Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 4`4`2014 X¯óÁø£yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

‰

www.indianewstoday.co

njÓ÷eTj·T+˝À

{° ø±+Á¬>dt! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt bÕغ˝À n+‘ê njÓ÷eTj·T+>± ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. m≥T #·÷dæHê Á>∑÷|ü⁄ ‘·>±<ë˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ {Ϭø≥¢ ø√dü+ @ø£+>± >±+BÛuÛÑeHé e<˚› u≤Vü‰u≤V”≤øÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. BìøÏ »&çdæ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ @ø£+>± ªuÖq‡s¡¢µqT ìj·T$T+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. m¬ø‡˝Ÿ dü+düú≈£î #Ó+~q 20 eT+~ì >±+BÛuÛÑeHé˝À ìj·T$T+#ês¡T.q\¢{Ï <äTdüTú˝À¢ ñqï uÖq‡s¡¢qT #·÷dæ õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãq H˚‘·\T ÄX¯Ãs¡´b˛e&É+ ø£ì|æ+∫+~. >±+BÛuÛÑeHé ô|<ä›\T Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ #·]Á‘·˝ÀH˚ ‘=*kÕ]. Bìì ã{Ϻ #·÷ùdÔ ø±+Á¬>dt˝À bÕغ˝À es¡Z $uÛÒ<ë\T, ‘ê>±<ë\T @y˚Ts¡≈£î ñHêïjÓ÷ ns¡úeTe⁄‘√+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ rÁe ‘·\H=|æŒ>± ‘·j·÷¬s’q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. #ê˝≤ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À dü¬s’q Hêj·T≈£î\T ˝Òø£b˛e&É+ ˇø£ ø±s¡DyÓTÆ‘˚.. ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ {Ϭø≥¢ ø√dü+ |ü≥Tºã&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À n~ÛcÕºq+ ñqï≥Tº bÕغ

ø±|ü⁄\T kÕe÷õø£ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: sêÁwüº+˝À ø±|ü⁄\ düeTÁ>∑ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì sêÁwüº ø±|ü⁄Hê&ÉT düe÷y˚X¯+ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. sêÁwüº ø±|ü⁄Hê&ÉT n<Ûä´≈£åî\T |æfi≤¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ n<Ûä´≈£åq »]–q düe÷y˚X¯+ |ü\T rsêàHê\qT #˚dæ+~. sê»ø°j·T bÕغ‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì düe÷y˚X¯+ ù|s=ÿ+~. 2014 mìïø£˝À¢ ø±|ü⁄\≈£î ]»πs«wüHé neT\T #˚kÕÔeTì mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À¢ ù|s=ÿqe*‡+~>± nìï sê»ø°j·T bÕغ\qT düe÷y˚X¯+ ø√]+~. eTTô|’Œy˚\T ô|’>± ø±|ü⁄\T »HêuÛ≤ ñqï #√≥ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ ø±|ü⁄\≈£î d”≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì düe÷y˚X¯+ &çe÷+&é #˚dæ+~. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ ø£˙dü+ 50 nôd+;¢\T, 10 bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥¢qT ø±|ü⁄\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì ≈£L&Ü düe÷y˚X¯+ &çe÷+&é #˚dæ+~. á düe÷y˚XÊìøÏ sêÁwüº+ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT+∫ ø±|ü⁄H˚‘·\T ‘·s¡* e#êÃs¡T.

‘˚\ì bı‘·TÔ\T {Ϭø≥¢ »>∑&Ü\T eTs√yÓ’|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄\ >√\ ø£‹ÔMT<äkÕeTT\ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\πø ô|<ä›|”≥! ÄXÊeVüQ˝À¢ rÁe ndü+‘·è|æÔ

esêZ˝Ò #ÓãT‘·THêïsTT. C≤_‘ê Ksês¡T nsTT´+<ä+≥÷H˚ HêìÃy˚‘· <Û√s¡DÏ Á|ü<ä]ÙdüTÔqï≥Tº |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔ+&É≥+‘√ nXÊeVüQ\T rÁe+>± eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ ô|<ä›\ô|’ yê>±«<ëìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. ªyês¡düT\πø {Ϭø≥T¢ ÇdüTÔHêïs¡ì, bıHêï\ \ø£åàj·T´, Äj·Tq ø√&É\T≈£î, n˝≤π> ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, Äj·Tq uÛ≤s¡´≈£î Ç˝≤ {Ϭø≥T¢ Ç#˚à ã<äT\T yÓTÆHê]{°\≈£î Çy=«#·Tà ø£<ë µ nì yÓTÆHê]{°\T ãT<Ûäyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé e<ä› ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ #Ó’s¡àHé dæsêEB›Hé H˚‘·è‘·«+˝À $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãq yÓTÆHê]{° H˚‘·\T

>±+BÛuÛÑeHé e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. bÕغ ‘·eTqT ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äì ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ákÕ] eTTdæ¢+\≈£î {Ϭø≥T¢ Çe«ø£b˛‘˚ mìïø£\≈£î yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ düVü≤ø£]+#·uÀ<äì, eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\≈£î ôd’‘·+ yÓqTø±&ÉuÀeTì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç~ eT#·TÃ≈£î >±+BÛuÛÑeHé e<ä› »]–q dü+|òüT≥q e÷Á‘·y˚T.. õ˝≤¢˝À nsTT‘˚ ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷sêsTT. ø±>± ø±+Á¬>dt, d”|”◊ eT<Ûä´ bı‘·TÔ\T Ç+ø± ø=*øÏÿ sêq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. düTe÷s¡T 15 s√E\T>± #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêï Ç+ø± ø=*øÏÿ sêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTs√yÓ’|ü⁄ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñ+∫+<äì Ä bÕغ ô|<ä›\T |ü<˚|ü<˚ yê´U≤´ìdüTÔ+&É≥+ $∫Á‘·+. Bìì ã{Ϻ #·÷düTÔ+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+>± ñqï≥Tº ns¡úeTe⁄‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ bÕغ z≥$TøÏ ø±s¡DeTj˚T´ Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À Ä Á¬ø&ç{Ÿ ø±+Á¬>dt U≤‘ê˝À |ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$+#˚ #ê˝≤ eT+~ ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ {Ϭø≥¢ ø√dü+ ô|]–q≥Tº düe÷#ês¡+. ø=+<äs¡T bÕغ d”ìj·TsYH˚‘·\T ‘·eT‘√bÕ≥T ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Ç|æŒ+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+&É>±, ákÕ] ‘·eT≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À Á|ü‹ nôd+;¢, ˝Àø˘düuÛÑ ≈£î eTT>∑TZs¡T ù|s¡¢qT &ûd”d”, |”d”d” Hêj·Tø£‘·«+ m+|æø£ #˚dæ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é≈£î |ü+|æ+~. bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é @◊d”d” Ád”ÿì+>¥ ø£$T{°øÏ |ü+|æ+~. á eTT>∑TZ]˝À ˇø£ ù|s¡TqT Ád”ÿì+>¥

‘·s¡TyêsTT 2˝À

eT+Á‹ |ü<ä$øÏ ø±eP] sêJHêe÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT.. ø±˙.. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q e÷Á‘·+ b˛{° #˚j·TuÀqì πø+Á<ä eT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Ç˝≤ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊqT. sêJ Hêe÷ ˝ÒKqT Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé≈£î n+<ä CÒXÊqT. Ç|üŒ{Ïπø Ä\dü´ yÓTÆ+~. m|ü⁄Œ&√ #˚dæ ñ+&Ü*‡+~. Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\qï ñ<˚›X¯+‘√H˚ H˚{Ï es¡≈£î y˚∫ #·÷XÊqT. Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ sêJ Hêe÷ #˚XÊqì nHêïs¡T. $uÛÑ»q rs¡T düeTdüÔ+ nÁ|üC≤ kÕ«$Tø£+. mìï dü÷#·q\T #˚dæHê.. mìï dü\Vü‰\T Ç∫ÃHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. d”e÷+ Á<Ûä˝À ñ‘·ŒqïeTj˚T´ düeTdü´\qT eTT+<äT>±H˚ |ü] wüÿ]+∫ Ä ‘·sê«‘˚ $uÛÑ »qô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√sêqT.

nsTTHê düŒ+~+#·˝Ò<äT. uÛÑÁ<ë#·\+ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Ä]¶HÓqT‡qT ‘˚˝Ò ø£b˛j·÷s¡T. uÛÑÁ<ë#·\+, b˛\ es¡+ô|’ ‘êqT #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq\qT ≈£L&Ü |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äT. >∑‘· HÓ\ 16q ‘·q n_Ûe÷qT\‘√, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\‘√ uÛÒ{° nj·÷´ qT. ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñ+&Ü \Hêïs¡T.. eT] ø=+<äs¡T _C…|æ˝À #˚sê\ì dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚j·T ≈£L&É <äì ìs¡ísTT+ #·T≈£îHêïqT. bÕغ˝ÀH˚ ñ+&Ü˝≤.. y˚πs bÕغ˝À #˚sê˝≤ nqï <ëìô|’ ≈£L&Ü m≥T e+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äT. 47 dü+e‘·‡ sê\T >± ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô>± ñHêïqT. mH√ï |ü<äe⁄\qT nqTuÛÑ$+#êqT. _C…|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<Ûé dæ+>¥qT ø£*XÊqT. #ê˝≤ eT+~ì ø£*XÊqT. ‘·T~ìs¡íj·T+ e÷Á‘·+ rdüTø√˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

{°ÄsYmdt≈£î <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïsTT: bıHêï\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: {°ÄsYmdt‘√ e#˚à mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ≈£î Ç+ø± <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·Tì {° |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ bıHêï\ \ø£åàj·T´ ìyêdü+˝À e÷J eT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶, <ëq+ Hêπ>+<äsY\T düe÷y˚X¯yÓTÆ sêÁwüº sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T bÕغ\ bı‘·TÔ\T, nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bıHêï\ \ø£åàj·T´ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ {°ÄsYmdt bı‘·TÔ ô|≥Tºø√yê\ì uÛ≤$ùdÔ |ü]o*kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT+‘· ‘êeTT {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔø√dü+ Á|üj·T‹ï+#·&É˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ+{]>± b˛{° #˚dæHê ¬>*#˚ dü‘êÔ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± πød”ÄsY n_Ûeè~∆ô|’ e÷{≤¢&É≥+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~∆ì n&ÉT¶≈£îqï~ πød”Äπsqì

Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì õ˝≤¢\ n_Ûeè~∆ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ eTT&ç|ü&ç ñHêïj·Tì, ôV’≤<äsêu≤<é Áu≤+&é Çy˚TCŸqT <Óã“rùd $<Ûä+>± e´eVü≤]+#·e<ä›ì nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± πød”ÄsY e÷≥MT<ä ì\ã&˚ e´øÏÔ ø±<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

m˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äq sê˝Ò<äT: C≤Hê¬s&ç¶ bı‘·TÔ\ô|’ {ÏÄsYmdt qT+∫ m˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äq sê˝Ò<äì e÷JeT+Á‹ ¬ø.C≤Hê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. dæ|æ◊‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]q H˚|ü<∏ä´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq {Ï|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´qT Äj·Tq ìyêdü+˝À eTs√ e÷JeT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY‘√ ø£*dæ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ yês¡T bıHêï\‘√ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ C≤Hê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ\T #ê˝≤ yÓ[flb˛j·÷j·THêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T m+|”>± Äq+ b˛{°? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 3: e÷J eT+Á‹, Ä‘·à≈£Ls¡T myÓTà˝Ò´ Äq+ sê+ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ákÕ] »]π> mìïø£˝À¢ HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2009 mìïø£˝À¢ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n_Ûeè~∆øÏ sêÁwüº+˝ÀH˚ n~Ûø£ ì<ÛäT\T düTe÷s¡T s¡÷.800 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~∆ #˚XÊs¡T. Äj·Tq sêÁwüº Ä]úø£ eT+Á‹>± ñ+&É≥+ e˝Ò¢ Ç~ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì #ÓãT‘·T+&É>±, ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üdüTÔ‘·+ ~≈£îÿ˝Òì dæú‹˝À ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝Àì |ü~ myÓTà˝Ò´\ kÕúHê\≈£î, m+|” kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡ú\qT yÓ‘·Tø√ÿyê*‡q <äTdæú‹ HÓ\ø=+~.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:309 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

Á_CÒwt≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ

ø±\|ü]$T‹ bı&ç–+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: E˝…’ 31 es¡≈£î Á_CÒwt ≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ ø±\|ü]$T‹ì bı& ç–dü÷Ô πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ ìs¡íj·T+ rdüT ≈£î+~. Çyêfi¯ düe÷y˚X¯yÓTÆq πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ |ü\T ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT ≈£î+~. sêh $uÛÑ»q <äècÕº´ »˝≤\ |ü+|æD° e´edüú\ @sêŒ≥T≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. »\eqs¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫ #·≥º+˝À ù|s=ÿqï |ü\T n+XÊ\≈£î

ÄyÓ÷<ä eTTÁ<äy˚dæ+~. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä uÀs¡T¶qT |ü⁄qsYe´ed”úø£]dü÷Ô πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. ø=‘·Ô uÀs¡T¶˝À düuÛÑT´ \T>± ø£sêí≥ø£, ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêcÕZ\qT #˚]Ã+~. ø£ècÕí, >√<ëe] ñqï‘·kÕúsTT uÀs¡T¶\ #ÛÓ’s¡àHé>± πø+Á<ä »\eqs¡T\ eT+Á‹ e´eVü≤]kÕÔs¡T. »\ |ü+|üø±\T, ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\ |ü]cÕÿsêìøÏ ñqï‘·kÕúsTT eT+&É* @sêŒ≥T≈£î πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~.

$uÛÑ»q |æ{ÏwüqT¢ y˚T˝À $#ês¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À <ëK˝…’q |æ{ÏwüqT¢ y˚T HÓ˝À¢ $#ês¡D≈£î e#˚à neø±X¯eTT+~. |æ{ÏwüqT¢ y˚T yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À $#ês¡D≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì e÷J d”m+ øÏs¡DY, m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À Á|ükÕÔ$+#ês¡T.

yêsY s¡÷yéT˝À ø±+Á¬>dt Ád”ÿì+>¥ ø£$T{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: yêsY s¡÷yéT˝À ø±+Á¬>dt Ád”ÿì+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYTdæ+>¥, ej·T˝≤sY s¡$, @|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#ês¡T.

‘Ó\+>±D˝À 13q sêVüQ˝Ÿ, 16q k˛ìj·÷ |üs¡´≥q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D˝À k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ |üs¡´≥q ‘˚B\T Ksê¬s’q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. áHÓ\ 13q sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, 16q k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ìC≤e÷u≤<é qT+∫ ø£$‘·? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ {°ÄsYmdt bÕغ nuÛÑ´]ú>± ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· ù|s¡T <ë<ë |ü⁄>± Ksês¡T nsTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ≈£L‘·T¬s’q ø£$‘· õ˝≤¢˝Àì qMù|≥ eT+&É˝≤ìøÏ ø√&É\T>± e#êÃs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ ìC≤e÷e÷u≤<é õ˝≤¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì kÕ]+∫ n≥T kÕe÷õø£ |üs¡+>± Á|ü» ˝≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·÷ e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ÄyÓT ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã‘·Tø£eTà ù|s¡T‘√ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ õ˝≤¢˝Àì ìC≤e÷ u≤<é, Äs¡÷àsY ÁbÕ+‘ê\˝À eTVæ≤fi¯\‘√ ø£*dæ ã‘·Tø£eTà Ä&Üs¡T. B+‘√ Á|ü»˝À¢ ÄyÓT|ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûe÷Hêìï ô|+#·T ≈£îHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ ìC≤e÷u≤<é m+|” kÕúHêìøÏ b˛{° #˚j·÷\ì ìX¯ÃsTT+#·T ≈£îqï nq+‘·s¡+ ‘·q |üs¡´≥qqT,

Á|ü#êsê\qT eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ #˚XÊs¡T. ìC≤e÷u≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ìC≤ e÷u≤<é ns¡“Hé, s¡÷s¡˝Ÿ, Äs¡÷àsY, u≤˝§Z+&É, uÀ<ÛäHé, »–‘ê´\, ø√s¡T≥¢ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üø£≥q nq+ ‘·s¡+ Á|ü»˝À¢ {°ÄsYmdt |ü≥¢ edüTÔqï Ä<äs¡DqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì sêuÀ j˚T mìïø£˝À¢ ‘·eT≈£î nìï s¡ø±\T>± ø£*dæ edüTÔ+<äì ÄyÓT uÛ≤$düTÔHêïs¡T.


ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡Tø±ì »j·T\*‘· X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

|ü≥º|ü>∑˝Ò s¡÷.20 \ø£å˝À #√Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É {ÖHé: ø±øÏHê&É˝À |ü≥º|ü>∑\T s¡÷.20 \ø£å\T #√Ø nsTTq dü+|òüT≥q ø£\ø£\+ πs|æ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘Ó*|æq $esê*˝≤ ñHêïsTT. kÕ∆ìø£ u≤˝≤J #Ós¡Te⁄ ôd+≥sY˝Àì ôd+Á{˝Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ qT+∫ s¡÷. 20\ø£å\T Á&Ü #˚düT≈£îì ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. yêVü≤q+ |üø£ÿH˚ 20 s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ ñ+&É&É+‘√ <ëì rdüT≈£îH˚+<äT≈£î &ÉãT“qT u≤´>¥qT ã+&ç MT<ä ô|{Ϻ rdüT≈£î+≥T+&É>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ e∫à u≤´>¥‘√ |üsês¡j·÷´s¡T. B+‘√ cÕø˘≈£î >∑T¬s’q u≤~Û‘·T&ÉT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

|üø£&É“+B>± m+ôd{Ÿ Á|üy˚X¯|üØø£å\T: ø√ ø£˙«qsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eq|ü]Ô: y˚T 22e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï m+ôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì m+ôd{Ÿ`2014 ø√ ø£˙«qsY &Üø£ºsY Ä+»H˚j·T Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eq|ü]Ô˝À m+ôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØøå±πø+Á<ë\qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+∫ |ü]o*+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ es¡≈£î n|üsê<Ûäs¡TdüT+ ˝Ò≈£î+&Ü |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. s¡÷.500 n|üsê<Ûäs¡TdüT+‘√ á HÓ\ 18e‘˚B es¡≈£î, s¡÷.1000 n|üsê<Ûä s¡TdüT+‘√ á HÓ\ 25es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ M\T+<äì $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2\ø£å\ 36y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T Ç+õ˙]+>¥ |üØø£å≈£î sê>±, yÓT&çø£˝Ÿ ø√dü+ 97y˚\T e#êÃj·THêïs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À |ò”E #Ó*¢+∫q yês¡T Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ]õùdZwüqT¢ #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘·<ë«sê e#˚à Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢qT e÷Á‘·y˚T nqTeT‹kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.

mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 3: mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ n\dü‘ê«ìøÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ìs¡+‘·s¡+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n+‘ê düeTwæº>± ø£èwæ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY Ä<˚•+#ês¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\ b˛*+>¥ @C…+≥¢ C≤_‘êqT áHÓ\ 4,9e ‘˚B˝À¢>± n+~+#ê\ì á $wüj·T+ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\≈£î nedüs¡yÓTÆq #√≥ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y, ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ πøåÁ‘· |ü]o\≈£î\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ n‹Áø£$T+#˚ nuÛÑ´s¡Tú\T, sê»ø°j·T bÕغ\ |ü≥º ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq b˛*+>¥ u≤≈£î‡\T, u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T dæ<ä∆+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T $.mHé.$wüßí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z≥s¡T dæ¢|ü⁄Œ\qT z≥s¡¢≈£î yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ md”Œ &Üø£ºsY qMHé >∑T˝≤؃ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À CÒd” õ.Ms¡bÕ+&çj·THé, n<äq|ü⁄ CÒd” m+.&ç.Vü≤w”yéT, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] q÷sYu≤cÕU≤d”+, »&ûŒ d”áy√ $.Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, &û|”y√ |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ◊{°&û@ |”y√ mHé.dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e´øÏÔ #˚‹˝Àì s¡÷.20 \ø£å\T n|üVü≤]+#·T≈£îb˛sTTq <äT+&É>∑T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘·÷.>√, ø±øÏHê&É H˚s¡$uÛ≤>∑+: ø±øÏHê&É <˚yê\j·T+ M~Û˝Àì j·T÷ìj·THé u≤´+≈£î Ä|òt Ç+&çj·÷ m<äTs¡T>± s¡÷.20\ø£å\ q>∑<äT n|üVü≤s¡D≈£î >∑T¬s’+~. ‘êfi¯¢πse⁄≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥sêeTX¯s¡à nH˚ e´øÏÔ s¡÷.20 \ø£å\T Á&Ü#˚dæ q>∑<äT‘√ ãj·T≥≈£î sê>± Ç<ä›s¡T <äT+&É>∑T\T n‘·ì e<ä› ñqï q>∑<äT u≤´>∑TqT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛j·÷s¡T. <äT+&É>∑T\ Ä#·÷ø° ø√dü+ ø±øÏHê&É &ûmd”Œ $»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ u≤´+≈£î˝Àì d”d” ¬øyÓTsê\qT |ü]o*düTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #ÓHÓ’ï: Ä<ëj·T|üqTï≈£î dü+ã+~Û+∫q πødüT˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘·, ÄyÓT ùdïVæ≤‘·Tsê\T X¯•ø£fi¯ H˚&ÉT ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. @Á|æ˝Ÿ 3q Hê´j·TeT÷]Ô eTT+<äT e´øÏÔ>∑‘·+>± Vü‰»s¡Tø±e\dæ+~>± M]ì n&çwüq˝Ÿ N|òt

eT.s√kÕ] ∫©˝À uÛÑ÷ Á|üø£+|üq\T

yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõùdZ{Ÿ >∑‘· HÓ\ Ä<˚•+#ês¡T. ás√E ø√s¡Tº˝À πødüT $#ês¡D≈£î sê>± »j·T\*‘· ‘·s¡|òü¤ Hê´j·Tyê~ e´øÏÔ>∑‘· Vü‰»s¡T qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ø√s¡T‘·÷ <äs¡U≤düTÔ düeT]Œ+#ês¡T. Hê´j·TkÕúq+ á n+X¯+ô|’ ás√E kÕj·T+Á‘·+ ìs¡íj·T+ rdüTø√qT+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫©: ìqï ô|qT uÛÑ÷ø£+|ü+ ‘êøÏ&çøÏ >∑T¬s’q ∫©˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü rÁe Á|üø£+|üq\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. 7.6 rÁe‘· >∑\ Á|üø£+|üq\T qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ rs¡+˝À ø=‘·Ô>± eTs√kÕ] eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± düTHêMT ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø=+‘·ùd|ü⁄ >∑eTì+#êø£, n\\T eTØ ô|<ä›>±

sêø£b˛e&É+‘√ ôV≤#·Ã]ø£qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. ìqï{Ï uÛÑ÷ø£+|ü+˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. |ü\Te⁄]ì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ ∫© rs¡ ÁbÕ+‘êìøÏ e∫à ˇø£ ¨≥˝Ÿ˝À ãdü #˚dæq n<Ûä´≈£åîsê\T $Tôw˝Ÿ u≤#Y˝…{ŸqT uÛÑÁ<ä‘· <äècÕº´ n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&çqT+∫ |ü+|æ+∫y˚XÊs¡T.

dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T

_C…|æ <√ã÷#·T˝≤≥!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ nqTdü]+#˚ $<Ûëq+ô|’ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘√+~. n≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ‘√ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–dü÷ÔH˚.. Ç≥T ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ H˚‘·\‘√ ôd’‘·+ ≥#Y˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ‘√ <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s’q≥T¢ dü+πø‘ê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêï d”≥¢ dü+K´ô|’ @ø±Á_Ûj·T+ ≈£î~]Hê kÕúHê\ $wüj·T+˝À @ø±_ÛÁbÕj·÷ìøÏ sê˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. 45 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T, 8˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T _C…|æøÏ πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n+^ø£]+∫+~. nsTT‘˚ ø=ìï d”≥¢ô|’ dü+~>∑∆‘· HÓ\ø=qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTTK´+>± ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, q˝§Z+&É, õ˝≤¢\≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕúHê\ô|’ Çs¡TbÕغ\T |ü≥Tº<ä\‘√ ñ+&É&É+‘√ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ‘·q kÕúsTTì eTs¡∫ d”≥¢qT n&ÉT>∑T‘√+<äì... {Ï&ç|æ uÛ≤$k˛Ô+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Hê>∑sYø£s¡÷ï\T, ø£\«≈£î]Ô, Hêsêj·TDUÒ&é, ø±>∑CŸq>∑sY, ø=˝≤¢|üPsY, »&ÉÃs¡¢ kÕúHê\qT _C…|æ &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚ ø£\«≈£î]Ô, Hêsêj·TDù|≥, »&ÉÃs¡¢ kÕúHê˝À¢ {Ï&ç|æ dæ{Ϻ+>∑T\THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTTwæsêu≤<é, >√cÕeTVü≤˝Ÿ,

n≥T {Ï&ç|æ.. Ç≥T {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ #·s¡Ã\T

n+ãsYù|≥, eT\ø˘ù|≥, ø±sê«Hé, U…’s¡‘êu≤<é, düq‘Yq>∑sY, dæøÏ+Á<ëu≤<é kÕúHê\qT _C…|æ n&ÉT>∑T‘√+~. M{Ïì e<äT\T≈£îH˚+<äT≈£î {Ï&ç|æ dæ<ä›+>± ˝Ò<äT. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì m©“q>∑sY, eTùV≤X¯«s¡+, ñ|üŒ˝Ÿ, X‚]*+>∑+|ü*¢, eT˝≤ÿõ–], y˚T&˚Ã˝Ÿ kÕúHê\qT _C…|æ &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À dü÷s¡´ù|≥, eTDT>∑÷s¡T, Ä˝Òs¡T, q˝§Z+&É, qøÏπsø£˝Ÿ, Hê>±s¡T®HékÕ>∑sY kÕúHê\qT es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À »q>±+, es¡+>∑˝Ÿ yÓdt, ádüTº, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, es¡<äqï ù|≥, kÕúHê\qT, KeTà+˝Àì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, |æqbÕø£ bÕ˝Òs¡T

kÕúHê\qT, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À m˝≤¢¬s&ç¶, ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé, uÀ<äHé, u≤\ø=ÿ+&É, ø±e÷¬s&ç¶ kÕúHê\qT Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À Ä~˝≤u≤<é, eTT<∏√˝Ÿ, uÀs¡T¶ #Óq÷Œs¡T, eT+∫sê´\ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì y˚eTT\ yê&É, ø£Ø+q>∑sY ø√s¡T≥¢, <Ûäs¡à|ü⁄] sêeT>∑T+&É+, VüQcÕïu≤<é, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì |ü{≤Hé#Ós¡T, <äTu≤“ø£, dü+>±¬s&ç¶ kÕúHê\qT _C…|æ &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚ M{Ï˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡T. ‘·eT dæ{Ϻ+>¥\qT ø±<äì _C…|æøÏ Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ dæ<ä›+>± ˝Ò<äT. M{Ïô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs¡&É+ ˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˇø£yÓ’|ü⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ‘√ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ d”ìj·TsY H˚‘· $.$H√<é‘√ &Ûç©¢˝À _C…|æ nÁ>∑H˚‘·\T bı‘·TÔ #·s¡Ã\T ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. {Ï&ç|æ ø£+fÒ {ÏÄsYmdt≈£î yÓ[‘˚H˚ u≤e⁄+≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ‘Ó\+>±D _C…|æ H˚‘·\T ñHêïs¡T. d”≥¢ dü+K´ ‘·≈£îÿyÓ’q ¬>*#˚ neø±XÊ\T+{≤j·Tì yês¡T yê~düTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆq ∫es¡≈£î _C…|æ m≥T yÓfi¯ó‘·T+<√ nH˚ |ü]dæú‹ ns¡ú+ ø±≈£î+&Ü ñ+~.

njÓ÷eTj·T+˝À {° ø±+Á¬>dt!

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ø£$T{° Ksês¡T #˚düTÔ+~. yê]πø e#˚à mìïø£˝À¢ {Ϭø{Ÿ \_ÛdüTÔ+~. {Ϭø{ŸqT Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ɶ H˚‘·\T düVü≤»+>±H˚ ø=ìï #√≥¢ Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\T q&É|ü≥+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À düs¡«kÕ<Ûës¡DeTì Ä bÕغ H˚‘·‘˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À {Ϭø{Ÿ sêì ø±s¡D+>± ndü+‘·è|ü⁄Ô\T á Á>∑÷|ü⁄ sê»ø° j·÷\T ‘Ós¡rkÕÔs¡ì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. e#˚à mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$ düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À yÓTC≤]{° d”≥T¢ kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚ ~X¯>± Ä bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ rÁe+ >± ø£èwæ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ $©q+ #˚kÕÔqì #Ó|æŒq {°ÄsYmdt n˝≤ #˚j·T≈£î+&Ü cÕø˘ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó* dæ+<˚. á Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‘êH˚ kı+‘·+>± ã\|ü&˚ ~X¯>± ø±+Á¬>dt bÕغ

Hêj·Tø£‘·«+ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~k˛Ô+~. e#˚à ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘·q dü‘êÔ #ê{≤\ì uÛ≤$k˛Ô+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ e#˚à mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫ <äø£ÿì ndü+‘·è|ü⁄Ô\ $wüj·TyÓTÆ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì kÕ]düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á Áø£eT+˝ÀH˚ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]ì bıHêï\ \ø£åàj·T´ |æ*∫ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. e#˚à mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T nsTTq≥Tº düe÷#ês¡+. me]øÏ {Ϭø{Ÿ <äø£ÿqT+<√ |üø±ÿ düe÷#ês¡+ ñqï bıHêï\ me]øÏ neø±X¯+ \_Û+#·˝Ò<√ yê]ì e÷Á‘·y˚T |æ*∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ nuÛÑ´]ú $»j·÷ìøÏ |üP]Ô düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T

n+~+#ê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ø√s¡T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. MT≈£î {Ϭø{Ÿ sê˝Ò<äT nì H˚s¡T>± #Ó|üŒ≈£î+&Ü me]øÏ {Ϭø{Ÿ e∫ÃHê n+<äs¡÷ bÕغ nuÛÑ´]ú $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ n+<ä] ùde\qT >∑T]ÔdüTÔ+<äì, eTTqTà+<äT yê] sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é nuÛÑj·T+>± ñ+≥T+<äì yê]øÏ bıHêï\ #ÓãT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç˝≤ f…¬ø{Ÿ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yês¡+<ä]˙ ‘·q ìyêkÕìøÏ, >±+BÛuÛÑeHé≈£î |ü*|æ+#·T≈£îì bıHêï\ ãT»®–düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~ @yÓTÆHê ø±+Á¬>dtbÕغ˝À HÓ\ø=qï Á>∑÷|ü⁄‘·>±<ë\T, ndü+‘·è|ü⁄Ô\ >√\ bÕØºì ¬>\T|ü⁄ô|’ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êjÓ÷qì ˝À˝Àq ø±+Á¬>dt bÕغ Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ø±dæù|≥ eT+&É\+˝À CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·Tqï m+.|æ.{Ï.dæ. »&é.|æ.{Ï.dæ. mìïø£\ Á|ü#êsê\T

‘ê‘·j·T´>∑T+≥: lø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T Áã¨à‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 7es√E >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ kÕ«$T yês¡T uÛÑ≈£îÔ\≈£î nuÛÑj·T$T#êÃs¡T. yêVü≤qùde nq+‘·s¡+ ø£˝≤´DeT+&É|ü+˝À düï|üq ‹s¡TeT+»q+ ø£qTï\|ü+&ÉTe>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ\T, ô|s¡T>∑T, ‘˚HÓ, #·+<äq+, $$<Ûä s¡ø±\ |ü+&É¢ s¡kÕ\‘√ d”‘ê\ø£ÎD düy˚T‘· ø√<ä+&É kÕ«$T ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\≈£î n_Ûùwø±\T #˚XÊs¡T. kÕj·T+Á‘·+ eP+»˝Ÿ ùde nq+‘·s¡+ #·+Á<äÁ|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ kÕ«$T ePπs>∑qTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä›, ∫qï Jj·TsYkÕ«eTT\T, kÕúìø£ Ä\j·÷\ ñ|üø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] Vü≤Ø+Á<äHê<∏é, @áz Á|ükÕ<äeT÷]ÔsêE, X‚cÕ¬s&ç¶, eTTs¡∞ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ πødüT˝À eTT>∑TZ]ì <√wüfl\T>± ìsê∆]+∫q Hê´j·TkÕúq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT+ãsTT: eTT+ãsTT˝Àì X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ Äes¡D˝À bò˛{À »s¡ï*düTºô|’ n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À Hê´j·TkÕúq+ eTT>∑TZ]ì <√wüfl\T>± ìsê∆]+∫+~. es¡Tdü nø£è‘ê´\≈£î bÕ\Œ&çq M]øÏ ìs¡“¤j·T #·≥º+ Á|üø±s¡+ ø£]ƒq •ø£å $~Û+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. $»jYT C≤<äyé, ø±dæ+ u…+>±©, eTVü≤à<é dü©+ nHê‡Ø\qT ôdø£¸Hé 376(Ç) Á|üø±s¡+ <√wüfl\T>± ìsê∆]+∫+~.

bıHêï\qT ø£*dæq {°m+j·T÷ H˚‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: Äغd” {°m+j·T÷ H˚‘·\T >∑Ts¡Tyês¡+ {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´qT ø£*XÊs¡T. ø±+Á¬>dt y˚Tìô|òk˛º˝À #˚sêÃ*‡q n+XÊ\ô|’ yês¡T #·]Ã+#ês¡T. Äغd”ì Á|üuÛÑT‘·«+˝À $©q+ #˚ùd n+XÊìï y˚Tìô|òk˛º˝À #˚sêÃ\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

dübòÕØ <äTdüTÔ˝À¢ uÖq‡s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: uÖq‡s¡¢ @ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\ô|’ MT&çj·÷ ø£<∏äHê\≈£î düŒ+<äq ø£ì|æ+∫+~. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >±+BÛuÛÑeHé˝À $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï uÖq‡s¡¢ j·T÷ìbòÕ+ e÷sêÃs¡T. dübòÕØ <äTdüTÔ\‘√ yês¡T H˚&ÉT $<ÛäT\T ìs¡«]düTÔHêïs¡T.

dü¬s’q e´øÏÔH˚ mqTïø√yê\+≥÷ $<ë´s¡Tú\ ñ‘·Ôsê\T Vü≤düHé|ü]Ô: z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø=ì <˚XÊ_Ûeè~∆øÏ u≤dü≥>± ì\T<ë›eT+≥÷ m˝≤¢|üPsY düMT|ü+˝Àì md”ŒÄsY bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ »>∑Hé nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ñ‘·Ôsê\T sêXÊs¡T. dü¬s’q e´øÏÔH˚ mqïø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $<ë´s¡Tú\≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À áHê&ÉT es¡+>∑˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ ÇHé#Ûê]® #·+Á<äX‚KsY, &Ódtÿ ÇHé#Ûê]® #·\|ü‹, ‘Ó\+>±D Øõj·THé b˛*jÓ÷ ny˚sYHÓdt ÕµÁjs¡àHé Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ‘·s¡|òü¤q b˛{° #˚kÕÔ: Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é: C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ‘·s¡|òü¤q ‘êqT b˛{° #˚kÕÔqì m+|” Vü≤s¡¸≈£îe÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ neT˝≤|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

sêÁcÕºìï Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝À q&ç|ækÕÔ: »>∑Hé

sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ ‹s¡düÿs¡D

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕúìø£ Äغdæ ≈£L&É*˝À yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Á|ü»\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. |ü<˚fi¯¢ sê»qï bÕ\q˝À sêÁwüº+ z dü«s¡íj·TT>∑+˝≤ >∑&ç∫+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q‘√bÕ≥T nìï nìï $wüj·÷˝À¢qT j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ düVü≤ø£]+∫ düe‹ Áù|eTqT e\ø£uÀdæ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\eT<Ûä´˝À eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤dü÷Ô ‘Ó\T>∑T ø±+Á¬>dt>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕغ Á|üy˚•+∫+<äì e´+>∑´ÁkÕÔ+ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”øÏ Á|ü»\T |ü≥º+ ø£{Ϻ eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+˝À ‘·qqT ‘·|üŒø£ ≈£Ls=Ãu…&É‘ês¡ì nHêïs¡T. ‘êqT eTTK´eT+Á‹ nsTTq yÓ+≥H˚ eTs√ |ü~ dü÷Á‘ê\‘√ sêÁcÕºìï düT_Ûø£å+>± r]Ã~<äT›‘êqì, <˚X¯+˝Àì Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq sêÁwüº+>± eTq sêÁcÕºìï Á|ü>∑‹ |ü<Ûä+˝À q&ç|ækÕÔqì nHêïs¡T. Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|üdüTÔ‘·+ 133s√>±\qT ‘=\–+∫ ù|<ä Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq yÓ’<ä´+ n+<ä˙j·T≈£î+&Ü #˚XÊs¡ì, á |ü<∏äø±ìøÏ |üP]ÔkÕúsTT s¡÷|ü⁄πsK\T e÷s¡TkÕÔqì nHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î ˇø£ dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° Vü‰dæŒ≥˝ŸqT ø£{ϺkÕÔqHêïs¡T. ◊<˚fi¯¢˝À $<äT´‘Y ø√‘·˝Ò¢ì sêÁwüº+>± r]Ã~<äT›‘êqì, |ü>∑{Ï |üP≥ 7>∑+≥\T¬s’‘·T≈£î ø£¬s+≥T n+<äCÒkÕÔqì nHêïs¡T.eT<ä´+ >=\TdüT <äTø±D≤\T |üP]ÔkÕúsTT˝À m‹Ôy˚kÕÔqì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£¬s+≥T _\T¢≈£î, düsY#ÛêØ®\≈£î ‘˚&Ü ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ Á|ü‹ ù|<äyê&çøÏ ¬s+&ÉT bòÕ´qT¢, eT÷&ÉT ˝…’≥T¢, ˇø£ {°M ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ∫‘· ø£¬s+≥TqT ø£*ŒkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.Á|ü»\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î Á|ü<ÛäeT ø±s¡≈£î\T k˛ìj·÷, #·+Á<äu≤ãT˝Òqì nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ b˛{°øÏ ~>∑T‘·Tqï ny˚T~∏˝À ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ ø√dü+ ô|≥Tº≈£îqï <äs¡U≤düTÔqT düuŸ &ç$»q˝Ÿ e÷õùdZ{Ÿ(mdt&ûm+) ‹s¡düÿ]+#ês¡T. >∑‘· 10 @fi¯ó¢>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì ny˚T~∏ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ nø£ÿ&É >∑‘·+˝À ñqï≥T¢ ø±˙, Çø£MT<ä≥ n|ü&É|ü&Ó’Hê ñ+{≤s¡q&ÜìøÏ m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T ˝Òeì mdt&ûm+ ù|s=ÿ+~. sêVüQ˝Ÿ mìïø£\ e´j·÷ìï #·÷|æ+#ê\+fÒ ny˚T~∏˝À ø£∫Ñ·+>± u≤´+≈£î nøö+{Ÿ ñ+&Ü*. Ä nøö+{Ÿ qT+#˚ mìïø£\ e´j·÷øÏ dü+ã+~Û+∫q ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#ê*‡ ñ+≥T+~. ny˚T~∏˝À u≤´+≈£îU≤‘ê ‘Ós¡e&ÜìøÏ ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ nedüs¡yÓTÆ+~. B+‘√ sêVüQ˝Ÿ ìyêdü Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡T.

»&é.|æ.{Ï.dæ. ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´] >√+~ yÓ+ø£≥s¡eTD ø=+&Ü|üPsY j·÷|ü˝À Á|ü#ês¡+ »]bÕs¡T eT]j·TT m+.|æ.{Ï.dæ. >± ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú uÛÑTø£´ sê+#·+<äsY ø±dæù|≥˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘˚ \ø£å´+

ø±dæù|≥ eT+&É\+ e÷$T&ç>∑÷&É Á>±eT+˝À m+.|æ.{Ï.dæ. nuÛÑ´]ú ∫+‘·\ sêeT\øÏåà Á|ü#ês¡+

ø±dæù|≥ eT+&É\+ eTT‘·´+|ü*¢ Á>±eT+˝À {Ï.ÄsY.mdt. bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚düTÔqï »&é.|æ.{Ï.dæ. nuÛÑ´]ú sö‘·T dü‘·Ôj·T´ eT]j·TT m+.|æ.{Ï.dæ. >± ns¡ÿ #·+Á<äø£fi¯ Á|ü#êsê\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 3 : Äغd” ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î m˝≤+{Ï &Û√ø± ˝Ò<äì düTs¡øÏå‘· Á|üj·÷Dy˚T \ø£å´+>± dü+düú |üì#˚düTÔqï≥T¢ Äغd” Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY m.n|üŒqï ‘Ó*bÕs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Äغd” ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝§ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚dü$ø±\+˝À @d” ãdüT‡\≈£î &çe÷+&é n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. m\ÅøϺø£˝Ÿ |òüP´CŸ, ám+ÄsY ÁuÒø˘, n–ïe÷|üø£ ìs√<Ûäø£ j·T+Á‘ê\T dü]>±Z |üì#˚düTÔHêïj·÷ ˝Ò<ë nH˚~ |ü]o*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\≈£î mìï ãdüT‡\T ø±yê\+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î nìï ãdüT‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘êeTHêïs¡T. n–ïe÷|üø£ ìs√<Ûäø£ j·T+Á‘ê\T yê&Éø£+ô|’ Á&Ó’es¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À Ç+Á<ä ãdüT‡ ø±*b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. Á|ü‹ ãdüT‡qT |ü]o*+∫q ‘·sê«‘˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT ãdüT‡˝À¢øÏ møÏÿ+#ê\+≥÷ dæã“+~øÏ Ä<˚•+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T.


‘·÷s¡TŒ˝À H˚&ÉT uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ |üs¡´≥q X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\H˚ Ä˝À#·q˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡ø£åsêdüT´˝…’q eT‘·‡´ø±s¡T\T düeTTÁ<ä+ô|’

@ bÕغ‘√q÷ bı‘·TÔ ˝Ò<äT: ndü<äTB›Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: @ bÕغ‘√q÷ mìïø£\ bı‘·TÔ ˝Ò<äì m+◊m+ m+|” ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ Hê$TH˚wüHé y˚dæq nq+‘·s¡+ ndü<äTB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é |ü⁄q]ïsêàDy˚T ‘·eT nC…+&Ü nì ù|s=ÿHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À d”e÷+Á<ÛäT\≈£î uÛÑs√kÕ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T.

ìC≤ìC≤\T ‘˚\‘êsTT: πøM|” Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: f…Æ{≤ìj·T+ ≈£î+uÛÑø√D+ Äs√|ü D˝À¢ ‘·q ù|s¡T sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì sê»´ düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT πøM|” sê+#·+Á<äsêe⁄ nHêïs¡T. &Ûç©¢˝À MT&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq ìsê<Ûës¡ Äs√|üD\ô|’ ‘êqT yê´U≤´ì+#·uÀqHêïs¡T. <äsê´|ü⁄Ô˝À ìC≤ìC≤\T ‘˚\‘êj·Tì πøM|” ù|s=ÿHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ø±]à≈£î&ÉT eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3: s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À m˙º|”d”øÏ #Ó+~q z ø±]à≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ »]–+~. eTè‹ #Ó+~q ø±]à≈£î\T eT˝Ò¢XŸ (35)>± kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î... sêeT>∑T+&É+ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ø±]à≈£î&ÉT eT˝Ò¢XŸ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi¯ó Ô+&É>± yÓqø£qT+∫ ø±s¡T &Ûûø=+~. rÁe+>± >±j·T|ü&çq eT˝Ò¢XŸqT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z+˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT˝À¢ 2400 ©≥s¡¢ u…\¢+ }≥ <Ûä«+dü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3: õ˝≤¢˝Àì <Ûäs¡à|ü⁄], ôd’<ë|üPsY, ø√ôV≤&É, sêjYTø£˝Ÿ, kÕs¡+>±|üPsY eT+&É˝≤˝À¢ m¬ø’‡CŸ XÊU≤~Ûø±s¡T\T Hê≥TkÕsê ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. mìïø£\ düeTj·T+ ø±e&É+‘√ kÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\T <=+>∑#ê≥T>± Hê≥TkÕsêqT $#·Ã\$&ç>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ $Áø£j·÷\T #˚düTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+ sêe&É+‘√ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#êeTì nHêïs¡T. Hê≥TkÕsê ‘·j·÷s¡T #˚ùd ÁbÕ+‘ê˝À¢ ã{Ϻ\qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ 2400 ©≥s¡¢ u…\¢+ }≥qT, 45 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêqT n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ m¬ø’‡CŸ XÊK dæã“+~ •Øwü, môd’‡ X¯+ø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T. M]sêø£qT >∑eTì+∫q kÕsê ‘·j·÷Ø<ës¡T\T |üsês¡j·÷´s¡T.

@Á|æ˝Ÿ 7q uÛ≤»bÕ y˚Tìô|òk˛º: ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢ @Á|æ˝Ÿ 3: @Á|æ˝Ÿ 7q uÛ≤»bÕ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ Ä bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä s√CÒ yÓTT<ä{Ï $&É‘· b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. >∑Ts¡Tyês¡+ y˚Tìô|òk˛º Á|üø£{Ï+#ê\ì uÛ≤»bÕ ‘=\T‘· uÛ≤$+∫+~. ø±˙ n~ yêsTT<ë |ü&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. @Á|æ˝Ÿ ◊<äTq ø±˙, @&ÉTq ø±˙ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±XÊ\Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

yêVü≤Hê\ ‘·ìF˝À¢ s¡÷. 50 \ø£å\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 3:>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ∫\ø£\÷]ù|≥ #Óø˘b˛düTº e<ä› b˛©düT\T yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T #˚|ü{≤ºs¡T. á ‘·ìF˝À¢ nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï s¡÷. 50 \ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ÷&û b˛düºs¡¢ kÕúq+˝À ‘·q b˛düºs¡T¢ n‹øÏ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢ @Á|æ˝Ÿ 3: e&√<äs¡˝À uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&ûô|’ b˛{° #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú eT<ÛäTdü÷<äHé $Td”Yì, n‘·ì nqT#·s¡T\‘√ düVü‰ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq πø+Á<ë˝À¢ ñqï Á|üø£≥q\ uÀs¡T¶\ìï+{Ï˙ uÛ≤»bÕ HÓ\s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ãTø˘ #˚düT≈£î+~. <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ ¨]¶+>¥\qT @sêŒ≥T#˚dæ+~. <ë+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úøÏ ¨]¶+>¥\≈£î düú\+ <=s¡ø£˝Ò<äT. ‘·qø° Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&ÜìøÏ uÛ≤»bÕ‘√ düe÷q+>± düú\+ ø±yê\ì $Td”Y ø√s¡>±, eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T M\Tø±<äHêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT\T ‘·eT |ü≥¢ $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêïs¡+≥÷ $Td”Y Äs√|üD\T #˚XÊs¡T.

y˚≥≈£î yÓ[¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä ì uÛ≤$+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\qT sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ düeTTÁ<ä+ô|’ y˚≥≈£î yÓ[¢q eT‘·‡´ø±s¡T\qT düeTTÁ<ä+ô|’ uÀ≥Tô|’ yÓ[¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ø±øÏHê&É &û|t yê≥sY b˛s¡Tº qT+∫

ãj·T\T<˚] ñbÕŒ&É Á>±eT+ es¡≈£î uÀ ≥Tô|’ yÓ[¢ düeTT Á<ä+˝À y˚{≤&ÉT‘·Tqï eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î z≥T ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]dü÷Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ n~Ûø±] ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ >ö‘· MT mø˘‡Áô|dt˝À ø±øÏHê&É #˚s¡T≈£îì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î

sêø£b˛ø£\T ì*#˚ Á|üe÷<ä+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 3: uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <Óã“≈£î ≈£L*q ¬s+&ÉT e+‘Óq\ô|’ ˇø£ q&ç#˚ uÛ≤>∑+ ñ+&É&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä <ë] yÓ+≥ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T »s¡T|ü⁄‘·T+&É&É+‘√ yêVü≤Hê\ <ë{ÏøÏ Ä e+‘Óq\T }–dü˝≤&ÉT‘·THêïsTT. Ç$ @ø£åD+˝ÀHÓ’Hê ≈£L*b˛j˚T ì|ü⁄DT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ñ+&É÷s¡T Á>±eT •yês¡T, |æ.y˚eTes¡+ e<ä› ≈£L*q e+‘Óqô|’ Á>±eTdüTú\T ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T $TqVü‰ eTπs $<ÛäyÓTÆq yêVü≤Hê\qT nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+‘√ eT+&É\+˝Àì düTe÷s¡T 10 Á>±e÷\ Á|ü»\T, eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq kÕeTs¡¢ø√≥≈£î #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ düTBÛs¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|üj·÷D+ #˚j·Te\dæ edüTÔ+~. n<˚ $<Ûä+>± kÕeTs¡¢ø√≥, ø±øÏHê&É\ eT<Ûä´ kÕeTs¡¢ø√≥ ˝≤≈£î\ e<ä› ≈£L*qeTs√ e+‘Óqô|’ ˇø£ yêVü≤q+ yÓfi‚¢ e÷s¡Z+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T Ä e÷s¡Z+ yÓ+≥ ãdüT‡\T, ˝≤Ø\T, Ä{À\T, ∫qï ø±s¡¢ sêø£b˛ø£\≈£î nqTeT‹düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ yêVü≤Hê\ <ë{ÏøÏ e+‘Óq }–dü˝≤&É&É+‘√ @ düeTj·T+˝À @$T »s¡T>∑T‘·T+<√qì Á|ü»\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. e+‘Óq\T ≈£L*b˛‘˚ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ kÕeTs¡¢ø√≥, ô|<ë›|ü⁄s¡+, s¡+>∑+ù|≥, _ø£ÿy√\T, øÏs¡¢+|üP&ç, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, »>∑Z+ù|≥, >√ø£es¡+, s¡+|ü#√&Ées¡+, e÷πs&ÉT$T*¢, @˝ÒX¯«s¡+, mÁs¡es¡+, ‘·~‘·s¡

eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q Á|ü»\≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛‘êsTT. õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ì‘·´+ á s¡Vü≤<ës¡T\ yÓ+≥ sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔHêï e+‘Óq ≈£L*b˛sTTHê |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕìøÏ sê˝Ò<äì Á|ü»\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É>± eTs√ |üø£ÿ m+|”, myÓTà˝Ò´\ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüq¢ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘√+~. B+‘√ yÓT≥º ÁbÕ+‘·+˝Àì ÄXÊyêVüQ\T m+|”, myÓTà˝Ò´ d”≥¢ Hê$TH˚wüq¢¬ø’ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ ‘·eT nqT#·s¡>∑D+‘√ á s¡Vü≤<ë] yÓ+fÒ Á|üj·÷D≤\T kÕ–kÕÔs¡T. nsTT‘˚ yêVü≤Hê\T á ÁbÕ+‘·+ qT+∫ yÓfi‚¢ düeTj·T+˝À e+‘Óq ≈£L*‘˚ Á|ü»\≈£î ô|<ä› Á|üe÷<ä+ »]π> neø±X¯+ ñ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î b˛©düT\ dæã“+~ eT+&É\+˝Àì nH˚ø£ Á>±e÷\≈£î á <ë] yÓ+fÒ yÓfi≤¢*. e+‘Óq\T eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·Tø£b˛‘˚ b˛*+>¥ dæã“+~ @ $<Ûä+>± yÓfi≤Ôs√qH˚ n+X¯+ô|’ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\qT nH˚«wædüTÔ+~. nsTT‘˚ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T á e+‘Óq\≈£î ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î mìïø£\ ø√&é Ä≥+ø£+>± ñ+fÒ |ü]dæú‘·T\qT $e]+∫ sêh kÕ∆sTT mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ eTs¡eTà‘·TÔ\T |üP]Ô #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø± s¡T\‘√, ]≥]ï+>¥ n~Û ø±s¡T\T, ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø± s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡« Væ≤+#·qTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT<Ûë´ Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ ì<ÛäT\‘√ bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ nôd+;¢ mìïø£\ìs¡«Vü≤Dô|’ düe÷ y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. uÛÀ»q $sêeT+ ‘·sê«‘· ˇø£ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ \˝À ø±øÏHê&É düMT|ü+˝Àì ˇø£ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À z≥Tô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zì nq+ ‘·s¡+ uÀ≥Tô|’ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î z≥Tô|’ ne>±Vü≤q, düeTTÁ<ä+ô|’ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $XÊK|ü≥ï+ ãj·T\T<˚] yÓfi≤Ôs¡T.

\+&ÉHé yÓfi¯óÔqï õ˝≤¢ Ä≥>±&ÉT Ä<ÛäTìø£ •ø£åD≈£î m+|æ¬ø’q ø√{Ï|ü*¢ sêπøw Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 3: õ˝≤¢øÏ #Ó+~q |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT ø√{Ï|ü*¢ sêπøwt \+&ÉHé˝À ìs¡«Væ≤+#˚ yês¡+ s√E\ •ø£åD •_sêìøÏ m+|æø£j·÷´&ÉT. Çø£ÿ&ç qs¡düqïù|≥≈£î #Ó+~q sêπøwt Ç{°e\ >√yê˝À »]–q msTTsYf…˝Ÿ ¬s’õ+>¥ k˛ŒsYº‡ n+&ÉsY- 16 $uÛ≤>∑+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡Ã&É+‘√ n‘·ìï \+&ÉHé˝Àì e÷+#ÛÓdüºsY j·TTHÓ’f…&é kÕø£sY dü÷ÿ˝Ÿ˝À @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B qT+∫ yês¡+ s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD •_sêìøÏ m+|æø£ #˚XÊs¡T. á •ø£åD ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ Áø°&Üø±s¡T*ï m+|æø£ #˚j·T>± n+<äT˝À sêh+ qT+∫ sêπøwt ˇø£ÿ&çπø #√≥T <äøÏÿ+~. yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT <˚XÊ\≈£î #Ó+~q 33 eT+~ j·TTe Áø°&Üø±s¡T\T á \+&ÉHé •ø£åD ø√dü+ m+|æø£j·÷´s¡T. M]˝À Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± eTT>∑TZ]ï m+|æø£ #˚dæ eT÷&˚fi¯¢ bÕ≥T |üP]Ô kÕúsTT˝À •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. sêDÏdüTÔqï sêπøwt :- sêπøwt ‘·q Á|ü‹uÛÑ‘√ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ˝À C≤rj·T kÕúsTT Áø°&Üø±s¡T&ç>± m~>±s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT]+‘· |ü≥Tº<ä\‘√ n+‘·sê®rj·T kÕúsTTøÏ #˚sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T˝À •ø£åD bı+<äT‘·Tqï sêπøwt ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T&ÉT. $<˚XÊ˝À¢ •ø£åD ø√dü+ yÓfi‚¢+<äT≈£î ‘·–q Ä]úø£ k˛úeT‘· ˝Ò<äì, <ë‘·\T eTT+<äTø=∫à Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï&ÉT.

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± &Ó’{Ÿ $<ë´]ú

¬>*#˚~ y˚Ty˚T: #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 2: ‘Ó\+>±D ‘·\sê‘· e÷sê\+fÒ {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. me¬sìï XÊbÕ\T ô|{ϺHê q÷{ÏøÏ q÷s¡TbÕfi¯ófl {ÏÄsYmdt bÕغj˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì ¬ødæÄsY BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À e÷J eT+Á‹ u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé, eT˝≤ÿCŸ–] myÓTà˝Ò´ Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY, q\¢>=+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|üeTTK $<ë´dü+düú\ n~Û|ü‹ |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{°øÏ #Ó+~q Ábıô|òdüsY d”‘êsêyéT Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T ¬ødæÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬ødæÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D ‘·\sê‘· e÷sê\+fÒ bÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«\ e\¢ nj˚T´ |üìø±<äì, ø=‘·Ô sêh+, ø=‘·Ô Hêj·Tø£‘·«+, ø=‘·Ô |ü+<∏ë‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤›eTì

|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e∫Ãq ‘Ó\+>±D sêh+ kÕs¡∆ø£+ ø±yê\Hêï, eT+∫ »s¡>±\Hêï eT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ sêyê\+fÒ n$˙‹ n+‘·+ ø±yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T Äø±X¯+qT+#˚$T }&ç|ü&É˝Ò<äì, Ä bÕغ\ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D≈£î düø£\ ø£cÕº\T e#êÃj·Tì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î Ç+‘·ø±\+ qwüº+ #˚dæq bÕغ˝Ò Ç|ü⁄Œ&ÉT n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeT+≥÷ ø£\¢u§*¢ e÷≥\‘√ >√˝Ÿe÷˝Ÿ #˚j·÷\ì #·÷düTÔHêïj·Tì ¬ødæÄsY <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ª\ø£å ø√≥T¢ <√#·T≈£îH√ï&ÉT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT∞¢ <√|æ&û #˚j·÷\ì #·÷kÕÔ&ÉT ‘·|üŒ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ&Ü?µ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á ¬s+&ÉT bÕغ\T ÄX¯ #·÷|ü⁄‘·Tqï &ÉãT“\≈£î, ‘êsTT˝≤\≈£î Á|ü»\T yÓ÷düb˛e<ä›ì ¬ødæÄsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ

e#êÃø£ e´ekÕj·÷ìøÏ ìs¡+‘·s¡+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì, Hê\T>∑T \ø£å\ eT+~ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡“+<Ûä $<ä´qT neT\T #˚kÕÔeTì, ø√{Ï mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì rdüTø=kÕÔeTì ¬ødæÄsY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. bÕغ˝À ñqïyês¡+<ä]øÏ, ø£wüº|ü&çqyês¡+<ä]øÏ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd+<äT≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Çe«&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zqï ñ<ä´eTø±s¡T\≈£î ≈£L&Ü {Ϭøÿ≥T¢ Çe«ø£‘·|üŒ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ábıô|òdüsY d”‘êsêyéT Hêj·Tø˘ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eTT+<äTHêïs¡ì, Äj·TqqT nôd+;¢øÏ>±˙, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î>±˙ |ü+|æ+#˚ u≤<Ûä´‘· ‘·qô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. q\¢>=+&É õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&É qπs+<äsY¬s&ç¶øÏ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«˝Òø£b˛‘·THêïeTì, Äj·Tq≈£î ‘=* myÓTੇ |ü<ä$ì ÇkÕÔeTì ¬ødæÄsY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T.

X¯s¡y˚>∑+>±..yê\T´j˚TwüHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 2: e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î M\T>± Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\ »yêãT |üÁ‘ê\ yê\T´j˚TwüHé Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä˝…’+~. Ç+≥sY |üØø£å\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï‘√|üP]Ôø±e&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç »yêãT |üÁ‘ê\ yê\T´j˚TwüHé≈£î j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï yÓTÆqsY düu…®≈£îº\ yê\T´j˚TwüHé ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTHê Á|ü<Ûëq |üØø£å\ »yêãT|üÁ‘ê\qT ~<˚› ø±s¡´Áø£eT+ Çø£ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. yÓTT‘·Ô+ ø√{Ï ◊<äT \ø£å\ 97y˚\ 781 »yêãT|üÁ‘ê\T ~<˚›+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. >∑‘· »qe] 31q ìs¡«Væ≤+∫q mì«sêHéyÓT+≥˝Ÿ |üØø£å yê\T´j˚TwüHé Ç|üŒ{Ïπø |üPs¡ÔsTT+~. ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\T |òæÁãe] 12 qT+&ç e÷]à 4 es¡≈£L »]>±sTT. yê{Ï e÷s¡Tÿ\T ≈£L&Ü dæ<ä∆+ nj·÷´sTT. ~∏sTTØ |üØø£å\T e÷]à 12 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚B es¡≈£L »]>±sTT. |òüdæºj·TsY, ôdø£+&çj·TsY≈£î ø£*|æ 19,78,379 eT+~ $<ë´s¡T∆\T Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ bı+<ës¡T. nsTT‘˚ yê]˝À 1,36,934 eT+~ |üØø£å\≈£î ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. 311 eT+~ô|’ e÷˝ŸÁbÕø°ºdüT πødüT\qT qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. ˇø£]øÏ ã<äT\T eTs=ø£s¡T |üØø£å sêdæq |òüT≥q\T á @&Ü~ eT÷&ÉT »]>±sTT. yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\qT Ç|üŒ{Ïπø qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. yÓTÆqsY düu…®≈£îº\ yê\T´j˚TwüHéqT e÷]à 19H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêh yê´|üÔ+>± 26 kÕŒ{Ÿ yê\T´j˚TwüHé

πø+Á<ë˝À¢ ù||üs¡¢ yê\÷´j˚TwüHé »s¡T>∑T‘√+~. ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&˚dæ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 1,05,97,781 Ådæÿ|ü⁄º\qT ~<ë›*‡ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î 582 eT+~ ndæôdº+{Ÿ ø±´+|t Ä|ò”düs¡¢qT ìj·T$T+#ês¡T. 3385 eT+~ N|òt m>±®$Tqs¡¢qT Ç|üŒ{Ïπø ìj·T$T+#ês¡T. 472 eT+~ düu…®≈£îº ì|ü⁄DT\qT, 33,864 eT+~ ndæôdº+{Ÿ m>±®$Tqs¡¢qT ìj·T$T+#·>± eTs√ 5349 eT+~ Ådü÷ÿ{ÏHÓ’»s¡¢qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#ês¡T. ôdø£+&é Ådü÷ÿ{ÏHÓ’»s¡T¢ 1381 eT+~ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£L yê\T´j˚TwüHé »s¡T>∑T‘·T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇø£ >∑+≥ bÕ≥T uÛÀ»q $sêeT+ ÇkÕÔs¡T. ‘=* s√E Á|üXÊï|üÁ‘·+ , düe÷<ÛëHê\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü‹ N|òt m>±®$TqsY≈£î ◊<äT>∑Ts¡T m>±®$Tqs¡¢qT ÇkÕÔs¡T. ◊<äT>∑Ts¡T N|òt m>±®$Tqs¡T¢ ˇø√ÿ düu…®≈£îº ì|ü⁄DT&çø° nqTdü+<∏ëq+ #˚kÕÔs¡T. Á|ü‹ m>±®$TqsY≈£î 30 »yêãT|üÁ‘ê\T ÇkÕÔs¡T. ñ<äj·T+ 15, kÕj·T+Á‘·+ 15 |üÁ‘ê\qT ~<˚›˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yê{Ï˝À 15 »yêãT|üÁ‘ê\qT N|òt m>±®$TqsY |ü]o*kÕÔs¡T. Á|ü‹ Ådü÷ÿ{ÏHÓ’»sY 150 »yêãT|üÁ‘ê\qT |ü]o*kÕÔs¡T. ôdø£+&é Ådü÷ÿ{ÏHÓ’»sY ôd’Hé‡ düu…®≈£îº˝À¢ e∫Ãq e÷s¡Tÿ\qT dü]>± >∑DÏ+#êsê ˝Ò<ë nqï~ #·÷kÕÔs¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä nã®s¡«s¡T¢ »yêãT|üÁ‘ê\ yê\T´j˚TwüHé Á|üÁøÏj·TqT |ü]o*+∫ ìy˚~kÕÔs¡T.

#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT H√≥ |ü<˚ |ü<˚ C…’ ‘Ó\+>±D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2: C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘=*|üsê´j·T+ ~≈£îÿ\T |æø£ÿ{Ï˝Ò¢˝≤ ìq~+#ês¡T. n+‘˚ø±<äT.. |ü<˚ |ü<˚ Á|ü»\‘√ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚sTT+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\T dü$÷|æ+∫q ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\+>±D≈£î πø+Á<äyÓTÆq es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑ˝À #·+Á<äu≤ãT C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìq~+#·&É+ Ä bÕغ πø&ÉsYqT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡∫+~. Ç˝≤ nq&É+ eP´Vü‰‘·àø£yÓ÷..eTπsyÓ÷>±ì #·+Á<äu≤ãT bÕغ Hêj·T≈£î\qT ‘·q ‘Ó\+>±D |ü\T≈£î\ <ë«sê dü+‘·è|æÔ |üs¡#·>∑*>±s¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì πø+Á<ëìøÏ ‘êH˚ ‘=*e÷s¡T ˝ÒK sêXÊqì Ç~es¡˝À nH˚ø£ düuÛÑ˝À¢ #Ó|æŒq|ü⁄&ÉT ≈£L&Ü u≤ãT C…’ ‘Ó\+>±D nq˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT ñ|ümìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ u≤ãT C≤Á>∑‘·Ô>± e÷{≤¢&˚yês¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ $uÛÑ»qô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ìs¡íj·T+ »]–q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT &Ûç©¢˝ÀH˚ eTø±+ y˚dæ πø+Á<ä+ $uÛÑ»qqT @ø£|üø£å+>± #˚dæ+<äì

#ÓãT‘·÷ Ç‘·s¡ bÕغ\ eT<䛑·T ø√s¡&É+ {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î˝À¢ ÄÁ>∑Vü‰ìï ø£*–+∫+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· nH˚ø£eT+~ ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T, |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغì M&Üs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغ˝À ñqï Hêj·T≈£î\qT mìïø£\ ~X¯>± q&ç|æ+#˚ Ä˝À#·q‘√H˚ u≤ãT es¡+>∑˝Ÿ Á|üC≤>∑s¡®q y˚~ø£ qT+&ç C…’ ‘Ó\+>±D nì ìq~+∫q≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. y˚~ø£ô|’ ‘=*e÷s¡T ‘·q bòı{À‘√ bÕ≥T {Ï`{Ï&ç|æ H˚‘·\ bòı{À\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T#˚sTT+∫ n+<ä]ì ÄX¯Ãs¡´|ü]#ês¡T. ø±>± á düuÛÑ˝À u≤ãT ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsYô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. >∑ØãT\ bÕ\q ø±yê\+fÒ {Ï&ç|æøÏ z≥Ty˚j·÷\ì, >∑&û\ bÕ\q sêyê\+fÒ ‘Ósêdü≈£î z≥Ty˚j·Te#·Ãì u≤ãT yê´U≤´ì+#ês¡T. ¬ødæÄsY ˇø£ e÷j·T\eTsê]ƒ, yÓ÷dü>±&ÉT..nVü≤+ø±] nì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D sêe&ÜìøÏ eTT+<äT ≈£L*>± ñ+{≤qì #Ó|æŒq Äj·Tq yÓTT‘·Ô+ <√#·T≈£îHêï&ÉT, Ç|ü⁄Œ&ÉT y˚TÁdæÔ ne⁄‘êqì n+≥THêï&É+fÒ @$÷ $T>∑\ÃuÀ&Éì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ø£$T{° ‘·qqT n&çπ> ìs¡íj·T+#˚dæ+<äì #Ó|æŒq ¬ødæÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt

yÓ÷dü–+∫+<äì n+≥THêï&Éì m<˚›yê#˚XÊs¡T. ‘Ósêdü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ‘·|ü⁄Œ#˚ùdÔ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T, ≈£îe÷s¡THÓ’ïHê C…’\T≈£î |ü+|ü⁄‘êqì ¬ødæÄsY #ÓãT‘·THêï&ÉT...ø±ì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Äj·Tq ≈£î≥T+ã+ #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\qT ãj·T≥≈£î rùdÔ XÊX¯«‘·+>± yê]øÏ C…’\T J$‘·y˚Tqì #·+Á<äu≤ãT Äy˚X¯+>± nHêïs¡T. ø±s¡T≈£î n~Ûø±s¡+ n|üŒ–ùdÔ Ä ø±s¡T˝À ¬ødæÄsY, Äj·Tq ≈£î≥T+ã+ wæø±s¡T#˚düTÔ+<˚ ‘·|üŒ Á|ü»\qT |ü{Ϻ+#·Tø√s¡ì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt≈£L&Ü ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻq bÕغnì, e#˚à mìïø£˝À¢ Ä bÕغ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q »]–q düeTj·T+˝À sêÅcÕºìï >±&çq ô|{≤º\Hêï, nìï$<Ûë\T>± n_Ûeè~∆ #˚j·÷\Hêï Ä X¯øÏÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+πø ‘·|üŒ eT¬se]ø° ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+˝À neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡T.10\ø£å\ düVü‰j·T+, Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”, ‘=$Tà~>∑+≥\ e´ekÕj·T$<äT´‘Y, |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T, e´ekÕj·T |ü⁄s√>∑‹øÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTì Vü‰$÷Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D nH˚ <˚yê\j·T+ ø£≥Tº≈£î+≥THêï+..Ä\j·T+˝À <˚e⁄ì bòı{À ô|≥º+&ç..sêeD≤düTs¡Tì bòı{Àø±<äT..nì u≤ãT yê´U≤´ì+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3: dü+‘·ù|≥ ÁbÕ<˚•ø£ qT+∫ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ñbÕ<Ûë´ •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îqï 22@fi¯¢ j·TTe‹ ã]˝ÀøÏ ~–+~. Ç{°e˝Ò ñbÕ<Ûë´j·T •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îqï <äTø±ÿ eT+pwü mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~– n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£î+{À+~. eT+&É\+˝À ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ ã]˝À ñqï 37eT+~ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ n+<ä]ø£+fÒ |æqï ej·TdüTÿsê\T ø±e&É+‘√ n+<ä] <äèwæºì Äø£]¸+∫+~. {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú m&É¢ >√$+<äeTà ìs¡ø£åsêdüT´sê\T, Çø£ÿ&É b˛{° s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘√+~.

nq+‘·|ü⁄s¡+˝À n‘·´~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: sêh+˝À s√Es√E≈£î y˚&ç ô|s¡T>∑T ‘√+~. q>∑s¡ Á|ü»\T ãj·T≥≈£î yÓfi≤fl\+fÒ »+≈£î‘·THêïs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+˝À n‘·´~Ûø£+>± 41 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<äT ø±>±, $XÊK|ü≥ï+, eT∫©|ü≥ï+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À n‘·´\Œ+>± 35 &çÁ^\ #=|ü⁄Œq ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. õ˝≤¢\ yêØ>± qyÓ÷<Ó’q ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. nq+‘·|ü⁄s¡+ 41, uÛÑÁ<ë#·\+ 40, >∑T+≥÷s¡T 40, ôV’≤<äsêu≤<é 40, KeTà+ 40, ø£Ø+q>∑sY 40, es¡+>∑˝Ÿ 40, ø£s¡÷ï\T 40, sêeT>∑T+&É+ 40, Ä~˝≤u≤<é 39, eT+>∑fi¯–] 39, ìC≤e÷u≤<é 39, yÓT<äø˘ 39, sê»eT+Á&ç 39, $»j·Tyê&É 39, ‹s¡T|ü‹ 39, q+<ë´\ 38, HÓ\÷¢s¡T 38, $»j·Tq>∑s¡+ 38, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 38, ø±øÏHê&É 37, ø±e* 37, ‘·Tì 37, $XÊK|ü≥ï+ 35, eT∫©|ü≥ï+ 35, lø±≈£îfi¯+ 35 &çÁ^\ #=|ü⁄Œq ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT.

∫Hêïs¡T\ <ës¡TD Vü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3: õ˝≤¢˝Àì eT&Éø£•s¡ ÁbÕ+‘·+˝À <ës¡TD+ »]–+~. |ü≥ºD+˝Àì 14e yês¡T¶ ‘·˝≤Ø M~Û˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T kÕø£eTà, Äq+<ä|üŒ <ä+|ü‘·T\ |æ\¢\qT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ës¡TD+>± Vü≤‘·´#˚XÊs¡T. <ä+|ü‘·T\T $<ÛäT\ ì$T‘·Ô+ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi≤fls¡T. |æ\¢\T ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi‚fl+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·T+&É>± Ç+{À¢øÏ #=s¡ã&çq <äT+&É>∑T\T eT+EyêDÏ (12)˙ #·T˙ï‘√, s¡+>∑Hê<∏é (8)ì ≥e˝Ÿ‘√ ñ]_–+∫ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´#˚XÊs¡T.

ø±+Á¬>dt, d”|”◊ eT<Ûä´ ‘=\>∑ì Á|ü‹wü˜+uÛÑq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: d”≥¢ düs¡T›u≤≥T n+X¯+˝À ø±+Á¬>dt, d”|”◊ eT<Ûä´ Á|ü‹wü˜+uÛÑq ‘=\>∑˝Ò<äT. VüQkÕïu≤<é XÊdüqdüuÛÑ kÕúq+ ø√dü+ ¬s+&ÉT bÕغ\÷ |ü≥Tº M&É&É+ ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´‘√ d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD eTs√kÕ] eT+‘·Hê\T kÕ–düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

$uÛÑ»q ø£$T{°\‘√ d”mdt, >∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T\ düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: sêh $uÛÑ»q ø£$T{°\‘√ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹, >∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T düe÷y˚ X¯eTj·÷´s¡T. dü∫yê\j·T+˝À kÕ>∑T‘·Tqï á düe÷y˚X¯+˝À $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T |ü⁄s√>∑‹ì düMTøÏådüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

z≥s¡T #Ój‘·q´+ ø√dü+ 118 øÏ.MT. e÷qeVü‰s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT»|òüsYq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3: z≥s¡¢qT z≥TVü≤≈£îÿô|’ #Ój‘·q´|ü] #˚+<äT≈£î @Á|æ˝Ÿ 7q n‹ô|<ä› e÷qeVü‰s¡+ @sêŒ≥T#˚ùd Á|üj·T‘êï˝À¢ ñHêïs¡T ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì eTT»|òüsY q>∑sY õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T. _pïsY õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT›qT+∫ ø±+<Ûä˝≤ #Óø˘b˛düTº es¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 113 øÏ.MT. y˚Ts¡ Ç~ kÕ>∑qT+~.


|üì˝À ˇ‹Ô&ç >∑Ts¡e⁄‘·THêïsê? nsTT‘˚ y˚&ç y˚&ç {°˝À ¬s+&ÉT dü÷Œq¢ #·¬øÿs¡ y˚düT≈£î ‘ê>∑+&ç. $÷ ˇ‹Ô&ç e÷j·T+. #·¬øÿs¡≈£î, ˇ‹Ô&çøÏ @$T{Ï dü+ã+<Ûä+ nqT≈£î+≥THêïsê? ne⁄q+&û! r|æ Á<äyê\T rdüT≈£îqï yês¡T #ê˝≤ ñ˝≤¢dü+>±, ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+{≤s¡ì ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. #·¬øÿs¡ yÓT<ä&ÉT≈£î ø±e\dæq X¯øÏÔì n+~+∫ Áù|πs|ædüTÔ+~. |òü*‘·+>± ˇ‹Ô&ç qT+&ç ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. q÷´ k‘Y y˚˝Ÿ‡, ø°«H釽≤´+&é $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #Ó|æŒq <ëì Á|üø±s¡+ yÓT<ä&ÉT≈£î X¯øÏÔì Çe«&ÜìøÏ #·¬øÿs¡ ˝Ò<ë

ø£èÁ‹eT+>± r|æ #˚dæq bÕ˙j·÷ìï ‘ê–qyês¡T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. #·¬øÿs¡˝À >∑÷¢ø√CŸ nH˚ |ü<ës¡ú+ ñ+≥T+<äqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä≥˝À¢ n\dæb˛sTTq yê]øÏ, u≤>± ˙s¡dü+>± ñqï yê]øÏ >∑÷¢ø√CŸ ø£*|æq ˙fi¯ó¢ ÇdüTÔ+&É{≤ìï eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤+. Ç˝≤ #˚j·T&É+ <ë«sê >∑÷¢ø√CŸ H˚s¡T>± yÓT<ä&ÉT≈£î #˚] Áù|s¡D ø£*–+∫ X¯Øsêìï ñ‘˚Ô» |üs¡TdüTÔ+~. ‘·<ë«sê X¯Øs¡+˝Àì n\dü≥ b˛sTT ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~. eT]+¬ø+<äT≈£î Ä\dü´+ |ü+#·<ës¡‘√ bÕs¡Á<√\+&ç $÷ ˇ‹Ô&çì.

$÷ ˇ‹Ô&çì |ü+#·<ës¡‘√ bÕs¡<√\+&ç!!

X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

d”≥¢ ‘·ø£sês¡T ø£*dæ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·÷\H˚ ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq|üŒ{Ïø° d”≥¢ $wüj·T+˝À _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\ eT<Ûä´ @ø±_ÛÁbÕj·T+ sêe&É+ ˝Ò<äT. d”≥¢ düs¡T›u≤≥Tô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡Ã\T ‘Ó>∑&É+ ˝Ò<äT. ãT<Ûäyês¡+ bı‘·TÔ Ksês¡Tô|’ n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q #˚j·TqTqï≥T¢ Çs¡TbÕغ\ esêZ\T #ÓbÕŒsTT. nsTT‘˚ #·s¡Ã\T ø=*øÏÿ sê˝Ò<äT. _C…|æ ‘·q ã˝≤ìï m≈£îÿe>± }Væ≤+#·T≈£îì m≈£îÿe d”≥¢≈£î |ü≥Tºã&ÉT‘√+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ _C…|æøÏ n&ç–qìï d”≥T¢ Çe«&ÜìøÏ Äj·Tq ìsêø£]düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. _C…|æøÏ ‘Ó\+>±D˝À 8, d”e÷+Á<Ûä˝À 5 m+|” d”≥T¢ πø{≤sTT+#·&Éy˚T #ê˝≤ m≈£îÿeì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT e<ä› yê~düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n+‘˚ø±ø£ ‘êeTT n&ç–q d”≥¢H˚ πø{≤sTT+∫, n+<äT˝À ‘êeTT me]ï ì\u…{ϺHê Á|ü•ï+#·≈£L&É<äqï≥T¢ _C…|æ e´eVü≤]+#·&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\≈£î $T+>∑T&ÉT |ü&É&É+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡TqT dü$÷øÏå+∫q #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏édæ+>¥≈£î bò˛Hé #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·eT bÕغ˝À n+‘·s¡Z‘·+>± mìï düeTdü´\THêï ‘êeTT düs¡T›≈£î b˛j˚T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTì, ø±˙ _C…|æ eTØ n‹>± ˇ‹Ô&ç ‘ÓùdÔ ø£*dæ yÓfi¯¢&É+ kÕ<Ûä´|ü&É<äì, Ç<ä›s¡+ ø£*dæ m≈£îÿe d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\ì, n+‘˚>±˙, d”≥T¢ b˛>=≥Tºø√e&É+ ø±<äì Äj·Tq nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á dæú‹˝À &Ûç©¢ sêe*‡+~>± ‘Ó\+>±D bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé ¬s&ç¶ì sêCŸHê<∏é Ä<˚•+#·&É+‘√ Äj·Tq ≈£L&Ü &Ûç©¢ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓ[¢ |ü]dæú‹ #·ø£ÿ~<ë›\ì Á|üø±XŸ »e<˚ø£sYqT ;CÒ|” n~ÛcÕ˜q+ Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D˝À _C…|æøÏ 46 nôd+;¢, 8 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡y˚T n+^ø±s¡+ ≈£î~]+<äì, d”e÷+Á<Ûä d”≥¢ $wüj·T+ô|’ e÷Á‘·+ Ç+ø± Á|ü‹wüº+uÛÑq HÓ\ø=qï<äì _C…|æ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ∫es¡≈£î 20 nôd+;¢ d”≥T¢, 6 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥¢˝À b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ‘êeTT dæ<ä∆+>± ñHêïeTì, nsTT‘˚ 15 nôd+;¢, 5 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔqì {Ï&ç|æ n+{À+<äì, Ç~ ‘·eT≈£î n+^ø±s¡+ ø±<äì _C…|æ Hêj·T≈£î\T n+≥THêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+, ø±øÏHê&É, ˇ+>√\T, ‹s¡T|ü‹, sê»+ù|≥, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ ˝Àø£düuÛÑ kÕúHê\qT, |ü˝≤dü, lø±≈£îfi¯+, >∑»|ü‹ q>∑s¡+, $XÊK ñ‘·Ôs¡+, ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ, sêCÀ\T, ;ÛeTes¡+, ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, $»j·Tyê&É ‘·÷s¡TŒ, neì>∑&ɶ, qs¡‡sêe⁄ù|≥, ø=+&Ó|æ, Ä‘·à≈£Ls¡T, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, ‘·+ãfi¯fl|ü*¢, eT<äq|ü*¢, nq+‘·|ü⁄s¡+ ns¡“Hé, •+>∑qeT\, ø£&É|ü, bÕD´+ ‘·~‘·s¡ XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê\qT _C…|æ n&ÉT>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä õ˝≤¢\ d”≥¢ô|’ ˇø£ ne>±Vü≤q e∫ÃHê ôV’≤<äsêu≤<éqT ÄqTø=ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ñqï d”≥¢ $wüj·T+˝À ‘·s¡®quÛÑs¡®q q&ÉTk˛Ô+~. 55 d”≥¢ C≤_‘ê Ç∫Ãq _C…|æ n+<äT˝À 45 ø±yê\ì ø√]+~. Ä C≤_‘ê˝À Çs¡yÓ’ d”≥T¢ ‘·eT≈£î ø±yê*‡q$ m+#·Tø=+fÒ eTs√ Çs¡yÓ’ ‘êeTT ÇkÕÔeTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ dü÷∫+∫+~. Bìô|’ Ç+ø± #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä, _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ #·s¡Ã\T ø=*øÏÿ sêe&É+ ˝Ò<äT.

»>∑Hé mC…+&Ü≈£î düŒ+<äq $‘·+‘·Te⁄\T, Ç‘·s¡ kÕe÷õø£ ô|q¸qT¢ ˇø=ÿ ø£ÿ]øÏ 700 s¡÷bÕj·T\T, $ø£˝≤+>∑T\≈£î 1000 s¡÷bÕj·T\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\ eT<䛑·T <Ûäs¡ ø√dü+ 3 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ dæúØø£s¡D ì~Ûì @sêŒ≥T #˚dæ, ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT ≈£î+{≤e÷+≥THêïs¡T. ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶ <ës¡T\ ≈£î HÓ\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ øÏ˝À s¡÷bÕsTT #=|ü⁄Œq 6 øÏ˝À\ _j·÷´ìï ÇkÕÔeTì, 2009˝À yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Ç∫Ãq Vü‰$÷ Á|üø±s¡+ ¬s’‘·T\≈£î eTT+<äT>± s√E≈£î 7 >∑+≥\T, ‘·s¡Tyê‘· 9 >∑+≥\T HêD´yÓTÆq $<äT´‘YqT düs¡|òüsê #˚kÕÔeT Hêïs¡T. Ä<ÛësY ø±s¡T¶‘√ *+≈£î ˝Ò≈£î+>± @&Ü~øÏ 12 >±´dt dæ*+&ÉsY\qT dü_‡&ûô|’ ÇkÕÔeTì, eT∞flsêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q 100 s¡÷bÕj·T\ dü_‡&û ÇkÕÔeTì »>∑Hé ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. yÓ’mdt ù|<ä\ø√dü+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq Äs√>∑´ l ø±s¡T¶˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ 133 yê´<ÛäT\qT ‘=\–+ #ês¡ì, eT∞fl 133 yê<ÛäT\qT ø£\T|ü⁄‘êeTì, #Ó${Ï, eT÷>∑ |æ\¢\≈£î 6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $\TyÓ’q ø±øÏ¢j·TsY Ç+bÕ¢+fÒwüHé Ä|üπswüHé\ô|’ øÏs¡DY ô|{Ϻq Ä+ø£å\˙ï ‘=\–+∫, mìï \ø£å\ s¡÷bÕj·T˝…’Hê Ks¡Tà #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ ÇdüTÔHêïs¡T.

>∑÷¢ø√CŸ nedüs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]XÀ<Ûäq˝À Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\ düeT÷Vü‰ìøÏ ìeTàs¡kÕìï Ç#êÃs¡T. Ç+<äT˝À ø=ìï #·¬øÿs¡ ø£*|æq$ ø±>±.. eT]ø=ìï ø£èÁ‹eT+>± r|æ #˚j·Tã&çq$. ‘·sê«‘· Ms¡+<ä]øÏ ˇ‹Ô&ç‘√ ≈£L&çq z bÕsƒêìï ‘·j·÷s¡T #˚j·TeTì Çe«>±.. n+<äT˝À ø=+<äs¡T dü<äs¡T |üì ìs¡T‘ê‡Vü≤ø£s¡+>± ñ+<äì eT<Ûä´˝ÀH˚ e<ä* y˚XÊs¡T. Ç˝≤ #˚dæqyês¡+‘ê

<äTsêÁø£eTD˝À $s¡>∑ã÷dæq Ä|òüÈHé ôV≤sêsTTHé Ä|òüÈìkÕ∆Hé ô|’ <äTsêÁø£eTD <ë&çøÏ nyÓT]ø± #Ó|æŒq ø±s¡D≤˝À¢ ˇø£{Ï z|æj·T+ kÕ>∑Tì n]ø£≥º&É+. nyÓT]ø± ‘·q ÄÁø£eTDqT |üP]Ô>± &çôd+ãsY ‘√ eTT–kÕÔqì #ÓãT‘√+~. n|üŒ{ÏøÏ z|æj·T+ kÕ>∑Tì n]ø£≥ºø£b˛sTTHê ø£˙dü+ ø=+‘· uÛ≤>∑+ n]ø£{ϺHê @<√ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì dü+‘·è|æÔ |ü&=#·TÃ. ø±˙ 13 dü+.\ nyÓT]ø± ÄÁø£eTD˝À Ä|òüÈìkÕ∆Hé ˝À z|æj·T+ kÕ>∑T n]ø£≥º&É+ n≥T+∫ 40 ¬s≥T¢ ô|]–‘˚ @$T≥ì ns¡∆+ #˚düTø√yê*. nyÓT]ø± z|æj·T+ kÕ>∑Tì n]ø£≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+<äHê ˝Òø£ ‘êH˚ <ä>∑Zs¡T+&ç Áb˛‘·‡Væ≤+∫+<äHê? ìC≤ìøÏ ‘ê*u≤Hé ø±\+˝ÀH˚ Ä|òüÈìkÕ∆Hé ˝À z|æj·T+ kÕ>∑T ‘·–Z+#·&ÜìøÏ n+‘·sê®rj·T+>± ˇø£ ì]›wüº ø±s¡´Áø£eT+ neT\sTT+~. ø±˙ nyÓT]ø±/Hê{À <äTsêÁø£eTD ‘·sê«‘· z|æj·T+ kÕ>∑T ˇø£ |ü⁄e⁄«, q\uÛ…’ ø±j·T˝…’ e]∆*¢+<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. nyÓT]ø±/Hê{À <ë&ç #˚dæ <äTsêÁø£$T+∫q 2001 qT+&ç 2013 es¡≈£î z|æj·T+ kÕ>∑T 40 ¬s≥T¢ ô|]–+<äì s¡cÕ´ ≥T&˚ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. Ä|òüÈHé z|æj·T+ qT+&ç ‘·j·÷s¡sTTq $$<Ûä eT‘·TÔ|ü<ësê∆\≈£î u≤ìdü˝…’ Á|ü|ü+#·yê´|æ‘·+>± $T*j·Tq¢ eT+~ es¡≈£î #·ìb˛j·÷s¡ì ˇø£ n+#·Hê. \ø£å≈£î ô|’>± ôd’Hê´ìï ìjÓ÷–+∫ nyÓT]ø± kÕ~Û+∫+~ f…Ás¡]C≤ìï ìs¡÷à*+#·&É+ ø±<äT— z|æj·T+ kÕ>∑T 40 ¬s≥T¢ ô|+#·&É+?! >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ (2013) Ä|òüÈìkÕÔHé ]ø±s¡T¶ kÕ∆sTT˝À z|æj·T+ |ü+≥ ñ‘·Œ‹Ô #˚dæ+<äì ]ø±s¡T¶\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+‘·sê®rj·T eT‘·TÔ|ü<ësê∆\ ìj·T+Á‘·D uÀs¡T¶ (mì_erìJ_‹˙ìJl WJrx˙_‹xã n˙ì_r˙l '˙Jr≥) Ç{°e\ yÓ\Te]+∫q yê]¸ø£ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ Ä|òüÈHé bÕ|” bı˝≤\T Ç|ü⁄Œ&ÉT 2,09,000 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôsêíìï ÄÁø£$T+∫ ñ+~. >∑‘· j˚T&ÉT‘√ b˛*ùdÔ Ç~ 36 XÊ‘·+ m≈£îÿeì Hês√ÿ{Ïø˘‡

ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ ‘Ó*|æ+~. uÀs¡T¶ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ Ä|òüÈìkÕÔHé ˝À dü>±ìøÏ ô|’>± sêÅcÕº\T z|æj·T+ bÕ|”\qT kÕ>∑T #˚düTÔHêïsTT. Á|ü|ü+#·+˝À ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï yÓTT‘·Ô+ z|æj·T+, ôV≤sêsTTHé \˝À 80 XÊ‘·+ Ä|òüÈìkÕÔHé ˝ÀH˚ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘√+<äì ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. Ä|òüÈHé ôV≤sêsTTHé kÕ>∑T Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ bÕ≥T Ä|òüÈHé Á|ü»\qT ≈£L&Ü HêX¯q+ #˚k˛Ô+~. bÕ|”\qT kÕ>∑T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T nH˚ø£eT+~ Ä|òüÈqT¢ ≈£L&Ü ôV≤sêsTTHé ≈£î u≤ìdü\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. ◊sêdü ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ 30 eT+~ Ä|òüÈHé \˝À ˇø£s¡T Á&É>¥‡ øÏ u≤ìdü. nq>± Ä|òüÈìkÕ∆Hé n‹ô|<ä› Á&É>¥‡ ñ‘·Œ‹Ô<ëπs ø±<äT, n‹ ô|<ä› Á&É>¥‡ $ìjÓ÷>∑<ës¡T <˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ˇø£{Ï>± Á|üdæ~∆ #Ó+~+~ z|æj·T+ kÕ>∑T Ä|òüÈìkÕ∆Hé Ä]∆ø£ e´edü∆≈£î yÓHÓïeTTø£>± e÷]b˛sTT+~. Ç<ä+‘ê Ä|òüÈHé z|æj·T+ ì n]ø£&É‘êqì &É+u≤\T |ü*øÏ <äTsêÁø£eTD˝À ñ+#·T≈£îqï nyÓT]ø± @\Tã&ç˝ÀH˚ »]–+~. Á&É>¥‡ ô|’ j·TT<ä∆+ ù|s¡T‘√ nyÓT]ø± $$<Ûä <˚XÊ\ô|’ kÕ–+#˚ ≈£îÁ≥\T, ≈£îj·TT≈£îÔ\T, <äTsêÁø£eTD\T

yêdüÔyêìøÏ ‘·q dü«Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡TÃø√e&Üìπøqì #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ä|òüÈìkÕ∆Hé ˇø£ #·ø£ÿì ñ<ëVü≤s¡D. f…Ás¡]»+ô|’ Á|ü|ü+#· j·TT<ä∆+‘√ bÕ≥T Ä|òüÈHé Á&É>¥‡ ô|’ j·TT<ä∆+ ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+∫q nyÓT]ø± Ä \ø£å´+ ø√dü+ »]π> n+‘·sê®rj·T Á|üj·T‘êï\≈£î e÷Á‘·+ düVü≤ø£]+#·<äT. Ä|òüÈHé Á&É>¥‡ u≤~Û‘· <˚XÊ˝À¢ s¡cÕ´ ≈£L&Ü ˇø£{Ï. Ä ø±s¡D+ e\q Ä|òüÈHé Á&É>¥‡ e´‹πsø£ Á|üj·T‘êï\˝À s¡cÕ´ ≈£L&Ü nyÓT]ø±≈£î uÛ≤>∑kÕ«$T>± e´eVü≤]+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. Ä y˚Ts¡≈£î ñeTà&ç Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&ÜìøÏ Çs¡T <˚XÊ\T ˇ|üŒ+<ëìøÏ e#êÃsTT. ø±˙ Ç{°e\ ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛÑ+ kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ Á&É>¥‡ ô|’ j·TT<ë∆ìøÏ ≈£L&Ü nyÓT]ø± ˙fi¯ófl e~˝Òdæ+~. Ä|òüÈHé Á&É>¥‡ ìyês¡D≈£î s¡cÕ´ ìj·T$T+∫q n~Ûø±] ô|’q ≈£L&Ü nyÓT]ø± Á|üj·÷D, MkÕ, Ä]∆ø£ Ä+ø£å\T $~Û+∫ ‘·q ªÁ&É>¥‡ ô|’ j·TT<ä∆+µ m+‘· kı+ô|’q<√ #ê{Ï #Ó|ü⁄Œ≈£î+~. Ä|òüÈìkÕ∆Hé˝À nyÓT]ø± H˚‘·è‘·«+˝Àì Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ôd≈£L´]{° ndæôdºHé‡ bò˛sY‡ (◊.mdt.m.m|òt) <˚ n˙ï $wüj·÷˝À¢q÷ ô|’ #˚sTT. >∑‘· 13

q+<äeT÷]ô|’ Hêsêyê] ø=‘·Ô eP´Vü≤+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ eTs√ øÏ¢wüº düeTdü´ e∫à |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òø£ ‹ø£eTø£≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<Ûä´≈£åî&çøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT q+<äeT÷] Vü≤]ø£èwüí s¡÷|ü+˝À ø=‘·Ô ‘·\H=|æŒ yÓTT<ä˝…’+~. Vü≤]ø£èwüí˝À d”≥Tô|’ ÄX¯ yÓTT<ä˝…’+~. n‘·&çøÏ d”≥T πø{≤sTT+∫Hê ‘·\H=ù|Œ, πø{≤sTT+#·ø£b˛sTTHê ‘·\H=ù|Œ.. nqï≥Tº>± ‘·j·÷¬s’+~ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ç |ü]dæú‹. ˇø£y˚fi¯ πø{≤sTT+#·ø£b˛‘˚ Vü≤]øÏ ÄÁ>∑Vü≤+ edüTÔ+~. Ä ÄÁ>∑Vü≤+ Á|üfi¯j·T+ ø±<äT, {° ø£|ü⁄Œ˝À ‘·TbÕH˚.. nsTT‘˚ mìïø£\ y˚fi¯ n~ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. Vü≤]ø£èwüíqT m+‘· |üP∫ø£ |ü⁄\¢˝≤ |üø£ÿqô|fÒº<ë›eTì nHêï... Äj·Tq≈£î ˇø£ ø=&ÉT≈£î ñHêï&ÉT. Ä ø=&ÉT≈£î ≈£î bòÕ´Hé‡ ñHêïs¡T. ø±ã{Ϻ Vü≤]‘√ Ç|üŒ&ÉT ø£f…º $s¡>∑≈£î&É<äT, bÕeTT #êe⁄ ≈£L&É<äT nqï≥Tº>± e´eVü≤]+#ê*. nsTT‘˚ u≤ãT≈£î Ç<˚+ ô|<ä› $wüj·T+ ø±<äT. m˙ºÄsY ‘·qj·TT\‘√

Ä&ÉTø√e&É+ Äj·Tq≈£î ø=‘·Ô ≈£L&Ü ø±<äT. yê]ì m˝≤ ø£≥º&ç #˚j·÷˝À Äj·Tq≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT nH˚~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. Çø£ Ç|üŒ{Ïπø pìj·TsY m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚ùd neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. |üeHé ø£˝≤´Hé e+{Ï uÛÑ»qùdq ¬s&û nj·÷´ø± #·+Á<äu≤ãT≈£î pìj·TsY nedüs¡+ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄>± ‘·–Zb˛sTT+~. Ç≥Te+{Ï H˚|ü<∏ä´+˝À Vü≤]ø£èwüí‘√ u≤ãT #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± &û˝Ÿ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. ndü\T Vü≤]ø£èwüí yÓTTqï{Ï es¡≈£L bÕغ øÏ<ä÷s¡ <ä÷s¡+>±H˚ ñHêï&ÉT. nH˚ø£ s¡ø±\ $eTs¡Ù\T ≈£L&Ü #˚XÊ&ÉT.‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |üì nsTT b˛sTT+<äì nHêï&ÉT.nsTT‘˚ Äj·Tq≈£î ñqï|òü\+>± Á|ü‘·´ø£å b˛{°ô|’ ÄX¯ yÓTT<ä˝…’ +~. m˝≤>∑÷ u≤ãT eT∞¢ sê»´düuÛÑ≈£î |ü+ù| ˝≤ ˝Ò&Éì ns¡ú+ #˚düTø=ì bÕغøÏ n‘·´+‘· nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñ+{≤j·Tqï ÄX¯‘√ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ Äj·Tq <äèwæº kÕ]+#ê&ÉT. Çø£ÿ&É nsTT‘˚ m˝≤>√˝≤

ãj·T≥|ü&=#·Ãì Äj·Tq ˝…ø£ÿ˝ÒdüTø=Hêï&ÉT. nsTT‘˚ Çø£ÿ&˚ u≤ãT˝Àì #·‘·Ts¡‘· ãj·T≥≈£î ek˛Ô+~. q+<äeT÷] yê] q&ç¶ì $s¡>=≥º&É+˝À eT+∫ ÁbÕMD´+ ñqï u≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü <ëìï Á|ü<ä]Ù+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. eP´Vü‰‘·àø£+>± Vü≤]ø£èwüí n&ÉT>∑T‘·Tqï Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ m+|” d”≥TqT u≤\j·T´≈£î n|üŒC…ù|Œ neø±XÊ\÷ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. n~ #˚ùdÔ ˇπø <Óã“≈£î ¬s+&ÉT <Óã“\T nqï≥Tº>± e÷s¡T‘·T+~ |ü]dæú‹. Vü≤]øÏ Vü≤] dü]øÏ dü]øÏ dü]! q+<äeT÷] yês¡düT&çøÏ {Ϭø{Ÿ Ç#êÃ+ #·÷XÊsê... nì n_Ûe÷qT\≈£î #Ó|üŒe#·TÃ, Çø£ eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+, bÕغ e]ÿ+>¥ Áô| dæ&Ó+{Ÿ n+≥÷ yÓ÷E ô|+#·Tø=+≥Tqï u≤\j·T´ yÓT&É≈£î ˇø£ sêsTT ø£fÒºdæq≥Tº ne⁄‘·T+~... Çø£ u≤\j·T´ ¬>\TkÕÔ&Ü? ¬>\ e&Ü? nH˚~ n‘·&ç n<äèwüº+. ¬>*ùdÔ bÕغ ‘·s ¡|ü⁄q n‘·&É÷ ˇø£ ø±s¡´ø£s¡Ô ne⁄‘ê&ÉT, z&ç b˛‘˚ n+‘·{Ï‘√ n‘·&ç ÄX¯\≈£L ÁuÒø˘ |ü&ÉT ‘·T+~. ÇB Á|üdüTÔ‘êìøÏ q+<äeT÷] yê] $wüj·T+˝À u≤ãT eP´Vü≤+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

eP´Vü≤‘·àø£+>±H˚ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Ä\dü´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ e÷Á‘·+ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£î+&Ü yêsTT<ë\T y˚dü÷ÔH˚ ñ+~. <ë<ë|ü⁄ 90 XÊ‘·+ d”≥¢ô|’ düŒwüº‘· e∫Ã+<äì, Ksês¡T ≈£L&Ü nsTTb˛j·÷j·Tì, $T–*q |ü~ XÊ‘·+ |üP]Ô #˚j·T&É+ ø√düy˚T Ä\dü´eTe⁄‘√+<äì ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ nHêïs¡T. ø±˙ eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚ ø±+Á¬>dt C≤_‘ê $&ÉT<ä\qT yêsTT<ë y˚dü÷Ô ñqï<äqï dü+πø‘ê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. d”|”◊‘√ bı‘·TÔ Ksê¬s’q|üŒ{Ïø° {°ÄsYmdt‘√ ∫e] <äX¯˝À bı‘·TÔ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T sêe&É+‘√ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î˝À¢q÷, {Ϭø≥T¢ Ä•düTÔqï ÄXÊeVüQ˝À¢q÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ yÓTT<ä˝…’+~. C≤_‘ê yÓTT‘·Ô+ ‘·j·÷¬s’q ‘·sê«‘· {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ ø±+Á¬>dt≈£î eT+∫ |ü]D≤eT+ ø±<äì d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔô|’ yês¡Ô\T edüTÔHêïj·Tqï dü+>∑‹ô|’ ~–«»jYTdæ+>¥

düŒ+~dü÷Ô.. bı‘·TÔ\ ø√dü+ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï {°ÄsYmdt≈£î m≈£îÿe $wüj·÷\T ‘Ó\TkÕÔj·Tì, ‘·q <ä>∑Zs¡ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì ã<äT*#êÃs¡T. ø=‘·Ô bı‘·TÔ\ô|’ yês¡Ô\T edüTÔqï |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, ø√eT{Ϭs&ç¶ k˛<äs¡T\T, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT M Vü≤qà+‘·sêe⁄, e÷J eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·<ä‘·s¡T\+‘ê ~–«»jYTdæ+>¥qT ø£*XÊs¡T. X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·q ≈£îe÷¬sÔ düTwæà‘·≈£î {Ϭø{Ÿ $wüj·T+ô|’ ~–«»jYT‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ø£düs¡‘·TÔ\T »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&ÉeT+fÒ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ì+|ü&Éy˚Tqì, Ä‘·à$XÊ«kÕìï <Óã“rj·T&Éy˚Tqì MôV≤#Y yê´U≤´ì+#ês¡T. bı‘·TÔ ‘·sê«‘· Ç|ü⁄Œ&ÉT dæ<ä∆+>± ñqï C≤_‘ê˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, me]øÏ {Ϭø≥T¢ ekÕÔjÓ÷? me] ù|s¡T m–]b˛‘·T+<√? ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+≥T+<äì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔqT ‘êqT $uÛÒ~+#·&É+˝Ò<äì, ø±˙

á Á|üÁøÏj·T ø=ìï s√E\ eTT+<˚ »]– ñ+&Ü*‡+<äì nHêïs¡T. C≤_‘ê $&ÉT<ä\≈£î düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ÄXÊeVüQ˝À¢ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. ‘Ó\+>±D |”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£Îj·T´‘√ düVü‰ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤\T ôd’‘·+ C≤_‘ê s¡÷|üø£\Œq˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T ø±ã{Ϻ M]øÏ nqT≈£L\+>± ñqïyê]πø m≈£îÿe>± {Ϭø≥T¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì, bÕغ ø√dü+ |üì #˚düTÔqï ÄXÊeVüQ\≈£î neø±XÊ\T nqTe÷H˚ nqï Ä+<√fi¯q ôd’‘·+ ø=~›eT+~˝À e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. á eTT>∑TZs¡T ~–«»jYTdæ+>¥ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq Á|ü‹kÕØ ‘·eT yÓ+≥ nqT≈£L\+>± ñ+≥÷ {Ϭø{Ÿ Ä•düTÔqï yê]ì rdüT¬øfi¯óÔHêïs¡T ø±ã{Ϻ Çìï s√E\T ô|≥Tº≈£îqï ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·\T¢‘·THêïs¡qï nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á eTT>∑T Zs¡÷ yê]øÏ nqT≈£L\+>± ñ+&˚yê]øÏ {Ϭø≥T¢ Ç|æŒ+#·T ≈£î+{≤s¡ì, ‘·eT˝≤+{Ï ø=‘·Ô eTTU≤\≈£î {Ϭø≥T¢ Ç|æŒkÕÔs¡ì, ‘·eT ù|s¡¢qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤s¡qï qeTàø£+ ‘·–Zb˛‘·÷ ñqï<äì ˇø£ ÄXÊeVüQ&ÉT n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

dü+.\T>± ◊.mdt.m.m|òt ô|‘·Ôqy˚T nø£ÿ&É q&ç∫+~. n+<äTe\q Ä|òüÈHé ø=+&É˝À¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·Tqï ôV≤sêsTTHé ì n]ø£{≤º\ì s¡cÕ´ |ü<˚ |ü<˚ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+<äì, ø±˙ nyÓT]ø± qT+&ç düVü≤ø±s¡+ n+<ä˝Ò<äì s¡cÕ´ ≥T&˚ ‘Ó*|æ+~. Ä|òüÈHé ˝À Á&É>¥‡ ñ‘·Œ‹Ô ìs√<ÛëìøÏ nyÓT]ø± @$÷ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì kÕø屑·÷Ô Ä <˚X¯ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄‹Hé dü«j·T+>± Äs√|æ+∫q|üŒ{Ïø° nyÓT]ø± qT+&ç ‘·–q düŒ+<äq ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

nyÓT]ø± e÷Á‘·+ ‘êqT Ä|òüÈHé Á&É>¥‡ ìs√<ÛëìøÏ 7 _*j·THé &Ü\s¡T¢ Ks¡Tà ô|{≤ºqì #Ó|æŒHê <ëì |òü*‘·+ e÷Á‘·+ MdüyÓT‘·TÔ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ $X‚wü+. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ñÁ¬øsTTHé dü+øå√uÛ≤ìï kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ nyÓT]ø±, Ç‘·s¡ Hê{À <˚XÊ\T Ä|òüÈìkÕ∆Hé ˝À Á&É>¥‡ ìs√<ÛëìøÏ »]–q ø±dæìï Á|üj·T‘êï\qT ≈£L&Ü n≥¬øøÏÿ+#êsTT. s¡cÕ´‘√ ñeTà&ç Á|üj·T‘êï\qT ì*ù|düTÔqï≥T¢ Hê{À, nyÓT]ø± \T Á|üø£{Ï+#êsTT.

]\jÓTHé‡ô|’ $÷&çj·÷ $_Ûqï yÓ’K] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: ô|<ä› ô|<ä› ø£+ô|˙\T $÷&çj·÷qT e÷´H˚CŸ #˚kÕÔj·Tì $eTs¡Ù\T m|ü⁄Œ&É÷ $ì|ædü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT. Ç|üŒ{Ïπø ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\T q÷´dt #Ûêqfi¯¢ $uÛ≤>∑+˝À Á|üy˚•+∫, yê{Ïì q&ç|æ+#·T≈£î+≥THêïsTT. e÷´>∑C…’qT¢, |üÁ‹ø£\T ≈£L&Ü #ê˝≤ es¡≈£î ô|<ä› ø£+ô|˙\ ô|<ä› ‘·\ø±j·T\ #˚‘·T˝À¢ q&ÉTdüTÔHêïsTT. ø±˙ Ç$ me] Á|üjÓ÷»Hê\T yês¡T ø±bÕ&ܶìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. ø±˙ ˇø£ÿ] Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ nìï |üÁ‹ø£\T Á|üj·T‹ïkÕÔj·÷ nH˚ dü+<˚Vü≤+ ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT <ëìøÏ düe÷<Ûëq+ ne⁄qH˚˝≤ ø=ìï ñ<ä+‘ê\T yÓ\T>∑T #·÷düTÔHêïsTT. ‘êC≤>± ]\jÓTHé‡ ø£+ô|˙ $wüj·T+˝À $÷&çj·÷ e´eVü≤]+∫q rs¡T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔ+~. e÷]à 22q ˇø£ {≤´+ø£sY ù|*q yês¡ÔqT $˝ÒK] ˇø£ |üÁ‹ø£˝À Ç#êÃ&ÉT. n+<äT˝À n‘·qT Ä {≤´+ø£sY ]\jÓTHé‡ ø£+ô|˙~>± ù|s=ÿHêï&ÉT. ø±˙ Á|ü#·T]‘·yÓTÆq yês¡Ô˝À ]\jÓTHé‡ nH˚ e÷≥ e÷j·TyÓTÆb˛sTT+~. eTT+u…’ nVü≤à<ëu≤<é C≤rj·T s¡Vü≤<ë]˝À »]–q á Á|üe÷<ä+˝À @&ÉT>∑Ts¡T eTè‘·T´ yê‘· |ü&ܶs¡T. |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. á yês¡ÔqT Væ≤+<ä÷, f…’yéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷, Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt Á|ü#·T]+#êsTT. Væ≤+<ä÷ á yês¡ÔqT eTT+<äT ù|õ˝À Ç∫Ã+~. ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY ù|\T&ÉT‘√ @&ÉT>∑T] düJe <äVü≤q+ nH˚ ns¡∆+ e#˚Ã˝≤ o]¸ø£ ô|{Ϻ+~. f…’yéT‡ eTT+u…’ m&çwüHé dæ{° ù|õ˝À bò˛{À\‘√ düVü‰ yês¡ÔqT Ç∫Ã+~. 35y˚\ ©≥s¡¢ ÇHéù|ò¢eTãT˝Ÿ |ü<ësê∆ìï rdüT¬øfi¯óÔqï Ä {≤´+ø£sY düèwæº+∫q ;Ûã‘ê‡ìï ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻ+~. Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt 8e ù|J˝À y˚dæ+~. nsTT‘˚ Äs√E yÓTT<ä{Ï ù|õ˝À j·÷&ÉT¢ m≈£îÿe ñ+&É&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. nsTT‘˚ Væ≤+<ä÷ |üÁ‹ø£ e÷Á‘·y˚T Ä {≤´+ø£sY ]\jÓTHé‡ ø£+ô|˙<äì sêdæ+~. $T>∑‘ê ¬s+&ÉT |üÁ‹ø£\T Ä $wüj·÷ìï Á|ü#·T]+#·˝Ò<äT. nsTT‘˚ Ç~ es¡≈£î Ç˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+

ø£+ô|˙\ ù|s¡T¢ sêj·T&É+˝À Ä ¬s+&ÉT |üÁ‹ø£\T dü+ø√∫+#·˝Ò<äT. ø±˙ ákÕ] e÷Á‘·+ ÄsY nH˚ |ü<ëìï e~˝ÒXÊsTT. á j˚T&ÉT »qe]˝À uÛ≤s¡‘Y ô|Á{À*j·T+ Á|üe÷<ä+, >∑r j˚T&ÉT @Á|æ˝Ÿ˝À ôV≤#Y|æ m˝Ÿ|”J eT+>∑fi¯Ss¡T Á|üe÷<ä+ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ø£+ô|˙\ ù|s¡¢qT ìs¡“¤j·T+>± sêXÊsTT. Ç˝≤ ¬s+&ÉT |üÁ‹ø£\T ˇø£ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙ ù|s¡TqT yês¡Ô˝À qT+∫ ‘=\–+#·&Üìï j·÷<Ûäè∫Ãø£+ nqTø√yê˝≤? ˝Òø£ dü+bÕ<ä≈£î\ ìs¡íj·T+ nqTø√yê˝≤ Ç<˚ $wüj·÷ìï ˇø£ q÷´dt @C…˙‡ f…’yéT‡, mø˘‡Áô|dt |üÁ‹ø£\ dü+bÕ<ä≈£î\qT Á|ü•ïùdÔ yês¡T düe÷<ÛëHêìï Ç#˚Ã+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ ¬s+&√ s√E e÷Á‘·+ Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt »yê_∫Ã+~. ‘êeTT yês¡ÔqT Á|æ+fÒ #˚ùd düeTj·÷ìøÏ ø£+ô|˙ ù|s¡T ô|’ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì, n+<äTπø yês¡Ô˝À Çe«˝Òø£b˛ j·÷eTì ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ á ]b˛sYºqT e÷]à 25q |üÁ‹ø£˝À, yÓuŸôd’{Ÿ˝À ≈£L&Ü Ç∫Ã+~ mø˘‡Áô|dt. n+<äT˝À ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY s¡+<Ûäyê Á{≤Hé‡b˛sYº≈£î #Ó+~q<äì ù|s=ÿ+~. ]\jÓTHé‡ ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ $q‹ ÄsêZìø˘‡≈£î n$Tàq m+{°;á nH˚ s¡kÕj·Tq+ n<äì eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· Á|ü#·T]+∫+~. á $wüj·÷ìï ìsê∆]+#·T ø√e&ÜìøÏ Á|üe÷<ä+ »]–q Hê{Ï qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ düeTj·T+ rdüT≈£î+~ Ä |üÁ‹ø£. Çø£ á yês¡ÔqT yÓuŸdü≥¢˝À ô|{Ϻq m˙¶{°M, J q÷´dt, Ç+&çj·÷ ≥T&˚, ◊;mHé ˝…’e⁄¢ ≈£L&Ü ]\jÓTHé‡ ù|s¡TqT mø£ÿ&Ü Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT. ø±˙ &ûmHé@ |üÁ‹ø£ e÷Á‘·+ KsêK+&ç>± ñqï~ ñqï≥Tº>± sêdæ+~. |òüTq‘· eVæ≤+∫q C≤rj·T #Ûêqfi¯ó¢ ≈£L&Ü ô|ò’¢{Ÿ˝À ô|’\≥T¢ &ÜqT‡\T #˚j·T&É+ Á|üe÷<äø£s¡eT+≥÷ yês¡Ô\T Çe«&É+˝À ñqï ÁX¯<ä∆qT á j·÷øχ&Ó+{Ÿ $wüj·T+˝À #·÷|ü˝Ò<äT. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq {≤´+ø£sY ø£+ô|˙ ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äT. Çy˚ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düTÔHêïsTT.


X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 3: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ‘Ó\T>∑T dæ˙ Á|üeTTKT˝…’q u≤\ø£èwüí, uÀj·TbÕ{Ï‘√ bÕ≥T ˝…C…+&é dæ˙ ãè+<ä+ düTe÷s¡T 34eT+~ kÕ«$Tyê]ì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ HÓ’y˚<ä´ $sêeT düeTj·T+˝À kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT dæ˙ q≥T\T ‹s¡T|ü‹ ãdü #˚dæ y˚≈£îe C≤eTTq ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ˝…C…+&é dæ˙ ãè+<ëìøÏ kÕ«$T <äs¡Ùq+

$<äT´‘Y düuŸùdºwüHé m<äT≥ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3:$<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï+<äTq ‘·eT |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·Tì m\ÿ‘·T]Ô eT+&É\ ¬s’‘·T\T $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé m<äT≥ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ä+<√fi¯q˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q 300 eT+~ ¬s’‘·T\T $<äT´‘Y ùdºwüHé≈£î #˚s¡Tø=ì Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 15 s√E\ ÁøÏ‘·+ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY ø±*b˛sTT+<äì, eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+#·T≈£îHêï mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì, Bìe\¢ #˚‹øÏ edüTÔqï eTø£ÿC§qï, e] |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mìïe÷s¡T¢ ‘·eT >√&ÉTqT $qï$+#·T≈£îHêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì &çÇì ¬s’‘·T\T ì\BXÊs¡T. düŒ+~+∫q &çÇ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚sTTkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 3: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡Ù HêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ 16 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡«q+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]«+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 10 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300 s¡÷bÕ j·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+ &É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 4>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ \T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’H√¢ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ bÕ\T, bı+>∑*, eT+∫˙s¡TqT ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+&ç {Ï{Ï&ç n~Û ø±s¡T\T n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡Dø±sê´ \j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50,100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äT u≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+>± ñ+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tì <ä]«+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, ãT<Ûäyês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq 3>∑+≥\ qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 50,281eT+~ kÕ«$Tyê]ì <ä]«+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ $Vü≤]+∫q ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 3: ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ\dæ ñqï l ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T yê] yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\˝À 7e s√E >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. kÕ«$Tyê]ì y˚≈£îeC≤eTTq düTÁ|üuÛ≤‘·+‘√ y˚T˝§ÿ*|æ ‘√e÷\ ùde, düVü≤ÁdüÔHêe÷s¡Ãq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î kÕ«$Tyê]ì n\+ø£]+∫ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs–+#ês¡T. 11>∑+≥\qT+&ç 12>∑+≥\ es¡≈£î ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\≈£î düï|üq ‹s¡TeT+»q+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ nq+‘·s¡+ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\qT y˚+#˚|ü⁄>± yêVü≤q eT+&ÉbÕìøÏ rdüTø=∫à düT>∑+<Ûä |ü⁄cÕŒ\T, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, |ü≥Tº |æ‘ê+ãsê\‘√ dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ n~Ûs√Væ≤+∫ ‹s¡TM<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+| ü#˚XÊs¡T. yêVü≤q+ eTT+<äT >∑»sêE\T, eèwüuÛ≤\T, nXÊ«\T ø£<äT\T‘·T+&É>±, õj·T+>∑s¡¢ y˚<äeT+Á‘ê\T, uÛÑø£Ô ãè+<ë\ ø√˝≤{≤\T, #·ø£ÿuÛÑ»q\T, πøs¡fi≤ yêsTT<ë´\T uÛÑ≈£îÔ\qT $X‚wü+>± n\]+|ü#˚XÊsTT. ô|<ä› dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T e÷&Ü M<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+∫ kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+∫ ‘·]+#ês¡T. düø£\ JesêdüT\≈£î yÓ\T>∑Tì#˚Ã~ dü÷s¡T´&ÉT.. n˝≤+{Ï dü÷s¡T´&çì ‘·q yêVü≤q+>± #˚düT≈£îì lsêeTkÕ«$Tyês¡T d”‘·,\ø£åàD düy˚T‘·+>± }πs>±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä›, ∫qï õj·T+>∑s¡T¢, |ü]bÕ\q C…áy√ b˛˝≤ uÛ≤düÿsY, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ Vü≤πs+Á<äHê<∏é, @áy√ Á|ükÕ<äeT÷]Ô bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<√´>∑T\+<äs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûë´q´$T∫Ãq+<äTq ñ<√´>∑T\+<äs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãsY˝À b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT ñ<√´>∑T\≈£î Ç∫Ã, yê] qT+∫ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ ÄyÓT düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düTe÷s¡T 60 y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\T bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. 30 y˚\ eT+~ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~‘√ bÕ≥T b˛©dt, ÄsY{°d”, Áô|’y˚{Ÿ Á&Ó’es¡T¢, yê] ndæôdº+{Ÿ\T, yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢, yÓuŸ ø±dæº+>¥˝À bÕ˝§Zì $<ë´s¡T∆\T 30 y˚\ eT+~ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ yê]øÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T eTTÁ~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. MTs¡+<äs¡÷ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. b˛düº˝Ÿ XÊK qT+∫ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ˇø£ H√&É˝Ÿ n~Ûø±]ì @sêŒ≥T #˚dæ, yê] bò˛Hé qHÓ+ãs¡T¢, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±]øÏ n+<äCÒj·÷q˝≤ïs¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝ÀqT b˛düº˝Ÿ dæã“+~ @sêŒ≥T #˚dæ, e∫Ãq b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT dü+ã+~Û‘· ÄsYz\≈£î üÁ|ü‹ s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. øö+{Ï+>¥ s√E ≈£L&Ü ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ es¡≈£î n+<äCÒj·÷\ì, øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yê]ì nqTeT‹+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕdt ÇkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY edü+‘·sêe⁄, ø±øÏHê&É dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä|òt b˛düº˝Ÿ n»à‘·T˝≤¢, neT˝≤|ü⁄s¡+ ndæôdº+{Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ, b˛düº˝Ÿ πøMmdtmHé q]Ù+Vü≤sêe⁄, sê»eT+Á&ç ndæôdº+{Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ, b˛düº˝Ÿ &ûmdtMmHé ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lyê] ùde˝À Á|üeTTKT\T @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ e≈£îfi≤e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. u≤\ø£èwüí, dæ˙ ãè+<ëìøÏ s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\T Äos¡«#·Hê\T |ü\Tø£>± C…áy√ lìyêdüsêE, Ä\j·T

&ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD kÕ«$Tyê] rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. Ä\j·T+ yÓ\T|ü\ V”≤s√ u≤\ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝…C…+&é ∫Á‘·+ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ˝…C…+&é dæ˙ ãè+<ä+ $»j·T j·÷Á‘· ø=qkÕ–düTÔqï+<äTq

u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\≈£î >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT ]ôd|ü¸Hé πø+Á<ë\˝À rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ‘√ yê{Ïì &ç$»Hé πø+Á<ë\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Ä yêVü≤Hê\ yÓ+ã&ç ÄsYz\T, @ÄsYz\T ‘·|üŒìdü]>± nqTdü]+∫ yÓfi≤¢\ì mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. »&ûŒ{°d” , m+|”{°d” mìïø£\ @sêŒ≥¢qT mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ qT+∫ eT+&É\ kÕ∆sTT n~Ûø±s¡T\‘√ M&çjÓ÷ ø±H錤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+∫ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ |ü]o\≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ>± ì*∫+<äì n<˚ Ø‹˝À »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT Äj·Tq Á|üX¯+dæ+#ês¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ø√¢CŸ&é yêVü≤Hê\˝À ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\≈£î ‘·s¡*+#ê\Hêïs¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡T∆\≈£î eTT+<äT>±H˚ düe÷#ês¡+ n+~+∫ yês¡T u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\ yÓ+≥ eTs√ yêVü≤q+˝À Á|üj·÷DÏ+#·e#·ÃHêïs¡T. u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\‘√ bÕ≥T |ü+|üe\dæq dü+ã+~Û‘· kÕº≥T´≥Ø |üÁ‘ê\T Ä u≤≈£î‡\‘√H˚ ø£*|æ |ü+bÕ\Hêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ b˛*+>¥ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<änsTTq<äì »&ûŒ{°d”, m+|”d”{° mìïø£\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ »s¡T>∑T‘êsTT ø±ã{Ϻ b˛*+>¥ X¯è≤‘·+ eT]+‘· m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì z≥sY dæ¢|ü⁄Œ\T düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ |ü+|æD°øÏ ÄsYz\T n‘·´+‘· ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T, b˛*+>¥ kÕe÷Á–, yêVü≤Hê\ @sêŒ≥T¢ z≥s¡T dæ¢|ü⁄Œ\T, yÓuŸ ø±dæº+>¥, b˛*+>¥ dæã“+~ uÛÀ»q @sêŒ≥T¢ n˝≤π> b˛*+>¥ dæã“+~øÏ &û@ #Ó*¢+|ü⁄ n+X¯è≤\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T |ü]o\q düÁø£eT+>± ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T. u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡T˝À nuÛÑ´s¡T∆\ ù|s¡T¢, >∑Ts¡TÔ\T, es¡Tdü Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ\T <=s¡\≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. @yÓTÆHê ‘·|ü⁄Œ\T »]–‘˚ Øb˛*+>¥ #˚j·÷*‡ edüTÔ+~, ø±ã{Ϻ ÄsYz\T n‘·´+‘· C≤Á>∑‘·Ô‘√ e´eVü≤]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T Ç|üŒ{Ïπø m+&ûz\ U≤‘ê\≈£î ã~© #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. |”z, @|”z, z|”z\T m+‘· #Ó*¢+#ê˝À yê] uÛÀ»Hê\≈£î m+‘· Ks¡Tà #˚j·÷˝À ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. b˛*+>¥ kÕe÷Á– |ü+|æD°, ‹]– rdüTø√e&É+ eT+&É\ πø+Á<ë\˝À #˚j·÷\ì ‘·<äT|ü] Ä u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ‘√ &ç$»Hé Á|ü<Ûëq

z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ m˙®y√\T H˚&ÉT sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ m˙®y√\T H˚&ÉT sê´© ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @|”m˙®y√ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å , ø±s¡´<äs¡TÙ\T ã÷]>∑ Äosê«<ä+, |æ‘êì Á‹Hê<Ûé\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh mìïø£\ n~Ûø±] õ˝≤¢≈£î edüTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ qT+∫ yêVü≤q sê´© ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì, Ä sê´©˝À uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ bÕ˝§Z+{≤s¡ì Ms¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±øÏHê&É q>∑s¡ M<ÛäT˝À¢ düTe÷s¡T 1000 yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\T bÕ˝§Z+{≤j·Tì á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T $e]+#ês¡T.

Á>±eT Á>±e÷˝À¢ ;CÒ|” Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É dæ{°, @Á|æ˝Ÿ 3: Á>±eT Á>±e÷˝À¢ ;CÒ|” Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï áHÓ\ 6e ‘˚Bq »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï≥T¢ n˝≤π> Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ Á>±eT+˝À, |ü≥ºD≤˝À¢, ;CÒ|” bÕغ ø±sê´\j·÷\ e<ä› ;CÒ|” C…+&ÜqT Ä$wüÿ]düTÔqï≥T¢ ;CÒ|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T @≥T≈£L] dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ ;CÒ|” ø±sê´\j·T+˝À n<˚ s√E 3 >∑+≥\≈£î qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsêìï #·÷&Ée#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh øÏkÕHé yÓ÷sêà Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷\ø=+&Éj·T´, dæ{° Áô|dæ&Ó+{Ÿ ô|’&Ü uÛ≤eqÁ|ükÕ<é, dæ{° »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø #Óø±ÿ s¡y˚Twt, nôd+;¢ ÇHé#êsY® ≈£L∫eT+∫ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, sêe÷sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇ*+|æj·÷&é\˝À Ä~‘·´ Á|ü‹uÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: dæyÓ÷ bòÂ+&˚wüHéyês¡T |òæÁãe] HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q C≤rj·T ãj·÷\J, Ç+^¢wüß, Ø»ì+>∑T n|æº≥÷´&é >∑+>∑sêEq>∑sY Ä~‘·´ $<ë´s¡T∆\T $X‚wü Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]#ês¡T. ãj·÷\J ˇ*+|æj·÷&é˝À 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï yÓ’.uÛ≤eq C≤rj·T kÕ∆sTT˝À 3e sê´+≈£îqT, Ç+^¢wüß ˇ*+|æj·÷&é˝À 6e

s¡÷.10.68\ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 3: mìïø£\ ìã+<Ûäq˝À¢ uÛ≤>∑+>± yêVü≤Hê\ qT ‘·ìF #˚düTÔqï yêVü≤Hê\ ‘·ìF ô|¢sTT+>¥ kÕÿ«&é n~Ûø±] sê|òüTy˚+Á<äHê<∏é Ms¡|ü⁄Hêj·TTì |ü˝…¢ eT+&É\+ ñs¡T≥÷s¡T e<ä› s¡÷.10.68\ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düTø=Hêïs¡T. s¡|òüTy˚+Á<äHê<∏é >∑Ts¡Tyês¡+ ñs¡T≥÷s¡T e<ä› yêVü≤Hê\ ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T. á Áø£eT+˝À z ˝≤Ø˝À Á|üj·÷D°düTÔqï Çs¡Te⁄s¡T e´≈£îÔ\qT ‘·ìF#˚XÊs¡T. M] e<ä› qT+&ç s¡÷.10.68\ø£å\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘êeTT |ü‹Ô yê´bÕs¡T\qT+∫ yê´bÕs¡ ì$T‘·Ô+ á q>∑<äTqT rdüT¬øfi¯ó‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á q>∑<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ m≥Te+{Ï s¡o<äT\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕÿ«&é n~Ûø±] sê|òüTy˚+Á<ä Ä q>∑<äTqT d”CŸ #˚XÊs¡T. d”CŸ #˚dæq q>∑<äTqT ◊{Ï XÊK≈£î n|üŒ–düTÔHêïeTHêïs¡T. á q>∑<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä<Ûësê\T #·÷|æ+∫ q>∑<äTqT rdüT¬øfi¯¢e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ô|<ä›<äsêZqT <ä]Ù+#·T≈£îqï dæ˙ q≥T\T ø£èwüí+sêE πø+Á<ä+˝À >∑T]Ô+∫q ÁkÕº+>¥ s¡÷yéTq≈£î ‘·s¡*+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. yÓuŸø±dæº+>¥ @sêŒ≥T¢ |üø±ÿ>± #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À yÓuŸø±dæº+>¥˝À ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ sê+h+˝Àì Á|ü<ÛäeT kÕ∆q+˝À q**∫+<äì n<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\˝À ≈£L&Ü |üì#˚dæ õ˝≤¢≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘˚yê\Hêïs¡T. ÄsYz\T, m+ÄsYz\T b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸø±dæº+>¥≈£î nedüs¡yÓTÆq |üesY, ;mdtmHém˝Ÿ bÕsTT+≥T¢ ‘·~‘·s¡ n+X¯è≤\qT e´øÏÔ>∑‘·+>± |ü]o*+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê e÷sYÿ&é ø±|”\qT ‘·«]‘·>∑‹q dæ<ä∆+ #˚j·÷\Hêïs¡T. e÷sYÿ&é ø±|”\˝À >∑\ @mdt&û C≤_‘ê˝À ñqï z≥sY z≥T y˚j·T&ÜìøÏ eùdÔ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ˝Ò≈£î+&Ü z≥T y˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹+#·sê<äì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ dæã“+~ ø=s¡≈£î n˝≤π> s¡÷{Ÿ Ä|ò”düs¡T¢, CÀq˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢ ø=s¡≈£î, u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\≈£î ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq yêVü≤Hê\qT &ç|üP´{° Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø£$TwüqsY @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì, yê{ÏøÏ nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ã&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ dæã“+~ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ‹]– n|üŒ–+∫q ‘·<äT|ü] yê], yê] ÁbÕ+‘ê\≈£î ‹]– yÓfi¯¢&ÜìøÏ ÄsY{°d” ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áz m+.dü÷s¡´uÛÑ>∑yêHé, &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], eTTì‡|ü˝Ÿ ÄsY&û s¡y˚Twt, &û|”z m˝Ÿ.l<ÛäsY¬s&ç¶, ÄsY&ûz\T, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ôdø√ºs¡˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·s¡>∑‹ qT+∫ õ.BÛs¡CŸ≈£îe÷sY C≤rj·T kÕ∆sTT˝À 2e sê´+≈£î, n˝≤π> &ûMmdtmHé kÕπø‘Y 5e sê´+≈£î, _.düT˙‘· 6e sê´+≈£î, &ûmdtmHé dü+»q 7e sê´+≈£î kÕ~Û+#ês¡T. n˝≤ 8e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ õ.dü‘·´e+o 1e sê´+≈£î, 9e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ mHé.<Ûäs¡DÏ ÁX‚j·THé 4e sê´+≈£î, _.eTDÏø±+‘Y 8e sê´+≈£î, CÒMmHé #·Áø£e]Ô 9e sê´+≈£î bı+<ës¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ yÓ’.uÛ≤eq 1e sê´+≈£î, myéT.Á|üB|t 2e sê´+≈£î, _.dü÷s¡´$XÊ˝Ÿ 4e sê´+≈£îqT kÕ~Û+#ês¡T. n˝≤π> Ø»ì+>¥ n|æº≥÷´&é |üØø£å˝À 9e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ ¬ø.$»j·T\ø°åà 4e sê´+≈£î, õ.kÕsTTBÛs¡CŸ 5e sê´+≈£îqT, 10e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ mMmdt eTDÏø±+‘Y 9e sê´+≈£î kÕ~Û+#ês¡ì Á|æì‡|ü˝Ÿ C….yÓTTsTTHê ‘Ó*bÕs¡T.

m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥ @Á|æ˝Ÿ 3: eT+&É\+˝À »s¡T>∑T m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ mìïø£\ ]≥]ï+ >¥ n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\+˝À 20 Á>±e÷\≈£î 69 b˛*+>¥ ùdºwüHé\T ñ+&É>± 69 eT+~ |”y√\T, 69 @|”y√\T ñ+&É>±, z|”y√\T 207 eT+~ì ìj·T$T+#êeTì b˛*+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ, kÕeTs¡¢ø√≥ pìj·TsY ø±˝ÒJ Á>ö+&é qT+∫ |ü+|æD° #˚ùd $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 5e ‘˚B ñ<äj·T+ qT+∫ pìj·TsY ø±˝ÒJ Äes¡D˝À mìïø£\ dæã“+~ b˛*+>¥ yÓT{°]j·T˝ŸqT rdüT≈£îì yê]øÏ πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*yÓfi≤Ôs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+&É˝≤ìï ¬s+&ÉT CÀHé\T>±q÷, ◊<äT s¡÷{Ÿ\T>±q÷ $uÛÑõ+#êeTì, M{ÏøÏ CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq $es¡D Ç#êÃs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüqT¢ 2,7,8,9,17,20,24,25, 26,27,52, 53, 54,55,56,57,63,67 \˝À yÓTÆÁø√ nã®s¡«sY‡qT, 30 πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸ ¬øy˚Tsê\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. Mπs ø±≈£î+&Ü eTs√ eTT>∑TZs¡T M&çjÓ÷Á>±|òüs¡¢qT ≈£L&É ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&ûy√ C….y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á ˇø£ÿkÕ] neø±X¯+ Çe«+&ç!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: Äj·Tq ˇø£|ü&ÉT õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±<äT.. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ‹s¡T>∑T˝Òì sê»ø°j·Ty˚‘·Ô. Äj·Tq #Ó|æŒqyê]øÏ @ n~ÛcÕºqyÓTÆHê nôd+;¢ {Ϭø{Ÿ Ç#˚Ã~. ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z+˝À ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± m~–q áj·Tq H˚&ÉT nôd+;¢øÏ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î nìïbÕغ\ >∑&É|ü\÷.. ‘=ø±ÿs¡T. nsTT‘˚ @ bÕغ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î {Ϭø{Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î dü+dæ<ä∆‘· e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Äj·TH˚ eTTÁ<ä>∑&É |ü<äàHêuÛÑ+. sê»ø°j·÷˝À¢, ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ esêZ˝À¢ n‘·´+‘· ù|s¡T Á|ü‹wüº\T >±+∫q eTTÁ<ä>∑&É |ü<äàHêuÛÑ+≈£î nìï bÕغ\T yÓTT+&ç #˚sTT #·÷bÕsTT. sê»ø°j·÷˝À¢ ‘·eT dü+#·\q ìs¡íj·÷\‘√ ‹s¡T>∑T˝Òì Hêj·T≈£î&ç>± m~–q eTTÁ<ä>∑&É |ü<äàHêuÛÑ+ Á|üdüTÔ‘·+ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ d”≥T Çyê«\ì <ë<ë|ü⁄ nìï bÕغ\qT ø√]Hê..Äj·Tq ÄX¯ H˚s¡y˚s¡ø£b˛e&É+‘√ Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ~>±\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î á ˇø£ÿkÕ] ‘·qqT myÓTà˝Ò´>±

‹s¡T|ü‹˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT dæìe÷ Vü‰˝Ÿ˝À Áù|ø£å≈£î\ eT<Ûä´ ∫Á‘êìï #·÷ùd+<äT≈£î >±qT ‘·eT ãè+<ä+ $#˚Ãdæ+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± kÕ«$T ÄodüT‡\ ø√dü+ ‘êeT+‘ê e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT ‘·«s¡˝ÀH˚ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ekÕÔqì, nôd+;¢ø±? bÕs¡¢yÓT+{Ÿø±? nH˚~ ‘·q u≤e #·+Á<äu≤ãT #·÷düT≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êeT+‘ê ˝…C…+&é ∫Á‘·+ $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ Ä Äq+<ä+˝À ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± eTTÁ<ä>∑&É ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥s¡¢qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. m˙ºÄsY dü÷Œ¤]Ô‘√ 1982˝À @s¡Œ&çq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À ‘·q sê»ø°j·T J$‘êìï ns¡+π>Á≥+ #˚dæq eTTÁ<ä>∑&É |ü<äàHêuÛÑ+ Ä mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~ m¬ø’‡CŸ XÊKeT+Á‹>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü {≤ºs¡T. eT÷&ÉTkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q |ü<äàHêuÛÑ+ ‘·s¡Tyê‘· sê»ø°j·T+>± ø=+‘· ø£qTeTs¡T>∑j·÷´s¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’, ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z düeTdü´\ô|’ ñ<ä´e÷\T #˚dæ q |ü<äàHêuÛÑ+ {Ï&ç|æ qT+&ç ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚] 2009˝À |æsƒê|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷» ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{°#˚XÊs¡T. Á|üC≤sê»´+bÕغ myÓTà˝Ò´ e+>± ^‘· #˚‹˝À z&çb˛j·÷s¡T. ‘·s¡Tyê‘· »>∑Hé ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ˝À #˚] HÓ\s√E\T ‹s¡>∑≈£î+ &ÜH˚ ô|+&Ó+ <=s¡u≤ãT‘√ ñqï sê»ø°j·T yÓ’s¡+ ø±s¡D+>± Ä bÕغøÏ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡T.

Á|üdüTÔ‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Á|ü‹ÔbÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç nôd+;¢ {Ϭø{ŸqT Ä•+∫q Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dü bÕغ\ qT+&ç {Ϭø{ŸqT Ä•+#ês¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq yÓ’K] ‘Ó*dæ ñqï ø±s¡D+>± ø±˙, Á|ü‹ÔbÕ&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ U≤∞>± ˝Òø£b˛e&É+ >±˙ Äj·Tq≈£î @ bÕغ {Ϭø{Ÿ Ç#˚Ã+<äT≈£î mes¡TeTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q dæ{Ï+>¥ myÓTà˝Ò´ |üs¡«‘· ∫{Ϻu≤ãT≈£î yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ nuÛÑ´]ú>± $. düTu≤“sêe⁄≈£î n|üŒ{Ïπø d”≥T Ksês¡T ø±e&É+‘√ Äj·Tq ÄX¯ H˚s¡y˚s¡˝Ò<äT. áH˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‹ÔbÕ&ÉT qT+&˚ ‘êqT dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚kÕÔqì.. á ˇø£ÿkÕ]øÏ ‘·q≈£î neø±e+ Çyê«\ì Äj·Tq ‘·«s¡˝À Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#˚ neø±XÊ\THêïsTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, @Á|æ˝Ÿ 3: ø£&É|üq>∑s¡+˝Àì nMTsY |”sY <äsêZ(ô|<ä› <äsêZ)qT dæ˙ q≥T\T j·TT.ø£èwüí+sêE, Äj·Tq düreTDÏ XÊ´eT˝≤<˚$ <äsêZ Á|ü‹ì~Û nMTsY yê]øÏ ÄVü‰«q+ |ü*øÏ <äsêZ $•wü˜‘·qT $e]+#ês¡T. <äsêZ˝Àì >∑Ts¡Te⁄\ düe÷<ÛäT\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡∆q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£èwüí+sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äsêZ dü+<äs¡Ùq‘√ >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ bı+<ëqì #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. m|üŒ{Ï qT+∫ á <äsêZqT dü+<ä]Ù+#ê\H˚ ø=]ø£ ñ+&˚<äì n~ H˚{ÏøÏ r]+<äHêïs¡T. n+<äs¡÷ u≤>∑T+&Ü\ì ÁbÕ]ú+#êeTHêïs¡T. _C…|æ bÕغ ‘·s¡|òü⁄ MTs¡T mø£ÿ&ç qT+∫ m+|”>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡ì MT&ç j·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î ø£èwüí+sêE düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô <äsêZ˝À sê» ø°j·÷\T e÷{≤¢&É&É+eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. nq+ ‘·s¡+ ø£èwüí+sêE sê»+ù|≥˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï _C…|æ õ˝≤¢ ø±s¡´ ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. e÷s¡Z eT<ä´+˝À sêÁwüº+˝À ¬s+&√ uÛÑÁ<ëÁ~>± Á|üdæ~∆>±+∫q ˇ+{Ï$T ≥º lø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T (@ø£•˝≤q>∑s¡+)ì <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T #·]Á‘·qT Ä\j·T <Ûäs¡à ø£s¡Ô\ eT+&É\ #Ó’s¡àHé _. qs¡dæ+VüQ\T ø£èwüí+ sêE≈£î $e]+#ês¡T.

ô|Á{À <Ûäs¡\T ô|+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <˚$qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: ô|Á{À˝Ÿ, &çõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt bÕغ<˚qì $qTø=+&É e÷J myÓTà˝Ò´ Ä+»H˚j·TT\T Äs√|æ+#ês¡T. á HÓ\ Äs¡Tq »s¡>∑qTqï »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì XÊe˝≤´ |ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À >∑\ |ü\T Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹˝Òì düe÷»+ @s¡Œ&Ü\+fÒ {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. sêuÀj˚T Á|üuÛÑT‘·«+ {Ï&ç|æ<˚qì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+#˚ |ü+≥≈£î ˇø£ {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«y˚T eT<䛑·T <Ûäs¡ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·ø£b˛sTTq+<äTH˚ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. $»j·Tyê&É, >∑T+≥÷s¡T eT<Ûä´ d”e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± r]Ã~<äT›‘êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T Äj·Tq yÓ+≥ |üs¡´≥q˝À ñHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: $<ë´s¡Tú\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ J$‘·+˝À @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\s¡ì &Üø£ºsY ˝ø£åàj·T´ nHêïs¡T. $qTø=+&É eT+&É\+˝Àì ô|<ä›ø£+#·s¡¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq dæ$˝Ÿ ¬ø]j·TsY ¬>’&ÉHé‡ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $XÊ«dü+ e´øÏÔ˝Àì ~e´‘ê«ìï, #Ó’‘·Hê´ìï yÓ*øÏrdüTÔ+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú˝À¢ >∑\ X¯øÏÔ kÕeTsê∆´\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T düè»Hê‘·àø£‘·‘√ e´eVü≤]+#ê\ì nHêïs¡T. dæ$˝Ÿ |üØø£å\T πøe\+ ñqï‘· esêZ\ yê]πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj·Tqï nb˛Vü≤\qT ‘=\–+#ê\ì, Á>±eT ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\qT Ä |üØø£å\≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, s¡y˚TXŸ, ø£ØeTT˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\≈£î ì<ÛäT\T ø=s¡‘·‘√ ≈£L©\T Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3: ñbÕ~ÛøÏ ì<ÛäT\T ø=s¡‘· sêe&É+ e\q |üì#˚ùd ≈£L©\≈£î >∑‘·HÓ\ 19 qT+&ç _\T¢\T n+<äø£b˛e&É+‘√ rÁe Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±e÷˝À¢ e´ekÕj·T |üqT\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ≈£L©\T n+<äs¡÷ ñbÕ~Û |üqT\≈£î yÓfi¯ó ‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À #ê˝≤#√≥¢ ø=+‘·eT+~ ≈£L©\≈£î 50s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ ≈£L* e∫Ãq dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. á düeTdü´‘√ bÕ≥T #˚ùd |üìøÏ ≈£L&Ü nqT≈£îqï düeTj·÷ìøÏ &ÉãT“\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À >∑‘· HÓ\˝À 2.20\ø£å\ qT+∫ 2.50\ø£å\eT+~ es¡≈£î ≈£L©\T |üì#˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À kÕ<Ûë s¡D+>± 100s¡÷bÕj·T\ ≈£L* e∫Ãq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. á ˝…ø£ÿõ˝≤¢˝À s√E≈£î <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T _\T¢\T ≈£L©\≈£î #Ó*¢+#ê*. n+fÒ >∑‘· HÓ\ 19 qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î ôd\e⁄ s√E\T $TqVü‰sTTùdÔ 11s√E\T $TqVü‰sTTùdÔ 22ø√≥T¢ s¡÷bÕj·T\ _\T¢\T ≈£L©\≈£î #Ó*¢+ #ê*‡ ñ+~. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT _\T¢\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·÷ dæã“+~ ÄHé˝…’Hé #˚düTÔHêïs¡T ø±˙.. á ì<ÛäT\T düeTdü´‘√ sêÁwüºkÕúsTT _\T¢\T eT+ps¡T ø±˝Ò<äT. |üì #˚dæHê _\T¢\T sêø£b˛e&É+‘√ ≈£L©\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ≈£L©\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


»>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì nuÛÑ´]∆+#ês¡T X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã*¢≈£îs¡e, @Á|æ˝Ÿ 3: yÓ’.mdt.ÄsY ô|’ n_Ûe÷q+ ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\≈£î ˇ≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+∫ yÓ’.mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì Ä bÕغ n<ä›+øÏ ìjÓ÷»ø£ es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô >={ϺbÕ{Ï s¡$≈£Le÷sY

ø£¬s+≥T ø√‘·‘√ kÕe÷qT´\ ø£cÕº\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: •+>∑sêj·Tø=+&É˝À ø£¬s+≥T ø√‘·e\q kÕe÷qT´\T ø£cÕº\bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\‘√ düVü‰ rÁe ø£¬s+≥T ø√‘· ñqï+<äTq <ëìô|’ Ä<ës¡|ü&çq #˚‹eè‹Ô<ës¡T\T eT]j·TT ø±¬sŒ+≥sY‡ rÁe Çã“+ <äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.#˚‹ì+&Ü |üì ñqï|üŒ{ÏøÏ düeTj·÷ìøÏ ø£¬s+≥T ˝Òø£b˛e≥+e\q cÕ|ü⁄\T e<˚› ø£¬s+≥T m|ü⁄Œ&ÉT edüTÔ+<√ nì |ü&ç>±|ü⁄\Tø±düTÔHêïs¡T. $<Ûë´s¡T›\≈£î |üØø£å\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ #·<äTe⁄ø=qT≥≈£î á ø£¬s+≥Tø√‘· düeTdü´ yê]ì≈£L&Ü rÁe Çã“+~ô|&ÉT‘·T+<äì $<Ûë´s¡T∆\T eT]j·TT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

{Ï&ç|æ bÕ\q˝ÀH˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T kÕ<Ûä´+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3 : eT+&É\+˝Àì ˇ$Tà, eT˝≤´&É, yÓ+ø£qïbÕ˝…+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ »]–q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT‘√H˚ sêÁwüº+ ˝À bÕs¡<äs¡Ùø£ bÕ\q kÕ<Ûä´eTì Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J eT+Á‹ |ü‹yê&É Hêsêj·TDkÕ«$THêj·TT&ÉT nHêïs¡T. bÕغ õ˝≤¢ n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û düTyê«&É s¡$X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt n$˙‹eTj·TyÓTÆ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Òs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄbÕغ qT+∫ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ edüTÔqï e\dü\qT ã{Ϻ Ä bÕغ U≤∞ nsTT+<äqï $wüj·T+ ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ\qqT »q+ ø√s¡T≈£î+ ≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. C…&ûŒ, eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø±\≈£î {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚düTÔqï yê]ì ¬>*|æ+#ê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√sês¡T. \ø£å\ ø√≥T¢ >∑&ç+∫q »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‹]– n~Ûø±sêìï n+<äTø√e&ÜìøÏ $|òü\j·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&Éì Hêsêj·TD kÕ«$THêj·TT&ÉT $eT]Ù+#ês¡T. s¡$X‚KsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ {Ï&ç|æøÏ ‹]– |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ edüTÔqï<äì nHêïs¡T. {°&ç|æøÏ |ü≥º+ ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü»\T ñ$«fi¯S¢s¡T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ bÕ\q˝ÀH˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú π><Ó\ sêC≤sêe⁄, m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T düTyê«&É eqC≤øÏå, n+ãfi¯¢ XÊs¡‘·, bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£&É>∑\ es¡\øÏåà, ‘·$TàHêj·TT&ÉT, ¬s&ç¶ y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìÿø£˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eV”≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ø£˝≤ø£ºsY $»j·T≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 3: Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï nôd+_¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫q |üqT˝À¢ me¬s’D n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eùV≤ôdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‹düT≈£î+{≤qì ø£˝…ø£ºsY $»j·T≈£îe÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. z≥s¡¢≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ùd«#·Ã>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓT–+#·T≈£îH˚ $<ä+ >± #Ó‘·´q´ |üs¡#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ôV’≤yÓs√&É¢ô|’ #Óø˘b˛düº\qT C≤Á>∑‘·Ô>± |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì nqTe÷q+ e∫Ãq Á|ü‹yêVü≤Hêìï ‘·ìøÏ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+‘·ø£ eTT+<äT neTàø±\T m+‘· es¡≈£î »]>±j·T Ç|ü⁄&ÉT eT<Ûä´+ m+‘· <äs¡≈£î ø√qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T <ëìøÏ dü+ã+~+∫q ]ø±s¡Tº\qT |ü]•*+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

yê´bÕs¡+ ø√düy˚T M&Üs¡T: C…’sê+s¡y˚Twt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 3: yê´bÕs¡+ ø√düy˚T ø±+Á¬>dtqT ø±eP] M&Ü s¡ì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ô|’ eT+&ç| ü&ܶs¡T. 40 @fi¯¢≈£î ô|’>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ ø=qkÕ>±s¡ì, πøe\+ yê´bÕsê\ ø√düy˚T sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tqø£+≥÷ ˇø£ dæ<ë∆+‘·+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq yêøö{Ÿ #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À Äj·Tq #˚dæq yê´K´\T ìsê<Ûës¡yÓTÆqeì nHêïs¡T. Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø Äj·Tq Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îºqT Äj·Tq≈£î n|üŒ–ùdÔ.. ìØí‘· ø±\+˝À>± <ëìï |üP]Ô #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡ì, Äj·Tq e\¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs√ÿyê*‡ e∫Ã+<äì nHêïs¡T.

nqï ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£eT\ øÏc˛sY u≤_ z≥s¡¢qT nq«]ú+#ês¡T. C…&é.|æ.{Ï.dæ kÕúHêìøÏ ã]˝À ñqï ‘·+–sê\ s¡y˚Twt, y˚T&Ü $»j·T\øÏÎ ‘·s¡|ü⁄q ø=$TàH˚ìyê]bÕ˝…+, #·e≥e÷~>∑|ü˝…¢, yÓ’<äq Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T¢ y˚dæ »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé

¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚ùd+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì u≤; nuÛÑ´]∆+#ês¡T. u≤; yÓ+≥ Ä bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY eT*H˚ì >√$+<äsêe⁄, e÷J myéT.|æ.|æ b˛>∑T\ düTu≤“sêe⁄, πøMbÕ˝…+ e÷J düs¡Œ+#Y j·TÁsê ÁãVü≤àq+<ä+ ñHêïs¡T. ø=DÏ<Óq, ø=ô|Œs¡bÕ˝…+, ñ|üŒe÷>∑T\Ts¡T, eT˝≤¢j·TbÕ˝…+,

Vü≤À¬s‘·TÔ‘·Tqï Á|ü#ês¡+.. ≈£L&Ü Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î s¡a\ø˘ Ç#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ≈£L&Ü sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê Á|ü<Ûëq b˛s¡T ôV’≤<äsêu≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: ªkÕúìø£µ düeTs¡+˝À Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~. e÷Á‘·+ yÓ’ø±bÕ-{°&û|” eT<Ûä´H˚qì n+≥THêïs¡T. y˚T 7e ‘˚B ‘·sê«‘˚ sêÁwüºyê´|üÔ+>± uÛ≤qT&ÉT eT+&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø°.. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ me¬sìï ¬>\T#·T≈£îHêïs¡qï~ ‘˚\qTqï<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£L&Ü Á|ü#êsêìï Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. eT]ø=ìï >∑+≥˝À¢ ‘Ó\+>±D≤˝À.. Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡|ü&ÉqT+&É&É+‘√ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À nuÛÑ´s¡Tú\+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D≤˝À Á|ü#ês¡+ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. ‘=*<äX¯ b˛*+>¥ Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑Tï\j·÷´s¡T. Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘˚B <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ Hêj·T≈£î\T, z≥s¡T¢ |ü˝…¢u≤≥ |ü{≤ºs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T.ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú˝…’‘˚ ø=ìï #√≥¢ {ÏÄsYmdt-ø±+Á¬>dt eT<Ûä´, eT]ø=ìï #√≥¢ {ÏÄsYmdt, ‘êsTT˝≤\‘√ e\ y˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.Ç~˝≤ñ+&É>± sêÁwüº+˝Àì ø±+Á¬>dt, {°&û|” eT<Ûä´ Ç˝≤ ø=ìï #√≥¢ ~«eTTK+, eT]ø=ìï #√≥¢ õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y (»&çŒ{Ïdæ), eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y Á‹eTTK+ b˛{°\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ (m+|æ{Ïdæ)\≈£î á HÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ mìïø£ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ @s¡Œ&ܶø£ »&çŒ |”sƒê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt ‘Ó*dæ+<˚. nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{≤b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt≈£î z≥T y˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ã+>±s¡T d”e÷+Á<Ûä˝À... d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢.. Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. 653 ‘Ó\+>±D≤ ì]à+#·Tø√yê\+fÒ {ÏÄsYmdtπø z≥T y˚j·÷\ì Ä bÕغ »&çŒ{Ïdæ˝À¢ 2594eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. 10,092 nuÛÑ´s¡Tú\]T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô eTT+<äT≈£î m+|æ{Ïdæ kÕúHê˝À¢ 26,595eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. kÕ>∑T‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ eT]ø=ìï >∑+≥˝À¢ Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡|ü&É Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ïπø 269 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T @ø£Á^eyÓTÆq qT+&É&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ |üøå±q d”ìj·TsY H˚‘·\T ≈£L&Ü $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 105 kÕúHê˝À¢q÷, yÓ’ø±bÕ 70 s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. B+‘√ Á|ü#ês¡+ eT]+‘· y˚&ÓøÏÿ+~. Ç~˝≤ kÕúHê˝À¢q÷, $T–*q bÕغ\T, dü«‘·+Á‘·T\T ø£*|æ 94 kÕúHê˝À¢q÷ ñ+&É>± nìï bÕغ\T ‘Ó\+>±D≤ >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïsTT. ˇø£ÿ @ø£Á^eeTj·÷´sTT. õ˝≤¢ Á|üC≤|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé, eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y bÕغ ≈£L&Ü düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&Éø£b˛e&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì ø=+<äs¡T yêb˛‘·THêïs¡T. ø=H˚ïfi¯ó¢>± bÕ\q düÔ+_Û+∫ düeTdü´\T n<Ûä´ø£å |ü<äe⁄\≈£î |üs√ø£å mìïø£ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. ù|s¡T≈£îb˛sTTHê yê{Ï >∑T]+∫ bÕغ\T |ü]cÕÿs¡+ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Û˚´.. d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü<Ûëq+>± yÓ’ø±bÕ, {°&û|” bÕغ\ eT<Û˚´ b˛s¡T #·÷|üø£b˛>±..ndü\T yê{Ï }ùd m‘·Ô&É+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. kÕúìø£ HÓ\ø=+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·T≈£î\ qT+&ç ã&Ü ©&És¡¢ es¡≈£î n+<äs¡÷ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–dü÷Ô z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ e÷{˝À¢H˚ eTTì–‘˚\T‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± á #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£îH˚+<äT≈£î HÓ\ 6q ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ »s¡>∑qT+&É&É+‘√ ø=ìï #√≥¢ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î {°&û|”, Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$+∫q yÓ’ø±bÕ n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± bÕe⁄\T ‘Ós¡˝Ò∫+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î eTT+<äT>± Ç$ sêe&É+‘√ nìï ø£<äT|ü⁄‘√+~. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #ê˝≤ kÕúHê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú˝Ò bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îHêïsTT. m˝≤¬>’Hê HÓπ>Z+<äT≈£î ø£s¡Tej·÷´s¡ì n+≥THêïs¡T. C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä nsTT‘˚ ndü\T |ü‘êÔH˚ nuÛÑ´s¡Tú\T nìï Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥Tº $qek˛Ô+~. eTVæ≤fi≤ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. _C…|æ nsTT‘˚ yêeT|üøå±\ bı‘·TÔ ø√dü+ m<äTs¡T dü+|òü÷\T, j·TTe»q dü+|òü÷\T, ≈£î\ dü+|òü÷\T.. Ç˝≤ ‘·~‘·s¡ #·÷düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 653 dü+|òü÷\qT ÄÁX¯sTTdü÷Ô yê{Ï Á|ü‹ì<ÛäT\qT Äø£≥Tº≈£îì z≥T¢ »&çŒ kÕúHê\≈£î >±qT 650eT+~ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ+~. m+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. $+<äT\T, $H√<ë\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæ z≥s¡¢qT kÕúHê\T 10,092 ñ+&É>±.. 9653eT+~ì ã]˝À ì*|æ+~. n˝≤π> Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø=+<äs¡T j·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó*j·Te∫Ã+~. yÓ’ø±bÕ ≈£L&Ü 9623eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ì*|æ nMT‘·TMT ãè+<ë\ yêØ>± Á|ü»\‘√ uÛÒ{° ne⁄‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä∆yÓTÆ+~. ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T b˛©düT\T #Óø˘b˛düTº\T, >∑d”Ôô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

eT+<äø£èwüí ¬>\T|ü⁄q≈£î düVü≤ø£]+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 : eTVü‰»Hé k˛wü* düTº bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑qT e#˚à mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ñkÕàìj·÷ $<ë´]ú dü+|òü÷\T rÁe+>± Á|üj·T‹ïdüTÔ Hêï sTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± $<ë´]ú dü+|òüT H˚‘· \T >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\+>±D C…@dæ #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+qT ø£*dæ eT+<äø£èwüí e÷~>∑qT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î eT<䛑·Tìyê«\ì $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´]ú dü+|òüT H˚‘·\T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ mH√ï ñ<ä´

e÷\T #˚|ü{Ϻq eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑qT es¡+>∑ ˝Ÿ õ˝≤¢ es¡›Héù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬>*|æ+#ê\ì ø√<ä+&ÉsêyéTqT ø√]q≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. düe÷»+˝À HÓ\ø=qï nH˚ø£ düeTdü´ \ô|’ b˛sê≥+ #˚dæq eT+<äø£èwüí e+{Ï e´≈£îÔ \T #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì yês¡Hêïs¡T. eTTK´+>± eT+<äø£èwüí e÷~>∑ô|’ b˛{° ô|≥º≈£î+&Ü nìï bÕغ\qT ˇ|æŒ+#ê *‡q u≤<Ûä´‘· ø√<ä+&ÉsêyéT rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. Bìô|’ nìïbÕغ\≈£î ø√<ä+&É sêyéT ˝ÒK sêj·÷\ì ø√]q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± eT+<äø£èwüíqT

¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, kÕe÷ õø£ Hê´j·T+ Äj·Tq‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì yês¡ Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø√<ä+&ÉsêyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…@dæ d”º]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊ˝À¢ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝Àì sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ #·]Ã+#˚+ <äT≈£î ≈£L&Ü d”º]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ø± qT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T Ç∫à q $q‹ |üÁ‘êìï d”º]+>¥ø£$T{° düe÷y˚X¯+ eTT+<äT ô|&É‘êqì, düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ø√<ä+&ÉsêyéT ‘Ó*bÕs¡T.

mìï #Ó|æŒHê.. qeTàuÀs¡T #·+Á<äu≤ãT Á|üdü+>∑+ô|’ Vü≤Øwt yê´K´

yê] Ä<äs¡D U≤j·T+: Vü≤s¡¸≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 3: Á|ü»\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·eTqT Äos¡«~ kÕÔs¡ì.. Ä<ä]kÕÔs¡ì m+|æ Vü≤s¡¸≈£îe÷sY BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. $\Te\ ÁbÕ‹|ü~ø£H˚ sê»ø°j·÷\T q&ÉbÕ\ì C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìs¡ísTT+ ∫+<äì nHêïs¡T. ‘·eT bÕغì Á|ü»\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä<ä]kÕÔs¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ #˚dæq πø+Á<ëìøÏ Á|ü» \T >∑TDbÕsƒ¡+ #Ó|üŒ&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. C…mdæŒ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°øÏ ~π> nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ <ë<ë|ü⁄ |üPs¡ÔsTT+ <äì nHêïs¡T. C…mdt|æ ‘·s¡|òü⁄H˚ neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|æ kÕúq+ qT+&ç ‘ê qT b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T Ksês¡j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sê»eT+Á&ç m+|æ ñ+&Ée*¢ ns¡TD≈£îe÷sY sêqTqï mìïø£˝À¢ C…mdt|æ ‘·s¡|òü⁄q eT˝≤ÿCŸ–] ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚j·TqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

eTùV≤X¯«s¡+ qT+&ç b˛{° #˚j·÷*‡+<˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: eTùV≤X¯«s¡+ d”≥Tô|’ n~ÛcÕºq+‘√ e÷{≤¢&É‘êqT.. Á|ü»\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ‘êqT nø£ÿ&ç qT+&˚ b˛{° #˚kÕÔqì e÷J eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eTùV≤X¯«s¡+ d”≥TqT dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#ês¡qï yês¡Ô\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ÄyÓT ìyêkÕìøÏ Ä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÄyÓT n_Ûe÷qT\T #˚s¡T≈£îHêïs¡T. b˛{° #˚j·÷\ì.. ‘êeTT ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤eTì dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. yê]ì ÄyÓT nqTqsTT+#ês¡T. ‘êqT eTùV≤X¯«s¡+ qT+&˚ b˛{° #˚kÕÔqì yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ÄyÓT Vü‰MT‘√ yês¡T nø£ÿ&ç qT+&ç ìÁwüÿ$T+#ês¡T.

y˚eTes¡+, ã*¢≈£îs¡e, eTTπøÔX¯«s¡+, >∑T+≥|ü*¢, e˝≤¢|ü*¢, >∑T&çbÕ&ÉT, ≈£Lø£≥¢|ü˝Ò¢, yÓ\e÷]bÕ˝…+, ø=ô|Œs¡bÕ&ÉT m+.|æ.{Ï.dæ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚dæq yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ nuÛÑ´s¡T∆\T ≈£î+#·|ü⁄ sê|òüTesêe⁄, >∑qïeTH˚ì Ä~\ø£åàeTà, e&É¢eT÷&ç ns¡$+<é ≈£îe÷sY, y˚\TŒ\ yÓ+ø£≥\øÏÎ, øÏHÓïs¡ eT]j·TeTà, &ç,ñe÷<˚$, myéT.jÓ÷>∑eTà, ã+&ç ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, ø√eP] Vü≤qTe÷j·TeTà, m.XÊ+ãj·T´, >∑TÁs¡+ n+ø£eTà, _.ãT…¢e÷àsTT, ≈£î+#·|ü⁄ düTu≤“j·TeTà Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

H˚&˚ ã\sê+ s√&é c˛ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã*¢≈£îs¡e, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À u≤>∑+>± ‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ø£s¡D+ ã\sê+ ø£èwüí eT÷]Ô H˚&˚ ã*¢≈£îs¡e eT+&É\+˝À s√&é c˛ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä bÕغ eT+&É\ n<ä´≈£åî\T bÕe⁄\÷] dü‘·´Hês¡j·TD z Á|üø£≥q˝À ù|s√ÿHêïs¡T. y˚eTes¡+ qT+&ç yÓ\e÷yê] bÕ˝…+ es¡≈£î s√&é c˛ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

Nsê\˝À eTT–dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeÇ+&ç÷y˚j·÷Xq÷´dt ¯+ ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 2: Nsê\ q>∑sY˝À myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ y˚&ç yÓTT<ä˝…’+~. n+<äT˝À u≤>∑+>± Nsê\ |ü] s¡ø£åD dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁ‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+≈£î Nsê\ XÊdüq düuÛÑT´\T ÄeT+∫ ø£èwüí yÓ÷Vü≤Hé >±s¡T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ÄeT+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚qT Nsê\≈£î #˚dæq n_Ûeè~∆øÏ Äø£]¸‘·T˝…’ m+‘√ eT+~ Hêj·T≈£î\T ‘·q yÓ+≥ q&ÉTdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Nsê\ q>∑sY ˝À yÓ’ ø± bÕ, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ Hêj·T≈£î\T &ÉãT“, eT<Ûä´+‘√ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|{≤º\ì #·÷düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yê] e÷≥\T q$Tà Á|ü»\T yÓ÷dübıe<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑$ì lìyêdüsêe⁄, ãø±ÿ bÕ|æ¬s&ç¶, myéT.|æ.{Ï.dæ düuÛÑT´\T ≈£îø£ÿ\ yÓ+ø£≥ kÕ«$T, ãø±ÿ lìyêdü¬s&ç¶ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕúìø£ ù|sê\ 13 e yês¡T¶ |ü+#ê\ yê] M~˝À n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ Á{≤ø£ºsY Á&Ó’HÓCŸ >∑T+≥˝À |ü&ç+~. ÇdüTø£ ‘·s¡*düTÔ+&É>± á |òüT≥q »]–+~. kÕúì≈£î\T $esê\ y˚Ts¡≈£î Á{≤ø£ºsY j·TC≤e÷ì ‘·q π><ä\T ø£fÒºùd düú\+˝À ÇdüTø£ rdüTø=ì yÓ\T‘·T+&É>± Á&Ó’esY n‹ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eT\T|ü⁄ ‹s¡>∑<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü Á|üj·T‹ï+#·>± á |òüT≥q »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T.

s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚dæq myéT.|æ.&ç.z n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dæ+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: myéT.|æ.&ç.z n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ï qT+&ç m\ø£åHé \≈£î nìï @sêŒ≥T¢ dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. myéT.|æ.{Ï.dæ, C…&é.|æ.{Ï.dæ \ mìïø£\T 11 e ‘˚Bq »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\≈£î ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î »s¡>∑qTqï mìïø£\≈£î m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô>± »]¬>˝≤ #·T&É{≤ìøÏ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T, u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\T yê{ÏøÏ ø±e\dæq≥Te+{Ï nìï dü<äTbÕj·÷\T ≈£L&Ü myéT.dæ.&ç.z n~Ûø±] {Ï.düT>∑TDeTà >±s¡T nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ~qô|’ #·s¡Ãø=dü+ ø=+&˚|æ˝À ìqï $T{Ï+>¥ »]bÕs¡T. $T{Ï+>¥ $.ÄsY.z n~Ûø±s¡T\T, |ü+#êsTT‹ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á kÕ] mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·T n~Ûø±s¡T\≈£î {Ï|òæHé, yê≥sY dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒkÕÔeTì myéT.|æ.&ç.z n~Ûø±] {Ï.düT>∑TDeTà >±s¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ô|<ä ø£qTeT\¢ Á>±eT+˝À myéT.|æ.{Ï.dæ Ç+&ç mìïø£ \ b˛{≤ b˛{Ï j·÷ q÷´dt ≥T&˚ dæ+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: ô|<ä ø£qTeT\¢ Á>±eT+˝À »s¡>∑uÀj˚T myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛{Ï #˚düT¢qï {Ï.&ç.|æ H˚‘· ø±Á≥>∑&ɶ Á|ükÕ<é≈£î yÓTT>∑TZ‘·Tqï Á|ü»\T. n<˚$<Ûä+>± XËs¡ y˚>∑+‘√ b˛{Ï#˚düTÔqï yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ H˚‘· bÕsê sêeTø√≥j·T´

eè<ä∆<ä+|ü‘·T\T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T eTè‹. ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+ uÀs¡T>±+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡T. e÷]à 29e ‘˚Bq |üX¯óe⁄\ ø=≥º+˝Àá>∑q&ç|æ kÕsTT¬s&ç¶ (65), Äj·Tq uÛ≤s¡´ \øÏåà (60) nH˚ eè<ä∆ <ä+|ü‘·T\T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+#ês¡T. n<˚s√E yê]<ä›]ï ìC≤e÷u≤<é˝Àì ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. M]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\ e<ä› Ms¡T ìedædüTÔHêïs¡T. M] Ä‘·àVü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. Hê˝ÀZ {ÖHé b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛{°: ø£$‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: #·+Á<äu≤ãT$ }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\T.. es¡+>∑˝Ÿ˝À #·+Á<äu≤ãT Á|üdü+>∑eT+‘ê nã<ë›\ |ü⁄≥º.. <äeTTà+fÒ e÷ Á|üX¯ï\≈£î »yêãT #ÓbÕŒ*. ‘Ó\+>±D≤qT n&ÉT¶≈£îqï~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë nì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘·+‘√ ‘·|æŒ+#·T≈£îqï~ u≤ãT ø±<ë nì ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ô|’ e÷≥ e÷]Ãq+<äTπø yÓsTT´ eT+~ ã*<ëHê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤qT Äù|+<äT≈£î yÓ÷&û eTT+<äT yÓ÷ø£]˝≤¢s¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt bÕغ ø£+fÒ MT≈£î m≈£îÿe d”≥T¢ sê≈£î+fÒ sê»ø°j·T düHê´dü+ d”«ø£]kÕÔsê nì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ bÕdt ø±≈£î+&Ü #˚ùd+<äT≈£î n+<ä] #·T≥÷º –]ø°\T ø={Ϻ+~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë nì ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î m≥Te+{Ï Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äì ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‹s¡T|ü‹˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T bÕ<ë\ e<ä›, ø±DÏbÕø£+˝Àì $Hêj·T≈£îì bÕ<ë\ e<ä› Á|üe÷D+ #˚dæ #ÓãT‘êyê nì Á|ü•ï+#ês¡T. Çe˙ï Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüTqì, yêπs ‘·–q düeTj·T+˝À ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. ˙ u§eTà ñ+fÒ z≥T¢ |ü&Éeì uÛ≤$+∫q MT bÕغ H˚‘·\T.. ø£eT\+ >∑Ts¡TÔqT eTTÁ~+#·T≈£î+≥THêïs¡T. m˙ºÄsY n\T¢&ç$ ø±≈£î+fÒ ìqTï #·÷ùd Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉT nì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ ‘êeTT |ü<äe⁄\T

ôd’‘·+ e<äT\T≈£îHêï+. e÷eTqT yÓqTïb˛≥T bı&ç∫+~.. Äj·Tqô|’ #Ó|ü⁄Œ\T y˚sTT+∫q |òüTqT\T MTs¡T.. nì yê´U≤´ì+#ês¡T. 15 @fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T sêyê*‡q ‘Ó\+>±D≤ sêø£b˛e&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT ø±s¡D+. Ä $wüj·÷ìï >∑T+≥÷s¡T˝À #·+Á<äu≤uÒ dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D≤ |ü<ëìï rùdsTT+∫+~ ˙e⁄ ø±<ë nì #·+Á<äu≤ãTqT Á|ü•ï+#ês¡T. e÷ Á|üX¯ï\≈£î »yêãT*#êÃπø ‘Ó\+>±D≤˝À ñ|üHê´kÕ*e«+&ç. ¬>\e˝ÒeTqï ìsêX¯‘√H˚ _C…|æ >∑&É|ü mø±ÿs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\qT ‘·TbÕøÏ‘√ ø±*à #·+|æ+∫+~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë.. 2 s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À _j·T´+ <Ûäs¡qT 5 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+∫+~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. |ü<äø£≥Tº |ü<ë\‘√ yÓ÷dü+ #˚ùdÔ qy˚Tà+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä∆+>± ˝Òs¡ì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ˙ u§eTà ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïe⁄.. Ç+‘·ø£+fÒ ˙#·yÓTÆq<äì eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT nì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ 14 @fi¯ó ¢ kÕ–+<ä+fÒ.. me] ‘ê´>∑+ ñqï<√ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T<ë nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T ø±+Á¬>dt‘√ $uÛÒ~+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. _C…|æ‘√ #ê]Á‘·ø£ ‘·|æŒ<äeTqï #·+Á<äu≤ãT eT∞¢ n<˚ bÕغ‘√ H˚&ÉT bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+düTÔ+&É&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: Á|ü»\ $»„|ü⁄Ô\ y˚Ts¡≈£î ‘êqT ìC≤e÷ u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ qT+&ç b˛{° #˚j·TqTqï≥Tº C≤>∑è‹ dü+düú n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø.ø£$‘· ‘Ó*bÕs¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Á|ü‘·´ø£å mìïø£˝À¢øÏ sêyê\+≥÷ nH˚ø£e÷s¡T¢ ìC≤e÷u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ø√s¡T‘·T+&É &É+‘√ nø£ÿ&ç qT+&ç b˛{° #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆yÓTÆq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± dæ{Ï+>¥ nuÛÑ´]∆πø ø±+Á¬>dt bÕغ {Ϭøÿ≥Tº >∑qTø£ ÇùdÔ Ä kÕúq+ qT+&ç eT<ÛäTj·÷w”ÿ ã]˝ÀøÏ ~π> neø±X¯+ ñ+~.

dæ+>∑sêj·Tø=+&É yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dæ+>∑sêj·Tø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3: dæ+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝Àì dü+<äsY q>∑sY ˇø£≥e yês¡T¶˝À myéT.|æ.{Ï.dæ mìïø£\≈£î b˛{Ï#˚j·TT#·Tqï yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ H˚‘· Ç+&É¢ düTC≤‘· >±s¡T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>± yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ {ÖHé n<Ûä´≈£åî&ÉT nãT›˝Ÿ ø£ØyéT, yÓ’XÊ´• ø±s¡´<ä]Ù ø=‘·÷Ô] l s¡+>∑Hêj·T≈£î\T eT]j·TT düTπswt, e÷˝≤´Á~, Hê>∑dü÷] düTu≤“sêe⁄, ‘ê‘· düTÁãeTàD´+, •sTT‘ê lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZì mìïø£\ Á|ü#êsêìï $»j·Te+‘·+ #˚dæHês¡T.


ø£qø£<äTs¡ZeTà ùde˝À ª˝…C…+&éµ X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: ˝…C…+&é dæìe÷ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ø±e&É+‘√ $»jÓ÷ ‘ê‡Vü≤+˝À ñqï Ä ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ $»j·T j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± q>∑sêìøÏ e∫Ãq ˝…C…+&é V”≤s√ u≤\ø£èwüí, <äs¡Ù≈£î&ÉT uÀj·TbÕ{Ï lqT, Ç‘·s¡ eTTK´ q{°q≥T\T, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T ø£qø£<äTs¡ZeTàqT <ä]Ù+#·T

}|ü+<äT≈£îqï m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ3: es¡Tdü>± mìïø£\ô|’ mìïø£\T sêe&É+‘√ $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\≈£î ìÁ<ä˝Ò$T‘√ Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T˝À ìeT>∑ïeT j·÷´s¡T. ìqï{ÏøÏ ìqï eTTì‡bÕ©º mìïø£\T eTT–dæq|üŒ{Ïø° |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#·ø£b˛e&É+‘√ ø=+<äs¡T Ä+<√fi¯q˝À ñHêïs¡T. á $wüj·T+ eTs¡eø£ eTT+<˚ kÕúìø£ dü+düú\ Vü≤Às¡T, Á|ü#êsê\ CÀs¡T }|ü+<äT≈£îqï~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\T m+|”{°d”, »&ûŒ{°d”\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘êï˝À¢ |ü&ܶs¡T. M]ì ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&ç+~. B+‘√ mìïø£\ Á|ü#ês¡+‘√ bÕ≥T »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Vü‰MT\ô|’ Vü‰MT\T >∑T|æŒdü÷Ô z≥s¡¢qT yês¡T Äø£]¸düTÔHêïs¡T. |ü\T Á>±e÷˝À¢ bÕ´ø£åìdüTº |ü&É>∑$|ü⁄Œ‘√+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ õ˝≤¢˝À n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\T mH√ï ñHêïsTT. M{Ï˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ã\>±\‘√ |æ¬ø{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n˝≤π> Á>± e÷\≈£î m|ü⁄Œ&ÉT KØ<Ó’q yêVü≤Hê\T sêe&É+‘√ Á|ü»\T uÛÑj·T ÁuÛ≤+‘·T\‘√ ñHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ m|ü⁄Œ&ÉT @$T »s¡T>∑T‘·T+<√qï uÛÑj·T+ >∑T|æŒ{À¢ Á>±eTdüTú\T ñHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q yÓ’ø±bÕ, {Ï&ç|æ\ eT<Û˚´ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ b˛{° ñ+<äì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ã\V”≤q|ü&çq ø±+Á¬>dt >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\ô|’ ñqï |üŒ{Ïø° Ä bÕغ\ H˚‘·\T Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢ #˚s¡&É+‘√ m+ |”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT kı+‘· ã\+‘√ ø±+Á¬>dt C…+&Ü m>∑T s¡y˚ùd+ <äT≈£î >∑{Ϻ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T Çs¡T bÕغ˝À¢ ÇeT&É˝Òø£ ø=+<äs¡T Ç+&çô|+&Ó+≥T¢>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·T Hêïs¡T. á HÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ kÕúìø£ dü+düú\≈£î b˛*+>¥ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »s¡>∑qT+~. sêh $uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ bÕغ\ô|’, Hêj·T ≈£î\ô|’ #·÷|ü⁄‘·T+<äì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ø£ã&û¶ b˛{°˝À |ü+#·*+>±\ »≥Tº Á|ü<∏äeTkÕúq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3: ø=\÷¢s¡T eT+&É\+ >=\¢es¡+ Á>±eT+˝À ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø£ã&û¶ b˛{°˝À¢ |ü+#·*+>±\ »≥Tº Á|ü<∏äeT kÕúq+ dü+bÕ~+∫+~. á »≥Tº≈£î 10,016 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. ¬s+&Ée kÕúq+ dü+bÕ~+∫q ø=+&ç|üs¡¢ »≥Tº≈£î 5016, eT÷&Ée kÕúq+‘√ dü]ô|{Ϻq nqT>=+&É »≥Tº≈£î 3016 q>∑<äT n+<äT≈£îHêïs¡T. 12 »≥T¢ á b˛{°˝À bÕ˝§ZHêïsTT.

yÓT&çø£˝Ÿ kÕÿyéT ì+~‘·T&çøÏ ‘ê‘êÿ*ø£ u…sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: |æõ yÓT&çø£˝Ÿ Á|üy˚X¯|üØø£å ≈£î+uÛÑø√D+˝À ¬s+&√ ì+~‘·T&Ó’q ¬ø.kÕsTTHê<é≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ eT+p¬s’+~. k˛<äs¡T&ÉT eTs¡DÏ+#·&É+‘√ n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î, Ä ‘·<äT|ü] ø£s¡à ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î M\T>± eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ ø±yê\ì kÕsTTHê<éé kÕúìø£ Hê´j·TkÕúq+˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. <ëìì $#ê]+∫q Hê´j·TkÕúq+ düùV≤ ‘·Tø£yÓTÆq ø±s¡DyÓTÆq+<äTq kÕsTTHê<é≈£î á HÓ\ 12e ‘˚Bes¡ ≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. n+<äT≈£î >±qT n< q+>± |üPNø£‘·TÔ düeT]Œ+#ê\ì Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚•+#ês¡T. ˝≤+#·Hê\˙ï |üP]Ô #˚dæq ‘·sê«‘· kÕsTTHê<éqT düuŸ C…’\T qT+&ç $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

neTàø±ìøÏ ˝Àø˘dü‘êÔ: dæ|æm+ Äs√|üD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغì <ëì n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD neTàø±ìøÏ ô|{≤ºs¡ì dæ|æm+ d”e÷+Á<Ûä ø±s¡´<ä]Ù eT<ÛäT Äs√|æ+#ês¡T. bÕغì q&ç|æ+#·˝Òø£ @<√ ˇø£ $<Ûä+>± <ëìì e~*+#·Tø√e&ÜìøÏ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD #˚j·Tì Á|üj·T‘·ïeT+≥÷ ˝Ò<äì eT<ÛäT ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. n+<äTø£H˚ Äj·Tq @ bÕغ ≈£îeTTàø±j·T&Üì¬ø’Hê dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, m+|æ d”≥T ø√dü+ n&ɶ<ës¡T\T ‘=≈£îÿ‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ˝Àø˘dü‘êÔqT q$Tà 2009˝À ø£˙dü+ |ü~ \ø£å\ eT+~ z≥T¢ y˚XÊs¡ì, yês¡+<ä]ì »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD yÓ÷dü+ #˚dæ ‘·q <ë] #·÷düT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. ø±>± _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ {Ï&ç|æπø qwüºeTì Äj·Tq eTs√kÕ] dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ\≈£î m+‘· <ä÷s¡+>± ñ+fÒ n+‘·eT+∫<äHêïs¡T. ‘·èrj·T Á|òü+{ŸqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+ <ë«sê πø+Á<ä+˝À n~Ûø±sêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT‘√ düVü‰ Ç‘·s¡ ÁbÕ+rj·T bÕغ\˙ï ø£èwæ #˚j·÷\ì eT<ÛäT dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. ‘êHÓ’‘˚ sêh+˝À ˇ+≥] b˛sê{≤ìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïeTì, bı‘·TÔ\ ø√dü+ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&É&É+ ˝Ò<äì eT<ÛäT ˇø£ Á|üX¯ï≈£î ã<äT*#êÃs¡T.

<˚$H˚ì ñe÷≈£î Çdæ leTTK+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 3: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚$H˚ìq ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé qT+&ç leTTK+ n+~+~. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú ø√H˚s¡T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<éô|’ <˚$H˚ì e´øÏÔ>∑‘· Äs√|üD\T #˚XÊs¡ì, Ç$ z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd kÕúsTT˝À ñHêïj·T+≥÷ yÓ’ø±bÕ H˚‘· s¡eTDeT÷]Ô mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[øÏ ≈£L&Ü Ç~ $s¡T<ä›eT+≥÷ eT÷]Ô yê~+#ês¡T. á |òæsê´<äTqT |ü]o*+∫q mìïø£\ dü+|òüT+ <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ‘·–q düe÷<Ûëq+ Çyê«\ì Ä<˚•+∫+~.

yê]ì |ü≥Tºø√+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d”øÏ #Ó+~q 16e &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY nuÛÑ´]∆ Ä≈£î\ bÕ|üqïqT øÏ&Üï|t #˚ùd+ <äT≈£î j·T‹ï+∫q yê]ì b˛©düT\T |ü≥Tºø√yê\ì Ä bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù l<ÛäsY &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ e÷]à 29e ‘˚B sêÁ‹ b˛©düT\eT+≥÷ bÕ|üqï Ç+{ÏøÏ e∫Ãq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T øÏ&Üï|t #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡ì, Ä düeT j·T+˝À Äj·Tq nø£ÿ&É ˝Òø£b˛e&É+‘√ bò˛qT <ë«sê u…~]+#ês¡ì Äj·T q Äs√|æ+#ês¡T. bÕ|üqï≈£î øÏ&Üï|t #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫ mìï ø£˝À¢ \_› bı+<ë\ì ø=+‘·eT+~ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì, á e´≈£îÔ \qT |ü≥Tº≈£îì $#ê]+∫ ‘·–q #·s¡´ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T u≤\ø£èwüí≈£î Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+ #˚sTT+#ês¡T. ‘·<äT|ü] rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤\ ø£èwüí MT&çj·÷‘√ eTT#·Ã{Ïdü÷Ô »j·THêeT dü+e‘·‡s¡ Á|üuÛ≤e+ yÓTT<ä˝…’+<äì, á @&Ü~ ‘·q dæìe÷˝Ò ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£L&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#· uÀ‘√+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ n+fÒH˚ ‘·q≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq

n_Ûe÷qeTì, ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ç~ |ü⁄{Ϻ\Hêïs¡T. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·÷\qT ≈£î+fÒ ø£ècÕíõ˝≤¢ qT+&˚ b˛{°øÏ Á|ü<∏äeT ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔqHêïs¡T. ø±>± {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄, ìjÓ÷»ø£esêZ\ ìs¡ísTT+#˚~ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤uÒqì, ‘êH˚$T CÀø£´+ #˚düTø√uÀqì Äj·Tq ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. m˙ºÄsY ≈£î≥T+ u+˝À bÕغ |üs¡yÓTÆq $uÛÒ<ë\T ˝Òeì, ‘êeT+‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ n+øÏ‘·yÓTÆ |üì#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ˝…C…+&é dæìe÷qT dü÷|üsYVæ≤{Ÿ #˚dæq Áù|ø£å≈£î\≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT uÀj·TbÕ{Ï lqT ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ u≤\j·T´qT eTs√ ø√D+˝À qT+&ç #·÷ùd Ç+ø= ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#˚ |üì˝À ñHêïqì uÀj·TbÕ{Ï lqT #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ∫Á‘· ãè+<ä+ >∑T+≥÷s¡T≈£î ãj·T\T<˚] yÓ[¢+~.

uÖq‡s¡¢ uÛÑÁ<ä‘ê e\j·T+˝À >±+BÛuÛÑeHé! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: sêÁwüº #·]Á‘·˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± >±+BÛuÛÑeHé≈£î uÖq‡s¡¢ uÛÑÁ<ä‘ê e\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚j·TuÀ‘·T Hêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£ \ H˚|ü<∏ä´+˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ ø£s¡Ô\T,¬sã˝Ÿ‡\ ‘êøÏ&ç ô|s¡>∑&É+.. bÕغ n~ÛcÕºq+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ ‘·+ á uÖq‡s¡¢ @sêŒ≥T dæ˙ ‘ês¡ \T.. Á|üeTTK e´≈£îÔ\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ ˇø£ bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ M]ì @sêŒ≥T #˚j·TqT+&É&É+ Ç<˚ Á|ü<ÛäeTeTì #Ó|üŒe#·TÃ. ñeTà&ç sêÁwüº+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ ñqï uÛÑÁ<ä‘· >±+BÛuÛÑeHé≈£î ˝Ò<äT. sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î y˚πs«s¡T>± |ædædæ\qT ìj·T$T+#·&É+ >±+BÛuÛÑeHé ‘Ó\+>±D≤ bÕغ ø±sê´\j·T+>±.. <ëì yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝À ñqï uÛÑeq+ Ç+~sê uÛÑeHé ù|s¡T‘√ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· bÕغ ø±sê´\j·T+>± #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·THêïsTT. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì

Ø‹˝À Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ ‘êøÏ&ç, ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑≥+‘√ uÖq‡\s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. uÖq‡\sY‡ n+fÒ ÁøϬø{Ÿ Ä≥˝À ã+‹ y˚ùd yês¡T ø±<äT.. ã*wüºyÓTÆq eT\¢jÓ÷<ÛäT\qT b˛*q uÛ≤Øø±j·TT˝…’, H˚‘·\≈£î ø±|ü˝≤ ñ+{≤s¡T. b˛©düT˝≤¢ yês¡T ˝≤؃\T <Ûä]+∫ Á|ü»\qT #Ó<äs¡>=≥ºs¡T. πøe\+ yê] #˚‹ yê≥+‘√ m<äT{Ï yê] X¯Øs¡ uÛ≤>±\qT H=øÏÿ.. yê]˝Àì Äy˚XÊ\qT ìØ«s¡´+ #˚kÕÔs¡T.

ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$TùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´ \j·T+˝À MÄs√«\T, Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\T, b˛©dt dæã“+~‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT mes¡T n‹Áø£$T+∫Hê ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\ n~Ûø±] &ç.ô|~› sêE ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ ‘·T#ê ‘·|üŒ≈£î+&Ü ;m˝Ÿy√\T, MÄs√«\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ nedüs¡yÓTÆq yÓT{°]j·T˝ŸqT eTT+<äT>± >∑T]Ô+ #ê\Hêïs¡T. eT<ä´+ nÁø£eT neTàø±\ô|’ m¬ø’‡CŸ XÊK Ç|üŒ{Ïπø πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+<äHêïs¡T. b˛ *+>¥ ã÷‘Y\˝À eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, $<äT´‘Y @sêŒ≥T

#˚j·÷\Hêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwüº kÕ~Û+∫ ìs¡+‘·s¡+ |üs¡´ y˚øÏådüTÔ+&Ü\Hêïs¡T. myÓTà˝Ò´, m+|” nuÛÑ´s¡Tú\T Ks¡TÃìy˚~ø£\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düeT]Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ yê\ Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ u…\Tº cÕ|ü⁄\ $esê\T yê{Ï j·T»e÷qT\ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ ùdø£]+#ê\Hêïs¡T. z≥T¢ y˚ùd+<äT≈£î e#˚à eè<äT∆\T, u≤*+‘·\T, >∑]“ D°\T, $ø£˝≤+>∑T\qT ≈£L´˝…’Hé˝À ñ+#·≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæ πø+Á<ä+˝ÀøÏ |ü+|æ+#ê\ Hêïs¡T. ádüe÷ y˚X¯+˝À düVü‰j·T mìïø£\ n~Ûø±] |æ.n|üŒ\ Hêj·TT&ÉT, Vü≤Ödæ+>¥ &ûá >öØX¯+ø£sY, ñ|ü‘·Vü≤o˝≤›sY u…+CŸy˚THé, mdt◊ _.u≤˝≤J sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bı‘·TÔ ø√dü+ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·÷H˚ Hê$TH˚wüHê¢? Ä~˝≤u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: ˇø£ yÓ’|ü⁄ ;CÒ|”‘√ {°&û|” bı‘·TÔ\ ø√dü+ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·T+&É>±, eTs√yÓ’|ü⁄ {°&û|” Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T&É+‘√ ;CÒ|” ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ;CÒ|”‘√ {°&û|” bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ #·s¡Ã\T »s¡|ü⁄‘·÷H˚ {°&û|” Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T&É+‘√ ‘Ó\+>±D˝À {°&û|”‘√ bı‘·TÔ e<ä›ì ;CÒ|” ÁX‚DT\T n~ÛcÕºHêìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ Ä~˝≤u≤<é m+|” s¡y˚TXŸ sê<∏√&é ndæbòÕu≤<é nôd+;¢ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚j·T&É+‘√bÕ≥T Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ]rwt sê<∏√&é U≤Hê|üPsY XÊdüqdüuÛÑ≈£î Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·T&É+‘√ ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #·s¡Ã\T d”]j·Tdt>± »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ‘·q≈£î m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± m+|” s¡y˚TXŸ sê<∏√&é e´eVü≤]+#·&Üìï ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T K+&çdüTÔHêïs¡T. bı‘·TÔ\ $wüj·T+ ‘˚\ø£eTT+<˚ {°&û|” Hêj·T≈£î\T >∑T≥Tº>± Hê$TH˚wüqT¢ y˚j·T&É+ <˚ìøÏ dü+πø‘·eTì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·÷H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ Hê$TH˚wüqT¢

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î |üø£&É“+B @sêŒ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ô|<ä› m‘·TÔq @sêŒ≥¢qT #˚k˛Ô+~. mìïø£\ ø£$TwüHé b˛*+>¥ XÊ‘êìï ô|+#˚+<äT≈£î ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ô|+#·&É+ »]–+~. ‘êC≤>± e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À b˛*+>¥ düeTj·÷ìï ‘·–Zdü÷Ô Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. áHÓ\ 30q »]π> XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡πø ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~. õ˝≤¢˝Àì |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT Hê\T>∑T ìjÓ÷»ø£esêZ˝…’q ndæbòÕu≤<é, dæs¡÷ŒsY, #Óq÷ïs¡T, U≤Hê|üPsY\qT e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\T>± >∑T]Ô+∫ b˛*+>¥ düeTj·÷ìï ≈£î~+#·&É+ »]–+~. $T>∑‘ê ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À j·T<∏ë$~Û>± b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~. mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ uÛÑÁ<ä‘ê <äècÕº´ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚dæ+~. ø±>± õ˝≤¢˝À á HÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î e÷Á‘·+ b˛*+>¥ düeTj·T+ ñ<äj·T+ 7 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘·+˝À õ˝≤¢˝À »]–q dü+|òüT≥qqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. B+‘√bÕ≥T õ˝≤¢ eTVü‰sêÁwüº dü]Vü≤<äT›˝À ñ+&É≥+, Ä ÁbÕ+‘·+˝À e÷y√sTTdüTº ø£<ä*ø£\T ñ+&É≥+ e\¢ düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\˝À Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

ªkÕúìø£µ+ô|’ ÁX¯<ä∆#·÷|üì nÁ>∑H˚‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3: õ˝≤¢˝À es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\˝À sêÁwüº kÕúsTT Hêj·T≈£î\T, õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqb˛e&É+‘√ $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À á HÓ\ 30q »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢, Á|üdüTÔ‘·+ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ Hêj·T≈£î\T Á|ü#êsêìøÏ sêø£b˛e&É+‘√ ‘·eT‘·eT eT<䛑·T <ës¡T\‘√, ~>∑Te ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\‘√ b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü myÓTà˝Ò´\T, õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêï HêeTe÷Á‘·+>±H˚ »s¡T>∑T‘√+~. e#˚à mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì bÕغ {Ϭø≥T¢

{°&û|” H˚‘·\ yÓ’K]ô|’ ;CÒ|” eT+&çbÕ≥T y˚j·T&Üìï yês¡T ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ bÕغ˝À e´‹πsø£‘· ñqï|üŒ{Ïø° n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ‘êeTT dæ<ä∆eTe⁄‘·T+fÒ õ˝≤¢˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]+#·&Üìï yês¡T rÁe+>± K+&çdüTÔHêïs¡T. ø±>± Hê$TH˚wüq¢ yÓTT<ä{Ï s√E m+|” s¡y˚TXŸ sê<∏√&é ndæbòÕu≤<é nôd+;¢øÏ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&Üìï düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. Ä~˝≤u≤<é m+|”>± eT∞¢ Äj·TH˚ b˛{° #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$düTÔqï ‘·s¡TD+˝À m˝≤+{Ï eTT+<ädüTÔ Á|üø£≥q ˝Ò≈£î+&Ü s¡y˚TXŸ sê<∏√&é XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ≈£î b˛{° #˚j·T&É+ô|’ {°&û|”˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. õ˝≤¢˝À {°ÄsYmdt ã\yÓTÆq nuÛÑ´]úì b˛{°øÏ ~+#·&É+, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T dü+<äs¡“¤+>± e÷]q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì s¡y˚TXŸsê<∏√&é XÊdüqdüuÛÑô|’ <äèwæº ô|{Ϻq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. s¡y˚TXŸ sê<∏√&é e´eVü‰s¡XË’*ô|’ ;CÒ|”‘√bÕ≥T {°&û|”˝À ≈£L&Ü e´‹πsø£‘· sêe&É+ $X‚wü+. bı+<˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, &Ûç©¢øÏ H˚‘·\T ‹s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. mìïø£\≈£î eT÷\yÓTÆq C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+˝À Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Zqø£b˛e&Üìï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·|ü⁄Œ|ü&ÉT‘·THêïs¡T. {Ϭø≥¢ y˚≥˝À Hêj·T≈£î\T ñqï+‘· e÷Á‘êq mìïø£\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ yês¡πø qwüºeTì yês¡T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 80 XÊ‘êìøÏ ô|’>± z≥s¡T¢ Á>±MTD ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T ø±e&É+ n+<äT˝À C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\qT Hêj·T≈£î\T d”]j·Tdt>± rdüTø√ø£b˛e&É+ sêqTqï mìïø£˝À¢ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+<äì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 58 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\T 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ä~˝≤u≤<é C…&ûŒ #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ákÕ] ;d” eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. @ sê»ø°j·T bÕغ ≈£L&Ü #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#·≈£î+&ÜH˚ mìïø£\˝À¢ b˛≥ #˚düTÔHêïs¡T.

ìs¡à˝Ÿ qT+#˚ Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ b˛{°? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, @Á|æ˝Ÿ 3 : e÷J m+|” Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡&É+‘√ ìs¡à˝Ÿ nôd+;¢ {Ϭø{Ÿ Äj·Tqπø U≤j·TeTì Äj·Tq eT<䛑·T <ës¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î&ç>± õ˝≤¢ #Ó’s¡àHé, myÓTà˝Ò´, m+|”>± ¬>\Tbı+~ bÕغ˝À ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*>±s¡T. M|” Á|ü<Ûëì>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚] ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷]q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ e\¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚sês¡T. nsTT‘˚ Ä bÕغ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï $uÛÒ~dü÷Ô Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ Ç+‘·ø±\+ ‘·≥düú+>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ »]–+~. ◊πø ¬s&ç¶ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡T‘ês¡ì, ;md”Œ nuÛÑ´]ú>± ìs¡à˝Ÿ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ »]–+~. Ç{°e\ ~–«»jYT dæ+>¥ düeTø£å+˝À m+|” $y˚ø˘ k˛<äs¡T\‘√ bÕ≥T ◊πø ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. &Ûç©¢ kÕúsTT˝À ‘·q≈£î ñqï |ü]#·j·T+ e\¢ ìs¡à˝Ÿ {Ϭø{ŸqT kÕ~ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq nqT#·s¡T\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ìs¡à˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü {°¬ø{Ÿ bı+<˚+<äT≈£î &Ûç©¢˝À eTø±+ y˚dæq≥Tº ‘Ó\Tdæ+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ |”ÄØŒ qT+∫ b˛{° #˚dæq eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ø=~› ø±\+˝ÀH˚ ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ç>± m<ä>∑&É+‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ˇø£ esêZìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á Ç<ä›] H˚‘·\ eT<Ûä´ Äs√|üD\T, $eTs¡Ù\T ô|<ä› m‘·TÔq e#êÃsTT.

˝…’ôdqT‡>∑\ Äj·TT<Ûë\qT n|üŒ–+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕ<Ûës¡D mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT\T˝À ñqï+<äTq õ˝≤¢˝À ˝…’ôdqT‡ >∑\ Äj·TT<Ûë\T ø£*– ñqï yês¡T @&ÉT s√E\ ˝À|ü\ ‘·eT Äj·TT<Ûë\qT düMT|ü ùdºwüHé˝À ø±ì õ˝≤¢ yÓTõÁùdº{Ÿ, õ˝≤¢ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä|òt b˛©düT, ˝…’ôdqT‡ n<∏ë]{° ø£*–q &û\s¡¢ e<ä› Äj·TT<Ûë\qT &çbÕõ{Ÿ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± Äj·TT<Ûä ˝…’ôdqT‡\qT C≤Ø #˚j·T&É+ô|’ mìïø£\ ø£$TwüHé ìùw<Ûä+ $~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T>± eTT>∑TZs¡T ◊mmdt\ ìj·÷eTø£+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À mìïø£\ e´j·T |ü]o\ ≈£î\T>± eTT>∑TZs¡T ◊mmdt n~Ûø±s¡T\qT yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î uÛ≤s¡‘· mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·T$T+∫+~. Hêsêj·TDUÒ&é, »V”≤ sêu≤<é, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dæ.HÓ&ÉT+ #˚õj·THé ìj·T$T‘·T\T ø±>±, á ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À mìïø£\ e´j·T dü+ã+~Û‘· |òæsê´ <äT\T ñ+fÒ 7675809963 nH˚ q+ãsY≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì õ ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.dæ~∆ù|≥, yÓT<äø˘, <äTu≤“ø£ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î X¯+ø£sYÁ|ükÕ<é ìj·T$T‘·T \j·÷´s¡T. á ìjÓ÷»ø£esêZ\ mìïø£\ e´j·T+ô|’ |òæsê´<äT \T+fÒ 7675809962 q+ãsY≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± qsê‡|üPsY, dü+>±¬s&ç¶, |ü{≤Hé #Ós¡T, >∑CÒ«˝Ÿ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î e´j·T |ü]o\≈£î\T>± eT<ÛäTø£sY dæHêΩqT ìj·T$T+#·>±, ôd\ q+ãsY 7675809961≈£î bò˛Hé #˚dæ mìïø£\ e´j·T+ô|’ |òæsê´<äT\T ‘Ó*j·TCÒj·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

¬s+&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î eT÷&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3: Hê$TH˚wüqT¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yÓTT<ä{Ïs√E õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\˝À eT÷&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK \j·÷´sTT. |ü{≤Hé#Ós¡T nôd+;¢ kÕúq+ qT+&ç eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ¬s+&ÉT Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚XÊs¡T. ˇø£ ôd{Ÿ Hê$TH˚wüHé {ÏÄ sYmdt qT+&ç <ëK\T #˚j·T>±, eTs=ø£{Ï dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± <ëK\T #˚XÊs¡T. dü+>±¬s&ç¶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç |ü≥ï+ e÷DÏø£´+ nH˚ nuÛÑ´]ú ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç Hê$T H˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. ø±>± yÓT<äø˘, »Væ≤sêu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ qT+&ç >±˙ yÓT<äø˘, qsê‡|üPsY, Hêsêj·TDUÒ&é, Ä+<√˝Ÿ, »Væ≤sêu≤<é, <äTu≤“ø£, >∑CÒ«˝Ÿ, dæ~›ù|≥ nôd+;¢ kÕúHê\≈£î ˇø£ÿ Hê$TH˚wüHé ≈£L&Ü <ëK\T ø±˝Ò<äT.

>∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T\≈£î XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3: sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº+˝À sêÁwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#·&É+, ôV’≤<äsêu≤<é |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ñ+&ÉuÀ‘·Tqï+<äTq bÕ\Hê |ü>±Z\T >∑es¡ïsY #˚‹˝À ñ+&É&É+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq≈£î Ç<ä›s¡T dü\Vü‰<ës¡T \qT ìj·T$T+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹ ª&çµ u≤¢ø˘˝À ø±sê´\j·÷\qT πø{≤sTT+ #ês¡T. eTVü‰sêÁwüº &çõ|æ>± |üì#˚dæ |ü<äM $s¡eTD #˚dæq ◊|æmdt n~Ûø±] mHé.sêjYT, sê»kÕúHé Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´< ä]Ù>± |üì#˚dæ |ü<äM $s¡eTD #˚dæq dü˝≤ñB›Hé nVü≤à<é\qT πø+Á<ä Vü≤À+ XÊK >∑es¡ïsY dü\Vü‰<ës¡T\T>± ìj·T$T+∫+~.


X‚KsYø£eTTà\ ∫Á‘êìøÏ dü˝≤àHéU≤Hé ìsêà‘·! ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î&ÉT X‚KsY ø£eTTà\ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ >∑Ts=Ô+#˚~ ªVü‰´|”&˚dtµ. ˇø£ÿ j·TTe‘·πø ø±<äT.. ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘·+>± ≈£L&Ü ù|s=+~+~. Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘·+ Væ≤+B˝À s¡÷bı+<äqT+~. BìøÏ eTT+u…’˝À kÕºsYVü≤+{Ÿì ìs¡«Væ≤+∫ q÷‘·q q{°q≥T*ï m+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ á∫Á‘êìøÏ X‚KsYø£eTTà\ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±.. dü˝≤àHéU≤Hé ìsêà‘·>±

X¯óÁø£yês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2014

e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À dü÷|üsYVæ≤{Ÿ nsTTq ªVü‰´|”&˚dtµ ‘·$Tfi¯+˝À ≈£L&Ü rdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘êìï u≤©e⁄&é≈£î rdüT¬øfi‚fl Á|üj·T‘êï˝À¢ X‚KsYø£eTTà\ ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ X‚KsYø£eTTà\ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ªnHê$Tø£µ wüO{Ï+>¥ |üP¬s’Ô $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>±ñ+~. qj·Tq‘ês¡ f…Æ{Ï˝Ÿ s√˝Ÿ˝À q{ÏdüTÔ+&É>±, yÓ’uÛÑyé, Vü≤s¡¸es¡›Hé ø°\ø£bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 18q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. Væ≤+B˝À ªVü‰´|”&˚dtµ ÁbÕs¡+_Û+#˚ dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT.

n\T¢ns¡T®Hé≈£î eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢!

eT∞¢ yÓTT<ä˝…’q ªs¡uÛÑdüµ dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À m˙ºÄsY V”≤s√>± #˚düTÔqï ªs¡uÛÑdüµ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ eT∞fl ø=qkÕ>∑qT+~. ø£+<äØ>∑ ∫Á‘·+˝À bòÕ+˝ÀøÏ e∫à <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+‘√wt lìyêdt- m˙ºÄsY ø±+_H˚wüHé˝À ªs¡uÛÑdüµs¡÷bı+<äqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ eT<Ûä´˝À ø=+‘· >±´|t e∫Ã+~. nsTT‘˚ eT∞fl ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ X¯ìyês¡+ qT+&ç yÓTT<ä\T ø±qT+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTs√ ôw&É÷´˝Ÿ‘√ ªs¡uÛÑdüµ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. n ∫Á‘·+‘√ m˙ºÄsY düs¡düq düeT+‘· yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé>±q{ÏdüTÔ+&É>±, ¬s+&√ V”≤s√sTTHé>± Á|üD°‘· q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìï u…\¢+ø=+&É düTπswt ì]àdüTÔHêïs¡T. Çø£ ∫Á‘·+ $wüj·÷ìø=ùdÔ m˙ºÄsYqT \esYu≤jYT>±H˚ ø±≈£î+&Ü.. eT÷&ÉT ø√D≤˝À¢ kÕπ> bÕÁ‘·˝À #·÷|æ+#·qTHêï&ÉT.. <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+‘√wt lìyêdt. cÕj·÷J wæ+&˚, »j·TdüT<Ûä, ÁãVü‰àq+<ä+, s¡|òüTTu≤ãT, »j·TÁ|üø±wt ¬s&ç¶, Hê»sY, n»jYT ‘·~‘·s¡T\T ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. dü+^‘êìï ‘·eTHé n+~düTÔHêïs¡T.

Á‹$Áø£yéT lìyêdt- n\T¢ns¡T®Hé ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+<äqTqï ∫Á‘·+˝À eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ q{Ï+#·qTHêïs¡T. E˝≤sTT ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q Á‹$Áø£yéT eTs√kÕ] n\T¢ ns¡T®Hé‘√ Væ≤{Ÿø√fÒº Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø |üeHéø£˝≤´DY‘√ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+ u≤¢ø˘u≤düºsY Væ≤{Ÿ>± ì\e&É+ ‘Ó*dæ+<˚.á ∫Á‘·+ nq+‘·s¡+ Á‹$Áø£yéT #˚düTÔqï ∫Á‘·+ n\T¢ns¡T®Hé ∫Á‘·y˚T. n˝≤π> düTπs+<äsY¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªπsdüT>∑TÁs¡+µ˝À n\T¢ns¡T®Hé q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ôø±e&É+‘√ n\T¢ns¡T®Hé ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºqTHêïs¡T. n\T¢ns¡T®Hé-Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüHé edüTÔqï á∫Á‘·+˝À n\T¢ns¡T®Hé düs¡düq eTT>∑TZs¡T V”≤s√sTTqT¢ Ä&çbÕ&ÉqTHêïs¡T. yê]˝À ˇø£s¡T düeT+‘· nì Ç|üŒ{Ïπø Ksê¬s’+~. $T–*q Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTq¢ m+|æø£˝À sê~Ûø£ Äù|º, Á|üD°‘·, q+~‘· ù|s¡T¢ |ü]o*düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á∫Á‘êìøÏ |üP» »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. nø√ºãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚j·÷\H˚ jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T. dü+^‘êìï <˚MlÁ|ükÕ<é n+~kÕÔs¡T. E˝≤sTT ‘·s¡Tyê‘· Á‹$Áø£yéT-n\T¢ ns¡T®Hé- <˚M ø±+_H˚wüHé eTs√kÕ] ]|”{Ÿ ø±qT+~.

uÀj·TbÕ{Ï‘√.. sêeT#·s¡DY

9q ªM¬ø+&é \yéµ Ä&çjÓ÷! Hê>∑T >∑es¡ <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêqTqï ªM¬ø+&é \yéµ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ á HÓ\ 9q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. ]j·T˝ŸkÕºsY lVü≤] Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À Ä~Û‘Y, düTÁ|æj·T »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. <äèwæº m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ |ü‘êø£+ô|’ qe ìsêà‘· eT<ÛäT ‘√≥ ì]àdüTÔqï ªM¬ø+&é \yéµ wüO{Ï+>¥ Ç|üŒ{Ïπø |üP¬s’+~. Ä&çjÓ÷qT 9e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é sêø˘ôV’≤{Ÿ‡˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. X‚KsY#·+Á<ä dü+^‘êìï n+~+#ês¡T. bÕ≥\T nq+‘·lsêyéT n+~düTÔHêïs¡T. düeTàsY˝À M¬ø+&é \yé ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. ø£eT]¸j·T˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡‘√ bÕ≥T VüA´eTHé myÓ÷wüH金√ ≈£L&çq Áù|eTø£<∏ä ∫Á‘·+ Ç~. Ç+<äT˝À lVü≤] bÕÁ‘·qT n+<ä]˙ n\]düTÔ+<äì ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓãT‘·THêïs¡T. sêe⁄s¡y˚Twt, m+mdt Hêsêj·TD, dæ$m˝Ÿ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, s¡$es¡à, $wüßíÁ|æj·T, Á|üuÛ≤dt lqT, l \*‘·, uÛÑ>∑yêHé dü«|æïø£, $<äT´˝ÒK sêeTHé, n|üPs¡«, Hê˙‡ ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T.

cÕs¡TUŸ‘√.. yêDÏø£|üPsY

uÀj·TbÕ{Ï lqT- sê+#·s¡DY ø±+_H˚wüHé ˇø£ ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+~. uÛÑÁ<ä, ‘·T\d”, dæ+Vü‰, <äeTTà ∫Á‘ê\qT n+~+∫q uÀj·TbÕ{Ï lqT ‘êC≤>± u≤\ø£èwüí ª˝…C…+&éµ ∫Á‘·+‘√ {≤|t &Ó’¬sø£ºs¡¢ *düTº˝À #˚s¡&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î e∫Ãq Á|ü‹∫Á‘·+˝À \yé n+&é m+≥¬s’ºqà{Ÿ‘√ bÕ≥T j·÷ø£åHéqT $Tø˘‡ #˚dæ ‘·q<Ó’q ôd’º˝Ÿ˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT ñ+#·T‘·THêï&ÉT uÀj·TbÕ{Ï lqT. u≤\ø£èwüí≈ôd’‘·+ uÀj·TbÕ{Ï <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ¬s+&√ kÕ] ÄdüøÏÔ #·÷bÕs¡+fÒ ø£<∏äã\+ m+‘· >=|üŒ<√ #Ó|üŒe#·TÃ. Ç|ü&ÉT uÀj·TbÕ{Ï sêeT#·s¡DY‘√ ˇø£ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îºqT ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+<äT≈£î dæ<ä›|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á∫Á‘êìøÏ sê+#·s¡DY ˇπø #˚j·T&É+ ≈£L&Ü »]–+~. nsTT‘˚ sêyéT#·s¡DY #˚ùd ∫Á‘·+ \C…+&é˝≤ ñ+≥T+<ë? ˝Òø£ ‘·T\d”˝≤ s=e÷+{Ïø˘ n+&é m+≥¬s’ºqsY>± ñ+&ÉuÀ‘·T+<√ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ sê+#·s¡DY ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï >√$+<äT&ÉT n+<ä]yê&˚˝Ò ∫Á‘·+˝À wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñHêï&ÉT. sê+#·s¡DY düs¡düq ø±»˝Ÿ q{Ïk˛Ô+~. n˝≤π> lø±+‘Y, ø£eT*ì eTTKØ® ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ‘êC≤>± lqTyÓ’≥¢‘√ ˇø£ ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øø£ÿqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ lqTyÓ’≥¢ eTùV≤wtu≤ãT‘√ ªÄ>∑&ÉTµ˝À _J>± ñHêï&ÉT. sê+#·s¡DY‘√ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº yÓTT<ä\T ô|fÒº neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

≥«+{°`20 ôd$÷dt˝À uÛ≤s¡‘YqT ∫‘·TÔ #˚kÕÔ+: &ÉT$Tì

◊d”d” es¡˝Ÿ¶ ≥«+{°`20 ø£|t {ÀØï˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ »]π> ¬s+&√ ôd$÷ ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘YqT ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± z&çkÕÔeTì <äøÏåD≤Á|òæø± u≤´{Ÿ‡yÓTHé &ÉT$Tì CÀdü´+ #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚, á {ÀØï˝À uÛ≤s¡‘· dæŒqïs¡T¢ n<äT“¤‘·+>± sêDÏdüTÔHêïs¡ì, nsTTq|üŒ{Ïø° yê]ì ‘·eT u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿ+{≤s¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. á e÷´#Y ¬>\Tb˛≥eTT\ô|’ &ÉT$Tì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘Y Á|ü<Ûëq ng+ dæŒHé uÖ*+>¥. ôd$÷ ô|ò’q˝À¢ {°yéTÇ+&çj·÷ Ç<˚ nÅkÕÔìï ‘êeTT m<äTs¡T<ë&ç‘√ ∫‘·TÔ #˚kÕÔeTH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. uÛ≤s¡‘· dæŒqïs¡T¢ n<äT“¤‘·+>± sêDÏdüTÔHêïs¡ì, yê] uÖ*+>¥qT y˚T+ düeTs¡ú+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î eP´Vü‰\T s¡∫düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ n$T‘Y $TÁXÊ #·ø£ÿì bòÕyéT˝À ñHêï&ÉT. n‘·ì (◊|”m˝Ÿ˝À Ç<ä›]B ˇπø »≥Tº) uÖ*+>¥qT m<äTs=ÿqï nqTuÛÑe+ Hê≈£î+~. H˚H˚ ø±<äT e÷ »≥Tº˝À #ê˝≤ eT+~ $TÁXÊ uÖ*+>¥qT m<äTs=ÿqïyêπs. nsTTHê n‘·DÏï ‘˚*>±Z rdüTø√uÀ+ nì &ÉT$Tì #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. á {ÀØï˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m˝≤ kÕ>±eTqï $wüj·T+ Ç|ü⁄Œ&ÉT nqedüs¡+. es¡Tdü $»j·÷\‘√ {°$T+&çj·÷ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚H˚+, Ä s√E u≤>± Ä&çq »fÒº ¬>\TdüTÔ+<äì &ÉT$Tì y˚<ë+‘· <Û√s¡DÏ˝À #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT.

eT˙wt X¯s¡à <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTqï ªbòÕ´Héµ ˝À cÕs¡TUŸ düs¡düq yêD°ø£|üPsY q{Ï+#·qT+~.X¯ó<é <˚o s=e÷Hé‡ ∫Á‘·+‘√ u≤©e⁄&é Ç∫Ãq yêD°ø£|üPsY nq+‘·s¡+ Væ≤+B˝À @ ∫Á‘êìøÏ ôd’Hé #˚j·T˝Ò<äT. nø£ÿ&ç qT+&ç &Ó’¬sø£º>± ªÄVü‰ø£fi≤´D+µ ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq yêD°ø£|üPsY Ä•+∫q |òü*‘êìï n+<äTø√˝Òø£b˛sTT+~. nsTTq|üŒ{Ïø° neTà&çøÏ u≤©e⁄&é qT+&ç |æ\T|ü⁄ e∫Ã+~. nB... cÕs¡TUŸ düs¡düq q{Ï+#˚ neø±X¯+. j·TTwtsêCŸ|òæ˝Ÿà‡ dü+düú ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+‘√ yêDÏø£|üPsY≈£î eT÷&ÉT ∫Á‘ê\ ˇ|üŒ+<ä+ ñ+&É&É+ Ç|ü&ÉT bòÕ´Hé ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü á ã÷´{°H˚ V”≤s√sTTHé m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ yêDÏø£|üPsY‘√ bÕ≥T |ü]˙‹ #√ÁbÕ, nqTwüÿX¯s¡à\ ù|s¡T¢ ≈£L&Ü $ì|ædüTÔHêïsTT. Ms¡T eTT>∑TZs¡T Ç+<äT˝À ñ+{≤sê? ˝Ò<ë Ç<ä›s¡T+{≤sê? nH˚~ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yêDÏø£|üPsY Væ≤+B˝À ˇø£ ∫Á‘·+, ‘Ó\T>∑T˝À ˇø£ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ôd’Hê eTT+<ä+»! dæ+<ÛäT W{Ÿ.. Ç+&çj·÷ zô|Hé Ç+&çj·÷ zô|Hé dü÷|üsY dæØdt u≤´&çà+≥Hé {ÀØï˝À ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ eTT+<ä+» y˚j·T>±, dæ+<ÛäT {ÀØï qT+∫ ìÅwüÿ$T+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡˝À ‘=* sö+&√¢ ôd’Hê 21`7, 21`9‘√ dæyÓ÷Hé (ÄÅùdº*j·÷)ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. πøe\+ 25ì$TcÕ˝À¢ e÷´#YqT eTT–+#·Tø=ì Á|æø±«s¡ºsY‡˝À Á|üy˚•+∫+~. ø±>± eTs√ uÛ≤s¡‘· Áø°&Üø±]DÏ dæ+<ÛäT 15`21, 21`12, 10`21‘√ ¬s+&√ d”&é wæõj·÷Hé yê+>¥ (#Ó’Hê) #˚‹˝À z≥$T#·$#·÷dæ+~. dæ+<ÛäT‘√ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ‘·\|ü&çq wæõj·÷Hé ÄyÓTô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ Ç<˚ ‘=*kÕ] ø±e&É+ $X‚wü+.

Ç+&çj·÷ zô|Hé yÓTsTTHé Á&Ü≈£î n»jYT, nq÷|t! uÛ≤s¡‘· Áø°&Üø±s¡T\T nq÷|t l<ÛäsY, n»jYT Ç+&çj·÷ zô|Hé yÓTsTTHé Á&Ü˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ∫e] ns¡Ω‘· sö+&√¢ nq÷|t 21`14, 21`16‘√ #˚‘·Hé Äq+<éô|’, n»jYT 22`20, 23`21‘√ ns¡$+<é uÛÑ{Ÿô|’, ÁX‚j·÷+wt 21`19, 14`21, 21`8‘√ X¯óuÛÑ+ø£sYô|’ HÓ>±Zs¡T. |ü⁄s¡Twüß\ &ÉãT˝Ÿ‡˝À ‘·s¡TDY ø√q` õwüßí düHê´˝Ÿ, ns¡TDY`dü+‘√wt yÓTsTTHé Á&Ü˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T.

ôdMTdt |ü]dæú‘·T\T y˚s¡T - eT*+>∑ 2007 qT+∫ ◊d”d” ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü<Ûëq {ÀØï˝À¢ ôdMTô|ò’q˝Ÿ #˚s¡Tø√e&É+ Ç~ Äs√kÕ] ø±e&É+‘√ ˇ‹Ô&çì m˝≤ n~Û>∑$T+#ê˝À e÷≈£î ‘Ó\TdüT. yÓdæº+&ûdt eT+∫ »≥Tº. ô|ò’q˝Ÿ #˚s¡Tø√yê\+fÒ e÷ n‘·T´‘·ÔeT Ä≥rs¡T ø£qãs¡#ê*. $+&ûdt ã˝≤ã˝≤\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü e÷ Ä≥rs¡T, eP´Vü‰*ï |üø±ÿ>± neT\T #˚j·T&É+ô|’H˚ <äèwæºkÕ]düTÔHêï+. &ÛÜø±˝À M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |ü]dæú‘·T\≈£î n\yê≥T |ü&É≥+ yÓTT<ä{Ï düyê˝Ÿ. ∫≥º>±+>¥, MTs¡÷ŒsY, &ÛÜø±\˝À |æ#Y\T, ù|dt˝À #ê˝≤ ‘˚&Ü*ï >∑eTì+#ê+. ∫≥º>±+>¥˝À eT+#·T Á|üuÛ≤yê˙ï #·÷XÊ+. >∑‘· e÷´#Y*ï

$X‚¢wæ+#·T≈£î+≥÷ $+&ûdtô|’ n‘·T´‘·ÔeT eP´Vü‰ìï s¡∫düTÔHêï+. ◊‘˚ Á>∑÷|t e÷´#Y˝À¢ ñqï≥T¢ ôdMTdt˝À |ü]dæú‘·T\T ñ+&Ée⁄. ø±ã{Ϻ e÷´#Y˝À n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |ü]dæú‘·T\≈£î n\yê≥T |ü&É≥+ n‘·´+‘· ø°\ø£+. q÷´õ˝≤+&éô|’ $»j·T+ e÷ Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+∫+~. πøe\+ 119 |üs¡T>∑T\ k˛ÿs¡T #˚j·T&É+‘√ y˚T+ ˇ‹Ô&çøÏ ˝Àqj·÷´+. ◊‘˚ ‘·«s¡>± $¬ø≥T¢ rùdÔ ‘·|üŒø£ ¬>\y=#·Ãì uÛ≤$+#ê+. øÏMdtô|’ s¡+>∑q ôV≤sê‘Y ]ø±s¡T¶ u≤>∑T+&É≥+‘√ M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± n‘·DÏí s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ê\qT≈£îHêï+. |òü*‘·+ kÕ~Û+#ê+. {°20 ÁøϬø{À¢ H˚qT #·÷dæq n‘·T´‘·ÔeT uÖ*+>¥ ôdŒ˝Ÿ\˝À n<=ø£{Ï.

eTT+<ä&ÉT>∑T ø£wüºy˚T - yÓ+>¥düsêÿsY Ädæj·÷ø£|t˝À <Û√˙ùdq |òüTÀs¡+>± $|òü\ yÓTÆ m+‘√ ø±\+ ø±˝Ò<äT. nø£ÿ&˚ Ç|ü&ÉT nCÒj·T+>± <ä÷düT¬øÔ+~. u≤´{Ï+>¥, uÖ*+>¥˝À¢ ì\ø£&É>± sêDÏk˛Ô+~. |ò”*¶+>¥˝Àq÷ m+‘√ e÷s¡TŒ ø£ì|æk˛Ô+~. X¯ó Áø£yês¡+ <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]π> ôdMTô|ò’q˝À¢ CÀs¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+<äH˚ nqT≈£î+≥THêï. uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈£î dæŒHé Á|ü<Ûëq Äj·TT<Ûä+. Á|ü<Ûëq uÖ\s¡T¢ bòÕyéT˝À ñ+&É&É+‘√ j·TTesêCŸ≈£î uÖ*+>¥ #˚ùd neø±X¯+ sêefÒ¢<äT. ÄÅùdº*j·÷‘√ yÓTs¡T|ü⁄ Çìï+>¥‡ n‘·&ç $XÊ«kÕìï ô|+#·T‘·T+~.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

04 04 14  
Advertisement