T\T øÏøÏÿ]dæ b˛j·÷sTT. ˝…C…+&é ∫Á‘·+ &Ó’˝≤>∑T\T #ÓãT‘·÷ u≤\ø£èwüí n_Ûe÷qT\qT n\]+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: kÕs¡«Á‹ø£ mìï ø£\≈£î dæsê>∑Ts¡TÔô|’ d”ád” Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ z≥s¡¢≈£î ≈£î&ç#˚sTT #·÷|ü⁄&ÉT y˚\Tô|’ dæsê>∑Ts¡TÔ y˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚•+∫+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 4: ÄyéT ÄBà bÕغ düeTq«j·Tø£s¡Ô ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ <ë&ç #˚XÊ&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ &Ûç©¢˝Àì <äøÏåDY|ü⁄]˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤düTÔqï πøÁJyê˝Ÿô|’ yÓqTø£ qT+∫ <ë&ç »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq e´øÏÔøÏ Ä|t ø±s¡´ø£s¡Ô\T <˚Vü≤X¯ó~∆ #˚dæ b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. |òüT≥qô|’ |üP]Ô $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. >∑‘· HÓ\ yês¡D≤dæ |üs¡´≥q˝À πøÁJyê˝Ÿô|’ Ç+≈£î #·*¢q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. uÛ≤»bÕ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&ûøÏ b˛{°>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì yês¡D≤dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ πøÁJyê˝Ÿ b˛{°#˚düTÔHêïs¡T.

ì+–˝ÀøÏ |”mdtm˝ŸM

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lVü≤], @Á|æ˝Ÿ 4: uÛ≤s¡‘· ÁbÕ+rj·T ~XÊìπs›X¯ ñ|üÁ>∑Vü≤ e´edüú(◊ÄsYmHémdtmdt)`1;ì yÓ÷düTø=+≥÷ b˛˝≤sY XÊ{Ï˝…’{Ÿ ˝≤+#Y yÓVæ≤ø£˝Ÿ(|”mdtm˝ŸM)`d”24 yêVü≤ø£ØHÍø£ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.14 >∑+≥\≈£î lVü≤]ø√≥ qT+∫ ì+–øÏ ãj·T˝Ò›]+~. dürwt <ÛëeHé n+‘·]ø£å πø+Á<ä+˝À Á|üjÓ÷>±ìøÏ eTT+<äT>± »]π> ªøö+{Ÿ&ÍHéµ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ ø=qkÕ–+~. á Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± XÊgy˚‘·Ô\T yêVü≤ø£ØHÍø£˝À >±´dt |òæ*¢+>¥, &û$Tqs¡˝…’CÒwüHé, e÷düºsY ø£+|üP´≥sY nqTdü+<Ûëq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. sê¬ø{Ÿ ˇø£{Ï, eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ |òüTq Ç+<Ûäq+— ¬s+&ÉT, Hê\T>∑T <äX¯˝À¢ Á<äe Ç+<Ûäq+ ì+bÕs¡T. #Ó+>±fi¯eTà≈£î #ÛÓ’s¡àHé |üP»\T: Á|üjÓ÷>∑+ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú(|”mdtm˝ŸM) #ÛÓ’s¡àHé sê<Ûëø£èwüíHé dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥˝Àì #Ó+>±fi¯eTà Ä\j·÷ìøÏ e∫à neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. |üP»\ nq+‘·s¡+ sê<Ûëø£èwüíHé cÕsY≈£î yÓ[¢ Á|üjÓ÷>∑+ô|’ XÊgy˚‘·Ô\‘√ #·]Ã+#ês¡T. Á|üjÓ÷>±ìï Á|ü‘·´ø£å+>± MøÏå+#˚+<äT≈£î #Û·rÔdt>∑&Ûé >∑es¡ïsY X‚KsY <ä‘·TÔ >∑Ts¡Tyês¡y˚T cÕsY≈£î #˚s¡Tø=Hêïs¡T.

n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ

ãT<ä›Á|ükÕ<é sêJHêe÷ ÄyÓ÷~+∫q >∑es¡ïsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ eT+&É* ãT<ä›Á|ükÕ<é sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ãT<ä›Á|ükÕ<é sêJHêe÷qT >∑es¡ïsY qs¡dæ+ Vü≤Hé ÄyÓ÷~+#ês¡T. n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ dü+|òü÷ìï s¡<äT› #˚dü÷Ô >∑es¡ïsY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ãT<ä›Á|ükÕ<é Ç{°e\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\ô|’ ‘ê‘êÿ*ø£ ùdº : düTÁ|”+ &Ûç©¢: sêh+˝À Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ ùdº $~Û+∫+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT á HÓ\ 7e ‘˚B (k˛eTyês¡+)øÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. düe÷<Ûëq+ Çyê« \ì sêh mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ Hê´j·TkÕúq+ H√{° düT\T C≤Ø #˚dæ+~. m≈£îÿe ø±\+ |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+ #·≈£î+&Ü ñ+#·˝ÒeTì mìïø£\ dü+|òüT+ ù|s=ÿq>±, m+<äT≈£î ñ+#·˝Òs¡ì Hê´j·TkÕúq+ Á|ü•ï+∫+~. sêh ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ Á|üø±s¡+ @Á|æ˝Ÿ 9q eTTì‡|ü˝Ÿ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ #˚|ü{Ϻ |òü*‘ê\qT n<˚ s√E Á|üø£{Ï+#ê\ì mìïø£\ dü+|òüT+ ìs¡ísTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.


≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À n~ø±s¡+ #˚|üfÒº~ ôd’øÏ˝≤, bòÕ´Hê ? X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T 4 @Á|æ˝Ÿ: ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z+˝Àì 6 eT+&É˝≤˝À¢ Á|üeTTK eT+&É\yÓTÆq ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝Àì 18 |ü+#êsTTr\ |ü]~˝Àì 43793 eT+~ z≥s¡T¢ áHÓ\ 11e ‘˚Bq õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]dü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷õø£es¡Z düuÛÑT´\qT ‘·eT z≥T <ë«sê

yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ ‘√ b˛{Ï |ü&ÉT‘·Tqï {Ï.&ç.|æ

mqTïø√qTHêïs¡T.eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ≥+>∑T≥÷s¡T˝Àì Hê\T>∑T ôd¬>à+≥¢˝À Á|üeTTø£+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ yÓ’.ø±.bÕ \≈£î #Ó+~q j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´s¡T›\ eT<ä´ u≤Vü‰ u≤V”≤>±, qTyê« H˚Hê nH˚ $<ä+>± b˛{°‘·‘·«+ ô|]– Ç+{Ï+{Ï mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ˝ÀbÕsTTø±] ˇ|üŒ+<ë\‘√ nuÛÑ´s¡T›\T kÕÔìø£ Hêj·T≈£î\T eTT+<äT≈£î <ä÷düT¬ø\T‘·THêïs¡T. ø=s¡e

kÕúHê\≈£î yÓ’.ø±.bÕ {Ï.&ç. |æ\ eT<ä´ nuÛÑ´s¡T›\T #ê|ü ÁøÏ+ <ä˙s¡T˝≤ me] Á|üj·T ‘êï\T yês¡T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ {Ï.&ç.|æ nuÛÑ´s¡T›\T mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫ ‘·eT @C…+≥¢ $esê\T n+<äCÒj·T>± yÓ’.ø±.bÕ nuÛÑ´s¡T›\T ‘·eT @C…+≥¢ $esê\T n+<äCÒj·T&É+˝À MTq y˚TcÕ\T ˝…øÏÿdüTÔqHêïs¡T @C…+≥¢ $esê\T ùdø£]+#·&É+˝À

b˛*+>¥ ùdºwüHé\ yêØ>± mqTï≈£îH˚ z≥s¡¢ $esê\T

yÓ’.ø±.bÕ Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ|ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T |ü\T s¡ø±\T>± $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. yÓ’.ø±.bÕ˝À q÷‘·q+>± #˚]q eT+&É* XÊdüq düuÛÑT´\T b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄ ø£+<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷õø£es¡Z nôd+;¢ kÕúHêìøÏ yÓ’.ø±.bÕ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚j·÷\ì Ä•düTÔ ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ ø±$+#·Tø= qT≥˝À ìeT>∑ïyÓTÆHês¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T »&é.|æ.{Ï.dæ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚düTÔqï {Ï.&ç.|æ nuÛÑ´]∆ì |ü{≤|ü+E\ ø√fÒX¯«s¡eTà $»j·T+ <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’qfÒ¢qì |ü\Te⁄s¡T z≥s¡T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T

}|ü+<äT≈£îqï ø±+Á¬>dt Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

eT+&É\+˝Àì18 j·T+.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡T›\qT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dæ+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 4: dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝À k˛eTsêE|ü*¢ |ü+#êsTT‹ {Ï.|æ q>∑sY ¬s+&Ée yês¡T¶˝À myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛{°#˚j·TqTqï {Ï.&ç.|æ H˚‘· ø=eT] –] yÓ+ø£≥ s¡eTDeTà >±s¡T ¬s+&Ée yês¡T¶˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. á Á|ü#êsêìï eT+&É\ {Ï.&ç.|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚\TŒ\ dæ+>∑j·T´, yÓ’dt #Ó’s¡àHé sê+u≤ãT, düs¡Œ+#Y ø=+&Éj·T´ eT]j·TT ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZì á mìïø£\ Á|ü#êsêìï u≤]>± ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_Ûs¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥. @Á|æ˝Ÿ 4: |ü≥ºD+˝Àì Ä+Á<Ûë u≤|ædüTº #·sYà Äes¡ D˝À sêÁw”ºj·T Á¬ø’düÔe |ü]wü‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_Ûsê ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+dü∆ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ¬ø.sêyÓ÷àVü≤ qsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. dü+dü∆ e´ekÕ∆|ü≈£î\T &Üø£ºsY πømdt s¡+õ‘Y z|òüsY »qà ~q+ dü+<äs¡“¤+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTe÷s¡T 50 eT+~ Á¬ø’düÔe |ü]wü‘Y≈£î #Ó+~q bÕdüºsY\T, dü+|òüT düuÛÑT´\T bÕ˝§Zì s¡ø£Ô<ëq+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

πs|ü⁄ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥. @Á|æ˝Ÿ 4: m+|”{°d”, »&ûŒ{°d”\≈£î dü+ã+~Û+∫ á HÓ\ 6e ‘˚B Ä~yês¡+ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïj·Tì kÕeTs¡¢ø√≥ eT+&É\ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛*+>¥ yÓT{°]j·T˝ŸqT X¯ì yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pì j·TsY ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\ qT ø±øÏHê&É Mmdt \ø°åà eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ q+<äT uÛÑÁ<ä|üs¡#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄, düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘· »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

ôd’˝…Hé‡ ` ôd’˝…Hé‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 4 : Nsê\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ÁbÕ<˚•ø£ mìïø £\T s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷sêsTT. ìqï{Ïes¡≈£î eTq >∑Ts¡TÔH˚ >∑Ts¡TÔ+ #·Tø=+&ç. eT+eTà*ï ¬>*|æ+#·+&ç nì n&ç–q nuÛÑ´s¡T∆ ‘·eT Á|ü#ês¡ |òüT{≤ºìøÏ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ ‘Ós¡|ü&ç+~. Á|üdüTÔ‘· Nsê\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À 45 ÁbÕ<˚•ø±\T ñ+&É>± n+<äT˝À y˚≥bÕ˝…+ eT+&É\+˝À ø£sƒê]bÕ˝…+ ÁbÕ<˚•ø£ nuÛÑ´]∆ >∑&ɶ+ ≈£îe÷] >±s¡T @ø£ Á^e+ ø±>±, $T>∑‘ê 44 kÕúHê\≈£î 166 eT+~ düuÛÑT´\T ã]˝À ñHêïs¡T. n+<äT˝À eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 31,448 eT+~ ñHêïs¡T. $] ô|’H˚ ÄX¯\T ô|≥Tºø=Hêïs¡T.

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ms¡T ` Çø£ ô|’ mes¡T? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 4: 1995 qT+∫ C…&é.|æ.{Ï.dæ \qT mqTïø=q&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTq≈£î 1. uÀsTTq yÓ+ø£qï ( {Ï.&ç.|æ 1995`2000) 2. _Á{≤ düTC≤‘· (ø±+Á¬>dt 2001` 2006) 3. >∑T<ä›+{Ï #·+Á<äeTÚ[ >±s¡T ({Ï.&ç.|æ 2006` 2011) eT] Çø£ ô|’ mes¡H˚~ ‘Ó*j·÷\+fÒ |òü*‘ê\ yÓ\Te&˚ es¡≈£î Ä>±*‡+<˚ Çø£ ô|’ mes¡H˚~ z≥s¡T¢ ‘˚\TkÕÔs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 4: ø=+CÒ&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~˝Àì 1e HÓ+ b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 524 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 544 eT+~ Ád”\T yÓTT‘·Ô+ 1072 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ¬s+&Ée HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé ˝À 537 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 535 eT+~ Ád”\T 1072 eT+~ z≥s¡T¢, 3 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 591 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 483 eT+~ Ád”\T 1074 eT+~ z≥s¡T¢ yÓTT‘·Ô+ 3218 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. bı+<ä÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~˝Àì H4 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùd¢wüHé˝À 432 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 448 eT+~ Ád”\T yÓTT‘·Ô+ 880 eT+~, 5 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 424 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 456 eT+~ Ád”\T 6 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 429 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 462 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2651 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T eTs¡¢bÕ&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~˝Àì 7 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 532 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 483 eT+~ Ád”Ô\T, 8 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 503 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 520 eT+~ Ád”\T yÓTT‘·Ô+ 2038 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. j·T+.ì&ÉeTq÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àì 9 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 463 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 493 eT+~ Ád”Ô\T, 10 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 458 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 498 eT+~ Ád”Ô\T, 11 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 486 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 480 eT+~ Ád”\T yÓTT‘·Ô+ 2878 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T¢ y˚j·TqTHêïs¡T. ø£+<äT\÷s¡T 12 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 316 eT+~ |ü⁄s¡T|òüîwüß\T 312 eT+~ Ád”Ô\T 13 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 234 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 237 eT+~ Ád”Ô\T 14 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 406 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 390 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 1895 eT+~ z≥s¡T¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. ø±s¡TeT+∫˝Àì 1 qT+&ç Äs¡T yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ 15 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 341 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 325 eT+~ Ád”Ô\T 16 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 330 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 336 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 1332 eT+~, ø±s¡TeT+∫ 7 qT+&ç 12 yês¡T¶\ es¡≈£î 17 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 340 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 326 eT+~ Ád”Ô\T 18 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 327 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 344 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 1337 eT+~ eT\¢es¡bÕŒ&ÉT˝Àì 19 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 450 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 495 eT+~ Ád”Ô\T •e|ü⁄s¡+ 20 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 209 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 199 eT+~ Ád”Ô\T ‘·÷s¡TŒ Hêj·TT&ÉTbÕ˝…+

˝Àì 21 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 363 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 382 eT+~ Ád”Ô\T 22 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 387 eT+~ |ü⁄s¡T|òüîwüwüß\T 367 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2852 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. e\÷¢s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àì 23 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 385 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 410 eT+~ Ád”Ô\T 24 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 384 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 413 eT+~ Ád”Ô\T dü÷sê¬s&ç¶bÕ˝…+ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì 25 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 290eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 315 eT+~ Ád”Ô\T 26 HÓ+ãs¡Tb˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 309 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 305 eT+~ Ád”Ô\T yêùd|ü*¢bÕ&ÉT |æs¡~˝Àì 27 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 344 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 351 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 3506 eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø=qTHêïs¡T. ø±≈£î≥÷] yê]bÕ˝…+ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~˝Àì 28 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 391 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 409 eT+~ Ád”Ô\T, 29 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 398 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 404 eT+~ Ád”Ô\T, »j·Tes¡+˝Àì 30 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 266 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 294 eT+~ Ád”Ô\T, 31 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 265 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 295 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2722eT+~, »eTTà\bÕ˝…+ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~˝Àì 32 b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 395 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 401 eT+~ Ád”Ô\T 33 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 393 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 403 eT+~ Ád”Ô\T 34 qHÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 374 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 423 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2383 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T¢ y˚j·TqTHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T 1 qT+&ç 5 yês¡T¶\ es¡≈£î 35 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 286 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 290eT+~ Ád”Ô\T 36 HÓ+ãs¡T b˛*Ä+>¥ ùdºwüHé˝À 292 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 284 eT+~ Ád”Ô\T 37 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 281 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 295 eT+~ Ád”Ô\T 38 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 273 eT+~ |ü⁄s¡Twü\T 303 eT+~ Ád”Ô\T 39 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 276 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 300 Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2880 eT+~ z≥s¡T¢ j·T+.|æ.{Ï.dæ düuÛÑT´\qT mqTïø√qTHêïs¡T.≥+>∑T≥÷s¡T 6 qT+&ç 10yês¡T¶\ es¡≈£î 40 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 277 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 299 eT+~ Ád”Ô\T 41 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 296 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 280 eT+~ Ád”Ô\T 42 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 282 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 294 eT+~ Ád”Ô\T 43 HÓ+ãs¡T b˛*+>∑ ùdºwüHé˝À 266 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 3120 eT+~ Ád”Ô\T 44 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 288 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 288 eT+~

ø±y˚] Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡ uÀ˝≤Ô: ˇø£] eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+øÏbÕ&ÉT s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 4: ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ qs¡kÕ|ü⁄s¡+ yÓfi¯óÔqï ø±y˚] Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡ ø£ècÕíõ˝≤¢ ø£+øÏbÕ&ÉT eT+&É\+ |ü⁄Hê~ bÕ&ÉT` ø√eT{Ï>∑T+≥ Á>±e÷\ eT<Ûä´ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á

Á|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, |ü~eT+~øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ø£å‘·>±Á‘·T\qT Hê\T>∑T 108 yêVü≤Hê˝À¢ $»j·Tyê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+ #ês¡T. |ü⁄Hê~bÕ&ÉT #Ós¡Te⁄ <ë{Ïq ‘·sê«‘· eT\T|ü⁄ e<ä›

yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT,ns¡TDYC…’{°¢ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJô|’ ˇ‹Ô&ç #˚ùd+‘· es¡≈£î Á|ü<Ûëì m+<äT≈£î düŒ+~+#·˝Ò<äì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢ eTT+<äT>±H˚ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î yÓ[¢q|üŒ{Ïø° Äj·Tq nø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ MT<ä Á|üø£≥q #˚j·Tø£b˛>± sê»´düuÛÑ˝À $~Û˝Òì |ü]dæú‹˝ÀH˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. j·T÷|”@≈£î Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ |ü≥¢ @bÕ{Ï Áù|eT ñ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#êÃs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝Àì 134 eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT e÷Á‘·y˚T Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø£*|æ Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ 7 eT+&É˝≤\T ‘Ó\+>±D˝À ñ+#·&É+ e\¢ Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘êìøÏ qwüºy˚T‘·|üŒ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äHêïs¡T. <äT>∑sê»|ü≥ï+ b˛s¡TºqT <äT>∑sê» |ü≥ï+ b˛s¡TºqT HÓ\÷¢s¡T≈£î πø{≤sTTkÕÔqq&É+ ñ‘·TÔ‹Ô Vü‰MTe÷Á‘·y˚Tqì nHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥ düMT|ü+˝À ñqï |ü⁄*ø±≥T düs¡düT‡ |üsê´es¡D≤ìøÏ >∑T] nj˚T´ Á|üe÷<ä+ eTs√yÓ’|ü⁄ uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú Á|üjÓ÷>∑+#˚ Á|ü‹kÕ] 20 s√E\ bÕ≥T <äT>∑sê» |ü≥ï+ b˛s¡TºqT eT÷dæy˚j·÷*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. e+{Ï

kÕ+πø‹ø£ n+XÊ\T eTT&ç|ü&ç ñqï m+<äT≈£î <äT>∑sê»|ü≥ï+˝À b˛s¡Tº @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì sêeTj·T´|ü≥ï+ Á>±eT+˝À b˛s¡Tº @sêŒ≥T≈£î neø±X¯+ ñ+&ç ≈£L&Ü m+<äTø£ eT+ps¡T #˚j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À yÓsTT´ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ düeTTÁ<ä rs¡ ÁbÕ+‘·+ ñqï+<äTq |ü~ b˛s¡Tº\T @sêŒ≥T #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì, Ç~ ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ¬s’‘·T\≈£î j·T÷|”@ 72y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TD+ô|’ e&û¶ì e÷|ò” #˚j·T&É+ ø£+fÒ e´ekÕj·T s¡+>∑+˝ÀH˚ düeT÷\yÓTÆq e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îe∫à ¬s’‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ ÇùdÔ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü πøe\+ sê»ø°j·T nedüsê\ ø√düy˚T Ä s√E j·T÷|”@ s¡TD e÷|ò”ì Áb˛‘·‡Væ≤+∫+<äHêïs¡T. ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ e´ekÕj·T s¡+>±ìï n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT qT+∫ dü+düÿ]+#·&É+‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\T düT_Ûø£å+>± ñ+&˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ;CÒ|” bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯yÓTT‘·Ô+MT<ä 1200 yÓT>±

≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 4: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq nq+‘·es¡+ Á>±eT+˝À ø±+Á¬>dt j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± j·Tdt.{Ï ø±\ì qT+&ç Á|ü#ês¡s¡+ ÁbÕs¡+_+#·&É+‘√ –]»qT\ qT+&ç n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ \_+∫+~. eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä´ø£å\T @ø± Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·T j·Tdt.{Ï ø±\˙\qT n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚TwtqT ¬>*|æùdÔ MT n_Ûeè~›ø√dü+ ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì z≥s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z j·Tdt.dæ ôd˝Ÿ ÇHé #êsY® $T&Édü\ ãT<ä›ø√{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·T ø£ø=+&˚|æ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$ X‚wüß nq+‘·es¡+ Á>±e÷ìøÏ <ë<ë|ü⁄>± 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#ês¡ì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø£eT÷´ì{ÏVü‰\T, dæyÓT+≥T s√&ÉT¶\T eT]j·TT nq+‘·es¡+ qT+&ç yÓ\>∑|üP&ç es¡≈£î ÄsY _ s√&ÉT¶ y˚sTT+∫q |òüTq‘· ˇø£ÿ ø=+&˚|æ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$ X‚wüß≈£î e÷Á‘·y˚T #Ó+<äT‘·T+<äì z≥s¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nq+‘·es¡+ yÓ\>∑|üP&ç Á>±eT\T Ç+ø± n_eè~› #Ó+<ë\+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ j·T+..j·T˝Ÿ.m õ$. X‚wüß ã\|ü]∫q nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt qT uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#·e\dæ+~>± Á>±eT Á|ü»\qT ø√sês¡T. B+‘√ –]»qT\ qT+&ç eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. Á>±eTdüTÔ\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]›ì ¬>*|ækÕÔ$T eTTø£Ô ø£+sƒ¡+‘√ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt j·TTe»q Hêj·T≈£î&ÉT e÷J j·T+.|æ.{Ï.dæ u§&ÉT¶ dürwt e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç j·T+.j·T˝Ÿ.m õ$ X‚wüß ã\|ü]∫q j·Ts¡e÷\ s¡y˚TwtqT nq+‘·es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ nì #ÓbÕŒs¡T. j·TTe≈£î&ÉT nsTTq s¡y˚TwtqT ¬>*|æùdÔ MT n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤&Éì MT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ ø±ã{Ϻ MT n+<äs¡T dü«‘·+Á‘·+>± |üì#˚sTT+#·Tø√e#·Ãì Á>±eT z≥s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á Á|ü#êsêìøÏ ø±+Á¬>dt j·TTe»q Hêj·T≈£î&ÉT ‘Ó\>∑‘√{Ï &˚$&é, $T&Édü\ e÷ <äe, u≤ãT, düTπswt, düT˙˝Ÿ eT]j·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚H˚‘· #·÷|ü⁄ ` @H˚‘· yÓ’|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 4: #˚H˚‘· eè‹Ôì <ÛÓ’e+>± u≤$+#˚ H˚‘· ø±]à≈£î\ <äTd曋ì #·÷düTÔ+fÒ me]¬ø’Hê uÛ≤<ä ø£\T>∑T‘·T+~. ˇø£ ≈£î≥T+ ã+ yÓTT‘·Ô+ ¬sø£ÿ\ eTTø£ÿ\T #˚düTø=ì ø£wüº|ü&çHê ≈£î≥T+ã+ >∑&Ée&É+ ø£wüº+>± e÷]+~. m+‘· ø£wüº|ü&çq H˚‘· Ä<ëj·T+ 16 000 n+fÒ HÓ\≈£î 1350 s¡÷bÕj·÷\T e÷Á‘·y˚T n+fÒ s√E≈£î s¡÷ 45 e÷Á‘·y˚T ˇø£ |üø£ÿq ì‘·´ nedüs¡ <Ûäs¡\T Äø±XÊìï n+ {≤sTT. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ñ+&É<äT. Ä Hê&ÉT yÓ’.mdt n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ #˚H˚‘· Ä‘·àVü≤‘·´\T, Ç‘·s¡ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ l ø=ìCÒ{Ï s√X¯j·T´ >±] n<Ûä´ø£å‘·q 36 dæbòÕ s¡T‡\ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·T>± n+<äT˝À 4 e÷Á‘·y˚T neT\T nsTTHêsTT. Nsê\ eTT<äT›_&ɶ>± |æ\eã&˚ s√X¯j·T´ >±s¡T ø£$T {Ï˝À ñqï Nsê\ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ |ü]dæú‹ @e÷Á‘·+ e÷s¡˝Ò <äT.ø±q Ä‘·àVü≤‘·´\T e÷Á‘·+ ‘·>±Zj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ.uÛ≤s¡‘ê eì U≤´‹ì »>∑~«U≤´‘·+ #˚dæq H˚‘·qï ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ‹q &ÜìøÏ ‹+&ç ˝Òø£ _≈£îÿ eT+≥THêï&ÉT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À ªªø°ås¡|ü⁄] (Nsê\) ≈£î ˇø£ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+<ä+fÒ n~ #˚H˚‘·\ |ü⁄D´+ nì #ÓbÕŒ*. #˚H˚‘· s¡+>±ìï Ä<äTø=H˚ eP´Vü≤+, Bs¡Èø±*ø£ |ü]cÕÿ s¡+ #·÷ù| Hêj·T≈£îH˚ï mqTïø=yê\ì #˚H˚‘·qï u≤$düTÔHêïs¡T.

Á|üC≤;Ûwüºy˚T •s√<Ûës¡´+!

<ä≥ºyÓTÆq eT+#·T‘√ s√&ÉT¶ ø£ì|æ+#·ø£ Á|üe÷<ä+ »]–+<äì ãdüT‡ Å&Ó’esY #ÓãT‘·THêï&ÉT. n‹y˚>∑y˚T Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DeTì Á|üj·÷DÏ≈£î\T Äs√|ædüTÔ Hêïs¡T. |òüT≥Hê düú*øÏ #˚s¡T≈£îqï b˛© düT\T yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT Å&Ó’esY s¡$ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ã~©\T ñ+{≤sTT. neTs¡Ms¡T\≈£î |ü⁄cÕŒ+»* |òüT{Ï+#êπø Á|üuÛÑT‘·« |üqT\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ+. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç∫Ãq s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔ+. ¬s’‘·T\+<äØï \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤ bÕ¢Hé¶ ã&Ó®{Ÿ 40 qT+&ç 50y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ ñ+≥T+~. yÓTÆHê]{°\ ø√dü+ yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚kÕÔ+. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>± y˚‘·Hê*kÕÔ+. ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚kÕÔ+. $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À \ø£åeT+~øÏ yê≥¢ kÂs¡ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+&É>±, ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔ+.neTs¡Ms¡T\ dü÷úbÕ\qT ì]àkÕÔ+. 125 >∑C≤\ ˇø£ÿ >∑T»sê‘Y sêÁwüº+˝À qπs+Á<äyÓ÷&û ÁbÕ+>∑D+˝À &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷+ Çfi¯ó¢ ì]à+∫ ÇkÕÔ+. s¡TD≤\T düeTs¡ú‘· ø±s¡D+>± 800 yÓT>± yê≥¢ #Ó*¢+#·qedüs¡+ ˝Ò<äT. neTs¡Ms¡T \≈£î≥T+u≤\≈£î 10\ ø£å\ $<äT´‘YqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ Ä]úø£ düVü‰j·T+, yê] ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]øÏ sêqTqï mìïø£˝À¢ qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ ÇkÕÔ+. $ø£˝≤+>∑T≈£î 1500, eè<äT∆\≈£î, ø±>±H˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ≈£L&Ü yÓsTT´ $‘·+‘·Te⁄\≈£î 1000 s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq ô|q¸Hé ÇkÕÔ+. yÓT>±yê≥¢ kÂs¡ $<äT´‘YqT ñ‘·Œ‹Ô ‘Ó\+>±D≤˝À ø=‘·Ô>± eTs√ 14 õ˝≤¢\T @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶≈£î n~Ûø±sê\T ÇkÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤˝À #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì E´&çwæj·T˝Ÿ Vü≤]u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À #Ós¡Te⁄\≈£î,≈£î+≥\≈£î |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ ‘ÓkÕÔ+.uÛÑ÷$T ˝Òì Á|ü‘˚´øÏ+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ˇπø ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡Tù|<ä\≈£î 3mø£sê\ #=|ü⁄Œq uÛÑ÷$T ÇkÕÔ+. dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T πø+ÁBø£è‘· n_Ûeè~∆ »s¡>∑&É+ e\¢ sêÁwüº ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü ÇkÕÔ+. Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À \ø£å mø£sê\≈£î $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\T kÕ>∑T˙s¡T ÇkÕÔ+. \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤ìï ¬s’‘·T\≈£î qwüºb˛j·÷j·Tì, nsTT‘˚ á |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ ÇkÕÔ+. ¬s’‘·T\qT \øå±~Ûø±s¡T\qT #˚kÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤˝À 24 ìyéT‡ ~<˚›+<äT≈£î $πø+ÁBø£s¡D n_Ûeè~∆ì ;CÒ|”ì ‘·s¡Vü‰ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\qT ì]àkÕÔ+. $<äT´‘Y ˝À≥TqT #˚|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ ‘=+<äs¡>± uÛÑØÔ #˚düTø√yê*. ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤+{Ï q>∑sê\qT eT]ìï qT+∫ m≈£îÿe eT+~ m+|”\qT |ü+ù|˝≤ ì]àkÕÔ+. ◊{Ï◊ÄsY‘√ 50 \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ekÕÔsTT. bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T ;CÒ|”øÏ sê»ø°j·T n$˙‹ì Js√ #˚kÕÔ+. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç‘˚ m+‘·{Ï düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” yê]HÓ’Hê ñù|øÏå+#·uÀ+. ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü \+#·+ ô|≥º≈£î+&Ü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ <˚X¯+˝À s¡÷.50y˚\ |üqT\j˚T´˝≤ #˚kÕÔ+.ã‘·Tø£eTà |ü+&ÉT>∑qT sêÁwüº |ü+&ÉT>∑>± ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ Á|üø£{ÏkÕÔ+. ø£fi≤ø±s¡T\qT Ä<äT≈£î+{≤+.øÏsêsTTbÕ\q ø±yê˝À.. #˚düTÔ+<äì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á dü«j·T+ bÕ\q ø±yê˝À ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»˝Ò ‘˚\Tà ø√yê*. ¬ødæÄsY ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ H˚‘·\T düTπsXŸ¬s&ç¶, ¬ø. >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· bıHêï\ \ø£åàj·T´≈£î ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D≤˝À Ä+»H˚j·T¬s&ç¶, ¬ø.$»j·T\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T ø±+Á¬>dt 35 kÕúHê\≈£î $T+∫ b˛{° Çe«˝Ò<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bıHêï\ \ø£åàj·T´ô|’ dæ_◊ πødüT ñ+~. >√eTTK yê´Á|òüT+ #·+<ëq bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆ yÓ÷&û‘√H˚ kÕ<Ûä´+ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2880 eT+~ z≥s¡T¢ ≥+>∑T≥÷s¡T <äøÏåD+ qT&É+ j·T+.|æ.{Ï.dæ düuÛÑT´ì mqTïH√qTHêïs¡T.≥+>∑T≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ˝Àì 11 qT+&ç 15 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ 45 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 282 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 294 eT+~ Ád”Ô\T 46 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 241 eT+~ |ü⁄s¡T|òüîwüß\T 335 eT+~ Ád”Ô\T 47 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 267 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 309 eT+~ Ád”Ô\T 48 HÓ+ãs¡T ã÷‘Y˝À 256 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 320 eT+~Ád”Ô\T 49 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 266 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 310 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2880 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ $|æjÓ÷–+#·T ø√qTHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T (|ü&ÉeTs¡) 16 qT+&ç 20 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ 50 b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 275 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 301 eT+~Ád”Ô\T 51 HÓ+ãs¡T ã÷‘Y˝À 287 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 289 eT+~ Ád”Ô\T 52 b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 250 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 326 eT+~ Ád”Ô\T 53 b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 290 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 286 eT+~ Ád”Ô\T 54 ã÷‘Y˝À 94 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 98 eT+~ Ád”Ô\T 55 HÓ+ãs¡T ã÷‘Y˝À 200 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 207 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 2903 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ ÷ –+#· T ø√qTHêïs¡ T .Ä\≈£ L s¡ b Õ&É T 1qT+&ç 6 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ 56 q+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 365 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 385 eT+~ Ád”Ô\T, 57 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 363 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 387 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 1500 eT+~ Ä\≈£Ls¡bÕ&ÉT 7 qT+&ç 12 yês¡T¶\es¡≈£î 58 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 380 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 370 eT+~ Ád”Ô\T 59 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 387 eT+~|ü⁄s¡Twüß\T 370 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 1507 eT+~z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. nq+‘·es¡+˝Àì 60 HÓ+ãs¡T ã÷‘Y˝À 323 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 333 eT+~ Ád”Ô\T ‘˚≥T|ü⁄s¡+ 61 HÓ+ãs¡T b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À 162 eT+~|ü⁄s¡Twüß\T 166 eT+~Ád”Ô\T ‘êfi¯flbÕ˝…+˝Àì 62 HÓ+ãs¡T ã÷‘Y˝À 175 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 153 eT+~ Ád”Ô\T |üdüT≈£î<äTs¡T 63,HÓã+s¡T ã÷‘Y˝À 169 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 168 eT+~ Ád”Ô\T yÓ\>∑|üP&ç 64 ã÷‘Y˝À 379 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 398 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ nq+‘·es¡+ j·T+.|æ.{Ï.dæ kÕúHêìøÏ 5 b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À¢ ø£\|æ 2426 eT+~ z≥s¡T¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝Àì 18 |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À>∑\ 64 b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À 21503 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T 22290 eT+~ Ád”Ô\T yÓTT‘·Ô+ 43793 eT+~ 18 eT+~ j·T+.|æ.{Ï.dæ \ uÛÑ$wü´‘·TÔqT ‘˚\ÃqTHêïs¡T.

#·+Á<äu≤ãT e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eTÁ<√Væ≤. {°&û|”‘√ n+≥ø±π> bÕغ\˙ï ‘Ó\+>±D≤˝À uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ ø±e\dæ+<˚qì dü÷∫+#ês¡T. nìï esêZ\qT dü+Á|ü~+∫q ‘·sê«‘˚ y˚Tìô|òk˛º≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ $T–*q nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT Á|üø£{ÏkÕÔ+. 14 m+|” d”≥¢qT.. 75 nôd+;¢ d”≥¢qT ¬>\T#·T≈£î+{≤eTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”&é uÖ˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷>± ‘Ó\+>±D≤qT r]Ã~<äT›‘ê+. dü#êsY ø£$T{°ì ‘·T.#·. ‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T #˚kÕÔ+. ôV’≤<äsêu≤<é #·T≥÷º {ÖHéwæ|t\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. ø=‘·Ô>± |ü~ <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. ø=‘·Ô $<äT´‘Y πø+Á<ë\ kÕú|üq‘√ \ø£å eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔ+. ¬øõ qT+&ç |”J es¡≈£î ñ∫‘· ìs¡“+<Ûä $<ä´qT neT\T #˚kÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤ uÛÑ÷eTT\ $esê\qT ø£+|üP´≥¬s’CŸ #˚kÕÔeTì ¬ødæÄsY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\‘√ Á|ü‹»„ #˚sTT+#ês¡T. ‘=* C≤_‘ê˝À ø=+<ä] $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ‘=* C≤_‘ê... >∑CÒ«˝Ÿ -¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄— dæ~›ù|≥ - Vü≤Øwtsêe⁄— dü+>±¬s&ç¶ - ∫+‘· Á|üuÛ≤ø£sY— u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé - CÀ–ù|≥ Ä+<Û√˝Ÿ— |ü<ëà <˚y˚+<äsY¬s&ç¶ yÓT<äø˘— õ.eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ - |ü{≤Hé#Ós¡T — b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶ u≤qT‡yê&É— Vü≤qà+‘Y wæ+&˚ - Eø£ÿ˝Ÿ— >∑+|ü >√es¡›Hé - ø±e÷¬s&綗 wüø°˝Ÿ nVü≤à<é - uÀ<ÛäHé— m.JeHé¬s&ç¶ - Äs¡÷às¡T— $.Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶ u≤˝§ÿ+&É— >∑+|ü >√es¡∆Hé - ø±e÷¬s&綗 áf…\ sêCÒ+<äsY VüApsêu≤<é — ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY - <Ûäs¡à|ü⁄] — dæôV≤#Y s¡y˚Twtu≤ãT y˚eTT\yê&É— >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY - ø£Ø+q>∑sY — $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ ø√s¡T≥¢ — k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD - sêeT>∑T+&É+ — ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ - dæ]dæ\¢— |ü⁄≥º eT<ÛäT - eT+<∏äì — dü+»jYT≈£îe÷sY - »–‘ê´\ — $.dürwt≈£îe÷sY - VüQkÕïu≤<é— CÀ>∑T sêeTqï - n~˝≤u≤<é— õ.qπ>wt - uÀ<Ûé— y˚DT>√bÕ˝≤#ê] - eTT<∏√˝Ÿ — q˝≤¢\ z<˚\T - #Óq÷ïs¡T — ø±y˚{Ï düeTàj·T´ - dæs¡÷ŒsY — Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ - |ü]– — p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ - ø=˝≤¢|üPsY — |æ.eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ - ‘ê+&É÷s¡T— dü‘·´e‹ sê<Û√&é- &√s¡ïø£˝Ÿ — <ëdü´+ $qj·TuÛ≤düÿsY - es¡+>∑˝Ÿ yÓdtº— ø=+&Ü düTπsX¯ - es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ.


mìïø£˝À¢ yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ bÕÁ‘· ø°\ø£+ X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 4: mìïø£\˝À yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq<äì mìïø£\ |ü]o\≈£îsê\T Á|æj·T<ä]Ùì nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ •ø£åD≤

~«#·Áø£ yêVü≤q <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 4: |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\T, >±´dt kº\T ]ù|s¡T #˚ùd e´øÏÔ‘√ ø£*dæ õ˝≤¢˝À yêVü≤Hê\ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. ≥÷{ÖHé &çmd”Œ s¡M+<äsY $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á q\T>∑Ts¡T ø£*dæ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 64 ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT <=+>∑‘·q+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. >±´dt kº eTs¡eTà‘·T#˚ùd ‹s¡T|ü‹ e&É÷¢s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ. Ç‘·qT ø£Ø+q>∑sY˝Àì $<ë´q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥THêï&ÉT. ¬s+&Ée e´øÏÔ ∫+‘ê qπswt q>∑s¡+˝Àì ø√‘·sê+|üPsY ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ. Ç‘·qT _f…ø˘ ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. eT÷&Ée e´øÏÔ j·TT.kÕsTTHê<∏é |ü≥ºD+˝À &çÁ^ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. Hê\T>√ e´øÏÔ n»jYT ø=‘·Ôj·TkÕ«&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. Ç‘·qT &çÁ^ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. á q\T>∑Ts¡T ø£*dæ ˇø£ eTTsƒê>± @s¡Œ&ç <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. Ms¡T πøe\+ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T <=+–*+#˚ yês¡ì nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT <=+–*+∫q yêVü≤Hê\qT eTs√ ÁbÕ+‘·+˝À neTTà‘·Tqï düeTj·T+˝À e\y˚dæ |ü≥Tº≈£îHêïeTì &çmd”Œ s¡M+<äsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. á q\T>∑T]ì $#ês¡D ì$T‘·Ô+ X¯óÁø£yês¡+ ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mdt◊\T, ø±ìùdºãTfi¯ófl bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè<˚∆ nC…+&Ü Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè<˚∆ ‘·eT nC…+&Ü nì m+◊m+ n~ÛH˚‘· ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ ‘·q Hê$TH˚wüHéqT <ëK\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·qqT ø£*dæq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ôV’≤<äsê u≤<é ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î uÛ≤Ø ô|≥Tºã&ÉT\T e#˚Ã˝≤ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘êeTT me]‘√q÷ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀeTì #ÓbÕŒs¡T. ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

yÓTdt uø±sTT\T #Ó*¢+#ê\ì $<ë´]úqT\ <Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 4: <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ yÓTdt ãø±sTT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰ìøÏ #Ó+~q $<ë´]úqT\T <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. kÕúìø£ ]+>¥s√&ÉT¶˝Àì Vü‰düº˝Ÿ m<äT≥ $<ë´]úqT\T >∑Ts¡Tyês¡+ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ãø±sTT |ü&çq ‘·eT yÓTdt #êØ®\qT yÓ+≥H˚ n+~+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT n~Ûø±]øÏ, ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚≈£î yês¡T ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. ãø±sTT\T #Ó*¢+#·q+<äTq nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì $<ë´]úqT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ãø±sTT\T yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ˝Òì#√ Ä+<√fi¯qqT eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì $<ë´]úqT\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê e#˚à <äs¡U≤düTÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T nqTeT‹m+ôd{Ÿ ø√ø£˙«qsY Ä+»H˚j·TkÕ«$T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 4 : y˚T 2e ‘˚Bq »]–@ m+ôd{Ÿ |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ m+ôd{Ÿ ø√ø£˙«qsY Ä+»H˚j·T Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. eq|ü]Ô˝À m+ôd{Ÿ |üØøå± πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫q nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À |ò”E #Ó*¢+∫q yês¡T Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ]»πs«wüqT¢ #˚sTT+#·Tø√yê\ì, ‘·<ë«sê e#˚à Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢qT e÷Á‘·y˚T |üØø£å\≈£î nqTeT‹kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 4e ‘˚B es¡≈£î n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T.

Á|ü»\ ‘·\sê‘·\T e÷πsà s√E\T ‘ÓkÕÔ : »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 4: sêqTqï mìïø£˝À¢ sêÁcÕºìøÏ m˝≤+{Ï eTTK´eT+Á‹ nedüs¡yÓ÷ Á|ü»\T u≤>± Ä˝À∫+∫ z≥Ty˚j·÷\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì f…ø£ÿ* |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq s√&éc˛ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêqTqï 35 s√E\˝À sêh Á|ü»\ ‘·\sê‘·\T e÷πsà mìïø£\T sêqTHêïj·Tì nHêïs¡T. Á|ü‹ z≥s¡T ns¡ú+#˚düT≈£îì m˝≤+{Ï eTTK´eT+Á‹ nedüs¡yÓ÷ z≥T y˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘·q≈£î sêeTsê»´+ n+fÒ ‘Ó*j·T<äT>±˙, yÓ’mkÕ‡sY bÕ\q˝À Á|ü»\≈£î sêeTsê»´ bÕ\q n+fÒ @$T{À #·÷bÕs¡ì nHêïs¡T. Á|üC≤Hê&çì ‘Ó\TdüT≈£îì yê] dü+πøåeT+ ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq e´øÏÔ yÓ’mkÕ‡sY nì ø=ìj·÷&Üs¡T. Äj·Tq bÕ\q sêyê\+fÒ yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì nHêïs¡T. s√Eø√ e÷≥ #ÓãT‘·÷ Á|ü»\qT #·+Á<äu≤ãT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêï&Éì rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï dæ+>∑|üPsY #˚kÕÔq+≥÷ #·+Á<äu≤ãT Á|ü>∑˝≤“\T |ü\T≈£î‘·THêï&ÉT ø±˙ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À >∑{Ϻ ìs¡íj·T+ m+<äT≈£î rdüTø√˝Òø£b˛j·÷&Éì $eT]Ù+#ês¡T. |ü~ eT+~øÏ y˚T\T#˚dæ >=|üŒ ùde#˚XÊqì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ #·+Á<äu≤ãT e÷≥\qT Á|ü»\T qeTàe<ä›ì nHêïs¡T. eT<ë´ìï ìùw~ÛkÕÔqì mìïø£\ Á|ü#ês¡+#˚dæ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ Ä e÷≥qT $düà]+∫ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT ‘Ó]∫q |òüTq‘· Äj·Tq<˚qì nHêïs¡T. |üP≥ø√ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ä#·s¡D≈£î kÕ<Ûä´+ø±ì Vü‰MT\qT ÇdüTÔHêï&Éì nHêïs¡T. f…ø£ÿ* qT+∫ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ¬s&ç¶XÊ+‹ì z≥s¡T¢ ¬>*|æ+#ê\ì, n˝≤π>, lø±≈£îfi¯+ qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î b˛{°#˚ùd nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#ê\ì »>∑Hé $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ◊<äT eTTK´yÓTÆq n+XÊ\ô|’ dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. eTT+<äT>± ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.3y˚\ ø√≥¢‘√ dæúØø£s¡D $<ÛëHêìï neT\T #˚j·T&É+, ù|<ä\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶ n+~+#·&É+, #·<äTe⁄≈£îqï yê]øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+˝Àq÷, s¡÷.200 ñqï ô|q¸HéqT s¡÷.700 ô|+#˚+<äT≈£î ‘êqT dü+‘·ø£+ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. 2019 Hê{ÏøÏ sêÁwüº+˝À $<äT´‘Y ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔqì nHêïs¡T. Á|ü»\ ‘·\sê‘·\qT e÷s¡TkÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À f…ø£ÿ* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|ü»˝Ò ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢\ qT+&ç ≈£L&Ü y˚\dü+K´˝À Á|ü»\T ‘·s¡*e#êÃs¡T.

‘·s¡>∑‘·T\˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î eTT+<äT, mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À, b˛*+>¥ |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘· yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢ u≤<Ûä´‘·\T ì]«]Ô+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\T »]π> s√Eq b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛ≤ìø£+fÒ eTT+<˚ b˛*+>¥

πø+Á<ë\qT |ü]o*+∫ b˛*+>¥ Á|æ|üπswüHé düÁø£eT+>± ñ+<√ ˝Ò<√ |ü]o*+#ê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. b˛*+>¥ @C…+≥T¢ n+<äs¡T ñHêïsê ˝Ò<ë, nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q yês¡T e#êÃs√ ˝Ò<√ |ü]o*+#ê\Hêïs¡T. b˛*+>¥ @C…+≥¢ düeTø£å+˝À u≤´\{Ÿ u≤ø˘‡ zô|Hé #˚dæ yê]øÏ #·÷|æ+∫

ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É dæ{°, @Á|æ˝Ÿ 4: mìïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± e´eVü≤]+#˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕ∆ìø£ ø£˝…ø£ºsY Vü‰˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á>±eT+˝À ‘·ìF #Óø˘b˛düTº\T, kÕÿ«&é \qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Bì e\¢ eT<ä´+, &ÉãT“, $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ñqï edüTÔe⁄\T n]ø£≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. z≥s¡¢qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚dæ yê]ô|’ ‘·ø£åD+ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bì ø√dü+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. me¬s’Hê &ÉãT“, eT<ä´+ n˝≤π> ã\e+‘·+>± e÷≈£î z≥T y˚j·T+&ç nì #Ó|æŒHê yÓ+≥H˚ 1800 425 3077, 1077 HÓ+ãs¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. n˝≤π> bòÕ´ø˘‡ HÓ+ãsY 0884 2378164øÏ ‘Ó*j·TCÒj·Te#·ÃHêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± 6 ø√≥¢ 45 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì, Ç+ø±q÷ 7\ø£å\ 35y˚\ z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê*‡ ñ+<äì Ms¡T á`yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê z≥s¡T ø±s¡T¶qT qyÓ÷<äT #˚düTø√eTì Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. z≥T ñqï~ ˝Òì~ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ 92462 80027øÏ z{Ÿ

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ùdŒdt >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ HÓ+ãsY qyÓ÷<äT #˚dæ á HÓ+ãsYøÏ mdtmyéTmdt #˚ùdÔ MT jÓTTø£ÿ $esê\T mdtmyéTmdt <ë«sê Ç+<äT˝À sêe&É+ »s¡>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ z≥s¡T dæ¢|t\T |ü+|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> z≥sY dæ¢|t ñqï e´øÏÔ @ $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T nedüs¡+ ˝Ò<äì dæ¢|t |ü≥Tº≈£îì z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. z≥sY dæ¢|t\T |ü+|æD° #˚ùd düeTj·T+˝À Ç+{À¢ ˝Òì yê]øÏ y˚T 7q ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° n]ø£≥º&É+ ø√dü+

1500 #Óø˘ b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, Bì e\¢ 83 ø√≥T¢ <Ûäsêìï d”CŸ #˚dæq≥T¢, Á|ü|ü+#·+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ] Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À á &ÉãT“qT d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ ã÷‘Y e<ä› Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsêìï Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À MøÏå+#˚+<äT≈£î m˝Ÿd”&û Ád”ÿHé\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é, õ˝≤¢ md”Œ õ.$»jYT ≈£îe÷sY, sê»eT+Á&ç ns¡“Hé md”Œ s¡$≈£îe÷s YeT÷]Ô, Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ H˚‘·\T, MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêhyê´|üÔ+>± s¡÷.85 ø√≥T¢ d”CŸ: uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ

#ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ yÓsTT´ Çfi¯ó¢ #=|üq ø£&É‘êeTHêïs¡T. <˚X¯+ >∑s¡«|ü&˚ $<Ûä+>± ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢ ø£{ϺkÕÔeTì, ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ\T @y˚y√ Vü‰MT\T ÇkÕÔj·Tì, Ç‘·s¡ bÕغ\ e÷≥\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàe<ä›ì πød”ÄsY nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ @Á|æ˝Ÿ 4: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À sêhyê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+∫q ‘·ìF˝À¢ m≥Te+{Ï Ä<Ûësê\T #·÷|üì s¡÷.85 ø√≥¢ q>∑<äTqT d”CŸ #˚dæq≥T¢ sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À Äj·Tq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À y˚T 7q ìs¡«Væ≤+#·qTqï nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\≈£î |ü{Ïwü˜yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. mìïø£\ ‘˚BøÏ |ü~ s√E\ eTT+<äT>±H˚ z≥s¡T dæ¢|ü\T |ü+|æD° #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé<ë«sê C≤Ø #˚dæq dæ¢|ü˝À¢ z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ bòı{À ≈£L&Ü bı+<äT|üs¡TdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêh yê´|üÔ+>± mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T q>∑<äT |ü+|æD° #˚ùd ìjÓ÷»ø£esêZ\qT >∑T]Ô+#êeTì, nø£ÿ&É |ü{Ïwü˜yÓTÆq ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. eTT+<äT>± õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é, ◊{°&û@ |”y√ #·+Á<äT&ÉT, md”Œ\T $»jYT≈£îe÷sY, s¡$≈£îe÷sY eT÷]Ô, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ mìïø£\T düC≤e⁄>± »s¡>∑&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

420>± e´eVü≤]düTÔqï #·+Á<äu≤ãT: ‘·T\dæ¬s&ç¶

‘Ósêdü˝À #˚]q yÓ’ø±bÕ H˚‘· >√es¡∆Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 4: ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yÓ’ø±bÕ H˚‘· u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé ás√E ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À πød”ÄsY düeTø£å+˝À Äj·Tq ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\≈£î s¡÷. 3 \ø£å\‘√ Ç\T¢ ø£{ϺkÕÔeTì

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ H˚‘· ‘·T\dæ¬s&ç¶ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT |üP≥ø√ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT >∑+<äs¡>√fi¯+ |ü&˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, #·+Á<äu≤ãT ÁbÕ+‘êìø=ø£ e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT njÓ÷eTj·T+˝ÀøÏ |ü&˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. z≥T¢, d”≥¢ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ~>∑C≤s¡e#·Ãì #·+Á<äu≤ãT ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT $»Hé 2020 n+≥÷ 420>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK\T Ç#êÃeTì ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô, d”e÷+Á<Ûä˝À e÷ Á‘·+ düeTHê´j·TeT+≥÷ #·+Á<äu≤ãT e÷≥˝À¢ ns¡úy˚T$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q≈£î #·+Á<äu≤ãT n+^ø£]+#êsê? ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh+˝À düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì yÓTT<ä{Ï qT+∫ ∫‘·ÔX¯ó~∆>± Á|üj·T‹ïdüTÔqï~ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&˚¶qì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ e<ä› ≈£L&Ü øÏs¡DY $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&Üs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. $uÛÑ»q≈£î ã<äT\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔì eTTK´eT+Á‹ì #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+<äì øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |ü⁄{Ϻô|]–q e´øÏÔ>± ‘·q≈£î nqTuÛÑe+ ñqï<äì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ qT ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì øÏs¡DY n~ÛcÕºHêìøÏ $qï$+∫Hê, n~ÛcÕºq+ $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äì ‘·T\dæ¬s&ç¶ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

Á|ü»\ eTqdüT‡˝À¢ düTdæÔs¡ kÕúq+ bı+~q düs¡Œ+#Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 4: ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT düs¡Œ+#Y>± u…\¢+ »j·T+‘Yu≤ãT ¬>\Tbı+ ~q ‘·s¡Tyê‘· ≥+>∑T≥÷s¡T |ü+#êsTTrì n_Ûeè~› |ü<Ûä+˝À q&ç|ædüTÔHêïs¡T.|ü+#êsTTr |ü]~Û˝À ñqï s√&ÉT¢ Vü≤düÔ e´düÔ+>± e÷s¡&É+ ‘√ Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£s¡+>±e÷]+~. Á|ü‹ s√E Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T |ü&ç Vü≤düŒ{Ï˝Ÿ bÕ\ j˚T´yês¡T. kÕúìø£+>± ñ+&˚yês¡T ø=+‘· eT+~ düs¡Œ+#Y u…\¢+ »j·T+‘Yu≤ãT <äèwæºøÏ s√&É¢ düeTdü´qT rdüT¬øfi≤¢s¡T. düŒ+~+∫q düs¡Œ+#Y ‘·ø£åDy˚T ndüÔe´düÔ+>± ñqï s√&É¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ês¡T n+‘˚ ø±≈£î+&Ü mø£ÿ&Ó’‘˚ ø±\Te\T ˝Òy√ nø£ÿ&É ø±\Te\T y˚sTT+∫ Á|ü‹ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\≈£î zkÕ] #Ó‘·ÔqT m‹Ôy˚sTTdüTÔ nø£ÿ&ç |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ;¢∫+>¥ y˚sTTdüTÔ+&É≥+‘√ Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ u…\¢+ »j·T+‘Yu≤ãT düs¡Œ+#Y ø±ø£eTT+<äT >∑‘·+˝À |ü+#êsTTr |ü]~˝À ñqï Á>±e÷\≈£î ˙{Ï düeTdü´ ñ+ &˚~. @s=E ˙s¡T edüTÔ+<√ @s√E ˙s¡T sê<√ ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T+˝À Á|ü»\T ñ+&˚ yês¡T ø±ì düs¡Œ+#Y>± u…\¢+ »j·T+‘Yu≤ãT mìï¬ø’q ‘·s¡Tyê‘· Á|ü<Ûëq+>± ñqï ˙{Ï düeT dü´qT rsêÃs¡T.Ç|ü⁄Œ&ÉT s√Ee÷]à s√E ˙{° ì n+~düTÔHêïs¡T. ˙{Ï u≤e⁄\ e<ä› »qπs ≥ sY\T #Ó&çb˛sTTHê, ˙s¡T sêø£b˛sTTHê ‘·ø£åD

k˛˝≤sY M~˝…’≥T¢

y˚T u≤>∑T #˚sTT+∫ Á|ü»\≈£î ñqï ˙{Ï düeT dü´qT rs¡TdüTÔ Á|ü»\ eTqï\qT bı+<ës¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T |ü+#êsTTr˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&É #·÷∫Hê k˛˝≤sY M~˝…’≥T¢ ø£q|ü&ÉT‘·Tq HêïsTT. >∑‘·+˝À |üì #˚•q @ düs¡Œ+#Y ≈£L&Ü Çy˚$T #˚• ñ+&ÉπsyÓ÷ nì Á|ü»\T nqT≈£î+ ≥THêïs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T qT+&ç ˇ+>√\T yÓfi‚fl s¡Vü≤<ë]˝À á k˛˝≤sY ˝…’≥T¢ <äs¡Ùq$TdüTÔ HêïsTT. s¡Vü≤<ës¡T\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü

j·Tdt.dæ j·Tdt.{Ï ø±\˙˝À¢≈£L&Ü k˛˝≤sY ˝…’ ≥T¢ ø£q|ü&ÉT‘·THêïsTT. yÓTTqï{Ï es¡≈£î M<äT \ ∫es¡ ˇø£ÿ˝…’≥T≈£L&Ü ñ+&˚~ ø±<äT n≥Te+{Ï~ düs¡Œ+#Y>± u…\¢+ »j·T+‘Y u≤ãT uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· ø=~›HÓ\ ˝À¢H˚ M~ ∫es¡q k˛˝≤sY M~˝…’≥T¢ #˚j·÷ \ì Áø=‘·Ô Ä˝À#·q #˚• <ëì ìs¡«]Ô+#·&É+ ì»+>± >∑s¡« ø±s¡D+ nì n~ Äj·Tq≈£î e÷Á‘·y˚T #Ó+<äT‘·T+<äì ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT |ü+#êsTTr Á|ü»\T #Ó|ü⁄Œø√e≥+ $X‚wü+.

‘·sê«‘· e÷Á‘·y˚T <ëìì d”˝Ÿ #˚dæ <ëìô|’ b˛*+>¥ @C…+≥¢ dü+‘·ø±\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ñHêïjÓ÷ ˝Ò<√ |ü]o*+#ê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢≈£î m≥Te+{Ï Çã“+~ ø£*–Hê, b˛*+>¥ düeTj·T+˝À me¬s’Hê ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$T+∫Hê yÓ+≥H˚ mìïø£\ |ü]o\≈£îsê\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©düT\ eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ ‘·|æŒq |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ‹e÷à|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À m+|”{°d” nuÛÑ´s¡T∆\sTTq u…»yê&É dü‘·´Hêsêj·TD, ø£Á] dü‘·´Hêsêj·TD\T ‘·eT nqT#·s¡T\‘√ Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔ+&É>± Çs¡Te⁄]øÏ Á|ü#êsê\T m<äT¬s<äTs¡T>± sêe&É+‘√ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. á $wüj·÷ìï |üdæ>∑{Ϻq ‹e÷à|ü⁄s¡+ b˛©düT\T Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´≈£î <ä÷düT¬ø[¢ y˚s¡Ty˚s¡T e÷sêZ\ >∑T+&Ü |ü+|æ+#·&É+‘√ yê‘êes¡D+ Á|üXÊ+‘·+>± dü<äT›eTì–+~. b˛©düT\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Á>±eT+˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´q |ü\T dü+<äsꓤ\˝À |òüTs¡¸D\T #√≥T #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q\T ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T #êø£#·ø£´+>± e´eVü≤]+∫ Á>±eT+˝À Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤ìï HÓ\ø=˝≤Œs¡T. u…»yê&É dü‘·´Hêsêj·TD ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT≈£î eTTK´ nqT#·s¡T&ç>± ñ+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ôd>∑˝À uÛ≤>∑+>± ø£qïu≤ãT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+‘√ u…»yê&É dü‘·´Hêsêj·TD dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]∆>± ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\ m+|”|” nuÛÑ´]∆>± ‹e÷à|ü⁄s¡+ m+|”{°d” mìïø£˝À¢ nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‘·´]∆ es¡ZyÓTÆq ø£Á] dü‘·´Hêsêj·TD yÓ’mdtÄsYd”|” m+|”{°d” nuÛÑ´]∆>± ‹e÷à|ü⁄s¡+ qT+∫ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á>±eT+˝À Ms¡T ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ z≥T≈£î H√≥T |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: $\Te\‘√ ≈£L&çq z≥TVü≤≈£îÿqT m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY eTVæ≤fi¯\qT ø√sês¡T. ñ<äj·T+ kÕúìø£ m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ eTVæ≤fi¯\≈£î ªs¡+>∑e\T¢\ b˛{°µ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. z≥T $\TeqT ø±bÕ&Ü\ì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·|üŒø£ z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. z≥TVü≤≈£îÿô|’ |ü\T ne>±Vü≤q ø±s¡Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dædüºy˚T{Ïø˘ z≥sY‡ m&ÉT´πøwüHé n+&é m\ ø√ºs¡˝Ÿ bÕ]ºdæù|wüHé (dæ«|t) ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. &çÄsY&çm, ◊¬ø|æ, yÓT bÕà ‘·s¡|òü⁄q düTe÷s¡T 54 eT+~ eTVæ≤fi¯\T z≥TVü≤≈£îÿ $ì jÓ÷>∑+ô|’ s¡+>∑e\T¢\ b˛{°˝À ÄdüøÏÔø£s¡+>± bÕ˝§ZHêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. bÕ˝§Zqï Á|ü‹ eTVæ≤fi¯≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ n+~+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s¡+>∑e\T¢\ b˛{° ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê z≥TVü≤≈£îÿ $\Te, eT<ä´+, &ÉãT“, Ç‘·s¡ n+XÊ\≈£î Á|ü˝ÀuÛÑ |ü&É≈£î+&Ü HÓ’‹ø£ $\Te‘√ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ì jÓ÷>∑+ >∑T]+∫ #ê˝≤ #·ø£ÿ>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡ì n_Ûq+~+#ês¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ $\Te >∑T]+∫ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À eTVæ≤fi¯\˝À dü« j·T+ düVü‰j·T Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\T #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêyê\ì dü÷ ∫+#ês¡T. $»„‘·‘√ Ä˝À∫+∫ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT Á|üC≤ kÕ« eT´ã<ä∆+>± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ« e÷´ìï ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì nHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$TùdÔ #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: mìïø£\ ìj·Te÷e[ì nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·÷.#· ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±´+|t ø±sê´\j·T+˝À H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$T+∫q yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú s¡÷.70 \ø£å\T, nôd+;¢ nuÛÑ´]ú s¡÷.28 \ø£å\≈£î $T+#·≈£î+&Ü kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À Ks¡Tà #˚j·Te#·ÃHêïs¡T. õ˝≤¢˝À>±˙, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç õ˝≤¢MT<äT>± nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï &ÉãT“ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ e´j·T ìj·T+Á‘·D¬ø’ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ ◊<äT>∑Ts¡T e´j·T |ü]o\≈£î\T>± ìj·T$T+ ∫+<äHêïs¡T. á ◊<äT>∑Ts¡T |ü]~Û˝À düVü‰j·T e´j·T |ü]o\ ≈£î\T nøö+f…+{Ÿ ãè+<ë\T |üì #˚j·Te\dæ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á e´e |ü]o\≈£î\≈£î Ä<ëj·T|üqTï XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·–q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. <=+>∑H√≥T¢, ø£¬s˙‡ô|’ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ |ü]o\q »s¡bÕ\Hêïs¡T.

n‘·T´‘·ÔeT qes¡‘·ï ø£+ô|˙>± Væ≤+<ä÷kÕúHé @s√Hê{Ïø˘‡ *$Tf…&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 4: 2013 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT n‘·T´‘·ÔeT qes¡‘·ï ø£+ô|˙>± Væ≤+<ä÷kÕúHé @s√Hê{Ïø˘‡ *$Tf…&éqT, <ä˝≤˝Ÿ Ád”º{Ÿ ÇHéyÓdtºyÓT+{Ÿ »qs¡˝Ÿ m+|æø£ #˚dæ+~. q÷´&Ûç©¢˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤#Ymm˝Ÿ #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY ‘ê´– á nyês¡T¶qT n+<äT≈£îHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· Ä]úø£s¡+>±ìøÏ ‘√&ÜŒ≥TqT n+~dü÷Ô, n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT á nyês¡T¶≈£î m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY ‘ê´– e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+düú uÛÑ$wü´‘Y nedüsê\ <äècÕº´ |ü]XÀ<ÛäHê, n_Ûeè~∆, Ä<ÛäTìø°ø£s¡D, HêD´‘· e+{Ï $wüj·÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 2013-14 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ôV≤#Ymm˝Ÿ 15,180 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ≥s√ïesYqT kÕ~Û+∫+~.

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ |æ◊_ |ü⁄düÔø£+ $&ÉT<ä\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 4: 16 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À <˚X¯+˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D, >∑‘· mìïø£˝À¢ $$<Ûä bÕغ\≈£î e∫Ãq z≥T¢ ‘·~‘·s¡ düe÷#ês¡+‘√ ≈£L&çq |ü⁄düÔø±ìï |üÁ‹ø± düe÷#ês¡ ø±sê´\j·T+ &Ûç©¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T 2014 ]|òü¬sqT‡ Vü‰´+&éãTø˘ ù|]≥ Bìï $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+^¢wt, Væ≤+B, nkÕ‡MT, u…+>±©, >∑T»sêr, ø£qï&É, eT\j·÷fi¯+, eTsê؃, ˇ]j·÷, |ü+C≤;, ‘·$TfiŸ, ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷› uÛ≤wü˝À¢ Ç~ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡+‘√ s¡÷bı+~+∫q yÓuŸb˛s¡º˝ŸqT ≈£L&Ü |üÁ‹ø± düe÷#ês¡ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\T, ñ‘·Ôs¡T«\T, Ç‘·sêÁ‘· düe÷#êsêìï á yÓuŸb˛s¡º˝Ÿ˝À #·÷&=#·TÃ. mìïø£\ düe÷#ês¡+ s¡÷bı+~+∫q |ü⁄düÔø£+ ≈£L&Ü á ôd’{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ s√Eq |òü*‘ê\ $X‚¢wüD≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷ #êsêìï ≈£L&Ü á ôd’{À¢ ô|≥ºqTHêïs¡T. k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝ÀqT |òü*‘ê\qT, düe÷#êsêìï n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·qTHêïs¡T.


ñ<äj·÷H˚ï dü÷s¡´qeTkÕÿs¡+ X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Á|ü‹ì‘·´+ ìÁ<ä˝Òe>±H˚ dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&çì <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ Ä s√»+‘ê X¯óuÛÑ |òü*‘ê\T+{≤j·Tì CÀ´‹wü´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ìÁ<ä˝Òe>±H˚ dü«s¡í+, ‘êeTs¡|ü⁄e⁄«, B|ü+ yÓ\T>∑T, n<ä›+, düTyêdüqqT yÓ<ä»˝Ò¢ #·+<äq+, Äe⁄`π><Ó, eèøå±\T, ≈£î&ç#˚sTT, eTè<ä+>∑+, düeTTÁ<ä+, |ü+≥ bı˝≤\T, >√|ü⁄sê\qT ìÁ<ä˝Òe>±H˚

MøÏå+#˚yê]øÏ Ä s√»+‘ê X¯óuÛÑÁ|ü<ä+>± ñ+≥T+<äì CÀ´‹wü´ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Ç+ø± dü«s¡í+, ‘êeTs¡|ü⁄e⁄«, B|ü+ yÓ\T>∑T e+{Ï d”qØ\qT $÷ |ü&Éø£>∑~˝À n+{Ï+#·T≈£îì yê{Ïì Á|ü‹ì‘·´+ #·÷&É≥+ <ë«sê e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì CÀ´‹wü´ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T.

n˝≤π> mø£ÿ&ç¬ø’Hê Á|üj·÷DeTe⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À eTVæ≤fi¯\T m<äTs¡T>± eùdÔ #˚|ü{Ϻq ø±s¡´+ ~–«»j·T+>± |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. Ç+ø± |ü+&ÉT¢, |ü⁄e⁄«\T, |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT\T m<äTs¡T>± eùdÔ X¯óuÛÑ+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. Ç<˚$<Ûä+>± bÕ\T, ô|s¡T>∑T, y˚<ä, yêsTT<ë´\ <Ûä«qT\T $qã&É≥+ »]–‘˚ ÁX‚j·Tdüÿs¡+. M{Ï‘√ bÕ≥T >∑T&É¢>∑÷ã m&ÉeT yÓ’|ü⁄ qT+∫ ≈£î&çyÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢&É+, ø√‹, ø±øÏ, ∫\Tø£, ø=+>∑, ø√&ç e+{Ï$ m&ÉeTyÓ’|ü⁄ qT+∫ ≈£î&çyÓ’|ü⁄ yÓ[¢Hê Á|üj·÷D≤ìøÏ nqT≈£L\y˚Tqì CÀ´‹wü´ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T #Óù|Œ ÁbÕNq kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ n$XÊ«dü˙j·T neTàø±\T q$Tàq $TÁ‘·T&çì yÓ÷dü+ #˚j·T≥+ ˇø£ s¡ø£+. Ç~ e´øÏÔ>∑‘·+. »q+ qeTàø±ìï eeTTà #˚j·T≥+ Ç+ø√s¡ø£+. Ç~ ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\ ø£fi¯. ø±˙ Á|ü»\ qeTàø±ìï kıeTTà #˚düTø√e&É+ m|ü⁄Œ&ÉHêï $Hêïsê? n~ ≈£L&Ü kÕ<Ûä´y˚Tqì Á|ü<Ûëq Ádüe+‹ $÷&çj·÷ s¡TEe⁄ #˚düTÔqï~. ù||üs√¢ e∫Ã+<ä+fÒ qy˚Tà »q+ ø£<ë! Ç+πøeTT+~. á qeTàø£y˚T kıeTàsTTb˛‘·Tqï~. ø±<äT... kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. q$Tàq »q+ e÷Á‘·+ qj·Te+#·q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á eT<Ûä´ ù|s¡Tqï |üÁ‹ø£˝Ò ù|J\≈£î ù|J\T qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ dü+uÛ≤wüD Á|ü#·T]düTÔHêïsTT. eT+∫<˚. Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ $÷&çj·÷ Hê\T>√ düÔ+uÛÑ+ ø£<ë! Á|ü<Ûëì ø±yê\ì ø£\\T>∑H˚ H˚‘·qT ì\Bdæ, Á|ü•ï+∫, ìC≤\T ì>∑ZBùdÔ eT+∫<˚. ø±˙ dü+uÛ≤wüD+˝À düs¡T≈£î ˝Òq|ü⁄Œ&˚ nqTe÷Hê˝§kÕÔsTT. Ä eT<Ûä´ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ yê´bÕs¡ Á|üø£≥q Ç∫Ã+~. Ç<ä›s¡T eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\ bòı{À\‘√ ªµÇ‘·s¡ sêÅcÕº\ø£Hêï >∑T»sê‘Y eTTdæ¢+˝Ò u≤>∑THêïs¡µµì Ç#êÃs¡T. Ä Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T >∑T»sê‘Y yêπsø±<äì ‘˚*+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì nC≤+|òüTsY˝Àì wæ©¢ H˚wüq˝Ÿ ø±˝ÒJøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T yês¡T. eTVü‰sêh e÷J b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±] mdtm+eTTÁwü|òt, qsT÷ <äTìj·÷ |üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T cÕVæ≤<é dæ~›ø°\T yÓ÷&û Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú‘ê«ìï ã\|üs¡TdüTÔqï≥Tº>± Á|üeTTK Ä+>∑¢ ~q|üÁ‹ø£˝À |òæÁãe] 27q yê´bÕs¡ Á|üø£≥q Ç#êÃs¡T. eTTÁwü|òt bòı{À≈£L&Ü y˚XÊs¡T. ‘êqT yÓ÷&ûì düeT]ú+#·˝Ò<äì, ‘·q nqTeT‹˝Ò≈£î+&Ü ‘·q ù|s¡T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔHêïs¡ì _C…|æøÏ eTTÁwü|òt H√{°düT Ç#êÃs¡T. cÕVæ≤<é dæ~›ø° ≈£L&Ü K+&ç+#ês¡T. Ä Á|üø£≥q ‘êeTT #·÷&É˝Ò<äì, mes√ Hêj·T≈£î&çùdÔ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ @$T≥ì _C…|æ H˚‘·\T ãTø±sTT+#ês¡T. kÕø屑·TÔ <˚X¯ sê»<Ûëì˝ÀH˚ &Ûç©¢ yÓTÁ{À e÷J N|òt Ç.l<Ûäs¡Hé _C…|æ˝À #˚]q≥T¢ ¨]¶+>∑T\T yÓ*XÊsTT. Ç~ nã<ä∆eTì, ‘·q≈£î ndü\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê\H˚ Ä˝À#·q ˝Ò<äì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü<Ûëì ø±yê\qT≈£îH˚ Hêj·T≈£î&ÉT, Äj·Tìï ì\u…fÒº bÕغ #˚j·÷*‡q |üqT˝ÒHê nì »q+ eTT≈£îÿ$÷<ä y˚˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. ne˙ï HÓ’‹ø£‘·≈£î, $X¯«dü˙j·T‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T. ì\TyÓ‘·TÔ Ç+≥s¡÷«´\T #˚ùdyê]øÏ, Á|ü#·T]+#˚yê]øÏ e÷Á‘·+ Çy˚M n&É>±\ì ‘·≥º˝Ò<äTdüTe÷! ‘·≥º˝Ò<ë... ˝Òø£ yÓ÷&ûJ Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<ë? á eT<Ûä´ HÓ{Ï»q¢ Á|üX¯ï\≈£î ≈£L&Ü ù|òdt ãTø˘ ˝À ˝…’yé˝À düe÷<ÛëHê\T #ÓãT‘ês¡ì |òüTq+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ∫e] ì$Twü+˝À s¡<äT› #˚XÊs¡T. Á|üX¯ï\T eTT+<˚ ‘Ó\bÕ\ì, q∫Ãqyê{Ïπø düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êqHêïs¡≥. n+<äTπø Ä–b˛sTT+<ä≥. düT|ü]bÕ\q >∑T]+∫ Ms¡T Á|üX¯ï\T y˚j·T≥+, Äj·Tq düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ≥+ ˇøÏ+‘· Vü‰kÕ´düŒ<äy˚T! >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D+˝À •ø£å|ü&ç C…’\T˝À ñ+&Ée\dæq e´øÏÔ yÓ÷&û eT+Á‹es¡Z+˝À m+<äT≈£îHêï&Éì Ms¡T Á|ü•ï+#·s¡T. ˇø£ eTVæ≤fi¯ e´øÏÔ>∑‘· ø£<ä*ø£\$÷<ä ì|òü÷ô|{Ϻq ñ<ä+‘·+ ≈£L&Ü n&É>±\ì|æ+#·˝Ò<äT. 2002˝À »]–q e÷s¡D¨e÷ìøÏ yÓ÷&û u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü yê]øÏ >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<äT! kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T˝À¢ ˝ÖøÏø£ $\Te\T, Á|üC≤kÕ«eT´+ >∑T]+∫ düT<äT›\T #Óù|Œ Á|ü<Ûëq Ádüe+‹ $÷&çj·÷, Ç|ü⁄Œ&Ü ˙‘·T\˙ï uÛÑÁ<ä+>± <ë∫ô|{Ϻ+~. ø±øÏøÏ s¡+π>dæ bÕ\|æ≥º>± qeTàã\T≈£î‘·Tqï~. yÓ÷&ûH˚ ø±<äT, Äj·TqqT düeT]ú+#˚yê]ì ≈£L&Ü Äø±XÊì¬ø‘·TÔ‘·Tqï~. #˚>∑Ty˚sê, $y˚ø±q+<ä, CÀ´ru≤ |üP˝Ò e+{Ï eTVü≤˙j·TT\ bòı{À\T ô|≥Tº≈£îì ;C…|”‘√ #˚‘·T˝…˝≤ ø£*bÕeì |üeHé ø£fi≤´DYqT ôd’‘·+ Á|ü•ï+#·˝Òø£b˛sTT+~. $÷&çj·÷ n+fÒ ìkÕŒøÏåø£+>± ñ+≥T+<äqï qeTàø±ìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ bÕ‘·πsdüTÔqï~. uÛÑ»q˝Ò ‘·|üŒ Á|ü•ï+#˚‘·‘·«y˚T yÓTT<äT›u≤]+~. Ç|ü⁄Œ&˚ ø±<äT, mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·Tqï ø=B› >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± $÷&çj·÷˝À Ç<˚ <Û√s¡DÏ. C≤øÏj·÷ C≤Á|òæπødüT˝À ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ sêEqT $T+∫q sê»uÛÑøÏÔ Á|ü<ä]Ù+∫+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>düT‘√ ñ+&É˝Òø£, eTs√yÓ’|ü⁄ 2002 |òüT≥q\ eT#·Ã eT÷\+>± _C…|æøÏ <ä÷s¡+ »]–q $TÁ‘·T\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î á rs¡TŒ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì ˇø£ |üÁ‹ø£ dü+ãs¡|ü&ɶ~.

yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ >∑T]+∫ eTT+<˚ ôV≤#·Ã]+#˚ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ eTq≈£î ‘Ó*dæ Ç{°e\ ø±˝≤ì<˚. ø±˙ ÁbÕNq áõ|ü⁄º Hê>∑]ø£‘·˝À ≈£L&Ü n˝≤+{Ï |ü]C≤„q+ ˇø£≥T+&˚<äqï dü+>∑‹ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. 3,500 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Hê{Ï ø±˝…’‡{Ÿ (ø±*¸j·T+ ø±s=“H˚{Ÿ) sê‹ |ü\ø£ ô|’q yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ >∑T]+∫q ìy˚~ø£qT nyÓT]ø±˝Àì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ø£qT>=Hêïs¡T. 6 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ñqï á ø±˝…’‡{Ÿ |ü\ø£ ô|’q ñqï 40 ˝…’q¢ bÕsƒê´ìï Ç{°e˝Ò #·<äe>∑*>±s¡ì Á|ò” Áô|dt »s¡ï˝Ÿ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ø±˝…’‡{Ÿ |ü\ø£qT ªf…+ô|dtº ôdº˝≤µ nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. <ëìô|’ *œ+#·ã&ç ñqï *|æì #Û˚~+∫q ‘·sê«‘· ‘Ó*dæq $wüj·T+ @$T≥+fÒ n~ n|üŒ{Ï yê‘êes¡D+ >∑T]+∫ sêdæ+<äì. nsTT‘˚ Ç~ eTT+<ädüTÔ ôV≤#·Ã]ø£>± sêdæ+<ë ˝Òø£b˛‘˚ n|üŒ{ÏøÏ nqTuÛÑe+˝ÀøÏ edüTÔ+&É>± sêdæ+<ë nqï~ |üÁ‹ø£\T #Ó|üŒ˝Ò<äT. es¡¸+, Nø£{Ï, Äø±X¯+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ >∑T]+∫q $es¡D n+<äT˝À ñ+~. ªªÄø±X¯+ $&Ée≈£î+&Ü |ü{Ϻq ‘·TbòÕqT‘√, »qdü+<√Vü‰\ ¨s¡TqT $T+∫q X¯ã›+‘√ ì+&ç ñ+~µµ nì ns¡∆+ e#˚Ã˝≤ dü<äs¡T *|æ ñqï<äì |ü]XÀ<Ûäø£ XÊgy˚‘·Ô\T ø£qT>=Hêïs¡T. j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ∫ø±>√ ˝Àì ªz]jÓT+≥˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿµ ˝À |üì #˚düTÔqï |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á $wüj·T+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. nkÕ<Ûës¡D yê‘êes¡D+ >∑T]+∫q á $es¡D <ÛÓsê nH˚ #√≥T˝À ñqï n–ï |üs¡«‘·+ uÛ≤Ø kÕ∆sTT˝À ã<ä›\sTTq nq+‘·s¡ yê‘êes¡D≤ìï e]ík˛Ô+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

á <ÛÓsê nqï~ eT<Ûä´<Ûäsê düeTTÁ<ä+˝À Ç|üŒ{Ï ªXÊ+{À]ìµ B«|ü+ nì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n–ï |üs¡«‘·+ ã<ä›\sTTq|ü⁄Œ&ÉT n~ yê‘êes¡D+ ô|’q ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~ >∑qTø£ <ÛÓsê ù|\Tfi¯ó¢ áõ|ü⁄º˝À >∑D˙j·TyÓTÆq kÕ∆sTT˝À n\¢ø£˝À¢\+ düèwæº+∫ ñ+&Ée#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq |òü*‘ê\ <ë«sê #·]Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=‘·Ô ø√D+˝À yê´U≤´q+ #˚j·÷*‡

sêe#·Ãì ∫ø±>√ j·T÷ìe]‡{° |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. áõ|æ¸j·THé ô|òs√ nsTTq ªnVü≤yÓ÷dtµ eT]j·TT <ÛÓsê ù|\Tfi¯¢qT ˇø£]ø=ø£s¡T ]|òü¬sHé‡ >± ù|s=ÿ+≥÷ #·]Á‘· |ü]XÀ<Ûä≈£î\T yê´U≤´q+ #˚j·T&É+ ø£<äT›. ‘êC≤>± yÓ\¢&ç nsTTq ø±˝…’‡{Ÿ |òü\ø£+qT ã{Ϻ nVü≤yÓ÷dt, <ÛÓsê ù|\Tfi¯fl eT<Ûä´ ø±\+ >∑‘·+˝À uÛ≤$+∫q<ëìø£+fÒ ‘·≈£îÿy˚ ñ+&Ée#·Ãì Ç|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤$düTÔHêïs¡T. e÷qe $ø±dü

#·]Á‘·˝À ‘êÁeT j·TT>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L #·]Á‘·ø±s¡T\≈£î ñqï ne>±Vü≤q˝À Ç~ e÷s¡TŒ\T ‘ÓdüTÔ+<äì ≈£L&Ü yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. nVü≤yÓ÷dt 18e sê»e+XÊìøÏ #Ó+~q yÓTT<ä{Ï ô|òs√. áj·Tq ø±\+˝ÀH˚ ªf…+ô|dtº ôdº˝≤µ s¡÷bı+~+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\ n+#·Hê. ~ Væ≤+<ä÷ Á|üø±s¡+ áj·Tq ø±\+ qT+&˚ q÷‘·q kÕÁe÷»´+ yÓTT<ä\sTT+~. áj·Tq ø±\+˝ÀH˚ áõ|ü⁄º X¯øÏÔ eTTqTô|qï&É÷ ms¡>∑ì q÷‘·q •Ksê\≈£î #˚]+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT <=]øÏq |òü\ø£+ eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ\sTTq <äX¯˝À nVü≤yÓ÷dt bÕ*+∫q <ÛÓu…dt (Ç|üŒ{Ï \ø£‡sY) ˝À <=s¡ø£&É+ $X‚wü+. Ä $<Ûä+>± áõ|ü⁄º kÕÁe÷»´+, ‘êÁeT j·TT>±\ô|’ ne>±Vü≤q >∑T]+∫q ø=‘·Ô yÓ\T>∑T\qT |òü\ø£+ Á|üdü]+|üCÒk˛Ô+~. <ÛÓsê ù|\Tfi¯fl nq+‘·s¡ <äèXÊ´H˚ï á ôdº˝≤ e]í+∫q≥¢sTT‘˚ nVü≤yÓ÷dt bÕ\Hê ø±˝≤ìï 30 qT+&ç 50 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î yÓqøÏÿ »s¡bÕ*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nVü≤yÓ÷dt 1550 _.dæ ˝À J$+∫q≥T¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ñqï ne>±Vü≤q. nq>± ôdº˝≤ sê‘·\T <ÛÓsê ù|\Tfi¯fl nq+‘·s¡ |ü]dæ∆‹øÏ #Ó+~qy˚ nsTT‘˚ nVü≤yÓ÷dt ø±\+ 1500 _.dæ qT+&ç 1520 _.dæ nsTT ñ+&Ü*. Ç~ áõ|æ¸j·THé Ä]ÿj·÷\J >∑T]+∫ n<Ûä´j·Tq+ #˚düTÔqï kÕÿ\s¡¢≈£î #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTì ∫ø±>√ j·T÷ìe]‡{° ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY Hê&çH˚ yÓTTsTT\¢sY #ÓbÕŒs¡ì Á|ò” Áô|dt »s¡ï˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. `|”´#·sY‡ &Ódtÿ

$uÛÑ»q >∑&ÉTe⁄ Çø£ ¬s+&ÉT yêsê˝Ò!

¬s+&ÉT yêsê˝À¢ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·÷ XÊK\ eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üdüqï≈£îe÷sY eTVü≤+‹ Ä<˚•+#ês¡T. b˛©dt, ¬syÓq÷´, $<ä´, yÓ’<ä´+, ˙{Ï bÕs¡T<ä\, s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ ˝≤+{Ï ô|<ä› XÊK\ $uÛÑ»qqT eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. á @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À¢ πøe\+ 19 s√E\T e÷Á‘·y˚T |üì ~Hê\T ñqï+<äTq eTs√ ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À $uÛÑ»q ø±sê´ø£˝≤ bÕ\ô|’ Äj·÷ XÊK\ eTTK´ ø±s¡<äs¡TÙ\‘√ dæmdt düe÷y˚X¯eT j·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï >∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T\T mHé sês¡T , dü˝≤e⁄B›Hé nVü≤à<é sêh $uÛÑ»qô|’ |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTT+<äT>± sêh $uÛÑ»q |üqT\ô|’ d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±] sêyéTøÏwüHé |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê >∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T\≈£î $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ dü\Vü‰<ës¡T\T $uÛÑ»q≈£î düã+~Û+∫ |ü\T dü÷#·q\T dü\Vü‰\T n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ñuÛÑj·T sêÅcÕº˝À¢ eT+Á‹‘·« XÊK\ dü+K´qT >∑D˙j·T+>± ‘·>∑ZqT+~. ‘Ó\+>±D˝À eTTK´eT+Á‹‘√ ø£\T|ü⁄ø=ì 19 eT+Á‹‘·« XÊK\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X¯˝À 28 eT+Á‹‘·« XÊK\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. n<˚$<Ûä+>± eT+Á‘·T\ e<ä› |üì #˚ùd ø±s¡´<äs¡TÙ\qT ≈£L&Ü ≈£î~+#˚ neø±X¯eTT+~. <ë+‘√ bÕfÒ dü∫yê\j·T+˝À |üì #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\qT ñuÛÑj·T sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á|üdüTÔ‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À y˚πs«s¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq XÊK\qT ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<ä≈£î rdüT≈£îe#˚à neø±XÊ\qT |ü]o*+#ê\ì dæmdt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. sêh+˝À nqedüs¡+>± ñqï XÊK\qT ≈£î~+∫ n+<äT˝Àì ñ<√´>∑T\qT Çs¡T sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚ùd $wüj·÷ìï |ü]o*düTÔq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ˇπø XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚πs«s¡T XÊK\qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïì ≈£L&Ü ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<ä≈£î rdüT≈£îe#˚à neø±X¯eTT+~. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’<ä´+, Äs√>∑´+, ≈£î≥+ã dü+πøåeT+, yÓ’<ä´ $<ä´, XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫ y˚πs«s¡T XÊK\T ñHêïj·T+≥÷ dæmdt ñ<äVü≤]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ˙{Ï bÕs¡T<ä\,

bÂs¡ düs¡|òüsê\T, Ä]úø£ XÊK˝À eTT>∑TZs¡T q\T>∑Ts¡T ◊mdtmdt\T |üì #˚düTÔHêïs¡ì yê{Ïì düe]+#ê*‡q needüs¡eTT+<äì dæmdt nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç˝≤+{Ï XÊK\ $esê\qT n+<äCÒj·÷\ì dæmdt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ∫qï kÕúsTT ø±s=Œπswüq¢qT Ç‘·s¡ dü+düú˝À¢ $©q+ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìï |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. XÊK\ ≈£î~+|ü⁄ e\¢ ñuÛÑj·T sêÅcÕº˝À¢ Ks¡TÃ\T ‘·–Z y˚>∑+>± n_Ûeè~∆ #Ó+<˚ neø±X¯eTT+<äì dü\Vü‰<ës¡T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ɶ≥T¢

düe÷#ês¡+. eT+Á‹‘·« XÊK\qT ≈£î~+#ê\+fÒ á Á|üÁøÏj·T ‘·|üŒ<äqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. XÊK\qT |ü⁄qsY$uÛÑõ+#·&É+ e\¢ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ‘·>∑TZ‘êj·Tqï yê<äq dü¬s’+~ ø±<äì dü\Vü‰<ës¡T\T ù|s=ÿq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 3 ø√≥¢ ù|J˝À¢ 3 \ø£å\ ô|ò’fi¯¢qT dæ<ä∆+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À ÄdüTÔ\T, n|ü⁄Œ\T, ø√s¡Tº πødüT\T, uÛÑeHê\T, s√&ÉT¢, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT bı+<äT|ü]Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. `|”´#·sY‡ &Ódtÿ

mìïø£\ y˚fi¯ dü+#·\Hê‘·àø£ f…Æ{≤ìj·T+ ≈£î+uÛÑø√D+

dü+#·\q+ πs|æq f…’{≤ìj·T+ ≈£î+uÛÑø√D+˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ¬ø$|æ #·T≥÷º ñ#·Tà _>∑Tk˛Ô+~. K+&Ü+‘·sê\T <ë{Ïq á n$˙‹ e´eVü‰s¡+˝À <ë<ë|ü⁄>± 111 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #˚‘·T\T e÷]q≥T¢ nyÓT]ø± <äsê´|ü⁄Ô dü+düú m|òt_◊ Äs√|æ+∫+~. á e«eVü‰s¡+˝À ¬ø$|æ‘√ bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q eTs√ ◊<äT>∑T]ì m|t_◊ ì+~‘·T\T>± ù|s=ÿ+~. $<˚XÊ˝À¢ nyÓT]ø£q¢ n$˙‹ì ìs√~Û+#˚#·≥º+ øÏ+<ä m|òt_◊ s¡÷bı+~+∫q #ÛêØ®w”{Ÿ˝À |ü\T ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq n+XÊ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. >=\TdüTø£≥Tº

ø£+ô|˙\T, >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü kÕπ> u≤´+≈£î ˝≤yê<˚M\‘√ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+ #˚‘·T\T e÷]+~. n|üŒ{Ï sêh Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T&ç>± ñqï ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄ á e´eVü‰s¡+˝À eT<Ûä´e]Ô bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì #ÛêØ®w”{Ÿ˝À m|òt_◊ Äs√|æ+∫+~. á e´eVü‰s¡+˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&çì n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ e<ä›≈£î Äj·TH˚ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡ì, nqTeT‘·T\ eT+ps¡T≈£î m+‘· #Ó*¢+#ê*‡ñ+≥T+<√ Äj·TH˚ #ÓbÕŒ&Éì ù|s=ÿ+~. Ä #Ûê]®w”{Ÿ Á|üø±s¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 2006 qT+&ç 2010 <ëø± á nÁø£eT e´eVü‰s¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ñÁ¬øsTTHé≈£î #Ó+~q Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô ~$TÁr |òæsêºwtqT á e´eVü‰s¡+˝À ø°\ø£ì+~‘·T&ç>± m|òt_◊ ù|s=ÿ+~. Á_{Ïwt e]®Hé ◊˝≤+&é‡≈£î #Ó+~q Á>∑÷|t &çm|òt *$Tf…&é˝À Äj·Tq ø°\ø£uÛ≤>∑kÕ«$T. á dü+düú˝À uÛ≤>∑yÓTÆq uÀr¢ ÁfÒ&é mõ 2006e dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝ŸHÓ\˝À f…’{≤ìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. |òæÁãe] 2007˝À |òæsêºdt≈£î #Ó+~q eTs√ dü+düú (uÀsTT+>¥) s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ+~. uÀr¢ ÁfÒ&é <ë«sê ‘·eT≈£î f…’{≤ìj·T+qT düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î ndtº¬øyéT ¨*º+>¥‘√ uÀsTT+>¥ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+~. m|òt_◊ s¡÷bı+~+∫q #Ûê]®w”{Ÿ˝À á dü+düú ù|s¡TqT H˚s¡T>±

Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT,. ø£+ô|˙ m>± ù|s=ÿ+~. nôdºø£yéT ¨*¶+>¥˝À ≈£L&Ü |òæsêºdt≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñ+~. n+fÒ |òæsêºdt≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙˝Ò ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï ˇ|üŒ+<ë\T#˚düT≈£îHêïsTT. á e´eVü‰s¡+ Ç+‘·{Ï‘√ Ä>∑˝Ò<äT. e+<äø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|’>± #˚‘·T\T e÷sêj·Tì uÛ≤$düTÔqï á n$˙‹uÛ≤>√‘·+˝À 150øÏ ô|’>± $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙\≈£î bÕÁ‘· ñ+<äì, 41u≤´+≈£î\≈£î #Ó+~q U≤‘ê\ <ë«sê ì<ÛäT\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄qT >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü ã<ä˝≤sTT+#ês¡ì m|òt_◊ ù|s=ÿ+~. Ä ø£+ô|˙\ìï+{Ïø° |òæsêºdt‘√ Á|ü‘·´ø£å+>±H√, |üs√ø£å+>±H√ dü+ã+<Ûä+ ñqïy˚ ø±e&É+ $X‚wü+. 2010 E˝…’ 13 es¡≈£î 57kÕs¡T¢ á e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+ì 57 kÕs¡T¢ q>∑<äT ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ »]–q≥T¢ m|òt_◊ ‘˚*Ã+~. m|òt_◊ #ÛêØ®w”{Ÿ Á|üø±s¡+ <˚X¯$<˚XÊ˝À¢ n\T¢≈£îb˛sTTq á kÕÿyéT˝À ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄ ø°\ø£bÕÁ‘˚ b˛wæ+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. f…’{≤ìj·T+ ‘·e«ø±\ nqTeT‘·T\ ø√dü+ 2006, 2007 dü+e‘·‡sê˝À¢ sêÅcÕºìøÏ e∫Ãq |òæsêºdtqT Äj·TH˚ eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ e<ä›≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. |ü\Te⁄s¡T sêh Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\qT |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq dü÷#·q\ y˚Ts¡πø nÁø£eT q>∑<äT

#Ó*¢+|ü⁄\T »]>±sTT. <ë<ë|ü⁄ 100 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT á e´eVü‰s¡+˝À #Ó*¢+∫q≥T¢ #ÛêØ®w”{Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ∫qï∫qï yÓTT‘êÔ\T>± #˚dæq á #Ó*¢+|ü⁄\qT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· y˚Ts¡ #·≥ºã<ä›yÓTÆq$>± #·÷bÕ\ì |òæsêºdt dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq Ä<˚XÊ\ neT\T˝À uÛ≤>∑+>± á e´eVü‰s¡+˝À ô|<ä›m‘·TÔq bò˛s¡®Ø\T, qøÏ© &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. Ä yÓTT‘êÔìï ã~© #˚ùd+<äT≈£î nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q Ä]úø£ dü+düú\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. á Áø£eT+˝À ≈£L&Ü &çm|òt Á>∑÷|ü⁄q≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü\TkÕs¡T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e#êÃs¡T. q\¢<Ûäq+ #Ó˝≤eTD° #˚j·T&É+, nÁø£eT yê´bÕsê\≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ e+{Ï H˚sê\qT á πødüT˝À ì+~‘·T\T bÕ\Œ&çq≥Tº nyÓT]ø£Hé Hê´j·TkÕúq+ ìsêú]+∫+~. á πødüT˝À |òæsêºwtqT ÄÅdæºj·÷˝Àì $j·THêï˝À >∑‘· HÓ\ 12q n¬sdtº #˚XÊs¡T. 1044 ø√≥¢ s¡÷bÕeT\ C≤$÷qT‘√ 21q Äj·Tq $&ÉT<ä\j·÷´s¡T. ÄÅdæºj·÷˝À ]õdüºsY nsTTq 14 ø£+ô|˙\T, Á_{Ïwt eØ®ìj·÷ ◊˝≤+&釽À qyÓ÷<Ó’q 18 dü+düú\T, ôd’Á|üdt, »s¡à˙, Vü≤+π>], HÓ<äsê¢+&é‡,dæ«≥®sê¢+&é ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\≈£î #Ó+~q eTs√ 127 ø£+ô|˙\≈£î á e´eVü‰s¡+˝À Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äì m|òt_◊ ù|s=ÿ+~.

á dü+düú\+{ÏøÏ Á>∑÷|t &çm|òt‘√ @<√ s¡ø£+>± dü+ã+<Ûä+ ñ+~. |òæsêºdt, ¬ø$|æ\‘√ bÕ≥T Vü≤+π>] yê´bÕs¡ y˚‘·Ô n+Á&Üdt H√|t, ñÁ¬øsTTHé≈£î #Ó+~q düTπsHé C…y√]®j·THé, nyÓT]ø±˝À XÊX¯«‘· ìyêdü+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï >∑CÒ+Á<äbÕ˝Ÿ, l\+ø£≈£î #Ó+~q ô|]j·TkÕ«$T düT+<äs¡*+>∑+\qT á πødüT˝À ì+~‘·T\T>± m|òt_◊ ù|s=ÿ+~. á e´eVü‰s¡+ô|’ ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄ &Ûç©¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ düŒ+~+#ês¡T. ‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\qT ìsê<Ûës¡yÓTÆqeì, Ç≥Te+{Ï$ sêe&É+ <äTs¡<äèwüºs¡eTì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. nyÓT]ø± Hê´j·Te´edüú qT+&ç>±ì, m|t_◊ qT+&ç >±ì ‘·q≈£î Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m≥Te+{Ï H√{°dt\T n+<ä˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. <äsê´|ü⁄Ô˝À ìC≤ìC≤\T ‘˚\T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, |òæsêºdt düìïVæ≤‘·T\T e÷Á‘·+ ñÁ¬øsTTHé Ä]úø£ e´edüúqT <Óã“rùd ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑+>±H˚ nyÓT]ø± á πødüTqT qyÓ÷<äT #˚dæ+<äì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ä <˚X¯+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï ‘êC≤ |ü]D≤e÷\ H˚|ü<Ûä´+˝À |òæsêºdt ùde\T <˚XÊìøÏ m+‘√ ø°\ø£yÓTÆqeì, yê{Ïì n&ÉT¶ø√e&Üìπø ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT‘√ n¬sdtº #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. `|”´#·sY‡ &Ódtÿ


ø±+Á¬>dtqT Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡T: m+|æ Vü≤s¡¸≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 4: ø±+Á¬>dtbÕغì Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡ ì neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|æ õ.$.Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Ä+<√fi¯q #˚dæq ‘·eT qT ø±+Á¬>dt bÕغ düôdŒ+&é #˚dæ+<äì, Á|üC≤;ÛÁbÕj·÷ìøÏ

b˛*+>¥ dæã“+~øÏ nkÂø£s¡´+ ø£*–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: b˛*+>¥ dæã“+~øÏ uÛÀ»q, edü‹ kÂø£sê´\T @sêŒ≥¢˝À nkÂø£s¡´+ ø£*–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæ<ë∆s¡úC…’Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ìs¡«Væ≤+#˚ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ dæã“+~øÏ edü‹, uÛÀ»q @sêŒ≥¢ô|’ m≥Te+{Ï ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·e<ä›ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢˝À 13,800 eT+~ b˛*+>¥ dæã“+~ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »]π> »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” b˛*+>¥ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì M]øÏ dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡ <ë«sê uÛÀ»q+, n˝≤ŒVü‰s¡+ yês¡T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î H˚s¡T>± n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T.

4q uÛ≤Ø>± Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: á HÓ\ 4e ‘˚Bq |ü+#·$T n+<äT˝À X¯ó Áø£yês¡+ ø±e&É+‘√ nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·TqTHêïs¡T. 4e ‘˚Bq dæ|æm+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q düT<äs¡ÙHé bÕ˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ Hê$TH˚wüHé y˚j·TqTHêïs¡T. |æqbÕø£ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø±+‘êsêe⁄ Hê$TH˚wüHé 4q y˚j·TqTHêïs¡T. KeTà+ nôd+;¢ kÕúHêìøÏ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Á|üeTTK ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕ] Hê>∑uÛÑ÷wüD+ Hê$TH˚wüHé y˚j·TqTHêïs¡T. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú>± bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ 4e ‘˚Bq Hê$TH˚wüHé y˚j·TqTHêïs¡T. 4e ‘˚Bq |ü+#·$T ø±e&É+ n+<äTq X¯óÁø£yês¡+ ≈£L&Ü ø±e&É+‘√ ‘êeTT $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì qeTàø£+‘√ $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·TqTHêïs¡T. düT<äs¡ÙHé bÕ˝Òs¡T nuÛÑ´]ú>±, yÓ’dæ|æ nuÛÑ´]ú>± Hê>∑uÛÑ÷wüD+ n~Ûø±]ø£+>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚düTÔ+&É>± bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± |æqbÕø£ nôd+;¢ kÕúHêìï ø±+Á¬>dt bÕغ dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·>±, ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø±+‘ês¡e⁄ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·˝≤ìøÏ {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔeTì Á|ü‹bÕ~+#·>± Äj·Tq ìsêø£]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

$X¯«yê´|üÔyÓTÆq yÓ’mdt n$˙‹: >∑ìïø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 4: yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± e⁄qïø±\+˝À »]–q n$˙‹ $X¯«yê´|üÔyÓTÆ+<äì ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û >∑ìï ø£èwüí $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt‘√bÕ≥T>± Äj·Tq Ä‘·à>± #Ó|ü≈£îH˚ ¬ø.$.|æ.sêeT#·+Á<ä sêe⁄≈£î f…Æ{≤ìj·TyéT >∑qT\ ≈£î+uÛÑø√D+‘√ dü+ã+<Ûä+ e⁄+<äì nyÓT]ø±˝Àì ô|ò&És¡˝Ÿø√s¡Tº˝À n_ÛjÓ÷>±\T qyÓ÷<Ó’q $wüj·T+ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. sê»eT+Á&ç˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. @˝Òs¡T πødüT˝À #·+Á<äu≤ãT ìs√∆wæ nì Hê´j·T kÕ∆q+ rs¡TŒìe«&É+‘√ eT#·Ã˝Òì #·+Á<äT&ÉT>± #·+Á<äu≤ãT e⁄Hêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢bÕ≥T eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq ø±\+˝À #·+Á<äu≤ãT n_Ûeè~› $<ÛëHê\‘√ sêÁcÕºìøÏ U≤´‹ì rdüT≈£îeùdÔ ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ n$˙‹ø£s¡ $<ÛëHê\‘√ sêÁcÕºìï nÁ|ü‹wüºbÕ\T #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À sê»ø°j·÷\T V”≤qdæú‹øÏ #˚sêj·Tì, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ <ÛäqÁ|üuÛ≤e+‘√ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ|ü]#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚dæ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. m<äT{Ïyê]øÏ ≈£L&Ü ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‹ì ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ b˛*+>¥ s√Eq sê»eT+Á&ç˝À &çmd”Œ lu≤\<˚$ ‘·q|ü≥¢ n>ös¡e+>± e´eVü≤]+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT 42e &ç$»Hé˝À ‘Ó*dæq Hê´j·Tyê~ Ç+{Ïe<ä› ˝À|ü\ ≈£Ls=Ãì e⁄+&É>± ÄyÓT e∫à @ø£e#·q+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n>ös¡e|ü]#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï yÓ+≥H˚ sê»eT+Á&ç ns¡“Hé md”Œ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢>± $#ês¡D »]|ækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À eTfi¯¢ yÓ+ø£Á{≤E, sTTqïeT÷] lsêeT#·+Á<äeT÷]Ô, sê#·|ü*¢ Á|ükÕ<é, ∫+∫Hê&É ‘ê‘êJ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘·sê®rj·T $<ë´dü<ädüT‡≈£î l<ÛäsY m+|æø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: ø±«*{Ï Ä|òt m–®πøwüHé nH˚ n+X¯+ô|’ nyÓT] ø±˝À »s¡>∑qTqï n+‘·sê®rj·T $<ë´dü<ädüT‡≈£î u§e÷à j·T+Á‘· $<ä´ ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ&Ó+{Ÿ m+|æ¬ø’q≥T¢ ø£fi≤XÊ\ Á|ü<ÛëHê #ês¡T´\T &Üø£ºsY eTTs¡∞ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. nyÓT]ø± n+‘·sê®rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ mu…{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï á dü<ädüT‡˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ 15 eT+~ $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ñqï yês¡T Á|ü‹ì<ÛäT\T>± ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

mìïø£\≈£î |ü{Ïwüº ã+<√ãdüTÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 3: m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ |üø£&É“+B Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔ+<äì õ˝≤¢ md”Œ s¡+>∑Hê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »s¡T >∑T‘·Tqï m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± XÊ+‹uÛ ÑÁ<ä‘·\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\>∑≈£î+&Ü, nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü sê»ø°j·÷\ø£r‘·+>± 107 dæÄsY{Ïdæ øÏ+<ä ã+ &√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T.

b˛\esêìï e´‹πsøÏdü÷Ô kÕeT÷Væ≤ø£ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: $uÛÑ»q Á|ü<Ûëq mC…+&Ü>± b˛\esêìï ì]à+ #ê\ì ìs¡ísTT+#·&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ kÕeT÷Væ≤ø£ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T <ëK\T #˚j·TqTqï≥T¢ dæ|æ◊ m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” (#·+Á<äqï es¡Z+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTTø±ÔsY bÕcÕ yÓ\¢&ç+#ês¡T. b˛\es¡+ $wüj·T+˝À õ˝≤¢˝À ìsêÁX¯j·TT \e⁄‘·Tqï \ø£å˝≤~ eT+~ Á|ü»\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ ø£b˛e&Üìï Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. y˚˝≤~ mø£sê\ kÕ>∑TuÛÑ÷$T b˛e&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T rÁe Çã“+ <äT\T |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. 300ô|’>± Á>±e÷\T eTT+|ü⁄ ≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï Á|üuÛÑT‘ê«\T @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T.

nqT>∑TD+>± ‘êeTT e´eVü≤]+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ sêyê*‡+~>± sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ bò˛Hé #˚dæ ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡ì, nsTT‘˚ ‘êeTT sê˝ÒeTì #ÓbÕŒqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ô|{≤ºs¡ì, <ëì˝ÀH˚

‘êeTT ø=qkÕ>∑T‘êeTì #ÓbÕŒqqì sê»eT+Á&ç˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ neT˝≤|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛ≤ kÕ∆q+ qT+∫ C…md”Œ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. neT˝≤|ü⁄ s¡+ ˝Àø˘düuÛ≤ ìjÓ÷»ø£es¡Z|ü]~Û˝Àì @&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À

myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]∆‘ê«\T ≈£L&Ü Ç+#·T $T+#·T>± Ksês¡ j·÷´j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº Á|ü»\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚dæ+<äì, Ä bÕغì Á|ü»\T ‹s¡düÿ] düTÔHêïs¡ì, Ç+<äTπø kÕ∆ìø£ dü+dü∆\ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT ≈£î nuÛÑ´s¡T∆\T ˝Òì |ü]dæú‹ m<äT¬s’+<äHêïs¡T. <ä[‘·T\≈£î n‘·´~Ûø£ kÕ∆Hê\T ÇkÕÔeTì ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T #ÓãT‘·Tqï $wüj·÷ìï Á|ükÕÔ$+#·>± Ç+‘·≈£î eTT+<äT @+#˚XÊs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T &ÉãT“eTj·T+>± e÷s¡T‘·THêïj·THêïs¡T.

C≤_‘ê\qT dæ<ä∆+ #˚ùd |üì˝À bÕغ\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: ‘Ó\+>±DsêÁwüº+˝À áHÓ\ 9q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüHé |òüT≥º+ eTT–qT+&É≥+‘√ nìï bÕغ\T <ë<ë|ü⁄>± düŒwüº‘·‘·≈£î e#êÃsTT. ø±+Á¬>dt, dæ|æ◊\T ˇø£ ≈£L≥$T>± m+◊m+‘√ ne>±Vü≤q #˚düT≈£îì mìïø£\ ã]˝À ì\TdüTÔHêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ˇø£ »≥Tº>±, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt, dæ|æm+\T ø£*ùdÔ ˇø£ »≥Tº>±, {ÏÄsYmdt ˇ+≥]>± mìïø£\ j·TT<ä›s¡+>∑+˝ÀøÏ <ä÷ø£b˛‘·THêïsTT. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT <ë<ë|ü⁄ nìï bÕغ\T |üP]Ô#˚kÕsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ X¯óÁø£yês¡+ 69eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢‘√ ‘=*C≤_‘ê Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À dæ{Ϻ+>¥\T n+<ä]ø° kÕúHê\T \_Û+#êsTT. Ç‘·s¡bÕغ\ qT+&ç {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ e∫Ãq myÓTà˝Ò´\≈£î ôd’‘·+ πødæÄsY {Ϭø≥T¢ Ç#˚ÃXÊs¡T. Ç{°e\ Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+&ç e∫Ãqyê]øÏ ôd’‘·+ ø=+<ä]øÏ C≤_‘ê˝À #√≥T <äøÏÿ+~. Ç˝≤ #·÷düT≈£î+≥÷ b˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ôd’‘·+ dæ{Ϻ+>¥\T n+<ä]ø° |ü#·ÃC…+&Ü }|æ+~. nsTT‘˚ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+∫q kÕúHê˝À¢ dæ{Ϻ+>¥\T ñqïyê]øÏ kÕúq#·\q ‘·ù|Œ≥T¢ ˝Ò<äT. q˝§Z+&É õ˝≤¢ <˚es¡ø=+&É ìjÓ÷»ø£esêZìï bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+∫+~. B+‘√ nø£ÿ&É dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´>± ñqï u≤\THêj·Tø˘≈£î

‘=* C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫q ¬ødæÄsY bı‘·TÔ\ô|’H˚ {Ï&ç|æ, _C…|æ\ C≤_‘ê ìs¡íj·T+ ø±+Á¬>dt dæ{Ϻ+>¥\T n+<ä]øÏ {Ϭø≥T¢ U≤j·T+! C…&ûŒ #Ó’s¡àHé neø±X¯+ ÇkÕÔeT+≥÷ C…&ûŒ{°d”>± b˛{° #˚sTTdüTÔHêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ ∫qbÕø£ myÓTà˝Ò´ πs>±ø±+‘êsêe⁄, VüQcÕïu≤<é myÓTà˝Ò´ Á|üMDY¬s&ç¶\≈£î ≈£L&Ü kÕúq #·\q+ ‘·ù|Œ≥T¢ ˝Ò<äT. n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT>± dæ|æm+ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ|æm+ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À dæ|æm+≈£î m≈£îÿe d”≥T¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ ø=ìï Çã“+<äT\T m<äTs¡j˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. ‘Ó\+>±D dæ|æm+ ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+, {ÏÄsYmdt‘√ ôd’‘·+ bı‘·TÔ Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ n$ dü|òü\eTj˚T´ neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T #˚dæq|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ‘√ bı‘·TÔ ø±s¡D+>± kÕúHê\ dü+K´ Ksê¬s’Hê.. kÕúHê\ô|’ e÷Á‘·+ eT&É‘·ù|J |ü&ç+~. Ä kÕúHê\T Ksês¡T nsTT‘˚ ‘·|üŒ

q>∑s¡+˝Àì ‘Ó\+>±D≤ uÛÑeHé˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘=* C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄. ∫Á‘·+˝À Ä bÕغ nÁ>∑H˚‘·\T ¬ø.πøX¯esêe⁄, HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶, áf…\ sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. _C…|æ ôd’‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT dæ<ä›+ #˚dæHê bı‘·TÔ Ksê¬s’‘˚ ‘·|üŒ Ä bÕغ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT

kÕúìø£ mìïø£\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô»&çŒ d”áy√ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À 22 eT+&É˝≤˝À¢ ‘=*$&É‘· »]π> »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ mìïø£\ b˛*+>¥≈£î 3,655 eT+~ b˛©dt dæã“+~ì $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ »&çŒ dæÇy√ &ç.yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. »&çŒ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·Tô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 6q kÕúìø£ dü+düú\ ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T≈£î >∑{Ϻ b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. m≥Te+{Ï |ü]dæú‹HÓ’Hê m<äTs√ÿe&ÜìøÏ |ü<äø=+&ÉT ôdŒwü˝Ÿ Áôd’ºøÏ+>¥ bò˛sY‡, 22 Áôd’ºøÏ+>¥ bò˛sY‡\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 11 eT+~ &çmd”Œ\T, 22 eT+~ dæ◊\T, 77 eT+~ mdt˝…’, 431 eT+~ mmdt◊\T, ôV≤&é ø±ìùdºãTfi¯ófl, 1803 eT+~ b˛©düT\T, 976 eT+~ Vü≤À+>±s¡T¶\T, 335 eT+~ ÄsYà&é ]»sY« dæã“+~ì Á|ü‘˚´ø£+>± ‘=*$&É‘· b˛*+>¥˝À $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |ü˝…¢d”eT˝À¢ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\qï ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î md”Œ Vü≤]ø£èwüí ‘=*$&É‘· b˛©dt ã\>±\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·&ÜìøÏ nqTeT‹+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À 181 düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T, 155 n‹ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘=$Tà~ rÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\qT ≈£L&Ü >∑T]Ô+#ês¡ì, nø£ÿ&É 50 eT+~ b˛©dt ã\>±\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 150 yÓTTu…’˝Ÿ b˛©dt ãè+<ë\T ≈£L&Ü ìs¡+‘·s¡+ >∑d”Ô

‹s¡T>∑T‘êj·Tì, m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·Tq dü+|òüT≥q #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À ‘=*$&É‘· 10,72,793 eT+~ z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T &ç$»q¢z 8,93,213 eT+~ z≥s¡¢˝À 4,31,047 eT+~ Ád”Ô\T ø±>±, 4,18,166 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé˝À 2,33,580 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, n+<äT˝À 1,18,993 eT+~ Ád”º\T, 1,14,587 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT &ç$»q¢˝À Ád”Ô z≥πs¢ n~Ûø£+>± ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 3,967 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘=*$&É‘· @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ç+<äT˝À @\÷s¡T &ç$»Hé˝À 2974, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé˝À 993 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì, yê{Ï˝À n‹ ø°\ø£yÓTÆq @\÷s¡T &ç$»Hé˝Àì 155 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé˝À ¬s+&ÉT b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T˝À 158 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À 78 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸø±dæº+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ n˙ï u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT dæ<ä∆+ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘=*$&É‘· b˛*+>¥≈£î 289 ãdüT‡\T, 113 $T˙ãdüT‡\T, 264 ø±s¡T\T, 47 {≤{≤e÷´õø˘\T $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ s¡yêD≤~Ûø±] |ü⁄s¡+<ÛäsY, ÁuÒø˘ ÇHéôdŒø£ºsY Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\T ‘Ó*ù|+<äT≈£î, yê]øÏ ø£*ŒdüTÔqï kÂø£sê´\ >∑T]+∫ @<Ó’Hê |òæsê´<äT\T, dü\Vü‰\T, dü÷#·q\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìs¡«Væ≤+#˚ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY áy√ ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<∏√‘·‡e+ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: lsêeT qe$T dü+<äs¡“¤+>± uÛÑÁ<ë#·\+ e#˚à dü+<äs¡“¤+>± s¡<äT› #˚dæq≥T¢ @|æÄsYy√ ˙*e÷ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì uÛÑÁ<ë#·\+ ld”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T <˚ekÕúq+ Çz Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<é ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 8q d”‘êsêeTT\ ø£˝≤´D+ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì, \ø£åqïs¡ eT+~øÏ ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ìC≤e÷u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 4: kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. lsêeT qe$TøÏ eTT‘ê´\ ‘·\+Áu≤\qT >∑es¡ïsY Á|üy˚X¯ |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ø√s¡T‘·Tqï≥Tº Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√ rdüT≈£îe#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Bìô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À düŒwüº‘· e#˚à bÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 14 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT neø±X¯+ ñ+<äì s¡+>∑THê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À ≈£Ls¡TÃH˚ u≤\Ts¡, u≤*ø£\ ≈>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À sêuÀj˚T $<ë´ dü+e‘·‡ uÛÑ≈£îÔ\+‘ê d”‘êsêeTT\ ø£˝≤´D+ ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ sêìøÏ 5e ‘·s¡>∑‹ Ä+>∑¢e÷<ä´+˝À Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. 9e ‘˚Bq lsêeT#·+Á<äeT÷]ÔøÏ |ü{≤º_Ûùwø£ qï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”º, ;d”, zd” $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T .. eTVü≤À‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì, uÛÑ≈£îÔ\+‘ê Äq+<ä+>± á ¬s+&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+˝Ò<ë >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q bÕsƒ¡XÊ\˝À 4e ‘·s¡>∑‹ #·<ä$ ñ+&Ü\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ s¡÷.60 ø±s¡´Áø£e÷\qT ‹\øÏ+∫ yÓfi‚¢+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. y˚\≈£î $T+∫ ñ+&Ésê<äHêïs¡T. á HÓ\ 27e ‘˚B˝À>± ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. ÄyÓ+≥H˚ Vü‰˝Ÿ {Ϭø≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. Á|üy˚X¯ |üØø£å y˚T 4q ñ<äj·T+ 10 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: KeTà+ |ü≥ºD+˝Àì >±+BÛ#Íø˘˝À ld”‘êsêeT #·+Á<äkÕ«$T Ä\j·T 67e yê]¸ø£ ø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡yê\T 7 qT+&ç >±´dt dæ*+&ÉsY >∑Ts¡TÔ‘√ Á|ü#ês¡+ 12 es¡≈£î yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘êj·Tì Ä\j·T ø£$T{Ï ‘Ó*|æ+~. á Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± 7q ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T, ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 4: sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹ bÕغ e´ekÕú|ü≈£î $X‚wü |üPC≤ø±s¡´Áø£eT+, ô|[¢ ‘·\+Áu≤\T ø£\|ü&É+, 8q ∫s¡T &ÉT u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À sêj·T\d”eT˝À nôd+;¢, bÕs¡¢ ø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡e+, kÕj·T+Á‘·+ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, 9q yÓT+{Ÿ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔqï≥Tº Ä bÕغ Hêj·T≈£îsê\T u…’¬s&ç¶ ñ<äj·T+ ‘·T\dæ |üP», eT<Ûë´Vü≤ï+ sêeT#·+Á<äeT÷]ÔøÏ X¯ã] $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘·q ‘·+Á&çô|’ ø£ø£å>∑{Ϻ Vü≤‘·´πødüT˝À Ç]øÏ+ eTVü‰kÕe÷Á» |ü{≤º_Ûùwø£+, kÕj·T+Á‘·+ düT+<äs¡ø±+&É Á|üe#·q+, #ê]ì Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ sêj·T\d”eT sêÁwüº+ ø√dü+ b˛sê&ÉT 10q ñ<äj·T+ kÕeT÷Væ≤ø£ $wüßí düVü≤Ádü HêeT k˛ÔÁ‘· bÕsêj·TD+, ‘·Tqï Á|ü»\+‘ê sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T kÕj·T+Á‘·+ dü+^‘· $u≤e], 11q eTVü‰|ü⁄cÕŒ_Ûùwø£+, kÕj·T+Á‘·+ y˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À 52 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î, 8 bÕs¡¢ yÓT+{Ÿ kÕeT÷Væ≤ø£ ≈£î+≈£îeT |üP»\T, 12q Vü≤qTe÷Hé #ê©dü kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚XÊeTì nHêïs¡T. bÕsêj·TD+, eT<Ûë´Vü≤ï+ nqï<ëq+, kÕj·T+Á‘·+ kÕ«$Tyê]øÏ |üe[+|ü⁄ùde ñ+{≤j·Tì Ä\j·T ø£$T{Ï ‘Ó*|æ+~. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 4: ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé d”|”m+ nuÛÑ´]ú düu≤“ì \‘· X¯óÁø£yês¡+ Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. d”|”m+ sêÁwüº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 4: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\ø√dü+ XÊK Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ÄyÓT uÛÑs¡Ô yÓ+ø£{Ï‘√ ø£*dæ Hê$TH˚wüHé ìs¡«Væ≤+∫ ª&Éj·T˝Ÿ j·TTesY áy√µ ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<äT› #˚dæ+~. πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*e∫à ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] nsTTq CÒd” yÓ+ø£fÒX¯«sY≈£î ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ\dæ ñqï ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T yê]¸ø£ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. ÄyÓTX¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Hê$TH˚wüHé ÁãVü≤À‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 8e s√E ñ<äj·T+ s¡<∏√‘·‡e+ ø±s¡D+>± y˚XÊs¡T. >∑‘· eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé bÕ\ø£ es¡Z+ q>∑s¡+˝À m˝≤+{Ï uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY áy√ ø±s¡´Áø£e÷ìï n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º˝Ò<äì, Á|üC≤ düeTdü´\qT |üP]Ô>± {Ï{Ï&ç s¡<äT› #˚dæq≥T¢ n<äq|ü⁄ Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±]DÏ ˙*e÷ $düà]+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q≈£î myÓTà˝Ò´>± neø±X¯+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï X¯óÁø£yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\ düeTdü´\T, dü÷#· Çyê«\ì q>∑s¡ Á|ü»\qT ø√sês¡T.

uÛÑ≈£îÔ\≈£î yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔ+

>∑Ts¡T≈£î\ Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

7 qT+∫ >±+BÛ#Íø˘ sêe÷\j·T+˝À ø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡yê\T

sêj·T\d”eT bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T

d”|”m+ nuÛÑ´]ú düu≤“ì \‘· Hê$TH˚wüHé

&Éj·T˝Ÿ j·TTesY áy√ ø±s¡´Áø£eT+ s¡<äT›

yÓ\Te&ç+#·˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. á HÓ\ 9q Hê$TH˚wüq¢≈£î ∫e] ‘˚B ø±e&É+‘√ Ä ˝Àù| sê»ø°j·TbÕغ\˙ï ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#ê*‡+<˚.

e÷ ÁbÕ<Ûëq´+ >∑T]Ô+#·ø£b˛‘˚ dü‘êÔ #ê≥T‘ê+ eTTq÷ïs¡Tø±|ü⁄ dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 4: õ˝≤¢˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ã\ yÓTÆq kÕe÷õø£ es¡Z+>± z≥T u≤´+≈£î ø£*– ñqï eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄\≈£î dü¬s’q ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ dü+|òüT+ nœ\ |üø£å bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£èwüí, d”‘êsêeTT\T, sêe÷sê ze⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT dü+|òüT+ bÕغ\≈£î Ç‘·s¡ dü+|òü÷\≈£î e´‹πsø£+ ø±<äHêïs¡T. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q ‘·eT≈£î d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 3.50 \ø£å\ eT+~ eTTq÷ï s¡Tø±|ü⁄ ≈£î˝düTÔ\T ñ+&É>± Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 30, 40 y˚\ eT+~ es¡≈£î ñHêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. _dæ\≈£î ô|<ä›| ≥ y˚kÕÔeTì nìï bÕغ\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ‘êeTT ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#êeTì, qe ‘Ó\+>±D ìsêàD+˝À ‘·eT≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. ‘êeTT ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\qT ìπs›•+#˚ kÕúsTT˝À ñqï bÕغ\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ eTTq÷ï s¡Tø±|ü⁄ ≈£î\düTÔ\≈£î n~Ûø£+>± {Ϭø≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ª‘·÷s¡TŒµ õ˝≤¢|ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ <˚X¯+ Ä~Ûø£´‘·! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq Ä~Ûø£´‘· sêe#·Ãì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ nHêïs¡T. @ mìïø£˝À¢HÓ’Hê {Ï&ç|æøÏ @ bÕغ ≈£L&Ü b˛{° Ç#˚à |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ø±øÏHê&É˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé‘√ düVü‰ nìï eTTì‡bÕ*{°\˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêuÀj˚T »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü 55kÕúHê\≈£î >±qT 50kÕúHê\T {Ï&ç|æ kÕ~ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$¬ø’ bÕغ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæqyê]øÏ myÓTà˝Ò´ {Ϭø≥T¢ \_ÛkÕÔj·Tì nHêïs¡T. áHÓ\ 12 ‘·s¡Tyê‘· nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\qT bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üø£{ÏkÕÔs¡ì nHêïs¡T. ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\T eTTK´eT+Á‹>± #˚dæq #·+Á<ä u≤ãT Hêj·TT&ÉT bÕ\q ø±yê˝≤? 16 HÓ\\T C…’\T˝Àñqï »>∑q bÕ\q ø±yê˝≤? nqï<ëìô|’ Á|ü»\T #·]Ã+#·T≈£î+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. n_Ûeè<˚∆ \ø£å´+>± »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ {Ï&ç|æøÏ b˛{° ø±<äì nHêïs¡T.

|üqTï edü÷fi¯¢˝À {≤|t b˛õwüHé˝À ø±øÏHê&É! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ÄdæÔ |üqTï, ‘·~‘·s¡ |üqTï\ edü÷fi¯¢˝À ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé sêÁwüº+˝ÀH˚ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì*∫+~. e÷]à 31 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ |üPs¡Ôj˚T´ Hê{ÏøÏ 99.81XÊ‘·+ |üqTï edü÷fi¯¢‘√sêÁwüº+˝ÀH˚ ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHéÁ|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ì*∫+~. e÷]à 27Hê{ÏøÏ 97.53 XÊ‘·+‘√ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ñqï ø±s=ŒπswüHé Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ |üPs¡Ôj˚T´Hê{ÏøÏ n<˚kÕúHêìï ì\u…≥Tº≈£î+<äì |ü⁄s¡bÕ\ø£ Ø»q˝Ÿ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY, ø±øÏHê&É ø±s=ŒπswüHé ÇHé#Ûê]® ø£$TwüqsY s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ |üqTï edü÷fi¯¢˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ñqï sê»eT+Á&ç ø±s=ŒπswüHé Á|üdüTÔ‘·+ 4e kÕúq+˝À ì*∫+<äì nHêïs¡T. ÄdæÔ|üqTï, ˙{Ï |üqTï≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT‘·Ô+ |üqTï edü÷fi¯ófl 18.80 ø√≥T¢ ø±>±, 18.76ø√≥T¢ edü÷fi¯ófl #˚dæ 99.81XÊ‘·+ \øå±´ìï kÕ~Û+∫+<äì nHêïs¡T. πøe\+ 3.53 \ø£å\Te÷Á‘·y˚T |üqTï ãø±sTT\T $T– ˝≤j·Tì, M{Ïì ≈£L&Ü ˇø£ yês¡+˝À edü÷\T #˚kÕÔeTì nHêï s¡T. |üqTï\ edü÷fi¯fl˝À ø±øÏHê&É Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ì\e>±, 96.54XÊ‘·+‘√ ‹s¡T|ü‹ ø±s=ŒπswüHé ~«rj·TkÕúq+˝À ì* ∫+~. 92.73XÊ‘·+ edü÷fi¯fl‘√ ø£s¡÷ï\T 3e kÕúq+˝À, 92.68 XÊ‘·+‘√ 4ekÕúq+˝À ì*∫+<äì nHêïs¡T. 91.89 XÊ‘·+‘√ Áπ>≥sY$XÊK|ü≥ºD+ 5e kÕúq+˝À ì*∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 4: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHê s¡ú+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ s¡B› n~Ûø£yÓTÆ+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 24 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 16>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 6>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±,

sê$ ÁoìyêdtqT @ø£Á^e+>± mqTïø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±>∑CŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 04: Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd nìï ns¡Ω‘·\T ñqï {°&ç|æ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sê$ Áoìyêdtsêe⁄qT e#˚à XÊdüqdüuÛÑ mìïø£˝À¢ myÓTà˝Ò´>± ¬@ø£Á^e+>± ¬>*|æ+#ê\ì X¯óÁø£yês¡+ kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT+‘Óq sê»X‚KsY, dürwt, –], eT$Tà, s¡y˚Twt, Á|ü‘ê|t ‘Ó*bÕs¡T. á e´edüú˝À #·<äTe⁄ø√ ˝Òì y˚T<Ûëe⁄\qT mqTïø√e&É+ e\¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T rÁeyÓTÆq düeTdü´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. dü«‘·+Á‘·´+ e∫à 60 dü+e‘·+‡sê\T >∑&ÉTdüTÔHêï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î u…p®sY eT+&É\+˝Àì yÓTTs¡[>∑÷&É Á>±e÷ìøÏ s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äì, <äôV≤>±+ eT+&É\+˝Àì ˝Àe Á>±e÷ìøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+‘·{Ï <äTs¡“¤s¡yÓTÆq |ü]dæú‹ e∫Ã+<ä+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ ne>± Vü≤D ˝Òì H˚‘·\qT mqTïø√e&É+ e˝Ò¢qì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. Bìï >∑eTì+∫ Á|ü»\+<äs¡÷ ≈£î˝≤\≈£î, eT‘ê\ø£r‘·+>± nìï ns¡Ω‘·\T ñqï Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\H˚ ‘·|üq ñqï sê$ Áoì yêdt sêe⁄qT e#˚à mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿqT eT<ë´ìøÏ, &ÉãT“\≈£î u≤ìdü\T ø±≈£î+&Ü düT|ü] |ü]bÕ\q n+~+#˚ sê$ Áoìyêdtsêe⁄≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T.

6q _C…|æ $»j·Tdü+ø£\Œ j·÷Á‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ 35e Ä$sꓤe ~H√‘·‡ e dü+<äs¡“¤+>± á HÓ\ 6e ‘˚Bq $»j·Tdü+ø£\Œ j·÷Á‘· qT ìs¡«Væ≤+#·THêïs¡T. $»j·Tdü+ø£\Œ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+&ç 1>∑+≥\ es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|ü‹ Á>±eT+˝À bÕغ C…+&Ü\ Ä$wüÿs¡D ñ+≥T+<äì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚≥T≈£L] dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE ‘Ó*bÕs¡T. á dü+ <äs¡“¤+>± bÕغ $~Û$<ÛëHê\T _C…|æπø m+<äT≈£î z≥T y˚j·÷*? nH˚ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\ qT+&ç uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü»\‘√ Á|ü‘·´ø£å+>± Ç#˚à dü+<˚XÊìï M&ç jÓ÷ ˝…’yé ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê Á|ü»\T #·÷ùd˝≤ @sêŒ≥T #˚kÕÔ eTHêïs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ õ˝≤¢˝À nôd+;¢ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´ s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚ùd˝≤ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À Á|ü#ê s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTTeTàs¡+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìï ø£\ Á|ü#ês¡ dü+<äs¡“¤+>± _C…|æ nÁ>∑kÕúsTT Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä neT˝≤|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú>± Vü≤s¡¸≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ‘·s¡|òü⁄q neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú>± J$ Vü≤s¡¸≈£î e÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T #˚dæq≥T¢ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, neT\|ü⁄s¡+ m+|æ Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|”>± neø±X¯+ Ç∫Ãq Á|ü»\T eTs¡˝≤ ‘·qH˚ ¬>*|ækÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغøÏ dü+ ã+~Û+∫q e÷´ìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+˝À @ø£|üø£å+>± e´eVü≤]+∫ ø±+Á¬>dtbÕغøÏ õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±ø£, sêÁwüº yê´|üÔ+>± q÷ø£\T #Ó˝≤¢j·Tì, ø£˙dü+ nuÛÑ´s¡Tú\qT ≈£L&Üb˛{°˝À ì\u…≥º˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢bÕغ ñ+<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q n+X¯+˝À d”e÷+Á<Ûä m+|”\ô|’ ˝Àø˘düuÛÑ˝À >∑T+&Ü\ #˚‘· <Ís¡®q´+ #˚sTT+∫+ <äHêïs¡T. <ä[‘· ø±+Á¬>dt bÕغ øÏ z≥T u≤´+≈£î>±e÷Á‘·y˚T Ä bÕغ >∑T]Ô+∫+<äì Äj·Tq $eT ]Ù+#ês¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º˝À Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü ]»πs«wüq¢qT neT\T #˚ùd˝≤ ø£èwæ#˚ kÕÔeTì nHêïs¡T. $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± z≥T y˚dæq uÛ≤s¡ rj·T»q ‘êbÕغì Á|ü»\T Ä<ä]+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, Ç<˚ |ü]dæú‹ {Ï&ç|æ, yÓ’j·TkÕ‡sYd”|”\≈£î ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. <ä[‘·T\≈£î md”Œ,md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T #˚dæq |òüTq‘· e÷J eTTK´eT+Á‹, C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ n~ÛH˚‘· øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì, Ä‘·à>ös¡e+ ìHê<ä+‘√ kÕú|æ+∫q C…’ düyÓTÆø±´+Á<ä bÕغ sêuÀ j˚T mìïø£˝À¢ |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

u≤\j·T´ sêø£‘√ {Ï&ç|æ H˚‘·˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: ˝…C…+&é $»jÓ÷‘·‡e sê´© ù|s¡T‘√ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT, {Ï&ç|æ H˚‘· q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À »]|æq |üs¡´≥q Ä bÕغ ÁX‚DT˝À¢ ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+|æ+~. yêdüÔyêìøÏ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T>∑+≥\≈£î Äj·Tq HÓ\÷¢s¡T≈£î #˚s¡Tø√yê*‡ ñ+&É>± sêÁ‹ mì$T~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ∫+‘ê¬s&ç¶bÕ˝…+ Áø±dts√&é≈£î #˚s¡Tø=ì nø£ÿ&ç qT+&ç }πs–+|ü⁄>± ãj·T\T<˚] sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\≈£î q>∑s¡+˝Àì ˝…C…+&é dæìe÷ Á|ü<ä]Ù+#˚ qs¡ÔøÏ ~∏j˚T≥sY˝À »]–q $»jÓ÷‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç{°e˝… ø±+Á¬>dt qT+∫ yÓ’<=\– ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚]q l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶øÏ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡ {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔs¡ì n+<äs¡÷ uÛ≤$düTÔ+&É>± Ä {Ϭø{Ÿ πsdüT˝À l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶øÏ b˛{°>± u≤\ø£èwüí n_Ûe÷ì ø√≥+¬s&ç¶ lìyêdüT\¬s&ç¶, u≤\ø£èwüí ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T &É+‘√ Äj·Tq eØZj·TT\˝À ø=‘·Ô ÄX¯\T ∫>∑T]+#êsTT. ‘·eT H˚‘·πø u≤\ø£èwüí düVü≤ø±s¡+‘√ {Ϭø{Ÿ edüTÔ+<äì lìyêdüT\¬s&ç¶ es¡Z+ u≤\ø£èwüí |üs¡´≥q˝À HêHê n+>±e÷ #˚dæ+~.

eTVæ≤fi¯ n<ÛäèX¯´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, ø±s¡+#˚&ÉT, @Á|æ˝Ÿ 4: eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´+ ô|’ ø±s¡+#˚&ÉT b˛©dt ùdºwüHé ˝À πødüT qyÓ÷<äT nsTT+~. eT+&É\+˝Àì dü«s¡í Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑+{≤ düs¡fi¯ eT‹ d”ú$T‘·+ ø±s¡D+ e\q á HÓ\ 28 qT+&ç ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T m+‘·>± y˚‹øÏq|üŒ{ÏøÏ ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT uÛÑs¡Ô düT<Ûëø£sY ø±s¡+#˚&ÉT b˛©dt ùdºwüHé |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt.◊ ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 10>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î Äs¡T>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’H√¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ bÕ\T, bı+>∑*ì {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T nqï<ëq

Á|ükÕ<ä+ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·,50,100,500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\

yêbÕ.. ã\TbÕ..? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À e\dü\ es¡<ä b˛f…‘·TÔ‘√+~. eTTK´+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, e÷J eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, m+|æ\T Ç˝≤ es¡Tdüô|{Ϻ |üdüT|ü⁄ ø√≥˝ÀøÏ e∫à |üdüT|ü⁄ ø£+&ÉTyê\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. M] sêø£‘√ bÕغ Ç|üŒ{Ïπø Vü≤Ödt|òü⁄˝Ÿ uÀs¡T¶ ô|fÒº dæú‹øÏ e∫Ã+~. Ç~ yêb˛.. ã\Tb˛ ns¡ú+ø±ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~ ÄbÕغ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ. yêdüÔyêìøÏ eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ |ü]dæÔ‹ì }Væ≤+#·T≈£îH˚+ <äTπø Ä bÕغ n_Ûe÷qT\≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ê\ ˝Ò<äT. >∑‘· E˝…’˝À sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î dæ&ÉãT¢´dæ |ü#·ÃC…+&Ü }|ü&É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆ+<äì #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. u≤ãT ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë∆+‘·+ |üsêø±wüº≈£î #˚s¡Tø√e&É+, »>∑HébÕغ j·TT ≥sYï rdüT≈£îì düyÓTÆø£´yê<ëìï uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔø√e&É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ H˚‘·\T, n_Ûe÷qT\T ≈£L&Ü eTs√ z≥$TøÏ e÷qdæø£+>± dæ<ä∆yÓTÆb˛j·÷s¡T ≈£L&Ü. nsTT‘˚ m|ü&ÉT, mø£ÿ&É, m˝≤ yÓTT<ä\sTT+<√ ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ã\|ü&çb˛‘√+<äqï yês¡Ô\T, ø£<∏äHê\T MT&çj·÷qT eTT+#Ó‘·ÔkÕ>±sTT. n+<ä≈£î eTT+<äT es¡≈£î #·+Á<äu≤ãT m|ü&ÉT Á|ü»\ eT<Ûä´≈£î yÓ[fl+~ ˝Ò<äT. ø±˙ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\+‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغº ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ≈£L´ ø£≥º&É&É+‘√ <ëìì #·÷|ü⁄‘·÷ >∑‘·+˝À _C…|æ düsêÿs¡T #˚dæq ªÇ+&çj·÷ ôw’ì+>¥µ ‘·s¡Vü‰˝À ª{Ï&ç|æ ôw’ì+>¥µ nqïÁ|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ≈£L´, ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À _dæ eTTK´eT+Á‹ ìHê<ä+, »>∑HéÁπøCŸ ‘·>∑TZ‘√+~. #·+Á<äu≤ãT

s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT<äs¡Ù Hêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T \T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. yêsê+‘· ùde˝…’q X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT kÕ«$Tyê]øÏ n_Ûùwø£ ùde ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\qT 9>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹ì#êÃs¡T. ø±>±, >∑Ts¡Tyês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq 3>∑+≥\ qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 55,192eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

d”‘ê\ø£åàD düy˚T‘· ø√<ä+&ÉsêeTTì }πs–+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 4: ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ\dæ ñqï l ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$Tyê] yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 8e s√E ñ<äj·T+ X¯óÁø£yês¡+ <Ûës¡Ts¡<∏ä+ô|’ d”‘ê\ø£åàD, Ä+»H˚j·T düy˚T‘· ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT e÷&ÛÜ M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT y˚≈£îeC≤eTTq düTÁ|üuÛ≤‘· ùde‘√ kÕ«$Tyê]ì y˚T˝§ÿ*|æ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 7>∑+≥\ nq+‘·s¡+ ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\qT s¡<∏ä+ô|’ n~Ûwæº+|ü#˚dæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ nq+‘·s¡+ s¡<∏ëìï Hê\T >∑T e÷&ÛÜ M<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+|ü#˚XÊs¡T. y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T s¡<∏ä+ô|’ }πs–q d”‘ê\ø£åàD, Ä+»H˚j·T düy˚T‘· ø√<ä+&ÉsêeT kÕ«$Tì ø£s¡÷Œs¡ Vü‰s¡‘·T\T Ç∫à <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. 11.30ì eTTcÕ\ qT+&ç 12.30es¡≈£î ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\≈£î düï|üq ‹s¡T eT+»Hêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ\T, ô|s¡T>∑T, ‘˚H˚, #·+<äq+ ‘·~ ‘·s¡ düT>∑+<ÛäÁ<äyê´\‘√ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\qT n_ÛùwøÏ+#ês¡T. <Ûës¡T s¡<∏ëìøÏ eTT+<äT >∑»sêE\T, eèwüuÛ≤\T, nXÊ«\T eTT+ <äT sê>±, $$<Ûä ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq, ø√˝≤≥ ãè+<ë\T, sêeTHêeTdüàs¡D q&ÉTeTT <Ûës¡T s¡<∏ëìï ˝≤π>+<äT≈£î b˛{° |ü&ܶs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ, eTs√yÓ’|ü⁄ b˛˝≤ uÛ≤düÿsY ãè+<ä+‘√ <Ûës¡T s¡<∏ä+ ˝≤π>+<äT≈£î b˛{° |ü&ܶs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ô|<ä›, ∫qï õj·T+>∑s¡T¢, áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ, C…áy√ b˛˝≤ uÛ≤düÿsY Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ Vü≤πs+Á<äHê<∏é, y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±øÏHê&É qT+∫ |üfi¯¢+sêE |ü\T≈£îã&ç ô|s¡T>∑T‘√+~ n+≥÷ eTÚ‘Y |ü_¢dæ{°‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ n+‘ê nqT ≈£L\yÓTÆb˛‘√+<äqï uÛ≤eqqT Á|ü#ês¡+˝À ô|{≤ºs¡T. n+‘˚ø±<äT <ëìì rÁe kÕúsTT˝À rdüT¬ø[¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n_Ûe÷qT˝Ò <ëì ì >∑{Ϻ>± qy˚Tà dæú‹øÏ e#˚ÃXÊs¡T. e#˚à mìïø£ ˝À¢ »>∑Hé≈£î nqT≈£L\ |ü]dæú‹ ñ+ ≥T+<äì n|üŒ{Ï es¡≈£î q$Tàq yêfi¯ófl ≈£L&Ü e#˚Ã~ #·+Á<äqï sê»´y˚Tq≥ ø£<ë? n+≥÷ Á|ü#êsêìï Vü≤À¬s‹Ô+#ês¡T. ˇø£ y˚fi¯ πs|ü{Ï mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nq÷Vü≤´Ø‹˝À z≥$TbÕ\sTT‘˚ @<√ nqTø√ì~ »]–+<˚ ‘·|üŒ eTs√ ø±s¡D+ ø±<äH˚ dæú‹øÏ #˚]b˛j·÷s¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n_Ûe÷qT\T ø=+<äs¡T. sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T e÷]b˛‘·THêïj·Tì, |ü]dæú‹ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘√+<äì, e#˚à mìïø£˝À¢ $»j·T+ ‘·eT<˚qì ‘Ó\T>∑T<äeTTfi¯ófl BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. $cÕ<äø£s¡yÓTÆq n+X¯+ @$T≥+fÒ mìïø£\ eTT+<äT @ düMTø£s¡D≤\sTT‘˚ ‘·eT≈£î nq≈£L\ |ü]dæú‘·T\qT düèwæºkÕÔj·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ qeTTà‘·T+<√ yê{ÏH˚ mìïø£\T eTT–kÕø£

‘·eT z≥$TøÏ ø±s¡D≤\T>± $X‚¢wædüTÔ+≥T+~. >∑‘· mìïø£\ nq+‘·s¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nqT≈£L\ MT&çj·÷ #˚dæq $X‚¢wüD˝Ò Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D. Á|üC≤sê»´+ <Óã“≈£î ø±+Á¬>dt≈£î #·Tø£ÿ\T ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì, yÓ’j·Tdt Vü≤yê≈£î Á|ü»sê»´+ <Óã“ ø={Ϻ+<äì MT&çj·÷ $X‚¢wæ+∫+~. nsTT‘˚ øö+{Ï+>¥ |üPs¡Ôj·÷´ø£ Á|üC≤sê»´+ ø={Ϻq <Óã“ ø±+Á¬>dt≈£î ø±<äT ‘·eTπøqqï $wüj·÷ìï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·Tø£‘·«+ ‘Ó\TdüTø√>∑*–+~. Ç<˚ $wüj·÷ìï >∑‘· ◊<˚fi¯ófl>± #ÓãT‘·Tqï {Ï&ç|æ Hêj·Tø£‘·«+ ‘·eT~ z≥$T ø±<äqï ÁuÛÑeT˝À Áã‹πøk˛Ô+~. Ç|ü&ÉT eT∞¢ mìïø£˝§#êÃsTT. Ç|ü&ÉT ∫s¡+J$ ã<äT\T Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT |üeHé ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃs¡T. ákÕ] |üeHé ø±+Á¬>dtqT <Óã“ ø={Ϻ ‘·eTqT ì\u…&É‘ês¡ì eTT]dæb˛‘·THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ ¬>\T|ü⁄ô|’ m+‘· BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï n+‘·s¡Z‘·+>± z≥$T uÛÑj·÷\T ñ+{≤sTT. yê|ü⁄qT #·÷dæ ã\T|ü⁄ nì ÁuÛÑeT|ü&É≈£î+&Ü dü¬s’q eP´Vü≤+‘√ e´eVü≤]ùdÔ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´yÓTÆq $wüj·Ty˚TMT ø±<äT.

nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À >∑T˝≤;u≤dt #·‘·Ts¡‘·

ôV’≤˝ŸŒ ˝…’Hé @sêŒ≥T

¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\πø {Ϭø≥T¢ |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· nôd+;¢ ã]˝ÀøÏ πød”ÄsY bı‘·TÔ\T ˝ÒqfÒº.. ˇ+≥] b˛πs.. |üs¡ø±\˝À _Ûø£å|ü‹øÏ yÓTT+&ç#ÓsTT´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ |ü≥¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚UsYsêe⁄ eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\πø {Ϭø≥T¢ Ç∫Ãq≥Tº |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. {°ÄsYmdt 69 eT+~‘√ ≈£L&çq ‘=* $&É‘· C≤_‘êqT Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üø£{Ï+∫q C≤_‘ê˝À dæ{Ϻ+>¥\≈£î n+<ä]ø° {Ϭø≥T¢ Ç∫ÃHê es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡ø±\ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹øÏ yÓTT+&ç #ÓsTT´ #·÷bÕs¡T. $T–*q 50 eT+~ myÓTà˝Ò´\T, 17 eT+~ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔqqï πød”ÄsY ø±+Á¬>dt ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï kÕúHê\≈£î ôd’‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+∫ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ˝Ò<äì dü+πø‘ê\qT Ç#˚ÃXÊs¡T. ˇ+≥] b˛s¡T≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ |üs¡ø±\ kÕúq+ qT+∫ {°ÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&ÉT _. $H√<é≈£î ø±ì, ˝Ò<ë ø=+&Ü eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄≈£î ø±ì {Ϭø≥T¢ πø{≤sTT+#˚ neø±X¯+ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. myÓTੇ mìïø£˝À¢ bÕغ nuÛÑ´]úì ø±<äì, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ z≥T y˚dæq ø√s¡T≥¢ myÓTà˝Ò´ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, m˝≤¢¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶, dæs¡÷ŒsY myÓTà˝Ò´ ø±y˚{Ï düeTàj·T´\≈£î ‹]– {Ϭø≥T¢ πø{≤sTT+∫Hê _Ûø£å|ü‹øÏ ìsêø£]+#·&É+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. {°&û|” qT+∫ {°ÄsYmdt˝ÀøÏ e∫Ãq >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶, >∑+bÕ >√es¡∆Hé, düeTTÁ<ë\ y˚DT>√bÕ\ #ê], Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, ¬ømdt s¡‘·ï+, |æ.eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé, m˝≤¢¬s&ç¶øÏ ôd’‘·+ {Ϭø≥T¢ Ç#˚ÃXÊs¡T. <ë<ë|ü⁄>± n+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚dæq πød”ÄsY ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q _Ûø£å|ü‹øÏ πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+ô|’ Ä bÕغ esêZ˝Ò ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïsTT. πød”ÄsY ÄeTs¡D Bø£å #˚dæq düeTj·T+˝À Ä‘êàVüQ‹ #˚düT≈£îqï lø±+‘ê#ê] ‘·*¢ X¯+ø£s¡eTà≈£î q\¢>=+&É õ˝≤¢ VüQpsYq>∑sY kÕúq+ {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#ês¡T. πød”ÄsY 2009 es¡≈£î yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dæ~›ù|≥ XÊdüqdüuÛÑT´&ç>± ø=qkÕ>±s¡T. 2004,09 mìïø£˝À¢ Äj·Tq b˛{° #˚j·T˝Ò<äT. eT∞¢ |ü<˚fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq yÓT<äø˘ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø°\ø£ kÕúq+˝À ñqï e÷J eT+Á‹ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ lø±+‘ê#ê] ‘·*¢ì ì\u…{Ϻ πød”ÄsY eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãTô|’ yÓ’mkÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ ø£˙«qsY>± ñqï |ü⁄≥ºeT<ÛäTqT ∫e] ì$Twü+˝À bÕغ˝ÀøÏ s¡|æŒ+∫ Äj·Tq {Ϭø{Ÿ Çe«&É+‘√ >∑{Ϻ b˛{°

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ˝Àø˘düuÛÑ≈£î es¡Tdü>± eT÷&Ée kÕ] eTT#·Ã≥>± ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ eT[¢|üP&ç eT+>∑|ü‹ |üfi¯¢+sêE b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø es¡Tdü>± ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ b˛{° #˚dæ πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T≈£îì õ˝≤¢˝À #·Áø£+ ‹|æŒq |üfi¯¢+sêE≈£î H˚{ÏøÏ ø±´&ÉsY ˝Òø£b˛e&É+ $X‚wü+. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≤ $uÛÑ»q n+XÊìï ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îe∫à sêh $uÛÑ»q‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ\T¢$]dæq e´‹πsK‘·˝À uÛ≤>∑+>± d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ ‘·s¡*b˛‘·T+&É>± ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq |üfi¯¢+sêE ≈£î≥T+;≈£î\T Ä bÕغH˚ qeTTà≈£îì >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä&É+ n<˚ bÕغ˝À ø=qkÕπ>+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+ »]–+~. <ëì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À 7 nôd+;¢ ôd¬>à+{Ÿ\˝À Ç{°e\ »]–q eTTì‡bÕ*{°, »s¡T>∑qTqï kÕ∆ìø£ dü+dü∆\ mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡T∆\T ø£s¡Tee&É+ |üfi¯¢+sêE≈£î eTqkÕúbÕìï ø£*Z+∫q ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ ‹]– mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>±*‡ edüTÔ+~. m|ü⁄Œ&É÷ bÕغ y˚yé ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫q |üfi¯¢+sêE Ç{°e\ d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ Á|ü»\˝À ñqï e´‹πsø£‘·˝À uÛ≤>∑+>± ‹]– b˛{° #˚j·T&É+ $X‚wü+. >∑‘·+˝À 2004,2009 dü+e‘·‡sê\˝À »]–q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ es¡Tdü>± $»j·T+ kÕ~Û+∫ eT÷&Ée kÕ] Á|ü‹≈£L\ düeTj·T+˝À b˛{°øÏ dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫ πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ <äøÏÿ+#·Tø√>± eT÷&Ée kÕ] ø°åD <äX¯˝À ñqï ø±+Á¬>dt≈£î õ˝≤¢˝À ô|<ä› ~≈£îÿ>± e÷] ‘·q‘√ bÕ≥T sê»eT+Á&ç, neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|” kÕ∆Hê\‘√ bÕ≥T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ nuÛÑ´s¡T∆\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· áj·Tq uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ |ü&ç+~. Ç{°e\ »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, »s¡>∑uÀ‘·Tqï kÕ∆ìø£ mìïø£˝À¢H˚ nuÛÑ´s¡T∆\T <=s¡ø£ì $<Ûä+>± ñ+fÒ sêuÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ @ $<Ûä+>± ñ+≥T+<√ }Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 4: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À »s¡>∑uÀ‘·Tqï mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ôV’≤˝ŸŒ ˝…’Hé @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£º¬s{Ÿ˝À msêŒ ≥T #˚dæq á ôV’≤˝ŸŒ ˝…’Hé 24 >∑+ˆˆ\T |üì #˚düTÔ+<äì n~Ûø± s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q dæã“+~ì ìj·T$T+ #˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. 24 >∑+≥\T n+<äT u≤≥T˝À dæã“+~ ñ+&˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T Hêïs¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ nqTe÷Hê\T, m˝≤+{Ï |òæsê´ <äT\≈£î, düeTdü´\≈£î {À˝Ÿ Á|òæ HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 24 >∑+≥\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ nqTe÷Hê\≈£î kÕe÷<Ûëq+ bı+<ë\ì nqT≈£îH˚yês¡T á {À˝Ÿ Á|òæ HÓ+ãsY ` 1079 ˝Ò<ë 08592281400 ≈£î dü+Á|ü~+#·e#·Ãì nHêïs¡T.

m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T ñ<äè‘·+ HÓ\ø=+~. {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ô|’ eT+∫ nuÛÑ´]úì ì\u…fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫Hê kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛e&É+‘√ nø£ÿ&É ÇHé#ê]®>± eTT‹Ô¬s&ç¶ j·÷<ä–]¬s&ç¶H˚ ã]˝À ~+bÕs¡T. e÷J eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ b˛{° #˚düTÔqï kÕúq+˝À nuÛÑ´]ú ù|s¡TqT Ç+ø± πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. e÷J eT+Á‹ &ûπø ns¡TDô|’ ÄyÓT y˚Tq\T¢&ÉT, ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT+∫ ù|s¡Tqï ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü&É+ <ë«sê ns¡TD≈£î #Óø˘ô|fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. e÷J &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ô|’ yÓTT<ä{Ï qT+∫ Äj·Tq Á|ü‘·´]ú>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dæ˙q≥T&ÉT u≤ã÷yÓ÷Vü≤HéqT ∫e] ì$Twü+˝À bÕغ˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫à {Ϭø{Ÿ Ç#˚ÃXÊs¡T. >∑‘·+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ |ü\T $eTs¡Ù\T m<äTs=ÿqï πød”ÄsY ákÕ] e÷Á‘·+ n≥Te+{Ï Äs√|üD\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü düeTs¡Tú˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\H˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T. |üì˝À |üì>± bÕغ y˚Tìô|òk˛º>± ‘=*kÕ]>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À ñ<ä´eT bÕغ>± ñqï {°ÄsYmdt≈£î Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T \ø£å´+ ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äì Á|üø£{Ïdü÷Ô e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T‘√ \ø£å´+ HÓs¡y˚]q+<äTHê ñ<ä´eT bÕغì |ü≈£îÔ sê»ø°j·T bÕغ>± e÷s¡TdüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫q πød”ÄsY n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± sê»ø°j·T bÕغ\ e÷~]>± ‘=*kÕ]>± yÓTìy˚Tk˛ºqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï πød”ÄsY lø±+‘ê#ê] ‘·*¢øÏ {Ϭø{Ÿ Çe«&É+ <ë«sê Ä Äs√|üD˝À¢ |üdü˝Ò<äH˚ dü+πø‘ê\qT ãj·T≥≈£î |ü+bÕs¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À ôd’‘·+ neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\ |ü≥¢ <äj·T #·÷bÕs¡T. Á|ü‹ neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.10 \ø£å\ e+‘·Tq Ä]úø£ düVü‰j·T+, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´˝À¢ ˇø£] Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+, yê]øÏ e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì ≈£L&Ü πø{≤sTTkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç+ø± |ü\T esêZ\ô|’ esê\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. @~ @yÓTÆHê á mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ, y˚Tìô|òk˛º s¡÷|üø£\Œq |ü≥¢ eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 4: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À myéT.|æ.{Ï.dæ, õ&é.|æ.{Ï.dæ mìïø£\ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ ñ+&É≥+‘√ z≥s¡¢≈£î eT+<äTì ms¡y˚ j·T≈£î+&Ü yÓ’Hé cÕ|ü⁄\ ô|’, u…\Tº <äTø±D≤\ô|’ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡ \T <ë&ÉT\T ñ<äè‘·+ #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ u≤]>± eT<Ûä´+qT |ü≥Tºø=ì dæCŸ #˚XÊs¡T. _s¡Tu≤{Ï\¢qT kÕ«~Ûq+ #˚düTø=ì dæCŸ #˚XÊs¡T. ˝…’ôdHé‡ ˝Ò≈£î+&Ü ¬skÕº¬s+≥¢\˝À eT<Ûä´+ $Áø£j·T cÕ|ü⁄ ˝À¢ m+‘· es¡≈£î eT<Ûä´+ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. kÕº≈£î m+‘· ñ+~ n H˚ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î ˝Àã&ç nuÛÑ´s¡Tú\T Ks¡Tà #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ø£$TwüHé e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î ˝Àã&ç |ü]$T‘·+>± Ks¡Tà #˚ùd˝≤ ì|òü÷ H˚Á‘ê\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚j·÷\ì sêh d”ìj·TsY mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T <ÛäqsêCŸ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ &Ü«e÷ ø±sê´\j·T+˝À ìjÓ÷»ø£es¡ZkÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é |ü]o\q n~Ûø±s¡T\T, düVü‰j·T e´j·T |ü]o\≈£î\T, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, nøö+{Ï+>¥ {°+ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+‘√ mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T <ÛäqsêCŸ, Ä<ëj·T |üqTï H√&É˝Ÿ n~Ûø±] düe÷]j·÷, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ∫s¡+Je⁄\T düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”ìj·TsY e´j·T |ü]o\≈£î\T <ÛäqsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüHé <ëK\T≈£î eTT+<äT s√E qT+&˚ Á|ü‘˚´ø£ u≤´+≈£î U≤‘ê ÁbÕs¡+ _Û+∫ n+<äTqT+&˚ Ks¡Tà #˚dæ e´j·T+ ]õwüºs¡¢qT düVü‰j·T e´ j·T+ ]õwüºs¡T˝À $~Û>± qyÓ÷<äT\T #·÷bÕ\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


qeTàø£+ ˝Òì |üqT\T ø±<äT qeTàø£+ ñqï |üqT\T #˚j·T+&ç X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã*¢≈£îs¡e, @Á|æ˝Ÿ 4 : sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T n+<äs¡÷ ˇø£] MT<ä ˇø£s¡T >=&Ée\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£]ì ˇø£s¡T ‹≥Tº ≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£] MT<ä ˇø£s¡T ì+<ä\T y˚düT≈£î+ ≥THêïs¡T. Mfi¯fl n+<äs¡÷ Á|ü»\T z≥¢ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT ‘·THêïs¡T. Á|ü»\T z≥¢ ø√dü+ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T H√{ÏøÏ

700 ø√≥¢ |ü+≥ s¡TD≤\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 4 : õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\≈£î e÷]à 31 Hê{ÏøÏ s¡÷. 700 ø√≥¢ y˚Ts¡ |ü+≥ s¡TD≤\T n+<ä#˚dæq≥T¢ |æ &ç dæ dæ u≤´+≈£î ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq M˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. s¡; d”»Hé ˝À s¡÷. 350 ø√≥T¢ Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. C≤rj·T düe÷Á>∑ n_Ûeè~∆ |ü<Ûäø£+ <ë«sê 10 ø√≥¢ s¡TD≤\T Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. á s¡TD≤\ <ë«sê k˛ôd’{Ï u≤´+ø˘ uÛÑeHê\T ì]àkÕÔeTì #˚bÕŒs¡T. k˛ôd’{Ï\ <ë«sê ms¡Te⁄\T düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î s¡÷. 9 ø√≥¢ u≤´+≈£î >±´]+{Ï Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä]∆ø£ dü+ˆˆs¡+ eTT–ôd dü]øÏ s¡÷. 41 ø√≥¢ &çbÕõ≥T¢ ùdø£]+∫q≥T¢ #˚bÕŒs¡T. |òæÁãe] ˝À s¡÷. 32 ø√≥¢ &çbÕõ≥T¢ ø±eT<˚qT |ü<Ûäø£+ <ë«sê ùdø£]+#·&É+ ‘·eT≈£î ]ø±s¡T¶ nHêïs¡T. á m&Ü~ &çbÕõ≥¢ \ø£å´+>± 100 ø√≥¢ rdüTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. Hêu≤s¡T¶ ø£H釽…º+{Ÿ düØ«düT <ë«sê |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT wüß]{Ï ô|≥Tºø=ì s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î 37 k˛ôd’{Ï\ <ë«sê >∑T]Ô+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $\Tø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷sêÿ|ü⁄s¡+ kıôd’{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT >=\eT] u≤\ø£èwüí bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT<Ûä´+ nÁø£eT s¡yêD≤ n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î $düÔè‘· k˛<ë\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 4: Hê≥T kÕsê nÁø£eT s¡eD≤qT n&ÉT¶≈£î H˚+<äT≈£î n≥M ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝ $düÔè‘· <ë&ÉT\ ìs¡«Væ≤düTÔ ì‘·´+ k˛<ë\T #˚düTÔqï≥T¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ m¬ø’‡CŸ dæ ◊ øÏwüHé >±s¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·ìœfi¯fl ô|<ä›<√sêï\ eT+&É\+ yÓqeTTø£ÿ\ e<ä› HêHé &É÷´{Ï ô|òsTTsY eT<Ûä´+, Hê≥TkÕsê nÁø£eT s¡yêD≤ #˚ùd yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷sêÿ|ü⁄s¡+ m¬ø’‡CŸ ùdºwüHé |ü]~Û˝À mì$T~ eT+~ ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ m¬ø’‡CŸ y˚Tõùdº{Ÿ e<ä› Vü‰»s¡T |ü]#·eTHêïs¡T. e÷]à HÓ\˝À 42 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ 102 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì 4150 ©≥s¡¢ u…\¢+ ñ≥qT <ä«+dü+ #˚XÊeTHêïs¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ 19 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ 207 ì|t u≤{Ï˝Ÿ‡ qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï {Ï.$.mdt kÕŒsY dæ{Ï yÓ÷≥s¡T ôd’øÏ˝Ÿ qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. 20 øÏ˝À\ q\¢ u…\¢+, Hê≥T kÕsê ‘·j·÷]øÏ ñ|üjÓ÷–+∫ |ü]ø£sê\qT ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì $.ÄsY.z\ n+<ä]øÏ m¬ø’‡CŸ H˚sê\ >∑T]+∫ düe÷#ês¡+ ‘Ó˝ŸŒ*‡+~>± H√{ÏdüT\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.

mìïø£\ |ü]o\≈£î\T düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Vü≤D: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 4: kÕ<Ûës¡D mìïø£\ düeTj·T+˝À mìïø£\ |ü]o\≈£î\T düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY, mìïø£\ n~Ûø±] ˝Àπøwt≈£îe÷sY nHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À e÷{≤¢&Üs¡T. á düe÷y˚ X¯+˝À mìïø£\ |ü]o\≈£î\T ˝…’»ì+>¥ Ä|ò”düs¡T¢, &˚{≤ m+Á{° Ä|üπs≥s¡TÔ, Hê\Ze ‘·s¡>∑‹ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T, mìïø£\ e´j·T |ü]o\ ≈£î\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£*–+#·≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+ #ê\ì nHêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ nHêïeT˝…’ (◊mmdt), Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ ìøÏ X¯+ø£sYdæ+>¥ (◊mmdt), õ˝≤¢ b˛©düT |ü]o\≈£î\T>± ø£˝≤´D Y≈£îe÷sY e÷*ø˘ (◊|æmdt)‘√ bÕ≥T XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î mìïø£\ |ü]o\≈£î\qT ≈£L&Ü ìj·T$T+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

¬s+&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+&ç¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 4: yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s+&ÉT Hê$T H˚wüqT¢ <ëK\j·÷´j·Tì ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. Hêsêj·TDUÒ&é nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú>± eTVæ≤¬s&ç¶ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, »V”≤sêu≤<é dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± &ç.ÇkÕà sTT˝Ÿ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé ≈£L&Ü <ëK\T ø±˝Ò<äT.

e÷≥ e÷s¡TdüTÔqï {ÏÄsYmdt: sêeT#·+Á<äj·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+&ç¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 4: ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì {ÏÄsYmdt Á|üø£{Ï+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷≥ e÷]à <ä[‘·T\qT |üø£ÿq ô|&ÉT‘√+<äì md”‡, md”º ◊ø£´y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî\T sêeT#·+Á<äj·T´ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À Ä ø£$T{° düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫+~. {Ï&ç|æ _dæì eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔq+≥÷ e÷≥\T #Ó|üŒ&É+ yÓ÷dü+ #˚j·T&Üìπøqì nHêïs¡T. áHÓ\ 7, 8, 9 ‘˚B˝À¢ j·TTe‘·qT #Ó’‘·q´|ü]#˚ $<Ûä+>± sê»ø°j·T+, z≥T $ìjÓ÷>∑+ nH˚ n+X¯+ ô|’ ôd$THêsY ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|ükÕ<é, *+>∑+, ø£èwüí, #·+Á<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#·&Éy˚T \ø£å´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+&ç¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 4: Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ Á{≤Hé‡ø√ mdt.Ç sêeTT\T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á{≤Hé‡ø√ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ~H√‘·‡e düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $<äT´‘YqT Ä<ë #˚j·T&É+ n\es¡TÃø√yê\Hêïs¡T. kÕ<Ûës¡D $<äT´‘Y |ü]ø£sê\T ø±≈£î+&Ü HêD´yÓTÆq $<äT´‘Y |ü]ø£s¡\T _–+#·&É+, nqedüs¡ y˚fi¯˝À $<äT´‘Y yê&Éø±ìï ìj·T+Á‹+#·Tø√yê\Hêïs¡T.

H˚&˚ »^®eHésêyé »j·T+‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 4: C≤rj·T Hêj·T≈£î\T, <ä[‘· ñ<Ûä´eTH˚‹ &Üø£ºsY u≤ãT »–®eHé sêe⁄ »j·T+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK n~Ûø±] ¬ø. düs¡dü«‹ ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsYuÛÑeHé˝À á y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á y˚&ÉT≈£\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ˝ÀZHê\ì ø√sês¡T.

e∫Ãq |æ∫à |æ∫à e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ø±ì @ ˇø£ÿ sê»ø°j·T Hêj·TT≈£î&ÉT Á|ü»\qT,j·TTe‘·qT |ü{Ϻ+#·Tø√e &É+˝Ò<äT. ˇø£ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT Çfi¯fldüú˝≤\T Ç|æŒkÕÔ q+≥THêïs¡T. eTs√ø£ Hêj·T≈£î&ÉT ˝ÀHé\T e÷|ò” #˚sTT kÕÔq+≥THêï&ÉT. eTs√ø£s¡T &Ü«Áø± s¡TD≤\T e÷|ò” #˚sTT kÕÔq+≥THêïs¡T. ø£¬s+≥T ñ∫‘·+>± ÇkÕÔeT+≥THêïs¡T. Á|ü‹

ˇø£ÿ]øÏ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔeTT n+≥THêïs¡T. |òæ+ø£åHé ô|+#·T‘ê eTT n+≥THêïs¡T. Á|ü»\T, j·TTe‘·qT |æ∫à yêfi¯flqT #˚dæ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |æ∫à |æ∫à Vü‰MT\T nìï ÇdüTÔHêïs¡T. Çe˙ï qMTà Á|ü»\T yê]ì ¬>*|ækÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· Á|ü»\ yÓ÷Vü≤+ ≈£L&Ü #·÷&És¡T. j·TTe‘·≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ñ<√´>∑+ ø£*ŒkÕÔeT+≥T+Hêïs¡T. ˝Òì ñ<√´>±\T Ç#˚à ã<äT\T nìï

&çbÕsYº yÓT+{Ÿ˝À ñ<√´>∑+ #˚düTÔ #·ìb˛sTTq yê] ≈£î≥T+ u≤ìøÏ yê]˝À ˇø£]øÏ ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#·e#·TÃ>±, ˝Òì ñ<√´>∑+ Ç#˚Ãã<äT\T yê]øÏ ñqïñ<√´>∑+ Çy√«#·TÃ>± _ mdt mHé m˝Ÿ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ ˝À e+<ä\ eT+~ #·ìbısTTq ≈£î≥T+u≤\T ñHêïsTT.sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T qeTàø£+ ˝Òì yê>±∆Hê\T #˚ùd ã<äT\T n˝≤+{Ï qeTàø£+ ñqï |üqT\T #˚j·T+&ç n+<äs¡÷ Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ ˝À |üì #˚dü÷Ô #·ìb˛sTTq yê] ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£]øÏ ñ<√´>∑+ ø£*Œ+#·+&ç.

z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T]Ô+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ü kÕ<é ø√sês¡T. ‘·|üŒìdü]>± z{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZHê\ì, Á|üC≤kÕ«eT´ Wqï‘ê´ìï |ü~\|üs¡#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø£s¡|ü˝À ø£s¡|ü eT+&É\ eTVæ≤fi≤ düe÷K´, õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+dü› Ä<Ûä«s¡´+˝À z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT #ê≥T‘·÷ z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |ü]#˚+<äT≈£î eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, $<ë´s¡T∆ \T, dü«#·Ã+<ä ùdyê dü+dü∆\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£º sY ˙‘·÷Á|ükÕ<é eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ sê´©ì C…+ &Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m+|”&ûy√ ø±sê´\ j·T+ qT+∫ ãj·T\T<˚]q á sê´© ø£s¡|ü Á>±eT M<ÛäT ˝À¢ z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |ü]#˚ ìHê<ë\T, ù|¢ø±s¡T¶\ Á|ü<äs¡Ùq, kÕ+Á|ü<ëj·T ø£fi≤s¡÷|ü $Hê´kÕ\‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Ä˝À∫+|ü#˚ùd Ø‹˝À kÕ–+~. ádü+ <äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Á|ü»\qT <˚›•+ ∫ Á|üdü+–dü÷Ô Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü∆˝À z≥T Vü≤≈£îÿ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·, Á|üuÛ≤eo\‘· ø£*–q Vü≤ø£ÿì, Á|ü»\T ‘·eT uÛÑ$‘·qT z≥T <ë«sêH˚ ìπs›•+#·T≈£î+ {≤s¡Hêïs¡T. á Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+ #·Tø√e&É+‘√ ìs¡¢|üÔ‘· Á|ü<ä]Ù+∫Hê, Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– z≥T y˚dæHê »]π> qwüº+ Á|ü»\T uÛÑ]+#·e\dæ ñ+≥T+ <äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+˝À |ü≥ºD ÁbÕ+‘· z≥s¡¢ ø£Hêï, Á>±MTD ÁbÕ+‘· z≥πs¢ #=s¡e #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, õ˝≤¢˝À sê»eT+Á&ç dæ{° ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À qyÓ÷<Ó’q ø£ìwüº z{Ï+>¥ XÊ‘êìï

ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+<äT≈£î ñ<ëVü‰s¡D>± ù|s=ÿHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T eè<äT∆\T ≈£L&Ü ÁX¯eT nqTø√≈£î+&Ü z{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+≥T+&É>± $<ë´e+‘·T˝…’q yês¡T b˛*+>¥ s√E ôd\e⁄qT ÄkÕ«~dü÷Ô z{Ï+>¥≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&çb˛e&É+ uÛ≤<ä´‘êsêVæ≤‘·´eTHêïs¡T. sêC≤´+ >∑+ ø£*Œ+∫q z≥T Vü≤≈£îÿqT kıeTTà≈£î, kÕsê≈£î neTTàø√e&É+ #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡eTì, Ç˝≤ z≥TqT neTTà≈£îqï yês¡T n+<äT≈£î Á|ü˝ÀuÛÑ ô|{Ϻq yês¡÷ ôdø£åHé 171 ÁøÏ+<ä @&Ü~ ø±sê>±s¡ •ø£å≈£î bÕÁ‘·T˝Ö ‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\˝À Á|ü˝ÀuÛ≤\ ìyê s¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± mìï #·s¡´\T #˚|ü{ϺHê, Ç≥Te+{Ï nÁø£e÷\ô|’ Á|ü»\T ≈£L&Ü ì|òü÷ #˚|ü{≤º\ì ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ãq yê{Ïì yÓ+≥H˚ {À˝Ÿ Á|ò” ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT HÓ+.1800 425 3077≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ ùdºwüHé e<ä› z≥s¡¢ düe÷#ês¡+ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î ;m˝Ÿz\‘√ Á|ü‘˚´ø£ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêï eTì, ‘·eT z≥T @ ã÷‘Y˝À ñ+<√ #·÷düT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·|üŒì dü]>± z≥T y˚ j·÷\ì ø√sê s¡T. á ø±s¡´ø£ÁeT+˝À »&ûŒ d”áy√ m+.dü÷s¡´ uÛÑ>∑yêHé, mdtd” ø±s=ŒπswüHé á&û m.dæ], &ûÄsY&û@ |”&û #·+Á<äX‚Ks¡sêE, @|”&û Hêsêj·T Dsêe⁄, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] d”ôV≤#Y \ø£åàDsêe⁄, ‘·Vü≤d”˝≤›sY yÓ’.<äTsêZøÏc˛sY, m+|”&ûy√ m.Ä+» H˚j·TT\T, @|”m+ u≤˝≤<˚$, eT+&É\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T m+.Bqs¡‘·ï+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|òdt˝À Ä|òt ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 4:ù|òdt Ç+»ì]+>¥ ø±˝Òõ˝À #ÓHÓ’ïøÏ #Ó+~q y˚+ãT fÒø±ï\õdt ø£+ô|˙ á s√E Ä|òt ø±´+|üdt Áf…Æyé ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|òdt Ç+» ì]+>¥ ø±˝Òõ ôdÁø£≥] eT~∆XË{Ϻ l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ Ç+»ì]+>¥ ø±˝ ÒCŸ\˝À ∫e] dü+ˆ s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï

dæ.mdt.á, ◊. {Ï,á.dæ. á, á.á.á #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡T∆\T á Ç+≥ s¡÷´˝À bÕ˝ÀZì neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ yê\ì ø√sês¡T. 10 e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥]à&ç j·T{Ÿ, _fÒø˘˝À 70 XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+ #·T≈£îqï yês¡T e÷Á‘·y˚T ns¡TΩ \ì. 9 >∑+≥\≈£î ø£fi≤XÊ\≈£î e∫à ‘·eT ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düTø=yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

‘·÷s¡TŒ ;CÒ|”˝À es¡Zb˛s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ;CÒ|” bÕغ˝À es¡Zb˛s¡T yÓTT<ä˝…’+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ\ø=q&É+‘√ rÁe ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. Ç{°e\ MT&çj·÷˝À edüTÔqï yês¡Ô\qT K+&çdü÷Ô õ˝≤¢ ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT $.dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE ˝ÒeHÓ‘·Ô>± Bìô|’ e÷J myÓTà˝Ò´ nj·÷´õ y˚eT, ô|’&Ü ø£èwüíyÓ÷Vü≤qH, uÛÑyê˙ Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T Ç{°e\ bÕغ˝ÀøÏ q÷‘·q+>± edüTÔqï Hêj·T≈£î\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô, bÕغH˚ qeTTà≈£îqï yê]ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |üø£ÿq ô|&ÉT‘·T+<äH˚ ˇø£ÿkÕ]>± õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+˝À $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. nsTT‘˚ @ ˇø£ÿ]˙ øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± bÕغ e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷ sêh kÕ∆sTT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï e÷s¡TŒ\˝À uÛ≤>∑+>± d”≥T¢ πø{≤sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ‘·q≈£î @ $<ÛäyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ä+≥÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE ndüeTà‘·T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. dü+‘·è|æÔ #Ó+<äì ndüeTà‘·T\T Bìô|’

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ ‘·ø£åD+ bÕغ $es¡D Çyê«\+≥÷ |ü≥Tº |ü≥º&É+ ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À ˇø£]H=ø£s¡T ø=≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ns¡T|ü⁄\T πøø£\‘√ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+ <ä<ä›]*¢+~. á $wüj·÷ìï sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤Ôqì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT $.dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE, e÷J n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.e÷\ø=+&Éj·T´\T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ e∫Ãq ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Ç{°e\ bÕغ˝ÀøÏ |æsƒê|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ e+>±^‘·‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ;CÒ|” rs¡∆+ |ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïs¡+≥÷ edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<ä+≥÷ ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± bÕغì qeTTà≈£îqï yê]ì ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ãq ‘·sê«‘˚ ø=‘·Ô>± bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘·ìyê«\+≥÷ yês¡T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. á $wüj·T+ô|’ sêh Hêj·T≈£î\T Ò $es¡D ÇkÕÔs¡+≥÷ õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± |üfi¯¢+sêE Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 4: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ø± øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± m+.|üfiË¢+sêEqT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ksês¡T #˚dæ+~. áy˚Ts¡≈£î |üfi¯¢+sêEqT n~Ûø±] ø£+>± bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. düTe÷s¡T 40 dü+e ‘·‡sê\ qT+&ç ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |üfi¯¢+ sêE ≈£î≥T+ã+ düìïVæ≤‘·+>± ñ+~. |üfi¯¢+ sêE ‘ê‘· |üfi¯fl+sêE bÕغ˝À nH˚ø£ |ü<äe⁄\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± |üfi¯¢+sêE ‘·+Á&ç nsTTq lsêeT dü+Jesêe⁄ sêJyé >±+BÛ, |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ø±´_HÓ{Ÿ˝À πø+Á<äeT+Á‹>± |üì#˚kÕs¡T. 1989, 2004, 2009˝À ø±øÏHê&ÉT Hê&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T qT+&ç ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± |üfi¯¢+sêE m+|æø£j·÷´s¡T. |ü\T ø°\ø£ |ü<äe⁄\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

1989˝À |üfi¯¢+ sêE ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ nuÛÑ´]ú ‘√≥ >√bÕ\ø£èwüíô|’ düTe÷s¡T 83y˚\ z≥¢ y˚TC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. 2004˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ nuÛÑ´]ú eTTÁ<ä>∑&É |ü<äàHêuÛÑ+ô|’ 58y˚\ z≥¢ Ä~Ûø£´‘·+‘√, 2009˝À Á|üC≤ sê»´+bÕغ nuÛÑ´]ú #·\eT\ XË{Ϻ düT˙˝Ÿô|’ 35y˚\ z≥¢ y˚TC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+˝À |üfi¯¢+ sêE düyÓTÆø£´yê<äT\ qT+&ç rÁe ìs¡düq\qT m<äTs=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dtbÕغ˝À eT+Á‘·T \T>± |üì#˚dæq ‘√≥ q]‡+Vü≤+, |æ*ù| $X¯« s¡÷|t\T, |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ $uÛÒ~+∫ ø±+Á¬>dtbÕغì e~* yÓ[flb˛sTTHê |üfi¯¢+ sêEø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚ ñ+{≤ qì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘êqT ¬>*∫Hê.. z&çHê ø±øÏHê&É

bÕs¡¢yÓT+{Ÿπø ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚kÕÔqì n|üŒ{À¢H˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q |üfi¯¢+ sêE≈£î n~ÛcÕºq+ ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ø±+ Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ø±øÏHê&É bÕs¡¢ yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT ≈£L&Ü ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· |üfi¯¢+ sêEô|’ |ü&ç+~. ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ‘·Tì, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, |æsƒê|ü⁄s¡+, ø±øÏHê&É, ø±øÏHê&É dæ{°, ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ, »>∑ZeTàù|≥, ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T Ç‘·s¡ bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· |üfi¯¢+sêEô|’ |ü&ç+~.

@&Ü~˝À 103 zô|Hé Vü‰sYº düs¡®Ø\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 4: sê»eT+Á&ç˝Àì ø£eT˝≤ø£sY Vü‰düŒ≥˝Ÿ (ø£eT˝≤ ø£sY Vü‰sYºôd+≥sY)˝À @&Ü~ ø±\+˝À 103 zô|HéVü‰sYº düs¡®Ø\T #˚dæq≥T¢ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY ¬ø.$.mHé.ø£eT˝≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘=$Tà~HÓ\\ ø±\+˝À 50 Ä|üπswüqT¢ #˚j·T>±, $T–*q eT÷&ÉT HÓ\\ ø±\+˝ÀH˚ 50 Ä|üπswüqT¢ #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. >∑‘· X¯ó Áø£yês¡+ ˇø£ÿs√EH˚ ◊<äT Ä|üπswüqT¢ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˇπø s√Eq ◊<äT Ä|üπswüqT¢ $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô#˚j·T>∑\>∑&É+ >=|üŒ $wüj·TeTHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø±]¶jÓ÷<∏=sêdæø˘ düs¡®Hé &Üø£ºsY {Ï.düTπswt‘√ ø£*dæ zô|HéVü‰sYº düs¡®Ø\T #˚kÕeTHêïs¡T. sêJyéÄs√>∑´l |ü<Ûäø£+ ‘·eT ÄdüT|üÁ‹øÏ e]Ô+∫ @&Ü~ ø±\yÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ ø±\+˝À ;{Ï+>¥ Vü‰sYº düs¡®Ø\T #˚j·T&É+ ‘·eT ÄdüT|üÁ‹

Á|ü‘˚´ø£‘·>± Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ÄHé|ü+|t $<Ûëq+˝À #Ûêrì ø√dæq ‘·s¡Tyê‘· >∑T+&ÓqT Ä|æ |ü+|tMT<ä≈£î yÓ[¢ Ä|üπswüqT¢ #˚kÕÔs¡ì, á $<ÛëHêìï ÄHé|ü+|t>± |æ\TdüTÔ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ÄdüT|üÁ‹˝À ;{Ï+>¥ Vü‰sYº düs¡®Ø(>∑T+&Ó ø=≥Tº≈£î+≥T+&É>±) Ä|üπswüHé #˚kÕÔeTHêïs¡T. Bìì Ä|òt|ü+|t $<Ûëq+>± |æ\TdüTÔ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+&Óø=≥Tº≈£î+≥T+&É>±H˚ ≈£î≥T¢ y˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. øÏ¢wüºyÓTÆq á $<Ûëq+ n+<äs¡÷ #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûëq+ e\¢ s√– ‘·«s¡>± ø√\T≈£î+{≤&ÉHêïs¡T.‘·eT ÄdüT|üÁ‹˝À u…’bÕdtdüs¡®Ø‘√ bÕ≥T yê˝Ÿ«Øù|¢dtyÓT+{Ÿ, @Á{Ïj·T˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ &çô|òø˘º πødüT\qT düs¡®Ø <ë«sê $»j·Te+‘·+>± »]>±j·THêïs¡T. dü¬ø‡dt πs{Ÿ u≤>∑T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä|üπswüHé »]–q ‘·s¡Tyê‘· >∑+≥ e´e~Û˝ÀH˚ s√–‘√ e÷{≤¢&Ée#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T.

øÏs¡DY |üs¡´≥q Væ≤≥TºjÓ÷´Hê? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 4 : Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·÷\T s√Eø√ eT\T|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. z≥s¡T¢ m≥TyÓ’|ü⁄ ñHêïs√ ‘Ó\TdüTø=e&É+ ø£wüº+>± e÷]+~. Ç{Ïe\ ø±\+˝À u≤]>± düyÓTÆU≤´+Á<Ûë ø√dü+ ñ<Ûä´eT+ »]–+~. ø±ì ø±+Áπ>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘√ yÓTT\¢>± ñ<Ûä´eT+ ≈£L&Ü ‘·–ZbısTT+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T ˝À¢ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ C…’ düyÓTÆK´+Á<Ûä bÕغ ô|≥º&É+‘√ yÓTT<ä≥ ô|<ä› m‘·TÔq Ä bÕغ˝À #Ó]q|üŒ{ÏøÏ ∫qï>± eT*¢ yÓqøÏÿ C≤s¡T ≈£îHêïs¡T. ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T, $<ë´]∆ dü+|òü÷\T, Á|üC≤ dü+|òü÷ \ eT<䛑·T>± ì\ã&É‘êjÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó* j·T<äT. yÓTTqï{Ï es¡≈£î ñÁ>∑ qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶, õ.$.X‚wüß, eTVæ≤<ÛäsY ¬s&ç¶ Ç+ø± ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü e÷s¡T‘·THêïs¡T. n+<äTπø ÇHêj·T ≈£î\T eT*¢ yÓqøÏÿ n&ÉT>∑T\T y˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï H˚ |ü<Ûä´+˝À øÏs¡DY yÓ+≥ @es¡T ñHêïs√ mes¡T ˝Òs√ ø=+‘· ‹ø£eTø£ ø£*–düTÔ qï|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq e÷Á‘·+ VüQcÕs¡T>± s√&é c˛ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. dæe÷+Á<Ûë\ nôd+_¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+ {≤eTì ~Ûe÷>± #˚|ü⁄ÔHêïs¡T. á s√&é c˛ m+‘· es¡≈£î Væ≤≥Tºe ‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*. 9 >∑+≥\≈£î Nsê\ @.{Ï.dæ qT+&ç s√&é c˛ ÁbÕs¡+ã+ø±qT+~. Hê>∑T\T|üŒ\bÕ&ÉT, eT~›bÕ&ÉT, ˇ+>√\T MT<ä>± dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT, NeT≈£î]Ô MT<ä>± s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T.

‘·ìF˝À¢ s¡÷. ◊<äT \ø£å\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: mìïø£\ ìu+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± ø±s¡T˝À &ÉãT“ rdüT≈£îyÓfi¯óÔqï e´øÏÔ qT+&ç ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#·&É+ »]–+<äì mìïø£\ {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ä+ n~Ûø±] ≈£îe÷s¡kÕ«$T sêC≤ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T XÊ+‹q>∑sY≈£î #Ó+~q lìyêdüsêE ô|<äbÕ&ÉT eT+&É\+ >√>∑T+≥≈£î ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔ+&É>± ø=‘·÷Ôs¡T düMT|ü+˝À ø±s¡TqT ‘·ìF #˚j·T>± ø±s¡T d”ºô|òHé f…Æs¡T˝À me]ø° ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü <ë∫ ñ+∫q ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT ‘·eT ãè+<ä+ b˛©düT\T ø£qT>=Hêïs¡ì Ä kıeTTàqT b˛©düT\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìs¡+‘·s¡+ ì|òü÷ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì mø£ÿ&Ó’Hê mìïø£\ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± me¬s’Hê e´eVü≤]düTÔ+fÒ {À˝ŸÁ|ò” q+ãsY≈£î bò˛Hé#˚dæ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+∫q sê»q]‡+Vü≤ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+&ç¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 4: Ä+<√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ e÷J ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ mìïø£\ dü+<ä s¡“¤+>± s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä+<√˝Ÿ, πsuÀ&ÉT, n˝≤¢<äTs¡Z+ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷˝À¢ s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü˝≤«≥¢ Á>±eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ã+~ k˛ìj·÷>±+BÛ nì nHêïs¡T. mìïø£\ eTT+<äT ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q k˛ìj·÷ Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£î+<äì nHêïs¡T. Äj·Tq s√&éc˛ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î Ä+<√˝Ÿ eT+&É\+ Vü≤˝≤àsTTù|≥ Á>±eT+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ b˛‹¬s&ç¶|ü*¢, e÷kÕqT|ü*¢, ø±˝…eTà, eT˝…«*¢, Hê>∑T\|ü*¢, e≥Œ*¢, <˚eq÷s¡T, >∑C≤«&É, *+>∑+|ü*¢, eTs¡Œ*¢, πsuÀ&ÉT, ø=+&Ü|üPs¡T, #˚yÓfi¯fl, n˝≤¢<äTs¡Z+, ñkÕ¢|üPsY, ô|<ë›|üPsY, nHêïkÕ>∑sY MT<äT>± sêÁ‹ 9 >∑+≥\ es¡≈£î s√&éc˛ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. s√&éc˛˝À Äj·÷ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, düs¡Œ+#Y\T, e÷J düs¡Œ+#Y\T, m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ªÄ>∑&ÉTµ wüO{Ï+>¥˝À... k˛q÷dü÷<é eTùV≤wtu≤ãT‘√ V”≤s√>± lqTyÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷|ü⁄<ë\TÑ·Tqï ªÄ>∑&ÉTµ ∫Á‘·+˝À wüO{Ï+>¥˝À k˛q÷dü÷<é ≈£L&Ü C≤sTTHé nj·÷´&ÉT. <ä÷≈£î&ÉT‘√ u≤ø±‡|ò”düT e<ä› ø£˝…ø£åqT¢ ≈£î]|æ+∫q lqTyÓ’≥¢ ªÄ>∑&ÉTµ‘√ eTs√kÕ] dæ<ä∆eTe⁄‘·THêï&ÉT. <ä÷≈£î&ÉT˝À eTùV≤wtu≤ãT≈£î Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç bÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q k˛q÷dü÷<é Ä>∑&ÉT wüO{Ï+>¥ bÕ˝§ZHêï&ÉT. <ä÷≈£î&ÉT˝À

X¯ìyês¡+ 5, @Á|æ˝Ÿ 2014

k˛q÷dü÷<ébÕÁ‘·qT ø=+‘· y˚Ts¡≈£î Vü‰dü´+>±q÷, eT]ø=+‘· y˚Ts¡ $\ìC≤ìï #·÷|æq lqTyÓ’≥¢ ªÄ>∑&ÉTµ˝À k˛q÷dü÷<éqT @ $<Ûä+>± #·÷|ækÕÔs¡qï~ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ á ∫Á‘·+˝À Á|üø±wtsêCŸ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é eTùV≤wtu≤ãT≈£î ‘·+Á&ç bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. <∏äeTHé dü+^‘·+ n+~düTÔqï 14 Ø˝Ÿ‡ m+≥¬sºHÓà+{Ÿ‡ dü+düú ì]àdüTÔqï á∫Á‘êìï á @&Ü~ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄>± wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï Ä>∑&ÉTqT düeTàsY ÄK]˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T.

Vü≤ì‡ø£ #˚‹˝À ◊<äT ∫Á‘ê\T! ‹s¡T≈£îe÷s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+ s¡÷bı+~q ªe÷Hé ø±s¡fÒµ ∫Á‘·+ áHÓ\ 4q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ nìs¡T<Ûé s¡$#·+<äsY n+~+#·>±, Ábı&É÷´düsY |æ.eT<äHé\T e´Vü≤]düTÔHêïs¡T. <˚X¯eTT<äTs¡T ∫Á‘·+‘√ V”≤s√sTTHé>± bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ãq Vü≤ì‡ø£ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À {≤|t V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À ñ+~. Vü≤ì‡ø£ q{ÏdüTÔqï Á|ü‹ ∫Á‘êìøÏ ‘·$Tfi¯ ‘·+;\T $»j·Tu≤≥ y˚düTÔHêïs¡T. áeT<Ûä´ø±\+˝À Vü≤ì‡ø£ #˚dæq dæ+>∑+2, düyéT~∏+>¥ düyéT~∏+>¥, _sê´˙ ∫Á‘ê\T dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ì\e&Éy˚T BìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ç~˝≤ ñ+fÒ {≤©e⁄&é˝À <˚X¯eTT<äTs¡T ∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· yÓqTø£ã&çq Vü≤ì‡ø£ eT∞fl ø£+BØ>∑ ∫Á‘·+‘√ |òü⁄˝ŸbòÕ+˝ÀøÏ e#˚Ãdæ+~. z yÓTÆ ô|ò+&é, <˚ì¬ø’Hê ¬s&û, düyéT~∏+>¥ düyéT~∏+>¥, dæ+>∑+ -2, bÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<ä ∫Á‘ê\‘√ ©&é˝À ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ Vü≤ì‡ø£ ¬ø.mdt. s¡$+Á<ä <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡$‘˚» düs¡düq ª|üesYµ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔ+~. <∏äeTHé dü+^‘êìï n+~düTÔqï á∫Á‘·+˝À eTs√ V”≤s√sTTHé>± ¬sJHê q{ÏdüTÔ+~. n˝≤π> sêyéT q{ÏdüTÔqï ª|ü+&É>∑ #˚k˛ÿµ∫Á‘·+˝À Vü≤ì‡ø£qT V”≤s√sTTHé>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø M]<ä›s¡T ø£+~Ø>∑ ∫Á‘·+˝À »+≥ ø£{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘·$Tfi¯+˝À ◊<äT ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq ÁøÏ‹kÕqHé Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ns¡T®Hé V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+˝À ÁøÏ‹kÕqHé m+|æø£j˚T´ dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. eTùV≤wtu≤ãT V”≤s√>±q{Ï+∫q ªeHé (H˚H=ø£ÿ&çH˚)µ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq V”≤s√sTTHé ÁøÏ‹düqHé. m+Á{°H˚ eTùV≤wtu≤ãT‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ sêe&É+ n<äèwüº+ nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° eHé ∫Á‘·+ nqT≈£îqï+‘· |òü*‘êìï Çe«˝Òø£b˛sTT+~. nsTT‘˚ ‘êC≤>± Á‹$Áø£yéT lìyêdt, n\T¢ns¡T®Hé ø±+_H˚wüHé˝À ø=‘·Ô ∫Á‘·+˝À n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Vü‰]ø£ n+&é Vü‰dæì ÁøÏj˚TwüHé‡ uÒqsY˝À sê<∏ëø£èwüí ‘Ós¡¬øøÏÿ+ #·qTqï á∫Á‘êìøÏ <˚$l Á|ükÕ<é dü+^‘êìï n+~düTÔ+&É>± yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé düeT+‘·qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+˝À eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ q{Ï+#ê*‡ ñ+~. ˇø£s¡T düeT+‘· nsTT‘˚ eTs√ V”≤s√sTTHé>± ÁøÏ‹kÕqHé ù|s¡T $q ek˛Ô+~. n˝≤π> eTs√ V”≤s√sTTHé≈£î á ∫Á‘·+˝À kÕúq+ ñ+&É≥+‘√ Ä V”≤s√sTTHé ø√dü+ ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ |ü]o\q˝À |ü&ç+~. nqT≈£îqï≥T¢ ÁøÏ‹kÕqHé≈£î n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq q{Ï+#˚ neø±X¯+ eùdÔ <äX¯ ‹]–qfÒ¢ eT]! Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ ÁøÏ‹kÕqHé ªV”≤s√|ü+‹µ nH˚ u≤©e⁄&é m+Á{° Çe«uÀ‘√+~. Á|üeTTK Væ≤+B q≥T&ÉT C≤ø° ÁcÕ|t ≈£îe÷s¡T&ÉT V”≤s√>± |ü]#·j·T+ ø±qHêï&ÉT.

8q ªeTq+µ

Áf…Æ\sY

áHÓ\˝À ªbÕ´sYy˚T |ü&çb˛j·÷H˚µ Ä&çjÓ÷! Ä~, XÊì« q{ÏdüTÔqï ªbÕ´sY y˚T |ü&çb˛j·÷H˚µ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷qT á HÓ\˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêï<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. s¡$≈£îe÷sY #êyê* <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·qï á∫Á‘êìï ¬ø.¬ø.sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé ì]àdüTÔHêïs¡T. á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ <ë<ë|ü⁄>± |üP¬s’qfÒ¢. Ç{°e˝Ò Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ˝Àì ≈£î\÷eTHê*˝À Ä~, XÊì«\‘√ ¬s+&ÉT bÕ≥\qT ∫Árø£]+#·&É+ »]–+~. B+‘√ á ∫Á‘·+ {°+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ Áb˛düTº Ábı&Éø£åHé |üqT\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. á ∫Á‘·+˝À Ä~ ˇø£ eT÷´õwæj·THé bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á

∫Á‘êìï nq÷|t s¡÷u…Hé‡ dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. áHÓ\˝À Ä&çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚ jÓ÷#·q˝ÀñHêïs¡T. n˝≤π> á∫Á‘·+ ˇø£ bÕ≥≈£î dü+ã+~Û+∫q bÕ´#Y es¡Tÿ ô|+&ç+>¥ |üP¬s’Ô‘˚ wüO{Ï+>¥ |üP¬s’ÔqfÒ¢. ‘·«s¡˝À ªbÕ´sYy˚T |ü&çj·÷H˚µ n+≥T Ä~, XÊì« Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTHêïs¡T. Çø£ á∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q XÊì«, Ä~ \M¢ ∫Á‘·+˝À Ç|üŒ{Ïπø q{Ï+#ês¡T. n˝≤π> Ä~ ‘Ó\T>∑T˝À s¡|òt, >±*|ü≥+ ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. XÊì« sêyéT>√bÕ˝Ÿes¡à ∫Á‘·+ ªsö&ûµ˝À eT+#·T $wüßí düs¡düq q{Ï+∫+~.

nøÏÿH˚ì bòÕ´$T© m+≥¬s’ºqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªeTq+µ |òüdtºÁf…Æ\sYqT á HÓ\ 8q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î dü+dæ<ä∆+ ø±qTHêïs¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´ q{Ï+∫q á∫Á‘êìøÏ $Áø£+ ≈£îe÷sY <äs¡«ø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ]\j·THé‡ m+≥¬sºHéyÓT+{Ÿ düeTs¡ŒD˝À nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt u≤´qsYô|’ sêqTqï ªeTq+µ nq÷|t dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. |òüdtº Áf…Æ\sYqT lsêeTqe$T dü+<äs¡“¤+>± @Á|æ˝Ÿ 8q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> á∫Á‘·+˝À Hê>±s¡T®q düs¡düq Ç|üŒ{Ïπø dü+‘√wü+, H˚qTHêïqT ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫q Á•j·TX¯s¡DY V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. n˝≤π> @+e÷j·T#˚kÕyÓ, Ä{Àq>∑sY dü÷s¡´ ∫Á‘ê\˝À Hê>∑#Ó’‘·q´‘√ »+≥ ø£{Ϻq düeT+‘· eTs√kÕ] ªeTq+µ ∫Á‘·+˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq q{Ï+#·qT+~. n≥T Hê>±s¡T®q-Á•j·T, Ç≥T Hê>∑#Ó’‘·q´ -düeT+‘· á Ç<ä›s¡T »+≥\T eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] q{Ï+#·qTHêïs¡T. nsTT‘˚ á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q y˚TøÏ+>¥ M&çjÓ÷dtì ªeTq+µ $&ÉT<ä\j˚T´ es¡≈£î d”«{Ÿ yÓTyÓTTØdt>± ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± $&ÉT<ä\ #˚ùd bÕ¢Hé˝À ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê>∑#Ó’‘·q´ ˇø£˝…’˝≤ ø√dü+.. düeT+‘· s¡uÛÑdü ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J ñ+~.

Ç+&çj·÷ zô|Hé u≤&çà+≥Hé uÛ≤s¡‘· @dt wü≥¢s¡T¢ ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ, bÕs¡T|ü*¢ ø£X¯´|t Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+&çj·÷ dü÷|üsY dæØdt˝À ‘·eT‘·eT $uÛ≤>±˝À¢ ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À Á|üdüTÔ‘·+ mì$T<√ kÕúq+˝À ñqï ôd’Hê >∑‘· eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T á {ÀØï˝À eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ ¬s+&√ sö+&é <ë≥˝Òø£b˛sTT+~. nsTT‘˚, ákÕ] yÓTs¡T¬>’q Á|ü<äs¡Ùq‘√ ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ‡ #˚]+~. á Áø£eT+˝À ÄyÓT 35 ì$TcÕ\T »]–q b˛s¡T˝À q#ê düj·T+>¥#=fÒqT 21`15, 21`12 ‘˚&Ü‘√ ∫‘·TÔ#˚dæ+~. ø±>±, |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡˝À ø£X¯´|t ‘·q Áf…’ì+>¥ bÕsYºqsY ÄsYm+$ >∑Ts¡TkÕsTT<ä‘YqT 21`15, 16`21, 21`11 ‘˚&Ü‘√ z&ç+∫, ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ‡˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤º&ÉT. e÷´#Y eTT–dæq ‘·sê«‘· ôd’Hê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT∞¢ bòÕyéT˝ÀøÏ sêe&É+ <ëesê Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|]–+<äì #Ó|æŒ+~. q#ê düj·T+>¥#=fÒ >∑{Ϻb˛{°ì∫Ã+<äì ‘Ó*|æ+~. ø=ìï bıs¡bÕ≥T¢ #˚dæq|üŒ{Ïø°, yê{Ïì ‘·«s¡˝ÀH˚ >∑T]Ô+∫ dü]~<äT›≈£îqï≥Tº ôd’Hê ‘Ó*|æ+~. Ç˝≤e⁄+fÒ, kÂs¡uÛŸ es¡à 19`21, 6`21 ‘˚&Ü‘√ Á|ü|ü+#· q+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT © #ê+>¥ yÓjYT #˚‹˝À |üsê»j·÷ìï m<äTs=ÿHêï&ÉT. nÁ|æ˝≤¢ j·TTkÕ«+<äØ (Ç+&√H˚wæj·÷) 21`13, 21`12 ‘˚&Ü‘√ ‘·è|æÔô|’ ¬>*∫+~. düj·÷© 15`21, 8`21 ‘˚&Ü‘√ Çj·÷Hé E ãj˚T (ø=]j·÷) #˚‹˝À z≥$TbÕ˝…’+~. eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À ø±eTHÓ?e˝ŸÔ π>yéT‡ dü«s¡í |ü‘·ø£ $CÒ‘· CÀ&û C≤«˝≤ >∑T‘êÔ, n•«˙ bıqï|üŒ ≈£L&Ü |üsê»j·÷ìï m<äTs=ÿ+~. M]ô|’ øÏ«+>¥ ‹j·÷, j·TTHé˝…jYT C≤y√ CÀ&û 21`13, 21`19 Ä~Ûø£´+‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

¬øô|º˙‡øÏ Vü≤|ò”CŸ >∑T&éu…’ bÕøÏkÕÔHé {Ï`20 »≥Tº ¬øô|º˙‡ qT+∫ eTVü≤eTà<é Vü≤|ò”CŸ yÓ’<=*>±&ÉT. {Ï`20 es¡˝Ÿ¶ ø£|t˝À bÕøÏkÕÔHé ôd$÷ ô|ò’q˝Ÿ ≈£L&Ü #˚s¡≈£î+&ÜH˚ ìÅwüÿ$T+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ô|’>± á »≥Tº ‘=* e÷´#Y˝ÀH˚ ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´]ú uÛ≤s¡‘Y #˚‹˝À z≥$TbÕ˝…’+~. á |üsê»j·÷\T n_Ûe÷qT\‘√bÕ≥T, bÕøÏkÕÔHé ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ (|ædæ_) n~Ûø±s¡T\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. yê] ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î Vü≤|ò”CŸ ¬øô|º˙‡øÏ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒ&Éì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, n‘·qT e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï ø±s¡D≤\qT yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT.

‘·qqT mes¡÷ sêJHêe÷ ø√s¡˝Ò<äì 33 @fi¯¢ Vü≤|ò”CŸ düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. Ç~ ‘·q ìs¡íj·Ty˚Tqì nHêï&ÉT. {Ï`20 es¡˝Ÿ¶ ø£|t˝À bÕø˘ yÓ’|òü˝≤´\≈£î ‘êqT HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔHêïqì, n+<äTπø ¬øô|º˙‡ qT+∫ yÓ’<=\>∑T‘·THêïqì $e]+#ê&ÉT. Ç˝≤e⁄+fÒ, Vü≤|ò”CŸ ‘·q ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚ eTT+<äT ôV≤&é ø√#Y yÓ÷sTTHé U≤Hé, ÁøϬø{Ÿ dü\Vü‰<ës¡T »V”≤sY nu≤“dt ‘·~‘·s¡T\qT ø£*XÊ&ÉT. yê]‘√ n‘·qT »]|æq #·s¡Ã\ $esê\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. ø±>±, ‘êqT eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>±H˚ yê]ì ø£*XÊqì Vü≤|ò”CŸ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT.

uÛ≤s¡‘· Vü‰ø° »≥Tº˝À kÂ+<äs¡´ $X¯«Hê<∏äHé Ä yêdüÔyêìï J]í+#·Tø√e&É+ ø£wüº+ Çø£ ‘êqT Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THé qT ø±<äqï yêdüÔyêìï n\yê≥T |ü&É&É+ n+‘· ‘˚*ø£ ø±<äì $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é nHêï&ÉT. ø±s¡¢düHé #˚‹˝À z≥$T ‘·sê«‘· ñ<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´qì #ÓbÕŒ&ÉT. e÷eT÷\T dæú‹øÏ sêe&ÜìøÏ Hê≈£î ø=ìï s√E\T |ü{Ϻ+~. Ä≥ ø=qkÕ–+#ê\ì ˇø£ yês¡+ ‘·sê«‘· ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï nì Äq+<é nHêï&ÉT. Äq+<é >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø±s¡¢düHé (Hêπs«)≈£î Á|ü|ü+#· f…’{Ï˝ŸqT ø√˝ÀŒsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± ø±´+&ç&˚{Ÿ‡ {ÀØï˝À ¬>\e&É+ <ë«sê f…’{Ï˝Ÿ ø√dü+ Äq+<é eT∞¢ ø±s¡¢düHé‘√ ‘·\|ü&ÉqTHêï&ÉT.

q÷´&Ûç©¢: m|òt◊ôV≤#Y #Ûê+|æj·THé‡ #Ûê˝…+CŸ ø£|t Vü‰ø° {ÀØï˝À bÕ˝§ZH˚ uÛ≤s¡‘· »≥Tº˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áø°&Üø±]DÏ ßÁ’+&É\ kÂ+<äs¡´ #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£î+~. áHÓ\ 27 qT+∫ y˚T 4 es¡≈£î kÕÿ{≤¢+&é˝À á {ÀØï »s¡T>∑qT+~. á {ÀØï ø£+fÒ eTT+<äT kÕÿ+{≤¢+&é˝ÀH˚ ◊sê¢+&é‘√ eT÷&ÉT e÷´#Y\ f…düTº dæØdt uÛ≤s¡‘Y Ä&ÉqT+~. á f…düTº dæØdt≈£î ≈£L&Ü kÂ+<äs¡´ m+|æ¬ø’+~. uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈£î ]‘·T sêDÏ kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+#·qT+~.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

05 04 14