Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 2`4`2014 ãT<Ûäyês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ªkÕs¡«Á‹ø£µ Hê$TH˚wüq¢øÏ H˚{Ï ñ<äj·T+ qT+∫ d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ªkÕs¡«Á‹ø£+µ Hê$TH˚wüq¢ |üsê«ìøÏ eT]ø=ìï >∑+≥˝À¢ ‘Ós¡˝ÒeqT+~. H˚{Ï (ãT<Ûäyês¡+) ñ<äj·T+ qT+&ç Hê$TH˚wüq¢ <ëK \T Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. ãT<Ûä yês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T á HÓ\ 9e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~. 10q |ü]o\q.. 12qñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ‘·T~ >∑&ÉTe⁄.. Ä ‘·sê«‘· Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T.. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+˝À @Á|æ˝Ÿ 30q mìïø£ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

‰

www.indianewstoday.co

Hê+~ ô|ò’˝Ÿ bòı{À

@Á|æ˝Ÿ 9H˚ eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê<äq\T ø=qkÕ>±sTT. |òü*‘ê\ô|’ MT yÓ’Kπs+≥ì ôV’≤ø√s¡Tº ád”ì Á|ü•ï+∫+~. ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T eTT+<äT¬øfi≤¢eTì ád” düŒwüº+ #˚dæ+~. yê<äq\T $qï nq+‘·s¡+ rs¡TŒqT eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yêsTT<ëy˚düTÔqï≥T¢ ôV’≤ø√s¡Tº yÓ\¢&ç+∫+~. ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yÓ+≥H˚ rs¡TŒqT yÓ\¢&ç+∫+~. @Á|æ˝Ÿ 9H˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄‘√ bÕ≥T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú\ mìïø£\ |òü*‘ê\q÷ Á|üø£{Ï+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ã+~. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À yê<äq\T eTT–XÊsTT. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ dü+|òüT+ #Ó|æŒq yê<äqqT |ü]o*+#·≈£î+&Ü ñ+&É˝ÒeTqï ôV’≤ø√s¡Tº, z≥s¡T¢ Á|üuÛ≤$‘·+ ne⁄‘ês¡qï |æ{Ïwüqs¡¢ yê<äq ndü+ã<ä∆eTì ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ |ü<√ ‘˚B˝À|ü\ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô #˚j·÷\ì >∑‘·+˝À Hê´j·TkÕúq+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À |òü*‘ê\qT @Á|æ˝Ÿ 9H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~.

‘Ó\+>±D≤˝À ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\T.. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ∫e] Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ∫e] ‘˚B b˛*+>¥ ‘˚B

@Á|æ˝Ÿ 2 @Á|æ˝Ÿ 9 @Á|æ˝Ÿ 10 @Á|æ˝Ÿ 12 @Á|æ˝Ÿ 30

d”e÷+Á<Ûä˝À ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\T.. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î ∫e] Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î b˛*+>¥

eT+∫s√E\T Çy˚.. mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T≈£î eT+∫ s√E\T m|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&ÉTHêïsTT.. @ @ s√E\T nqT ≈£L˝+>± ñHêïj·TH˚ $wüj·T+ô|’ |ü+#ê+>∑ ø£s¡Ô\qT, CÀ´‹wüß´\qT.. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. Äsê rdüTÔHêïs¡T. á HÓ\ 2e ‘˚B, 4e ‘˚B, 9e ‘˚B nqT≈£L\y˚Tqì #ÓãT ‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. 6e ‘˚B u≤>∑Tqï|üŒ{Ïø°... Ä s√E Ä~yês¡+ ø±e&É+‘√ M\T|ü&É<äT. 8q ≈£L&Ü <ëK\T #˚jÓTT#·Ãì, Ä s√E ≈£L&Ü eT+∫<˚qì #ÓãT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.

ì*ù| ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø£düs¡‘·TÔ <ë<ë|ü⁄>± |üPs¡ÔsTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. dæ{Ϻ+>¥\πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó\T k˛Ô+~. ø=‘·Ô yê]øÏ ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. 4e ‘˚Bq ‘Ó\+>±D≤ ˝Àø˘düuÛÑ, 4, 5 ‘˚B˝À¢.. nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT, 6q >±ì 7q >±ì ø±+Á¬>dtbÕغ ‘Ó\+>±D≤˝ÀqT, d”e÷+Á<Ûä˝ÀqT d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT yÓ\Te

]+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+~sêuÛÑeHé˝À m|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê H˚‘·è‘·«+˝À mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° nsTT+~. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ø£düs¡‘·TÔ kÕ>∑T‘√+~. nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT m+|æø£ #˚dæ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹øÏ n~ÛcÕºHêìøÏ |ü+|üqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. d”|æ◊ ≈£L&Ü ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT eTs√

@Á|æ˝Ÿ 12 @Á|æ˝Ÿ 19 @Á|æ˝Ÿ 21 @Á|æ˝Ÿ 23 y˚T 7

¬s+&ÉT s√E˝À¢ yÓ\Te]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì düe÷#ês¡+. n<˚$<Ûä+>± _C…|æ‘√ ªbı‘·TÔµ $wü j·T+ ≈£î<äs¡>±H˚ ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT {°&û|” yÓ\Te]+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº $qek˛Ô+~. {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü eTs√ 24 >∑+≥˝À¢ Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~. yÓ’ø±bÕ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\qT dæ<ä∆+ #˚dæ ô|≥Tº≈£î qï≥Tº.. ‘·T~ yÓTs¡T>∑T\T ~<ë›*‡ñ+~. $T–*q bÕغ\T ≈£L&Ü πsb˛ e÷b˛ nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+ #˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·Ô eTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:307 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

ø±+Á¬>dtøÏ mìïø£\|ü&˚ ù|<ä\T >∑Ts=ÔkÕÔs¡T: yÓ÷&û ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ: |ü<˚fi¯¢bÕ≥T n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ ù|<ä\T, ù|<ä]ø£+ >∑Ts=ÔkÕÔj·Tì uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û $eT]Ù+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì ãπs*˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê´©˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt y˚Tìô|òk˛ºì ô|<ä› yÓ÷dü|üÁ‘·+>± Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+ düeTs¡úyÓTÆq, dæús¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+{À+<äHêïs¡T. ‘·q≈£î 60 HÓ\\T neø±X¯+ ÇùdÔ <˚XÊìï n_Ûeè~∆|ü<∏ä+˝À q&ç|ækÕÔqì yÓ÷&û nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À md”Œ, ;md”Œ, ø±+Á¬>dt bÕغ\qT z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

d”|”m+ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\T!

m≥º π ø \≈£ î bı‘· T Ô bı&É T |ü ⁄ ! ‘Ó\+>±D˝À 12 kÕúHê\≈£î b˛{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ‘Ó\+>±D˝À 12 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î d”|”m+ nuÛÑ´s¡Tú\T.. d”|”m+ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê q˝§Z+&É` düj·T´<é Vü≤d”+, qøÏπsø£˝Ÿ` e÷$T&ç düs¡«j·T´, dü+>±¬s&ç¶` eT˝Ò¢wt, |ü≥Hé#Ós¡T`

yêõ<é n©, u≤qT‡yê&É` q÷s¡®Vü‰Hé, es¡+>∑˝Ÿ(‘·÷s¡TŒ)` yÓT≥Tº lìyêdt, »q>±+` eT˝≤¢¬s&ç¶, ø=˝≤¢|üPsY` »u≤“sY, eTTw”sêu≤<é` m+. lìyêdt, Ä~˝≤u≤<é` \+ø£ sê|òüTe⁄\T sêeT>∑T+&É+` j·÷ø£j·T´, ìC≤e÷u≤<é` düã“ì \‘·.

>∑es¡ïsY b˛©dtXÊK $uÛÑ»qô|’ dü$÷ø£å ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: b˛©düTXÊK ñqï ‘ê~Ûø±s¡T\‘√ sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ sêCŸuÛÑeHé˝À düe÷y˚X¯ eTj·÷´s¡T. b˛©dtXÊK $uÛÑ»qô|’ >∑es¡ïsY H˚‘·è‘·«+˝À dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ &ûJ|”, d”mdt |”πø eTVü≤+‹, b˛©düT\T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T

Vü‰»s¡j·÷´s¡T. b˛©dtXÊK˝À dæã“+~ dü+K´, $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î b˛©düT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ z ìy˚~ø£qT >∑es¡ïsY≈£î ¨+XÊK ôdÁø£≥Ø d”|” <ëdüT n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·eTTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À $$<Ûä XÊK\ $uÛÑ»qô|’ >∑es¡ïsY <äèwæº kÕ]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

e&û¶ πs≥T j·T<∏ë‘·<∏ä+: ÄsY;◊ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

¬sb˛ πs≥T 8 XÊ‘·+, ]esY‡ ¬sb˛ πs≥T 4

eTT+u…’, @Á|æ˝Ÿ 1: 2014`15 dü+e‘·‡sêìøÏ XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ #˚dæ+~. ∫\¢s¡ Á<äy√´\“D+ ]»s¡T« u≤´+≈£î ‘·q |üs¡|ü‹ $<Ûëq düMTø£åqT H˚&ÉT Á|üø£{Ï+∫+~. eTT+<äT>± ePVæ≤+∫q ≥T¢>±H˚ πs≥T¢ j·T<∏ë‘·<∏ä+>±H˚ ñ+{≤j·Tì ÄsY;◊ Á|üø£{Ï+∫+~.

25 HÓ\\ ø£ìwü˜ kÕúsTTøÏ, {À≈£î<Ûäs¡\ Á<äy√´\“D+ 9 HÓ\\ ø£ìwü˜ kÕúsTTøÏ e∫Ãq+<äTq e&û¶ πs≥¢˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·T˝Ò<äì ÄsY;◊ >∑es¡ïsY s¡|òüTTsê+ sê»Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ôd’øÏ˝Ÿ møÏÿq ø£eT\+ ø=&Ée*øÏ #˚j·T÷‘· njÓ÷eTj·T+˝À ø±s¡T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢ bı‘·TÔ\T, m‘·TÔ\ô|’ düŒwüº‘· e#˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ n≥T ø±s¡T‘√ wæø±s¡T #˚j·÷\ì ¬ødæÄsY‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·÷H˚.. Ç≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ‘√ bı‘·TÔ <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T #˚düT≈£î+~. dæ|æ◊, ø±+Á¬>dt\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s’+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ e÷Á‘·+ @ bÕغ‘√q÷ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃø√˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ $©q+ n+≥÷ }–dü˝≤≥ <Û√s¡DÏ‘√ eTT+<äT¬ø[flq {ÏÄsYmdt ∫es¡≈£î Ä bÕغøÏ #˚sTT∫Ã+~. dæ|æ◊‘√ ôd’‘·+ #·s¡Ã\T »]|æ yê]ì ôd’‘·+ H=|æŒ+#·˝Òø£ <ä÷s¡+ »s¡T|ü⁄≈£î+~. ø£eT\Hê<ÛäT\‘√ ø£*dæ yÓfi≤fl\qï Ä bÕغ m‘·TÔ>∑&ÉqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ∫‘·TÔ #˚dæ+~. _C…|æ ø√]qìï d”≥T¢ Ç∫à _C…|æ {ÏÄsYmdt yÓ’|ü⁄ yÓfi¯fl≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø£≥º&ç #˚j·T>∑*–+~. ∫es¡≈£î m≥÷ bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À ø±+Á¬>dt‘√ »‘·ø£{Ϻq ÄX¯´s¡´b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ\ bı‘·TÔ e´eVü‰s¡+˝À _C…|æ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+ H˚s¡T>± #=s¡e rdüT≈£î+~. ‘Ó\+>±D˝À 8˝Àø˘düuÛÑ, 45 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n+^ø£]+∫+~. Ç+<äT≈£î

dü+ã+~Û+∫ sêÁwüº {Ï&ç|æ H˚‘·\T düè»Hê#Í<ä], s¡eTD, mÁs¡u…*¢, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢\T sêCŸHê<∏édæ+>¥‘√ #·s¡Ã\T »]|æ á y˚Ts¡≈£î ˇø£ n+^ø±sêìøÏ e#êÃs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü Hê\T>∑T m+|”, |üHÓï+&ÉT XÊdüqdüuÛ≤ kÕúHê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î {Ï&ç|æ dü+dæ<ä∆‘· e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á e´eVü‰s¡+˝À _C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ns¡TDYC…’fÒ¢, Á|üø±dt»e<˚ø£sY ø°\ø£bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ês¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt, _C…|æ\T Ç≥T ‘Ó\+>±D.. n≥T d”e÷+Á<Ûä˝À ø£*dæ b˛{° #˚j·÷\H˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚ÃXÊsTT. dæ|æ◊‘√ ôd’‘·+ ø±+Á¬>dt ˇø£ ne>±Vü≤q≈£î e#˚Ãdæ+~. KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+‘√ bÕ≥T 9 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T dæ|æ◊≈£î πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt dæ<ä∆yÓTÆ+~. á ¬s+&ç+{Ï eT<Ûä´ bı‘·TÔ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ #=s¡e #˚düT≈£î+~. nsTT‘˚ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u…\¢+|ü*¢, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ VüQpsêu≤<é, KeTà+ õ˝≤¢ ∫qbÕø£, yÓ’sê,

16q ôV’≤<äsêu≤<é˝À k˛ìj·÷ düuÛÑ! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 1: m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ sêÁwüº |üs¡´≥q≈£î edüTÔHêïs¡ì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, ø±+Á¬>dt sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á HÓ\ 16e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡>∑qTqï uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+> ∑düuÛÑ˝À k˛ìj·÷ bÕ˝§ZqqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ÄyÓT Á|üdü+–+#· qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø£düs¡‘·TÔ eTT–dæ+<äì, á HÓ\ 4,5 ‘˚B˝À¢ yÓ\¢&ç+ #·qTHêïeTì, d”e÷+Á<Ûä˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ |üPs¡ÔsTT+<äì, á HÓ\ 6, 7 ‘˚B˝À¢ Á|üø£{Ï+ #·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ád”ÿì+>¥ ø£$T{° ÄyÓ÷~+∫q ù|s¡¢ìï+{ÏøÏ ÄyÓ÷<ä+ \_Û+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T.

n–ïøÏ ÄVüQ‘Ó’q Äغd” y√˝À« Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À Äغd” y√˝À« ãdüT‡˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. Á|üj·÷D°≈£î\T düTs¡øÏå‘·+.. Á|üj·÷D°≈£î\ kÕeTÁ–, ˝≤|t{≤|t\T <ä>∑∆+.. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. ø£Ø+q>∑sY &çb˛≈£î #Ó+~q y√˝À« ãdüT‡ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ø£Ø+q>∑sY qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ãj·T˝Ò›]+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ yÓT<äø˘õ˝≤¢ ø=+&ÉbÕø£ •yês¡T˝Àì ø=eTTs¡yÓ*¢ ø£e÷Hé e<ä› ãdüT‡˝À eT+≥\T ˝Ò#êsTT. Á|üj·÷D°≈£î\T n<ë›\T |ü>∑T\>={Ϻ ø=+<äs¡T.. ‘·\T|ü⁄ <ë«sê Ç+ø=+<äs¡T

yÓ\T|ü*øÏ e#˚ÃXÊs¡T. Á|üj·÷D°≈£î\ kÕe÷Á–, |ü\Te⁄]øÏ #Ó+~q ˝≤|t{≤|t\T <ä>∑∆eTj·÷´sTT. n–ïe÷|üø£ X¯ø£≥+ e#˚à ˝Àù| ãdüT‡ |üP]Ô>± <ä>∑∆yÓTÆ+<äì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á Á|üe÷<ä yês¡Ô ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïs¡T. Á|üj·÷D°≈£î\T düTs¡øÏå‘·+>± ñ+&É&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ãdüT‡ Á|üe÷<ëìøÏ ˝ÀqsTTq düeTj·T+˝À ãdüT‡˝À 41eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\THêïs¡T.

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+\‘√ bÕ≥T q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì <˚es¡ø=+&É, eTTqT>√&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\qT <ë<ë|ü⁄>± dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, _C…|æ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ\ eT<Ûä´ dü+K´ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ e∫ÃHê, ø=ìï kÕúHê\ô|’ ù|J ø=qkÕ>∑T‘√+~. ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ì ñ|üŒ˝Ÿ, eT˝≤ÿõ–], y˚T&˚Ã˝Ÿ, m˝Ÿ_q>∑sY, q˝§Z+&É õ˝≤¢ dü÷sê´ù|≥, ìjÓ÷»ø£esêZ\ô|’ Ç<ä›s¡÷ |ü≥Tº‘√H˚ ñHêïs¡T. á kÕúHê\ô|’ ù|J ø=qkÕ>∑T‘√+~. Çø£ dæ|æm+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~πs neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. C≤rj·T kÕúsTT˝À eTeT‘êu…qØ®‘√ ≈£L&çq Á|ü‘ê´e÷ïj·T X¯øÏÔ ø√dü+ »>∑Hé Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eTeT‘êu…HêØ®øÏ dæ|æm+‘√ ndü˝Ò bıdü>∑<äT. B+‘√ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~πs neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. @~ @yÓTÆHê sêÁwüº+˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T bÕغ\ m‘·TÔ>∑&É\T <ë<ë|ü⁄>± düŒwüºeTj·÷´sTT.


b˛*+>¥ dæã“+~øÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü* kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ÄsY.eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄

ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 1: b˛*+>¥ dæã“+~øÏ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ÄsY.eT*¢U≤s¡T® qsêe⁄ nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 6e ‘˚Bq @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ $&ç»Hé\ |ü]~Û˝À, 11e ‘˚Bq qs¡kÕ|ü⁄s¡+, ø=eP«s¡T &ç$»q¢ |ü]~Û˝À »]π> j·T+|æ{°dæ, »&ûŒ{°d”

{Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ _.dæ eTTK´eT+Á‹ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿã÷´s√ @Áô|˝Ÿ01 {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D˝À _dæ e´øÏÔH˚ eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ê&Éì {Ï.{Ï&ç|æ e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ,bÕ\≈£î]Ô @y˚Tà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T. H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ m+|”{Ïdæ,CÒ&çŒ{Ïdæ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T ¬>*#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£îì e˝… |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\ ãTTD≤\T ,&Ü«Áø± eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ ãTTD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· ø£¬s+≥T ÇkÕÔeTì ,ìs¡T<√´>∑T\≈£î HÓ\ø£ 2000y˚\ ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ñbÕ~ Vü≤MTì ¬s’‘·T\≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T q\¢ Hê–¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »s¡T|ü⁄\ u≤\T Hêj·Tø˘, sêh Hêj·T≈£î\T mÁs¡u…*¢ sê|òüTesêe⁄, m|òtmdtdæmdt nXÀø˘¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T nu≤“dt n©, >∑T>∑T˝À‘·T bÕs¡«r <˚yêHêj·Tø˘, düs¡Œ+#Y\T bÕ˝§ZHêïs¡T. mÁs¡u…*¢ düeTø£å+˝À {Ï&ç|æ˝À #˚]ø£ : eT+&É\+˝Àì \ø°ÎHês¡j·TD|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt ,{ÏÄsYmdt, yÓ’mkÕ‡ÄsYdæ|æ \≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 50 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T mÁs¡u…*¢ düeTø£å+˝À bÕغ ø±sê´\j·T+˝À {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T.

{ÏÄsYmdt‘√H˚ |ü⁄q]ïsêàD+ CÒ&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú e÷&ÉT>∑T\ q≥«sY Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô @Áô|˝Ÿ01: ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ {ÏÄsYmdt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<äì πødæÄsY b˛sê≥ |òü*‘·+>±H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh ø£\ kÕø±s¡+ nsTT+<äì {ÏÄsYmdt CÒ&çŒ{Ïdæ nuÛÑ´]ú e÷&ÉT>∑T\ q≥«sY nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ãyÓTàs¡, >∑÷&É÷sY ,eT\¢+|ü*¢,,sê|òüTe|ü⁄s¡+ Á>±e÷\T eT]j·TT ‘·+&Ü\˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 14 j˚Tfi¯ó¢>± {ÏÄsYmdt bÕغ ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ø±s¡T >∑Ts¡T Ô≈£î z≥T y˚dæ {ÏÄsYmdt≈£î eT<䛑·T |ü\ø±\Hêïs¡T. ‘·eT neT÷ \´yÓTÆq z≥TqT ø±s¡T>∑Ts¡TÔ≈£î y˚dæ ‘·eTqT n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+ #ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”{Ïdæ nuÛÑ´s¡Tú\T >∑&ɶ+ øÏs¡DY, qø£ÿ dü+Je, e÷#·s¡¢ m\¢j·T´, >±<ä] XÀuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe∫Ã+~ {Ï&ç|æ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Áô|˝Ÿ01 Á>±MTD Á|ü»˝À¢ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe∫Ã+~ {Ï&ç|æ j˚T qì |üs¡ø±\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+#ê]® #·˝≤¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsYdæ|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\ qT+∫ {Ï&ç|æ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. {Ï&ç|æ ˝ÒK e\¢H˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ô|’ πø+Á<ä+ düŒ+~+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT mqø£‘·\¢ s¡M+<äsY, C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ <äT+|æ\¢ ãT∫ìs&ç¶, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »qTï eT\¢j·T´, sêeTT, n+≈£Ldt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Áô|˝Ÿ01 Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ <ëyÓTs¡, ø±e÷s¡+ Á>±e÷\˝À H˚&ÉT C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ ˝Ò‘ê≈£î\ dü+Je¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D e#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæ+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À j·TTe‘· ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝ÀH˚ n_Ûeè~› »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä‘·à≈£Ls¡T düs¡Œ+#Y Hê¬>*¢ kÕyÓT˝Ÿ, ñ|ü düs¡Œ+#Y πseP] dü+|ü‘Y ¬s&ç¶, Á>±eT n<Ûä´≈£åî&ÉT ãj·T´ ô|’&ç, &çwt sêE, Hê¬>*¢ Ä+Á<Ûäj·T´, eT+&É\ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤à<é s¡V”≤eTTB›Hé, bı>±≈£î\ >ö‘·yéT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=+&Ü eTTs¡∞ì ø£*dæq {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ Ä‘·à≈£Ls¡T, @Áô|˝Ÿ 1 : e÷J myÓTੇ ø=+&Ü eTTs¡∞<ÛäsY sêe⁄qT {ÏÄsYmdt Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ ø=+ô|*¢ <Ûäs¡àsêE ‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T H˚&ÉT ø£\TdüT≈£îì ‘·eT≈£î eT<䛑·T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. |üs¡ø±\ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘·eT≈£î eT<䛑·T #˚j·÷\ì ø√]q≥T¢ C…&ûŒ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ ø=+ô|*¢ <Ûäs¡àsêE ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì {ÏÄsYmdt bÕØºì ¬>*|æ+#˚+ <äT≈£î ø£èwæ #˚j·T&ÜìøÏ Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+ >± õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u§˝…¢uÀsTTq s¡$j·÷<äyé, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <ëyÓTs¡T|üŒ\ X¯+ø£sY, <ë&ç eT\¢j·T´\T ñHêïs¡T.

H˚&˚T {°{°d” ô|’ ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ u…\¢+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ 1: ãT<Ûäyês¡+ s√Eq ñˆˆ 10`00 >∑+ˆˆ\≈£î kÕúìø£ u…\¢+|ü*¢ |ü≥ºD+˝À ø=‘·Ô ãkÕº+&é düMT|ü+˝À HÓ\ø=\Œã&çq #Ûê˝…+CŸ düº&û dü]ÿ˝Ÿ ø√∫+>¥ ôd+≥sY˝À {°{°d” m+Áf…Hé‡ ô|’ nqTuÛÑeE„˝…’q n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+#˚ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºs¡T¢ XÊ´+≈£îe÷sY, dürwt\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q u…\¢+|ü*¢ |ü]düs¡ $<ë´s¡Tú\+<äs¡T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ã]˝À 204 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ u…\¢+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ 1: u…\¢+|ü*¢ eTTì‡bÕ*{°˝À ‘˚~ 30`03`2014 Ä~yês¡+ s√Eq mìïø£\T »]>±sTT. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ s¡+>∑+˝À ñqï 204 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T uÛÑ$‘·yê´ìï z≥s¡T¢ ‘˚\ÃqTHêïs¡T. yês¡T¶\ n_Ûeè<˚∆ ‘·eT <Û˚´j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ uÛÀ»q, {Ï|òæHé kÂø£sê´\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø düø±\+˝À n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ ø=ìï #√≥¢ düø±\+˝À uÛÀ»q kÂø£s¡´+ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆sYú C…’Hé düŒ+~dü÷Ô õ˝≤¢ ˝À @ ˇø£ÿ b˛*+>¥ dæã“+~ Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ á HÓ\ 5,6, 10, 11 ‘˚B\˝À b˛*+>¥ dæã“+~øÏ nedüs¡yÓTÆq {Ï|òæqT¢, uÛÀ»Hê\T n+~+#·&ÜìøÏ Vü‰düº˝Ÿ‡˝À Á|ü‘˚´ø£ yÓTq÷ ‘·j·÷Ø #˚düTÔHêïeTì yê{Ïì Á|ü‘˚´ø£ bÕ´¬ø≥¢˝À Á|ür b˛*+>¥ dæã“+~øÏ n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T.

l d”‘êsêeT#·+Á<äkÕ«$T qesêÁ‘√‘·‡yê\T Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô @Áô|˝Ÿ01: Á|üeTTK |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lk˛y˚TX¯«s¡ \ø°Îq]‡+Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+<äT ld”‘êsêeT#·+Á<ä kÕ«$T edü+‘· qesêÁ‘√‘·‡yê\T eT]j·TT ø£fi≤´D eTôVA‘·‡eeTT á HÓ\ 31 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 8 e‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T áy√ <˚e⁄\|ü*¢ dü<ëq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 8q lsêeTqe$T eT+>∑fi¯yês¡+ s√Eq ñ<äj·T+ 9:41 >∑+≥\≈£î |ü⁄qs¡«düT qø£åÁ‘· j·TTø£Ô n_Ûõ‘Y \>∑ï düTeTTVüQs¡ÔeTTq es¡T&ÉT l sêeT#·+Á<äkÕ«$T, e<ÛäTe⁄ d”‘ê<˚$(C≤qøÏ)‘√ »]π> $eVü‰ eTôVA‘·‡eeTT n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D≈£î ‘Ó<˚bÕ y˚Tìô|òk˛º\T $&ÉT<ä\ düVü≤»eqs¡T\ >∑&ɶô|’ dü«sêí+Á<Ûä e´ekÕj·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\ e÷|ò”... ùd<ë´ìøÏ 9>∑+≥\ $<äT´‘Y ù|<ä |æ\¢\≈£î πøJ qT+∫ |”J es¡≈£î ñ∫‘· $<ä´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ #˚dæq #·+Á<äu≤ãT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ á sê»<Ûëì eTq~ nì dü>∑s¡«+>± #Ó|üø=H˚˝≤ dü]ø=‘·Ô sê»<Ûëìì ì]àkÕÔeTì ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·eT y˚Tìô|òk˛º˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ªªdü«sêí+Á<Ûä˝À 972 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ rs¡ÁbÕ+‘·+ ñ+~. eTq~ düVü≤»eqs¡T\≈£î, bÕ&ç|ü+≥\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. <˚X¯$<˚XÊ˝À¢ ù|s=+~q ì|ü⁄DT\T, Ç+»˙s¡T¢, yÓ’<äT´\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T Çø£ÿ&çyêπs. ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùd \ø£åD+ ñqï eTq≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Bf…Æq sê»<Ûëì ìsêàD+ düT\uÛÑy˚T. B+‘√ bÕ≥T nìï eTÚ*ø£ edü‘·T\T düeT≈£Lsê\+fÒ MT n+<ä] uÛ≤>∑kÕ«eT´+ nedüs¡+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ñqï nbÕs¡ bÕ\HêqTuÛÑe+‘√, Á|ü|ü+#·+˝À ˇø£ >=|üŒ Ä]úø£X¯øÏÔ>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ì]à<ë›+µµ n+≥÷ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ì]à<ë›eT+≥÷ $$<Ûä esêZ\T, s¡+>±\yê]øÏ @+ #˚kÕÔeTqï <ëìô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ s¡÷bı+~+∫q á mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT #·+Á<äu≤ãT k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ‘·q ìyêdü+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 2014 y˚T 7q Á|ü»\T rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·T+ dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ;»+ y˚düTÔ+<äì, ã+>∑s¡T uÛÑ$‘·≈£î u≤≥\T y˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. <äj·T#˚dæ Ä˝À∫+#·+&ç...dü¬s’q ìs¡íj·T+

‘Ó\+>±D ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T >∑≥ºj·T´ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY, @Áô|˝Ÿ01 : ≈£îs¡TeT\T sêC≤´~Ûø±s¡+˝À eTT+<äT+&Ü\ì ‘Ó\+>±D ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑTj·T´ >∑≥ºj·T´ ø√sês¡T. H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘Ó\+>±D ≈£îs¡TeT dü+|òüT+ ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ #Ó≥Tÿ] *+>∑+ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q >∑≥ºj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ mìïø£˝À¢ ≈£îs¡TeT nuÛÑ´s¡T∆\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ≈£îs¡TeT\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T #·Tø£ÿ yÓ+ø£fÒXŸ, neTsêsêõ ãT#·Ãj·T´, #Ó≥÷ÿ] s¡$, nsTT\j·T´, sêE, *+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<ä´e÷\≈£î dæ<ä›+ ø±yê* : m◊mdtm|òt rdüTø√+&ç...dü«sêí+Á<Ûä ìsêàD+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø£+&ç.. n+≥÷ u≤ãT $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ªÇ~ eTq+<ä]øÏ <äX¯`~X¯ #·÷|æ+#˚ ˇø£ |ü$Á‘· |üÁ‘·+µn+≥÷ y˚Tìô|òk˛ºqT n_Ûe]í+#ês¡T. eTTU≤´+XÊ\T...  e´ekÕj·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\ e÷|ò”...9 >∑+≥\ ñ∫‘· $<äT´‘Y... s¡÷.5y˚\ ø√≥¢‘√ <Ûäs¡\ dæúØø£s¡D ì~Û. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T, |ü+≥ qwüº ìyês¡D≈£î ¬s’‘·TyêØ>± ;e÷  u…\TºcÕ|ü⁄\ s¡<äT›.. eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ b˛©düT e´edüú. Ä|ü<ä˝À ñqï d”Y\≈£î ◊<äT ì$TcÕ˝À¢ düVü‰j·T+ n+~+#·>∑\ s¡ø£åD e´edüú  j·TTe‘·≈£î $düÔè‘· ñ<√´>∑/ñbÕ~Û neø±XÊ\T. ◊{°, ùdyê s¡+>±\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+  |ü]ÁX¯eT\≈£î, Çfi¯¢≈£î 24 >∑+≥\ $<äT´‘Y  >∑T&çôd\T ˝Òì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ` ù|<ä\+<ä]ø° s¡÷.\ø£åqïs¡‘√ ñ∫‘· >∑èVü≤+.  eè<äT∆\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡÷.yÓsTT´, $ø£˝≤+>∑T\≈£î s¡÷.1500 e+‘·Tq |æ+#Û·qT¢.

Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eè<ë∆ÁX¯e÷\T  ù|<ä |æ\¢\≈£î πøJ qT+∫ |”J es¡≈£î ñ∫‘· $<ä´. ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ◊bÕ´&ÉT¢  m˙ºÄsY düT»\ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ, |ü≥ºD≤ìøÏ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê.  ;d”\ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ.  Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î nìï edü‘·T\T, eqs¡T\T ø£*Œdü÷Ô dü‘·‡+ã+<Ûë\T @sêŒ≥T#˚dæ Á|ü»\≈£î düT|ü]bÕ\q  ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+‘√ |æ+#Û·Hé<ës¡T\≈£î yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T, ø£s¡e⁄ uÛÑ‘·´+.  ñ<√´>∑T\≈£î Á|üj·÷D #ÛêØ®˝À¢ n<äq|ü⁄ sêsTTr\T.  ù|<ä Áu≤Vü≤àDT\≈£î ñ∫‘·+>± Çfi¯¢düú˝≤\T. •yês¡Ã≈£î\≈£î ;d”`&ç øÏ+<ä >∑T]Ô+|ü⁄.  ù||üsY u≤jYT‡, bÕ\T düs¡|òüsê #˚ùdyês¡T, |òü¤{ŸbÕ‘Y $Áø£j·T<ës¡T\T ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T ø=qT≈£îÿH˚+<äT≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD+

JJôV≤#Y˝À ne⁄{Ÿb˛dtº ne⁄{Ÿ Ä|òt Äs¡¶sY Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Áô|˝Ÿ01: ¬s+&ÉT õ˝≤¢\≈£î Äs√>∑´ Á|ükÕ~ì ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹ ì‘·´+ s√>∑T\‘√ s¡B›>± ñ+≥T+~. ¬s+&ÉT õ˝≤¢\ qT+∫ Á|ü‹ s√p |ü<äT\ dü+K´˝À yêVü≤Hê\T, bÕeTTø±≥T¢ Ç‘·s¡ n‘·´edüs¡ $uÛ≤>±\˝À uÛ≤>∑+>± ù|ôw+≥T¢ edü÷Ô ñ+{≤s¡T. yêVü≤q Á|üe÷<ë\T, uÛÑeHê\ ô|’ qT+∫ |ü&çq yês¡T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\T ùd$+#˚ yês¡T, n–ï Á|üe÷<ë\T ‘·~‘·s¡ ù|ôw+≥T¢ jÓTTø£ÿ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· JJôV≤#Y˝À b˛©dt ne⁄{Ÿ b˛dtº n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+~. 24 >∑+≥\÷ &É÷´{°˝À ñ+&Ü*‡q Çø£ÿ&É b˛©dt n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ø±qsê≈£î+&Ü Ä ø±sê´\j·T+˝À m|ü⁄Œ&É÷ U≤∞ #Ó’πs¢ <äs¡Ùq$TdüTÔ+{≤sTT. ¬s+&ÉT õ˝≤¢\ qT+∫ $$<Ûä Á|üe÷<ë˝À¢ e∫Ãq s√>∑T\ ã+<ÛäTe⁄\T á b˛©dt ne⁄{Ÿb˛dtº <ë«sê düe÷#êsêìï Äj·÷ u≤~Û‘·T\ $esê*ï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ñ+≥T+~. $esê\T ‘Ó\TdüTø√e&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+<äì ne⁄{Ÿb˛dtº˝À ì‘·´+ b˛©dt n~Ûø±s¡T\T nsTT‘˚ ne⁄{Ÿ b˛dtº˝À n~Ûø±s¡T\T ø±qsêø£ |ü\Te⁄s¡T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê b˛©dt ñ+&˚ $<Ûä+>± |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T yês¡T ìs¡T‘ê‡Vü‰ìøÏ >∑T¬s’ Á|üe÷<ä u≤~Û‘·T\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, kÕ∆ìø£ JJôV≤#Y b˛©dt ø√s¡T‘·THêïs¡T.

z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#˚+<äT≈£î Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\T dæ<ä›+! Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 1 : |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&ÜìøÏ 15 Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.{Ï.u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ C…dæ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ d”«|t z≥s¡¢ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]<äv˝À ˇø£ Á|ü#ês¡ yêVü≤Hêìï ‘·«s¡˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚dæ z≥T Vü≤≈£îÿô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~kÕÔeTì &Ü.u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé Á|ü‘˚´ø£, #=s¡e, ø£èwæÔz 15 yêVü≤Hê\qT dæ<ä›+ #˚düTÔHêïeTìÁ|ür yêVü≤q+ô|’ d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ kÕe÷q´ z≥s¡¢≈£î ≈£L&Ü dü¬s’q ne>±Vü≤q ø£*π> $<Ûä+>±

sêC≤´~Ûø±s¡+˝À eTT+<äT+&Ü*

ô|ò¢ø°‡\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– z≥T y˚j·Te<ä›ì Á|ür z≥s¡T u≤<Ûä´‘êj·TT‘· |ü]bÕ\q n+~+#˚ ìC≤sTTr>∑\ yê]πø z≥T y˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ô|’eT+∫ düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+<äì eTTK´+>± $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ Á|ü‘˚´ø£ sê´©\T, Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü«#·Ã¤+<ä+>± #˚|ü&ÉT ‘·THêïs¡ì z≥T y˚ùd eTT+<äT Ä˝À∫+∫ z≥T y˚j·÷\ì Á|ür z≥T ˇø£ eÁC≤j·TT<Ûä+ >± uÛ≤$+#ê\ì n|ü&˚ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú ˝À eT+∫ |ü]bÕ\q kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äì u≤ãTsêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø @\÷s¡T, ;ÛeTes¡+, qs¡kÕ|ü⁄s¡+, »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À d”«|t ø±s¡´Áø£e÷ìï

ø£sêï≥ø£˝À 435eT+~.. ;Vü‰sY˝À 117eT+~.. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À d”|”◊, d”|”m+ ø£*dæyÓT*dæ.. q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 1 : sê»ø°j·T ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À Á|ü#ês¡ |üs¡«+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ø=ìï #√≥¢ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ‘·Ós¡~+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑Tï\j·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± @Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚B qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T düTe÷s¡T Äs¡T yêsê\bÕ≥T n+fÒ y˚T 12es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. 543 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì düTe÷s¡T 81.4 ø√≥¢ eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ y˚T 16q »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\‘√ bÕ≥T, ‘Ó\+ >±D≤‘√ bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀqT, ˇ&çXÊ, dæøÏÿ+, ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº˝À¢ì nôd+;¢ mìïø£\T »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T.  ø£sêï≥ø£˝Àì 28 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\≈£î 435 eT+~ ã]˝À ñHêïs¡T.@Á|æ˝Ÿ 17q ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mìïø£ »s¡>∑qT+~. ø±+Á¬>dt-28, _C…|æ-28, C…&çmdt-25 kÕúHê˝À¢q÷ nuÛÑ´s¡Tú\T

#˚|ü≥º&É+ »]–+<äì eTTK´+ >± j·TTe‘· Á|ü»\qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&É+˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒ s¡T. ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q j·TTer j·TTe ≈£î\T Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[fl z≥T Vü≤≈£îÿqT dü~« ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, H√≥T z≥TqT neTTàø√e<ä›ì m≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T¬s’ z≥TqT y˚j·Te<ä›ì Á|ü»\≈£î ùde #˚kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+ ñqï e´≈£îÔ\H˚ mqTïø√yê\+≥÷ ˇø£ ñ<ä´eTs¡÷|ü+˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–+#˚ ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢˝À dü«#·Ã¤+<ä+>± #˚|ü≥º&ÜìøÏ j·TTe‘·, eTVæ≤fi¯\T, »q$C≤„q y˚~ø£ düuÛÑT´\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì d”«|t H√&É˝Ÿ n~Ûø±], õ˝≤¢ ejÓ÷»q $<ë´XÊK&ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY j·T+¬ø. <äTsêZuÛÑyêì #ÓbÕŒs¡T.

s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. yÓTT‘·Ô+ 435 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ‘·\sê‘·qT |üØøÏå+#·T≈£î+≥THêïs¡T. yê]˝À 412eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ø±>±.. 23eT+~ eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î d”|”◊, d”|”m+ ø£*dæø£≥Tº>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïsTT. nHêï &çm+¬ø, &çm+¬ø\≈£î e´‹πsø£+>± sêÁwüº+˝Àì 18 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ yêeT|üøå±\ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑qTHêïs¡T. ;Vü‰sY˝À 40 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T+&É>±.. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D nq+‘·s¡+ mìïø£\ ã]˝À 117eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\THêïs¡T. ;Vü‰sY˝Àì eTT+>∑sY, q\+<ä, bÕ{≤ï kÕVæ≤uŸ, bÕ≥©|ü⁄Á‘·, Äsê, ãø±‡sY, C…Vü≤Hêu≤<é kÕúHê\≈£î @Á|æ˝Ÿ 17q ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. bÕ{≤ï kÕVæ≤uŸ ˝Àø˘düuÛ≤ kÕúq+˝À dæ{Ϻ+>¥ m+|æ nsTTq q≥T&ÉT X¯Á‘·|òüTïdæHêΩ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± bÕ{≤ïkÕVæ≤uŸ ˝Àø˘düuÛ≤ kÕúq+˝À 19eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. ãø±‡sY˝À 16eT+~, C…Vü≤Hêu≤<é˝À 15eT+~, eTT+>∑sY˝À 13eT+~, Äsê˝À 12eT+~ #=|ü⁄Œq nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T.

Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ ø±s√ŒπswüHé @Áô|˝Ÿ01: Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡T∆\T ñ<ä´e÷\≈£î dæ<ä›+ ø±yê\ì m◊mdtm|òt f…øÏïø£˝Ÿ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY CÀôV≤uŸ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡T∆\T nH˚ø£ düeTdü´\‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì, yê] düeTdü´\T á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+e‘·‡sêìøÏ kÕìfÒwüHé, Øm+ãsY‡yÓT+{Ÿ düeTj·÷ìøÏ Çe«ø£ $<ë´s¡Tú\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. e#˚à dü+e‘·‡s¡+˝ÀHÓ’Hê eTT+<ädüTÔ>± kÕÿ\sYwæ|t\T, Ç‘·s¡ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ\≈£î |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ, kÕÿ\sYwæ|t\T dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ sêø£b˛e&É+ e\¢ Áô|’y˚{Ÿ j·÷»e÷Hê´\T |ò”E\ ø√dü+ y˚~düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê á dü+e‘·‡sêì¬ø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<ädüTÔ>± kÕÿ\sYwæ|t, |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À m◊mdtm|òt f…øÏïø£˝Ÿ $<ë´s¡T∆\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{Ϻ #Û·˝À ôdÁø£fÒ]j˚T{Ÿ≈£î |æ\T|ü⁄ìkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ñ<ä´eTø±s¡T\qT ¬>*|æ+#ê* πøj·T÷ CÒmdæ Hêj·T≈£î\T Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ bÕ\≈£î]Ô, @Áô|˝Ÿ01 qe ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ø±yê\+fÒ e#˚à myÓTà˝Ò´ mìïø£˝À¢ $<ë´]∆ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° CÒmdæ Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ düTBÛsY ¬s&ç¶, ‘√≥≈£L] s¡y˚TXŸ\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. H˚&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT\T #êø£* nsTT\eTà, <=&ç¶ ø=eTTs¡j·T´ dü÷Œ]Ô <√s¡\T, uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î e´‹πsø£+>± neTs¡T\T ø£\\T ø£qï düe÷C≤ìï ì]àkÕÔeTHêïs¡T. nD>±]q ù|<ä Á|ü»\ $eTTπøÔ \ø£å´+>± |üì#˚kÕÔeTì ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D |òü˝≤\T nD>±]q |òü˝≤\T <äø±ÿ\+fÒ $<ë´]∆ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç|æ\‘√ kÕ<Ûä´+ ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+, $<ë´]∆ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À •yê ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY, s¡+õ‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

2q nôd+;¢ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ es¡∆qïù|≥,@Áô|˝Ÿ01 es¡∆qïù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z nôd+;¢ mìïø£\≈£î ‘Ós¡˝Ò∫+~. nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T e#˚à HÓ\ 2e ‘˚~q Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T eTkÕÔHésêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.H˚&ÉT eT+&É\ πø+<äÁ+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À my˚Tà˝Ò´>± b˛{Ï #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ ø±e*‡q ns¡Ω‘· |üÁ‘ê\qT dæ<ä∆+ #˚düT≈£îì e#˚à HÓ\ 2e‘˚~q ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î ñ+{≤j·Tì Hê$TH˚wüqT¢ 2e ‘˚~q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 9 ‘˚~q eTT>∑TkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüq¢˝À uÛ≤>∑+>± 6e ‘˚~q Ä~yês¡+ ne⁄‘·T+&É&É+‘√ Ä s√E Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·ã&Éeì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ádü÷ÿ{Ïì 10 e ‘˚~q eT]j·TT 12e ‘˚~q Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ m|æÁ˝Ÿ 30e ‘˚~q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

2q nôd+;¢ mìïø£\≈£î Hê$TH˚wüqT¢ Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ es¡∆qïù|≥,@Áô|˝Ÿ01: es¡∆qïù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z nôd+;¢ mìïø£\≈£î ‘Ós¡˝Ò∫+~. nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T e#˚à HÓ\ 2e ‘˚~q Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T eTkÕÔHésêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.H˚&ÉT eT+&É\ πø+<äÁ+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À my˚Tà˝Ò´>± b˛{Ï #˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\T Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ ø±e*‡q ns¡Ω‘· |üÁ‘ê\qT dæ<ä∆+ #˚düT≈£îì e#˚à HÓ\ 2e‘˚~q ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î ñ+{≤j·Tì Hê$TH˚wüqT¢ 2e ‘˚~q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 9 ‘˚~q eTT>∑TkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüq¢˝À uÛ≤>∑+>± 6e ‘˚~q Ä~yês¡+ ne⁄‘·T+&É&É+‘√ Ä s√E Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·ã&Éeì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ádü÷ÿ{Ïì 10 e ‘˚~q eT]j·TT 12e ‘˚~q Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ìs¡«Væ≤+∫ b˛*+>¥ m|æÁ˝Ÿ 30e ‘˚~q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ù|ø±≥ sêj·TTfi¯fl n¬sdüTº Ç+&çj·÷q÷´dtt≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ Á¬ø’+ @Áô|˝Ÿ01 Ä‘·à≈£Ls¡T b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ôù|≥ e<ä› ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï ù|ø±≥ sêj·TTfi¯flqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ Ä‘·à≈£Ls¡T mdt ◊ Áø±+‹ ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ø±•ãT>∑Z ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q dæ]$T\¢ Vü≤]ø£èwüí, õ\¢ yÓ÷Vü≤HésêE, uÀfi¯fl düTeTHé, >±E\ Vü≤]ø£èwüí, Á|üMDY ≈£îe÷sY, b˛&çXË{Ϻ sêeTT, e÷$T&Ü\ dürwt ≈£îe÷sY, ø=‘·Ôù|≥ ≈£î #Ó+~q |ü˝…¢ Hê>∑sêE, ádü+ô|*¢ sêE, n+πøX¯«s¡|ü⁄ dürwt \qT |ü≥Tº≈£îì s¡÷ 7500 \ q>∑<äTqT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.


ø√≥ eTTì‡bÕ*{°˝À bÕ>± y˚ùd~ mes√..? ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 1: kÕeTs¡¢ø√≥ eTTì‡bÕ*{°˝À mes¡T n~Ûø±s¡+ <äøÏÿ+#·T≈£î+{≤s√ nqï $wüj·T+ô|’ rÁe ‘·s¡®q uÛÑs¡®q\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. |ü≥ºD eTTì‡bÕ*{° @s¡Œ&ç düTe÷s¡T 58 dü+e‘·‡sê\ ø±\+ |üP]Ôø±>± Ç+‘· es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ 2005`2010 ø±\+˝À ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·y˚T

eT+&É\ mìïø£\ dæã“+~øÏ •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 1: @|æÁ˝Ÿ 6q »s¡T>∑qTqï m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ |”y√\T, @|”y√\T, z|”y√\T ≈£î mìïø£\ ìã+<Ûäq\ô|’ kÕ∆ìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\ j·T+ ˝À •ø£åD ì#êÃs¡T. b˛*+>¥ düÁø£eT+>± düC≤e⁄>± kÕπ> $<Ûä+>± mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T Á|üe]Ô+#ê\ì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] dü÷s¡´Hêsêj·TD dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\˝À u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\ |üìrs¡TqT n~Ûø±s¡T\≈£î dæã“+~ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À m+&ûy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ,áM|”ÄsY&û sê+u≤ãT,@y√ XÊeT÷´˝Ÿ C≤Hé, ø±sê´\j·T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ kÕsTTu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À øÏs¡DY |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 1: düyÓTÆK´+Á<Ûä bÕغ n~ÛH˚‘· e÷J eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ mìïø£\ |üs¡´≥q˝À u≤>∑+>± Á|üø± X¯+ õ˝≤¢≈£î edüTÔHêïs¡T. á HÓ\ 4,5 ‘˚B˝À¢ Äj·Tq õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡÷{Ÿ e÷´|tqT ≈£L&Ü dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷y˚X¯+˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£ì«qsY »&Ü u≤\Hêπ>+Á<ä ìjÓ÷»ø£esêZ\ ø£ì«q s¡T¢ ≈£L&Ü Vü≤»s¡j·÷´s¡T. |üs¡´≥q $esê\≈£î Ä bÕغ Hêj·T ≈£î\T Hêπ>+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T. 4 q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ u≤|ü≥¢ qT+∫ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ∫sê\ e∫à nø£ÿ&É s√&ÉT¶ c˛ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Hê>∑T\T|üŒ\bÕ&ÉT qT+∫ ˇ+>√\T #˚s¡T≈£îqï nq+‘·s¡+ ˇ+>√ \T˝ÀH˚ ãdü #˚kÕÔs¡T. 5 e ‘˚Bq dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT ∫eT≈£î]Ô y˚T<ä>± ø£ì–] #˚s¡Tø=ì \+#Y nq+‘·s¡+ bÕغ $~ $<ëHê\ >∑T]+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡T. 6 >∑+≥\≈£î bÕeTTs¡T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ç ‘·sê«‘· ø£+<äT≈£Ls¡T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝ÀZì dæ+>∑sêj·Tø=+&É ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<äT ãj·TT\T <˚s¡T‘ês¡T. nsTT‘˚ á ø±s¡´Áø£eT\≈£î Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#˚ $<Ûä+>± ˝Òs¡T. õ˝≤¢˝À ñHêï≈£L&Ü ø=+‘· eT+~ bò˛Hé\T d”«#Y Ä|òt #˚düTø=ì ñHêïs¡T. eT]ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<é ˝À eTø±+ y˚XÊs¡T.

Nsê\`∫\ø£\÷]ù|≥ s¡Vü≤<ë]ô|’ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\, @Á|æ˝Ÿ 1: Nsê\ ` ∫ø£\÷]ù|≥ s¡Vü≤<ë] ô|’ ñ<äj·T+ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–+~. kÕúìø£ |üs¡÷Ãs¡T eT+&É\+ nqï+u§ ≥¢yê] bÕ˝…+ düMT|ü+˝À ø±s¡T, u…’ø˘ &Ûû ø=HêïsTT. á Á|üe÷<ä+ ˝À uÛ…’ø˘ ô|’ yÓ\T‘·Tqï uÛÑs¡Ô nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± uÛ≤s¡´≈£î rÁe>±j·÷\T nsTTHêsTT. á Á|üe÷<ä+˝À uÛ≤s¡´qT kÕúì≈£î\T kÕúìø£ ndüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á Á|üe÷<ëìøÏ n‹ y˚>∑y˚T ø±s¡DeTì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

82 eT+~ $<ë´s¡T∆\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n+ã&ç|üP&ç (ã*¢≈£îs¡e) @Á|æ˝Ÿ 1: y˚dü$˝À $<ë´s¡T∆\T nHês√ >∑´+ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=HÓ˝≤ ñbÕ<Ûë´ j·TT\T dü÷#·q\T #˚j·÷\ì eT+&É\ yÓ<ë´~ø±] s¡e÷ø±+‘Y nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì n+ã&ç|üP&ç ôV≤#Yá, ôV≤#Y d” bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì 82 eT+~ $<ë´s¡T∆\≈£î »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å |ü<Ûäø£+˝À uÛ≤>∑+>± yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq $<ë´s¡T∆\≈£î eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

@ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\T eT+ps¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ã*¢≈£îs¡e, @Á|æ˝Ÿ 1: eT+&É\+˝À 1 qT+∫ 8 ‘·s>∑‘·T\ $<ë´ s¡T∆\≈£î @ø£ s¡÷|ü <äTdüTÔ\T eT+ps¡j·T´j·Tì m+áz Hêπ>X¯« s¡sêe⁄ nHêïs¡T. kÕúìø£ $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ëìøÏ 6,250 eT+~øÏ |ü+|æDÏøÏ dü]|ü&Ü <äTdüTÔ\T e#êÃj·THêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ M{Ïì |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T.

‘√{Ï ≈£L©øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·+&ç: <ëdüT nuÛÑ´s¡∆q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: ‘·qT ø£wæº+∫ |üì#˚dæ Ç+‘·{Ï yê&çq j·÷´ qì ‘·q≈£î ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚ùd neø±X¯+ bÕغ\ <ë«sê sêì |üø£å+˝À dü«‘·+Á‘·+>± b˛{° #˚kÕÔqì ‘√{Ï ≈£L©>± neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]∆ MyÓ’ <ëdüT nuÛÑ´]∆+#ês¡T. ‘·q≈£î >∑‘·+˝À ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî\T>± |üì#˚dæq nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø£s¡|ü eT+&É\+˝Àq÷ eT+∫ ùdïVü≤ uÛ≤e+, ã+<ÛäT‘ê«\T ñHêïj·Tì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. kÕ∆ìø£ $<äT´‘Y q>∑sY e÷$T&ç‘√≥˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ‘ê|”|üq¢ ø±]àø£ dü+πøåeT dü+|òüT+ yê]øÏ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ áj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø bÕ\T ñ‘·Œ‹Ô, #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿ yê´bÕs¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ ‘ê|” |üqT\ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT dü+|òüT+, Ç‘·s¡ ø±]àø£ dü+|òü÷\T Ç|üŒ{Ïπø ‘·q≈£î eT<䛑·T ‘Ó*j·TCÒXÊj·Tì bÕغ @<Ó’Hê ‘·q $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. n˝≤π> ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñqï Á¬ø’düÔe⁄\T ‘·q≈£î |üP]Ô kÕ∆sTT˝À düVü≤ø£]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘√{Ï ≈£L©>± uÛ≤$+∫ ‘·q≈£î düVü≤ø£]+∫q≥¢sTT‘˚ ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñqï ø±]à≈£î\≈£î >∑èVü≤ edü‹˝Òì yê]øÏ Çfi¯ó¢ ø£{Ϻ+∫ ÇkÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L m+<äs√ Hêj·T≈£î\T e#êÃs¡T.. yÓfi≤¢s¡ì yê] e\¢ ø±ì Vü‰MT\T ‘êqT HÓs¡y˚s¡TkÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

eTqkÕÔ|ü+‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q+<ë´\, @Á|æ˝Ÿ 1 : ≈£î≥T+ã ø£\Vü≤\‘√ ø£\‘· #Ó+~q e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q q+<ë´\ ˝À »]–+~. $esê\˝ÀøÏ y˚*‘˚ –<ä›\÷s¡T eT+&É\+ qs¡« Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡$≈£îe÷sY (30) ¬s+&ÉT s√E\T øÏ+<ä≥ Ç+{À¢ >√&Ée |ü&ç q+<ë´\≈£î e#êÃ&ÉT. n‹>± eT<Ûä´+ ‘êπ> s¡$ Á|ü‹s√E uÛ≤s¡´ ‘√ >=&Ée |ü&ÉT‘·÷ ñ+&É≥+ e\q ÄyÓT |æ\¢\qT rdüTø=ì $Cj·Tyê&ÉøÏ yÓ[¢ bısTT+~. ~ìe\¢ eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q s¡$ q+<ë´\ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé ˝À ¬s’\T ÁøÏ+<ä |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ ≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. X¯e|ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+∫ eTè‘· <˚Vü≤˙ï yÓ’<Ûä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

n~Ûø±s¡+ #˚õøÏÿ+#·T≈£î+~. eTTì‡bÕ*{° ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü≥º>± <ä]$T\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü≥ºD+˝À ô|‘·ÔHêìï #Ó˝≤sTT+∫+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡T∆˝…e«s¡÷ b˛{° #˚j·Tø£b˛e&É+ q÷‘·q+>± @s¡Œ&çq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\T 30 yês¡T¶˝À¢ b˛{°øÏ

ì*#ês¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’ø±bÕ\ eT<Ûä´ »]–q á b˛{°˝À¢ rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. mes¡T n~Ûø±sêìøÏ ekÕÔs¡qï $wüj·T+ô|’ |ü≥ºD+˝À CÀs¡T>± |ü+<ë\T ≈£L&Ü kÕ>∑T‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Bìô|’ |ü≥ºD Á|ü»\T Ç∫Ãq rs¡TŒqT n~Ûø±s¡T\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY

ø±øÏHê&É˝À bòÕ´Hé CÀs¡T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ eTTK´ |ü≥ºD+ ø±øÏHê&É q>∑s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À C≤rj·T ÁbÕ+rj·T bÕغ\T mìïø£\ eP´Vü≤s¡#·q˝À uÛ≤>∑+>± yÓ’mdtÄsYd”|” Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝À ñ+~. yÓ’mdtÄsYd”|” nuÛÑ´]∆ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéqT n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&ÉT <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ #ê|ü øÏ+<ä ˙s¡T˝≤ ‘·q Á|ü#êsêìï kÕ–düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï <ä[‘· yê&É\T, eT‘·‡´ø±s¡ ø±\˙\ô|’ <äèwæº ô|{Ϻ z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚ $<Ûä+>± Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚dü÷Ô ‘·q Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. @ $<Ûä+>±HÓ’Hê $»j·÷ìï <äøÏÿ+#·Tø√yê\H˚ rÁe |ü≥Tº<ä\‘√ Äj·Tq ‘·q Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. q>∑s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À &ç$»q¢ yêØ>± Ç|üŒ{Ïπø bÕغ ø±sê´\j·T+qT @sêŒ≥T #˚dæ ‘·q dæã“+~ì, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Äj·÷ &ç$»q¢˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ $<Ûä+>± #Ó’‘·q´ |üs¡TdüTÔHêïs¡T. B+‘√ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ Á|ü#ês¡+ d”Œ&ÉT ô|s¡T>∑T‘·T+&É>±, ø±øÏHê&É q>∑s¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]∆ H˚{ÏøÏ Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ìsêXÊ ìdüèŒVü≤\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. nuÛÑ´]∆ Ksês¡T ø√dü+ sêh bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚kÕÔs¡ì, nq+‘·s¡+ nuÛÑ´]∆ Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉT‘·T+<äH˚ düe÷#ês¡+‘√ >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغ Á|ü‹wüº ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq e÷J myÓTà˝Ò´ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT ‘·q<Ó’q |ü<䛋˝À Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ eTT‘êÔ >√bÕ\ø£èwüí Ç{°e\ bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ‘êqT ‹]– b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ dü÷#êsTT>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nsTT‘˚ Á|ü»\ qT+∫ e∫Ãq n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>±H˚ nuÛÑ´]∆ Á|üø£≥q ñ+≥T+<äì, <ëì˝À uÛ≤>∑+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£+>± ‘·qH˚ Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq $e]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À {Ϭøÿ≥¢ ≈£îeTTà˝≤≥˝À uÛ≤>∑+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+~>∑∆+˝À ñ+&É>± yÓ’mdtÄsYd”|” nuÛÑ´]∆ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. Çø£ yÓTTqï{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñqï <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ yÓ’mdtÄsYd”|”˝ÀøÏ e÷s¡&É+‘√ ÇHé#êsY® u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q |ü+‘·+ HêHêJ sêh $uÛÑ»q˝À uÛ≤>∑+>± ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T düú+_Û+#êj·TH˚ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. n&ÉbÕ ‘·&ÉbÕ &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT <=y˚Tà{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü‰»s¡Tø±ø£ b˛e&É+ ø±+Á¬>dt #·]Á‘·˝À

ì*∫b˛‘·T+~. myÓTà˝Ò´ kÕ∆sTT nuÛÑ´s¡T∆\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£s¡Tee&É+‘√ düs¡Œ+#Y kÕ∆sTTøÏ ≈£L&Ü dü]b˛ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡T∆\T>± eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. B+‘√ myÓTà˝Ò´ ÄXÊyêVüQ\ ∫{≤º #ê+‘ê&ÉT˝≤ ô|s¡T>∑T‘·÷ b˛‘·T+~. ìC≤ìøÏ z≥s¡¢˝À M]øÏ @ $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òø£b˛sTTHê C≤rj·T ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q {Ϭøÿ{Ÿ \_Û+∫q≥¢sTT‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘·q ñìøÏì #ê≥Tø√e#·ÃH˚ ñ<˚›X¯+‘√ |ü\Te⁄s¡T á $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]∆>± {Ϭøÿ≥T¢ Ä•düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± yÓ’mdtÄsYd”|”, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\eT<Ûä´q b˛{° rÁekÕ∆sTT˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´>± #˚dæq <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ Vü‰j·T+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆ ‘·q ã+<ÛäTe⁄\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+<äì ù|<ä\T, eTT]øÏyê&É\ |ü≥¢ á $<ÛäyÓTÆq n_Ûeè~∆ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq |ü≥¢ e´‹πsø£‘· ñqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq #·÷|æ+#˚ Á|ü˝ÀuÛ≤\ |ü≥¢ z≥s¡T¢ Äø£]¸‘·T\e⁄‘ês¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T u≤Vü‰≥+>± ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê ø±øÏHê&É q>∑s¡+˝À sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\T rÁe kÕ∆sTT˝À Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsYd”|”\ eT<Ûä´ b˛{≤ b˛{°>± ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ãT˝…¢{Ÿ ˝≤ <ä÷düT≈£î bı‘·Tqï p|ü⁄&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 1: ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À p|ü⁄&ç s√E s√E≈£î Á|ü#ês¡+ ù|+#·T‘·÷ y˚>∑+>± <äTdüT≈£î bı‘·THêïs¡T. Hê <ë] s¡Vü≤<ë] n+≥÷ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ VüQcÕs¡T ì+ù|+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç{Ïe\ bÕغ |üP]Ô kÕúsTT˝À ìsêàD+ ø=+&˚|æ˝À »s¡T>∑T ‘·Tq+<äTq ø=+‘· ìs¡düq>± ø£ì|æ+#ês¡T. p|ü⁄&ç ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À n+>∑ã \+, Ä]∆ø£ ã\+ ñqï e´øÏÔ p|ü⁄&ç y˚+≥ mes¡T ˝Òø£bıe&É+ e\q m<√˝À≥T>± ø£ì|æ+∫+~. Ä düeTj·T+˝À {Ï.&ç.|æ bÕغøÏ ø=+&˚|æ˝À ¬>*#˚ Äeø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ø£ì|æ+#êsTT. ÄdüVü≤q+‘√ ñqï p|ü⁄&ç m<√ ˇø£ s¡ø£+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ e#êÃs¡T. nsTT‘˚ ˇø£ÿkÕ]>± b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄

Äj·Tq nqT#·s¡ es¡Z+ u≤] ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ‹s¡∆+ |ü⁄#·TÃø=e&É+‘√ ˇø£ÿkÕ] >± ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À p|ü⁄&ç $»j·T+ ‘·<Ûä´+, p|ü⁄&ç $C≤j·÷ìï mes¡T Ä|ü˝Òs¡T. nì dü+πø‘ê\T yÓ÷<ä˝…’HêsTT. yÓTT<ä{Ï qT+∫ ‘·q e÷≥\ eT+Á‘ê\‘√ m+‘·{Ï yê]HÓ’Hê ‘·q e÷s¡Z+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚ $wüj·T+˝À p|ü⁄&ç dæ<ä∆Vü≤düTÔ&ÉT. ‘·qT nqT≈£îqï e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷D+ #˚ùd≥|ü&ÉT X¯Á‘·Te⁄ì ôd’‘·+ n_Ûe÷q+düTÔ Á|ü‹ø£åD+ Á|ü»\ e÷{˝À¢ Hêù|s¡T $ì|æ+#ê*, Hê>∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉTø= yê* nì ‘ê|üÁ‘·j·T |ü&˚ p|ü⁄&ç Á|üdüTÔ‘·+ Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝Ò¢{Ÿ ˝≤ <ä÷düT≈£î b˛‘·THêïs¡T. ø=+&˚|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À p|ü⁄&ç $»j·÷˙ï n&ÉT¶ø=yê\ì Á|üj·T ‹ï+#˚ yê\T¢ ≈£L&Ü m≈£îÿe eT+<˚ ñHêïs¡T.

ø£eTàkÕe÷õø£ es¡Z+ qT+∫ yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ yÓ’|ü⁄ ã\+>± ñHêïsTT. mdt.dæ ˇ≥¢˝À eTs√ø£ es¡Z+ e÷Á‘·+ qqTï n+<äs¡T n<ä]düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ yÓ+fÒ ñHêïs¡T. dæ+>∑sêj·Tø=+&É, ≥+>∑T≥÷s¡T, ø=+&˚|æ, »s¡T>∑TeT*¢˝À |ü≥Tº u≤>± ô|+#·T≈£îqï p|ü⁄&ç eTÁ]|üP&ç, b˛qï\÷s¡T˝À e÷Á‘·+ n+‘·>± |ü≥Tº <=s¡ø£ ˝Ò<äT. sêe÷sêe⁄ m+Á{Ï‘√ Ä ˝À≥T ≈£L&Ü uÛÑ]Ô ø±e&É+ ø±j·T+ nì Äj·÷ eT+&É\˝À Hêj·T≈£î\T n+≥T Hêïs¡T. m~ myÓTÆHê p|ü⁄&ç VüQcÕs¡T>± ìjÓ÷ »ø£es¡Z+ |üs¡´{ÏdüTÔ Hêj·T≈£î\‘√ s¡Vü≤dü´ eT+‘£Hê\T, düe÷y˚XÊ\T, Á|ü‘·´s¡T∆\qT ~Û≥T>± m<äTs√ÿe\dæq Á|ü‹ eP´Vü≤\qT s¡∫düTÔ Äs¡&ÉT>∑T\ ãT˝Ò¢{Ÿ ˝≤ <äTdüT≈£î bı‘·THêïs¡T.

uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <Óã“≈£î ≈£L*q ¬s+&ÉT e+‘Óq\T ø±øÏHê&É`kÕeTs¡¢ø√≥ Á|üj·÷D≤ìøÏ rÁe Çø£ÿ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥ @Á|æ˝Ÿ 1: uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <Óã“≈£î ¬s+&ÉT e+‘Óq\T ≈£L*b˛j·÷sTT. kÕeTs¡¢ø√≥ |ü≥ºD+˝Àì >√<ëe] ø±\Teô|’ Á_{°wüß yê] ø±\+˝À ì]à+∫q |ü⁄sê‘·q e+‘Óq uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <Óã“≈£î ≈£L*b˛>± n~Ûø±s¡T\T Á{≤|òæø˘qT ñ+&É÷s¡T MT<äT>± eT[¢+#·&É+ »]–+~. nsTT‘˚ ñ+&É÷s¡T •yês¡T y˚eTes¡+ »+ø£åHé e<ä› eTs=ø£ e+‘Óq ≈£L*b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Á|ü‹s√p eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq kÕeTs¡¢ø√≥≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+{≤s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À eT+&É\+˝Àì qes¡, >=+#ê\, n#·Ã+ù|≥, |ü+Á&Éyê&É, {Ï.y˚eTes¡+, #·+Á<ä+bÕ˝…+, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T sêø£b˛ø£\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± kÕeTs¡¢ø√≥ ø±øÏHê&É s√&ÉT¶˝À kÕ∆ìø£ nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·T+ e<ä› ≈£L*q e+‘Óq≈£î ˇø£ ãdüT‡

yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë] ñ+&É&É+‘√ Ä e÷s¡Z+ qT+#˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT #˚s¡y˚düTÔ Hêïs¡T. Ä uÛ≤>∑+ ≈£L&Ü ã\V”≤q+>± ñ+&É&É+‘√ @ ì$TcÕìøÏ @$T »s¡T>∑T‘·T+<√qì Á|üj·÷DÏ≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓfi¯¢e\dæq uÛ≤Ø yêVü≤Hê\T düTe÷s¡T 70 qT+∫ 80 ≥qTï\ ãs¡Te⁄‘√ Á¬>’H˚{Ÿ sêfi¯¢qT ‘·s¡*düTÔ+&É&É+‘√ Ä uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ <ë{ÏøÏ á ø£\«s¡Tº\T <Óã“‹HêïsTT. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T n+‘· ãs¡Te⁄ >∑\ yêVü≤Hê\qT |ü⁄sê‘·q ø±\+˝Àì á ø£\«s¡º¢ô|’ nqTeT‹+#·&Üìï Á|ü»\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe+>± $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ {À˝Ÿπ>≥T¢ ñ+&É&É+‘√ ˝≤Ø j·T»e÷qT\T á e÷sêZìï m+#·T≈£îqï≥T¢ Á|ü»\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê n+‘·{Ï uÛ≤Ø yêVü≤Hê\qT Ç≥Te+{Ï ø£\«s¡º¢ô|’ sêø£b˛ø£\qT nqTeT‹ì ìùw~Û+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ø£\«s¡º¢qT n+‘·{Ï ãs¡Te⁄≈£î ‘·–q $<Ûä+>± n_Ûeè~∆ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø±jYTsêC≤ø±jYT..|ü+<Ó+ sêj·TTfi¯¢ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: nuÛÑ´s¡T∆\ uÛÑ$wü´‘Y\T áMm+\˝À dü+øÏå|üÔyÓTÆ ñ+~. M{Ïì ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ø±düTÔHêïs¡T. y˚T 7e ‘˚B es¡≈£î M{Ïì á $<Ûä+>± ø±|ü⁄ ø±j·÷*‡q |ü]dæú‹ õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î m<äT¬s’+~. õ˝≤¢˝À sê»eT+Á&ç q>∑s¡ @&ÉT eTTì‡bÕ*{°\T, eT÷&ÉT q>∑s¡ |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À mìïø£\T »]>±sTT. mìïø£\T »]–q q>∑s¡ |ü≥ºD≤˝À¢ uÛ≤>∑+>± sê»eT+Á&ç, eT+&Éù|≥, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+\˝À |ü+<Ó+ sêj·TTfi¯¢ CÀs¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø±jYTsêC≤ø±jYT n+≥÷ j·T<˚#·Ã>± |ü+<ëìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. ø=ìï #√≥¢ Áø√düT |ü+<Ó+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á |ü+<ë\T s¡÷bÕsTT ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T ø±<äT, ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ |ü⁄ø±s¡T¢ $ì|ædüTÔHêïsTT. M{Ïì |ü⁄ø±s¡T¢>± rùdj·T&ÜìøÏ M\T ˝Òì $<Ûä+>± á |ü+<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·T+fÒ ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. uÛ≤Ø e´j·T+‘√ »]–q sê»eT+Á&ç eT+&Éù|≥, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T |òü*‘ê\ ø√dü+ n+‘˚ $<Ûä+>± z≥s¡T¢ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

|ü⁄s¡: b˛s¡T eTT–dæ+~ m+<äTø£+fÒ ˇø=ÿø£ÿ z≥TqT eT÷&ÉT y˚\ qT+∫ ◊<äT y˚\ es¡≈£î ≈£L&Ü ø=ìï Á|ü<˚XÊ˝À¢ ø=qT>√fi¯ó¢ »s¡>∑&Éy˚T BìøÏ ì<äs¡Ùq+. m\ø£åHé ø£$TwüHé mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îqï z≥¢ ø=qT>√\T j·T<˚#·Ã¤>± »]–+<äH˚ #ÓbÕŒ*. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+&Éù|≥, sê»eT+Á&ç, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+\˝À á ø=qT>√fi¯ó¢ eT]+‘· n~Ûø£+>± ñ+&É&É+ Çø£ÿ&É nuÛÑ´s¡T∆\T ø√≥¢˝À Ks¡Tà #˚j·T&É+ |ü+<Ó+ sêj·TTfi¯¢≈£î neø±X¯+>± <=]øÏ+~. B+‘√{Ï q÷{ÏøÏ 300 qT+∫ 500 es¡≈£î Áø√düT |ü+<Ó+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì |ü+<Ó+ ø£fÒºyês¡T+fÒ eTT+<äT≈£î sêe#·Ãì ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Äj·÷ ôd+≥s¡¢˝À |æ\T|ü⁄ìdüTÔ+&É&É+ $X‚wü+. á H˚|ü<∏ä´+˝À |ü+<ë\qT ìj·T+Á‹+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ j·T+Á‘ê+>∑+ e÷Á‘·+ @ ˇø£ÿ]ô|’q #·s¡´\T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òø£b˛e&É+ $X‚wü+.

ø£fi≤XÊ\˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. nsTT‘˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ $wüj·T+ô|’ sêh n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕ∆q+˝À yê<ä´+ ñ+&É>± ˝…øÏÿ+|ü⁄ m|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·T+<ë nH˚ $wüj·T+ô|’ Çs¡T bÕغ\˝À ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Hê´j·TkÕ∆q+ Ç∫Ãq rs¡TŒqT ã{Ϻ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒ á eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+<äì, ˝…øÏÿ+|ü⁄qT j·T<Ûë‘·<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#ê\+fÒ <ëìøÏ ‘·–q Ø‹˝À #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] CÀ´‘·T\ Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

Äos¡«~+#·+&ç ìs¡+‘·s¡+.. MT ùdeπø |üì #˚kÕÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 1: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\>∑|üP&ç Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± Ä~yês¡+ nq+‘·es¡+ ˝À Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T @ø± Á|üuÛ≤ø£sY eT]j·TT ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z j·Tdt.dæ ôd˝Ÿ ÇHé#êsY® $T&Édü\ ãT<ä›ø={Ï kÕs¡<Ûä´+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ø=+&˚|æ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ.$ X‚wüß nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\>∑|üP&ç Á>±e÷˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq @¬ø’ø£ Hêj·T≈£î\T ˇø£ÿ õ.$.X‚wüß nì nHêïs¡T. eT[¢ Ä n_Ûeè~› »s¡>±\+fÒ ø±+Á¬>dt j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚TwtqT ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. z≥s¡¢qT ÄbÕ´j·T+>± |ü\Tø£]düTÔ ‘·qì Äos¡«~+#ê\ì Á>±eT+˝Àì ô|<ä›\qT ø√sês¡T. ‘·qì ¬>*|æùdÔ ìs¡+‘·s¡+ MT ùdeπø |üì #˚kÕÔqì nHêïs¡T. nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\ >∑|üP&ç Á>±e÷\qT n_eè~› |ü<ä+˝À q&ç|ækÕÔqì j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt z≥s¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø±+ Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï ì+|ü⁄‘·÷ ‘·q<ä<Ó’q XË’*˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T lqT, j·÷ø√ãT, sêeTø√≥j·T´, eT]j·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

mìïø£˝À¢ yÓ’ø±bÕ<˚ $»j·T+ j·T+.|æ.|æ nuÛÑ´]› b˛‘·T\ qs¡•+Vü≤sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 1: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+˝À yÓ’.ø±.bÕ j·T+.|æ.|æ nuÛÑ´]› b˛‘·T\ qs¡•+Vü‰sêe⁄ eT]j·TT »&é.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› ‘·˙ïs¡T |ü<äà mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À <ä÷≈£î&ÉT ô|+#ês¡T. n_Ûeè<˚› e÷ \ø£å´+, dü+πøåeT |ü<Ûäø±\T n+~+#·&Éy˚T e÷<Û˚´j·T+ nH˚ ìHê<ëìï z≥s¡¢≈£î $düèÔ‘·+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+ n_Ûeè~› #Ó+<ë* n+fÒ yÓ’.ø±.bÕ nuÛÑ´ ]«ì ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À dæyÓT+≥T s√&ÉT¶\T, ø±\Te\T, uÀs¡T u≤e⁄\T, ø£eT÷´ì© Vü‰\T\T e+{Ï n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\qT n+~+#·&É+˝À yÓ’.ø±.bÕ eTT+<äT+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<ä+>± Á|ü»\≈£î dü+πøåeT |ü<äø±\T n+~+ #·&É+˝À ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &܈ˆ yÓ’.j·Tdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|ü»\ eTqdüT‡˝À¢ düTdæÔs¡ kÕúq+ dü+bÕ~+#ês¡T. <äTs¡<äèwüºe XÊ‘·TÔ yÓ’.j·Tdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ eTs¡D≤+‘·s¡+ n_Ûeè~› ≈£î+≥ |ü&ç+<äì eT]j·TT dü+πøåeT |ü<äø±\T neT\T ø±˝Ò<äì z≥s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. eT∞¢ Á|ü»\≈£î Ä |üPs¡«j·TT>∑+ sêe* n+fÒ yÓ’.j·T dt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’.j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì ø√sês¡T. düyÓTÆK´ sêÁwüº+ ø√dü+ b˛sê &ç+~ ˇø£ÿ »>∑H˚nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü#ês¡+˝À ∫&çb˛‘·T Vü≤]ø£èwüí, #Ó<ä\yê&É y˚DT, ‘·˙ïs¡T Ms¡Hês¡j·TD, dædæ+ÁB, ∫s¡+J$ eT]j·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á{≤ø£ºsY Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, @Á|æ˝Ÿ 1: Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô |ü&É≥+ e\q e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q ˇ+>√\T ˝À #√≥T #ÓdüT≈£î+~. ñ*∫ Á>±eT+ e<ä› »]–q Á|üe÷<ä+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. <˚es¡+ bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=fÒº sêe÷sêe⁄ (27) Á{≤ø£ºsY ô|’ edüTÔ n~ uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ eTè‘·T&ÉT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

Ç+~sêuÛÑeHé øÏ≥øÏ≥! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: Ç+~sêuÛÑeHé ÁbÕ+>∑DeT+‘ê øÏ≥øÏ≥ ˝≤&ÉT‘√+~. {Ϭøÿ≥T¢ Ä•düTÔqï yê]‘√q÷, Hêj·T≈£î\‘√qT, n_Ûe÷qT\‘√qT dü+<ä&çdü+<ä&ç>± ñ+~. Ç+~sêuÛÑeHé˝À ø±+Á¬>dt mìïø£\ ø£$T{° uÛÒ{° nsTT+~. m|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q mìïø£\ ø£$T{° düuÛÑT´\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T.á uÛÒ{°˝À πø+Á<ä eT+Á‘·T\T |üfi¯¢+sêE, øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, ∫s¡+J$, C…&ç o\+, m+|æ ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄, sêÁwüº e÷J eT+Á‘·T\T ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T uÛÒ{° nsTTq yê]˝À ñqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ‘·s¡* e∫Ãq ÄXÊeVüQ\‘√, dæ{Ϻ+>¥\‘√, Hêj·T≈£î\‘√ Ç+~sêuÛÑeHé ÁbÕ+>∑D+ ‹s¡THê \qT ‘·\|æk˛Ô+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹øÏ n~ÛcÕºHêìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT |ü+|æ+#·qT+~. d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T ≈£L&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡T. dæ{Ϻ+>¥\πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. nuÛÑ´s¡Tú\ X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\T, ã˝≤ã˝≤\T,kÕe÷õø£ ø√D+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ìï+{Ïì neT\T #˚dü÷Ô nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT ø=qkÕ–düTÔ qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê H˚&√, πsb˛ yÓ\Te&ÉqT+&É>±.. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê 6,7 ‘˚B˝À¢ yÓ\Te&ÉqTqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” nuÛÑ´s¡T∆\qT ¬>*|æ+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: sêqTqï 16e ˝Àø˘düuÛÑ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ bÕ\ø£es¡Z eT]j·TT ]$»ìdtº bÕغ\ nuÛÑ´s¡T∆\qT ‹s¡düÿ]+ #ê\ì d”|”◊ m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+.<äT sêZÁ|ükÕ<é |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” πø+Á<ä ø£$T{° |æ\T|ü⁄ ˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ l ô|’+&Ü yÓ+ø£≥ #·\|ü‹ düÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\ ne>±Vü≤q düuÛÑ≈£î Äj·Tq n<Ûä´≈£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ sêh kÕ∆sTT ø£$T{° mìïø£\ düe÷y˚XÊìøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düuÛÑ˝À πø+Á<ä ø£$T{° Hêj·T≈£î\T yÓ’.kÕ+ã•esêe⁄, sêh ø±s¡´<ä]Ù >±<Ó ~yêø£sY, sêh Hêj·T≈£î\T |æ.düT<Ûëø£sY, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù <äTsêZÁ|ükÕ<é, C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á|üB|t ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nuÛÑ´s¡Tú\ ø=s¡‘· ˝Ò<äT: s¡|òüTTMsê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nuÛÑ´s¡Tú\ ø=s¡‘· ˝Ò<äì @|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+~sê uÛÑeHé˝À mìïø£\ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ eTT–dæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú‘ê«\≈£î 1,160 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì, ˝Àø˘düuÛÑ≈£î 175 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.


dü÷s¡T´&çøÏ ø°åsêqï HÓ’y˚<ä´+ ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

µµ<äT'K <ë]Á<ä´ HêXÊj·T l $c˛ík˛ÔwüD≤j·T #· 1 ÁbÕ‘·' kÕïq+ ø£s√eT´<ä´ e÷ù|òT bÕ|ü$HêXÊq+ 2 eTø£s¡ùdú s¡yÍ e÷ù|òT >√$+<ë#·T´‘· e÷<Ûäe 1 kÕïH˚HêH˚qy˚T <˚e j·T<∏√ø£Ô |òü\<√uÛÑeµµ nH˚ á XÀ¢ø±ìï #·~$ kÕïq+ #˚ùdÔ.. ◊<äT dü+e‘·‡sê\ n|òüT|òüTs¡¸D

kÕïq|òü\+ \_ÛdüTÔ+~. dü÷s¡T´&ÉT eTø£s¡+˝À ñ+&˚ düeTj·T+ (e÷|òüT e÷dü+˝À) dü÷s√´<äj·÷ìøÏ eTT+<äT Ç+{À¢H˚ kÕïq+ #˚ùdÔ Äs¡T dü+e ‘·‡sê\ n|òüT|òüTs¡¸D kÕïq|òü\+ \_ÛdüTÔ+<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n<˚ e÷|òüTe÷dü+˝À u≤$˙{Ï kÕïq+ |üHÓï+&˚fi¯¢ |ü⁄D´kÕïq |òü˝≤ìï, eTVü‰qB dü+>∑eT kÕïq+ #˚ùdÔ #·‘·Ts¡ZD+, >∑+>± j·TeTTHê dü+>∑eT

(Á‹y˚D° dü+>∑eT) kÕïq+ qB X¯‘·>∑TD |òü˝≤ìï ÇdüTÔ+<äì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T. e÷|òüT e÷dü+˝À Á|ü‹ì‘·´+ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü e÷|òüTe÷dü bÕ&ÛÉ´$T, $~j·T, ‘·~j·T ‹<∏äT\˝À ô|’ XÀ¢ø±ìï ñ#·Ã]+∫, |æ<ä|ü kÕïq+ #˚j·T&É+ Äs√>∑´<ëj·Tø£eTì |ü+&ç‘·T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç+ø±.. e÷|òüTe÷kÕ˝À¢ e#˚à Ä~yêsê˝À¢ ìj·TeTã<ä∆+>± dü÷s¡T´&ç≈£î ø°åsêqï+ e+&ç ìy˚~+∫‘˚ s√>∑, <ë]Á<ë´\T ‘=\–b˛‘êsTT. e÷|òüTe÷dü|ü⁄ Ä~yêsê˝À¢ e÷+dü+, ñ*¢, yÓ\T¢*¢ ‹q&É+ ≈£L&É<äT. n<˚$<Ûä+>± e÷|òüTe÷dü+ |üP]Ô>± eTT\¢+– ÄVü‰s¡+>± rdüTø√≈£L&É<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.

uÛ≤s¡‘Y˝À nyÓT]ø± sêj·Tu≤] sêJHêe÷! ˇø£ÿ]πø {Ϭøÿ≥Tº! ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·q ‘Ó\+>±D nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT ô|ò’q˝Ÿ #˚ùd $wüj·T+˝À ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ÿ]πø {Ϭøÿ{Ÿ nH˚ dü÷Á‘êìï #ê˝≤ Ådæº≈£îº>± bÕ{ÏdüTÔqï≥T¢>± yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. Ç~es¡πø ˇø=ÿø£ÿ ≈£î≥T+ã+ qT+∫ »$T*>± |ü<äe⁄˝À¢ dæ{Ï+>¥ kÕúHê˝À¢ ñqï yê] $wüj·T+˝À ‘·|üŒ.. Hê≈£î eT]j·TT Hê uÛ≤s¡´≈£î {Ϭøÿ{Ϻe«+&ç, Hê≈£î eT]j·TT Hê ø=&ÉT≈£îÿ {Ϭøÿ{Ϻe«+&ç n+≥÷ ô|’s¡M\T #˚ùd yê]øÏ n~ÛcÕ˜q+ #ê˝≤ ÅkÕº+>∑T>± ø±¢dt rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘êy˚T b˛sê&Ü+.. ‘êy˚T düs¡«+ kÕ~Û+#ê+.. nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï yês¡+‘ê... ‘·eT‘√ bÕ≥÷ ‘·eT ≈£î≥T+ã+˝À eTs=ø£]øÏ ≈£L&Ü nuÛÑ´]ú‘ê«\T Ç|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ @‘êe‘ê.. bòÕ´$T© bÕ´πøJ øÏ+<ä düuÛÑ˝À ø=\Te⁄ Bs¡e#·TÃqì #ê˝≤ eT+~ ø£\\T ø£Hêïs¡T. M]˝À eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ $÷<ä ÄX¯\T ñqï <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤, ñ‘·Ô+ ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e+{Ï yês¡THêïs¡T. ‘·eT‘√ bÕ≥÷ ‘·eT uÛ≤s¡´\≈£î ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´ {Ϭøÿ≥T¢ Ç|æŒ+#·Tø√yê\ì.. &ûd”d”\ qT+∫ {°|”d”d”øÏ e∫Ãq ÁbÕããT˝Ÿ‡ C≤_‘ê˝À¢ ù|s¡T¢ ô|{Ϻ+#·T≈£îHêïs¡T. M] uÛ≤s¡´\ø√dü+ ô|’s¡M\T #˚ùdÔ.. ø=&ÉT≈£î\ ø√dü+ kÕúHê\T n&ç–q yês¡T nH˚≈£î\T. dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ÄyÓT ø=&ÉT≈£î ø±ØÔø˘ ¬s&ç¶ ˝≤>± .. #ê˝≤ eT+~ Hêj·T≈£î\T yês¡düT\≈£L ø±yê*‡+<˚qì |ü≥Tº|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ˇπø e÷≥‘√ Ç˝≤+{Ï n‘ê´XÊ |üs¡T\≈£î #Óø˘ ô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ m≈£îÿe |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…≥º&Üìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫q sêVüQ˝Ÿ, ÁbÕããT˝Ÿ‡ C≤_‘ê\qT+#˚ yê] ù|s¡¢ìï{Ï˙ ‘=\–+|üCÒdæ eT∞¢ C≤_‘ê\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á ø£düs¡‘·TÔ πøe\+.. πød”ÄsY $÷<ä ≈£î≥T+ã ÁãVü‰àg+ Á|üjÓ÷–+#·&Üìπø ø±+Á¬>dt dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢>± $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. πød”ÄsY ≈£î≥T+ã+˝À Á|üdüTÔ‘·+ eTT>∑TZs¡T ø°\ø£+>± ñHêïs¡T. ákÕ] q\T>∑Ts¡T mìïø£\ ã]˝À ~>∑qTHêïs¡T. πød”ÄsY, ø=&ÉT≈£î, ≈£L‘·Ts¡T, n\T¢&ÉT n+‘ê mìïø£\ ã]˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. á Á>±+&é bòÕ´$T© bÕ´πøJì ‘·÷sêŒs¡|ü{Ϻ.. Á|ü»˝À¢ πød”ÄsY |ü≥¢ ˇø£ $eTTK‘·qT ì]à+#ê\+fÒ.. n~ ‘·eT bÕغ˝À bòÕ´$T© bÕ´πøJ\qT ø£≥º&ç #˚j·T&É+ <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì sêVüQ˝Ÿ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ósêdü‘√ bı‘·TÔ\ CÀ*øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü |üs¡düŒs¡+ ø£\ã&É&Üìπø ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï≥T¢>± ‘˚*b˛‘√+~. m≥÷ bı‘·TÔ\T ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT.. πød”ÄsY $÷<ä |üP]ÔkÕúsTT˝ÀH˚ j·TT<ä∆+ #˚j·÷\ì.. nq´eTqdüÿ+>± dü>∑+ dü>∑+ j·TT<ä∆+ #˚ùdÔ yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ edüTÔ+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ Bìï ã{Ϻ ns¡úeTe⁄‘·T+~.

uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À nyÓT]ø± sêj·Tu≤]

Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ÄyÓT sêj·Tu≤]>± ìj·T$T‘·T˝…’ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T ≈£L&Ü ø±˝Ò<äT. á ˝Àù| sêJHêe÷ #˚j·T&ÜìøÏ <˚ej·÷ì UÀÁã>∑<˚ e´eVü‰s¡y˚T ø±s¡DeTì sêsTT≥sY‡ yêsêÔ dü+dü∆ ‘Ó*|æ+~. Ç{°e\ >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&çì ø£\e&É+ <ë«sê @&˚fi¯fl u≤jYT ø±{Ÿ øÏ ˝≤+#Û·q+>± ‘Ós¡~+∫q Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ sêJHêe÷ ø=+‘· ø±\+>± nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ XÊK #·s¡Ã˝À¢ q\T>∑T‘·Tqï<˚ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêJHêe÷ nq+‘·s¡+ Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ ]f…’sY nj˚T´ jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡ì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. ÄyÓT sêJHêe÷≈£î ø±s¡D+ @$T{À n~Ûø±]ø£+>± düe÷#ês¡+ Çe«˝Ò<äT. 37 dü+.\ $<˚o ùde\ qT+&ç ‘êqT ]f…’¬sà+{Ÿ rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ e÷Á‘·y˚T uÛ≤s¡‘Y ˝Àì nyÓT]ø± m+ãd” Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. nyÓT]ø± $<˚o sêj·Tu≤]>± <äøÏåD Ädæj·÷˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq+>± |üì #˚dæq Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ˝À sêj·Tu≤]>± 2012˝À ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. >∑‘· HÓ\˝À Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ qπs+Á<ä yÓ÷&çì ø£\e&É+ <ë«sê nyÓT]ø± nqTdü]dü÷Ô e∫Ãq |ü<˚fi¯fl u≤jYT ø±{Ÿ ≈£î ‘Ós¡ ~+#ês¡T. ◊s√bÕ <˚XÊ\T n|üŒ{Ïπø qπs+Á<ä yÓ÷&ç‘√ <Í‘·´ dü+ã+<Ûë\T |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·Tø√>± nyÓT]ø± yÓqTø£ã&ç b˛sTT+<äì |ü\Te⁄s¡T $X‚¢wü≈£î\T yê´U≤´ì+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À yÓ÷&ç‘√ Hê˙‡ düe÷y˚X¯+ ø±e&É+ <ë«sê Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq |ü•ÃeT

sêC≤´\‘√ bÕ≥T>± nyÓT]ø± ≈£L&Ü yÓ÷&ç‘√ dü+ã+<Ûë\T ô|≥Tº≈£îqï≥¢sTT+~. nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡‘· ø±q‡˝Ÿ ñ|ü n~Ûø±] <˚ej·÷ìì nyÓT]ø± e÷s¡¸˝Ÿ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ, ã≥º\T $|æŒ+∫ ‘·ìF #˚dæ, ø£s¡T&ÉT >∑{Ϻq H˚s¡düT∆\‘√ bÕ≥T>± ˇø£ s√»+‘ê ˝≤ø£|t ˝À ô|{Ϻq |òüT≥q Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝ÀH˚ »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. <˚ej·÷ì n¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫q ˙* ˙&É\T Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ ¬øØsY ô|’

|ü&ܶj·Tì, <ëì‘√ ÄyÓT sêJHêe÷ nìyês¡´+ nsTT+<äì ø=ìï |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. <˚ej·÷ì n¬sdüTº <ä]$T˝≤ uÛ≤s¡‘Y`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\T n&ÉT>∑+{≤j·Tì, Hê˙‡ sêJHêe÷‘√ yê{Ïì >±&ç˝À ô|fÒº+<äT≈£î nyÓT]ø± Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n¬sdüTº nq+‘·s¡+ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ Á|ürø±s¡ #·s¡´\T rdüT≈£î+~. nyÓT]ø± sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·T+ ø√dü+ s√&ÉT¶ô|’ πø{≤sTT+∫q bÕ<˚ej·÷ì: nyÓT]ø±

sêj·Tu≤] sêJHêe÷]ÿ+>¥ dü∆˝≤ìï s¡<äT› #˚dæ kÕ<Ûës¡D Á|üj·÷D°≈£î\≈£î Á|üy˚X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. m+ãd” m<äTs¡T>± ñ+∫q s¡ø£åD u≤´]πø&É¢qT ‘=\–+#ês¡T. nyÓT]ø± ñ<√´>∑T\ J‘· uÛÑ‘ê´\ô|’ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nyÓT]ø£qT¢ nH˚ø£eT+~ uÛ≤s¡‘· #·{≤º\qT ñ\¢+|òæTdüTÔqï dü+>∑‹ yÓ*øÏ rXÊs¡T. á #·s¡´\ <ä]$T˝≤ <˚ej·÷ì $&ÉT<ä\≈£î nyÓT]ø± ~–sêø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘Y ø√]q≥T¢ <˚ej·÷ìøÏ ◊sêdü dü\Vü‰<ës¡T |ü<ä$ ø£≥ºu…{Ϻ |üP]Ô kÕ∆sTT sêj·Tu≤s¡ s¡ø£åD ø£*Œ+#ês¡T. |òü*‘·+>± ÄyÓT uÛ≤s¡‘Y ‹]– sêe&ÜìøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ nsTT+~.Ç~ ø±≈£î+&Ü nyÓT]ø±`Ç+&çj·÷\ eT<Ûä´ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± yê´bÕs¡ dü+ã+<Ûë\T ≈£L&Ü ø°åDÏdü÷Ô e#êÃj·Tì sêsTT≥sY‡ ‘Ó*|æ+~. BìøÏ ø±s¡D+ Ç+&çj·÷ nsTT‘˚ ø±<äT. nDT ˇ|üŒ+<ä+ nq+‘·s¡+ uÛ≤s¡‘· bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷~+∫q ªnDT Á|üe÷<ä |ü]Vü‰s¡ _\T¢µ <ëìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. á #·≥º+ ‘·eT≈£î e]Ô+#·sê<äì nyÓT]ø± &çe÷+&é #˚düTÔ+&É>± Ç+&çj·÷≈£î Ä &çe÷+&é ì m˝≤ neT\T #˚j·÷˝À ns¡∆+ ø±ì |ü]dæ∆‹˝À |ü&çb˛sTT+~. Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ kÕ∆q+˝À e#˚à ø=‘·Ô sêj·Tu≤] Çø£ÿ&ç mìïø£\ nq+‘·s¡y˚T ìj·T$T‘·T\e⁄‘ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·<äT|ü] sêj·Tu≤] Çs¡T <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\qT m˝≤ yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔs√, yÓTs¡T>∑T|ü&ç‘˚ <ëìøÏ ø=‘·Ô sêj·Tu≤] ø±s¡D+ ne⁄‘êsê ˝Òø£ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ø±s¡D+ ne⁄‘·T+<ë nqï$ |ü]o\Hê+XÊ\T. `|ò”´#·sY &Ódtÿ

m+‘·ø° bı&Éeì bı‘·TÔ\T sêÁwüº+˝À (Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ ñqï~ düyÓTÆø£´ sêÁwüºy˚T ø±ã{Ϻ) ‘=* mìïø£\ q>±sê eT] ø=~› >∑+≥˝À¢ yÓ÷π>+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ mìïø£\ bı<äT› bı&ÉTdüTÔ+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ mìïø£\ bı‘·TÔ bı&ÉT|ü⁄\ rs¡T s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷s¡T‘√+~. sê»ø°j·÷˝À¢ bı‘·TÔ\H˚$ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT dæ<ë∆+‘ê\ ÁbÕ‹|ü~ø£ ñ+&˚$. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±\+‘√ bÕ≥T ‘êeT÷ e÷sê\qï Ø‹˝À <ë<ë|ü⁄ nìï sê»ø°j·T bÕغ\÷ dæ<ë∆+‘ê\qT >±*ø=~˝ÒXÊsTT. πøe\+ ¬>\Tb˛≥eTT\ Ä<Ûës¡+>± bı‘·TÔ\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·Tqï s√E*$. Ä bÕغ‘√ m+<äT≈£î bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T? nq&ç–‘˚ @ sê»ø°j·T bÕغ ≈£L&Ü dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«˝Òì |ü]dæú‹ Ç|ü⁄Œ&ÉT HÓ\ø=+~. n+<äTπø me] eT<Ûä´ m|ü⁄Œ&ÉT bı‘·TÔ bı&ÉTdüTÔ+<√ ‘·\|ü+&çq sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ }Væ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ _\T¢ $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üøå±\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]+<äqï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT Çy˚ bÕغ\T s¡#·Ã¬øøÏÿ |üs¡düŒs¡+ <äTyÓTà‹Ô b˛düT≈£î+≥T+fÒ <˚X¯eT+‘ê ìyÓ«s¡b˛sTT #·÷k˛Ô+~. eTq sêÁwüº+˝Àq÷ |ü]dæú‘·T\T _Ûqï+>± @MT ˝Òe⁄. ø±+Á¬>dt-_C…|æ\T

ˇø£ÿ≥sTT d”e÷+Á<Ûä≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+∫q ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î dæ<ä∆yÓTÆb˛j·÷s¡T. d”≥¢ dü+K´˝À uÒs¡kÕsê\T, mø£ÿ&É mes¡T b˛{° #˚j·÷\qï n+XÊ\T ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ Ksê¬s’b˛sTT+~. πsb˛e÷b˛ d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ Ksês¡j˚T´ neø±XÊ\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ndü\T ¬s+&ÉT bÕغ\≈£L ‘·ø£åD≤edüs¡+>± ø£ìŒdüTÔqï á bı‘·TÔ $wüj·T+˝À Çìï eT\¢>∑T˝≤¢\T <˚ìø£qï~ n+<ä] nqTe÷q+. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ÁbÕD≤edüs¡+. Ä$sꓤe+ qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£L bı‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+≥]>± mìïø£\≈£î yÓfi¯¢ì #·]Á‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ~. n+‘˚>±ø£ Ä bÕغøÏ á mìïø£\T Jeqàs¡D düeTdü´ nqï~ nø£ås¡dü‘·´+. ô|’>± yÓ÷&û ù|s¡T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ <˚X¯+ n+‘·{≤ ‘Ó>∑ Vü≤&Üe⁄&ç #˚düTÔqï _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+fÒ eT]ø±dæì z≥T¢ sê\ø£b˛‘êj·÷ nqï ÄX¯ Ä bÕغ H˚‘·\~. Çø£ _C…|æ e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± @MT ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT ã\+ dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT≈£îqï _C…|æ H˚‘·\T

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. yêeT|üøå±\ $wüj·÷ìø=ùdÔ n$ ≈£L&Ü dæ<ë∆+‘ê\qT >±*ø=~˝ÒdæqfÒº ø£ìŒk˛Ô+~. yêeT|üøå±\ ◊ø£´‘· nqï~ bÕ‘· e÷≥>± e÷]b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT yêeT|üøå±\ eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeT+{À+~. ìqï{Ï es¡≈£L ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹‘√ bı‘·TÔ≈£î nÁs¡T\T kÕ∫q dæ|æ◊ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕغô|’ $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~Ûk˛Ô+~. ìqï{Ï es¡≈£L ‹{Ϻq ‹≥Tº ‹≥º≈£î+&Ü ‹{Ϻ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ n<˚ dæ|æ◊ Ç|ü⁄Œ&ÉT bı‘·TÔ≈£î yÓ+|üsê¢&ÉT‘√+~. πsb˛e÷b˛ á bı‘·TÔ bı&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü Ksês¡j˚T´ dü÷#·q˝Ò ø£ìŒdüTÔHêïsTT. Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ b˛‘˚ ô|’q #Ó|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº n~Ûø£ XÊ‘·+ bÕغ\T bı‘·TÔ\ ø√dü+ ‘·eT dæ<ë∆+‘ê\qT >±*ø=~˝ÒXÊj·Tqï e÷≥ nø£ås¡ dü‘·´y˚Tqì|ædüTÔ+~. @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ mìï d”≥T¢ ¬>\TkÕÔ+ nqï ˝…ø£ÿ˝ÀH˚ bı‘·TÔ≈£î bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïsTT ‘·|üŒ ‘·eT bı‘·TÔ\T Á|ü»\ ø√düy˚T Á|ü»\ u≤>∑T ø√düy˚T nì #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+ @ bÕغø° ˝Ò<äT. ˇø£y˚fi¯ @<Ó’Hê bÕغ n˝≤ #ÓbÕŒ\qT≈£îHêï »q+ qy˚Tà |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. `|ò”´#·sY &Ódtÿ

ÇÁC≤jÓT˝ŸqT j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]Ô+#·eTqï ns¡uŸ\T ÇÁC≤jÓT˝Ÿ <˚XÊìï j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]Ô+#ê\qï ÇÁC≤jÓT˝Ÿ &çe÷+&é ì ns¡uŸ ©>¥ <˚XÊ\T KsêK+&û>± ìsêø£]+#êsTT. j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]ÔùdÔ bÕ\d”ÔHê ns¡uŸ \ |ü]dæ∆‹ @$T≥ì Á|ü•ï+#êsTT. bÕ\d”ÔHê˝À j·T÷<äT ôd{Ï˝…à+≥¢ ìsêàD≤ìï eTT+<äT ì*ù|j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊsTT. ≈£îyÓ’{Ÿ ˝À eTT–dæq ns¡uŸ ©>¥ düe÷y˚XÊ\ nq+‘·s¡+ ns¡uŸ ©>¥ á y˚Ts¡≈£î Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. |ü•Ãe÷dæj·÷ XÊ+‹ #·s¡Ã\T eTT+<äT≈£î kÕ>∑ø£b˛e&ÜìøÏ @¬ø’ø£ ø±s¡D+ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ e÷Á‘·y˚T nì ns¡uŸ ©>¥ m‹Ô #·÷|æ+~. |ü•Ãe÷dæj·÷˝À nyÓT]ø± eT∞fl XÊ+‹ #·s¡Ã\ n+ø±ìøÏ ‘Ós¡ rdæ+~. nyÓT]ø± eT<Ûä´e]Ô‘·«+˝À ÇÁC≤jÓT˝Ÿ`bÕ\d”ÔHê #·s¡Ã\T »s¡>∑&É+, me] ìs¡íj·÷\T yês¡T Á|üø£{Ï+#·&É+, #·s¡Ã\T ÄXÊ»qø£+ nì ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À Á|üø£{Ï+#·&É+, Áø£eT+>± mes¡÷ |ü≥Tº $&Ée&É+ ˝Ò<äì yês¡Ô\T yÓ\Te&É+, ∫e]øÏ #·s¡Ã\T $|òü\+ nì Á|üø£{Ï+#˚j·T&É+ <äXÊu≤›\T>± »s¡T>∑T‘·THêï ‘·+‘·T. á ‘·+‘·T≈£î Ä<Ûä«s¡´+ eVæ≤+#˚~ nyÓT]ø± ø±>± ◊s√bÕ <˚XÊ\T e+‘· bÕ≥˝À >=+‘·T ø£\T|ü⁄‘êsTT. nyÓT]ø± $<˚o eT+Á‹ C≤Hé πøÁØ Á|üdüTÔ‘·+ CÀsê¶Hé ˝À ñHêïs¡T. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ`bÕ\d”ÔHê #·s¡Ã\ y˚~ø£ nø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ eTT+<äT ÇÁC≤jÓT˝Ÿ Á|ü<Ûëì u…+õ$THé HÓ‘·Hê´VüQ ˇø£ wüs¡‘·T $~Û+#ê&ÉT. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ qT j·T÷<äT sê»´+>± ns¡uŸ <˚XÊ\˙ï >∑T]Ô+#·&É+ Ä wüs¡‘·T. Bìì ns¡uŸ

<˚XÊ\ ≈£L≥$T ªns¡uŸ ©>¥µ ìs¡›«+<ä«+>± ‹s¡düÿ]düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ qT j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü |ü•Ãe÷dæj·÷˝À XÊ+‹ nkÕ<Ûä´+ nì Ä <˚X¯ Á|ü<Ûëì HÓ‘·Hê´VüA eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ qT j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]ÔùdÔ Ä <˚X¯+ <äTsêÁø£eTD e\¢ kı+‘· Çfi¯ó fl, bı˝≤\T ø√˝ÀŒsTT bıs¡T>∑T ns¡uŸ <˚XÊ\≈£î e\düb˛sTTq bÕ\d”Ô˙j·TT\≈£î ‹]– dü«dü∆˝≤\≈£î e#˚à Vü≤≈£îÿ ø√˝ÀŒ‘ês¡ì bÕ\d”ÔHê yê~k˛Ô+~. bÕ\d”ÔHê Á|ü<ÛëqyÓTÆq &çe÷+&É¢˝À ˇø£{Ï: dü«dü∆˝≤\≈£î ‹]– e#˚à Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·&É+. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ Bìì düùd$Tsê ìsêø£]k˛Ô+~. $T–* ñqï bÕ\d”ÔHê ˙{Ï eqs¡T\T, Kì» eqs¡T\qT ≈£L&Ü ôd{Ï˝…à+≥¢ ù|s¡T‘√ ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+≥÷ ek˛Ô+~ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ. ªªXÊ+‹ Á|üÁøÏj·T˝À |ü⁄s√>∑‹ ˝Òø£b˛e&ÜìøÏ @¬ø’ø£ u≤<Ûä´‘· ÇÁC≤jÓT˝Ÿ <˚ nì y˚TeTT uÛ≤$düTÔHêïeTT. eT<Ûä´ ÁbÕ#·´+˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæ∆‘·T\T Ç|üŒ{Ïø° ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ ≈£L&Ü ÇÁC≤jÓT˝Ò. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ qT j·T÷<äT sê»´+>± >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ e÷ ìs¡íj·÷‘·àø£ e´‹πsø£‘·qT Ç+<äTeT÷\+>± Á|üø£{ÏdüTÔHêï+µµ nì ns¡uŸ <˚XÊ\ ñeTà&ç Á|üø£≥q ù|s=ÿ+<äì ~ Væ≤+<ä÷ ‘Ó*|æ+~. ªªôd‘Ó¢à+≥¢ ìsêàD+ ø=qkÕ–+|ü⁄,

C…s¡÷dü˝Ò+ p&ÜsT÷ø£s¡D, eTTdæ¢+ eT]j·TT Á¬ø’düÔe ÁbÕs¡∆Hê eT+~sê\ô|’ <ë&ÉT\T, bÕ\d”ÔHê »HêuÛ≤ ìwüŒ‹Ôì düeT÷\+>± e÷πsà Á|üÁøÏj·T, uÛÑ÷uÛ≤>±\ dü]Vü≤<äT›\qT ìs¡+‘·s¡+>± »s¡T|ü⁄‘·÷ b˛e&É+? Çe˙ï ÇÁC≤jÓT˝Ÿ kÕ–düTÔqï #·s¡´\T. M{Ïì y˚TeTT dæ∆s¡+>± ‹s¡düÿ]düTÔHêï+µµ nì ø£eT÷´ìø˘ ù|s=ÿ+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À e÷]à 26 ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq #·s¡Ã\T m≥Te+{Ï ˇ|üŒ+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü eTT–dæb˛j˚T |ü]dæ∆‹ @s¡Œ&ç+~. ø£˙dü+ eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± qsTTHê @<√ ∫qï ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]q≥T¢ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛sTTHê n~ eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤düTÔqï nyÓT]ø± Á|ü‹wüº≈£î uÛÑ+>∑ø£s¡+.

<ëì‘√ #·s¡Ã\qT bı&ç–+#ê\ì ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ø√s¡T‘√+~. #·s¡Ã\qT bı&ç–+#·&ÜìøÏ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ bÕ\d”ÔHê≈£î ˇø£ ÄX¯ ≈£L&Ü #·÷|æ+~. #·s¡Ã\ düeTj·÷ìï bı&ç–ùdÔ ø=‘·Ô>± 400 eT+~ bÕ\d”ÔHê U…’B\qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+ nì #Ó|æŒ+~. á y˚Ts¡≈£î bÕ\d”ÔHê #·s¡Ã\ H˚‘·\qT ñ≥+øÏdü÷Ô f…’yéT‡ Ä|òt ÇÁC≤jÓT˝Ÿ |üÁ‹ø£ ìy˚~+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n~Ûø±]ø£+>± Ç~+ø± Á<ÛäTe|ü&É˝Ò<äT. #·s¡Ã\ ø±\+ bı&ç–+|ü⁄≈£î H√#·Tø√ø£b˛‘˚ @Á|æ˝Ÿ ∫e]ø£˝≤¢ n$ eTT–j·÷*‡ ñ+~. bÕ\d”ÔHê n<Ûä´≈£åî&ÉT eTVü≤eTà<é nu≤“dt yÓTT<ä≥ >∑‘·+˝À Vü‰$÷ Ç∫Ãq U…’B\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚j·T&É+

$X‚wü+. Bs¡Èø±*ø£ U…’<äT $~Û+∫q 104 eT+~ U…’B\qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì >∑‘·+˝À (E˝…’ 2013) Vü‰$÷ Ç∫Ãq ÇÁC≤jÓT˝Ÿ 78 eT+~ì e÷Á‘·y˚T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. eTT+<äT Ä $T–*q 26 eT+~ì ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì nu≤“dt &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. bÕ‘· ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ U…’B\qT $&ÉT<ä\ #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ø=‘·Ô Vü‰$÷\qT ÇÁC≤jÓT˝Ÿ >∑T|æŒk˛Ô+~. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ C…’fi¯fl˝À˝À Á|üdüTÔ‘·+ 5,000 eT+~øÏ ô|’>± bÕ\d”Ô˙j·TT\T eT>∑TZ‘·THêïs¡T. M]˝À n‘·´~Û≈£î\T ∫qï ∫qï ø±s¡D≤\‘√ n¬sdüºsTT dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç $#ês¡D ˝Ò≈£î+&Ü ã+B\T>± ñHêïs¡T. sêfi¯ófl $dæsês¡ì, dü]Vü≤<äT› <ë{Ï e#êÃs¡ì, <ä÷wæ+#ês¡˙ Ç˝≤+{Ï ø±s¡D≤\‘√ eT+<äã\+‘√ bÕ\d”ÔHê Á|ü»\qT ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ôd’ì≈£î\T n¬sdüTº #˚kÕÔs¡T. yê]ô|’ f…Ás¡]düTº\T>± eTTÁ<ä y˚dæ U…’B\T>± ñ+#·T≈£î+≥÷ #·s¡Ã\˝À ô|’ #˚sTT kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ms¡>± ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. bÕ\d”ÔHê uÛÑ÷uÛ≤>±\qT <äTsêÁø£$T+∫q &Óu…’“ j˚Tfi¯ó¢>± e\dü bÕ\q kÕ–düTÔqï ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ª<äTsêÁø£eTD düeTdü´µ qT ªbÕ\d”ÔHê düeTdü´µ >± e÷Á‘·y˚T >∑T]Ô+#·&É+ |ü•ÃeT ø±s=Œπs{Ÿ |üÁ‹ø£\T ‘Ó*$>± #˚ùd |üì. bÕ\d”ÔHê ns¡ãT“\T ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ÄÁø£$T‘· yÓdtº u≤´+ø˘, >±C≤\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ˝À ôd’‘·+ ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹ bÂs¡T\T>± Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. ns¡uŸ <˚XÊ\ bÕ\≈£î\ eT<Ûä´ ñqï $uÛÒ<ë\qT

m>∑<√dü÷Ô, ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\≈£î $ìjÓ÷–+#·&É+˝À ÇÁC≤jÓT˝Ÿ dü|òü\+ ne⁄‘·T+&É&É+‘√ bÕ\d”ÔHê Á|ü»\T m&É‘Ó>∑ì <äTsêÁø£eTD˝À ã‘·T≈£î\T yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T. #·eTTs¡T H˚\\ô|’ ‘·eT Á|ü‹ì~Û>± ÇÁC≤jÓT˝Ÿ qT Á|ü‹wæº+∫q |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<äT\T XÊ+‹ #·s¡Ã\ ù|s¡T‘√ <äXÊu≤›\T>± Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\T yêdüÔe+˝À düeTdü´qT eT]+‘· kÕ>∑Bj·T&Üìπø <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·THêïsTT. á dü+e‘·‡s¡+ eT∞fl n<˚ Hê≥ø±ìï nyÓT]ø± |ü⁄q' ÁbÕs¡+_Û+∫+~. |ü•Ãe÷dæj·÷ XÊ+‹ ø√dü+ nyÓT]ø± rÁe+>± ÁX¯$TdüTÔqï≥T¢>± |ü•ÃeT ø±s=Œπs{Ÿ |üÁ‹ø£\T ø£<ÛäHê\T Á|ü#·T]düTÔHêïsTT. á ø£<ÛëHê˝À¢ nyÓT]ø± ÁX¯eT J$>±q÷, ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ‘·T+≥] >±q÷, bÕ\d”ÔHê Á|ü»\T f…Ás¡]düTº\T >±q÷ eTq≈£î ø£ì|ækÕÔs¡T. á Hê≥ø±\≈£î ns¡uŸ <˚XÊ\≈£î #Ó+~q <äfi≤Ø ≈£L≥$T ns¡uŸ ©>¥ j·T<ÛëX¯øÏÔ düVü≤ø£]düTÔ+~. ô|’øÏ e÷Á‘·+ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ ô|’ ø±sê\T $T]j·÷\T q÷s¡T‘·T+{≤s¡T. ns¡uŸ ©>¥ ‘êC≤ Á|üø£≥q ≈£L&Ü á ø√e˝Àì<˚. *_j·÷ô|’ |ü•ÃeT <˚XÊ\T <äTsêÁø£eTD <ë&ç #˚j·T&ÜìøÏ düVü≤ø£]+∫q ns¡uŸ ≈£L≥$T ªns¡uŸ ©>¥µ. nyÓT]ø±, kÂB\ yÓT|ü⁄Œ ø√dü+ dæ]j·÷qT ns¡uŸ ©>¥ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+∫q ≈£L≥$T ªns¡uŸ ©>¥µ |ü•ÃeT kÕÁø±»´yê<äT\≈£î ùde\T #˚j·T&É+˝À ‘·]+∫b˛j˚T ns¡uŸ ©>¥ m+‘·>± >±e⁄πøø£\T ô|{ϺHê n$ ‘ê{≤≈£î #·|ü⁄Œfi‚¢qì ÇÁC≤jÓT˝Ÿ πø ø±<äT, ns¡uŸ Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. `|ò”´#·sY &Ódtÿ


Äos¡«~+#·+&ç ìs¡+‘·s¡+ MT ùdeπø |üì #˚kÕÔ ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 1: ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\ πø+Á< äyÓTÆq nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\>∑|üP&ç Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥>± Ä~yês¡+

|ü<√‘·s¡>∑‹ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\ $Áø£j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: 2014`15 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT |ü<√‘·s¡>∑‹ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\ $Áø£j·÷\T $T+{Ÿ ø±+b˛+&é˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£ eTTÁ<äD≤\j·T+ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eTTÁ<äD≤\j·T+ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òüT+({°ÄsY {°j·T÷d”) n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑C…®\ qπ>XŸ $Áø£j·÷\qT ÁbÕs¡+_Û#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À bÕsƒê´+XÊ\T e÷]q Áø£eT+˝À ¬s+&ÉT HÓ\\ eTT+<äT>±H˚ eTTÁ<äD ÁbÕs¡+_Û+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤ ≥T ˝ÀøÏ rdüTø=∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡πø |ü⁄düÔø£ $Áø£j·÷\T ñ+{≤j·Tì, q>∑s¡yêdüT\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ ~Hê\T $TqVü‰ $T–*q s√E˝À¢ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+ Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î $Áø£j·÷\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsY{°j·T÷d” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÇkÕÔ] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

l<˚$ <ä+&ÉTe÷s¡eTà ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 1: |ü≥ºD+˝Àì ø£+{ÀHÓà+{Ÿ˝À >∑\ l<˚$ <ä+&ÉTe÷s¡eTà neTàyê] |ü+&ÉT>∑ qesêÁ‹ eTVü≤À‘·‡ yê\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. @Á|æ˝Ÿ 8 es¡≈£î »s¡>∑qTqï á ñ‘·‡yê˝À¢ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Z+{≤s¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ y˚&ÉTø£≈£î md”Œ ‘·|ò”‡sY Çø±“˝Ÿ, ÄsYà&é ]»s¡T« &çmd”Œ lìyêdüsêe⁄, ]»s¡T« ÇHéôdŒø£ºsY nbÕŒsêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &çdæÄsY_ dæ◊ sêeTø£èwüí, Á{≤|òæø˘ dæ◊ s¡$≈£îe÷sY Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. y˚<ä |ü+&ç‘·T\T, Ä\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T md”Œ ‘·|ò”‡sY Çø±“˝Ÿ≈£î |üPs¡í≈£î+uÛÑ+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. á qesêÁ‹ eTVü≤À‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± Á|ü‘˚´ø£ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. <˚$ <ä+&ÉTe÷s¡eTà qesêÁ‹ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± @Á|æ˝Ÿ 7 es¡≈£î »s¡>∑qTqï kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, 8q eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷\T, 12q Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À nqï düe÷sê<Ûäq ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ø£$T{Ï Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·‡ e+ eTT–+|ü⁄˝À $∫Á‘· y˚wü<Ûës¡D\T, eT+>∑\ yêsTT<ë´\T, eT+<äT>∑T+&ÉT kÕeTÁ– Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·TqTHêïs¡T.

eT‘·>∑Ts¡Te⁄qT yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q eT‘·>∑Ts¡Te⁄ eTÚ˝≤Hê nãT›˝ŸK˙ì yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ñ˝≤à, nbòÕ<é, Çe÷yéT eTd”<äT ìsê«Vü≤≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ ìC≤e÷ u≤<é˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˙«qsY nVü≤à<é U≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT‘· >∑Ts¡Te⁄qT nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚XÊs¡ì, n‘·ìì yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·Tì |üø£å+˝À C…’\TuÛÑs√ ø±s¡´Áø£ e÷ìï #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. Kìô|’ ô|{Ϻq ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\qT yÓ+≥ H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. sê»ø°j·T Áø°&É˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ eTÚ˝≤qqT n¬sdüTº #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTÚ˝≤Hê düj·T´<é, eTTøÏÔdüj·T´<é nø£“sY Kd”à ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nq+‘·es¡+ ˝À Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T @ø± Á|üuÛ≤ø£sY eT]j·TT ø=+&˚|æ ìjÓ÷õø£es¡Z j·Tdt.dæ ôd˝Ÿ ÇHé#êsY® $T&Édü\ ãT<ä›ø={Ï kÕs¡<Ûä´+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=+&˚|æ j·T+.j·T˝Ÿ.m õ.$ X‚wüß nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\>∑|üP&ç Á>±e÷˝À¢

|ü⁄s¡+˝À |ü&Éπødæq bÕ]X¯ó<Ûä´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1 : nq+‘· õ˝≤¢˝ÀH˚ ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é eTTì‡bÕ©º>± Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º ù|s¡Tbı+~+~. ø±˙ Ç~ ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·eTsTT´+~. |ü≥ºD+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê n|ü]X¯óÁuÛÑ‘· <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~. mø£ÿ&ç #Ó‘·Ô nø£ÿ&˚ ù|s¡T≈£îb˛‘√+~. Á&ÓsTTH˚J ø±\Te\T dü]>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTTs¡T>∑T˙s¡T s√&É¢ô|’ Á|üeVæ≤k˛Ô+~. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ düeTdü´\≈£î ì\j·T+>± e÷]+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ bÕ\ø£ esêZ\ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q ôd’‘·+ yÓTT≈£îÿã&ç>± kÕ–+~. eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 38 yês¡T¶˝À¢ì eTT]øÏ ø±\Te\T, s√&ÉT¢, Á&ÓsTTH˚J\T X¯ó ÁuÛÑ|üs¡#·&É+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ |ü≥ºD+˝À bÕ]X¯ó<Ûä´+ |ü&Éπødæ+~. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝À 2011 Á|üø±s¡+ »HêuÛ≤ 1,51,835 eT+~ ôd’‘·+ düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\T>± eTTì‡|ü˝Ÿ ø±]à≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü\T yês¡T¶˝À¢ mø£ÿ&ç #Ó‘·Ô nø£ÿ&˚ ù|s¡T≈£îb˛‘√+~. eTTì‡bÕ©º˝À n+<äTu≤≥T˝À ñqï |ü]ø£sê\qT ôd’‘·+ n~Ûø±s¡T\T ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ˝Ò<äT. |ü⁄düÔø±\˝À ˝…ø£ÿ\≈£î e÷Á‘·+ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]ø£sê\T ñHêïj·TH˚ $eTs¡Ù\T Á|ü»\ qT+∫ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. |ü+<äT\T yês¡T¶˝À¢ ôd’«s¡$Vü‰s¡+ #˚düTÔHêïsTT. n|ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√ <√eT\T eè~∆ #Ó+~ n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã\T‘·THêïsTT.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1 :ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ sêCŸuÛÑeHé˝À >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. b˛©düT XÊK˝À $uÛÑ»q |ü⁄s√>∑‹ô|’ n~Ûø±s¡T\T‘√ #·]Ã+#ês¡T. b˛©düTXÊK˝À $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT ‘·«‹s¡>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì >∑es¡ïsY Ä<˚•+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

yÓTT≈£îÿã&ç>± Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q...

ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\qT z&ç+#·&Éy˚T \ø£å´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT d”|”m+ ‘Ó\+>±D ø£$T {° $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä bÕغ ‘Ó\+>±D ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À C≤_‘êqT $&ÉT <ä\ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 12 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Äj·Tq $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. qøÏπsø£˝Ÿ qT+∫ e÷$T&ç qs¡‡j·T´, q\¢>=+&É qT+∫ düj·T´<é cÕVæ≤, dü+>±¬s&ç¶ qT+∫ õ. eT˝Ò¢wt, |ü{≤Hé#Ós¡T qT+∫ u≤dæ‘Y n©, es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ qT+∫ yÓT≥Tº lìyêdt, »q>±e÷ qT+∫ eT˝≤¢¬s&ç¶, ø=˝≤¢|üPsY qT+∫ »u≤“sY, eTTw”sêu≤<é qT+∫ mHé. lìyêdt, Ä~˝≤

u≤<é qT+∫ \+ø£sê|òüTe⁄\T, ìC≤e÷u≤<é qT+∫ n+u≤˙ \‘·, u≤qT‡yê&É qT+∫ q÷sê®Vü‰Hé, sêeT>∑T+&É+ qT+∫ yÓ’ j·÷ø£eTà ù|s¡¢qT ‘Ó\+>±D d”|”m+ ø£$T{° Á|üø£{Ï+ ∫+~. nq+‘·s¡+ ‘·$TàH˚ì MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘êqT á HÓ\ 5q $&ÉT <ä\ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\qT z&ç+#˚+<äT≈£î @ bÕغ‘√ »‘·ø£fÒº+<äT¬ø’Hê ‘êeTT dæ<ä∆y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ;CÒ|” e\¢ sêÁwüº Á|ü»\T nH˚ø£ ø£cÕº\qT m<äTs=ÿHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡+ |üø£å+‘√ Á|ü‹|üø£å+ ≈£îeTà¬ø’ÿ mìïø£˝À¢ \_∆bı+<˚+<äT≈£î düeTdü´ ˝À¢øÏ Á|ü»\qT HÓ{Ϻy˚XÊs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt,

;CÒ|”\qT z&ç+#˚+<äT≈£î Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T $TqVü‰ Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\‘√ ø£*dæ bı‘·TÔ ˝Ò≈£îHêï z&ç+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. d”|”◊‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ‘êeTT dæ<ä∆y˚Tqì ‘·$TàH˚ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ d”|”◊ »‘·ø£≥ºø£b˛‘˚ Hêsêj·TD @ kÕúq+ qT+∫ ì\ã&çHê n‘·ì ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘·$TàH˚ì nHêïs¡T. d”|”◊‘√ #·s¡Ã\T »]ù|+<äT≈£î ≈£L&Ü ‘êeTT dæ<ä∆y˚Tq ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± {°ÄsYmdt ‘√ ≈£L&Ü bı‘·TÔ≈£î ‘êeTT dæ<ä∆y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä\ ;CÒ|”, ø±+Á¬>dtqT z&ç+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚ yÓ’mkÕ‡sY d”|”‘√ ≈£L&Ü ø£*dæ |üì#˚kÕÔeTì ‘·$TàH˚ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D qeìsêàD+ ø√dü+ nìï bÕغ\T sê»ø°j·÷\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘·$TàH˚ì ø√sês¡T.

∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‘·+ãfi¯¢|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ e÷J myÓTà˝Ò´ ø£*#·s¡¢ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é˝À eT+>∑fi¯yês¡+ {°&û|” n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï <äèX¯´+

bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄

ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ >∑es¡ïsY düe÷y˚X¯+

n~Ûø±s¡T\T, ø±]à≈£î\ düyÓTÆø±´+Á<Ûä düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± yês¡T¶˝À mø£ÿ&ç #Ó‘·Ô nø£ÿ&˚ ñ+&çb˛sTT+<äì, <ëìï |ü]X¯óÁuÛÑ |ü]#˚ yêπs ø£s¡Tej·÷´s¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ düyÓTà ñHêï ˝Òø£b˛sTTq eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T yês¡T¶\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·˝À m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\ qT+∫ $eTs¡Ù\T ñ+&ÉH˚ ñHêïsTT.

|ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ bÕ\ø£ es¡Z+ >∑&ÉTe⁄ 2010, ôdô|º+ãsY 29e ‘˚B‘√ eTT–dæ+~. n<˚ HÓ\ 30e ‘˚B qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ bÕ\q ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷&˚fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD yÓTTø£ÿã&ç>± kÕ–+~. πøe\+ |ü⁄düÔø±\˝À dü+‘·ø±\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]‘·eTj·÷´sTT. bÕ\ø£ es¡Z+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ Ä&ç+<˚ Ä≥>± kÕ>∑T‘√+~. »qq, eTs¡D Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T bı+<ë\qï, Ç+{ÏøÏ |üqTï y˚sTT+#·Tø√yê\qï, ø=fi≤sTT ø£HÓø£åHé bı+<ë\qï, Ç˝≤ @ |üqT\T #˚sTT+#·Tø√yê\qï eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢+#ê*‡ ek˛Ô+<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. 2010 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î á eT÷&˚fi¯ó¢>± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü C≤|ü´+ #˚dü÷Ô e∫Ã+~. ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î á @&Ü~ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø±s¡D+>± á Á|üÁøÏj·T ì*∫b˛sTT+~. B+‘√ eTs√ 6 HÓ\\ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T bÕ\qqT ø=qkÕ–dü÷Ô Jy√ 426qT Á|üuÛÑT‘·«+ á HÓ\ 28q C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T bÕ\q mìï HÓ\\T |ü&Éπødæq bÕ]X¯ó<Ûä´+... |ü≥ºD eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 37,750 Çfi¯ó¢ ñHêïsTT. yês¡T¶\ ø=qkÕ–+∫q |ü≥ºD n_Ûeè~∆ |üqT\T, bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T @e÷Á‘·+ |üs¡+>± 30 ¬syÓq÷´ yês¡T¶\T, 38 m˝…ø£åHé yês¡T¶\T ñ+&É>± n$ »s¡>∑eì Á|ü»\T qT+∫ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. ôd’‘·+ bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T »s¡T>∑ø£ #Ó‘êÔ #Ó<ësê\‘√ ì+&çb˛sTTHê ì*∫b˛sTTq n_Ûeè~∆ |üqT\T... n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\ qT+∫ $eTs¡Ù\T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ bÕ\ø£ es¡Z+ eTT–j·T&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ eTTì‡bÕ©º˝À #Ó‘êÔ #Ó<ësêìï bÕ\q˝À HêeTe÷Á‘·+>± n_Ûeè~∆ |üqT\T »]>±sTT. 13e Ä]úø£ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î eTTì‡bÕ©º Ä{À\T 10, #Ó‘·ÔqT y˚j·TT≥≈£î &Édtº dü+|òüT+ ì<ÛäT\T sêø£b˛e&É+‘√ n_Ûeè~∆ |üqT\ }ùd ˝Ò≈£î+&Ü _Hé‡ 106, #·Áø±\ ã+&ÉT¢ 100, bòÕ–+>¥ |ü]ø£sê\T 4 es¡≈£î ñHêïsTT b˛sTT+~. eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À s√&É¢ |üs¡+>± dædæ s√&ÉT¢ 152 øÏ$÷\T, nsTT‘˚ M{Ï <ë«sê »s¡>±*‡q |üqT\T @e÷Á‘·eT÷ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. _{Ï s√&ÉT¢ 22 øÏ$÷\T, &ÉãT¢´_m+ s√&ÉT¢ 6 øÏ$÷\T, ø£#êà s√&ÉT¢ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]ø£sê\T |ü⁄düÔø±\˝À ˝…ø£ÿ\≈£î e÷Á‘·y˚T 66 øÏ$÷\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ |ü≥ºD n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT\T |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. Ä{À\‘√ Çfi¯¢ e<ä›≈£î e∫à #Ó‘·ÔqT ñqï|üŒ{Ïø° n_Ûeè~› |üqT\T, eTs¡eT‘·TÔ\ |üqT\T ns¡ø=s¡>± ‘·s¡*+#·&É+˝À ôd’‘·+ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± »]>±sTT. Çø£ Á&ÓsTTH˚J\ $wüj·÷ìø=ùdÔ |üø±ÿ ø±\Te\T 216 eTTø£ÿ&çù|≥, Äغd” ø±\˙, lìyêdü ~∏j˚T≥sY <ä>∑Zs¡, <Ûäs¡à|ü⁄s¡+, øÏ$÷\T, ÅkÕºyéT ˙{Ïø±\Te\T 8 øÏ$÷\T, ø£#êà ø±\Te\T 18 bÕ+&ÉTs¡+>∑q>∑sY, yÓ÷&É˝Ÿø±\˙, lø£+sƒ¡|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ yês¡T¶˝À øÏ$÷\T ñHêïsTT. nsTT‘˚ M{Ï |üqT˝À¢ ôd’‘·+ n_Ûeè~∆ ns¡ø=s¡>±H˚ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ñ+~. |üP]Ô>± n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü≥º&É+˝À n~Ûø±s¡T\T ∫‘·ÔX¯ó~∆ Á|ü»\T yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á&ÓsTTH˚J\T, eVæ≤+∫+~˝Ò<äT. Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº eVæ≤+∫ eTT]øÏø±\Te˝À¢ì eTT]øÏ X¯óÁuÛÑ |üs¡#·ø£b˛e&É+‘√ ˙s¡T s√&É¢ô|’øÏ e∫à |ü≥ºD n_Ûeè~∆øÏ, bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\≈£î, eTTì‡bÕ*{Ï˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #˚s¡T‘√+~. >∑T+‘·˝À¢ ì\« ñ+≥÷ <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘√+~. B+‘√ eTT&ÉT|ü⁄\ e´eVü‰sê\≈£î ‘·–Zq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿyê*‡ ek˛Ô+~. eTTì‡|ü˝Ÿ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T.

ø±+Á¬>dt e´‹πsø£ z≥T¢ N\≈£L&É<äH˚ _C…|æ bı‘·TÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1 : ø±+Á¬>dt bÕغ e´‹πsø£ z≥T¢ N\≈£î+&Ü ñ+&É&Üìπø _C…|æ bı‘·TÔ\ ø√dü+ Äsê≥|ü&Ü*‡ edüTÔ+~ ‘·|üŒ _C…|æøÏ dü«‘·+Á‘·+>± ¬>*#˚ dü‘êÔ ˝Òø£ ø±<äì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· e÷J πø+Á<äeT+Á‹ dæôV≤#Y. $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T˝À _C…|æ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆq<äHêïs¡T. ‘·eTqT dü+Á|ü~+∫q ‘·sê«‘˚ dæ&Éã÷¢´dæ˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì e÷‘√ Vü‰MT rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. πs|ü⁄ πø+Á<ä+˝À qπs+Á<äyÓ÷&û H˚‘·è‘·«+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç‘˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n_Ûeè~∆ #Ó+<ä>∑\<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹, ndüeTs¡ú bÕ\q≈£î #·s¡eT^‘·+ bÕ&ç XÊ+‹uÛÑÁ< ä‘·\T |ü]s¡øÏå+#·ã&Ü\+fÒ n~ ˇø£ÿ yÓ÷&û‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. e#˚à mìïø£\ e÷´ìô|òk˛º Á|ü»\≈£î nqT >∑TD+ >± <˚X¯+ n_Ûeè~› yÓ’|ü⁄ |üj·Tì+#˚ $<Ûä+>± s¡÷bı+~#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. >∑]“¤DT\T Á|üdüyêìøÏ ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ˝ÒÔ yê]ì #˚s¡TÃ≈£îì düTK+>± Á|üdüe+ »]|æ |ü+ù| u≤<Ûä´‘· &Üø£ºs¡¢<äì ˇø£ y˚fi¯ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ nqT∫‘·+>± Á|üe]Ô+∫ yÓfi¯¢>=fÒº yê]øÏ •ø£å\T $~Û+#˚ n+XÊìï e÷´ìô|òk˛º˝À #˚s¡Ã&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

<ë<ë|ü⁄ 60 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq @¬ø’ø£ Hêj·T≈£î\T ˇø£ÿ õ.$.X‚wüß nì nHêïs¡T. eT[¢ Ä n_Ûeè~› »s¡>±\+fÒ ø±+Á¬>dt j·T+.|æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚TwtqT ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. z≥s¡¢qT ÄbÕ´j·T+>± |ü\Tø£]düTÔ ‘·qì Äos¡«~+#ê\ì

]yéT‡˝À y˚T ◊ ôV≤˝ŸŒ &Ódtÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+∫q ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 1: dü‘·´kÕsTT ùdyê<äfiŸ ùde≈£î\T s√>∑T\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T>± ì\yê\ì yê] ø£wüºqcÕº˝À¢ Áù|eT‘√ bÕ\T|ü+#·T≈£îì Äs√>∑´eT+‘·+>± ‹]– yÓfi‚¢+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ø√sês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ]yéT‡ »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À dü‘·´kÕsTT yÓ’<ä´ $TÁ‘· (y˚T ◊ ôV≤˝ŸŒ j·TT) &ÓdtÿqT õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ms¡bÕ+&çj·THé‘√ ø£\dæ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´Áø£e÷\T #·ø£ÿ>± q&ÉTdü÷Ô Á|ü»\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY ‘ÓH˚ï{Ï »j·TsêCŸ, yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ns¡$+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]yéT‡˝À dü‘·´kÕsTT yÓ’<ä´ $TÁ‘· e\q s√>∑T\≈£î m+‘√ y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢˝À ‘Ó*j·Tø£ Çã“+~|ü&˚ neø±X¯+ ñ+&É<äHêïs¡T. eT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq dü‘·´kÕsTT ùdyêdü$T‹ düuÛÑT´\qT n_Ûq+~+#ês¡T. 500 |ü&Éø£\ ]yéT‡˝À bÕ]X¯ó<ä∆´ düeTdü´ y˚~Ûk˛Ô+<äì õ˝≤¢˝Àì dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ düuÛÑT´\‘√ 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] ÄdüT|üÁ‹ ÁbÕ+>∑D+ |ü]X¯ó

ÁuÛÑ+ #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì ‘·eT dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+ n+~kÕÔeTHêïs¡T. dü‘·´kÕsTT ùdyê<äfiŸ sêh ø√Ä]ºH˚≥sY s¡|òüTTbÕÁ‘·Tì \ø£ÎDsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚T ◊ ôV≤˝ŸŒ j·TT &Ódtÿ s√>∑T\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. s√>∑T\≈£î $$<Ûä yês¡T¶\≈£î rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+ kÕj·T|ü&É≥+‘√ bÕ≥T n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ n+ãT˝…Hé‡, s¡ø£Ô+ n+~e«&É+, ã+<ÛäTe⁄\≈£î ‘·ø£åD düe÷#ês¡+ n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ms¡bÕ+&çj·THé ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï s√>∑T\≈£î dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ n+<äCÒdæq <äT|üŒ≥T¢ |ü+∫ô|{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ùdyê<äfiŸ dü+j·TTø£Ô ø√Ä]¶H˚≥sY m+.wüDTàKsêe⁄, ô|<ä› eT+~s¡+ ø£˙«qsY &Üø£ºsY m˝Ÿ.\ø£ÎDsêe⁄, <˚es¡XË{Ϻ neTs¡Hê<∏é, &Üø£ºsY l<˚$, &Üø£ºsY ø√sê&É \ø£ÎDeT÷]Ô, ]yéT‡ dü‘·´kÕsTT nqï|üPs¡í ùdyê dü$T‹ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø.mdt.nqï|üPs¡í, ÇHé#Ûê]® ø√\ ø±∞Á|ükÕ<é, ÄsY.eTH√Vü≤s¡eT÷]Ô, neTs¡Hê<∏é, ∫{Ϻ Hê>∑uÛÑ÷wüD+, mHé.$.\øÏÎ, &Üø£ºsY düT»q, y˚T ◊ ôV≤˝ŸŒ j·TT |ü<∏äø£+ ø√Ä]¶H˚≥sY »Hês¡∆qsêe⁄, dü÷s¡´Hêsêj·TD eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±eT+˝Àì ô|<ä›\qT ø√sês¡T. ‘·qì ¬>*|æùdÔ ìs¡+‘·s¡+ MTùdeπø |üì #˚kÕÔqì nHêïs¡T. nq+‘·es¡+ eT]j·TT yÓ\ >∑|üP&ç Á>±e÷\qT n_eè~› |ü<ä+˝À q&ç|ækÕÔqì j·T+. |æ.{Ï.dæ nuÛÑ´]› j·Ts¡e÷\ s¡y˚Twt z≥s¡¢≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï ì+|ü⁄‘·÷ ‘·q<ä<Ó’q XË’*˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T lqT, j·÷ø√ãT, sêeTø√≥j·T´, eT]j·TT ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{°ÄsYmdt˝À uÛ≤Ø>± $<ë´s¡Tú\ #˚]ø£ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ø±+Á¬>dt bÕغ nqTã+<Ûä dü+düú nsTTq mHémdtj·T÷◊ $<ë´]ú $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø uÛÑ÷wüDY eT+>∑fi¯yês¡+ {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T.{°ÄsYmdt ns¡“Hé ÇHé#ê]® \ø°åàqs¡‡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À düTe÷s¡T 200 j·TTe≈£î\T {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ˝ø°åàqs¡‡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï kÕ~Û+∫q |òüTq‘· {°ÄsYmdt bÕغøÏ, Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü πød”ÄsY e˝Ò¢ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á $wü j·÷ìï <äèwæº˝À ñ+∫≈£îì j·TTe≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔ q {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT ¬>*|æùdÔ n_Ûeè~∆ eT]+‘· y˚>∑e+‘·eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.

¬s+&ÉT <˚yê\j·÷˝À¢ #√Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ¬s+ &ÉT Ä\j·÷\˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹ <=+>∑\T #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. eT+&É\+˝Àì uÀsêZ+ Á>±eT+ e<ä› ñqï >∑D|ü‹ Ä\j·T+, q]‡+>¥|ü*¢ Á>±eT+˝À ñqï n|üs¡÷|ü yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À <=+>∑\T #=s¡ã&ç ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, yÓ+&ç edüTÔe⁄\qT <√#·T¬øfi≤¢s¡T. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À neTàyê]ô|’ ñqï |ü⁄ôdÔ\T, eTf…º\qT, yÓ+&ç øÏØ{≤ìï n|üVü≤]+∫q≥Tº ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ d”◊ j·÷<ä–] ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT≥q düú˝≤ ìï &ûmd”Œ nì˝Ÿ≈£îe÷sY dü+<ä]Ù+#ês¡T. ≈£L¢dt{°+qT s¡|æŒ+∫ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ɶyê] ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.

øö+{Ï+>¥ |üø±ÿ>± #˚|ü{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »eTà\eT&ÉT>∑T{ÖHé, @Á|æ˝Ÿ 1: eTTì‡bÕ©º mìïø£\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q øö+{Ï+>¥ qT |üø±ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äضz õ. s¡|òüTT Hê<Ûä¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± øö+{Ï+>¥ ≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\ dæã“+~øÏ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À |òü*‘ê\T m˝≤ Á|üø£{Ï+#ê*, z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ fÒãT˝Ÿ m˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷*, @C…+≥¢qT @$<Ûä+>± ≈£Ls=Ãu…{≤º* nH˚ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. n dü+<äs¡“¤+>± Äضz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øö+{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ @sêŒ≥T¢, nedüsê\ô|’ #·]Ã+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ÁkÕº+>¥ s¡÷eTT e<ä› mkÕÿsYº n~Ûø±]ì ìj·T$T+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ˝…’C≤Hé n~Ûø±]ì ìj·T $T+#ê\Hêïs¡T. á$m+\˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ ˝À f…’yéT, ‘˚Bì ≈£L&Ü ôd{Ÿ #˚dæ ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘=\T‘· b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{ŸqT |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY kÕsTTHê<Ûé ¬s&ç¶, Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ø£$TwüqsY Á|ükÕ<é sêE, ‘·Vü≤o˝≤›sY •e≈£îe÷sY, øö+{Ï+>¥ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+&É\≈£î rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ @Á|æ˝Ÿ 1: &܈ˆ lìyêdüsêe⁄ì dü+Á|ü~+#·>± m+&É\≈£î m≈£îÿe düeTj·T+ Ç+{Ïe<ä›q÷ >∑&ÉT|ü≥+ eT+∫~.m+&É\≈£î ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT X¯ØsêìøÏ #·\¢<äHêìï Ç#˚à eÁkÕÔ\qT <Ûä]+#ê*. nq>± ø±≥Hé eT]j·TT >±*ì#˚à |ü\#·{Ï eÁkÕÔ\T, m+&É\≈£î ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT M˝…’q+‘·es¡≈£î |ü\T#·{Ï eÁkÕ\T <Ûä]+#·≥+ eT+∫~. ãj·T≥ø£ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT m+&É\≈£î >=&ÉT>∑T ñ|üjÓ÷–+#·&É+ #ê˝≤ eT+∫~. M˝…’q+‘·es¡≈£î |æ\¢\qT, eè<äT›\qT ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü #·÷#·Tø√yê*. |æ\¢\≈£î m≈£îÿe>± ˇ.ÄsY.j·Tdt bÂ&ÉsY ø£*|æq ˙fi¯¢qT Á‘ê–+#·&É+ eT+∫~. Á|üj·÷D≤\T #˚j·Te\∫ eùdÔ kÕj·T+ø±\+ #˚j·T&É+ eT+∫~.ÄVü‰s¡eTTqT rdüTø√e\dæq m≈£îÿ>± ÄsTT˝Ÿ |òü⁄&é rdüTø=ø£≈£î+&Ü ñ+&É≥+ eT+∫~. ø=ìï |ü<䛑·T\T ne\+ _+#·&É+ eT+∫~.Á|üj·÷D+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT yê≥sY u≤{Ï˝Ÿ yÓ+≥u…≥Tºø=ì yÓfi¯fl&É+ eT+∫~,á $<Ûä+>± Á|ü‹ e´øÏÔ m+&Ü¢ø±\+ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ ÄØ>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫<äì &Ü ˆˆ lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T

sêC≤´~Ûø±s¡+˝À eTVæ≤fi¯\T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê* ø£èwüíj·T´ |æ\T|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ eTVæ≤fi¯\T ñ<ä´ $T+#ê\ì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D sêh Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.ø£èwüíj·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±s¡´<ä]Ù>± ìj·T$T‘·T˝…’q+<äT≈£î |ü\T _dæ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T _dæ uÛÑeHé˝À ø£*dæ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´~Ûø±s¡+˝À |ü⁄s¡Twüß\ bÕÁ‘· m+‘· ñ+<√ eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘· n+‘˚ ñ+<äì nHêïs¡T. |ü⁄s¡Twüß\≈£î B≥T>± eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À _dæ eTVæ≤fi≤ ◊ø£´y˚~ø£ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T \‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åî sê\T \øÏåà eTT~sêCŸ, _dæ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù @&ÉT ø=+&É\T,ø±s¡´<ä]Ù \øÏåà,edü+‘·, düTo\,j·÷<äeTà, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√<ä+&Ésê+ yê´K´\T qqTï u≤~Û+#êsTT: ø=+&Ü düTπsK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ‘Ó\+>±D ◊ø±dü n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√<ä+&Ésê+ yê´K´\T ‘·qì u≤~Û+#êj·Tì Ç{°e\ ‘Ósêdü˝À #˚]q ø=+&Ü düTπsK nHêïs¡T. ñ<ä´e÷ìøÏ ‘êHÓ|ü&É÷ Á<√Vü≤+ #˚j·T˝Ò<äì, ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D˝À uÛ≤>∑kÕ«$T ø±yê\H˚ ‘Ósêdü˝À #˚sêqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

Hêsêj·TD b˛{° #˚j·÷\qTø√e&É+ dü+‘√wü+: ‘·$TàH˚ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·÷\qTø√e&É+ dü+‘√wü+ nì, ø±ø£b˛‘˚ Äj·Tq ø±+Á¬>dt‘√ ø£*dæ b˛{° #˚j·÷\qTø√e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì d”|”m+ ‘Ó\+>±D H˚‘· ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ˝Òø£b˛‘˚ Hêsêj·TD≈£î eT<䛑·T |ü]o*kÕÔeTHêïs¡T.


CÒd”◊ Çs¡yÓ’ nsTT<˚fi¯ó¢ |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± ù|<ä\≈£î |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° qøÏ© H√≥T¢, Á|æ+≥s¡T kÕ«BÛq+ ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 1: CÒd”◊ Çs¡yÓ’ nsTT<˚fi¯ó |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Ä dü+düú ôdH˚≥sY q≥T≈£î\ yÓ÷Vü≤Hé ù|≥ eTTdü*yê] ø√dü+ |æ+#Û·qT |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|ü‹ nsTT<äT>∑Ts¡T

sêeTrs¡ú+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq edü+‘· qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 1: Á|üdæ<ä∆ |ü⁄D´πøåÁ‘·+ sêeTrs¡ú+˝À edü+‹ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï á ñ‘·‡yê\≈£î ñ>±~ s√Eq X¯‘·düVü≤ÁdüHêeT ‘·T\dæ <äfi≤s¡Ãq ø±s¡´Áø£e÷ìï n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêh+˝Àì $$<Ûä |ü⁄D´πøåÁ‘ê\ qT+∫ $#˚Ãdæq s¡T‹Ô«≈£îÿ\T d”r\ø£åàD düy˚T‘· sêeT#·+Á<ä Á|üuÛÑTe⁄qT \ø£å Hêe÷\‘√ |üPõdü÷Ô ‘·T\dæ<äfi≤\T, ≈£î+≈£îeT‘√ |òüTq+>± n_ÛùwøÏ+#ês¡T. ÁbÕ‘·'ø±\ ns¡Ãq nq+‘·s¡+ d”‘êsêeT \ø£åàDT\T ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\qT ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝Àì yÓ+&ç }j·T\˝À y˚+#˚|ü⁄ #˚XÊs¡T. eTT+<äT>± ñ>±~ |ü#·Ã&çì kÕ«$Tyê]øÏ HÓ’y˚<ä´+>± düeT]Œ+∫ uÛÑ≈£îÔ\≈£î |ü+∫ô|{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ $wteπø‡q|üP», |ü⁄D≤´Vü≤e#·q+ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ edü+‘· qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± <˚yê\j·T+˝Àì j·÷>∑XÊ\˝À $X‚wü Vü≤Àe÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± ñ‘·‡yê\≈£î n+≈£îsês√|üD+ #˚dæq ‘·sê«‘· 25 eT+~ s¡T‹Ô«≈£îÿ\T eTè‘·‡+Á>∑Vü≤D+, yêdüTÔ<√wü+, yêdüTÔVü≤ÀeT+, düT+<äs¡ø±+&É Vü≤eqeTT\T ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. edü+‘· qesêÁ‹ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 8q eT+>∑fi¯yês¡+ lsêeT#·+Á<ä Á|üuÛÑTe⁄≈£î |òüTq+>± ø£˝≤´D+ »]|æ+#·qTHêïs¡T. ø£˝≤´D eTVü≤À‘·‡yêìï á @&Ü~ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê dæ<ä∆+ #˚dæq &ûd”d” ø£èbÕsêDÏ, ø√+Á&ÉT ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝Àì XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° ø£düs¡‘·TÔ |üPs¡ÔsTT+~. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ Ç∫Ãq e÷s¡Z<äs¡Ùø£ dü÷Á‘ê\ Á|üø±s¡+ ns¡TΩ˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê s¡÷bı+~+#·&É+˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT &√\ »>∑Hé >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ‘·\eTTqø£\j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ XÊdüqdüuÛÑT´\T>± ñqï yê]øÏ eTs√kÕ] neø±X¯+ Çe«qTqï≥T¢ n~ÛcÕ˜q+ Á|üø£{Ï+#·≥+‘√ sêC≤+ qT+∫ ø√+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, ÄeT<ë\e\dü qT+∫ u§&˚¶|ü*¢ dü‘·´e‹, bÕ\ø=+&É qT+∫ ìeTàø£ düTÁ^e⁄\T ù|s¡T¢ Ç+#·T$T+#·T>± Ksês¡T ø±qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. $T–*q kÕúHê\ $wüj·T+˝À πø+Á<ä düVü‰j·TeT+Á‹ &Üø£ºs¡T øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, e÷J eT+Á‹ ø√+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé dü÷#·q\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° Ä<˚•+#·≥+‘√ &√\ »>∑Hé yê]<ä›]‘√q÷ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ‘·T~ C≤_‘ê≈£î yê] ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä ≈£L&Ü rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·T~ ìy˚~ø£qT |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ »˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé n+<äCÒj·TqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á C≤_‘êH˚ Ksês¡j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì &ûd”d” esêZ\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ ‘·T~ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ Ç˝≤ ñHêïsTT. Ç#êÃ|ü⁄s¡+ qT+∫ qπswt≈£îe÷sY n>∑sê«˝≤ (\\÷¢), |ü˝≤dü qT+∫ e+ø± Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, f…ø£ÿ* qT+∫ &Üø£ºs¡T øÏ*¢ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄, bÕ‘·|ü≥ï+ qT+∫ bÕ\e\dü ø£s¡TD≤ø£sY, qs¡düqïù|≥ qT+∫ &√\ »>∑Hé, lø±≈£îfi¯+ qT+∫ #Í<ä] dürwt, m#·Ãs¡¢ qT+∫ eTõ® lìyêdüsêe⁄ (∫qï lqT), sêC≤+ qT+∫ ø√+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, ÄeT<ë\e\dü qT+∫ u§&˚¶|ü*¢ dü‘·´e‹, bÕ\ø=+&É qT+∫ ìeTàø£ düTÁ^e⁄\T ñHêïs¡T.

ãT&ç‹ ÄdüT|üÁ‹øÏ mø˘‡ πs j·T+Á‘·+ eT+ps¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕs¡eø√≥, @Á|æ˝Ÿ 1: kÕs¡eø√≥ eT+&É\+ ãT&ç‹ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ m≥ºπø\≈£î mø˘‡πs bÕ¢+{Ÿ(j·T+Á‘·+) kÂø£s¡´+ \_Û+∫+~. 1991e dü+e‘·‡s¡+˝À Çø£ÿ&ç ÄdüT|üÁ‹øÏ mø˘‡πs bÕ¢+{Ÿ eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ n|üŒ{À¢ neTsêÃs¡T. bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq s√EH˚ eTs¡eTà‘·T≈£î >∑T¬s’ eT÷\≈£î #˚]+~. n|üŒ{Ï qT+∫ á kÂø£sê´ìï n+<äTu≤{À¢øÏ ‘˚yê\+≥÷ bÕ\≈£î\T #˚dæq ø£èwæ |òü*+#·˝Ò<äT. ø£åj·T s√>∑T\T, Á|üe÷<ë\u≤]q |ü&ç ø±fi¯ó¢, #˚‘·T\T $]–q yês¡T Çø£ÿ&É mø˘‡πs kÂø£s¡´+ ˝Òø£ qs¡düqïù|≥, lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD≤\≈£î yÓ[¢ rsTT+#·Tø√yê*‡ e#˚Ã~. Ä y˚Ts¡≈£î |ü\Te÷s¡T¢ $»„|ü⁄Ô\T #˚j·T>± Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ø=‘·Ô j·T+Á‘êìï eT+ps¡T #˚dæ+~. s¡÷. 2.65 \ø£å\ $\TyÓ’q ø=‘·Ô mø˘‡πs |ü]ø£sêìï dü+ã+ ~Û‘· f…ø°ïwæj·THé dæã“+~ Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì _–+#ês¡T. á ø=‘·Ô |ü]ø£sêìøÏ #·Áø±\T neTs¡Ã&É+‘√ nedüs¡yÓTÆq s√– eT+#·+ es¡≈£L rdüT¬ø[¢ mø˘‡-πs rùd+<äT≈£î M\e⁄‘·T+~. mø˘‡πs |òæ\Tà\‘√ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq s¡kÕj·THê\T ≈£L&Ü n+<äCÒXÊs¡T. nsTTHê Á|üjÓ÷»q+ X¯Sq´+:- Çø£ÿ&ç ÄdüT|üÁ‹øÏ mø˘‡-πs j·T+Á‘·+ eT+p¬s’q|üŒ{Ïø° mø˘‡πs |üØø£å #˚ùd πs&çjÓ÷Á>±|òüsY, &Üs¡Tÿ s¡÷+ düVü‰j·T≈£î*ï ìj·T$T+#·ø£b˛e&É+‘√ Ä j·T+Á‘·+ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± $T–*b˛qT+~! ÄdüT|üÁ‹˝À πs&çjÓ÷Á>±|òüsY, &Üs¡Tÿ s¡÷+ düVü‰j·T≈£î&ç>± |üì #˚ùd ñ<√´>∑T\qT Ĭsï\¢ ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &Ó|ü⁄´fÒwüHéô|’ Ç‘·s¡ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ã~© #˚XÊs¡T. eT∞¢ yêfi¯ó¢ Çø£ÿ&É $<ÛäT˝À¢ #˚πses¡≈£L ø=‘·Ô j·T+Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. Bìô|’ yÓ’<ä´XÊK n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·ø£åD+ dæã“+~ì ìj·T$T+∫ mø˘‡-πs dü<äTbÕj·÷ìï n+<äTu≤{À¢øÏ ‘˚yê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|üØø£å ‘˚B˝À¢ e÷s¡TŒ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 1: |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ôw&É÷´˝À¢ dü«\Œ e÷s¡TŒ\T »]–q≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø£ècÕísêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 10, 11 ‘˚B˝À¢ »s¡>±*‡q kÕ+|òæTø£ XÊÁdüÔ+ 1, 2 ù||üs¡T¢ @Á|æ˝Ÿ 12, 15 ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. ‘=\T‘· ìπs›•+∫q $<Ûä+>± 15e ‘˚B es¡≈£î »s¡>±*‡q |üØø£å\T ¬s+&ÉT s√E\T n<äq+>± 17e ‘˚Bes¡≈£î »s¡>∑qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 7e ‘˚Bq »s¡>∑qTqï ôd’Hé‡ ù||üs¡T1, 12q »s¡>±*‡q kÕ+|òæTø£ XÊÁdüÔ+ ù||üs¡T-1 |üØø£å\T ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´ Vü≤ï+ 1.30 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. $T–*q |üØø£å\T j·T<∏ë $~Û>± ìπs›•+∫q ‘˚B düeTj·÷˝À¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì, $<ë´s¡Tú\T ô|’ e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

eTTdü*yê] ø√dü+ |æ+#Û·qT s¡÷ù|D Ä]úø£kÕj·T+ n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q dæ◊ sêeTÁøÏwüí e÷≥¢&ÉT‘·÷ ìs¡Tù|<ä\T, Ä|üqTï\≈£î kÕj·T|ü&É≥+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]

u≤<Ûä´‘·ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻq q≥T≈£î\ yÓ÷Vü≤Hé n_Ûq+<ä˙j·TT\Hêïs¡T. á dü÷Œ¤s¡Ô‘√ eT]ø=+‘·eT+~ <ë‘·\T eTT+<äT≈£îsêyê\ì q≥T≈£î\ yÓ÷Vü≤Hé ø√sês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝Àì ÄeT<ë\e\dü eT+&É\ |ü]~Û˝À >∑\ >√|”q>∑sY düMT|ü+˝À qøÏ© s¡÷. 500 H√≥T¢ ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï Ç<ä›]ì b˛©düT \T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. >√|”q>∑sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓTT<ä\e\dü qe÷à˝ŸyêsY#Í<ä](35),

ø±+Á¬>dt ˇ‹Ô&Ü? πød”ÄsY‘√ bıdü>∑ø±? kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚]q $y˚ø˘ k˛<äs¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: m≥ºπø\≈£î $y˚ø˘ k˛<äs¡T\T ‹]– kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚sês¡T. nsTT‘˚ M] bÕغ e÷s¡TŒô|’ nH˚ø£ ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. πød”ÄsY‘√ bıdü>∑ø±? ˝Òø£ ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î bÕغ e÷s¡TŒ »]–+<ë nqï n+XÊ\ô|’ düs¡«Á‘ê CÀs¡T>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]ì ì]dædü÷Ô #˚sTTì e~* ø±¬søÏÿq yês¡T <ëì˝À bıdü>∑ø£b˛e&É+‘√ ø±s¡T ~– #˚sTT n+<äT≈£îqï≥Tº düe÷#·sê+. n|üŒ{À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ <ä[‘·TDÏí eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+∫q {°ÄsYmdt bÕغ n~ÛH˚‘· #˚dæq Á|üø£≥qqT #·÷dæ yÓ÷düb˛sTTq yês¡T rs¡ sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· πød”ÄsY e÷≥ e÷s¡Ã&Üìï J]í+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T $y˚ø˘, $H√<é k˛<äs¡T\T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ pHé 2e ‘˚Bq ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄, eTs√ m+|” eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+‘√ ø£*dæ yês¡T {°ÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. n|üŒ{À¢ {°ÄsYmdt bÕغ˝À ã\yÓTÆq <ä[‘· H˚‘· ˝Òø£b˛e&É+ <ä[‘·TDÏí d”m+ #˚kÕÔqì πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ $H√<é k˛<äs¡T\ #˚]ø£ {°ÄsYmdt≈£î ø=+‘· ã˝≤ìï #˚≈£L]Ã+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. sê»ø°j·T+>±H˚ ø±≈£î+&Ü Ä]úø£+>±, bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± M]øÏ |ü\T≈£îã&ç ñ+~. ô|’>± ø±+Á¬>dt ≈£îs¡Teè<äT∆&ÉT õ. yÓ+ø£≥kÕ«$T ≈£îe÷s¡T\e≥+‘√ sê»ø°j·T+>± eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ e<ä› ≈£L&Ü eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ø±+Á¬>dtqT M&ç {°ÄsYmdt˝ÀøÏ e∫Ãq M]øÏ {°ÄsYmdt bÕغ eTT+<ädüTÔ>±H˚ $H√<é≈£î Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u…\¢+|ü*¢, $y˚ø˘≈£î dæ{Ϻ+>¥ kÕúqyÓTÆq ô|<ä›|ü*¢ kÕúHê\qT Ksês¡T #˚dæ+~. n<˚ düeTj·T+˝À d”&Éã÷¢´d” ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+‘√ M] <äèwæº ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ô|’ |ü&ç+~. ‘·eT kı+‘· {°M #êq˝Ÿ <ë«sê πød”ÄsY≈£î yÓqTï<äqTï>± ì*#ês¡T. πød”ÄsY e÷≥\T ì»eTì q$Tàqyês¡T ø±\+>∑&ç∫q ø=~› n‘·ì eTqdüT˝Àì eTs¡à+ ‘Ó*j·T&É+‘√ ø£+>∑T‹Hêïs¡T. Áø£eTÁø£eT+>± n‘·ì˝À edüTÔqï e÷s¡TŒqT J]í+#·Tø√˝Òø£... n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥Tqï|üŒ{Ïø° Áø£y˚T|” yês¡T ˝À˝Àq {°ÄsYmdt≈£î <ä÷s¡+ ø±yê\ì ì•ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡qï~ düŒwüºeTe⁄‘√+~. ª‘Ó\+>±D ÇùdÔ {°ÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔ.. <ä[‘·TDÏí ‘=* eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔ, ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äqï πød”ÄsY ∫es¡≈£î bı‘·÷Ô–‘·÷Ô C≤HêÔHÓ’ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±DqT }]πø Ç∫Ã+<ë, e÷ b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì e÷{≤¢&É≥+‘√ yês¡T

J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡qï~ q>∑ï dü‘·´+. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü bÕ‘· ø±|ü⁄\ô|’ e\y˚dæ ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃø√yê\qï eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑+.. ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡πø Ms¡T {°ÄsYmdtqT M&çq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&É≥+, sê»ø°j·÷\T y˚&Óø£ÿ&É+, nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T e+{Ï {°ÄsYmdt sê»ø°j·÷\T πød”ÄsY ìyêdü+ qT+∫ {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄.. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ø£qTôd’>∑˝À¢ »s¡>∑≥+ eT÷\+>± yês¡T bÕغì e÷sê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nÁ>∑≈£î\ Ä~Û|ü‘·´+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï {°ÄsYmdt˝À <ä[‘·T\≈£î, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î kÕúq+ ˝Ò<äqï M]s¡Te⁄] bÕغ e÷s¡&É+.. eTs√kÕ] s¡TEe⁄ #˚dæ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ yês¡T ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· k˛ìj·÷ >±+BÛ‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·]Ã+∫q ‘·s¡Tyê‘· ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï≥Tº n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±>± ‘·q ‘·+Á&ç yÓ+ø£≥kÕ«$T ø√]ø£, ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡πø ‘êeTT ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ #˚]q≥T¢ yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚ùdÔ ‘êeTT ‹]– ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ ekÕÔeTì n|üŒ{À¢H˚ ù|s=ÿqï $wüj·÷ìï yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ k˛ìj·÷ >±+BÛ ≈£î≥T+u≤ìøÏ mH√ï <äXÊu≤›\ qT+∫ dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì, á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ‘êeTT ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ e#êÃeTì, ø±+Á¬>dt <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì, Bìì Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬ø[¢ bÕغ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. @~ @yÓTÆq|üŒ{Ïø° $y˚ø˘ k˛<äs¡T\T {°ÄsYmdt bÕغøÏ >∑{Ϻ cÕø˘ Ç#êÃs¡H˚ #ÓbÕŒ*. ø±>± πød”ÄsY yÓ’K]ô|’ πøπø, eT+<ä, sê»j·T´\T dü‘·+ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ms¡T ≈£L&Ü $y˚ø˘ k˛<äs¡T\ e÷~]>± {°ÄsYmdtqT M&˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

nD>±]q esêZ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìyê«*: j·TTmdtm|òt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ≈£î nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+ ∫ sêC≤´~Ûø±s¡+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T #˚j·÷ \ì j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê Á|òü+{Ÿ (j·TTmdtm|òt) &çe÷+&é #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Á|òü+{Ÿ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡D+ ‹s¡T|ü‹ Hêj·TT&ÉT n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯+˝À »]–+~. á düe÷ y˚X¯+˝À yÓTT‘·Ô+ |üHÓï+&ÉT Á|üC≤dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T bÕ˝§Z Hêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\T sêC≤´~Ûø± s¡+˝ÀøÏ eùdÔ‘·|üŒ á esêZ\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑<äì düe÷y˚X¯+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. á dü+<äs¡“¤+>± ‹s¡T|ü‹ Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, nD>±]q esêZ\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ Ç∫Ã

Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ bÕغ\≈£î n$ ì\u…{Ϻq nuÛÑ´ s¡Tú\≈£î ‘·eT Á|òü+{Ÿ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À eTqy˚T nuÛÑ´s¡Tú\qT s¡+>∑+˝À ~+bÕ\ì nHêïs¡T. m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ ã\V”≤q esêZ\T, ã&ÉT>∑T\≈£î d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ dü]>±Z »s¡T>∑˝Ò<äì Äy˚<äq #Ó+~q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D˝À Á|üø£{Ï+ ∫q 42 XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Á|üø£≥ qqT ì*|æy˚dæq $wüj·÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. sêqTqï~ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«\ì, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ zfÒ¢ ø°\ø£eTHêïs¡T. ìqï »]–q |ü+#ê+>∑ ÁX¯e D+˝À ôd’‘·+ |ü+&ç‘·T\T ã\V”≤qesêZ˝Ò sê»ø°j·÷\qT XÊdækÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡ì, á dü<äeø±XÊìï

dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ n$ÁXÊ+‘· b˛sê≥+ #˚dæq ÄsY.ø£èwüíj·T´ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ yÓfi¯fl≈£î+&Ü dü«‘·+Á‘·+>± bÕغ ô|&ç‘˚ u≤>∑T+&˚<äì düe÷y˚X¯+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. Ç+‘·ø±\+ sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï ø£èwüíj·T´ #·+Á<äu≤ãT $dæ]q eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ms¡≈£î |ü&çb˛sTT ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rXÊs¡ì düe÷y˚X¯+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. á düe÷y˚X¯+˝À Á|òü+{Ÿ ø£˙«qsY s¡M+<äsY¬s&ç¶, j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê bÕغ H˚‘· s¡|òüTT|ü‹¬s&ç¶, Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T sê+u≤ãT, yÓ+ø£qï, u≤ã÷sêe⁄, yÓ+ø£≥|üŒ, sêE Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡TãTõ®* eT+&É\+ ã|üŒ&Ü+≈£î #Ó+~q e÷$T &ç yÓ+ø£≥|üŒ\Hêj·TT&ÉT (26) qøÏ© H√≥¢qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. Bìô|’ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+<ä>±, ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ düeTj·T+˝À b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&ܶs¡T. M] e<ä› qT+∫ s¡÷.10,500 qøÏ© s¡÷.500 H√≥¢‘√ bÕ≥T Á|æ+≥s¡TqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\ #·T≥÷º.. Hêj·T≈£î\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: düs¡«Á‘ê ªÁ|ü<äø£åD+µ!{Ϭøÿ≥¢ ø√dü+.. ‘·eT kÕúHê\ ø√dü+.. Hêj·T≈£î\ #·T≥÷º ÄXÊeVüQ\T.. ÄXÊeVüQ\‘√ Hêj·T≈£î\T..n~ÛcÕºq+ #·T≥÷º Á|ü<äø£åD\T.. Ç˝≤ me] kÕúsTT˝À yês¡T.. me] ˝…ø£ÿ˝À¢yês¡T..düMT|ædüTÔqï Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+.. ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£..njÓ÷eTj·÷ìøÏ.. >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ ˝Àqe⁄‘·Tqï ÄXÊeVüQ\T.. dæ{Ϻ+>¥˝À¢q÷ ø£\ es¡+.. @yÓ÷..@eTe⁄‘·T+<√.. Hê&ÉT z¬ø.. nHêïs¡T.. H˚&˚eTÚ ‘·T+ <√qH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡..sêÁwüºyê´|üÔ+>± Ç<˚ #·s¡Ã.. Ç<˚ >∑+<äs¡>√fi¯+.. Hê$TH˚wüq¢ |üsê«ìøÏ eT]ø=~› >∑+≥˝À¢ ‘Ós¡˝ÒeqT+&É&É+‘√ {Ϭøÿ≥T¢ Ä•düTÔqï yê]˝À f…q¸Hé.. f…q¸Hé! ‘·eT≈£î {Ϭøÿ≥Tº edüTÔ+<√.. sê<√.. ˇø£y˚fi¯ eùdÔ.. @ kÕúq+ qT+&ç edüTÔ+<√.. ø√s¡T≈£îqï kÕúq+ qT+&ç eùdÔ u≤>∑T+&ÉT.. ¬>\T|ü⁄ düTHêj·÷dü eTe⁄‘·T+~.. ˝Ò<ä+fÒ #ÓeT{À&ÜÃ*‡ edüTÔ+~..Ç~˝≤ñ+fÒ ˝Àø˘ düuÛÑ {Ϭøÿ≥Tº <=s¡T≈£î‘·T+<ë..nôd+;¢ {Ϭøÿ≥Tº <ä≈£îÿ‘·T+<ë.. nH˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü ø=+<äs¡T ÄXÊeVüQ\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ ˝Àq e⁄ ‘·THêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ø√s¡ì~ <=]øÏ‘˚ @$T #˚j·÷\H˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. {°&û|”-_C…|æ eT<Ûä´ bı‘·TÔ.. ≈£î ~]q dü+K´..‘·~‘·s¡ $esê\T eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± ‘˚\qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dt bÕغ {Ϭøÿ≥Tº Ä•düTÔqï ÄXÊeVüQ\T Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝Àì Ç+~sêuÛÑeHé, >±+BÛuÛÑeHé #·T≥÷º.. Vü≤dæÔq #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ Äj·÷ H˚‘·\qT ø£\Tdü÷Ô ‘êeTT Ä•+∫q d”≥T <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·T qï≥Tº ‘Ó*dæ+~. {Ϭøÿ{Ÿ edüTÔ+<√.. ˝Ò<√.. ;-bòÕs¡+ ÇkÕÔs√.. Çe«s√qH˚ Ä+<√fi¯q˝À eT]ø=+<äs¡T ÄXÊeVüQ\THêïs¡T.

|ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ‘˚B\T, düeTj·÷\T e÷s¡TŒ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 1 : Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï |ü<√‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üØø£å\ ôw&É÷´˝Ÿ˝À $<ë´XÊK e÷s¡TŒ\T #˚dæ+~. ø=ìï |üØø£å\ ‘˚B\T e÷s¡>± eT]ø=ìï y˚fi¯˝À¢ e÷s¡TŒ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ns¡TD≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ÄyÓT ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô |üØø£å\ ‘˚B\T, düeTj·÷\˝À e÷s¡TŒ $wüj·÷ìï õ˝≤¢˝Àì $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T >∑T]Ô+∫ <ëìø£qT>∑TD+>± dæ<ä∆+ ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T. áHÓ\ 7q »s¡T>∑qTqï ôd’Hé‡-1(uÛÖ‹ø£ XÊg+) |üØø£å ‘=$Tà~qïs¡ >∑+≥\≈£î ø±≈£î+&Ü |ü<äø=+&ÉT >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥qïs¡ es¡≈£î ø=qkÕ >∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘=$Tà~e ‘˚Bq ôd’Hé‡-2 |üØø£å j·T<Ûë $~Û>± ñ<äj·T+ ‘=$Tà~qïs¡ >∑+≥\πø ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 10q »s¡>±*‡q kÕ+|òæTø£XÊg+-1 |üØø£åqT áHÓ\ 12≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡ì Äs√E ≈£L&Ü ñ<äj·T+ ‘=$Tà~qïs¡≈£î ø±≈£î+&Ü |ü<äø=+&ÉT >∑+≥\≈£î |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì $e]+#ês¡T. 11q »s¡>±*‡q kÕ+|òæTø£XÊg+-2 |üØø£åqT áHÓ\ 15≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡ì Ä|üØø£å e÷Á‘·+ j·T<Ûë$~Û>± ‘=$Tà~qïs¡ >∑+≥\πø ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

eTT+<ä+»˝À m+◊m+, d”|”m+.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: ndü<äTB›Hé ˇyÓ’dæ eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. eTõ¢dt bÕغ eT]ø=+‘· ã\+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. 24 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î eP´Vü‰\T s¡÷bı+ ~+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄>± |üPs¡ÔsTT q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± k˛eTyês¡+Hê&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷» ø£esêZ˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\qT eTõ¢dt Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó* dæ+<˚. yÓTT‘·Ô+ @&ÉT>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\T ø±>± yê]˝À nsTT <äT>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥\≈£î ‹]– {Ϭøÿ≥T¢ πø{≤sTT+∫+~. Hê+|ü*¢, ø±s¡yê Hé ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø=‘·Ô nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. C≤|òüsY VüQùd‡Hé y˚TsêCŸ (Hê+|ü*¢), øödüsY yÓTTVæ≤B›Hé (ø±s¡yêHé) nuÛÑ´s¡Tú\T >± ã]˝ÀøÏ ~+∫+~. nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d” (#ê+Á<ëj·TD>∑T≥º), bÕcÕU≤Á~ (#ê]àHêsY), eTT+‘êCŸ nVü≤à<éU≤Hé (j·÷≈£î‘Y|ü⁄sê), eTÚ»+U≤Hé (ãVü≤<ä÷sY|ü⁄sê), nVü≤à<é ã˝≤\ (eT\ø˘ù|≥) eTs√e÷s¡T ã]˝À ì*#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ndü<äTB›Hé ˇyÓ’d” eTs√kÕ] ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”|”m+ Ç|üŒ{Ïπø ‘=* C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&√ C≤_‘êqT ãT<Ûäyês¡+ yÓ\Te]+#˚ neø±X¯+ ñ+~.

yÓ’dæ|æ‘√H˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T ‹s¡T|ü‹˝Àì ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T Ä\j·T+˝À yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ |ü\¢ø°˝À }πs>∑T‘·Tqï ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\qT eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*düTÔqï ø£˝…ø£ºsY

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, @Á|æ˝Ÿ 1: bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì me÷às Yq>∑s¡+˝À düs¡Œ+#Y s=+|ü*¢ ‹s¡T|ü‹sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À 600 ≈£î≥T+u≤\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sêsTT. bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô »e÷àq Á|üdüqï ≈£îe÷sY ø£+&ÉTyê\T y˚dæ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ù|<ä\ ø√dü+ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq eTs¡D≤q+‘·s¡+ e∫Ãq ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T eTVü‰H˚‘· neT\T #˚dæq |ü<∏äø±\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ç#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\T |üP]ÔkÕúsTT˝À neT\T ø±yê\Hêï sêh+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\Hêï yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\qT Ä]úø£+>± ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ãèVü≤‘·Ôs¡ Á|üD≤[ø£ s¡∫+∫+<äHêïs¡T. ù|<ä\≈£î ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘Y n+~+#·&ÜìøÏ neTàˇ&ç |ü<∏äø±ìï neT\T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± n+‘·≈£îeTT+<äT »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú ;ÛeTes¡|ü⁄ <äeTj·T+‹, m+|”{°d” nuÛÑ´]ú sêe÷sêe⁄qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY #·Tø£ÿ \≈£åîàHêj·TT&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á>±eT+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À bÕغ n_Ûe÷qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\«˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+‘·e÷>∑T\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 1: ø±y˚T|ü*¢˝À mHÓ.mdt.|æ ø±\«˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ eTè‘·<˚Vü≤ìï ø£qT>√Hêïs¡T. $.ÄsY.z |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î mdt.◊ •eHê>∑sêE πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü≤˙ï X¯e |ü+#·HêeT ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<Ûä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.


ø£˝…ø£ºsY yÓ’K]ô|’ >∑TÁs¡TeT+≥Tqï ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |üìrs¡T‘√ õ˝≤¢ yê´ |üÔ+>± Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ ø±e&É+‘√ ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´ j·TT \T, Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+&ç ‘·eT<Ó’q XË’*˝À bÕ\qqT >±&ç˝À ô|{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T#˚ùd |ü<∏äø±\T, yê{Ï

»j·THêeT dü+e‘·‡s¡+˝À ‘·÷s¡TŒ Á|ü>∑‹ |ü<Ûä+˝À kÕ>±* ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢ nìï s¡+>±˝À¢ Á|ü>∑‹ |ü<Ûä+˝À kÕ>±\ì, õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]ø° XÊ+‹ kÂU≤´\T #˚≈£Lsê\ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Äø±+øÏå+#ês¡T. l »j·THêeT ñ>±~ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì k˛eTyês¡+ kÕ∆ìø£ dü÷s¡´ø£fi≤eT+~s¡+˝À õ˝≤¢ kÕ+düèÿ‹ø£ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\T>∑T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é eTTK´ n‹~Û>±qT, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\sêE, n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &ç.e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T $•wüº n‹<ÛäT\T>±qT Vü‰»s¡j·÷´ s¡T. n‹<ÛäT\#˚ CÀ´‹ Á|ü»«\q‘√ y˚&ÉTø£\T yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+ uÛÑeTj·÷´sTT. ø±s¡´ø£ÁeT+˝À ‘=\T‘· |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï yÓ+ø£≥ s¡eTD, ≈£îe÷s¡T\ ãè+<ä+ ‘·q Hê<ädü«s¡+‘√ dü_Û≈£î\qT n\]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ y˚<ä |ü+&ç‘·T\T ÁãVü‰àl >=\¢|ü*¢ \øÏåà >∑D|ü‹ ne<Ûëì, >=\¢|ü*¢ yÓ+ø£≥ düTÁãVü≤àD´ |òüTHêbÕ{Ï, ø£|üŒ>∑+‘·T\ #·+Á<äX‚KsY ne<Ûëì, #˚uÀ* yÓ+ø£≥ sêeTdü‘·´ Á|üuÛ≤ø£s¡ ne<ÛëqT\T, ¬ø.Ä+»H˚j·T XÊÁdæÔ y˚<ä |üsƒ¡q+ ìs¡«Væ≤+∫ n‹<ÛäT\T, ÄVüQ‘·T\T Äos¡«#·q+ |ü*ø±s¡T. ‘·<äT|ü] eø£ÿ\+ø£ lsêeTø£èwüí dæ<ë∆+‹ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD≤ìï ìs¡«Væ≤+∫ l »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯, ø±\ |ü]dæú‘·T\T, qeHêj·Tø£ |òü˝≤\T, sê• |òü˝≤\T $e]+#ês¡T. Á|üeTTK ø£e⁄\T n<˚›|ü*¢ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄, Ä#ês¡´ m+&É÷¢] düT<Ûëø£sY, mdtÄsY |üèBÛ«, &Üø£ºsY m˝Ÿπø düT<Ûëø£sY, yÓ+|ü{Ï düT<Ûëø±+‹, |ü⁄bÕŒ\ dü÷s¡´≈£îe÷], ø=|挬s&ç¶, ¬ø.>öØHêj·TT&ÉT, &Üø£ºsY y˚<äT\ lsêeTX¯s¡à, ne<ÛëqT\T eTDÏu≤ãT, lbÕ<ä dü÷s¡´Á|üø±XŸsêe⁄, e÷øÏ˙&ç dü÷s¡´uÛ≤düÿsY ø£$ düy˚Tàfi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ‘·eT ø£$‘ê >±q+‘√ dü_Û≈£î\qT n\]+#ês¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ ∫e]>± sê»eT+Á&ç l $»j·TX¯+ø£s¡ dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T∆\T, Hê≥´#ês¡ ø£èwüí≈£îe÷sY •wü´ ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q ≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ Á|ü<äs¡Ùq n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é y˚<ä|ü+&ç‘·T\T, |ü+#ê+>∑ ø£s¡Ô, ø£e⁄\T, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´ø£Áe÷˝À¢ bÕ˝§Zqï ø£fi≤ø±s¡T\qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.

Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D≈£î @sêŒ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 1: πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\T <˚X¯ yê´|üÔ M&çjÓ÷ ø±H錤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D, |ü]o\q dü+<äs¡“¤+>± >∑eTì+#· e*‡q ìj·TeT, ìã+<Ûäq\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´ø£ÁeT+˝À $$<Ûä sêÁcÕº\ qT+∫ Äj·÷ õ˝≤¢\ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T yÓ\TãT ∫Ãq dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ø£ÁeT+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\ sêE, n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &ç.e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, &ûÄsYy√ _.j·÷<ä–], nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kı+‘· >∑÷{Ï˝ÀøÏ #˚]q Ä eTT>∑TZs¡T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝À $y˚ø˘ k˛<äs¡T\T, Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ edüTÔqï Á|ü#êsêìøÏ m≥ºπø\≈£î ‘Ós¡|ü&ç+ ~. ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘, Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT e÷JeT+ Á‹ $H√ <é\T {ÏÄsYmdt≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. yÓ’j·T kÕ‡sY bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq e÷J m+|” Ç+Á<äø£s¡Hé¬s&ç¶ Ç+‘· ø±\+ ‘·≥düú+>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. Äj·Tq #˚]ø£ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ »]–+~. Ä eTT>∑TZ] #˚]ø£ô|’ õ˝≤¢ n+‘·{≤ HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘, Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT e÷J eT+Á‹ $H√<é ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ >∑‘· @&Ü~ {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚] ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê»ø°j·T $uÒ<Ûë\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq Ç+Á<äø£s¡DY¬s&ç¶ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´ ‘·TÔô|’ |ü\T s¡ø±\ Á|ü#êsê\T ø=qkÕ>±sTT. ˇø£ <äX¯˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡‘ê s¡ì, |æmdt|æ bÕغ nuÛÑ´]ú>± mìïø£˝À¢ b˛{°˝À ñ+{≤s¡ì, Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. m≥ºπø\≈£î yês¡T eTT>∑TZs¡T kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·q ñ‘·‡Vü‰+ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝À ã\V”≤q+>± ñqï ø±+Á¬>dt bÕغøÏ á eTT>∑TZ s¡T #˚]ø£‘√ bÕغ ã\|ü&ÉqT+~. eT]ø=ìï s√E˝À¢ eT]ø=+ ‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ sêqTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~.

≈£îe÷s¡sêeT+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq edü+‘· qesêÁ‹ y˚&ÉTø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥, @Á|æ˝Ÿ 1: |ü+#êsêeT πøåÁ‘·yÓTÆq ≈£îe÷s¡sêeT ;Ûy˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝À edü+‘· lqesêÁ‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T eT≥º|ü*¢ s¡y˚Twtu≤ãT, ø±s¡´ ìsê«Vü≤D≤~Ûø±] _.Hê>∑eT˝Ò¢X¯«s ¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä\j·T n_Ûùwø£ |ü+&ç‘·T\T y˚eT÷] k˛y˚T X¯«s¡ X¯s¡à, Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T bı+‘˚{Ï CÀ>±sêe⁄, #Ós¡T≈£L] düπs«X¯«s¡ X¯s¡à, Ä\j·T |òüTHêbÕ{Ï lbÕ<ä sê»X‚Ks¡X¯s¡à\T ‘=\T‘· |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ >±$+∫ nq+‘·s¡+ edü+‘· qesêÁ‹ |üP»\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô\T #·T+Á&ÉT dü÷s¡´uÛ≤qT, #˚<ä÷] yÓ+ø£≥s¡eTD, eTVü≤+ø±[ yÓ+ø£≥ >∑DÒwt, E‘·TÔø£ nbÕŒsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ eT<äq|ü*¢˝À _C…|æ düuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 1: eT<äq|ü*¢ |ü≥ºD+˝À á HÓ\ πs|ü⁄ ‘˚Bq yÓ÷&û bòÕsY |æm+ ìHê<ä‘√ d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~∆øÏ _C…|æ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡Ù$T+#·qTqï≥T¢ _C…|æ øÏkÕHé yÓ÷sêà C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #Ó˝≤¢|ü*¢ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. _C…|æ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î kÕúìø£ ˙s¡T>∑≥Tºyê]|ü˝…¢˝Àì nqïeT j·T´ dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ~«#·Áø£yêVü≤Hê\ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘ ·s¡+ $TwüHé ø±+bÂ+&é ø±˝ÒJ Äes¡D˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á MT&çj·÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À yêdüT<˚e¬s&ç¶, C…¬ø es¡à, uÛÑ>∑ yêHé, Hê>∑\øÏåà, lìyêdüT\T, #·+Á<ä>∑T|üÔ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+πøåeT |ü˝≤\T ns¡TΩ\≈£î n+<˚˝≤, $~Û ìs¡«Vü≤q˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚ùd ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<ë´j·TT\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ CÀs¡T>± e÷dtø±|”sTT+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Äs√|üq\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À BìøÏ #Óø˘ ô|fÒº+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ @&Ü~ õ˝≤¢˝À |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢

e÷dt ø±|”sTT+>¥ô|’ Äs√|üD\T, $eTs¡Ù\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îì |üØø£å\qT kÕ|ò”>±, düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ nìï s¡ø±\ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. |üØø£å˝À¢ e÷dt ø±|”sTT+>¥, »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢, N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ\ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡T. eTT+<äT>±H˚ |üØø£å˝À¢ e÷dt

ø±|”sTT+>¥ »]–‘˚ dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À |ü\T |üØøå± πø+Á<ë\qT e÷dt ø±|”sTT+>¥ô|’ Äs√|üD\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À |ü\Te⁄]ì düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. nø±s¡D+>± ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·TT\ eTH√<ÛÓ’sê´ìï <Óã“‹ùd $<Ûä+>± ø£˝…ø£ºsY Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. mìïø£\T, |üØø£å\T kÕ>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À e÷qdæø£+>± <Óã“‹ùd $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£ #·s¡´\T ñ+&Ésê<äì, ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ç|ü⁄Œ&ÉT <äèwæº+‘ê kÕúìø£ dü+düú\ MT<äH˚

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 1: eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T Ä~yês¡+ Hê&ÉT eTT–j·T&É+‘√ πøe\+ |ü+&ÉT>∑ |üP≥ ˇø£ÿ s√E >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ »&ûŒ{°d”, m+d”{°d” mìïø£\T s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚j·T&É+‘√ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î }|æ] dü\|üì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. 6e ‘˚Bq »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T »s¡>±*‡ ñ+~. B+‘√ sê»ø°j·T bÕغ\T mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü Ä˝À∫+#·˝Òì |üs¡dæú‹ @s¡Œ&ç+~. yÓTT‘·Ô+ õ˝≤¢˝À 46 »&ûŒ{°d”\≈£î, 583 m+|”{°d”\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. @Á|æ˝Ÿ 6q yÓTT<ä{Ï <äX¯ 21 eT+&É˝≤˝À¢qT, @Á|æ˝Ÿ 11q ¬s+&Ée <äX¯ 25 eT+&É˝≤˝À¢qT b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. mìïø£\ Á|ü#êsêìï @Á|æ˝Ÿ 4q |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+&É>± 48 >∑+≥\ ‘·sê«‘· n+fÒ @Á|æ˝Ÿ 6q mìïø£ »s¡>∑qTqï~.õ˝≤¢˝Àì yÓTT‘·Ô+ 46 »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 183 eT+~, 583 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î 1588 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìï\≈£î m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#·>±, »&ûŒ{°d”, m+d”|”{° mìïø£\T bÕ‘· |ü<䛋˝ÀH˚ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\ <ë«sê ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T.

Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑T\|ü*¢ lø±+‘Y Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫ @Á|æ˝Ÿ 5 Hê{ÏøÏ b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î #˚πs˝≤ Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T. Çø£ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î ≈£L&Ü eTTì‡bÕ*{°\ e÷~]>±H˚ nìï #√≥¢ Á‹eTTK b˛{° @s¡Œ&ç+~. Á|ü<Ûëq+>± {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\ eT<Û˚´ b˛{° »s¡>∑qT+~. <ë<ë|ü⁄ dü>∑+ m+|”{°d”\≈£î b˛{° ô|≥º˝Òì ø±+Á¬>dt bÕغ á mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘·q ndæú‘ê«ìï ø√˝ÀŒj˚T neø±XÊ\T düŒwüº+>± ø£ì|ædüT ÔHêïsTT. >∑‘·+˝À »]–q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé‘√bÕ≥T ø±e*, yÓ+ø£≥–] |ü]wü‘Y ¬>\T#·T≈£îqï dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À Ä bÕغì Á|ü»\T <ä÷s¡+>± ô|≥º>± eTTì‡bÕ*{°, »&ûŒ{°d” mìïø£\T y˚T HÓ\˝À »]π> nôd+;¢, m+|” mìïø£\ô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ eT÷˝≤\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ≈£Lø£{Ï y˚fi¯¢‘√ düVü‰ ô|ø£*+#·T≈£îb˛sTT 1983˝À Ä bÕغ ‘·T&ç∫ ô|≥Tº≈£îb˛sTTq yÓ’q+ ‘Ó*dæ+<˚. H˚&ÉT ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæú‹ >√#·]düTÔ+<äqï yê´K´\T $qedüTÔHêïsTT.

¬>\T|ü⁄ô|’ me] BÛe÷ yê]<˚! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£\T eTT–j·T&É+‘√ ¬>\T|ü⁄ô|’ |ü\TbÕغ\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\ |ü]~Û˝Àì 188 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. z≥T¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te&çq ‘·s¡Tyê‘· |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+#˚ neø±XÊ\T HêïsTT. õ˝≤¢˝Àì Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À ◊<äT eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé |ü<äe⁄\qT eTVæ≤fi¯\≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº Ç#˚à rs¡TŒ |ü≥¢ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. õ˝≤¢˝À Äs¡T eTTì‡bÕ*{°\˝À $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑Ts¡ y˚kÕÔeTì Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, _C…|æ, bÕغ\ Hêj·T≈£î\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À 66.41 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. eTTì‡bÕ*{°\ yêØ>± Ä~˝≤u≤<é |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À 36 yês¡T¶\T+&É>±,

n+<äT˝À 34e yês¡T¶ qT+&ç _C…|æ nuÛÑ´]ú @ø£Á^e+>± mìïø£ ø±e&É+‘√ 35 yês¡T¶\≈£î mìïø£\T »]>±sTT. á yês¡T¶\˝À 15 qT+&ç 20 yês¡T¶\ es¡≈£î ‘êeTT ¬>\Tbı+<äT‘êeTì {ÏÄsYmdt‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt, _C…|æ\T Á|üø£{Ï+#êsTT. ìs¡à˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ˝À ø±+Á¬>dt #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì #˚õøÏÿ+#·T≈£î+{≤eTì Hêj·T≈£î\T Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>±, ø±>∑CŸq>∑sY˝À {ÏÄsYmdt #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ¬>\T#·T≈£î+{≤ eTì Hêj·T≈£î\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± u…\¢+|ü*¢, u…’Hê‡, eTTì‡bÕ *{°\˝À ‘êy˚T $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì ø±+Á¬> dt, {ÏÄsYmdt\T Á|üø£{Ï+#êsTT. eT+∫ sê´\ ˝À n‘·´~Ûø£ kÕúHê\qT ‘êeTT ¬>\T#·T≈£î+ {≤eTì ø±+Á¬>dt {ÏÄsYmdt\T ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝À¢ Ä•+∫q y˚Ts¡ b˛*+>¥ ø±ø£b˛e&É+‘√ |òü*‘ê\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á mìïø£˝À¢ 80XÊ‘·+ es¡≈£î b˛*+>¥ »]π>˝≤,

z≥s¡T¢ ùd«#·Ã¤>± z≥T y˚ùd $<Ûä+>± õ˝≤¢j·T+Á‘ê+>∑+ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ïø° |òü*‘êìï Çe«˝Òø£b˛j·÷sTT. õ˝≤¢˝À #ê˝≤ eTTì‡bÕ*{°\˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+, ˇø£ÿ]øÏ ã<äT\T>± eTs=ø£] bòı{À\T sêe&É+, ˇπø e´øÏÔøÏ ¬s+&ÉTeT÷&ÉT #√≥¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê\T ñ+& É&É+ »]>±sTT. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ z{Ï+>¥ »]π>+<äT≈£î ne>±Vü≤q, Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£ e÷\T #˚|ü{ϺHê.. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T, Äj·÷ sê»ø°j·÷bÕغ\T e÷Á‘·+ á $wüj·T+ô|’ ÁX¯<ä∆ #·÷|üø£b˛e &É+‘√ Ä•+∫q kÕúsTT˝À b˛*+>¥ »s¡>∑˝Ò<äT. z≥s¡¢ d”¢|ü⁄\qT n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü+|æD° #˚dæq|üŒ{Ïø° #ê˝≤eT+~øÏ #˚s¡˝Ò<äT. nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Á|ü#ês¡+ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+#êπs ‘·|üŒ b˛*+>¥ »]π>+<äT≈£î rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T ø±˙, #·s¡´\T ø±˙ #˚|ü≥º˝Ò<äì z≥s¡T¢ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q bÕغ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝À 6, 11 ‘˚B˝À¢ »s¡>∑qTqï C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·T+~. ìqï{Ï es¡≈£î |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\ mìïø£˝˝À eTTì–q Hêj·T≈£î\T, Á>±e÷\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·&É+‘√ Á|ü#ês¡+ eT]+‘· |ü⁄+E≈£î+~. á mìïø£\ |òü*‘ê\T sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü&É+‘√ bÕ≥T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ 80XÊ‘·+ eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É&É+‘√ nìï bÕغ\T á mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+#êsTT. õ˝≤¢˝Àì 52 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 269eT+~ b˛{° #˚düTÔ+&É>±, 636 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ 3 m+|”{°d” kÕúHê\T @ø£Á^e+>± mìïø£ ø±e&É+‘√ $T–*q 633kÕúHê\≈£î 2,654eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. C…&ûŒ #Ó’s¡àHé|ü<ä$ì ;d” eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·>±, 26 »&ûŒ{°d” kÕúHê\qT, 50XÊ‘·+ m+|”{°d” kÕúHê\qT eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. >∑‘·+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé

|ü<ä$ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬ø’edü+ #˚düTø√>± n~Ûø£eT+&É\ n<Ûä´ø£å kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ e÷]q sê»ø°j·T H˚|ü<∏ä´+˝À {ÏÄsYmdt, _C…|æ\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚j·T&É+‘√ á mìï≈£î\ s¡düe‘·Ôs¡+>±e÷sêsTT. sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q nq+‘·s¡+ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\T ø±e&É+‘√ ¬>\T|ü⁄, z≥$T\ $wüj·÷\ô|’ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. z≥s¡T¢ ‘·eT n+‘·s¡+>±ìï ‘Ó\|üø£b˛e&É+, nìï sê»ø°j·TbÕغ\T z≥s¡¢ eTH√>∑‘êìï |üdæ>∑≥º˝Òø£b˛‘·THêïsTT.á mìïø£\T nìï sê»ø°j·TbÕغ\≈£î n–ï |üØø£å>± e÷sêsTT. á mìïø£˝À¢ e∫Ãq |òü*‘ê\T.. sêqTqï m+|”, myÓTà˝Ò´\ mìïø£\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À nìï sê»ø°j·TbÕغ\T á mìïø£\qT Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îì eP´Vü‰\T.. Á|ü‹eP´Vü‰\T |ü⁄qTï‘·÷ Á|ü#êsêìï eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T.

|ü\¢øÏ˝À }πs–q ø√<ä+&ÉsêeTT&ÉT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 1 :‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À yÓ\dæ ñqï l ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$Tyê] yê]¸ø£ ÁãVü≤Àà‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ◊<äe s√E ñ<äj·T+ kÕ«$Tyês¡T |ü\¢øÏ˝À e÷&ÉM<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. Ä\j·T+˝À y˚≈£îeC≤eTTq kÕ«$Tyê]ì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ nq+‘·s¡+ kÕ«$Tyê]ì |ü\¢ø° yêVü≤q ùdeô|’ n~Ûwæº+|ü #˚dæ }πs–+#ês¡T. >∑»sêE\T, eèwüuÛ≤\T, nXÊ«\T ؃M>± eTT+<äT ø£<äT\T‘·T+&É>±, uÛÑø£Ô»q ãè+<ë\ ø√˝≤{≤\T, πøs¡fi≤ yêsTT<ë´\T, uÛÑø£Ô\ sêeTHêeTdüàs¡D q&ÉTeT kÕ«$Tyês¡T Hê\T>∑T e÷&Ü M<ÛäT˝À¢ $Vü≤]+#ês¡T.

uÛÑ≈£îÔ\T n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ø£s¡÷Œs¡ Vü≤s¡‘·T\T ìy˚~+#ês¡T. 11 >∑+≥\ qT+&ç 12>∑+≥\ es¡≈£î düï|üq ‹s¡TeT+»q+ y˚&ÉTø£>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ\T, ô|s¡T>∑T, ‘˚H˚, #·+<äq+ $$<Ûä |ü+&É¢ s¡kÕ\‘√ d”‘ê\ø£åàD düy˚T‘· ø√<ä+&ÉsêeTkÕ«$T ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\ ≈£î n_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‹s¡T|ü‹ |ü]bÕ\Hê C…áy√ b˛˝≤ uÛ≤düÿsY, Ä\j·T &ç|üP´{° áy√ sê$T¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ÁbÕ<˚oø£ mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 1: õ˝≤¢˝À »s¡>∑qTqï »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé ìs¡ísTT+#·&É+‘√ Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘êyÓTÆq eT+∫sê´\, Vü≤dæbòÕu≤<é &ç$»Hé\˝À á HÓ\ 6q mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É>±, ¬s+&√ $&É‘·>± |ü•ÃeTÁbÕ+‘·+˝Àì Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïsY, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé\˝À á HÓ\ 11e ‘˚Bq ¬s+&√ $&É‘·>± mìï≈£î\ »s¡>∑qTHêïsTT. eTT+<äT>± Á|üø£{Ï+∫q≥T¢>± á HÓ\ 6q õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ˇπøkÕ] mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. ø±ì mìïø£\ ø£$TwüHé ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ |ü•ÃeT ÁbÕ+‘·+˝Àì Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø mìïø£\ Ks¡Tà ô|s¡>∑&É+, <ëìøÏ ‘√&ÉT ◊<äT s√E\ düeTj·T+ ô|+#·&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ks¡TÃ\T, Á|ü#ês¡ $wüj·TyÓTÆ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ mìïø£\T dü+|òüT+ C…&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.2\ø£å\T, m+|”{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.\ø£å es¡≈£î Ks¡TÃ#˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\≈£î _Ûqï+>± Ks¡Tà m≈£îÿe #˚ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì düŒwüº+#˚j·T&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î @+ #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛e&É+ ˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|ü‹ ∫qï |üìøÏ nj˚T´ Ks¡TÃ\ $esê\qT n~Ûø±s¡T\T qyÓ÷<äT #˚düTÔ+&É>± ‘êC≤>±, düeTj·÷ìï ô|+#·&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. >∑&ÉTe⁄ ô|+#·&É+‘√ yêVü≤Hê\ $ìjÓ÷>∑+, Á|ü#êsêìøÏ ø±yê*‡q Hêj·T≈£î\T, ø£s¡|üÁ‘ê\T, ≈£îØÃ\T eT]ø=ìï s√E\T n<äq+>± yê&ÉTø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. eTT+<äT>± dü÷∫+∫q Á|üø±s¡+ Ks¡TÃ\T #˚ùd+<äT≈£î $$<Ûä bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|üD≤[ø£qT y˚düT≈£îHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé >∑&ÉTe⁄qT ô|+#·&É+‘√ @+ #˚j·÷˝À nuÛÑ´s¡Tú\≈£î bÕ\Tb˛e&É+ ˝Ò<äT. >∑&ÉTe⁄ ô|]–q+<äTq Á|ü#ês¡+ ø√dü+ Äj·÷ Á>±e÷\≈£î yÓfi≤fl*‡ ñ+≥T+~.

‹s¡TeT\˝À uÛÑT≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 1: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 18 ì+&ÜsTT. M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 10>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 3>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT<äs¡Ù Hêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, k˛eTyês¡+ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 56,095eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


lìyêdü <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª}Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&Óµ! lìyêdü nedüsê\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À yêsêVæ≤ #·\q ∫Á‘· u≤´qsYô|’ kÕsTT ø=Ás¡bÕ{Ï ì]àdüTÔqï ∫Á‘êìøÏ ª}Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&Óµ nH˚ f…Æ{Ï˝ŸqT Ksês¡T #˚XÊs¡T. ªu…’¢Hé¶ j·÷+_wüHéµ ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚dæq lìyêdü ncÕº#·e÷à˝À Äq+<é>± |ü]#·eTj·÷´&ÉT. n≥T V”≤s√ s√˝Ÿ>±qT.. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±yÓT&ûì ≈£L&Ü |ü+&ç+#ês¡T. >√˝§ÿ+&É ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î &Ó’˝≤>¥‡‘√ bÕ≥T yêsTTdt zesYqT n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+

ãT<Ûäyês¡+ 2, @Á|æ˝Ÿ 2014

H˚&ÉT ªeTq+µ Ä&çjÓ÷!

$Áø£yéT≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q eTq+ ª∫Á‘·+µ Ä&çjÓ÷ @Á|æ˝Ÿ 2q $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. nsTT‘˚ á∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø=‘·Ô b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nqï|üPs¡í düeTs¡ŒD˝À nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é |ü‘êø£+ô|’ Hê>±s¡T®q ì]àdüTÔqï Çwtÿ ∫Á‘·+ ù|ò+ $Áø£yéT≈£îe÷sY ªeTq+µ ∫Á‘êìøÏ <äs¡«ø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>±, dü+^‘êìï nq÷|t s¡÷u…Hé‡ n+~düTÔHêïs¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´\‘√ s¡÷bı+<äT‘·Tqï eT©º kÕºs¡sY $‘Y bòÕ´$T© m+≥¬s’ºqsY>± s¡÷bı+~q á ∫Á‘·+ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê˝Ò HÓ\ø=HêïsTT. Á•j·T, düeT+‘· V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Hê>±s¡T®q düs¡düq Á•j·T, Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq düeT+‘· q{ÏdüTÔHêïs¡T. á Ç<ä›s¡T »+≥\T >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. ªeTq+µ ∫Á‘·+‘√ eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] q{ÏdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+. ‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ, n©, m+mdt Hêsêj·TD, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, ÁãVü‰àq+<ä+, b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡[, yÓHÓï\øÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T.

ª]jÓ÷-2µ˝À k˛HêøÏå bÕ≥ Vü‰©e⁄&é˝À ª]jÓ÷-2µ j·÷ìy˚TwüHé ∫Á‘êìï u≤©e⁄&é˝À nqTe~düTÔ+&É>±.. Ç+<äT˝À k˛HêøÏå bÕ≥ |ü&ç+~. ‘·≈£îÿe ∫Á‘ê\‘√ m≈£îÿe ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·Tqï V”≤s√sTTq¢˝À k˛HêøÏå dæHêΩ ˇø£s¡T. nsTT‘˚ k˛HêøÏå ∫Á‘ê\˝À m+Á{° Ç∫à #ê˝≤ ø±\+ nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·≈£îÿe ∫Á‘ê\˝ÀH˚ q{Ï+∫+~. k˛HêøÏå #˚dæq$ ‘·≈£îÿe ∫Á‘ê˝…’Hê j·T÷‘Y˝À bòÕ˝ÀsTT+>¥ e÷Á‘·+ u≤>±H˚ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·+ es¡Tdü ∫Á‘ê\‘√ _J>± ñqï k˛HêøÏåøÏ e÷Á‘·+ bÕ≥ bÕ&Ü\H˚ ø√] ñ+<ä≥. nsTT‘˚ Vü‰©e⁄&é˝À ª]jÓ÷-2µ∫Á‘êìï u≤©e⁄&é≈£î rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î nqTyê<ä ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTT<ä\T ô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À p´yÓ˝Ÿ nH˚ |üøÏåøÏ k˛HêøÏå &É_“+>¥ #Ó|æŒ+~. áyÓT yêsTTdt u≤>∑T+&É&É+‘√ ‘·sê«‘· Ä s√˝ŸøÏ bÕ≥ ≈£L&Ü bÕ&ÉeTì <äs¡Ùø£ ìsêà‘·T\ n&É>∑&É+‘√ zπø #˚dæ+~. m|üŒ{ÏqT+#√ bÕ≥ bÕ&Ü\qï ø√] k˛HêøÏøÏå á $<Ûä+>± e#˚Ãdæ+~. n+‘˚ø±<äT.. Ä bÕ≥≈<ë«sê k˛HêøÏåøÏ Á|üX¯+dü\T n+<ëj·T≥. Á|üdüTÔ‘·+ k˛HêøÏå dæHêΩ eT÷&ÉT ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

∫e] <äX¯˝À ª‘=* dü+<Ûä´ y˚fi¯˝Àµ.. ! øö•ø˘u≤ãT, Vü≤Øwt, n•«ì q{°q≥T\T>± l C≤>∑è‹ |ü‘êø£+ô|’ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï∫Á‘·+ ª‘=* dü+<Ûä´ y˚fi¯˝Àµ. e+o, yÓTVü≤sYs¡y˚Twt e+{Ï <äs¡Ù≈£î\ <ä>∑Zs¡ |üì#˚dæq &ç.yÓ÷Vü≤HéBøÏå‘Y á ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± |ü]#·j·TeTe⁄‘·THêïs¡T. ø£èwüßí&ÉT z eTTK´ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. yÓ’.m˝Ÿ. uÛ≤düÿsYsêE ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >√<ëe] |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 90XÊ‘·+ ∫Árø£s¡D |üP]Ô #˚düT≈£î+~. ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À sêe⁄ s¡y˚Twt q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ø£èwüßí&ÉT &Ó’˝≤>¥‡ ôV’≤˝…{Ÿ>± ì\TkÕÔsTT. Ç+<äT˝À øö•ø˘ \esYu≤jYT ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. dü+^‘êìï MTHêøÏå uÛÑT»+>¥ n+~düTÔHêïs¡T. nj·T´|üŒ d”]j·T˝Ÿ˝Àq÷, u≤\q≥T&ç>± ÁbÕMD´+ ñqï øö•ø˘u≤ãT |ü$Á‘· ∫Á‘·+ ˇø£ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT. Hê>±s¡T®qu≤u≤>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+˝À kÕsTTu≤u≤≈£î y˚Tq\T¢&ÉT bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ê&ÉT. Ç|ü&ÉT ª‘=*dü+<Ûä´y˚fi¯˝Àµ q{ÏdüTÔHêï&ÉT. sêe⁄s¡y˚Twt, $TÁ‘·, eTeT‘· s¡VüQ‘Y, ùV≤eT, Á|üMDY <ÛäHésêCŸ, >∑T+&ÉT düT<äs¡ÙHé, Ä~‘·´, eT<ÛäTu≤ãT, s¡|òüTT ‘·~‘·s¡T\T eTTK´bÕÁ‘·\˝À q{Ï+#ês¡T.

‘·<äT|ü] ∫Á‘êìøÏ Á|üuÛ≤dt Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ

d”ìj·TsY q{Ï eTH√s¡eT≈£î ndü«düú‘·!

Á|üdüTÔ‘·+ u≤VüQã* ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñqï Á|üuÛ≤dt ‘·q ‘·<äT|ü] ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+ Øôd+{Ÿ>± ø£qï&É+˝À $&ÉT<ä˝…’ dü÷|üsY Væ≤f…ƺq ñÁ>∑+ Øy˚Tø˘ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Øôd+{Ÿ>± z ô|<ä› ìsêà‘· Á|üuÛ≤dtì ø£*dæ á Á|üb˛»˝Ÿ ô|{≤ºs¡ì, á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛ≤dt Ä ∫Á‘·+ ø±|”ì ‘Ó|æŒ+#·Tø=ì #·÷XÊs¡ì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. #·÷dæq yÓ+≥H˚ Á|üuÛ≤dt ˇπø #˚XÊs¡ì |òæ˝Ÿà dü]ÿ˝Ÿ‡˝À #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À Á|üuÛ≤dt ø£qï ∫Á‘·+ CÀ– Øy˚Tø˘ jÓ÷– #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

|ü\T ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q d”ìj·TsY q{°eTDÏ eTH√s¡eT rÁe ndü«düú‘·‘√ ÄdüŒÁ‹˝À #˚sês¡T, Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #ê‹˝À H=|æŒ sêe&É+‘√ <ä>∑Z] ã+<ÛäTe⁄\T ÄyÓTqT #ÓHÓ’ï˝Àì nb˛˝À ÄdüŒÁ‹˝À #˚]Ãq≥Tº düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ nìï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T ø±˙ Ä ]b˛s¡Tº\T sêe&É+ Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ á s√E Á{°{ŸyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T, ãVüQXÊ j·÷+õjÓ÷ bÕ¢d”º ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*‡ e⁄+≥T+<äì &Üø£ºs¡T¢ #Ó|æŒq≥T¢ dü$÷|ü ã+<ÛäTe⁄ ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. <ë<ë|ü⁄ ˇø£ÿ ‘·$Tfi¯+˝ÀH˚ 750øÏ ô|’>± ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~, ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\ yÓT|ü⁄Œ bı+~+~ eTH√s¡eT.

q÷´õ˝≤+&éô|’ l\+ø£ |òüTq $»j·T+ ôd$÷dt˝À #√≥T! ◊d”d” ≥«+{°`20 Á|ü|ü+#· ø£|t b˛{°˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ sêÁ‹ »]–q ©>¥ e÷´#Y˝À q÷´õ˝≤+&é »≥Tºô|’ l\+ø£ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. |òü*‘·+>± ôd$÷dt˝À #√≥T <äøÏÿ+#·T≈£î+~. Á>∑÷|ü⁄`1 »≥T¢ nsTTq l\+ø£, q÷´õ˝≤+&é »≥T¢ ∫≥º>±+>¥˝Àì »VüQsY ÄVü≤à<é #Í<äØ ùdº&çj·T+˝À ‘·\|ü&ܶsTT. á e÷´#Y˝À ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq l\+ø£ »≥Tº 19.2 zes¡¢˝À 119 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. \+ø£ »≥Tº˝À »j·Tes¡∆H˚ 25, ~∏s¡eTH˚ï 20 #=|ü⁄Œq |üs¡T>∑T\T #˚j·T>±, øÏMdt uÖ\s¡¢˝À Áf…+{Ÿ uÀ˝Ÿº 20 |üs¡T>∑T*∫à eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ rj·T>±, õ$Tà ˙wüyéT 22 |üs¡T>∑T*∫à 3 $¬ø≥T¢ ≈£L˝≤Ã&ÉT. Ä ‘·sê«‘· 120 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q øÏMdt »≥Tº 15.3 zes¡¢˝À

düs¡<ë>± ø±ùd|ü⁄, Ĭs+CŸ, |æ\¢ »MT+<äsY, n+‘·≈£îeTT+<äT, Ä ‘·s¡Tyê‘·, n&ܶ, es¡Á|ükÕ<é bı{Ϻ Á|ükÕ<ée+{Ï ∫Á‘ê\˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À¢ b˛wæ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |æ\¢»MT+<äsY˝À lìyêdü q{Ï+∫q ø£qïu≤ãT bÕÁ‘·≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~. Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± ª}Vü≤\T >∑Tdü>∑Tdü˝≤&˚µ ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. Hê>∑kÂs¡´ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. eTÁ<ëdt πø|òt Væ≤+B ∫Á‘·+˝À C≤Hé nÁãVü‰+ uÛ≤s¡´>± q{Ï+∫q sê•KHêï á ∫Á‘·+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ ø±qT+~. ôV’≤<äsêu≤<é j·TTe≈£î&çøÏ, &Ûç©¢ j·TTe‹øÏ eT<Ûä´ »]π> n+<äyÓTÆq Áù|eTø£<∏äqT #·÷|æ+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

πøe\+ 60 |üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. »≥Tº˝À $*j·TeT‡Hé ˇø£ÿπs n‘·´~Ûø£+>± 42 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. $T–*q yês¡+‘ê s¡+>±ï ôV≤sê‘Y uÖ*+>¥ <Ûë{ÏøÏ ‘·\e+#ês¡T. ôV≤sê‘Y πøe\+ eT÷&ÉT |üs¡T>∑T*∫à ◊<äT $¬ø≥T¢ rdæ »≥TºqT $»j·Trsê\≈£î #˚sêÃ&ÉT.

ªs¡Hé sêC≤ s¡Héµ |òüdtº\Tø˘.. düTJ‘Y <äs¡Ùø£‘·«+˝À j·TT.$.ÁøÏj˚TwüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ e+o, Á|üyÓ÷<é dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï ∫Á‘·+ ªs¡Hé sêC≤ s¡Héµ |òüdtº \Tø˘ $&ÉT<ä˝…’+~. X¯sê«q+<é, d”s¡‘Yø£|üPsY »+≥>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á uÒqsYô|’ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À ª$T]õ ∫Á‘êìï #˚XÊs¡T. ‘êC≤∫Á‘êìøÏ m+. |òæTÁu≤Hé dü+^‘êìï n+~düTÔHêïs¡T. \yé m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À z düsYÁô|’CŸ m*yÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À ì]àdüTÔHêïs¡T. n&É$X‚wüß, dü+|ü‘Y, »j·TÁ|üø±wt¬s&ç¶, yÓHÓï\ øÏc˛sY, n*, ø√{≤ lìyêdüsêe⁄, $<ä´˝ÒK sêeTHé, n»jYT |òüTÀwt eTTK´bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ª@$T{À á e÷j·Tµ˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. X¯sê«q+<é‘√ ì‘ê´MTqHé q{Ï+#· qT+~. ‘êC≤>± X¯sê«q+<é ªs¡HésêC≤ s¡Héµ |òüdtº\Tø˘ $&ÉT<ä˝…’+~. Ç+<äT˝À X¯sê«q+<é‘√ d”s¡‘Yø£|üPsY q{Ïk˛Ô+~.

lìyêdüHé≈£î ;d”d”◊ cÕø˘ ôd$÷dt˝À uÛ≤s¡‘Y Á|ü‘·´]ú <äøÏåD≤Á|òæø± ;d”d”◊ N|òt mHé. lìyêdüHé≈£î uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ >∑{Ϻ cÕøÏ∫Ã+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ;d”d”◊˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ñqï Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡ <ëì nqTã+<Ûä dü+düú\≈£î #Ó+~q yê]ì ‘=\–dü÷Ô ;d”d”◊ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡˝À ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ yÓ’<=\–q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù, lìyêdüHé düìïVæ≤‘·T&ÉT ø±o $X¯«Hê<∏é, {°$T+&çj·÷ ˝≤õdæºø˘ y˚TH˚»sY dürwt, ◊|”m˝Ÿ ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ Ä|ò”düsY Á|üdüqï ø£qïHé, {°md”‡@, ;d”d”◊ ©>∑˝Ÿ ø£q‡˝…º+{Ÿ, lìyêdüHé Hê´j·Tyê~ |”mdt sêeTHéqT ‘=\–dü÷Ô ;d”d”◊ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. ã+>±¢<˚XŸ˝À {°$T+&çj·÷‘√ bÕ≥T ñqï ˝≤õdæºø˘ y˚TH˚»sY dürwt qT yÓqøÏÿ s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄... Ç+&çj·÷ dæyÓT+{Ÿ‡˝À ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± ñqï <Û√˙, n•«Hé, ~H˚wt ø±]Ôø˘, sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&é, ø±yÓT+fÒ≥sY m˝Ÿ •esêeTø£èwüíHé e+{Ï yês¡T ñ<√´>±\T #˚düTÔHêïs¡T.

ã+>±¢<˚XŸ y˚~ø£>± »s¡T>∑T‘·Tqï ◊d”d” ≥«+{°`20 Á|ü|ü+#· ø£|t b˛{°˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ »]π> ‘=* ôd$÷ ô|ò’q˝Ÿ˝À uÛ≤s¡‘Y, <äøÏåD≤Á|òæø± »≥T¢ ‘·\|ü&ÉqTHêïsTT. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ »]–q l\+ø£, q÷´õ˝≤+&é e÷´#Y |òü*‘·+‘√ ôd$÷dt˝À uÛ≤s¡‘Y Á|ü‘·´]ú Ksê¬s’b˛sTT+~. á e÷´#Y˝À l\+ø£ »≥Tº dü÷|üsY $ø£ºØ kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. B+‘√ Á>∑÷|t`1˝À <äøÏåD≤Á|òæø±qT yÓqøÏÿHÓ{Ϻq l\+ø£ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. |òü*‘·+>± Á>∑÷|t`2˝À {≤|üsY nsTTq uÛ≤s¡‘Y.. Á>∑÷|t`2˝À ¬s+&√ kÕúq+˝À ñqï dübòÕØ »≥Tº‘√ X¯óÁø£yês¡+ ôd$÷dt˝À ‘·\|ü&ÉqT+~. eTs√yÓ’|ü⁄.. >∑Ts¡Tyês¡+ »]π> ‘=* ôd$÷ô|ò’q˝À¢ l\+ø£.. ∫e] ©>¥ e÷´#Y bÕøÏkÕúHé, yÓdæº+&ûdt e÷´#Y˝À $CÒ‘·>± ì*#˚ »≥Tº‘√ Á>∑÷|t`2˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ »]π> »≥¢ eT<Ûä´ »s¡T>∑qT+~. á l\+ø£ ‘·\|ü&ÉT‘·T+~.

Hê<ä˝Ÿ≈£î C§ø√$#Y cÕø˘! ã+^ »+|t˝À |òæ{ŸHÓdt Áf…’qsY ]ø±s¡T¶ $Tj·÷$T e÷düºsY‡ {ÀØï

Á|ü|ü+#· HÓ+ãsYeHé Ä≥>±&ÉT s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ≈£î H=yêø˘ »ø√$#Y cÕøÏ#êÃ&ÉT. $Tj·÷$T e÷düºsY‡ {ÀØï˝À H=yêø˘ Hê\T>√ kÕ] $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. k˛˙ zô|Hé ô|ò’q˝Ÿ b˛s¡T˝À ¬s+&√ d”&é C§ø√$#Y (ôd]“j·÷) 6`3, 6`3‘√ es¡Tdü ôd≥¢˝À s¡ô|ò˝Ÿ Hê<ä˝Ÿ (ôdŒsTTHé)ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. á e÷´#YqT C§ø√$#Y πøe\+ 80 ì$TcÕ˝À¢H˚ eTT–+#ê&ÉT. Á{À|ò”‘√bÕ≥T H=yêø˘ s¡÷. 4.8 ø√≥T¢ Áô|’CŸeT˙>± ¬>\TÃ≈£îHêï&ÉT. á {ÀØï˝À C§ø√$#Y ˇø£ÿ ôd{Ÿ ≈£L&Ü ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ $X‚wü+.

<äTu≤jYT≈£î #Ó+~q |òæf…ïdt Áf…’qsY ø=*Hé |òæ*|t‡ ã+^»+|t˝À dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT HÓ\ø=˝≤Œs¡T. á 33 j˚Tfi¯¢ |òæf…ïdt Áf…’qsY 24 >∑+≥˝À¢ 151 kÕs¡T¢ ã+^ »+|t #˚dæ ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. Ç+<äTø√dü+ n‘·qT |ü~ HÓ\\T ø£]ƒq kÕ<Ûäq #˚XÊ&ÉT. 2011˝À <äøÏåD≤Á|òæø±≈£î #Ó+~q ¬ø$Hé kÕÿ{Ÿ 105 kÕs¡T¢ ã+^»+|t #˚dæ ]ø±s¡T¶ düèwæºùdÔ, <ëìì ø=*Hé |òæ*|t‡ ã<ä›\Tø={≤º&ÉT. 24 >∑+≥˝À¢ 200 kÕs¡T¢ ã+^»+|t #˚j·÷\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚, ‘·q ¬s+&√ Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚ n<äT|ü⁄‘·|æŒ #Ó≥Tºô|’ |ü&ç >±j·T|ü&ܶ&ÉT. B+‘√ 151 kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T »+|t #˚j·T>∑*>±&ÉT. Ç+>∑¢+&é yêdæ nsTTHê ø=*Hé |òæ*|t‡ >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± <äTu≤jYT˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

02 04 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you