Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 211 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 04y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 213

Ä~yês¡+ 04y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 175

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

d”ìj·TsY Ç+≥sY |òü*‘ê\ $&ÉT<ä\ d”e÷+Á<Ûä˝À

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V 3(ôd’ÿq÷´dt): gRiªRΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLiª][ F°÷¡}qsÚ C π∏∂[V≤R∂V lLiLi≤R∂V aSªRΩLi xmns◊¡ªyáV |msLjigSLiVV.©´s ™´sV◊d˝¡ Àÿ÷¡NRP¤Õ¡[ …ÿ£msÕ‹[ ¨s÷¡øyLRiV. @Õÿlgi[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ™´sVVLiμR∂Li«¡LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. BLi»¡L`i lLiLi≤][ xqsLi™´s=ªRΩLRi xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LiVV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi gRi™´sLRiıL`i xqsᕶ¶¶μyLRiV≤R∂V xqsÕÿ™´soμÙk∂©±s @x§¶¶¶¯μ`∂ xmns÷¡ªyá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. BLi»¡L`i μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRi xmns÷¡ªyÕ˝‹[ 65.57 aSªRΩLi ≠sμy˘LÛRiVáV DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøyLRiV. C xmns÷¡ªyÕ˝‹[ 82aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩª][ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨sáV™´sgS, 49 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩª][ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿáV ¿¡™´sLji rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øyLiVV. C ryLji NRPW≤y Àÿ÷¡NRP¤Õ¡[ \|ms¬ø¡[LiVVgS ¨s÷¡øyLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ DºdΩÚLÒRiªRΩ 2 aSªRΩLi |msLjigjiLiμj∂. |qsNRPLi≤`∂ B∏R∂VL`i xmns÷¡ªyÕ˝‹[ Àÿ÷¡NRPáV 67.52 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøR¡gS, ÀÿáVLRiV 61.87 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøyLRiV.

d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô æªΩáLigSfl·Õ‹[ J…”¡Lig`i aSªRΩLi ≠s™´sLSá Æ™sÃ˝¡≤T∂: À≥œ¡©´s*L`i ÕÿÕfi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V mx spLjiÚ @LiVV©´s»˝¡V LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s @μ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C Æ©sá 7©´s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ 25 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , 175 @|qsLi’d¡˝ rÛy©yáNRPV F°÷¡Lig`i «¡LRiVgRi©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BLi…”¡Li…”¡NUP F°÷¡Lig`i qz s˝ mx sˆVáV mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[aS™´sV¨s, qz s˝ mx sˆVáV @LiμR∂¨s ™yLRiV F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá ™´sμÙ∂R ºdΩqx sVN][™s´ øR¡Ë¨s À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ F°÷¡Lig`i aSªRΩLi |msLRiVgRiVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. J»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msLRiVLi¤…¡[ øyáV J»¡V Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS F°÷d¡qx sVáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ Æμ∂[aS˘xmsÚLigS LRiW.270 N][»¡˝ V mx s»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ZNP[™s´ áLi LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ LRiW.141 N][»¡˝ V q{ s«fi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 5 áORPQá ÷d¡»¡L˝iR ™´sVμy˘¨sı q{ s«fi ¬ø¡[aS™´sV¨s, g][™y, NRPLSı»¡NRP ©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ @™´soª][LiμR∂©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ\|ms ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yáNRPV ªRΩVμj∂ F°÷¡Lig`i aSªy¨sı LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s @μ≥j∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. A∏R∂V©´s B™yŒœ¡ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. 17 FsLi{ms rÛy©yáNRPV 70.85 aSªRΩLi F°÷¡Lig`i ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

INRP…”¡ NSxmsoáNRPV,™´sVL][…”¡ ’¡zqsáNRPV NRPzqsª][ xqs*LÒSLiQ˙μR∂gS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ: øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt) æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡zqsáNRPV zqsFsLi xmsμR∂≠s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s, …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ™yLjiNTP ≤T∂mx sp˘…‘¡ qz sFsLi mx sμR∂≠s¨s FsLRigS Æ™s[aSLRiV. @Õÿlgi[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPLigS D©´sı NSxmso J»¡L˝iR ©´sV ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPW≤y ™yLjiNUP J ≤T∂mx sp˘…”¡ qz sFsLi mx sμR∂≠s¨s BryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BÕÿ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV lLiLi≤R∂V Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂™´soáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´søyËNRP ’d¡{qsáNRPV, NSxmsoáNRPV Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáV B™´s*©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSxmsoá©´sV ’d¡q{ sÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[ËLiμR∂VNRPV NRP≠sVxtsQ©s± Æ™s[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´s¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s DÀ≥¡œ ∏R∂V g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ mz shSxmsoLRiLi ˙xmsøyLRi xqsÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C ≠sxtsQ∏∂R VLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.…‘¡≤U∂{ms @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ NSxmsoáNRPV ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sFsLi mx sμR∂≠s BryÚ™s´ V¨s AFyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVL][ryLji mx so©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi mz shSxmsoLRiLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW lLiLi≤][ ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sFsLi mx sμR∂≠s ’d¡q{ sáNRPV BryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. }msμR∂á©´sV NRP©´sı ’¡≤Ô∂R áVgS øR¡WxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ r°¨s∏R∂WNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV gRiVLRiVÚNRPVLS¤Õ¡[μy @¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¬ø¡[Æ©s[ªΩR NSLji¯NRPVá LRiVflÿáV ™´sW{msn ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV Æ™s[»¡ ≠sLS™´sV qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LRiW.5 Æ™s[áV, ™´sLiμR∂ NTPÕ‹[á ’¡∏R∂V˘Li @LiμR∂¤«¡[ryÚ™s´ V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

xms®μ¶[ÎýÏÁ FyÌÁ©«sÍÜ[ @Li»y @−s¬ds¾»½[: ®ªsW²U¶ μ³R¶*ÇÁ®ªsV¼½ò©«s ÕdÁÛÇÁ[{ms ®©s[»R½ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 3 (ôdÿ’ q÷´dt):NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æμ∂[aS¨sı qx sLRi*©yaRP©´sLi ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ AL][mz sLiøyLRiV. ªRΩ÷d¡˝ N]≤R∂VNRPVá ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´s¤Õ¡˝ [ À≥ÿLRiª`ΩNRPV C gRiºΩ mx s…Ì¡” LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ @≠s¨dsºΩ |msLjigjiF°LiVV Æμ∂[aPR Li ©yaRP©´sÆ\™sVLiμR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi DªRΩLÚ S≈¡Li≤`∂Õ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Æ™sW≤U∂ ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´s|\ ms, NSLi˙lgi£qs ºdΩLRiV\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ Fyá©´sÕ‹[ @≠s¨dsºΩ NSLRifl·LigS Æμ∂[aRPLi xqsLRi*©yaRP©´s\Æ™sVLiμj∂. @≠s¨dsºΩ |msøR¡ËLjiÃ˝¡VªRΩV©yı ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ D©´sı ªRΩ÷d¡˝ N]≤R∂VNRPVá (r°¨s∏R∂W, LSx§¶ ¶ßÕfi) ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi mx s…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R V. ˙xms«¡Ã¡V @¨dsı ™´sVLji¿¡F°ªyLRi¨s ™yLRiV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi…ÿLRiV. @Æμ∂[ ™yLji ©´s™´sV¯NRPLi @¨s @©yıLRiV. qx sWı£mslgi[…fi ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li Õ‹[ μR∂LS˘xmsoÚ©s´ NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡©´s §x ¶‹L[ i aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[|\ ms Æ™sW≤U∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ÷d¡˝ N]≤R∂VNRPVá ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[¨s §x ¶‹L[ i aS≈¡ @≠s¨dsºΩ gRiVLjiLi¿¡ mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Æ™s[V ™´sWÆ©s[qz sLiμj∂. À‹[F°n L`i= NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li Õÿlgi[ @≠s¨dsºΩ @LiaS¨sı NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLji¿¡F°ªyLRi¨s ™yLRiV (NSLi˙lgi£qs) À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV @¨s }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ÷d¡˝ N]≤R∂VNRPV á ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][ Fy»¡V DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡NRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μR¶WLRiμR¶LRi+©±sNRPV qx s*»R½Liú»R½»R½ ÛÍÁ[μ¶R V ˙xms«¡Ã¡ ˙xmsryLRi ™´sWμ≥R∂˘™´sV\Æ™sV©´s μR∂WL`iμR∂LRi+©±s ™´sXºΩÚQÆ\©sxmsofl·˘Liª][ qx s*ªRΩLi˙ªRΩLigS mx s¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ }msL]‰©yıLRiV. Fs™´sVlLiÍ ¨ds=

düyÓTÆø£´ sêhy˚T \ø£å´+:øÏs¡DY NSNTP©y≤R∂, Æ™s[V 3 (ôdÿ’ q÷´dt): LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡≤R∂ Æ™s[V ªRΩ©´s áORPQ ˘™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ, ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡Fy LRiV.LSxtsÌ Q˚ qx s\Æ™sVNRP˘ªRΩ N][qx sLi ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s¨s ªy˘gRiLi ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. aRP¨s™yLRiLi ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ NTPLRifl„fi Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy LRiV. mx sáVø][»¡˝ A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV Æμ∂Ù b[ PLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV …‘¡≤U∂m{ s, Æ\™sFsry=L`i{qs{ms¤Õ¡[ NSLRifl· ™´sV¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¤\«¡xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yμR∂VáNRPV ªRΩgji©´s ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLRiNRPV\¤Õ¡©´s ™yLji¨s ¬ø¡xmsˆVª][ N]»Ì¡™´sμÙ∂R ¨s.. ™yLjiNTP J»¡Vª][Æ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s xqsW¿¡Liøy LRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R N][qx sLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩ™´sV FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLRifl·Li …‘¡≤U∂m{ s, Æ\™s{qs{ms¤Õ¡[©s´ ¨s NTPLRifl„fi DμÁy…”¡LiøyLRiV. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s

yÓ’mkÕ‡sY dæ|” qøÏ© ø±+Á¬>dt : C…’sê+ A FyLÌki¨s «¡©´sLi ©´s™´sV¯LRiV «¡©y¨sı Æ™sWxqsgjiLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ’d¡¤«¡[{msc…‘¡≤U∂{ms ∏R∂VªRΩıLi @©´sLiªRΩmx soLRiLi, Æ™s[V 3 (ôdÿ’ q÷´dt):\Æ™sFsry=L`i{qs{ms, A FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡gRi©±sÆ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T |\ ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. Æ\™sFsry=L`i{qs{ms J ©´sNTP÷d¡ NSLi˙lgi£qs.. A FyLÌki¨s ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsLiøR¡LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¤\«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ ¤À¡LiVVÕfi\|ms ™´s¿¡Ë©´s «¡gRi©±s©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ ¤\«¡LSLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s◊˝¡F°LiVV©´s ©y∏R∂VNRPVá\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. «¡gRi©±sª][ Fy»¡V ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so, Æ™s[VNRPFy…”¡ LS«¡Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T , NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so ™´sLi…”¡ ™yLji|\ ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ DLi≤T∂ N][»¡˝ V qx sLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı Æ©s[ªΩR áV FyLÌik NTP ˙μ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyLÌkiª][ á’Ù¡ F~Liμj∂, ¿¡™´sLRiNRPV Æ™s©´sVıF°»¡V

Ä~yês¡+ 04y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

ø±+Á¬>dt bÕغ e˝Ò¢ <˚X¯+ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+~

u≤*ø£\<˚ Vü≤yê Ç<ä›s¡T ñ|ü eTTK´eT+Á‘·T\T Æ™s[V 25 ©´sVLi¿¡ BLi»¡L`i @≤y*©±s=≤`∂ xqszm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRi©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ DºdΩÚLÒRiªRΩ aSªRΩLi |msLjigjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ 65 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩ ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. Æ©sá 25 ©´sVLi¿¡ xqszm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xqszm˝sÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQ {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV, xmsLkiORPQ }msxmsL˝Ri Lki™yáV˘π∏∂[VxtsQ©±s, LkiN_Li»¡Lig`iNRPV C Æ©sá 9 ™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.BLi»¡L`i μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRi xmns÷¡ªyÕ˝‹[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ 82 aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ≠saS≈¡xms»¡ıLi, Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿáV 76aSªRΩLiª][ lLiLi≤][rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øyLiVV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ 72aSªRΩLi, ¿¡ªRΩWÚLRiV 71aSªRΩLi, ™´sLRiLigRiÕfi 70 aSªRΩLi, ˙xmsNSaRPLi 67aSªRΩLi, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ 64aSªRΩLi, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ 53 aSªRΩLi, DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂LiøyLiVV. Æ™sVμR∂N`P, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿáV 49aSªRΩLi DºdΩÚLÒRiªRΩª][ ¿¡™´sLji rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øyLiVV. BLi»¡L`i μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLiªRΩ™´sªRΩ=LRi xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂μR∂á∏R∂W˘LiVV. ≠sμy˘LÛRiVáV xmso©´sL`i™´sVWÕÿ˘LiNRP©´sLi N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP Æ™s[V 7 ¿¡™´sLji æªΩ[μj∂. xqsLi%`¡Ã¡xmsÆ™sVLi»¡Lki xmsLkiORPQáV Æ™s[V 25 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 1™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

email:vtarangalu.222208@gmail.com

F~≤T∂øyLRi©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV FsgÊ]Q…¡”Ì ©´s ™y¤Œ¡˝ [ NSLi˙lgi£qs©´sV ≠s≤T∂¿¡ Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRi©yıLRiV. ™´sW“¡ q{ sFsLi NTPLRifl„fi ™´s¤Õ¡˝ [ NSLi˙lgi£qsª][ Fy»¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV À≥ÿLki ©´stx sÌ QLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ NS¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNPT ¨Ú s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s.. NS¨ds, A ™´s˘QQNPT Ú ™´sW˙ªRΩLi FyLÌik |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂©´sV μ≥∂j NRP‰LjiLiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV.’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂|\ ms ¤\«¡LSLi ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´s¤Õ¡˝ [ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ºdΩ˙™´s @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©´sı Æ™sW≤U∂ AL][mx sfl·Ã¡©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV.

˙xmsbPıLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. ªy©´sV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩgS DLi≤T∂ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @≤Ô∂R VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV @¨sı LRiNSáVgS ∏R∂VºΩıLiøy©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¿¡™´sLRiNRPV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s¨s |\ qsªRΩLi ªy˘gRiLi ¬ø¡[aS©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLi¬ø¡[Õÿ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV A FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªRΩ©´sNRPV ™´sV◊d¡˝ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá¨s AaRP ¤Õ¡[μ∂R ¨s, LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ©´sNRPV ™´sVV≈¡˘™´sV©yı LRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s, ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ ≠sμR∂˘, Dμ][˘gSáª][ Fy»¡V @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ B ¡˜LiμR∂VáV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPXxtsÒ Q, g][μy™´sLji ¤À¡[zqs©˝s´ |\ ms NRP≠sV…‘¡Ã¡V Æ™s[aSLRi¨s, ¨ds…”¡ N][xqsLi NRP≠sV…‘¡Ã¡ ™´sμÙ∂R NRPV Æ™sŒ˝ÿÕÿ? F°Ã¡™´sLRiLi ¨dsŒ˝¡œ ß NS™yáLi¤…¡[ ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP Æ™sŒ˝ÿÕÿ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

J»¡Vª][ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yμR∂VáNRPV ¡VμÙj∂ ¬ø¡xmsˆLi≤T∂ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ J»¡L˝RiNRPV zmsáVxmso

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li, ALÌij NRPÕfi 3 ˙xmsNSLRiLi LSuÌy˚¨sı ¿d¡ÕÿËá¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms qx sW¿¡LiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ªy©´sV ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sLRiLigRiÕfi, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¬ø¡FyˆLRi¨s, ¤\«¡ æªΩáLigSfl· @¨s NRPW≤y @©yı LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A ™´sW»¡ ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[©s´ W ¬ø¡xmsˆgRiáLS? @¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©´sV

qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ mx s˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ©s´ V, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[ §x ¶ ¶NPR V‰©´sV FsÕÿ @fl·gRiμ]NS‰L][ ™´sV©´sLi μR∂LjiNTP æªΩáVxqsV. Bμj∂ NRP¿¡ËªRΩLigS ˙xms«ÿry*™´sV˘LiQ|\ ms μyÆ≤∂[. BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y @Æμ∂[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sV©´s «ÿºdΩ∏R∂V øyÆ©sŒ˝¡œ ß ™´sXºΩÚQÆ\©sxmsofl·˘Liª][, qx s*ªRΩLi˙ªRΩLigS xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V @¨s …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ˙xmsxmsLiøR¡ «¡LRiı÷¡xqsÌ Vá μj∂©Ø[ªΩR =™´sLi qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sW≤U∂ aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂WLRiμR∂LRi+©±s ªRΩ©´s xqs*ªRΩLi˙ªRΩªRΩ©´sV N][Õ‹[ˆLiVVLiμR∂¨s ˙xmsryLRi À≥ÿLRiºΩ q{ sC™Ø[ «¡™´s§x ¶ ¶L`i qz sNSL`i ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ C ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘Li qx sLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. Æ™sW≤U∂ BLi»¡LRiW*Q˘©´sV |qs©y=L`i ¬ø¡[aSLRi¨s Æ™sÃ˝¡VÆ™sºΩÚ©s´ AL][xmsfl·Õ‹[ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿ qx sˆLiμj∂qx sVÚLiμR∂Æ©s[ DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂.

yÓ÷&ûô|’ $#ês¡D dæ>∑TZ#˚≥T NSLi˙lgi£qsNRPV F°π∏∂[V NSáLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ μ≥R∂*«¡Li |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 3 (ôdÿ’ q÷´dt):ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ™´sVÆμ∂[©s´ ¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ qx s™´sVLÛiR ªRΩ, ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ|\ ms ˙xms«¡Ã¡V À≥¡œ L][ryª][ D©yıLRi¨s, Æ™sW≤U∂ §x ¶ ¶™y @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹©[ s´ W NRP¨szmsr°ÚLiμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS 300NRPV |\ msgS q{ s»˝¡V lgiáVryÚ™s´ V¨s, @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s»Ì¡À‹[π∏∂[Vμj∂ Fs¨dsÔ π∏∂[V NRPW»¡Æ™s[V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[©s´ W ’d¡¤«¡[m{ sc…‘¡≤U∂m{ s NRPW»¡≠sV mx sn V©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j qx sVÚLiμR∂©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ GNRPmx sORPQLigS Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @|qsLi’d¡˝ q{ s»˝¡V μyμyxmso @¨sı lgiáVøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s, Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ q{ s»˝¡V NRPW≤y Æ™sV«ÿLÌik qx sLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩ™´sVÆ™s[©s´ ©yıLRiV. ’d¡¤«¡[m{ sc…‘¡≤U∂m{ s NRPW»¡≠sV\|ms J»¡L˝iR NRPV mx spLjiÚ ©´s™´sV¯NRP™´sVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sW≤U∂ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fyá©´s μR∂ORPQªΩR ª][Æ≤\ ∂LiμR∂¨s, ªRΩ™´sV lgiáVxmso©´sV Fs™´sLRiV @≤Ô∂R VN][¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙ∂j NS™yáLi¤…¡[ Fs¨dsÔ π∏∂[V NRPW»¡≠sV¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s J»¡L˝iR ©´sV N][LSLRiV.xqsWı£mslgi[…fi ™´s˘™´s•¶¶ LiR LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂|\ ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤y¨sı ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms A∏R∂V©´s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. Æ™sW≤U∂|\ ms ZNP[Li˙μR∂Li ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡¨s ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

@Fnçy©±sÍÜ[ N]Li²R¶¿RÁLji¸R¶VÌÁV -sLjigjixms²T¶

¾ » ½Ì Á L i g S ßáÍ Ü [ »]Ö Á ú x m s Ë ³ Ï Á V » R ½ *L i »R ½ ª « s V ® μ ¶ [ : CÛ É Á Ì Á 2100 ª«sVLiμj¶ ª«sVX¼½

NS ¡WÕfi,Æ™s[V3:AxmsÁn ¨srÛy©±sÕ‹[ N]Li≤R∂ øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjimx s≤T∂ ™´sVLRifl·™´sVX μR∂LigRiLi Æ™sWgjiLiμj∂. Æ™s[Õÿμj∂gS F¢LRiVáV øR¡¨sF°gS, ™´sVLjiN]LiªRΩ™´sVLiμj∂  ¡Li≤R∂LSŒ˝¡œ NTPLiμR∂ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. N]Li≤R∂øR¡Lji∏R∂VáV NRPW÷¡©´s mx sn V»¡©´sÕ‹[ ™´sVXªRΩVá qx sLi≈¡˘ 2100NRPV ¬ø¡[Lij LiμR∂¨s AxmsÁn ¨srÛy©±s ˙F~≠s«¡©´sÕfi gRi™´sLRiıL`i @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 300 NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s qx sV™´sWLRiV 2100 ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. μyμyxmso 4Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V ¨sLS˙aRP∏R∂VVá∏R∂W˘LRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV xqs≠dsVxms Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™´sVLRiflÿá qx sLi≈¡˘ BLiNS |msLRigRi™´søR¡Ë¨s @Li»¡V©yıLRiV. AxmsÁn ¨srÛy©±sÕ‹[¨s CaS©´s˘ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gRiªRΩ N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡VgS À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][  ¡μR∂ORPQ©s± —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]Li≤R∂øR¡Lji∏R∂VáV ≠sLjigjimx s≤T∂ μj∂gRiV™´s©´s D©´sı ˙gS™´sWá©´sV Æ©s[á™´sV»Ì¡Li ¬ø¡[aSLiVV. μk∂Liª][ L][≤ÔR∂V ™´sWLÊSá¨dsı ™´sVWxqsVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ xqs•¶¶¶∏R∂VøR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPW B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. Æ\™s™´sW¨sNRP μR∂Œœ¡Li ry∏R∂VLiª][ Àÿμ≥∂j ªRΩVá©´sV qx sVLRiOTPQªΩR ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ≠dsLji¨s qx sVLRiOTPQªΩR ˙FyLiªyáNRPV, ORPQªΩR gS˙ªRΩVá©´sV @xqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yªy™´sLRifl·Li NRPW≤y qx sLjigS ¤Õ¡[μ∂R ¨s @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt):æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVaSªRΩLi ªRΩ™´sV FyLÌik π∏∂[V @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩVLi μR∂¨s …”¡AL`iFs£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. …”¡AL`iFs£qs Æ™sV«ÿLÌik @|qsLi’d¡˝ rÛy©yáV lgiáVËNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... æªΩáLigSfl·Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ªyÆ™s[V GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘∏R∂VVªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s.. @¨sı qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LS¨sNTP ≠sμ≥y©´s LRiWxmsNRPሩ´s

¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sLRiV NS™yÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¨sLÒiR LiVVryÚLiR ¨s C¤…¡Ã¡ æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ©´sV J≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik mx s¨sgRi»Ì¡VN]¨s ≠sxtsQ˙mx søyLRiLi ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ*LRiªRΩgRiºΩ©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j N][LiR VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Æμ∂[aPR LiÕ‹[ xqsLiNUPLÒiR ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. Æμ∂[aS¨sNTP Õ›NTPNRP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NS™y÷¡. @LiμR∂VNRPV ™´sW À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLi»¡VLiμj∂. ™´sVW≤][ NRPW»¡≠sV ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ™´sW ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ qx s™´sVxqs˘Q|\ ms qx sˆLiμj∂qx sWÚ ªygRiV¨ds…”¡ qx s™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. μk∂¨s\|ms gRi™´sLRiıL`i ªRΩORPQfl·Æ™s[V qx sˆLiμj∂Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™y÷¡=Liμj∂gS A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ªRΩ©´s @©´sı∏R∂V˘ ¿¡LRiLi“¡≠s¨s ˙xmsbPıLiøR¡¤Õ¡[¨s «¡©´s}qs©´s FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR VáV xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ZNPzqsAL`i©´sV ˙xmsbPıQryÚLS @¨s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩ Æ©s[ªΩR áV ˙xmsbPıLiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi æªΩLSxqs ©y∏R∂VNRPVáV C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, ©Ø[™´sVVá ©´sLji=Lix§¶ ¶∏∂R V˘Ã¡V ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.


2

mìïø£\ y˚&ç J Æ\™sxmso FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ™´sVL][ Æ\™sxmso q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Fs¨sıNRPá Æ™s[≤∂T |msLRiVgRiVª][Liμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ ¿¡™´sLji xmsn V…Ìÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. @LiμR∂VNRPÆ©s[ @¨sı FyLÌik á Æ©s[ªΩR áW LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ™´sV ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. ˙xmsøyLS¨sNTP r°™´sW™´sLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLiª][ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ @¨sı FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV xqsV≤T∂gS÷¡ mx sLRi˘»¡©´sáª][ Æ™s[≤∂T gS÷¡ mx so…Ì¡” qx sVÚ©yıLRiV. mx sLRiqx sˆLRi ≠s™´sVLRi+áª][ Fs¨sıNRPá LRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂. ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi ¬ø¡[ryÚÆ™sW ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ FsμR∂V…”¡ FyLÌik á©´sV μR∂V™´sVV¯μR∂VáVxmsoªRΩV©yıLRiV.  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ á μy*LS ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[, BLiN][\Æ™sxmso ¤…¡÷¡≠s«¡©±sáՋ[ NRPW≤y ªRΩ™´sV FyLÌik á ˙xmsNRP»¡©´sá©´sV ≠sLji≠sgS gRiVzmsˆxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sV Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS @¨sı FyLÌik áV ˙xmsNRP»¡©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[qz s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP ˙xms«ÿxqsˆLiμR∂©´s NRPW≤y ÀÿgSÆ©s[ DLiμj∂. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω, Dμ][˘gSáV, ¬ø¡xmsˆVÆμ∂ ¡˜Ã¡V BÕÿ LRiNRPLRiNSáVgS ˙xmsNRP»¡©´sáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS Æ\™sNSFy @≠s¨dsºΩ áORPQ ˘LigS NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zms ˙xmsøyLSáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. ¤\«¡xqs\Æ™sVNRP˘Li˙μ≥y FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s NTPLRifl„fi NRPW≤y ≠sÀ≥¡œ «¡©´s áORPQ ˘LigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NTPLRifl„fi FyLÌik NTP |msμÙ∂R gS qx sˆLiμR∂©´s NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BNRP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨s©yμR∂Li ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. \Æ™sNSFy NRPW≤y xqsV≤T∂gS÷¡ xmsLRi˘»¡©´sáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. …”¡≤T∂zms áORPQ ˘LigS μy¨s ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. INRP ≠sμ≥∂R LigS ™´smx s©±s mx sLRi˘»¡©´s ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Æ©s[ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂»¡Liª][ ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R V»¡LiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩ»Ú ¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠dsLji ˙xmsøyLRiLiNRPV Æ™s¤Œ¡[˛ ™´sVVLiμR∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sμj∂gS …‘¡≤U∂m{ s, À≥ÿ«¡Fy NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V DLiÆ≤∂[»¡˝ VgS «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂W —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xms™´s©±s @’≥¡™´sW©´s xqsLixmnsWáV NRPW≤y øR¡VLRiVgÊS FyÕÊ‹Li»¡V©yıLiVV. ˙xmsøyLS¨sNTP ≠sVgji÷¡©´sμj∂ ™´sVWÆ≤∂[ L][«¡ŸÃ¡V NS ¡…Ì¡” , D©´sı N]μÙ∂j L][«¡ŸÕ˝‹Æ[©s[ ≠ds¤\Õ¡©´s¨sı ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ áV, L][≤ÔR∂Vu°Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s …‘¡≤U∂{ms, «¡©´s}qs©´s @μ≥R∂˘QORPVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμR∂LigS \Æ™sFs£qsAL`i{qs{msÕ‹[¨s «¡gRi©±s, ≠s«¡∏R∂V™´sV¯, tx sQLij ¯Ã¡ ™´sW˙ªRΩLi L][≤∂RÔ Vu°Ã¡Æ©s[ ©´s™´sVV¯NRPV©yıLRiV. ≠ds¤\Õ¡©´s¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][≤∂RÔ Vu°Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡»¡Li μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LiR V™´s NS™yá¨s ≠dsLji ˙xms∏R∂VªRΩıLi.Bxmsˆ…”¡ZNP[ Fs¨dsÔ Fs ªRΩLRimx sn Qo©´s ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @ ¡˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ºΩLRiVxmsºΩ ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì¡” ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li ™´sLRiNRPV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ DæªΩ[«Ú ¡Li ¨sLiFyLRiV. BNRP LSx§¶ ¶ßÕfi §z ¶ ¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[, r°¨s∏R∂W gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s qx sÀ≥¡œ áª][ NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáNRPV À≥¡œ L][ry BøyËLRiV. INRP Æ\™sxmso æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂V≤R∂V, «¡©´s}qs©´s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR mx s™´s©±sNRPŒÿ˘©±s, ’¡¤«¡zmsÆ©s[ªΩR áV Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V, «¡™´sÆμ∂[NPR L`i ™´sVL][ Æ\™sxmso Æ\™sNSFy ªRΩLRixmso©´s «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤Ô∂T , ≠s∏R∂V«¡™´sV¯, xtsQLji¯Ã¡,À≥ÿLRiºΩ xqsV≤T∂gS÷¡ xmsLRi˘»¡©´sáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥∂R LigS, ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs©±s. LRimx sn VV≠dsLSlLi≤T∂, ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠sª][ Fy»¡V ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNSa`P©yLS∏R∂Vfl· NRPW≤y ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡qx sVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÙij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ INRP‰ L][«¡ŸÕ‹[Æ©s[ ©yáVgRiV  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ áV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. BNRP ¿¡™´sLRigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V $NSNRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì¡” ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji,xmsbPË™´sVg][μy™´sLjiáՋ[ ˙xmsøyLS¨sı ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂m{ s, «¡©´s}qs©´s @μ≥∂R ˘QOPR VáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, mx s™´s©±s ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ á©´sV ªRΩ*LRigS ¬ø¡[LiR VN][Li™´s»¡Li N][qx sLi @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s ø][»¡Õ˝ÿ |§¶¶ ÷¡NSxmsÌ L˝iR ©´sV NRPW≤y ™y≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ BμÙ∂R LRiW Æ™s[lLi[*LRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥∂R LigS |tsQ≤∂R W˘Õ˝‹[ @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LiR VˆÃ¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s L][≤∂RÔ Vu°Ã¡NRPV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ qx sˆLiμR∂©´s ÀÿgSÆ©s[ DLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥∂R LigS mx sbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sLS=xmsoLRiLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ «¡©´s}qs©´s @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLi Aμ≥∂R ˘LiªRΩLi Æ\™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯ §x ¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T |\ ms AL][mx sfl·Ã¡V gRiVzmsˆLiøR¡»¡Æ™s[V xms¨sgS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. @»¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @LiVV©y B»¡V mx s™´s©±s @LiVV©y @Æμ∂[ mx s¨s ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ZNP[™s´ áLi «¡gRi©±s©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠dsLji ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. Æ\™sFs£qsAL`i{qs{ms ¤«¡[ ¡Vμ]LigRiá FyLÌik @¨s, ¤À¡LiVVáV\|ms  ¡∏R∂V»¡ ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı «¡gRi©±s©´sV G ≠sμ≥R∂LigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Fs©´sVıNRPVLi…ÿLRi¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. «¡gRi©±s NRPW≤y LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sı Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV, N][ryÚ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ A∏R∂V©´s L][≤∂RÔ Vu°Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ÷˝¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ≠saS≈¡xms»¡ıLi FyL˝iR Æ™sV…fi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ L][≤∂RÔ Vu°Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s Fs¨ds=, Fs{qsÌ ªRΩμj∂ªRΩLRi NRPVá qx sLixmsn Wáª][ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. tx sQLij ¯Ã¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝iR V DªRΩLÚ SLi˙μ≥∂R Õ‹[ mx sLRi˘…”¡LiøyLRiV. Bxmso≤R∂V DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. BNRP ¤\«¡ qx s\Æ™sVNRP˘ FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T NRPW≤y NSNTP©y≤R∂, «¡gÊiR Li}ms»¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ á©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. mx sáV L][≤∂RÔ Vu°Ã¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiqx sWÚ, LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s FyxmsLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li, NSLi˙lgi£qs, À≥ÿ«¡FyáÆμ∂[©s´ Li»¡W ªRΩWLSˆLRi ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

@ry=LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s™yμR∂Vá μy≤R∂VáV 32NRPV ¬ø¡[Lji©´s ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ g_x§¶¶¶ºΩ, Æ™s[V 3 :@ry=LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s™yμR∂ μy≤R∂VÕ˝‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji xqsLi≈¡˘ 32NRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. @ry=LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV }ms˙¤…¡[gij F°∏R∂WLRiV. À‹[≤][Õÿ˘Li≤`∂ ˙FyÆμ∂[bPNRP xmsLjiFyá©´s ˙FyLiªRΩLi (’d¡…‘¡G≤U∂)Õ‹[ ry∏R∂VVμ≥∂R ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV ≠søR¡ORPQflÿLRi§z ¶ ¶ªΩR LigS NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. qx s™´sVry˘ªRΩ¯NRP ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s N][˙NSLRi&VL`i, ¡NS= ˙FyLiªyÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s C μy≤R∂VÕ˝‹[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV, ¿¡©yıLRiVáV qx s•¶¶ 23 ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li Fyá∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[, aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©y…”¡NTP @μ≥∂j NSLRiVáV ™´sVL][ ª]≠sV¯μj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ™´sVXªRΩVÕ˝‹[ ©´sáVgRiVLRiV ¿¡©yıLRiVáV, BμÙ∂R LRiV ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV D©yıLRiV. μk∂Liª][ ™´sVXªRΩVá qx sLi≈¡˘ 32NRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. μy≤R∂VáNRPV À≥¡œ ∏R∂Vxms≤T∂ ©´sμk∂ qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ μyNRPV‰©´sı ™´sVVgÊiR VLRiV ¿¡©yıLRiVá©´sV @μ≥∂j NSLRiVáV LRiOTPQLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ©y…”¡NTP 23 ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, ºdΩ˙™´s™yμR∂VáV §z ¶ ¶LiryNSLi≤R∂ N]©´srygjiqx sWÚÆ©s[ D©yıLRiV.

Ä~yês¡+ 04`05`2014

s¡TDe÷|ò” kÕ<Ûä´+ : sêe⁄\ ™´s˘™´sry∏R∂V ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 3 (ôd’ÿq÷´dt):\lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Æ™s[V©´s¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[zqs øR¡WzmsryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLi\|msÆ©s[ ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ª]÷¡

xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NRPLi\|ms \Æ™sFsry=L`i{qs{ms FsLiμR∂VNRPLiªRΩgS LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ LS™´soá øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ N]Ã˝¡g]…Ì”¡©´s @≠s¨dsºΩ ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][ \lLiªRΩVá LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi Fs¨dÌsAL`i ˙»¡xqÌsV À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ LS™´soá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li @≠sÆ™s[NRP™´sV¨s @©yıLRiV. «¡gRi©±s N]Ã˝¡g]…Ì”¡©´s @≠s¨dsºΩ r~™´sVV¯ª][ \lLiªRΩVá LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[π∏∂VVøR¡Ë¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡gRi©±s xqsLiFyμR∂©´s©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN]Li¤…¡[ Fs¨sırylL˝^i©y LRiVfl·™´sW{mns ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Æ™s[á N][»˝¡ ≠sáV\Æ™s©´s À≥œ¡W™´sVVáV N]Ã˝¡g]…ÌÿLRi¨s, N]Ã˝¡g]…Ì”¡©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Æ™s[V©´s©yıLRiV.

\lLiªRΩVá LRiVfl·™´sW{mns\|ms \Æ™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªRΩáV @≠sÆ™s[NRPLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[©´sW \Æ™sFs£qs NRPW≤y LRiVfl·™´sW{mns ™´sμÙR∂©yı≤R∂V. BxmsˆV≤R∂V «¡gRi©±s NRPW≤y LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Li NSμR∂Li»¡V©yı≤R∂V. LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Æ™s[V.. Æ™s[VLi @™´sVáV ¬ø¡[zqs øR¡WzmsryÚLi @¨s LS™´soá xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NRPV»¡VLi ¡ FyLÌki @¨s, INRP‰ NRPV»¡VLi ¡Li ©´sVLi¿¡ @LiªRΩ ™´sVLiμj∂ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ÷˝¡, NRPV™´sWLRiV≤R∂V, NRPWªRΩVLRiV @Liªy NRP÷¡zqs LSuÌy˚¨sı ™´sVL][ryLji μ][øR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVÕ˝‹[ Õÿ™yÆμ∂[≠dsá©´sV ˙ ¡μR∂L`i @¨sÕfi, xtsQLji¯Ã¡ FsLiμR∂VNRPV IxmsˆVN][LRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVá©´sV N]¤…Ì¡[}qsLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s, NS¨ds ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s F°LS»¡Liª][ ≠sáV\Æ™s©´s ≈¡¨s«¡Li μ][zms≤U∂NTP gRiVLjiNS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. zqsLigRixmspL`iÕ‹[¨s Àÿ˘LiNRPV ©´sVLi¿¡ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NRP≤R∂xms @À≥œ¡˘LÛjiNTP LRiW.40

N][»˝¡V @Liμy∏R∂V¨s, LRiW.40 N][»˝¡V @Liμj∂©´s ≠s™´sLSá©´sV FsLiμR∂VNRPV @zmns≤R∂≠s…fiÕ‹[ }msL]‰©´s¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ªy™´sVV C{qsNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ Õ‹[xmsÀ≥œ¡WLiVVxtÌsQ ≠sμ≥y©yáV xqs™´sLjiLiøyá¨s @©yıLRiV. \lLiªRΩVá μR∂VLRi˜ÈLRi zqÛsºΩNTP NSLi˙lgi}qs= NSLRifl·™´sV¨s LS™´soá ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \lLiªRΩVá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨s ¬ø¡xmsˆVN]¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki.. NRP¨dsxqsLi ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRPW≤y BzmsˆLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. áORPQá N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡ INRP‰ FsNRPLSNRPV NRPW≤y ¨dsLRiLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂©´s ™yLji xmsLjizqÛsºΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡gS ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

@μ≥j∂NSLRiLi ™´sWÆμ∂[: F~©yıá AL][xmsßáÌÁV ¬sLRiWzmsLi¿RÁV

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 3 (ôdÿ’ q÷´dt):æªΩáLigSfl· ©´sWªRΩ©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩ™´sVÆμ∂[©s´ ¨s …‘¡m{ s{qs{qs ¿d¡£msn F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æμ∂[ mx sn V©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs J≤T∂F°æªΩ[ A Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ªRΩ©´sÆμ∂[©s´ ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`iª][ NRP÷¡zqs F~©yıá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sWÆμ∂[©s´ ¨s ¡Ã˝¡gRiVμÙ∂k ™´sVLki ¬ø¡FyˆLRiV. mx spLjiÚ rÛyLiVV Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yáV lgiáVøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ mx spLjiÚ Æ™sV«ÿLÌik ª][ @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sryÚ™s´ V¨s, §x ¶ ¶Lig`i GLRiˆÆ≤∂[ @™´sNSaRP#Æ™s[V ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ xqs≠sVºΩ \Æ™sVLi≤`∂lgi[™±sV A≤R∂Vª][LiμR∂¨s F~©yıá ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A FyLÌik Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y Æ\™sVLi≤`∂lgi[™s± V A≤R∂Vª][LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. @μ≥∂j NSLRiLi B}qsÚ xqsLji.. ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ZNP[q{ sAL`i ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRi¨s, ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms¤…¡Ì L[ i μR∂VNRPV LRiNRPLRiNSá •¶¶ ≠sd VáV BøyËLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qsNRPV qz sμÙy LiªyáV, mx so©yμR∂V¤Õ¡[ ¤Õ¡[™s´ ¨s.. r~LiªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ¤Õ¡[¨s FyLÌki lgiáVxqsVÚLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV ªRΩNRPV‰™´sgS D©yı∏R∂V¨s, mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi

¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ©´sı FyLÌik Æ©s[ªΩR á ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ F~©yıá ≠s¤À¡≥ μ[ ∂j LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· BøyË™´sV©´sı ™yμR∂©´s©´sV, ªRΩ™´sV Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡¤Õ¡[NRPF° ∏R∂W™´sV©´sı gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿ lLi≤Ô∂T ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´s N]…Ì¡” xmsÆ≤∂[aSLRiV. Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™sŒ˝¡œ ¤Õ¡[μ∂R ©´s≤R∂Li ≠sªRΩLi≤R∂ ™yμR∂™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy™´sVV ¬ø¡[∏∂R W÷¡=LiμR∂Liªy ¬ø¡[aS™´sV¨s, ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV©yıLRiV. ™´sWNRPV rÌyL`i NS˘Li|msLiVV©´sL`i ¤Õ¡[LiR ©´s≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s, ˙xmsºdΩ NSLRi˘NRPLRiÚ ™´sWNRPV rÌyL`i NS˘Li|msLiVV©´slLi[ @¨s J ˙xmsaRPıNRPV ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik lgiáVxmso Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμR∂ ¨s, ªRΩ™´sV ≠s«¡∏R∂VLi\|ms FsÕÿLi…”¡ qx sLiÆμ∂[§x ¶ ¶Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR VáV J≤T∂F°æªΩ[ ªRΩ©´sÆμ∂[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. r°¨s∏R∂W, LSx§¶ ¶ßÕfi qx sÀ≥¡œ áª][ NSLi˙lgi£qs  ¡Ã¡xms≤T∂LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik 65 q{ s»˝¡V lgiáVøR¡VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. INRP‰ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[Æ©s[ 16 {qs»˝¡V \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂LiμR∂¨s @™yxqsÚ™´s™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BªRΩLRi FyLÌik á ˙xmsNRP»¡©´sáV ™´sW»¡Ã¡ ™´sLRiZNP[ mx sLji≠sVªRΩ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

Æ™sW≤U∂NTP xms¤…¡[Õfi xqs™yÕfi LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi…ÿ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 3 (ôd’ÿq÷´dt):’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s NRP÷¡zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s AL][xmsfl·Ã¡©´sV ¨sLRiWzms}qsÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©´s¨s A FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ LS«¡NUP∏R∂V xqsáx§¶¶¶μyLRiV @x§¶¶¶¯μ`∂ xms¤…¡[Õfi xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ªy©´sV Æ™sW≤U∂ BLi…”¡NTP/NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V ¨sLRiWzms}qsÚ LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi…ÿ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C ≠sμ≥R∂LigS xqs™yÕfi ≠sxqsLRi≤R∂Li C ™yLRiLiÕ‹[ Bμj∂ lLiLi≤][ryLji. Æ™sW≤U∂ B…‘¡™´sá μR∂WL`iμR∂LRi+©±sNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[.. xms¤…¡[Õfi ªRΩ©´s BLi…”¡NTP, ’d¡¤«¡[{ms NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xms¤…¡[Õfiª][ ªRΩ©´sNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ ry¨sız§¶¶¶ªRΩ˘Li DLiÆ≤∂[μR∂¨s, Àÿ ¡WÀ≥ÿ∏∫∂V @¨s zms÷¡¬ø¡[™y≤T∂©´s¨s, øyÕÿryL˝RiV NRP÷¡zqs À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, Æ™sW≤U∂ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV

¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ 65 {qsÈýÁV ª«sW®ªs[: μy©«sLi

B¸R¶VW ¬sLñRi¸R¶VLi\|ms A©«sLiμ`¶ aRPLRiø |¤¦ ¦¿RÁèLjiNRP

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): Æ™sVV©´sı «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ 65 rÛy©yÕ˝‹[ lgiáVøR¡VNRPV¨s NSLi˙lgixqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, lgiáVxmso ªRΩ™´sVÆμ∂[©´s¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i @©yıLRiV. ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 16 rÛy©yáV ªRΩ™´sVÆ™s[ @©yıLRiV. lgiáVxmso\|ms BªRΩLRi FyLÌkiá ˙xmsNRP»¡©´sáV ™´sLRiZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ™s©´sVNRPxms≤T∂LiμR∂©´sıμj∂ @™yxqsÚ™´s™´sV©yıLRiV. μy©´sLi aRP¨s™yLRiLi …”¡zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPVáV F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘©´sV NRP÷¡zqs©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩLSxqs \Æ™sVLi≤`∂ lgi[™±sV A≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgiáVxmso\|ms FsÕÿLi…”¡ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. r~LiªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ¤Õ¡[¨s æªΩLSxqs lgiáVxqsVÚLiμy @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVÆμ∂[©´s¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV lgiáVxmso Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV.´.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V 3(ôdÿ’ q÷´dt): @Õ‹[ˆ©È y= ™´sW≠sV≤T∂ mx sLi≤˝∂R ª][Fy»¡V ©yáVgRiV LRiNSá NRPWLRigS∏R∂Vá μj∂gRiV™´sVºΩ\|ms ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s(C∏R∂VW) ¨s}tsQμ∂R≥ Li ≠sμ≥∂j LiøR¡≤R∂Li\|ms À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ qx sLRi*˙ªy ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©s´ LiªRΩgS mx sLi≤˝∂R |\ ms ¨s}tsQμ∂R≥ Li ™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°©´sV©yıLRiV. ¨s}tsQμ∂R≥ Li FsºΩÚÆ™s[∏∂R VNRPF°æªΩ[ ™´sLRiÕfiÔ ˙¤…¡[≤`∂ ALÊiR QÆ\©s¤«¡[tx sQ©s± (≤R∂ ˝¡W˘…‘¡™Ø[) μR∂gÊiR LRi mx sLiøyLiVVºdΩ |ms≤R∂ªy™´sV¨s C∏R∂VW©´sV ZNP[Li˙μR∂™yfl”·«¡˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms aRPLRi¯ Bxmsˆ…”¡ZNP[ C∏R∂VW ˙¤…¡[≤`∂ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i NRPlLi[…fi Æ≤∂[ gRiø`¡NRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ BLi≤T∂∏R∂W ©´sVLi¿¡ ∏R∂VWL][mz s∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±sNRPV FsgRiV™´sV\æªΩ©´s 207 NRP©±s|\ qs©±sÆ™sVLi»˝¡Õ‹[¨s mx sLi≤˝∂R V, NRPWLRigS∏R∂Vá\|ms æªΩgRiVŒ˝¡œ ß, mx soøR¡VËáV, •¶¶ ¨sNSLRiNRP FsLRiV™´soá ™´sVWÕÿáV D©´sı»˝¡V æªΩ[÷¡Liμj∂.

e÷eTô|’ ø£‹Ô‘√ <ë&ç #˚dæq n\T¢&ÉT

j·T+Á‘+· ˝À ∫≈£îÿø=ì eTVæ≤fi¯ eTè‹

u≤˝≤q>∑sY y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): |æ\¢ì∫Ãq e÷eTô|’ ø£‹Ô‘√ z j·TTe≈£î&ÉT <ës¡TD+>± q]øÏq dü+|òüT≥q u≤˝≤q>∑sY˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ø±s¡÷sY s¡$ øÏ M|üq>∑+&É¢ eT+&É\+ ô|<ä›eTs¡÷sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü⁄\¢j·T´ ≈£îe÷¬sÔ \ø°Î<˚$‘√ $yêVü≤yÓTÆ+~. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± s¡$ eTs√ eTVæ≤fi¯‘√ $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£îHêï&Éì |ü⁄\¢j·T´ Á>±eT ô|<ä›\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. áH˚|ü<∏ä´+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ s¡$ ø=ã“] uÀ+&Ü\T q]πø ø£‹Ô‘√ |ü⁄\¢j·T´ ‘·\ô|’ <ës¡TD+>± q]ø±&ÉT. n|ükÕàs¡ø£ dæú‹˝À ñqï |ü⁄\¢j·T´qT ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |òüT≥Hêq+‘·s¡+ ì+~‘·T&ÉT b˛©düTùdºwüHé˝À ˝§+–b˛j·÷&ÉT. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

á‘·≈£î yÓ[¢ u≤\T&ç eTè‹ ñ|üqT+‘·\ y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì ø±yéTkÕHé|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ á‘·≈£î yÓ[¢ •e≈£îe÷sY(15) nH˚ u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. y˚dü$ ôd\e⁄\T ø±e≥+‘√ KeTà+˝Àì neTàeTà >±]+{ÏøÏ e∫Ãq •e≈£îe÷sY ‘·q ‘·eTTàfi¯¢‘√ ø£\dæ kÕïHêìøÏ Á>±eT+˝À ñqï u≤$øÏ á‘·≈£î yÓfi≤¢&ÉT. á‘· düÁø£eT+>± sêø£b˛e≥+‘√ ˙≥ eTTì– eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. u≤\T&ç ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü<äàeTà, yÓ+ø£fÒXŸ\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T.

‘Ó\ÿ|ü*¢ y˚T 3 (ôdÿ’ q÷´dt):: y˚sT¡ X¯q>∑ ø±j·T\qT y˚sT¡ #˚ùd j·T+Á‘·+˝À |ü&ç z eTVæ≤fi¯ eTè‹#Ó+~q dü+|òTü ≥q X¯óÁø£yês¡+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. Á>±eTdüTú\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. eT+&É\+˝Àì ıí sês¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L* \ø£ÎeTà(51) >∑Ts¡Tyês¡+ y˚s¡TX¯q>∑ ø±j·T\qT y˚s¡T#˚ùd j·T+Á‘·+ e<ä› |üì#˚dTü +Ô &É>± j·T+Á‘·+ |ü{≤º˝À Ns¡ø=+>∑T ∫øÏÿ|ü&bç ˛sTT n+<äT˝À Çs¡T≈£îÿb˛sTT rÁe+>± >±j·T|ü&ç+~. yÓ+≥H˚ u≤~Û‘T· sê*ì õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#·>± \ø£ÎeTà e÷s¡eZ T<Û´ä ˝À eTè‹#Ó+~+~.

n|ü\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ >∑≥Tº y˚T 3 (ôdÿ’ q÷´dt): eT+&É\+˝Àì eT˝≤¢|⁄ü s¡+ Á>±eT+˝À z s¬ ‘’ T· n|ü\ u≤<Û‘ä √ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Á>±eTdüT\ú T, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ‘Ó*bÕs¡T. yê] ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¬ ‘’ T· ≈£î˝…¢ ‹eTà|üŒ(40) ≈£î≥T+ã, e´ekÕj·T nedüsê\ ø√dü+ n|ü\T #˚XÊ&ÉT. düV≤ü ø±s¡ u≤´+≈£î˝Àq÷ s¡÷.1.60 \ø£\å es¡≈£î n|ü #˚düT≈£îHêï&ÉT. n~Ûø±s¡T\Tn|ü rsêÃ\+≥÷ Ç{°e\ H√{°dTü C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç{°e\ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T Ä•+∫q+‘· sêø£b˛e≥+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¡j÷· ´&ÉT. n|ü\T rπsÃ<ë] ˝Òø£ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·÷ e#êÃ&ÉT. >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤s¡´, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ bı\+˝À ñqï >∑T&çôd˝ÀH˚ ìÁ~+#ê&ÉT. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq yês¡T ìÁ~düTÔqï düeTj·T+˝À ‹eTà|üŒ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&TÉ . ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T >∑eTì+∫ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ ‘·s¡*düTÔ+&É>±H˚ e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À eTè‹#Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T, Á>±eTdüT\ú T ‘Ó*bÕs¡T.

xms¤…¡[Õfi N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. BμR∂Liªy F~÷¡…”¡NRPÕfi xqÌsLi…fi @¨s, Fs¨sıNRPáV ™´sVVgRiVxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ J»¡L˝Ri©´sV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLji¬ø¡[LiμR∂VZNP[ @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æ©s[©´sV A∏R∂V©´s (Æ™sW≤U∂) BLi…”¡¨s NS¨ds, NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı NS¨ds xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s»˝¡V ¨sLRiWzms}qsÚ, A∏R∂V©´s ©´sVLi¿¡ Æ©s[©´sV FsÕÿLi…”¡ ry∏R∂VLi F~Liμj∂©´s¤…˝^¡©y LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[}qsÚ LS«¡NUP∏R∂Wá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi…ÿ @¨s xms¤…¡[Õfi ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. 1980áՋ[ INRP‰ryLji ™´sW˙ªRΩLi Æ™sW≤U∂ BLi…”¡NTP Æ™sŒ˝ÿ©´s¨s, A∏R∂V©´sª][ NRP÷¡zqs À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW≤U∂ B…‘¡™´sá μR∂WL`iμR∂LRi+©±sNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘ ≠s™yμyxqsˆμR∂\Æ™sVLiμj∂. N]¨sı À≥ÿgSá©´sV ™´sWLjiË ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ’d¡¤«¡[{ms AL][zmsLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV 54 ¨s≠sVuyá ¨s≤T∂≠s gRiá xmspLjiÚ BLi»¡LRiW*Q˘ À≥ÿgS¨sı ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂.

@μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi «¡gRi©±s ªRΩx§¶ ªRΩx§¶ :¿¡LRiLi“¡≠s ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi,Æ™s[V3 (ôd’ÿq÷´dt): \Æ™sNSFy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂V|ms»Ì¡VNRPV¨s áORPQá N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±s @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi ªRΩx§¶¶¶ªRΩx§¶¶¶Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±s @μj∂NSLRi μy•¶¶¶¨sı ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLi¿¡ ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. N][»˝¡V μj∂gRi≠sVLigji©´s ™y≤R∂V ˙xms«¡Ã¡NRPV GLi }qs™´s ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿ N]ªRΩÚ™´sáxqsÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s L][≤`∂u°Õ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi xqsLiFyμj∂}qsÚ ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤]øR¡Ë¨s «¡gRi©±s ºdΩ˙™´s ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™s{qs{msNTP J¤…¡[}qsÚ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[Vμj∂ μ][zms≤U∂ FyáƩs[ @¨s ¿¡LRiLi“¡≠s }msL]‰©yıLRiV . ªRΩLi˙≤T∂ aRP™y¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VNRPV¨s {qsFsLi xmsμR∂≠s N][xqsLi «¡gRi©±s ªRΩxmsˆ»¡≤R∂gRiV Æ™s[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. áORPQá N][»˝¡V áW…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s «¡gRi©±sNRPV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi DLi¤…¡[ ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s «¡gRi©±s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW «¡gRi©±s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS¤Õ¡[≤R∂©yıLRiV.

¿RÁLjièÍÜ[ ²R¶ÊÁV÷ÌÁ xmsLizmsßÔá¬s @²ïR¶VNRPV©«sõ @μ³j¶NSLRiVÌÁ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ \Æ™s{qs{ms ˙xmsÕ‹[À≥ÿá xmsLRi*Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ \ZNPNRPáWLRiVÕ‹[¨s ™´sV©yı øR¡LjiËÕ‹[ xmsáV™´soLRiV \Æ™s{qs{ms Æ©s[ªRΩáV FyxqÌsL˝RiNRPV ©´sgRiμR∂V xmsLi¿¡|ms…ÌÿLRiV. aRP¨s™yLRiLi øR¡LjiË FyxqÌsL˝Riª][ \Æ™s{qs{ms Æ©s[ªRΩáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ xmsáV™´soLRiV FyxqÌsL˝RiV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sV©yı øR¡LjiËÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙FyLÛRi©´sá }msLji»¡ ©´sgRiμR∂V xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLiª][ Fs¨sıNRPá ªRΩ¨s–d¡ ¡XLiμR∂Li μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. C μy≤T∂Õ‹[ 229 Fs©´s*á£ms NRP™´sL˝RiV, IN][‰μyLi…˝‹[ LRiW.500 ø]xmsˆV©´s Æ™sVVªRΩÚLi LRiW. 1,14,500 ©´sgRiμR∂V©´sV xms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡V ªRΩ¨s–d¡ ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji xqsVlLi[£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩ¨s–d¡  ¡XLiμR∂Li μy≤T∂ª][ ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ©s[ªRΩáV xmsLSLRi∏R∂W˘LRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LjiËÕ‹[¨s FyxqÌsL˝Ri©´sV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLRiV \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩ @©´sVøR¡LRiVáVgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. øR¡LjiËÕ‹[ªRΩ¨s–d¡Ã¡V N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≤R∂ ¡V˜ ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLji\|ms©y ZNP[xqsVáV |ms≤R∂ªy™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.


3

Ä~yês¡+ 04`05`2014

@μ≥j∂NSLRi Õ‹[ DLi≤R∂gS ºdΩLRi˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ FsLiμR∂VNRPV gRiVLRiVÚNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. ?

zqs‰Q˚£mÌsáV øR¡Wzqs ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li NSμR∂V.. xms™´s©±s\|ms ©´s»¡V≤R∂V LS«ÿ ≠s™´sVLRi+áV

«¡gÊRi∏R∂V˘}ms»¡ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ «¡gRi©±s xqsW…”¡ ˙xmsaRPı ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ ,Æ™s[ V 3 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V gRiVLRiVÚNPR V LS¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ BxmsˆV≤R∂V A BμÙR∂LjiNUP NRP¨szmsr°ÚLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Æ™sW≤U∂á\|ms Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR «¡gRi©±s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. A©y≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi≤R∂gS NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri ºdΩLRi˙FyLiªRΩLi D©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi Æ™sW≤U∂NTP, Àÿ ¡VNRPV gRiVLRiVÚNRPVLS¤Õ¡[μy, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı μ≥y˘xqs ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ «¡gÊiR ∏R∂V˘}ms»¡Õ‹[ L][≤`∂ u°Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂..øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VáV xqs*LÊS¨sı æªΩryÚ™s´ V Æ©s[ ≠sμ≥∂R LigS ™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı LRi¨s ™y…”¡¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™sVV¯μÙR∂¨s zmsáVxmso ¨søyËLRiV. 1999c2004 ™´sVμ≥∂R ˘NSáLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V..’d¡¤«¡[{msNTP 1000NTP.≠dsV xqs™´sVV˙μR∂ºdΩLRiLi NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μy ? @¨s «¡gRi©±s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ™´sVVLiÆμ∂[ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, NRP…Ìÿ÷¡=©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV gRiVLRiVÚN]ryÚ∏R∂W @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LRiVfl·™´sW{mns, BLi…”¡N][

Dμ][˘gRiLi @Li»¡W @ ¡μÙyÕÿ≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s «¡gRi©±s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚Li gRiVLjiLi¿¡ Æ™sW≤U∂ZNP[Li æªΩáVxqs¨s «¡gRi©±s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sV©´s μR∂gÊiR LRi ©´sVLi¿¡ gS˘£qs ºdΩxqsVZNP◊˝¡ @NRP‰≤R∂ ªRΩNRPV‰™´s μ≥∂R LRiNRPV BøR¡VËNRPV¨s.. ™´sV©´sNRPV ™´sW˙ªRΩLi lLi…Ì¡” Lixmso lLi[»¡V NRP≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s «¡gRi©±s æªΩ÷¡FyLRiV. @NRP‰≤R∂ gS˘£qs 200 NRPV B}qsÚ ™´sV©´s μR∂gÊiR LRi FsLiμR∂VNRPV 400NRPV \|msgS BryÚLRi¨s @©yıLRiV. ªy©´sV ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W, Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë, ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV «¡gRi©±s NSLRifl·™´sVLi»¡W ≠s™´sVLji+Li øR¡≤R∂Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV¨s «¡gRi©±s @©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμj∂ r°¨s∏R∂WÆ©s[ NSμR∂¨s... C¿¡©´sı ™´sV¯©´sV NRPW≤y gRiVLRiVÚ|ms»Ì¡VN][™yá¨s xqsVuy¯xqs* LS«fi @Li»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂ LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡gRi©±s ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s @ ¡μÙyáV ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚

æªΩáVxqsVN]¨s ™s´ W…ÿ˝ ≤∂R Li≤∂T

¡Æ≤∂Í …fi áOSQ 25Æ™s[á N][»¡˝ V DLi¤…¡[...áOSQ 50Æ™s[á N][»˝¡ LRiVfl·™´sW{mns FsÕÿ ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. 25 FsLi{ms rÛy©yá©´sV ™´sV©´sÆ™s[V lgiáVøR¡VNRPVLiμy™´sV¨s, ™´sV©´s LSuÌy˙¨sNTP Fs™´sLRiV ™´sVLi¿¡ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sryÚL][ ™yLjiÆ©s[ ˙xmsμ≥y¨s NRPVLkiËÕ‹[ NRPWL][ˤÀ¡≤R∂μy™´sV¨s «¡gRi©±s @©yıLRiV. BLi…”¡N]NRP Dμ][˘gRiLi BryÚ©s´ ¨s, \lLiªRΩVá LRiVflÿáV LRiμÙR∂V¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Fs¨sı BŒ˝¡œ ß D©yıπ∏∂W, l\LiªRΩVá LRiVfl·Li FsLiªRΩ DLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s Æ\™s{qs{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤Ô∂T FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºdΩμk∂ D¿¡ªRΩLi @Li»¡V©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV

ª]≠sV¯Æμ∂[Œ¡œ˝ Fyá©´sÕ‹[ ˙xms«ÿ xqsLiZOP[Q™s´ VLi FsLiμR∂VNRPV gRiVLRiVÚLS¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms F~ªRΩVÚ xms≠s˙ªRΩLi @Li»¡V©´sı ©y∏R∂VNRPVáV 1999c2004 ™´sVμ≥R∂˘ F~ªRΩVÚª][ GÆ™s[VLRiNRPV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. Fs™´sLRiV Fs¨sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©y \Æ™s{qs{ms¨s @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi Æ\™s{qs{msÆμ∂[©s´ ¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV @ ¡μÙyáV ¬ø¡’¡æªΩ[ ©´s™´sVV¯ªyLRi©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVWLÂiR ªRΩ*Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi©yıLRiV. «¡gRi©±s\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV.

NSNTP©y≤R∂, Æ™s[V 3 (ôd’ÿq÷´dt):«¡©´s}qs©´s FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi\|ms ©´s»¡V≤R∂V LS«ÿ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. xms™´s©±s ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. Fs™´sL][ LSzqs¿¡Ë©´s zqs‰Q˚xmÌsoá ≠dsVμR∂ Aμ≥yLRixms≤T∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li NSμR∂¨s, ¬ø¡[ªRΩ\Æ©sæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ºΩLjigji ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVN]¨s ™´sW…˝ÿ≤yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. zqs¨s™´sW BLi≤R∂{qÌs˚Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂Wá\|ms xms™´s©±s G©y\Æ≤∂©y xqsˆLiμj∂LiøyLS? @¨s xms™´s©±s©´sV xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ªRΩLRixmnsQo©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı LS«ÿ aRP¨s™yLRiLi NSNTP©y≤R∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi\|ms ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLRi+áV FsNRPV‰|ms…ÌÿLRiV. Fs™´sL][ LSzqs¿¡Ë©´s zqs‰Q˚£mÌs©´sV xms™´s©±s øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. zqs‰Q˚£mÌsá\|ms Aμ≥yLRixms≤R∂≤R∂Li NSμR∂¨s, ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVN]¨s ™y…”¡\|ms ™´sW…˝ÿ≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li |msμÙR∂ xms¨s NSμR∂¨s, NS¨ds @LiμR∂VÕ‹[ ™yxqsÚ≠sNRPªRΩ DLi≤yá©yıLRiV. Fs™´sL][ LSzqs¿¡Ë©´s zqs‰Q˚xmÌsoáV øR¡μR∂V™´soªRΩW «¡gRi©±s\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ¬ø¡[ªRΩ\Æ©sæªΩ[ xms™´s©±s ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ Æ™s◊˝¡ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVN]¨s ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ™´sVLi¿¡μR∂©yıLRiV.

˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡Li¬ø¡[ ’d¡¤«¡[{msc…‘¡≤U∂{ms NRPW»¡≠sV ªRΩLRixmnsQo©´s A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @≠sÆ™s[NRP™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. zqs¨ds xmsLji˙aRP™´sVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂VLi gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂¨s xms™´s©±s.. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms GLi ™´sW…˝ÿ≤R∂ªyLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vμj∂ @™´sxqsLS¨sNTP ™y≤R∂VN]¨s ™´sμj∂÷¡Æ™s[}qs ªRΩªRΩ*™´sV¨s LS“¡ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i©´sV ™y≤R∂VN]¨s ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´s¤…˝¡[.. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi©´sV ™y≤R∂VN]¨s ªRΩLS*ªRΩ ™´sμj∂¤Õ¡[ryÚLRi¨s @©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V ¨s©´sVı JμyLRiË≤y¨sNTP \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sryÚLRi¨s xms™´s©±s©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ©´sW»¡ FyºΩZNP[Œ˝œ¡ øR¡Lji˙ªRΩ NRP÷¡gji©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s FsμR∂VLjiLi¿¡©´s IZNP[ INRP zqsLix§¶¶¶Li «¡gRi©±s @¨s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki xms\Æ©sF°LiVVLiμR∂¨s, …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{msáNRPV «¡gRi©±s Fn°’¡∏R∂W xms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s xms¥R∂NSáV N]©´srygSáLi¤…¡[, }msμR∂áNRPV, \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡LRigSáLi¤…¡[ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s ™´sW»¡ ªRΩ}msˆ ™´s˘QQNTPÚ NSμR∂¨s, @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ A∏R∂V©´s B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨sıLi…”¡¨ds Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

— ¡ Õ ˝ ÿ Õ ‹ [ F s ¨ s ı N R P à ¡ G L S ˆ » ˝ ¡ V x m s … ” ¡ x t Ì s Q L i sêcÕÁºìøÏ bÕe÷sTT˝Ÿ Çe«ì πø+<äÁ+ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): Fy™´sWLiVVÕfi N][xqsLi L][«¡⁄ lLi[xtsQ©±s uyxmsoNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂ LS¤Õ¡[μR∂©´sı xqs™´sWμ≥y©´sLiª][ Æ™s©´sVμj∂LRigRi≤R∂Li —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáNRPV xmsLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨s\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C Æ©sá N][…ÿ Fy™´sWLiVVÕfi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡μyNS xqsLRixmnsLS NS¤Õ¡[μR∂¨s F¢LRixqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLRiVáV @©yıLRiV. Æ™s[V Æ©sá N][…ÿ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ DªRΩÚLRiV*áV ™´søyË∏R∂V¨s,. μk∂Liª][ C Æ©sá xqsLRixmnsLSÕ‹[ @LiªRΩLS∏R∂VLi ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá ©´sVLi¿¡ Fy™´sWLiVVÕfi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, LSgSÆ©s[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡LiVV©´s ≠s¨sπ∏∂WgRiμy LRiVáV ≤U∂áL˝Ri©´sV ºΩ»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][

≤U∂áL˝RiV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs Fy™´sWLiVVÕfi\|ms LSLiVVºdΩ¨s gRiªRΩ G≤yμj∂ @NÌ][ ¡L`iÕ‹[Æ©s[ FsºΩÚÆ™s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ @xmsˆ»¡VıLi¿¡ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V LSLiVVºdΩ¨s À≥œ¡LjixqsWÚ ø_NRPμ≥R∂LRiá μR∂VNSflÿá μy*LS LRiW.40NTP Fy™´sWLiVVÕfi FyZNP»˝¡©´sV @LiμR∂¤«¡[ r°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sbPËºΩ Æ©sáN]©´s≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSLiVVºdΩ\|ms xqs\lLi©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li ª][ C Æ©sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡NRPV ºΩxmsˆÃ¡V ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS  ¡∏R∂V»¡ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ μ≥R∂LSÀ≥ÿLRiLiª][ ºdΩ˙™´sLigS xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı }msμR∂áNRPV

Fy™´sWLiVVÕfi @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ B ¡˜LiμR∂VáV æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡©´sVLiμj∂.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿxmsLizmsfl‘· ™´s˘™´sxqÛs μy*LS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs Fy™´sWLiVVÕfi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡[LRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[™´so. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C Æ©sá Fy™´sW∏R∂VÕfi N][…ÿ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV @Liμy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™s[V Æ©sá N][…ÿ NTPLiμR∂ —¡Õ˝ÿNRPV Fy™´sWLiVVÕfi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤y÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. ≤U∂áL˝RiV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™y…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≤U∂≤U∂áV NRP…Ì”¡ Fy™´sWLiVVÕfi LSNRP N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ xmsNRP‰ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV \|qsªRΩLi Fy™´sWLiVVÕfi ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ≤U∂áL˝Ri©´sV ¨sáμk∂xqsVÚ©yıLRiV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ F°÷¡Lig`i «¡Ljilgi[Õÿ @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı LRiNSá øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV |ms≤R∂VªRΩV©´sı ≈¡LRiVËQ\|ms ¨sLRiLiªRΩLRiLi ¨sxmnsW |ms…ÌÿLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≈¡LRiVËá\|ms ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV LRiW.2,03,62,500 ©´sgRiμR∂V©´sV xms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i ZNP.LSLig][FyÕfi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ¬ø¡N`PF°xqsÌ VÕ˝‹[ xms…”¡xtsÌ Q¨sxmsn W GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS LRiW.2.3 N][»˝¡ ©´sgRiμR∂Vª][ Fy»¡V.. 22,478 ÷d¡»¡L˝iR ™´sVμR∂˘Li ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ Æ™sVVªRΩLÚ i 117 ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ©´sgRiμR∂VÕ‹[ LRiW.1.41 áORPQáV H…‘¡ aS≈¡NRPV @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 53 ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 17

ZNP[xqsVÕ˝‹[ LRiW.45.76 áORPQáV Aμ≥yLSáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ xqsLi ¡Liμ≥∂j NRPVáNRPV @LiμR∂¤«¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LRiW.16.54 áORPQá©´sV N][LiRÌ VNRPV @xmsˆgjiLi¿¡ 47 ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVμR∂˘Li ry*μ≥∂k ©´sLi ZNP[xqsVÕ˝‹[ 254 ™´sVLiμj∂ @lLixqsÌ V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 214 ¤À¡ÃÌ¡V μR∂VNSflÿá©´sV ™´sVWLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ¬ø¡N` PF°xqsÌ Vá©´sV xms…”¡xtsÌ QLigS @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ ©yı ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá GLSˆ »˝¡V xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigS D©´sı»˝¡V Fs¨sıNRPá xmsLjibdPáNRPVáV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μ≥∂j NRP Æ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ©Ø[…¡‘ xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s D©´sıªyμ≥∂j NSLRiá AÆμ∂[aSáV©yı∏R∂V¨s Fs¨sıNRPá xmsLjibdPáNRPVáV @©yıLRiV. J»¡L˝Ri©´sV ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li,  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV B™´s*≤R∂Li μy*LS ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji¬ø¡[}qs @™´sNSaSáNRPV @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ Æ™s[∏∂R Wá©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂V Æ\≤∂lLiNÌPR L`i AÆμ∂[aSáª][ xmsLjibdPáNRPVáV

˙xmsºΩμk∂ ORPQ fl·Ò Li gS Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ¨slLiÙ b[ PLRi¿¡©´s Æ™sVVªRΩLÚ i NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS ≈¡LRiVËáV ¬ø¡[ryÚLRi¨s.. @ÕÿLi…”¡ ™y…”¡|\ ms ¨sxmsn W DLi¿¡ xqsªRΩ*LRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV Õ‹LigRiNRPVL i≤y J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™yá¨s J»¡L˝iR NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NSLRi˘˙NRP™´sW áV ¨sLRi*z§¶¶¶ xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈL igS ©´sgRiμR∂V, ™´sVμR∂˘Li, BªRΩLRi ™´sxqsVÚ™´soá LRi™yflÿ©´sV @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ¬ø¡N`PF°xqsÌ V á©´sV xmsNS‰gS ¨sLRi*z§¶¶¶ xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi, ™´sVLi≤R∂á xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ xmsNS‰gS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms˙ºΩNRPÕ˝‹[ ™´sxqsVÚ©s´ ı ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÃÚ ¡V, ˙xmsNRP»¡©´s áV, Æ™sVV\¤À¡Õfi, BLi»¡L`iÆ©s…fi μy*LS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsøyLSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≈¡LRiVËá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s FsLi{qsFsLi{qs NRP≠sV…‘¡Ã¡V Àÿμ≥R∂˘ªy ∏R∂VVªRΩLigS xms¨s¬ø¡[}qsÕÿ —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥∂j NSLji xmsLRi˘Æ™s[OPT QLiøyLRiV.

»¡Æ™sW…ÿ ™´sWlLi‰…fiNRPV Fs¨sıNRPá |qsá™´so u≤\T&ç <ës¡TD Vü≤‘·´ πødüT˝À Ç<ä›]øÏ J$‘· U…’<äT ø£&É|üõ˝≤¢≈£î #˚]q ø£sêí≥ø£ b˛©düT ã\>±\T @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV CÆ©sá 7©´s |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSLji¯NRPVáNRPV, @LiμR∂LjiNUP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A L][«¡Ÿ ≠s≠sμ≥R∂ xqsLixqÛsáV NRPW≤y xms¨s¬ø¡[∏R∂V™´so. μk∂Liª][ »¡Æ™sW…ÿ ™´sWlLi‰…fiNRPV |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sWlLi‰…fi NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáª][Fy»¡V ˙xmsºΩ INRP‰LRiW J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 6™´s æªΩ[μk∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVáV ™´sWlLi‰…fiNRPV »¡Æ™sW…ÿáV ºdΩxqsVNRPVLSNRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. ºΩLjigji 7™´s æªΩ[μk∂ LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ ™´sWlLi‰…fiNRPV »¡Æ™sW…ÿáV ºdΩxqsVNRPVLS™´søR¡Ë©yıLRiV. aRPLiNRPLRi©yLS∏R∂Vfl· @©´sWx§¶¶¶˘LigS ¡LjiÕ‹[ μj∂gSLRiV.

ø£&É|ü, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt)' e÷qe‘·«+ eT]∫ <ä>∑Zs¡ ã+<ÛäTe⁄>± ñ+≥÷ &ÉãT“ ø√dü+ nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ms¡T>∑ì ◊<˚fi¯¢ u≤\T&çì n|üVü≤]+∫ Äô|’ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dæq e÷qe eTè>±\≈£î n|òt>∑HécÕ n©U≤Hé, ùwø˘ eTTsê<éu≤wü\≈£î J$‘· U…’<äT $~Ûdü÷Ô õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô sê|òüTesêe⁄ dü+#·\Hê‘·àø£ rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡T. 2011e dü+e‘·‡s¡+˝À ø£&É|ü q>∑s¡+˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫q á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê*˝≤ ñHêïsTT.

ø£&É|ü q>∑s¡+ s¡M+Á<äq>∑sY yêdæ düj·T´<é U≤<äsYu≤wü ≈£îe÷s¡T&ÉT düj·T´<é qByéTu≤wü (5)qT eTTsê<éu≤wü, Ä|t>∑HécÕ n©U≤Hé\T 2011e dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãs¡T 9e ‘˚~q n|üVü≤]+∫ yÓTT<ä≥ ø£&É|ü q>∑s¡eT+‘ê ‹bÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ∫Hêï] ˇ+{Ïô|’ ñqï ã+>±s¡T q>∑\qT rdüT≈£îì dæ<ä›e≥+ ô|Hêïq~ e<ä›≈£î rdüT¬ø[¢ ‘·eT ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Vü≤‘·e÷]à q~˝À |ü&˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+

eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· u≤\T&ç eTè‘·<˚Vü≤+ ãj·T≥ |ü&É&É+‘√ á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D »]bÕs¡T. á $wüj·T+>± ì+~‘·T\T>± ñqï n|òt>∑HécÕ n©U≤Hé, ùwø˘ eTTsê<éu≤wü\qT n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |ü]#ês¡T. πødüT˝Àì kÕøå±´\qT $#ê]+∫q õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô Äs√|üD\T s¡TEe⁄ ø±e&É+‘√ ì+~‘·T\T Çs¡Te⁄]øÏ s¡÷. 2 y˚\T »]e÷q‘√bÕ≥T j·÷eJ®e ø±sê>±s¡ •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒì#êÃs¡T.

A •¶¶ ≠dsVáV AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V: ¤«¡[{ms •¶¶¶≠dsVáV BxqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VZNP[ ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV LRiVfl·™´sW{mns @LiaS¨sı æªΩLRi\|msNTP æªΩøyË∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs xmspLjiÚgS NRPVxmsˆNRPWáVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LRiW.80 Æ™s[á N][»˝¡ ≠sáV\Æ™s©´s •¶¶¶≠dsVáV BøyËLRi¨s, «¡gRi©±s •¶¶¶≠dsVáV @LiªRΩNRPLi¤…¡[ |mnsWLRiLigS D©yı∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ALÛjiNRP xmsLjizqÛsºΩ @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s, C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FyLÌkiáV BxqsVÚ©´sı •¶¶¶≠dsVáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsÕÿ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALÛjiNRP xmsLjizqÛsºΩ¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s •¶¶¶≠dsVáV B™y*÷¡=©´s Æ©s[ªRΩáV..

@μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsxmso¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáV BxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms, \Æ™s{qs{msáV @™´sVáV NS¨s •¶¶¶≠dsVáV B¿¡Ë ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjixqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sV©´sVgRi≤R∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. INRP {qs»¡Vª][Æ©s[ Õ‹[N`PxqsªyÚ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRP À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gS÷¡N]μj∂¤Õ¡[zqsLiμR∂¨s ¤«¡[{ms ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªRΩLRiøR¡W ≠s¿¡ËÈ©´sıNRPLRi aRPNRPVÚáV μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıryL˝RiV μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiVÕ‹[ ™´sWLRiVˆ LS¤Õ¡[μR∂¨s,

πø+Á<ä+˝À <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿπø neø±X¯+ #·+Á<äu≤ãT~ neø±X¯ yê<ä+...yÓ÷&ûê Vü≤yê nH˚~ ø±s=Œπs{Ÿ MT&çêj·÷ düèêùêwº d”e÷+Á<Ûä≈£î á mìïø£\πø ø°\ø£+ d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&çê¶

@μ≥j∂NSLRiLi N][xqsÆ™s[V Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ •¶¶ ≠dsVáV gRiVLi»¡WLRiV, Æ™s[V 3 (ôd’ÿq÷´dt):@μ≥j∂NSLRi μyx§¶¶¶Li N][xqsLi @¨sı FyLÌkiáW AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáV BxqsVÚ©yı∏R∂V¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ @™´sVáV NS¨s •¶¶¶≠dsVáV B¿¡Ë ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV …‘¡≤U∂{ms, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms¤Õ¡[ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ¤«¡[{ms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms, \Æ™sFsry=L`i{qs{msá\|ms ≠s™´sVLRi+áV FsNRPV‰|ms…ÌÿLRiV. FyLÌkiá¨dsı @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsÆ™s[V AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s

ø£&|É ,ü y˚T 3(ôdÿ’ q÷´dt) ' kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs“¡ +>± b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ e<ä› m˝≤+{Ï >=&Ée\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü eTT+<ädTü Ô C≤Á>∑‘Ô· #·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£&|É ˝ü À Ç|üŒ{Ïøπ Hê\T>∑T ø£+ô|˙\ ã\>±\T, eT÷&ÉT y˚\≈£î ô|>’ ± õ˝≤¢ b˛©düT\T ñHêïs¡T. ‘êC≤>± ø£sêí≥ø£ sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q øπ mdtÄsY|” ã\>±\T @&ÉT ø£+ô|˙\T Á|ü‘´˚ ø£ s¬ \’ T˝À #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. ˇø£ ø£+ô|˙øÏ e+<ä eT+~ #=|ü⁄Œq @&ÉT ø£+ô|˙\≈£î 700 eT+~øÏ ô|>’ ±H˚ e#êÃs¡T. Ms¡+<ä]˙ ÄsY◊ Vü≤]ø£èwü,í ÄsYmdt◊ •yê¬s&ç\¶ T yê]øÏ b˛©düT ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s*¡ +∫ edü‹ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n˝≤π> Á|ü‘´˚ ø£ s¬ \’ T˝À ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ, C≤s¡+â &é sêÁcÕº\ qT+&ç ‘=$Tà~ ø£+ô|˙\ ã\>±\T sêqTHêïsTT.

ªy«ÿgS ¬ø¡\Æ©sQı DμR∂LiªRΩÆ™s[V ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. g_x§¶¶¶ºΩ \lLiáV ÀÿLi ¡V }msáVŒ˝œ¡ ZNP[xqsV©´sV «ÿºdΩ∏R∂V μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsáNRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚ μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsá ™´sÃ˝¡ xmns÷¡ªRΩLi DLi≤R∂μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

ø£&|É ,ü y˚T 3(ôdÿ’ q÷´dt) ' øπ +Á<ä+˝À ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à Á|üdøπü Ô ˝Ò<ìä , <˚X+¯ ˝À yÓ÷&û Vü≤yê ñ+<äì #Ó|Œü &É+ ø±s=Œπs{Ÿ, MT&çj÷· ø£èùwqì, #·+Á<äu≤ãT ;CÒ|‘” √ bı‘·TøÔ √e&É+ neø±X¯yê<äeTì, Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äøs£ e¡ Tì d”|◊” C≤rj·T Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù düse¡ s¡+ düT<Ûëø£ss¬Y &ç¶ düŒwü+º #˚XÊs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq ø£&|É ü q>∑s+¡ ˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À |üs´¡ {Ï+∫ Á|ü»\qT<˚•› +∫ e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î á mìïø£\T #ê˝≤ ø°\ø£eTHêïs¡T. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+nH˚ø£ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. q÷‘·q sê»<Ûëì ìsêàD+, kÕ>∑T˙s¡T, ñbÕ~Û, <Ûsä \¡ ìj·T+Á‘·D e+{Ï yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. m+|æ¬ø’q q÷‘·q Á|üãT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~›, ìC≤sTTr ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T.d”e÷+Á<Û˝ä À ;CÒ|” bı‘·T‘Ô √ {°&|û ,” yÓm’ kÕ‡sY d”|\” T n~Ûø±s¡+

#˚õøÏÿ+s¡Tø√yê\ì b˛sê&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ;CÒ|‘” √ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ ì n‹ Œe÷<äø£s¡ sê»ø°j·÷\≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕs¡Hêïs¡T. qπs+Á<äy÷Ó &ûøÏ Vü≤yê ñ+<äq&É+ ÁuÛyÑ T˚ qHêïs¡T. >∑T»sê‘Y˝À >√Á<ë qs¡y˚T<Ûä+ô|’ $#ês¡D≈£î qπs+Á<äy÷Ó &û ìsêø£]+#ês¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï e´øÏÔ nH˚ø£ eT‘ê\‘√ ≈£L&çq C≤rj·T düeTÁ>∑‘q· T m˝≤ ø±bÕ&ÉT>∑\&Éì Á|ü•ï+#ês¡T. ìqï{Ïes¡≈î£ ;CÒ|” nìï $wüj·÷˝À¢ ø±+Á¬>dtqT ã\|ü]∫+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T n$˙‹øÏ dü+ã+~Û+∫ #·+Á<äu≤ãT, »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TDY, |üeHé ø£fi≤´DY »yêãT #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. C…\’ T bÕ˝…q’ j·÷&ÉT´s¡|Œü , ÁosêeTT\T qπs+Á<äy÷Ó &û ;CÒ|˝” ÀøÏ #˚sT¡ Ãø√e&É+ @$T≥Hêïs¡T. |üeHé ø£fi≤´DY≈î£ ‹ø£ÿ ñ+<ä≥! ‹ø£ÿ ñ+fÒ |æ#êÃdüŒÁ‹øÏ yÓfi≤¢\ì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. Á|ü‹|üø+å£ ø√dü+ ÁX¯eTJe⁄\ u≤DÏì $ì|æ+#˚+<äT≈£î d”|◊” b˛{° #˚k˛Ô+<äHêïs¡T.


4

Ä~yês¡+ 04`05`2014

ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£&É|ü &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT sêJHêe÷ ø£&|É ,ü y˚T 3(ôdÿ’ q÷´dt)' |ü<fi˚ ó¯ ¢ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTT+∫q ø±+Á¬>dt bÕغì düeTdü´\T e<ä\&É+ ˝Ò<Tä . ˇø=ÿø£ÿs¡T>± eTTK´eT+Á‹ qT+∫ ø±s¡´ø£s\Ô¡ es¡≈î£ bÕغì M&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢˝À ôd’‘·+ ø±+Á¬>dt qT+∫ |üø£ÿ bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ‘êC≤>± myÓTੇ ùwø˘ VüQùdHé, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷ø£+ nXÀø˘≈î£ e÷sY, d”ìj·T sY Hêj·T≈£î&ÉT eT{Ï¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝ÀqTqï yÓ’mdt »>∑H éyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì ø£*dæ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå &ç>± u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«]Ô+∫q ø£&|É ≈ü î£ #Ó+~q ø£+<äT\ •yêq+<äs¬ &ç,¶ ùwø˘ VüQùdHé, e÷ø£+ nXÀø˘≈î£ e÷sY eTT>∑TsZ ÷¡ yÓm’ kÕ‡sY

d”|” rs¡+ú |ü⁄#·TÃø√e&É+ ‘√ Á|ü‘´· ]ú bÕغ˝À¢ >∑TãT\T sπ >∑T‘√+~. sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·T+‘√ ø±+Á¬>dtô|’ ÄÁ>∑V‰ü + ‘√ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dtqT M&Üs¡T. Bìø Ï‘√&ÉT nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ eT]+‘· ∫#·TÃô|{Ϻ+~. ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ kÕúHê\qT e÷ø£+ nXÀø˘≈î£ e÷sY, ùwø˘ VüQùdHé\T Ä•+#ês¡T. nsTT‘˚ n~ÛcÕ˜q+ ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ n»jYT≈£îe÷sYMD≤, nôd+;¢ d”≥TqT eT‘· >∑Ts¡Te⁄ eT>∑÷›yéT eTÚ˝≤Hê≈£î øπ {≤sTT+#ês¡T. B+‘√ ndü+‘·è|æÔ, ndüVü≤Hê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Bì |üs´¡ yêdüqy˚T á eTT>∑TsZ T¡ yÓm’ kÕ‡sY d”|ø” Ï >∑÷{ÏøÏ #˚s&¡ eÉ Tì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T

&ûd”d” q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ç>± qJsY nVü≤à<é ìj·÷eTø£+ ø£&É|ü, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt)' ø£&É|üõ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ç>± qJsY nVü≤à<é ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î @|” |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. B+‘√ qJsY nVü≤à<é &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæq e÷ø£+ nXÀø˘≈£îe÷sY 12 s√E\T>± bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É&Éy˚T>±ø£ eTs√ bÕغ˝À #˚s¡&É+‘√ Äj·TqqT ‘=\–dü÷Ô ‘·qqT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTs√ Hê\T>∑T s√E\T e÷Á‘·y˚T >∑&ÉTe⁄ ñ+<äì, nsTTq|üŒ{Ïø° õ˝≤¢˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ø£&É|üõ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£î sêe&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·eTe+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ø±>± ‘·q≈£î |ü<ä$ sêe&ÜìøÏ ø£èwæ#˚dæq @|” |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, e÷JeT+Á‘·T\T, nVü≤à<äT˝≤¢, dæ.sêeT#·+<äÁj·T´‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

n+≥THêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+ Á‹ &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ m+‘√ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚ Ms¡T ∫e]øÏ Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉTøÏ #Ó+~q yÓm’ kÕ‡sY d”|˝” À #˚]b˛j·÷s¡T. Ms¡T ø£ècÕí õ˝≤¢˝À mìï ø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. nee÷Hê\T uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ bÕغì M&Ü+ - e÷ø£+ 30 @fi¯≈¢ î£ ô|ã’ &ç ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñHêï+. bÕغ Ä<˚XÊ\qT ‘·÷.#·. ‘·|üŒ ≈£î+&Ü neT\T #˚XÊeTT. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwt≥ Hêj·Tø£‘·«+ ‘·eT |ü≥¢ nqTe÷q+>± e´eVü‰]dü÷Ô nee÷ì+ #·&É+ uÛÑ]+#·˝Òø£H˚ ø±+Á¬>dt bÕغì M&É≥+ »]–+<äì

e÷ø£+ nXÀø˘≈£îe÷ sY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î yÓm’ dt sê»X‚K sY¬s&綑√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T ñqï $wüjT· + n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغì @Hê&É÷ Á<√Vü≤+ #˚j·T˝ Ò<äHêïs¡T. n+øÏ‘u· ≤Û e+‘√ |üì#˚XÊ eTHêïs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú m+|æø˝£ À ≈£L&Ü ‘·eT≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »]–+<äì #Ó|⁄ü Œø=#êÃs¡T. yÓm’ kÕ‡sY d”|” rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£îqï e÷J myÓTà˝Ò´ eT<äHyé ÷Ó Vü≤Hés¬ &ç¶ sê»+ù|≥ e÷J myÓTà˝Ò´ eT<äHyé ÷Ó Vü≤Hés¬ &ç¶ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. sê»+ù|≥ ˝Àì z ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” nôd+;¢ nuÛ´Ñ ]ú ÄπøbÕ{Ï neTsYHê< s¬ä∏ &ç,¶ e÷JeT+Á‹ ô|~›s¬ &ç¶ sêeT#·+Á<ë

s¬ &ç,¶ m+|” nuÛ´Ñ ]ú $T<∏Tä Hés¬ &ç,¶ yÓm’ dt k˛<äs¡T&ÉT uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\ düeTø£å+˝À Äj·Tq yÓ’d”|”˝À #˚sês¡T .eT<äHéyÓ÷Vü≤ Hés¬ &çø¶ Ï ô|~›s¬ &ç¶ sêeT#·+ Á<ë¬s&ç¶ bÕغ ø£+&ÉTyê y˚dæ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eT<äH éyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009 mìïø£˝À¢ ‘·q≈£î ˇø£s√E eTT+<äT>± myÓTà˝Ò´ {Ïø¬ ÿ{Ÿ Ç∫à b˛{° #˚jT· eT Hêïs¡ì, n|üŒ{Ïes¡≈î£ e´‹πsø£ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ‘êqT z≥$T #Ó+<ëqHêïs¡T. ‘·<äq+ ‘·s¡+ myÓTੇ |ü<ä$ ÇkÕÔqì #Ó|æŒ Ç‘·sT¡ \≈£î Ç#êÃs¡Hêïs¡T. Äj·Tq mH√ï yê>±›Hê\T #˚dTü +Ô {≤s¡ì, n$ HÓsy¡ s˚ &¡ Ü ìøÏ ‘êH˚ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ neTsYHê<∏s¬ä &çì¶ ¬>*|æ+#·&ÜìøÏ m+|” nuÛÑ´]ú

μyLRiVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiV áV ¨sLÒkiªRΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`ΩxqsLRixmnsLS©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáª][ ¿¡©´sı ¿¡©´sı ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[™yLRiV ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™yLji “¡™´s©´sLi μR∂VLRi˜ÈLRiLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. gjiLkiı, Æ™s÷Ô¡Lig`iμR∂VNSflÿáV, O_QLRiaSááV, —¡LSNRPV= ZNP[Li˙μyá\|ms ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ºdΩ™´s˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. Fs¨sıNRPá xmsofl·˘™´sW¨s Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩ N]LiªRΩ ªRΩgÊjiLi¿¡©y xm˝s¤Õ¡Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi Fsxmsˆ…”¡™´sWμj∂LjigSÆ©s[ DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿLRiLigS NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ˙xms«¡Ã¡ “¡≠sªyá\|ms ºdΩ™´s˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLjiNRPLigSÆ©s[ xm˝s¤Õ¡Õ˝‹[ DμR∂∏R∂VLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ μyNS N][ªRΩ @™´sVÕ˝‹[ DLi≤R∂gS..

xms»Ì¡flÿáV, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[©y áVgRiV gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ALRiVgRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV N][ªRΩ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS ™´sW˙ªRΩLi @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V, ¿¡LRiV ™y˘FyLRi™´sLÊSáV gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. |msLRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™s[xqs≠sªyFy ¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsNRP…”¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáV xm˝s¤Õ¡, xms»¡ı™yxqsVá©´sV ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLji¬ø¡[r°ÚLi μj∂. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂\Æ™sV©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl·Liª][ xqs•¶¶¶ ¨sLRi¯Õfi, ™´sVV¥][Õfi, NSgRi«fi©´sgRiL`i, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sLi…”¡ ™yfl”·«¡˘˙FyLi ªyÕ˝‹[©´sW ¨sLÒkiªRΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS DLi≤R∂»¡Li¤Õ¡[μR∂V. BNRP G¤«¡¨ds=xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ™´s¬ø¡[Ë D»¡WıL`i, ©yLRiWıL`i, \¤«¡©´sWLRiV, ºΩLS˘fl”·, AzqsFnyÀÿμ`∂ ÕÿLi…”¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[\Æ©sæªΩ[ xqsLRixmnsLS FsxmsˆV≤R∂V DLi»¡VLiμ][.. FsxmsˆV≤R∂V F°ªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂.

NSlLiLi bP™y“¡ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ry*μ≥k∂©´sLi ¿Á−slLi²ïT¶NTP ®ªsWx¤¦ ©±sËØÊÁV AbPxqsV=ÌÁV NSNTP©y≤R∂,Æ™s[V 3(ôd’ÿq÷´dt): ™´sWá™´sV•¶¶¶©y≤R∂V @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NSlLiLi bP™y“¡ ¨s™yxqsLiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigS ©´sgRiμR∂V ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s™´s÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ™´sWgRiLiÕ‹[¨s ™´sWá™´sV•¶¶¶©y≤R∂V @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NSlLiLi bP™y“¡ ¨s™yxqsLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS A∏R∂V©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ LRiW.19.56 áORPQáV F°÷d¡xqsVáV NRP©´sVg]©yıLRiV. ©´sgRiμR∂V\|ms bP™y“¡ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥¡œ V˘ á©´sV F°÷d¡xqsVáV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @LiμR∂VNRPV ™yLRiV ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. μyLiª][ F°÷d¡xqsVáV A ©´sgRiμR∂V ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©s± NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜NRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sLiμR∂VÆ©s[ ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ≤][©s± xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s

$T<∏äTHé¬s&ç¶ì ¬>*|æ+#·&Ü ìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T.myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ÄπøbÕ{Ï neTsYHê<∏ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ m+‘√ eTT≈£îÿdü÷{Ï >∑\ H˚‘· \ì, Äj·Tq ìC≤sTTrøÏ e÷s¡Tù|s¡ì, Äj·Tq yÓm’ kÕ‡sY d”|˝” À #˚s&¡ +É ø=‘·Ô ã˝≤ìï Ç∫Ã+<äHêïs¡T. yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥T‘√ z≥T¢ ø=Hê\qTø√e&É+ düeT+» dü+ ø±<äì, ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T qqTï q$Tà ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æ+∫ q+<äT≈£î yê]øÏ bÕ<ë_Ûe+<äq+ #˚dTü HÔ êï qHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT ¬>*∫q|ü⁄&ÉT Hê ìjÓ÷»ø£esêZìï nqT≈£îqï+‘· n_Ûeè~› #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷qT, e÷ Á|üãT‘·«+ edüTÔqï+<äTq nìï

−sμR¶Vù»`½ N][»R½ÌÁ»][ \lLi»R½VÌÁ @ª«sxqósÌÁV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ Æ™s[xqs≠s xmsLi»¡ Æ™s[xqsVNRPV©´sı \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. N][ªRΩª][ Æ™s[zqs©´sxmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°π∏∂[V xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ μyxmsoLjiLi¿¡Liμj∂. ¨sLÒkiªRΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ B¬ø¡[Ë ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSÕ‹[©´sW ªRΩLRiøR¡W @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ Æ™sW…ÿL˝RiV NS÷¡F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩVLi¤…¡[ Æ™sW…ÿL˝Ri ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV @μR∂©´sxmsoÀ≥ÿLRiLi Æ™s¿¡ËLiøy÷¡=™´sr°ÚLiμR∂¨s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. xm˝s¤Õ¡Õ˝‹[ ¨ds…”¡xqsLRixmnsLS xms¥R∂NSáV xqsLjigÊS ©´s≤R∂NRP ¨dsŒ˝œ¡ß©yı μy•¶¶¶LjiÚ ºdΩLRiVËN][¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. Bμj∂ÕÿDLi¤…¡[ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ ªRΩNRPV‰™´s Æ™sVVªRΩÚLi LS™y÷¡=D©´sıxmsˆ…”¡NUP @≠s gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ≠s¨sπ∏∂WgRi

N][»¡˝ ™yLjixms˝ ¤Õ¡ ¬ø¡N`PF°xqsÌ V ™´sμÙ∂R F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶ ©´sLi\|ms Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı Fy˘zms÷¡ ™´sVLi≤R∂áLi Àÿ∏R∂Vxms˝ ¤Õ¡ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVgÊiR VLRiV ™´s˘NRPVÚá ©´sVLi¿¡ LRiW. 4.80áORPQáV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ @ºΩÚ÷¡™´sVLi≤R∂áLi ALRi™´s÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ 25,440 ™´sVμR∂˘Li {qsryá©´sV @ºΩÚ÷¡ F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ≠ds…”¡≠sáV™´s xqsV™´sWLRiV LRiW.19áORPQáV DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩfl·VNRPV Fs¨sıNRPá Lji»¡ıLjiıLig`i @μ≥∂j NSLji ©ygRiLS«¡Ÿ ™´sLRi¯, @ºΩÚ÷¡ Fs£qs.H ≠s.Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRi LS™´so, N]™´sp*LRiV ≤U∂Fs{qsˆ ’¡.LS«¡g][FyÕfi, ’≥d¡™´sV™´sLRiLi Fs\ZNPQQ=«fi xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fi ZNP.™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©´sLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiV áV ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. øR¡≤R∂Li zqsgÊiR V¬ø¡[»¡V @¨s ’d¡¤«¡[{ms @˙gRiÆ©s[ªΩR Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,Æ™s[V 3(ôd’ÿq÷´dt): ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V ≤yNÌRPL`i Æ™sWx§¶¶¶©±s Àÿ ¡V \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki øR¡Li˙μR∂gjiLji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛji ¬ø¡≠slLi≤ÔT∂ À≥ÿxqs‰L`i lLi≤ÔT∂¨s AbdPLRi*μj∂LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ¨ds NRPuÌy¨sı, ¨ds ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s, @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¨dsÕ‹[¨s NRPzqs¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. ¨ds lgiáVxmso©´sV Fs™´s*LRiW Axms¤Õ¡[LRiV... ≠s«¡π∏∂WxqsVÚ ≠sV˙ªRΩ™´sW @Li»¡W μk∂≠sLiøyLRiV. LRiLigRiLi}ms»¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s $≠sμy˘¨sZNP[ªRΩ©±s NRPŒÿaSáՋ[ D©´sı Æ™sWx§¶¶¶©±s Àÿ ¡V©´sV ¬ø¡≠slLi≤ÔT∂ À≥ÿxqs‰L`i lLi≤ÔT∂ ™´sVLS˘μR∂xmspLRi*NRPLigS NRP÷¡aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sWx§¶¶¶©±s Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FyLÌkiN][xqsLi, ©´s™´sVV¯NRPV©´sı™yLji N][xqsLi ¨dsÕÿgS NRPxtÌsQxms≤T∂©´s ¨s«¡\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s ™´sVL]NRPLji¨s øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ¨ds NRPuÌy¨sı gRiVLjiÚLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V FyLÌkiáNRPV @ºdΩªRΩLigS ¨dsÆ™sLi¤…¡[ D©yıLRiV. ¨dsNRPV ˙xms«ÿ ¡Ã¡Liª][ Fy»¡V \Æμ∂™´s ¡Ã¡Li NRPW≤y Æ™sVLi≤R∂VgS DLiμj∂. ≠s«¡π∏∂WxqsVÚ @©´sı ©y ™´sW»¡Ã¡©´sV \|ms©´sV©´sı ªRΩμ≥yxqsVÚ Æμ∂[™´sªRΩáV ≠s¨s ªRΩ¥yxqsVÚ @Li»¡W μk∂≠sLi¬ø¡[aSLRiV. ≠s«¡∏R∂VLi ¨dsÆμ∂[ @©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms AμR∂LRifl·ª][ Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V @Li≤R∂¨søyËLRi¨s. @LiμR∂NRPV ªy©´sV NRPXªRΩ«Ï¡Ÿ≤T∂©´s¨s ¬ø¡≠slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV.

GáWLRiV,Æ™s[V 3(ôdÿ’ q÷´dt): ª]≠sV¯Æμ∂[Œ¡œ˝ Fyá©´sÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xms«¡Ã¡NRPV G≠dsV ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR tx sQLij ¯Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ª]≠sV¯Æμ∂[Œ˝œ¡ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ G©y≤R∂V INRP‰ xms¨s ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y, INRP‰ LRiWFyLiVV LRiVfl·™´sW{msn ¬ø¡[∏∂R V¨s ™´s˘QQNPT Ú B™yŒœ¡ @¨dsı ¬ø¡[ryÚ©s´ ©´sLi¤…¡[ ©´s™´sVV¯ªy™´sW @¨s @©yıLRiV. A©y≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı NRP¨dsxqsLi \lLiªRΩVá ™´s≤ÔU∂NRPW≤y ™´sW{mns ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. A©y≤R∂V \Æ™sFs£qs ¬ø¡[zqs©´s xms¥R∂NSá©´sV BxmsˆV≤R∂V ªy©´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ Li»¡W ™´sqx sVÚ©yı ≤R∂¨s ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi L][≤`∂u°Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω, D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω, D¿¡ªRΩ Æ\™sμR∂˘Li ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹[ Àÿ ¡V™´s¨dsı ˙μ][§x ¶ ¶¿¡LiªRΩ©´s¤Õ¡[ @©yıLRiV.

mx so÷¡¨s øR¡Wzqs ©´sNRP‰ ™yªRΩ|ms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡VgS Æ\™sFs£qs©´sV øR¡WaSNRP ªy©´sW @¨dsı ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s @Li»¡V©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ™´sW»¡ B™´s*≤R∂Li, Æ©sLRiÆ™s[LiR Ë ≤R∂Li A∏R∂V©´s \Æ©s«¡LiÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NRPVxmsˆLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV G≠dsV ¬ø¡[∏∂R V¨s ™y≤R∂V LSuÌy˚¨sNTP GLi ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s @©yıLRiV. NRPVxmsˆLi©´sV NRP¨dsqx sLi ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ NRPW≤y ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRi©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂©yıLRiV. r~LiªRΩ™´sW™´sV©´sV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡©´s mx sn V©´sV≤R∂©yıLRiV. l\LiªRΩVáV, ¬ø¡[Æ©s[ªΩR NSLji¯NRPVáV, ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @áV|msLRigRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[qz s©´s FyLÌik INRP‰ Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[ @¨s μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ,

©´s…”¡ xmsp©´s™±sV FyLiÆ≤∂[ @lLi£qÌs ™´sVVLi\¤À¡,Æ™s[V 3 : …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ™´sLRiÕfiÔ NRP£ms lgi÷¡}qsÚ øyáV.. ¡»Ì ¡ ÷¡}msˆryÚ © ´ s Li»¡W  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[zqs xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s ©´s…”¡ xmsp©´s™±sV FyLiÆ≤∂[ AgRi≤yáV aRPXºΩ ≠sVLiøyLiVV. ªRΩ©´s @LiμR∂øR¡Liμyáª][ Àÿ÷d¡™´so≤˝][NTP @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´s ©´s…‘¡™´sVfl”· xmsp©´sLi FyLiÆ≤∂[©´sV ™´sVVLi\¤À¡ F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s ≠dsVLS L][≤ÔR∂VÕ‹[ AÆ™sVNRPV @LRiμR∂Li≤yáV Æ™s[aSLRiV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLi ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[ @xqsÀ≥œ¡˘NRPLRiLigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V xmsp©´s™±sV FyLiÆ≤∂[\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. @©´sLiªRΩLRiLi F°÷d¡xqsVáV AÆ™sV©´sV gRi…Ì”¡gS |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡, ™´sμj∂÷¡|ms…ÌÿLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s\|ms ™´sVLji¨sı ≠s™´sLSáV BLiNS æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. ¿¡»Ì¡¿¡™´sLjiryLjigS xmsp©´s™±sV FyLiÆ≤∂[ Àÿ÷d¡™´so≤˝][ ©´s…”¡Li¿¡©´s zqs¨s™´sW.. ©´suy. A ªRΩLS*ªRΩ AÆ™sVNRPV zqs¨s™´sW ø≥y©´sV=áV NRPW≤y G≠dsV LS¤Õ¡[μR∂V. μyLiª][ BÕÿ Gμ][ INRP zms¿¡Ëxms¨s ¬ø¡[zqs ™yLRiÚÕ˝‹[ DLi≤yá©´sıÆμ∂[ AÆ™sV áORPQ ˘LiÕÿ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ≠s¿¡˙ªRΩLigRi A˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´sLiμR∂VNRPV gS©´sV AÆ™sV©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. i

ø£&É|ü, y˚T 3(ôd’ÿq÷´dt) ' sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\T ø£yê‘·T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ md”Œ JMJ nXÀø˘≈£îe÷sY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø£&É|ü &ûmd”Œ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶, @ÄsY &ûmd”Œ ∫ìïø£èwüí dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ø£&É|ü eHé{ÖHé d”◊ eTVü≤ã÷uŸu≤wü, ]yéT‡ d”◊ Hêj·T≈£î\ Hêsêj·TD, ∫qï#Í≈£î d”◊ j·TT>∑+<ÛäsYu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À ;mdtm|òt sê´|æ&é j·÷ø£¸Hé bò˛sY‡ dæã“+~ eHé{ÖHé dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ø£yê‘·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e÷kÕù|≥, n˝≤àdtù|≥ dü]ÿ˝Ÿ, eT]j·÷|ü⁄s¡+, ø±–‘ê\ô|+≥, ◊{°◊ dü]ÿ˝Ÿ, dü+<ä´ dü]ÿ˝Ÿ,

xmso÷¡¨s øR¡Wzqs ©´sNRP‰™yªRΩ |ms»Ì¡VNRPV©´sı øR¡LiμR∂Li Àÿ ¡Vμj∂: xtsQLji¯Ã¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR QÆ\™sV©´s NRPVxmsˆLi xmsLiøy∏R∂VºdΩ¨s NRP¨dsxqsLi ™´sVV¨s=Fy…”¡÷d¡ NRPW≤y ¬ø¡[∏∂R V¨s A∏R∂V©´s... C L][ «¡Ÿ @μ≥∂j NSLRiLi B}qsÚ LSuÌy˚¨sı ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W, zqsLigRixmspL`i, «¡Fy©±s ¬ø¡[ryÚ©´sLi»¡V©yı≤R∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLRiV Fs¨sı ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV gRiVLji ¬ø¡[qz s©y J¤…¡[}qs ™´sVVLiμR∂V INRP‰ryLji ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ Æ\™sFs£qsALRiVı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s tx sQLij ¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV.AÕfi˙{mns @Li»¡V©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW»¡Ã¡V ©´s™´sV¯™´sμÙR∂¨s Æ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVLSáV tx sQLij ¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV mz sáVxmso¨søyËLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ DLi¤…¡[ J ™´sW»¡, ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ ™´sVL][™s´ W»¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li Àÿ ¡VNRPV @á™y»¡¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @μ≥∂j NSLRiLi N][qx sLi ©y©ygRi≤Ô∂U NRPLRiVxqsWÚ @¨sı D¿¡ªRΩLigS BryÚ©s´ Li»¡V©yı≤R∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sFs£qs D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω @Li¤…¡[ ºdΩgRiá\|ms  ¡»Ì¡Ã¡V AlLi[xqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[ @©´sı ™´s˘QQNPT Ú B™yŒœ¡ ªy©´sW D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω @Li»¡V©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. . G©y≤R∂V }msμR∂á mx sOSQ©s´ ™´sW…˝ÿ≤R∂¨s …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V @μ≥∂j NSLRi μyx§¶¶¶Liª][ AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsV÷¡xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s {ms“¡ ™´sLRiNRPW

ìjÓ÷»ø£esêZ\ ø£+fÒ sê»+ù|≥qT m≈£îÿe>± n_Ûeè~› #˚dæ #·÷|ækÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. myÓTà˝Ò´>± ‘êqT, m+|”>± $T<∏äTHé¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì, sêÁwü+º ˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\T n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+~ yÓ’mdt »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. e÷JeT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT<äHé ‘·q≈£î mH√ï @fi¯ó>¢ ± ‘Ó\Tdüì, Äj·Tq yÓd’ |” ˝” À #˚s¡&É+˝À yÓ’d”|” ¬>\T|ü⁄ düT\uÛÑyÓTÆ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdt uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, düT+&ÉT|ü˝,¢… Ms¡ã*¢ eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q eT<äHé nqT#·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;mdtm|òt sê´|æ&é j·÷ø£¸Hé bò˛sY‡ ø£yê‘·T!

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V ™´sV•¶¶ Æ©s[ªΩR ≤yNÌPR L`i Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T ªRΩ©´s∏R∂V tx sQLij ¯Ã¡ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS aRP¨s™yLRiLi mx sbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi ™´s¿¡Ë©´s xtsQLji¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡©´sVÆμÙ∂[bPLi¿¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. HÆμ∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ N][qx sLi ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V «¡gRi©±s, ªRΩ÷˝¡ Æ\™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¬ø¡[zqs©´s μk∂ORPQá©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xtsQLji¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªRΩ©´s “¡≠sªy¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiNTPªRΩLi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV «¡gRi©´sı©´s qz sμÙ∂R LigS D©yı≤R∂¨s @©yıLRiV. INRP‰ryLji «¡gRi©´s©´sıNRPV @™´sNSaRPLi B™y*á¨s tx sQLij ¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms tx sQLij ¯Ã¡ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ª]≠sV¯Æμ∂[Œ¡œ˝ mx sLjiFyá©´sÕ‹[ q{ sFsLigS D©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V INRP‰ry\lLi©y \lLiªRΩVá LRiVfl·™´sW{msn ¬ø¡[aSLS @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV tx sQLij ¯Ã¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. }msμR∂áNRPV D¿¡ªRΩ Æ\™sμR∂˘Li @Liμj∂Liøyá©´sı NRP¨dsqx s AÕ‹[ø¡R ©´s LS¤Õ¡[μ∂R ¨s.... NS¨ds AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ=NRPV Æ™s¤Œ¡˝ [ L][giR Vá ™´sμÙ∂R ©´sVLi¿¡ ∏R∂VW«¡L`i øyLÍik áV ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ μR∂VLS¯LÊiR mx so AÕ‹[øR¡©´s ™´sW˙ªRΩLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV tx sQLij ¯Ã¡ μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.

yÓm’ dt »>∑Hé düeTø£+å ˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|˝” À #˚]ø£

D¿¡ªRΩ ≠sμR∂˘, ∏R∂VV™´sªRΩNRPV N][…”¡ Dμ][˘gSáV, LRiVfl·™´sW{mns, D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω, BLi…”¡N][ Dμ][˘gRiLi, ˙{mnsgS |qsÕ‹[ˆÈ©˝´sV ....@Li»¡W @¨sı D¿¡ªRΩLi...D¿¡ªRΩLi.. @Li»¡W øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. INRP‰ @™´sNSaRPLi B}qsÚ «¡gRi©´s©´sı ªRΩ©´s “¡≠sªy¨sı @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V…ÿ¨sNTP zqsμÙ∂R LigS D©yıLRi©yıLRiV. «¡gRi©´s©´sı ™´s}qsÚÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡ NRPuÌyáV ºdΩLRiVªy∏R∂V¨s, Æ\™sFs£qs Fyá©´s ™´sqx sVÚLiμR∂©yı LRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™s´ VLi N][xqsLi @©´sı NRPtx sÌ Qmx s≤R∂ªy≤R∂¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSflÿÕ‹[ J ™´sW»¡, BNRP‰≤][ ™´sW»¡ ¬ø¡ ¡VªRΩW ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘ |ms≤R∂VªRΩV©yı LRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. r~LiªRΩ™´sW™´sVZNP[ Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡©´s ™´s˘QQNPT Ú øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @¨s, xmspLjiÚ ™´sVμR∂˘Fy©´sLi ¨s}tsQμ≥R∂Li @©yıLRi¨s, @LiVVæªΩ[ G INRP‰ ™ygÙS©y¨sı ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[μ∂R ¨s xtsQLij ¯Ã¡ ™y˘Δÿ˘¨sLi øyLRiV. C ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ‹[ Æ\™sFsry=L`i q{ s{ms @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPV¨s ºΩLjigji LS«¡©´sı LS«ÿ˘¨sı æªΩøR¡VËNRPVLiμy™´sV¨s xtsQLji¯Ã¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sNSFy @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV.

mÁs¡eTTø£ÿ|ü˝…¢ dü]ÿ˝Ÿ, Äغd” ãkÕº+&ÉT, n|ü‡s¡ dü]ÿ˝Ÿ, ÄsYπø q>∑sY\˝À ø£yê‘·T ø=qkÕ–+~. á dü+<äs¡“+>± d”◊\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T ‘·eT≈£î q∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ìs¡“j·T+>± z≥T¢ y˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. b˛*+>¥ ã÷‘Y\ e<ä› m˝≤+{Ï |òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT ì|òü÷ ñ+≥T+<äHêïs¡T. z≥s¡T¢ ìs¡“j·T+>± z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt◊\T yÓTÆqTB›Hé, u≤\ eT~›˝Ò{Ï, ùwø˘ s√wüHé, ùV≤eT≈£îe÷sY\‘√bÕ≥T ;mdtm|òt, ÄsYmdtm|t bò˛sY‡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

®μ¶[aRPLiÍÜ[ NSLiúlgi£qsNRPV NSÌÁLi ¿ÁÖýÁLiμj¶: ®ªsLiNRP¸R¶Vù

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,Æ™s[V 3(ôdÿ’ q÷´dt): Æμ∂[aPR LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs mx s\Æ©sF°LiVVLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[m{ s «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. qx sWı£mslgi[…fi ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. Æ™sW≤U∂|\ ms ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li zqsgÊiR V¬ø¡[»¡Ì ©yıLRiV. qx s™yŒ˝¡œ NRPV qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR Æ©s[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ≠s™´sVLRi+áNRPV Fyáˆ≤R∂Vª][Liμj∂. Aμ≥∂j NSLRiLiÕ‹[Li¿¡ μj∂gjiF°π∏∂[V ™´sVVLiμR∂V ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¬ø¡[ @μ≥∂j NSLRiLi §x ¶‹L[ i™´sVLi˙ºΩZNPNRP‰≤T∂μR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáV mx spLRiLÚ iVV, mx sn ÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NRPORPQryμ≥∂j Lixmso μ≥]L[ iR fl”·NTP Fyáˆ≤R∂Vª][LiμR∂¨s aRP¨s™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[™s´ LiÕ‹[ μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @xqsáV NSLi˙lgi£qsNRPV BxmsˆV≤R∂V FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂W\¤Õ¡©y ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ @L>iR ªRΩ ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. J»¡≠sV ªRΩmx sˆμR∂¨s ˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs ’d¡¤«¡[m{ s ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂|\ ms NSLi˙lgi£qs FyLÌik ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡LiμR∂¨s ©y∏R∂VV≤R∂V ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP F°π∏∂[V NSáLi ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP J»¡≠dsV ªRΩ¥R∂˘™´sV©yıLRiV. Æ©s[≤][ lLi[F° μj∂gjiF°π∏∂[V ™yŒ˝¡œ ™´sW»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.@LiμR∂VZNP[ BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP≠sVxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][mz sLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯ mx sLjiqz sÛ ºΩ ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s ¬ø¡[}qs qx s™yŒ˝¡œ NRPV qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[ZNP[ NSLi˙lgi£qs ªRΩ™´sV FyLÌik ©y∏R∂VNRPVá\|ms ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ μR∂WxtsQfl·Ã¡NRPV μj∂gRiVªRΩVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂|\ ms ZNP[Li˙μR∂Li ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂Li qz sgÊiR V¬ø¡[»¡V @¨s ’d¡¤«¡[m{ s @˙gRiÆ©s[ªΩR Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡Ljigji©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsøyLRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k Δÿ◊d¡ NRPVLkiËáNRPV Dxms©y˘xqs≠sVøyËLRi¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li μj∂gjiF°π∏∂[V ™´sVVLiμR∂V Æ™sW≤U∂|\ ms ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[}qs @μ≥∂j NSLRiLi §x ¶‹L[ i ™´sVLi˙ºΩNTP Fs™´sLjiøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¨s©´sı q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[¨s gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ∏R∂VW{msG @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k qx sÀ≥¡œ «¡LjigjiLiμj∂... A qx sÀ≥¡œ NRPV «¡©´sLi ©´sVLi¿¡ qx sˆLiμR∂©´s NRPLRiV\Æ™sLiμR∂¨s... μyLiª][ Δÿ◊d¡ NRPVLkiËáNRPV r°¨s∏R∂W Dxms©y˘xqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV.Æμ∂[aPR LiÕ‹[ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ G≠dsV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y Δÿ◊d¡ mx s©´sVá NSLRifl·LigSÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡V ≈¡A◊d¡ NRPVLkiËáV øR¡WFyLRi©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œÿ ’¡Ã˝¡V ºdΩqx sVNRPV¨s LS™´s≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ≠sxmsn á™´sVLiVV˘LiμR∂©yıLRiV. μ≥∂R LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·, ¨sLRiVμ][˘gS¨sı LRiWxmso™´sWxms≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSÕ˝‹[©´sW ≠sxmsn á™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV.


5

Ä~yês¡+ 04`05`2014

ô|qTø=+&É˝À s¡|òüTTMs¡≈£î >∑{Ϻ b˛{Ï N]ªRΩÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ lgiáVxmso©´sNRPV ™´sp˘x§¶¶¶Li

@©´sLiªRΩmx soLRiLi,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt): …”¡≤T∂mz sNTP gRi…Ì¡” mx s»Ì¡V©´sı |ms©´sVN]Li≤R∂ BxmsˆV≤R∂V q{ s™´sWLi˙μR∂ mz szqszqs ¿d¡˙xmsn mx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T NTP xqs™yÕfigS ™´sWLRiÀ‹[ª][Liμj∂. BNRP‰≤R∂ lgiáVxmso N][qx sLi NSLi˙lgi£qs ˙aRP≠sVLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. J Æ\™sxmso ≠sVgRiªy ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsøR¡LSLiÕ‹[ ºΩLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ r~LiªRΩ lgiáVxmso N][xqsLi LRixmnsVV≠dsLS ©y©y ªRΩLi…ÿáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤∂R V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi A∏R∂V©´s©´sV

Æ™sLi…ÿ≤R∂Vª][Liμj∂. {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂»¡Liª][ LSxtsÌ Q˚Li @Liªy C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂mz s ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ’d¡ZNP[ FyLÛiR ryLRi¥j∂.. Æ\™sNSFy ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ aRPLiNRPLRi©yLS∏R∂Vfl· ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂Liª][ DμÙ∂R Li≤R∂Vá F°LRiVNRPV |ms©´sVN]Li≤R∂ ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. …”¡≤T∂mz sNTP |ms»Ì¡¨sN][»¡gS D©´sı

C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi x§¶‹[LSx§¶‹[Lki F°LRiV ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. INRPmx sˆV≤R∂V BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ mx sLji…ÿá LRi≠s ™´sLRiVxqs ≠s«¡∏R∂WáV r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á NUPáNRP @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ¡LjiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ lgiáVxmso Fs™´sLjiμR∂Æ©s[μj∂ @LiøR¡©yáNRPV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠sLS™´sVLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y Fs™´sLji ™´sp˘•¶¶ Õ‹˝ [ ™yŒ˝¡œ ß ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T N]ªRΩgÚ S BNRP‰≤R∂  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. N]ªRΩÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ry©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVË NRPV¨s ≠s«¡∏R∂W¨sı ryμ≥∂j ryÚLiR ©´sı }msLRiVLiμj∂. @Æμ∂[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ q{ s¨s∏R∂VL`i LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤R∂VgS.. ™´sp˘•¶¶ á©´sV LRiWF~Li μj∂LiøR¡»¡LiÕ‹[ μj∂»Ì¡gS LRixmnsVV≠dsLSNRPV gRiVLjiÚLixmso DLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV©´sı G\ZNPNRP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LigS |ms©´sVN]Li≤R∂ DLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS LRixmnsVV≠dsLS NRPW≤y ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms mx spLjiÚ μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂W¨sNTP @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s G INRP‰ @LiaS¨sı ™´sμR∂áNRPVLi≤y

™´sVLiªRΩ©yáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPVá qx sLixmsn Wá ™yLkigS gSÕÿáV Æ™s[qx sWÚ.. ˙xmsªRΩ˘LÛiR VáNRPV ºdΩ˙™´s F°…‘¡ BxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂ æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sNSFyÕ˝‹[ gRiV ¡VáV lLi[ZNPºΩÚr°ÚLiμj∂. INRP ≠sμ≥∂R LigS ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ æªΩÆμ∂[FycNSLi˙lgi£qs ™´sVÆμ∂≥ ˘[ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ rÛyLiVVNTP ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ NSLi˙lgi£qs©´sV ≠sxqs¯LjiLi¬ø¡[ mx sLjiqz sÛ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. LRixmsn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T FsNRP‰≤R∂ D©yı @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı }msLRiV DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ FyLÌki @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ DLiμj∂ NS ¡…Ì¡” .. @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[aSLRi©´sı À≥ÿ™´s©´s J»¡L˝iR Õ‹[ DLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ |ms©´sVN]Li≤R∂, L]μÙ∂R Li, r°™´sVLiÆμ∂[xms÷˝¡, xmsLjigji, g][LRiLi»˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿáV D©yıLiVV. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂mz sNTP mx s»Ì¡V©´sı C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ FygS Æ™s[∏∂R Wá¨s Æ\™sNSFy, NSLi˙lgi£qs ≠saRP*˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLiVV. …”¡≤T∂mz s —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ’d¡ZNP[ FyLÛiR ryLRi¥j∂  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. qx sVμk∂LÁiR LS«¡NUP∏R∂V @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi.. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ D©´sı ry™´sW—¡NRP™´sLÊiR J»˝¡V NRP÷¡r~ryÚ∏∂R V¨s AaRPÕ˝‹[ D©yıLRiV. r~LiªRΩ ™´sVLi≤R∂áLi L]μÙ∂R LiÕ‹[ FyLÌik NTP

¡Ã¡\Æ™sV©´s J»¡V Àÿ˘LiNRPV DLiμj∂. Bμj∂ ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õÿ¨sı BxqsVÚLiμR∂¨s @LiøR¡©y. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms D©´sı mx s»Ì¡V lgiáVxmso @™´sNSaSá©´sV qx sVáV™´so ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s FyLÌik ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı LiVV. F~LRiVgRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ ÀÿáNRPXxtsÒ Q  ¡LjiÕ‹[ DLi≤R∂»¡Li.. ¬ø¡[Æ©s[ªΩR ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¨s™´sV¯Ã¡ NTPxtÌsQxmsˆ FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛjigS DLi≤R∂»¡Li lgiáVxmso @™´sNSaSá©´sV xqsVáV™´so ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NUP ≠sVLi¿¡ FyLÌkiNTP  ¡Ã¡\Æ™sV©´s J»¡V Àÿ˘LiNRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ lgiáVxmso μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sNSFyáV IZNP[ ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s  ¡LjiÕ‹[ μj∂LiFyLiVV. Bμj∂ Fs™´sLjiNTP @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ μy¨s\|ms LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSáV @LiøR¡©yáV Æ™s[qx sVÚ©yıLiVV. æªΩÆμ∂[FyNRPV ¬ø¡NRPV‰¬ø¡μR∂LRi¨s J»¡V Àÿ˘LiNRPV NRP÷¡r~xqsVÚLiμR∂¨s FyLÌik À≥ÿ≠sxqsVÚLi¤…¡[.. Æ\™sNSFy ry™´sW—¡NRP™´sLÊiR Li J»˝¡V, \Æ™sV©yLÌki J»˝¡\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. lLiLi≤R∂V FyLÌik á ™´sVμ≥∂R ˘ ™´s¬ø¡[Ë

xmns÷¡ªyÕ˝‹[ gRi¤…Ì¡NTP‰LiøyáLi¤…¡[ Æ©s[ªRΩá ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V ®©s[²R¶V ËØxmsÈýÁÍÜ[ xmsª«s©±sNRPÍØùßãÞ Fs¬sõNRPÌÁ úxms¿yLRiLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): BxmsˆV≤R∂V ≠sμy˘LÛRiVáª][ Fy»¡V LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y xmns÷¡ªyá N][xqsLi ¨sLkiOTPQxqsVÚ©yıLRiV. C G≤yμj∂ Æ™s[V Æ©sáNRPV ≠sVgRiªy Æ©sáá NRPLi¤…¡[ FsLiª][ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLiμj∂. LS«¡NUP∏R∂VLigS xmsμR∂™´soá©´sV AbPxqsVÚ©´sı FsLiª][ ™´sVLiμj∂ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV, ≠s≠sμ≥R∂N][LRiV=Õ˝‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVá À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ xmns÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂©´sV©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá À≥œ¡≠sªRΩ˘™´s˘Li ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS 12 ©´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sV©yıLiVV. 12©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi, 13©´s xmsLiøyLiVVºdΩ, 16©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ @LiμR∂LjiÕ‹[ A xmns÷¡ªyá\|ms DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌRiá Æ©s[ªRΩáV gRiVŒ˝œ¡®g][xmsoLSáV ºΩLRiVgRiVªRΩW ªRΩ™´sV©´sV gRi¤…Ì¡NTP‰Liøyá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂ ºΩLRiVxmsºΩ, ztsQLji≤T∂ ÕÿLi…”¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªyáNRPV Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. N]LiμR∂LRiV ¤…¡©<´s©±s ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ≠s•¶¶¶LRi∏R∂W˙ªRΩáNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. BNRP LS«¡NUP∏R∂VLigS©´sW

xmsoLRiFyáNRPxqsLixmnsWá ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚, Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, FsLi{ms xmsμR∂™´soá xmns÷¡ªyá©´sV \|qsªRΩLi ™´sVL][ xmsORPQLi L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂W xmsLkiORPQáV LSzqs©´s ≠sμy˘LÛRiVáV, ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡ xmns÷¡ªyá N][xqsLi A˙ªRΩVªRΩgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BNRP N_¨s=áL`i, FsLi{ms…‘¡{qs,«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, FsLi{ms ™´sLi…”¡ xmsμR∂™´soáNRPV F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s @À≥œ¡˘LÛRiVÕ˝‹[ ™yLji xmns÷¡ªyá N][xqsLi DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. @»¡V LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáª][ Fy»¡V ™yLji@©´sV øR¡LRi™´sLÊRi™´sVLiªy xmns÷¡ªyáN][xqsLi AaRPgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BÕÿ xmsLkiORPQ, Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá¨sı BÆμ∂[ Æ©sáՋ[ ≠s≤R∂VμR∂á NS™´s≤R∂Liª][ @¨sı™´sLÊSá ™yLRiV ™y…”¡N][xqsLi AxqsNTPÚgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[V ªRΩ*LRigS gRi≤T∂¿¡F°æªΩ[ ÀÿgRiVLi≤R∂V@¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV.xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ, BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi, ≤T∂˙gki øR¡μj∂Æ™s[ ≠sμy˘LÛRiVáª][ Fy»¡V {ms“¡, FsLi|qs…fi ™´sLi…”¡ N][LRiV=áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmsLkiORPQ xmns÷¡ªyáV \|qsªRΩLi BÆμ∂[ Æ©sáՋ[ ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sV©yıLiVV.

®©s[²R¶V úxmsÇØúxmnsLiÉÞ xqsª«sW®ªs[aRPLi

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmnsLi…fi ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ Aμj∂™yLRiLi «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. BNRP‰≤T∂ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯fl· NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V FyLÌki LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmnsLi…fi LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV Æ™s[μR∂NRPV™´sWL`i, ©´sμR∂™´sWxqs NRPXxtÒsQ, æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV, æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRi HNSxqs ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»Ì¡V }msL]‰©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s N][LSLRiV.

BLiÈÁL`i xmsLkiORPQ {mnsÇÁÙ ®©s[²R¶V »R½Vμj¶gRi²R¶Vª«so

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt): BLi»¡L`i ˙xms¥R∂™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRi qx s˝ mx sÆ™sVLi»¡Lki mx sLkiORPQ m{ sn «¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV CÆ©sá 4™´s æªΩ[μ∂k ªRΩVμj∂gRi≤R∂V™´s¨s AL`iHJ xmsn «¡Ã¡VÕ˝ÿ INRP˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘LÛiR VáV C≠sxtsQ∏∂R W¨sı ˙gRi§z ¶ ¶Li¿¡ @™´sNSaS¨sı qx sμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. Àÿ˘LiN`P m{ sJ Dμ][˘gSá LSªRΩmx sLkiORPQNPR V qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ’d¡q{ s @μ≥∂R ˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂Li μy*LS @Liμj∂Li¬ø¡[ D¿¡ªRΩ bPORPQfl·NRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ gRi≤R∂V™´so©´sV C Æ©sá 4™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV F~≤R∂gjiLi¿¡©´s»˝¡V A @μ≥∂R ˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂ B©yËÈLijÍ qx sLiøyáNRPV≤R∂V @LiNRPLi aRPLiNRPL`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. m{ sJ Dμ][˘gS¨sNTP μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[qz s©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs{qs=, Fs%`¡»¡{qs, ’d¡q{ s, ’d¡q{ scC @À≥¡œ ˘LÛiR VáV BLi»¡L`iÆ©s…fi μy*LS μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡ ™yL<ij NSμy∏R∂VLi LRiW.áORPQÕ‹[mx so NRP÷¡gji©´s ™yLRiV @L>iR Vá©yıLRiV. D¿¡ªRΩ bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV C Æ©sá 6™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.¶LiR ∏R∂W˙ªRΩáNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi.

NRP≤R∂xms,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt) \lLiªRΩVá LRiVfl· ™´sW{mns, ≤y*˙NS LRiVflÿáV ™´sW{mns NS™yÕ‹[ BªRΩLRi FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV J»˝¡NRPV B¬ø¡[Ë ≤R∂ ¡V˜Ã¡V NS™yÕ‹[ ≠dsVlLi[ INRP‰ryLji AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][Li≤T∂ @¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠dsLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV …”¡≤T∂zms ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©´sı xms¥R∂NSá©´sV ≠s™´sLjixqsVÚ©yıLRiV. NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi …”¡≤T∂zms @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji xmsoªyÚ ©´sLRizqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂,˙F~μÙR∂V»¡WLRiV @À≥œ¡˘LÛji ™´sLRiμR∂LS«¡ŸÃ¡V lLi≤ÔT∂, …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ÷¡LigSlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVáV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV xqs\lLi©´s gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi¤Õ¡[NRP @ºΩ™´sXztÌsQ, @©y™´sXztÌsQª][ xmsLi»¡Ã¡V LSNRP NRPuÌyÕ˝‹[ D©´sı @©´sıμyªRΩá©´sV @μR∂VN][™yáƩs[ áORPQ ˘Liª][Æ©s[ LRiVfl·™´sW{mns xms¥R∂NS¨sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fyá©´s xmsgÊSáV ¬ø¡[xms»Ì¡gSÆ©s[ LRiVfl·™´sW{mns μR∂xqsÚQ˚LiQ\|ms ª]÷¡xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. \lLiªRΩVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V

@LÙRiLS˙ºΩ ™´sLRiNRPV 53 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ™´sLRiNRPV 33 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ∏R∂W˙ºΩNRPVáV ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V ºΩºΩÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s™´sxqsWÚ μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi …‹[NRP©˝´sV F~Liμj∂©´s ∏R∂W˙ºΩNRPVáV NRPW≤y ©yLS∏R∂Vfl·gjiLji Dμy˘©´s™´s©´sLiÕ‹[ ÀÿLRiVáVºdΩLji D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP ry*≠sV μR∂LRi+©y¨sNTP 16 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 25, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP μR∂LRi+©y¨sNTP 8, μj∂™´s˘μR∂LRi+©y¨sNTP 15 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. @%`¡μR∂Æμ∂ gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂.

æªΩÆμ∂[FyNRPV J»˝¡V Æ™s[zqs lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LRiVªRΩ©yıLRiV. ≠dsVLRiLiªy LRiVfl·™´sW{mns F~Liμj∂ xqsLiª][xtsQLigS gRi≤R∂Fyá©´sıÆμ∂[ æªΩÆμ∂[Fy áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. gS¤Õ¡[LRiVc©´sgRiLji NSáV™´s μy*LS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsºΩ FsNRPLSNRPV rygRiV ¨dsLji¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV F°LS»¡Li rygjiryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáª][ NRP÷¡zqsªy©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ©´sVLi¿¡ NSáV™´s F°ªRΩV©´sı BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV

™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ N]LiªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. æªΩÆμ∂[Fy ªRΩLRimx sn Æ©s ¡LjiÕ‹[ D©´sı ’d¡ZNP[ FyLÛiR ryLRi¥j∂ qz s…Ì¡” Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS D©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fy ªRΩLRimx sn Æ©s 1994 ©´sVLi¿¡ mx sLji…ÿá LRi≠dsLi˙μR∂ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. μk∂Liª][ æªΩÆμ∂[FyNRPV ¬ø¡NRPV‰¬ø¡μR∂LRi¨s J»¡V Àÿ˘LiNRPV DLiμj∂. ’d¡ZNP[ NRP¿¡ËªRΩLigS lgiáVryÚLiR ©´sı μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R V…ÿ¨sNTP BÆμ∂[ NSLRifl·LigS DLiμj∂. mx sLjigji, r°™´sVLiÆμ∂[mx s÷˝¡, g][LiR Li»˝¡, L]μÙ∂R Li ™´sVLi≤R∂ÕÿáV æªΩÆμ∂[FyNRPV |ms»Ì¡¨s N][»¡gS D©yıLiVV. Æ\™sNSFy ªRΩLRimx sn Æ©s @À≥¡œ ˘LÛij rÛy¨sNRPV≤R∂V NSμR∂Æ©s[ À≥ÿ™´s©´s DLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV J»¡L˝iR ™´sVμÙ∂R ªRΩV FsLiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV á’≥¡qx sVÚLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi DLiμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ¬ø¡xmsˆVN][μ∂R gji©´s J»¡V Àÿ˘LiNRPV ¤Õ¡[μ∂R V. rÛy¨sNRP Æ©s[ªΩR á ©´sVLi¿¡ N]LiªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ DLiμj∂. Bμj∂ FyLÌik NTP B ¡˜Liμj∂gS ™´sWlLi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s FyLÌik ™´sLÊSáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV.i≤ÔT∂ FsNRP‰≤R∂ D©yı @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı }msLRiV DLiμj∂.

ÉÓÁ²T¶zmsÍÜ[ ª«sWzmns¸R¶WÌÁNRPV ÉÓÁZNPäÈýÁV B¿yèLRiV: xqsVLRiª«sLRiLi @©´sLiªRΩmx soLRiLi,Æ™s[V 3(ôdÿ’ q÷´dt): …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s IºΩÚ≤∂T Õ‹[ D©yıLRi¨s @LiμR∂VZNP[ LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ™´sW{msn ∏R∂WáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V BøyËLRi¨s zqszmsH «ÿºdΩ∏R∂VNSLRi˘μR∂Lji+ qx sVLRi™´sLRiLi qx sVμ≥yNRPL`i lLi≤Ô∂T aRP¨s™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ @©yıLRiV. …‘¡≤U∂m{ s, ’d¡¤«¡[m{ s F~ªRΩVÚ @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xms™´sWμR∂NRPLRi™´sV¨s, A F~ªRΩVÚ LSxtsÌ Q˚ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV NRPáVztsQªΩR Li ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s qx sVLRi™´sLRiLi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ’¡¤«¡zms¨s FsÕÿ ¬ø¡[LiR μk∂ryÚLiR ¨s @©yıLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ ™´sWLRifl·x§¶‹™[ s´ VLi qx sXztsÌ QLi¿¡©´s Æ™sW≤U∂¨s @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. Æ™sW≤U∂NTP @LiªRΩ q{ s©±s ¤Õ¡[μ∂R ¨s , A∏R∂V©´s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ μ≥∂R ©´s ˙xms™y•¶¶ Li Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡Liμj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VVÆ≤∂[©´s¨s @©yıLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ §z ¶ ¶LiμR∂VxmsoLRiLi ©´sVLi¿¡ …‘¡≤U∂{ms @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ©´sLiμR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtÒsQ ™´sW©´szqsNRP xmsLjizqÛsºΩ ÀÿgRiVLiμR∂©´sVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s q{ s{msH «ÿºdΩ∏R∂V ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xqsVLRi™´sLRiLi xqsVμ≥yNRPL`i lLi≤ÔT∂

LRiVfl·™´sW{mns øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘Li: …”¡≤T∂zms

ºΩLRiV™´sVáՋ[ ™yLSLiªRΩLi LRiμÙk∂ ºΩLRiV™´sVá,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVá ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ™yLSLiªRΩLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ∏R∂W˙ºΩNRPVá LRiμÙk∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ NRPW≤y @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂. ∏R∂W˙ºΩNRPVá LRiμÙk∂ Æ™s[VLRiNRPV $™yLji μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 24 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V ºΩºΩÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ Aμj∂™yLRiLi ™´sLRiNRPV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂©´sVLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi NRPW≤y Æ™s[xqs≠s |qsá™´soá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ LRiμÙk∂ N]©´srygRi©´sVLiμj∂. ºΩºΩÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 31 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡V ¨sLi≤T∂F°LiVV NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV ™´sLRiNRPV ÀÿLRiVáVºdΩLSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi

gRiVLi»¡WLRiV,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt): «¡©´s}qs©´s ryLRi¥j∂ mx s™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi Aμj∂™yLRiLi Àÿxms»˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR V. Aμj∂™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV |§¶¶ ÷¡d NÌSmx sL`iÕ‹[ Àÿxms»˝¡ BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿLRi©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ FyªRΩ ¡rÌyLi≤R∂V ™´sLRiNRPV L][≤`∂u° ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR V. FyªRΩ ¡rÌyLi≤`∂ |qsLi»¡L`iÕ‹[ «¡Ljilgi[  ¡z§¶ ¶LiR LigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi ˙xmsxqsLigjiryÚLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´s LSNRPª][…¡” ≤T∂mz sNTP Exmso LSgRiáμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*á ™´sVμ≥∂R ˘ ™´sVLi¿¡ qx sLi ¡Liμ≥∂R Li DLi¤…¡[ Fs©Ø[ı ¨sμ≥∂R VáV æªΩøR¡VËN][™s´ øR¡Ë¨s, @LiμR∂VZNP[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ ºdΩqx sVNRPVLS™yá¨s æªΩÆμ∂[Fy gRiVLi»¡WLRiV FyL˝iR Æ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @À≥¡œ ˘LÛij gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™s± @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂WáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT æªΩryÚ©s´ ¨s, ªy©´sV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿d¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı BLi…”¡N][ Dμ][˘gRiLi @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. ’d¡{qsáLiμR∂LRiW æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Æ©s[ qx s™´sVLÛij Liøyá¨s,∏R∂WμR∂™´soáNRPV, ’d¡q{ sáNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ @Li≤R∂gS ¨s÷¡¿¡©´s FyLÌik æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li @¨s }msL]‰©yıLRiV. mx s™´sL`irÌyL`i mx s™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi FsLiª][ Æμ∂[aPR À≥¡œ NTPªÚ ][ Æ™sW≤T∂, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VNRPªy*á©´sV xqs™´sVLÛij }qsÚ N]LiμR∂LRiV xmsøR¡Ë ¡V»Ì¡Õ‹[ xms™´s©±s @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRi¨s, Bμj∂ qx s™´sVLÛiR ¨ds∏R∂VLi NSμR∂¨s @©yıLRiV. mx s™´s¨s«¡Li @Li¤…¡[ ˙xmsbPıLi¬ø¡[ ªRΩªRΩ*™´sV¨s, mx s™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıμR∂Æμ∂[©s´ ¨s @©yıLRiV.

¿d¡÷¡NRP ≠s«¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LiR V™´s ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs AbPr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ «¡Ljilgi[ ™´sVVN][‰fl·xmso F°…‘¡ LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSá @LiøR¡©yáNRPV @LiμR∂¨s mx -n s÷¡ªRΩLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Æ\™sNSFy qx s™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ aRPLiNRPLRi©yLS∏R∂V fl· @©´sWx§¶¶¶˘LigS ¡LjiÕ‹[ μj∂gSLRiV. A∏R∂V©´s §z ¶ ¶LiμR∂WxmsoLRiLi FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ˙xmsøyLRiLi «¡Ljigji©y.. A≈¡LRiV ORPQfl·LiÕ‹[ |ms©´sVN]Li≤R∂ @|qsLi’d¡˝ ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[ μj∂gS÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ry™´sW—¡NRP™´sLÊRiLi J»˝¡\|ms Aμ≥yLRimx s≤R∂»¡Liª][ Fy»¡V.. Æ\™sV©yLÌik J»˝¡V gÌRi¤…¡NTP‰ryÚ∏R∂V¨s FyLÌki ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. |ms©´sVN]Li≤R∂Õ‹[ Æ\™sNSFyNRPV @xqsLiªRΩXxmsoÚá ¤À¡≤R∂μR∂ DLiμj∂. Bμj∂ FyLÌki ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚLiμR∂©´sı À≥¡œ ∏R∂VLi Õ‹[Õ‹[xmsá DLiμj∂. ª]áVªRΩ |ms©´sVN]Li≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥¡œ ˘LÛij gS.. ªRΩLS*ªRΩ «¡≤U∂ˆ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛjigS ryÆ©s ™´sVLigRi™´sV¯©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. À‹[∏∂R V ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s AÆ™sVNRPV G INRP‰ @™´sNSaS¨sı FyLÌik NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ A∏R∂W

rygRiV¨dsLjiB™´s*NRPVLi≤y Æ™s[lLi[ ˙FyLiªyáNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s F°™´s≤R∂Li NRPVμR∂LRiμR∂¨s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ AaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. gS¤Õ¡[LRiVc©´sgRiLji NSáV™´sNRPV DxmsNSáV™´sáV ºdΩzqs, C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩÆμ∂[Fy, À≥ÿ«¡Fy ™´sá©´s \Æ™sV©yLÌkiáNRPV ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s \Æ™sNSFy ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ ™´sW»¡Ã¡©´sV ©´sÆ™sVV¯μÙR∂¨s @©yıLRiV. Fs»¡V øR¡Wzqs©y ÀÿLi ¡V}msáVŒ˝œ¡ª][ \Æ™sV©yLÌkiáNRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRPLRi\Æ™sLiμR∂©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \Æ™sV©yLÌkiáNRPV xqsV™´sVV¿¡ªRΩ rÛy©´sLi DLi»¡VLiμR∂¨s, ™yLjiNTP ≠sμy˘ DFyμ≥j∂ @™´sNSaSá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩÆμ∂[Fy, À≥ÿ«¡FyáV \Æ™sV©yLÌkiáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠s«Ï¡ŸÃ¡V, Æ™s[V¥y™´so\¤Õ¡©´s \Æ™sV©yLÌkiáV AÕ‹[¿¡Liøyá¨s N][LSLRiV. BμR∂Liªy \Æ™sNSFy NRPV˙»¡¨s, ™´sW ©´sVLi¿¡ \Æ™sV©yLÌkiá©´sV μR∂WLRiLi ¬ø¡[zqs J»˝¡©´sV μR∂Li≤R∂VN]Æ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV.

™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ ™´sW©´sqz sNRP Õ‹[FyáVLi¤…¡[ F°…‘¡ ©´sVLi¿¡ Àÿá∏R∂V˘ ªRΩmx sˆVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVLi¿¡μR∂¨s A∏R∂V©´s §z ¶ ¶ªΩR ™´so mx s÷¡NSLRiV. ¤«¡[q{ s μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T ˙NRPWLRiV≤R∂¨s, Fy¤Õ¡Li ™Ø[Õ‹[* ¡xqsV= mx sn V»¡©´sNRPV ¤«¡[q{ s Àÿμ≥∂R V˘≤R∂¨s qx sVLRi™´sLRiLi ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. Àÿμ≥∂j ªRΩVáNRPV ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li B™y*á©´sı «Ïÿ©´sLi NRPW≤y ¤«¡[q{ sNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fy¤Õ¡Li xmnsV»¡©´s©´sV ≈¡Li≤T∂Li¿¡©´s Àÿ ¡V,...™´sVLji ¤«¡[{qs r°μR∂LRiVáNRPV …”¡ZNP»˝¡V FsÕÿ BøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ™sW≤U∂, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, mx s™´s©±s NRPáLiVVNRP @xms≠s˙ªRΩ™´sV¨s @©yıLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s, …‘¡≤U∂m{ s @≠s¨dsºΩ mx s™´s©±sNRPV gRiVLRiVÚ LS¤Õ¡[μy @¨s qx sVLRi™´sLRiLi ˙xmsbPıLiøyLRiV. mx s™´s©±s NRPLi¤…¡[ ¿¡LRiLi“¡≠s FyxmsoáL`i ©´s»¡V≤R∂¨s, @ÕÿLi…”¡ ¿¡LRiLi“¡Æ™s[ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ≠sxmsn áLi @∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s LS«¡NUP∏R∂VLigS mx spLjigÚ S ªRΩgÊSLRi¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s FyLÌki rÛyzmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sáV™´sáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV BÕÿ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qs™yLRiV FsLi…”¡ ™y\lLi©y ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiLiøR¡LRi©yıLRiV.

−saSÅÁ{qísÍÞ©«sV LRiOTPQryò: −sÇÁ¸R¶Vª«sVø ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´søyËNRP ≠saS≈¡ q{ sÌ ÃfiF˝yLi…fi©´sV qx sLiLRiOTPQryÚ™s´ V¨s Æ\™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik ≠saS≈¡ FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛij Æ\™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ @©yıLRiV. μk∂¨s¨s |\ ms#˚Æ™s[…fi ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı AÕ‹[ø¡R ©´s ©´sVLi¿¡ LRiOTPQryÚ™s´ V©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS aRP¨s™yLRiLi AÆ™sV ≠saS≈¡ q{ sÌ ÃfiF˝yLi…fi lgi[»¡V ™´sμÙ∂R ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW G qx sLixqsÛ ©´sV NRPW≤y |\ ms#˚Æ™s[…¡‘ NRPLRifl· ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[™s´ V©yıLRiV. q{ sÌ ÕfiF˝yLi…fi©´sV ≠sxqsÚLiR fl· ¬ø¡[ryÚ™s´ V ¨s, ≠saS≈¡xms…ÿı¨sNTP Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T G≠sV ¬ø¡[∏∂R Wá©´sVNRPV©yıL][ @¨dsı ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. DNRPV‰ gRi©´sVá N]LRiªRΩ©´sV ºdΩLRiË»¡Liª][ Fy»¡V |\ ms#˚Æ™s[…¡‘ NRPLRifl· ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. ZNP[Li˙μR∂Liª][ F°LS\Æ≤∂©y {qÌsÃfiF˝yLi»¡Vı ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ gRi¤…¡Ì NTP‰ryÚ™s´ V©yıLRiV.

®©s[ÉÓÁ©«sVLiÀÁ LSxtísQû róyLiV xmnsQoÉÞËØÍÞ F¡ÉÔÁÌÁV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V3(ôd’ÿq÷´dt): CÆ©sá 4 ©´sVLi¿¡ 29™´s $ Æ™s[fl·Vg][FyÕfi ry¯LRiNRP LSxtÌsQ˚rÛyLiVV A•¶¶¶*©´s xmnsQo…fiÀÿÕfi F°…‘¡Ã¡V «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. μk∂¨sNTP xmspLjiÚ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ zqsLigRilLi[fl”· GLji∏R∂W ™´sL`i‰{msxmsoÕfi= r°ˆL`ÌiQ= @Li≤`∂ lgi[™±sV= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRP ºΩáN`P \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ C F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ GLji∏R∂W «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ¤«¡.©ygRi∏R∂V˘ ≠ds…”¡¨s ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

ª«sVVLRi×dÁ®ªsWx¤¦ ¦©±s NRPV ry©«sVNRPWÌÁLi ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV GLSˆ»˝¡V

LS«¡™´sVLi˙≤T∂,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt): LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ …”¡≤T∂zms μR∂WHxqsVNRPV¨s F°ª][Liμj∂. BNRP‰≤R∂ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij ™´sWgRiLi…”¡ ™´sVVLRi◊¡ Æ™sWx§¶ ¶©s± |\ ms ry©´sVÀ≥¡œ WºΩ Æ©sáN]Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂gS A∏R∂V©´s ≠s≠sμ≥∂R NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤∂R V C ryLji NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i F°…‘¡Õ‹[ ¤Õ¡[LiR V. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fiá ˙xmsøyLRiLiª][ BxmsˆV≤R∂V BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂mz sNTP ry©´sVNRPWáªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶ ¶©s± lgiáVxmso áORPQ ˘LigS μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. …”¡≤T∂mz sª][Æ©s[ }msμR∂á @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s LS ™´sVVLRi◊¡ Æ™sWx§¶ ¶©s± @©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ @L>iR V\¤Õ¡©´s }msμR∂áLiμR∂LjiNUP BŒ˝¡œ ß ¨sLji¯Li¿¡ BryÚ™s´ V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ LRiWLRiá @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji g][LRiLi»˝¡  ¡VøR¡Ë∏R∂V˘ø_μR∂Ljiª][ NRP÷¡zqs ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ lgi÷¡¿¡©´s Æ©s[ªΩR áNRP©yı ªyÆ™s[V ¨sLRiLiªRΩLRiLi ˙xms«¡Õ˝‹[ DLi»¡W }qs™´s¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªy©´sV lgi÷¡¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ¿¡©yıLRiVáNRPV ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂˘, \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂ªy©´s©yıLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV LSuÌy˚¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ C ryLji æªΩÆμ∂[Fy©´sV lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV.

NRP≤R∂mx s,Æ™s[V3(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPáNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡W ºdΩqx sVNRPV©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i aRPbPμ≥∂R L`i @©yıLRiV. C≠dsFsLiáV Æ™sVVLSLiVV}qsÚ mx sLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂V NRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP INRP BLi«¡¨dsLRiV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá GLSˆ»˝¡V mx sNS‰gS DLi≤yá¨s LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV øR¡VLRiVNRPVgS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sÀfiNSzqsÌ Lig`i NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV bPORPQfl· BøyËLRiV. F°xqsÌ Õfi Àÿ˘ ¤Õ¡…fi mx s˙ªyá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. J»¡LRiV ¿d¡…‘¡Ã¡V ™´sLiμR∂ aSªRΩLi mx sLizmsfl‘· ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. J»¡LRiV «ÿ’¡ªy©´sV gRiVLjiLÚ ixmso F~Liμj∂©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áNRPV D¿¡ªRΩLigS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV 48 gRiLi»¡Ã¡ ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV ™´sVWªRΩÆ™s[LiVVLiøyá©yıLRiV. qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV

@©´sVgRiVfl·LigS NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Æ\™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV «¡LRiVxmsoªy™´sV¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV H“¡ ©´s≠ds©±søR¡Liμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. qx s™´sVry˘ ªRΩ¯NRPª][Fy»¡V ryμ≥yLRifl· F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹©[ s´ W À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. «¡gRi©±s F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı mx so÷¡Æ™sLiμR∂Vá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP 21 Fy˘LS ≠sV÷¡»¡Lki  ¡Ã¡gSá NRPLi|ms¨dsá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. J»¡L˝iR ©´sV ˙xmsÕ‹[À¡œ≥ #|ms¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV FyLÌik Æ©s[ªΩR áV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V mx sLixmsNSáV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyá μy*LS @μR∂Vxmso¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ GNRPmx sORPQLigS J…”¡Lig`i «¡Ljilgi[ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyá¨s æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªΩR áV B¿¡Ë©´s mz sn LS˘μR∂V, μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV qx s«ÿ™´sogS «¡Ljilgi[Õÿ mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS F°÷d¡£qs  ¡Ã¡gSáª][ Æ™sWx§¶ ¶Lij ryÚ™s´ V¨s }msL]‰©yıLRiV.


6

Ä~yês¡+ 04`05`2014

cinema@suryaa.com

Ðèþ$

õßý‹Ù, ^èþÆæÿ׊ý Ðèþ$$^èþarV> Ðèþ$*yøÝëÇ »êM>Þïœ‹Ü ´ùÆæÿ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMóü Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ™èþËç³yìþ¯èþ D ïßýÆøË$ Ðèþ$*yøÝëÇ ™èþÐèþ$ çÜ™é¢ ^èþ*ç³yé°Mìü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2013 ÌZ Ðèþ$õßý‹Ù ¯èþsìý…_¯èþ "ïÜ™èþÐèþ$à ÐéMìüsZÏ íÜÇÐèþ$ÌñýÏ ^ðþr$t', ^èþÆæÿ׊ý ¯èþsìý…_¯èþ "¯éÄæý$MŠü' Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ »êM>Þïœ‹Ü Ðèþ§æþª Mæü¯èþMæüÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆÿ$$. °Æ>ÙèþË gôýº$ °…yé M>çÜ$Ͳ °…´ëÆÿ$$.ü D Hyé¨ çÜ…{M>…†Mìü Ðèþ$õßý‹Ù ïßýÆøV> ¯èþsìý…_¯èþ òÜOòœO {¤ËÏÆŠÿ "1, ¯óþ¯öMæüPyìþ¯óþ', ^èþÆæÿ׊ý ¯èþsìý…_¯èþ "GÐèþyæþ$' ´ùsîý ç³yézÆÿ$$. DÝëÇ ÑfÄæý$… ^èþÆæÿ׊ý Ý÷…™èþÐèþ$Æÿ$$Å…¨. Ðèþ*‹Ü Ðèþ$ÝëÌê G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ Ðèþ$$…§æþ$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ "1' °Ë§öMæü$PMøÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. {ç³Äñý*V>°² ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë$ iÇ~…^èþ$MøÐèþyæþ… M>çÜ¢ MæüçÙtÐðþ$O…¨.

™ð

þË$Væü$ÌZ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> Æ>fÅÐóþ$Ë$™ø…¨ ™èþÐèþ$¯é². Ðèþ$õßý‹Ù™ø BVæüyæþ$, {糿ê‹Ü çÜÆæÿçܯèþ »êçßý$ºÍ _{™éÌZÏ ¯éÆÿ$$MæüV> ¯èþsìýÝù¢…¨. MøÎÐèþ#yŠþÌZ¯èþ* ¿êÈ {´ëgñýMæü$tËMæü$ çÜ…™èþM>Ë$ ^óþçÜ*¢ ¼iV> E…¨. D Æðÿ…yæþ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZϯóþV>Mæü {ç³çÜ$¢™èþ… »êÎÐèþ#yŠþÌZ¯èþ* ™èþ¯èþ çßýÐé ^ésêË° EÑÓâæý*ÏÆæÿ$™ø…¨. B ç³°ÌZ ¿êVæü…V> "çßýÐŒþ$çÙMæüÌŒýÞ' A¯óþ _{™èþ…ÌZ ¯èþsìýÝù¢…¨. D íÜ°Ðèþ*ÌZ AÐèþ$Ãyìþ™ø ´ër$ CÚë Væü$´ë¢, ¼´ëÝëºçÜ$ Mæü£é¯éÆÿ$$MæüË$V> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$*ÃMìü D C§æþªÇÌZ CÚë »êV>

C§óþ íÜ°Ðèþ* KÐèþÈÞ‹Ü »êM>Þïœ‹Ü Ðèþ§æþª yéËÆæÿÏ ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…_…¨. DÝëÇ Ðèþ$$^èþarV> Ðèþ$*yøÝëÇ ´ùsîýMìü ¨Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$ D ÝëtÆŠÿ ïßýÆøͧæþªÆæÿ*. JMóü Hyé¨ÌZ Æðÿ…yøÝëÇ CÌê…sìý ´ùsîý G§æþ$ÆæÿÐèþ#™ø…¨. Ðèþ$õßý‹Ù ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² BVæüyæþ$, Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² "VøÑ…§æþ$yæþ$ A…§æþÇÐéyóþÌôý' íÜ°Ðèþ*Ë$ òÜò³t…ºÆŠÿ ÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ™óþyéÌZ Ñyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. DÝëÇ ÑfÄæý$… §æþMóüP¨ GÐèþÇMìü? A¯èþ² BçÜMìü¢ A…§æþÇÌZ¯èþ* ¯ðþËMö…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$V>ÀÐèþ*¯èþ$Ë$ çÜà çœ$rtÐèþ$¯óþ° AÀÐèþ*¯èþ$ÌZÏ sñý¯èþÛ¯Œþ Ððþ$$§æþÌñýO…¨ A糚yóþ.

{òœ…yæþÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨r. AÐèþ$Ãyìþ™ø ¸ùsZË$ ¨W Ðésìý° õœ‹Üº$MŠüÌZ ò³sìýt Ðèþ$È {ç³^éÆæÿ… ^óþÝù¢…¨. ¯é {òœ…yæþ$ ¸ùsZ ^èþ*yæþ…yìþ.. A…r* ÝëÐèþ*hMæü Ððþ»ŒýòÜOrÏÌZ çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþÝù¢…¨. B JMæüP ¸ùsZ¯óþ M>§æþ$. CÚëVæü$´ë¢ CsîýÐèþÌôý àsŒý àsŒýV> ¸ùkÍ_a¯èþ í³MŠüÞ C³æ#μyæþ$ ¯ðþsŒýÌZ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³RêÅ™èþ GÌôýÏ C…yìþÄæý* Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ MæüÐèþÆŠÿõ³gŒýMìü A¨Ç´ùÄôý$ Æóÿ…kÌZ ¸ùkÍ_a…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. àsŒý ÌôýyîþMìü àsîý {òœ…yŠþ A…r* »êÎÐèþ#yŠþÌZ ^ðþÐèþ#Ë$ MöÆæÿ$Mæü$P…r$¯é²Ææÿ$ f¯èþ….

Mö˯Œþ Ððþ…Mæüsôý‹Ù °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆæÿÄŒý$ ÆæÿÄŒý$ õœ… çÜ$«©ÆŠÿÆ>k §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ™èþÓÆæÿÌZ {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""C§óþ Ðèþ* çÜ…çܦ ¯èþ$…_ ™öÍ_{™èþ…. sñýOsìýÌŒý »êÐèþ#…§æþ° õܲíßý™èþ$Ë…™é A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ^ðþí³μ¯èþ Mæü£æþMìü ç³M>P Äæý*‹³t. A…§æþ$Móü °Ææÿ~Æÿ$$…^é…. ¸ëÅÑ$Î ïßýÆø }M>…™Œþ D _{™èþ…™ø A°² ÐéÆ>YË {õ³„æüMæü$Ͳ BMæür$tMæü$…sêyæþ$'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""Ðèþ$…_ Mæü£æþ, Mæü£æþ¯èþ… E¯èþ² íÜ°Ðèþ* C¨. M>…™Œþ fÌêÞÆ>Äæý$$yæþ$ sñýOsìýÌŒý {糆 {õ³„æüMæü$yìþMìü Mæü¯ðþMŠüt AÐèþ#™èþ$…¨. ïßýÆø bé°Þ_a¯èþ ¯é °Æ>ÙèþMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ V> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* ¯èþsîý¯èþr$Ë$, Ýë…Móü†Mæü °ç³#×ý$Ë$ D íÜ°Ðèþ*Mìü ç³°^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$'' A¯é²Ææÿ$. "fÌêÞÆ>Äæý$$yæþ$'. Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™éMæü…ò³O

}

ËMîü‡ Æ>Ðóþ Ðèþ* C…sìýMìü C

E

&yé‘‘Æ>fÔóýQÆŠÿ

糚yæþ$¯èþ² §æþÆæÿØMæü$ÌZÏ ÐèþÆæÿà ^éÌê ÐóþVæü…V> íÜ°Ðèþ*° ¡Ýë¢Ææÿ$. Mðü.G‹Ü.Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ™èþÆ>Ó™èþ A…™èþ ÐóþVæü…V> íÜ°Ðèþ* ¡õÜ §æþÆæÿØMæü$yéÄæý$¯óþ. ç³rtç³VæüË$ íÜ°Ðèþ*° Mæü*yé A…™óþ ÐóþVæü…V> ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÆæÿ$'' A¯é²Ææÿ$ ïßýÆø Æ>fÔóýQÆŠÿ. BÄæý$¯è Cç³μsìýMìü糚yæþ$ ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìýçÜ*¢ ¼iV> E¯é²Ææÿ$. íÜ°Ðèþ*Ë A‹³yóþsŒý Væü$Ç…_ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° BÄæý$¯èþ °ÐéçÜ…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢&""¯é íÜ°Ðèþ*˱² MóüÐèþË… 45ÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ ÇÎgŒý ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. l¯Œþ 6¯èþ Ðèþ$íßýâê ¨¯ø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> "ç³rtç³VæüË$' ÇÎfÐèþ#™èþ$…¨. C¨ àÆæÿÆŠÿ íÜ°Ðèþ* AÆÿ$$¯é òÜ…sìýÐðþ$…r$ GMæü$PÐèþV>¯óþ E…r$…¨. ™öË$™èþ D íÜ°Ðèþ*° ç³NÇ¢ àÆæÿÆŠÿ™ø ¡§éªÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$ ÐèþÆæÿÃ. M>± ¯é ¯èþr¯èþ ÔðýOÍ ^èþ*íÜ òÜ…sìýÐðþ$…r$ Mæü*yé gZyìþ…^éÆæÿ$. D ¯ðþË 12 ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø íÜ°Ðèþ* "Vðüyæþz… V>Å…VŠü' òÜsŒýÞMðüâæýϯèþ$…¨. C¨ ™èþÑ$âæý íßýsŒý íÜ°Ðèþ* "çÜ*¨MæüÐèþÓ…'Mìü ÈÐóþ$MŠü. 40ÆøkÌZϯóþ D íÜ°Ðèþ*° ç³NÇ¢ ^óþÝ뢅. A^èþ$a.. çÜ…X™èþ… çÜà A°² 糯èþ$ÌZÏ çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯é²yæþ$. Ðèþ$Æø íÜ°Ðèþ* "Ðèþ…§æþMìü Ðèþ…§æþ' (™èþÑ$âŒý íÜ°Ðèþ* òÜsñý•tMìü ÈÐóþ$MŠü)™ø Ðèþ* ò³§æþªÐèþ*ÃÆÿ$$ ÕÐé± ¯èþsìýV> ™ðþÆæÿMìü ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. M>Ìôýi çÜ*tyðþ…r$V> ™èþ¯ø MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙÝù¢…¨. ™èþ¯èþ M>Ï‹ÜÐóþ$sŒý Mæü*yé ¯èþsìýçÜ$¢¯é²yîþ _{™èþ…ÌZ. MæüÆæÿ׊ýgZàÆŠÿ Æ>»Z™ø…¨'' A¯é²Ææÿ$. Ææÿf±M>…™Œþ "Ñ{MæüÐèþ$íÜ…à' íÜ°Ðèþ*™ø íÜ°Ðèþ*ÌZ AÆÿ$$™óþ¯óþ ¯èþsìýÝ뢯èþ° ¯é _¯èþ²Mæü*™èþ$Ææÿ$ A…sZ…¨'' A° ´ër$ "ç³rtç³VæüË$' {ç³^éÆæÿ _{™éͲ ¤Äôý$rÆæÿÏÌZMìü ÇÎgŒý ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¼gñýí³ÌZ Ò$ {ç³Ý릯èþ…? A¯èþ² {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V>.. ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° iÑ™èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "Ðèþ…§æþMìü Ðèþ…§æþ'ÌZ Æ>fÔóýQÆŠÿ ""CsîýÐèþÌôý Ððþ*yîþ°, Æ>gŒý¯é£Šþ íÜ…VŠü° MæüÍÔé…. Ððþ*yîþ¯óþ CMæü {糫§é° sîý^èþÆŠÿV> Mæü°í³Ýë¢Ææÿ$. ÕÐé± çÜ*tyðþ…sŒý.. A± A¯é²Ææÿ$. Æ>fÔóýQÆŠÿ A¯èþ²…™èþ Fç³# Mæü°í³Ýù¢…¨. AÐðþ$ÇM>ÌZ ¯óþÆæÿ$V> {ç³fÌôý A«§æþÅ„æü$° CMæü ¯èþ$…_ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ÑÀ¯èþ²…V> E…yóþ ´ë{™èþÌZÏ G¯èþ$²Mæü$…sêÆæÿ$. C糚yæþ$ Ððþ*yîþ VðüË$ç³#™ø A§óþ 糧æþ®† CMæüPyé Mæü°í³Ýë¢Ææÿ° A¯é²Ææÿ$.

§éçÜÇ ç³#ÆæÿÝëPÆ>Ë$!

§é

çÜÇ ^éÇrº$ÌŒý {r‹Üt Gç³μsìýÌê¯óþ {糆¿æýMæü$ ç³rt…Væürt»Z™ø…¨. Ëçœ$$_{™éË$ ¡íÜ íܱ§æþÆæÿØMæü$ÌñýO¯èþ BÆæÿ$Væü$ÇMìü {糆¿ê ç³#ÆæÿÝëPÆ>Ë$, õ³§æþ ѧéÅǦ± ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ÝëPËÆŠÿ, gê¡Äæý$ E™èþ¢Ðèþ$ {´ë…¡Äæý$ _{™èþ…V> gê¡Äæý$ AÐéÆæÿ$z A…§æþ$Mæü$¯èþ² "¯é º…V>Ææÿ$ ™èþÍÏ' §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþËMæü$ B§æþÆæÿØ ç³NÆæÿÓMæü

çÜ™éPÆæÿ…¯èþ$ A…§óþÝ뢅. gê¡Äæý$ ç³#ÆæÿÝëPÆæÿ… A…§æþ$Mæü$¯èþ² ¯èþ…§æþVø´ëÌŒýMìü çÜ™éPÆæÿ… ^óþÄæý$¯èþ$¯é²…. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ íœÍ…fÆæÿ²ÍçÜ$tË$, ¸ùsZ{V>çœÆŠÿ˯èþ$ çÜ™èþPÇ…^èþ¯èþ$¯é²…. ™ðþË$Væü$ÌZ A™èþÅ«¨Mæü Ðèþ*Ææÿ$PË$ çÜ…´ë¨…_¯èþ ѧéÅǦ± ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ §éçÜÇ Ñ§éÅ ç³#ÆæÿÝëPÆ>Ë™ø çÜ™èþPÇÝ뢅'' A° §éçÜÇ ç³#sìýt¯èþÆøk (D¯ðþË 4¯èþ) E™èþÞÐèþ MæüÑ$sîý A«§æþÅ„æü$yæþ$ ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓf ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CsîýÐèþË {ç³Mæüsìý…_¯èþ Ëçœ$$_{™éË M>…sñýçÜ$tÌZ 175 íÜ°Ðèþ*Ë$ ´ùsîýç³yézÆÿ$$. 45 íÜ°Ðèþ*Ͳ gê¼™éÌZ E…^é…. ÐésìýÌZ 5òœO¯èþÌŒý ^óþÝ뢅. Ððþ$$§æþsìý Ñgôý™èþMæü$ Ææÿ*.10ÐóþË$, Æðÿ…yø Ñgôý™èþMæü$ Ææÿ*.7.5 ÐóþË$, Ðèþ$*yø Ñgôý™èþMæü$ 5ÐóþË$ A…§æþgôýÝ뢅. Ñ$WͯèþÐéÇMìü Mæü¯øÞÌôýçÙ¯Œþ ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$…sêÆÿ$$.. 4Ðèþ ™óþ© ÝëÄæý$…{™èþ… ÆæÿÒ…{§æþ¿êÆæÿ†ÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÆóÿË…W ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ#, h.Æ>…{ç³Ý맊þ, Ðèþ…Ö Æ>Ðèþ$Æ>k, Ðèþ$õßý‹Ù Mæü†¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. B§æþÆæÿØç³NÆæÿÓMæü çÜ™éPÆæÿ…: ¯é º…V>Ææÿ$ ™èþÍÏ (Æ>gôý‹Ù r^Œþ ÈÐèþÆŠÿ&§æþÆæÿØMæü$yæþ$, çÜ$±™èþMæü–çÙ~¯Œþ&°Æ>Ùèþ), íÜ°Ðèþ*V> íÜ°Ðèþ* &¯èþ…§æþVø´ëÌŒý, §éçÜÇ {糆¿ê ç³#ÆæÿÝëPÆæÿ…: ™èþ°MðüâæýÏ ¿æýÆæÿ×ìý, Ðóþ$ÆæÿÏ´ëMæü V>…«©, ÑÇ…_ ÐèþÆæÿÃ, {糩‹³ Ðèþ*yæþ$Væü$Ë, Æ>… ÁÐèþ$¯èþ, ç³Ðèþ¯Œþ Ý뫨¯óþ°, §éçÜÇ çÜÓÆæÿ~ç³™èþMæü… {糧é¯èþ…: fVæü¯Œþ (fÆæÿ²ÍçÜ$t), ÝëÆÿ$$ ÆæÿÐóþ$‹Ù (¸ùsZ fÆæÿ²Í‹Üt).

CsŒýÞ Ððþ$O ÌñýO‹œ çÜMðüÞ‹Ü

Äæý*ÅË f…´ëË õœ… AÑM> VøÆŠÿ Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "ËMîü‡ Æ>Ðóþ Ðèþ* C…sìýMìü'. ¯éVæüÔoÆæÿÅ ïßýÆø. {ç³Ðèþ$$Q ´ë{†MóüÄæý$$Ë$ WÇ«§æþÆŠÿ.G… D _{™èþ…™ø °Æ>ÙèþV> ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÔoÆæÿÅ ïßýÆø. ¯èþ…§éÅË ÆæÿÑ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. ™éyìþÔðýsìýt Ððþ…Mæü{sêÐŒþ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ WÇ«§æþÆŠÿ {´÷yæþ„æü¯Œþ çßo‹Ü ç³™éMæü…ò³O D _{™èþ… ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. Æðÿ…yø òÙyæþ*ÅÌŒý {ç³çÜ$¢™èþ… ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$ çÜà MîüËMæü¯èþsîý¯èþr$Ë$, ѧéÅÆæÿ$¦Ëò³O Mö°² çÜ°²ÐóþÔéͲ ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…. D¯ðþË 13 ÐèþÆæÿMæü* òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ÝëVóü D òÙyæþ*ÅÌŒý™ø sêMîü §é§éç³# ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$…§æþ° °Æ>Ùèþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>Ððþ*i íœÍ…íÜsîý, §æþÆ>Y çßo‹Ü, òÜÌŒýM>¯Œþ M>ÆöμÆóÿsŒý Bïœ‹Ü ™èþ¨™èþÆæÿ ÌŸMóüçÙ¯èþÏÌZ _{¡MæüÇ…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. l¯ŒþÌZ Mæü*ÆŠÿY, lÌñýOÌZ ´ë…yìþ^óþaÇ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ ´ërË$ çÜà ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË çÜ°²ÐóþÔéͲ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. Æ>Ðèþ# ÆæÿÐóþ$‹Ù, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯èþÆóÿ‹Ù, {ç³Væü†, A°™é^ú§æþÇ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

G

¯ó

þsìý ™èþÆæÿ… A¯óþMæü B…„æüË ¯èþyæþ$Ðèþ$ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ J†¢yìþ ™óþÐèþyæþ… ÐèþËÏ í³ËÏÌZÏ {糆¿æý »ñýOrç³yæþyæþ… Ìôý§æþ$. D ¯óþç³£æþÅÐóþ$ Ðèþ* íÜ°Ðèþ*. {õ³„æüM>§æþÆæÿ×ý ÑÔóýçÙ…V> E…¨'' A¯é²Ææÿ$ ïßýÆø M>È¢MŠü. Æ>Ñ$¯óþ° ¯óþ™éi §æþÆæÿØMæü$yìþV> ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ _{™èþ… "CsŒýÞ Ððþ$O ÌñýO‹œ'. Äæý$ÔèýÕÓ° ÈÌŒýÞ ç³™éMæü…ò³O »ôý¼ ™èþ°Ó} çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ G‹ÜG‹Ü.¯éÄæý$$yæþ$ °ÇÃ…^éÆæÿ$. ÆæÿÑÆ>k, Ëyæþ$z, Ðèþ$õßý‹Ù, {ÔéÐèþ×ìý, Ææÿ*¼ {糫§é¯èþ´ë{™èþË$

´ùíÙ…^éÆæÿ$. çÜMðüÞ‹Ü çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯èþr$yæþ$ ÆæÿÑÆ>k Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢&""M>Ìôýi ¯óþç³£æþÅ…ÌZ çÜ…§óþÔé™èþÃMæü _{™èþÑ$¨. {糆 ѧéÅǦ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ^èþ*yéÍÞ¯èþ íÜ°Ðèþ* C¨. ^èþ§æþ$Ðèþ# õ³Ææÿ$™ø í³ËÏË$ G§æþ$ÆöP¯óþ çÜÐèþ$çÜÅͲ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ MæüâæýÏMæü$ Mæüsìýt¯èþr$t ^èþ*í³…^éÆæÿ$. íÜ°Ðèþ* ÇÎgñýO A°² Móü…{§éÌZÏ Ðèþ$…_ sêMŠü™ø ¯èþyæþ$Ýù¢…¨'' A¯é²Ææÿ$. ´ërË$, ¯óþç³£æþÅ çÜ…X™èþ… AòÜÞsŒý AÄæý*ÅÄæý$° çÜ…X™èþ§æþÆæÿØMæü$yæþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

z{rÄæý$ÌŒý çÜMðüÞ‹Ü!

°Ñ$¨ ÑÀ¯èþ² Mæü£æþ˯èþ$ JMóüÝëÇ ™ðþÆæÿò³O ^èþ*´ëË…sôý ÝëçßýçÜÐóþ$. {糆 ´ë{™é ÐðþOÑ«§æþÅ…V> E…yéÍ. Mæü£æþ¯èþ¯èþyæþ™èþ {õ³„æüMæü$yìþMìü AÆæÿ¦Ðèþ$ÐéÓÍ. D ™èþÆæÿà Mæü£æþ™ø ¯é ™öÍ {ç³Äæý$™èþ²… çÜMðüÞòÜO…¨'' A¯é²Ææÿ$ {ç³Ò׊ý çÜ™é¢Ææÿ$. BÄæý$¯èþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "^èþ…§æþÐèþ*Ðèþ$ Mæü£æþË$'. ËMîü‡ Ðèþ$…^èþ$, ¯èþÆóÿ‹Ù, Mæü–çÙ$~yæþ$, ^ðþO™èþ¯èþÅ Mæü–çÙ~, AÀh™Œþ {糫§é¯èþ´ë{™èþ«§éÆæÿ$Ë$. G ÐèþÇP…VŠü {yîþÐŒþ$ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ^é×ýMæüÅ º*¯óþsìý °ÇÃ…^éÆæÿ$. CsîýÐèþË ÇÎgñýO¯èþ D _{™èþ… çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ò³OÑ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯èþÆóÿ‹Ù Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""¯éMæü$ ¯èþ_a¯èþ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ C§öMæüsìý. ^èþMæüP° Mæü£æþ, Mæü£æþ¯èþ…™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. C…§æþ$ÌZ ¯é ´ë{™èþ Mö™èþ¢ Mø×ý…ÌZ E…r$…¨. Mæü$r$…º çÜÐóþ$™èþ…V> ^èþ*yæþ§æþVæüY íÜ°Ðèþ*'' A¯é²Ææÿ$. ËMîü‡ Ðèþ$…^èþ$ Ðèþ$sêÏyæþ$™èþ*&""¯é ¯èþr¯èþMæü$ ^èþMæüP° {ç³Ôèý…çÜÌŸçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…™é ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯èþr$Ë™ø ´ùËçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜçßýf™èþÓ… MøÌZμMæü$…yé {糆 ´ë{™èþ¯èþ$ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ÐðþOÑ«§æþÅ…V> Ðèþ$Í^éÆæÿ$. ÑfÄæý$… A…§æþÇÌZ E™éÞçßý… °…í³…¨'' A¯é²Ææÿ$.


7

‘Ó\+>±D˝À ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ eTø£Ô˝Ÿ, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dtbÕغ @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì e÷J eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì ¬sg+&ÉT m+|æ kÕúHê\‘√ bÕ≥T 14 nôd+;¢ kÕΔHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ÄyÓT BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì e÷J myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&綑√ø£*dæ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dø±+Á¬>dt bÕغøÏ 75 ô|’>± kÕúHê\T ekÕÔj·Tì ÄyÓT CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT H˚s¡y˚πsÃ+~ ø±+Á¬>dt bÕغ nì, Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üì #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ù|<ä\ n_Ûeè~›, dü+πøåeT+ ø√s¡T≈£îH˚~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚TqHêïs¡T. >∑‘·+˝À ù|<ä\ ø√dü+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T Ç#êÃeTì Ä ‘·s¡Tyê‘· e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Ç#êÃeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\ s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ¬s’‘·T\≈£î ¬s+&ÉT \ø£å\ es¡≈£î e÷|ò” #˚j·T&É+ »s¡T>∑T+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T eè<äT›\≈£î e#˚à ô|q¸HéqT ô|+#·T‘·THêàHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ 7 >∑+≥\ ø£¬s+≥T ÇkÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T dü+πøåeT+, Á|ü»\ nedüsê\ <äèX¯´ ‘Ó\+>±D˝À 4y˚\ y˚T>± yê≥¢ <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ëì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+Hêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ C≤rj·T ôVA<ë ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. C≤rj·T bÕغ>± ø±+Á¬>dt≈£î ‘Ó\+>±D˝À düeTdü´\ìï+{Ï |ü]cÕÿs¡+#˚ X¯øÏÔ ñ+<äì &ç¬ø ns¡TD nHêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\T nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› kÕ~ÛkÕÔeTHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À |ædædæ düuÛÑT´\T ø=‘·Ô lìyêdt>∑T|üÔ, &çdæm+mdt #Ó’s¡àHé ∫{≤´\ ìC≤+bÕwü, e÷J düs¡Œ+#Y yêøÏ{Ï lVü≤], u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T kÕ\yéT_Hé ñeTsY, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n+<äTu≤≥T˝À j·T÷]j·÷ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): sêqTqï KØ|òt d”»Hé˝À $ìjÓ÷>±ìøÏ>±qT õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\≈£î n+<äTu≤≥T˝À 7y˚\ 500 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ ì\Te ñqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYj·T+.–]C≤X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷]j·÷ nedüs¡eTTqï ¬s’‘·T\T rdüT≈£îì dæ<ä›+ #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. pHé˝À eT]+‘· nedüs¡yÓTÆq j·T÷]j·÷qT ‘Ó|æŒ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q, s¡yêD düeTdü´\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì eTT+<˚dæ<ä›+ #˚dæq≥T\ ‘Ó*bÕs¡T. e÷¬sÿô|ò&é , &û\s¡¢ e<ä› j·T÷]j·÷ ì\«\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ 04`05`2014

qeTàø±ìï ì\u…≥Tº≈£î+{≤ <=+&É>∑T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* ø£\«≈£î]Ô , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ‘·qô|’ ô|≥Tº≈£îqï qeTàø±ìï ì\u…≥Tº ≈£î+{≤qì ø±+Á¬>dtbÕØ≥ ‘·s¡T|ü⁄q myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæq #·˝≤¢ e+o#·+<é¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø£\«≈£î]Ô˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ø£\«≈£î]Ô z≥s¡T¢ #·÷|æq Ä<äsê_Ûe÷Hê\‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ 10 y˚\≈£î ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü yÓ÷C≤]º‘√ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @Á|æ˝Ÿ 30 q»]–q mìïø£\˝À¢ ø£\«≈£î]Ô z≥s¡T¢ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e∫à z≥T y˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢˝ÀH˚ n‘·´~ø£+>± b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+<äHêïs¡T. b˛*+>¥ n~Ûø£+>± qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√H˚ ø£\«≈£î]Ô z≥s¡T¢˝À m+‘· #Ó’‘·q´+ ñ+<√ ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. z≥TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q ‘·q ‘·s¡T|ü⁄q e+o ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ

qT+∫ b˛{Ï #˚düTÔqï ‘·q ¬>\Tù| \ø£å´+>± |üì#˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T ‘·qô|’ ñ+∫ qeTàø±ìï eeTTà #˚j·T≈£î+&Ü m\¢|ü⁄Œ&ÉT yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç u≤dü≥>± ì\TkÕÔqHêïs¡T. ‘·q e+‘·T u≤<ä´‘·>± ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ n_Ûeè~›øÏ düVü≤ø£]kÕÔqì ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\ Äø±+ø£åqT 100 XÊ‘·+ HÓs¡y˚s¡TkÕÔqHêïs¡T. ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè<˚› ˝ø£å´+>± ìC≤sTTr, ìkÕ«s¡ú+>± Á|üC≤ùde #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ø£qï ‘·*¢ ˝≤+{Ï ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ nìï n+XÊ\˝À \_›b˛+~ Ç+ø± mìïø£\T sêø£eTT+<˚ bÕغ e´‹πsø£+>± ø=+‘· eT+~ |üì#˚kÕs¡ì, yês¡+<ä]øÏ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ϭøÿ{Ÿ Ä•+∫q ø√+‘·eT+~ >∑‘·+˝Àq÷ Á|üdüTÔ‘·+ bÕغ

nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. &ÉãT“ dü+#·T\≈£î neTTà&ÉTb˛sTT ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]úì z&ç+#˚+<äT≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚dæq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\ n+&É<ä&É\‘√ |üì#˚dæq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\ n+&É<ä+&É\‘√ ∫‘·Ô X¯ó~› ø£*–q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ n&ɶ+≈£î\˙ï ‘=\–+#·Tø√ì á HÓ\ 16q »]π> øö{Ï+>¥˝À $CÒ‘·>± ì\TkÕÔqì, á $»j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n+øÏ‘·eTì e+o#·+<é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. e÷J düs¡Œ+#Y düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T >√|æ ¬s&ç¶ lìyêdt¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï yÓ’dt #Ó’s¡àHé >∑TÁs¡+ πøX¯e⁄\T, $wüßíes¡úHé ¬s&ç¶, |üeHé≈£îeTsY¬s&ç¶, cÕHéyêCŸ U≤Hé, $T]j·÷\ lìyêdt¬s&ç¶, lsêeTT\T >ö&é, uÛÑ»s¡+>¥ <äfiŸ j·T÷‘Y düuÛÑT´\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø=‘·÷ÔsY , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): #Ó’HÓ’ï ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ u≤+ãT ù|fi¯ófl\≈£î ø±s¡≈£î˝…’q <äT+& É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì j·TTed ü‘êÔ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY ≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u≤+ãT ù|\Tfi¯ófl˝À #·ìb˛sTTq kÕ«‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ |ü~\ø£å\ mø˘‡Áπ> wæj·÷ Çe«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >±j·÷|ü&çq yê]øÏ 5 \ø£å\T #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. u≤~‘· ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£î H˚+<äT≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\T ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ yê]ì Ä<äTø√ yê\Hêïs¡T. <=+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ ‘·ø£åDy˚T yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq •_s¡+ |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î eT÷>∑Je⁄\T ã* ø£\«≈£î]Ô , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): q>∑s¡+˝Àì {ÏmHéJy√ uÛÑeq+˝À dü«s¡íuÛ≤s¡r ø£fi≤ì\j·T+ Ä<ä«s¡´+˝À y˚dü$ dü+^‘· qè‘·´ •_sêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á •_s¡+˝À XÊÁd”Ôj·T qè‘·´+ , C≤q|ü<ä qè‘ê´\T , bÕXÊ´‘· qè‘ê´\‘√ bÕ≥T dü+^‘·+, Hê≥´+˝À •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. 40 s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD\˝À ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î Äj·÷ $uÛ≤>±\˝À •ø£åD ÇkÕÔeTì ìsê«Vü≤≈£î&ÉT Hês√E yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. ∫e] s√Eq •ø£åD bı+~q $<ë´s¡Tú\‘√ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘· ø=ìï

dü+e‘·‡sê\T>± dü«s¡í uÛ≤s¡r ø£fi≤ì\j·T+ $<ë´s¡Tú\≈£î düVü≤ø£]düTÔqï yês¡+<ä]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï •_s¡+˝À eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT Äq+<é≈£îe÷sY, {ÏmHéJy√ n<Ûä´≈£åî\T u≤e+&É¢ yÓ+ø£fÒXŸ, ø√XÊ~ø±] u≤\øÏwüHé , dü<ëq+<ä+>ö&é, $»jYT ≈£îe÷s¡, Á|üyÓ÷<é ≈£îe÷sY, X‚ø£sY, s¡y˚Twt, &ÜHé‡ e÷düºsY sêE, |üs¡TX¯ósêeTT\T, ÄØ|t, uÛ≤düÿsY >ö&é\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄeTq>∑\T¢ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É+˝Àì y˚T&ç>∑&ɶ ‘·+&Ü˝À X¯óÁø£yês¡+ á<äTs¡T >±\T\‘√≈£î]dæq esê¸ìøÏ |æ&ÉT>∑T|ü&ç Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÇkÕ¢e‘Y yê˝≤´ m<äT› eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. á<äTs¡T >±\T\‘√ edüTïï esê¸ìøÏ ¬s’‘·T ‘·q e´ekÕj·T bı\+˝À m<äT›qT #Ó≥Tº≈£î ø£{Ϻy˚dæ Á>±eT+˝ÀøÏ sê>± kÕj·T+Á‘·+ |æ&ÉT>∑T|ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‹ #Ó+~q m<äT› $\Te s¡÷. 25 y˚\T ñ+≥T+<äì u≤~‘·T&ÉT ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q –]»q ¬s’‘·T ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓ\›+&É eT+&É\

|ü]~Û˝Àì u…’sê|üPsY Á>±eT+˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸+‘√ bÕ≥T |æ&ÉT>∑T |ü&É≥+‘√ q÷HÓ *+>∑j·T´ nH˚ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q 14 y˚Tø£\T, n˝≤¢J nH˚ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q 2 y˚Tø£\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsTT. u…’sê|üPsY qT+∫ #·+Á<ëj·THé|ü*¢øÏ y˚fi‚¢ s¡Vü≤<ë]˝À ñqï n<äs‘·ì e´ekÕj·T bı\+ e<ä› y˚Tø£\T bı\+˝À y˚T‘· y˚TdüTÔ+&É>± Äø£dæàø£+>± |æ&ÉT>∑T |ü&É≥+‘√ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ¬s’‘·T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

á<äTs¡T >±\T\‘√ nbÕs¡qwüº+ düeTj·TbÕ\qÁ|üø±s¡+ ãdüT‡\T q&ÉbÕ* ‘Ó’ãC≤s¡T y˚\+ bÕ≥ e÷qebÕ&ÉT , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): Ç{°e\ ≈£î]dæq á<äTs¡T >±\˝‘√ ÄbÕs¡qwüº+ e{Ϻ*¢+~. y˚dü$ ‘ê|ü+‘√ ‘·˝≤¢&ç\T‘·Tqï Á|ü»\≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ @sêŒ&É≥+‘√ bÕ≥T á<äTs¡T>±\T\T ≈£L&É ‘√&ÉT ø±e&É+‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ nedüú\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. á<äTs¡T>±\T\‘√ #Ó≥¢ ø=eTà\T, $<äT´‘Y r>∑\T ‘Ó>∑&É+‘√$<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~.

B+‘√ á<äTs¡T>±\T\‘√ #˚‹øÏ e∫Ãq |ü+≥ ≈£L&É H˚\ bÕ\T ø±e&É+‘√ ¬s’‘·T\T nH˚ø£ nedüú\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˝À y√˝ÒºCŸ düeTdü´\‘√ $$<Ûä m˝Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\T #Ó&çb˛j·÷´sTT. yês¡+ s√E\T>± á<äTs¡T>±\T\T $düTÔ+&É≥+‘√ m|üŒ&ÉT ñ+{À+<√ m|üŒ&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~.

ø√&˚s¡T , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): düeTj·TbÕ\q Á|üø£s¡+ ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì ø=+Á&Üe⁄|ü*¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y ø£\eT+<ä sêCÒwt nHêïs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ qT+∫ ø=+Á&Üe⁄|ü*¢ MT<äT>± ø=˝≤¢|üPsY yÓfi‚¢ Ä]ºdæ ãdüT‡qT düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈£î+&Ü q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , ø=˝≤¢|üPsY, yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ãdüT‡ m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe

Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì ø=˝≤¢|üPsY &çb˛y˚TH˚»sY u≤˝≤JøÏ ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T$q‹|üÁ‘êìï Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. $q‹ |üÁ‘·+ Ç∫Ãq ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düeTj·TbÕ\q Á|üø£s¡+ ãdüT‡\T q&ÉbÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ø=˝≤¢|üPsY &çb˛ eTT+<äT <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑<ë«\ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): >∑<ë«\ eTTì‡bÕ*{Ï ‘Ó’ãC≤s¡T y˚\+ bÕ≥ m≥ºπø\≈£î eTT–dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT kÕs¡T¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. eTTì‡bÕ*{Ï ø±sê´\j·T+˝À ‘Ó’ãC≤s¡T y˚\+ bÕ≥qT Ä]¶y√ _øå±Hêj·Tø˘, ø£MTwüqsY ÇkÕø˘ Vü≤uŸU≤Hé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚\+˝À 7 eT+~ bÕ˝ÀZq>± y˚\+ bÕ≥ ø=qkÕ–+~. ∫es¡≈£î e÷©yéT düj·T´<é nVü≤à<é s¡÷. 21.90 \ø£å\≈£î ‘Ó’ãC≤sY y˚˝≤ìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ∫e] kÕ] y˚\+ bÕ≥ ø£qï Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷. 20 y˚\T n~Ûø£+>± bÕ&Üs¡T. »+‘·T|ü<äXÊ\≈£î s¡÷. 21500\≈£î E˝Òø±uÒ>∑+ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T.

Ĭsø£{Ï≈£î\qT md”‡ C≤_‘ê˝À #˚sêÃ* ø±s¡T u…’ø˘ &Ûû`ˇø£] eTè‹ πswüHé _j·T´+ |ü{Ϻy˚‘·

bÕHé>∑˝Ÿ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): ø=‘·Ô>± @sêŒ&ɶuÀj˚T 29e sêÁwüºyÓTÆq ‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D+˝Àì Äs¡´ø£{Ϭø\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì md”‡ C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì ø=˝≤¢|üPsY Äs¡´ø£{Ϭø\ dü+|òüT+ ø£˙«qsY <Ûäs¡àø±] áX¯«sY˝≤˝ŸJ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 18 sêÁwüº\˝À Äs¡´ø£{Ϭø\qT md”‡\T>± >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ns¡´ø£{Ϭø\T #ê˝≤ yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì ≈£î\ eè‹Ô dü<äTbÕj·T+ ≈£L&Ü Äs¡ø√s¡ø£>± ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£≥s¡eTD, s¡y˚TwtJ, |üeHéJ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e÷&ÉTZ\ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): e÷&ÉTZ\ eT+&É\|ü]~Û˝Àì ne⁄s¡T|ü*¢ •yês¡T˝À ø±s¡T `u…’ø˘ &Ûûø=ì ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+~q≥T¢ @mdt◊ ‘·Hêï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î e+>∑÷s¡T eT+&É\+ ñ|üŒ˝ŸbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£{Ïø£s¡¢ s¡$(30) nH˚ e´øÏÔ dæ+>∑+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ ‘·q uÛ≤eeT]~ ô|[¢øÏ e∫à ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À ne⁄sY|ü*¢ •yês¡T˝À

@|æ 11|æ 6899 HÓ+ãs¡T>∑\ ø±s¡T u…’ø˘≈£î |üø£ÿqT+∫ ‘·>∑\&É+‘√ s¡$øÏ rÁe >±j·÷\bÕ˝…’ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Tfi¯ó¢, ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêï≥T¢ @mdt◊ #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·<˚Vü≤ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ø£\«≈£î]Ô ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

≈£L©\ dü+K´qT ô|+#ê* $»j·Te+‘·yÓTÆq ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ _õH˚|ü*¢, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üì #˚düTÔqï ñbÕ~ ≈£La©\ dü+K´qT ô|+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì @|”y√ <ädüÔj·T´ nHêïs¡T. áJmdtø±sê´\j·T+˝À πøåÁ‘· kÕÔsTT dæã“+~‘√Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À ◊<äT y˚\≈£î ô|’>± ≈£L©\T ñ+&É>± πøe\+ 1271 eT+~ ì‘·´+ ≈£L© |üqT\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eT+>∑q÷s¡T˝À n‘·´~ø£+>± 241 eT+~, eTe÷àsTT|ü*¢˝À Äs¡T>∑Ts¡T e÷Á‘·y˚T ≈£L© |üqT\≈£î Vü≤»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. y˚dü$˝À ñbÕ~ Vü‰$T ≈£L© |üqT\≈£î Vü≤»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. y˚dü$˝À ñbÕ~ Vü‰$T ≈£L©\≈£î

30 XÊ‘·+ n<äq+>± ≈£L© &ÉãT“\T Çe«&Üìï yê]øÏ ne>±Vü≤qø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ≈£L© |üqT\ e<ä› f…+≥T¢, ‘ê>∑T˙s¡T, yÓT&çø£˝Ÿ øÏ{Ÿ K∫Ñ·+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. y˚dü$ <äècÕº´ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ eT<ë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î ñbÕ~ ≈£L©\T |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì s√E yê]>± ø=\‘·\T rdüTø√ì y˚T≥T¢ n+~+#ê\ì nHêïs¡T. Á>∑÷|ü⁄\T yê]>± |üì#˚dæq yê]øÏ m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT ≈£L© #Ó*¢+|ü⁄\T #˚kÕÔeTì Á|ü‹ ≈£L© düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì nHêïs¡T. ◊<äT mø£sê\ düqï, ∫qï ø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˙s¡THêï ˝Ò≈£îqï |ü+&É¢ ‘√≥\ ô|+|üø±ìï #˚|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. e+&É¢ ‘√≥\ ô|+|üø±ìøÏ ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì yês¡T ø√sês¡T.

<√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* ‘ê&É÷s¡T , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ‘·TìøÏu§˝≤¢s¡+ Á>±eT+˝À z ù|<ä eTVæ≤fi¯ j·÷<äeTà ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ Ä‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ç ÄyÓT eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq <äT+&É>∑T\qT _ø£å|ü‹‘√ bÕ≥T ‘n‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT, eT]ø=+‘· eT+~ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ◊<ë« õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£+~ø=+&É ^‘·, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø=eTTà uÛ≤s¡‘Y\T z Á|üø£≥q˝À

Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ìs¡“j·T ˝≤+{Ï #·{≤º\T e∫ÃHê eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì eTVæ≤fi¯\ô|’ Ä‘ê´#êsê\T, Vü≤‘·´\T, y˚~+|ü⁄\T ì‘·´ø£è‘·´eTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. j·÷<äeTà ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\T>± Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø√sês¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): |ü≥ºD+˝Àì @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ $»j·Te+‘·+ nsTT+~. |æ|æ j·T÷ì{Ÿ n<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+˝À 30 eT+~øÏ ø£+{Ï X¯óø±¢\T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ &Üø£ºsY •e¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. M]ì Ä|üπswüHé ì$T‘·+ õ˝≤¢ πø+Á<äìøÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<ä´ •_s¡+˝À 103 eT+~ øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îqï yê]øÏ ñ∫‘· uÛÀ»q+‘√ bÕ≥T s¡yêD kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

»&ÉÃs¡¢ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): ù|<ä Á|ü»\≈£î #Íø£ <Ûäs¡ <äTø±D\ <ë«sê |ü+|æD° #˚ùd πswüHé _j·T´ìï nÁø£eT+>± &û\sY u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± Á>±eTdüTÔ\T |ü≥Tºø√ì ‘·Vü≤d” ˝≤›sY≈£î n|üŒ–+Ç∫q|ü dü+|òüT≥q u≤˝≤q>∑sY eT+&É\+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sê|ü˝Ò¢, Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q πswüHé <äTø±D+ qT+∫ 8 dü+#·T\ _j·T´ìï Ä{À˝À

y˚düTø√ì u≤<˚|ü*¢øÏ ‘·s¡*+∫ <äTø±D+˝À $Áø£sTTdüTÔ+&É>± >∑eTì+∫q ø=+<äs¡T yê{Ïì |ü≥Tºø√ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î n|üŒ–+#ês¡T. _j·T´ìï u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î‘·s¡*düTÔqï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT ø√sês¡T. $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T _õH˚|ü*¢ , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝À ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£\‘√ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêï≥T¢ m+|æ&çy√ s¡V”≤yéT ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì Á>±e÷\‘√ bÕ≥T ‘·+&Ü\˝À ≈£L&É ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. #ê˝≤ Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=ìï ñqï≥T¢ ‘·q <äèwæºøÏ e∫Ãq≥T¢ yê{Ïì |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ #·s¡Ã+∫ Çø£ÿ&É düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥qTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\\T>± düeTdü´\T

‘·˝…‘·≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T Á>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔ Á|ü»\≈£î {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î ≈£L&É #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. |üì#˚j·÷ì #˚‹ |ü+|ü⁄\qT eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#˚+<äT≈£î dæ<ä›+ ne⁄‘·THêï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTdüTÔ\T ˙{Ï düeTdü´ ñqï Á>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷#ês¡+ ‘·eT≈£î n+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝Ò<ë H˚s¡T>± ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT\T #˚j·Te#·ÃHêïs¡T.

ÇdüTø£ s¡yêD≤qT Ä]ø£{≤º* ñrÔs¡í‘· ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ì\bÕ*

}≥÷ÿsY , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì >±s¡¢|ü*¢ yê>∑T qT+∫ nÁø£eT ÇdüTø£ |ü⁄*e÷$T&çøÏ ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ∫qïb˛s¡¢ Á>±eT+ MT<äT>± |ü⁄*e÷$T&çøÏ e+<ä˝≤~ ÇdüTø£ Á{≤≈£ºs¡T¢ q&ÉTdüTÔHêïsTT.. ¬s’‘·T\T <äTìïq bı˝≤¢\ qT+∫ Á{≤ø£ºsY\T q&É|ü&É+ e\¢ yê]øÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. ¬s’‘·T\T ø£+#Ó y˚dæq n˝≤π> q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. nÁø£eT ÇdüTø£ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î e∫Ãq |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&É b˛sTT+~. Á{≤ø£ºsY j·÷»eTqT\T n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬ø’q≥T¢ ¬s’‘·T\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. M]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥T‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T #·÷düTÔ e⁄s¡Tø√e&É+ e˝Ò¢ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD m<˚Ã>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á>±e÷\˝À ÇdüTø£ s¡yêD e\¢ uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T ‘·–Z |ü+≥bı˝≤\T <Óã“‹H˚ï neø±X¯+ ñ+~ Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T#·s¡´\T rdüTø√H˚ nÁø£eT ÇdüTø£ s¡yêD≤qT Ä]ø£{≤ºq\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+˝À ô|òsTT˝Ÿ ÄsTTq $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ ñrÔs¡í‘· ô|+#˚ $<Ûä+>± Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì õ˝≤¢ eè‹Ô $<ë´~Ûø±] »Hês¡úHé >ö&é, ÄsY◊y√ <ëyÓ÷<äsê#ê] ø√sês¡T. u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À uÀs¡T¶ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡‘√ düMTø£åqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·≈£îÿe düu…®≈£îº\˝À ô|òsTT˝Ÿ nsTTq

ÄsY◊z <äyÓ÷<äsê#ê] $<ë´s¡TÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T uÀ~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\˝À ñrÔs¡í‘· ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $<ë´]ú |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. 6e ‘˚~˝À|ü⁄ Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å |ò”E #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.


8

Ä~yês¡+ 04`05`2014

n+‘·sY eT<Ûäq+˝À nuÛÑ´s¡Tú\T

‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T U≤j·T+

CÀs¡T>± u…{Ϻ+>∑T\T ` ¬>\T|ü⁄ô|’ H˚‘·\ ÄX¯\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, 14 XÊdüq düuÛÑ kÕúHê\≈£î >∑‘· HÓ\ 30e ‘˚~q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À n~Ûø±s¡+ j·T+Á‘·+>∑+ dü|òü\+ nsTT+~. mø£ÿ&É m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&É eTT+<√düTÔ Á|üD≤[ø£\‘√ ¬syÓq÷´, b˛*düT j·T+Á‘·+>∑+ düqï<ä›+ ø±e&É+‘√ #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T dü+|òüT≥q\T $TqVü≤ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\ ‘·+‘·T eTT–j·T&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\ô|’ CÀs¡T>± #·s¡Ã u…{Ϻ+>¥ kÕ>∑T‘·T+~. nuÛÑ´s¡Tú\T n+‘·sYeT<Ûäq+ #Ó+<äT‘·Tqï ô|’øÏ e÷Á‘·+ ‘êqT ¬>\Tb˛+<ä&Éy˚T ø±≈£î+&É ‘êeT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì ãVü≤≥+>± Á|üø£{ÏdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ ˝À˝À |ü\ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. bÕs¡¢yÓ

T+{Ÿ mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î uÛ≤Ø>± Áø±dt z{Ï+>¥ »]–+<äì #Ó|ü⁄Œø√e#·Tà 14 ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À Á|ü<Ûëq+>± Á‹eTTK b˛s¡T #√≥T #˚düT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ ‘êy˚T $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì Á|üø£{ÏdüTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T yê] yê] n+#·Hê\qT ø±s¡´ø£s¡Ô\ eTT+<äT ñ+#·T‘·÷ Á>±e÷\˝À z{Ï+>¥ düs¡[ì ì•‘·+>± >∑eTìdüTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ mìïø£\ |òü*‘ê\T e#˚Ã+<äT≈£î eTs√ 14 s√E\ >∑&ÉTe⁄ ñ+&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T uÛ≤Ø>± z{Ï+>¥ düs¡[ô|’ Ä<ës¡|ü&ÉT‘·T ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î uÛ≤s√kÕ ìdüTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ˇø£{Ï ø±+Á¬>dt, eTs√ø£{Ï {ÏÄsYmdt≈£î <äø£ÿqTHêïj·Tì }Vü≤>±D\T $ì|æ &ÉdüTÔHêïsTT. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT +{Ÿ kÕúqìï {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú eT+<ä »>∑Hêï<∏ä+ <äøÏÿ+#·Tø√qTqïs¡ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]ú C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $»j·T+

kÕ~ÛkÕÔs¡ì Äj·÷ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À uÛ≤Ø>± u…{Ϻ+>∑T\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. eTT+<äT>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ z≥TqT z≥s¡T¢≈£î n+<äCÒj·T&É+‘√ ≈£L&É uÛ≤Ø>± nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø£*dæ e#˚à neø±X¯+ ñ+<ëì B+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z\˝À XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\T ≈£L&Ü Ä<ës¡|ü &ÉqTHêïsTT. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , ø=˝≤¢|üPsY, n#·Ã+ù|≥ , ø£\«≈£î]Ô, kÕúHê\˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡TÔ\T $»j·T+ kÕ~Û+#·qTqï≥T¢ Ä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ XÊdüq düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T>± z{Ï+>¥ neø±XÊìï ø£*Œ+#·&É+‘√ uÛ≤Ø dü+K´˝ÀH˚ Áø±dt z{Ï+>¥ »]–+<äì á z{Ï+>¥qT me]øÏ ˝≤_Û+#·qT+<√qì uÛ≤Ø>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+&É>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY

CÀs¡T>± mìïø£\ u…{Ϻ+>¥ $T&ç®˝Ÿ, , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):mìïø£\ b˛*+>¥ eTT–j·T&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ ¬>\T|ü⁄ô|’ @e]øÏ yês¡T |ü+<Ó\T ø±düTÔHêïs¡T. ‘·eT nuÛÑ´]ú ¬>\TkÕÔs¡+fÒ ‘·eT nuÛÑ´]ú ¬>\TkÕÔs¡+≥÷ Á>±e÷˝À¢ j·TTe‘· yÓTT<ä\Tø=ì ô|<ä›yê] es¡≈£î |ü+<ë\T ø±dü÷ÔHêïs¡T. m+dæ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ qT+&ç my˚Tà˝Ò´ es¡≈£î sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T ≈£î\T #·]Ã+#·Tø√e&É+ ø±ø£ ¬>\T|ü⁄ô|’ s¡÷. yÓsTT´\ qT+&ç s¡÷.10y˚\ es¡≈£î |ü+<ë\T ø±düTÔHêïs¡T. á HÓ\ 13q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T, 16q kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |òü*‘ê\T sêqT+&É>± Á>±e÷˝À¢ e÷Á‘·+ |ü+<ë\T n~Ûø£eTj·÷´sTT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\T z≥s¡T Hê&û n+‘·T∫ø£ÿ&É+˝Ò<äT. sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À |üP]Ô kÕúsTT˝À bÕ˝ÀZqø£b˛e&É+ z≥s¡T¢qT nuÛÑ´]ú+#·&É+˝À $|òü\+ nj·÷´s¡T. B+‘√ z≥s¡T¢ dü«j·T+>±

πø+Á<ë\≈£î e∫à z{Ï+>¥˝À bÕ˝ÀZq>± @e]øÏ y˚XÊs¡T nqï~ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T ‘ÓsêkÕ, u≤C≤bÕ\T |üP]Ô kÕúsTT˝À Á|ü#êsê\T #˚j·T≈£î+&Ü HêeTe÷Á‘·+>± e´eVü≤]+#·&É+ z≥s¡TqT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd Hêj·T≈£î\T eTT+<äT+ &Éø£b˛e &É+‘√ @e]øÏ y˚kÕs¡T nqï dü+~>∑›‘· Á|ü<Ûëq bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ HÓ\ø=+~. eT+&É\+˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ düs¡«X¯≈£îÔ\‘√ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç z≥s¡¢qT Á>±e÷ìøÏ rdüT≈£îeùdÔ 86 XÊ‘·+ z{Ï+>¥ qyÓ÷<äT ø±>± @˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+, düe÷#ês¡+ e‹Ôfi¯ó¢ ˝Ò≈£îqï Á|üdüTú‘·+ »]–q mìïø£˝À¢ 76 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT ø±e&É+ bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î eDT≈£î |ü⁄{ϺdüTÔ+<äì Á|üdüTú‘· z{Ï+>¥˝À bÕ˝ÀZqï z≥s¡T¢ @ bÕغøÏ yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T nqï~ |òü*‘ê\T e#˚à es¡≈£î y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚.

ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ U≤j·T+ Ä‘·à≈£LsY,, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): Ç{°e\ »]–qn ôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ »]–q ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T >∑+>±<ÛäsY>ö&é, eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T l<∏äsY>ö&é, s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé, mdt.m.sêE, X¯;sY, ‘·~‘·s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝Àì yê] ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ne⁄‘·T+<äì πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt düsêÿsY @sêŒ≥T ø±e&É+ U≤j·TeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ~X¯>± ñ+<äì yês¡T nHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚dæ Á>±eTÁ>±eTq n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT+&É\+˝Àì Á|ü»\≈£î ‘êeTT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ n_Ûeè~›˝ÀøÏ e∫à rs¡T‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T nìï neT\T ne⁄‘êj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T EuÒ<é, sêE, yÓ+ø£≥q]‡+>¥, e÷¬sÿ{Ÿø£$T{Ï #Ó’s¡àHé ‹bÕŒ¬s&ç¶, $πsX¯*+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ≈£L&É C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶\ eT<ä´ Á|ü<Ûëq b˛s¡T kÕ–+<äì yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+‘√ ‘êeTT $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì _CÒ|æ nuÛÑ´]ú Hê>∑+ CHês¡úHé¬s&ç¶ Á|üø£{ÏdüTÔqï|üŒ≥øÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ãq ‘êeTπø |ü≥º+ ø£{≤ºs¡ì õ˝≤¢˝À yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ @ e÷Á‘·+ ˝Ò<äì n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±\ e˝Ò¢ z≥s¡T¢ ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ yÓ÷>∑T#·÷|æ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·qTHêïs¡ì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ nìï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T y˚Ty˚T $»j·T+ kÕ~kÕÔeTì Á|ü>±\“\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·y˚T $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì Á|üø£{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ á H˚\ 17es¡≈£î z≥s¡T rs¡TŒ @$T{À y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚...

e÷J my˚Tà˝Ò´ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ M|üq>∑+&É¢, , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):>∑‘· HÓ\ 30q »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ sêÁwüº+˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú˝Ò n~Ûø£+>± ¬>\TkÕÔs¡ì ‘Ó\+>±D˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ne⁄‘·T+<äì ø=˝≤¢|üPsY e÷J my˚Tà˝Ò´ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ s√E ‘·TeTT≈£î+≥˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {ÏÄsYmdt sêÁwüº+˝À 70 qT+&ç 75 d”≥T¢ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ø±+Á¬>dt 25 d”≥T¢ kÕ~ÛdüTÔ+<äì õ˝≤¢˝À {ÏÄsYmdt nìï nôd+;¢ kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ yÓTÆC≤غ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n<ÛÓ’s¡´|ü&Ée<ä›ì p|ü*¢ nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì πødæÄsY Á|üø£{Ï+∫q 500\ bÕ´πøJ‘√ nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ô|+&ç+>¥ ÁbÕC…≈£îº\T düø±\+˝À |üP]Ô nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTì ;Ûe÷ ø±\Te\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘ê+>±ìøÏ ‘ê>∑T˙s¡T, dæ+>√≥+, >√|üHé~HÓï, C§qï\u§&É>∑ ]»sê«j·TsY qT+&ç

Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY ‘·s¡*+#·&Üìï ìs¡dædüTÔ <Ûäsêï Ä‘·à≈£LsY, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· 132¬ø$ düuŸùdºwüHé eTT+<äT |üesY Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT ‘·s¡*+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô X¯ìyês¡+ ¬s’‘·T\T $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± neTs¡∫+‘· düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, bÕ$T¬s&ç¶|ü*¢ düs¡Œ+#Y yÓ+ø£≥j·T´, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T mdt.m sêE, $wüßí, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‹s¡TeT˝Òwt, m+.&ç |òüj·÷CŸ, _C…|æ Hêj·T≈£î\T uÛÑ÷wüq+ >ö&é, y˚Ts¡«sêE, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡∫+‘·˝Àì 132¬ø$ düuŸùdºwüHé q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq |üesYÁ{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT Hê>±s¡T®q Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‹ï+#·&É+‘√ ‘êeTT n&ÉT¶≈£îqïeTì yês¡T nHêïs¡T. 132 ¬ø$ düuŸùdºwüHé ìsê«Vü≤D

#˚|ü{Ϻq Ç+‘· es¡≈£î ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. dü+ã+~‘· ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H˚ |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q »s¡T>∑T‘·Tqïj·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. düuŸùdºwüHé |üqT\T 18 HÓ\˝À¢ |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+&É>± 3 dü+e‘·‡sê˝À¢ |üqT\qT q‘·Ôq&Éø£q #˚düTÔqï ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.132 ¬ø$ düuŸùdºwüHé ìsê«Vü≤D #˚|ü{Ϻq Ç+‘· es¡≈£î ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. dü+ã+~‘· ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>±H˚ |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q »s¡T>∑T‘·Tqïj·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T sêCÒXŸ¬s&ç¶, >√|æ, #·+Á<äqï, sêCÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚dü$˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷*.. Äضz _._øå±´Hêj·Tø˘ >∑<ë«\, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):y˚dü$˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì mø£ÿ&Ó’Hê ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ñ+<äì |òæsê´<äT\T eùdÔ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ edüTÔ+<äì >∑<ë«\ Äضz _._øå±´Hêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\≈£î ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ >∑<ë«\ Äضz ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Á>±MTD ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê n~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äضz e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑<ë«\, n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À y˚T, pHé e÷kÕ\˝À

rÁe ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ñqï Á>±e÷\˝À #˚‹|ü+|ü⁄\T eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì, ˙{Ï \uÛÑ´‘· >∑\ #˚‹|ü+|ü⁄qT ]Áô|òwt #˚dæ ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. nedüs¡yÓTÆq #√≥ ‘ê>∑T˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ {≤´+ø£s¡¢qT dæ<Ûä›+ #˚j·÷\Hêïs¡T. s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î qT+&ç ô|’|ü⁄˝…’qT¢ dü]>± ñHêïj·÷ ˝Ò<ë mø£ÿ&Ó’Hê ˝ÒπøJ\T+fÒ yê{Ïì dü]#˚j·÷\ì nedüs¡yÓTÆq #√≥ ø√‘·Ôô|’|ü⁄˝…’Hé y˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ñ+<äì |üÁ‹ø£\˝À e∫ÃHê, |æsê´<äT\T

e∫ÃHê ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeHêïs¡T. Á>±e÷\˝À, yês¡T¶\˝À {≤´+ø£sY <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê #˚ùd ø±\˙ Á|ü»\‘√ dü+‘·ø±\T rdüT≈£îì mìï Á{Ï|ü⁄Œ\T y˚dæ+~ ]õdüºsY ˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. y˚T,pHé e÷kÕ\˝À Á|ü‹ Á>±eT+ dü+<ä]ÙdüTÔ ‘ê>∑Tì{Ï düeTdü´ ñ+&É≈£î+&Ü |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì n~ø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÄsY&ÉãT¢mdt &çÇ y˚T|òü÷¬s&ç¶, @Ç\T s¡$≈£îe÷sY, ø£èwüíj·T´, n$T‘Y≈£îe÷sY, s¡y˚TXŸ, ãw”sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nìï Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì $e]+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À 2 mø£sê\ düú\+ ø=qT>√\T #˚dæ $<ë´s¡Tú\≈£î, j·TTe≈£î\≈£î Ä≥düú\+, ˝…’ÁuÒ]\qT ì]àkÕÔeTì eT+&É\+˝Àì eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ M~Û˝À dædæs√&ÉT¢ ì]àkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü‹ Á>±eT+˝À q÷s¡T Çfi¯¢ø√ ø±\˙ì ì]à+∫ ˇø=ÿø£ÿ Ç+{ÏøÏ s¡÷. 3\ø£å\T Ks¡Tà #˚kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø£¬s+{Ÿ ø£cÕº\T Ç+ø± 2 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ñ+{≤j·Tì Á|ü‘˚´ø£ ì~Û <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘ê+>±ìøÏ ‘ê>∑T˙s¡T, dæ+>√≥+, >√|üHé~HÓï, C§qï\u§&É>∑ ]»sê«j·TsY qT+&ç nìï Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì $e]+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À 2 mø£sê\ düú\+ ø=qT>√\T #˚dæ $<ë´s¡Tú\≈£î, j·TTe≈£î\≈£î Ä≥düú\+, á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú ˝Àø±¬s&ç¶, e÷J m+|æ|æ >√$+<é>ö&é, Hêj·T≈£î\T sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, eT<äqyÓ÷Vü≤Hésêe⁄, Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, sêeTHé>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

82 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· M|üq>∑+&É¢,, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+˝À 82 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Hêπ>X¯«s¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 122 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·T>± 103 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡ì Ç+<äT˝À m+|ædæ Á>∑÷|t˝À •Øwü (799), u…’|ædæ Á>∑÷|t˝À u≤\ø£èwüí (832) dæádæ˝À •e©˝≤(853) e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ês¡ì Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

5 qT+&ç 7 es¡≈£î eT<ä´+ <äTø±D≤\T eT÷dæ ñ+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt):d”e÷+Á<Ûä˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\ <äècÕº´ á HÓ\ 5e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ qT+&ç 7e ‘˚~ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î d”e÷+Á<Ûä≈£î nqTø=ì ñqï Ä\+|üPsY, n#·Ã+ù|≥, ø=˝≤¢|üPsY nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì eT<ä´+, ø£\T¢ <äTø±D≤\T eT÷dæ ñ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] j·T+.–]C≤X¯+ø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À Ä<˚•+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ô|’ eT÷&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì ø£\T¢, eT<ä´+ <äTø±D≤\T eT÷dæ ñ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

u≤sY nk˛dæj˚TwüHé m@ìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): eTVü≤ã÷uŸq>∑sY u≤sY nk˛dæj˚TwüHé≈£î ‘·ø£åDy˚T mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêÁwüº u≤sYøöì‡˝Ÿ ÇHé#ê]® ôdÁø£≥Ø |ü<äà\‘· õ˝≤¢ u≤<äT´\qT Ä<˚•+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 27 es¡πø u≤s¡T nk˛dæj˚TwüHé >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T&É+‘√ ø=‘·Ô>± mìïø£ ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ç{°e\ ø=+‘· eT+~ Hê´j·Tyê<äT\T sêÁwüº u≤sY øöì‡˝ŸqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ øöì‡˝Ÿ ÇHé#ê]® ôdÁø£≥Ø á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, yêsTT<ë\T y˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ Ä<˚X¯+ bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡πø #ê˝≤ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.

{ÏÄsYmdt $»j·T+ ‘·<ä´+ ¬s’‘ê\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ : p|ü*¢ Ç+≥sY ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+˝À 41.8 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· Ä‘·à≈£LsY,, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷J m+|æ|æ >∑+>±<ÛäsY>ö&é, e÷J C…&çŒ{Ïdæ sêCÒ+<äsYdæ+>¥\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝Àì $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚dæq bÕغ {ÏÄsYmdt bÕغj˚Tqì yês¡T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ n_Ûeè~›˝ÀøÏ sêyê\+fÒ 10 õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Äø±+ø£åqT H˚s¡y˚sêÃ\+fÒ πødæÄsY

Hêj·Tø£‘·«q Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&Ü\ì n|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ n_Ûeè~›˝ÀøÏ edüTÔ+<äì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. nH˚ø£ eT+~ ‘ê´>±\‘√ ìsêàDyÓTÆq ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ πs|ü{Ï ‘·sêìøÏ ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔqT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î {ÏÄsYmdt bÕغ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£î+<äHêïs¡T. nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚k˛Ô+<äì Á|ü»\+<äs¡÷ düTKdü+‘√cÕ\‘√ yÓT*π>+<äT≈£î πødæÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T U≤j·TeTì yês¡T CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

‘·+&Ü\qT |ü+#êj·Tr\T>± @sêŒ≥T #˚j·÷* n#·Ã+ù|≥.y˚T 3 ôd’ÿq÷´dt. ‘Ó\+>±D sêwüº+ @sêŒf…Æq ‘·s¡yê‘· –]»q ‘·+&Ü\qT |ü+#êj·Tr\T>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì –]»q $<ë´]› dü+|òüT+ H˚‘·\T ˝ø£åàDY, <äX¯s¡<∏ä+, lsê+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ‘·+&Ü˝À dü¬s’q edü‘·T\T ˝Òø£ –]»qT\T m+‘√ Çã“+~

|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ô|s=ÿHêïs¡T. 500 »HêuÛ≤ ø£*–q ‘·+&Ü\qT |ü+#êj·Tr\T>± @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nìï bÕ]º\T Á|üø£{Ï+#êj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ø=\Te⁄ B]q y˚+≥H˚ Vü≤MTì HÓs¡y˚s¡TÃø√yê\ì ø√sês¡T.

M|üq>∑+&É¢, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt)::eT+&É\+˝À e&É>∑+&É¢ es¡¸+‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£î+{≤eTì, ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ø=˝≤¢|üPsY e÷J my˚Tà˝Ò´, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]ú p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ nHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ eT+&É\+˝Àì ‘·TeTT≈£î+≥ Á>±eT+˝À e&É>∑+&É¢ esê¸ìøÏ qwüºb˛sTTq e]|ü+≥\qT X¯ìyês¡+ s√E |ü]o*+#ês¡T. qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìøÏ mø£s¡≈£î s¡÷. 30y˚\T #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. >∑‘·+˝À Ä+Á<Ûä bÕ\≈£î\ e\¢ ¬s’‘ê+>±ìøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ ‘·≈£îÿe>± e#˚Ã<äì sêuÀj˚T~ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«eTì ¬s’‘·T\≈£î nìï $<Ûë\ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt) :Ç+≥sY $T&çj·T{Ÿ ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ yê]¸ø£ |üØø£å˝À¢ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ ñrÔs¡í‘· 41.8 XÊ‘·+ kÕ~Û+∫+<äì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ E+Vü≤j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ $<ä´quÛÑ´dæ+∫q $<ë´s¡Tú\T eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ês¡ì ‘·eT ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´]úDÏ XÊC≤Vü‰Hé uÒ>∑+ ôV≤#Yádæ˝À 852

ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ $T&ç®˝Ÿ, y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt) : $T&ç®˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø£èwüí¬s&ç¶ kÕàs¡ø£ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{ŸqT yê]j·TsY‡ ÁøϬø{Ÿ {°+ n<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï b˛{°\qT kÕúìø£ môd’‡ eTùV≤+<äsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#·&É+‘√ á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ môd’‡

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üø±s¡T\≈£î ùdïVü≤uÛ≤e+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+, XÊØs¡ø£ <ës¡T&É´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì eT+∫ ùdïVü≤uÛ≤e+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Üø£s¡T\T eT+∫ ùdïVü≤uÛ≤e yê‘êes¡D+˝À Áø°&Ü\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤˝Ÿ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥j·T´, eT»sYbÕwü, >ödt, »Vü≤+^sY, K©˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $T–‘ê $<ë´s¡Tú\T Äj·÷ Á>∑÷|t\˝À @ Áπ>&é˝À 30 eT+~, _ Áπ>&é˝À 18 eT+~ $T–‘ê $<ë´s¡Tú\T dæÁπ>&é˝À ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· $<ë´ dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛*à #·÷ùdÔ á @&Ü~ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À Ç+≥]à&çj·T{Ÿ $<ä´qT |ü{Ïwüº|ü]∫ yÓTs¡T¬>’Hê $<ä´q+~+∫ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+≥sY˝À 52 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY y˚T 3 (ôd’ÿq÷´dt) : Ç+{sYMT&çj·T{Ÿ B«‹j·T dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢˝À 52 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ ÄsY◊y√ eT<ÛäTdü÷<äHê#ê] ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 28,571 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü≤»s¡T ø±>± 14,958 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. 52 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ kÕ~Û+#·>± eè‹Ô $<ä´ ø√s¡T‡\˝À 4,651 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å≈£î Vü≤»s¡T ø±>± 2,051 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. 44 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü‹uÛ≤ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q yê]øÏ 598 e÷s¡Tÿ\‘√ õ˝≤¢ {≤|üsY>± ì*∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

04 05 14 vaarthatarangalu web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you