Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 3`5`2014 X¯ìyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

nø£åsê\qT ø=H˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:335 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

|”m+qT eTqy˚T ìs¡ísTT<ë›+ yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ #Ó|ü⁄Œø=qï qπs+Á<ä yÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãT.. nø£ÿ&É mìïø£˝…’b˛sTTq sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ e÷≥ e÷]à $uÛÑ»q≈£î ø±s¡D+ »>∑H˚ n+≥THêïs¡ì, #Ó&çb˛sTTq á sê»ø°j·÷\T #·÷düTÔ+fÒ #ê˝≤ u≤<Ûäì|æk˛Ô+<äì »>∑Hé Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

»>∑Hé dü«bÕï\ d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘√+~?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T2: Á|üC≤kÕ«eT´+ e]Δ˝≤¢\+fÒ yêdüÔyê\T yÓ*øÏsêyê*. n_Ûeè~ΔøÏ u≤≥\T y˚ùdyês¡T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê*. Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ <Ûäq+, eT<ä´+ ô|qT Á|üyêVü‰\T »Hêìï eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêïsTT. nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡TÃô|’ ìj·T+Á‘·D, ì|òü÷ ñqï|üŒ{Ïø° bÕغ |üs¡+>± ô|fÒº Ks¡TÃô|’ m≥Te+{Ï n<äT|ü⁄, |ü]$T‘·T\T ˝Òe⁄. y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÑ·÷ MT&çj·÷˝À ì‘·´+ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Çø£ nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡Tà $wüj·T+˝Àq÷ ì|òü÷ ø=s¡e&ç+~. kÕúìø£, õ˝≤¢, sêÁwüº kÕúsTT\˝À n+‘·s¡Z‘· ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T ø√≥T¢ ≈£îeTà]düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝À mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ sê≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ y˚\ \ø£å\˝ÀH˚ ñ+~. nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü Á|üeTTK+>± #·÷|ædü÷Ô #·~$düTÔqï MT&çj·÷ dü«#·Ã¤<ä+>±H˚ á |üì #˚k˛Ô+<äq&É+ H˚‹;s¡ #·+<äy˚T. Ç~ ø±≈£î+&Ü mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï ø=B› <Ûäq+, eT<ä´+ düs¡|òüsê s¡ø£s¡ø±\ |ü<äΔ‘·T˝À¢ #˚s¡e\dæq yê]øÏ #˚]b˛‘·T+~. ãd”Ô\T, ø±\˙\T, ù|≥˝À¢ #√{≤ Hêj·T≈£î\qT+∫ kÕúìø£ H˚‘·\ es¡≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤\T ô|{Ϻ ¬>\yê\ì nuÛÑ´s¡Tú\T $X¯«Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T, ≈£î\+, eT‘·+, ‘Ó>∑ esêZ\ yê]>± me]˙ e<ä\≈£î+&Ü ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚düTÔHêïs¡T. mìïø£\ eTT+<˚ d”e÷+Á<Ûä˝Àì $$<ä ÁbÕ+‘·˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq eT<ä´+ ì\Te⁄\T Ç|üŒ{Ïπø @sêŒ≥T nsTTb˛j·÷j·Tì düe÷#ês¡+. n~Ûø±] j·T+Á‘ê+>∑+ mìïø£\ @sêŒ≥¢‘√H˚ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+~. m˝≤¬>’Hê ¬>*∫ rsê\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï nuÛÑ´s¡Tú\ eP´Vü‰\ eTT+<äT mìï ‘·ìF\T »]|æHê |òü*‘·+ n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T d”e÷+Á<Ûä mìïø£˝…’Hê düC≤e⁄>±, düÁø£eT+>±, Á|üC≤kÕ«eT´ ã<äΔ+>± »s¡>±\H˚~ »Hê_ÛÁbÕj·T+. mìïø£\ e´j·T+˝À <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+˝ÀH˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫+<ä+fÒ <Ûäq Á|üyêVü≤ yÓ\T¢e @ kÕúsTT˝À ñ+<√ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TePs¡T, y˚T2: ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @$÷ #˚j·T˝Òì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT mìïø£\ eTT+<äT neT\T≈£î kÕ<Ûä´+ ø±ì Vü‰$÷\T ÇdüTÔHêïs¡+≥÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤k˛Ôqï »>∑Hé X¯óÁø£yês¡+ ‹s¡TePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1999 qT+∫ 2004 es¡≈£î {°&û|”`;CÒ|” Ç<ä›s¡T ø£*dæ ˇø£ÿf…’ <˚X¯+˝À #·Áø£+ ‹bÕŒs¡ì, Ä ◊<˚fi¯¢˝À á sêÅcÕºìøÏ Ms¡T #˚dæq y˚T\T ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿf…’Hê #Ó|üŒ>∑\sê dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T. Äs√E $÷≈£î b˛\es¡+ ÁbÕC…ø˘º, |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…ø˘º, Vü≤+ÁB˙yê ÁbÕC…ø˘º >∑Ts¡TÔ≈£î sê˝Ò<ë? nì Á|üX¯ï\T dü+~Û+#ês¡T. eTq sêh+˝À eT÷&ÉTqïs¡ ø√≥¢ Çfi¯ó¢ ñ+fÒ.. Ç+{Ï+{ÏøÏ ñ<√´>∑+ m˝≤ ÇkÕÔe⁄ #·+Á<äu≤ãT nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.

u≤ãT, |üeHé $düÔè‘· Á|ü#ês¡+

H˚&ÉT Ç+≥sY ~«rj·T CÒáá yÓTsTTHé‡ |òü*‘ê\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], y˚T2: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, »qùdq bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üeHé ø£˝≤´DY\T $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ ø£*dæ >∑‘· ¬s+Á&√E˝À¢ Äs¡T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zqï M]<ä›s¡÷ Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ Ç<ä›s¡÷ $XÊK|ü≥ï+˝ÀH˚ ãdü #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·÷H˚ï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T, |üeHé ø£˝≤´DY ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. |üeHéø£˝≤´DY ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î $XÊK qT+∫ ôV≤*ø±|üºsY˝À ãj·T\T<˚] 11>∑+≥\≈£î ‘·DT≈£î, ˇ+{Ï>∑+≥≈£î sê»eT+Á&ç, 3>∑+≥\≈£î ø±øÏHê&É˝À¢ »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À H˚&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î ‘=+&É+–, 11.15≈£î |æsƒê|ü⁄s¡+, 12.15≈£î kÕeTs¡¢ø√≥, 2>∑+≥\≈£î bÕ\ø=\T¢, 3.30≈£î b˛\es¡+, 5.00>∑+≥\≈£î ø=eP«s¡T. 6.30≈£î ì&É<äy√\T, 8.30≈£î ;eT&√\T˝À¢ »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é: Ç+≥sY ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |òü*‘ê\T X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ ø±qTHêïsTT. ÁbÕ<∏ä$Tø£ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\ düeTj·T+˝À |òü*‘ê\T yÓ\¢&ç+#˚ neø±X¯+ ñ+~. CÒáá yÓTsTTHé‡ |òü*‘ê\÷ X¯ìyês¡y˚T sêqTHêïsTT.

pHé 2qT+∫ yê´bÕs¡T\≈£î ø=‘·Ô {ÏHé q+ãs¡T: düe÷]j·÷ KeTà+/es¡+>∑˝Ÿ: pHé 2qT+∫ Ä+Á<Ûë, ‘Ó\+>±D yê´bÕs¡T\≈£î ø=‘·Ô {ÏHé q+ãs¡T¢ πø{≤sTT+#·qTqï≥T¢ yêDÏ»´|üqTï\XÊK ø£$TwüqsY V”≤sê˝≤˝Ÿdüe÷]j·÷ ‘Ó*bÕs¡T. KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢\ yêDÏ»´ dü+düú\ &û\s¡T¢, yê´bÕs¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. pHé 2 qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î {ÏHé q+ãs¡T 36, Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î {ÏHé q+ãs¡T 37 πø{≤sTT+∫q≥T¢ düe÷]j·÷ ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£˝À¢ 25 m+|” d”≥T¢ eTqy˚T ¬>\T#·T≈£îì yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±yê˝≤? eTs=ø£s¡T ø±yê˝≤? nH˚~ eTqy˚T ìs¡ísTT<ë›eTì »>∑Hé z≥s¡¢≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 9@fi¯ó¢ #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ Vü‰$÷HÓ’Hê neT\T #˚XÊs¡ì nì Äj·Tq dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T. s¡÷.2 øÏ˝À _j·÷´ìï s¡÷.s¡÷.5.25 #˚dæ+~ #·+Á<äu≤uÒqì, mìïø£\ eTT+<äT eT<ë´ìï ìùw~ÛkÕÔqì #Ó|æŒ...mìïø£\ ‘·sê«‘· Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ u…\Tº cÕ|ü⁄\T rdüTø=∫Ã+~ Äj·TH˚qì »>∑Hé >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêeTsê»´+ nsTT‘˚ ‘êqT #·÷&É˝Ò<äì.. yÓ’mdtÄsY düTes¡íj·TT>∑+ #·÷XÊqì yÓ’mdt »>∑Hé nHêïs¡T. sê»ø°j·T e´edüú˝À $X¯«dü˙j·T‘· nH˚ |ü<ëìøÏ ns¡Δ+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T+ n+fÒ #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ñ+&çb˛yê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTTqï{Ïes¡≈£î ‘Ó\+>±D˝À ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·eT e˝Ò¢ sêh $uÛÑ»q »]–+<ä+≥÷

ne⁄qT... Ç|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<ÛäøÏ ø=‘·Ô sê»<Ûëì ø±yê*. d”e÷+Á<ÛäÁ|ü»\ nedüsê\≈£î, n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\≈£î nqT>∑TDyÓTÆq sê»<Ûëì ø±yê*. n‘ê´<ÛäTìø£ sê»<Ûëì ø±yê*. <˚X¯+ yÓT#˚à sê»<Ûëì ø±yê*. Ç+<äTø√dü+ yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ ãèVü≤‘Y Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~. Ç~ d”e÷+Á<Ûä sêh+ n_Ûeè~Δ <äX¯qT, ~X¯qT e÷πsà sê»<Ûëìø±uÀ‘·T+~. n+<äT˝Àì eTTU≤´+XÊ\T Ç$: düTs¡øÏå‘· sê»<Ûëì: d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëì düeTTÁ<ä rsêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ d”e÷+Á<Ûä≈£î ì‘·´+ ‘·TbòÕq¢ uÛÑj·T+ ñ+≥T+~. n+<äTπø ø°\ø£ sê»<Ûëì uÛÑeHê\T düTs¡øÏå‘·+>± ñ+&É≥+ nedüs¡+. kÕàsYº sê»<Ûëì: sê»<Ûëì˝À |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î Á^Hé CÀqT¢ ñ+{≤sTT. Á|ü‹ {ÖHé wæ|t dü«j·T+düeTè<äΔ+>± ñ+≥T+~. |æ\¢\≈£î Äq+<ëìï#˚à ]ÁøÏj˚TwüHé CÀqT¢, $<ë´, yÓ’<ä´ s¡+>∑ Vü≤uŸ \T, |ü≥ºD≤_Ûeè~ΔøÏ $q÷‘·ï e÷sêZ\qT yÓ‹πø ÇH=ïy˚wüHé Vü≤uŸ \T á sê»<Ûëì˝À ñ+{≤sTT. |üsê´es¡D Á|æj·T sê»<Ûëì: bÕ<ä#ês¡T\ ø√dü+ M˝…’q+‘· y˚Ts¡≈£î neø±XÊ\T. Ç+<Ûäq yê&Éø±ìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ôd’øÏ¢+>¥ CÀHé‡, <ë<ë|ü⁄ e+<ä ø£eT÷´ì{° bÕs¡Tÿ\T, yÓTT‘·Ô+ sê»<Ûëì˝À 60 yê‘·+ Vü≤]‘· eHê\T ñ+&Ü*. yÓTÁ{À ¬s’\T, k˛˝≤sY ˝…’{Ï+>¥, e´sêú\ ìs¡÷à\q ìs¡«Vü≤D <ë«sê Á|ü»\≈£î dü«#·Ã¤yÓTÆq s¡yêD≤, düTs¡øÏå‘·yÓTÆq q>∑s¡ Jeq+ Çe«>∑\>±*. Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ì#˚à sê»<Ûëì: $<ÛëqdüuÛÑ sêh dü+düÿè‹øÏ n<ä›+ |ü{≤º*. M{Ï eTT+<äT u…+>∑Tfi¯Ss¡T dü∫yê\j·÷ìøÏ, nôd+;¢øÏ eTT+<äTqï ø£ã“Hé bÕs¡Tÿ ˝≤+{Ï bÕs¡TÿqT 500 mø£sê˝À¢ $düÔ]+|ü#˚j·÷*. n+‘·sê®rj·T+>± d”e÷+Á<Ûä sê»<ÛëìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#˚Ã˝≤ ˇø£ ø£≥º&É+ ‘·j·÷s¡T ø±yê*. yêwæ+>∑ºHé *+ø£Hé yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ, eTT+u≤sTT˝Àì π>{Ÿ y˚ Ä|òt Ç+&çj·÷ e+{Ï ø£≥º&É+>± n~ $ø£dæ+#ê*.

n_Ûe÷qT\≈£î ìsêX¯

b˛©düT\≈£î ˝§+–b˛sTTq |ü]{≤\ lsêyéT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ç#êä|ü⁄s¡+, y˚T2: lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Ç#êä|ü⁄s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ e∫Ãq πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ bÕغ ÁX‚DT\qT, n_Û e÷qT\qT ìsêX¯|üsêÃs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ Ç#êä|ü⁄s¡+ #˚s¡T≈£îqï ∫s¡+J$ n_Ûe÷qT\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q|üŒ{Ïø° ∫s¡+J$ mø£ÿ&Ü Á|üdü+–+#·˝Ò<äT. ø=~›ùd|ü⁄ e÷Á‘·y˚T yêVü≤q+ô|’øÏ møÏÿ Á|ü»\≈£î n_Ûyê<ä+ #˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· |üP]Ô>± ãdüT‡πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. mø£ÿ&Ü Á|üdü+>±\T ˝Òø£ b˛e&É+, ∫s¡+J$ ãj·T≥≈£î ø£ì|æ+#·ø£ bÕغ ÁX‚DT\T ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&ܶs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, y˚T2: nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ø£q>±q|ü˝…¢ ùdºwüHé˝À ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |ü]{≤\ lsêyéT ˝§+–b˛j·÷s¡T. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ mÁs¡≈£î+≥¢˝À »]–q |òüTs¡¸D˝À lsêyéTô|’ b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

nk˛+˝À rÁeyê<äT\ <ë&ç

|ü~ eT+~ eTè‹ nk˛+: nk˛+˝Àì ø=Áø±s¡asY õ˝≤¢˝À mHé&ûm|òt;(mdt) rÁeyê<äT\T <ë&ÉT\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T Á>±e÷˝À¢ »]–q <ë&ÉT˝À¢ |ü~ eT+~ eTè‹ #Ó+<ës¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡úsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· ø=Áø±s¡asY õ˝≤¢˝Àì ‘·T\d”u…˝Ÿ Á>±eT+˝À rÁeyê<äT\T $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± »]|æq <ë&ÉT˝À¢ @&ÉT>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. yê]˝À Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\T, q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. eTs√ eTT>∑TZ]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ãø±‡ ÁbÕ+‘·+˝À »]|æq <ë&ÉT˝À¢ eTT>∑TZs¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø 10 ø£+ô|˙\ bÕsê$T\≥Ø ã\>±\qT ø=Áø±s¡asY ÁbÕ+‘êìøÏ ‘·s¡*+∫ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄ #˚XÊs¡T. Çø£ÿ&É Á|ü‘˚´ø£ uÀ&√˝≤+&é ø√dü+ uÀ&√\T ñ<ä´eT+ #˚düTÔHêïs¡T. 2012˝À ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ rÁe kÕúsTT˝À |òüTs¡¸D\T »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü&ÉT |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄ #˚ùd+<äT≈£î |ü{Ïwü˜yÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ #˚|ü{Ϻ+~.

C≤s¡â+&é˝À Ç<ä›s¡T

e÷y√sTTdüTº\ eTè‹ C≤s¡â+&é˝Àì Vü≤C≤Øu≤>¥ õ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T e÷y√sTTdüTº\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. ìùw~Û‘· Á|ü‘·´]ú esêZ˝…’q C≤s¡â+&é Á|üdüTÔ‹ ø£$T{°(CÒ|”d”), ‘·èrj·T Á|üdüTÔ‹ ø£$T{°({°|”d”) eT<Ûä´ »]–q |òüTs¡¸D˝À Ç<ä›s¡T e÷y√sTTdüTº\T eTè‹ #Ó+~q≥T¢ kÕúìø£ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‹ #Ó+~q yês¡T CÒ|”d”øÏ #Ó+~q ã\sê+, u≤<ä˝Ÿ>± >∑T]Ô+#êeTì yês¡T $e]+#ês¡T.

|ü]{≤\ lsêyéT düVü‰ 11eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ <Ís¡®Hê´\ô|’ b˛©düT\T d”]j·Tdt nj·÷´s¡T. m\≈£î+≥¢ Á>±eTdüTÔ\ô|’ <ë&ç πødüT˝À sêbÕÔ&ÉT {°&û|” nuÛÑ´]ú |ü]{≤\ düT˙‘· ≈£îe÷s¡T&ÉT |ü]{≤\ lsêyéT düVü‰ 11eT+~ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. >∑‘· HÓ\ 30q ø£q>±q|ü*¢ eT+&É\+˝Àì m\≈£î+≥¢ Á>±eT+˝À Á|ü#êsêìøÏ yÓ[¢q |ü]{≤\ lsêyéT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔqï @&ÉT>∑T]ô|’ sêfi¯¢ es¡¸+ ≈£î]|æ+∫ rÁe+>± >±j·T|ü]#ê&ÉT. eT∞¢ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq sêbÕÔ&ÉT eT+&É\+˝À ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄>± 50 yêVü≤Hê\T, 200 ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\‘√ sê´©>± yÓ[¢ Á>±e÷˝À¢ HêHêVü≤+>±e÷ düèwæº+#ê&ÉT.


X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

mdtm+mdt\ô|’ ìùw<Ûä+

s¡$≈£îe÷sY, ‘·$TàH˚ì\ô|’ πødüT\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2: ã˝Ÿÿ mdtm+mdt\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#·qTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T, XÊdüqdüuÛÑ\≈£î 7q »s¡>∑qTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\ <äècÕº´ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+ 5q kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\‘√ eTT>∑TdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ã˝Ÿÿ mdtm+mdt\qT ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑y˚Tqì, n+<äTπø yê{Ïì ≈£L&Ü mìïø£\ ø£$TwüHé ìùw~Û+∫+<äì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

uÛ≤Ø>± eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘·

ÄeT<ë\e\dü, y˚T 2: mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± ÄeT<ë\e\dü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]ú ≈£Lq s¡$≈£îe÷sY, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú ‘·$TàH˚ì d”‘êsê+ô|’ b˛©düT\T u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç{°e\ bı+<ä÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ »]–q |üs¡düŒs¡ <ë&ÉT˝Ò Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ÄeT<ë\e\dü, y˚T 2 : ÄeT<ë\e\dü |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝Àì 13e yês¡T¶ kÕsTTq>∑sY˝À ‘êfi¯+ y˚dæñqï Ç+{À¢ nÁø£eT+>± ì\« ñ+∫q 2y˚\ eT<ä´+ d”kÕ\qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ÄeT<ë\e\dü |ü≥ºD d”◊ $»j·÷q+<é ‘Ó*bÕs¡T. Ç+{Ï j·T»e÷ì dü‘·´Hêsêj·TD $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ‘·Tì˝À ñ+≥THêïs¡ì, Ç\T¢ n<Ó›≈£î rdüT≈£îqïyê] $esê\T

uÛ≤qT&ÉT uÛÑ>∑uÛÑ>∑.. »q+ $\$\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 2 : ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À m+&Éy˚&ç$TøÏ »q+ $˝$˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔHêïsTT. yês¡+ s√E\T>± ñc˛íÁ>∑‘·\T 42 &çÁ^\ qT+∫ 45 &çÁ^\≈£î #˚s¡T≈£î+~. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT 44 &çÁ^\ ñc˛íÁ>∑‘· qyÓ÷<Ó’+~. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ñø£ÿb˛‘·qT uÛÑ]+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. bòÕ´qT¢, ≈£L\s¡T¢ ôd’‘·+ ñ|üX¯eTq+ Çe«˝Òø£b˛‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À e&É<Óã“ ‘·–* |ü\Te⁄s¡T eTè‘·T´yê‘· |ü&çq dü+|òüT≥q\T »]>±sTT. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ e#˚à Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø±ì, u≤≥kÕs¡T\T ø±ì ùd<ä rs¡TÃø√e&ÜìøÏ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ø£˙dü bÕs¡Tÿ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·\¢&ç*¢b˛‘·THêïs¡T. y˚T ‘=*yês¡+˝ÀH˚ Ç+‘·{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T pHé ∫e] Hê{ÏøÏ eT]+‘· ô|s¡>∑e#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

øÏ≥øÏ≥˝≤&çq ã+>±s¡T <äTø±D≤\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 2 : nø£åj·T ‘·èrj·T s√Eq ã+>±s¡+ ø=qT>√\T #˚ùdÔ dü+e‘·‡sê+‘·+ es¡≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø£+‘√ X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ Á|ü»\T ã+>±s¡T ø=qT>√fi¯¢ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷bÕs¡T. nø£åj·T ‘·èrj·T s√Eq eTVü‰\øÏåà e÷‘·qT ø=*ùdÔ X¯óuÛÑø±sê´\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, n+‘·T˝Òì dü+|ü<ä\T ø£\T>∑T‘êj·Tì uÛ≤$düTÔqï Á|ü»\T X¯óÁø£yês¡+ ã+>±s¡T <äTø±D≤\≈£î |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. B+‘√ ã+>±s¡T <äTø±D≤\T ø=qT>√\T <ës¡T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. |ü~ Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ 30,050 s¡÷bÕj·T\T |ü*øÏ+~. Ç{°e\ »]–q mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ã+>±sêìï rdüT≈£îsê≈£î+&Ü $düÔø£è‘· ‘·ìF\T #˚|ü≥º&É+‘√ ã+>±s¡+ yê´bÕs¡+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*∫b˛sTT+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚düTÔ+&É≥+‘√ yê´bÕs¡düTú\ e<ä› ≈£L&Ü ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T ì\«\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºsTT. ìC≤e÷u≤ <é õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ≈£îe÷sY>∑*¢, >±+BÛ>∑+CŸ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n‘·´~Ûø£+>± ñqï ã+>±s¡T <äTø±D≤\≈£î ÄuÛÑs¡D≤\ ø=qT>√\T <ës¡T\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eTVæ≤fi¯\T nø£åj·T ‘·èrj·TqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì düMT|ü+˝À ñqï <äTsêZe÷‘·, eTVü‰\øÏåà ‘·~‘·s¡ Ä\j·÷\≈£î yÓ[¢ Á|ü‘˚´ø£ ns¡Ãq\T #˚XÊs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›

‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+ ªø±s¡Tμπø? Ç+f…*C…˙‡ XÊK n+#·Hê >∑es¡ïsY≈£î ìy˚~ø£! ñ‘ê‡Vü≤+>± {°ÄsYmdt ÁX‚DT\T HÓ’sêX¯´+˝À ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {°ÄsYmùd‡ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ÁbÕ+‘·+˝À »]–q mìïø£\ô|’ sêÁwüº Ç+f…*C…Hé‡ XÊK ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ >∑es¡ïsY≈£î düeT]Œ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. >∑‘· ãT<Ûäyês¡+ »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ kÕqT≈£L\ |òü*‘ê\T sêø£b˛e#·Ãì Ç+f…*C…Hé‡ XÊK ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. mìïø£\T »]–q 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹øÏ 59 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì ø±+Á¬>dt bÕغøÏ 27, m+◊m+≈£î Äs¡T, {°&û|”øÏ 12, ;CÒ|”øÏ 3, Ç+&çô|+&Ó+≥¢≈£î ˇø£ kÕúq+ sêe&É+‘√ bÕ≥T |ü~ kÕúHê˝À¢ |òü*‘ê\T ‘˚\Ã˝Òø£b˛j·÷eTì Ä ìy˚~ø£˝À Ç+f…*C…Hé‡ XÊK bı+<äT|ü]∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêÁwüº+˝À ñqï 17 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ |ü~ kÕúHê\T ø£∫Ñ·+>± {°ÄsYmdt ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì, πø+Á<ä+˝À sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘êï˝À¢ ñqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ πøe\+ 2 kÕúHê\T sêqTqï≥Tº Ä ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. q\¢>=+&É, uÛÑTeq–] kÕúHê\T ø±+Á¬>dt |üs¡+ ø±qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغøÏ ôd’‘·+ ¬s+&ÉT kÕúHê\T

sêqTqï≥Tº, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T ;CÒ|” U≤‘ê˝ÀøÏ yÓfi¯¢qTqï≥Tº Ç+f…*C…Hé‡ ìy˚~ø£ ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìï yÓ’mkÕ‡sY d”|”, ôV’≤<äsêu≤<é m+|” kÕúq+ m+◊m+, eT˝≤ÿõ–] ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìï {°&û|” ¬>\T#·Tø√qTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ä~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, ô|<ä›|ü*¢, ø£Ø+q>∑sY, yÓT<äø˘, »V”≤sêu≤<é, #˚yÓfi¯¢ es¡+>∑˝Ÿ, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, Hê>∑sYø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£esêZ\T {°ÄsYmdt U≤‘ê˝ÀøÏ yÓfi¯¢qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. {°ÄsYmdt Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±Dπø |ü]$T‘·yÓTÆq bÕغ>± ù|s¡T ñ+&˚~. <äøÏåD ‘Ó\+>±D˝À Ä bÕغ Á|üuÛ≤e+ HêeTe÷Á‘·+>± ñ+&˚~. nsTT‘˚ ákÕ] ÁbÕ‹ì<∏ä´+˝Òì q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À¢ {°ÄsYmdt 5 nôd+;¢ kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äì, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À ø£˙dü+ Äs¡T XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T Ä bÕغ eX¯eTe⁄‘êj·Tì Ç+f…*C…Hé‡ ìy˚~ø£

düŒwüº+ #˚dæ+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ôd’‘·+ 5 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T Ä bÕغ eX¯+ ø±qTHêïsTT. ‘ê+&É÷s¡T, $ø±sêu≤<é, |ü]–, #˚yÓfi¯¢, eT˝≤ÿõ–], y˚T&ÉÃ˝Ÿ, kÕúHê\T {°ÄsYmdt≈£î nqT≈£L\+>± ñqï≥Tº ‘˚*+~. q>∑s¡+˝Àì eTTw”sêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é kÕúHê˝À¢ ≈£L&Ü Ä bÕغ ¬>*#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tqï~ Ç+f…*C…Hé‡ ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À n+<√˝Ÿ qT+∫ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, qsê‡|üPsY qT+∫ e÷J eT+Á‹ düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶ $TqVü‰ eT–*q nìï kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt ¬>\TdüTÔ+<äì Ç+f…*C…Hé‡ XÊK düŒwüº+ #˚k˛Ô+~. Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, ìC≤e÷u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ <ë<ë|ü⁄ 75 XÊ‘êìøÏô|’>± d”≥T¢ {°ÄsYmdt U≤‘ê˝Àπø yÓfi¯¢qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. KeTà+ õ˝≤¢˝À ôd’‘·+ ákÕ] ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ nôd+;¢kÕúq+ qT+∫ bÕغ C…+&Ü m>∑Ts¡y˚j·T&É+ U≤j·T+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À d”m+ πsdüT˝À ñqï e÷J eT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶, ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, l<ÛäsYu≤ãT, ^‘ê¬s&ç¶, &ûπø ns¡TD e+{Ï yês¡T ôd’‘·+ z{$T#Ó+~Hê ÄX¯Ãs¡´b˛yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äqï yê´U≤´Hê\T ã\+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. sêÁwüº+˝À ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\ô|’ me] n+#·Hê˝À¢ yês¡T ñHêï.. {°ÄsYmdt Ä‘·à $XÊ«dü+ eT]+‘· ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTT´+<äì, ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ HÓ’sêX¯´+ ø={§º∫Ãq≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. @~ @yÓTÆHê ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì Ç+f…*C…˙‡ XÊK düŒwüº+>± ‘·q ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 20>∑+≥\ ô|’>± düeTj·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, y˚T 2 : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 31 ì+&ç, düTe÷s¡T ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ yÓ\T|ü\≈£î $düÔ]+∫+~. B+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\≈£î 25>∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡Ùq+ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T düTe÷s¡T 2øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ $düÔ]+∫+~. M]øÏ 10>∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 12>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î Äs¡T>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+&ç {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ñ<äj·T+ eT+∫˙s¡T, bÕ\T, bı+>∑*ì uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+˝À e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\≈£î Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î ô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq+ nsTTq yÓ+≥H˚ >∑<äT\T U≤∞ #˚sTT+#˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø£˝≤´Dø£{≤º˝À ‘·\˙˝≤\T düeT]Œ+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T ¬s+&ÉT>∑+≥\≈£î ô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+>± ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. yêsê+‘·|ü⁄ ùde˝…’q X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT kÕ«$Tyê]øÏ n_Ûùwø£+ ùde ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\qT 9>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$Tyê] <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹+#ês¡T. ø±>±, >∑Ts¡Tyês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 53,502eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K] ‘·>∑<äT : s¡eÇ+&çTDeT÷]Ô j·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ $<ÛäT\≈£î ìj·T$T+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\ |ü≥¢ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì sêÅc˛ºbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù mdt.$.s¡eTDeT÷]Ô nHêïs¡T. kÕúìø£ Áø±+‹ uÛÑeHé˝À Ä dü+|òüT Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. b˛*+>¥ùdºwüHé πø{≤sTT+|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T«\T kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <äs¡U≤düTÔ\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ìsêø£]düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï ñ‘·Ôs¡T«˝Ò$ ñqï≥T¢ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì á |ü]dæú‘·T˝À¢ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <äs¡U≤düTÔ\T Çe«≈£î+&Ü yê]ì z≥T≈£î <ä÷s¡+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ >∑+≥ eTT+<äT es¡≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. z≥s¡T #Ó’‘·q´+ ù|s¡T‘√ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ á $wüj·T+˝À #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛*+>¥ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ dæã“+~ Hê\T>∑Ts√E\ bÕ≥T bÕ˝§ZHê*‡ ñqï+<äTq n+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± &û@,{°@ n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nHês√>∑´, Ç‘·s¡ düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\≈£î yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+∫ yê] kÕúq+˝À |ü⁄s¡Twüß\qT πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ù|&Ü&É Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\+‘ê mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ñqï düeTj·T+˝À ÄØ«m+ ø±sê´\j·T+ yês¡T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\T yê]¸ø£ ‘·ìF\T #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï |ü⁄q düMTøÏå+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ä dü+|òüT mdt.#·+Á<äX‚K+,&ç. ∫ìïø£èwüí, _.s¡$≈£îe÷sY, _.$.@ Hêj·TT&ÉT, m+.»>∑H√àVü≤qsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑es¡ïsY bÕ\q˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· @B? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : sêh b˛©dt j·T+Á‘ê+>∑+ |üìrs¡T düÁø£eT+>± ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑es¡ïsY bÕ\q˝À bÕ\q bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñ+&Ü\ì, nsTT‘˚ n+<äT≈£î _Ûqï+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=+<äs¡T b˛©düT\T yê] ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´+>± b˛*+>¥ s√Eq ‘êqT _C…|æ H˚‘·ô|’ <ë&ç #˚XÊqì, ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. b˛©düT\ e´eVü‰s¡XË’*‘√ ø=+<äs¡T H˚‘·\≈£î rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘êqT me]ô|’ <ë&ç #˚j·T˝Ò<äì, nsTT‘˚ b˛*+>¥ s√Eq ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔqï Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\qT ‘·eT nqT#·s¡T\T n&ÉT¶≈£îqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nHêïs¡T. ø±˙ mes¡÷ <ë&çøÏ bÕ\Œ&É˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘·qô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ãHêsTT+∫ b˛©düT\T y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T, mes¡T me]ì ø={≤ºs√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì,

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· MôV≤#Y b˛©düT\ rs¡Tô|’ ndüVü≤q+ Äj·Tq nHêïs¡T. ø={Ϻq yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷* ‘·|üŒ, |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº ñqï ‘·eTô|’ ø±<äì nHêïs¡T. ø=+<äs¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\T _C…|æøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]dü÷Ô ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêh|ü‹ bÕ\q n+fÒ b˛©düT ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#·&Éy˚Tqì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Ç≥T Á|ü»\≈£î, n≥T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· b˛©düT\≈£î ñ+<äì, nsTT‘˚ yêπs ‘·|ü⁄Œ>± e´eVü≤]ùdÔ m˝≤ Á|ü•ï+#ês¡T. >∑es¡ïsY bÕ\q n+fÒ b˛©düT ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#·&É+ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± n+ãsYù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚düTÔqï øÏwüHé¬s&ç¶øÏ nqT≈£L\+>± Ç+≥*C…Hé‡ &çmd”Œ e´eVü≤]+#ês¡ì nHêïs¡T. n˝≤+{Ï n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ bÕ≥T yÓ’ø±bÕ

13y˚\ ø√≥¢ yê]¸ø£ ˝À≥T‘√ d”e÷+Á<Ûä! »j·TÁ|üø±wtHêsêj·TD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, y˚T 2 : sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À 13y˚\ø√≥ ¢s¡÷bÕj·T\ yê]¸ø£ ˝À≥T‘√ d”e÷+Á<Ûä sêÁwüº+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T<äì ˝Àø˘dü‘êÔ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±wtHêsêj·TD Á|üø£{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ bÕÁ‹πøj·TT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2012-13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 20y˚\ ø√≥¢s¡÷bÕj·T\ Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î düeT≈£Ls¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. 7y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ôV’≤<äsêu≤<é Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡Tà #˚düTÔ+&É>±, $T–*q 13y˚\ ø√≥T¢ sêÁwüº+˝Àì $T>∑‘ê õ˝≤¢\≈£î |ü+|æD° #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q H˚|ü<∏ä´+˝À pHé ¬s+&√ ‘˚B á Ä<ëj·T+ d”e÷+Á<Ûä≈£î sê<äHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q eTT–dæq n<Ûë´j·TeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· mìïø£\T z≥T¢, H√≥T¢ Á|ü<Ûëq @C…+&Ü>± »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± $uÛÒ<ë\T ‘·˝…‹Ô‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ≈£î˝≤\ ÁbÕ‹|ü~ø£q $<Û˚«cÕ\T #Ó\πs>∑T‘·T Hêïj·Tì nHêïs¡T. sê»ø°j·TbÕغ\ eT<Ûä´ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq sê»ø°j·T Áø°&É »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. e÷s¡TŒø√düy˚T mìïø£˝À¢ ˝Àø˘dü‘êÔ b˛{Ï#˚düTÔ+<äì C…|æ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø=ÿø£ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 20ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃ#˚düTÔHêïs¡ì, áy˚Ts¡≈£î ¬>\Tbı+~q Hêj·T≈£î\T @ y˚Ts¡≈£î Á|üC≤ùde #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. düeTj·T+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ πøe\+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷Á‘·y˚T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïeTì, düeTj·T+ ñ+fÒ Á>±eTÁ>±e÷q Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø±eT\T #˚|üfÒºyês¡eTì nHêïs¡T. mìïø£\T n~Ûø±s¡+ ø√dü+>±ø£, Á|ü»\ ø√dü+ #˚|ü{≤º\ì á y˚Ts¡≈£î Á|ü»\T düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Hêj·Tø£‘ê«ìï mqTïø√yê\ì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú yÓ’$ sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~ÛH˚‘· »>∑Héô|’ ≈£L&Ü ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $#·Ã\$&ç>± <√#·T≈£îqï Á|üC≤kıeTTàqT n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+ <äT≈£î ÇcÕºsê»´+>± |ü+|æD° #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. &ÉãT“, eT<ë´ìï düs¡|òüsê #˚dü÷Ô z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêï&Éì Äj·Tq nHêïs¡T. »>∑Hé eT+∫ bÕ\q n+~kÕÔq+fÒ Á|ü»\T qy˚Tà |ü]dæú‹˝À ˝Òs¡ì nHêïs¡T. <√|æ&ç <=+>∑>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q »>∑HéqT Á|ü»\T qeTàs¡ì nHêïs¡T. eTTK´+>± _C…|æ, {Ï&ç|æ bı‘·TÔ n|ü$Á‘· bı‘·Ôì nHêïs¡T. yÓ÷&û n~Ûø±s¡+˝À eùdÔ nsê#·ø£‘·«+ sê»´y˚T\T‘·T+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ‘êqT Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯flqì düŒwüº+#˚XÊs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~, ‘Ó∫Ã+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ n+<ä] C≤‘·ø±\T áHÓ\ 16q ‘˚\T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. z≥T me]øÏ y˚dæ+~ #Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äì Äj·Tq #·+Á<äu≤ãTqT<˚›•+∫ nHêïs¡T. ‘êqT me]øÏ z≥Ty˚dæ+~ #·+Á<äu≤ãT˝≤ #Ó|üŒqì MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T.

C…’\T˝À ñ+&Ü*‡q »>∑Hé eTTK´eT+Á‘ê! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 2 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ø=+&ÉyÓ\>±&É, kÕ]|ü*¢, dü‹yê&É Á>±e÷˝À¢ {°&û|” õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düTyê«&É s¡$X‚KsY n<Ûä´ø£å‘·q $»j·Tq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú |æ.nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \ø£å\ ø√≥T¢Á|üC≤<ÛäHêìï \÷{° #˚dæq <√|”&û <ës¡T\qT á mìïø£˝À¢ z≥T‘√ ‹|æŒø={≤º\ì nHêïs¡T. C…’\T¬øfi¯fl&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñqï »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ ø√dü+ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì nXÀø˘ $eT]Ù+#ês¡T. <√|ü&û, \÷{° <ës¡T\T á sêÁcÕºìï |ü]bÕ*+#˚<ë nì e÷{≤¢&Üs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ Á|ü»\≈£î eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. HÓ*¢eTs¡¢ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ nuÛÑ´ ]ú |ü‹yê&É Hêsêj·TDkÕ«$T Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n&ɶ<ës¡T˝À¢ |ü<äe⁄\T #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’j·TkÕ‡sYd”|” Hêj·T≈£î\T $|òü\ j·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. düuÛÑ˝À bÕغ eT+&É\ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT π><Ó\ sêC≤sêe⁄, ndæ]Hêj·TT&ÉT, Ä~Hêsêj·TD, u≤ã÷sêe⁄ |æ.yÓ+ø£≥sêe⁄, ã\sêeT÷à]Ô Hêj·TT&ÉT, s¡eTD, sêõHêj·TT&ÉT, dü‘·´Hêsêj·TD, d”‘·+Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ø√\>∑≥¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 2 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <Ûäs¡à|ü⁄]˝À yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ø√\>∑≥¢ bÕ<äj·÷Á‘·ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà Á|üdü+>∑+‘√ Á|ü»˝À¢ Ä‘·à $XÊ«dü+ eT]+‘· ô|]–+<äHêïs¡T. ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ Á|üC≤ùdy˚ |üs¡e÷e~Û>± ñqï Hêj·T≈£î\qT Á|ü»\T eT]∫b˛s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢, düyÓTÆø±´+Á<Ûä πødüT\ m‹Ôy˚‘· e+{Ï Vü‰MT\T Á|üø£{Ï+#·&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغH˚‘·\T neHê|ü⁄ $»jYT, >∑Tsêq nj·T´\T, >∑D|ü‹sêe⁄, π><Ó\ lqT, |ü‹yê&É lsêyéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùdø£]+∫ $#ê]kÕÔeTHêïs¡T. |ü≥Tºã&çq eT<ë´ìï mø£‡sTTCŸ d”◊ ls¡+>∑+ <=s¡, dæã“+~ b˛©dt ùdºwüHé˝À |ü]o*+∫ $esê\qT kÕúìø£ d”◊øÏ n|üŒ–+#ês¡T. $#ês¡D nq+‘·s¡+ ì+~‘·T\ô|’ mø£‡sTTCŸ n+&é ]Á|üC…+fÒwüHé Ä|òt |”|ü⁄˝Ÿ‡ j·÷≈£îº (z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ ô|fÒº πødüT) qyÓ÷<äT #˚j·TqTqï≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ã÷s¡® eT+&É\+ »+>±\e\dü˝À 1400 ©≥s¡¢ u…\¢+eP≥, Hê≥TkÕsêì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. 14 bÕ¢dæºø˘ Á&ÉeTTà˝À¢ ì\« ñ+∫q kÕsêì n<˚ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eTkÕq|ü⁄{Ϻ eTVæ≤fi≤ eT+&É* düVü‰j·T+‘√ yÓ[¢ |ü≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T.

Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑ø£+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ &ÉãT“\T, eT<ä´+, ãVüQeT‘·T\T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î z≥s¡T¢ ˝§+>∑e<ä›ì mìïø£\ ì|òü÷y˚~ø£ sêh ø√Ä]¶H˚≥sY |æ.ø£qø£s¡‘·ï+ ø√sês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·≥ºdüuÛÑ\T ≈£îuÒs¡T\ düuÛÑ\T>± Á|üC≤kÕ«eT´+ <ÛäqkÕ«eT´+>± e÷]+<äHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T ≈£î≥T+ã bÕغ\T>± e÷sêj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ≈£î\+, eT‘·+, uÛ≤wü, ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± z≥s¡T¢ düeTs¡Tú\qT, ìC≤j·Tr |üs¡T\qT mqTïø√yê\ì ø√sês¡T. Á|ür mìïø£˝À¢ ñ∫‘· eT<ä´+ |ü+|æD° #˚j·T&É+ <ë«sê 7 XÊ‘·+ j·TTe‘· ø=‘·Ô>± eT<ë´ìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ n+#·Hê\T #ÓãT‘·THêïj·THêïs¡T. z≥T≈£î H√≥T, eT<ä´+ |ü+|æD° #˚ùd bÕغ\qT, nuÛÑ´s¡Tú\qT z&ç+∫ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ø±bÕ&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. mìïø£\ nÁø£e÷\T, ìã+<Ûäq\ ñ\¢+|òüTq\ô|’ 1950 {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãs¡T≈£î bò˛qT <ë«sê |òæsê´<äT #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£˙«qsY ø=+ø±´q y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ø√ø£˙«qsY |æ.»>∑H√àVü≤Hésêe⁄, düuÛÑT´\T Hê>∑uÛÑ÷wüDsêe⁄, ¬ø.s¡eTDeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±]>± ø±∞Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 2 : ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T ÇHé#ÛêsY® |ü]bÕ\Hê~Ûø±]>± _-$uÛ≤>∑+ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T m+.ø±∞Á|ükÕ<é≈£î n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚kÕs¡T. |ü]bÕ\Hê~Ûø±]>± |üì#˚dæq mHé.\ø£ÎDsêe⁄ |ü<äM$s¡eTD H˚|ü<∏ä´+˝À ø±∞Á|ükÕ<é≈£î n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T Ç#êÃs¡T.

5 ˝À>± |ò”E #Ó*¢+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : áHÓ˝≤Ks¡Tq »s¡T>∑qTqï Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ n&Ü«qT‡ dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î Á|üdüTÔ‘·+ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À ‘·|æŒq $<ë´s¡Tú\T áHÓ\ 5e ‘˚B˝À>± |ò”E #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äì ÄsY◊z nqïeTà ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å˝À¢ ‘·≈£îÿe e÷s¡Tÿ\T e#êÃj·Tì uÛ≤$düTÔqï $<ë´s¡Tú\T e÷s¡Tÿ\ |ü⁄q'˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î, düe÷<Ûëq |üÁ‘ê\ |ü⁄q'|ü]o\q≈£î áHÓ\ 6‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*‡ ñ+<äì $e]+#ês¡T. ˇø√ÿ düu…®≈£îº≈£î s¡÷.600\qT |ò”E øÏ+<ä #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î #·]Á‘· ñ+~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, y˚T 2 : lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î ˇø£ #·]Á‘· ñ+<äì d”|”◊ m+m˝Ÿ sêh ø±s¡´<ä]Ù mHé.eT÷]Ô nHêïs¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+ –]»q ¬s’‘ê+>∑+ ñ<ä´e÷\ ¬>&ɶ nHêïs¡T. bÕ\≈£î\T n_Ûeè~Δ˝À õ˝≤¢qT $düà]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. d”|”◊ m+m˝Ÿ <˚X¯yê´|üÔ+>± 83 kÕúHê\˝À b˛{° #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT m+|” kÕúHê\T, 4 nôd+;¢ kÕúHê\˝À b˛{°#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\˝À ¬>*∫ Á|üC≤düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _.yêdüT<˚esêe⁄, {Ï.düHê´dæsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+düÿè‘· ø£fi≤XÊ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq y˚dü$ •ø£åD≤ •_s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 2 : ì‘·´+ <Ó’eHêeTdüàs¡D ùdyêdü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰sêC≤ Á|üuÛÑT‘·« dü+düÿè‘· ø£fi≤XÊ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq y˚dü$ •ø£åD≤ •_s¡+˝À Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY dæ.dü«|üï ôV’≤+<ä$ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\u≤*ø£˝À¢ Ä<Ûëà‹àø£ uÛ≤eq\T ô|+bı+~+∫, yê]øÏ eTq dü+düÿè‘· dü+Á|ü<ëj·÷\qT ‘Ó*j·TC…|üŒ&Éy˚T á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\ ñ<˚›X¯eTHêïs¡T. 21s√E\bÕ≥T »]π> •ø£åD •_s¡+˝À |æ\¢\≈£î dü÷s¡´ qeTkÕÿsê\T, dü+düÿè‹ uÛ≤wüô|’ ne>±Vü≤q, uÛÑøÏÔ ^‘ê˝≤|üq˝À •ø£åD ÇkÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT ùde≈£î\T, |æ$ qs¡dæ+Vü≤sêE, |æ.Hêsêj·TD kÕ«MTJ, z+ø±s¡eT÷]Ô |æ. ñe÷X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ e´j·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, y˚T 2 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡+ e´j·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY _.sêe÷sêe⁄ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sYø±sê´\j·T+˝À M&çjÓ÷ düπs«˝…’Hé‡, M&çjÓ÷ eP´$+>¥, kÕº{Ïdæºø˘ düπs«˝…’Hé‡, |òü¢sTT+>¥kÕÿ«&é, nøö+{Ï+–ø, e´j·T |ü]o\q ãè+<ë\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ¬ø.$.yÓ+ø£≥•e, mìïø£\ &ç{° _. nbÕŒsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥sY ‘·|æŒq yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ |üØøå± |òü*‘ê˝À¢ ‘·|æŒq $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ n‘·´edüs¡+>± Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\ ìs¡«Vü≤D≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯¢qT õ˝≤¢ eè‹Ô$<ë´XÊU≤~Ûø±] |æ.bÕbÕsêe⁄, ÄsY◊z nqïeTà\T Ä<˚•+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, >∑Ts¡T≈£î\, Ä<äs¡Ù pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯¢‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ˝≤Ks¡Tq »]π> n&Ü«qT‡ dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î áHÓ\ 5 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ ñ+<äì n‘·´edüs¡+>± $<ë´s¡Tú\≈£î #˚s¡y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT düu…®≈£îº\T ‘·|æŒq $<ë´s¡Tú\ MT<ä Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+∫ yê]ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫ yês¡T á$&É‘·˝ÀH˚ ñrÔs¡Tí\j˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+ Äj·÷ 15 ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ e÷Á‘·+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ eTT+<äT≈£îkÕ>±\ì, ˝Òì|üø£å+˝À ‘·s¡Tyê‹ s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± rdüT≈£îH˚ #·s¡´\≈£î uÛ≤<äT´\T ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì |üs√ø£å+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


, uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥¢qT mìïø£\ |ü]o\≈£î\≈£î $e]+∫q ø£˝…ø£ºsY b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î n<∏ë]{° ø£$T{°πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+ ÄyÓ÷<ä+ b˛*+>¥Ç+&ç j·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+|üP´≥sY |üesY bÕsTT+{Ÿ Áô|C…+fÒdüHé <ë«sê mìïø£\ X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº n<∏ë]{° @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<äeT+Á‹es¡Z+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ $wüj·T+˝À ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ìyêdü+˝À πø+Á<äeT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+ »]–+~. |ü<äø=+&ÉT eT+~ düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº n<∏ë]{°ì @sêŒ≥T#˚dü÷Ô πø+Á<ä

ø√&ÉTeT÷s¡T nôd+;¢ |”sƒêìøÏ b˛{≤b˛{°! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, y˚T 2 : ø√&ÉTeT÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z d”≥T ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{≤ b˛{° Á|ü#ês¡+‘√ Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î ø£+#·Tø√≥>±.. ô|{Ϻ+~ ù|s¡T>±... ìqï{Ï es¡≈£î kÕ>∑T‘·÷ e∫Ã+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ dü+Jej·T´ qT+&ç ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿsY¬s&ç¶ es¡≈£î Çs¡Te⁄s¡T eTTK´eT+Á‘·T\qT ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n+~+∫+~. nsTT‘˚ sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú, ∫‘·÷Ôs¡T myÓTà˝Ò´ eTTs¡∞ ø£èwüí mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À e∫Ãq nHÓ’ø£´‘· e\¢ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£ì|æk˛Ô+~. n˝≤π> sêÁwüº $uÛÑ»q˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nqTdü]+∫q rs¡Tô|’ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T >∑TÁs¡TeT+≥THêïs¡T. Ç<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç yÓ’j·TkÕ‡sY bÕغ˝ÀøÏ #˚]q m+.eTDÏ>±+BÛ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. eTDÏ>±+BÛ ‘·+Á&ç •U≤eTDÏ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± mìïø£j·÷´s¡T. ~e+>∑‘· •U≤eTDÏ kÕqTuÛÑ÷‹‘√ eTDÏ>±+BÛ z≥s¡¢qT Äø£]¸düTÔHêïs¡T. B+‘√ yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, ø±+Á¬>dt bÕغ eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq b˛{° »s¡>∑qTqï~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Á|ü#ês¡+ »]–+~. Ç<˚ es¡Tdü˝À {Ï&ç|æ, _C…|æ‘√ bı‘·TÔ‘√ _C…|æ nuÛÑ´]ú>± πsDTø£eTà ø£eT\+ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·÷\ì Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+~. á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 20y˚\ 829eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. á ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø£s¡÷ï\T s¡÷s¡˝Ÿ, dæ.u…\>∑˝Ÿ, >∑÷&ÉTs¡T‘√ ø√&ÉTeT÷s¡T ø£*ùd ñ+~.

ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\qT ‘·ìF #˚dæq ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, y˚T 2: m˝Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $Twüq¢qT uÛÑÁ<ä|ü]#˚ ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\qT õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ‘·ìø° #˚XÊs¡T. qsê‡|üPsY, dü+>±¬s&ç¶, |ü{≤Hé#Ós¡T, yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£esêZ\ á$m+\T uÛÑÁ<ä|ü]#˚ ^‘·+ $X¯«$<ë´\j·÷ìï Hêsêj·TDUÒ&é, <äTu≤“ø£, >∑CÒ«˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\T uÛÑÁ<ä|ü]#˚ m+mHéÄsY yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ M&çjÓ÷Á>±|òæ #˚dü÷Ô b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T ˝Ò<ë yê] mìïø£\ @C…+≥¢ düeTø£å+˝À ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\qT d”˝Ÿ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\qT d”˝Ÿ #˚ùd eTT+<äT ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À $<äT´‘Y ø£HÓø£åq¢qT ‘=\–+#ê\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\qT d”˝Ÿ #˚dæq nq+‘·s¡+ kÕsTT<Ûä <äfi≤\#˚ Á|ü‘˚´ø£ >±sY¶‡qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ yÓ’|ü⁄ n|ü]∫‘·T\qT nqTeT‹+#·e<ä›ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y, $$<Ûä ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

á$m+\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, y˚T 1 : >∑‘· HÓ\ s√E\T>± es¡dü>± »]–q eT÷&ÉT mìïø£\ |òü*‘ê\T eTs√ |ü~ s√E˝À¢ yÓ\Te&ÉqT+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘Y u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T, á$m+ j·T+Á‘ê\˝À ñ+~. >∑‘· e÷]à 30e ‘˚Bq »]–q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T, @Á|æ˝Ÿ 6, 11e ‘˚B\˝À »]–q m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\T, @Á|æ˝Ÿ 30e ‘˚Bq »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&É˝Ò<äT. M{Ïø√dü+ b˛{° |ü&ɶ nuÛÑ´s¡Tú\T |òü*‘ê\ ø√dü+m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T #·÷düTÔHêïs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\‘√ y˚T 12q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\T, 13q m+|æ{°d”, »&ûŒ{°d” |òü*‘ê\T, 16q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\ |òü*‘ê\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£˝ á$m+ j·T+Á‘ê\qT ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ kÕúìø£ &ç#Y|ü*¢ eT+&É\+ dæm+dæ ø£fi≤XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

3q eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ‡ C≤Øì Äù|j·T+&ç

eT+Á‹es¡Z+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫ πø+Á<ä+ qT+∫ 90 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ìs¡ísTT+∫q düeTj·T+˝À ìØí‘· ø±\e´e~Û˝À ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ |üP]Ô #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î »\eqs¡T\XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕC…≈£îº |üqT\qT #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n<∏ë]{° ù|]≥ ôdŒwü˝Ÿ |üs¡Œdt yÓVæ≤øÏ˝Ÿ @sêŒ≥T≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

nq+‘·|ü⁄s¡+, y˚T 1 : á HÓ\ @&Ée »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ mìïø£\ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚|ü{Ϻq b˛*+>¥ @sêŒ≥¢qT, uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥¢qT &Ü«e÷ MT{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ˝Àπøwt≈£îe÷sY, md”Œ ôd+~∏˝Ÿ≈£îe÷sY, dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD

»>∑Héô|’H˚ n+<ä] <äèwæº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 : d”e÷+Á<Ûä˝À n+<ä] <äèwæº yÓ’mkÕ‡sY d”|” n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤H é¬s&ç¶ô|’H˚ ñ+~. $»j·Trsê\≈£î bÕغì #˚s¡TkÕÔsê ˝Ò<ë nqï<ëìô|’H˚ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+ sƒ¡ HÓ\ø=+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sê»qï sê»´+ ‘·eT‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Vü‰MT Çdü÷Ô Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. Äj·Tq≈£î yÓqTï<äqTï >± ‘·*¢ $»j·T\øÏåà, k˛<ä] wü]à\ eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ms¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï s√&éc˛\T, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î »q+ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. ø±>± d”e÷+Á<Ûä˝À nìï s¡ø±\ düπs«\T ôd’‘·+ »>∑Héπø nqT≈£L\+>± sêe&É+‘√ yÓ’mkÕ‡sY ÁX‚DT\T ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì nìï õ˝≤¢˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” yÓTC≤]{° kÕúHê\T ekÕÔj·TH˚ BÛe÷qT Ä bÕغ H˚‘·\T Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡y˚T <Û˚´j·T+>± Á|ü#êsêìï »>∑Hé eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±.. ‘Ó\+>±D˝À mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ Çø£ Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\˙ï d”e÷+Á<Ûäô|’H˚ <äèwæº kÕ]+#êsTT. ¬>\Tù| \ø£å´+>± bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT. C≤rj·T bÕغ\T, ≈£L≥eTT\T C≤rj·T kÕúsTT Hêj·T≈£î\‘√ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔ+fÒ ÁbÕ+rj·T bÕغ\T e÷Á‘·+ bÕغ˝Àì eTTKT´\‘√ bÕ≥T d”ìj·Ts¡T¢ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” |ü]dæú‹ Ç+<äT≈£î Á|ü‘·´ø£å ì<äs¡Ùq+. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt bÕغ á |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+fÒ , d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” n<˚ $<Ûä+>± eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. d”e÷+Á<Ûä˝À eTT+<äT qT+∫ <ä÷≈£î&ÉT Á|ü<ä]Ù+∫q »>∑Hé Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü n<˚ <ä÷≈£î&ÉTqT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡T. ‘êqT ìs¡«Væ≤+#˚ s√&éc˛\≈£î, uVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î »q+ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*edüTÔ

$»j·TeTà, wü]à\ ôd’‘·+ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ ñ‘ê‡Vü≤+˝À bÕغ ÁX‚DT\T Hêïs¡T. nìï õ˝≤¢\qT ø£*j·T‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. sê»qï sêC≤´ìï n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔqqï ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ø±>± d”e÷+Á<Ûä˝À nìï s¡ø±\ düπs«\T ôd’‘·+ »>∑Hé≈£î nqT≈£L\+>±H˚ sêe&É+‘√ yÓ’mkÕ‡sY d”|” Á|ü#ês¡+˝À eT]+‘· <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&綑√ bÕ≥T bÕغ ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ bı+–bıs¡T¢‘√+<äH˚ #ÓbÕŒ*. d”e÷+Á<Ûä˝Àì nìï õ˝≤¢˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ ‹s¡T>∑T˝Òì yÓTC≤]{° edüTÔ+<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêï sTT. s√&éc˛\T, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\˝À »Hê\≈£î ‘·q y˚Tìô|òk˛º >∑T]+∫ $e]dü÷Ô ‘·eTyÓ’|ü⁄ eTs¡\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î $X‚wü ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· d”e÷+Á<Ûä˝À ñqï ÁbÕ+rj·T bÕغ nqï uÛ≤eq ø£*Œ+∫+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓ’mkÕ‡sY d”|” ‘Ó\+>±D ˝Àq÷ Á|ü»\ Ä<äs¡D bı+<˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>±H˚ n~Ûø£ kÕúHê\˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝ÀøÏ ~+|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î X¯‘· $<Ûë\ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. C≤rj·T bÕغ\ eT<䛑·TqT ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î X¯øÏÔøÏ $T+∫q e´eVü‰sê\qT ø=qkÕ–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغøÏ mø£ÿ&É˝Òì Ä<äs¡D \_Û+#·&É+‘√ bÕ≥T »>∑Hé ≈£î≥T+ã+ô|’ $XÊ«kÕìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· Ä ≈£î≥T+u≤ìï ø±+Á¬>dt bÕغ |ü\T s¡ø±\T>± ∫Á‘· Væ≤+dü\≈£î >∑T] #˚dæ+<äH˚ C≤* ≈£L&Ü

Á|ü»˝À¢ <ë–ñ+~. M≥ìï+{Ï˙ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì bÕغøÏ ‹s¡T˝Òì yÓTC≤]{° \_ÛdüTÔ+<äì bÕغ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|ü»\ qT+∫ ≈£L&Ü á s¡ø£yÓTÆq Ä<äs¡D \_Û+#·&É+ Ç+<äT≈£î eT]+‘· ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡Tk˛Ô+~. bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi‚¢+<äT≈£î Ä bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. $»j·TeTà, wü]à\ ôd’‘·+ d”e÷+Á<Ûä˝À düT&ç>±* |üs¡´≥q\T #˚dü÷Ô Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ Á|üdü+–düTÔHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäqT eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+#·T≈£îì yês¡T ‘·eT Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ì‘·´+ Á|ü»\ eT<Ûä´˝À á ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü+ã+ ~Û+∫q yês¡T ˇø£s¡T Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+ #˚˝≤ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·T≈£î+≥T Hêïs¡T. B+‘√ ì‘·´+ »q+ eT<Ûä´˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‹s¡T>∑T˝Òì <ä÷≈£î&ÉTqT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. B+‘√ bÕغøÏ mø£ÿ&É˝Òì Ä<äs¡D‘√ bÕ≥T Á|ü»\ qT+∫ nìï s¡ø±\T>± eT<䛑·T \_ÛdüTÔ+&É≥+˝À ÁX‚DT\T ñ‘ê‡Vü≤+>± eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïsTT. @~ @yÓTÆHê Á|ü#ês¡+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” nìï bÕغ\πø eTT+<ä+»˝À ñ+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

<˚X¯+, ;CÒ|”\≈£î z≥T y˚j·T+&ç: ø£Á] sêeTkÕ«$T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T2: 7q »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ;CÒ|” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚j·÷\ì õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù ø£Á] sêeTkÕ«$T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ yÓqTø£ã&çq ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ esêZìï ;d”˝À¢ #˚s¡Ã&ÜìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Vü‰MT Ç#êÃ&Éì #ÓbÕŒs¡T. @{≤ yÓsTT´ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T ≈£L&Ü ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±|ü⁄\qT ;d”\˝À #˚s¡Ã&ÜìøÏ sêC≤´+>∑ dües¡D nedüs¡+. πø+Á<ä+˝À m˙¶j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘√H˚ ]»πs«wüHé≈£î nedüs¡yÓTÆq sêC≤´+>∑ dües¡D #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì sêeTkÕ«$T nHêïs¡T. ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ es¡Z n_Ûeè~ΔøÏ ]»πs«w üHé kÕ<Ûäq≈£î sêqTqï mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝Àì nôd+;¢, ˝Àø£düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\qT ô|<ä› yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì sêeTkÕ«$T ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À <ëdü+ >√bÕ\ø£èwüí, j·TqeT\ |ü<äàsêE, bÕ*XË{Ϻ >∑DÒwtu≤ãT, q˝≤¢ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, kÕ<ÛäHê\ eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î s¡TDe÷|ò” : #·+Á<äu≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, y˚T 2 : d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T dü«sêí+Á<Ûä ø±yê˝À, kÕÿe÷+Á<Ûä ø±yê˝À ‘Ó\TdüT≈£îH˚ düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥ºD+˝À »]–q m˙¶m $»j·TX¯+Ksêe+ düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯fl qT+&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕÿe÷+Á<Ûä>± e÷]+<äHêïs¡T. >∑T»sê‘Y˝À düsê›sY e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ ñ<ä´eT+˝À õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê&Ó’q ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ì mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ z&ç+∫+<äì nHêïs¡T. Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T #˚|ü{Ϻq n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì |æ$ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ bÕ]úe<˚XÊìï bÕغ Ä|ò”dt˝ÀøÏ nqTeT‹+#·˝Ò<äHêïs¡T. sêh+˝À #·+Á<äu≤ãTqT, πø+Á<ä+˝À _C…|æì ¬>*|æ+#ê\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ s√uÀ˝≤ Á|üe]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q kÕ«‹ nH˚ $<ë´]ú #ÓHÓ’ï ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À u≤+ãT ù|\T&ÉT˝À eTè‹ #Ó+<ä&É+ô|’ Äj·Tq $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ñÁ>∑yê<äT\T ô|#·Ã]*¢ b˛‘·THêï πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. H˚{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ <˚XÊìï n_Ûeè~ú|ü<∏ä+yÓ’|ü⁄ rdüT≈£îyÓfi‚fl dü‘êÔ qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ ñ+<äì nHêïs¡T. n+<äTe\¢ sêh+˝À {Ï&ç|æ, πø+Á<ä+˝À _C…|æì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\≈£î <äø£ÿì d”≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ø£s¡÷ï\T, y˚T 2 : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì Çs¡Te⁄s¡T dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\≈£î {Ϭø{Ÿ \_Û+#·˝Ò<äT. B+‘√ bÕD´+ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ~>±s¡T. Ä{À >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·÷\ì Äj·Tq Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü‹Ôø=+&É {Ï&ç|æ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ø=qkÕ–q ¬ø.á. Á|üuÛ≤ø£sY Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q k˛<äs¡T&çøÏ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø£s¡÷ï\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

Ä~˝≤u≤<é, y˚T 2 : es¡Tdü>± e∫Ãq eT÷&ÉT mìïø£\qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À õ˝≤¢ b˛©dtXÊK $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ ø√&é neT˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. es¡dü>± |ü⁄s¡bÕ\ø£, »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ï|æ, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT düeTs¡úe+‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À b˛©dtXÊK ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ »]π> es¡≈£î õ˝≤¢qT ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüTø=ì eTTeTàs¡+>± ‘·ìF\T, ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤e+ ñ+&É&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘ê\qT, õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT›\˝À Á|ü‘˚´ø£ #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ≈£L+_+>¥qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n‹düeTkÕ´‘·àø£, düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT eTT+<äT>± >∑T]Ô+∫ ã+<√ãdüTÔ |ü{Ïwüº+>± @sêŒ≥T #˚dæ+~. mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ø£]ƒq+>± neT\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ πødüT\T ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚dæ+~. mìïø£\ ã+<√ãdüTÔ˝À kÕúìø£ b˛©düT\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ b˛©düT\T ≈£L&Ü $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì 3600 eT+~ b˛©dt dæã“+~‘√ bÕ≥T $T>∑‘ê sêÁcÕº˝À¢ì 6,200 eT+~ b˛©düT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á mìïø£\˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 1.73 ø√≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T ô|<ä›m‘·TÔq eT<ä´+ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. nÁø£eT s¡yêD≤, eT<ä´+ ‘·j·÷Ø, neTàø£+ #˚dæq yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. mìïø£\ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì 374 eT+~ô|’ 163 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 45 #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T#˚dæ yêVü≤Hê\qT eTTeTàs¡+>± ‘·ìF #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T sêÁ‹+ãefi¯ófl >∑d”Ôø±#ês¡T. >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì$<Ûä+>± es¡Tdü>± eT÷&ÉT mìïø£\T sêe&É+, yê{Ïì düyê˝Ÿ>± rdüT≈£îì |üø£&É“+&û>± @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+˝À b˛©dtXÊK |üP]Ô>± dü|òü\yÓTÆ+~. á eT÷&ÉT mìïø£\˝À m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü, Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T ùd«#·Ã¤>± z≥Ty˚ùd $<Ûä+>± yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#·&É+˝À b˛©dtXÊK ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~.

ô|s¡T>∑T‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

Ä~˝≤u≤<é, y˚T 2 : õ˝≤¢˝À ñc˛íÁ>∑‘·\T s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ Á|ü»\T u…+uÒ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 39 &çÁ^\T ñ+&É>±, X¯óÁø£yês¡+ ˇπøkÕ] 44 &çÁ^\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹s√E ˇø=ÿø£ÿ &çÁ^ ô|s¡T>∑T‘·÷ m+&É\T eT+&çb˛e&É+, eTs√yÓ’|ü⁄ $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Á|ü»\T ñø£ÿb˛‘·‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ ‘·sê«‘· s√&É¢˙ï ìsêàqTwü+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. kÕj·T+Á‘·+ 6 <ë{Ï‘˚ ‘·|üŒ Á|ü»\T ãj·T≥≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT s√E\˝À e&É<Óã“‘√ q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. y˚T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À m+&É*˝≤ ñ+fÒ sêqTqï s√E˝À¢ ñc˛íÁ>∑‘·\T eT]+‘· ô|]π> neø±XÊ\T ñ+{≤j·Tì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ˇø£s¡T eTè‹, Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T

bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥T Ä•+∫ ∫e]˝À ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îì bÕغ˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. ‘·q k˛<äs¡T&ÉT {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú ¬ø.á. Á|ü‘ê|t mìïø£˝À¢ z≥T y˚j·÷\ì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> ‘·q ô|<ä›qï ¬ø.á. ø£èwüíeT÷]Ô |ü‹Ôø=+&É myÓTà˝Ò´>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ¬ø.á. Á|üuÛ≤ø£sY &√Hé, |ü‹Ôø=+&É\≈£î ‹s¡T>∑T‘·÷ {Ï&ç|æ >∑Ts¡TÔ nsTTq ôd’øÏ˝ŸqT ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>±, Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛{°˝À ñqï ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ◊<äTe÷s¡T¢ myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ>±s¡T. á kÕ] yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, {Ï&ç|æ\ {Ϭø{Ÿô|’ b˛{° #˚j·÷\ì nqT≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\T ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ Ç+&çô|+&Ó+≥T>± ã]˝À ~>∑&É+ $X‚wü+.

mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

Ä~˝≤u≤<é, y˚T 2 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ |òü*‘ê\ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\T, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ »]–q mìïø£\T b˛{≤b˛{°>± »]>±sTT. Á|ü<Ûëq bÕغ\T á mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ õ˝≤¢˝À Á|ü#êsêìï CÀs¡T>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ, _C…|æ n~ÛH˚‘·\‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q nÁ>∑H˚‘·\T õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zq&É+‘√ bÕ≥T s√&éc˛\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± {Ï&ç|æ Äs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚j·T>±, _C…|æ Hê\T>∑T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{°#˚dæ+~. ø±+Á¬>dt, dæ|æ◊ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ‘=$Tà~ kÕúHê\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ b˛{°#˚j·T>±, u…\¢+|ü*¢ nôd+;¢ kÕúq+ qT+&ç dæ|æ◊ b˛{°#˚dæ+~. {ÏÄsYmdt e÷Á‘·+ ˇ+≥]>± ã]˝À ñ+~. M]‘√ bÕ≥T _md”Œ ¬s+&ÉT kÕúHê\˝À b˛{° #˚j·T&É+ »]–+~. yÓTT‘·Ô+ nôd+;¢ kÕúHê\≈£î 107 eT+~ b˛{° |ü&É>±, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ mì$T~ eT+~

b˛©dtXÊK |üìrs¡T uÛÒwt!

ãdüT‡ Ä{ÀqT &Ûû!

]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, y˚T 2: á HÓ\ @&Ée ‘˚Bq kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± Äs¡e ‘˚Bq b˛*+>¥ yÓT{°]j·T˝ŸqT, e÷sYÿ&é ø±|” z≥s¡¢ C≤_‘êqT dæ<äΔ+ #˚dæ |ü+|æ+#ê*‡ ñqï+<äTq mìïø£\ ø£$TwüHé ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 3q eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ‡ C≤Øì Äù|j·÷\ì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] ˝Àπøwt≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. á n+X¯+ô|’ mìïø£\ dæã“+~øÏ MT&çj·÷ <ë«sê $düÔè‘·+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ á HÓ\ eT÷&Ée ‘˚B˝Àù| Ç|üŒ{Ïes¡≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì mìïø£\ dæã“+~ n+<äs¡÷ bòÕ+12˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ e<ä› <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T.

|ü]o\≈£î\≈£î ≈£åîDí+>± $e]+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |ü]o\≈£î\T nHêïeT˝…’, eT*¢ø˘, nôd+;¢ ôd+¬>à+≥¢ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T sêπøwt≈£îe÷sYdæ+>¥, Væ≤˝≤˝Ÿ nVü≤à<é bÕ´Ø, m{Ï CÒyéT‡, düTπswt≈£îe÷sY dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T düe÷y˚X¯+˝À b˛*+>¥, uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥¢qT ø£˝…ø£ºsY md”Œ‘√ düMTøÏå+#ês¡T.

b˛{°|ü&ܶs¡T. õ˝≤¢˝À m≈£îÿe ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=q>±, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+˝À ≈£L&Ü Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT kÕj·TX¯≈£îÔ˝≤ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ rÁe+>± ÁX¯$T+#ês¡T. >∑‘· HÓ\ 30q »]–q b˛*+>¥˝À õ˝≤¢˝À 83 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê ¬>\T|ü⁄ô|’ me]øÏyêπs BÛe÷ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\˝À õ˝≤¢˝À 68 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±>±, ákÕ] mìïø£˝À¢ 15 XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+‘√ ¬>\Tb˛≥eTT\ô|’ nuÛÑ´s¡Tú\T

˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T ô|]–q b˛*+>¥ XÊ‘·+ ‘·eT≈£î nqT≈£L\eTì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Á|üø£{Ï+#·>±, <˚X¯+˝À yÓ÷&û >±*, {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ‘·eT≈£î ø£*dæ edüTÔ+<äì _C…|æ, {Ï&ç|æ\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ>±, ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ˝À ‘·eT bÕÁ‘· á mìïø£˝À¢ ‘·eT ¬>\T|ü⁄q≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. b˛*+>¥ »]–q Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·eT n_Ûe÷Hê\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô z{Ï+>¥ düs¡[ô|’ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. @ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À qyÓ÷<Ó’q b˛*+>¥ XÊ‘êìï, nø£ÿ&É ‘·eT e∫Ãq z≥¢ $esê\qT ùdø£]+#˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, mø£ÿ&É @ ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê, q\T>∑Ts¡T >∑T$T>∑÷&çHê kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ #·πsà Á|ü<ÛëHê+X¯+>± e÷]+~. es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·Tqï X¯óuÛÑø±sê´\T, $yêVü‰\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ »j·÷|ü»j·÷\ô|’ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. áHÓ\ 16q |òü*‘ê\T yÓ\Te&˚ es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |òü*‘ê\ô|’ #·s¡Ã ñ+≥T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 2 : »–‘ê´\ eT+&É\+˝Àì sêC≤s¡+ ãdt ùdºwüHé e<ä› Äغdæ ãdüT‡ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Ä{ÀqT &Ûû ø=≥º&É+‘√ sê»j·T´ nH˚ e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. eTs=ø£s¡T rÁe >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. Ä{À˝À y˚Tø£qT rdüT≈£îì yÓfi¯ó‘·T+&É>±, y˚>∑+>± e∫Ãq ãdüT‡ Ä{ÀqT &Ûû ø={Ϻ+~. B+‘√ Ä{À˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï eTT>∑TZ]˝À sê»j·T´ eTè‹ #Ó+<ä>±, ˇø£]øÏ rÁe>±j·÷\T ø±>±, eTs√ø£]øÏ bÕøÏåø£+>± <Óã“\T ‘·>∑\&É+‘√ »–‘ê´\ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ #˚sêÃs¡T. n˝≤π> sê»j·T´eTè‹ |ü≥¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T. sê»j·T´ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ãdüT‡ n‹y˚>∑+>± q&É|ü&É+ e\¢H˚ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì yêb˛j·÷s¡T. yÓ+≥H˚ eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+ dü+düú n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

;&û ø±]à≈£î\≈£î

ô|+∫q ø£s¡e⁄ uÛÑ‘·´+ Çyê«* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 2 : ;&û ø±]à≈£î\≈£î ø£s¡e⁄ uÛÑ‘·´+ ô|]–q≥T¢ ;&û ø±]àø£ dü+|òtT sêÁwüº dü+|òüT≥q ø±s¡´<ä]Ù düTBÛsY≈£îe÷sY nHêïs¡T. ;&û ø±]à≈£î\≈£î ø£s¡Te⁄ uÛÑ‘·´+ Ç+‘·es¡≈£î n+<ä˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. j·÷»e÷q´+, ø±]àø£ dü+|òü÷\T eT<Ûä´ »]–q ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ 2013 qT+&ç &çôd+ãsY es¡≈£î 8.46ô|’dü\T #=|üq ô|+∫q≥T¢ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düTBÛsY≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° H˚{Ï es¡≈£î ô|+∫q ø£s¡e⁄ uÛÑ‘ê´ìï neT\T #˚j·T˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ n+~+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ CÀø£´+ #˚düT≈£îì ô|+∫q ø£s¡e⁄ uÛÑ‘ê´ìï yÓ+≥H˚ n+~+#˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

~q |üÁ‹ø£≈£î

|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À eT+&É˝≤\ yêØ>± $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç düT˙˝Ÿ, bò˛Hé q+ : 97049 90502, 90145 95805


yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+‘√ eTqXÊÙ+‹ X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

eTqdüT‡˝À ‘Ó*j·Tì Ä˝À#·q˝≤.... nqT≈£îqï |üqT\T |üP]Ô ø±e&É+ ˝Ò<ë... ñ<√´>∑ neø±XÊ\T #˚C≤] b˛‘·THêïj·÷? Ä]úø£ düeTdü´\T |ü{Ϻ|”&çdüTÔHêïj·÷.... Ä]úø£ |üs¡+>± m<äT>∑T<ä\˝À @yÓ’Hê n&ɶ+≈£î˝≤.... Ç˝≤+{Ï düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ yês¡T Çø£ô|’ ~>±\T |ü&Ü*‡q

nedüs¡+ ˝Ò<äT. kÕ<Ûës¡D+>± eTqdüT‡ Á|üXÊ+‘·‘· ø√dü+ mH√ï Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+{≤s¡T. @ s¡ø£yÓTÆq u≤<Ûä\T, ø£cÕº\T ñqï|üŒ{Ïø° ‘·–q |ü]cÕÿs¡|ü⁄ yÓTTø£ÿ\T Ç+{À¢ ô|+#·T≈£îqï≥ºsTT‘˚ $÷ ø£cÕº\T ‘=\–b˛sTT J$‘·+˝À dü+‘√wü+ ø£\T>∑T‘·T+<ä+≥THêïs¡T eTq yêdüTÔ ì|ü⁄DT\T

#Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. μb˛¢s¡˝Ÿ yÓ˝Ÿº Ä+{Ÿ ~ øÏ˝Ò c˛ºsY n~Ûø±] Çø£ÿ&É Áø√≥Hé‡, ˇπø s√C≤, |üdüT|ü⁄ ns¡©, yê&ÜeT*¢, n\eT+&Ü |ü⁄e⁄« nH˚ s¡ø£s¡ø±\ #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ <ë«sê düeTdü´\≈£î #Óø˘ ô|≥ºe#·TÃqì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ˇø√ÿ yÓTTø£ÿ ˇø√ÿ ø£wüº+ rπsà X¯øÏÔì ø£*–e⁄+≥T+~.

s¡ T De÷|ò ” ‘ √ ù d <ä ´ dü + øå √ uÛ Ñ + rπ s Hê? Áø±dt z{Ï+>¥ uÛÑj·T+ @Á|æ˝Ÿ 30q ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À b˛*+>¥ }Væ≤+∫q <ëìø£Hêï uÛ≤Ø>± »s¡>∑&É+ Á|ü»\˝À HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒ¡qT Á|ü‹_+_düTÔ+~. #ê˝≤ õ˝≤¢\˝À 70 XÊ‘·+ ‘êø£&ÉeT+fÒ u≤>± uÛ≤Ø>± »]–q≥Tº ˝…ø£ÿ. ø=‘·Ô sêh+ ø±qT+&É≥+, ¨sê¨] sê»ø°j·T b˛sê≥+ ø±s¡D+>± e÷eT÷\Tø£Hêï z≥s¡T¢ eT]+‘· ÄdüøÏÔ>±q÷ z{Ï+>∑T˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ #˚dæq @sêŒ≥T¢ ≈£L&Ü nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛*+>¥ |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. á kÕ] z{Ï+>∑T˝À bÕ˝§ZHê\H˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü ñ<Ûäè‘·+>±H˚ ñ+&É≥+ ≈£L&Ü b˛*+>¥ XÊ‘·+ ô|s¡>∑&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ç+~. nsTT‘˚ á Á|ü#ês¡+ n‘·´~Ûø£+>± »]–q ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q>∑s¡+˝À e÷Á‘·+ õ˝≤¢\‘√ b˛*ùdÔ b˛*+>¥ HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. n+fÒ q>∑s¡yêdüT\˝À nHêdüøÏÔ, ñù|øå± uÛ≤e+ ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tqïe÷≥. z≥¢ Vü≤+>±e÷ #˚dæq yê]˝À ≈£L&Ü ø=+<äs¡T zfÒj·T&ÜìøÏ e∫Ãq≥Tº ø£ì|æ+#·<äT. nsTT‘˚ q>∑s¡+˝Àq÷ b˛{° rÁe+>± ñqï#√≥¢ ø=+‘· m≈£îÿe>± »s¡>∑&Üìï ≈£L&Ü ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. q>∑s¡+˝À nìï õ˝≤¢\≈£î, Ç‘·s¡ sêÅcÕº\≈£L #Ó+~q yês¡÷ ñ+&É≥+, eT‘· $XÊ«kÕ\ bı+~ø£˝Àq÷ e÷s¡TŒ\T e+{Ï$ ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î ø±s¡DyÓTÆ ñ+&=#·TÃ. mìïø£\ dü+|òüT+ @sêŒ≥T¢ u≤>±H˚ ñHêï nH˚ø£ #√≥¢ z≥s¡¢ ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+ ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£*–+∫+~. Ç$m+\ yÓTTsêsTT+|ü⁄ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü ìyês¡D°j·TyÓTÆq düeTùd´. mìïø£\ dü+|òüT+ Á|ü#êsêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+‘√ bÕ≥T e´ekÕú>∑‘·yÓTÆq @sêŒ≥¢ô|’ eT]+‘· ÁX¯<äΔ ô|{Ϻe⁄+&Ée\dæq nedüs¡+ düŒwüºyÓTÆ+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ bı&ÉT>∑THê eT<ä´ Á|üyêVü≤+, &ÉãT“ Á|ü˝ÀuÛ≤\÷, s¡ø£s¡ø±\ <=+>∑#ê≥T ø±qTø£\T #˚s¡y˚ùd Á|üj·T‘êï\÷ yÓ>∑≥T |ü⁄{Ϻ+#êsTT. b˛*+>∑T s√Eq ≈£L&Ü bÕ\ø£ |üø£å Á|üeTTKT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yêVü≤Hê\˝À ø√≥¢ kıeTTà <ä>∑ΔyÓTÆ <=s¡ø£&É+ mìïø£˝À¢ bı+–bı]¢q <Ûäq Á|üyêVü‰ìøÏ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D e÷Á‘·y˚T. b˛*+>∑T dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, qπs+Á<ä yÓ÷&û e+{Ï yês¡T ‘·eT >∑Ts¡TÔ\qT #ÓãT‘·÷ z{Ï+>∑T $esê\T ‘Ó\TŒ‘·÷ e÷{≤¢&ɶ+ yê] sê»ø°j·T, bÕ\HêqTuÛÑyêìπø nee÷q+. e÷J eT+Á‘·T\÷ b˛©düT n~Ûø±s¡T\÷ ≈£L&Ü Ä s√Eq <Ís¡®q´ |òüT≥q\≈£î ø±s¡≈£î\T ø±e&É+ XÀ#·˙j·T+. Çø£ ø£Ø+q>∑sY˝À b˛©düT\T n‘·T´‘ê‡Vü≤+, Á|üC≤X¯øÏÔ $˝Òø£]ô|’ Á|ü‘ê|ü+ #·÷|æ+#·&É+ eTs√ nHê´j·T+. Ç˝≤{Ï #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T |òüT≥q\T ñHêï yÓTT‘·Ô+ô|’q ô|<ä› düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ eTT–dæb˛e&É+ dü+‘√wæ+#·<ä–+~. Çø£ sê»ø°j·T n+#·Hê\≈£î eùdÔ z{Ï+>∑T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ+≥T+<ä˙, 90 d”≥¢‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ z{Ï+>∑T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#˚XÊs¡T ≈£L&Ü. Ç+<äT˝À Ä‘·à $XÊ«dü+, ÄXÊuÛ≤e+‘√ bÕ≥T n_Ûe÷qT˝À¢ $XÊ«dü+ ø£*–+#˚ Ä˝À#·q ≈£L&Ü düŒwüº+. nsTT‘˚ yÓTT‘·Ô+ $÷<ä yê‘êes¡D+ ø±+Á¬>dt ø£Hêï {ÏÄsYmdtπø nqT≈£L\+>± ñ+<äH˚ uÛ≤eq $ì|æk˛Ô+~. $uÛÑ»q _\T¢ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î ˇøÏ+‘· kÕqT≈£L\‘· ñHêï $T–*q nìï $wüj·÷˝À¢q÷ n~Ûø±s¡ |üø£å+ ÄÁ>∑Vü‰ìï, ndü+‘·è|æÔ˙ eT÷≥ø£≥Tº≈£îqï |òü*‘·$T~. <˚X¯eT+‘·{≤ ø±+Á¬>dt≈£î m<äTs¡T >±* MdüTÔ+fÒ ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ n+<äT≈£î _Ûqï+>± $»j·T |üeHê\T sêe&É+ }Vü≤ø£+<äì $wüj·T+. ø±+Á¬>dt‘√ »‘·ø£{Ϻq dæ|æ◊ô|’Hê á Á|üuÛ≤e+ Á|üdü]+#·e#·TÃ. _C…|æ, {Ï&ç|æ ≈£L≥$T n$XÊ«kÕìøÏ |üsê´j·T|ü<ä+>± e÷s¡&É+ ≈£L&Ü á |ü]D≤e÷ìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. ‘·eT ‘·eT πø+Á<ë\˝À eTõ¢dt, dæ|æm+, ø=ìï #√≥¢ yÓ’d”|” Á|üuÛ≤e+ #·÷|ækÕÔj·TH˚ n+#·Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+ô|’q ‘Ó\+>±D ‘=* mìïø£ nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£L >=|üŒ bÕsƒê˝Ò n+~düTÔ+<äH˚~ yêdüÔe+. ‘Ó\+>±D dü+>∑‹ n˝≤ ñ+∫‘˚ ‘·øÏÿq <˚X¯+˝Àq÷ #ê˝≤ ø°\ø£ H˚‘·\T b˛{° #˚düTÔqï #√≥¢ b˛*+>∑T ñ+&É≥+ e\¢ ÄdüøÏÔ ô|]–+~. yÓTT<ä{À¢ ≥eTT≈£î y˚düT≈£îqï≥Tº yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ }ù|dæ+<äH˚ e÷≥ Ç|ü⁄Œ&ÉT _C…|æ qT+∫ n+‘·>± sêø£b˛e&É+ >∑eTì+#·<ä>∑Z~. _Ûqï eT‘ê\T, C≤‘·T\T >∑\ á <˚X¯+˝À @ø£|üø£å+>± Væ≤+<ä÷‘·« sê»ø°j·T+, yÓ÷&û‘·« eTTÁ<ä‘√ }ù|düTÔ+<äì y˚dæq }Vü≤\T yÓqø£|ü≥Tº |ü≥º&É+ ø£ì|ædü÷ÔH˚ ñ+~. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À HÓ’‘˚ eTeT‘ê u…qØ® <Ís¡®q´ø±+&É eTØ <ës¡TD+>± ‘·j·÷s¡e&É+‘√ yêeT|üøå±\T mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚j·Te\dæq dæú‹. @~ @yÓTÆHê @ø£|üø£å+>± <˚XÊìï >∑T|æŒ{À¢øÏ ‘Ó#·TÃø√>∑\eTqT≈£î+≥Tqï yê] ÄX¯\T n&çj·÷dü˝…’‘˚ ô|<ä›>± ÄX¯Ãs¡´ b˛e\dæ+~ ñ+&É<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ‘√ düVü‰ $T–*q #√≥¢ ≈£L&Ü b˛*+>∑T |üPs¡ÔsTT |òü*‘ê\T yÓ\Te&ܶπø á $wüj·÷\˙ï düŒwüºeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+~.

mìïø£\T sêe&É+‘√H˚ bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T ¬s’‘ê+>∑+ô|’ Áù|eT ˇ\ø£uÀdüTÔHêï yê{Ï Á|üD≤[ø£\T, H˚‘·\ Á|üdü+>±\qT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*ùdÔ ì»+>± nqï<ë‘·≈£î y˚T\T#˚ùd n+XÊ\T ns¡ø=s¡>±H˚ n>∑T|ædüTÔHêïsTT. e´ekÕj·T s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì ˇø£s¡+fÒ n<Ó˝≤ kÕ<Ûä´+ nì eTs√ bÕغ m<äTs¡T Á|ü•ïk˛Ô+~. Çø£ <˚XÊìï, sêÅcÕºìï n‘·´~Ûø£ ø±\+ bÕ*+∫q bÕغ Ä }ùd m‘·Ô&É+˝Ò<äT. Ç+‘·ø° ¬s’‘·+fÒ n|ü⁄Œ˝ÒHê? yê{Ïì e÷|ò” #˚ùdÔ e´ekÕj·T dü+øå√uÛÑ+ r]b˛‘·T+<ë? nì me¬s’Hê Á|ü•ïùdÔ Ä bÕغ\ e<ä› düe÷<Ûëqy˚T ñ+&É<äT. n|ü⁄Œ\T, ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\T e´ekÕj·T dü+øå√uÛ≤ìøÏ dü÷∫ø£˝Ò ‘·|üŒ n<˚ düs¡«dü«+ ø±<äì nH˚ø£eT+~ ì|ü⁄DT\T Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚XÊs¡T. düqï, ∫qïø±s¡T ¬s’‘·T˝Ò 75 XÊ‘·+ ø£*– eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\ uÛÑ÷$T Ç|üŒ{Ïø° es¡¸+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&çq |ü]dæú‘·T˝À¢ e´ekÕj·T+ ì\ã&Ü\Hêï, eTT+<äT¬øfi≤¢\Hêï düsêÿs¡T ‘√&ÜŒ≥T eTTK´+>± $<Ûëq|üs¡+>± m+‘√ nedüs¡+. ø±˙ bÕ\ø£es¡Z bÕغ H˚‘·\ Á|üdü+>±˝À¢ ˝Ò<ë yê] Á|üD≤[ø£˝À¢ ø=ìï sêsTTr\ Á|ükÕÔeH˚ ‘·|üŒ $<ÛëHê\ >∑T]+∫q düŒwüº‘· ˝Òø£b˛e&É+ ¬s’‘ê+>±ìï yÓ÷dü+ #˚j·T&Éy˚T. ¬s’‘·T ≈£î<˚\e«&ÜìøÏ ˇø£ eTTK´ ø±s¡D+ |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø±<äT ø£<ë ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ ≈£L&Ü sêø£b˛e&Éy˚Tqì n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£+f… ‘·≈£îÿe≈£î me¬s’Hê |ü+≥qT ø=+fÒ yê]ì C…’˝À¢ ô|{§º#·Ãì #·≥º+ #ÓãT‘√+~. Ä ìã+<ÛäqqT Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚ùdÔ mes¡÷ |ü+≥qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ø=q&ÉT. düTBs¡È ø±\+ n~Ûø±s¡+˝À ñqïyês¡T, ‘·«s¡˝À n+<ä\yÓTø±ÿ\qT≈£î+≥Tqïyês¡T ≈£L&Ü |ü+≥\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰$÷ìe«&É+˝Ò<ä+fÒ yês¡T <äfi≤s¡T\ ø=eTTà ø±düTÔqïfÒº ‘·|üŒ y˚s¡Tø±<äT. Çø£ yêDÏ»´ |ü+≥\ <Ûäs¡\ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\ dü+<äs¡“¤+˝À ¬s’‘·TqT Ä<äT≈£îH˚ <Ûäs¡\ dæúØø£s¡D ì~Û >∑T]+∫ <äXÊu≤›\T>± $+≥THêïy˚T ‘·|üŒ Ä#·s¡D˝ÀøÏ e∫Ã+~ ˝Ò<äT. #Ós¡≈£î, bı>±≈£î e+{Ï ø=ìï |ü+≥\≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ #·≥º|üs¡yÓTÆq s¡ø£åD\T+&˚$. ø±˙ qj·÷ ñ<ës¡yê<ä Ä]úø£ $<ÛëHê\T, Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î wüs¡‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ\≈£î\T yê{Ïø° ‘·÷≥T¢ bı&ç#ês¡T.

Á|üuÛÑT‘·«, düVü≤ø±s¡ #·¬øÿs¡ bòÕ´ø£ºØ\qT ‘Ó>∑qe÷às¡T. mHé&çm Á|üuÛÑT‘·«+ eTVü‰»Hé ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\ ù|]≥ #·¬øÿs¡ s¡+>∑ dü+düÿs¡D\T ‘ÓùdÔ j·TT|æm düsêÿs¡T s¡+>∑sê»Hé ø£$T{°‘√ #Ós¡≈£î ¬s’‘·T Á|üjÓ÷»Hê\≈£î düe÷~Û ø£{Ϻ+~. Ä bÕغ\T, yê{Ï‘√ »‘·>∑{Ϻqyês¡÷ Ç|ü⁄Œ&˚<√ ¬s’‘·T≈£î ˇs¡>∑u…&É‘ês¡+fÒ qy˚Tà<Óes¡T? sêh e´ekÕj·T+˝À øö\T<ës¡¢ bÕÁ‘· HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·THêï yê] Vü≤≈£îÿ\T, dü+πøåeT+ |ü≥¢ yêeT|üøå±\T ‘·|üŒ bÕ\ø£ bÕغ\T |ü{Ϻ+#·T≈£îqï~ ˝Ò<äT. ø√kÕÔ õ˝≤¢˝À¢ øö\T eT]+‘· y˚>∑+>±, m≈£îÿe>± $düÔ]k˛Ô+~. nø£ÿ&É b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq bÕغ\÷ øö\T ¬s’‘·T\≈£î u≤´+≈£î s¡TD+ô|’ Vü‰$÷ ≈£L&Ü Çe«ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. Ä H˚‘·\ Á|üdü+>±˝À¢ øö\T<ës¡¢ s¡ø£åD Á|ükÕÔeH˚ ˝Ò<ä+fÒ yê¬se] |üø£åyÓ÷ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. Çø£ e´ekÕj·÷ìøÏ ñ∫‘· $<äT´‘Y ø=qkÕ>∑ ?‘·T+<ä˙ ‘=$Tà~ >∑+≥\ düs¡|òüsê Vü‰$÷\T #ê˝≤ bÕ‘·y˚. n$ ≈£L&Ü neT\T ø±yê\+fÒ $<äT´‘Y Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝ÀH˚ ø=qkÕ>±*. sêh $uÛÑ»q‘√ $<äT´‘Y, Äغd” e+{Ï yê{Ïì Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+˝ÀH˚ ø=qkÕ–kÕÔeTì düŒwüº+CÒùdÔH˚ kÕ<Ûä´+. $<äT´‘Y ñ<ä´eT+˝À ÁbÕD ã*<ëq+ #˚dæq yêeT|üøå±\T ‘·|üŒ $T>∑‘ê bÕغ˝ÒM Ä yÓ’|ü⁄ <äèùwº ô|≥º&É+˝Ò<äT. ùd<ë´ìøÏ ø°\ø£yÓTÆq uÛÑ÷$T

düeTdü´ >∑T]+∫, uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\T ˝Ò<ë |ü+|æD° nqï e÷fÒ bÕ\ø£ bÕغ\ Á|üD≤[ø£˝À¢ ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+˝À ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ kÕø屑·÷Ô sêh eT+Á‹ ø√H˚s¡T s¡+>±sêe⁄ ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\ neT\T >∑T]+∫q Á|ükÕÔeHÓ’Hê H˚‘·\T #˚j·T˝Ò<äT. kÕ>∑T˙{Ï ø£\Œq $wüj·T+˝À ˇø£s¡T »\j·T»„+ >∑T]+∫ >=|üŒ>± #Ó_‘˚ eTs=ø£s¡T nìï uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\÷ |üP]Ô #˚kÕÔ+ nì Vü‰$÷\T >∑T|æŒ+#ês¡T. eTq sêh+˝À ≈£î]ùd esê¸ìï mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ yÓTÆqsY, $÷&çj·T+ Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº\T m+‘√ Á|üjÓ÷»qø£s¡eTì kÕ>∑T˙{Ï ì|ü⁄D\T @Hê&√ #ÓbÕŒs¡T. bÕ\≈£î\ <äèwæº e÷Á‘·+ Ä yÓ’ù| ˝Ò<äT. uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº˝…’‘˚H˚ ø£$TwüqT¢, yÓTT_˝…’CÒwüHé n&Ü«qT‡\T e¬>’sê\‘√bÕ≥T Bs¡Èø±\+ Á|ü»\q÷ }]+#·e#·Ãqï j·÷e ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. πø+Á<ä+ ìj·T$T+∫q kÕ«$THê<∏äHé ø£$TwüHé, sêh düsêÿs¡T @sêŒ≥T #˚dæq »j·Tr |òüTÀwt ø£$TwüHé e´ekÕj·T dü+øå√uÛÑ ìyês¡D≈£î mH√ï dæbòÕs¡T‡\T #˚XÊsTT. n$ ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT ‘·|üŒ neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. ô|<ä› bÕغ˝ÒM Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï >∑T]+∫ Á|ükÕÔeH˚ #˚j·Tø£b˛e&É+ <äTsêàs¡Z+. >∑‘·+ qT+N yêeT|üøå±˝Ò Ä ø£$Twüq¢ dæbòÕs¡T‡\ neT\T¬ø’ ñ<ä´e÷\T q&çbÕsTT. |òü*‘·+>± ø=ìï e÷Á‘·y˚T Ä#·s¡D˝ÀøÏ e∫ÃHê n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ neT\T≈£î sêe\ùd ñ+~. n+fÒ b˛sê&˚ yêeT|üøå±\ ã\+ ô|s¡>±*. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝…’Hê e´ekÕj·Ty˚T Á|ü<Ûëq+. nsTTHê sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï, ekÕÔeT+≥Tqï bÕغ\ H˚‘·\T dæ+>∑|üPsY ‘·s¡Vü‰ n_Ûeè~Δ, ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ e+{Ï ∫\Tø£ |ü\T≈£î\T e*¢düTÔHêïπs ‘·|üŒ ¬s’‘·T s¡ø£åD, e´ekÕj·T s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD >∑T]+∫ #Ó|üŒø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+. yêeT|üøå±\T Á|üC≤qT≈£L\ n+XÊ\‘√ >∑fi¯+ $|æŒHê $÷&çj·÷ yê{ÏøÏ ‘·–q Á|ü#ês¡+ Çe«&Éy˚T˝Ò<äT. Á>±eTd”eT˝À¢ eT>∑TZ‘·Tqï ¬s’‘·T\T, e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T, øö\T<ës¡T¢ ‘·eT düeTdü´\T mìïø£\ mC…+&Ü˝ÀøÏ e#˚Ã˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê*. nqï<ë‘ê <äT'FuÛÑe n+≥Tqï bÕغ\T n|ü⁄Œ&˚ <ë]ø=kÕÔsTT. ùd<ë´ìøÏ y˚T\T #˚≈£Ls¡T‘·T+~. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ

y˚>∑e+‘·eTÚ‘·Tqï $uÛÑ»q |üqT\T! Ç+<ÛäqXÊK˝À $uÛÑ»q |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. nìï{Ïø£+fÒ eTT+<äT pHé 2 nbÕsTT+f…&é &˚ Hê{ÏøÏ ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿyéT |ü]~Û˝Àì nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\qT y˚s¡T #˚ùd Á|üÁøÏj·T CÀs¡+<äT≈£î+~. ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± ñqï ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿyéT ‘Ó\+>±D˝À nsTT<äT, d”e÷+Á<Ûä˝À ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ $düÔ]+∫ ñ+~. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À.. ‘Ó\+>±D˝Àì nsTT<äT õ˝≤¢\qT n˝≤π> ñ+#˚dæ, d”e÷+Á<Ûä˝Àì nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\qT y˚s¡T #˚j·TqTHêïs¡T.á ¬s+&ç+{Ï˙ ‹s¡T|ü‹ Á|ü<Ûëq πø+Á<ä+>± |üì#˚k˛Ôqï dü<äs¡Hé &çdüÿyéT |ü]~Û˝ÀøÏ #˚s¡ÃqTHêïs¡T. . ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿyéT Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À Äs¡TeT+~ N|òt »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T¢ ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~qyês¡T, yê]ì ≈£L&Ü yÓqøÏÿ |ü+ù| neø±XÊ\T ñHêïsTT. mdtá\T, &ûá\T ≈£L&Ü á ¬s+&ÉT õ˝≤¢\\≈£î #Ó+~qyês¡T #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z dü+K´˝À ñHêïs¡T. yê]ì dü<äs¡Hé &çdüÿyéT≈£î ã<ä˝≤sTT+#·qTHêïs¡T.<∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ë\ $uÛÑ»q uÛÖ>√[ø£ dæú‘·T\ Ä<Ûës¡+>±H˚ ñ+≥T+~. ‘Ó\+>±D˝À ñqï uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ <∏äs¡à˝Ÿ πø+Á<ë\T Ä sêÅcÕºìπø #Ó+<äT‘êsTT. d”e÷+Á<Ûä˝À ñqï M{°|”mdt, Äغ|”|”\T $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ @s¡Œ&˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝À ñ+{≤sTT. »\$<äT´‘Y πø+Á<ë\ $uÛÑ»qô|’ nqTe÷Hê\T HÓ\ø=HêïsTT. ¬s+&ÉT sêÅcÕº\ eT<Ûä´ »\ $yê<ë\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚ùd ˙{Ï ìs¡«Vü≤D uÀs¡T¶\ |ü]~Û˝ÀøÏ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q »\$<äT´‘Y πø+Á<ë\qT #˚s¡ÃqTHêïs¡T.{≤Hé‡ø√ |ü]~Û˝Àì 132 πøM $<äT´‘Y düs¡|òüsê e´edüú n+‘·Ásêwüº düs¡|òüsê e´edüú>± >∑T]ÔkÕÔs¡T. @sêh |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à $<äT´‘Y r>∑\T, düÔ+uÛ≤\T, ñ|üπø+Á<ë\T, Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢qT Ä sêhy˚T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~. sêhkÕúsTT ˝À&é &çkÕŒ#Y ôd+≥sY (m˝Ÿm˝Ÿ&ûd”) ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D sêh+ ø=‘·Ô>± mdtm˝Ÿ&ûd”ì @sêŒ≥T #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+~.$<äT´‘Y ø=qT>√\T ˇ|üŒ+<ë\T (|”|”@) yê{Ï ø±\ |ü]$T‹ eTT–ùd+‘· es¡≈£L ñeTà&ç>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘êsTT. dæ+>∑πsDÏ ø±´\Ødt˝À düyÓTÆø£´ sêÅcÕºìøÏ 51 XÊ‘·+ yê{≤ ñ+~. nbÕsTT+f…&é &˚ ‘·s¡Tyê‘· á yÓTT‘·Ô+ yê{≤ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝ÀøÏ yÓfi¯óÔd”e÷+Á<Ûä˝Àì <∏äs¡à˝Ÿ πø+Á<ë\≈£î u§>∑TZ *+πøJ Ç|ü⁄Œ&ÉTqïfÒº ø=qkÕ>∑T‘·T+~.

ìy˚~ø£\T dæ<ä›+ #˚düTÔqï Äغdæ Äغd”˝À ÄdüTÔ\T, n|ü⁄Œ\ |ü+|æD° 52:48 ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡y˚T »s¡T>∑qT+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£\qT Äغd” j·÷»e÷q´+ dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~. sêh yê´|üÔ+>± Äغd” j·÷»e÷Hê´ìøÏ s¡÷. 50 qT+∫ 60 y˚\ ø√≥¢ $\Te #˚ùd düú˝≤\T ñHêïsTT. @ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï düú˝≤\qT Ä sêÅcÕºìπø πø{≤sTTkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À ìwüŒ‹Ôì nqTdü]kÕÔs¡T. Äغd” qcÕº\qT ≈£L&Ü Ç<˚ Ø‹q $uÛÑõ+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 123 &çb˛\T, 13 y˚\≈£î ô|’>± ãdüT‡\T ñHêïsTT. n$ mø£ÿ&çeø£ÿ&˚ nH˚ ÁbÕ‹|ü~ø£q $uÛÑõkÕÔs¡T. n˝≤π> 68 y˚\ eT+~ Äغd” ø±]à≈£î\T j·T<Ûë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï ãdtuÛÑeHé˝ÀH˚ ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Äغd” Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ ø=qkÕ>∑qT+~.

2 qT+∫ ¬s+&ÉT U≤‘ê\T

ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. Äj·÷ |ü<∏äø±˝À¢ dües¡D\T #˚dæ, yê{Ïì ø=qkÕ–+#·&ÉyÓ÷? ˝Òø£ bÕغ y˚Tìô|òk˛º˝À¢ Á|üø£{Ï+∫q $<Ûä+>± ø=‘·Ô |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&Ée÷? nqï~ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+. Äs√>∑´l, |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ, ñ∫‘· $<äT´‘Y e+{Ï ø°\ø£ |ü<∏äø±\ô|’ sêh $uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·ø£b˛e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

Á>±$÷D≤_Ûeè~Δ XÊK dæ<ä›+ ... Á>±$÷D≤_Ûeè~Δ XÊK˝À $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\T <ë<ë|ü⁄>± |üPs¡Ôj·÷´sTT. á XÊK˝À ÄdüTÔ\T, Ç‘·s¡ n+XÊ\T, ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ |üP]Ô#˚XÊs¡T. ôdsYŒ, m+mHéÄsYÇõmdt e+{Ï |ü<∏äø±\qT ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ neT\T #˚ùd+<äT≈£î M\T>± ]ø±s¡T¶\qT dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. yê{Ïì ÄHé˝…’Hé <ë«sê &çõ≥˝…’CŸ #˚XÊs¡T. Ä XÊK˝À $esê\T düT\Te⁄>± ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á $<Ûëq+ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. nbÕsTT+f…&é &˚ ‘·s¡Tyê‘· yêVü≤q |üqTï\T @ ÁbÕ+‘·+˝À #Ó*¢+#˚$ Ä sêÅcÕºìπø #Ó+<äT‘êsTT. yêVü≤Hê\ ]õÅùdºwüq¢≈£L Ç<˚ $<Ûëq+ e]ÔdüTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ @ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yêVü≤Hê\ ]õÅùdºwüqT¢ n<˚ õ˝≤¢˝À #˚düTÔqï+<äTq $uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ s¡yêD≤XÊKô|’ ô|<ä›>± |ü&Éø£b˛e#·TÃ. pHé 2 ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ ‘Ó\+>±D˝À qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚ yêVü≤Hê\≈£î @|” ã<äT\T {°J nì πø{≤sTTkÕÔs¡T.

ñeTà&ç>± ÄsYn+&é; ÄdüTÔ\T düyÓTÆø£´ sêh sê»<Ûëì˝À s¡Vü≤<ës¡T\T`uÛÑeHê\ eT+Á‹‘·«XÊK≈£î #Ó+~q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeq düeTT<ëj·÷\T |ü<˚fi¯¢bÕ≥T ñeTà&ç>± ñ+{≤sTT. ˇπø #√≥ ¬s+&ÉT sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ n~Ûø±s¡T\T |üì#˚kÕÔs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÄsYn+&é;øÏ #Ó+~q 179 Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeq düeTT<ëj·÷\T ñHêïsTT. nbÕsTT+f…&é &˚ qT+∫ ˇπø uÛÑeq+˝À ¬s+&ÉT n~Ûø±s¡ πø+Á<ë\T ñ+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ ÄsYn+&é; <äèwæº uÛÑeHê\ πø{≤sTT+|ü⁄ $÷<˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñ+~. yê{Ï |ü]~Û˝Àì sêh s¡Vü≤<ës¡T\ ìs¡«Vü≤D @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q$ Ä sêh |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔsTT. uÛÑeHê\T ≈£L&Ü Ç+‘˚! á y˚Ts¡≈£î á XÊK˝À ø£düs¡‘·TÔ |üPs¡ÔsTT+~.

˙{ÏbÕs¡T<ä\˝À >∑+<äs¡>√fi¯+... sêh $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D _\T¢˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± uÀs¡T¶\ @sêŒ≥Tô|’ ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. πø+Á<ä+, sêh Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ $~Û$<ÛëHê\ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. á ~X¯˝À n~Ûø±s¡T\T ˝ÒeHÓ‹Ôq dü+<˚Vü‰\qT e÷Á‘·+ πø+Á<ä+ ô|<ä›>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Á_CÒwt ≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø $yê<ë\ |ü]cÕÿsêìøÏ ˇø£ n<∏ë]{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä n<∏ë]{°˝À $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D sêh+ ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$Tø±qT+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À |ü⁄qsYe´d”úø£s¡D _\T¢˝À Á|ü‹bÕ~+∫q uÀs¡T¶\ |üìrs¡T, |ü]~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫ ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK n~Ûø±s¡T\T |ü\T dü+<˚Vü‰\T ˝ÒeHÓ‘êÔs¡T. nsTT‘˚, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T |ü+|ü⁄‘ê+ nqï düe÷<Ûëq+ e÷Á‘·y˚T e∫Ã+~. á HÓ\ 15, 20e ‘˚~ø£˝≤¢ á ~X¯˝À e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T n+<äT‘êj·Tì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. pHé ¬s+&Ée ‘˚~ Hê{ÏøÏ _\T¢˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± uÀs¡T¶\ @sêŒ≥T |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì, düeTdü´\T @yÓTÆHê eùdÔ Ä ‘·s¡Tyê‘· |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡edüTÔ+<äì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. _\T¢˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± ÁbÕC…≈£îº\qT dæ◊mdtm|òt uÛÑÁ<ä‘ê |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓfi‚¢ ø£düs¡‘·÷Ô ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº\qT Ä $uÛ≤>∑ n~Ûø±s¡T\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. á ÁbÕC…≈£îº\ e<ä› yê]øÏ ìyêdü>∑èVü‰\T ì]à+#·qTHêïs¡T.

sêh $uÛÑ»q |üqT\T Ä]úø£XÊK˝À #·Ts¡T>±Z kÕ>∑T‘·THêïsTT. pHé 1 ns¡ΔsêÁ‹ qT+∫ $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ @s¡Œ&˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î, ø=‘·Ô>± @s¡Œ&˚ ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± U≤‘ê\T @s¡Œ&ÉqTHêïsTT. Bìô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø <äèwæº kÕ]+∫+~. á HÓ\ 15e ‘˚~˝À>± sêh Ä]úø£XÊK BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£qT ]»s¡T«u≤´+≈£î≈£î n+~+#·qT+~. Á|üdüTÔ‘·eTTqï z{ŸÄHénøöÿ+{Ÿ ã&Ó®{ŸqT ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î »HêuÛÑ ÁbÕ‹|ü~ø£q πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. q÷‘·q+>± @sêŒ≥j˚T´ Á|üuÛÑT‘ê«\T ø=‘·Ô ã&Ó®{Ÿ\qT ‘·eT n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥Tº≈£îì ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘êsTT. μdü+πøåeT+μ Á|üuÛÑT‘ê«\ Çwüºy˚T! yêVü≤q |üqTï\T mø£ÿ&çeø£ÿ&˚.. $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ @s¡Œ&˚ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T

n≥M XÊK≈£î b˛\es¡+ n&ɶ+ø° ...! sêh $uÛÑ»q n+X¯+ n≥M XÊK˝À |”≥eTT&ç|ü&ÉqT+~. Ç+~sêkÕ>∑sY b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ e\q ˙{Ï eTTqø£≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·Tqï uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»Hé˝Àì 250 Á>±e÷\T düeTkÕ´‘·àø£+ ø±uÀ‘·THêïsTT. á $wüj·T+ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡e⁄+<äì Ä XÊK≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä Á>±e÷\ Á|ü»\ |ü⁄qsêyêdü+ ø√dü+ n≥M uÛÑ÷eTT\T, rdüTø√yê˝≤... ˝Òø£ ¬syÓq÷´ uÛÑ÷eTT\˝À yê]øÏ ñ+&˚+<äT≈£î #√≥T ø£*Œ+#ê˝≤ nH˚ $wüj·T+ô|’ Ç+ø± düŒwüº‘· sê˝Ò<äT. sêh+˝À 63,814 #·<äs¡|ü⁄ øÏ˝À$÷≥s¡¢ n≥$ ÁbÕ+‘·+ ñ+&É>±, Ç+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä˝À 55 XÊ‘·+, ‘Ó\+>±D˝À 45 XÊ‘·+ n≥M ÁbÕ+‘·+ ñ+~. d”e÷+Á<Ûä˝À 13 õ˝≤¢\T, ‘Ó\+>±D |ü]~Û˝À 10 õ˝≤¢\˝À n≥M ÁbÕ+‘·+ $düÔ]+∫+~. n≥M ÁbÕ+‘· $uÛÑ»qqT Á|ü‘˚´ø£+>± #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+˝Ò<äì, n~ õ˝≤¢\ yê]>± dü]Vü≤<äT›\T Ç+‘·≈£îeTT+<˚ ñHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q˝À m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñ‘·Œqï+ ø±eì n+≥THêïs¡T. 371&ç, 6.0 bòÕs¡Tà˝≤ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\T n+^ø£]düTÔHêïj·Tì, yê{ÏøÏ nqT>∑TD+>±H˚ ñ<√´>∑T\T ìj·÷eTø±\T »]>±j·Tì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. @ õ˝≤¢˝À |üì#˚ùdyês¡T Ä õ˝≤¢˝À ñ+{≤s¡ì, sêh kÕúsTT ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q˝À e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqT>∑TD+>± $uÛÑ»q ñ+≥T+<äì, Ç|üŒ{Ïπø á~X¯˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |üìì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡+≥THêïs¡T.

$<ë´dü+düú\≈£î uÛÑ÷eTT\T |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D _\T¢˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ $T–˝Ò Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ◊◊{Ï e+{Ï ñqï‘· $<ë´dü+düú\ @sêŒ≥T≈£î ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $$<Ûä dü+düú\ @sêŒ≥T≈£î nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷$Tì >∑T]Ô+#ê\ìñqï‘·$<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Ä<˚XÊ\T n+<ësTT. á HÓ\ 15e ‘˚~˝À>± uÛÑ÷eTT\ $esê\qT ‘·eT≈£î n+<ä#˚j·÷\ì πø+Á<ä+ ø√]+~. B+‘√ Ä XÊK≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T á |üì˝À ìeT>∑yÓTÆHês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì nìï õ˝≤¢˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñqï uÛÑ÷eTT\ $esê\qT ùdø£]kÕÔeTì, $<ë´dü+düú\T mø£ÿ&É ô|{≤º\qï $wüj·TyÓTÆ πø+Á<äy˚T ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ì yÓ’<ä´dü+düú\ ø£düs¡‘·TÔ $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À msTTyéT‡, ìyéT‡ e+{Ï Á|ü‹cÕº‘·àø£ yÓ’<ä´dü+düú\qT @sêŒ≥T#˚kÕÔeTì πø+Á<ä+ Vü‰$÷ Ç∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, á ~X¯˝À ø£düs¡‘·TÔ e÷Á‘·+ Ç+ø± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äT. n~Ûø±s¡j·T+Á‘ê+>∑+ e÷Á‘·+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñqï uÀ<ÛäHêdüŒÁ‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô kÕúsTT $esê\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ


‘Ó<˚bÕ˝À #˚]q e÷J eT+Á‹ edü+‘· Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ‹ì 40 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ndü«düú‘· X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q+~>±eT y˚T 2: sêh e÷J ¨+eT+Á‹ edü+‘· Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ yÓ’ø±bÕ qT+∫ ‘Ó<˚bÕ˝À #˚sês¡T. Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT ø£èwüíÁ|ükÕ<é n¬sdüTº˝À yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\ ≈£îÁ≥ ñ+&É≥+‘√ Äj·Tq á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢

Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D˝À ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ m.ø=+&É÷s¡T y˚T 2: ø£ècÕí õ˝≤¢ m.ø=+&É÷s¡T eT+&É\+ ø£+uÛÑ+ bÕ&ÉT˝À yÓ’ø±bÕ eØZj·TT\T eTs√kÕ] ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. Á>±eT+˝À X¯ó Áø£yês¡+ yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑Hé |üs¡´≥q eTT–+#·Tø=ì yÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝À H˚&ÉT ‘Ó<˚bÕ m+|” nuÛÑ´]ú πø•H˚ì Hêì |üs¡´≥q ñ+&É≥+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ C…+&Ü\T ø£&ÉT‘·Tqï ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ yÓ’ø±bÕ eØZj·TT\T $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ø£Ás¡\‘√ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. á <ë&ç˝À eTT>∑TZs¡T ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T ø£+uÛÑ+bÕ&ÉT #˚s¡Tø=ì |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T.

á‘·≈£î yÓ[¢ ø±+Á¬>dt H˚‘· ≈£îe÷s¡T&ç eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ãjîkÕ, y˚T 2: Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ãμ„j+kÕ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q z j·TTe≈£î&ÉT á‘·≈£î yÓ[¢ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙≥ eTTì– <äTs¡às¡D+ #Ó+<ës¡T. |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡∞íı&é ≈£îe÷s¡T&ÉT sêC≤íı&é(27) kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd+<äT≈£î Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ ãμ„j+kÕ e#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |ü≥ºD düMT|ü+˝Àì >∑&Ó¶qï »˝≤X¯j·÷ìøÏ $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ á‘·≈£î yÓfi≤¢s¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙≥ eTTì– >∑\¢+‘·e>± düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ãμ„j+kÕ &ûmd”Œ –]<ÛäsY, d”◊ yêdüT<˚esêe⁄, eTè‘·T&ç ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. C≤\s¡¢‘√ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü≥º>± eT<Ûë´Vü≤ï+ eTè‘·<˚Vü≤+ \_Û+∫+~.

düTÁ|”+qT ÄÁX¯sTT+∫q ôV’≤<äsêu≤<é CÀHé ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, y˚T 2: |ü<√qï‘·T˝À¢ nHê´j·T+ »]–+<ä+≥÷ ôV’≤<äsêu≤<é CÀHé ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì >∑‘·+˝À &ûJ|”, d”mdt ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æq H˚|ü<∏ä´+˝À Ç|ü&ÉT yês¡T e´øÏÔ>∑‘·+>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~.

z≥$Tì eTT+<˚ n+^ø£]+∫q >∑T»sê‘Y ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: y˚T 16q yÓ\Te&ÉqTqï mìïø£\ |òü*‘ê\≈£î eTT+<˚ >∑T»sê‘Y˝Àì C≤yéTq>∑sY≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $Áø£yéT e÷<äyéT ‘·q z≥$Tì n+^ø£]+#ês¡T. ‘·q Á|ü‘·´]ú uÛ≤»bÕ nuÛÑ´]ú |üPqyéT e÷<äyéT #˚‹˝À ‘êqT uÛ≤Ø z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛‘êqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q ¬>\Tb˛≥eTT\ô|’ mes¡÷ u…{Ϻ+>∑T\T ø£öÔº<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ m+|”>± ¬>\Tbı+~q $Áø£yéT e÷<äyéT y˚Tqø√&É˝Ò Äj·Tq Á|ü‘·´]ú ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. @&√ $&É‘· mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ >∑T»sê‘Y˝Àì C≤yéTq>∑sY ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛*+>¥ »]–+~. yÓTT‘·Ô+ 57.42 XÊ‘·+ z≥T¢ b˛\j·÷´sTT. ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±yê\H˚ Äj·Tq≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡ì ø±+Á¬>dt ù|s=ÿ+~.

nkÕ‡+˝À Çs¡T esêZ\ |òüTs¡¸D˝À 11 eT+~ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: nkÕ‡+˝À ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ »]–q |òüTs¡¸D˝À 11 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. ø√Áø±s¡asY õ˝≤¢˝À >∑s¡Tyê s¡+ #Ó\πs–q Væ≤+dü˝À Ç<ä›s¡T |æ\¢\T, q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\‘√ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 11 eT+~ eTs¡DÏ+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ sêh b˛©düT\‘√ bÕ≥T, bÕsê$T\≥Ø ø£+ô|˙ ã\>±\‘√ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£≥Tº~≥º+ #˚dæ+~.

|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô Ä#ês¡´ u≤\#·+Á<ä >√kÕ«$T ø£qTïeT÷‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, kÕVæ≤ry˚‘·Ô, sê»ø°j·T, bÕs¡¢yÓT+≥T e´eVü‰sê\ ì|ü⁄DT\T Ä#ês¡´ u≤\#·+Á<ä >√kÕ«$T(80) >∑Ts¡Tyês¡+ nHês√>∑´+‘√ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Bs¡Èø±\+>± ndü«düú‘·‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq C…’|üPsY˝Àì mdtm+mdt ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√ ás√E eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tq sê»kÕúHé nôd+;¢˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï &ç|üP´{° ôdÁø£≥Ø>± |üì#˚XÊs¡T. sê+eTH√Vü≤sY ˝ÀVæ≤j·÷qT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îqï >√kÕ«$T 70 ô|’>± |ü⁄düÔø±\T s¡∫+#ês¡T. kÕVæ≤‘·´s¡+>∑+˝À mH√ï nyês¡T¶\T n+<äT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq ø£Vü‰˙ <äs¡ÙHé nH˚ |ü⁄düÔø±ìøÏ sê»kÕúHé kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT ñ‘·ÔeT $eTs¡Ù≈£î&ç nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêïs¡T.

ns¡dü|ü*¢ |ü+&É¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À |òüTs¡¸D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é y˚T 2: ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì ns¡dü|ü*¢ |ü+&É¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. á |òüT≥q˝À ◊<äT>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. |ü+&É¢ <äTø±D<ës¡T\≈£î, yêVü≤q<ës¡T\≈£î eT<Ûä´ øÏsêsTT #Ó*¢+|ü⁄ $wüj·T+˝À |òüTs¡¸D »]–+~. |òüTs¡¸D ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚] |ü+&É¢ e÷¬sÿ{Ÿ yê´bÕs¡T\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚j·T&É+‘√ yêVü≤Hê<ës¡T\T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\T õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

sêe÷qT» dü÷Œ¤]Ô πø+Á<ëìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ X¯+cÕu≤<é y˚T 2: s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+cÕu≤<é eT+&É\+ eTT∫Ã+‘·˝Ÿ |ü]~Û˝Àì lsêeTq>∑s¡+˝À #˚|ü{Ϻq sêe÷qT» dü÷Œ¤]Ô πø+Á<ëìøÏ á s√E ñ<äj·T+ ∫qï Jj·TsYkÕ«$T X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 216 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ+&˚ sêe÷qTE\yê] ˝ÀVü≤eT÷]Ô $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T≈£î •˝≤Hê´dü+ #˚XÊs¡T. 45 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À sêe÷qT» dü÷Œ¤]Ô πø+Á<ä+ ì]à+#·qTHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî\T <˚$H˚ì ñeT, m+|” nuÛÑ´]ú πø•H˚ì Hêì, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·+–sê\ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, lsê+ ‘ê‘·j·T´ düeTø£å+˝À edü+‘· á ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. πø|” sê»ø°j·T m<äT>∑T<ä\qT #·÷dæ zs¡«˝Òø£ z&çb˛‘êeTH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ n¬sdüTº #˚sTT+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: ;Vü‰sY˝Àì s√Vt≤‘êdt õ˝≤¢˝Àì ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ‹ì 40 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ‘êeTT ‹qï ÄVü‰s¡+˝À ã*¢ |ü&ç+<äì $<ë´s¡Tú\T ‘Ó*|æq≥T¢ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´

|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± $cÕìøÏ dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï Äqyêfi¯ó¢ \_Û+#·˝Ò<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>±Z ñqï≥Tº yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄVü‰sêìï ùdø£]+∫ bò˛¬sì‡ø˘ ì|ü⁄DT\≈£î |ü+|æq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

Ç˝≤ ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T..!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2: yÓTTqï yÓTTqï{Ï es¡≈£î Ç<ä›s¡÷ yÓ’]|üø£åy˚T... 1995 Hê{Ï |ü]D≤e÷˝À¢ ø£<ä+ø£<ä+ ø£*|æ eTT+<äT≈£î kÕ–q e~Hê eTs¡T<äT*<ä›s¡÷ e÷]q |ü]dæú‘·T˝À¢ |üs¡düŒs¡ X¯Á‘·Te⁄\T>± e÷sês¡T. 2004 mìïø£˝À¢ u≤|ü≥¢ qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ˝Àø˘ düuÛÑ≈£î mìï¬ø’q <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· eTH√àVü≤Hé πø_HÓ{Ÿ˝À #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Hê{Ï qT+∫ á @&Ü~ |òæÁãe] HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£L πø+Á<ä eT+Á‹>± ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+∫q |ü⁄s¡+<˚X¯«].. $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ |ü≥¢ ìs¡düq‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ãj·T{Ïø=∫à _C…|æ˝À #˚sês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+` _C…|æ eT<Ûä´ bı‘·TÔ e\¢ ∫e] ø£åD+ es¡≈£L {Ϭøÿ{Ÿô|’ nqTe÷q y˚T|òü÷\T ø£eTTàø=∫ÃHê ∫es¡≈£î sê»+ù|≥ kÕúq+ qT+∫ _C…|æ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì*#ês¡T. ‘·q≈£î eT<䛑·T>± >∑Ts¡Tyês¡+ eT<äq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ä+˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ |ü⁄s¡+<˚X¯«] n+{° eTT≥ºqfÒ¢ e´eVü≤]+#ês¡T. |üs¡düŒs¡ e´øÏÔ>∑‘· sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Y |ü≥¢ ‘·|üŒìdü¬s’Hê #·+Á<äu≤ãT, |ü⁄s¡+<˚X¯«] ˇπø y˚~ø£ $÷<ä≈£î e∫ÃHê eTqdüT‡\T e÷Á‘·+ ø£\e˝Ò<äT... eT] mìïø£\ y˚fi¯ d”e÷+Á<Ûä˝À M] <Û√s¡DÏ, q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\≈£î @ dü+<˚X¯$TdüTÔ+<√qì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.<ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«]... Ä+Á<ÛäT\ Ä‘·à>ös¡e Á|ü<ë‘· ` n_Ûe÷q <Ó’e+ mHé{ÏÄsY ‘·qj·T... Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT mHé{ÏÄsY n\T¢fi¯¢˝À ˇø£s¡T. Hêqï>±s¡+fÒ |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ m+‘√ Áù|eT. ø±˙ 1994˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· mHé{ÏÄsY, \ø°Î bÕs¡«‹øÏ ÇdüTÔqï ÁbÕ<Ûëq´+ q+<äeT÷] ≈£î≥T+ã+˝À ø£˝À¢\+ πs|æ+~. ‘·eTqT ø±<äì uÛ≤s¡´>± \ø°ÎbÕs¡«‹øÏ mHé{ÏÄsY ÇdüTÔqï ÁbÕ<Ûëq´+ |ü≥¢ ø√|ü+‘√ q+<äeT÷] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. ‘·qj·TT&ÉT q+<äeT÷] Vü≤]ø£èwüí, ‘·qj·T <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] á ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<ä]˙ @ø£+ #˚XÊs¡ì $eTs¡Ù≈£î\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. BìøÏ Á|üdüTÔ‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|ü<Ûëq dü+<Ûëqø£s¡Ô. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì, Á|üuÛÑT‘·« kÕs¡<Ûë´ìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï #·+Á<äu≤ãT Áø£eT+>± ‘√&É\T¢&ÉT <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄qT, ‘·sê«‘· Vü≤]ø£èwüíqT |üø£ÿqu…{≤ºs¡T. 1999 Hê{ÏøÏ #·+Á<äu≤ãT≈£î, q+<äeT÷] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Áø£eT+>± <ä÷s¡+ ô|]–+~. <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, |ü⁄s¡+<˚X¯«] <ä+|ü‘·T\ |ü≥¢ e´‹πsø£‘· ô|+#·T≈£îqï #·+Á<äu≤ãT yê]øÏ u≤dü≥>± ì*#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. e´øÏÔ>∑‘· düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ≈£L&Ü ≈£î<äs¡<äqï≥T¢ e´eVü≤]+#ês¡T #·+Á<äu≤ãT. B+‘√ 2004 mìïø£\ Hê{ÏøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, uÛ≤s¡´ |ü⁄s¡+<˚X¯«]ì u≤|ü≥¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ ì\u…≥º&É+, ÄyÓT ¬>\Tbı+~ πø+Á<ä eT+Á‹>± ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. Hê{Ï qT+∫ >∑‘· |òæÁãe]˝À sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôj˚T´ Hê{ÏøÏ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT, |ü⁄s¡+<˚X¯«] eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T n˝≤π> ø=qkÕ>±sTT.

$uÛÑ»q |ü≥¢ d”e÷+Á<Ûä˝À $<˚«cÕ\T ô|+#·&ÜìøÏ Ä ÁbÕ+‘· H˚‘·\T #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î _Ûqï+>± <ä>∑TZu≤{Ï <ä+|ü‘·T\T ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ @+ ø±yê˝À ‘Ó\TdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ yêπs >∑+&çø={≤ºs¡T. B+‘√ sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$øÏ, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ, _C…|æ˝À #˚s¡&É+‘√ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] ø=‘·Ô sê»ø°j·÷ìøÏ ‘Ós¡ rXÊs¡T. rsê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ` _C…|æ eT<Ûä´ mìïø£\ bı‘·TÔ ≈£î~πs Hê{ÏøÏ |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ {Ϭøÿ{Ÿô|’ dü+<˚Vü‰˝Ò≈£îHêï, ¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·Tø£‘·«+ nqTdü]+∫q yÓ’K]‘√ ∫qïeTà≈£î {Ϭøÿ{Ÿ \_ÛdüTÔ+<ë? ˝Ò<ë? nqï nqTe÷q+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü ‘·q e~q |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«sê<äì _C…|æ Hêj·Tø£‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡ì ø£eT\ <äfi¯ Hêj·T≈£î˝Ò |üs√ø£å+>± #Ó|æŒq≥T¢ $÷&çj·÷˝À Á|üeTTK+>± yês¡Ô˝§#êÃsTT. ∫e]øÏ ø£&É|ü õ˝≤¢ sê»+ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ _C…|æ nuÛÑ´]ú>± <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«]ì Á|üø£{Ï+#·&É+ |ü≥¢ ìs¡düq>±H˚ #·+Á<äu≤ãT bı‘·TÔqT ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì $ìøÏ&ç. ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s+&ÉT bÕغ\ H˚‘·\T sêJ ≈£î<äTs¡TÃø√e&É+‘√ Çø£ Á|ü#ês¡+˝À ø±+Á¬>dt, ¬ødæÄsY, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\ô|’ $eTs¡Ù\ <ë&ç ô|+#ês¡T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ H˚‘·\T. m≥ºπø\≈£î ‘Ó\+>±D˝À b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±e&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q #·+Á<äu≤ãT ` yÓ÷&û CÀ&û ‘·eT $»j·÷

@ s√{Ïø±&É Ä bÕ≥

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T y˚T 2: sƒê¬s‹ÔdüTÔqï m+&É˝À es¡Tdü>± ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&É&É+ ˇø£ÿ nqTeE„˝…’q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. ø±˙ ˇπø s√Eq, ˇπø ÁbÕ+‘·+, ˇπø uÛ≤wü≈£î #Ó+~q Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&Ü uÀs¡T ø=≥º≈£î+&Ü Äø£≥Tºø√e&É+ ø=eTTà\T ‹]–q Hêj·T≈£î˝…’Hê düπs ø£‹Ô $÷<ä kÕy˚T ne⁄‘·T+~. ø±˙ Çø£ÿ&É _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ |üP]Ô>± $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çy=«#·TÃ. >∑Ts¡Tyês¡+ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì eT<äq|ü˝…¢ qT+∫ $XÊK|ü≥ï+ <ëø± ◊<äT ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü #Ó|æŒq e÷fÒ #Ó|üŒ≈£î+&Ü Á|üdü+>±\T #˚j·T&É+˝À, kÕúì≈£î\qT Äø£]¸+#·&É+˝À yÓ÷&û $»j·T+ kÕ~Û+∫q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. nìï #√≥¢ Äj·Tq kÕúìø£ uÛ≤y√<˚«>±\qT, yê] >∑‘· yÓ’uÛÑyêìï Á|ü<Ûëq+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T. eT<äq|ü˝…¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªÇ<=ø£ |ü$Á‘·yÓTÆq #√≥T. Ç#√Ã≥H˚ s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY »q>∑DeTD ^‘êìï u…+>±© uÛ≤wü qT+∫ Ä+>∑¢+ uÛ≤wü˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T. Ä ^‘êìøÏ dü«sê\T düeT≈£LsêÃs¡Tμμ nì ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· m˙ºÄsY Çø£ÿ&ç qT+#˚ Á|ü‹ bÕغ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#˚yês¡ì yÓ÷&û >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À ªkÕúìø£ Hêj·T≈£î&ÉTμ nsTTq m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT Á|üj·T‘êï\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. ªª$uÛÑ»Hêq+‘·s¡ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë e∫Ã+<ä+fÒ n<ä+‘ê yÓ+ø£j·÷´J #·\y˚μμ nì >∑T»sê‘Y dæm+ #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ >∑T+≥÷s¡T˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷

ªª>∑T+≥Ts¡T ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T eTVü‰‘êà >±+BÛ #˚|ü{Ϻq dü‘ê´Á>∑Vü≤+˝À bÕ˝§ZHêïs¡Tμμ nì yÓ÷&ç ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT nee÷ì+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. sêJyé >±+BÛ uÒ>∑+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+˝À n|üŒ{Ï dæm+ {Ï.n+»j·T´qT m+‘·>± #·T\ø£q #˚dæ+B $÷ø£+<ä]øÏ ‘Ó\TdüT. <˚XÊìï Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ >∑≥Tºq |ü&˚dæq ‘Ó\T>∑T _&ɶ |æ.$.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄qT ø±+Á¬>dt bÕغ nee÷ì+∫+~. eTs¡D≤q+‘·s¡+ Äj·Tq bÕ]úe <˚Vü‰ìï @◊d”d” ø±sê´\j·T+˝À ñ+#·&ÜìøÏ Ä bÕغ n+^ø£]+#·˝Ò<äTμμ nì yÓ÷&û eT+&ç|ü&ܶs¡T.

»>∑Hé d”m+ nsTT‘˚ >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ <√|æ&û\T: |üeHé

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2: »>∑Hé d”m+ nsTT‘˚ >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ <√|æ&û\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, ø£u≤®\T, u≤+ãT\ dü+düÿè‹ >√<ëe] õ˝≤¢\≈£î yê´|ædüTÔ+<äì »qùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT |üeHéø£˝≤´DY nHêïs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ‘·DT≈£î |ü≥ºD+˝À ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq »>∑Hé nqT#·s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é #·T≥÷º ø£u≤®\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. yÓ’mdt <√|æ&û e˝Ò¢ sêh $uÛÑ»q »]–+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ø±+Á¬>dt ˝ÒH˚˝Ò<äHêïs¡T. 2019 mìïø£˝À¢ ‘êqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü b˛{° #˚kÕÔqì |üeHé #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ #·÷dü÷Ô ePs¡Tø√qqï Äj·Tq, ‘·qô|’ <ë&ÉT\T »]–Hê uÛÑj·T|ü&ÉqHêïs¡T. sêh uÛÑ$wü´‘·TÔø√düy˚T ‘êqT #·+Á<äu≤ãT≈£î eT<䛋düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. nø£ÿ&É yÓ÷&û, Çø£ÿ&É u≤ãT ñ+fÒ d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì |üeHéø£˝≤´DY ù|s=ÿHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <=+>∑\ sê»´y˚T: |üeHé

qsê‡|ü⁄s¡+˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq yÓ’ø±bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <=+>∑\ sê»´+, <√|æ&û sê»´y˚Tqì d”e÷+Á<Ûä uÛÑ$wü´‘·TÔ u≤>∑T+&Ü\+fÒ, n$˙‹s¡Væ≤‘· bÕ\q »qùdq n<Ûä´≈£åî&ÉT |üeHéø£˝≤´DY nHêïs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ø±yê\+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+` uÛ≤»bÕ ≈£L≥$Tì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

eø±XÊ\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñqï neø±XÊ\˙ï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ∫e] ø£åD+ es¡≈£L {Ϭøÿ{Ÿ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü⁄\¢ y˚dæq #·+Á<äu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ eT<äq|ü*¢˝À sê»+ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ _C…|æ nuÛÑ´]ú <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«] nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ eT<䛑·T>± »]–q Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘˚ø±<äT <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ zfÒdæ ¬>*|æ+#ê\ì ≈£L&Ü ø√sês¡T. yÓ’mdt »>∑Hé≈£î ø£+#·Tø√≥ e+{Ï sê»+ù|≥ qT+∫ _C…|æ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæq |ü⁄s¡+<˚X¯«] $»j·÷eø±XÊ\ e÷f…˝≤ ñHêï... ÄyÓT≈£î eT<䛑·T>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq&É+ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘· #·+Á<äu≤ãT, q+<äeT÷] Ä&Éã&ÉT#·T‘√ #˚‘·T\T ø£*bÕs¡ì ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç<ä›s¡T H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘YqT |ü]s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. mì$T<˚fi¯ó¢ πø+Á<ä eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+∫, ‘·q≈£î nìï neø±XÊ\T ø£*Œ+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ô|’ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ |ü≥¢ e´‹πsø£‘·‘√ n<˚ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î eT<䛑·Tì∫Ãq _C…|æ˝À #˚s¡&É+˝À Ä+‘·s¡´y˚T$T{À |ü⁄s¡+<˚X¯«]πø ‘Ó*j·÷*. Çø£ |ü<˚fi¯¢bÕ≥T dæm+>± ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=*Œq #·+Á<äu≤ãT es¡Tdü>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+ ø±e&É+‘√ ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ n<˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ø£*dæ |üì #˚j·T&É+ Ç≥T #·+Á<äu≤ãT≈£î, n≥T |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ ‘·|üŒìdü]...

nÁX¯óqj·THê\ eT<Ûä´ kÕ«‹ n+‘·´ÁøÏj·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

>∑T+≥÷s¡T, ns¡+&É˝Ÿù|≥, y˚T 2: #ÓHÓ’ï ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q u≤+ãTù|\T&ÉT |òüT≥q˝À eTè‹#Ó+~q |üs¡T#·÷] kÕ«‹(22) n+‘·´ÁøÏj·T\T X¯óÁø£yês¡+ nÁX¯óqj·THê\ eT<Ûä´ »]>±sTT. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY, ns¡“Hé md”Œ >√|”Hê<∏é, ‘Ó<˚bÕ |ü≥ºD nuÛÑ´]ú yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, >∑T+≥÷s¡T ‘Ó<˚bÕ m+|” nuÛÑ´]ú >∑˝≤¢ »j·T<˚yé, ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ nuÛÑ´]ú ùwø˘eTkÕÔHé e©, yÓ’ø±bÕ |ü•ÃeT nuÛÑ´]ú n|挬s&ç¶\T kÕ«‹ eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ ìyêfi¯ó\]Œ+∫, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. kÕ«‹ n+‘·´ÁøÏj·T\qT kÕúìø£ e\÷¢]yê] ‘√≥˝Àì eTVü‰Á|ükÕúq+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

¬s’˝À¢ u≤+ãT ù|*q πødüT˝À u…+>∑fi¯Ss¡T yÓ[¢q d”◊&û ãè+<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: Vü≤‹ mø˘‡Áô|dt »+≥ ù|\Tfi¯¢ πødüTì ~düTÔqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|ü‘˚´ø£ |ü]XÀ<ÛäHê ãè+<ä+ X¯óÁø£yês¡+ VüQ{≤VüQ {Ïq u…+>∑fi¯Ss¡T #˚s¡T≈£î+~. íıVü≤‹ mø˘‡Áô|dt˝À u≤+ãT ù|\T&ÉT |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û∫q eT÷˝≤\T u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ñqï≥T¢ nqTe÷ìdüTÔqï d”◊&û ãè+<ä+ Ä ø√D+ qT+∫ <äsê´|ü⁄Ô #˚|üfÒº+<äT≈£î ø£sêí≥ø£ yÓ[¢+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü÷ï|tπ>{Ÿ $yê<ä+ô|’ Hê´j·TeT÷]Ô‘√ $#ês¡D: wæ+&˚ ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 2: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î eTT+<˚ >∑T»sê‘Y dü÷ï|tπ>{Ÿ $yê<ä+ô|’ Hê´j·TeT÷]Ô‘√ $#ês¡D #˚|ü&É‘êeTì πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2009˝À z eTVæ≤fi¯ô|’ nÁø£eT+>± ì|òü÷ ô|≥º&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫ yÓ÷&û eTTK´ nqT#·s¡T&ÉT n|üŒ{Ï ¨+eT+Á‹ n$T‘YcÕ Ç<ä›s¡T b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ »]–q dü+uÛ≤wüD\T {°M #Ûêqfi¯¢˝À Á|ükÕs¡+ ø±e&É+‘√ á dü÷ï|tπ>{Ÿ e´eVü‰s¡+ ãj·T≥|ü&ç+~. Bì yÓqTø£ yÓ÷&û bÕÁ‘· ñqï≥T¢ Äs√|üD\T ñHêïsTT.


126 ©≥s¡¢ eT<ä´+ kÕ«BÛq+ X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É dæ{°, y˚T 2: mìïø£\ ‘·ìF˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ 16 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 126 ©≥s¡¢ ◊&ç *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì 6>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT n¬sdtº #˚dæ, ˇø£

Áf…ÆHé Ç+»Hé˝À eT+≥\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

yêVü≤Hêìï d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äì ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> 11y˚\ 900 ©≥s¡¢ u…\¢|ü⁄ }≥qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&ÉyÓTÆ+<äì, 2.25 ©≥s¡¢ HêHé&É÷´{° ô|sTT&é

◊m+m˝Ÿ *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥Tº Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ‘·q |ü]~Û˝À 794 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 372 eT+~ì n¬sdtº #˚dæ 9y˚\ 901 á≥s¡¢ ◊&ç *ø£ÿs¡TqT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äì

{°&û|”‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+ ø±øÏHê&É u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T »eVü‰sY Ä©

;ÛeT&√\T, y˚T 2: ø£s¡>¥|üPsY qT+∫ ñ˝≤¢|ü⁄s¡+ yÓfi‚fl dü÷|üsY bÕdtº mø˘‡Å|üdt ;ÛeT&√\T ¬s’˝Ò«ùdºwüHéøÏ ñ<äj·T+ 7.26 ìeTcÕ\≈£î sê>±H˚ Ç+»Hé HÓ+. 22058˝À eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. &Ó’esY (˝Àø√ô|’\{Ÿ) nÁ|üeT‘·Ô+‘√ Áf…ÆHéqT ;ÛeT&√\T˝À ì*|æy˚dæ ùdºwüHé e÷kÕºs¡T≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ùdºwüHé e÷kÕºs¡T yÓqT yÓ+≥H˚ n–ï e÷|üø£ Ä|ò”düT≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. VüQ{≤VüQ{Ïq ;ÛeT&√\T n–ï e÷|üø£ dæã“+~ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚XÊs¡T. ¬s’Ó˝Ÿ dææã“+~ q÷õM&ÉT qT+∫ Ç+»Hé HÓ+. 23339 ì ;ÛeT&√\T ùdºwüHé≈£î rdüT≈£îe∫à ø£s¡>¥|üPsY Åf…ÆqT≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á düVü≤j·Tø£ #·s¡´\ nq+‘·s¡+ 9.10 ìeTcÕ\≈£î Áf…ÆHé ãj·T\T <˚]+~. á >∑+≥qïs¡ Áf…ÆqT\T Ä|æy˚XÊs¡T. á ø=~› ùd|ü⁄ Á|üj·÷D°≈£î\T ø=~›bÕ{Ï Çã“+~øÏ >∑T] nj·÷´s¡T. á ô|ò’sY Ä|üπswüHé˝À ô|ò’sY Ä|”düsY düTÅãeTDÒ´X¯«s¡sêe⁄, j·Tdt.¬ø.wü|”, {Ï. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &ç.u≤˝≤J, j·THé. düTπswt u≤ãT, j·TyéT.j·Tdt. $. Á|ükÕ<é u≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Δ ø√dü+ {°&û|”ì ¬>*|æ+#·+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘êfi¯¢πse⁄ y˚T 2: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n_Ûeè~Δ ø√dü+ bÕ≥T |ü&ÉT‘·T+<äì sêh n_Ûeè~ΔøÏ {°&û|”ì ¬>*|æ+#ê\ì eTT$Tà&çes¡+ {°&û|” ÇHé#êsY®, bÕغ nuÛÑ´]Δ <ë≥¢ ãT∫Ãu≤ãT nHêïs¡T. ‘êfi¯¢πse⁄˝À kÕΔìø£ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qπs+Á<äyÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <˚X¯+˝À dü‘·«sê_Ûeè~Δ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n≥T πø+Á<ä+˝Àq÷, Ç≥T sêh+˝Àq÷ ;CÒ|”, {°&û|”\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì, Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î Á|ü»\T eT<䛑·T Çyê«\ì ø√sês¡T. n_Ûeè~Δ |ü<Ûä+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï >∑T»sê‘Y sêÁcÕºìï Á|üe÷DÏø£+>± rdüT≈£îqï qπs+Á<äyÓ÷B n<˚ n_Ûeè~Δ ‘·+Á‘êìï <˚X¯yê´|üÔ+>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñHêïs¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêh+˝À nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ês¡ì Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T. ì»yÓTÆq n_Ûeè~Δ ø√dü+ {°&û|”øÏ eT<䛑·T Çyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À ;CÒ|” nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ;CÒ|”, {°&û|” ≈£L≥$T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T <Ûä÷[|üP&ç u≤;, fÒ≈£îeT÷&ç \ø£åàDsêe⁄, eT+<ë\ >∑+>∑dü÷s¡´Hêsêj·TD, πøMM dü‘·´Hêsêj·TD, πøMM Á|üuÛ≤ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æ <˚ $»j·T+ `myéT.|æ nuÛÑ´]Δ e÷>∑T+≥ lìyêdüT\¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ÁbÕø±X¯+, ø=+&É|æ, y˚T 2: {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TDe÷|òæ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ˇ+>√\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]Δ e÷>∑T+≥ lìyêdüT\ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝Àì uÛ≤>∑+>± ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ≥+>∑T≥÷s¡T, »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\ MT<ä>± ø=+&É|æ ˝À s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T ndüÔe´düÔ+>± ñHêïj·Tì á |ü]dæú‘·T\˝À d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~› »s¡>±\+fÒ ìX¯«s¡Δ|üs¡T&Ó’q nqTuÛÑe+ ø£*–q düeTs¡Δe+‘·yÓTÆq Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ¬s’‘·T\T, &Ü«Áø± s¡TD≤\ e÷|òæ, >∑èVü≤ ìsêàD≤ìøÏ 1,50,000/`, Ç+{Ïø√ø£ ñ<√´>∑+ ˝≤+{Ï eTs√qï n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT {Ï&ç|æ neT\T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT eTTK´eT+Á‹ #˚j·÷\ì nìï esêZ\ yês¡T nqT≈£î\+>± ñqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. m|ü&ÉT MT‘√ ø£\dæ ñ+≥÷q+≥T mìïø£˝À¢ ¬>*∫q ‘·s¡Tyê‘· @&Ü~ ˇø£kÕ] n˝≤ ø£ì|æ+∫ yÓ˝Ò¢ yêfi¯¢ì ø±≈£î+&Ü m|ü&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ e´øÏÔ &܈ˆ kÕ«$Tì ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. >∑‘· ◊<äT dü+ˆˆ sê\ qT+&ç nìï Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+∫ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì Á|ü»\+<ä] kÕ<Ûäø£ uÛ≤<äø£\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îqï e´øÏÔ &܈ˆ kÕ«$T nHêïs¡T. Á|ü»\˝À ˇø£&Ó’q ø£\dæb˛sTT kÕ«$Tì ¬>*|æ+∫ j·TTe‘· uÛÑ$‘·e´+ yÓTs¡T>∑T |ü&Ó+<äT≈£î á mìïø£˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. myéT.|æ>± MT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T õ˝≤¢˝Àì düeTdü´*ï |ü]wüÿ]kÕÔqì ø=+&É|æ s√&é c˛ ˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á sê´©˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T >√Á]bÕ{Ï sêeTj·T´, yÓT<ä˝…’q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, y˚T 2 : m\ÿ‘·T]Ô eT+&É\+˝À qπs+<äsY nH˚ e´øÏÔ ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ’<äT´\T >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ qπs+<äsY eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Äs√|æ+#ês¡T. yÓ’<ä´ùde\T n+~düTÔHêïeTì... Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·T+<˚ ø±˙.. kÕúìø£+>± &Üø£ºs¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ qπs+<äsY eTs¡DÏ+#ê&Éì... dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì yês¡T nHêïs¡T.eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ mø˘‡Áπ>wæj·÷ #Ó*¢+#ê*‡+~>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çø£HÓ’Hê ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ dæã“+~ n+<äTu≤≥T˝À ñ+fÒ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É {ÖHé, y˚T 2: ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T˝À¢ {°&û|”ì ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~Δ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+ <äì ø±øÏHê&É u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<ä´≈£åî\T »eVü‰sY Ä© ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕΔìø£ ø±øÏHê&É {°&û|” ø±sê´\j·T+˝À u≤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ {°&û|”øÏ eT<䛑·T>± bÕغ˝ÀøÏ #˚]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·*¢ ø±+Á¬>dt C≤‹ì eTTø£ÿ\T #˚dæ+<äì, |æ\¢ ø±+Á¬>dt ◊<äT dü+‘·ø±\‘√ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø±+Á¬>dt ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£î b˛sTTq≥T¢, Ä+Á<Ûë ˝À ≈£L&Ü ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£î b˛‘·T+< äHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ yÓTT<ä {Ï »>∑Hé yÓTT<ä{Ï dü+‘·ø£+ ø√s¡Tº\T, C…’fi¯ó¢, Hê´j·TkÕΔHê\T e+{Ï$ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ dü+‘·ø£+ #˚kÕÔs¡ì, yê] nqT#·s¡T˝Ò Hê´j·T eT÷s¡TÔ\T>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì, yê] >=&ÍHé˝Ò C…’fi¯ó¢ ne⁄‘êj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ, ø±øÏHê&É u≤sY nk˛dæj˚TwüHé≈£î s¡TD≤qTã+<Ûä+ ‘√&Ée&É+ e\q eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTì {°&û|” ¬>\T|ü⁄q≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚kÕÔeTì d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”ì ¬>*|æ+∫ #·+Á<äu≤ãTqT eTTK´eT+Á‹ #˚ j·÷\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø±øÏHê&É {°&û|” dæ{° nuÛÑ´]Δ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\H˚ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\+<äs¡÷ bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡Hêïs¡T. ì|ü⁄DT˝…’q Hê´j·Tyê<äT\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î q>∑sêìï eT]+‘· n_Ûeè~Δ #˚kÕÔqì, n$˙‹ ø±øÏHê&É q>∑s¡+ qT+∫ ‘·s¡$Tø=&É‘êqì, Hê´j·Tyê<äT\T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ K∫ä‘·+>± e÷s¡TŒ ø£ì|ædüTÔ+<äì, ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ eT]+‘· ã˝≤ ˙ï #˚≈£Ls¡TdüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±øÏHê&É˝À »s¡>∑uÀj˚T »qùdq bÕغ n~ÛH˚‘· |üeHé ø£fi≤´DY {°&û|”, ;CÒ|”øÏ eT<䛑·T>± ìs¡«Væ≤+#˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Hê´j·Tyê<äT\≈£î bÕغ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ ˝ÀøÏ kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. £Ôá ø±s¡´Áø£ eT+˝À u≤sY nk˛dæj˚TdüHé ©>∑˝Ÿôd˝Ÿ ôdÁø£≥ Ø $X¯«Hê<Ûé, Hê´j·Tyê<äT\T õ.ô|’&Üsêe⁄,

m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. 3\ø£å\ 49y˚\ 110 ©≥s¡¢ u…\¢|ü⁄ }≥qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 320 ©≥s¡¢ ◊m+m˝Ÿ *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T 164 ©≥s¡¢ &É÷´{° ô|sTT&é *ø£ÿsYqT, 155 ©≥s¡¢ HêHé`&É÷´{° ô|sTT&é *ø£ÿsYqT kÕ«BÛq |üs¡TÃ≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 110 d”ÄsY|”d” øÏ+<ä 162 πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæ 26 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äì m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ¬ø.ã\sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

kÕeTs¡¢ø√≥˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 2: eTTì‡|ü˝Ÿ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ kÕeTs¡¢ø√ ≥˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTTì‡| ü˝Ÿ mìïø£\ n~Ûø±] CÀ´‘·T\ Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝Àì ø£$TwüqsY #ê+ãsY˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷]à HÓ\ 30e ‘˚Bq »]–q |ü≥ï+˝Àì 30yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫ 33 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄¬ø’ kÕΔìø£ pìj·TsY Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. nq+‘·s¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ô|’ áMm+\qT ø±øÏHê&É >=&Ü]>∑T+≥˝Àì #Ó’‘·q´ uÛ≤s¡‹ ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝ÒJ˝ÀøÏ ã~© #˚j·T&É+ »]–+<äì nsTT‘˚ ‘êC≤>± õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] $&ÉT<ä\ #˚dæq Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ áMm+\qT á HÓ\ 10e ‘˚Bq ø±øÏHê&É qT+∫ nuÛÑ´s¡TΔ\ düeTø£å+˝À kÕeTs¡¢ø√≥ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT≈£î rdüT≈£îekÕÔeTì 12e ‘˚B ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

5 qT+∫ 7e ‘˚B es¡≈£îeT<ä´+ cÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚j·÷* {°&û|”øÏ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ø±øÏHê&É u≤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T

{°&û|”˝ÀøÏ #˚]q ø±øÏHê&É dæ{° ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T Á|üXÊ+‹ ø±ø£s¡¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ã+&ç qπs+Á<ä, l<˚$, kÕΔìø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±sê´\j·T+˝À ø±øÏHê&É es¡\ø°åà, nqï|üPs¡í ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dæ{° {°&û|” nuÛÑ´]Δ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT q>∑sê_Ûeè~Δ {°&û|”‘√H˚ kÕ<Ûä´+: ø±øÏHê&É düeTø£å+˝À düTe÷s¡T 200 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ‘√ Á|üXÊ+‹ {°&û|” bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡T. á dü+ dæ{° eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T Á|üXÊ+‹ q>∑sê_Ûeè~Δ ˇø£ÿ {°&û|”‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+ <äs¡“¤+>± eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT ÄyÓT≈£î bÕغ <äì, Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ n$˙‹ì ‘·s¡$T ø£+&ÉTyê ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+ ø={≤º\+fÒ {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì #ês¡T. ÄyÓT yÓ+≥ düT∫Á‘·, <äTsêZuÛÑyê˙, ø±øÏHê&É dæ{° ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê ø£Øe÷, dü‘·´e‹, ø=+&ÉeTà, \ø°åà, neT+‘·, \T d”ôV≤#Y. Á|üXÊ+‹ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ 4 es¡≈£L nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢

z≥TVü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q≈£î ø£fi≤C≤‘ê\T ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É y˚T 2: á HÓ\ 7e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ yê] z≥T Vü≤≈£îÿqT ùd«#·Ã¤>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘·ô|’ áHÓ\ 2qT+∫ 4 es¡≈£L nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 3 s√E\bÕ≥T ø£fi≤C≤‘ê\T ìs¡«Vü≤D <ë«sê z≥s¡¢˝À $düèÔ‘· ne>±Vü≤q ø£*–+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ˇø£ ãè+<ä+ e+‘·Tq 19 düT•øÏå‘·T˝…’q ãTÁs¡ø£<Ûä ø£fi≤ãè+<ë\qT m+|æø£ #˚dæ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î |ü+|ü&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T m+|æø£ #˚dæq e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ á ø£fi≤ãè+<ë\ <ë«sê $düèÔ‘· ne>±Vü≤q ø£*–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø£fi≤C≤‘ê\ ìs¡«Vü≤D≈£î >±qT Á|ü‹ ãè+<ëìøÏ s√E≈£î s¡÷.1800 e+‘·Tq dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T yê]øÏ πø{≤sTT+∫q mìïø£\ ì<ÛäT\ qT+∫ bÕ]‘√wæø£+>± #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\qT n+<äs¡T ÄsYz\≈£î |ü+|æ+#·&ÉyÓTÆ+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À z≥s¡T¢>± qyÓ÷<Ó’q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·|üŒìdü]>± yê] z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+ #·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì n+<äT≈£î ‘·–q |üP]Ô ne>±Vü≤qqT ø£*–+#˚+<äT≈£î á ø£fi≤ãè+<ë\ Á|ü<äs¡Ùq <ë«sê #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì 19 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T yê] ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À ˇø£ÿ&Ó’‘˚ z≥s¡T ne>±Vü≤q ‘·≈£îÿe>± ñ+<√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\T, e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ á ø£fi≤C≤‘ê Á|ü<äs¡Ùq\T <ë«sê z≥s¡¢˝À #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À Á|ü‹ z≥s¡T yê] z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ <ë«sê z{Ï+>¥ XÊ‘êìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î M\T>± Ç|üŒ{Ïπø d”«|t (dædüºe÷Çø˘ z≥s¡T m&ÉT´πøwüHé m\ø√ºs¡˝Ÿ bÕ]ºdæù|wüHé) øÏ+<ä nH˚ø£ s¡ø±\ Ø‘·T˝À¢ z≥s¡T ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ ô|<ä›m‘·TÔq z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚j·T&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. ø±>± sêqTqï 3 s√E˝À¢ z≥s¡¢˝À eT]+‘· ne>±Vü≤qqT

ø£*–+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ á ø£fi≤C≤‘ê ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|ü‘ê´e÷ïj·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT mìïø£\ ø£$TwüHé nqTeT‹+∫+~ y˚T 7e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ b˛*+>¥˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+ #·T≈£îH˚+<äT≈£î z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶/m|æø˘ ø±s¡T¶ ˝Òø£ m\ø£åHé yÓTwüqØ <ë«sê C≤Ø #Ój·T´ã&çq ÁbÕe÷DÏø£ bò˛{À z≥sY dæ¢|t‘√ bÕ≥T 10 s¡ø±\ Á|ü‘ê´e÷ïj·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T mìïø£\ ø£$TwüHé nqTeT‹+∫+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡T¢ ‘·eT e<ä› z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ˝Òø£b˛sTTqf…Æ¢‘˚ bÕdtb˛s¡Tº, Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡, πø+Á<ä/sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düΔ\T, |ü_¢ø˘ *$Tf…&é ø£+ô|˙\T <ë«sê ñ<√´>∑T\≈£î C≤Ø #˚j·Tã&çq bò˛{ÀÁ>±|òt‘√ C≤Ø #˚dæq >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, u≤´+ø˘/b˛kÕº|ò”düT <ë«sê C≤Ø #Ój·T´ã&çq bò˛{ÀÁ>±|òt‘√ C≤Ø #˚dæq >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, u≤´+ø˘/b˛kÕº|ò”düT <ë«sê C≤Ø #Ój·T´ã&çq bò˛{À‘√ ≈£L&çq bÕdtãTø˘ #·÷|æ+∫ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√ e#·ÃHêï s¡T. n˝≤π> z≥s¡T¢ bÕHéø±s¡T¶, Ä<ÛësY ø±s¡T¶, mHé|”ÄsY øÏ+<ä ÄsYJ◊ <ë«sê C≤Ø #Ój·T´ã&çq kÕàsYº ø±s¡T¶, ñbÕ~Û Vü‰MT C≤uŸø±sY¶, ø±]àø£ eT+Á‹‘·« XÊK jÓTTø£ÿ |ü<Ûäø£+ øÏ+<ä C≤Ø #Ój·T´ã&çq ôV≤˝ŸÔ Çq÷‡¬sHé‡ kÕàsYº ø±s¡T¶, bò˛{ÀÁ>±|òt‘√ ≈£L&çq ô|q¸Hé &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ #·÷|æ+∫ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

7e ‘˚Bq ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄ ~q+ á HÓ\ 7e ‘˚Bq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+ ˝À õ˝≤¢˝Àì ø±]àø£, m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ Áf…Æì+>¥, bòÕ´ø£ºØ˝À¢ |üì#˚ùd ø±]à≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä s√E b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± bòÕ´ø£ºØdt, @|æ cÕ|t‡ n+&é mkÕº_¢wtyÓT+{Ÿ, |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± Á|üuÛÑT‘·«+1988 cÕ|ü⁄\T eT]j·TT mkÕº_dtyÓT+{Ÿ #·{≤ºìïnqTdü]+∫, 1951 Á|üC≤ ÁbÕ‹ì<Ûä´ #·≥º+˝Àì ôdø£åHé 135`_ Á|üø±s¡+ y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 2: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 7e ‘˚Bq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\T dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ b˛*+>¥ eTT–j·T&ÜìøÏ 48 >∑+≥\ eTT+<äT nq>± á HÓ\ 5e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 7e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£L õ˝≤¢ n+‘·{≤ nìï s¡ø±\ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j·÷\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> eT<ä´+ düs¡|òüsê #˚ùd ôVA≥˝Ÿ‡, ¬skÕº¬s+{Ÿ‡, ø£¢uŸ‡\˝À ≈£L&Ü eT<ä´+ düs¡|òüsê #˚j·T≈£L&É<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·yÓTÆq πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ j·÷Hê+˝À ≈£L&Ü eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚dæ mìïø£\T ùd«#·Ã¤>± XÊ+‹j·TT‘·+>± »]π>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± áHÓ\ 16q ø±øÏHê&É˝À z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡>∑qTqï+<äTq ø±øÏHê&É˝Àì eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ìï{Ï˙ 16e ‘˚B ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôj˚T´ es¡≈£L nìï eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæ ñ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ë\T, &çÁdæºã÷´wüHé πø+Á<ë\T>±ñqï uÛÑeHê\≈£î y˚T6,7 ‘˚B˝À¢ ôd\e⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 2: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 7e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± b˛*+>¥ πø+Á<ë\T, &çÁdæºã÷´wüHé πø+Á<ë\T>± @sêŒ≥T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\T, $<ë´ dü+düΔ\ ‘·~‘·s¡ uÛÑeHê\≈£î b˛*+>¥ eTT+<äTs√E nq>± y˚T6e ‘˚Bq, b˛*+>¥ s√C…’q 7e ‘˚Bq kÕΔìø£ ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]π> y˚T 16e ‘˚Bq C…mHé{°j·T÷¬ø ø±øÏHê&É, ø±øÏHê&É s¡+>∑sêj·TyÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\, ø±øÏHê&É $<äT´‘Y q>∑sY ◊&çj·T˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ |ü]~Û˝Àì uÛÑeHê\≈£î kÕΔìø£ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± õ˝≤¢˝Àì Áf…»Ø, düuŸ Áf…»Ø ø±sê´\j·÷\T e÷Á‘·+ j·T<Ûë$~Û>± |üì#˚kÕÔj·Tì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

»qùdq ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 2: ‘êfi¯¢πse⁄ #Ós¡Te⁄>∑≥Tº ôd+≥sY˝À »qùdq ø±sê´\j·÷ìï {°&û|” Hêj·T≈£î&ÉT <ë≥¢ ãT∫Ãu≤ãT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT |üeHéø£fi≤´DY @sêŒ≥T #˚dæq »qùdq ‘·eT bÕغøÏ eT<䛑·T Çe«&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. |üeHéø£fi≤´DY Ä<Ûä«s¡´+˝À n≥T πø+Á<ä+˝À ;CÒ|”, Ç≥T sêh+˝À {°&û|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ‘êfi¯¢πse⁄˝À e+<ä˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT {°&û|”˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ uÛ≤Ø sê´© ø=qkÕ–+~. ∫qu§&ÉT¶yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+, ô|<äu§&ÉT¶yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+, ø√s¡+ –, ˙\|ü*¢, düT+ø£s¡bÕ˝…+ Á>±e÷\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ mìï ø£\ Á|ü#êsêìï uÛ≤Ø m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕΔìø£ Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.4 ø√≥¢ 52\ø£å\ $\TyÓ’q q>∑<äT kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, y˚T 2: õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq ‘·ìF ãè+<ë\T yÓTT‘·Ô+ 886 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 4ø√≥¢ 52\ø£å\ 90y˚\ 258 $\Te #˚ùd kÕe÷qT\T, q>∑<äTqT kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. õ˝≤¢˝À mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[øÏ dü+ã+~Û+∫ 27 πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫ 6 \ø£å\ 86y˚\ 690 s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. n˝≤π> q>∑<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ 11πødüT˝À¢ 62 \ø£å\ 67y˚\ 980 s¡÷bÕj·T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. nÁø£eT eT<ë´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ 58 πødüT\T, 2,71,650 s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd ◊&ç *ø£ÿsYqT, eT<ë´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ 173 πødüT˝À¢ 66,18,364 s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd *ø£ÿsYqT, ÄdüTÔ\≈£î qwüº+ ø£*–+∫q 2 πødüT\˝À s¡÷.32 y˚\T edü÷\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T q\¢u…\¢+q≈£î dü+ã+~Û+∫ 3 πødüT˝À¢ \øå± 46y˚\ 350 s¡÷|üj·÷\T $\TyÓ’q u…˝≤¢ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&ÉyÓTÆq<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+ø± b˛©dt XÊK ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä ‘·ìF˝À¢ 8 πødüT˝À¢ 1,16,450 $\Te #˚ùd yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢qT, 16 ôd˝Ÿbò˛Hé\qT, 16 ãkÕÔ\ _j·÷´ìï, ¬s+&ÉT Ä{À\qT, 26 \ø£å\ 44y˚\ 990 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> $$<Ûä kÕº{Ïø˘ düπs«˝…Hé‡ {°yéT\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 11 πødüT˝À¢ ø√{Ï 87 \ø£å\ 36 y˚\ 734 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT ‘·ìø°˝À¢ kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&ÉyÓTÆq<äì ‘Ó*bÕs¡T.


X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, y˚T 2: sêÁwüº+ nìï$<Ûë˝≤ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+ #ê\+fÒ n~ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´|ü&ÉT ‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕúìø£ 13e yês¡T¶˝Àì mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·«s¡˝À sê»qï sê»´+ edüTÔ+<äì, Á|ü»\≈£î düeTdü´\T rs¡‘êj·THêïs¡T. •yê\j·T+ M~Û˝À m|üŒ{Ï qT+#√ ìyêdüeTT+≥Tqï Á|ü»\≈£î mHéC…’ yÓT+{Ÿ dü]º|òæ¬ø≥T¢ Ç|æŒ+∫, |üø±ÿ uÛÑeHê\T ìsêàD≤\T ì]à+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔq Hêïs¡T. M~Û BbÕ\T, eT+∫˙{Ï

∫Á‘·e÷D+ yê‘·+ e÷j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, y˚T 2: Ç~ yÓTVü≤+B nqT≈£î+fÒ |ü|ü⁄Œ˝À ø±˝ÒdæqfÒ¢..n#·ÃyÓTÆq ‘Ó\T>∑T kÕ+Á|ü<ëj·T ∫øÏ‘·‡˝À ˇø£f…Æq ∫Á‘·e÷D+ y˚s¡T‘√ ø°fi¯flyê‘·+ eT≥Te÷j·T+ ø±j·T+. e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á>±e÷\˝À ø°fi¯fl yê´~ÛÁ>∑düTú\≈£î yÓ+≥H˚ n+<äTu≤≥T˝À ñqï ∫Á‘·e÷D+ y˚s¡TqT >√]+{≤≈£î e˝Ò q÷] n]bÕ<ë\, ns¡#˚‘·T\≈£î >√]+{≤≈£î e˝Ò ô|≥Tº≈£îì ˇø£ >∑+≥ ˝Òø£ ¬s+&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+ bÕ≥T ñ+#·T≈£îì ‘·s¡Tyê‘· rùdkÕÔs¡T. Ç˝≤ ø°fi¯fl yê‘·+ ñqïyês¡T Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] y˚düT≈£îì uÛ≤<Ûä\ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<˚yês¡T. Bìì m≈£îÿe>± n|üŒ{À¢ eè<ÛäTΔ\T ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. nsTT‘˚ ø±\Áø£y˚TD≤ Ä<ÛäTìø£j·TT>∑+˝À á yÓ’<Ûä´+ n+‘·]+∫+~. ø±˙ ø=ìï Á>±e÷\˝À Ç|üŒ{Ïø° Bìì ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. eT]ø=+<ä¬s’‘˚ |ü≥ºD≤\≈£î á y˚s¡T\qT ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì Ç|üŒ{Ïø° yê&ÉT‘·THêïs¡T. Ç$ Á>±e÷\˝À #˚\ >∑≥¢ ô|’, ø£≥º e\˝À, s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq m≈£îÿe>± <äs¡Ùq$TkÕÔsTT. eT] Bìì y˚düT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT #˚‹øÏ y˚düT≈£îqï ø=ìï ì$TcÕ\˝À #·\¢>± ø±≈£î+&Ü eT+≥ |ü⁄&ç‘˚ yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê*. á y˚s¡¢qT q÷πs≥|ü⁄Œ&ÉT ø±˙ y˚düT≈£îH˚≥|ü⁄Œ&ÉT #·sêàìøÏ ‘·>∑\≈£î+&Ü y˚düTø√yê*. Ç~˝≤ ñ+fÒ BìøÏ ø=ìï >√]+{≤≈£î \ø£åD≤\T ≈£L&Ü ñHêïj·T+&√jYT. >√]+{≤≈£î u≤>± |ü+&ç‘˚ eT+∫ yÓTT>∑T&ÉT ekÕÔ&ÉT n+{≤s¡T ô|<ä›\T. n˝≤π> á ∫Á‘· $∫Á‘·e÷D+ q\¢>± |ü+&ç‘˚ ø°fi¯fl yê‘·+ eT≥Te÷j·T+ nsTTqfÒ¢q+≥. eT] MTs¡T ≈£L&Ü ∫Á‘·e÷D+ ø√dü+ Á>±e÷\ u≤≥ |ü≥º+&ç...>√]+{≤≈£î˝≤ y˚düTø=+&ç ø±˙ C≤Á>∑‘·Ô\T eT]Ãb˛ø£+&ç.

Á|ü#êsê\≈£î nqTeT‘·T\T ‘·|üŒì dü] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ qs¡kÕ|ü⁄s¡+, y˚T 2: y˚T 7e ‘˚Bq »s¡>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+≥T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡TΔ\T ‘·eT Á|ü#êsê\≈£î, yês¡T yê&˚ yêVü≤Hê\T, yÓTÆ≈£î\T, düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T, sê´©, ‘·~‘·s¡ Á|ü#êsê\≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ]≥]ï+>∑T n~Ûø±s¡T\ nqTeT ‘·T\T ‘·|üŒì dü]>±bı+<ë\ì qs¡ kÕ|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ]≥]ï+>∑T n~Ûø±], C≤j·T+≥T ø£˝… ø£ºs¡T {Ï. u≤ã÷sêe⁄ Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒ s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕΔìø£ düuŸ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À qs¡kÕ|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT +≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì nôd +;¢ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü] ~Û˝À b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡TΔ\T, ‘·eT bÕغ\ @C…+≥T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ]≥ ]ï+>∑T n~Ûø±] u≤ãTsêe⁄ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ b˛{°#˚ùd n uÛÑ´s¡TΔ\T Á|ü#êsê\≈£î kÕºsY πø+|üsTTq s¡T¢, $.◊.|æ\T, Á|üeTTKT\T, Á|ü#ê sê\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ yêVü≤Hê\T, ôV≤*ø±|òüºs¡¢≈£î b˛©düTyê] qT+&ç H√ nã®ø£åHé dü]º|òæπø{Ÿ, ôd≈£L´]{° dü]º|òæ πø{Ÿ, ÄsY n+&é _ |òæ{ŸHÓdt dü]º|òæ πø{Ÿ‘√ düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\≈£î 24 >∑+≥\eTT+<äT>± nqTeT‹ bı+<ë \ì nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ì$T ‘·Ô+ y˚T 5e ‘˚B es¡≈£î nqTeT‹ bı+~q yêVü≤Hê\T ‹]– b˛*+>∑T ‘˚BHê&ÉT ñ|üjÓ÷–+#·sê<äHêïs¡T. b˛*+>∑T ‘˚BHê&ÉT ñ|üjÓ÷–+#˚ yê Vü≤Hê\qT Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹ bı+<ë \ì, nuÛÑ´]Δ, yê] m\ø£åqT »qs¡˝Ÿ @C…+≥T≈£î ˇø£ yêVü≤HêìøÏ e÷Á‘· y˚T nqTeT‹ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<ä Hêïs¡T. mìïø£\ @C…+≥T¢>± ìj·T $T+#˚ yê]øÏ m≥Te+{Ï H˚s¡ #·]Á‘· ñ+&Ésê<äì, yê] ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_ ‘ê˝À¢ yê] ìjÓ÷»ø£es¡Z+ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À¢ ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ô|sTT&é q÷´dt, m\Áø±ºìø˘, {Ï.$.πø ãT˝Ÿ #Ûêqfi¯¢˝À Á|ü#êsê\≈£î j·TyéT.dæ. j·TyéT.dæ ø£$T{° nqTeT‹ bı+<ë\ Hêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ sê»ø°j·T bÕغ\ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î ñ∫‘·+>± z≥s¡¢ C≤_ ‘ê Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ]õ wüºs¡T bÕغ\T, Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´ s¡T›\≈£î z≥s¡¢ C≤_‘ê Çe«&ÜìøÏ ˇø£ ù|JøÏ s¡÷ 1`20 ô|’dü\T #= |ü⁄Œq #Ó*¢ùdÔ yê]øÏ Çe«&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]›>± b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡TΔ\T y˚s=ø£ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ yê] nqTeT ‘·T\T s¡<äT› #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<ä Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À b˛{° #˚ düTÔqï nuÛÑ´s¡TΔ\T n<ä›+øÏ(X‚KsY u≤ãT), <=s¡u≤ãT, >=≥TºeTTø£ÿ\ •yêJ, Ä j·÷ bÕغ\ @C…+≥T¢, n+<˚ ãT»+>∑ sêe⁄, mHé. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, m.z düT>∑TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ür ˇø£ÿs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ y˚T 2: m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqTø± ≈£î+&Ü ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì, Á|ür ˇø£ÿs¡÷ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\˙ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔsYΔ C…’Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕΔìø£ {ÖHéVü‰\T˝À »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À ìs¡«Væ≤+∫q z ø±s¡´Áø£eT+˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $\Te, $ìjÓ÷ >∑+ô|’ Á|ü»\‘√ eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤kÕ« e÷´ìï |ü]s¡øÏå+ #ê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ür ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äì, sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝Àã{Ï z≥T Vü≤≈£îÿqT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e<ä›ì, HÓ’‹ø£+>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À »+>±¬s&ç¶>∑÷ &Ó+˝À q÷s¡TXÊ‘·+ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+ {≤s¡qï ÄXÊuÛ≤ yêìï ø£˝…ø£ºsY e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ düeTj·T+ ˝À eè<äTΔ\T, $ø£˝≤+>∑T\T, u≤*+‘·\≈£î düVü‰ j·T+ n+~+ #˚+<äT≈£î mHémdtmdt $$<Ûä dü«#·Ã¤+<Ûä dü+düΔ\ düVü≤ø±s¡+ rdüT ≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=‘·Ô>± z≥T Vü≤≈£îÿ bı+ ~q j·TTer j·TTe≈£î\T dü«#·Ã+<Ûä dü+düΔ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ì|òü÷ y˚~ø£ düuÛÑT´\T n&ç–q |ü\T Á|üX¯ï\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T düe÷<Ûë Hê\T #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± z≥T Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ Äj·TT <Ûä+, z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ eTTÁ~+∫q >√&É Á|ü‘·T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

nôd+;¢ mìïø£\≈£î #·rÔdt|òüT&é qT+∫ e∫Ãq ÄsYà&é ]»sY«bò˛sY‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥ y˚T 2: á HÓ\ 7e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î ã+<√ãdüTÔ ì$T‘·Ô+ #·rÔdt|òüT&é sêh+ qT+∫ ÄsYà&é ]»sY« b˛©düT\qT Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T˝À kÕeTs¡¢ø√≥ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. M]ì õ˝≤¢ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤Hê˝À¢ ø±øÏHê&É õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. düTe÷s¡T Äs¡T ø£+ô|˙\ b˛©düT\T á Á|ü‘˚´ø£ ¬s’\T˝À kÕeTs¡¢ø√≥≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.

»>∑Hé‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+ edü‹, Á&ÉsTTH˚õ e´edüΔ yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔeTHêïs¡T. ø±\Te>∑≥TºqT düeTT<ësTTø£]+∫, <ä[‘· yê&É düàXÊq uÛÑ÷eTT\T |üs¡´y˚øÏåkÕÔeTHêïs¡T. ø£eT÷´ì{ÏVü‰\T ì]à+∫, md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛäT\T |üP]ÔkÕúsTT˝À $ìjÓ÷–+∫ yê] nuÛÑT´qï‹øÏ ‘√&ÉŒ&É‘êeTHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ

n_Ûyê<ä+ y˚dü÷Ô bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·÷\ì Äj·Tq nuÛÑ´]Δ+#ês¡T. y˚Tì ô|òk˛º˝À ñqï n+XÊ\qT Äj·Tq $e]+ #ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ‘ÓH˚ï{Ï »>∑J®eHé, >∑T+&ÉTyÓ÷>∑T\ ã\TdüT\sêe⁄, uÛÑÁ<äsêe⁄, düTuÛ≤˙, n+õu≤ãT, lìyêdü sêe⁄, >∑DÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]ø£\T ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ yÓ’mdtÄsYd”|” nôd+;¢ nuÛÑ´]Δ ‘√≥ >√|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤sY nk˛dæ j˚TwüHé≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T Hê´j·Tyê<äT\T >√|æ ìyêdü+ e<ä› Äj·Tq düeTø£å+˝À yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. >√|æ bÕغ ø£+&ÉTyê\T y˚dæ yê]ì kÕ<Ûäs¡+>± ÄVü‰«ì +#ês¡T. eTT<ä›q lìyêdt, eTT|æŒ&ç yÓ+ø£≥ s¡‘·ï+, ÄsY.mdt.$.k˛y˚TX¯«s¡sêe⁄, ¬ø.es¡ΔHé sêE, eT*¢|üP&ç XÊ´yéTu≤ãT, ø£ècÕísêe⁄, m+.»>∑Bwt\T bÕغ˝À #˚]qyê]˝À ñHêïs¡T.

ˇ+>√\T˝À »Hês¡ΔHé CÀs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, y˚T 2: ˇ+>√\T˝À sê»ø° j·÷\T s√E s√EøÏ ø√‘·Ô s¡÷|ü⁄ <ë\TÑ·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î u≤* H˚ì yêdüT ¬>\T|ü⁄ U≤j·T+ nqT≈£î+ ≥Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À ø=ìï ÄdüøÏÔ ø£s¡ $wüj·÷\T ãj·T≥ |ü&ÉT‘·THêïsTT. á kÕ] <ëeT#ês¡¢ »Hês¡ΔHé≈£î neø±X¯+ Çyê«\ qT≈£î+≥THêïs¡T. m+<äT ø£+fÒ Á|ü»\T Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT kÕs¡T¢ es¡dü>± ¬>*|æ+∫q u≤*H˚ì yêdüT ˇ+>√\T≈£î #˚dæ+~ X¯Sq´+. n‘·qT πøe\+ z≥¢ düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T ˇ+>√\T˝À ø£ì|ækÕÔ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· Ç≥T yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&ÉT. eTTK´+>± ˇ+>√\T˝À &É+|æ+>¥ j·÷sY¶ ˝Òø£ Á|ü»\T eTT]øÏ, #Ó‘·Ô #Ó<ësê\‘√ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ ø£˙dü Á&Ó’H˚CŸ edü‘·T\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äT. eTØ eTTK´+>± Á‘ê>∑T ˙s¡T düeTdü´‘√ Á|ü»\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ∫qï bÕ{Ï esê¸ìøÏ ≈£L&Ü s√&ÉT¢ eTT]øÏ ˙{Ï‘√ eTTì– b˛sTT Á{≤|òæø˘ n+‘·sêj·÷\T, Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á düeTdü´\T >∑‘· 15 dü+ˆˆsê\T>± n‘·ì ø£fi¯fl eTT+<äT ñqï düeTdü´\T ø±ì <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü&ÜìøÏ u≤*H˚ìøÏ r]ø£ ˝Ò<äT. ø±ì Ç|ü&ÉT

e÷Á‘·+ ¬>*|æùdÔ nìï #˚kÕÔqT n+≥THêïs¡T. Ç˝≤ #Ó|üŒ&É+ Ç~ Hê\T>√ kÕ]. Ç‘·ì e÷≥\‘√ $düT >∑T m‹Ôq Á|ü»\T á kÕ] e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+≥T Hêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü <ëeT#·s¡¢ n+»H˚j·TT\T |ü<Ûä$˝À ñqï düeTj·T+˝À ˇ+>√\T˝À #ê˝≤ n_Ûeè~› »]–+~. ø±ã{Ϻ ‘·q yês¡düT&Ó’q <ëeT#·s¡¢ »Hês¡ΔHé á düeTdü´\≈£î |ü]wüÿs¡+ #·÷|ü⁄‘ê&Éì Á|ü»\T ‘·eT jÓTTø£ÿ n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£qTø£ y˚T 7q »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ã]˝À <ëeT#·s¡¢≈£î neø±X¯+ ÇkÕÔeTì ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

X¯‘ê~Ûø£ eè<äTΔsê\T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|üø±X¯+, ã*¢≈£îs¡e, $. ø=ô|Œs¡bÕ&ÉT, y˚T 2: eT+&É\+˝Àì $. ø=ô|Œs¡bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q X¯‘ê~Ûø£ eè<äT›sê\T ã+&Üs¡T nø£ÎeTà (105) eTè‹ #Ó+<ës¡T. áyÓT eTqe&ÉT lìyêdüsêe⁄ Á|üdüTÔ‘·+ ñ|ü düs¡Œ+∫>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. áyÓT≈£î

mì$T~ eT+~ ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. áyÓT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T 69 eT+~ es¡≈£î ñHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü≤ìï n<ä›+øÏ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]Δ ø£s¡D+ yÓ+ø£fÒwt dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ÄsTTq yÓ+≥ Hê–H˚ì l<ÛäsY, kÕ+ãj·T´, |üPπs{Ï ∫q yÓ+ø£j·T´ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

H˚&˚ MπsX¯«s¡kÕ«$T ÁãôVAà‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ◊.b˛\es¡+, y˚T 2 : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ◊.b˛\es¡+ eT+&É\+ eTTs¡eTfi¯fl uÛÑÁ<äø±∞ düy˚T‘· MπsX¯«s¡kÕ«$T ÁãôVAà‘·‡yê\T X¯ìyês¡+ qT+&ç áHÓ\ 7e ‘˚B es¡≈£î 5 s√E\ bÕ≥T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï @sêŒ≥¢qT <˚ekÕúq+ #ÛÓ’s¡àHé ø£sƒê] sêeT yÓ+ø£≥düTã“ sêE (Hêì) ø±s¡´ìsê«Vü≤D≤ ~Ûø±] ã\¢ ˙\ø£+sƒ¡+ (•e) dæ<ä›+ #˚kÕs¡T. kÕ«$T yê] ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZqTqï+<äTq yê] edü‹ dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚kÕs¡T. ø√]q<˚ ‘·&Ée⁄>± ø√¬sÿ\T rπsà uÛÀfi≤X¯+ø£s¡T&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ëe‘ês¡ eT÷]Ô uÛÑÁ<äø±∞ düy˚T‘·T&Ó’ MπsX¯«s¡Tì>± ªªì‘·´ø£fi≤´D+ ` |ü#·Ã‘√s¡D≤\‘√μμ $sêõ \T¢‘·THêï&ÉT. |üs¡eT eTVæ≤e÷ì«‘·yÓTÆq Ä |üs¡y˚TX¯«s¡TìøÏ ¬ø’˝≤dü+˝À ÁãVü‰à~ <˚e‘·\ <ë«sê Ä~Û<ä+|ü‘·T\ düeTø£å+˝À yÓ’XÊKX¯ó<äΔ |ü+#·$T s√Eq ø£fi≤´D√‘·‡e+ »]–q<äì |ü⁄sêD√øÏÔ Ä ÁbÕ‹|ü~ø£>± ì‘·´ø£fi≤´D√‘·‡ e⁄&Ó’q Ä eT÷]ÔøÏ XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£>± yÓ’XÊK X¯ó<äΔ|ü+#·$T s√Eq ø£fi≤´D√‘·‡e+ »]–q <äì |ü⁄sêD√øÏÔ. Ä ÁbÕ‹|ü~ø£>± ì‘·´ø£fi≤´D√ ‘·‡e⁄&Ó’q Ä eT÷]ÔøÏ XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£>± yÓ’XÊK X¯ó<äΔ|ü+#·$T ‹~∏øÏ bÕ+#êVæ≤ïø£ Bø£å‘√ XË’yê>∑eTeTT Á|üø±s¡+ ◊<äT s√E\ bÕ≥T ÁãôVAà‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷\T <Ó’eE„\#˚ ìs¡ísTT+|üã&çq$. á ◊<äT s√E\ ÁãôVAà ‘·‡yê\qT XË’yê>∑jÓ÷ø£Ô+>± XË’yê>∑eT |ü+&ç‘· dü«s¡ís¡TÁ<ëø£å ø£+ø£D, dü«s¡ídæ+Vü≤‘·˝≤≥ düHêïq Á>∑V”≤‘· ÁãVü≤àl j·TqeT+Á&É dü‘·´d”‘êsêeTX¯s¡à Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä\j·T ns¡Ãø£kÕ«eTT\ |üs¡´y˚ø£åD˝À |ü\Te⁄s¡T XË’yê>∑eT |ü+&ç‘·T\#˚ ÁãôVAà‘·‡e y˚&ÉTø£\T

»]|æ+#·qTHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+ ≥\ qT+&ç >∑D|ü‹|üP» |ü⁄D≤´Vü≤ yê#·q eTT, |ü+#·>∑yê´sê<Ûäq, Bøå±<Ûës¡D, nÁdüÔsê C≤s¡Ãq, ñ<äj·T+ >∑+.9.45ì.\≈£î lkÕ«$T yê]øÏ n_Ûùwø£+ »s¡T>∑T‘·T+~. sêÁ‹ 8>∑+≥ \≈£î lkÕ«$T ~e´ ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. áHÓ\ 4e ‘˚B Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î >∑yê´+‘·eTT, yêdüTÔ |üP», yêdüTÔôVAeTeTT, yêdüTÔã*, Á|ü<Ûëq ø£fi¯XÊsê<Ûäq‘√ kÕ«$T yê]øÏ n_Ûùwø£eTT »s¡T>∑T‘·T+~. kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î lkÕ« $T yês¡¢qT #·+Á<äÁ|üuÛÑ yêVü≤q+ ô|’ }πs–+ |ü⁄ ñ+≥T+~. áHÓ\ 5e ‘˚B k˛eT yês¡+ ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î >∑yê´+‘·eTT kÕ«$T yês¡¢≈£î |ü+#·$+X¯‹ ø£\X¯kÕú|üq |üPs¡«ø£ n_Ûùwø£eTT ñ<äj·T+ >∑+.10.00ì.\≈£î düs¡dü«r ôVAeTeTT, s¡TÁ<äôVAeTeTT, kÕj·T+Á‘·+ >∑+.4.00ì.\≈£î kÕ«$T yês¡¢qT dü÷s¡´Á|üuÛÑ yêVü≤q+ô|’ }πs–kÕÔs¡T. áHÓ\ 6e

‘˚B eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ >∑+.8.00 ì.\≈£î >∑yê´+‘·eTT kÕ«$T yês¡¢≈£î $X‚wü nHêï_Ûùw ø£eTT ñ<äj·T+ >∑+.10.00ì. \≈£î #·+&ûôVA eTeTT, ø£fi≤ôVAeTeTT\T, kÕj·T+Á‘·+ >∑+.5.00ì.\≈£î kÕ«$Tyês¡¢qT q+~yêVü≤q+ô|’ }πs–kÕÔs¡T. áHÓ\ 7e ‘˚B ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ >∑+.6.00ì.\≈£î >∑yê´+‘·eTT, ø£fi≤Hê´düeTT\T, ñ<äj·T+ >∑+.7.00ì.\≈£î |üPsêíVüQ‹, ñ<äj·T+ >∑+.7.30ì.\≈£î edü+‘√‘·‡eeTT, ñ<äj·T+ >∑+.8.30ì.\≈£î eè<äΔ>ö‘·MT rs¡eT+<äT kÕ«$T yê]øÏ Á‹X¯S\ kÕïqeTT eT<Ûë´Vü≤ï+ q+~yêVü≤q }πs–+|ü⁄, sêÁ‹ >∑+.9.00ì. \≈£î |ü⁄c˛Œ‘·‡eeTT, |üe[+|ü⁄ ùde »s¡T>∑T ‘·T+~. kÕ«$T yê] ÁãôVAà‘·‡yê\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì $»j·Te+ ‘·+ #˚j·÷\ì <˚ekÕúq+ #ÛÓ’s¡àHé ø£sƒê] sêeTyÓ+ø£≥düTã“sêE (Hêì), ø±s¡´ìs¡«Vü≤ D≤~Ûø±] ã\¢ ˙\ø£+sƒ¡+ (•e) \T $»„|æÔ #˚kÕs¡T.

>∑T‘·TÔ\ kÕsTT $»j·T+ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï n\÷¢] n»jYT≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±ÁfÒìø√q, y˚T 2 : eTT$Tà&çes¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú >∑T‘·TÔ\ kÕsTT $»j·T+ ø√dü+ n\÷¢] n»jYT≈£îe÷sY ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |üs¡´{Ï+∫ >∑T‘·TÔ\ kÕsTT≈£î ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥TqT y˚dæ nK+&ÉyÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. yÓ’mdtsê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäq »>∑H√àVü≤q¬s&綑√H˚ kÕ<Ûä´eTì »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ eTTK´ eT+Á‹>± #·÷&Ü\+fÒ kÕsTTì myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì Äj·T q z≥s¡¢≈£î $e]düTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT mìïø£\y˚fi¯ #·+Á<ä u≤ãT •eyÓT‹Ôq≥T¢ yê>±úHê\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡ì, Äj·Tq eTTK´ eT+Á‹>± #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT á dü+πøåeT|ü<∏äø±\T @eTj·÷´j·Tì Á|ü•ïdüTÔ Hêïs¡T. z≥s¡¢qT eTuÛÑ´ô|≥º&Éy˚T y˚Tìô|c˛º>± #·+Á<äu≤ãT eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·÷ nã<ëΔ\T e*¢düTÔHêïs¡ì M{Ïì Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì Çø£ Hê\T>∑T s√E˝À¢ »s¡>∑uÀj˚T d”e÷+Á<Ûä mìïø£\‘√ #·+Á<äu≤ãT Ç+{ÏøÏ

yÓfi¯fl&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. kı+‘· sêÁwüºyÓTÆq d”e÷+Á<Ûä˝ÀqT, düe‹ sêÁwüºyÓTÆq ‘Ó\+>±D≤˝ÀqT #·+Á<ä u≤ãT≈£î &çbÕõ≥T¢ sêì |ü]dæú‹ ñ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· #·+Á<äu≤ãT dæ+>∑|üPsY yÓ[fl Äj·Tq ÄdüTú\qT #·÷düT≈£î+≥÷ yê´bÕsê\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq e´>∑´+ >± $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäqT |ü<˚ |ü<˚ dæ+>∑|üPsY˝≤ e÷s¡TkÕÔqì #·+Á<äu≤ãT #Ó|üŒ&É+ Äj·Tq ~>∑C≤s¡T&ÉT sê»ø°j·÷\≈£î ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T. 9@fi¯ófl n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻq #·+Á<äu≤ãT≈£î n|ü⁄Œ&ÉT dæ+>∑|üPsY>± e÷sêÃ\ì nì|æ+#·˝Ò<ë nì ì>∑ZBdüTÔHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|üPŒ&ç düs¡Œ+#Y ø=+øÏ n|üŒ\kÕ«$T, ñ|üdüs¡Œ+#Y sê´* u≤ã÷sêe⁄, ñ|üPŒ&ç kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+u≤\ ∫{Ϻu≤ãT, ã+&Üs¡T C≤qø°sêeTj·T´, kıôd’{° &Ó’s¡ø£ºs¡T s¡+u≤\ Ms¡u≤ãT, s¡+u≤\ ∫{Ϻu≤ãT, s¡+u≤\ lqT, s¡+u≤ \ neTàqïHêj·TT&ÉT, ø=+øÏ dü÷s¡´Hêsêj·TD, ñ#·TÃ\ s¡$≈£îe÷sY, sê´* lsêeT÷à]Ô, e÷>±|ü⁄ lqT, <=+>∑ ãTõ® ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

100% >±´s¡+{° MT Ç+{À¢ qT+#˚ &˚{≤ m+Á{° es¡Tÿ #˚dü÷Ô s√Es√E≈£î n~Ûø£ Ä<ëj·T+ bı+<ä+&ç. $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç.

ôd˝Ÿ : 96420 10859

mìïø£\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, y˚T 2: mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Áô|ôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T, ndæôdº+{Ÿ Áô|ôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô kÕΔsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\ì @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] &ç. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. @\÷s¡T õ˝≤¢ |ü]wü‘·TÔ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Áô|ôd’ &ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ndæôdº+{Ÿ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ 2e $&É‘· •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ÄsYz yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @$T #·s¡´\T rdüTø√yê*. me¬ses¡÷ @ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê* nH˚ $wüj·÷\ìï+{Ï˙ á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ $e]+ #ês¡T. m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ $TwüHé |üì#˚j·TT $<Ûëq+ >∑T]+∫ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î, ndæôdº+{Ÿ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T \≈£î á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ $e]+#ês¡T. yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê* nH˚ $wüj·÷ìï ø£fi¯¢≈£î n~›q≥T¢>± qeT÷Hê b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À $e]+#ês¡T. mìïø£\ ø£MTwüHé ìj·TeTìã+ <Ûäq\T Á|üø±s¡+ mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Á|ür $wüj·÷˙ï ì•‘·+>± |ü]o*+∫ ‘·>∑T ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì @ ∫qï bıs¡bÕ≥T »]–Hê mìïø£\ ø£MTwüHé rÁe+>± |ü]>∑DÏdüTÔ+<äH˚ $wüj·÷ìï mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ür ñ<√´– >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≤ @sêŒ≥T¢, b˛*+>¥ @sêŒ≥T¢ô|’ mìïø£\ dæã“+~ ìs¡«Væ≤+ #˚ $<ÛäT\T >∑T]+∫ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|ü»+fÒwüHé <ë«sê &ç. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ $e]+#ês¡T. @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 199 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì 1320 eT+~ b˛*+>¥ dæã“+~ì ìj·T$T+#êeTì 17 s¡÷{Ÿ\T, 17 CÀHé\T>± $uÛÑõ+∫ b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≤ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔ HêïeTì $e]+#ês¡T. 16 eT+~ì yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢>±, 16 eT+~ì M&çjÓ÷Á>±|òüs¡¢qT ìj·T$T+#êeTì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡ D+˝À ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @\÷s¡T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düΔ ø£MTwüqs¡T kÕ<Ûäq, @\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dæ+Vü‰Á~, Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ndæôdº+{Ÿ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T á •ø£åD≤ ‘·s¡ >∑‘·T˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+, y˚T 2: <ëVü‰]Ôì rπsÃ+<äT≈£î #·*y˚+Á<ë\T <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì Á|üeTTK yÓ’<äT´&ÉT ô|qTeT]Ô \øÏåàes¡Á|ükÕ<é nHêïs¡T. kÕúìø£ eTd”<äT ôd+≥sY˝Àì yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü≤+ e<ä› C≤˙, düJsY, |ü<ëàe‹, ø£eT˝Ÿ C≤„|üø±s¡Δ+ ùwø˘ s¡w”<é düVü≤ø± s¡+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq #·*y˚+Á<ëìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. eTd”<äT ôd+≥sY Áô|ò+&é‡ dü]ÿ˝Ÿ düuÛÑT´\qT Äj·Tq á dü+<ä s¡“¤+>± n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #·\¢ì s¡kÕïqT bÕ<ä#ês¡T \≈£î, yêVü≤q#√<ä≈£î\≈£î n+<ä#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdæ¢+ Hêj·T≈£î\T, j·T÷‘Y düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ªV”≤s√|ü+‹μ˝À Á|üø±wtsêCŸ! X¯ìyês¡+ 3, y˚T 2014

f…Æ>∑sY ÁXÀ|òt, ø£è‹düqHé q{ÏdüTÔqï ªV”≤s√|ü+‹μ ∫Á‘·+˝À Á|üø±wt sêCŸ q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç{°e\ BìøÏ dü+ã+~Û+∫q &É_“+>¥ |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. {≤©e⁄&é˝À ≈£L˝Ÿ dü¬ø‡dt>± ì*∫q n\T¢ns¡T®Hé ª|üs¡T>∑Tμ ∫Á‘êìï

ø=~›bÕ{Ïe÷s¡TŒ\‘√ Væ≤+B˝À ªV”≤s√|ü+‹μ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+~+#·qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dü+<˚. Ç+<äT˝À Á|üø±wtsêCŸ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq~. Ç+<äT˝À ø£è‹düdüHé ‘·+Á&ç>± Á|üø±wtsêCŸ q{Ï+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

\ø°Îl ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsY˝À

V”≤s√sTTHé>± yÓ÷øÏå‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, X¯u≤›\j·T+˝À á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q &É_“+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. B+‘√ Á|üø±wt sêCŸ ªñ\e#ês¡T _sê´˙μ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñ+~. Ç+<äT˝À ùdïVü≤ ø°\ø£bÕÁ‘·˝À ø£ì|æk˛Ô+~. Çø£ V”≤s√|ü+‹ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q ø£è‹düqHé {≤©e⁄&é˝À eTùV≤wt düs¡düq eHé H˚H=ø£ÿ&çH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q $wüj·T+‘Ó*dæ+<˚. B+‘√bÕ≥T u≤©e⁄&é˝À eTs√ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~.

‘·eTHêïô|’ u≤©e⁄&é n_ÛÁbÕj·T+ e÷s¡T‘·T+<ë! {≤©e⁄&é V”≤s√sTTHé nsTTq ‘·eTHêï u≤©e⁄&é˝À kÕõ<éU≤Hé ∫Á‘·+ Væ≤eTà‘Yyê˝≤‘√m+Á{° Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+ u≤ø±‡|ò”düT e<ä› uÀ˝≤› ø=≥º&É+‘√ ‘·eTHêï≈£î Çø£ u≤©e⁄&é Ä|òüsY sê<äT nqT≈£îHêïs¡+‘ê. ø±˙ BìøÏ _Ûqï+>± ‘·eTHêï≈£î Vü≤+wüø£˝Ÿ‡‘√ düVü‰ eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À m+|æ¬ø’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ Væ≤+B˝À eTs√kÕ] kÕõ<éU≤Hé rdüTÔqï Vü≤+düø£˝Ÿ‡˝À ‘·eTHêï q{Ï+∫+~. ôd’|òt n©U≤Hé‘√ ø£*dæ á ø±yÓT&û ∫Á‘·+˝À ø£ì|æ+#·qT+~. á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q Áf…Æ\sYqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ Bìô|’ eT+∫ düŒ+<äq sêe&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À ‘·eTHêï‘√ bÕ≥T _bÕcÕãdüT, ácÕ >∑T|üÔ\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T ]‘˚wt <˚XŸeTTUŸ, sêyéTø£|üPsY\T ≈£L&Ü q{Ï+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+ Væ≤{Ÿ nsTT‘˚ ‘·eTHêïô|’ n_ÛÁbÕj·÷ìï u≤©e⁄&é e÷s¡TÃ≈£î+≥T+<äH˚ #ÓbÕŒ*. eTs√yÓ’|ü⁄ {≤©e⁄&é˝À eTùV≤wt düs¡düq ªÄ>∑&ÉTμ ∫Á‘·+˝À ‘·eTHêï q{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

n\T¢•Øwt‘√ ì‘ê´MTqHé

9q ªbÕ´sY y˚T |ü&çb˛j·÷H˚μ ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\

|üeHé kÕ~ÛH˚ì <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢•Øwt‘√ ˇø£ ø=‘·ÔÁbÕC…≈£îº ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. n\T¢•Øwt V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï á∫Á‘·+˝À ì‘ê´MTqHé V”≤s√sTTHé>± m+|æ¬ø’+~. <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï |üeHé kÕ~ÛH˚ì Ç|üŒ{Ïπø ªÁù|eT Çwtÿ ø±<ä˝Ÿμ≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. n\T¢ns¡$+<é ^‘ê ÄsYº‡ u≤´qsY˝À ì]à+#·qTqï á ∫Á‘·+ p˝…’ qT+&ç ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi‚fl neø±X¯+ ñ+~. Ç~˝≤ñ+fÒ n\T¢•Øwt >ös¡e+ ‘·s¡Tyê‘· q{Ï+∫q ªø=‘·Ô »+≥μ y˚T 1q $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. •Øwt≈£î kÕºsY Çy˚TCŸ edüTÔ+<äH˚ •Øwt uÛ≤$düTÔHêï&ÉT. Çø£ ì‘ê´MTqHé ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~. X¯sê«q+<é‘√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔ+&É>±, eTs√ ∫Á‘·+ ªe÷*ì 22μ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. ‘êC≤>± |üeHé kÕ~ÛH˚ì #Ó|æŒq ø£<∏ä q#·Ã&É+ •Øwt‘√q{Ï+#˚+<äT≈£î Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#˚Ãdæ+~.

10q \yé ≥T \yé ∫Á‘·+ $&ÉT<ä˝ \ø°Îl ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsY ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+˝À ªyÓ÷øÏå‘·μ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·, <äs¡Ùø£‘·«+ lsêyéT. &Ûç©¢˝À ìs¡“¤j·T, ôV’≤<äsêu≤<é˝À nuÛÑj·T≈£î »]–q dü+|òüT≥q\qT Á|ü<Ûëqπø+Á<ä+>± rdüT≈£îì ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïeTHêïs¡T. ne÷àsTT\ô|’ Vü≤‘ê´#ês¡+ »]–q ‘·s¡Tyê‘· b˛©düT ùdºwüqT¢, ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹]–Hê »]–q nHê´j·÷ìï ‹]– Çe«˝Ò+. ø£qTø£ Vü≤‘ê´#ês¡+ »s¡>∑ø£ eTT+<˚ ne÷àsTT\T ‘Ó*$>± m˝≤ ‘·|æŒ+#·T ø√yê˝À e÷ dæìe÷˝À #·÷|ædüTÔHêï+ nHêïs¡T. ne÷àsTT\≈£î

dü+ã+~Û+∫q ˇø£ dü+<˚X¯+ nsTTq|üŒ{ÏøÏ |òü⁄˝Ÿ m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ, ø±yÓT&û ∫Á‘·eTì <äs¡Ù≈£î&ÉT #ÓbÕŒs¡T. V”≤s√sTTHé ªyÓ÷øÏå‘·μ e÷{≤¢&ÉT‘·T á ∫Á‘·+˝À q{Ï+#·&É+ #ê˝≤ n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïqT nHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ˝Ò&û z]jÓT+f…&é eT÷M˝≤π> ø£<∏ä yÓTT‘·Ô+ Hê #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eT+∫ dü+<˚XÊ‘·àø£ ∫Á‘·eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ ªHê≈£î \esY ñHêï&ÉTμ nqT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± f…Æ{Ï˝Ÿ Usês¡T #˚j·T˝Ò<äì ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î&ÉT lsêyéT $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ+ø£fÒwt‘√ d”ìj·TsY q≥T&ÉT qπswt ˇø£|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T V”≤s√ qπswt H˚&ÉT d”ìj·TsY q≥T&ç>± ôdø£+&é Çì‡+>¥‡‘√ _J_J>± e÷sê&ÉT. ‘êC≤>± lÁ|æj·T <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï yÓ+ø£fÒwt V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï

eT\j·÷fi¯+ ∫Á‘·+ ª<äèX¯´+μ ‘Ó\T>∑T Øy˚Tø˘˝À qπswt ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á bÕÁ‘·≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äì qπswt

eTDÏø£+sƒ¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q ª\yé ≥T \yéμ ∫Á‘·+ y˚T 10e ‘˚Bq $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+~. ø=+&É|ü*¢ eT÷M y˚Tø£sY, ¬ø.\ø°åàHêsêj·TD düeT]Œ+#·T eTq<˚X¯+ eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ Äs¡´. Á•j·TX¯s¡Hé, Á|ürø±sêe⁄ q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À Äs¡´ ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·÷ìï b˛wædüTÔHêï&ÉT. V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï Á•j·T, Á|ürø±sêe⁄ >±¢eTsY s√˝Ÿ˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ y˚T 10q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Vü≤]Vü≤s¡Hé dü+^‘êìï n+~düTÔqï á∫Á‘·+˝À dü+‘êq+, Hê»sY, ej·÷|ü⁄] ‘·~‘·s¡T\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ á∫Á‘·+ q{ÏdüTÔqï Äs¡´ ‘·$Tfi¯+˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Á•j·T ‘Ó\T>∑T˝À ªeTq+μ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À Hê>±s¡T®q düs¡düq Á•j·T q{Ïk˛Ô+~. á∫Á‘·+ y˚T 23q $&ÉT<ä\j˚T´+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+~.

Ä~, XÊì«\T ø£*dæ q{Ï+∫q ªbÕ´sY y˚T |ü&çj·÷H˚μ ∫Á‘êìï áHÓ\ 9q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. s¡$ #êe* <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ ôdHê‡sY |üP]Ô #˚düT≈£îì j·TT/m dü]º|òæ¬ø{ŸqT n+<äT≈£î+~. ¬ø.¬ø.sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé ì]àdüTÔqï ªbÕ´sY y˚T |ü&çb˛j·÷μ ∫Á‘êìøÏ nq÷|t dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. \yé‘√ bÕ≥T n+&é bòÕ´$T© m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á∫Á‘·+ bÕ¢{Ïq+ &çdtÿ |òü+ø£åHéqT á HÓ\ 3e ‘˚B #˚j·TqTHêïs¡T. n˝≤π> á HÓ\ 9q ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. Ä~, XÊ˙«\T >∑‘·+˝À ª\M¢μ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫ yÓT|æŒ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M]‘√ bÕ≥T yÓHÓï\ øÏc˛sY, ø±o $X¯«Hê<∏é, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T á ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç$ >±ø£ Á|üdüTÔ‘·+ Ä~ s¡|òt, >±*|ü≥+ ∫Á‘ê\˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. n˝≤π> XÊì« Ç{°e\ es¡à <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªsö&ûμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á∫Á‘·+ XÊì«øÏeT+∫ ù|s¡T Á|üU≤´‘·\qT ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~.

uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tμ˝À qπswt bÕÁ‘·≈£î eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+~. n˝≤π> y˚T1q$&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñqï ªnHê$Tø£μ˝À qπswt $\Hé bÕÁ‘·qT c˛wæ+#ês¡T. eT] á bÕÁ‘·≈£î m≥Te+{Ï Á|üX¯+dü\T n+<äT‘êjÓ÷ #·÷&Ü\+fÒ y˚T ˇø£{À ‘˚B es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ zô|Hé: ôd$÷dt˝À kÕìj·÷ CÀ&û! b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À kÕìj·÷ $÷sê® CÀ&û ôd$÷dt˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. kÕìj·÷ e÷sê®, ø±sê u≤¢ø˘ (õ+u≤uÒ«) »+≥ 6`3, 6`4‘√ dæ*«j·÷ k˛\sY (ôdŒsTTHé), wüßjYT C≤+>¥ (#Ó’Hê) CÀ&ûô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ôd$÷dt˝À kÕìj·÷`ø±sê »+≥ *C…˝Ÿ VüA´ãsY` *kÕ πseT+&é (nyÓT]ø±) CÀ&û‘√ ‘·\|ü&ÉT‘·T+~.

$sê{Ÿ ø√V”≤¢‘√ &˚{Ï+>¥ #˚düTÔHêï : Áu…õ*j·THé yÓ÷&É˝Ÿ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº j·TTe u≤´{Ÿ‡yÓTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢‘√ &˚{Ï+>¥ #˚düTÔqï≥Tº Áu…õ*j·THé yÓ÷&É˝Ÿ \C…“©¢ *jÓT{Ÿ ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ç<˚ n+X¯+ô|’ ÄyÓT düŒ+~dü÷Ô ‘êqT ¬s+&˚fi¯ó¢>± $sê{Ÿ Áù|eT˝À ñHêïqì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. nsTT‘˚, >∑‘·+˝À ø=+‘·eT+~ u≤jYTÁô|ò+&金√ dü+ã+<Ûë\T ñHêï ˇ|ü⁄Œø√ì á uÛ≤eT Ç|ü⁄Œ&ç˝≤ ãVæ≤s¡+>∑+>± yÓ\¢&ç+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç~˝≤e⁄+fÒ áyÓT>±]‘√ ø√V”≤¢ Áù|eT˝À ñHêï&Ü? ˝Ò<ë? nH˚<˚ dü+<˚Vü≤+. n≥T á $wüj·T+ ø±kÕÔ nqTwüÿ≈£î ‘Ó*ùdÔ m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ ‘Ó*j·÷*. Á|üdüTÔ‘·+ Væ≤+B˝À ª|ü⁄sê˙ C≤Hé‡μ nH˚ ∫Á‘·+˝À á Áu…õ*j·THé yÓ÷&É˝Ÿ q{Ï+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄... nqTwüÿ X¯s¡à, $sê{Ÿ ø√V”≤¢ Áù|e÷j·TD+ >∑T]+∫ n+~]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

03 05 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you