Page 1

9.4 易半球与四季循环 图9.5的易半球可以扩展为易全球(简称易球)以做更多的应用,它的做法如下: 1. 把图9.5易半球取名为秋半球,秋半球上的28个周边卦以外的36个卦都加上”—“符号。(图 9.6a),表示秋半球上各卦的能量方向为递减。如同秋天向冬日移动,能量渐减。秋半球以

45 , 44 , 54 , 55 为中心。 2. 以图9.2中的 Y , Z 平面为准,产生一与秋半球对称的半球,称之春半球(图9.6b)。春半球各卦 除周边28个卦外都加上”+”记号,表示其上各卦能量均向干移动,如同春天渐回暖的增能。 春半球以 45 , 44 , 54 , 55 为中心。 3. 图9.6c表示以北极星定位为北,则地球为绕太阳做反时钟公转。地球自身也是由西向东做逆时 自转,而月亮亦绕地球作逆时转。秋半球与春半球对应到秋分与春分。 4. 图9.6d有另一由顶端看时而形成的干半球,或称夏半球,以干为中心。 5. 图9.6e则为由易球底看上去的坤半球,或称冬半球,以坤为中心。

153


图 9.6d 夏半球(隐八卦环) 45-

22+

45+

41

12

63+ 54+

44+

13

13 14

22-

51

15

72- 63-

36-

27-

55-

82 83

18

7786

87

88

36+

63+

72+

55+

83 84

77+ 68

78

88

85 87

86

立冬

图 9.6c 地球绕日 5463-

55-

36-

66-

72-

图 9.6b 春半球

45-

27-

77-

81 82 83 84 85 86 87 88 78 68 58 48 38 28 18

77+

72+

27+

66+

63+ 54+

55+

36+ 45+

图 9.6e 冬半球

154

81 82

66+

58

图 9.6a 秋半球

71

48

68

秋分

61

54+

45+

38 春分

58 78

51

28

立夏

48 85

41

44+ 27+

18

北極星

38

66-

31

33+

17

28

84

21

22+

16

17 45-

54-

11

15 16

44-

71

12

14

33-

61

81

72+

33+

36+

11

72-

71 61 51 41 31 21 11 12 13 14 15 16 17 18

27+

21

63-

2 2-

27-

31

54-

3 3 -

36-

81

44-


11

22-

11

22+

33-

33+

44-

44+ 1 8

秋半球 55-

81 81

春半球

18

55+

66-

66+ 77-

88

77+

88 夏

兌 + 離+

四 季 22+ 環 32+

33+

42+ 震 +

43+ 44+

52+ 62+

53+

54+

63+ 64+

巽 55+ +

72+ 73+

65+

74+ 75+

坎 66+ +

76+ 艮 77+ +

乾 兌-

11 21 31 41 51 61 71 81 82 8 3 84 85 66+ 86 87

2232-

33-

離-

4243-

526272-

44- 震-

5363-

73-

54-

64-

74-

55- 巽-

65-

7566-

76-

坎-

77艮-

88 坤

图 9.7a 泰半球(前进半球) 夏

兌 離 -

四 季 環

2223-

33-

24震 -

3444-

3545-

巽 -

25-

3646-

55-

26-

56-

27374757-

坎 66-

67艮 77-

乾 11 12 13 14 15 16 17 18 28 38 48 6 58 6 68 + 78 88

22+

兌 +

23+

33+

離+

24+ 25+ 26+ 27+

34+

36+

37+ 47+

44+

35+

震 + 春

45+

46+

55 巽+ +

56+

57+ 67+

66+ 坎 +

77+ 艮 +

155

图 9.7b 否半球(后退半球)


季节 春

农历月 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四季环上各卦的对应能量与色彩 对应卦 对应能量 66 4

66+

4.5

蓝绿

55 又 1/3

6

绿

55 又 2/3

6

绿

55+

6.5

绿草

44 又 2/3

8

44 又 1/3

8

44+

8.5

草黄

33

10

33+

10.5

黄橙

22

12

22+又 1/3

12.5

橙红

22+又 2/3

12.5

橙红

11

14

11-又 2/3

13.5

红橙

11-又 1/3

13.5

红橙

22

12

22-

11.5

橙黄

33

10

33-

9.5

黄绿

44 又 1/3

8

绿

44 又 2/3

8

绿

44-

7.5

绿草

55 又 2/3

6

55 又 1/3

6

55-

5.5

草蓝

66

4

66-

3.5

蓝靛

77

2

77-又 1/3

1.5

靛紫

77-又 2/3

1.5

靛紫

88

0

88+又 2/3

0.5

紫靛

88+又 1/3

0.5

紫靛

77

2

77+

2.5

靛蓝

156

对应色彩


6. 以18泰为中心可产生一泰半球(图9.7a)亦可以81否为中心产生一否半球(图9.76)。 泰半球的外环称之四季环,由春夏秋冬四季十二月份构成。其月份配置及对应量如图9.8。我 们可将8种色彩(红、橙、黄绿、黄绿、绿、蓝、靛、紫)依照感觉能量放在四季环上

图9.8泰半球上的四季环 1 四季环共分28间隔,春夏秋冬每季占7间隔,每一月份占 2 。 3

我们将一卦之代码扩大设为 ij , ij  与 ij  ,其中”+”表能量加值而”—“表能量减值。其相对 能量为 Eij  16  i  j

Eij   16  i  j  0.5 Eij   16  i  j  0.5

运用易球我们可更精确的解析易循往复与错综复杂。易球上所配置的四季及2月份,称之汉十 二消息挂(图1.11)更能阐释自然界的循环变化。

157

9 4  
9 4