Page 1

03-04-2014.qxd

4/3/2014

10:47 AM

Page 1

gRiμÙR∂L`iNRPV μR∂NRP‰¨s gRi™´sLRiıL`i @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi

www.metrovaartha.co.in

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : ˙xms«ÿ gS∏R∂VNRPV≤R∂V gRiμÙR∂L`iNRPV gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ©´s\|ms «¡Ljigji©´s x§¶¶¶ªy˘ ∏R∂VªRΩıLi ZNP[xqsV©´sV {qs’d¡HNTP @xmsˆgjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS«fiÀ≥œ¡©±sNRPV ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ gRi™´sLRiıL`i BªRΩLRi NSLRi˘ ˙NRP™´sWáª][ ’¡“¡gS DLi≤R∂»¡Liª][ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi μ]LRiNRP¤Õ¡[μR∂¨s xqs™´sW øyLRiLi. NSgS gRiμÙR∂L`i\|ms xmsμj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi «¡Lji gji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ xqsLi™´sªRΩ=LSáV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV xms»Ì¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s¨s æªΩ[ÕÿËá¨s A∏R∂V©´s gRi™´sLRiı L`i©´sV N][LSá©´sVNRPV©yıLRiV.

ã¨OѨÙ\˜ : 9

ã¨OzHõ : 115

™´sVV¨s=xmsÕfi xmns÷¡ªyá\|ms xqsV˙{msLiÕ‹[ ZNP[xqsV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi 2 : ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms xqsV˙{msLi N][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡\¤Õ¡Liμj∂. C Æ©sá 9©´s xmns÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Li øyá©´sı \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ C zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡\¤Õ¡Liμj∂. Æ™s[V 7 ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ xmns÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[Õÿ LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW ¨sı AÆμ∂[bPLiøyá¨s zms…”¡xtsQ©´sL`i N][LÌRiVNRPV ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms gRiVLRiV ™yLRiLi ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLRifl· «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. C Æ©sá 10™´sæªΩ[μk∂Õ‹[gS Fs¨sıNRPá NSLS˘øR¡LRifl· xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı \|§¶¶¶N][LÌRiV 9©´s N_Li…”¡Lig`iiLi xmspLjiÚ¬ø¡[zqs xmns÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s N][LjiLiμj∂.

ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞ : „HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O U„Ñ≤Öò 3 , 2014

¿ÑrÅ∞: 4

"≥Å : ~°∂ 2

\˜_çÑ≤ ÔQe¿ãÎ<Õ Jaè=$kú ™ê^茺O HÀ\Ï¡k=∞Ok PHÍOHõΔʼnõΩ J#∞QÆ∞}OQÍ<Õ J_»∞QÆ∞Å∞ "≥∂_ô øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sVORPQLiÕ‹[ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s zms©´sı™´sVÆ©s[¨s, ™´sVLi≤R∂÷¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi FyLÌki ©´sW…”¡NTP Æ™sLiVV˘aSªRΩLi lgi÷¡¿¡ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ …”¡≤T∂zms lgi÷¡}qsÚÆ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡Li¿¡ J»¡V Æ™s[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @Liμ≥R∂NSLRiÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë HÆμ∂[Œ˝œ¡ß NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ À≥ÿ≠sªRΩLSá À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω G™´sV™´soªRΩVLiμ][©´s©´sı xqsLigRiºΩ ˙xms«¡ áV ˙gRiz§¶¶¶Liøyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V N][LSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨s™yxqsLiÕ‹[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV zms©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂áV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW... ªRΩLRiªRΩLSáVgS NSLi˙lgi£qsÆ©s[ @Li…”¡|ms»Ì¡VNRPV¨s D©´sı C lLiLi≤R∂V NRPV»¡VLiÀÿáV NSLi˙lgi£qs æªΩáVgRiV«ÿºΩNTP ¬ø¡[zqs©´s ˙μ][•¶¶¶¨sı ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP FyLÌki¨s ≠ds≤yLRi¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂, zms©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP ¤…¡[aRP*LRiLS™´so, gRiV≤T∂™y≤R∂ @LRi˜©±s Àÿ˘LiN`P \¬ø¡LRi¯©±s xmspLÒRi ≠dsLRi∏R∂V˘ …‘¡≤U∂{ms ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPLi≤R∂V™y NRPzmsˆ ™yLji¨s FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li r°¨s∏R∂Wμj∂ æªΩ÷¡≠sªRΩNRPV‰™´s ªRΩ©´s™´sW ¤Õ¡[NRP @ºΩ æªΩ÷¡™Ø[ @LÛRiLi NS¤Õ¡[μR∂¨s zms©´sı ™´sVÆ©s[¨s,  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂áV @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV xqs*LÒSLiQ˙μ≥R∂©´sV ¬ø¡[∏R∂VgRiá xqs™´sVLÛRiV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ¤À¡[©´s¨s ©´s≠sV¯ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP, LSuÌy˚¨sNTP xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NS™yá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©yıLRiV. Æμ∂[aRPLi BxmsˆV≤R∂V N˝TPQxtÌsQ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ DLiμR∂ ©yıLRiV. ≠dsLjiª][Fy»¡V gRiV≤T∂™y≤R∂ @LRi˜©±s Àÿ˘LiN`P \¬ø≥¡LRi¯©±s xmspLÒRi≠dsLRi∏R∂V˘, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y …”¡≤T∂zms ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ, @xqs™´sVLÛRi NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ Æμ∂[aRPLi, LSxtÌsQ˚Li ©yaRP©´s™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @xqsÚ™´s˘xqÛs ≠sμ≥y©yáª][ @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[©´sW, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW NSLi˙lgi£qs xmsªRΩ©´sLi Δÿ∏R∂V™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌyÕ˝‹[˚ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™yáLi¤…¡[ …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP

LS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. zqsLigRixmspL`iª][ F°…‘¡gS \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙj∂©´s xmnsV©´sªRΩ …‘¡≤U∂{msÆμ∂[ @¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP xms…Ì”¡©´s @LjixtÌsQLi NSLi˙lgi£qs @¨s, LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs xmsªRΩ©´sLi Δÿ∏R∂V ™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´s @Liªy @≠s¨dsºΩ ™´sV∏R∂V™´sV¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ¨s xmspLjiÚgS ˙xmsOSQŒœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V …‘¡≤U∂{ms áORPQ ˘™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki N][xqsLi xms¨s¬ø¡[zqs©´s NSLRi˘ NRPLRiÚáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V À≥œ¡L][ry BøyËLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿ μ`∂©´sV H…”¡ ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLjiËLiμj∂ ªRΩ™´sV FyLÌkiÆ©s[©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡Fyˆ LRiV.zqsLigRixmspL`iª][ F°…‘¡ xmsÆ≤∂[≠sμ≥R∂LigS \|qs ¡LSÀÿμ`∂©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Æ™sVLjiNS, \¬ø¡©yáª][ F°…‘¡ xmsÆ≤∂[ aRPNTPÚ ™´sV©´sÆμ∂[aS¨sZNP[ DLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aS¨sNTP, LSuÌy˚¨sNTP xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂V NRPªRΩ*Li NS™yá¨s @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki AaRP∏R∂VLi @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi …”¡≤T∂zms xms™´s©yáV ≠dsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s... rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s ≠saS*xqsLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

HÍO„ÔQãπÖ’H˜ H˘`«Î ~°HõÎO =™ÈÎOk

LSLi¿d¡,G˙zmsÕfi 2 : N][…˝ÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡ @≤R∂VgRiVáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´sxmsoÆ≤∂[ Æμ∂[aRPLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ª][Æ©s[ ªy™´sVV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s, ™yLji¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ¨s≤T∂zmsryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. @©´sıμyªRΩáV ¬ø¡™´sV»¡ ¿¡Liμj∂}qsÚÆ©s[ Æμ∂[aRPLi NRP≤R∂Vxmso ¨sLiÆ≤∂[μR∂¨s.. \lLiªRΩVáNRPV GLi ¬ø¡[aSL][ ∏R∂VW{msG xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s Æ™sW≤U∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡ßÚ©´sı @©´sıμyªRΩá©´sV gRiV«¡LSª`Ω xqsLS‰LRiV g_LRi≠sLi¿¡LiμR∂¨s, ™yLji¨s LSuÌy˚¨sNTP zms÷¡zmsLi¿¡ ™´sW ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi FyhSáV Æ©s[LRiVËNRPVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @NRP‰ ≤T∂ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms a][μ≥R∂©´s ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. ªy™´sVV NRPxtÌsQxms ≤R∂VªRΩWÆ©s[ ™yLji¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝ÿ™´sV¨s @©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ xqsLS‰lLi[ AμR∂LRi+ \lLiªRΩVá©´sV xqs©y¯¨sLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ gRiV«¡LSª`Ω ÕÿLi…”¡ ¿¡©´sı LSxtÌsQ˚Li ¬ø¡[zqs øR¡WzmsLi¿¡LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. BLiªRΩ |msμÙR∂ Æμ∂[aRPLi INRP‰Lji AÕ‹[øR¡©´sáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ©´s≤R∂™yÕÿ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 120 N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVá AÕ‹[øR¡©´sáV, ANSLiORPQáª][ À≥ÿLRiªy™´s¨s ™´sVVLiμR∂VZNPŒ˝ÿá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ™yLji AÕ‹[øR¡©´sáV ¤Õ¡[μy ™yLji ANSLiORPQáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ©´s≤R∂VøR¡VN][™´s≤R∂Li NRPLRiÚ™´s˘™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠sNTP ªRΩgji©´s @À≥œ¡˘LÛji, Æ™sW≤U∂ª][ F°…‘¡xms≤R∂gRiá ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[LRi¨s À≥ÿ«¡Fy «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. BLi≤][L`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ μR∂WxqsVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs xmsªRΩ©´sLi xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂©´s Æ©s[ªRΩ ¤Õ¡[NRPÆ©s[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV NRPÕÿLi ¬ø¡÷˝¡LiμR∂©yıLRiV.

~åÜ«∞|ˆ~eÖ’ ™ÈxÜ«∂ <åq∞<Õ+¨<£ ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi ª][≤R∂V LSgS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V LS∏R∂V ¡lLi[÷d¡,G˙zmsÕfi2 : ∏R∂VW{msG @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ªRΩ©´s r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi LS∏R∂V ¡lLi[÷¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVL][™´sWLRiV F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹ [ªRΩV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s LS∏R∂V ¡lLi[÷d¡Õ‹[ ©y≠sV Æ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VW{msG©´sV ™´sV◊d˝¡ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV xms»Ì¡VμR∂ágS D©´sı AÆ™sV ªRΩ©´s r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s

∏R∂VV™´sªRΩNRPV, ≠sμy˘™´sLiªRΩVáNRPV …”¡ZNP‰»˝¡V: LRixmnsVV≠dsLS "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP N]ªRΩÚ LRiNRPÚLi LSÀ‹[ª][LiμR∂¨s, @μj∂ ∏R∂VV™´sLRiNRPÚLi @¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P zmszqszqs ¿d¡£mns LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi ªy©´sV FyLÌki ©´sVLi¿¡ N]LiμR∂LRiV ≠ds≤T∂ Æ™sáŒÔœ¡Li\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμj∂©y BxmsˆV≤R∂V ™´sVLi¿¡Æμ∂[ @©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP ™´søyË©´s©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ N]ªRΩÚ «¡©´slLi[xtsQ©±s μR∂WxqsVNRPV¨s ™´sr°ÚLiμR∂©yıLRiV. ¨dsºΩ ¨s«ÿLiVVºdΩ D©´sı Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ≠sVgjiÕÿLRi¨s LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[ μ≥R∂©´s ¡Ã¡™´sVV©´sı ™yLRiV ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y ˙xms«ÿ  ¡Ã¡™´sVV©´sı Æ©s[ªRΩáV©yıLRiV. ˙xms«ÿ ¡Ã¡™´sVV©´sı }msμR∂áƩs[ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ DLiøR¡Vªy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV, ∏R∂VV™´sNRPVáV, ¨s«ÿLiVVºdΩxmsLRiVáZNP[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi BNRP‰≤R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsxqsVÚªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s ™yLjiZNP[ 2019 Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @™´sNSaRPLi D©´sıø][»˝¡ ¿¡LRiLi“¡≠s @’≥¡™´sW©´sVáNRPV NRPW≤y {qs»˝¡V BryÚ™´sV¨s LRixmnsVV≠dsLS ¬ø¡FyˆLRiV. …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms F~ªRΩVÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sLiμR∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV©´sı ’d¡¤«¡[{msª][ …‘¡≤U∂{ms FsÕÿ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi…‹[LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV @™´sNSaRP™yμR∂V¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ≠ds≤yLRi¨s LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FyLÌkiÕ‹[ J Æ™sáVgRiV Æ™s÷¡gji, @μ≥j∂NSLS¨sı, xmsμR∂™´soá©´sV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡, ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı ™ylLi[ Æ™sŒ˝ÿLRi¨s @©yıLRiV. Bμ][ LRiNRPLigS N][LiªRΩ ™´sVLi¿¡\Æμ∂LiμR∂¨s, N]ªRΩÚ™yLjiNTP μyLji øR¡WzmsLiμR∂©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ {qs{msHª][ F~ªRΩVÚ @LiaRPLi \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRiLiVVxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsFyLÌki ¨sLRi*z§¶¶¶r°Ú©´sı  ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩ Ã¡ ORPQ ˘Li Æ©sLRiÆ™s[LjiLiμR∂¨s @NRP‰Æ≤∂[ N]ªRΩÚ ©y∏R∂VNRPVáV LS™´s≤y¨sNTP Dªy=x§¶¶¶Li NRP¨szms Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. 13 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩ  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLRi™yªRΩ

™´s¿¡Ë©´s Dªy=•¶¶¶¨sı øR¡W}qsÚ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ∏R∂VV™´sNRPVáV FsLiª][ Dªy= x§¶¶¶LigS LS™´s≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s @LÛRiLi @LiVV˘LiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ry*LÛRi Liª][ FyLÌki¨s ™´sμj∂÷¡ Æ™sŒ˝ÿLRi¨s ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ xmsμR∂ ™´soáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s Æ©s[ªRΩáLiªy FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ Æ™sŒœ¡ß Ú©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+ LiøyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ˙ZaP[fl”· ©y∏R∂VNRPVáV Æ™s◊˝¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. FyLÌki Õ‹[¨s lLiLi≤][, ™´sVW≤][ ˙ZaP[fl”· ©y∏R∂VNRPVáV øyÕÿ Dªy=x§¶¶¶LigS D©yıLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂ LiøyLRiV. FyLÌki ≠s«¡∏R∂W¨sNTP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsøyLRi ™´sW¥R∂˘ ™´sW¨sı ≠sxqsÚQX ªRΩLigS ™y≤R∂VNRPVLiμy™´sV¨s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sW Li˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs «ÿ’¡ªy lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩáVgS Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. zqs…Ì”¡Lig`i FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV ºΩLjigji …”¡ZNP‰»˝¡V μR∂NRPV‰ ªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV N]LRiªRΩ¤Õ¡[μR∂¨s.... @|qsLi’d˝¡NTP 1160, FsLi{ms {qs»˝¡V N][xqsLi 175 ™´sVLiμj∂ AaS™´sx§¶¶¶ßáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s. Bμj∂ øR¡W}qsÚ N]ªRΩÚ™yLjiNTP NSLi˙lgi£qs xms»˝¡ FsLiªRΩgS AμR∂LRifl· DLiμ][ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ «ÿ’¡ªy©´sV xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV¨s LRixmnsVV≠dsLS æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı ™´sLÊSáNRPV, ∏R∂VV™´sªRΩNRPV xqs™´sV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

â◊OëêÉÏ^£ Ö’ =∞m¡ |OQÍ~°O Ѩ\˜ì"Õ`« "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi 2 : aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][ryLji À≥ÿLkigS ¡LigSLS¨sı NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤][L][«¡⁄ NTPÕ‹[á N]μÙk∂  ¡LigSLS¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. zqsLigRixmspL`i ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVW≤R∂V «¡Li»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 5 NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi áÀ≥œ¡˘Q\Æ™sVLiμj∂.  ¡LigSLS¨sı LRiLigRiV™´sWLjiË NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NS LRiVá©´sV G™´sWLSËá¨s øR¡Wzqs©y ¿¡™´sLjiNTP xms»Ì¡V ¡≤R∂NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ 5.5 NTPÕ‹[á  ¡LigSLS¨sı NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. zqsLigRixmspL`i ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´sVVgÊjiLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡¬ ø¡[∏R∂VgS 5.5 NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi áÀ≥œ¡˘Q\Æ™sVLiμj∂.  ¡LigSLS¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsV NRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂ N]ªRΩÚ}ms»¡ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s J NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqsLigRixmspL`i ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWÚ HμR∂V©´sıLRi NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi ’¡xqs‰»˝¡V æªΩxqsVÚLi≤R∂gS NRPxqÌs™±sV=

@μ≥j∂NSLRiVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. zqsLigRixmspL`i ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ LS˙ºΩ 12.30 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠dsŒ˝œ¡ß μj∂gSLRiV. ≠s—¡…”¡Lig`i ≠dsry\|ms ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V zqsLigRixmspL`i Æ™s◊˝¡©´s C ™´sVVgÊRiVLRiW ZNP[™´sáLi ¡LigSLRiLi æªΩ[™´s ≤y¨sZNP[ Æ™sŒ˝ÿLRi¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sW μR∂V¬ø¡[zqs \¤«¡Ã¡VNRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ≠sÆμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ æªΩÃ˝¡™y LRiV«ÿ™´sVV©´s ™´sxqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV Gμ][LRiNRPLigS  ¡LigSLS¨sı æªΩ¬ø¡[Ë LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. @LÙRiLS˙ºΩ, æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV xqs™´sV∏R∂VLi NS™´s ≤R∂Liª][ FsÕÿg][Õÿ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s Æ™s◊˝¡F°™´søR¡Ë©´sıμj∂ ≠dsLji À≥ÿ™´s©´sgS NRP¨szms r°ÚLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiÆ™s[V ALRiV NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi xms»Ì¡VNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV G ™´sW˙ªRΩLi ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y ORPVQflÒ·LigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ μyμyxmso ˙xmsºΩL][«¡⁄ FsLiª][N]LiªRΩ  ¡LigSLRiLi μ]LRiVNRPVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiV ™´sW˙ªRΩLi  ¡LigSLS¨sı LRiLigRiV™´sWLjiË, ¤À¡ÃÌ¡V LRiWxmsLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV¨s ™´søyËLRiV.

LS∏R∂V ¡lLi[÷¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sVW≤][ryLji F°…‘¡NTP zqsμÙR∂Li @∏R∂W˘LRiV. FyLÌki DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ªRΩ©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s xms˙ªyá©´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.˙}ms™´sW’≥¡™´sW©yáª][ μR∂ªRΩÚªRΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı LS∏∫∂V  ¡lLi[÷¡ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVL][ryLji xmnsV©´s≠s«¡∏R∂W¨sı @Liμj∂ryÚLRi¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ N˝RPVxmsÚLigS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][™´s≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V xmnsQoLRixqsª`Ω gRiLi«fi FsLiVVL`i F°L`Ìi Õ‹[ r°¨s∏R∂WNRPV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi xqs*∏R∂VLigS NSLRiV

©´s≤R∂xmsgS r°¨s∏R∂W NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. r°¨s∏R∂W ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ gSLiμ≥k∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP @ªRΩ˘LiªRΩ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV≤R∂V xqsºdΩ£tsQ aRPLRi¯ FyÕÊ‹©yıLRiV. 1960 ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ©s˙x§¶¶¶®, gSLiμ≥k∂á NRPV»¡VLi ¡Li LS∏∫∂V  ¡lLi[÷¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂r°ÚLiμj∂. ªRΩ©´s À≥œ¡LRi zmnsL][«fi gSLiμ≥k∂ ™´sVLRifl·Li ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ryLji BLiμj∂LS gSLiμ≥k∂ C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV BÆμ∂[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsWÚ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. AxqsVÚá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s 2004 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ @Æ™s[V¥j∂ ©´sVLi¿¡ LS∏∫∂V  ¡lLi[÷¡NTP ™´sWLSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[  ¡Œ˝ÿLji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xqsVuy¯ xqs*LS«fi ©´sV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ J≤T∂Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[  ¡lLi[÷¡Õ‹[ Fs™´sVlLÍi¨ds=NSáLiÕ‹ BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ 1978Õ‹[ LS«fi©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s BªRΩLRi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsaRPLizqsLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ NSLi˙lgi£qs DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ xqsLiª][xtsQLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV N]©´srygjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ gRiVLjiLi¿¡ ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V, ’d¡¤«¡[{ms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sLRiVfl„fi gSLiμ≥k∂ ¬ø¡zmsˆLiμR∂Liªy ¨s«¡Æ™s[V©´s¨s @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá xms»˝¡ LSx§¶¶¶ßÕfi xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVá, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ryμ≥j∂NSLRiªRΩ N][xqsLi ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS xms¨s¬ø¡[aS™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sVLi¿¡ xmn s÷¡ªyáV ™´søyË∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s BªRΩLRi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsaRPLizqsLiøR¡≤R∂Li xqsWˆQQLjiÚ¨s¿¡ËLiμR∂¨s x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVá©´sV ¨sLRiLiªRΩLRiLi N]©´srygjiryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV ¨søyËLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V, ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ ™´sLRiVfl„figSLiμ≥k∂ ¬ø¡zmsˆ©´sμR∂Liªy ™yxqsÚÆ™s[V©´s¨s NTPªy’¡øyËLRiV. @Æ™s[V¥k∂Õ‹[ \lLiªRΩVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ryμ≥j∂NSLRiªRΩ N][xqsLi ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPáª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

`≥ÅOQÍ}ÏÖ’ ZxflHõÅ #QÍ~å 30©´s Fs¨sıNRPáV..9™´sLRiNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl· 10©´s xmsLjibdPá©´s..©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi 2 : æªΩáLigSfl·Õ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ©´sgSLS Æ™sWgjiLiμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiÀ‹[ªRΩV©´sı ª]÷¡ Fs¨sıNRPáNRPV |tsQ≤R∂W˘Õfi ≠s≤R∂VμR∂áLiVV˘Liμj∂. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljilgi[ ª]÷¡μR∂aRP Fs¨sıNRPáNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s xmso Bzqs ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSfl·Õ‹[ 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, 119 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáNRPV C ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡Liμj∂. μk∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¬ø¡[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xms˙NTP∏R∂V Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl·NRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. C ˙xms˙NTP∏R∂V CÆ©sá 9 ™´sLRiNRPV N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. ˙xmsºΩL][«¡⁄ DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV {qs*NRPLjiryÚLRiV. 10©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmsLjibdPá©´s DLi»¡VLiμj∂. CÆ©sá 10©´s ©y≠sVÆ ©s[xtsQ©˝´s xmsLjibdPá©´s «¡LRiVgRigS, ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl·NRPV G˙zmsÕfi 12 ¿¡™´sLji æªΩ[μk∂. æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS G˙zmsÕfi 30 F°÷¡Lig`i «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. C

xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ ALiORPQáV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ 100 ≠dsV»¡L˝Ri xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V ™yx§¶¶¶©yáZNP[ @©´sV™´sVºΩ BryÚLRiV. @À≥œ¡˘LÛji xqs•¶¶¶ ™´sVL][ HμR∂VgRiVLjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Õ‹[¨sNTP ˙xmsÆ™s[aRPLi DLi»¡VLiμj∂. @xqsLixmspLjiÚgS D©´sı ©y≠sVÆ©s[xt˝sQ©´sV ºΩLRixqs‰LjiryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥j∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xqs*Æμ∂[aRPLiª][ Fy»¡V ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ NRPW≤y @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV G\Æ™s©y AxqsVÚáV DLi¤…¡[ ™y…”¡¨s NRPW≤y ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 7©´sVLi¿¡ C{qs J»¡V xms˙ªyáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. DμR∂∏R∂VLi 7 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV F°÷¡Lig`i «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ©´sNRP=Q\¤Õ¡…fi ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ DμR∂∏R∂VLi 7 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV F°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥j∂NSLji À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi æªΩ÷¡FyLRiV.


03-04-2014.qxd

4/3/2014

10:47 AM

Page 2

2

"≥∞„\’"å~°Î

"≥∞„\’"å~°Î ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O U„Ñ≤Öò 3, 2014

˙xms«¡Ã¡ ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ BNRP æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡V ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi GLRiˆ≤R∂À‹[π∏∂[V æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV N_Li…fi≤_©±s Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. xms«¡Ã¡ ¬ø¡[ºΩÕ‹[ FyaRPVxmsªyxqsÚQ˚LigS D©´sı J»¡Vª][ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı, æªΩáLigSfl· gRiºΩ¨s ™´sWlLi[Ë ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı Fs©´sVıN][™y÷¡= DLiμj∂. Aμ≥R∂V¨sNRP æªΩáLigSfl· ™´sV©´s áORPQ ˘Li NS™y÷¡. @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨s©yμR∂Li NS™y÷¡. @μ≥j∂NSLRiÆ™s[V xmsLRi™´sW™´sμ≥j∂gS ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡Li¬ø¡[ FyLÌkiá©´sV FyªRΩlLi[∏R∂W÷¡. C Æ©sá 30©´s «¡Ljilgi[ J…”¡Lig`iÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPVáV FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿ DLi≤yÕ‹[, Fs™´sLji¨s Fs©´sVıNRPVLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩLiμ][ æªΩ[áVËN][™y÷¡. J LRiNRPLigS Bμj∂ ˙xms«¡Ã¡ZNP[ xmsLkiORPQ NS¨ds ©y∏R∂VNRPVáNRPV NSμR∂V. ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ gRiªRΩLiÕ‹[ Fy÷¡Li¿¡©´s™ylLi[ D©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı FyLÌki¤Õ¡[ D©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[Æ©s[ DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLiμj∂. BNRP ¤Õ¡[¨sμR∂Õ˝ÿ …”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zms, NRP™´sVW˘¨sxqÌsV¤Õ¡[. Æ™sVVªyÚ¨sNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ @¨s™yLRi˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂áª][ Fy»¡V ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmnsV…Ìÿ¨sNTP NRPW≤y æªΩ¤Õ¡[™´s≤R∂Liª][ C Æ©sá 9 ™´sLRiNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. J»¡L˝RiV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Fs™´sLRiV ™´sVLi¿¡™yL][,Fs™´sLRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ©´s≤R∂xmsgRiáL][ FsLiøR¡VN][™y÷¡. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı DμR∂˘™´sV gRi≤ÔR∂gS æªΩáLigSfl·Õ‹[ GLRiˆÆ≤∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V ˙xms«¡Ã¡ ªRΩáLSªRΩ ™´sVLRiË©´sVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. Fs¨sıNRPá ©ygSLS Æ™sWgRi≤R∂Liª][ C Æ©sá 30©´s 17 FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©yáª][ Fy»¡V 119 @|qsLi’d˝¡ {qs»˝¡NRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRigRiÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. xmsryL˝RiÆ™sVLi…fi @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP NRPW≤y NUPáNRPLi NSÀ‹[ª][Liμj∂. ™´sV©´sLi Fs©´sVıNRPVÆ©s[ FsLi{ms¤Õ¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V NUPáNRPLi NS©´sV©yıLRiV. ryLiZNP[ºΩNRPLigS xqs\Æ™sVNRP˘ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı, xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡≤R∂∏R∂W˘NRP BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[©´sW ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV GLRiˆ≤R∂ªyLiVV. ™yxqsÚ™y¨sNTP≠s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ N]ªRΩÚ FyáNRPVá©´sV Fs©´sVıNRPVÆ©s[! Fs¨sıNRPá¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. @LiμR∂VZNP[ @¨sı FyLÌkiáW æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡ËLiμj∂ Æ™s[VÆ™s[V... @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsμj∂ Æ™s[VÆ™s[V @Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][... Æ™sVVμR∂…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V N][xqsLi C Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. ™´sVLji ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi @áV|msLRigRiNRPVLi≤y xmsLjiªRΩzmsLi¿¡©´s æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ¨dsNRPLi BxmsˆVÆ≤∂ÕÿLi…”¡ ºdΩLjiˆ™´s*À‹[ª][Liμj∂? æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s ˙ZNP≤T∂¤…¡™´s*LjiNTP™´s*À‹[ª][Liμj∂?  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· ¨sLS¯fl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩ÷¡ı Fs™´s*LjiNTP @xmsˆ¤«¡xmsˆÀ‹[ª][Liμj∂? @©´sıμj∂ ˙xms«¡Ã¡V ¨sLÒRiLiVVLiøy÷¡= DLiμj∂. @LiμR∂LRiW æªΩáLigSfl· @Li»¡W gRiªRΩLiÕ‹[©´sW Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[ μj∂gji©y FsLiμR∂L][ @™´sW∏R∂VNRP ∏R∂VV™´sNRPVáV  ¡÷¡μy©yáV rygjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·Õ‹[ 2009 @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLicæªΩLSxqsc{qs{msHc{qs{msFsLiáV ™´sV•¶¶¶NRPW»¡≠sVgS GLRiˆ≤T∂ F°…‘¡ ¬ø¡[aSLiVV. ≠dsLRiLiªy æªΩáLigSfl· ¨s©yμR∂Liª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs 50, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi 39, æªΩLSxqs xmsμj∂, FsLiHFsLi G≤R∂V, {qs{msH ©yáVgRiV, À≥ÿ«¡Fy lLiLi≤R∂V, ˙xms«ÿLS«¡˘Li lLiLi≤R∂V, {qs{msFsLi,Õ‹[N`PxqsªyÚ IN]‰NRP‰…”¡, BLi≤T∂|msLiÆ≤∂Li»˝¡V ™´sVW≤R∂V rÛy©yá©´sV lgiáVËN]©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sV Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyLÌkiáV ™´sWLRi≤R∂Li, N]LiμR∂Lji LS“¡©y™´sWáª][ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Liª][  ¡Õÿ ¡ÕÿáV ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qsNRPV 50, æªΩLSxqsÕ‹[ 28 , æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ 25, ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPáNRPV, Bxmsˆ…”¡ Fs¨sıNRPáNRPV øyÕÿ æªΩ[≤y DLiμj∂. C Æ©sáՋ[ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPáNRPV æªΩ[≤y DLiμj∂. xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLjiF°∏R∂WLiVV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @LiμR∂LRiW æªΩáLigSfl· Æ™s[VÆ™s[V ryμ≥j∂LiøR¡VN]øyËLi... ™´sWª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ @Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLRiV æªΩáLigSfl· æªΩøyËLRi©´sıμy¨sNRP©yı Fs™´sLji ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚNRPV¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂gRiáμ][ AÕ‹[¿¡Liøy÷¡. @LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sV FyLÌki xms¨s¬ø¡[zqs©´s ªy™´sVV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPV¨s ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· B™´s*gRiá™´sV¨s ZNPzqsAL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V™´sVLi¤…¡[ @≠s¨dsºΩNTP ZNP[LS£mns @˙≤R∂£qsgS ™´sWLjiLiμj∂. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ¨sμ≥R∂Vá©´sV À‹NTP‰ xmsLiμj∂N]NRPV‰Õ˝ÿ  ¡÷¡zqsF°ªRΩV©yıLRiV. lgi÷¡}qsÚ øyáV BNRP ªRΩLRiªRΩLSáNRPV xqsLiFyμj∂LiøR¡VN][™´søR¡Ë©´sıμj∂ @LiμR∂LjiNTP @LÛRiLi @LiVVF°LiVVLiμj∂. xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s Fyá©´s LS™yáLi¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ @LiªRΩLi NS™y÷¡=LiÆμ∂[. BLiªRΩNSáLi ˙xms«¡Ã¡ r~™´sVV¯©´sV μ][øR¡VNRPVºΩ©´sı Æ©s[ªRΩá\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsLi¿¡ ≠sVLigjiLiμR∂Liªy NRPNTP‰Liøy÷¡. BÃ˝¡V @áNRPgSÆ©s[ xmsLi≤R∂NRP NSμR∂©´sı»˝¡V LSxtÌsQ˚Li LS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ xqsLjiF°μR∂V.. Fs©Ø[ı AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı ˙xms«¡Ã¡ NRPááV Æ©sLRiÆ™s[LS÷¡. @LiμR∂LjiNUP ™´sVLi¿¡ «¡LRigSáLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡ xmsLjiFyáNRPVáV LS™y÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s @LiμR∂LRiW ÀÿgS AÕ‹[¿¡Li¿¡ J¤…¡[∏R∂W÷¡. ˙xms«¡Ã¡ Àÿμ≥R∂áV æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiZNP[ @™´sNSaRPLi B™y*÷¡. æªΩáLigSfl·©´sV Æ™s[VLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[aS™´sVLi¤…¡[.. Æ™s[VLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[aS™´sVLi»¡V©yıLRiV. 60 GŒ˝œ¡ßgS C LSuÌy˚¨sı xmsLjiFy÷¡Li¿¡LiÆμ∂™´sLRiV? æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPlLiLi»¡V N][ªRΩáNRPV Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V Fs™´sLRiV? \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV, ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ

@¨sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW …”¡≤T∂zms xqsªyÚ øy»¡VªRΩVLiμj∂ : ª][»¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,G˙zmsÕfi 2 : ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms xqsªyÚ øy»¡VªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘ QORPVLSáV ª][gRi {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ @©yıLRiV. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ AÆ™sV xmsLRi˘ …”¡xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ …”¡≤T∂zms LS™yá¨s DLiμR∂©yıLRiV. LS©´sV©´sı ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáՋ[ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s, μk∂¨sNTP rÛy¨sNRP Fs¨sı NRPáՋ[ ©yLiμj∂ xmsáNSá¨s AÆ™sV @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ LSuÌy˚¨sı \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õÿ ºdΩLjiËμj∂μÙR∂gRiá xqsªyÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VZNP[ DLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiª][Æ©s[ ˙xms«¡ áV FsNRP‰≤T∂NTP Æ™s◊˝¡©y …”¡≤T∂zmsNTP ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. , rÛy¨s NRP Fs¨sıNRPáՋ[ A FyLÌki¨s ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ ¨sáxms≤y¨sNTP aRPNTPÚ™´sLiøR¡©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. \Æ™sNSFy\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ ©´s™´sV¯NRPLi F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı ™´sLÊSáV æªΩÆμ∂[FyNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sVLi @©yıLRiV. «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qsáVgS F°…‘¡¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩ™´sV ˙xmsøyLSá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´s F°…‘¡ æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sNSFy ™´sVμ≥R∂˘ Æ©sáN]¨s DLi≤R∂ »¡Liª][ Æ©s[ªRΩáV DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ™´sLRiNRPW J»¡L˝Ri©´sV ANRPL<jiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[

¨s™´sVgRiı™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. N]¨sıø][»˝¡ μj∂*™´sVV≈¡ F°…‘¡ Æ©sáN]¨s DLi≤R∂gS, ™´sVLji N]¨sı ø][»˝¡ ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. ªRΩ™´sV©´sV lgi÷¡zms}qsÚ «¡≤U∂ˆ ¨sμ≥R∂Váª][ ˙gS™´sWá©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sVLi»¡W •¶¶¶≠dsVáV gRiVzmsˆxqsWÚ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiV ªRΩV©yıLRiV. . ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s rÛy©yÕ˝‹[ xqsºdΩ™´sVfl·Vá©´sV lgi÷¡zmsLi øR¡VNRPVÆ©s[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV xmsªRΩVáV À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV ©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS xmsáV ø][»˝¡ F°LRiV AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRi NRPW ™´sLi…”¡Li…˝‹[ gRiLji¤…¡ ºΩzmsˆ©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ ™´sVfl·VáV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ G ≠sμ≥R∂LigS øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªyL][©´s¨s øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLi…”¡Li…”¡NTP ºΩLRiVgRiVªRΩW \|qsNTPÕfi gRiVLRiVÚQ\|ms J»¡VÆ™s[∏R∂Wá¨s J»¡L˝Ri©´sV @À≥œ¡˘LÛjiLiøyLRiV. æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂NS LRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LRiVfl·™´sW{mns, ™´sXμÙR∂VáNRPV LRiW. Æ™sLiVV˘, ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV LRiW.1500 zmsLiø≥R¡©˝´sV, }msμR∂á BLi…”¡ ¨sLS¯fl·Li N][ xqsLi LRiW. 1.50 áORPQáV ™´sLi…”¡ xms¥R∂NSá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRi¨s J»¡L˝RiNRPV ≠s™´sLji LiøyLRiV.

9 ©´sVLi¿¡ ¿¡Ã¡VNRPWLRiVÕ‹[ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, LRiLigSlLi≤ÔT∂,G˙zmsÕfi2 : CÆ©sá 9™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ 16™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¿¡Ã¡VNRPWLRiV ÀÿÕÿ“¡ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV |qsá*L`iNRPVªRΩVÚª][ @LiNRPVLSLRiˆfl· ¬ø¡[ryÚLRiV. 10©´s DμR∂ ∏R∂VLi μ≥R∂*«ÿL][x§¶¶¶fl·™´sVV, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ZaP[xtsQ™yx§¶¶¶©´s }qs™´s DLi…ÿLiVV. μ≥R∂* «ÿL][x§¶¶¶fl·™´sVV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiLRiVªRΩ¯LiªRΩV¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS \Æ©sÆ™s[μy˘¨sı xqs™´sVLjiˆryÚLRiV. C \Æ©sÆ™s[μy˘¨sı xqsLiªy©´sLi ¤Õ¡[¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚ LRiV. 11©´s DμR∂∏R∂VLi g][xms™yx§¶¶¶©´s™´sVV, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩ ™yx§¶¶¶©´s™´sVV DLi»¡VLiμj∂. 12™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi gRiLRiV≤R∂ ™yx§¶¶¶©´s ™´sVV, LS˙ºΩ ÀÿÕÿ“¡, $Æμ∂[≠s, À≥œ¡WÆμ∂[≠dsá NRPÕÿ˘flÓ·ªRΩ=Li DLi»¡VLiμj∂. 13©´s DμR∂∏R∂VLi ™´sxqsLiª][ªRΩ=™´sLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi gRi«¡™yx§¶¶¶©´s™´sVV, 14©´s DμR∂∏R∂VLi xmsÃ˝¡NUP.. LS˙ºΩNTP μj∂™´s˘ LRi¥][ªRΩ=™´s ™´splLi[gjiLixmso DLi»¡VLiμj∂. 15©´s ™´sV•¶¶¶’≥¡ }tsQNRPLi, ArÛy©´s }qs™´s, ry∏R∂V˙ªRΩLi @aRP*™yx§¶¶¶©´s™´sVV, μ][£ms}qs™´s, xmsouyˆLi «¡÷¡, 16©´s μ≥R∂*«ÿL][x§¶¶¶fl·™´sVV, μy*μR∂aSLSμ≥R∂©´s™´sVV, øR¡˙NRPºdΩLÛRiLiª][ ˙ ¡x§¶‹[¯ ªRΩ=™yáV ™´sVVgRiVryÚLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ÀÿÕÿ“¡ Aá∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W xqsV©´sıLi Æ™s[LiVVLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´s Aá∏R∂W¨sNTP LRiLigRiVáV Æ™s[}qs xms©´sVáV N]©´srygRiVªRΩV ©yıLiVV. LRi¥y¨sNTP \|qsªRΩLi LRiLigRiVáV Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

gRiªRΩLiÕ‹[ LRi¥y¨sNTP %`¡»¡{qsLjiLig`iª][ Fy»¡V ˙¤À¡[NRPVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Aá∏R∂V g][xmsoLSáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V N]©´srylgi[ DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ ªRΩÚNRPVLi≤y @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Aá∏R∂VLi FsμR∂VLRiVgS D©´sı gRiVLi≤y ¨sı Aμ≥R∂V¨dsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s μy*LRiLi FsμR∂V»¡ N] ¡˜Lji NS∏R∂VáV ≠s˙NRP LiVVLi¬ø¡[ xqÛsáLiÕ‹[ FsLi≤R∂Æ™s[≤T∂ ªRΩgRiáNRPVLi≤y ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂W á¨s rÛy¨sNRPVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. N][LjiNRPáV ºdΩlLi[Ë Báƙs[áVˆ.. À≥œ¡NRPVÚá N]LigRiV  ¡LigSLRiLigS ≠sLS—¡Ã˝¡VªRΩV©´sı ¿¡Ã¡VNRPWLRiV ÀÿÕÿ“¡ Aá∏R∂VLi ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ= ™yáNRPV ™´sVVryÚ ¡™´soª][Liμj∂. G…ÿ DgSμj∂ @©´sLiªRΩLRiLi ¿¡˙ªRΩ aRPVN˝RP μR∂aRP≠sV ©y≤R∂V ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ºΩLRiV™´sVágS Æ™sáVg]LiμR∂Vª][©´sı ÀÿÕÿ“¡ Aá∏R∂V ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáNRPV LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS À≥œ¡NRPVÚáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡ ™´sryÚLRiV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yÕ˝‹[ $Æμ∂[≠ds, À≥œ¡WÆμ∂[≠ds, ÀÿÕÿ“¡Ã¡ NRPÕÿ˘fl·Li, LRi¥][ªRΩ=™´sLi ˙xmsμ≥y©´s xmnsV…ÌÿáV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Aá∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLigS rygRiVªRΩV©yıLiVV.

≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV NSLRifl·Li NSLi˙lgi£qs,’¡¤«¡zms¤Õ¡[: ™´sVμ≥R∂V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,G˙zmsÕfi2(AL`iFs©±sFs): LSxtÌsQ˚ ≠s«¡©´sNRPV NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s zqszmsFsLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ zms. ™´sVμ≥R∂V AL][zmsLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWNSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms NRPV™´sV¯NRPV‰ NS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. zqszmsFsLi ªRΩxmsˆ ≠sVgji÷¡©´s FyLÌkiá¨dsı ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤y∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s FyLÌkiá¨dsı ˙xmsxqsVÚªRΩLi @’≥¡ ™´sXμÙj∂ «¡xmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP F°LS…ÿ¤Õ¡[ aRPLRifl·˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyáNRPV ªRΩgji©´s ˙Fyμ≥y ©´s˘ªRΩ B™y*á©yıLRiV. @xqs™´sW©´sªRΩ ™´s¤Õ˝¡[ Æ™s[LSˆ»¡V ™yμR∂ DμR∂˘™´sWáV ™´sryÚ ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sı gRiVLjiÚLiøyá¨s ¬ø¡Fyˆ LRiV. 1990c94Õ‹[ 57 aSªRΩLi ¨sLRiVμ][˘gRiLi DLi¤…¡[ 2009c10 ™´sLRiNRPV 73 aSªRΩLi ¨sLRiVμ][˘gRiLi |msgjiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV 0.8

aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |msLjigS∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 2005 ©´sVLi¿¡ 2010 ™´sLRiNRPV ˙xms ºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 1.5 aSªRΩLi ¨sLRiVμ][˘gRiLi |msLjigjiLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. NSLi ˙lgi£qs @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ALÛjiNRP≠sμ≥y©yá ™´s¤Õ˝¡[ ¨sLRiVμ][˘gRiLi, }msμR∂LjiNRPLi, @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV |msLjigS∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ≠sμ≥y©yáV Æμ∂[aS¨sNTP ¬ø¡[»¡V æªΩøyË∏R∂V©yıLRiV. HNRP˘LigS DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLRiV ˙FyLiªyá ™´sVμ≥R∂˘ ry™´sVLRiry˘¨sı |msLiF~Liμj∂øyá¨s N][LSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* ALÛjiNRP ™´sVμÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛsáV LS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsáV ™´s}qsÚÆ©s[ \|ms#˚Æ™s[…fi |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤R∂Váª][ ¿¡©´sı DªRΩˆºΩÚμyLRiVáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLRi¨s ™yF°∏R∂WLRiV.

«¡≤U∂ˆ \¬ø≥¡LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛji ≈¡LRiVË ªRΩ≤T∂zqs Æ™sW|ms≤R∂V..? "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,G˙zmsÕfi2(AL`iFs©±sFs): ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s rÛy©y¨sNTP μyμyxmso ™´sVW≤R∂V ©´sVLi¿¡ HμR∂V N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ≈¡ LRiVË @™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. BLiªRΩÆ™sVVªyÚ¨sı À≥œ¡LjiLi¬ø¡[ ™yLjiZNP[ \¬ø≥¡LRi¯©±s {qs»¡V @xmsˆ…”¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @ªRΩ˘μ≥j∂NRP «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs@À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV …”¡≤T∂zms, \Æ™sNSFy lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV NRPW≤y \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s AbPxqsVÚ©´sı ™yLjiZNP[ @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™ylLi[ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs @À≥œ¡˘ LÛRiVá Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂VLiÕ‹[ N]LiªRΩ xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. IN][‰ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs @À≥œ¡˘LÛjiNTP HμR∂V ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ áORPQáV \¬ø≥¡LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛjiNTP @Liμj∂Li¬ø¡[ @™yNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ ry™´sW—¡NRP ¡Ã¡Li xqs•¶¶¶ ALÛjiNRP  ¡Ã¡Li D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáƩs[ BLRiV FyLÌkiáV  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[39 «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáNRPV 188 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáV  ¡LjiÕ‹[ D©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛRiVáV @¨sı rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs 29 rÛy©yÕ˝‹[, {qs{ms FsLi 19 rÛy©yÕ˝‹[, {qs{msH 8 rÛy©yÕ˝‹[, À≥ÿ«¡Fy 11 rÛy©yÕ˝‹[, Õ‹[N`PxqsªyÚ 2 rÛy©yÕ˝‹[, ’d¡Fs{qsˆ 2 rÛy©yÕ˝‹[F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVáV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s {mshRiLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP @¨sı FyLÌkiáV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS …”¡≤T∂zms \Æ™sNSFyáV FsÕÿ\ lgi©y ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …”¡≤T∂zms ©y ∏R∂VNRPªRΩ*Li ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛji¨s @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. BLiNS \Æ™sNSFy ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVáV lgiáVF~Liμj∂æªΩ[, xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı ¬ø¡Lji

xqsgRiLi xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ \Æ™sNSFy BμÙR∂LRiV @À≥œ¡˘LÛji©´sVáNRPV @™´sNSaRPLi B™´s*™´søR¡Ë¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Fsá™´sVLi¿¡÷¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi LSLi’¡÷˝¡ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs @À≥œ¡˘LÛjigS ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s æªΩÆμ∂[Fy @À≥œ¡˘LÛji¨s ÕÿáLi À≥œ¡™y¨dsNTP æªΩÆμ∂[Fy …”¡ZNP‰»Ì¡V μyμyxmso ≈¡LS\lLiLiμj∂. CÆ™sV FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ÕÿáLi À≥ÿxqs‰LRiLS™´so @LÙSLigji. A∏R∂V©´sNRPV ™´sVLi≤R∂Õÿμ≥R∂˘QORPV≤T∂gS, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS xms¨s¬ø¡[zqs©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi DLiμj∂. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS  ¡LjiÕ‹[ ¨sá™yá¨s A∏R∂V©´s ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y, C ryLji —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛji¨sgS A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘©´sV F°…‘¡Õ‹[ ¨s÷¡ zmsLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP LSLi’¡÷˝¡ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©´sLi «¡©´sLRiÕfiNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±s rÛy©y¨sı’d¡{qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ LSLi’¡÷˝¡ «¡©´sLRiÕfi rÛy©´sLi@LiVV©y \¬ø≥¡LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛji N][xqsLi AÆ™sV©´sV FyLÌki  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡Liμj∂. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ \Æ™sNSFy @À≥œ¡˘LÛjigS zms©´sıLiLS«¡Ÿ Æ™sLiNRP»¡ xmsºΩLS«¡Ÿ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS \Æ™sNSFy \¬ø¡LRi¯©±s @À≥œ¡˘LÛji¨sgS À‹Æ≤Ô∂[≤R∂ ©ygRi xqsV•¶¶¶zqs¨s, Fy÷¡xms÷˝¡ xqsªRΩ˘™´sºΩ¨s  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. C NSLRifl·LigSÆ©s[ ™´sVV©´sgRiFyNRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ©ygRi xqsV•¶¶¶zqs¨s Fs£qs.LS∏R∂V™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ©´sVLi¿¡, FyÆ≤∂[LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsªRΩ˘™´sºΩ ¿d¡≤T∂NS≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV©´sgRiFyNRP «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©´sLi CryLji Fs{qÌs «¡©´sLRiÕfiNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ ©ygRi xqsV•¶¶¶zqs¨s ªRΩ™´sV xmso…Ì”¡Li…”¡™yLRiV©´sı Fs£qs.LS∏R∂V™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡FyLRiV. xqsªRΩ˘™´sºΩªRΩ™´sV  ¡Liμ≥R∂V™´soáV D©´sı ¿d¡≤T∂NS≤R∂ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sı FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.

ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ©´sgSLSª][ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmnsV»Ì¡Li "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi 2 : ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂VNRPV æªΩLRi¤Õ¡[¿¡Liμj∂. ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂áª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ 30©´s Fs¨sı NRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V  ¡Vμ≥R∂ ™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV˘Liμj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVá ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRP LRifl·NRPV —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji FsLi.gjiLji«ÿaRPLiNRPL`i @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 14 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáNRPV ,lLiLi≤R∂V FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©yáNRPV ©y≠sV Æ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl· xms˙NTP∏R∂V Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s «¡©´sV ZNP[Li˙μR∂Li D©´sı ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, ™´s©´sxmsLjiÚ, gRiμy*á, ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡, ©ygRiL`iNRPLRiWıáV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sVLjiˆLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. NRPá* NRPVLjiÚ, @áLixmspL`i, N]Õ˝ÿxmspL`i, @øR¡ËLi}ms»¡, uyμ`∂©´sgRiL`i, Æμ∂[™´sLRiNRP˙μR∂, ™´sVNRPÚ Õfi, N]≤R∂LigRiÕfi, ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘ LÛRiVáV A∏R∂W ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Lji»¡LjiıLigRiV @μ≥j∂NSLjiNTP ©y≠sV Æ©s[xtsQ©˝´s©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. C ª]≠sV¯μj∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV —¡ Õ˝ÿ rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Lji»¡LjiıLigRiV @μ≥j∂NSLRiVáVA ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV.

©ygRiL`iNRPLRiWıáV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©yáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ {qs*NRPLjiryÚLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÛy©´sLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV gjiLji«ÿaRPLiNRPL`i, ©ygRi L`iNRPLRiWıáV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV —¡Õ˝ÿ xqsLi∏R∂VV NRPÚ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV FsÕfi.aRPLRi¯©±s {qs*NRPLjiryÚLRiV.G˙zmsÕfi 2 ©´sVLi¿¡ 9 ™´sLRiNRPW ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLjiryÚ™´sV©yıLRiV. AL][ æªΩ[μk∂ Aμj∂™yLRiLi |qsá™´so NS™´s≤R∂Liª][ ©y≠sV Æ©s[xts Q©˝´s©´sV ºdΩxqsVN][LRiV. «¡gRi“Í¡™´s©±sLSLi «¡∏R∂VLiºΩ, $LS™´sV©´s™´s≠sV xmsLi≤R∂VgRi L][«¡Ÿ©´s NRPW≤y ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV. DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘ x§¶¶¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV {qs*NRPLjiryÚLRiV. FyL˝RiÆ™sV Li»¡VNRPV F° …‘¡¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛji μ≥R∂LS™´sªRΩV r~™´sVV¯ LRiW.25 Æ™s[áV, @|qsLi’d˝¡NTP @LiVVæªΩ[ LRiW. 10 Æ™s[áV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. Fs{qs=,{qÌsáLiVVæªΩ[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV BLiμR∂VÕ‹[ xqsgRiLi ¬ø¡÷˝¡Li øy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Fs{qs= Lji«¡LRiV*≤R∂V rÛy©y\¤Õ¡©´s @øR¡ËLi}ms»¡, @áLixmspL`i, ©ygRiL`iNRPLRiWıáV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘ LÛRiVáV NRPVá˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O U„Ñ≤Öò 3, 2014

μR∂VLÊRi™´sV¯ }qs™´sÕ‹[ ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ ∏R∂VW¨s…fi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,G˙zmsÕfi2(AL`iFs©±sFs): ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ ¿¡˙ªRΩ ∏R∂VW¨s…fi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ¿¡˙ªRΩ ˙xmsÆ™sWxtsQ©±sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+xqsVÚ©´sı ÀÿáNRPXxtÒsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠s«¡ ∏R∂V™y≤R∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi BLi˙μR∂NUPÕÿ˙μj∂\|ms N]áV\Æ™s D©´sı μR∂VLÊRi™´sV¯©´sV zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V ÀÿáNRPXxtÒsQ '¤Õ¡¤«¡Li≤`∂' zqs¨s™´sW ∏R∂VW¨s…fi xqs À≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æμ∂[™´srÛy©´sLi @μ≥j∂ NSLRiVáV Aá∏R∂V ™´sVLS˘μR∂áª][ ÀÿáNRPXxtÒsQNRPV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @™´sV¯™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ÀÿáNRPXxtÒsQ, μR∂LRi+NRPV≤R∂V À‹[∏R∂VFy…”¡ $©´sV, ∏R∂VW¨s…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV Æ™s[μR∂ xmsLi≤T∂ªRΩVáV AbdPLRi* μj∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV @™´sV¯™yLji ¿¡˙ªRΩxms»¡Liª][ Fy»¡V ºdΩLÛRi ˙xmsryμyá©´sV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS ™´sVLigRi Œœ¡gjiLjiNTP Æ™s◊˝¡ áOUPQ ¯©´sLRizqsLix§¶¶¶ ry*≠sV¨s Àÿá∏R∂V˘ μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVLigRiŒœ¡gjiLjiÕ‹[¨s áOUPQ ¯©´sLRizqsLix§¶¶¶ry*≠sV¨s zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V ÀÿáNRPXxtÒsQ, μR∂LRi+NRPV≤R∂V À‹[∏R∂VFy…”¡ $©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ zqs¨s™´sW ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ BNRP‰≤T∂ Æμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë ©´s»˝¡V Àÿá∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. Aá∏R∂V C™Ø[ $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ ÀÿáNRPXxtÒsQ, À‹[∏R∂VFy…”¡ $©´sVáNRPV Aá∏R∂V ™´sVLS˘μR∂áª][ ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. xmsp«¡Ã¡ @©´sLiªRΩLRiLi @LRiËNRPry*™´sVVáV AbdPLRi*øR¡©yáV @Liμj∂LiøyLRiV. Àÿá∏R∂V˘©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV @’≥¡™´sW©´sVáV À≥ÿLkigS ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ∏R∂V©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @™´sxqsLRiLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,G˙zmsÕfi2 : LSuÌy˚¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÕÿLi…”¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V @™´sxqsLRi™´sV¨s {ms¤Õ¡[LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍji LRi≠s ˙xmsNS£tsQ ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sÃ˝¡Æ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂gRiáμR∂ ©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiVV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLiªRΩVáNRPV, ≤y* ˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LRiVflÿáV ™´sW{mns, ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ª]≠sV¯μj∂ gRiLi»¡Ã¡ D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ •¶¶¶≠dsVá\|ms ª]÷¡ xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ©y∏R∂VNRPVá©´sV Fs©´sVıNRPVLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚Li @’≥¡™´sXμÙj∂ μj∂aRPÕ‹[ xms∏R∂V ¨sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi ¥R∂Li xms≤R∂ªyLRi©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ÕÿLi…”¡ LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯fl·Li øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VZNP[ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáV @μ≥j∂NRPLi æªΩÆμ∂[Fy \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. …”¡≤T∂zms Fyá ©´sÕ‹[ \Æ™sV©yLÌkiáNRPV xqs™´sVV¿¡ªRΩ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLi¿¡μR∂©yıLRiV.

LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ Æ©s[≤R∂V ’¡¤«¡zms xqs™´sWÆ™s[aRPLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,G˙zmsÕfi2 : Æ™sW≤U∂ xmnsL`i zmsFsLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi NRP≤R∂ xmsÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi 3©´s «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aS¨sı LS«¡Li}ms»¡Õ‹[¨s G’d¡ øR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ gSlLÔi©±s= Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A FyLÌki LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi NRP≠sV…”¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NS™´s≤R∂Li\|ms øR¡LjiËryÚLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ’¡¤«¡zms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPVLSáV xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji, À≥ÿ«¡Fy LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPLiÀ≥œ¡LiFy…”¡ x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V, zqs¨ds©´s»¡VáV NRPXxtÒsQLiLS«¡Ÿ, “¡≠sªRΩ, LS«¡ZaP[≈¡L`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms À≥ÿ«¡Fy F°LS»¡Li ªRΩμj∂ªRΩLSáV ≠s™´sLjiry ÚLRi©yıLRiV. Fs¨sıNRPáF~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS«¡Li}ms»¡ FyL˝RiÆ™sV Li»¡V rÛy©´sLi, NRP≤R∂xms aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sı ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ªRΩ™´sV D¨sNTP¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FsLiHFsLi Æ©s[ªRΩ @xqsμR∂V μÙk∂©±s J\Æ™s{qs LS∏R∂Vø][…”¡ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy\|ms @xqsªRΩ˘ ˙xmsøyLSáV ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

4©´s æªΩ©y÷¡Õ‹[NTPLRifl„fi L][≤`∂u° "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, gRiVLi»¡WLRiV, G˙zmsÕfi2 : ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ , \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌki ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPVáV NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ CÆ©sá 4©´s æªΩ©y÷¡Õ‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚLRiV. BNRP‰≤R∂ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹…ÿLRiV. 4™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 10.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sLiμj∂ Æ™s áVgRiV ©´sVLi¿¡ L][≤`∂u° ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡Fy LRiV. áOUPQ ¯≤U∂áN`P=, LRi«¡NRP¬ø¡LRiV™´so, gSLiμ≥k∂á¯N`P, ¿¡…Ì”¡ ALi«¡Æ©s[∏R∂V ry* ≠sV gRiV≤T∂, ™´s•¶¶¶ø_N`Pá ≠dsVμR∂VgS ™´sVV¨s=xmsÕfi xmsoLRiÆ™s[μj∂NRP ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiV ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xmsoLRiÆ™s[μj∂NRP ™´sμÙR∂ «¡Ljilgi[ ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NTPLRifl„fi FyLÌki áOSQQ˘Ã¡©´sV, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ≠s™´sLjiryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´sª][Fy»¡V xmsáV™´soLRiV LSxtÌsQ˚©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV

≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yμR∂VáNRPV ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™y¤Õ¡[ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,G˙zmsÕfi2 : C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s™yμR∂VáNRPV ™´sVLji¨sı ¬ø¡[μR∂V xmns÷¡ªyáV FsμR∂VLRiV NS©´sV©yı∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms ©´sLRiryxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍji ≤yNÌRPL`i ¿¡©´s≠sV÷˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS™´so «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶™y BÕÿ lgi[ N]©´srygji ™´sVLi≤R∂á, «¡≤U∂ˆ, @|qsLi’d˝¡, FyL˝RiÆ™sVLi…fi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂V ≤≥R∂LiNS Æ™sWgjixqsVÚLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSuÌy˚¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs xqsªyÚ D©´sı ©y∏R∂VNRPV≤R∂V INRP‰ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @Æ©s[μj∂ @LiμR∂LRiW ©´s™´sVV¯ªRΩV©yıLRi©yıLRiV.xmsoLRiFyáNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy ≠s«¡∏R∂W™´s NSaSá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLRi˘NRPLRiÚáLiμR∂LRiW \|qs¨sNRPV\¤Õ¡ xms¨s¬ø¡[aS LRi¨s NTPªy’¡øyËLRiV. . N_Li…”¡Lig`i xmns÷¡ªyáV ™yLiVVμy @LiVVæªΩ[ xms≤Ôy ≠s«¡∏R∂VLi ™´sWª`ΩiLiLRiLi …”¡≤T∂zmsμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ @LÛRiLi @LiVV˘Li μR∂©yıLRiV. FsNRPV‰™´s ™yLÔRiVáV lgiáVøR¡VNRPVÆ©s[μj∂ …”¡≤T∂zms @¨s ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ ªRΩV©yıLRi¨s, ªRΩ™´sV ©´s™´sV¯NRPLi NRPW≤y @Æμ∂[ @©yıLRiV.

5N][»˝¡ ©´sgRiμR∂V xms…Ì”¡Æ™s[ªRΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, gRiVLi»¡WLRiV,G˙zmsÕfi2 : LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı F°÷d¡xqsVá ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ ©´sgRiμR∂V À≥ÿLkigS xms»Ì¡V ¡≤R∂Vª][Liμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ªyÆ≤∂[xms÷˝¡ ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV ™yx§¶¶¶©´s ªRΩ¨s–d¡Ã¡V «¡LjiFyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı LRiW. 5 N][»˝¡©´sV F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ xmnsV…fiZNP[xqsL`i ™´sVLi≤R∂áLi ©yLSxms÷˝¡Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV ™yx§¶¶¶©´s ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Aμ≥yLSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y \¤À¡N`P\|ms ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı LRiW. 17 áORPQá©´sV F°÷d¡ xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.


03-04-2014.qxd

4/3/2014

10:47 AM

Page 3

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O U„Ñ≤Öò 3, 2014

NRPáVztsQªRΩ A•¶¶¶LRiLi ºΩ¨s INRPLRiV ™´sVXºΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi 2 :\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[¨s J ¤À¡[NRPLkiÕ‹[ A•¶¶¶LRiLi NRPáVztsQªRΩ\Æ™sV 20™´sVLiμj∂ @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi ∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiÕ‹[ INRPLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, ™´sVVgÊRiVLji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμj∂. Àÿμ≥j∂ªRΩVáV AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy ¤À¡[NRPLji H»¡™±sV= ºΩ©´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ BÕÿ «¡LjigjiLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

™´s©´sxqÛs÷¡xmsoLRiLiÕ‹[ ™´sVºΩzqÛszqs≠sVªRΩLi ¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNTPÚ ≠dsLRiLigRiLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : ™´s©´sxqÛs÷¡xmsoLRiLiÕ‹[ ™´sV ºΩ zqÛs≠sVªRΩLi¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNTPÚ ≠dsLRiLigRiLi xqsXztÌsQLiøy≤R∂V. ALRiV ¡∏R∂V»¡ FyLRiV‰ ¬ø¡[zqs©´s NSL˝Ri @μÙyá©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ™yx§¶¶¶©´sÕÿ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaS≤R∂V. aSLRiμy©´sgRiL`iÕ‹[ 1, áOUPQ ¯©´sgRiL`i Õ‹[ 2, aSLiºΩ©´sgRiL`iÕ‹[ 3NSL˝Ri @μÙy á©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[aS≤R∂V. rÛy¨sNRPVá xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPVF°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡ ©yxqÛs÷¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVºΩzqÛs≠sVªRΩLi ¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNTPÚ¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsV NRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms øyÕÿ™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sVNSL˝RiV μ≥R∂*LixqsLi @∏R∂W˘ ∏R∂V©yıLRiV.

xqs¿¡™yá∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı gRi™´sLRiıL`i xqsᕶ¶¶μyLRiVáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s xqsᕶ¶¶μyLRiV GFs©±s LS∏∫∂V ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP ≠s¬ø¡[ËaSLRiV. ≤T∂ À˝ÿN˝][¨s ªRΩ©´s ø≥yLi ¡LRiVı A∏R∂V©´s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ryμ≥y LRifl· xmsLjiFyá©´s aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @∏R∂W˘LRiV. NSgS ™´sVL][ xqsᕶ¶¶μyLRiV xqsÕÿ™´soμÙk∂©±s Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. NSgS gRi™´sLRiı L`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±sNRPV xqsᕶ¶¶μyLRiVáVgS BμÙR∂LRiV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV ZNP[Li ˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ™s[VLRi NRPV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ≤U∂“¡{msgS xms¨s¬ø¡[zqs xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[zqs©´s H{msFs£qs @μ≥j∂ NSLji Fs.Fs©±s.LS∏∫∂V, @Õÿlgi[ LS«¡rÛy©±s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+gS xms¨s¬ø¡[zqs xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[zqs©´s HGFs£qs @μ≥j∂NSLji xqsÕÿ™´soμÙk∂©±s @x§¶¶¶¯ μ`∂áV ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sª][Fy»¡V LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡ «¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Fy»¡V D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sgS DLi ≤R∂©´sVLi≤R∂≤R∂Li, BNRP‰≤T∂ Fyá©´s xmsgÊSáV gRi™´sLRiıL`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡©´sV ©´sıLiμR∂V©´s.. A∏R∂V©´s xqsᕶ¶¶μyLRiVáVgS ≠dsLjiμÙR∂Lji¨ds ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ªRΩ*aS≈¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s Fyá©´s @LiaSÕ˝‹[ ≠dsLRiV gRi™´sLRiıL`iNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ≠dsLjiμÙR∂LjiNUP ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s μj∂Õfi NRPVa`P @ºΩ¥j∂gRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NSLS˘Ã¡∏R∂VLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W á¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μj∂ÕfiNRPVa`P @ºΩ¥j∂gRiXx§¶¶¶Li LS«fi À≥œ¡™´s©±sNRPV xmsNRP‰Æ©s[ D©´sıLiμR∂V©´s.. gRi™´sLRiıL`iNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ xqsᕶ¶¶ μyLRiVáVLi…ÿLRiÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ ™yLjiNTP BNRP‰Æ≤∂[ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV

xms™´s¨s«¡Li @LÛRiLi NS¤Õ¡[μR∂©´sı ™´sLRi¯ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : xms™´s©±s B«¡Li xmsoxqsÚNS¨sı FsLiªRΩgS øR¡μj∂≠s©y ªRΩªRΩ*Li À‹[μ≥R∂©´s≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms™´sVV≈¡ Àÿ÷d¡ ™´so≤`∂ μR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sLRi¯ NSÆ™sVLi…fi ¬ø¡[aS≤R∂V. …”¡*»Ì¡L˝][ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy ∏R∂Wá ©´sV NRPVLi≤R∂ ¡μÙR∂áVN]…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡}msˆ LSLig][FyÕfi ™´sLRi¯.. ªy«ÿgS gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fiNRPV xmsáV LRiNSá Dμ][˜μ≥R∂áV ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. ªy«ÿgS xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigSáV, A∏R∂V©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s xmsoxqsÚNRPLi, B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V.. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨ds μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡V NRPV¨s ™´sLRi¯ C ™y˘Δÿ˘©yáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. xms™´s¨s«¡Li @Æ©s[μj∂ xqs*øR¡ËÈLigS DLi≤y÷¡ ªRΩxmsˆ xqsgRiLi xqsgRiLi @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ™´s˘NRPVÚáV ¬ø¡}msˆ ≠sxtsQ∏R∂Wáª][ @μj∂ NRP÷d¡Ú NSNRPW≤R∂μR∂¨s ™´sLRi¯ xqsᕶ¶¶ BøyËLRiV. ™´sVVLiμR∂VªRΩLRiLi zqsμÙyLiªyá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs™´sW«ÿáV xmspLjiÚgS @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ™y…”¡¨s BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ ¬ø¡Fyˆ ÷¡=©´s @xqs™´sLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s xms™´s¨s«¡Li @Li¤…¡[ GLi…‹[ ¬ø¡’¡æªΩ[ xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. BNRP ˙ ¡W{q˝s G™´sV©yıL][ NRPW≤y ™´sLRi¯ ªRΩ©´s …‘¡*…fi μy*LS ™´sVL][ryLji xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fiNRPV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s«Ïÿ©y¨sı ¨s¬ø¡Ë©´s Æ™sV»˝¡Õÿ Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡. ™y…”¡¨s \|msNTP FsNRP‰≤y¨sZNP[ ™´sV©´sLi Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡ ªRΩxmsˆ.. A ¨s¬ø¡Ë©´s©´sV À≥œ¡V«¡Li ≠dsVμR∂ Æ™sWxqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP NSμR∂@¨s ˙ ¡W{q˝s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V ™´sLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ©s[≤R∂V ’¡¤«¡zms ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥œ¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ¿¡ªRΩWÚLRiV,G˙zmsÕfi2 : ™´sVμR∂©´sxms÷˝¡ ≠sVxtsQ©±s NSLiF¢Li≤`∂Õ‹[ CÆ©sá 3™´s æªΩ[μk∂ gRiVLRiV™yLRiLi ’¡¤«¡zms  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sVLiμj∂.  ¡z§¶¶¶LRiLigRixqsÀ≥œ¡NRPV À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ «¡©´sxqs≠dsVNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NTPry©±sÆ™sWLSË «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ øR¡Ã˝¡xm˝s¤Õ¡ ©´sLRizqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡, ªRΩLi ¡Œœ¡˛xm˝s¤Õ¡ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá ˙NTP∏R∂WbdPá NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV •¶¶¶«¡LRi ™´soªRΩV©´sı C xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.

\¤«¡xqsFy ©´sLiμy˘Ã¡ NRP¨ds*©´sL`igS Àÿuy "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRPLRiWıáV,G˙zmsÕfi 2: ©´sLiμy˘Ã¡ \¤«¡xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLRi¨dÌs NRP¨ds*©´sL`igS ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xmnsLRiWN`P @©´sı NRPV™´sWLRiV≤R∂V Fs©±sFsLi≤U∂ «¡{§¶¶¶L`i Àÿuy ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ rÛyzmsLi¿¡©´s \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌkiÕ‹[NTP A∏R∂V©´s B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¬ø¡[LSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s©´sV A FyLÌki ©´sLiμy˘Ã¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi Àÿμ≥R∂V˘¨sgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi …”¡≤T∂zmsÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ¬ø¡[Lji NRPáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ A FyLÌki¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @©yÕÿ? æªΩáVgRiV NSLi ˙lgi£qs @©yÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s «¡{§¶¶¶L`i Àÿuy ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqs\Æ™sV NS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sVLi ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áV NRPX˙ºΩ™´sV DμR∂˘™´sVLiÕÿgS À≥ÿ≠sLi¿¡ LSuÌy˚¨sı ≠s≤R∂g]…ÌÿLRi¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPŒÿaSáՋ[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ≠sμy˘ LÛRiVá©´sV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¬ø¡[ËÕÿ ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRi Õ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡Li¿¡ \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌki¨s xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.

\Æ™sV©yLÌkiáLiªy «¡gRi©±s Æ™s©´sVZNP[: lLi•¶¶¶¯©±s "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi2 : \Æ™sV©yLÌkiáLiªy \Æ™sFs £qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ \Æ™s}ms D©yıLRi¨s AFyLÌki Æ©s[ªRΩ lLi•¶¶¶¯©±s @©yıLRiV. \Æ™sV©yLÌkiáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqsLiμj∂ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLiÆ≤Ô∂[©´s¨s A∏R∂V©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

3

"≥∞„\’"å~°Î

∏R∂VLigjirÛy©±s zqs≤T∂¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s Àÿ ¡V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi 2 : xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ∏R∂VV™´saRPNTPÚª][ @μR∂V˜ÈªyáV ryμ≥j∂LiøR¡gRiá™´sV¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ∏R∂VV™´saRPNTPÚ Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ NUPáNRPLi NS©´sVLiμR∂©yıLRiV. ™yLji ry™´sV LÛRiQ˘Li, Dªy=•¶¶¶¨sı xqs˙NRP™´sVLigS ≠s©´sπ∏∂Wgji}qsÚ .. @ryμ≥y˘Ã¡V xqsVryμ≥R∂˘Li ¬ø¡[∏R∂VgRiá™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩL][«¡⁄  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩV©´sı NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV LSxtÌsQ˚, Æμ∂[aRP ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV μj∂gRi«ÿLRiVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV, xmsLji˙aRP™´sVáV, Dμ][˘gSáV LS™´s≤y¨sNTP @≠s¨dsºΩ @™´sL][μ≥R∂LigS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s¨s LRiWxmso™´sWxmsNRPF°æªΩ[ ∏R∂VV™´sªRΩ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @Liμ≥R∂NSLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y≤R∂V A∏R∂V©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ \ZNPNRPáW LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™yryLi˙μ≥R∂V≤R∂V μ][Æ©s[xmsp≤T∂ ≠sxtÒsvNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛs '∏R∂VLigjirÛy©±s' Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ¨sLRiW¯Ã¡©´sNRPV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s Fy»¡Ã¡ {qs≤U∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs xqsªyÚ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂ZNP[ DLiμR∂Li»¡W LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ≠ds≤T∂π∏∂W {qs≤U∂¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. xqs™´sW«ÿ¨sı xms…Ì”¡{ms≤T∂xqsVÚ©´sı @≠s¨dsºΩ «ÿ≤y˘¨sı ™´sμj∂÷¡LiøR¡≤R∂Li ∏R∂VV™´sªRΩZNP[ ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLi»¡W ∏R∂VLigjirÛy©±s xqsLixqÛs LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s {qs≤U∂ ∏R∂VV™´sªRΩÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©y˘¨sı LRigji¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV μ][x§¶¶¶μR∂ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı AaSÀ≥ÿ™y¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.@xqsˆQXaRP˘ªRΩ, NRPVáªRΩªRΩ*Li,

≠s™´sORPQªRΩ, ™´sLRiNRP»¡ıLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ry™´sW—¡NRP LRiVgRi¯ªRΩá\|ms LS“¡¤Õ¡[¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[}qs μj∂aRPgS ∏R∂VV™´sºdΩ∏R∂VV™´sNRPVá©´sV xqs©´sıQμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki áORPQ ˘™´sV¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.@≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW «¡Li N][xqsLi @LiμR∂LRiW DμR∂˘≠sVLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[, LSxtÌsQ˚ LiÕ‹[ xqsNRPá FyFyáNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s FyªRΩlLi[∏R∂V≤y¨sNTP ∏R∂VV™´s ªRΩ zqsμÙR∂™´sV™y*á©yıLRiV.

Æ™sW≤U∂ ™´s}qsÚÆ©s[ \lLiªRΩVá NRPuÌyáV ºdΩLRiVªyLiVV: x§¶ ¶LjiÀÿ ¡V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRPLRiWıáV ,G˙zmsÕfi2 : Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩ NSLi˙lgi£qsNRPV NSáLi ¬ø¡÷˝¡LiμR∂¨s , BNRP ’¡¤«¡zmsNTP @μ≥j∂NSLRiLi μR∂NRP‰≤R∂Li Æ™s[V Æμ∂[aS¨sNTP LRiORPQ @¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ’¡¤«¡zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤yNÌRPL`i x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NRPLRiWıáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy NSLRi˘ NRPLRiÚá ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV @©yı LRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s @LiVVæªΩ[Æ©s[ ™´sWLRiVˆ ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ xmnsL`i zmsFsLi ˙xmsøyLRi LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS C xqs™´sW Æ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ, À≥ÿ«¡Fy Æ©s[ªRΩ xmsoLRiLiÆμ∂[aRP*Lji «‹[˘ºΩ˙xms«¡*á©´s¬ø¡[zqs ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A FyLÌki ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V, zqs¨ds©´s»¡VáV NRPXxtÒsQLiLS«¡Ÿ, bP™y“¡ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs øR¡WzmsLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ Æ™sW≤U∂μR∂©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV DªRΩˆªRΩVÚá©´sV ™´sWlLi‰…fi μ≥R∂LRiáNRPV @™´sVV¯NRPV¨s •¶¶¶LiVVgS D©yıLRi¨s @©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ \lLiªRΩVáNRPV ¤Õ¡[¨s NRPuÌyáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠sVgRiªy ˙FyLiªyÕ˝‹[Fs FsLiμR∂VNRPV DLi≤yá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡LRigSáLi¤…¡[, gRiV«¡LSª`Ω ªRΩLRi•¶¶¶ @’≥¡™´sXμÙj∂ NS™yáLi¤…¡[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NS™yá©yıLRiV.

Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d˝¡ {qs»¡V\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s LS™´sVVá™´sV¯..? "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Æ™sVμR∂N`P ,G˙zmsÕfi2 : HÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP @ªRΩVNRPV‰F°LiVV ˙xms«¡Ã¡ª][ NRPázqs xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xms…‹[Œ˝œ¡ aRPbPμ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂NTP BxmsˆV≤R∂V NRPLi…”¡≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμj∂ LS™´sVVá™´sV¯. Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d˝¡ {qs»¡VNRPV AÆ™sV ¤…¡Li≤R∂L`i |ms»Ì¡≤R∂Liª][ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s ≤≥T∂÷d˝¡ ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji Æ™sŒ˝ÿLRiV. Æ™sVμR∂N`P aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ NSLi˙lgixqsV …”¡ZNP‰ …fi FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩNTP μyμyxmso ≈¡LS\lLiLiμR∂Li»¡W ˙xmsøyLRiLi rygRi≤R∂Liª][ μk∂¨s¨s AbPxqsVÚ©´sı aRPbPμ≥R∂L`i NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂á©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿ˛LRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s LS™´sVVá™´sV¯ NRP©´sVı BxmsˆV≤R∂V @|qsLi’d˝¡\|ms xms≤T∂Liμj∂. @μj∂NRPW≤y Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d˝¡\|ms xms≤T∂Liμj∂. zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ NSLi˙lgixqsVÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ CryLji Æ™sVμR∂N`P aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ DLi≤T∂ B…‘¡™´sá ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ ªRΩ©´s AxqsNTPÚ¨s @μ≥j∂uÓy©y¨sNTP æªΩáVxmsgS ry©´sVNRPWáªRΩ ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sVLiμR∂©´sı ™´sp•¶¶¶gS©yáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. C

Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs»¡V ryμ≥R∂©´sNRPV xms…‹[Œ˝œ¡ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. μk∂Liª][ 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J»¡≠sV ¬ø¡Liμj∂©´s A∏R∂V©´s CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW {qs»¡V N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ «¡©´s™´sLjiÕ‹[ xqsLigSlLi≤ÔT∂NTP ™´s¿¡Ë©´s GH{qs{qs xmsLjibdPáNRPVáNRPV @LÍki NRPW≤y xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´sª][Fy»¡V {ms{qs{qs NSLRi˘μR∂Lji+ xqsV˙xmsÀ≥ÿª`ΩLS™´so, ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá HNSxqs —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sLRiV ≠s.˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ NRPW≤y AaS™´sx§¶¶¶ßáVgS ªRΩ™´sV™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. FyLÌki N][xqsLi xms¨s ¬ø¡[zqs©´s ™yLji¨s NSμR∂¨s rÛy¨sZNP[ªRΩLRiVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqsLi NSμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ rÛy¨sZNP[ªRΩLRiVáNRPV {qs…”¡}qsÚ ™yLRiV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘LRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV◊d˝¡ @Æμ∂[xms¨s¬ø¡[}qsÚ ELRiVN][™´sV¨s rÛy¨sNRP NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Æ™sVμR∂N`P @|qsLi’d˝¡¨s aRPbPμ≥R∂L`iNRPV ªRΩxmsˆ ™´sVL]NRPLjiNTP ZNP[…ÿLiVVLiøR¡™´sμÙR∂©yıLRiV.

bP™yLRiV xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂≤T∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, LRiLigSlLi≤ÔT∂,G˙zmsÕfi2 : \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsÕ‹[ ≠s÷d¡©y¨sNTP ©Ø[øR¡VN][¨s bP™yLRiV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sı NRPá xqsLiμR∂≤T∂ Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl· xmsLRi*Li ™´sVVgjizqsLiμj∂. ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ \|qsªRΩLi xqsLRiˆLi¿¡, ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV F°…‘¡Õ‹[ DLiÆ≤∂[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV ≤R∂xmsˆV øR¡xmsˆVŒ˝œ¡ ™´sVμ≥R∂˘ @©´sVøR¡LRi ™´sLÊRiLiª][ ElLi[gjiLixmsogS ™´s¿¡Ë ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ©yáVg][ L][«¡Ÿ «¡©´sLRiÕfi Lji«¡LRiV* @LiVV©´s ©ygSLRiLiÕ‹[ xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©y¨sNTP @©´sıLiLS«¡Ÿ @LRiË©´s, N_NRPVLi»˝¡ @©´sLiªRΩlLi≤ÔT∂ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV 49 ™´sVLiμj∂ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[aSLRiV. μR∂™´sW¯LiVVgRiW≤R∂Õ‹[ ’d¡{qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Lji«¡LRiV* @LiVV©´s xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©y¨sNTP xqs*xmsı ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[∏R∂VgS ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV 38 ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV ™´søyËLiVV. «¡™´sx§¶¶¶L`i©´sgRiL`iÕ‹[ xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©y¨sNTP ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ©´s À≥ÿLkigS

©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV ™´søyËLiVV. r°™´sV™yLRiLi 8 ™´sVLiμj∂ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[∏R∂VgS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi 15 ™´sVLiμj∂ Æ™s[aSLRiV. ¿¡™´sLji L][«¡Ÿ©´s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iLS™´so, gRiLi≤T∂ ©´sLRi=∏R∂V˘, xqsLigkiªRΩ, øR¡Li˙μR∂NRPŒœ¡, ∏R∂WNRPry*≠sV, LSLiøR¡LiμR∂L`i, xqsVNRP‰∏R∂V˘, LSLiÀÿ ¡V, $¨s™y£qs, D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*Lji, Æ™sLiNRP»¡∏R∂V˘, LRi™´sV, LS™´sW©´sV«¡Li, LRi≠s, aSLiªRΩ xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©y¨sNTP ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[aSLRiV. μR∂™´sW¯LiVVgRiW≤R∂Õ‹[ Fs¨s≠sVμ][ ™yLÔRiV rÛy©y¨sNTP NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`igRiVxmsÚªRΩ©´s ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáª][ ™´splLi[gjiLixmsogS Æ™s◊˝¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl· xmsLRi*Li Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ ¿¡™´sLRi L][«¡Ÿ ™´sLRiNRPV ©ygSLRiLi, μR∂™´sW¯LiVVgRiW≤R∂, «¡™´sx§¶¶¶L`i©´sgRiL`iÕ‹[ xqsLRiˆLi¿¡, ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV F°…ÿr°…‘¡gS ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[aSLRiV.

˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤T∂ LRiNRPÚ zmsFyzqs..xms™´s©±s NRPá™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆV: ©yLS∏R∂Vfl· "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,G˙zmsÕfi 2 : æªΩáLigSflÿÕ‹[ D©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qsª][ zqszmsH F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi…‹[LiμR∂¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ªRΩ™´sV FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{msª][ …‘¡≤U∂{ms NRP÷¡}qsÚ xqsLRi*©yaRP©´sÆ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ LRiNRPÚ zmsFyzqs @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ ©´sLRiÆ™s[Vμ≥R∂Li xqsXztÌsQLi¿¡©´s LRiNRPÚ zmsFyzqs @©yıLRiV. zqs¨ds©´s»¡VáV xms™´s©±s, ©ygSLÍRiV©´s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji Æ™sW≤U∂¨ds NRPá™´s≤R∂Li\|ms ©yLS∏R∂Vfl· xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. ¬ø¡[gRiVÆ™s[LSNRPV Æ™sW≤U∂NTP æªΩ[≤y©´sV xms™´s©±s æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. BNRP ©ygSLÍRiV©´s ªRΩ©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsÆ™s[V Æ™sW≤U∂¨s NRP÷¡aS≤R∂©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ≠dsV…fi μR∂ ˙|ms£qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qsc {qs{msH FyLÌkiá ™´sVμ≥R∂˘ {qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsWÚ... ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©´sLi @≤T∂gS™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ {qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V\|ms BLiNS ˙xmsºΩFyμR∂©´s μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki . ≈¡™´sV¯Li rÛy©´sLi BryÚ©´sLiμR∂©yıLRiV. . øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ™´sW ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li |msLjilgi[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLi. @™´sNSaRPLi D©´sı ø][»¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ¨sá¤À¡≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ {qs»˝¡ @™´sgSx§¶¶¶Æ©s[ ªRΩxmsˆ NRPázqs F°…‘¡ ¬ø¡[}qs xmsLjizqsÚºΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ D™´sV¯≤T∂ Æ™s[V¨s|mnsrÌ° @Li»¡W DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi Æ™s[V¨s|mnsrÌ° ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s {qs»˝¡\|ms N]¨sı @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV D©yı∏R∂V¨s ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV NSLi˙lgi£qs ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s

rÛy©yá\|ms gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV ªy™´sVV lLiLi≤R∂V FsLi{ms, 17 FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qs»˝¡V @≤T∂gS™´sV©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ªy™´sVV ©´sÕÊ‹Li≤R∂ N][LjiæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ {qs»¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s\|ms FyLÌkiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLi gSfl·Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ©yLS ∏R∂Vfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs, {qs{ms\|ms F~ªRΩVÚNRPV ˙xms∏R∂V ºΩıxqsV Ú©yı™´sV©yıLRiV. øR¡»Ì¡ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ {qs{msH ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsV Ú©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms Bxmsˆ…”¡NUP |qsNRPW˘Ã¡L`i ™´s˘ºΩlLi[NRP FyLÌkiπ∏∂[V @¨s, ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ …‘¡≤U∂{ms ©yaRP©´sLi @™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V ™´sV¨s ©yLS ∏R∂Vfl· |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ LRiNRPÚzmsFyxqs¨s @©yıLRiV.Æ™sWμk∂¨s xms™´s©±sNRPÕÿ˘\ fl„fi NRPá™´s≤R∂Li F~LRiFy»¡¨s ¬ø¡[gRiVÆ™s[LS ¡ºΩNTP™´so©´sıQ¤…˝^¡æªΩ[ øR¡¿¡Ë F°π∏∂[V ™yLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. À≥œ¡W™´sVVá©´sV NSFy≤R∂V N][™´s≤R∂Li N][xqsÆ™s[V Æ™sWμk∂¨s ©ygSLÍRiV©´s NRP÷¡aSLRi¨s ©yLS∏R∂Vfl· AL][zmsLiøyLRiV. B©yıŒ˝œ¡ßgS zqs¨s™´sWÕ˝‹[ xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı AxqsVÚá©´sV NSFy≤R∂VN][≤y¨sZNP[ xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi LS«¡ NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´søyË≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi FyLÌki gS÷¡NTP N]»Ì¡V NRPVF°ªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. BNRP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VNRPV G™´sW˙ªRΩLi ≠sáV™´sáV ¤Õ¡[™´s¨s, ™´sVªRΩªRΩªRΩ* ’d¡¤«¡[{msª][ A∏R∂V©´s ¬ø¡[ªRΩVáV NRPáxms≤R∂Li zqsgÊRiV ¬ø¡[»¡¨s ©yLS∏R∂Vfl· C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @©yıLRiV.

ry*LÛRiLi N][xqsÆ™s[V …”¡≤T∂zms ’¡zqs ¨s©yμR∂Li "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi2 : J»˝¡N][xqsÆ™s[V …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zmsáV ’¡zqs ¨s©yμy¨sı FsªRΩVÚNRPV©yı∏R∂V¨s {qs{msFsLi ZNP[Li˙μR∂ F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ’d¡≠ds LSxmnsV™´soáV @©yıLRiV. ’¡zqsá\|ms©´s, ’¡zqsá @’≥¡ ™´sXμÙj∂\|ms©y ≠dsLjiNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. J»˝¡ N][xqsLi C FyLÌkiáV ’d¡{qsá©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ LRiORPQfl·\ZNP, ˙xmsªRΩ˘™´sWı∏R∂V ≠sμ≥y©yáZNP[ J»¡V Æ™s[μÙyLic @À≥œ¡V˘μR∂∏R∂V ™y™´sV xmsOSQá @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsμÙyLi @Æ©s[ xmsoxqsÚNS¨sı A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[ A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ™´sWLRi©´sV©´sı C ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @¨sı FyLÌkiáV ’d¡{qsá ™´sVLi˙ªRΩLi «¡zmsxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi ˙μ≥R∂Õ‹[©´sW @ªRΩ˘LiªRΩ Æ™s©´s ¡≤T∂©´s ™yLRiV ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiV¤Õ¡[ @¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |qs«fi, »¡WLji«¡Li, lLi[™´soá @’≥¡™´sXμÙj∂ }msLRiVª][ ™´sVªRΩ= Q˘NSLRiVá©´sV DFyμ≥j∂NTP μR∂WLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs ™´sWμj∂Lji ™´sXªRΩVÚá\|ms Aμ≥yLRixms≤ÔR∂ ™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsÀfiF˝y©±s LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s LSxmnsV™´soáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C xmsoxqsÚNS¨sı @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV, ™´sVªRΩ=Q˘NSLji¯NRP xqs™´sW ≈¡˘ LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV FyÕÊ‹©yıLRiV.

x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ElLi[gji©´s N][μR∂Li≤yLRi™´sVV≤R∂V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,G˙zmsÕfi2 : ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ N]áV\Æ™s©´s $N][μR∂Li≤R∂LS™´sVry*≠sV ™yL<jiNRP ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS ≠s≠sμ≥R∂ ™yx§¶¶¶©yá\|ms ry*≠dsV ElLi[gRiVªRΩW À≥œ¡NRPVÚá©´sV @áLjixqsVÚ©yıLRiV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLi gS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ry*≠sV™yLRiV x§¶¶¶©´sV ™´sVLiªRΩ ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms LS™´sWá∏R∂VLi ™´sW≤≥R∂≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ™´splLi[gSLRiV. ™yx§¶¶¶©´s }qs™´s©´sV ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáV LS™´sV∏R∂V˘NRPV •¶¶¶LRiªRΩVáV xms…ÌÿLRiV. ™yx§¶¶¶©´s}qs™´sNRPV ™´sVVLiμR∂V N][Õÿ»¡  ¡XLiμyá À≥œ¡«¡©´sáV, À≥œ¡NRPVÚá LS™´sV©y™´sV xqs¯LRifl·ª][ ™´sW≤≥R∂≠dsμ≥R∂VáV ™´sWL][¯gSLiVV. Æ™s[μR∂™´sVLi˙ª][ø≥R¡ËLRifl·Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ry*≠sV™yLji }qs™´s N]©´s rygjiLiμj∂. LS™´sV©y™´sV xqsLiNUPLRiÚ©´sáª][ À≥œ¡NRPÚ  ¡XLiμyáV @áLjiLiøyLiVV.

zqszmsH Æ™s[V¨s|mnsrÌ° ≠s≤R∂VμR∂á "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,G˙zmsÕfi2 :{qs{msH FyLÌki Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV AFyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ≠s≤R∂V μR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ¡…Ì”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s, ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS DLiÆ≤∂[ ø][»¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚáV @©´sı≠s ZNP[™´sáLi æªΩáLigSfl·ZNP[ msLji≠sVªRΩ™´sV©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ FsLi{ms rÛy©´sLi B™y*á¨s N][LRigS, F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≈¡™´sV¯Li rÛy©´sLi ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªy©´sV ≈¡™´sV¯Li ©´sVLi¿¡ F°…‘¡¬ ø¡[∏R∂WáƩs[ μy¨s\|ms BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s, —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ªRΩ©´s }msLRiV©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡LiμR∂¨s, ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ {qs{msH ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ DLi¤…¡[ ˙xms«ÿ™yfl”·¨s ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsLiøR¡™´søR¡ËÆ©s[ DÆμÙ∂[aRPLiª][Æ©s[ NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡V ©yLS∏R∂Vfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. F~ªRΩVÚáƩs[≠s FsNRPV‰™´s {qs»˝¡V ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sZNP[ @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ Æ™sVVx§¶¶¶™´sW»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ zqsμÙyLiªRΩxmsLRiLigS ªy ™´sVV «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVVÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μj∂xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLi gSfl·Õ‹[ D©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS F~ªRΩVÚNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂zms,’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚáV @\Æ©sºΩNRP™´sV©yıLRiV. μk∂¨s¨s Fs™´sLRiV NRPW≤y x§¶¶¶L<jiLiøR¡LRi©yıLRiV.

’¡¤«¡zms @Li≤R∂ª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· ryNSLRiLi : ©ygRiLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,G˙zmsÕfi2 : ’¡¤«¡zms ªRΩ©´sV B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ J¤…¡[zqsLiμR∂¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩ, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Váª][ Fy»¡V μk∂¨s¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs xqsªyÚ ZNP[™´sáLi ªRΩ™´sVZNP[ DLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂æªΩ[Æ©s[ Bμj∂ ryμ≥R∂˘ ™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms ¨sry*LÛRi xmspLji ªRΩLigSÆ©s[ ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩLiμR∂¨s @©yıLRiV.’¡¤«¡zms ™´sVμÙR∂ªRΩV ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ æªΩáLi gSfl· Æ™sπ∏∂[V˘Œ˝œ¡LiVV©y ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ Æ™s[VLRiNRPV B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi FyL˝RiÆ™sVLi»¡V DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ™´sVW«¡Ÿ™yfl”· J»¡Vª][ æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[ËÕÿ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi ¿¡LiμR∂©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· N][xqsLi G INRP‰ L][«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂¨s ™yLRiLiªy Æ™s[VÆ™s[V æªΩáLigSfl· æªΩøyË™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW ¬ø¡»Ì¡V }msLRiV ¬ø¡xmsˆV N]¨s NS∏R∂VáV @™´sVV¯ªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· N][xqsLi ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ øR¡Lji˙ªRΩxmso»¡Õ˝‹[ ¨s÷¡¿¡F° ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáV ºΩLjigji.. xqsÀ≥œ¡Ã¡V |ms…Ìÿ©´s¨s, ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfiÕ‹[ áORPQ ™´sVLiμj∂ª][  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li øy©´s©yıLRiV. æªΩLSxqs, NSLi˙lgi£qs ry*LÛRixmspLjiªRΩ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı ∏R∂V¨s μR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV.’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s ˙xms«¡Ã¡V FsLiª][ AaRPgS FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.

xmnsVL<Rifl·Õ‹[ HμR∂VgRiVLRiV gjiLji«¡©´sVáV ™´sVXºΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NSNTP©y≤R∂,G˙zmsÕfi2 : gjiLji«¡©´sVá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· NSLRifl·LigS HμR∂VgRiVLRiV μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV @˙xms ™´sVªRΩÚLi @∏R∂W˘LRiV. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ G¤«¡¨ds= ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™´sWlLi[ ≤T∂≠sV÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi BμÙR∂áWLRiVÕ‹[ gjiLji«¡©´sVá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. “¡Ã¡VgRiV¬ø¡»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s ≠s™yμR∂Liª][ BLRiV™´sLÊSáV xmsLRixqsˆLRiLi NRPªRΩVÚáª][ μy≤T∂ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ HμR∂VgRiVLRiV ™´s˘NRPVÚáV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. xmsáV™´soLjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. C xqsLixmnsV »¡©´s «¡Ljigji©´s ˙xmsÆμ∂[aRPLi @»¡≠ds˙FyLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsLixmnsV»¡©´s xqÛsÕÿ¨sNTP @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡™´sLRiW ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[μR∂V.


03-04-2014.qxd

4/3/2014

10:47 AM

Page 4

"≥∞„\’"å~°Î

4

˙xmsºdΩNSLRiLi\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s áLiNRP ≤≥yNS ,G˙zmsÕfi 2 : …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ª]÷¡ |qs≠dsV\|mns©´sÕfiNRPV LRiLigRiLi zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljilgi[ F°LRiVÕ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs , $áLiNRP ªRΩáxms≤R∂ ©´sV©yıLiVV. 2012 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms \|mns©´sÕ˝‹[ ≠sLi≤U∂£qs\|ms J≤T∂©´s áLiNRP BxmsˆV≤R∂V ˙xmsºdΩNSLRiLi ºdΩLRiVËN][™yá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ LRi©´sıLRi£msª][ xqsLji|ms »Ì¡VNRPV©´sı A «¡»Ì¡V NRPlLi[’¡∏R∂V©±s …‘¡™±sV©´sV J≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V LRi¿¡ r°ÚLiμj∂. C ™´sW˘ø`¡NRPV Æ™s[μj∂NRP NS©´sV©´sı ≠dsVLRiWˆL`i zqsˆ©´sıQL˝RiNRPV @©´sV NRPWá LigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ BLRiV «¡»˝¡NRPW xqs™´sW©´s ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV D©yıLiVV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[ ™´sW˘ø`¡©´sV ™´sVáVxmsoºΩ}msˆ zqsˆ©´sıL˝RiV D©yıLRiV. A≈¡Lji ÷d¡g`i ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ªRΩNRPV‰™´s r°‰L`iZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s áLiNRP zqsˆ©±s ¡Ã¡Liª][Æ©s[ |qs≠dsV£qs ¤À¡L`iÚ μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. A «¡»Ì¡V zqsˆ©´sıL`i LRiLigRi©´s |§¶¶¶LS ª`Ω ZNPLkiL`iÕ‹[Æ©s[ @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV gRiflÿLiNSáV (3.3c5c5) ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs NTP≠ds£qs©´sV 60 xmsLRiVgRiVáZNP[ NRPVxmsˆNRPWÕÿË≤R∂V. @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s zqsˆ©±s ™´sW˘—¡N`Pª][ ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s |§¶¶¶LSª`Ω Ã¡LiNRP©´sV ILi…”¡¬ø¡[ª][Ú lgi÷¡zmsLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ |qs≠dsV£qsÕ‹[ NRPW≤y @ªRΩÆ©s[ NUPáNRPLi NS©´sV©yı≤R∂V. ™´sVL][ zqsˆ©´sıL`i }qs©y ©y∏R∂VZNP[ª][ Fy»¡V }ms£qs À›Ã¡L`i ™´sV÷¡LigS\|ms©y À≥ÿLki @LiøR¡©yáV©yıLiVV. Àÿ˘…”¡ Lig`iÕ‹[ «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ , μj∂Õ<ÿ©±s , N_xtsQÕfi |msLkiLS , xqsLigRiNRP‰LSª][ Fy»¡V ZNP|mÌs ©±s øR¡Liμj∂™´sWÕfi NUPáNRPLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ r˝° J™´sL`ilLi[…fi

NSLRifl·LigS xqs|qsˆ©<´s©±sNRPV gRiV\lLi©´s øR¡Liμj∂™´sWÕfi ≠sLi≤U∂£qs\|ms ºΩLjigji «¡»Ì¡VÕ‹[NTP LS©´sV©yı≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s x§¶‹[μyNRPV ªRΩgÊRi»Ì¡V ˙xmsºdΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ ¿¡™´sL˝][ ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂r°Ú©´sı Æ™szqÌsLi≤U∂£qs NRPW≤y  ¡Ã¡LigSÆ©s[ DLiμj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ˙NTP£qs lgi[Õfi ™yLjiNTP @ºΩ|msμÙR∂ @≤y*Li¤…¡[«fi. ≤R∂*∏R∂W©±s zqs¯ª`Ω , aS™´sVW˘Õfi= , zqs™´sV¯©±s= NRPW≤y  ¡Ã¡LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. BNRP ¿¡™´sLji J™´sL˝RiÕ‹[ ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°ª][©´sı ˙¤À¡[™Ø[ , ≤ylLi©±s ry≠sV ™´sVL][ryLji ªRΩ™´sV xqsªyÚ øy¤…¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. FyN`P\|ms NUPáNRPF°LRiVÕ‹[ ≠dsLji «‹[≤U∂Æ©s[ ≠sLi≤U∂£qs ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ¿¡™´sLji HμR∂V J™´sL˝RiÕ‹[ ≠sμ≥R∂*LixqsNRPLRi Àÿ˘…”¡Lig`iª][ 82 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Li¿¡ À≥ÿLkir°‰LRiVNRPV NSLRi fl·™´sV∏R∂W˘LRiV. À›÷¡Lig`iÕ‹[ zqsˆ©´sıL`i xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±s @ºΩ|msμÙR∂  ¡Ã¡LigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. @Õÿlgi[ ™´sVL][ zqsˆ©´sıL`i  ¡˙μk∂ª][ Fy»¡V aSLi…‹[NTP NRPW≤y Fny™±sV Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLi. LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS øR¡W}qsÚ $áLiNRPÆμ∂[ \|ms ¬ø¡[LiVVgS DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW HμR∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V A≤R∂gS... ≠ds…”¡Õ‹[ áLiNRP ©yáVgjiLi…”¡Õ‹[ lgi÷¡¿¡ INRP ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V J≤T∂F°LiVVLiμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[©´sW rÌyL`i }m˝s∏R∂VL`i= DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygRiV ªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

™´sVVgÊRiVLRiV À≥ÿ™´sVáª][ A≤T∂Fy≤R∂©´sV©´sı @Ã˝¡V @LÍRiV©±s "@ªyÚLjiLi…”¡NTP μylLi[μj∂' ªRΩLS*ªRΩ ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV ...@Ã˝¡V @LÍRiV©±sª][ zqs¨s™´sW ≠s’≥¡©´sıLigS DLi≤R∂À‹[ª][LiμR∂¨s μR∂LRi+NRPV≤R∂V ¬ø¡xmsoÚ©yı≤R∂V. xmns©±s,∏R∂WORPQ©±s NRP÷¡zms ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. '«¡ŸÕÿLiVV' ªRΩLS*ªRΩ ≠dsLjiμÙR∂LRiW NRP÷¡zqs ™´sVL][ NTPN`P Õÿ LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi \|ms ™´sVLi¿¡ @LiøR¡©y¤Õ¡[ D©yıLiVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV {§¶¶¶L][LiVV©±s= ©´s…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ INRPLRiV xqs™´sVLiªRΩ FsLizmsNRP @∏R∂W˘LRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠sVgRiªy BμÙR∂Lji FsLizmsNRP «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. A ™´sVμ≥R∂˘ N]ªRΩÚ A{mnsxqsVÕ‹[ C ¿¡˙ªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsp«¡ «¡Ljigji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @NÌ][ ¡L`i Õ‹[ ¿¡˙ªRΩLi xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩLi zqs‰xmÌso˚ ™´sL`i‰ Z%¡\Æ©sÕfi ¬ø¡[zqs ≠sVgRiªy ˙{ms ˙F~≤R∂ORPQ©±s xms©´sVÕ˝‹[ xms≤ÔyLRiV. C ¿¡˙ªRΩLi\|ms @’≥¡™´sW©´sVáV À≥ÿLkigSÆ©s[ @LiøR¡©yáV |msLiøR¡VN]Li»¡V©yıLRiV. BNRP ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsLigkiªRΩ øR¡LRiËáV rygRiVªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æμ∂[≠s$˙xmsryμ`∂ C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLigkiªRΩLi @Liμj∂LiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. Bμj∂™´sLRiNRPV '«¡ŸÕÿLiVV'NTP NRPW≤y C∏R∂VÆ©s[ xqs*LSáV xqs™´sVNRPWLSËLRiV. •¶¶¶LjiNRP •¶¶¶zqs¨s ˙NTPπ∏∂[VxtsQ©±s= xmsªyNRPLi\|ms æªΩLRiZNPNRP‰À‹[ª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ @Ã˝¡V @LRi≠sLiμ`∂ NRPW≤y ¨sLS¯fl· À≥ÿgRiry*≠sVgS ¬ø¡[Lji©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRi™±sV. NRP¥R∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsμÙR∂\Æ™sVLiμR∂»¡.™´sVL][ ˙xmsNRP‰ @Ã˝¡V@LÍRiV©±s 'lLi[xqsVgRiV˙LRiLi' ªRΩVμj∂μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVN]Liμj∂. 'lLi[xqsV gRiV˙LRiLi' ¿¡˙ªy¨sNTP xqsVlLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂Lji NRPáLiVVNRPÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ª]÷¡ zqs¨s™´sW BÆμ∂[. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @Ã˝¡V @LÍRiV©±s NS˘LRiNÌRPQ\lLi¤«¡[xtsQ©±s øyÕÿ

©y ©´s™´sV¯NS¨sNTP ˙xmsºΩ LRiWxmsÆ™s[V "≠saRP*LRiWxmsLi 2': NRP™´sVÕfi •¶¶ xqs©±s

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP™´sVáLiª][ NRPá}qs Æ™sŒœ¡ªyLi:Fs˙LRi¤À¡÷˝¡

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ™´sLRiLigRiÕfi,G˙zmsÕfi 2 : À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki F~ªRΩVÚ NRPVμj∂LjiLiμR∂¨s æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRi LS™´so ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BNRP‰≤R∂ ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ LiÕ‹[ ’¡¤«¡zmsNTP ªy™´sVV 45 rÛy©yá©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘™´sV ©yıLRiV. {qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V BLiNS NS™y÷¡= DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LÛRiLS˙ºΩ ™´sLRiNRPV ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ øR¡LRiËáV rygS∏R∂V©yıLRiV. NRPázqs F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøy ™´sV©yıLRiV. F~ªRΩVÚáª][ ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[¨s AaS™´sx§¶¶¶ßáV N]LiªRΩ ¨sLRiVªy=x §¶¶¶xms≤ÔyLRi©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´sLRiV ¨sLSaRP xms≤R∂™´sμÙR∂¨s, Æ©s[ªRΩáNRPV xqs™´sVV¿¡ªRΩ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sWøy LS¨sı lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @xqs\¤Õ¡©´s ˙μ][z§¶¶¶ æªΩLSxqs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV  ¡∏R∂V…”¡NTP xmsLizms ˙μ][x§¶¶¶ßá©´sV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so AL][zmsLiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ˙xms«ÿgRiLÍRi©´s GLSˆ»˝¡©´sV Fs˙LRi¤À¡÷˝¡, lLi[™´spLji xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWá©´sV FsLi≤R∂gRi»Ì¡≤R∂Æ™s[V …‘¡≤U∂{ms áORPQ ˘™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμj∂...{qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»˝¡V NS™y÷¡= DLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. F~ªRΩVÚáª][ AaS™yx§¶¶¶ßáV ¨sLRiVªy=x§¶¶¶xms≤R∂™´sμÙR∂¨s, Æ©s[ªRΩáNRPV xqs™´sVV¿¡ªRΩ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂zms F~ªRΩVÚQ\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ’¡¤«¡zms 28 @|qsLi’d˝¡, 8 Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ {qs»˝¡V N][LRiVªRΩW …”¡≤T∂zmsNTP «ÿ’¡ªy©´sV @LiμR∂¤«¡[zqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ’¡¤«¡zms @LiμR∂VÕ‹[ NRP¨dsxqsLi 20 @|qsLi’d˝¡, 6 Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáNRPV A FyLÌki xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ …”¡≤T∂zms ™´sW˙ªRΩLi 15 @|qsLi’d˝¡, 5 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV BryÚ™´sV¨s ’¡¤«¡zmsNTP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. 15 {qs»˝¡Õ‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zms B¿¡Ë©´s «ÿ’¡ªy ©´sVLi¿¡ 10 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáV, ªy™´sVV xqsW¿¡Li¿¡©´s ™´sVL][ H»¡V {qs»˝¡©´sV ºdΩxqsVN][™yá¨s ’¡¤«¡zmsNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ …”¡≤T∂zms xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ’¡¤«¡zms ©´sVLi¿¡ ry©´sVNRPWá xqsˆLiμR∂©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV øR¡LRiËáV ™´sVVgjiLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. μk∂Liª][ ªRΩμR∂VxmsLji øR¡LRiËáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ’¡¤«¡zms aS≈¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ {qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`iNRPV ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩ @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡ xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. «¡™´sÆμ∂[NRPL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ’¡¤«¡zms aS≈¡ª][ øR¡LjiËLi¿¡ …”¡≤T∂zms ˙xmsºΩFyμR∂©´sá\|ms J ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP LS©´sV©yıLRiV.

Õ‹[ æªΩLRiZNPNRPV‰ªRΩV©´sı 'DªRΩÚ™´sV ≠sᩱs' zqs¨s™´sW xtsw…”¡Lig`i Õ‹[ ’¡“¡gS D©yı≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ NRP™´sVÕfi •¶¶¶xqs©±s LSxtÌsQ˚xmsºΩ ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS xmsμR∂¯ ≠sÀ≥œ¡WxtsQfl„fi @™yLÔRiV NRPW≤y @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂V. 'DªRΩÚ™´sV ≠sᩱs' zqs¨s™´sW |qs…fi= \|ms DLi¤…¡[ '≠saRP*LRiWxmsLi 2? zqs¨s™´sW ªRΩVμj∂ Æ™sVLRiVgRiVáV μj∂μÙR∂VNRPVLi …‹[Liμj∂.B…‘¡™´s¤Õ¡[ J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRP™´sVÕfi •¶¶¶xqs©±s ≠saRP*LRiWxmsLi zqs¨s™´sW gRiVLjiLi ¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ' ¤…¡NTPıNRPÕfi gS ≠saRP*LRiWxmsLi 2 zqs¨s™´sW xqsWxmsL`i˜ gS DLi »¡VLiμj∂. @Õÿlgi[ BLiμR∂VÕ‹[ L]™´sW©±s=, |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi NRPW≤y DLi»¡VLiμj∂. ≠saRP* LRiWxmsLi 2¨s ˙{mnsZNP*Õfi, ¤Õ¡[μy {qsZNP*Õfi @¨s lLiLi≤R∂V ≠sμ≥yáVgS zmsá™´søR¡VË. ≠saRP*LRiWxmsLi zqs‰£mÌs˚ @©´sVNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ 2 FyL`ÌiQ= gS ºdΩ∏R∂Wá©´sVNRPV©yı©´sV. @μj∂ ©y @x§¶¶¶Li NSμR∂V, @μj∂ ©y ©´s™´sV¯NRPLi @¨s' @©yı≤R∂V.N][÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi2 : æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚQ\|ms øR¡LRiËáV ry©´sV øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ≠saRP*LRiWxmsLi 2 FyL`ÌiQ= @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ≠s™´sVLji+ NRPWáLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`i LiøyLRiV @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s BÕÿ xqs™´sWμ≥y©´sLi BøyËLRiV. C xqs™´sV¯L`i ¿¡™´sL˝][ æªΩ÷¡FyLRiV. F~ªRΩVÚQ\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ™´søyËNRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂ ∏R∂VW¨s™´sLRi=Õfi rÌyL`i NRP™´sVÕfi •¶¶¶xqs©±s ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiÆ™s[V£tsQ @LRi≠sLiμ`∂ \Æ≤∂lLiORPQ©±s C zqs¨s™´sW ˙}msORPQNRPVá ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. LiøyLRiV. F~ªRΩÚáVÆ©s[≠s |ms◊˝¡ øR¡WxmsoáV ÕÿLi…”¡™´s©yıLRiV. . NRPVμj∂LjiæªΩ[ ªy◊¡ NRP»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ™´sW©´sVN][™´s≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂uÌy ©´sLiª][ …‘¡≤U∂{ms F~ªRΩVÚá\|ms «¡Ljizms©´s øR¡LRiËáV ™´sVVgjiaSLiVV. μk∂Liª][ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¡∏R∂VáVÆμ∂[LSLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥R∂˘QORPVáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂Vª][ A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi 'J \Æ™sV gS≤`∂' zqs¨s™´sWNTP LkiÆ™s[VN`P J ¿¡˙ªy¨sı J ryμ≥yLRifl· ™y˘FyLji Fy˙ªRΩÕ‹[ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. ≤y÷d¡ C {qs»˝¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. A ªRΩLRiV™yªRΩ ’d¡¤«¡[{msª][ …‘¡≤U∂{ms F~ªRΩVÚ xms™´s©±s, Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ LRiWF~Liμj∂LiøR¡…ÿ¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¿¡˙ªRΩLi \Æ≤∂LRiN`ÌP ¬ø¡[ryÚLRiV. NRPXxtÒsv≤R∂V Fy˙ªRΩNRPV FsNRPV‰™´s {qs©±s= DLi≤R∂™´so NS ¡…Ì”¡ ©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ry©´sV NRPWá ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V A ™´sVμR∂˘ ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. @LiVVæªΩ[ xms™´s©±s xqs*∏R∂VLigS FyLÌki gRi ¡˜L`i zqsLig`i 2 ª][ Fy»¡V C ¿¡˙ªRΩ™´sVW ¬ø¡[ryÚ≤R∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ LigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi {qs»˝¡©´sV ™´sμR∂VáVN][™´s≤y¨sNTP …”¡≤T∂zms |ms…Ì”¡ ˙xmsøyLRiLiNTP Æ™sŒœ¡®Ú©´sı Æ©s[xmnsμ≥R∂˘LiÕ‹[ C ¿¡˙ªRΩLi DLi»¡VLi μy. xqs*∏R∂VLigS xms™´s©±s ¨s @≤T∂gS≤R∂¨s @LiμR∂VZNP[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ˙gki©±s zqsgRiıÕfi Æ©s[ªRΩáV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[LRiV. μk∂Liª][ F~ªRΩVÚá\|ms ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂. .DLi≤R∂μy..Æ™s[lLi[ {§¶¶¶L][ ™´s¿¡Ë xms™´s©±s }m˝s£qs ¨s Lki }m˝s£qs ¬ø¡[ryÚ≤y @Æ©s[ E•¶¶¶gS Bø≥yË≤R∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. F~ªRΩVÚá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPVLSgSÆ©s[ ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ©yáV @LiªRΩ…ÿ ≠s¨szmsLiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿgS @LiμR∂VªRΩV©´sı xqs™´sW øyLRiLi ˙xmsNSLRiLi C LkiÆ™s[VN`P \|ms xms™´s©±s J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Æ™s[V Æ©sá lLiLi≤][ ™yLRiLi ©´sVLi¿d¡ xtsw…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @π∏∂[V˘ @™´sNSxqsLi DLiμj∂. @xmsˆ…”¡NTP FsáORPQ©±s= ™´sVVgji∏R∂V©´sVLi≤R∂»¡Liª][ A∏R∂V©´s C ¨sLÒRi∏R∂VLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,gRiVLi»¡WLRiV, G˙zmsÕfi2 : ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P gRiVLRiVNRPVá ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV Æ™sVgS {qsˆ≤R∂Vª][ zqs‰xmÌso˚ lLi≤U∂ ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 5™´s ªRΩLRigRi @™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VªRΩV©´sı xqs™´sWøR¡Li ˙xmsNSLRiNRPLi Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ºΩÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ gRi≤R∂V™´so©´sV C Æ©sá 7™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¿¡˙ªy¨sı øyÕÿ ™´sWLjiË æªΩáVgRiV Æ©s[…”¡≠s…”¡NTP ªRΩgji©´s»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂V F~≤T∂gjiLi¿¡©´s»˝¡V G{ms gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáá —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i Fs©±s.¤«¡. Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ILji«¡©´sÕfi Õ‹[ D©´sı xmslLi[£tsQ LSÆ™sÕfi Fy˙ªRΩ NRPV BμÙR∂LRiV zmsÃ˝¡Ã¡V ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. 73 ryμ≥yLRifl·, 26 \Æ™sV©yLji…‘¡ gRiVLRiV DLi¤…¡[..BNRP‰≤R∂ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NTP BμÙR∂LRiV ¬ø¡¤Õ˝¡Œ˝œ¡ß DLiÆ≤∂[Õÿ ™´sWLSËLRi¨s æªΩáV NRPVá, Lki«¡©´sÕfi |qsLi»¡L`i A£mns FsN`P=¤Õ¡©±s= FyhRiaSááV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. r°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi lgi»¡£ms \|qsªRΩLi xmspLjiÚ ™´sWLRiVˆª][ DLi»¡VLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ @L>RiV\¤Õ¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV C @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][ μR∂¨s,μy¨s\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s ™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV gRiVLRiVNRPVá ...Æ™sW˙≤R∂©±s Æμ∂[™´sVV≤R∂VgS NRPXuÒy @LÍRiV©´s ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ NRP¨szmsLi¿¡ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 5™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV Æ™s[V 4 ©´s D™´sV¯≤T∂ xmsLkiORPQ©´sV ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. BxmsˆV≤R∂V A xqs™´sVxqs˘ xms™´s©±s NTP LSNRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y xms™´s©±s Fy˙ªRΩ©´sV øyÕÿ Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáV NRP÷¡ˆLiøR¡gS C G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ D™´sV¯≤T∂ |msLiøR¡VªRΩV©yıLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVL][ ˙xmsNRP‰ C ¿¡˙ªy¨sNTP GLi }msLRiV ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsLixqÛs LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`i |ms¤…Ì¡[ @™´sNSxqs™´sVVLiÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ LRiNRPLRiNSá ™yLRiÚáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi©yıLRiV. xmsLkiORPQNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[}qs ≠sμy˘LÛRiVáV 2013c14 ˙xmsøyLRi™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS C ¿¡˙ªy¨sNTP 'JLji Æμ∂[™´sVV≤y'@Æ©s[ ≠sμy˘ G≤yμj∂Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 4™´s \¤…¡…”¡Õfi |ms¤…Ì¡[ @™´sNSxqs™´sVVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV zmnsÕfi¯ ø≥yLi ¡L`i Õ‹[ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μj∂≠s DLi≤yá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá ™yL<jiNSμy∏R∂VLi Lji—¡}qÌs˙xtsQ©±s ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s zmnsÕfi¯ xqsLji‰Õ‹[= Õ‹[ ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. LRiW.60 Æ™s[áV ≠sVLiøR¡NRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[, ¤Õ¡[μy ≠dsV}qs™y xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi, Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NRP÷¡zqs ©´s…”¡ryÚLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs @LiªRΩLÍSáLiÕ‹[Æ©s[ xmsLiFyá¨s N][LSLRiV. «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @μj∂ Bxmsˆ…”¡NTP NRPVμj∂LjiLiμj∂. Àÿ÷d¡™´so≤`∂Õ‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi @LiªRΩLÍSáLiÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmspLjiLi¬ø¡[»¡xmso≤R∂V xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáVgS ryμ≥j∂Li¿¡©´s ¿¡˙ªRΩLi 'J \Æ™sV gS≤`∂'. 'Æ™s[V©±s x§¶¶¶® xqsW˘≤`∂ gS≤`∂' @Æ©s[ ALig˝Ri NSLRiLixmsp≤T∂, LS™´sVNRPXuÒyxmsoLRiLi, @øR¡ËLi}ms»¡, Àÿxms»˝¡, lLi[xm˝s¤Õ¡, @™´sVLS™´sºΩ ¿¡˙ªRΩLi Aμ≥yLRiLigS æªΩLRiZNPNTP‰©´s ¿¡˙ªRΩ≠sVμj∂. C lLiLi≤R∂V ¿¡˙ªy÷¡ı xqsWˆÈQ LjiÚgS Fs{qs= gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV BxtÌsQ\Æ™sV©´s ZNP[Li˙μy¨sı FsLizmsNRP ºdΩxqsVN]¨s.. xqsVlLi[£tsQ ˙F~≤R∂ORPQ©±s= xqsLixqÛs æªΩáVgRiVÕ‹[ C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯r°ÚLiμj∂. ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáá C zqs¨s™´sW¨s æªΩLRiZNPNTP‰LiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[ @ORPQ∏∫∂V ˙zms¨s=xmsÕfi=©´sV NRP÷¡}qsÚ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @LiªRΩLÍSáLiÕ‹[ xmsLi}msÕÿ NRPV™´sWL`i ¬ø¡[zqs©´s $ NRPXxtÒsv¨s Fy˙ªRΩÕ‹[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi, xmslLi[£tsQ LS™´sÕfi ¬ø¡[zqs©´s xqsx§¶¶¶NSLRi™´sVLiμj∂ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ry©´sVNRPWáLigS F~ªRΩVÚá øR¡LRiËáV : «¡™´sÆμ∂[NRPL`i

Æ™s[V ©´sVLi≤T∂ "J \Æ™sV gS≤`∂' xtsw…”¡Lig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li

gRiVLRiVNRPVÕÿáNRPV 7 ™´sLRiNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ gRi≤R∂V™´so

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, QÆ∞~°∞"å~°O U„Ñ≤Öò 3, 2014

{msFs£qsFsÕfi≠dsc{qs24 LSZNP…fi ˙xmsπ∏∂WgS¨sNTP N_Li…fi≤_©±s $x§¶¶¶LjiN][»¡, G˙zmsÕfi 2 : $x§¶¶¶LjiN][»¡ Õ‹[¨s xqsºdΩ£tsQ¥y™´s©±s @LiªRΩLjiORPQ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ (uyL`i) {msFs£qsFsÕfi≠dsc{qs24 LSZNP…fi ˙xmsπ∏∂WgS¨sNTP ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi N_Li…fi≤_©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVVLiμj∂. 4™´s æªΩ[μk∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5.15 gRiLi»¡Ã¡NRPV LSZNP…fi ˙xmsπ∏∂WgRiLi «¡LRixms©´sV©yıLRiV. xqs*Æμ∂[bdP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ©y≠slgi[xtsQ©±s zqsxqÌs™±sV }qs™´sá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP Br°Ú aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ºdΩ˙™´sLigS NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi uyL`iÕ‹[ ≠sVxtsQ©±s lLi≤U∂Æ©s£qs Lji™´sp˘ (FsLiAL`iAL`i), ÕÿLiø`¡ A¥R∂\lLi¤«¡[xtsQ©±s À‹[LÔRiV (FsÕfiG’d¡) xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LjigSLiVV. FsLiAL`iAL`i \¬ø¡LRi¯©±s ≤yNÌRPL`i ’d¡Fs©±s.xqsVlLi[£tsQ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsπ∏∂WgS¨sNTP LSZNP…fi zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s @’≥¡ ˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi uyL`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≤yNÌRPL`i FsLi\Æ™sFs£qs ˙xmsryμ`∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Õÿ˘Àfi xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi uyL`i “¡L][FyLiVVLi…fiÕ‹[¨s ≠sVxtsQ©±s NRPLi˙…‹[Õfi |qsLi˙»¡Õfi ©´sVLi¿¡ xqs©yıx§¶¶¶NRP ˙xmsπ∏∂WgS¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NSgS, xqs*Æμ∂[bdP ©y≠slgi[xtsQ©±s ™´s˘™´sxqÛsNRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ HAL`iFs©±sFs£qsFs£qsc1’¡ Dxms˙gRix§¶¶¶Liª][ 4©´s LSZNP…fi ¨sLigjiÕ‹[NTP μR∂WxqsVNRPVF°©´sVLiμj∂. N_Li…fi≤_©±s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™sVVμR∂»¡ ©yáVg][μR∂aRPÕ‹[¨s Æ™sW…ÿLRiVNRPV 2.5 »¡©´sVıá ˙μR∂™´s BLiμ≥R∂©´sLi, lLiLi≤][ μR∂aRPÕ‹[¨s Æ™sW…ÿLRiVNRPV 41.7 »¡©´sVıá ˙μR∂™´s BLiμ≥R∂©´sLi ¨sLixms©´sV©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ xmnsV©´s BLiμ≥R∂©´sLiª][ D©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRP Æ™sW…ÿLRiV øR¡V»Ì¡W @™´sVLjiË©´s 6 rÌy˙Fy©±s Æ™sW…ÿL˝RiÕ‹[ ˙μR∂™´s BLiμ≥R∂©´sLi ¨sLizms LSZNP…fi©´sV ˙xmsπ∏∂WgS¨sNTP zqsμÙR∂xmsLRi øR¡©´sV©yıLRiV. ˙xmsπ∏∂WgS¨sNTP N]μÙj∂ gRiLi»¡Ã¡™´sVVLiμR∂V LSZNP…fiÕ‹[¨s FsáNÌSQ˙¨sN`P xmsLjiNRPLSáNRPV ªRΩVμj∂ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂V LSZNP…fi©´sV xqsWxmsL`i NRPLixmsp˘»¡L`i Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒœ¡˛©´sV©yıLRiV. N_Li…fi≤_©±s “¡L][NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ªRΩμR∂VxmsLji xqsWxmsL`iNRPLixmsp˘»¡L`i LSZNP…fi ˙xmsπ∏∂WgS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sVLiμj∂.

Æ™sW≤U∂Õÿlgi[ @μy*¨ds NRPW≤y ™´sNRPÚ NSμR∂V: D™´sV LRi&W¨ds=,G˙zmsÕfi2 : ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ |msμÙR∂ g]xmsˆ ™´sNRPÚ NSμR∂¨s ¬ø¡zmsˆ xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s \|mnsL`i ˙ÀÿLi≤`∂ ©y∏R∂VNRPVLSáV D™´sWÀ≥ÿLRiºΩ ™´sVL][ ÀÿLi ¡V }msÕÿËLRiV. FyLÌkiÕ‹[ NRPVLRiV™´sXμÙR∂ Æ©s[ªRΩ FsÕfiZNP @μy*¨dsNTP NRPW≤y ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li LSμR∂©yıLRiV. '@μy*¨ds ™´sVLi¿¡ ™´sNRPÚ NSμR∂¨s Æ©s[©´sV BLiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡Fyˆ©´sV. @ÕÿgRi¨s μy¨sı ˙xmsºΩ NRPWáLigS ºdΩxqsVN][NRPW≤R∂μR∂V. @μj∂ J @LiøR¡©y ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. Æ©s[©´sV Æ™sW≤U∂ gRiVLjiLi ¿¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡Li¿¡Liμj∂' @¨s D™´sW À≥ÿLRiºΩ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s LRi&W¨ds=Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPá LS˘÷d¡Õ‹[ @©yıLRiV. AÆ™sV @Æμ∂[ ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ Õ‹[NRP=À≥œ¡NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.@LiVVæªΩ[, ªRΩ©´s©´sV ªy©´sV xqs™´sVLÛjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D™´sWÀ≥ÿLRiºΩ ™´sVL][ |msμÙR∂ ≠s™yμy¨sNTP μyLji ºdΩaSLRiV. ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´s˙NUPNRPLjir°ÚLiμR∂©yıLRiV. ™y«fi}msLiVV @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ™´sNRPÚ. À≥ÿLRiªRΩ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[Æ©s[ A∏R∂V©´sÕÿLi…”¡ ™´sNRPÚ ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[LRi¨s @LiμR∂LRiW @Li»¡VLi…ÿLRiV. ≠dsVLRiV ˙aRPμÙR∂gS gRi™´sV¨s}qsÚ Æ™sW≤U∂ @LiªRΩ ™´sVLi¿¡ ™´sNRPÚ NSμR∂¨s æªΩáVxqsVÚLiμj∂. «¡©yáV A∏R∂V©´s LS˘÷d¡Ã¡NRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLi gRiLi N][xqsLi NSμR∂V.. C Æμ∂[aS¨sı ™´sWLSËá¨s, @LiμR∂VNRPV ªy™´sVLiªy A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡ DLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı»˝¡V ¤Õ¡NRP‰' @¨s NRPW≤y D™´sWÀ≥ÿLRiºΩ @©yı LRiV. Æ™sW≤U∂ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s øR¡Wzqs «¡©´sLi A∏R∂V©´s\Æ™sxmso ANRPL<jiªRΩVá™´soªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV.

ºΩLRiVxmsºΩ ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¬ø¡[ ™yLji N][xqsLi ’¡¤«¡zms Æ™s[»¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,G˙zmsÕfi 2 : ºΩLRiVxmsºΩ FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©´sLi ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿLiVV}qsÚ @À≥œ¡˘LÛji Fs™´sLRi©´sı øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. ALÛjiNRP, @LigRi  ¡Ã¡LiD©´sı \Æ™sμR∂V˘Ã¡V xqsVNRPV™´sWL`i©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ’¡¤«¡zms @˙gRirÛyLiVV Æ©s[ªRΩáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqsVNRPV™´sWL`i.. rÛy¨sNRPLigS xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiV\ZNP©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s ˙xms™´sVV≈¡ \Æ™sμR∂V˘LSáV LSŒ˝œ¡xms÷˝¡ xqsVμ≥yLSfl”· À≥œ¡LRiÚ. …”¡≤T∂zmsNTP @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊRiLiª][ Àÿ»¡V xqsVNRPV ™´sWL`i ry™´sW—¡NRP ™´sLÊRi @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áª][ xqsVNRPV™´sWL`i  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛji @™´so ªyLRi¨s ’¡¤«¡zms ™´sLÊSáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ INRPFyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRiLiª][ Àÿ»¡V INRP @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı A FyLÌki ˙xmsºΩFy μj∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡, ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xm˝s¤Õ¡ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ INRP μy¨sı N][LRiVNRPVLi…‹[Liμj∂. G NSLRifl·Li ¬ø¡[ªRΩ\Æ©s©y ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sNTP B ¡˜Liμj∂ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ ºΩLRiVxmsºΩ @|qsLi’d˝¡ rÛy©y¨sı @≤R∂gSá¨s ’¡¤«¡zms À≥ÿ≠s r°ÚLiμj∂. F~ªRΩVÚáV FsÕÿ D©yı @LiVVæªΩ[ ºΩLRiVxmsºΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡©´sV ™´sμR∂VáV N][™´sμÙR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV D©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms ¿¡Liªy Æ™sWx§¶¶¶©±s©´sV ªRΩ»Ì¡VN][™yáLi¤…¡[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛji¨s ¨sáFyá¨s ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂zms ™´sLÊSáVNRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ |tsQ≤R∂W˘ÕfiÔ NRPVÕÿÕ˝‹[Æ©s[ ¿¡LiªyNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP Dxms ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V g_ªRΩ™±sV }msLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. g_ªRΩ™±sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ \Æ™sμR∂˘™´sXºΩÚÕ‹[ zqÛsLRixms≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s NSNRPVLi≤y rÛy¨sNRPVá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s AÕ‹[¿¡Li¿¡ @˙gRiÆ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV …”¡ZNP‰»Ì¡V ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sW øyLRiLi. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ºΩLRiVxmsºΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s gRiW≤R∂WLRiV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xqsVNRPV™´sWL`i @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms NRPW≤y ’¡¤«¡zms gRi…Ì”¡ gSÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ g_ªRΩ™±sV, xqsVNRPV ™´sWL`iá ™´sVÆμ≥∂[˘ F°…‘¡ DLi≤]øR¡Ë¨sFyLÌki ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLiVV. F~ªRΩVÚáV ¿¡™´sLji μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ AaS™´sx§¶¶¶ßáV IN]‰NRP‰LRiVgS æªΩLRi\|msNTP ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©y¨sNTP À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV F°…‘¡ xms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. ≠s˙aSLiªRΩ HGFs£qs @μ≥j∂NSLji, μj∂™´sLigRiªRΩÆ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV ªRΩ©´s ∏R∂VV≤R∂V g_ªRΩ™±sV, rÛy¨sNRPLigS ˙xms™´sVV≈¡ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V  Ù¡Æμ∂á xqsVNRPV™´sWL`i xqs•¶¶¶ ≠s˙aSLiªRΩ HFs©±s{qs LS™´sWLS™´so, NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= @μ≥j∂NSLji, Æ©sÃ˝¡WLRiV ©´sVLi¿¡ HAL`iFs£qs @μ≥j∂NSLji NTPu°L`i, FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚ xqsV¨dsÕfiª][ Àÿ»¡V xmsμj∂ ™´sVLiμj∂NTP\|msÆ©s[ F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ @|qsLi’d˝¡ rÛy©y ¨sı ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ xmsORPQLiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s gRiV≤T∂xm˝s¤Õ¡ À≥ÿ©´sV ˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ @À≥œ¡˘LÛji@π∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yıLiVV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms NRPW≤y ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xm˝s¤Õ¡ NRPLi¤…¡[ ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡ZNP[ ˙Fyμ≥y©y˘¨sı B™Ø*øR¡Ë¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BªRΩLRi ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRPÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ INRP @LiøR¡©yNRPV ™´s¿¡Ë©´s Àÿ ¡V.. ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ©y©´sV˪RΩV©yıLRiV. AaS™´sx§¶¶¶ßá «ÿ’¡ªy |msLRiVgRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP Fs™´sLjiNUP •¶¶¶≠dsV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿ«ÿFyNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı @LiøR¡©yª][Æ©s[ Àÿ ¡V ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xm˝s¤Õ¡NRPV aRPLiNRPL`i©´sV @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡ LiøyLRiV. @Æμ∂[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NRP÷¡øR¡L˝Ri ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂¨s NRPW≤y FyLÌkiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

03 04 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you