Page 1

ADVERTENTIEVOORWAARDEN VOOR MBLAD Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 4: Klachten

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, betreffende Mblad

1. Met betrekking tot klachten geldt een termijn van acht dagen na ontvangst van het bewijsnummer. Een opdrachtgever die binnen die termijn niet per aangetekend schrijven heeft gereageerd, wordt geacht zich in de plaatsing van de advertentie te hebben gevonden. Zulks geldt onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Door het sluiten van een overeenkomst, c.q. het verstrekken van een order of opdracht, erkent de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te kennen, er genoegen mee te nemen en afstand te doen van de voorwaarden, welke hij pleegt te stellen. 3. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze handelsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door uitgever schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op zijn zogenaamde gewoonterecht. 4. Vertegenwoordigers van de uitgever zijn niet gerechtigd tot het maken van andere afspraken of overeenkomsten. Artikel 2: Opdrachten 1. Alleen schriftelijke opdrachten worden aanvaard. 2. De adverteerder is verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van het advertentiemateriaal. 3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem opgedragen tekst. Voor opdrachten aan de uitgever vrijwaart de opdrachtgever de uitgever tegen alle eventueel tegen de uitgever geldend te maken aanspraken wegens inbreuk op auteurs-, merken-, modellen- of enig ander recht van derden, zowel in als buiten rechte. Indien een derde op grond van een dergelijke inbreuk bezwaar maakt tegen verdere uitvoering van de opdracht is de uitgever gerechtigd de verdere uitvoering direct te staken en betaling van het overeengekomen bedrag benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen zonder dat de uitgever tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is. 4. Tekstwijzigingen worden slechts na schriftelijke opdracht verwerkt. 5. Opname van de advertentie op bepaalde plaatsen wordt niet gegarandeerd, behoudens de omslagpagina’s. 6. De uitgever behoudt zicht het recht voor plaatsing van advertenties, zonder opgave van redenen, te weigeren. 7. De kosten van een wijziging in een oorspronkelijk overeengekomen uitvoering komen voor rekening van de opdrachtgever. 8. Desgewenst kan een opdrachtgever het ontwerpen van een advertentie overlaten aan de uitgever. De kosten daarvan worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. De ontworpen advertenties blijven eigendom van de uitgever. Artikel 3: Betaling 1. Alle opdrachten zijn voor de opdrachtgever onherroepelijk en verplichten hem tot volledige betaling en volledige afname. Alle veranderingen ontslaan hem niet van zijn betalingsverplichting. 2. Betaling van de totale advertentiekosten geschiedt binnen 30 dagen na toezending van een betalingsoverzicht en één bewijsexemplaar door de uitgever aan de opdrachtgever, op een door de uitgever verstrekt bankrekeningnummer. 3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn op het door uitgever verstrekte rekeningnummer is bijgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn. Indien op de vervaldag niet betaald wordt, zullen op de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of enige vormvereiste verwijlintresten verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende klacht op te schorten. 3. Bij niet tijding en/of schriftelijk indienen van de klacht verliest de opdrachtgever zijn klachtrecht. 4. Schadevergoeding voor druk- en/of zetfouten of het abusievelijk achterwege blijven van de advertentie kan nimmer worden verlangd. In geval van drukfouten welke terecht aan de uitgeverij kunnen worden verweten, ontslaat zulks de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, maar geeft het hem het recht op een correcte herplaatsing in een door hem gewenste uitgave. Artikel 5: Opzegging 1. Iedere opdracht is onherroepelijk. 2. Annulering van de opdracht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Artikel 6: Levering en verspreiding 1. Een opdrachtgever kan de uitgever niet binden aan een geplande publicatiedatum. Evenmin kan de uitgever verplicht worden opdrachtgevers in kennis te stellen wanneer van de geplande datum wordt afgeweken. 2. Met het opschorten van de publicatiedatum schort ook de betalingsverplichting van de opdrachtgever op. 3. De van uitgeverswege verstrekte verspreidingscijfers zijn slechts bij benadering. Voor zover afwijkingen binnen een marge van vijftien procent blijven, hebben die geen gevolgen voor de aangegane betalingsverplichting. 4. Bij afwijkingen die procentueel de in lid 3 genoemde percentages overschrijden, is de uitgever gehouden de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. De opdrachtgever heeft slechts dan recht op een korting ter grootte van de afwijking, voor zover geen sprake is van overmacht. Artikel 7: Overmacht Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst verstaan en begrepen, alle omstandigheden waardoor naar regelen van goeder trouw en redelijkheid, in het kader van Mblad tijdige nakoming van deze overeenkomst of een onderdeel daarvan niet worden verlangd. Artikel 8: Aansprakelijkheid 1. Ondanks zorgvuldige bewerking kan de uitgever geen aansprakelijkheid dragen voor zover de fouten niet rechtstreeks voortvloeien uit het gedrag van de uitgever. 2. Onverminderd de overige bepalingen in dit advertentiecontract is de aansprakelijkheid van de uitgever in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag voor de desbetreffende prestatie. Artikel 9: Geschillen Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst die door deze voorwaarden worden beheerst, zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbanken van het arrondissement MECHELEN.

Mblad advertentievoorwaarden  
Mblad advertentievoorwaarden  
Advertisement