Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 78

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE X¯ìyês¡+ 04 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

j·T÷|æm ìs¡íj·÷\‘√

|ü{≤º\¬øøÏÿq n_Ûeè~›

Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¬ø¡[»¡V Fs©Ø[ı xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLi @Æ™sVLjiNSª][ ™´sp˘•¶¶ ªRΩ¯NRP \Æ™sV˙ºΩ LSx§¶ ¶ßÕfi xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sVW≤][ryLji ˙xmsµ≥y¨s Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsµ≥y¨s

˙xmsµ≥y¨s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ’¡¤«¡zms ™´sVLi≤T∂Fy»¡V ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,≤T∂|qsLi ¡L`i3(ôdÿ’ q÷´dt): mx sƵ∂[Œ¡œ˝ mx sµR∂≠ds NSáLi ™´sVVgRiVxqsVÚ©s´ ı qx sLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂ ∏R∂W ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i @Æ©s[NPR ≠sxtsQ∏∂R Wá\|ms ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy ∏R∂Wá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ∏R∂VWzmsFs Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá©´sV qx s™´sVLÛij qx sWÚÆ©s[, LSx§¶ ¶ßÕfi ªRΩµR∂VxmsLji ˙xmsµ≥y¨s @¨s qx sLiZNP[ªyáV BøyËLRiV.

Ez§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡VgSÆ©s[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s«¡∏R∂Wá©´sV ™´s¤Õ¡˝ Æ™s[aSLRiV. ©´sWªRΩ©´s qx sLi™´sªRΩ=LRi aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáª][ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i À≥ÿLRiªRΩ @’≥¡™´sXµÙ∂j ºΩLjigji mx s…Ìÿá\|msNTP ™´sr°ÚLiµR∂©yıLRiV. ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ Àÿµ≥∂R ˘ªRΩá©´sV N]ªRΩÚ ˙xmsµ≥y¨sNTP @xmsˆgjiryÚ©s´ ©yıLRiV. ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂VW{msG N]ªRΩÚ ˙xmsµ≥y¨s¨s

‘·TdüT‡eTqïdü+ø£\ŒBø£å

Fs©´sVıNRPVLi»¡VLiµR∂¨s À≥ÿ≠sxqsV ©Ú yı©´s¨s, FyLÌik ∏R∂VV™´s©y∏R∂VNRPªRΩ*Li N]ªRΩÚ ªRΩLRiLi AaRPáV, AaRP∏R∂WáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS mx s¨s¬ø¡[ r°ÚLiµR∂¨s AbPxqsVÚ©yı©´s¨s ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯ §x ¶ ¶©s± qz sLig`i @©yıLRiV. @Õÿlgi[ ªRΩµR∂VxmsLji ˙xmsµ≥y¨s Fs™´sLRi©´sıµj∂ qx s\lLi©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsNRP…”¡qx sVÚLiµR∂¨s ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ LSx§¶ ¶ßÕfi qx s™´sVLÛiR V\Æ≤∂©´s ™´s˘QQNPT Ú @¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

nqT≈£îqïfÒ¢ #˚XÊs¡T

‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+

Æ©s[…”¡NTP ™yLiVVµy xms≤ÔR∂ xqsÀ≥œ¡Ã¡V

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji3(ôd’ÿq÷´dt): aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ mx so©´sLRi*Q˘™Ûs´ q{ sNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRigSáƩs[ @LiµR∂LRiW N][LiR VNRPV©yıLRiV. NS¨ds qx sÀ≥¡œ Õ‹[mx sá ™´sW˙ªRΩLi @LiµR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS «¡LjigjiLiµj∂. µk∂Liª][ gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li ™´sVµ≥∂R ˘ DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ áV aRP¨s™yLS¨sNTP ™yLiVVµy mx s≤ÔyLiVV. DµR∂∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ qx s™´sWÆ™s[aPR Li FsÕÿLi…”¡ øR¡LSË ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVµy mx s≤T∂Liµj∂. aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[©s´ W @Ƶ∂[ ªRΩLiªRΩV N]©´srygjiLiµj∂. µyLiª][ DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ á qx s™´sWÆ™s[aSáW lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVµy mx s≤ÔyLiVV. ª]áVªRΩ qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @LiVV©´sxmsˆV≤R∂V iLiµR∂LRig][Œœ¡Li NSLRifl·LigS

Æ©s[Æ©s[Li D˙gRi™yµj∂¨sNSµR∂V, ºdΩ˙™´s™yµj∂¨s @LiªRΩNRPLi¤…¡[ NSµR∂V æªΩáLigSfl·Õ‹[ 1500™´sVLiµj∂ øR¡¨sF°LiVV©´sxmsˆV≤R∂V FsLiµR∂VNRPV xqsˆLiµj∂LiøR¡¤Õ¡[µR∂V {qs™´sWLi˙µ≥R∂Vá\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡Ljigji©´s FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i

NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡©´s™´sLji 3 (ôdÿ’ q÷´dt) :æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiN][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @LRi\Æ™s GŒ˝œ¡ F°LS»¡LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV qx sV™´sWLRiV 1500 ™´sVLiµj∂ øR¡¨sF°∏R∂WLRi¨s @ÕÿLi…”¡ GINRP‰ qx sLiµR∂LRi˜LiÕ‹[ NRPW≤y qx sˆLiµj∂LiøR¡¨s q{ s™´sWLi˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌkiáV Æ©s[≤R∂V ªy©´sV zqsFsLi »¡WL`i\|ms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV LSµÙyLiªRΩLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ºdΩ˙™´srÛy LiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ A∏R∂V©´s Fy˙ºΩZNP[∏∂R VVá xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW mx sNS‰ æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ©´s©´sı qz sFsLi

æªΩáLigSfl· ™yµR∂Li ¡Ã¡LigS D©´sı™´sW —¡Õ˝ÿÕ‹[ GÆ™sVVx§¶ ¶Li |ms»Ì¡VNRPV¨s qz sFsLi ™´sryÚ≤∂R ¨s ¨sáµk∂}qsÚ BLiªRΩ qx sˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li @™´sqx sLRi™´sW @¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij xqsVÚ©´sı zqsFsLiNSµR∂V BLiZNP™´sLji\Æ©s©y @Õÿlgi[ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV. ™´sW NRP≤R∂Vxmso ™´sVLi≤R∂V ªRΩVLi¤…¡[ @ÕÿLi…”¡ ™´sW»¡¤Õ¡[ ™´sryÚ∏∂R V©yıLRiV. BLi NS ªRΩ™´sV\|ms |msªRΩ©Ú s´ Li øR¡ÕÿLiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRP÷¡zqs DLiµy™´sVLi¤…¡[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS @LiªRΩNRPLi¤…¡[ ºdΩ˙™´sÆ\™sV©´s mx sµyáƩs[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøy÷¡= ™´sqx sVÚLiµR∂©yıLRiV. Æ©s[Æ©s[Li D˙gRi™yµj∂¨s NSµR∂V... ºdΩ˙™´s™yµj∂¨s @LiªRΩNRPLi¤…¡[ NSµR∂©yıLRiV. AÆ™s[aS¨sNTP Dxms™´sW©´sL igS ™´sW…˝ÿ≤y©´sV ªRΩmx sˆ ™´sVlLi[≠sV ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. ªy©´sV ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s ©yıLRiV. ªy©´sV mx sNS‰ æªΩáLigSfl· ™yµj∂©´s©yı LRiV. ªRΩ©´s™´sµÙ∂R A∏R∂VVµyáV NRPW≤y¤Õ¡[™s´ ¨s @ºΩ

æªΩáLigSflÿ ©yáVgRiV©´sıLRi N][»¡˝ ˙xms«¡Ã¡x§¶ ¶X µR∂∏R∂WáV ªRΩ©´sNRPV @Li≤R∂gS D©yı∏R∂V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y µR∂™´sVV¯Li¤…¡[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV LS™yá¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ™´sVWÆ≤∂[ Œ˝¡œ ß @ªRΩ˘LiªRΩ qx s¨sız§¶ ¶ªΩR LigS ≠s¨sπ∏∂WgjiL iøR¡VNRPV©´sı —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ $µ≥∂R L`i Àÿ ¡V©´sV NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s Æ©s[≤∂R V ªRΩmz sˆLiøR¡≤R∂Li @µj∂ NRPW≤y æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V øR¡LRiËÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V aS≈¡©´sV ªRΩmz sˆLiøR¡≤R∂Li ˙µ][x§¶¶¶Æ™s[V @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË«¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ aS≈¡©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ™´sV©´srÛymx sLi ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS≤R∂©yı LRiV. LSxtsÌ Q˚˙xms«¡Ã¡V Bzmsˆ…”¡Z\ NPæªΩ[ J…”¡ gRi™´sV¨sLi øyá¨s NTPLRifl„fi ≠sV˙ªRΩ ˙µ][•¶ ¶¨sı ORPVQfl·Ò LigS gRi™´sV¨sLiøyá¨s A∏R∂V©´s mz sáVxmso¨søyËLRiV.

‘Ó\+>±DqTn&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\T

xmsµR∂≠s ™´sWLRiË≤R∂Li æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLi zqsFsLi LS«ÿ˘LigRi ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV ’¡Ã˝¡V\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVV˘Liµj∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V \ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂,«¡©´ s ™´ s Lj i 3(ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Ã¡V, NRPVªRΩLi ˙ªyáV ¬ø¡[qx sWÚ LS«ÿ˘LigS¨sı @™´s™´sW¨sLi¬ø¡[ ≠sµ≥∂R LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yı LRi¨s ™´sVLi˙ºΩ $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ªRΩ©´s aS≈¡©´sV ™´sWLRiË≤R∂Li BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRi™´sV¨s A∏R∂V©´s qz sFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T |\ ms ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV.

@LRigRiLi»¡ ™yLiVVµy mx s≤T∂Liµj∂. ª]áVªRΩ ™yLiVVµy mx s≤T∂ ™´sV◊d¡˝ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @∏R∂W˘NRP @Ƶ∂[ q{ s©±s Ljim{ s…fi @LiVV˘Liµj∂. µk∂Liª][ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ALiµ][Œ¡œ ©´sá ™´sVµ≥∂R ˘ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVµy mx s≤T∂Liµj∂. lLiLi≤][ ryLji ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ BLRiV˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V q{ sˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì¡” ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSLRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R , æªΩáLigSfl· ¨s©yµyáª][ qx sÀ≥¡œ µR∂µÙ∂R Lji÷˝¡Liµj∂. q{ sˆNRPL`i FsLiªRΩ ™yLjiLi¿¡©y xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÀ≥œ¡©´sV lLi[xms…”¡NTP ™yLiVVµy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V {qsˆNRPL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¬ø¡[ ™yLiVVµyá xmsLRi*Li

n‹>±düŒ+~düTÔqïd”e÷+Á<ÛäT\T

“«sVVg R iVLR iV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 3 (ôdÿ’ q÷´dt): qx s\Æ™sVNRP˘™yµy¨sı ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsryÚ™s´ V¨s NSáL`iáV FsgRiVlLi[qx sVN][™s´ ≤R∂Æ™s[VNSNRP, g]LiªRΩVáV ¿¡LiøR¡VNRPV¨s @Lji¿¡©´s q{ s™´sWLi˙µR∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsLizmsáV 36 gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V BLiµj∂LSFyL`i‰ ™´sµÙ∂R µk∂ORPQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s FsLizmsáV ¨s»Ì¡¨sáV™´so©y ¿d¡÷¡F°∏R∂WLRiV. LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[qz s©´s ALRiVgRiVLRiV FsLizmsáLi ™´s¿¡Ë |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ ©´s≤T∂À‹≤Ô∂R V©´s µk∂ORPQ ¬ø¡[qz s øR¡WzmsryÚ™s´ V¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiÆ™s[V ªy™´sVV µk∂ORPQNPR V µj∂gS™´sV¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLizms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g] F[ yÕfi qx sˆxtsÌ QLi¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ALRiVgRiVLRiV FsLizmsáV µk∂ORPQáV ¬ø¡[mx s≤R∂VªyLRi¨s ¬ø¡zmsˆ©´s LS«¡g][FyÕfi, §x ¶ ¶LiR< NRPV™´sWL`iáNRPV ºdΩ˙™´s AaSÀ≥¡œ LigRiÆ™s[V NRP÷¡gjiLiµR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ALRiVgRiVLjiNTP  ¡µR∂VáVgS ZNP[™s´ áLi ™´sVVgÊiR VLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V µk∂ORPQÕ‹[ NRPWLRiV˨s ªRΩ™´sVÕ‹[ Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[©s´ W HNRP™´sVªRΩ˘Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡V NRPV©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™yLRiV ™´sW˙ªRΩLi ªy™´sVV @µ≥∂j uÌy©´sLiNRPV @©´sVLigRiVgS DLi ≤yáƩs[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Fs™´slLi[Li ¬ø¡[qz s©y LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s AgRiÆ©s[ AgRiµR∂¨s æªΩ÷¡zqs µk∂ORPQNPR V µR∂WLRiLigS D©yı™´sVÆ©s[ À≥ÿ™y¨sı ™yLRiV ™yLji qx s¨sız§¶ ¶ªΩR Vá ™´sµÙ∂R ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiµj∂.

email:vtarangalu.222208@gmail.com

BNRP‰≤R∂ ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi˙ºΩ mx sµR∂≠s ™´sVLi¿¡µj∂ ¤Õ¡[µy ¬ø¡≤Ô∂R µj∂ BøyËLS @©´sıµj∂ ™´sVV≈¡˘Li NSµR∂©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘NRP NRPW≤y NS¤Õ¡[µ∂R ©´sı LkiºΩÕ‹[, ªRΩ™´sV BuÌy©´sV ryLRiLi @|qsLi’d¡˝ ¨s ©´s≤R∂Fyá©´sı µR∂VLRiVƵ∂Ù a[ PR ˘Liª][ ªRΩ©´s mx sµR∂≠s¨s ™´sWLSËLRi¨s @©yıLRiV. Bµj∂ ©yáVgRiV N][»¡˝ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLiøR¡≤R∂Li

ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSµR∂©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. N]LiµR∂LRiV q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR á ry*LÛiR Li N][qx sLi ©y Fn°LÌiR V Fn°÷¡∏R∂W©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi ™´sWLSË LRi¨s ™´sVLi˙ºΩ $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sV¨sxtsÌ QL`i= NS*LÌiR L`i=Õ‹[ $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV A}ms NRPV…”¡Ã¡ ∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ©y aS≈¡©´sV

™´sWLSËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ aS≈¡ ™´sWLRiVˆ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ©y∏R∂VNRPVá NRPV˙»¡Ã¡©´sV ˙xmsºΩ’¡Li’¡r°ÚLiµR∂©yıLRiV. C NUPáNRP qx s™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ C ˙xms∏R∂VªRΩıLi @µ≥∂j NSLRi µR∂VLji*¨s π∏∂WgRiÆ™s[V¨s }msL]‰©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLi µR∂¨s, ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sˆNRPL`i øR¡LRiËNRPV @©´sV™´sVºΩ¨s BøyËLRi¨s

N]©´srygjiLiµj∂. DµR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ©´sWªRΩ©´s qx sLi™´sªRΩ=LRi aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠sxmsOSQáV B¿¡Ë©´s ™yLiVVµy ºdΩLS¯©yá©´sV ºΩLRiqx s‰Ljiqx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLiªRΩÕ‹[Æ©s[ BLRiV ˙FyLiªyá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡»Ì¡V™´sVV…Ì”¡ ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gRi≤R∂Liª][ {qsˆNRPL`i xqsÀ≥¡œ ©´sV @LRigRiLi»¡Fy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. ™yLiVVµy @©´sLiªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sV◊d˝¡ {qsˆNRPL`i F°≤T∂∏R∂VLi©´sV øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LjiËLiøyá¨s æªΩáLigSfl· FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, xqs\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s {qs™´sWLi˙µ≥∂R FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¨s©yµyáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ q{ sˆNRPL`i qx sÀ≥¡œ ©´sV ™´sV◊d¡˝ gRiLi»¡Fy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ •¶¶ «¡LRiV NRPW≤y ªRΩNRPV‰™´sgS DLiµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T , ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V qx sÀ≥¡œ NRPV •¶¶ «¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVW≤][ryLji qx sÀ≥¡œ qx s™´sWÆ™s[aPR Li NSgSÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ºΩ mx so©´sLS™´sXªRΩÆ\™sVLiµj∂. µk∂Liª][ qx sÀ≥¡œ ©´sV q{ sˆNRPL`i lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVµy Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ {qsFsLi NTPLRifl„fi Æ\™s≈¡Lji|\ ms æªΩLSxqs ™´sVLi≤T∂mx s≤T∂Liµj∂. LS«ÿ˘LigRi mx s˙NTP∏R∂V©´sV @≤Ô∂R VNRPV©´sı Æ™sVV»Ì¡Æ™sVµR∂…”¡ ˙µ][§z ¶ ¶ q{ sFsLi NTPLRifl„fi @¨s A FyLÌik aSxqs©´sqx sÀ≥ÿmx sORPQ Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i AL][zmsLiøyLRiV. {qsFsLi, {qsˆNRPL`iáV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqsLi˙xmsµy∏R∂Wá©´sV

xqs\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsxmsˆV≤][ ¬ø¡Fyˆ {ms{qs{qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji3 (ôdÿ’ q÷´ dt): aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx s\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯ ©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá ¨s ªy©´sV FsxmsˆV≤][ ¬ø¡Fyˆ©´s ¨s m{ s{qs{qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· æªΩ÷¡Fy LRiV. µy¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV ™´sWL`ilLi≤Ô∂T qx sˆLiµj∂LiøR¡¤Õ¡[µ∂R ¨s }ms L]‰©yıLRiV. aSxqs©´sqx sÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS Fs™´sLRiV©yı ... xqsÀ≥ÿ xqsLi˙xmsµy∏R∂Wá©´sV g_LRi≠sLiøy÷¡=Li Ƶ∂[©s´ ¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµy @¨s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıNRPV ...@|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË Æ™sVVµR∂¤\Õ¡Liµ][... ¤Õ¡[µ][ q{ sˆNRPL`i, q{ sFsLiá©´sV @≤R∂gRiLi≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi\|ms BxmsˆV≤R∂V mx s»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©´sı ™yLRiV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[qz s DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µ∂R ©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[π∏∂VVµÙ∂R ¨s $µ≥∂R L`iÀÿ ¡VNRPV ¬ø¡Fyˆ©´s¨s m{ s{qs{qs @µ≥∂R ˘QOPR VáV À‹ªRΩ= @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶ LSá ™´sVLi˙ºΩgS Fs™´sLRiV©yı q{ s™´sWLi˙µ≥∂R , æªΩáLigSfl· @LiaSáª][ qx sLi ¡Liµ≥∂R Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx s\Æ™sVNRP˘ ºdΩLS¯©´sLi FsxmsˆV≤][ ¬ø¡[qz s DLi≤y÷¡=LiµR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[qz s©y ©´stx sÌ QLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li qx sLjiNSµR∂¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

Çø£ nôd+;¢˝À ñeTà&ç eP´Vü≤+ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩá ¨sLÒRi∏R∂VLi ’¡Ã˝¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Ã¡\|ms @˙xms™´sVªRΩÚLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒœ¡ÕfiAá¨s ¨sLÒRi∏R∂VLi «ÿ©y ¨s™yxqsLiÕ‹[ ™´sVVgjizqs©´s ¤À≥¡[…‘¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji3(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· N][xqsLi FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS NRP÷¡zqs F°LS≤yá¨s @¨sı FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsªRΩ*LRi øR¡LRiË «¡Ljigji ’¡Ã˝¡V ry{mnsgS ZNP[Li˙µy¨sNTP Æ™s¤Œ˝¡[Õÿ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘x§¶¶¶Li\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. «ÿ©ylLi≤ÔT∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV BLiµR∂VÕ‹[

FyÕÊ‹©yıLRiV. …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms, …”¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V BLiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™y™´sVxmsOSQáV FyÕÊ‹©´s¤Õ¡[µR∂V. ˙xmsµ≥y©´sLigS @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ ™´sp˘x§¶¶¶Li\|msÆ©s[ øR¡LjiËLi¿¡ À≥œ¡≠sxqs˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl· ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ Fn˝°L`i N][ALÔjiÆ©s[xtsQ©±s NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[ D™´sV¯≤T∂gS ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒ˝ÿá¨s µy¨sNTP $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ($T–‘ê `2˝À)


C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

Ç~ #Ó+|ü<Óã“

‹[ V ‹[ µ V µ

@™´s™´sW©´sLi À≥œ¡LjiLiøR¡≤R∂Li NRP©yı AªRΩ¯g_LRi™´sLigS ¡ªRΩNRP≤R∂Æ™s[V Æ™s[Vá©´sı xqsW˙ªy¨sı ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V @©´sVxqsLjiLiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS ¨s«ÿLiVVºdΩª][ NRPW≤T∂¨s NRPV»¡VLi ¡Li ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´s˘QQNTPÚgS A∏R∂V©´s ™´sVøR¡Ë¤Õ¡[¨s LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS Fsµj∂gSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms Fs¨sı IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´s¿¡Ë©y @µ≥j∂uÌy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV FyLÌkiáƩs[ DLi»¡W F°LS≤yLRiV ªRΩxmsˆ gkiªRΩ µy»¡¤Õ¡[µR∂V. @Õÿlgi[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂©´sV Fsµj∂LjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. LS“¡©y™´sWá IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´s¿¡Ë©y xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡LiøylLi[ ªRΩxmsˆ FsµR∂LjiLi¿¡ ™´sVVLiµR∂VNRPV rygRi¤Õ¡[µR∂V. ryµy{qsµy “¡≠sªRΩLi gRi≤T∂}ms $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V xqsLi˙xmsµy∏R∂V NRPV»¡VLi ¡Li NS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªRΩLi˙≤T∂ $FyµR∂LS™´so ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi A∏R∂V©´s\|ms FsNRPV‰™´sgS DLiµj∂. A∏R∂V©´s ªRΩLi˙≤T∂ {qsˆNRPL`igS ≠s™yµR∂LRiz§¶¶¶ªRΩ ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. ™´sVLi¥R∂¨sÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ªRΩLi˙≤T∂ ©´sNRP=Õfi= ªRΩW…ÿáNRPV  ¡Ã¡∏R∂W˘NRPÆ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP ™´søyËLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ DLi≤T∂™´soLi¤…¡[ A∏R∂V©´s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¬ø¡[Ë™yLRiV NSµR∂V. A∏R∂V©´sNRPV xmsµR∂™´soáNRP©yı @’≥¡«ÿªRΩ˘Li FsNRPV‰™´s. ry*LÛRi LS«¡NUP∏R∂Wá N][xqsLi ¤Õ¡[µy NRP»¡V%`¡LRiáV NRPVªRΩLi˙ªyá N][xqsLi xmsµR∂™´soáV xms»Ì¡VNRPV¨s FyNRPVÕÿÆ≤∂[ ™´sV©´sxqsÚªRΩ*Li NSµR∂V. @LiµR∂VZNP[ aS≈¡ ™´sWLjiË©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™yLjiLi¿¡©y ≠s©´s¤Õ¡[µR∂V. @µ≥j∂uÓy©´sLi |msµÙR∂áV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáW xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. g_LRi™´sLi ¤Õ¡[¨s ø][»¡ xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sX¥y @¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı µR∂VµÙj∂Œ˝œ¡ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V.. ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ xqsLiN˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı @LiªRΩNRPV≠sVLi¿¡©´s ryx§¶¶¶xqsLiª][ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V©´sV NRPORPQxmspLjiªRΩLigS @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂ xqsLS‰LRiVÕ‹[ À≥ÿgRiry*≠sV NS™´s≤R∂Li NRPLi¤…¡[ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Æ™s[V Æ™s[Vá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V.. NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiV ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. ªRΩ©´s LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ zqs ¡˜Liµj∂ µy*LS LS˙ºΩ xmsµj∂ gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiÆ™s[aSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s øR¡LRiËNRPV N]©´srygjiLixmsogS ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSá ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡™´sVVLiµR∂V xqsLiøR¡Ã¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ.. µR∂VµÙj∂Œ˝œ¡ ™´sµÙR∂ D©´sı aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá aS≈¡©´sV ª]ágjiLi¿¡.. µy¨s¨s xms¿¡Ë xqs\Æ™sVNRP˘™yµj∂ \ZaPá«ÿ©y¥`∂NRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V xqs™´sVLÛRiV≤R∂¨s zqsFsLi @©´sVNRPV¨s DLi¤…¡[ BÕÿ ¬ø¡[∏R∂VLRiV. zqsFsLi ªy©´sV LS«¡NUP∏R∂V Fy¿¡NRPáV A≤R∂VªRΩV©´sı ≠sxqs∏R∂VLi $µ≥R∂L`iÀÿ ¡VNRPV æªΩ÷¡∏R∂VLiµj∂ NSµR∂V. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s æªΩáVxqsVNRPV©´sıµj∂ ™´sW˙ªRΩLi INRP»¡VLiµj∂. zqsFsLi NTPLRifl„fiª][ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS DLiÆ≤∂[ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ zqsFsLi LS«¡NUP∏R∂WáZNP[ ˙Fyµ≥y©´s˘Li BøyËLRiV. A∏R∂V©´sµj∂ µ≥R∂XªRΩLSxtÌsQ˚ N_gji÷¡ @¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. æªΩáLigRiYfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[©´sW @µ≥j∂uÌy©´sLi G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı g_LRi≠sryÚ©´s¨s xmsáV™´sWL˝RiV @|qsLi’d˝¡ Æ™s[µj∂NRPgS,  ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥œ¡Ã¡ Æ™s[µj∂NRPgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s zqsFsLi ªRΩVµR∂NRPV ªRΩ©´sµj∂ NRPV…”¡Ã¡ LS«¡NUP∏R∂V Àÿ»¡ @¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. BLiµR∂VNRPV ªRΩ«ÿgS $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ©´sVLi¿¡ aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ ™´s*∏R∂V•¶¶¶LSá aS≈¡©´sV ÕÿN][‰™´s≤R∂Æ™s[V ¨sµR∂LRi+©´sLi. ¨s«ÿ¨sNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı 50 ™´sVLiµj∂ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩáøR¡VNRPVLi¤…¡[ zqsFsLigS NTPLRifl„fi DLi≤R∂LRiV. A∏R∂V©´s zqsFsLi N]©´srygRiVªRΩV©´sıµj∂ BNRP‰≤T∂ ™yLji ™´sVµÙR∂ªRΩV NRPW≤y DLiµR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLRi¿¡©´s»˝¡V D©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ AªRΩ¯g_LRi™´sLi ¤Õ¡[¨s N]áV™´so ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´s¨s gRi™´sV¨sLi¿¡, ºdΩ˙™´s A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiV\lLi©´s $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V.. @LiªRΩNRPV ≠sVLi¿¡©´s xqsLiøR¡Ã¡©y¨sNTP ZNP[Li˙µR∂ ’¡LiµR∂V™´s∏R∂W˘LRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ªRΩ©´s aS≈¡ ª]ágjiLi¿¡©´s ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ DµR∂∏R∂W¨sZNP[ LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV A∏R∂V©´s zqsµÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™yLjiLiøR¡≤R∂Liª][ @xmsˆ…”¡NTP Agji©y.. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ xqsLiNRPÕÿˆ¨sı ™´sW˙ªRΩLi ™´sµR∂VáVN][¤Õ¡[µR∂¨s LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aSLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı @™´sVáV ¬ø¡[xqsWÚ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá ™´sVVLiƵ∂[ ZNP[’¡Æ©s…fiNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. LS“¡©y™´sW ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNRPV‰ Æ™s¤Œ˝¡[µj∂ ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. BNRP\|ms ªy©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @™´s™´sW©´sÀ≥ÿLRiLiª][ @|qsLi’d˝¡NTP Æ™s¤Œ˝¡[ NRP©yı {§¶¶¶L][gS Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Æ™s[V Æ™s[Vá¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP gRiªRΩLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s IºΩÚŒ˝œ¡ß ™´s¿¡Ë©´s xqsLiµR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V {qs™´sWLi˙µ≥R∂ |msªRΩÚ©y¨sNTP xqs™yÕfigS LS“¡¨ds™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li µy*LS $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V {§¶¶¶L][ @∏R∂W˘LRiV. @|qsLi’d˝¡ NSáxmsLji≠sVºΩ ™´sVgRiVxqsVÚ©´sı µR∂aRPÕ‹[ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW J |ms©´sV xqsLiøR¡Ã¡©´sÆ™s[V NS©´sVLiµj∂. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V NS©´sV©´sı µR∂aRPÕ‹[ æªΩáLigSfl· xms™´sL`i GLi…‹[ A∏R∂V©´s INRP‰ LS“¡©y™´sWª][ øR¡WFyLRiV. ¨dsÕÿgS Æ©s[©´sV xmsµR∂≠s xms»Ì¡VNRPV¨s Æ™s[Œ˝ÿ≤R∂©´s¨s zqsFsLi NTPLRifl„fi ™´sVV∆ÿ©´s ¤Õ¡[≈¡ ≠szqsLji ¬ø¡Lixms ¬ø≥¡Œ˝œ¡ß™´sV¨szmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£msgS, A ªRΩLS*ªRΩ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ ™´sVLi˙ºΩgS B©yıŒœ¡ß˛ NTPLRifl„fiª][ NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP, A∏R∂V©´s ™´sµÙR∂NRPV Æ©s[LRiVgS Æ™s◊¡˛ LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡ B¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV NRPW≤y $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V xqsV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li A∏R∂V©´s @’≥¡«ÿªy˘¨sı B©´sV™´sV≤T∂Lixms ¬ø¡[zqsLiµj∂. ¨dsNRPV xmsµR∂≠s @™´sxqsLRiÆ™s[VÆ™sW NS¨ds ©yNRPV @NRP‰lL˝i[µR∂V @©´sı LkiºΩÕ‹[ ¤Õ¡[≈¡©´sV Æ™sVV∆ÿ©´s N]…Ì”¡LiøyLRiV. xmsµR∂≠s¨s µR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı \ZaPá«ÿ©y¥`∂ xqs•¶¶¶ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVá LS∏R∂V¤À¡[LS¨sı NRPW≤y ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡ ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V NRPlLiN`ÌP @¨s øy…ÿLRiV. LS“¡©y™´sW DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ©s[ªRΩ, N]ªRΩÚgS aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩgS Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s \ZaPá«ÿ©y¥`∂ ¬ø¡[zqs©´s A≈¡Lji ˙xms∏R∂VªRΩıLi NRPW≤y xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s, {ms ÀÿáLS«¡Ÿ NRPW≤y $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V ¨s™yxqsLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™yLjiNTP Aªy¯’≥¡™´sW©´sLi, AªRΩ¯g_©´sLRi™´sLi FsNRPV‰™´s¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. B©yıŒœ¡ F°LS»¡Li NRPW≤y AªRΩ¯g_LRi™y¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´sƵ∂[ @¨s LS“¡©y™´sW µy*LS |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLiNRPV  ¡VµÙj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Æ™s[V DªRΩÚ™´sV™´sV¨s A∏R∂V©´s ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi BxmsˆV≤R∂V $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V©´sV æªΩáLigSfl· {§¶¶¶L][gS ¨s÷¡zmsLiµj∂.

nôd+;¢ø° n_ÛÁbÕj·÷\T#Óù|Œ

X¯ìyês¡+ 04`01`2014

2

øÏ s ¡ D Y n Á ø £ e ÷\ô | ’ π ø dü T y˚ k ÕÔ : ø√eT { Ï ¬ s &ç ¶ n~ø±s¡y˚T ñ+≥T+~ ™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji3(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ NRPV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ¬ø¡}msˆ @µ≥∂j NSLRiÆ™s[V DLi»¡VLiµR∂¨s, ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ @µ≥∂j NSLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNSxqs \¬ø≥¡LRi¯©±s N][µR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ {ms≤U∂Fs£qs∏R∂VW xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’¡Ã˝¡VÕ‹[¨s Õ‹[»¡VFy»˝¡©´sV øR¡LjiËLi¬ø¡[ @µ≥∂j NSLRiÆ™s[V @|qsLi’d¡˝ NTP DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá ©´sV ZNP[Li˙µR∂Li mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. qx sLixmspLÒiR æªΩáLigSfl· ryµ≥∂R ©´s N][qx sLi ’¡Ã˝¡VÕ‹[ N]¨sı qx s™´sLRifl·Ã¡V N][LiR VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V LSxtsÌ Q˚ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ D©´sı ˙xmsxqsVÚªΩR NUPáNRP ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ æªΩáLigSfl·, q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Õ‹[ ™y≤U∂Æ™s[≤∂T gS øR¡LRiË N]©´srygRiVª][Liµj∂. C Æ©s[mx sµ≥∂R ˘LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V øR¡LRiËQ|\ ms @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡}msˆ §x ¶ ¶NPR V‰ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiµR∂¨s, @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰¤Õ¡[µ∂R ¨s N][µ∂R Li≤R∂LSLi ™y˘∆ÿ˘¨sLi øyLRiV.@|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiË qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡zmsˆ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ZNP[Li˙µR∂ mx sLRigRifl·Õ‹[NPT ºdΩqx sVN][™y÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi NRPW≤y ¤Õ¡[µ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV.@LiVVæªΩ[ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı NRPV˙»¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi AgRi≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V ©´sVLi¿¡ aSxqs©´sqx sÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶ LSá©´sV ª]ágjiLi¿¡ N]ªRΩÚ NRPV˙»¡Ã¡NRPV æªΩLRi¤Õ¡[Fy LRi¨s @©yıLRiV. BµR∂Liªy NS™yáƩs[ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. BLiªRΩNRP©yı µyLRiVfl·Li ™´sVL][…¡” ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ «¡©´s™´sLji 7©´s ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s BLiµj∂LSFyL`i‰ ™´sµÙ∂R qx sLixmspLÒiR æªΩáLigSfl· ryµ≥∂R ©´s µk∂ORPQ ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s N][µ∂R Li≤R∂LSLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. . @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aSáV

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji3(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @˙NRP™´sWáV, ALÍRi©´s\|ms N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVryÚ™´sV¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s A∏R∂V©´s {qsFsLi @˙NRP™´sWLÍRi©´s\|ms {qs’d¡H µR∂LS˘xmsoÚ «¡LRiFyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ BuÌy©´sVryLRiLi ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][xmsfl·Ã¡V gRiVzmsˆLiøyLRiV.|msµÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ \|mns\|ms xqsLiªRΩNSáV |ms≤R∂VªRΩW.. NTPLRifl„fi Æ™s[áN][»˝¡ @˙NRP™´sWLÍRi©´sNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. NTPLRifl„fi @≠s¨dsºΩ\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s N][LRiVªRΩW ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ZNP[xqsV Æ™s[ryÚ©´s¨s

A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li µy*LS ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V... {qsFsLiNRPV xqs\lLi©´s xqs™´sWµ≥y©´s≠sVøyËLRi¨s @©yıLRiV.æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi ™´sÃ˝¡ NSµR∂¨s N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ALÌjiNRPÕfi 3 @Li¤…¡[ NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V¨s @«Ïÿ¨s NTPLRifl„fi @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. aS≈¡Ã¡©´sV ™´sWLjiË {qsFsLi æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW¨sLiøyLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáLiªy LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· N][xqsLi N]…˝ÿ≤R∂Vµy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V LS“¡©y™´sW ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms øR¡WxqsVN][, ™´sW gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤y÷¡=©´s xqsˆLiµj∂xqsWÚ Æ™sVVµR∂…”¡ ¨ds xqsLigRiºΩ ©´sV™´so* @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV.

gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sı @≤ÔR∂VNRPV©´sı ≠sxmsOSQáV FszmsÕ‹[©´sW A£ms F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚLiµj∂ ºΩLRiV™´s©´sLiªRΩxmsoLRiLi,«¡©´s™´sLji3(ôdÿ’ q÷´dt): ZNP[LRiŒœ¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ gRi™´sLRiıL`i ¨s–¡Õfi NRPV™´sWL`i ˙xmsxqsLigS¨sı ≠sxmsOSQáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLiVV. xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xm˝sNSLÔRiVáV, Àÿ˘©´sL˝RiV xms»Ì¡VNRPV¨s r°ÕÿL`i NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´spÆ™sV©±søyLiµk∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. |msLi¿¡©´s ™´sLi»¡gS˘£qs µ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøyá¨s NRPW≤y ™yLRiV ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. r°ÕÿL`i ry‰™±sV\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV zqs…Ì”¡Lig`i «¡≤ÍT∂ª][ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. gRi™´sLRiıL`i ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ≠sxmsOSQá ALiµ][Œœ¡©´sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ B…‘¡™´sá DÆ™sV©±søyLiµk∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ™y™´sVxmsOSQáV ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVV©y FsÕÿLi…”¡ xmsoL][gRiºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ALiµ][Œœ¡©´s ≠ds≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠dsLRiV gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sNTP @≤ÔR∂VªRΩgjiÕÿLRiV.

Çø£ nôd+;¢˝À ñeTà&ç eP´Vü≤+

(yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT )Æ©s[ªΩR XªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶Liøyá¨s ºdΩLS¯¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·N][xqsLi FyLÌkiáNRPV @ºdΩªRΩLigS, ¨sry*LÛiR LigS F°LS≤R∂µy™´sV¨s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR áV }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá ¨s™yxqs ˙FyLigRifl·LiÕ‹[¨s N˝PR Àfi x§¶›£qsÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáV ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V aS≈¡ ™´sWLRiVˆ©´sV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV GNRP˙gki™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV @LiµR∂LRiW ªRΩmx sˆ¨sxqsLjigS •¶¶ «¡LRiV NS™yá¨s «ÿ©ylLi≤Ô∂T @©yıLRiV. qz sµÙy LiªyáV Æ™s[LiR LiVV©y æªΩáLigRiYfl· N][xqsLi INRP‰…”¡gS F°LS≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË «¡LRiNRPV‰Li≤y ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı NRPV˙»¡Ã¡©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. FyLÌik áNRPV @ºdΩªRΩLigS æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR á ™´sVLiªy IZNP[ ™´sW»¡, IZNP[ Àÿ»¡gS ©´s≤R∂VryÚ™s´ V¨s ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨s µ≥∂R Vá qx s™´sWÆ™s[aPR Li @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqsÀ≥œ¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NRPV˙»¡Ã¡©´sV «ÿºdΩ∏R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W µy*LS ZNP[Li˙µy¨sNTP, @µ≥∂j uÌy©´s |msµÙ∂R áNRPV ≠s™´sLjiryÚ™s´ V©yı LRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V gRi≤R∂xms µy¤…¡[LiµR∂VNRPV

@|qsLi’d¡˝ Õ‹[ @LiµR∂LRiLi HNRP˘LigS mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP ≠s™´sLjiryÚ™s´ V©yı LRiV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV @©´s™´sqx sLRi LSµÙyLiªRΩLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ @©yı LRiV. $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V aS≈¡©´sV ™´sWLjiË Z\ aPá«ÿ©y ¥`∂NRPV B™´s*≤R∂Li Àÿµ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiµR∂Lji¨s $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V xqs™´sV©´s*∏R∂V xmsLRiøyá¨s Æ©s[ªΩR áV N][LSLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LRiË «¡LRigRiNRPF°æªΩ[ ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @À≥¡œ ˘LiªRΩLS á\|ms ¤Õ¡[≈¡ LSzqs mx sLixmsoµy™´sV©yıLRiV. @LiµR∂LRiLi HNRP˘LigS DLiµy™´sV¨s, BNRP©´sVLi¿¡ mx sLRiqx sˆLRi ≠s™´sV LRi+áV ™´sW©´sVNRPVLiµy™´sV¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRP L`iLS™´so @©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx s\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R ºdΩLS¯ ©´sLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂NRPV Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V Æ©s[ªΩR áV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. NUPáNRPÆ\™sV©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ DƵ∂Ù a[ PR mx spLRi*NRPLigSÆ©s[ aS≈¡ ™´sWLSËLRi©´sı $µ≥∂R L`iÀÿ ¡V ªRΩ©´sNRPV qx sLi{msn VÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @LiµR∂LjiNUP µ≥∂R ©´s˘™yµy áV æªΩ÷¡FyLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiµR∂Lji¨ds qx s™´sV©´s*∏R∂V mx sLRiVryÚ©s´ ¨s, @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ @LiµR∂LRiLi NRP÷¡zqs ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡ @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV ≠s™´sLjiµÙy™´sV©yıLRiV. $µ≥R∂L`i Àÿ ¡V ZOP[Q™s´ VLi N][qx sÆ™s[V ªy©´sV A∏R∂V©´s aS≈¡©´sV ™´sWLSË©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji3(ôdÿ’ q÷´dt): LS©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS A™±sVAµk∂¯ FyLÌik (A£ms) @À≥¡œ ˘LÛiR VáV F°…‘¡c ¬ø¡[ryÚLiR ¨s A FyLÌik LSxtsÌ Q˚ N][ ALÔij Æ©s[tx sQ©s± NRP≠sV…‘¡c qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V qz s.≠s©Ø[µ`∂ NRPV™´sWL`i æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, Æ™sVVµR∂»¡ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹,[ A\|ms q{ s™´sWLi˙µ≥∂R —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ qx sÀ≥¡œ ˘ªRΩ* ©´sÆ™sWµR∂V©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][ Æ©sáՋ[ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ áORPQNPR V |\ msgS qx sÀ≥¡œ ˘ªRΩ*Li ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©s´ ı»˝¡Vc ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BNRP‰≤y A™±sV Aµk∂¯ @À≥¡œ ˘LRiVÚáV ¨s«¡LiVVºdΩgSÆ©s[ mx s¨s ¬ø¡[ryÚLiR ¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂, ≈¡™´sV¯Li, ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ qx sÀ≥¡œ ˘ªRΩ* ©´sÆ™sWµR∂V «¡LRiVgRiVª][LiµR∂©yıLRiV. ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá qx s™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÃÚ ¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi mx spLRiLÚ iVVLiµR∂©yıLRiV. A™±sV Aµk∂¯ FyLÌik Õ‹[ F°…‘¡c ¬ø¡[}qs ™yLRiLiµR∂Ljiı rÛy¨sNRP ˙xms«¡¤Õ¡[ Fs©´sVıN][™y÷¡= DLi»¡VciLiµR∂¨s @©yıLRiV.

PNSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ @¨dsı NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¤Õ¡[ ˙xmsµ≥y¨s\|ms …”¡≤T∂zms ≠sxqsVL˝RiV

aRPV˙NRP™yLRiLi æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáNRPV ¬ø¡FyˆLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. $µ≥∂R L`i Àÿ ¡V aS≈¡ ™´sWLRiVˆ |\ ms©´s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªΩR áV @LiµR∂LRiW gRiV˙LRiVgS D©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. @|qsLi’d¡˝ lLi[mx s…”¡NTP ™yLiVVµy mx s≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªΩR áV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡aSLRiV. $µ≥∂R L`i aS≈¡ FsLiµR∂VNRPV ™´sWLSËLRi¨s ¨sáµk∂aSLRiV. µk∂Liª][ $µ≥∂R L`i Àÿ ¡V ZOP[Q™s´ VLi N][qx sÆ™s[V ªy©´sV aS≈¡©´sV ™´sWLSË÷¡= ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V |\ ms©´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @Ƶ∂[ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´s˘QQNPT gÚ S A∏R∂V©´s B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VL][‰™y÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ $µ≥∂R L`i Àÿ ¡V©´sV aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ ™´s˘™´s•¶¶ LSá ©´sVLi≤T∂ ªRΩmz sˆLi¿¡ ™yfl”·«¡˘ mx s©´sVıá aS≈¡NRPV ™´sWLSËLRiV. aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ ™´s˘™´s•¶¶ LSá©´sV qx s\Æ™sVNS˘Li˙µ≥∂R DµR∂˘™´sV ™´sVLi˙ºΩ Z\ aPá«ÿ©y¥`∂NRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. $µ≥∂R L`i Àÿ ¡V aS≈¡ ™´sWLRiVˆQ|\ ms æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªΩR áV FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS, q{ s™´sWLi˙µ≥∂R NSLi˙lgixqsV FyLÌik Æ©s[ªΩR áV ™´sW˙ªRΩLi xqs™´sVLÛij LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥∂R BªRΩLRi FyLÌik á ©y∏R∂VNRPVáV NSLi˙lgixqsV FyLÌik ˙≤y™´sWÕ‹[ À≥ÿgRi™´sV¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡©´s™´sLji3(ôdÿ’ q÷´dt): Ƶ∂[aSÆ©s[ı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[qz s©´s NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVL][ Æ©s[ªΩR ©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ §x ¶ ¶NPR V‰ FsNRP‰≤T∂µR∂¨s …”¡≤T∂mz s FsLi{ms ©y™´sW ©ylgi[aPR *LRiLS™´so ˙xmsbPıLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s |msLi¿¡ F°ztsQLi¿¡©´s r°¨s∏R∂W, LSx§¶ ¶ßÕfi, ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`iáV µy¨s ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´s≤R∂Li ≠sLiªRΩgS DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. À‹gÊiR V NRPVLiÀ≥¡œ N][fl·Li µR∂ryÚQ˚áV ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ ™´sW∏R∂V\Æ™sV©y ©Ø[LiR V≠sxmsˆ¨s ˙xmsµ≥y¨s ¨dsªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªyLS @¨s ©y™´sW ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Fs¨sı NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáV «¡Ljigji©y INRP‰µy¨s\ZNP©y qx s™´sV˙gRi ≠søyLRifl· ¬ø¡[aSLS @¨s @©yıLRiV. NRP¨dsqx sLi µ][tx svá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLiøR¡¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. Æ™sVV©´sı ©yáVgRiV LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx s…Ì¡” ©´s gRiæªΩ[ ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[©s´ W NSLi˙lgi£qsNRPV mx s≤R∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ @LiaSá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s ©y™´sW ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms DÀ≥¡œ ∏R∂V˙FyLiªyáNRPV Æ™s[VáV «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ Ƶ∂[aPR Li @¥][giR ºΩ FyáLiVV˘LiµR∂©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS©´sW @˙xmsºΩxtÌsQ ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[™s´ LiÕ‹[ B™´s¨dsı ¬ø¡zmsˆ DLi¤…¡[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µ∂R ©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Ƶ∂[aS¨sı ALÛij NRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡V Fy÷¡xqsVÚ©yı NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ |msLjigjiLiµR∂¨s ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂÷¡ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... @’≥¡™´sXµÙ∂j , qx sLiZOP[Q™s´ V LRiLigSáV mx spLjigÚ S NRPVLi»¡Vxms≤Ôy∏R∂V¨s ALiµ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ @¨dsı @LÛRixqsªy˘Ã¡V ¬ø¡FyˆLRi¨s @©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂VxqÛsWá DªRΩˆºΩÚ xms≤T∂F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. ALÛjiNRPÆ™s[ªRΩÚá GáV ¡≤T∂Õ‹[ Ƶ∂[aRPLi BLiªRΩgS µj∂gRi«ÿLjiF°™´s≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV.i

düyÓTÆø£´ »HêÁ>∑Vü≤+

ø£&|É ,ü »qe] 3 (ôdÿ’ q÷´dt) ' sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT ìs¡ddæ ÷ü Ô Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ±´+Á<Û>ä ±H˚ ø=qkÕ–+#ê\ì ø√s¡T ‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eTø± s¡T\T #˚|{ü qºÏ ã+<é õ˝≤¢˝À $»j·T e+‘·yTÓ +Æ ~. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTH˚ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T, $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\ s√&Éô¢ |ø’ Ï #˚sT¡ ≈£îì ã+<éqT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. ìs¡dqü ø±s¡T\T ø√b˛Á~≈£î˝Ô ’… ñ< j ä T· + s√&Éô¢ |ø’ Ï e∫à Äغd” ãdüT‡\qT eTT≥º&ç+#˚ j·T‘êï\T »s¡>∑&É+‘√ Äغd” n~Ûø±s¡T\T ãdüT‡\ìï+{Ïø° &çb˛ \πø |ü]$T‘·+ #˚dæ Ç≥T ãkÕº+&ÉT>±˙, n≥T ãj·T{Ïø>Ï ±˙ rj·T˝Ò<Tä . @|” m˙®z dü+|ò÷ü \‘√bÕ≥T yÓm’ kÕ‡sY d”|,” {°&|û \” |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈î£ ã+<é b˛{≤ b˛{°>± ìs¡«Væ≤+#·>±, n~Ûø±s¡ ø±+ Á¬>dt bÕغ H˚‘\· T eTTU≤\T #êfÒXÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± eTT+<ädTü Ô C≤Á>∑‘\Ô· #·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ md”Œ JMJ nXÀø˘≈î£ e÷sY õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ◊<äT |ü≥¢ ÷q¢ øπ +Á<ä bÕsê $T*≥Ø <äfi≤ \qT, õ˝≤¢˝Àì 500 ô|ã’ &ç kÕj·TT<Ûä <äfi≤\qT yÓ÷Vü≤]+|üCÒXÊs¡T. á dü+<äs“¡ +>± õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »s¡>± *‡q jÓ÷– y˚eTq $X¯«$<ë´\j·T

yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” b˛{≤b˛{°>± ìs¡q\T &çb˛˝À¢ qT+∫ ø£<ä\ì ãdüT‡\T ø£<ä+ ‘=øÏÿq Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T yÓ’mkÕ‡sY õ˝≤¢˝À ªdüyÓTÆø£´µ ã+<é $»j·Te+‘·+

|üØø£å\‘√bÕ≥T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ ≥˚ T bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ìs¡«Væ≤+ #ê*‡q |üØø£\å T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ ≥˚ T dü+dü\ú ‘√bÕ≥T yêDÏ»´, yê´bÕs¡, $<ä´ dü+dü\ú qT, u≤´+≈£î\qT dü«#·Ã+<ä+>± eT÷dæy˚XÊs¡T. B+‘√ »qJeq+ dü+Ô _Û+∫b˛sTT+~. s√&ÉT¢ ø£s÷¡ Œ¤ yê‘ê es¡D≤ìï ‘·\|æ+#êsTT. ø£s÷¡ ï\T∫‘·÷sÔ T¡ , #ÓHï’Ó -eTT+ãsTT C≤rj·T s¡V≤ü <ës¡T\ô|’ ìs¡dqü ø±s¡T\T u…s’ êƒ sTT+ ∫ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+|üCÒ XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì mì$T~ &çb˛˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 900 ãdüT‡\≈£î &çb˛\πø |ü]$T‘·yÓTÆ s√&Ó¶ø£ÿ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝Àì |ü⁄*yÓ+<äT\˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T yÓm’ dt n$Hêwts¬ &ç,¶ yÓm’ dt

uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ Ç‘·s¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\T ã+<éqT dü+|üPs¡í+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À <äTø±D≤\T, Vü≤À≥fi¯ó¢, Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\ j·÷\T dü«#·Ã+<ä+>± düyÓTÆø£´yê<äT\≈£î nqT≈£L\+>± eT÷dæy˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+ >± yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T s¡|Tüò Tsê$T s¬ &ç,¶ Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T, {°&û|”øÏ #Ó+~q Hêj·TTø£\T b˛{≤b˛{°>± <Ûäsêï\T, sêkÕÔs√ø√\T ìs¡«Væ≤+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü ã+<éqT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì yÓm’ kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î&ÉT >√$+<äs¬ &ç,¶ ø±s¡´ø£sÔ¡ \T b˛s¡Te÷$Tfi¯˝¢ À ã+<éqT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. yêVü≤Hê\T mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ øÏ˝ÀMT

≥s¡T <ä÷s¡+˝À ì*∫b˛j·÷sTT. ø£eT ˝≤|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷J y˚Tj·TsY |æ.s¡M+Á<äHê<∏s¬é &ç,¶ eT*¢ø±s¡T® q¬s&ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À ã+<é Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. sê»+ù|≥, sêj·T#√{Ï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T ã+< qé T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê»+ù|≥ Äغd” ãkÕº+&ÉT düyÓTà‘√ ìsêàqTwü´+>± e÷]+~. s¬ ˝’ «Ò ø√&É÷s¡T ìjÓ÷ø£es¡+Z ˝À ã+<é dü+|üPs¡yí TÓ +Æ ~. »eTà\eT& >É T∑ ˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” H˚‘\· T, düyTÓ øÆ ´£ yê <äT\T Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T, Áô|y’ ≥˚ T dü+düú\T eT÷dæy˚j·T&É+ »]–+~. Ábı<äT≥› ÷s¡T˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” H˚‘· sê#·eT\T¢ Á|ükÕ<és¬ &ç¶ H˚‘è· ‘·«+˝À bÕ‘· ãkÕº+&ÉT, Äغd” ãkÕº+&ÉT˝À ãdüT‡\T ì*|æ y˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À sê´©

ìs¡«Væ≤+∫ <äTø±D≤\T eT÷sTT+∫ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q\‘√bÕ≥T yÓm’ kÕ‡sY d”|,” {°&|û ” Hêj·Tø£\T, eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TqÔ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«, eT+Á‘·T\ ~wæuº §eTà\qT <ä>+›∑ #˚XÊs¡T. m˙®z\T, Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T, $$<Ûä ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \T, $<ë´]ú dü+|ò÷ü \T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + qT+#˚ s√&Éô¢ |’ u…s’ êƒ sTT+∫ ìs¡dqü \T ô|<ä› m‘·TqÔ #˚|{ü ≤ºsT¡ . õ˝≤¢˝À ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ nìï sê»ø°jT· bÕغ\ H˚‘\· T dü$Twæº >±, eT]ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚sπ «s¡T>± düyTÓ øÆ ´£ b˛s¡TqT ø=qkÕ–+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä CÒ@d” H˚‘·, Äغd” m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT d”ôV≤#Y #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, düyÓTÆø±´+Á<Ûä CÒ@d” ø£˙«qsY mdt.sêeT#·+Á<ë¬s&ç,¶ m˙®z õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT øπ M •yê¬s&ç,¶ Äغd” m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé H˚‘·\T ≈£îe÷sY, sêeTT, eTp›sY j·T÷ìj·THé Øõj·THé H˚‘· •yê¬s&ç,¶ yÓm’ kÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ ø£˙«qsY düTsπ wtu≤ãT, {°&|û ” H˚‘\· T >√es¡H› s¬é &ç,¶ nMTsYu≤ãT, |ü⁄{≤º düT<Ûëø£sY j·÷<äyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì


eTVæ≤fi¯\≈£î n+&É>±ìs¡“j·T #·≥º+

<˚es¡ø£Á<ä , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : H˚{Ï düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î n+&É>± ìs¡“j·T #·≥º+ ñ+≥T+<äì m+|æ&çy√ sêπøwtsêe⁄ nHêïs¡T. <˚es¡ø£Á<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À kÕúìø£ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êsTTr Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á>±eT düuÛÑ˝À nHêïs¡T. eTVü≤fi¯\≈£î ìs¡“j·T #·≥º+ 2013q neT˝À¢øÏ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. Ád”Ô\≈£î e÷qdæø£+>±,XÊØs¡ø£+>± @ $<Ûä+>± Væ≤+dæ+∫q #·≥º+ |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+<äHêïs¡T. @e¬s’‘˚ eTVæ≤fi¯\qT Ä>√s¡+>± Væ≤+dækÕÔs√ n˝≤+{Ï yê]øÏ HêHé u…j·T˝Ÿã÷˝Ÿ ñ+≥T+<äì, ø£˙dü+ yê]øÏ u…sTT˝Ÿ ≈£L&É

<=s¡ø£<äHêïs¡T. kÕúìø£ düs¡Œ+#Y XÀuÛÑ lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\_Ûeè~› ‘êeTT ìs¡+‘·s¡+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì, eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿ]+#·T≥≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ñ|üdüs¡Œ+#Y sê+<ëdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü eTs¡T>∑T<√&É¢qT ‘·|üŒì dü]>± ì]à+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü eTs¡T>∑T<√&É¢qT ì]à+#·T≈£î+fÒ yê]øÏ ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. áy√ nXÀø˘¬s&ç¶ sê+<ëdt , yês¡T¶ düuÛÑT´\T Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nj·T´|üŒ kÕ«eT \≈£î nqï<ëq+

cÕ<éq>∑sY , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) :cÕ<éq>∑sY •ee÷s¡T‹ nj·T´|üŒ eT+~s¡+˝À nj·T´|üŒ kÕ«eTT\≈£î <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ ì‘·´+ nqï<ëq+ ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD+˝Àì {°#·sY‡ ø±\˙øÏ #Ó+~q &ç.sêEHêj·Tø˘ nqï<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏‹>± cÕ<éq>∑sY myÓTà˝Ò´ #Í\|ü*¢ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ Vü≤»¬s’j·÷´s¡T. yÓTT<ä≥>± nj·T´|üŒ eT+~s¡+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ m+‘√ X¯óuÛÑeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À>√˝…|ü⁄ s¡y˚Twt, düTJeHé, ø£{≤º yÓ+ø£fÒXŸ, <ä+>∑T lìyêdtj·÷<äyé, Ä\T>∑&ɶ Á|üMHéj·÷<äyé, \*‘ê uÛ≤düÿsY, eT˝Ò¢wt, ø£¬s+{Ÿ sêE,e&É¢ sêE, eT*¢ ø±s¡T®q ‘·~‘·s¡T\T

X¯ìyês¡+ 04`01`2014

H˚&ÉT $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ düe÷y˚X¯+

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : »&ÉÃs¡¢ |ü{ºD+˝Àì &ç$»q˝Ÿ m\ÁøϺø˘ Ç+»˙]+>¥ ø±sê´\j·T+˝À H˚&ÉT $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T bò˛s¡+ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä|üπswüHé dü]ÿ˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&é Ç+»˙s¡T dü<ë•e¬s&ç¶ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT Bs¡Èø±*ø£ $<äT´‘Y düeTdü´\T b˛s¡+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫à |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. b˛s¡+ düe÷y˚XÊìøÏ #Ó’sY |üs¡‡Hé &ç $ø√º]j·÷ ø£èbÕ<ëqeTà,, düuÛÑT´\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, u≤ãTsêe⁄, s¡+>±sêe⁄\T Vü≤»s¡e⁄‘·THêï≥T¢‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y Á|üe÷<ë\T nìï

Á>±eTdüuÛÑ\ <ë«sêH˚ n_Ûeè~› Á|üD≤*ø£ u≤˝≤q>∑sY , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±eT|ü+#êsTTr˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á>±eT düuÛÑ\ <ë«sêH˚ n_eè~› Á|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ÉT‘êj·Tì m+|æ&çy√ nq+‘·¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~˝Àì sêC≤|üPsY, eTT~¬s&ç¶ |ü*¢, #ÓqïyÓ[¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\‘√ bÕ≥T eT+&É\ πø+s¡<ä+ u≤˝≤q>∑sY˝À eT+&É\ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ Ä<ä«s¡´+˝À Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+Ä#·s¡T. u≤˝≤q>∑sY düs¡Œ+#Y XÊ+‹ <ëdt Hêj·Tø˘ n<Ûä´≈£å‘·q »]–q Á>±eT düuÛÑ˝À

#·˝ÀôV’≤<äsêu≤<é »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç {ÖHé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt): ¬seq÷´ düVü‰j·T≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ áHÓ\ ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dü+|òüT+ õ˝≤¢ >ös¡e<Ûä´≈£åî\T s¡|òüTT, õ˝≤¢ Ä<Ûä´≈£åî\T m\¢j·T´, ø±s¡´<ä]Ù bÕ+&ÉT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± ô|+&ç+>¥˝À e⁄qï Á>±eT ùde≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ z‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ø±s¡´Áø£e÷ì ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢

yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\≈£î nqT>∑÷D+>± y˚‘·Hê\T ô|+#·ø£b˛e&É+‘√ Jeq+ <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+<äì yês¡T ny˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &çôd+ãsY 3,4,5 ‘˚B\˝À <Ûäsêï\T #˚|ü{≤ºeTì n<˚$<Ûä+>± 9q #·˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, 10 qT+&ç 20es¡≈£î Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚dæq≥T¢ $e]+Ä#·s¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&Üì ìs¡dædü÷Ô áHÓ\ 9e ‘˚~q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ì ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ø±e⁄q

6q #·˝À nôd+;¢ s¡÷s¡˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 3(ôd’ÿq÷´dt): ‘Ó\+>±D _\T¢qT áHÓ\ 5e‘˚~ ˝À|ü⁄ nôd+;¢ qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î |ü+bÕ\ì ˝Ò<ä+fÒ 6e ‘˚~q #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ $<ë´]ú C…mdæ ø√ø£˙«qsY bı\ÁoÁo ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT nôd+;¢˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î sêÁwüº|ü‹ qT+&ç e∫Ãq|üŒ{Ïø° <ëìô|’ #·s¡Ã »>∑s¡≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ≈£îÁ≥\T |üqT‘·THêïs¡ì n<˚$<Ûä+>± eTTK´eT+Á‹ ôd’‘·+ @ø£|üø£å ìs¡íj·T+‘√ d”e÷+Á<ÛäT\≈£î eT<䛑·T

5qnbÕ|üPsY˝ÀyÓ’<ä´ •_Ûs¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔ ã\÷àsY, »qe] 3(ôd’ÿq÷´dt): áHÓ\ 5e ‘˚~q dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫Ñ· yÓ’<ä´ •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á yÓ’<ä´ •_Ûs¡+ q\¢eT\ ÁbÕ+‘·+˝Àì nbÕŒ|üPsY, sê+|üPsY, |ü˝≤¢sTT|ü*¢, eT˝≤¢|üPsY ‘·~‘·s¡ #Ó+#·Tô|+≥˝À¢ ìedædüTÔq #Ó+#·T\≈£î ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À

Äs√>∑´|üs¡+>± düVü≤ø£]+#˚+<äT≈£î •_Ûsêì ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á yÓ’<Ûä´•_Ûs¡+˝À s√>∑T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »]>∑T‘·T+<äì, rÁe nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q yê]ì Ç‘·s¡ ndüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á neø±XÊì

ø=&É+>∑˝Ÿ , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ πse+‘Y¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡>∑ n_Ûeè~› ø√dü+ ìs¡+‘·+s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ø=+&É>∑˝Ÿ, ø√dæZuÀ+sêdtù|≥ eT+&É˝≤\˝À¢ |üsê´{Ï+∫q Äj·Tq nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì dædæs√&ÉT¢qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À ãT>∑Z|üŒ ôVA≥˝Ÿ

|ü$sêõ\T¢ ⁄sê‘q· Ä\j·‘·Tqïy˚÷\‘√XÀDÏ k˛+|ü_dÛ Tü qÔ⁄s¡ï y+D˚ Ä\j· kÏ ˛+|ü⁄Ts++¡ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~ rsêq ø=\TyÓ’ ñqï Ä\j·÷\T

nsTT»,»qe] 3(ôd’ÿq÷´dt): n\+|üPsY ‘ê\Tø± nsTT» eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ y˚DÏk˛+|ü⁄s¡+ Á>±eT |ü⁄sê‘·q Ä\j·÷\‘√ XÀ_\T‘·T+~. á <˚yê\j·÷\qT eT+Á‘ê\j·T >∑Ts¡Tsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T J$+∫ ñqï ø±\+˝À ì]à+#ês¡T. Çø£ÿ&É dü+‘êq y˚DT>√bÕ\kÕ«$T, q]‡+Vü‰àkÕ«$T, yê´dü‘·‘·«»„ rsêú#ês¡T´\ <˚yê\j·÷\T ñHêïsTT. Á>±eT+ Á|üø£ÿH˚ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~ <˚yê\j·÷\ Á|ü<˚X¯eT+‘ê ˇø£ ãTTwüß\ ÄÁX¯eT+>± ø£ì|ædüTÔ+~. <˚yê\j·T #·T≥÷º |ü#·Ãì #Ó≥T¢, e´ekÕj·T bı˝≤\≈£î Ä≈£î|ü#·Ãì s¡+>∑T n~›q≥T¢>± |ü#·Ãì ô|’s¡T¢, Äø±X¯+˝Àì y˚T|òü÷\T |üs¡T>∑T&Ó‘·Tqï≥T¢>± Á|üø£ÿH˚ ‘·T+>∑uÛÑÁ<äq~ |üs¡efi¯ó¢ eTìwæøÏ m+‘√ #·÷&ÉeTT#·Ã≥º>± ñ+{≤sTT. ø√sTT\\ ≈£Lìsê>±\‘√ |ü≈£åî\ øÏ\øÏ\\‘√ #·\¢ì >±\T\‘√ ˇø£ ‘·b˛eq+˝≤ ø£ì|ædüTÔ+~. ˇø£ <˚yê\j·÷\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ yê´dü‘·‘·«»„ rsêú#ês¡T´\T sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T |”sƒêìï Ä\ø£+]+∫ yê]˝À 10e e´øÏÔ á rsêú#ês¡´\T y˚DÏkı+|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À •wüß´\≈£î bÕsƒ¡´Á|üe#ê\T #ÓãT‘·÷ C≤„quÛÀ<ä #˚düTÔ+&˚yês¡T Ä düeTj·T+˝À rsêú#ês¡T´\≈£î <ä>∑Zs¡≈£î MD≤yêDÏ, nH˚ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ e#˚Ã~. ‘·q≈£î dü+‘êq+ ˝Ò<äì dü+‘êq+ ø£*π>˝≤ Äo«s¡~+#·eTì rsêú#ês¡T\ yê]ì ÄyÓT

y˚&ÉT≈£îH˚~. n+<äT≈£î n+^ø£]+∫q rsêú#ês¡T´\T yês¡T ÄyÓTqT Á|ü‹ s√E dü÷s√´<äj·÷ìøÏ eTT+<˚ q~˝À kÕïqe÷#·]düTÔ+&ÉeTì @<√ ˇø£ s√E q~˝ÀH˚ y˚DT>√bÕ\kÕ«$T ˙≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔ&Éì Ä s√E qT+&˚ ˙≈£î dü+‘êq uÛ≤>∑´+ ø£\>∑&É+ yÓTT<ä˝Ö‘·+<äì #ÓbÕŒs¡T. rsêú#ês¡T´\ yês¡T #Ó|æŒq≥T¢>±H˚ MD≤bÕDÏ Á|ü‹ s√E q~ kÕïq+ #˚dü÷Ô e+<ä s√E\qT |üP]Ô #˚dæ+~. e÷≥ ˇø£ÿ≥e s√E y˚DT>√bÕ\kÕ«$T MD≤yêDÏ <äs¡Ùq$T∫à dü+‘êesêìï Á|ükÕ~+#ê&ÉT. ÄyÓT á $wüj·÷ìï rsêú#ês¡T´\ yê]øÏ ‘Ó*|æ+~. rsêú#ês¡T´\ yês¡T >∑<ë«\ sêE\ düVü≤ø±s¡+‘√ Çø£ÿ&É dü+‘êq y˚DT>√bÕ\kÕ«$T Ä\j·÷ìï ì]à+#ês¡T. dü+‘êq+ ˝Òì yês¡T Á|ü‹ ne÷yêdü´≈£î q~˝À kÕïq+ #˚dæ y˚DT>√bÕ\ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ dü+‘êq+ ø£\T>∑T‘·T+<äì ÁãVü≤àD√‘·ÔeTT\T ‘Ó*|üs¡TdüTÔHêïs¡T. Çø£ q]‡+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ X¯Á‘·TsêE\T >∑<ë«\ dü+kÕúq+ô|’ <ä+&Ó‘·Ô&ÜqøÏ e∫à ø£èwüíq~ ne* ˇ&ÉT¶q ‹wüº y˚dæ ñHêïs¡T. >∑<ë«\ sêE @≥T bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À y˚DÏk˛+|ü⁄s¡+ rs¡ú#ês¡T´\ yê]ì ÄÁX¯sTT+#ês¡T. rs¡ú#ês¡T´\T yês¡T >∑+>± s¡÷|ü+˝À ñÁ>∑T&Ó’ X¯Á‘·T ôd’ì≈£î\qT n+‘·yÓTT+~#ê\ì q]‡+Vü≤àkÕ«$Tì

ÁbÕ]ú+#ês¡T. ˇø£ <˚yê\j·÷\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ yê´dü‘·‘·«»„ rsêú#ês¡T´\T sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T |”sƒêìï Ä\ø£+]+∫ yê]˝À 10e e´øÏÔ á rsêú#ês¡´\T y˚DÏkı+|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À •wüß´\≈£î bÕsƒ¡´Á|üe#ê\T #ÓãT‘·÷ C≤„quÛÀ<ä #˚düTÔ+&˚yês¡T Ä düeTj·T+˝À rsêú#ês¡T´\≈£î <ä>∑Zs¡≈£î MD≤yêDÏ, nH˚ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ e#˚Ã~. ‘·q≈£î dü+‘êq+ ˝Ò<äì dü+‘êq+ ø£*π>˝≤ Äo«s¡~+#·eTì rsêú#ês¡T\ yê]ì ÄyÓT y˚&ÉT≈£îH˚~. n+<äT≈£î n+^ø£]+∫q rsêú#ês¡T´\T yês¡T ÄyÓTqT Á|ü‹ s√E dü÷s√´<äj·÷ìøÏ eTT+<˚ q~˝À kÕïqe÷#·]düTÔ+&ÉeTì @<√ ˇø£ s√E q~˝ÀH˚ y˚DT>√bÕ\kÕ«$T ˙≈£î <äs¡Ùq$TkÕÔ&ÉHêïs¡T. rsêú#ês¡T´\ ÁbÕs¡úq y˚Ts¡≈£î q]‡+Vü≤àkÕ«$T ø£èwüíq~˝À uÛ≤Ø es¡<ä eTT|ü⁄Œ>± |ü]D$T+∫ X¯Á‘·T ôd’ì≈£î\qT ‘·T~ eTT{Ϻ+#ês¡T. B+‘√ rsêú#ês¡T´\ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î y˚+k˛+|ü⁄s¡+˝À >∑<ë«\ sêE q]‡+Vü≤àkÕ«$T <˚yê\j·÷ìï ì]à+|ü#˚XÊs¡T. rsêú#ês¡T´\ eTs¡D≤ q+‘·s¡+ >∑<ë«\ dü+kÕúHê~Û|ü‘·T\T yê´dü‘·‘·«»„ rsêú#ês¡T´\ yê]øÏ ≈£L&Ü <˚yê\j·÷ìï ø£{Ϻ+#ês¡T. y˚ì k˛+|ü⁄s¡+˝Àì y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T dü+‘êìøÏ, q]‡+Vü≤àkÕ«$T <ÛÓ’sê´ìøÏ, yê´dü‘·‘·«»„ rsêú#ês¡T´\ kÕ«$T $<ä´≈£î Á|ü‹ø£\ì yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï yê]øÏ

ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D

qyêuŸù|≥ , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D düπs« ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À 2014 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ø±´˝…+&ÉsYqT düπs« ˝≤´+&é, ]ø±&é‡ ø±sê´\j·T+˝À Ä$cÕÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»¬s’ &çÄs√« sê+øÏwüHé q÷‘·q ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>±

Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´>∑T\+‘ê ø£*dæ yÓT\dæ ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´qÁø£eT+˝À ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£≥j·T´, Hêj·T≈£î\T lsê+, lìyêdüT\T •e≈£îe÷s¡T, j·÷<äj·T´ nq«sY sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

m+|æ&çy√ nq+‘·¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷_Ûeè~›˝À Á>±eT düuÛÑ\ <ë«sêH˚ n_Ûeè~› Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·ã&ÉT‘êsTT Á>±eT düuÛÑ˝À¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì, Á|ü»\T Á>±eT düuÛÑ\ <ë«sê düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêC≤|üPsY˝À »]–q Á>±eT düuÛÑ˝À düs¡Œ+#Y \ø£åàeTà, ñ|üdüs¡Œ+#Y sêeTø£èwüí, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ ã∫ìs&ç¶,

qT+∫ &Üø£ºsY yê≥sY πø+Á<ä <ä>∑Zs¡≈£î 8 \ø£å\ dædæs√&ÉT¶ , dü+‘· uC≤sY qT+∫ »eT eTd”<é es¡≈£î 2 \ø£å\ s√&ÉT¶, md”‡ ø±\˙˝À 4 \ø£å\ s√&ÉT¶ |üqT\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T m+&ç ÇqT|t, Á|üXÊ+‘Y, dæ+>¥, X‚KsY, sêE, düTÁãeTq´+, kÕsTT\T, qπsXŸ, ‘·~‘·s¡T\T

|ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Hê´j·TyÓTÆq ø√]ø£qT nyÓ÷~+#ê*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n+<äT≈£î $s¡T<Ûä∆+>± e´eVü≤]+#·&É+ ô|’ Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±e⁄q yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î |ü+bÕ\ì ˝Ò<ä+fÒ y˚˝≤~ eT+~‘√ #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ì ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ì »j·TÁ|ü<ä+ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì á dü+<äs¡“¤+>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ dæ<ä›yÓTÆq ô|<ä›eT+<ä&ç sƒêD≤

ô|<äeT+<ä&ç, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑‘· 17 @fi¯fl bÕ≥T b˛©dtùdºwüHé uÛÑeq+ ˝Òø£ Á|üø£ÿ eT+&É\+ n&ܶ≈£î\˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ b˛©dt n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ >∑‘· @&Ü~ ùdºwüHé ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 50 \ø£å\T eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ ô|<ä›eT+<ä&ç eT+&É\ πø+Á<ä+˝À b˛©dtùdºwüHé uÛÑeq ìsêàD |üqT\T #·ø£#·ø£ |üP]Ô nj·÷´sTT. á HÓ\ 11q sêÁwüº &çõ|æ Á|ükÕ<ésêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± ùdºwüHé ÁbÕs¡+_+#·qTqï≥T¢ ø=‘·Ôø√≥ dæ◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

‘·+Á|üe&Ü\ dü e Tdü ´ \T |ü { º y ê. . ÷<ä|ü⁄≥+#·T\˝À ‘·+&ÜyêdüT\T ‹e÷àJù|≥, »qe] 3(ôd’ÿq÷´dt): eT+&É\+˝Àì ‘·+&Ü\T s¡Vü‰<ës¡T\≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT, yÓTT‘·Ô+ 19 Á>±eT |ü+#êsTTr\T ñ+&É>± <ë<ë|ü⁄ 23 –]»q ‘·+&Ü\T ñHêïsTT. ˇø£ÿ sêfi¯¢ #Ós¡Te⁄ ‘·+&Ü≈£î ‘·|üŒ @ ‘·+&Ü≈£î dü¬s’q s¡Vü≤<ës¡T\T ˝Òe⁄. n+‘˚ø±<äT ‘·+&Ü˝À¢ ø£˙dü kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄, ‘ê>∑T˙s¡T >∑èVü≤edü‹ n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢, eTTs¡>∑T ø±\Te\ ìsêàD+ Ç˝≤ |ü\T düeTdü´\T –]»qT\qT yÓ+{≤&ÉT‘·THêïsTT. mìïø£\|ü⁄Œ&ÉT n~ #˚kÕÔ+. Ç~ #˚kÕÔ+ n+≥÷ Vü‰$T\T >∑T|æŒ+∫, mìïø£˝À¢ ¬>*#êø£ Vü‰$T\T ì\T|ü⁄ø√s¡T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äH˚ |ü\T ‘·+&Ü yêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü\¢–] Á>±eT

ÄÁø£eT ˝Òne⁄≥¢qT ‘=\–+∫q &çm˝Ÿ|æy√

ô|uÒ“s¡T, »qe] 3 (ôd’ÿ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ãTHê´~|üPsY •yês¡T˝À ÄÁø£eT+>± yÓ\dæq bÕ¢≥¢qT Á>±eT düs¡Œ+#Y &çm˝Ÿ|æy√, áõy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄÁø£eT+>± yÓ\dæq bÕ¢≥¢qT ‘=\–+#ês¡T. ø£+∫sêe⁄|ü*¢ •yês¡T˝À yÓ\dæq ÄÁø£eT yÓ+#·s¡¢qT Á>±eT düs¡Œ+#Y, &çm˝Ÿ|æy√ Ä yÓ+#·s¡¢ sêfi¯¢qT ‘=\–+#ês¡T. á $<Ûä+>± Ç+ø± @H√ï ÄÁø£eT yÓ+#·s¡T¢ ñqïj·Tì yê{Ïô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+∫ ÄÁø£eT yÓ+#·s¡¢qT

Á£>±eTdüuÛÑ\TÁbÕs¡+uÛÑ+ œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr˝§ Á>±eT düuÛÑ\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆj·T´eì m+|æ&çy√ ¬s&ɶj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ s√E s¡Tø£ÿD|ü*¢Ç, eTVü≤à<é|üPsY, e÷$T&çe÷<ä, k˛[|üPsY, ‹s¡TeT\sTT|ü*¢, cÕ|üPsY, n+‘·j·T|ü*¢˝À , 4e ‘˚~q |òüTq|ü⁄s¡+, ñ|üŒsY|ü*¢, Ä>±s¡+, 6q »+>∑eTj·T´|ü*¢, yÓ+ø£≥+|ü*¢, e÷HêJù|≥, eT˝≤ÿ|üPsY Á>±e÷\˝À Á>±eT

|ü+#êsTTr |ü]~˝Àì ‘=eTà~ ‘·+&Ü\≈£î yÓfi‚¢ <ë] >∑T+‘·\ eTj·T+>± e÷]+~. ‘·+&Ü˝À¢ì düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ eTVæ≤fi¯\T, j·TTe≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚kÕÔ+ nqŒŒ&ÉT e÷Á‘·+ ø=+‘· yÓTTs¡+ y˚dæ n~Ûø±s¡T\T #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥TÄqïs¡T. B+‘√ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T ôd’‘·+ yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~ Äj·÷ ‘·+&Ü˝À¢ >∑]“DÏ\T |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ‘·eT≈£î n‘·´edüø£ks¡ ùde\T n+&Ü\+fÒ n{À˝À¢>±˙, Ç‘·s¡ Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê˝À¢ >±ì øÏ$T y˚Ts¡ ‹e÷àJù|≥≈£î b˛yê*‡edüTÔ+~. ˝Ò<ä+fÒ m<äT›\ ã+&çj˚T X¯s¡DYj·T+ eT]ø£˝Ÿ |ü+#êÇnj·Tr |üsê~Û˝Àì Hê\T>∑T

‘·+&Ü\≈£î dü¬s’q s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT. n<˚$<Ûä+>± u≤J|üPsY |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì eT÷&ÉT ‘·+&Ü\≈£î bÕ<ë#ês¡T\T q&ç#˚+<äT≈£î M\T ˝Òì s¡Vü‰<ës¡T\T ñHêïsTT. b˛‹¬s&ç¶|ü*¢ |ü]~Û˝Àì J>∑T≥º ‘·+&Ü≈£î πøe\+ ¬s+&ÉT øÏ$T s¡÷s¡+ s√&ÉT¶ ñqï|üŒ{ÏøÏ ñbÕ<Ûäv Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À ø=+‘· y˚Ts¡ s√&ÉT¶ y˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. n+ãT˝ÒHé‡ ≈£L&Ü Äs¡ øÏ$T s¡÷s¡+˝ÀH˚ n+ãT˝ÒHé‡ e∫à Ė ñ+≥T+~. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ≈£L‘· y˚≥T <ä÷s¡+˝À m~πs|ü*¢ ‘·+&Ü ñ+~. ‘·+&Ü≈£î s√&ÉT¶ düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ >∑‘·+˝À z eTVæ≤fi¯ |ü⁄]{Ï H=|üŒ\≈£î ‘êfi¯˝Òø£ eTè‘·T´yê‘· |ü&ç+~

ô|+∫q<Ûäs¡\qTyÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê*

$T&ç®˝Ÿ, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ »&ÉÃs¡¢, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√, <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚dæ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\qT <√|æ&ç #˚düTÔ+<äì yês¡T eT+&ç|ü&ܶs¡T. ô|Á{À˝Ÿ, &çõ˝Ÿ,

$<äT´‘Y#êØ®\qT ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT Äø±XÊìøÏ m>∑πsdüTÔ+fÒ >±´dt <Ûäs¡\T ô|+∫ Á|ü»\ q&ç¶$s¡TdüTÔqïs¡Hêïs¡T. ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡\qT, ø£¬s+{Ÿ#êØ®\qT ‘·ø£åDy˚T ñ|üdü+Vü≤] +#·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì#√ _C…|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√\q ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ìs¡+»Hé>ö&é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »+^sY, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T XÊ´+düT+<äsY¬s&ç¶, sêCÒXŸ, _C…yÓ’m+ Hêj·T≈£î\T Á|üB|t¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‘·j·T´, u≤ãT˝≤˝Ÿ, X‚KsY,

dü+πøåeT|ü<∏äø±\ô|’ Ä{≤bÕ{≤

ø√dæZ , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢ dü+πøåeT XÊK Ä<ä«s¡´+@˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ù|<ä Á|ü»\≈£î |ü<∏äø±\ neT\T, yê{Ïì $e]+#˚+<äT≈£î Ä{≤bÕ{≤\‘√ eT+&É\ |ü]<Ûäv˝Àì ø=‘·Ô|ü*¢, ˝À~|üPsY Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT

|ü<∏äø±˝…’q s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ , ã+>±s¡T ‘·*¢ |ü<∏äø£+, bÕe˝≤e&û¶, C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±˝…’q Á>±MTD Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤C≤‘· ãè+<ä+ düuÛÑT´\T πøX¯e⁄, q]‡eTT\T, düTπs+<äsY, X‚KsY, X¯•ø£fi¯, ø±oHê<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ 04`01`2014

Ç∫Ãq e÷≥ ‘·|üŒì ø±+Á¬>dt Hê>∑+`≈£î#·T≈£îfi¯¢ Ç<ä›s¡T n_Ûeè~› ìs√<ä≈£î\T sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT $. ôV≤#Y Vü≤qà+‘·sêe⁄

ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü{Ϻq ‘Ó\+>±D Ç+~s¡eTà $»j·T s¡<∏äj·÷Á‘·qT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì #Ís¡kÕÔ˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTT+<äT>± n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù $.ôV≤#Y Vü≤qà+‘·sêe⁄, e÷J eT+Á‹ m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù õ. ∫Hêï¬s&ç¶ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT &Ü. eT\T¢s¡$, õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä´≈£åî\T zu…<äT˝≤¢ ø=˝≤«˝Ÿ, |ædædæ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù \øÏåàHêsêj·TD, |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ø=˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#êØ®

e÷$Tfi¯¢|ü*¢ $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $. ôV≤#Y Vü≤qà+‘·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ d”≥¢ ø√dü+ ø±<äì ø±+Á¬>dt bÕغ Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº ø√e&ÜìøÏ n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{ Ï+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $T–‘ê bÕغ\T ø=ìï ‘Ó\+>±D ø√dü+ y˚Ty˚T ‘Ó#êÃeTT e÷ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ÉT »]–+<äì #ÓãT≈£î+≥THêïs¡T. yê]~ πøe\+ ‘·*¢ Á|üdü$+#˚ düeTj·T+˝À qs¡T‡ bÕÁ‘·j˚T ø±˙ ‘·*¢ bÕÁ‘· ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù ∫qï¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ jÓTTø£ÿ ø£èwæ |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T nsTT´+<äì, H˚qT 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À 41 eT+~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt bÕغ my˚Tà˝Ò´\‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø±yê\ì rsêàD+ #˚dæ m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛøÏ yÓTyÓ÷s¡+&É+ n+~+#êeTT. ‘Ó\+>±D

ã\÷àsY˝À...

ã\÷àsY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ãs√kÕ‘√ j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqïs¡ì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T Vü≤qà+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT Ç+~s¡eTà $»j·T s¡<∏äj·÷Á‘· dü+<äs¡“+>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt C…+&Ü$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡&É+‘√ yê]øÏ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ ÄVü‰«ì+#ês¡T. j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À #˚s¡T‘·Tqïs¡ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û eT\T¢s¡$, e÷J my˚Tà˝Ò´ e+oø£èwüí, õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T

Á>±e÷\˝Àes¡ÿ≥+düT&ç>±* |üs¡´≥q Ä‘·à≈£LsY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚T&˚|ü*¢, yÓTT≥¢+|ü*¢ Á>±e÷\˝À X¯ó Áø£yês¡+ yÓ’ø±bÕ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® es¡ÿ≥+ »>∑Hêï<∏é¬s&ç¶ Äj·÷ Á>±e÷\˝À düT&ç>±* |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. yÓTT≥¢+|ü*¢ Á>±eT+˝À Äj·Tq dü«+‘· Ks¡TÑ√ yÓ÷{≤sYuÀs¡TqT y˚sTT+#ês¡T. <ëìøÏ >±q÷ \ø£å s¡÷bÕj·÷\ e´j·T+‘√ <ëìøÏ dü]|ü&É yÓ÷{≤s¡¢qT Á>±eTdüTú\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ y˚T&˚|ü*¢ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ Ä Á>±eT+˝À k˛˝≤sY˝…’≥¢ @sêŒ≥T ø√dü+ ø£èwæ #˚ùd+<äT≈£î Á>±eT Hêj·T≈£î\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± es¡ÿ≥+ »>∑Hêï<∏é¬s&ç¶ kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢‘√ Ä‘·à≈£LsY˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q dü«+‘· ì<ÛäT\ <ë«sê Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì n_Ûeè~› |üqT\ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T.

|æÄsY{Ïj·T÷ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D

bÕHé>∑˝Ÿ, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á< ä+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·÷<ä–], mm+y√ s¡M+<äsY Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø £eT+˝À Ä]«m+ |æá uÛ≤düÿs Y¬s&ç¶, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±d” +, yÓ+ø£≥j·T´, eT+&É\ n<ä´ ≈£åî\T lìyêdüT\T, bÕsƒ¡XÊ\

yÓ’mkÕ‡sY nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚dæ Á|ü»\ eTqïq\ bı+<ës¡ì yê] n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢H˚ ‘êqT q&ÉTdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q e+‘·T düVü‰j·T+>± eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ ‘·q X¯øÏÔ ø=\~ k˛˝≤sY˝…’≥¢qT, eT+∫˙{Ï uÀs¡¢qT, $<ë´]úDÏ $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T|ü⁄düÔø±\T, ô|qTï\T, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+<äCÒdüTÔqïeTì n˝≤π> Äj·÷ Á>±e÷\≈£î dü+ã+~+∫q n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ùd+<äT≈£î ‘êqT eTT+<äT+{≤qì Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ Á>±e÷\ n_Ûeè~› ø√dü+ ‘êqT eTT+<äT ñ+{≤qì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T yÓ’ø±bÕ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T es¡ÿ≥+ ø£˝≤ø£sY¬s&ç¶, m+._ »u≤“sY, lìyêdt, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T s¡|òüTT, s Á>±eTô|<ä›\T X‚KsY>ö&é, ø£ècÕí, »eT˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ìs¡øså£ êdTü ´\qTnøså£ êdTü ´\T>±r]Ã~<ë*›

ø√sTT\ø=+&É, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À ñqï ìs¡ø£åsêdüT´\qT Á>±eT kÕúsTT ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ >∑T]Ô+∫ yê]˝À HÓ’|ü⁄D´‘·qT yÓ*øÏ rdæ nø£åsêdüT´\T>± r]Ã~<ë›\ì eT+&É\ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ø√Ä]¶H˚≥sY s¡|òüTTHê<∏é ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eTkÕúsTT ø√Ä]¶H˚≥s¡T¢ ìs¡ø£åsêdüT´\qT >∑T]Ô+∫ yê] $esê\qT ôd+≥s¡¢˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T u≤<Ûä´‘· j·TT‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ˝Ò≈£î+fÒ yê]ì ‘=\–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|æÄsY{Ïj·T &Ó’Ø `ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D M|üq>∑+&É¢, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü+#êsTTrsêCŸ {°#·sY‡ j·T÷ìj·THé 2014 dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&ÉsY, &Ó’Ø\qT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+Ä؇ uÛÑeq+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT m+áy√ »j·TX¯+ø£sY, õôV≤#Ym+ #Óqïj·T´\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+áy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚dü÷Ô düeTj·TbÕ\q bÕ{Ïdü÷Ô $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝ÀbÕsƒê\T uÀ~+#ê\ì nHêïs¡T. dü+|òü÷\

ñbÕ<Ûë´j·TT\T, düeTdü´\‘√ bÕ≥T $<ä´s¡+>∑ düeTdü´\ ø√dü+ |üì#˚ùdÔ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ 10e ‘·s¡>∑‹˝À eT+&É˝≤ìï õ˝≤¢˝À {≤|t 10˝À ì\bÕ\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æÄsY{Ïj·TT eT+&É\ XÊK n<ä´≈£åî\T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] lìyêdüT‘√ bÕ≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<äX‚KsY, ^‘·, Hêπ>X¯«sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê*

e÷>∑q÷sY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±eT+˝À ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì m+|æ&çy√ |üeHé≈£îe÷sY nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü+#êsTTr uÛÑeq+˝À Á>±eTdüuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á>±eTdüTú\T 2011` 12 dü+e‘·‡s¡+˝À m+|æ&çy√ |òüj·T÷E~›Hé 1˝ø£å30y˚\qT kÕ«Vü‰ #˚XÊs¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ü\T ø±\˙˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+~ rÁe+>± ñ+<äì yÓ+≥H˚ Ä düeTdü´qT rs¡êÃ\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ&çy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MTs¡T Ç∫Ãq |òæsê´<äT\T

‘ÓsêkÕ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T »ø±ÿ s¡|òüTTq+<äHé¬s&ç¶

ÁbÕ+‘ê\˝À düTe÷s¡T 12e+<ä\ eT+~ $<ë´]úDÏ\T ã*<ëq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <ëì |òü*‘·y˚T ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î eTTK´ ø±s¡DeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T $.ôV≤#Y Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ Hêj·T≈£î\T, bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sê‘·|üPs¡«ø£+>± ÇùdÔ yê{Ïô|’ $#ês¡D »]|æ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á>±eTdüTú\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á>±eT n_Ûeè~›øÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À 30 eT+~ \_›<ës¡T\T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·T≈£î+{≤eTì eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ yê{ÏøÏ uÛÑ÷$T |üP» #˚dæ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y |ü⁄\e‹, ñ|üdüs¡Œ+#Y sê<Ûä yês¡T¶ düuÛÑT´\T Á>±eTdüTú\T ø=+&Éj·T´ ø£èwüíj·T´ $$<Ûä XÊK\ n~ø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J #Ó’s¡àHé ≈£î#·T≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶\T ‘·eT kÕ«s¡ú sê» ø°j·÷\ ø√dü+ ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~›øÏ neT&É<ä÷s¡+˝À ñ+#ês¡ì ‘ÓsêkÕ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T »ø±ÿ s¡|òüTTq+<äHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì ‘ÓsêkÕ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<ä$ yê´yÓ÷ Vü≤+‘√ ≈£î#·T≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ne> ±Vü≤Ds¡Væ≤‘· Äs√|üD\T #˚düTÔqïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á Ç<ä›] Hêj·T

ø±+Á¬>dt˝À ø£*dæ {Ϭøÿ{Ÿ sêø£b˛j˚T dü]øÏ dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚j·T&É+ 2004˝À ‘ÓsêkÕ˝À #˚] πødæÄsY ø±fi¯¢ y˚fi¯¢ bÕ&ç {Ϭøÿ{Ÿ ‘Ó#·TÃø=ì mìïø£\ nq+‘·s¡+ ‘Ós¡eTs¡T>∑T nj·÷´s¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Ç{°e˝Ò ‘ÓsêkÕ Hêj·T≈£î\T Vü≤]X¯«sY¬s&綑√ sêj·Tu≤ s¡+ q&ç|æ ‘ÓsêkÕ˝À #˚πs+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚ùdÔ πødæÄsY ìsê ø£]+#·&É+‘√ yÓqT‹]– sê˝Ò<ë nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì qeTTàø=ì ñqï yê]øÏ N&É|ü⁄s¡T>∑T˝≤ yê]ì yÓ+{≤&ç bÕغì eTT+#·T ‘·Tqïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Hê\T>∑T kÕs¡T¢ z≥$T bÕ˝…’q ≈£î#·T≈£îfi¯¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ eT‹ ÁuÛÑ$T+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqïs¡Hêïs¡T. ≈£î#·T≈£îfi¯¢, Hê>∑+ Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n$˙‹‘√ dü+bÕ~+∫q &ÉuÒ“ mìïø£˝À¢ Ks¡Tà ô|&ÉT‘·Tqïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷ Hêj·T≈£î&ÉT eTÁ] »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ø£wüº|ü&ç m~– ‘·eT ÁbÕ+‘· n_Ûeè~› ø√dü+ ‘·|üq |ü&ÉT‘·Tqïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ÓsêkÕ õ˝≤¢ n~ø±s¡ Á|ü‹ì~Û >∑+>∑qyÓ÷ì øÏs¡DY, Ç+~sê¬s&ç¶, <=&É¢ áX¯«sY¬s&ç¶, dü+<Ûë´sêDÏ, yÓTÆeT÷< éU≤Hé, yÓ+ø£≥ kÕ«$T, {ÏÄsYmd”« Hêj·T≈£î\T

nC≤„q‘·q+>±e÷{≤¢&ÉT‘·Tqïdæm+øÏs¡DY

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ >∑T&çôd <ä>∑›+ XÊ+‹q>∑sY, »qe] 3 (ôd’ÿ q÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq XÊ+‹q>∑sY˝Àì b˛©dtùdºwüHé düMT|ü+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ >∑T&çôd <ä>∑›+ ø±e&É+‘√ 25y˚\ Ädæúqwüº+ dü+ã$+ ∫+~. ms¡ø£* yÓ+ø£≥eTà≈£î dü+ã+~+∫q >∑T&çôd ñ<ä j·T+ 11 >∑+≥\≈£î Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ ì|üŒ+≥Tø√e&É+‘√ >∑T&çôd˝Àì {Ï$, bÕ´Hé, _j·T´+, C§qï\T, ã≥º\T, q>∑<äT ø±*b˛sTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø=ì

≈£î\ ˝ÀbÕsTTø±] ˇ|üŒ+<äy˚T ìjÓ÷» ø£es¡ZìøÏ XÊ|üeTì nj·Tq nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡ZìøÏ 30 dü+e‘·‡sê\T>± Hê>∑ +, ≈£î#·T≈£îfi¯¢ Ç<ä›s¡T ø£*dæ n_Ûeè~› #˚XÊ eTì ìjÓ÷»ø £esêZì øÏ bÕ≥T|ü &ܶeTì ≈£î#·T≈£îfi¯¢ #Ó|üŒ&É+ Vü‰dü´düŒ <ä+>± ñ+<ä ì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. ˇø£] ô|’ ˇø£s¡T ÄÁø£eT+>± ø£u≤®\T #˚XÊeTì ÄdüTú\T ≈£L&Éu…≥Tº≈£îqïeTì $eTs¡Ù\T, Á|ü‹ $eTs¡Ù\T #˚düT≈£î+≥÷ <˚ekÕúq+˝À Á|üe÷D≤\T #˚<ë›eT+≥÷ |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q\T Çdü÷Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘ÓsêkÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® eTÁ] »Hês¡›Hé¬s&ç¶, Á|üC≤ düeTdü´\qT Ä Hêj·T≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]ÙùdÔ ‘ê$T<ä›s¡y˚T n_Ûeè~› #˚XÊeTì #Ó|üŒ&É+ yÓqTø£ s¡Vü≤dü´ ˇ|üŒ+<ä+ Á|ü»\≈£î ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äì <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ |ü<ä$ yê´yÓ÷Vü≤+‘√ ‘Ó<˚bÕqT $&ç

ø=˝≤¢|üPsY XÊdüqdüuÛÑT´\T p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄

ø=˝≤¢|üPsY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À @e÷Á‘·+ |ü]C≤„q+ ˝Ò≈£î+&Ü nC≤„q‘·q+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY e÷{≤¢&É&É+ Äj·Tq C≤„HêìøÏ ì<äs¡ÙeTì ø=˝≤¢|üPsY XÊdüqdüuÛÑT´\T p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ dæm+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. øÏs¡DY e÷{Ïe÷{ÏøÏ eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã, z{Ï+>¥ »s¡>±*‡+<˚qì |ü<˚|ü<˚ e÷{≤¢&É&Üìï ã{Ϻ#·÷ùdÔ øÏs¡DY bÕs¡¢yÓT+≥Ø $<Ûëq+ô|’ |ü]C≤„q+ ˝Òq≥T¢

düŒwüºeTÚ‘·T+<äHêïs¡T. sêÁcÕºìøÏ dæm+>± ñ+≥÷ øÏs¡DY ÁbÕ+rj·Tyê~>± e÷{≤¢&É&É+ $&É÷¶s¡eTì nHêïs¡T. nôd+;¢øÏ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT |ü+ù| eTT+<äT Hê´j·T ì|ü⁄DT\‘√ dü+Á|ü~+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø√s¡Tº\ |üs¡+>± n&ɶ+≈£î\T sê≈£î+&Ü ≈£åîDí+>± Ä˝À∫+∫ ‘êqT |üP]Ô>± ‘·è|æÔ #Ó+~q ‘·s¡Tyê‘˚ sêÁwüº|ü‹ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫ eTTkÕsTT<ë _\T¢qT nôd+;¢øÏ |ü+bÕs¡ì nôd+;¢˝À z{Ï+>¥ ô|{≤º*‡q

nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. sêC≤´+>∑+˝À ≈£L&Ü z{Ï+>¥ n+X¯+ dü÷∫+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±˙ eTTkÕsTT<ë _\T¢qT #·<äe≈£î+&Ü ‘·q≈£î m+<äT≈£î˝Ò nqï≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTs¡â‘ê«ìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. >∑&ÉTe⁄ ‘·s¡Tyê‘˚ >∑&ÉTe⁄ ô|+#˚ n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì sêÁwüº|ü‹ ‘êeTT ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó*bÕs¡ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Vü≤qà+‘·THêj·Tø˘, düT<äs¡ÙHé>ö&é,

$»j·Te+‘·yÓTÆq Á>±eTdüuÛÑ\T

ø√&˚s¡T, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√&˚s¡T˝À Á>±eT düs¡Œ+#Y kı|üŒ] ø£$‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ø√&˚s¡T˝À ñqï Á>±eT |ü+#êsTTr düú˝≤\˝À ãkÕº+&é ≈£L&É©˝À Äj·÷ düú˝≤\˝À ñqï øÏsêDcÕ|ü⁄\T, yÓTø±ìø˘ cÕ|ü⁄\T, yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì Á>±eT |ü+#êsTTr qT+&çH√{°düT\T |ü+|æq Ç+ø± düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘·T≈£î eTT+<äT ‘·Vü≤dæ˝≤›sY j˚Tdüj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À HÓ˝ø=qï düeTdü´\T Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ì]à+#·Tø√e&É+‘√ Á|ü»\T Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. eT\$düs¡®q ø√dü+ ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓfi¯¢&É+‘√ |ü\T s¡ø±\ nHês√>±´\≈£î Á|ü»\T >∑Tsö‘ês¡ì nHêïs¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ÇdüTÔqï s¡÷. 9100\qT \_›<ës¡T\T $ìjÓ÷–+#·Tø=ì Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ì]à+#·Tø√yê\ì Äj·Tq

eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›bıs¡¢, ∫qïbıs¡¢ Á>±e÷\˝À Á>±eTdüuÛÑ düe÷y˚XÊìï @s¡êŒ≥T #˚XÊs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY sêeTT\T, Á>±eT düs¡Œ+ #Y\T, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ \T,yês¡T¶ düuÛÑT´\T Vü‰»s¡e«>± ‘·Vü≤dæ˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ eT+p¬s’q yês¡T yÓ+≥H˚ ìsêàD≤\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢≈£î ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\≈£î \_›<ës¡T\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. ∫qïbıs¡¢ Á>±eT+˝À Á|ü»\T ‘·≈£îÿe dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düàXÊq+ >∑T]+∫ Á|ü»\T ‘·Vü≤dæ˝≤›sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2 mø£sê\ düú\+ ñ+fÒ düàXÊq @sêŒ ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á düuÛÑ˝À n+>∑Héyê&ûô|’ Á|ü»\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n+>∑Héyê&çøÏ e#˚à düs¡T≈£î\qT |æ\¢\≈£î, øÏXÀs¡ u≤*ø£\≈£î n+<ä CÒj·T&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Äs√|æ +#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#ê sTTr ôdÁ¬ø≥Ø yÓ+ø£{ŸsêeTT\T, áÄs√« dæ<ä›|üŒ, }≥÷ÿsY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : &û\sY yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á>±eT düuÛÑ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü»\T Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£îqï yês¡T _\T¢\T ˝Òø£ H˚{ÏøÏ m<äTs¡T#·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY≈£î $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~ +∫ Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ ì]à+ #·T≈£îqï yê]øÏ _\T¢\T Ç|æŒ+#ê\ì Äj·TqqT Ä&ç>±s¡T. n<˚ $<Ûä+>± eè<äT›\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç |æq¸Hé n+<ä&É+ ˝Ò<äì Á>±eT düs¡Œ+#Y ø£$‘·ô|’ Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç |æq¸qT¢ n+~+#·T≥≈£î H˚{Ï qT+&ç y˚TeTT n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì yês¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ôdÁ¬ø≥Ø C≤qøÏsêeTT\T, áy√|æÄ]¶ >∑&ɶ+ ø£èwüíj·T´, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ X‚ø£s¡j·T´, $T<Ó› #ÓqïeTà, sêE, øÏwüºj·T´, Á>±eT Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

}≥÷ÿsY˝À...

$<ë´s¡Tú\≈£î wüO´dt |üü+|æD° ø√&˚s¡T , »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±eT+˝À ÁXÊ$Tø£ $ø±dt πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY \ø£åàDYsêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ C…&çŒôV≤#Ymdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À¢ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î wüO´dt |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\˝À nH˚ø£+>± ñqïs¡ì nj·Tq $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. n+‘˚ø±ø£ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ø√&˚s¡T eT+&É\+ e÷#·T|ü*¢ Á>±eT+˝À C…&çŒôV≤#Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î wüO´dt |ü+|æD° #˚XÊeTHêïs¡T. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄ø=ì sêuÀe⁄ ~Hê˝À¢ eT+∫ ñ<√´>∑+ dü+bÕ~+#˚ bÂs¡T\T>± #·<äTe⁄ø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷ÿ˝Ÿ

düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

XÊ+‹q>∑sY˝À...

XÊ+‹q>∑sY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qï<ÛäHê«&É, ãT*~HÓï, ø=+ø£\ Á>±e÷\˝À X¯ó Áø£yês¡+ Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ eT+&É\ |æÄsY&çy√ düTπsXŸ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á düuÛÑ\˝À Á|ü»\T Á>±e÷\˝Àì eTT]øÏ ˙{Ï ø±\Te\T ì]à+#ê\ì, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> dædæs√&ÉT¢ ì]à+#ê\ì Á|ü»\T ø√sês¡T. eT\$düs¡®q ø√dü+ ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓfi¯¢&É+‘√ |ü\T s¡ø±\ nHês√>±´\≈£î Á|ü»\T >∑Tsö‘ês¡ì nHêïs¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ÇdüTÔqï s¡÷. 9100\qT \_›<ës¡T\T $ìjÓ÷–+#·T ø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT m|æm+ düTπsXŸ, yÓ\T>∑T m|æm+ dü˝À$T, Äj·÷ Á>±eT |ü+#êsTTr\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>±nj·T´|üŒ |ü&ç|üP»

Ä‘·à≈£LsY, »qe] 3 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ nj·T´|üŒkÕ«$T eTVü‰|ü&ç |üP» |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì nj·T´|üŒkÕ«$T <˚yê\j·T+ qT+&ç kÕ«eTT\T ô|<ä› m‘·TÔqï }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nj·T´|üŒ <˚yê\j·T+ nes¡D˝À |ü&ç|üP»qT uÛÑ≈£îÔ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ô|<ä› m‘·TÔqï uÛÑ≈£îÔ\T, nj·T´|üŒkÕ«eTT\T Vü‰»¬s’ kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. <ä]Ù+#·T≈£îqï yê]˝À yÓ’ø±bÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® es¡ÿ≥+

»>∑Hêï<∏é¬s&ç¶,m+$ sêeTHé bÕsƒ¡XÊ\ n~ÛH˚‘· l<∏äsY>ö&é, Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘· >±&ç \øÏåàHêsêj·TD, Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, ñ|ü düs¡Œ+#Y eTeT‘·, nj·T´|üŒkÕ«eTT\T ø£eT˝≤ø£sY>ö&é, n+»Hé>ö&é, sêeTHé>ö&é, >∑+õ X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡ kÕ«eTT\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä› m‘·TÔqï Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $$<Ûä Á>±e÷\ qT+&ç e∫Ãq nj·T´|üŒkÕ«eTT\≈£î ùdyê dü$T‹ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

04 01 13 vaarthatarangalu hyd web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you