Page 1

www.metrovaartha.co.in

@™´sVLRi≠dsLRiVáNRPV ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV

Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLiÕ‹[™s´ VLji¨sı ™´sWLRiVˆÃ¡V : μR∂V™´sp*Lji

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 2 (AL`iFs©±sFs):æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡VN][xqsLi DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[zqs @™´sVLRiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiμR∂LjiNTP ¨s«¡\Æ™sV©´s AªRΩ¯aSLiºΩ Æ©s[≤∂R V NRP÷¡gjiLiμR∂¨s ªy™´sVV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩáLigSflÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV }msL]‰©yıLRiV. ≠s.x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ FsLizmsáV LS«¡∏R∂V˘, F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, @Li«¡©±sNRPV™´sWL`i∏R∂WμR∂™±s, LSF°Ã¡V A©´sLiμR∂À≥ÿxqs‰L`i, FsÆ™sV¯÷d¡= xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤ÔT∂áV gRi©±sFyL`i‰NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xmsoxtsQˆgRiVøyËáV DLi¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V ¨s≠sVuyáV ™´s∞©´sLi Fy…”¡LiøyLRiV. ¤\ «¡æªΩáLigSflÿ, ¤\ «¡NSLi˙lgi£qs ¨s©yμy÷¡øyËLRiV. æªΩáLigSflÿ NRPá ryNSLRiLi @LiVV©´sLiμR∂VNRPV A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV. ™´sW»¡\|ms ¨sá ¡Æ≤∂[ ™´s˘QQNTPÚ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k @¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμR∂©yıLRiV.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ã¨OѨÙ\˜:8

ã¨OzHõ:226

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,AgRiq£ sÌ 2(AL`iFs©±sFs): LRiWFyLiVVÕ‹[ zqsÛ LRiªRΩ*Li ™´søyËNRP FnylLiN`P= ™´sWlLi‰»˝¡\|ms ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá xqs≤R∂÷¡Lixmso DLi»¡VLiμR∂¨s AL`i’d¡H gRi™´sLRiıL`i μR∂V™´sp*Lji xqsVÀÿ˜LS™´so }msL]‰©yıLRiV.  ¡≤y NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáNRPV Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ \¤Õ¡|qs©´sV=áV B™´s*≤y¨sı A∏R∂V©´s xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLiÕ‹[ ≠˝sxms™yªRΩ¯NRP ™´sWLRiVˆÃ¡V BLiNS LS™y÷¡= DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ΔÿªyμyLRiVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáV @Liμj∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ AL`i’d¡H FsNRP‰≤y LS“¡xms≤R∂À‹[μ∂R ©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPVá xqsLi≈¡˘ |msLjigjiæªΩ[Æ©s[ Bμj∂ ryμ≥∂R ˘™´sV©yıLRiV. ™´sVVNRP˘LigS ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáNRPV Àÿ˘LiNTPLig`i }qs™´sáV ≠sxqsÚLij Liøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV.

Z_ç@~ü:„HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

03.08. 2013 â◊x"å~°O

¿ÑrÅ∞:4 "≥Å:~°∂.2–00

~år '„_®=∂Å∞—

©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ , AgR i x q Ì s V 2 (AL` i Fs©± s Fs) :LS“¡"˙≤y™´ s WáV' æ ª Ω[ ÷ ¡F°∏R ∂ WLiVV. { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ Æ © s[ ª R Ω Õ˝ ‹ [ ≠s¤ À ≥ ¡ [ μ yáV ˙xmsxqsVˆÈ»¡™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ZNP[≠sd {ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP 14 ™´sVLiμj∂ •¶¶¶«¡LR i V NSgS, ZNP[ ™ ´ s áLi ALR i VgR i VlLi[ LS“¡©y™´ s WáV ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li ™yLj i Õ‹[ ¨ s @\Æ©sNRP˘ªRΩNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W ’d¡LSáV xms÷¡NTP©´s xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[aSLRiV. ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV gRiVLRiV™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s Æ©s[ªΩR áV ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. @LÙiR LS˙ºΩ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂\|ms FsÕÿ IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yáƩs[ @LiaRPLi øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. LS“¡©y™´sWá\|ms ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤ÔyLRiV. ¤À≥¡[μy’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNRPÚLi NS™´ s ≤R ∂ Liª][ Fs»¡V™´ s Li…” ¡ ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. C ¿¡™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ ¨sLRiı∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ FsLi{msáV Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i

✪"≥#Hõ_∞» QÆ∞ "Õã# ≤ Hˆ O„^Œ =∞O„`∞« Å∞ ✪J^Õ ÉÏ@Ö’ ѨÅ∞=Ù~°∞ ZOÑ‘Å∞ ˙xmsÀ≥¡œ XªRΩVáV ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP, G ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 11 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV FsLi{msáV FyL˝iR Æ™sVLi…fi |qsLi˙»¡Õfi •¶¶¶ÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™yLRiV ™´sryÚLRi¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP Fs™´sLRiW LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV LS“¡©y™´sWáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ZNP[≠ds{ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤À≥¡[…‘¡NTP 14 ™´sVLiμj∂ •¶¶¶«¡LRiV NSgS, ZNP[™s´ áLi ALRiVgRiVlLi[ LS“¡©y ™´sWáV ¬ø¡∏R∂V≤R∂Li ™yLjiÕ‹[¨s @\Æ©sNRP˘ªRΩNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s NRP©´sV™´sVWLji ©´sLS=xmsoLRiLi FsLi{ms, …‘¡…‘¡≤U∂ ¬\ø¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVW Lji ÀÿzmsLS«¡Ÿ Æ™s©´sNRPV‰ªRΩgÊSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ™yfl”·¨s ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı A∏R∂V©´s NRPW≤y FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡˘ªy*¨sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLiR ¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds A∏R∂V ©´s ™´sW˙ªRΩLi ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[aSLRiV. ÀÿzmsLS«¡Ÿ Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ @μ≥∂j uÌy©´sLi ™´sW¤…¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´søyËLRiV. G ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ

ZNP[≠ds{ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msá ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP A∏R∂V©´s •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Liª][ ÀÿzmsLS«¡Ÿ NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLiR ¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds, A∏R∂V©´s ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ágRi≤R∂Fy…”¡, DLi≤R∂ ™´s÷˝¡, §x ¶¶¶L<iR NRPV™´sWL`i, @©´sLiªRΩÆ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤Ô∂T , ZNP[≠ds{ms, ryLiVV˙xmsªy£ms LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂VgS, A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi μR∂WLRiLigS D©yıLRiV. NSgS, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xmsÃ˝¡LiLS«¡Ÿ, xmsoLRiLiÆμ∂≥ a[ PR *Lji, ¤«¡[≤∂U bdPáLi, N][»¡˝ xqsWLRi˘˙xmsNSa`P# lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ™yLRiÕÚ ‹øyËLiVV. ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒ R i LiVVLi¿¡©y ™yLR i V x m sμR ∂ ™´ s oáV ™´sμR∂VáVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. LS“¡©y™´sWáV @©´s™´sxqsLRi™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. Æ™sVVx§¶¶¶Li øy¤…¡[zqs©´s ¿¡LRiLi“¡≠s, NS™´spLji ™yxqsÚ™y¨sNTP LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msÕ˝‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV

Æ©sáN]©yıLiVV. |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´ s ˘ºΩlLi[ N R P LigS ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i LiøR ¡ ≤R ∂ Li\ | ms ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ZNP[≠ds{ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ FsLi{msá ¤À≥¡[…‘¡NTP HμR ∂ VgR i VLR i V ™´ s VLi˙ªR Ω VáV μR ∂ WLR i LigS DLi≤R∂≤R∂Li, ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP 14 ™´sVLiμj∂ •¶¶¶«¡LRiV NSgS, ZNP[™´sáLi ALRiVgRiVLRiV FsLi{msáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LS“¡©y™´ s W ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li ™yLj i Õ‹[ ¨ s @\Æ©sNRP˘ªRΩNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. ZNP[≠sd {ms ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤À≥¡[…‘¡NTP xmsŒ˝œ¡LiLS«¡Ÿ, xmsoLRiLiÆμ≥∂[aRP*Lji, NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·, ¤«¡[≤U∂ bdPáLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V •¶¶¶«¡LR i V NSgS, ¿¡LR i Li“¡≠s, NS™´ s pLj i ryLi ¡bP™´sLS™´so, NTPa][L`i øR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s, N][»˝¡ x q sWLR i ˘˙x m sNSa` P # l Li≤Ô T ∂ , x m s©´ s ÀÿNR P áOT P QQ¯ ªR Ω μj ∂ ªR Ω LR i VáV \ l giQQL> S «¡LR i ∏R ∂ W˘LR i V. C ¤ À ≥ ¡ [ … ‘ ¡ Õ‹[ © ´ s W x q s\ Æ ™ sVNS˘Li˙μ≥ R ∂ N][ x q sLi LS“¡©y™´ s WáV ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ W÷¡=LiÆ μ ∂[ © ´ s ¨s ágRi≤R∂Fy…”¡, ZNP[≠ds{ms ™´sLi…”¡™yLRiV gRi…Ì”¡gS ™yμj∂xqsVÚLi¤…¡[, @Õÿ ¬ø¡[}qsÚ |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂©´sV Fsμj ∂ Lj i Li¿¡©´ s ¤ … ˝ ¡ [ © ´ s ¨s ™´ s VLj i N]LiμR ∂ LR i V ™yμj∂LiøyLRiV.

≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms LSμÙyLiªRΩLi ªRΩgRiμR∂V: À‹ªRΩ= |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 2 (AL`iFs©±sFs):æªΩáLi gSfl· GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´s\|ms LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı FyLÌik áV LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s μ][ztsQgS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLiøR¡™´sμÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @¨sı FyLÌik áª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLS*æªΩ[ |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms Fs™´sLRiW ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @xqs™´sLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘NRPV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y xmsLjiuy‰LRiLi μ]LRiVNRPVªRΩVLiμR∂¨s æ ª Ω÷¡FyLR i V. À‹ªR Ω = aR P V˙NR P ™yLR i Li gSLiμ≥∂k À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ LS«¡NUP ∏R∂V FyLÌkiáV LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV μ][ztsQgS øR¡W}ms ˙x m s∏R ∂ VªyıáV «¡LR i VgR i VªR Ω V©yı∏R ∂ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsV¨sıªRΩ\Æ™sV©´s @LiaRPLi\|ms LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ™´sVVLiμR∂V NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi ©yáVgR i V μR ∂ Fn y áVgS @–¡Ã¡x m sOR P Q xqs™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. 2009Õ‹[ L][aPR ∏R∂V˘ @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s NR P ≠sV…‘ ¡ Æ ™ s[ z q sLiμR ∂ ¨s, 2010, 2011, 2012áՋ[ NRPW≤y ZNP[Li˙μR∂Li Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ FyLÌkiá @’≥¡˙Fy∏R∂WáV }qsNRPLjiLi¿¡LiμR∂ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ≠dsV ¨sLÒRi∏R∂VLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LjiæªΩ[.. {qs{msFsLi, FsLiHFsLi ≠sV©´ s •¶¶¶ @¨sı FyLÌ k i áV æ ª ΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂WáV æªΩ÷¡Fy∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLiμR∂¨s @LiμR∂LRiW NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS ¬ø¡FyˆLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆV≤R∂V IZNP[ ¬ø¡zmsˆ©´s FyLÌik áV BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi @©´s™´sxqsLRi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´ s VLi≤T ∂ x m s≤Ô y LR i V. ¨sLiμR ∂ ©´ s V NSLi˙lgi£ q s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ≠dsVμR∂NRPV Æ™s[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ™´sW…˝ÿ≤yLRiLi¤…¡[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP @©´sVN][™s´ øR¡Ë¨s, NS¨ds LS«¡NUP∏R∂V Æ © s[ ª R Ω Ã¡V @Õÿ ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ Æ ™ s[ V ≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqsV¨sıªRΩ @LiaSá ≠sxtsQ∏∂R VLi Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s

N][LSLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B™´s*NRPF°æªΩ[ ªy™´sVV BryÚ™´sV¨s ’d¡¤«¡[{ms Àÿ•¶¶¶»¡LigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂¨s À‹ªRΩ= gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøy÷¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi N]¨sı ˙FyLiªyáNRPV Àÿμ≥yNRPLRiÆ\™sV©´s ≠sxtsQ∏∂R VÆ™s[V @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP @¨sı FyLÌik á AÆ™sWμR∂Liª][ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ ˙FyLiªR Ω LiÕ‹[ © ´ s W øyÕÿ ˙FyLiªyáV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ D©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. C xqs™´sVxqs˘NRPV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y xmsLjiuy‰LRiLi μ]LRiVNRPVªRΩVLiμR∂¨s.. ZNP[Li˙μR∂Li xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚLiμR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ Fs™´sLjiμj∂ ≠s«¡∏R∂VLi NSμR∂¨s, @ÕÿgRi¨s ≠sxmsn áLi NRPW≤y NSμR∂©yıLRiV. ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D˙μj∂NRPÚªRΩáV ªR Ω ¤ Õ ¡ªR Ω Ú N R P VLi≤y øR ¡ W≤yá¨s N][ L SLR i V. aSLiºΩ∏R ∂ VVªR Ω LigS ¨sLR i x q s©´ s ©´ s V æ ª ΩáVx m soN][ ™ yá¨s, FsNR P ‰≤R ∂ NR P W≤y

≠sμ≥R∂*LiryáNRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙR∂¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V @LiμR ∂ LR i W |ms»Ì ¡ V ¡≤R ∂ VáV |ms…ÌÿLRi©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV xqsWxmsL`i x§¶¶¶ÀfigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂VNRPVLiμy™´sV¨s N][LSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi @μ≥∂j uÌy©´sLi ºdΩxqsVNRPV©´sıÆμ∂[ ªRΩxmsˆ ªy™´sVV ºdΩxqsVNRPV©´sıμj∂ NSμR∂©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá¨s ªRΩ™´sV ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ N][Lji©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ªRΩ™´sV©´sV μ][ztsQ¨s ¬ø¡[π∏∂VVμÙR∂©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´ s V ALi˙μ≥ R ∂ ˙FyLiªR Ω LiÕ‹[ NR P áFyá¨s \ | §¶¶¶NR P ™´ s WLi≤` ∂ NR P V ≠s«Ï ¡ z m sÚ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV {qsFsLi NTPLRifl„fiª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ\ ™sFsry=L`i{qs{ms\|ms ¨sxmsˆVáV \Æ™sFsry=L`i{qs{ms\|ms À‹ªRΩ= ™´sVL][™´sWLRiV ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. A FyLÌki μR∂*LiμR∂* \Æ™s≈¡Lji Fy…”¡r°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æ ª ΩáLigSfl·NR P V @©´ s VNR P Wá™´ s VLi»¡WÆ © s[ ,

x q s\ Æ ™ sVNS˘Li˙μ≥ R ∂ N][ x q sLi LS“¡©y™´ s WáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yμy¨sı ¤Õ¡[™s´ μk∂zqsLiμj∂ Fs™´sL][? æªΩáLigSfl· B™y*á¨s N][LjiLiμj∂ Fs™´sL][? INRP‰ryLji gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ry*LÛiR Li N][xqsLi xmso…Ì”¡©´s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NRPW≤y æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV¨s¿¡ËLiμR∂¨s À‹ªR Ω = æ ª Ω÷¡FyLR i V. B≤R ∂ Vx m soáFy∏R ∂ V { m ˝ s ©´ s Lk i Õ‹[ æ ª ΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNR P V @©´sNRPWáLigS A FyLÌik Æ©s[ªΩR áV ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[zqs©´s À‹ªRΩ=... BxmsˆV≤R∂V FyLÌ k i FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áª][ LS“¡©y™´ s WáV ¬ø¡[LiVVLi¿¡ N]ªRΩÚ ˙≤y™´sWáNRPV æªΩLRi¤Õ¡[FyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiaSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚LigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R WáLi»¡W Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ @xmsˆ…˝‹[ ©´sá\¤À≥¡ ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sμÙR∂NRPV x m sLiz m sLi¿¡Liμj ∂ ¨s«¡Li NSμy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R LS«¡μ≥y¨s N][xqsLi |msμÙ∂R FsªRΩVÚ ≤R∂ ¡V˜ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ªR Ω x m sˆV ¡≤R ∂ ªyLS? @¨s ≠s¤ Õ ¡[ N R P LR i VáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ¤Õ¡[μ∂R ¨s  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV.

U_»∞QÆ∞~°∞ ã‘=∂O„^èŒ ZOÑ‘Å ~år<å=∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, AgRixqÌsV 2 :LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV LS“¡©y™´sW ¬ ø ¡[ a SLR i V. @μ≥ j ∂ uÌ y ©´ s Li ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sNT P ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS Õ‹[NP` qx sÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][ F yÕfi, x § ¶¶¶L< R i NR P V™´ s WL` i , @©´sLiªRΩÆ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤ÔT∂, ryLiVV˙xmsªy£ms, DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i ªRΩ™´sV xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. FsLi{msáV aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi FyL˝RiÆ™sVLi…fi |qsLi˙»¡Õfi•¶¶¶ÕfiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[NP` xqsÀ≥¡œ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfi©´sV NRP÷¡zqs LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡Ã¡V @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. {qsˆNRPL`i FnyLS¯…fiÕ‹[Æ©s[ ™yLRiV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRiV. ©´sLiμy˘Ã¡ FsLi{ms Fs{qsˆQÆ\ ™s lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¤Õ¡[≈¡©´sV NR P W≤y ™yLR i V |qs˙NR P »¡Lk i «¡©´ s LR i ÕfiNR P V @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @Õÿlgi[, LS«¡˘xqsÀ≥¡œ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ZNP[≠sd {ms LSLiøR¡Li˙μR∂LS™´so NRPW≤y @Æμ∂[ Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´s NRPW≤y ªRΩ©´s xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡

ªRΩxmsˆVN]©yıLRiV. LS“¡©y™´sW©´sV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfiNRPV @Liμj∂LiøyLRiV.≠dsLjiª][ Fy»¡V ©´sáVgRiVLRiV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xmsŒ˝¡œ Li LS«¡Ÿ, μR∂gÊiR VÀÿ…”¡ xmsoLRiLiÆμ∂≥ a[ PR *Lji, ¤«¡[≤∂U bdPáLi, NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·, N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNSa`P# lLi≤ÔT∂ NR P W≤y LS“¡©y™´ s W ¬ ø ¡[ r yÚ L R i ¨s ™yLRiÕÚ ‹øyËLiVV. @LiVVæªΩ[, ™yLRiV ™´sW˙ªRΩLi BLiNS xmsμR∂™´soá ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][¤Õ¡[μR∂V. ˙x m sμ≥ y ©´ s ™´ s VLi˙ºΩ ™´ s V©Ø[ ¯ x § ¶¶¶©± s z q sLig` i @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ™yLRiV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s A ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV Æ © sáN]©yıLiVV. LS“¡©y™´ s WáV ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ ™´ s VLi¤ … ¡[ \ | §¶¶¶NR P ™´ s WLi≤` ∂ ©´ s V μ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV π ∏ ∂W¿¡x q sVÚ © yıLR i V. FyLÌ k i @μ≥ j ∂ Æ © s[ ˙ ºΩ r°¨s∏R ∂ WgSLiμ≥ k ∂ , ˙x m sμ≥ y ©´ s ™´ s VLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iá©´sV NRP÷¡zqs @©´sLiªRΩLRiLi

LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™´sVμ≥y˘•¶¶¶ı¨sNTP LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. r°¨s∏R∂W©´sV NRP÷¡zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™yLRiV LS“¡©y™´sWá\|ms J ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, r°¨s∏R∂W, ˙xmsμ≥y¨sá©´sV NR P ÷¡z q s©´ s @©´ s LiªR Ω LR i Li ªy™´ s VV NR P W≤y LS“¡©y™´sWáV xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ N][ » ˝ ¡ x q sWLR i ˘˙x m sNSa` P # l Li≤Ô T ∂ ¬ ø ¡FyˆLR i V. ™´sVL][Æ\ ™sxmso, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¿¡LRiLi“¡≠s, NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so ˙xmsÀ≥œ¡XªRΩVáV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ ™ s[ a SLR i V. \ | §¶¶¶NR P ™´ s WLi≤` ∂ ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sı μ≥j∂NRP‰LjiLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ™yLRiV }msL]‰©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. FsLi{msáV ¿¡Liªy Æ™sWx§¶¶¶©±s, NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ NRPW≤y ª]áVªRΩ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤ÔR∂ A ªRΩLS*ªRΩ Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩgÊSLRiV.

~å„ëêìxfl qÉèlí OK«=^ŒOÌ @∂ â◊√„Hõ"å~°O <å_»∞ ѨuHÎ ˘O_»Ö’ ÖÏÜ«∞~°¡ P^èfiŒ ~°ºOÖ’ PO^Àà◊# x~°fiÇ≤Ïã¨∞#Î fl ^Œ$â◊ºO.

PO„^•è á„ êO`« L^ÀºQÆ∞ÅO`å "≥àÏ¡eûO^Õ:ÔHã≤P~ü \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 2 :æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡∏R∂W˘NRP ALi˙μ≥yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVáLiªy ªRΩxmsˆNRPVLi≤y {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV Æ™s÷˝¡F°™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s BLiμR∂VÕ‹[ BLiN][ Axm<s©±s ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[zqsAL`i }msL]‰©yıLRiV. …”¡Fs©±s“¡JáV NSLRi˘ ™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSflÿ À≥œ¡™´s©±sNRPV ™´s¿¡Ë ZNP[zqsAL`i©´sV xmnsV©´sLigS @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[zqsAL`i ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W @NR P ‰≤T ∂ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li ©´s≤R∂V™yáLi¤…¡[ Dμ][˘gRiVáV NS™y÷¡ NS ¡…Ì¡” ALiμR∂LRiV Æ™sŒ˝ÿ÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ©´s≤R∂V™yáLi¤…¡[ Dμ][˘gRiVáV øyÕÿ ™´sVV≈¡˘Fy˙ªRΩ F°ztsQLi øy÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[aP` Õ‹[ Dμ][˘gRiVáV øyÕÿ ©´sxtsÌ QF°∏R∂WLRi©yıLRiV. A©´suÌy¨sı ªy™´sVV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙x m s∏R ∂ VºΩıQryÚ ™ ´ s V©yıLR i V. æ ª ΩáLigSflÿ ™´s¿¡Ë©´sLiNRP Dμ][˘gRiVá\|ms D©´sı ZNP[xqsVá©´sV LR i μÙ R ∂ V¬ ø ¡[ z q s x m sμ][ © ´ s ıªR Ω VáV NR P ÷¡ˆLi¿¡ g_LRi≠sryÚ™´sV©yıLRiV. FsLiF˝yLiVV ˙|mnsLi≤˝U∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Dμ][˘gRiV áNRPV @¨sıLRiNSáVgS Lji÷d¡m£ sn BryÚ™s´ V©yıLRiV. æªΩáLigSflÿryμ≥R∂©´sÕ‹[ Dμ][˘gRiVá Fy˙ªRΩ @¨sLRi*øR¡¨ds∏R∂V\Æ™sV©´sμR∂©yıLRiV. |ms©±s≤_©±s xqsÆ™sV¯NS¨s, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ™´sLRiNRPV @Æ©s[NRPLRiNSáVgS F°LS…ÿáV ¬ø¡[aSLRi¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. xqsLi ¡VÕÿLRiV «¡LRiVxmsoN][™s´ ≤y¨sNTP Bμj∂ xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLi NSÆ©s[NSμR∂©yı LRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ì”¡ Fy£qs @ ∏R∂W˘NRP @Li ¡LS¨sı @Li¤…¡[Õÿ DªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPVLiμy™´sV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡™´s LRiNRPV NRPW≤y æªΩáLigSflÿ ™yμR∂VáLiªy @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤yá©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS Dμ][˘gRiVáV BLiNS FsNRPV‰™´s NRPxtsÌ Qxms≤y÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. xqsLki*£qs ™´sW˘»¡L`i=, ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV «ÿ˙gRiªRΩgÚ S øR¡WxqsVN][™y á©yıLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ªRΩ©´s “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[©s´ ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV xqsLixmnsWáNRPºdΩªRΩLigS xms¨s¬ø¡[zqs INRP‰ À‹gÊRiV LRi™´s*©´sV NRPW≤y

¡∏R∂V»¡NRPV LSNRPVLi≤y ¨s÷¡zms Æ™s[aSLRi©yıLRiV. Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡VgS ˙xmsæªΩ[˘NRP BLi˙NTPÆ™sVLi…fi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ ≠s™´sVVNTPÚ F~LiμR∂VªRΩV©yı™´sV¨s, ¨s«¡LigS ˙xmsºΩ|qsORPQ©±s ˙xms«¡Ã¡ Æ™sVV•¶¶¶Õ˝‹[ Æ™sáVgRiVáV, A©´sLiμR∂Li øR¡W}qs™´sLRiNRPV ªRΩ™´sV Fy˙ªRΩ ªRΩgÊjiF°μR∂©yıLRiV. ¿¡LRiV©´s™´so*á æªΩáLigSflÿ©´sV øR¡W}qs ™´sLRiNRPV ªy©´sV ≠s˙aRP≠sVLiøR¡F°©´s©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV xqs™´sW©´sLigS Æ™s[ªRΩ©yáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV ©yıLRiV. NSLi˙…ÿN`ÌP Dμ][˘gRiVáLiμR∂Lji¨s lLigRiV˘Ã¡\lLi«fi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi @©y˘∏R∂W¨sNTP gRiV\lLi©´s Dμ][˘gRiVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xmsμ][©´sıªRΩVáV NRP÷¡ˆLi¿¡, xqsLki*£qs ™´sW˘»¡L`i=Õ‹[D©´sı ZNP[xqsVá©´sV LRiμÙR∂V¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSflÿ LSuÌy˚¨sı ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS ¨s÷¡}msLiμR∂VNRPV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™s´ V ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ NRPW≤y Dμ][˘gRiVá Fy˙ªRΩ

@™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiLi @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤y÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi BμR∂©yıLRiV. ªy©´sV ALi˙μ≥y Dμ][˘gRiVá©´sV «ÿg][Àÿg][ @©´sÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂¨s, N]¨sı ≠sxtsQ xmso˙ºΩNRPáV, ≠dsV≤T∂∏R∂W øy©´sŒ˝œ¡ß ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[aS∏R∂V©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s A™´sVLRifl· μk∂ORPQÕ‹[ Dμ][˘gRiVá Fy˙ªRΩ©´sV Æ©s™´sVLRiV Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. Dμ][˘gRi gRiLÍRi©´s |ms≤T∂æªΩ[ Dμ][˘gRiVáV FsLiªRΩ ˙ ¡•¶¶¶¯Li≤R∂LigS NRPXztsQ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ªy©´sV øy™´so˙ ¡ªRΩVNRPVÕ˝‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V Dμ][˘gRixqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩ ry*≠sVg_≤`∂ μR∂Li≤R∂Li |ms…Ì¡” DμR∂˘™´sVLi ≠sLRi ≠sVLiøyá¨s, ¨ds˙FyflÿáV ™´sWNRPV NS™yá¨s N][Lij ©´s»˝¡V gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ¨s™±sV=Õ‹[ @xmsˆ…”¡NTP ªRΩ©´sÕ‹[ D©´sı xqsªRΩVÚ™´sLiªy F°LiVVLiμR∂¨s, ªRΩ©´sNRPV ªyÆ©s[ xmsLkiOTPQLiøR¡VNRPV©´sı ORPQflÿá©´sV ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[©´s©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ry*≠sV g_≤`∂ª][Fy»¡V xmsáV™´soLRiV Dμ][˘gRiVáV ªRΩ©´s Æ™sLi»¡ xms≤T∂ ≠sLRi≠sVLiøyá¨s ˙FyÆμ∂[∏R∂V xms≤ÔyLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

F Hõ O \˜ H ˜ HÍ@∞Hõ . ..=∞~À Hõ O \˜ H ˜ HÍ~° O :Ǩ Ï iHõ $ +¨ ‚ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,AgRiq£ sÌ 2(AL`iFs©±sFs): J\Æ™sxmso g]…ÌÿLRi¨s x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @LigkiNRPLjixqsWÚÆ©s[, ™´sVL][ Æ\ ™sxmso xqs\Æ™sVNRP˘ LSgRiLi ≠s¨szmsLiøyLRiV LS«¡˘ xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡˘≤R∂V x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ. ªyLRiNRP LS™´sVV≤T∂ ’¡≤Ô∂R gS ªy©´sV LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @LigkiNRPLji xqsVÚ©yı¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ©´sLiμR∂™´sVWLji x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ¡z§¶¶¶LRiLigRi ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. J\Æ™sxmso Àÿμ≥∂R gS D©yı INRP ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ @’≥d¡uÌy¨sNTP ªRΩá™´sLi¿¡ ªy©´sV C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı @LigkiNRPLjixqsVÚ©yı©´s¨s }msL]‰ ©yıLRiV. ªyLi ¡VÕÿáV BøyËLi...ªRΩ©´sVıNRPV øy™´sLi≤T∂ @©´sı øR¡LiμR∂LiÕÿ ZNP[Li˙μR∂Li Æ\ ™s≈¡Lji DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s r°¨s∏R∂W©´sV ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. r°¨s∏R∂W GNRPxmsORPQ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsV NRPV¨s INRP ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ©Ø[…‹˝ [ ™´sV…Ì¡” N]…Ìÿ LRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ lLiøR¡Ë

ZNP[Li˙μR∂Li INRP NRPLi…˝‹[ NS»¡VNRP |ms…Ì”¡ ™´sVL][ NRPLi…˝‹[ NSLRiLi xmspzqs©´s»Ì¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. lLiLi≤R∂V©yá‰Ã¡ zqsμÙy LiªRΩLi øyá ˙xms™´sWμR∂NRPLRiÆ\™sV©´sμR∂¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. D™´sV¯≤T∂ NRPV»¡VLi ¡Li ≠s≤T∂F°π∏∂[V»¡xmsˆV≤R∂V |msμÙ∂R ™´sV©´sVxtsv xqs™´sVORPQLiÕ‹[ AxqsVÚáV xmsLiøR¡V NRPVÆ©s[ xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi DLiμR∂¨s, xqsLi˙xmsμj∂Lixmso áV, xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y INRP ˙FyLiªy¨sı ¨sLÙSOTPQfl·˘LigS ©´s≤T∂L][≤∂RÔ V\|msNTP Æ©s…Ì¡” Æ™s[ryÚLS @¨s x§¶¶¶LjiNRPXxtsÒ Q ˙xmsbPıLiøyLRiV. D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ¨ds…”¡ xmsLixmsNSáV xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVLjiøyLS @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªyLi ¡WÕÿáV BøyËLi, ªRΩ©´sVıNRPV øy™´sLi≤R∂Li»¡W æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥∂R ˘ r°¨s∏R∂W ¿¡øR¡VË|ms…ÌÿLRi¨s AL][zmsLi

™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ INRP NRPLi…”¡NTP NSLRiLi, ™´sVL][ NRPLi…”¡NTP NS»¡VNRP |ms¤…Ì¡[ μR∂VxtÌsQ xqsLixqs‰QXºΩ …”¡≤T∂zmsμj∂ NSμR∂©yıLRiV. INRP NRPLi»¡ NRP¨dsıLRiV, ™´sVL][ NRPLi»¡ xms¨dsıLRiV ¨sLizms©´s LS«¡NUP∏R∂V aRPNTPÚ r°¨s∏R∂W @©yıLRiV. ªRΩ™´sVμj∂ NRP©´sı}msgRiV ™´sV™´sVNSLRi™´sV©yıLRiV. BøyËÈxmso LRiLi ©´sVLi¿¡ z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi ™´sLRiNRPV ’d¡Œ˝¡œ ßgS ™´sWLji©´s áORPQÕÿμj∂ FsNRPLSá ™´sW¤…¡[≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sL<SNSáLiÕ‹[ NRPW≤y NRPlLiLi»¡V ¤Õ¡[NPR ¿d¡NRP…˝‹[ ™´sVgÊiR VªRΩV©´sı {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sáVgRiVáV FsNRP‰≤R∂¨s ˙xmsbPıLiøy LRiV. $NSNRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ Æ©sÃ˝¡WLRiV ™´sLRiNRPW D©´sı DxmsˆV xqs™´sVV˙μR∂Li øR¡Wzqs {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡V ªRΩXzmsÚ xms≤yÕÿ @¨s x§¶¶¶LjiNRPXxtsÒ Q ªRΩ©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ™´sVuy ExqsVÚ©yı LRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.


2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O,PQÆã∞¨ ì 03, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ≠dsVLRiLi¤…¡[ ≠dsVlLi[ NSLRifl·Li ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O â◊x"å~°O,03 PQÆã∞¨ ì 2013

NRPV˙»¡ LS«¡NUP∏R∂Wáª][

lLiøR¡Ëg]»Ì¡™´sμÙR∂V Fs¨sıNRPV˙»¡Ã¡V...™´sVlLi¨sı NRPVªRΩLi˙ªyáV.. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ºΩxtsÌ QÆ™s[zqs, BNRP‰≤R∂ μ][øR¡VNRPV©´sı ™yLjiNTP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨s«¡LigSÆ©s[ {ms≤R∂NRPágS DLi»¡VLiμj∂. áORPQÕÿμj∂ FsNRPLSáV •¶¶¶Lixmsn …fi @∏R∂W˘LiVV. ©y≤R∂V D™´sV¯≤T∂ ™´sV˙μy£qs LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°LiVV©´s ™yLRiV A©y≤R∂W ªRΩ™´sVNRPV ™´sV˙μy£qs NS™yá¨s F°LS≤yLRiV. BxmsˆV≤R∂V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NS™yá¨s F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ AxqsVÚáV NRPW≤R∂¤À¡»Ì¡VNRPV¨s @xmsˆ©´sLigS xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s AxqsVÚá N][xqsLi ≠dsLji ALS»¡Li. Æ™s[á FsNRPLSáV NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s À≥¡œ W ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP ¨s«¡LigSÆ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ≠s≤T∂¿¡F° ¡VμÙj∂ NSμR∂V. ™y˘xmspALSáV ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ™yLjiNTP FsNRP‰QÆ\ ≤∂©´s @≤Ô∂R V ¤Õ¡[μ∂R V. ™´sVLji BNRP‰Æ≤∂[ FsLiμR∂VNRPV @≤Ô∂R V ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V @Li¤…¡[, BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂V ˙Fy ¡Ã¡˘Li DLi≤R∂μR∂V NRP©´sVNRP. BNRP {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVá ALiμ][Œ¡œ ©´s @LÛiR LRiz§¶¶¶ªRΩLi. Dμ][˘gjigS FsNRP‰≤R∂ ˙»¡©±s=xmsn L`i ¬ø¡[zqs©y Æ™sŒ˝ÿ÷¡. ≠dsLRiLiªy xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ μ≥R∂LSıáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsz§¶¶¶LiøR¡LS¨s Æ©s[LRiLi. B™´s¨dsı «¡LRiVgRiVªRΩ©yı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ zqsFsLi ˙}msORPQNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáW ˙}msORPQNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ALiμ][Œ¡œ ©´sáV xqsaSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS «¡Ljigji©y F°÷d¡xqsVáV ÕÿhkiáNRPV, …”¡∏R∂VL`i gS˘£qsáNRPV xms¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRi ¡˜LRiV ªRΩW…ÿáª][ NSÕÿËLRiV. A ªRΩLRi™yªRΩ C gS∏R∂Wáª][ INRPLjiμÙ∂R LRiV ™´sVLRifl”·Li¿¡©y xms…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R V. LSgRiÆμ∂[*uyáNRPV @ºdΩªRΩLigS ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*QQLij LÚ iøy÷¡=©´s F°÷d¡xqsVáV ™´sVL][ryLji ªRΩ™´sV xmsORPQFyªRΩ Æ\ ™s≈¡Lji¨s  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ªRΩ™´sV NRPŒœ¡˛ FsμR∂V¤…¡[ «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV NRPW÷¡ËÆ™s[xqsVÚ©yı {qs™´sWLi˙μ≥∂R F°÷d¡xqsVáV @≤Ô∂R VN][NPR VLi≤y ˙}msORPQNPR Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRi¨s …‘¡≠ds ø≥y©´sŒ˝œ¡ß øR¡Wzqs©´s ™ylLi™´sLji\ZNP©y @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμj∂. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´s N][xqsLi DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩryLki {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsÀ≥œ¡V™´soáV @fl·¿¡Æ™s[aSLRiV. DμR∂˘≠sVLi¿¡©´s ˙xmsºdΩryLji ÕÿhkiáV LRi&V◊¡zmsLiøyLRiV. ¿¡ªRΩN]‰…ÌÿLRiV. ™´sLiμR∂áN]μÙ∂k ZNP[xqsVáV |ms…Ì¡” Æ™s[μ∂j≥ LiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R }msLji»¡ L][≤∂R˝ |\ msNTP ™´s¿¡Ë©´s ™yLji mx s»˝¡ øR¡W{qs øR¡W≤R∂©´s»Ì¡VgS ™´s˘™´s§x ¶¶¶LjiLi¿¡ ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ C æªΩ[≤y qx sˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ Æ™s[LiVV™´sVLiμj∂ AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[qx sVNRPV©yı xqsˆLiμj∂LiøR¡¨s Æ©s[ªΩR áV {qs™´sWLi˙μ≥∂R áV. BxmsˆV≤R∂V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´s «¡LRiVgRiVªRΩLi¤…¡[ F°÷d¡xqsVáV ˙}msORPQNPR Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. Æ©s˙x§¶¶¶®,BLiμj∂LRi, LS“¡™±sá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ øR¡WxqsWÚ NSáZOP[QxmsLi ¬ø¡[aSLRiV ªRΩxmsˆ G INRP‰Lji¨s @μj∂÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. …‘¡≠ds ø≥y©´sŒ˝¡œ ß @¨dsı NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥∂R |msªRΩ©Ú s´ LiÕ‹[ D©´sıÆ™s[. @LiμR∂VZNP[ INRPLjiμÙ∂R LRiV D©yı F°…‘¡xms≤T∂ A˙gRi•¶¶¶Li˙μ≥R∂ @Li»¡W @ºΩaRP∏R∂VLi «‹[≤T∂Li¿¡ ˙xmsryLSáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. æªΩáLigSfl· INRPxmsˆV≤R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚LigS D©´sı ˙xmsÆμ∂[aRPLi.  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS μk∂¨sı ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. A©y…”¡ ©´sVLi¿¡ G©y≤R∂V aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS DLi≤R∂¤Õ¡[μ∂R V. F°LS…ÿáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. NRP¨dsxqsLi zqsFsLiá©´sV xms¨s¬ø¡[∏R∂V¨s¿¡Ë©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. 56 GŒ˝œ¡ NRPáLiVVNRPÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™yLRiV ©yáVlgi[Œ˝œ¡ß NRPW≤y xmsLjiFy÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ALRiV xqsW˙ªyáNRPV ≠sxmsLkiªRΩ @LÛSáV ¬ø¡FyˆLRiV. ¬ø¡©yılLi≤Ô∂T zqsFsLi @LiVVæªΩ[ NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[zqs μj∂LiFyLRiV. BLiªRΩNRP©yı ryORPQ ˘Li ™´sVL][…¡” DLi≤R∂μR∂V.. @LiVV©y NRP÷¡zqs DLi≤y÷¡=LiÆμ∂[ @©´sı x§¶¶¶NRPV‰ ™yLjiNTP FsNRP‰≤T∂μj∂. gRiªRΩ ALRiV μR∂aSÀÙÿá æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ≤T∂™´sWLi≤`∂, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi xqsVμk∂LÁRiLigS F°LS»¡Li «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. DμR∂˘™´sW¨sı, F°LS…ÿ¨sı, C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV g_LRi≠sxqsWÚ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÓy©´sLi, ∏R∂VW{msG À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáV «¡Ÿ\¤Õ¡ 30©´s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLiVV. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 2009 ©´sVLi¿¡ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VWzmsFs ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik á ™´sLÊSá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV, BNRP‰≤T∂ F°LS…ÿá©´sV, øR¡Lji˙ªRΩ©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl·©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ©y∏R∂VNRPVá NRPV˙»¡ xqs*À≥ÿ™yáV ™´sV◊d¡˝  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. NRPX˙ºΩ™´sV DμR∂˘™´sWáNRPV ™´sV◊d¡˝ EzmsLji F°xqsVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS ªRΩ™´sVNRPV xqs™´sWμ≥∂j ªRΩxmsˆμR∂¨s INRPLji|\ ms INRPLRiV ¨sLiμR∂áV Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ A≤T∂©´s LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWá©´sV ™´sV◊d˝¡ æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRiV. LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´sWáª][ ™´sVL][ ryLji æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V©´sV @≤ÔR∂VN][™yáƩs[ μj∂Lixmso≤R∂V NRPÃ˝¡Li AaRPáª][ rygRiVªRΩV©yıLRiV. xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂©´sV, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ¤À¡μj∂LjiLi¿¡, xmsLjizqsÛ ºΩ¨s @Õ˝‹N[ PR Õ˝‹Ã[ ¡Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li μy*LS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @≤ÔR∂VN][™yáƩs[ ™´sp˘•¶¶¶Ã¡NRPV xmsμR∂V©´sV |ms…ÌÿLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @μ≥∂j uÓy©´sLi G ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı NRPW≤y NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´s¿¡Ë©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVáV, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N]LiμR∂LRiV BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂uÓy©y¨sı μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ ªRΩ™´sV @NRP‰xqsV©´sV Æ™sŒœ¡gRiNRPV‰ªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ B©yıŒœ¡ß˛ ™´s∞©´sLigS D©´sı»˝¡V ©´s…”¡Li¿¡©´s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªΩR áV ™´sV◊d¡˛ xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW©´szqsNRPLigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV zqsμÙ∂R Æ\ ™sV N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡V\|ms ≠sáV\Æ™s©´s xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[xqsZNP[Ú FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá xqsx§¶¶¶©y¨sı BLiNRP AxmsLkiOTPQLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂V. ™yLRiV Bxmsˆ…”¡ZNP[ 60 GŒ˝œ¡ Fy»¡V æªΩáLigRiYfl· N][xqsLi F°LS»¡Li, @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ry∏R∂VVμ≥R∂ \lLiªygRi F°LS»¡Liª][ ALSæªΩ[Lij D©yıLRiV. C gRi≤Ô∂R ≠dsVμR∂  ¡ªRΩNRP≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ≠dsVZNP[ BLiªRΩgS F¢LRiVxtsQLi DLi¤…¡[ BNRP‰Æ≤∂[ xmso…Ì”¡ BNRP‰Æ≤∂[ |msLjigji©´s ™yLjiNTP FsLiªRΩgS DLi»¡VLiμ][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂áV AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™y÷¡. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ™´sVL][ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V, @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ÀÿáV Æ™s[∏∂R W÷¡. lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ øR¡LRi˘Ã¡ª][ ryμ≥∂j Li¬ø¡[Æμ∂[≠sd V ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙gRiz§¶¶¶Liøy÷¡. D™´sV¯≤T∂ ™´sV˙μy£qs ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°LiVV©´s @©´sVÀ≥¡œ ™yá©´sV ™´sVLRi¿¡F°LSμR∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsW¿¡xqsVÚ©yıLi.

Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @™´sxqsLRiLi LRiLigSlLi≤ÔT∂,AgRi£qÌs2(AL`iFs©±sFs): gRiªRΩLiÕ‹[ Fs¨dÔsπ∏∂[V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y¨sgS xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ™y«fi}ms∏∫∂V ry*LÙRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æμ∂[aRP xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXμÙj∂NTP ≠sZaP[xtsQNRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V @Li«¡©±sNRPV™´sWL`ig_≤`∂ gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV◊d¡˝ @ÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LS™yáLi¤…¡[ qx s™´sVLÛiR V\Æ≤∂©´s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NS™yáLi»¡W ˙xms«¡Ã¡V N][LiR VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩLigS, ¡Liμ≥∂R V˙{msºΩNTP μR∂WLRiLigS DLi»¡W gRiV«¡LSª`Ω©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j μj∂aRPgS xmsLRiVgRiVáV |ms…Ì¡” Li¿¡©´s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨sgS øR¡W≤yá¨s Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLiμj∂ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ’¡¤«¡zms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ C Æ©sá 11©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ©´s™´sÀ≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s¤À≥¡[Lji¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[, LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ À≥ÿLki NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáV @Æ©s[NPR Li «¡LjigS∏R∂V©yıLRiV. @xqs™´sVLÛiR ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ DLi≤R∂»¡Liª][Æ©s[ Æμ∂[aPR Li @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ºΩL][giR ≠sVr°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂V\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Li¿¡ À≥ÿ«¡Fy ©y∏R∂VNRPªy*¨sı  ¡Ã¡xmsLSËá¨s N][LSLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂/NRP≤R∂xms, AgRixqÌsV 2 :LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @LiaRPLi\|ms Æ\™sFsry=L`i{qs{ms, …‘¡≤U∂{msá ™´sVμ≥∂R ˘ ™´sW»¡Ã¡ ∏R∂VVμÙ∂R Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ≠dsVLRiLi¤…¡[ ≠dsVlLi[ NSLRifl·™´sVLi»¡W A∏R∂W FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV AL][xmsfl·Ã¡V, ˙xmsªy˘L][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VVÆ≤∂[ NSLRifl·™´sV¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms AL][zmsLiøR¡gS, \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl·™yμR∂Li æªΩLRi\|msNTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms AL][zmsLi¿¡Liμj∂. Æ\ ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌik æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sV¨s A FyLÌik Æ©s[ªRΩáV ™yLji g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R ∂ V™´ s V¯ª][  ¡z § ¶¶¶LR i LigR i ˙x m sNR P »¡©´ s ¬ø¡[LiVVLiøR¡gRiáLS? @¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik qx s™yÕfi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s r°≠sVlLi≤ÔT∂ øR¡Li˙μR∂Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV.

aRPV˙NRP™yLRiLi A∏R∂V©´s Fs¨dsÌ AL`i ˙»¡xqsÌ VÀ≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æ\ ™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªΩR áV GLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıL][ ˙xms«¡Ã¡V øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂VV™´sNRPVáV AÆ™s[aRPLiÕ‹[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s N][LSLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ZNP[Li˙μR∂Li\|msÆ©s[ DLiμR ∂ ©yıLR i V. \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ \ | ms {qs™´sWLi˙μR∂VáNRPV x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂©´sıLiμR∂VZNP[ ªy™´ s VV ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yı™´ s V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ¨s ¿d¡ÕÿËá¨s ≠sÆμ∂[bdP ™´s¨sªRΩ (r°¨s∏R∂W) ¨sLÒRi∏R∂VLi Àÿμ≥ y NR P LR i ™´ s V©yıLR i V. LSx § ¶¶¶ßÕfigSLiμ≥ k ∂ x m s…Ì ÿ ’≥ ¡ }tsQNR P Li N][ x q sLi IN]‰NR P ‰…” ¡ gS @≤ÔR∂LiNRPVáV ª]ágjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSgS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV \ Æ ™ sFs}qs= NSLR i fl·™´ s V¨s, Bx m sˆV≤R ∂ V \Æ™sFsry=L`i{qs{ms LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´sWáV

A≤R∂Vª][LiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V gS÷¡, À‹«Í¡Ã¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, …‘¡≤U∂{ms AL][xmsfl·Ã¡©´sV Æ\™sFsry=L`i{qs{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. A©y≤R∂V Fs¨dsÌ AL`iNRPV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ©s[≤∂R V ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[aP` ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂øyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡ A ¨sLiμR∂©´sV \Æ™sFsry=L`i{qs{ms\|ms Æ ™ s[ ∏ R ∂ V≤y¨sNT P ∏R ∂ VºΩıx q sVÚ © yıLR i ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NRP≤R∂xmsÕ‹[ $NSLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™sFs£qs xqs\Æ™sVNRP˘™yμ][, NSμ][ INRP‰ryLji @|qsLi’d ˝ ¡ Lj i NSLÔ R i VáV ºΩLR i lgi[ } qsÚ æªΩáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ r°¨s∏R∂W NSŒ˝œ¡ß Æ™sVVNTP‰ ºΩLjigji™´søyËLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

LS“¡©y™´sWáV AxmsLi≤T∂:μj∂gji*«¡∏∫∂V ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , AgRixqsÌ V 2 (AL`iFs©±sFs):{qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´sáV ≠sLRi ≠sVLiøyá¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌik LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s •¶¶¶LSá B©±søyLÍij μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i N][LSLRiV. ˙xms«¡Ã¡Liªy xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ DLi≤yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ª]Li μR∂LRixms≤T∂ xmsμR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏∂R V ™´sμÙR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ALiμ][ Œœ¡©´sáV, DμR∂˘™´sWáV qx sμÙ∂R V™´sVfl·VgRiVªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ALi μ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s, xqs™´sV xqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™s´ V©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡Fyˆ LRiV. A ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP Fs©Ø[ı ™´s©´sLRiVáV ©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy ¨sNTP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRi©´sı Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ μj∂gji*«¡∏∫∂V aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi

≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qs ™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR á©´sV ¡V«Í¡gjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV «¡LR i VgR i VªR Ω V©yı∏R ∂ V¨s Æ ™ sÃ˝ ¡ ≤T ∂ LiøyLR i V. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ªRΩ™´sV μR∂XztsÌ QNPT ™´søyË∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiV xmsoªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡ª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ BμÙ∂R LRiV GH{qs{qs NSLRi˘μR∂LRiV+á©´sV LSuÌy˚¨sNTP xmsLizmsLiøy™´sV©yıLRiV. ™yLRiV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©yıLRi¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáª][ »¡ø`¡Õ‹[ D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV NRPW≤y ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªΩR áª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sLRixqs©´sáV ≠sLRi≠sVLiøyá¨s A∏R∂V©´s ALiμ][ Œœ¡©´sNSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯ryÚ™s´ V©yıLRiV.

A ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Fs©Ø[ı ™´s©´sLRiáV ©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsx§¶¶¶«¡ ™´s©´sLRiVáV, F°Ã¡™´sLRiLi D©yı∏R∂V¨s, |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NRPLi¤…¡[ ™´sVLi¬ø¡[ LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ªy™´sVV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ©´sWªRΩ©´s LS«¡μ≥y¨s¨s FsNRP‰≤R∂ ¨sLji¯ryÚLiR ¨s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. @μj∂ @LiμR∂Ljiª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ¨sLÒiR LiVVryÚ™s´ V©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV NRPLRiWıáV©´sV LS«¡μ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV NRPμy? @¨s A∏R∂V©´s μR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVZNPŒ˝¡œ gS.. NRPLRiWıáV, ILig][áV, gRiVLi»¡WLRiV ©´sgRiLSáV @©´sVNRPWáLigS DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂ LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯Li¿¡©y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ©´sgRiLRiLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V, Æ©s[ªΩR á xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡NRPV, À≥¡œ ∏R∂WáNRPV x q s™´ s Wμ≥ y ©´ s Li æ ª ΩáLigSfl· ’¡Ã˝ ¡ VÕ‹[ Æ © s[ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWáV AFy÷¡:LS¤«¡[LiμR∂L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 2 :˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ xqsVμk∂LÁRi F°LS…ÿá ™´s¤Õ˝¡[ æ ª ΩáLigSflÿ LSx t Ì s Q˚Li ™´ s ¿¡ËLiμR ∂ ¨s, Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V DμR∂˘™´sVLi ™´s¿¡ËLiμ][, LSxtsÌ Q˚Li LSÆ©s[ LS¤Õ¡[μ∂R ¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s …”¡AL`iFs£qsFs÷d¡ˆ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 1956 ©´sVLi¿¡ LSxtsÌ Q˚LiN][xqsLi F°LS…ÿáV N]©´sry gRiVªRΩVÆ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP»¡©´s Æ ™ sáV™´ s ≤R ∂ gSÆ © s[ { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ Æ © s[ ª R Ω Ã¡V FyLÌik áNRPºdΩªRΩLigS ™´sVL][ryLji LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´ s WáV A≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i ¨s C¤ … ¡Ã¡ AL][zmsLiøyLRiV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 10™´sæªΩ[μ∂k ©´s A≤T∂©´s ˙≤y™´sW¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs …”¡≤T∂zms, \Æ™sFs ry=L`izqszmsáV A≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s AL][zmsLi øyLRiV. æªΩáLigSflÿN][xqsLi xqsNRPá«¡©´sVá x q sÆ ™ sV¯ª][ F y»¡V L][ ≤ ˝ R ∂ μj ∂ gR i ˜LiμyáV, ˙Fyfl·ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs©´s L][«¡ŸÃ¡V FsLiμR∂VNRPV gRiVLRiVÚNPR V LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªRΩá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı æªΩáLigSflÿ LS™´s≤R∂Li xms»˝¡ ry*gRiºΩxqsWÚÆ©s[ ©´sWªRΩ©´s LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ ¨sNTP @∏R∂VVμR∂V áORPQá N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV NS™yá¨s xms»Ì¡V ¡…Ì¡” NRP¨dsxqsLi BLRiÆ\™s ©yáVgRiV gR i Li»¡Ã¡V NR P W≤y gR i ≤R ∂ V™´ s NR P ™´ s VVLiÆ μ ∂[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLizmsáV FsLiμR∂VNRPV LS“¡©y ™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s C¤…¡Ã¡ Àÿ ¡V©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. 2008Õ‹[ æªΩáLigSflÿNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B¿¡ËLiμj∂, NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©´sıμj∂ ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ≤R∂V ≠dsV FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV A≤R∂VªRΩV©´sı LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´sWáV GLi @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyLÌik @Li¤…¡[ IZNP[ Fs¤«¡Li≤y DLi≤y÷¡ NRPμy @μj∂ FsLiμR∂VNRPV ≠dsVFyLÌik Õ‹[ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s C¤…¡Ã¡ Àÿ ¡V©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. FsLiμR∂VNRPVAxms»¡Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @Li¤…¡[ ™´sVL][ryLji lLiLi≤R∂V NRPŒ˝¡œ zqsμÙyLiªy¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yı≤R∂¨s

N]©´srygRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´sáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 2 :æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li B™´s*≤y¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ {qs™´sWLi ˙μR∂Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©´s ¨sLRixqs©´s «ÿ*ááV ™´sVW≤][L][«¡Ÿ NRPW≤y N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ ALiμ][Œ¡œ ©´s NSLRiVáVL][≤∂RÔ V\|msNTP ™´s¿¡Ë ¨sLRixqs©´s LS˘÷d¡Ã¡V, LSryÚL][N][áNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ALÌkizqs ¡xqsV=á©´sV ≤T∂F°Ã¡ ©´sVLi¿¡ LSNRPVLi≤y xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V ©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVá L][≤∂RÔ V\|ms ALiμ][Œ¡œ ©´sNS LRiVáV ¤\ À¡≥ hSLiVVLi¿¡  ¡xqsV=á©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi »¡V©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS gRiªRΩ FyºΩZNP[Œ¡œ˝ ßgS ºΩLRiV™´sVáNRPV Æ™s¤Œ¡˝ [  ¡xqsV=á©´sV ™´sW˙ªRΩLi FsLiªRΩ |msμÙR∂ ALiμ][Œœ¡©´sáV ™´s¿¡Ë©y NRPW≤y @≤Ô∂R VNRPV©´sı qx sLixmsn V»¡©´sáV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™s´ o. @LiVVæªΩ[ aRPV˙NRP™yLRiLi Æ\™sFsry=L`izqszms Æ©s[ªΩR áV ºΩLRiV™´sVá Æ™s¤Œ˝¡[  ¡xqsV=á\|ms LSŒ˝œ¡ß LRiV™´s*≤R∂Liª][ NTP…”¡NUPáV xmsgji÷¡F°∏R∂WLiVV. xmsáV™´soLjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. μk∂Liª][ A˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV, ALÌkizqs @μ≥j∂NSLRiVáV ™ygj i *™yμy¨sNT P μj ∂ gSLR i V. ºΩLR i V™´ s Vá Æμ∂[™s´ Æμ∂[™s´ o¨s ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá\|ms©´s,  ¡xqsV=á\|ms©´s LSŒ˝¡œ ß LRiV≠s* ™´sV•¶¶¶ FyFy¨sNTP I≤T∂gRi…ÌÿLRi¨s \Æ™szqszms Æ©s[ªRΩá©´sV ºΩ»˝¡V aSxms©yLÛSáV |ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ xmsLjizqsÚºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Àÿxms»˝¡Õ‹[ l\ LiÕfiL][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ºΩLRiVxmsºΩcNSNTP ©y≤R∂ FsN`P=˙|ms£qs©´sV @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. NRPLRiWı áV —¡Õ˝ÿ ≤][©s± Õ‹[ ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV LSryÚ L][N][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BLiμj∂LS≠s˙gRi•¶¶¶¨sı ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[ryLRiV. ™yLji ¨s ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS F°÷d¡ xqsVá |\ msNTP LSŒ˝¡œ ß LRiV™y*LRiV.μk∂Liª][ lLi¿¡Ë F°LiVV©´s F°÷d¡xqsVáV ÕÿhkiøyL`iÍ ¬ø¡[aSLRiV . Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı N][LiRÌ VÕ˝‹[ ©y˘∏R∂V ™yμR∂VáV ≠sμ≥R∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLiÕ‹[ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· BLi…”¡¨s …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡ BLi…”¡¨s NRPW≤y $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ LS«ÿLiÕ‹[ ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV.@©´sNSxms÷˝¡ ™´s©±sÆ™s[ NS«fiÆ™s[ ™´sμÙ∂R gRiá LS“¡™±s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı NS÷¡ËÆ™s[zqs μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsLiFs£qsJáV DμR∂˘™´sW¨sNTP ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.AªRΩ¯NRPWL`i

™´ s VLi≤R ∂ áLi ˙x m sμ≥ y ©´ s LR i x § ¶¶¶μyLj i \ | ms ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ ™´sVVLi\¤À¡ Æ™s¤Œ˝¡[ ™yx§¶¶¶©yá¨dsı ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡Õ‹[ LSryÚL][N][NRPV μj ∂ gR i ≤R ∂ Liª][ ºΩLR i V™´ s Vá FsN` P =˙|ms£ q s ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sWlLÌi[LRiVÕ‹[ LRix§¶¶¶μyLji\|ms ™´sLi…ÿ ™yLRiVˆ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠saS≈¡ ªR Ω WLR i Vˆ ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ R i LiÕ‹[ …” ¡ ≤T ∂ z m s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ \¤À¡N`P LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ NRPμj∂Lji ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂VáV aR P ™´ s ∏R ∂ W˙ªR Ω Ã¡V ¨sLR i *z § ¶¶¶x q sWÚ μR ∂ gÙ R i Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G∏R∂VV Æ™s[V©±s lgi[…fi™´sμÙR∂ A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ ™´sVW≤][ L][«¡Ÿ NRPW≤y N]©´srygRiVª][Liμj∂. ≠saS≈¡Õ‹[ Fs¨dsÌ AL`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP FyÕÿ’≥¡}tsQNPR Li¬ø¡[zqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R ALiμ][Œœ¡©´s NSLRiVáV. gRiLjiNRPxmsxms˙LRiV ™´sμÙR∂ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji|\ ms ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV LSryÚL][N][NRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R

™y˘xmsÚLigS r°¨s∏R∂W, ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μj∂ztÌsQÀ‹™´sV¯Ã¡ μR∂x§¶¶¶©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sWáV DμR ∂ ∏R ∂ VLi ©´ s VLi¿¡ ¨sLj i *x m n s VıLiNS N]©´ s rygR i VªR Ω WÆ © s[ D©yıLiVV. ≠s«¡∏R∂V™y≤][©´sÕ‹[¨s LS™´sV™´sLRiFy≤R∂V «¡LiORPQ©±s ™´sμÙR∂ ≠sμy˘LÙRiVáV ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøyLR i V.$NSNR P VŒœ ¡ Li —¡Õ˝ ÿ A™´ s VVμyá™´ s áx q sÕ‹[ À≥ ÿ Lk i LS˘÷¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLi NR P WLR i ¯©´ s ıFy¤ Õ ¡Li ™´ s μÙ R ∂ NSLj i ¯NR P VáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. LS«‹[áVÕ‹[ ALÌik zqsNTP ¬ ø ¡Liμj ∂ ©´ s Δÿ◊d ¡ ¡x q sV=áª][ ALÌ k i z q s Dμ][˘gRiVáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩmx soLRiLi |\ ms#˚Æ™s[…fi •¶¶¶xqsÌ Œ˝¡œ Õ‹[ DLi»¡V©´sı ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V BŒ˝œ¡NRPV ºΩzmsˆ xmsLizmsLi¿¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. $NSNRPVŒœ¡Li ¤…¡NRP‰÷¡Õ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi «¡™´sVW¯ NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ FsLizms À‹ªRΩ= LRi&W¨ds=¨s ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. ©´sLki=xms»¡ıLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ

ÀÿáLS«¡Ÿ BLi…”¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. GáWLRiV «¡⁄…fi ≠sVÃ˝¡V ™´sμÙR∂ NSLji¯NRPVáV ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V μj ∂ gR i ≤R ∂ Liª][ «ÿºd Ω ∏R ∂ V LRix§¶¶¶μyLji\|ms LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ Àÿxms»˝¡Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ BLi…”¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨s©yμy÷¡øyËLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ¡xqsV=rÌyLi≤`∂ ™´ s μÙ R ∂ A…‹[ \ Æ ≤ ∂Q˚™´ s L˝ R i V ∏R ∂ V«¡™´ s W©´ s VáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ºΩLRiV™´sVá Æ™s¤Œ¡[Ú  ¡xqsV=á©´sV NRPW≤y ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV @≤Ô R ∂ VNR P VLi»¡V©yıLR i V. ≤][ © ± s Õ‹[ N][ » ˝ ¡ ≠s«¡∏R∂VÀÿxqs‰L`ilLi≤Ô∂T ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[zqs ¨sxmsˆV |ms¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s F°÷d¡xqsVáV LS™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV Æ™s©´sNTP‰ ªR Ω gÊ S LR i V. ºΩLR i Vx m sºΩÕ‹[ À‹«Í ¡ á g][FyáNRPXuÒylLi≤Ô∂T BLi…”¡¨s xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV.

AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶X μR∂∏R∂WÕ˝‹[ rÛy©´sLi ™´sW˙ªRΩLi xqsLiFyμj∂LiøR¡V N][ ™ ´ s ≤R ∂ Li BNR P ryμR ∂ ˘Li NSÆ © s[ N SμR ∂ ¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Bx§¶¶¶ NSLi˙lgi£qs FyLÌik gRiªRΩ ©yáVlgi[Œ¡œ˝ ßgS @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LRiËNRPV xms»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¬ø¡zmsˆæªΩ[ ¬ø¡[ryÚLi, ºdΩLS¯fl·Li |ms»Ì¡™´sVLi¤…¡[ |ms≤R∂ªyLi @¨s gRiLi…ÿ  ¡«ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡xmsoªRΩW ™´s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV ¿¡™´sLSNRPLjiNTP zqsFsLi Æ©s[≤R∂V GLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s C¤…¡Ã¡ ¨sáμk∂aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[≤R∂V LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[}qsÚ Æ©s[≤R∂V ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. FyLÌik NTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Li @Li¤…¡[ BÆμ∂[©y @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ¨sLi≤R∂V @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡V xms¿¡Ë  ¡W»¡NRPÆ™s[V©y @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™szqszms æªΩáLigSflÿÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿgRiW rÛy©´sLi á’¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s gRiVLjiLÚ i¿¡ ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ª][NRP ™´sVV≤R∂VøR¡VNRPV¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV μyLRiVfl·LigS Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[VNSNRP Æ©s[≤∂R V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩVLi μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ F°LS…ÿáV, ALS»¡Li {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V™y @¨s C¤…¡Ã¡ }msL]‰©yıLRiV. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ ∏R ∂ VV™´ s NR P VáV AªR Ω ¯ ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıμj∂ ≠dsVLRiVNRPŒ˝ÿLS øR¡W≤R∂¤Õ¡[μy @©yıLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ μyLRiVáV A≤R∂VªRΩV©´sı ©y»¡NSÕ˝‹[ ≠dsVLRiV ÀÿgRiry*™´sVVáV NS™´sμÙ∂R ¨s zmsáVxmso ¨søyËLRiV. ¨dsŒ˝¡œ ß, Dμ][˘gSá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @©´sV™´sW©yáVLi¤…¡[ ¨s™´sXºΩÚ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV J xmsμÙ∂R ºΩ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. 14 LSuÌy˚áV GLR i ˆ≤T ∂ ©´ s x m sˆV≤R ∂ V GLi¬ ø ¡[ a SL][ @Æ μ ∂[ æªΩáLigSflÿÕ‹[©´sV ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ ™yLRiV ≠dsVμj∂ ™´sWNRPV NS™yá¨s N][LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ™´sWμj∂ ™´sWNRPV DLi¤…¡[ xqsLjiF° ªRΩVLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´sª][Æ©s[ D©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sVLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ™´sV©´sV G≠sμ≥R∂LigS ™´sVVxmsˆV ºΩxmsˆÃ¡V |ms…ÌÿL][ NRPŒ˝ÿLS øR¡WaS™´sV¨s, @Æμ∂[ F°÷d¡xqsVáV BÆμ∂[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsLiμR∂VNRPV @Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s C¤…¡Ã¡ ¨sáμk∂aSLRiV. BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y ≠s™´ s ZOP[ Q ©y @¨s C¤ … ¡Ã¡ ¨sáμk ∂ aSLR i V. Bx§¶¶¶≠dsV≤T∂∏R∂W NRPW≤y D©´sıμj∂ ¤Õ¡[©´s»˝¡V ¤Õ¡[¨sμj∂ D©´sı»˝¡V LSxqsWÚ øR¡WzmsxqsWÚ æªΩáLi gSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV, DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV FsLiªRΩ @™´s™´sW©´s xmsLRiVøyÕ‹[ @LiæªΩ[ ¬ø¡[zqsLiμR∂ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NTP NRPW≤y A≠sxtsQ ˙xmsøyLS¨sı Axms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ NRPá ryNSLRiLi @™´soªRΩVLi ¤…¡[ Æ©s[≤∂R V ≠sxtsQ ˙xmsøyLRiLi ¿¡™´sVV¯ªRΩW FyLÌik Æ©s[ NRP÷¡zqsF°ªRΩVLiμR∂¨s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyLÌki ™´sWLRiVªRΩV©yıLRi¨s BLiZNP[μ][ BLiZNP[μ][ øR¡WzmsxqsWÚ, LSxqsWÚ ≠sxtsQ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsV Ú©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ D©´sı ¨s ¡μÙ∂R ªRΩ, LRiWÕfi= @¨dsı Fy…”¡Li¿¡©´s »˝¡LiVVæªΩ[ CμR∂VxtsQˆQ˚øyLS¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂Wá¨s C¤…¡Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. 13 qx sLi™´sªRΩ=LSáVgS FsLiªRΩ μR∂VLS¯ LÊS¨sNTP I≤T∂gRi…ÌÿÕ‹[ @LiªRΩ ¬ø¡[zqs©y NRPW≤y ZNP[™´sáLi æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ xqs≠sVztÌsQ F°LS…ÿá xms÷¡ªRΩLigSÆ©s[ ryμ≥∂j LiøR¡VN][giR ÷¡ gS™´sV©yıLRiV. ªy™´sVV @©´sVNRPV©´sı áOSQQ˘¨sı ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ZNP[zqsAL`i©´sV Æ©s[≤∂R V æªΩáLigSflÿ gSLiμ≥∂k gS @’≥¡™´sLÒij xqsVÚ©yı LRi¨s, æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sVLi ©´sVLi¿¡ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV, ˙xms«¡Ã¡©´sV ≠s™´sVVNTPÚ ¬ø¡[zqs©´s mx sn V©´sªRΩ …”¡AL`iFs£qsNRPV μR∂NTP‰LiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ™´s}qsÚ LS«¡NUP∏R∂V xqs©y˘xqsLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s©´sı ágRi≤R∂Fy…”¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ Axms¨s¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s C¤…¡Ã¡ xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV.

11©´s ™´sWáá LRifl·gRiLÍiR ©´s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,AgRi£qÌs2(AL`iFs©±sFs): Fs{qs= Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ ™´sLÊik NRPLRifl· @LiaRPLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV g_LRi≠sLi øyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ C Æ©sá 11©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ ™´sWáá LRifl· gRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ©´sV©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTPæªΩáLigSfl· xmsμj∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ™´sWááV •¶¶¶«¡\lLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩáLigSfl· ™´sWá ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥¡œ ©y∏R∂VNRPVáVN][LSLRiV. æªΩ áLigSfl· LSuÌy˚¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s r°¨s∏R∂W gSLiμ≥ k ∂ æ ª ΩáLigSfl· ˙x m s«¡Ã¡ ™´ s Vμj ∂ Õ‹[ ¿¡LRirÛyLiVVgS ¨s÷¡¿¡F°ªyLRi©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™´sLÊkiNRPLRifl· AÕ‹[øR¡©´s ≠sLRi≠sVLiøR¡VN][™y á©yıLRiV.


â◊x"å~°O,PQÆã∞¨ ì 03, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

NRPV˙»¡ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms @˙xms™´sVªRΩªÚ ΩR @™´sxqsLRiLi \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ ,AgR i £ q Ì s 2(AL` i Fs©± s Fs): ry™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡ LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤y÷¡ı @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. BμR∂Liªy Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Fs¨sıNRPáV ™´sVL][ ALRiV Æ©sÕ˝‹[ LS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V©´sı ™yLRiV Fs™´sLRiV NRPW≤y Æ©slgÊi[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ALRiV Æ©sáá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠s D©yı ¤Õ¡[NRPV©yı INRP‰¤…¡[. @LiμR∂VZNP[ ≠dsLRiLiªy LS“¡©y™´ s Wáª][ ˙x m s«¡Õ˝ ‹ [ ˙x m sºΩx t Ì s Q |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙x m s«¡Ã¡©´ s V lLiøR ¡ Ëg]≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V. ALiμ][Œ¡œ ©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩ™´sVFyLÌik ZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s ™´ s V•¶¶¶Æ © s[ ª R Ω Ã¡ ≠s˙gR i •¶¶¶Ã¡V μ≥ R ∂ *Lix q sLi @™´ s oªR Ω V©yı ˙}msOR P QNR P Fy˙ªR Ω F°z t sQLi¿¡ øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BμR∂Liªy NRPW≤y J xmsμÙ∂R ºΩ ˙xmsNSLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı ALiμ][Œœ¡©´sgS À≥ ÿ ≠sLiøy÷¡=LiÆ μ ∂[ © ´ s ¨s ,BLiμR ∂ VNR P V @˙xms™´sVªRΩLÚ igS DLi≤T∂ ˙gRiz§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμR∂¨s ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV @©yıLRiV. ªy™´ s VV @¨d s ı gR i ™´ s V¨sx q sVÚ © yı™´ s V¨s, xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi @©´sLiªRΩLRiLi BNRP {qs™´sWLi˙μ≥∂R ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVLjiLiªRΩ lLiøR¡ËF°LiVV xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂ DμR∂˘™´sVLi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ D©´ s ı»˝ ¡ Vc ™yLR i Ú N R P ¥R ∂ ©yáV ˙x m sryLR i Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmnsV»¡©´sáV, ALiμ][Œœ¡©´s©´sV |msμÙR∂≠sgS ¬ø¡[zqsøR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li, @LiæªΩ[ rÛyLiVVÕ‹[ ™yLRiÚá©´sV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[xqsWÚ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩ©´s @ªRΩV˘ªy=•¶¶¶¨sı ˙x m sμR ∂ Lj i +x q sVÚ © ´ s ıμR ∂ Æ © s[ ≠s™´ s VLR i +áV À≥¡œ gÊiR V™´sV©yıLiVV. FsáOTPQ NSÌ ¨sN`P ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ™´sWLÊiR μR∂LRi+NSáV ¨slLiÙ b[ PLi¬ø¡[ Fs©±s’d¡G C Æ©sá 30©´s ™´sVL][ryLji ªRΩ™´sV ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV @LiμR∂LRiV Fy…”¡LiøyáLi»¡W @¨sı ©´sW˘£qs øy©´sŒ˝œ¡ Fs≤T∂»¡L˝iR NRPV ™´sWLÊiR μR∂LRi+NSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVV©y N]¨sı {qs™´sWLi˙μ≥∂R ©´sW˘£qs øy©´sŒ˝¡œ ß @Æ™s[≠dsV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ™´sVLjiLiªRΩ lLi¿¡ËF°LiVV { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ NR P X˙ºΩ™´ s V DμR∂˘™´sW¨sı øR¡WzmsxqsWÚ, @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV

g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ ™´sVLjiLiªRΩ Dμ≥∂R XªRΩLi À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li,AgRiq£ sÌ 2(AL`iFs©±sFs): À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ™´ s μÙ R ∂ g][ μ y™´ s Lj i DμÙ  R ∂ QXºΩ ˙NR P Æ ™ s[ V { m s |msLRiVgRiVª][Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 57 @≤R∂VgRiVá ™´sμÙ∂R D©´sı g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 59.04 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. C ™´sLRiμR∂ DμÙ∂R QXºΩ LS˙ºΩ 10gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 61 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LiR VN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ «¡Ã¡ qx sLixmsn VLi @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[¨s xqsVÀ≥ÿt£ sQ ©´sgRiL`i NSá¨dsÕ‹[¨s xqsV™´sWLRiV 27 NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 200 ™´ s VLiμj ∂ ¨s x m so©´ s LS™yx q s ZNP[ L i˙μyáNR P V ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Lic NRPW©´s™´sLRiLi L][≤ÔR∂V Æ™s¤Œ˝¡[ ™´sWLÊRiLiÕ‹[, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li xms»Ì¡fl· bP™yLRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 5 @≤R∂VgRiVá Æ™s[VLRi ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ≠sAL`ixmsoLRiLi, NRPW©´s™´sLRiLi, ¿¡LiªRΩWLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. Fyá*LiøR¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s xqsV™´sWLRiV 562 ™´sLRiμR∂ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsn LS ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. ™´sLRiμR∂ DμÙR∂QXºΩ¨s ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌPR L`i xqsVlLi[Li˙μR∂Æ™sWx§¶¶¶©±s Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V x m sLR i ˘Æ ™ s[ O T P Qx q sVÚ © yıLR i V.≈¡™´ s V¯Li —¡Õ˝ ÿ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li G¤«¡¨ds=¨s g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ ™´sVVLi¬ø¡ªRΩVÚª][Liμj∂. ™´sLRiμR∂ ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi μyáË≤R ∂ Liª][ ™´ s V©´ s ˘LiÕ‹[ ¨ s øR ¡ L˝ R i , Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi, ™y¤«¡[≤∂R V, μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿáNR P V Àÿx § ¶¶¶˘˙x m sx m sLiøR ¡ Liª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV æªΩgjiF°∏R∂WLiVV. A∏R∂W ™´ s VLi≤R ∂ ÕÿáNR P V ≠sμR ∂ V˘ª` Ω x q sLR i x m n s LS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. øR¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ≠dsLSxmsoLRiLiÕ‹[ g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ xqsVlLi[£tsQ @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘≤R∂V. ˙xmsμ≥y©´s LR i x § ¶¶¶μyLR i Vá\ | ms ™´ s LR i μR ∂ ¨d s LR i V ¬ø¡[LRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs•¶¶¶∏R∂V NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. øR¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂LiáLiÕ‹[¨s ªy÷¡}msLRiV ˙Fy¤«¡NÌPR VÕ‹[ 21 lgi[»¡˝ V FsºΩÚ DLi¿¡ 50Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ Æ™s[VLRi ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´s g][μy™´sLjiNTP ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWÕ˝‹¨[ s ™´sLRiμR∂ Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μyáNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV.

gRi©±sFyLRiV‰™´sμÙ∂R gRiá @™´sVLRi≠dsLRiVá xqsWÚFy¨sNTP ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LS˘÷d¡gS ™´sxqsVÚ©s´ ı FsLi{msáV ≠ds|§¶¶¶ø`¡,LS«¡∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. BNRP ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWáV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´s©y¨sı μ≥j∂NRP‰LjiLi¬ø¡[Æ™s[. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV G©y≤R∂W LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs ¤À¡μj∂LjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. ™´s¬ø¡[Ëμj∂ Dxms Fs¨sıNRP¤Õ¡[ @©´sı NSLRifl·Liª][ μy»¡Æ™s[xqsWÚ ™´søyËLRiV. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V Dxms Fs¨sıNRPáNRPV Ary‰LRiLi ¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. @LiVVæ ª Ω[ ™´ s VLi˙ªR Ω VÕ˝ ‹ [ © ´ s W, FsÆ ™ sV¯¤ Õ ¡[ ˘ áՋ[ © ´ s W ≠s¤ À ≥ ¡ [ μ yáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. LS“¡©y™´sWá\|ms ≠s’≥¡©´sı ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚ ˙xmsNRP©´s»¡ «¡Ljigji F°LiVV©´sLiμR∂V©´s N]ªRΩÚ LS«¡μ≥ y ¨s, μy¨s @’≥ ¡ ™´ s XμÙ j ∂ \ | ms øR¡LjiËLiøyá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLRiV FsNRPV‰™´sgS D©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR á xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ @LiμR∂LRiV LS“¡©y™´sWáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©´sı»˝¡V ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡xmsˆVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP A ªRΩLRiV™yªRΩ LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë

qx sLjiNTP qx sgS¨sNTP |\ msgS Æ©s[ªΩR áV «ÿLRiVNRPV©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ÀÿÕfiLS«¡Ÿ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV FyLÙiR ryLRiμ≥∂j , ª][»¡©´sLji=Lix§¶¶¶Li, @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ, zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. BNRP‰≤R∂ NRPW≤y LS“¡©y™´sWá ALiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±s ¨s™yxqsLiÕ‹[ NRPW≤y ≠dsLRiV xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vcxqs™´sWøyLRiLi. A ªRΩLRiV™yªRΩ {qsFsLi, {ms{qs{qs ¿d¡m£ sn À‹ªRΩ=ª][ {qsFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ 19 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVV©´sxmsˆV≤R∂V NRPW≤y LS“¡©y™´sWá ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ ’≥ ¡ ©yı’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ WáV ™´ s ˘QQNR P Ú Q \ Æ ™ sV©´ s »˝ ¡ Vc æ ª Ω÷¡z q sLiμj ∂ . NR P ÷¡z q s DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV g]≤R∂™´s ¬ø¡[}qs xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi, DμR∂˘™´sWáV FsNRP‰≤R∂ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s

@Li»¡V©yıLRiV. \|msgS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV xmsÆμ∂[Œœ¡˛ Fy»¡Vc D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sgS N]©´ s rygj i ryÚ ™ ´ s V¨s¬ ø ¡z m sˆ©y NR P W≤y ALiμ][Œœ¡©´s rygjiLiøR¡≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂¨s ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV.NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á x§¶¶¶≤y≠s≤T∂¨s øR¡Wzqs©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y ªyÆ™sVNRP‰≤R∂ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ F°ªyÆ ™ sW @¨s LS“¡©y™´ s WáV, ALiμ][Œ¡œ ©´sáNRPV |\ qs @©yıLRiV. Æ\™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªΩR áV æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs, ∏R∂VW{msG ¨sLÒRi∏R∂VLi LSNRP ™´sVVLiÆμ∂[ LS“¡©y™´sWáV ¬ ø ¡[ a SLR i V. Bμj ∂ «¡Lj i gj i G≤R ∂ V L][ « ¡ŸÃ¡V NS™´ s x q sVÚ © yı Bx m sˆ…” ¡ ™´ s LR i NR P V ™yLj i LS“¡©y™´ s W x m s˙ªyáV { q sˆNR P L` i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. C ™´sVW≤R∂V FyLÌik áV N]LiμR∂LRiV ªRΩ™´sV LS«¡NUP∏R∂V D¨sNTP¨s NSFy≤R ∂ VNR P VÆ © s[ L iμR ∂ VZNP[ LS“¡©y™´ s Wá ˙≤y™´ s WÕÿ≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i ¨s ≠s™´ s VLR i +áV ™´sxqsVÚ©±sA©´sLiVV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPX˙ºΩ™´sV

DμR∂˘™´sW¨sı xqsXztsÌ QLiøR¡≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sV LS«¡NUP∏R∂V ˙Fy ¡Õÿ˘¨sı øy»¡VN][™yá¨s øR ¡ Wx q sx q sVÚ © yıLR i ¨s ≠sZa˝ P [ x t sQNR P Vá @’≥ ¡ ˙Fy∏R ∂ VLigS DLiμj ∂ . @Æ © s[ N R P xqsLi™´sªRΩ=LSá æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi INRP ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s}qsÚ BLiªRΩ ªRΩ*LRigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDNRPVLi…ÿLS, ªRΩ™´sVª][ xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡LS @Li»¡W FsNRPxqsNS‰Ã¡V A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sV◊d¡˛ @≤ÔR∂LiNRPVáV, A»¡LiNSáª][ @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV rygj i x q sVÚ © yıLR i ¨s ≠s™´ s VLR i +áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPV¨s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáNRPV NSLRiNRPVá∏R∂W˘LRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV. @xmsˆ…˝‹[ {qsˆNRPL`igS D©´sı Æ©s[…”¡ zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqsWøR¡©´sáª][Æ©s[ ©y≤R∂WÆ©s[≤∂R W DμR∂˘™´sWáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı∏R∂V¨s æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d¡˛ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡W LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @Õ˝‹[NRPÕ˝‹[Õÿ¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVáV G©y≤R∂V NRPW≤y «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV NRPWáˤա[μ∂R V. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPVá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRPW÷¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı N]LiμR∂LRiV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …ÿ˘LiN`P  ¡Li≤`∂|\ ms «¡Ljigji©´s ≠sV÷¡∏R∂V©±s ™´sWL`iË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV @©´ s V™´ s VºΩ B™´ s *NR P F°™´ s ≤R ∂ Li, A A˙gRix§¶¶¶Liª][Æ©s[ N]LiμR∂LRiV …ÿ˘LiN`P ¡Li≤`∂ |\ ms D©´ s ı ≠s˙gR i •¶¶¶Ã¡©´ s V NR P W÷¡ËÆ ™ s[ a SLR i ¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C øR¡LRi˘©´sV ©yÆ≤∂[ @LiμR∂LRiW ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ BLiμj∂LS gSLiμ≥∂k , LS“¡™±sgSLiμ≥∂k ÕÿLi…” ¡ Æ © s[ ª R Ω Ã¡ ≠s˙gR i •¶¶¶Ã¡©´ s V NRPW÷¡ËÆ™s[∏R∂V≤R∂Li, ≠sμ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVáV G ©y≤R ∂ V ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i LiøR ¡ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ ¨s ™yLR i V }msL]‰©yıLRiV.

ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı Àÿ˘N`P ™y»¡L`i NRPLkiLi©´sgRiL`i, AgRixqsÌ V 2 (AL`iFs©±sFs):g][μy™´sLji ©´ s μj ∂ Õ‹[ À≥ ÿ Lk i gS ™´ s LR i μR ∂ ¨d s LR i V ™´ s ¿¡Ë ¬ø¡[LRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sXμ≥ygS F°ªRΩV©´sı ¨ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yáƩs[ DÆμ∂Ù a[ PR ˘Liª][ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sVLi≤R∂áLi FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ™´sμÙR∂ $FyμR∂ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ©´sV A©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ\ ™sFs£qs «¡Ã¡∏R∂V «Ï¡LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙Fyμ≥y©´s˘ªy ˙Fy¤«¡NÌPR VgS ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡ª][Fy»¡V LS™´sVgRiVLi≤R∂Li Fs¨dsÌ zqszms ALRiV …”¡FsLizqsá¨dsLRiV. ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊRiLiNRPV rygRiV ¨dsLRiV, LS™´sVgRiVLi≤R∂Li xms»Ì¡flÿ¨sNTP ˙ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPV μR∂aS Ù¡Li @™´soªRΩV©yı NRPW≤y BLiNS ©´sªRΩNÚ PR V ©´s≤R∂NRP Æ©s[LRiVˆªRΩV©´sı»˝¡VgSÆ©s[ N]©´srygRiVªRΩVLi ≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV ©yıLRiV. @»¡V ˙Fy¤«¡NÌPR V xmspLjiNÚ SNRP, B»¡V xmso©´sLS™yxqsLi NRP÷¡ˆLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ˙Fyflÿ áV @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ˙ ¡ªRΩNS ÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. FsÃ˝¡Lixms÷˝¡

˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´sLigS Àÿ˘N`P™y»¡L`i Æ™sÃÊ¡»¡WL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μj∂©´sÆ™sVVNRP gRiLi≤R∂Li gS,OR P Qfl·Æ ™ sVVNR P ∏R ∂ VVgR i LigS ™yLR i V @x§¶‹[LS˙ªRΩVáV «ÿgSLRifl· ¬ø¡[xqsWÚ NSáLi Æ™sÃ˝¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sV \|msÀÿgS©´s NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ C˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV À≥ÿLkigSÆ©s[ ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. ˙FyNRP¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ lgi[»˝¡¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚNSNRP F°™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ©´sªRΩÚNRPV ©´s≤R∂NRP Æ©s[LRiVˆªRΩV ©´sı»˝¡VgS ¨sLS¯fl·Li rygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLR i fl·LigS Àÿ˘N` P ™y»¡L` i ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yı LRiV. C˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV 36 lgi[ » ˝ ¡ V ’¡gj i Liøy÷¡= DLi≤R ∂ gS BLiNS 18NTP|\ msgS lgi[»¡˝ V ’¡gjiLiøy÷¡= DLiμj∂. gRiªRΩ «¡©´s™´sLji ™´sLRiZNP[ xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡VáV ¬ø¡zmsˆ©y ™´sW»¡Ã¡≠dsVμR∂ ™´sW»¡Ã¡V ™´sWLRiVxqsWÚÆ©s[ ™´søyËLRiV.«¡⁄\¤Õ¡ ™´s¿¡Ë©y NRPW≤y ™y…”¡

¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚNSNRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP‰»˝¡ Fyá™´soªRΩV©yıLRiV.Æ™sÃÊ¡»¡WL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ªyŒ˝¡œ }ms»¡, N][…¡” ÷¡LigSá, ™´sVVNRP‰˙…ÿ™´so}ms»¡, DLiÆ≤∂≤R∂˙gS™´sWÕ˝‹[ Àÿ˘N`P ™y»¡L`i xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. lgi[»˝¡V ¨sLji¯Li¿¡ DLi¤…¡[ Cxqs™´sVxqs˘ ™´sLiμR∂Õ‹[ Æ≤∂\¤À¡Q˜aSªRΩLi ªRΩlgiÊ μ[ ∂R ¨s @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ }msL]‰Li»¡V©yıLRiLi¤…¡[ ™yLji mx sLjizqsÛ ºΩ FsLiªRΩμR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS DLiμ][ @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Ã˝¡VgS A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩW ªRΩ*LRigS xmspLji¬Úø¡[∏∂R VLi≤T∂ Àÿ ¡V @Li»¡W NSŒ˝ ÿ Æ ™ s[ Œ ˝ ÿ x m s≤Ô y NR P W≤y aRPLRiÆ™s[giR LigS xmspLji¬Úø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLi˙…ÿNÌPR L˝iR V, @μ≥ j ∂ NSLR i VáV |ms≤R ∂ ¬ ø ¡≠s©´ s |ms≤R ∂ VªR Ω W ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigSÆ©s[ Æ©s[≤∂R V ªRΩ™´sV ˙FyflÿáV @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s NSáLi Æ ™ sÃ˝ ¡ μk ∂ ∏R ∂ W÷¡= ™´ s r°Ú L iμR ∂ ¨s AÆ ™ s[ μ R ∂ ©´ s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsLi»¡Ã¡V ™´sVV¨sgji F°∏R∂W∏R∂V¨s, Bμj∂ NSryÚ BÃ˝¡Õ˝‹N[ PT GLS˙ºΩ ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμ][ ˙FyflÿáV GLRiWxmsLiÕ‹[ F°ªyπ∏∂W©´sÆ©s[ À≥¡œ ∏R∂VLi ™yLji¨s NRPV≠sV÷¡F°π∏∂[VÕÿ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ ˙NTPªRΩÆ™s[V

BÕÿLi…”¡ ˙xms™´sWμR∂Li ™´sVVLiøR¡VNRPV ™´s¿¡Ë©y A©y≤R∂V lgi»˝¡V ’¡gjiLi¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi BLiNS ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙|msxtsQLi` @Liªy NRP»Ì¡\|ms xms≤T∂Liμj∂. ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigS ˙Fy¤«¡NÌRPV NRP»Ì¡NRPV gRiLi≤T∂ xms≤T∂Liμj∂.μk∂Liª][ ™y»¡L`i @Liªy ™´sVVLiμR∂V ˙FyLiªy¨sNTP Æ™s◊˝¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ A©y≤R∂V C˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV NS¨s ˙xmsxqsVÚªΩR Li AxmsLjizqsÛ ºΩ ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y F°LiVVLiμj ∂ . ’¡NR P V‰’¡NR P V‰ ™´ s VLi»¡V©´ s ı C˙gS™´ s Wá ˙x m s«¡Ã¡©´ s V AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡NRP F°™´s≤R∂Li NRPW≤y ™yLji¨s NRP÷¡¿¡ Æ™s[r°ÚLiμj∂. ™´sVVLiøR¡VNRPV™´sxqsVÚ©s´ ı Àÿ˘N`P ™y»¡L`i ™´sLRiμR∂ NRP÷¡¿¡ Æ™s[xqsVÚLi¤…¡[ NRP¨dsxqsLi ˙gS™´ s Wá©´ s V x q sLiμR ∂ Lj i +Li¿¡ ™yLj i NT P @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi @Liμj∂Li¿¡©´s FyFy©´s @μ≥∂j NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV F°¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ FsLiªRΩ ¨sL˝iR ORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıL][ B¤…¡Ì [ @LÛ R i Li ¬ ø ¡[ x q sVN][ ™ ´ s øR ¡ VË. Bx m sˆ…” ¡ \ Z NP©y CxmsLjizqsÛ ºΩ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡ xmsÆ≤∂∏R∂W˘Ã¡¨s ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«¡Ã¡V @μ≥∂j NSLRiVá©´sV Æ™s[≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 3 «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ryL`i «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤∂R VNRPáV xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡:N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 2 (AL`iFs©±sFs):™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSflÿ©´sV @≤Ô∂R VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©s´ ı {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV BNRPÆ\©s©y ªRΩ™´sV\Æ™s≈¡Lji¨s ™´sW©´sVN][™yá¨s æªΩáLigSflÿ LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs ¬\ø¡LRi¯©±s N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV z§¶¶¶ªRΩ™´so mx s÷¡NSLRiV. @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáª][ NRP÷¡zqs ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSflÿ æªΩøR¡VËN][giR ÷¡gji©´s ™yÃ˝¡Li @™´sVáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV æªΩáVxqs©yıLRiV. Fs™´s*LRiV @≤Ô∂R Vxms≤T∂©y NRPW≤y AgRiμR∂¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Àÿ™Ø[Æμ∂[*gSáNRPV gRiV\lLiªy™´sVV æªΩáLigSflÿ @≤R∂VgRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ©´sV @™´sVáV¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[ ÀÿμR∂˘ªRΩ©´sV æªΩáLigSflÿ NSLi˙lgi£qsÆ©s[ªRΩáV ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı NRPX˙ºΩ™´sV DμR∂˘™´sWá™´sÃ˝¡ Æ©s[≤∂R V æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Õ˝‹N[ PR W≤y ™´sVL][ryLji @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ CryLji ™´sW˙ªRΩLi @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li Fs™´sLji ªRΩLRiLi NSÆ©s[NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi G©y…”¡ ©´sVLiø][ DμR∂˘™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ™´s¿¡Ë @™´sVLRiV\Æ≤∂©´s ˙F~|mnsxqsL`i «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ryLRiV «¡∏R∂VLiºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS CÆ©sá ALRi™´s æªΩ[μk∂©´s æªΩáLigSflÿ ™y˘xmsÚLigS gRi÷d˝¡gRi÷d˝¡©y LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xmsn V©´sÆ\™sV©´s ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyá¨s N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV zmsáVxmso¨søyËLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ ryL`iNRPV xmsn V©´sÆ\ ™sV©´s ¨s™yŒœ¡ßáV @LiμR∂Vªy∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSflÿN][xqsLi A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s F°LS»¡Li @Liªy BLiªyNSμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVÕ‹[ D©´sı xqsLixmnsV…”¡ªRΩ aRPNTPÚ¨s ™´sVL][ryLji ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘™´sW¨sı Azms ªRΩ™´sVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][μ∂R Li≤R∂LS™±sV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙FyLiªyáVgS ≠s≤T∂F°LiVV @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ NRP÷¡zqs DLiμy™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥∂j NSLRiVá xqsLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V $¨s™y£qsg_≤`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li LSNRPF°æªΩ[ Dμ][˘gSáV LS™´s¨s ªRΩ™´sVNRPV™´sWLRiVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi¤…¡[ BLiN]NRPLRiV ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™ylLi[ ¤«¡FszqsgS GLRiˆ≤T∂ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©´sı Fy˙ªRΩ©´sV ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©y ºdΩzqs©y NRPW≤y F°÷d¡xqsVá©´sV |ms…Ì¡” @≤Ô∂R VNRPV©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ©s[≤∂R V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsLiμR∂VNRPV Axms¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s $¨s™y£qsg_≤`∂ ¨sáμk∂aSLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ D©´sı ™yLji ™´sμÙR∂NRPV INRP‰aSªRΩLi F°÷d¡xqsVá©´sV xmsLizmsLi¿¡ N_¨s=÷¡Lig`i B¿¡Ë©y DμR∂˘™´sWáV AgjiF°ªy∏R∂V©yıLRiV. Axms¨s NSμR∂V NRPμy NRP¨dsxqsLi INRP‰LRiLi¤…¡[ INRP‰ F°÷d¡xqsV NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVøR¡V»Ì¡W INRP‰N]NRP‰LjiNTP xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV |ms…Ì¡” ©´s NTPLRifl„fi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ©s[≤∂R V Axms¨s FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¨sáμk∂aSLRiV. Fs¨sı DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[zqs©y BNRP æªΩáLigSflÿ LSuÌy˚¨sı Axms¤Õ¡[LiR ¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV.|ms»Ì¡V ¡≤T∂ μyLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı DμR∂˘™´sWá ™´sÃ˝¡ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡¤Õ¡[ ©´sxtsÌ QF°ªyLRi©yıLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W NRPW≤y ¿¡Ã¡V™´sáV xmsáV™´sÕ˝ÿ øR¡WzmsxqsWÚ DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©´sı GINRP‰Lji¨s NRPW≤y ªy™´sVV F°™yá¨s N][LRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xmsºΩINRP‰Lji¨s NRPW≤y @NRPV‰©´s ¬ø¡[LiR VËNRPV¨s NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ NSFy≤R∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ªy\ Æ ™ sVæ ª Ω[ lLiLi≤R ∂ VgS ≠s≤T ∂ F°LiVV NR P ÷¡z q s DLiμy™´ s V©´ s VNR P VLi»¡V©yı™´ s V©yıLR i V. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigSÆ©s[ “¡≠sLiøyá¨s, NRP÷¡zqs ˙ ¡ªRΩVNSá¨s ªy™´sVV Àÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s BLiμR∂VNRPV G™´sW˙ªRΩLi @LigkiNRPLjiLi¿¡©y NRPW≤y DμR∂˘™´sWá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. Dμ][˘gRiVá xqsLixmsn VLi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j @μÙ∂R LiNTP μR∂∏R∂WNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qs™´sWLi˙μ≥∂R ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVL][ryLji ≠sxtsQ˙xmsøyLRiLi NRPNRPV‰ª][LiμR∂©yıLRiV. Bμj∂ ™´sVLi¿¡ xqsLixqs‰QXºΩ NSÆ©s[NSμR∂©yıLRiV.Fn°L`iÚ Fs}qÌs…fi @Li¤…¡[ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ FsLiª][ g_LRi™´sLi DLiμR∂¨s μy¨s¨s ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂ Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[ryÚLiR Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ xqsˆxtsÌ QªΩR B™y*á¨s μR∂∏R∂WNRPL`i N][LSLRiV. lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[Õÿ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩ©´s ≠sxtsQ˙xmsøyLS¨sı AzmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ «¡Ljilgi[ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV ≠dsVlLi[ ÀÿμR∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLRiNRPV≤R∂V

¿¡LRiLi“¡≠s:a][À≥ÿLSfl”·

xmspLjiÚ À≥¡œ L][ryNRP÷¡ˆryÚLicALiμ][Œ¡œ ©´sáV ™´sWÆ©s[∏∂R VLi≤T∂

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,AgRiq£ sÌ 2(AL`iFs©±sFs): r°¨s∏R∂WNRPV μyr°x§¶¶¶©´sı ZNP[Li˙μR∂ xmsLS˘»¡NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV @xqsáV NSLRiNRPV≤R∂¨s ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌik ™´sW“¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ Æ©s[ªRΩ a][À≥ÿLSfl”· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. r°¨s∏R∂WNRPV xmspLjiÚgS Õ‹LigjiF°LiVV©´s ¿¡LRiLi“¡≠s ™´s}qsÚ LSŒ˝œ¡ª][ N]…Ìÿá¨s AÆ™sV ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ZNP[™´sáLi ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s N][xqsLi FyLÌik ¨s NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi¬ø¡[zqs NSLi˙lgi£qs©´sV NSFy≤yLRi¨s @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sÃ˝¡Æ©s[ ¨sá ¡≤ÔR∂ NSLi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V ≠s ¡«¡©´sNRPV xmsp©´sVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ A FyxmsLi ¿¡LRiVÆμ∂[©´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ a][À≥ÿ LSfl”· aRPV˙NRP™yLRiLi |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s $gRiL`iÕ‹[ ªRΩ©´s BLi…˝‹[ qx s*øR¡ËLiμ≥∂R gRiXx§¶¶¶ ¨sLRi˜ÈLi ≠sμ≥∂j LiøR¡VNRPV©yıLRiV.C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªΩR á ry*LÛiR Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°ªRΩVLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ˙xmsμ≥y©´sLigS ¿¡LRiLi“¡Æ™s[ ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·™´sV©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V¨s xmsORPQLiÕ‹[A∏R∂V©´s©´sV LSŒ˝œ¡ª][ N]…Ìÿá©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s @Li¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLjiNTP @’≥¡™´sW©´sLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP Æ™s◊˝¡©y, {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV Æ™s◊˝¡©y A∏R∂V©´s©´sV N]≤R∂ªyLRi©yıLRiV. LSŒ˝¡œ ª][ N]…Ìÿá¨s ªy©´sV NRPW≤y zmsáVxmso¨sxqsVÚ©s´ ı»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s zqs¨s™´sWÕ˝‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y ¨s«¡ “¡≠sªRΩLiÕ‹[©´sV ©´s»¡VcÆ≤∂[ @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı GHzqszqs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k À≥ÿLRiª`Ω ™´sμj∂÷¡ Æ™sŒ˝ÿá©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ D©y¯μR∂ xmsLjizqsÛ ªRΩ DLiμR∂¨s,  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ˝¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV gRiXx§¶¶¶ ¨sLRi˜Liμ≥R∂LiÕ‹[ D©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªy™´sVV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R HNRP˘NSLS˘øR¡LRifl· xqs≠sVºΩ¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s gRiLi…ÿ $¨s™yxqs LS™´so @©yıLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV xqs™´sW∏R∂VªRΩ™Ú s´ V™´soªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VWzmsG ¨sLÒiR ∏R∂VLi Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. rygRiV¨dsLRiV, ªygRiV¨dsLRiV @LiaSá\|ms æªΩ[ÕÿËNRPÆ©s[ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡Liøyá¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi {qs¨s∏R∂VL`i aSxqs©´s xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ¤«¡zqs μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 2iMLSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F° LiVV©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R Vá©´sV NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV FsÕÿLi…”¡ À≥¡œ ∏R∂WLiμ][Œ¡œ ©´sáV @NRP‰LRi¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¿d¡£mns ≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. zqsFsÕfizms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáVgRiV™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áVgS DLi¤…¡[ ªRΩ}msˆLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ DμR∂˘™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ xqs*LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ FsLiμR∂VNRPV @≤Ô∂R VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 2009≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s r°¨s ∏R∂WgSLiμ≥∂k  ¡L`iÚ Æ≤∂[ gjim£ sÌn @¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W æªΩáLigSflÿ©´sV ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsNRP…”¡}qsÚ g_LRi ≠sLiøR¡NRPVLi≤y LS˙ºΩNTP LS˙ºΩ LS“¡©y™´sWáV ¬ ø ¡[ z q s @≤Ô R ∂ VNR P V©´ s ıμj ∂ F°LiVV Æ © s[ ≤ R ∂ V øR¡L][ËxmsøR¡LRiËáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyNRP NRPW≤y

IN THE COURT OF THE HON’BLE JUNIOR CIVIL JUDGE : AT : MEDCHAL O.S.NO. 127 OF 2013 BETWEEN:Nedunoori Giridhar Gopal.... .................Plaintiff AND Latchi Raju Gadiraju and 4 others .................Defendants D.Ravindra Raju S/o. Shivaji Raju Aged about 53 years Occ:Business R/o.Flat No.301 G..L.R. Wind word Residency Near old age Home Nizampet, Village Qthalabour Mandal R.r.District. SUMON BY PAPER PUBLICATION Tale notice that the Plaintiff filed the above suit for the injunction. The above mentioned defendant therefore directed to appear before the Hon’ble Junior civil judge at Medchal in person or through an Advocate or duly authorized signatory, on 21-8-2013 at 10.30 A.M. in the event of failure to appear the Hon’ble court may ex-parte order. In this 4th August 2013. DHARMENDER PRASAD (ADVOCATE) SRISRI ASSOCIATES

@≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ¨dsºΩÀÿx§¶¶¶˘Q\Æ™sV©´s øR¡lLi[˘ @™´soªRΩVLiμR∂¨s gRiLi˙≤R∂ {qs™´sWLi˙μ≥∂R NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. A©y≤R∂V @≤ÔR∂VNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ ªy™´sVV ˙gS™´sWÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi ºΩLjilgi[ xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ DμR∂˘ ™´sVNSLRiVá ¬ø¡[ºΩÕ‹[ LSŒ˝œ¡ß, »¡™´sW…ÿáV, N][≤T∂gRiV≤˝R∂ª][ NRPW≤y Æμ∂ ¡˜Ã¡V ºΩ©yı™´sV ©yıLR i V. @Õÿlgi[ ¬ ø ¡x m sˆVáV NR P W≤y ≠szqslLi[LiVVLiøR¡VNRPV©yı™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μy¨sNTP xqs≠s™´sLRiLigS @¨sıLi…”¡¨s ≠s™´sLjiLiøR¡≤R∂Liª][, øyÕÿ x§¶‹[Li ™´sL`i‰ ¬ø¡[xqs©´s ªRΩLS*æªΩ[ ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. BμR∂Liªy FsÕÿ «¡LjigjiLiμ][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[¨s NSLi˙lgi£qsª][ Fy»¡V BªRΩLRi FyLÌik á Æ©s[ªΩR áNRPV æªΩ÷¡∏R∂Vμy @¨s gRiLi˙≤R∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV.@LiVV©y ªy™´sVV FsLiª][ xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy ™´sV©yıLRiV. @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ NRP÷¡zqs D©´sı

™´sV©´sLi @Liªy Æ©s[≤R∂V ≠s≤T∂F°LiVV NRPW≤y NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ©s[≤∂R V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı mx sLjiflÿ™´sWá ™´sÃ˝¡ ¨s«¡LigS ÀÿÆμ∂≥ qx[ sVÚLi μR∂©yıLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP μR∂aRP, μj∂aS ¨slLiÙ b[ PLi¿¡©´s ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ\¤Õ¡©´s BLiμj∂LS, LS“¡™±sgSLiμ≥k∂ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V ªRΩgRiVá|ms»Ì¡≤R∂Li, NRPW÷¡ËÆ™s[∏∂R V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRiLki’≥d¡ x§¶¶¶hS™Ø[ ¨s©yμR∂Liª][ Æμ∂[aPR LiÕ‹[¨s ¨sLRiV}msμR∂á gR i VLiÆ ≤ ∂Õ˝ ‹ [ x q sVz q Û s LR i rÛ y ©´ s Li F~Liμj ∂ ©´ s BLiμj∂LSgSLiμ≥∂k ©y ≠dsVLRiV @™´s™´sW©´s xmsLji¬ø¡[μ∂j @¨s ˙x m sbPıLiøyLR i V. ˙x m sx m sLiøR ¡ LiÕ‹[ Æ © s[ @ªRΩ˘LiªRΩ Æ™s[giR LigS ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s LS“¡™±sgSLiμ≥∂k ≠s˙gRi•¶¶¶©yı ≠dsVLRiV NSá|ms¤…Ì¡[μj∂ @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æμ∂[aRPLiN][xqsLi ˙Fyfl·ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs©´s LS“¡™±s }qs™´sáV ≠dsVNRPV gRiVLRiVÚNPR V LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μy @¨s gRiLi˙≤R∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ ¤Õ¡[¨sF°¨s @ ¡WªRΩNRPሩ´sáV

x q sXz t Ì s Qx q sWÚ LS“¡©y™´ s Wá ˙≤y™´ s WáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A©y≤R∂V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ INRP…”¡ @LS Æ©s[ªRΩá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[}qsÚ FsLiª][ ™´sVμR∂©´s xms≤Ôy™´sV©yıLRiV. Æ©s[≤∂R V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ºdΩLRiV\|ms NRPŒ˝¡œ Æ™sLi»¡ ¨dsŒ˝¡œ ß ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. gSLi μ≥∂k “¡ ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´sáV ¬ø¡xmsˆVN][™s´ øR¡Ë ©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSÆ©s[ NSμR∂©yıLRiV. @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ NRP÷¡zqs D©´sı ™´sV©´s™´sVLiªy ≠s≤T∂F°LiVV NRPW≤y NRP÷¡zqs DLiμy™´sV¨s gRiLi˙≤R∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. N]ªRΩÚ LSuÌy˚¨sNTP NS™y ÷¡=©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV øR¡LjiËLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @|qsLi’d˝¡ Æ™s[μj∂NRP\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPVLiμy™´sV©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ ˙x m sºΩFyμR ∂ ©´ s áV ªR Ω ∏R ∂ WLR i V ¬ ø ¡[ r yÚ L ][ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂VLi Æ™s¿¡ËLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ™´sW©´sVNRPV¨s |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©yıLRiV.


4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

â◊x"å~°O,PQÆã∞¨ ì 03, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

…”¡AL`iFs£qs FsLi{msáNRPV @¿¡ËLS¨s Æ™sVμR∂N`P '~˘=∂<£—û =¸g Ü«¸`ü Ѷ٨ Öò ZO@Ô~# ì· ~ü: =∂#㨠xqsLigSlLi≤ÔT∂ ,AgRi£qÌs2(AL`iFs©±sFs): Æ™sVμR∂N`P FsLi{ms rÛy©´sLi …”¡AL`iFs£qsNRPV @¿¡Ë™´s¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP‰≤R∂ lgi÷¡Ë©´s™yLRiV A FyLÌik Õ‹[ N]©´srygRiNRPVLi≤y xqs|qsˆ©<s´ ©±sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ A¤Õ¡ ©´slLi[Li˙μR∂, BxmsˆV≤R∂V ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ NRPW≤y xqs|qsˆLi≤`∂ @∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[ ªRΩLRi™yºΩ NSáLiÕ‹[ ©´slLi[Li˙μR∂ LS«¡NUP∏R∂VLigS æªΩLRi™´sVLRiVgRi ∏R∂W˘LRiV. C BμÙ∂R LjiÕ‹[©s´ W LS«¡NUP∏R∂VLigS F°÷¡NRP NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· FyLÌik ¨s |ms…Ì¡” ©´s ©´slLi[Li˙μR∂ μy¨s¨s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs Æ™sVμR∂N`P FsLi{msgS lgi÷¡¿¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ @∏R∂W˘LRiV. ªRΩLRi™yªRΩ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ºΩLjigji FyªRΩgRiW≤R∂V ’¡¤«¡zmsNTP ¬ø¡[LSLRiV. ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ NRPW≤y º˝ΩæªΩáLigSfl· FyLÌik ¨s …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs FsLi{msgS Æ™sVμR∂N`P ©´sVLi¬ø¡[ lgiáVF~Li μyLRiV. AÆ™sV NRPW≤y B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyLÌik ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ @∏R∂W˘LRiV. BNRP BxmsˆV≤R∂V AÆ™sV G FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VªyLRi©´sıμj∂ E•¶¶¶gS©yáV ¡∏R∂VáV Æμ∂[LSLiVV. INRPÆ™s[Œfi NSLi˙lgi£qs •¶¶¶≠dsVª][ AÆ™sV A FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©y Æ™sVμR∂N`P μR∂ZNP[‰ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™s´ Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. FsLiμR∂V NRPLi¤…¡[ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNPzqsAL`i F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRigRiV Dª][Liμj∂. …”¡AL`iFs£qs NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡[LRiV™´s ™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ AÆ™sVNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B¬ø¡[Ë @™´sNRPaSáV ªRΩNRPV‰Æ™s[. J LRiNRPLigS AÆ™sV

™´sVVLiÆμ∂[ NSLi˙lgi£qs©´sV NRPá™´s≤R∂Li μy*LS ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsrÛy©y¨sı ™´sVVgjiLiøR¡VNRPVLiμR∂©´sı ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. BNRP AÆ™sVNRPV ≠sVgji÷¡Liμj∂ ’¡¤«¡zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. @NRP‰≤R∂ ¬ø¡[Lij æªΩ[ Æ™sVμR∂N`P ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi μR∂NRP‰™´søR¡VË. @LiVV©y ZNPzqsAL`i ¨sá ¡≤T∂æªΩ[ lgi™´s≤R∂Li NRPxtsÌ QÆ™s[V. ™´sVL][Æ\ ™sxmso r~LiªRΩ gRiW≤R∂V À≥ ÿ «¡FyÕ‹[ N T P LS™yá¨s A•¶¶¶*©´ s Li @Liμj∂©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ G FyLÌki ªRΩLRixmnsÆ©s F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[μj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂.FyLÌik ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©y ™´sV◊d˝¡ Æ™sVμR∂N`P ©´sVLi¬ø¡[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xms»Ì¡VμR∂áª][ AÆ™sV D©yıLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡ª][ ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLS¨s @©´sV ¡Liμ≥∂R Li DLiμR∂¨s, ™´sV◊d¡˝ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s xmsáV x q sLiμR ∂ LS˜È Õ ˝ ‹ [  ¡z § ¶¶¶LR i LigR i LigSÆ © s[ ˙x m sNR P …” ¡ LiøR ¡ ≤R ∂ Li BLiμR ∂ VNR P V  ¡Ã¡Li ¬ ø ¡[ N R P WLR i Vr°Ú L iμj ∂ . @LiVVæ ª Ω[ CryLj i FyL˝ R i Æ ™ sVLi»¡V rÛ y ©y¨sNT P NSNR P VLi≤y aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV NSLi˙lgi£qs …”¡ZNP‰»Ì¡Vª][ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ A FyLÌki |msμÙR∂áª][ øR¡LjiËLi¿¡ ™´søyËLRi©´sı ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ªRΩ÷˝¡ æªΩáLigSfl· FyLÌik ¨s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ExmsLiμR∂VNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sVμR∂N`P

FsLi{ m s @À≥ œ ¡ ˘LÛ j i ¨sgS F°…‘ ¡ ¬ ø ¡[ z q s lgiáVF~LiμyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[Æ©s[ @NR P ‰≤R ∂ B™´ s V≤R ∂ ¤ Õ ¡[ N R P NSLi˙lgi£ q sNR P V ¬ø¡[LRiV™´sπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. 2009 «¡Ÿ\¤Õ¡ 24©´s @xmsˆ…”¡ {qsFsLi \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ª][ ¡μR ∂ ‰…‘ ¡ NS™´ s ≤R ∂ Li ™y…” ¡ NT P  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLjiËLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS Æ™sVágRi≤R∂Li, æ ª ΩLSx q sÕ‹[ ¨ s @x q sLiªR Ω Xz m sÚ ™ yμR ∂ Váª][ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡©´sV @μ≥ j ∂ ©y∏R ∂ VNR P ªR Ω *Li ºd Ω ˙™´ s LigS mx sLjigRifl”·LiøR¡≤R∂Liª][.. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR @’≥¡™´sXμÙ∂j xms©´sVá N][xqsÆ™s[V ªy©´sV Æ\™sFs£qs©´sV NRP÷¡aS©´s¨s, ™´ s VL][ AÕ‹[ ø R ¡ Æ © s[ μ k ∂ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ ¨s ≠s™´ s LR i fl· BøR¡VËNRPVLiμj∂. @LiVV©y AÆ™sV NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡[LRiV™´sπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s, @™´sNSaRPLi ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ A FyLÌki |msμÙR∂áª][ ™´ s VLiªR Ω ©yáV «¡LR i Vx m soªR Ω V©yıLR i Æ © s[ AL][ x m sfl·Ã¡V ™´ s øyËLiVV. ªR Ω ©´ s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´sxmso≤R∂V FyLÌik Æ©s[ªRΩáV @LiªRΩgS xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li, AÆ ™ sV ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LR i \ Z aP÷¡\ | ms  ¡z § ¶¶¶LR i LigR i ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ æªΩLSxqs ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRiªyLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. \Æ™sFs£qs ANRPzqs¯NRP ™´sVLRifl·Liª][

LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V ™´sWLjiF°gS ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ FyLÌik ™´sWlLi[ ˙xms∏R∂Vªyı¨sı ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV¨s æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩáª][ ™´sV◊d˝¡ xqs≈¡˘ªRΩ |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sV◊d¡˝ æªΩLSxqs NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ˙NT P ∏R ∂ Wbd P áNR P Fy˙ªR Ω F°z t sQx q sWÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms xms»Ì¡V ryμ≥∂j Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsWÚ ™´søyËLRiV. C ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Æ™sVμR∂N`P ©´sVLi¿¡ ZNP[{qsAL`i F°…‘¡NTP μj∂gRiVªyLRi¨s, ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s Lji\¤…¡L`Ôi HGFs£qs @μ≥∂j NSLji ZNP.≠s.LRi™´sVflÿøyLjiNTP {qs»¡V ZNP[…ÿLiVVryÚLRi©´sı ˙xmsøyLRiLi «¡LRigRi≤R∂Liª][ ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. AÆ™sVNRPV CryLji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qs»¡V B¿¡Ë Æ™sVμR∂N`P, ©´sLS=xmspL`i, zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂áՋ[ Gμ][ INR P rÛ y ©´ s Li ©´ s VLi¿¡ F°…‘ ¡ ¬ø¡[∏∂R V™´sVLi…ÿLRi©´sı ˙xmsøyLRi™´sVW «¡LjigjiLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV ™´sV◊d˝¡ ªRΩ©´s ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ A FyLÌki |msμÙR∂áª][ øR¡LRiËáV «¡Ljizms ™´søyËLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV xqs|qsˆ©<´s©±sª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¤Õ¡[μy NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. AÆ™sV G FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©y |msμÙR∂gS @™´sNRPaSáV ™´sryÚ∏∂R W ¤Õ¡[NPR ©´slLi[Li˙μR∂ ÕÿgS æªΩLRi™´sVLRiVgRiV @™´soªyLS @©´sıμj∂ ˙xmsaRPı.

'~å"£∞ K«~°}ü— `À KèåÖˇO*ò KÕ™ê:™ê~Ú ‰õΩ=∂~ü z~°Orq`À JѨÊ\’¡ KèåÖˇO*ò ã≤x=∂ KÕ™ê#∞. P ã≤x=∂Ö’ <å áê„`« z~°Olq Ja=∂#∞Å∞ =∞izáÈÖËx áê„`«. PÜ«∞# KèåÖˇO*ò QÔ Å=\ÏxH˜ S^Œ∞=O^ŒÅ∞ WzÛ PÜ«∞# QÔ Å∞#‰õΩ HÍ~°}"≥∞#ÿ áê„`« Jk. Z=_»∞ Ö’#∂ ~å"£∞ K«~} ° ü H˜ KèåÖˇO*ò qã≤~ˆ áê„`« KÕ™ê#∞ J<åfl~°∞ ™ê~Ú‰õΩ=∂~ü. z„`«OÖ’ `«# áê„`« QÆ∞iOz K≥ѨÓÎ... ^èŒ~å‡QÍ <å áê„`« K«∂ã≤# "å~°O^Œ~°∂ H˘`«Î ™ê~Úx K«∂âß=∞O\Ï~°∞. D ã≤x=∂Ö’ <å Q˘O`«∞`À áê@∞ Hõà√◊ § ‰õÄ_® =∂\Ï¡_`» å~Ú. <å Hõà§◊ g∞^Õ Z‰õΩ¯= ëê@∞¡ fã¨∞#Î flѨÙÊ_»∞ ZO^Œ∞HÍ J#∞‰õΩ<åfl#∞. WѨÙÊ_»∞ ~°Ã++π K«∂¿ãÎ `≥Å∞™ÈÎOk. J<åfl~°∞ ™ê~Ú‰õΩ=∂~ü. z„`«O QÆ∞iOz ^Œ~≈° ‰õΩ_»∞ =∂\Ï¡_∞» `«∂....—Z=_»∞ ѨÓiÎQÍ "å}˜[º JOâßÅ`À "Õ∞à◊qOz# ã≤x=∂. ѨÓiÎQÍ ~å"£∞K«~°}ü â‹·e, W"Õ∞*òx ^Œ$+≤ìÖ’ ÃÑ@∞ìH˘x `«Ü«∂~°∞ KÕâßO. K«~°}ü W"Õ∞*ò D Hõ^䌉õΩ „Ѩ^è•# |ÅO.Hõ^äŒ, Hõ^äŒ<åÅ∞ ѨÓiÎQÍ H˘`«ÎQÍ LO\Ï~Ú. z~°Orq, ~å"£∞K«~°}ü W^ŒÌih ‰õÄ~ÀÛɡ\ ˜ì XˆH™êi D Hõ^äŒ K≥áêÊ. q#QÍ<Õ #KÕÛã≤Ok. ã≤x=∂ K«∂ã≤# `«~"° å`« ѨÓiΙê÷~ÚÖ’ ã¨O`«$Ñ≤Î =ºHõOÎ KÕâß~°∞. 'K≥ÑÊ≤ # ^•xHõO>Ë ÉÏQÍ fâß"£— Jx z~°∞ "≥∞K«∞ÛH˘<åfl~°∞. Wk '¿Ñ¶ãπ PѶπ— J<Õ Ç¨b=Ù_£ ã≤x=∂H˜ ã¨∂ÊùiÎ Jx K≥ÑÙ¨ ÊH˘O@∞<åfl~°∞. HÍh P ã≤x=∂H© 'Z=_»∞—H© ã¨O|O^èOŒ ÖË^∞Œ —— J<åfl~°∞. ~å"£∞K«~}° ü Ç‘Ï~ÀQÍ #\˜ã∞¨ #Î fl z„`«O 'Z=_»∞—. „â◊√uǨã¨<£, Jg∞ *ÏHõû<£ Ç‘Ï~À~Ú<£û. =Oj ÃÑ_· Ñç e¨ ¡ ^Œ~≈° Hõ`fi« O =Ç≤Ïã¨∞<Î åfl~°∞. D z„`«O EÖˇ· 31 # q_»∞^ŒÅ KÕÜ«∂Åx "≥Ú^Œ@ J#∞‰õΩ<åfl~°∞. HÍh WѨÙÊ_»∞ PQÆã¨∞ì 21 H˜ =∂iOk. D q+¨Ü∂« xfl x~å‡`«Å∞ Y~å~°∞ KÕ™ê~°∞. z~°Orq ѨÙ\˜#ì ~ÀA H˜ F ~ÀA =ÚO^Œ∞# q_»∞^ŒÅ J=Ù`«∞Ok. HÀ@ Nx"åã¨~å=Ù, [Ü«∞ã¨∞^è,Œ ™ê~Ú‰õΩ=∂~ü, ~åǨïÖò^"Õ ,£ J[Üü∞, ZÖò . a.N~åO, 㨠∞ „Ñ‘ ` ü , "≥ < ≥ fl Å H˜ ë È~ü `« k `« ~ ° ∞ Å∞ W`« ~ ° áê„`« ^ è • ~° ∞ Å∞. ã¨ Ç ¨ Ï x~å‡`« Å ∞: ts+π – ÅHõ ; }ü , ‰õ Ä ~° ∞ Ê: =∂~åÎO_£.HÔ ."≥OHõ>+Ë ,π Hõà:◊ P#O^£ ™ê~Ú, ã¨Ow`«O: ^ÕqN„Ѩ™ê^£

'~˘=∂<£û— ã≤x=∂`À =∂#㨠`≥Å∞QÆ∞ `≥~°H˜ Ç‘Ï~À~Ú<£ QÍ Ñ¨iK«Ü«∞ =∞=Ù`ÀOk. =∂#㨠D ã≤x=∂ÃÑ· ÉèÏs JOK«<åÅ#∞ ÃÑ@∞ì‰Ωõ Ok. P"≥∞ ã¨fi`«Ç¨ QÍ q[Ü«∞"å_»H˜ K≥Ok# `≥Å∞QÆ=∂‡~Ú, HÍh P"≥∞ K≥<≥·flÖ’ ÃÑiyOk. =∂#㨠`«#∞ K«^∞Œ =Ù`«∞#fl "≥∞_çã<≤ £ P¿Ñã≤ Ç‘Ï~À~Ú<£ QÍ =∂iOk. =∂#㨠Uq∞ K≥Ñ≤ÊO^À WѨÙÊ_»∞ K«∂^•ÌO.. „Ѩâ◊fl) =ÚO^Œ∞QÍ g∞ QÆ∞iOz HÍã¨Î q=~°OQÍ K≥Ñʨ O_ç.. ã¨) <Õ#∞ q[Ü«∞"å_»Ö’ ѨÙ\Ïì#∞ HÍh K≥<fl·≥ Ö’<Õ ÃÑiQÍ#∞. <å ã¨∂¯Öò _Õãπ Jhfl K≥<fl·≥ Ö’<Õ QÆ_Kç å~Ú, "≥∞_çã<≤ £ K≥Ü∞« º_»O HÀã¨O =∞m§ q[Ü«∞"å_»H˜ =KåÛ#∞. HÍh <Õ#∞ Ô~O_»∞ <≥ÅÅH˜ ^•xfl P¿Ñã≤,F iÜ«∂e\© ëÈ P_ç+<¨ û£ H˜ "≥àÏ¡#∞. JHõ¯_» <å‰õΩ HÍã¨Î QÆ∞iÎOѨ٠=zÛ H˘O`«=∞Ok „á⁄_»H<Δõ £ "Õ∞<Õ[~üû #∞Oz HÍÖòû =KåÛ~Ú. <Õ#∞ ѨÓi QÍ~°∞ fã≤# '^Õ=Ù_»∞ KÕã#≤ =∞#∞+¨μÅ∞— ã≤x=∂Ö’ F z#fl áê„`« KÕ™ê#∞. P `«~åfi`« <Õ#∞ Ç‘Ï~À~Ú<£ QÍ ZO„\© W=fi_»O HÀã¨O =∞Oz ÉϺ#~ü HÀã¨O Z^Œ∞~°∞ K«∂™ê#∞. JO^ŒiH© sKü J~ÚáÈ~Ú# ÉϺ#~ü #∞O_ç <Õ#∞ Ѩi K«Ü∞« O J=Ù`«∞O_»_O» KåÖÏ P#O^ŒOQÍ LOk. „Ѩâ◊fl) g∞~°∞ Ü«∂H˜ìOQ∑ HÀã¨O "≥∞_çã≤<£ =^Œ∞Å∞‰õΩ<åfl~°∞. Ü«∂H˜ìOQ∑ J<Õk g∞ z#fl<å\˜ HõÖÏ? ã¨) <å‰õΩ "≥∞_çã<≤ £ K≥Ü∂« ºÅx LO_Õk. JÖψQ Ü«∂H˜ìOQ∑ JO>Ë ‰õÄ_® HÍã¨Î =∞‰õΩ¯= LO_Õk. HÍh =∂ á¶êºq∞bH˜ ZÖÏO\˜ Hõ<H≥ <Δõ û£ ÖËHáõ È=_»O =Å¡ <å‰õΩ ZÖÏO\˜ Pâ◊Å∞ ÖË=Ù. HÍh <Õ#∞ XHõ¯™êi iÜ«∂e\© ëÈ P_ç+<¨ û£ H˜ Ǩ[~°∞ HÍQÍ<Õ Ñ¨iã≤`÷ ∞« Å∞ "å@O`«@ J"Õ =∂iáÈÜ«∂ ~Ú. P `«~åfi`« <Õ#∞ =∂ ¿Ñ~Ô O\òû x XÑ≤ÊOKå#∞. "åà◊√§ HÍã¨Î PO^Àà◊# K≥O^Õ `«`Ϋ fiO L#fl"å~°∞ JÖψQ =∞# á¶êºq∞b #∞Oz Z=iH˜ ã≤x=∂Ö’¡ ã¨O|O^èŒO ÖË^xŒ HÍã¨Î x~°∞`åûǨxH˜ QÆ∞iKÕ™ê~°∞. HÍh XHõ ã≤x=∂ J<åfl K≥Ü∂« ºe Jx XHõ ã¨O=`«û~°O >ˇO· HÍ"åÅx fã¨∞‰õΩ <åfl#∞. „Ѩâfl◊ ) g∞‰õΩ D PѶ~¨ ü ZÖÏ =zÛOk? ã¨) <å á¶È\’Å∞ K«∂ã≤ =∂~°∞u QÍ~°∞ P_ç+¨<£ H˜ Ñ≤eKå~°∞. PÜ«∞#H˜ <å ÃÑ~åÊù~‡° <£û #zÛOk JÖψQ ÉÏQÍ ~Ô |Öò QÍ LO_Õ Ü«∞OQ∑ QÆ~¡ü áê„`«H˜ <Õ#∞ Ѩ~Ô ÊùHì± QÍ ã¨iáÈ`å#x ÉèÏqOKå~°∞. JÖÏ <Õ#∞ D ã≤x=∂Ö’ J=HÍâßxfl JO^Œ∞‰õΩ <åfl#∞. „Ѩâfl◊ ) D ã≤x=∂Ö’ g∞ áê„`« QÆ∞iOz K≥ѨÊO_ç?

㨠) D ã≤ x =∂Ö’ <Õ # ∞ „Ñ≤ < £ û Å"£ K≥Ü«∂ºÅx "≥O@Ѩ_Õ J=∂‡~Ú áê„`« áÈ+≤OKå#∞. ÉÏQÍ ~Ô |Öò QÍ, HÍã¨Î Ǩ~ü¤ QÍ LO_Õ J=∂‡~Ú áê„`«Ö’ HõxÑ≤™êÎ#∞. Ç‘Ï~À ##∞fl PHõ@∞ìHÀ=_®xH˜ KåÖÏ Ñ¨#∞Å∞ KÕ™êÎ_»∞, P `«~åfi`« "Õ∞=Ú XHõ@=Ù`å=Ú HÍh J`«#∞ "Õ~ˆ J=∂‡~Ú HÀã¨O <å‰õΩ Ç¨ºO_£ W™êÎ_»∞. ^•O`À Ç‘Ï~À ÃÑ· i"≥O*ò f~°∞ÛHÀ"åÅx _çÃã_· £ J~Úº Ç‘Ï~ÀH˜ ѨÅ∞ W|ƒO^Œ∞Å∞ „H˜Ü∞Õ \ò KÕã¨∞ÎO\Ï#∞. „Ѩâ◊fl) Ç‘Ï~À~Ú<£ J~Ú# `«~åfi`« g∞ a¿ÇÏqÜ«∞~ü Ö’ U=∞<åfl =∂~°∞ÊÅ∞ =KåÛÜ«∂? JÖψQ g∞~°∞ WO_»¢ã‘ìÖ’ J#∞‰õΩ#fl^•xH˜, g∞~°∞ K«∂ã≤# ^•xH˜ U=∞<åfl `Õ_®Å∞ Hõ#Ѩ_®¤Ü∂« ? ã¨) Jxfl\˜HOõ >Ë Ç‘Ï~À, Ç‘Ï~À~Ú<£ `«=∞ ѨxHÀã¨O KÕ¿ã Ǩ~ü¤ =~ü¯ K«∂ã≤ ëêH± JÜ«∂º#∞. <Õ#∞ WO_»¢ãHì‘ ˜ ~åHõ=ÚO^Œ∞ Ç‘Ï~À~Ú<£û ˆH=ÅO "Õ∞HõÑπ "Õã¨∞H˘x JO^ŒOQÍ HõxÑ≤¿ãÎ KåÅ∞ J#∞‰õΩ<Õ ^•xfl, HÍh D „á⁄ÃÑ+¶ <¨ £ Ö’ ZO`À W<åfiÖòfi "≥∞O\ò LOk. Jk ##∞fl ëêH± H˜ QÆ∞i KÕãO≤ k.„Ѩâfl◊ ) ~˘=∂<£û ã≤x=∂Ö’ J_»Öòì HÍ"≥∞_ô LO_ÕÖÏ LOk. g∞~°∞ +¨Ø\˜OQ∑ KÕ¿ã@ѨÙÊ_»∞ U=∞<åfl HÍã¨Î W|ƒOkѨ_#ç

~å¢ëêìxfl ~Ô O_»∞QÍ qÉèlí ã¨∂Î ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO x~°‚Ü«∞O fã¨∞‰õΩ#fl <ÕѨ^䌺OÖ’ `≥Å∞QÆ∞ ã≤h Ѩi„â◊=∞Ö’ Ѩi}Ï=∂Å∞ =∂~°∞`«∞<åfl~Ú. `≥ÅOQÍ} „ѨH@ õ #`À ã¨O`À+¨OQÍ L#fl `≥ÅOQÍ} „áêO`åxH˜ K≥Ok# ã≤x=∂ HõàÏHÍ~°∞Å∞ `«=∞ „Ѩ`ÕºHõ ~å¢ëêìxH˜ H˘`«ÎQÍ Ñ¶≤Öò‡ KåO|~ü U~åÊ@∞‰õΩ ã≤^OúŒ J=Ù`«∞<åfl~°∞. `≥ÅOQÍ} ^Œ~°≈‰õΩÖ’¡ XHõÔ~·# „Ѩ=ÚY ^Œ ~ ° ≈ ‰õ Ω _» ∞ Z<£ â◊ O Hõ ~ ü `å*Ï Ñ¨ i }Ï=∂ÅÃÑ· ã¨ Ê Ok㨠∂ Î `« fi ~° Ö ’ '`≥ÅOQÍ} ã≤x=∂ á¶È~üû— ¿Ñ~°∞`À ã¨Ñ~ˆ¨ \ò ã≤x=∂ Hõq∞\©H˜ U~åÊ@∞¡ KÕã¨∞Î#fl@∞¡ "≥Å¡_çOKå~°∞. J^Õ q^èŒOQÍ `≥ÅOQÍ} ~å¢ëêìxH˜ ѶÖ≤ ò‡ KåO|~ü ‰õÄ_® U~åÊ@∞ KÕÜ«∞É’`«∞#fl@∞¡ `≥eáê~°∞. '`≥ÅOQÍ} ã≤ x =∂ á¶ È ~ü û — U~åÊ@∞ QÆ ∞ iOz q=i㨠∂ Î . ...„Ѩ ã ¨ ∞ Î ` « O L#fl ã≤ x =∂ =º=㨠÷ Ö ’ `≥ Å OQÍ} ã≤ x =∂Å∞ ã¨O`«$Ñ≤HÎ ~õ O° QÍ q_»∞^ŒÅ KÕã∞¨ ‰õΩ<Õ Ñ¨iã≤u÷ ÖË^xŒ , ã≤x=∂ Ѩi„â◊=∞Ö’ ÉÏQÍ _»|∞ƒ#fl x~å‡`«Å∞, ™êì~ü Ç‘Ï~ÀÅ PkèѨ`«ºO #_»∞™ÈÎO^Œx, `≥ÅOQÍ} ã≤x=∂ á¶È~üû U~åÊ@∞ =Å¡ `≥ÅOQÍ} ã≤x=∂ʼnõΩ <åºÜ«∞O [~°∞QÆ∞`«∞O^Œ<Õ PâßÉèÏ=O =ºHõÎO KÕ™ê~°∞. ã≤x=∂ _ç¢ã≤ì|∂+¨<£, „Ѩ^~Œ ≈° # =º=ã¨Ö÷ ’ ã¨=¸ÅOQÍ =∂~°∞Ê

~å"åeû# J=ã¨~O° LO^Œ<åfl~°∞. ɡOQÍb, Éè’*òѨÙi, =∞~åsî ã≤x=∂ Ѩi„â◊=∞Å =∂ki „Ѩ ` Õ º Hõ QÆ ∞ iÎ O Ѩ Ù =KÕ Û ÖÏ `≥ÅOQÍ} ã≤x=∂ Ѩi„â◊=∞ U~åÊ>ˇ`· Õ D „áêO`« ã¨O㨯 $uH˜, qÅ∞=ʼnõΩ J^ŒOÌ Ñ¨>ìË ã≤x=∂Å#∞ `≥~°ÔHH˜¯™êÎ=∞x ^Œ~°≈‰õΩ_»∞ â◊ O Hõ ~ ü JO@∞<åfl~° ∞ . ™êì ~ ü 㨠ì _ ≥ ¤ ã π ã≤x=∂Å∞ "Õ∞=Ú HÀ~°∞HÀ=_»O ÖË^Œx `≥eáê~°∞. =∂‰õΩ ã¨∂ì_çÜ≥∂Å∞, Ѷ≤Öò‡ ã¨∂¯Öòû ÖËHõ áÈ~Ú<å <åK«∞~°Öò \ÏÖˇO\ò LO^Œx `≥eáê~°∞. D q+¨Ü∂« ÅÃÑ· ^Œ$+≤ì ÃÑ\Ïì Å x `« = ∞ „Ѩ É è í ∞ `åfiʼnõ Ω q#flq™êÎ=∞x `≥eáê~°∞. \Ïb=Ù_£ Ѩiã≤u÷ Uq∞\˜? `≥ÅOQÍ} qÉè[í #`À ~åROÖ’ =∂i# Ѩiã≤`÷ ∞« Å HÍ~°}OQÍ `≥Å∞QÆ∞ ã≤h Ѩi„â◊=∞Ö’ ZÖÏO\˜ Ѩi}Ï=∂Å∞ KÀ@∞ KÕã∞¨ ‰õΩO\ÏÜ«∞<Õ^•xÃÑ· ã¨~fi° „`å L`«¯O~î° <≥ÅH˘Ok. „Ѩã∞¨ `Î O« L#fl `≥Å∞QÆ∞ ã≤h Ѩi„â◊=∞Ö’ "≥∞*Ïi\© =~°æO ã‘=∂O„^èŒ „áêO`åxH˜ K≥ O k# "å~° ∞ HÍ=_»O`À....`≥ÅOQÍ} ~åRO U~°Ê_ç`Õ ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£ #∞Oz ã≤h Ѩi„â◊=∞ "≥*· ÏQ∑ `« ~ ° e "≥ à ı ¡ J=HÍâ◊ O LO^Œ x QÆ ` « H˘<Õflà◊√Q¡ Í „ѨKå~°O [~°∞QÆ∞`ÀOk. nxH˜ |ÅO KÕ‰õÄ~°∞ã¨∂Î "≥·*ÏQ∑ Ö’ WѨÊ\˜ˆH ѨÅ∞ ã≤h ã¨∂_ì Ü ç ∂≥ Å∞ ‰õÄ_® "≥e™ê~Ú. J~Ú`Õ `≥Å∞QÆ∞ ã≤x=∂ Ѩi„â◊=∞‰õΩ

ã‘<û£ L<åflÜ«∂? ã¨) ÖË^∞Œ , <Õ#∞ ÉÏQÍ ZO*ÏÜü∞ KÕ™ê#∞. Wk XHõ HÍÖË*ò K«∞@∂ì uiˆQ XHõ Ü«¸`ü Ѷ٨ Öò ZO@Ô~#ì· ~ü. ' HÍÖË*ò Ö’ [iˆQ"Õ "Õ∞=Ú K«∂Ñ≤OKå=Ú—. <å áê„`«Ö’ K≥_∞» QÍ K≥ÑÙ¨ ʉõΩ<ÕÖÏ LO_»^∞Œ . P q+¨Ü∞« OÖ’ <Õ#∞ ǨºÑ‘. „Ѩâfl◊ ) Ü«∂H˜Oì Q∑ H͉õΩO_® g∞~°∞ ÉÏQÍ ZO*ÏÜü∞ KÕ¿ã JOâßÖËq∞\˜? ã¨) „Ѩã¨∞Î`«O <Õ#∞ WOw¡+π e@ˆ~K«~ü K«^Œ∞=Ù`«∞<åfl#∞. <Õ#∞ XHõ _®#û~ü, Z~ÀaH±û K≥Ü«∞º_®xfl ÉÏQÍ ZO*ÏÜü∞ KÕ™êÎ#∞. <å‰õΩ Ñ¶Ù¨ _£ JO>Ë ‰õÄ_® W+¨Oì HÍh D Ѷ֑ ò¤ Ö’ Ѷ\≤ ò QÍ LO_®Åx <å‰õΩ <Õ#∞QÍ HõO„\’Öò KÕã¨∞‰õΩO@∞<åfl#∞. JÖψQ KåÖÏ |∞H±û K«^∞Œ =Ù`«∞O\Ï#∞ =∞i Ü«Ú Z‰õΩ¯=QÍ ã≤x=∂Å∞ K«∂ã¨∞OÎ \Ï#∞. „Ѩâfl◊ ) g∞~°∞ U=∞<åfl H˘`«Î ã≤x=∂ʼnõΩ Ãã·<£ KÕ™ê~å? <Õ#∞ H˘`«Î ã≤x=∂ÅH˜ Ãã·<£ ÃÑ>ˇì =ÚO^Œ∞ D ã≤x=∂Ö’ <å ÃÑ~åÊù~°‡<£û H˜ „¿ÑHõΔ‰õΩÅ∞ ZÖÏ iÜ«∂H±ì J=Ù`å~å J<Õk K«∂_®e. P Ѷ_‘ £ ÉϺH± fã¨∞‰õΩ#fl `«~åfi`« H˘`«Î PѶ~¨ ûü K«∂™êÎ#∞. <Õ#∞ WO_»¢ã‘ìÖ’ XHõ áê~üì J"åfiÅx J#∞‰õΩO@∞<åfl#∞, ##∞fl „áÈ`«ûÇ≤Ï™êÎ~x° Ptã¨∞Î<åfl#∞.

`≥ Å OQÍ} Ѷ e ≤ O KåO|~ü x~å‡ } O 'Ѩ=<£ HõÖϺ}ü—H˜ |Ü«∞Ѩ_ç _Õ\ò =∂~°ÛÖË^Œ∞:kÖò~åA

Ѩ=<£HõàϺ}ü, K«~°}ü Hõeã≤ =∂\Ï¡_∞» ‰õΩx 21# _Õ\ò ѶH≤ û± KÕâß~°∞. HÍ|\˜ì PQÆãìπ 21# ã≤x=∂x q_»∞^ŒÅ KÕã∞¨ <Î åflO. H˘O^Œ~∞° g∞_çÜ∂« "åà◊√¡ =∂ ã≤ x =∂ QÆ ∞ iOz ~åOQ∑ =~ü ¤ û "å_»∞`«∞<åfl~°∞. Ѩ=<£HÖõ Ϻ}üH˜ ÉèÜ í ∞« Ѩ_ç K«~} ° ü "≥#H˜¯ `«QÍæ_x» W+¨Oì =zÛ#@∞¡ ~åÜ«∞_»O Hõ~Ô H±ì HÍ^Œ∞ JO@∂ kÖò ~åA K≥Ñʨ @O WѨÙÊ_»∞ Ѩi„â◊=∞Ö’ Ǩ\ò \ÏÑ≤H± QÍ =∂iOk. ZHõ¯_À U^À g∞_çÜ∂« Ö’ =zÛO^Œx..^•xfl kÖò ~åA „ÃÑãπ g∞\ò ÃÑ\˜ì =∞s K≥Ñʨ @O JO^ŒiH© Pâ◊Û~°ºOQÍ =∂iOk. JÖψQ...''HõÖϺ}ü ÉÏÉÏÜü∞. K«~°}ü JÉσÜü∞. ÉÏÉÏ~Úx JÉσ~Ú Q“~°q™êÎ_∞» HÍh ÉèÜ í ∞« Ѩ__» ∞» . U ã≤x=∂ J~Ú<å `≥~°ÃÑ· K«∂¿ãÎ<Õ ã¨`åÎ UO\’ `≥e¿ãk. <å‰õΩ `≥eã≤ J`åÎiO\˜H˜ ^•ˆ~k, Z=_» ∞ ... Ô ~ O_» ∂ ÃÑ^Œ Ì Ç≤ Ï @ì Ü Õ ∞ º ã≤x=∂ÖË—— Jx 'kÖò— ~åA J<åfl~°∞. QÆ`« H˘kÌ ~ÀAÅ∞QÍ... Z=_»∞ z„`«O z=i x=Ú+¨ O Ö’ "å~Ú^• Ѩ _ ç # ^Œ Q Æ æ ~ ° #∞Op.. g∞_ç Ü « ∂ Ö’ ~° H õ ~ ° H ÍÅ TǨ  QÍ<åÅ`À "å~° Î Å ∞ „Ѩ ™ ê~° O J=Ù`« ∞ <åfl~Ú. Z=_» ∞ H˘O^Œ ~ ° ∞ `≥ Å OQÍ}Ï W+¨ Ø º QÆ ∞ iOz Jh,=∞iH˘O^Œ ~ ° ∞ Ѩ = <£ H˜

ÉèíÜ«∞Ѩ_ç..ã≤x=∂ PѨÙKÕ™ê~°x, D <ÕѨ^茺OÖ’ kÖò ~åA D „ѨHõ@# KÕ™ê~°∞. kÖò ~åA K≥Ñ≤Ê# =∂@Å∞ q#fl"å~°O`å...J#ã¨~°ã¨OQÍ [<åÅ∞ ÃÑ^ŒQÌ Í Ñ¨\ Oì˜ K«∞HÀx q+¨Ü∂« xfl ÃÇÏ· Öˇ\ò KÕ ™ ê~° x JO@∞<åfl~° ∞ . ~å"£ ∞ K« ~ ° } ü , „â◊√uǨã¨<,£ Jg∞*ÏHõû<£ HÍOa<Õ+<¨ Ö£ ’ JÅ∞¡ J~°∞˚<£, HÍ[Öò JQÆ~åfiÖò „Ѩ`ÕºHõ áê„`«Ö’¡ =Oj ÃÑ_· Ñç e¨ ¡ ^Œ~≈° Hõ`fi« OÖ’ ~åA xi‡Oz# z„`«O 'Z=_»∞—. D <≥Å 31# q_»∞^ŒÅ KÕÜ«∂Å#∞‰õΩ#fl D z„`åxfl =KÕ Û <≥ Å 21H˜ "å~Ú^• "Õ â ß~° ∞ . ^Œ~°≈‰õΩ_»∞ =Oj ÃÑ·_çѨe¡ =∂\Ï¡_»∞`«∂ –''K«~} ° Hü ˜ HõÖϺ}üQÍiÃÑ· L#fl Q“~°=O, HõÖϺ}üQÍiH˜ K«~°}üÃÑ· L#fl „¿Ñ=∞ D ã≤x=∂ q_»∞^ŒÅ `Õn =∂ˆ~@∞¡ KÕãO≤ k—— J<åfl~°∞. JÖψQ..–''Ô~O_Õà√◊ ¡ D ã≤x=∂ HÀã¨O „â◊q∞OKåO. x#fl<Õ D ã≤x=∂ K« ∂ âß#∞. Hõ ^ ä Œ q#flѨ Ù Ê_» ∞ ZO`« L^ÕfiQÍxH˜ Ö’#Ü«∂º<À, K«∂ã≤#ѨÙÊ_»∞ JO`Õ L^ÕfiQÍxH˜ Ö’#Ü«∂º#∞. W^Õ Ñ¶e‘ OQ∑ „¿ÑHõ‰Δ Ωõ ʼnõΩ Hõey`Õ D ã≤x=∂ ÉÏ¡H±|ã¨ì~ü J=fi_»O MÏÜ«∞O. 'YÖË*Ï— >ˇ"· ∞£ Ö’ ‰õÄ_® '|$O^•=#O—x F "å~°O "å~Ú^• "Õã≤, Ç≤Ï\ò H˘\ÏìO. =∞m¡ P Ѷ\‘ ò iÑ‘\ò J=Ù`«∞Ok—— Jx K≥áêÊ~°∞.

HÍ"åeû# K≥Ok# =∞øoHõ ã¨^∞Œ áêÜ«∂Åhfl ÃÇ· Ï ^Œ ~ åÉÏ^£ Ö ’<Õ L<åfl~Ú. D <ÕÑ^¨ ºŒä OÖ’ UO [~°∞QÆÉ’`ÀOk. „Ѩ`ºÕ Hõ ~åRO U~åÊ>ˇ · # `« ~ åfi`« Ѩ i „â◊ = ∞ Ô~O_»∞QÍ pÅÉ’`ÀO^•? pe`Õ Ô~O_»∞ Ѷ ≤ Ö ò ‡ KåO|~° ¡ =∞#∞QÆ _ » ZÖÏ LO_»É’`ÀOk? „Ѩã¨∞Î`«O `≥Å∞QÆ∞ ã≤h Ѩi„â◊=∞‰õΩ QÆ∞O_≥HÍÜ«∞ÖÏO\˜ <≥·*ÏO UiÜ«∂ ã≤x=∂ =∂Ô~¯\ò Z=i KÕ`∞« Ö’¡ "≥ Å ∞`« ∞ Ok? J<Õ J<Õ H õ „Ѩ â ◊ fl Å∞ `«Ö`ˇ ∞« `Î ∞« <åfl~Ú. ™êì~ûü U=∞O@∞<åfl~°∞? „Ѩã¨∞Î`«O Ѩi„â◊=∞Ö’ Ô~O_»∞ „áêO`åÅ HõàÏHÍ~°∞Å∞ `«=∞ ã¨`åÎ Kå@∞`«∞<åfl~°∞. „Ѩã∞¨ `Î O« ~åROÖ’ <≥ÅH˘#fl Ѩi}Ï=∂Å <ÕѨ^䌺OÖ’ `≥Å∞QÆ∞ ã≤h HõàÏHÍ~°∞Å∞ `«@ã¨÷"≥·Yi H˘#™êyã¨∞Î<åfl~°∞. `≥Å∞QÆ∞ HõàÏHÍ~°∞Å=∞O`å XHõ¯>Ë JO@∞<åfl~°∞. J_»∞Q¤ À_»Å Hõ<åfl „¿Ñ=∂aè=∂<åÖË q∞#fl JO@∞<åfl~° ∞ . Ô ~ O_» ∞ „áêO`åÅ Jaè=∂#∞Å∞ P^Œ~°}`À<Õ D ™ê÷~ÚH˜ ZkQÍ=∞x JO@∞<åfl~°∞. Ѩiã≤`÷ ∞« Å∞ ZÖÏ L<åfl...Z=i Jaè „ áêÜ« ∞ O U^≥ · <å.....HõàÅ◊ ‰õΩ, HõàÏHÍ~°∞ʼnõΩ Ç¨Ï^Œ∞ÅÌ ∞, ã¨iǨÏ^Œ∞ÅÌ ∞ ÖË=Ù... ‰õΩÅ, =∞`«, „áêOf Ü«∞, ÉèÏëê Éè^Ë •Å∞O_»=Ù J<Õ q+¨Ü∂« xfl JO^Œ ~ ° ∂ QÆ ∞ iÎ O KåÅx Pt^•ÌO.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

03 08 2013 mvpdf  

03 08 2013