Page 1

XE ĐỊA HÌNH

XE ĐUA

XE ĐƯỜNG PHỐ

tháng 3 & 4

MARAPR.2014

Xe đạp mạo hiểm // Downhill & trial bike special

Phỏng vấn những tay lái cừ khôi

A British downhill dynasty

cover story // chuyện của tháng

Ký ức xe đạp Back in the day route // cung đường

một vòng quanh huế nhà xuất bản lao động

the right hue round


MBike Vietnam 003-2014

|1


*003

tháng 3/tháng 4 - 2014 MARCH / APRIL 2014

Nội Dung

Contents

Bản tin xe đạp The news cycle

08 08

Đường đua Race zone

10 11

Ba môn phối hợp Triathlon

12 13

Sản phẩm Products

14 14

Xe đạp đường trường

16

Road bike

16

Những chiếc xe tuyệt hảo Bike comparison

Xe đạp mạo hiểm 20 Phỏng vấn những tay lái cừ khôi

Downhill & trial bike special

24

Ước mơ cho trial bike ở Việt Nam Vietnam’s trial bike star

26

Chuyện của tháng

27

Cover story

27

Người sưu tập xe đạp xưa Mr. Vintage

32

Xe đạp và thời trang

36

Địa chỉ số Listings

51

Bikes & fashion

36

Xe đạp đó đây City in focus

52 52

Cung đường

42

Route

44

Tôi đạp xe

54

Luyện tập

46

Why I ride

55

Training

47

Ảnh của tháng Pic of the month

56 56

Góc sửa chữa

48

A British downhill dynasty

Ký ức xe đạp

Back in the day

Lưu giữ thời gian

Recreating the past

Một vòng quanh Huế The right Hue round

Các bài tập mùa nghỉ thi đấu Get strong, get fast

Hướng dẫn bảo dưỡng phanh má

Mechanics 48 A guide to v-brakes

2 | MBike Vietnam 003-2014

Christchurch – New Zealand Kristine & Geoff - Những nghệ sĩ luôn chuyển động Kristine & Geoff - Artists on the move

www.mbike.vn email: info@mbike.vn For more information please contact: 44 , 31 XUÂN DIỆU Alley, Tây Hồ District, Hà Nội, Việt Nam. f. +84(0)4 3718 1417 e. info@mbike.vn

ISBN: 978-604-59-1082-5


E D I TO R I A L / BA N B I Ê N T Ậ P

H OA L E

D O U Y E N K I E U T R A NG

M a n a g i n g E d i t o r/ / Tr ư ở n g b a n b i ê n t ậ p

G ra p h i c D e s i g n e r/ / T h i ế t k ế đ ồ h ọ a

G U I M VA L L S T E R U E L

VIET – PHOCO

NG U Y E N H OA NG L A N T R U O NG Q U Y NH M A I H U Y E N T R A NG D I E U L I NH D O C O NG L U O NG

P h o t o g ra p h e r/ / N h i ế p ả n h

Tra n s l a t o rs / / B i ê n d ị c h

DAV I D L L OY D MARC FORSTER-PERT DAV I D M A NN

NG U Y E N TH I TH U H U Y E N

D i re c t o r/ / G i á m đ ố c s ả n x u ấ t

Accountant//Kế toán

C o n t r i b u t i n g E d i t o rs / / B i ê n t ậ p

S p e c i a l t h a n k s t o B a o R o s s , N i c k R o s s , A n d e rs N y m a n , S i r J o h n R a m s d e n , G e o rg i S t o i l k ov, P e t e G o d w i n , B re n d a M a t t i c k , G i a n g Vu a n d Vo M i n h N g o c .

Fo r a d v e r t i s i n g e n q u i r i e s please call: +84(0)4 3718 o r e m a i l : i n fo @ m b i k e.v n

1417

M B i k e V i e t n a m i s a re g i s t e re d t ra d e m a r k . N o c o n t e n t m a y b e re p ro d u c e d i n a n y fo r m w i t h o u t p r i o r a u t h o r i s a t i o n o f t h e ow n e rs . © MBike Vietnam - Duong Huynh advertising JSC.

© Tất cả hình ảnh và nội d ung trong Ấn p h ẩ m này thuộc b ản q uyền của Ấn p hẩm MBi ke Vietnam của C.ty CP TM– DV– Q C–Tr uyền T h ô n g Dương Huỳnh. Mọi sự sao chép không đư ợ c p hép sẽ b ị xem là vi p hạm luật sở hữu tr í tu ệ hiện hành của nhà nước Cộng hòa Xã H ộ i Ch ủ Ng hĩa Việt Nam.

Chuyên Đề Du Lịch và Xe đạp Nhà xuất bản Lao Động 1 7 5 G i ả n g Võ, H à N ộ i ĐT: + 84 4 3851 5380 Fa x : + 8 4 4 3 8 5 1 5 3 8 1 Chi nhánh phía Nam 8 5 C á c h M ạ n g T h á n g Tá m , Q .1 , T P. H C M Đ T : + 8 4 8 3 8 3 9 0 9 70 Fa x : + 8 4 8 3MBike 9 2 5 72 0 5Vietnam E m a i l : c n – n x b l d @ v n n .v n

4|

C h ị u t rá c h n h i ệ m x u ấ t b ả n : Võ T h ị K i m T h a n h Biên tập: Hồ Phương Lan S ử a b ả n i n : G u i m Va l l s Te r u e l Tr ì n h b à y : B a o R o s s Bìa: Duong Huynh Advertising JSC

003-2014

Thực hiện liên kết xuất bản: C ô n g Ty C P T M – DV– Q C –Tr u y ề n Thông Dương Huỳnh 8 7 / 2 1 / 6 Đ ư ờ n g S ố 4 C ư Xá Đ ô Thành, Phường 4, Quận 3, T P. H C M . ĐT: + 84 8 3838 6908 Fa x : + 8 4 8 3 8 3 8 6 9 7 1 E m a i l : i n fo @ w o rd v i e t n a m .c o m We b s i t e : w w w.w o rd v i e t n a m .c o m

I n đ ế n 3 . 0 0 0 c u ố n , k h ổ 2 0. 5 x 2 7 c m I n t ạ i C Ty T N H H M T V I n Tr ầ n P h ú 7 1 – 73 – 7 5 H a i B à Tr ư n g , Q . 1 , T P. H C M . w w w. t ra n p h u p r i n t .c o m Q Đ X B s ố : 0 8/ Q Đ C N - L Đ n g à y 2 0/ 0 2 / 2 0 1 4 . S ố Đ K K H C X B : 1 6 7 - 2 0 1 4 / C X B/ 1 5 9 - 0 8/ L Đ I n xo n g v à n ộ p l ư u c h i ể u Q ú y 1 năm 2014.


MBike Vietnam 003-2014

|5


editor’s note//lời mở đầu

XE ĐỊA HÌNH

XE ĐUA

XE ĐƯỜNG PHỐ

No.32014

XE ĐẠP MẠO HIỂM // DOWNHILL&TRIAL BIKE SPECIAL

Cover photo/ Ảnh bìa: John Ramsden

PHỎNG VẤN NHỮNG TAY LÁI CỪ KHÔI

Lời mở đầu editor’s note

T

rong 30 năm qua, phương tiện giao thông của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Mới chỉ cách đây không lâu thôi, tất cả chúng ta đều dùng xe đạp để đi lại hàng ngày và việc có những chiếc xe đạp Peugeot cũng quý giá như việc sở hữu một chiếc Ferarri thời nay. Sự phát triển nhanh chóng của nên kinh tế đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhưng song song với nó là một cuộc sống công nghiệp hơn, và thời kỳ đỉnh cao của những chiếc xe đạp đã lùi lại trong quá khứ. Ở nhiều nước phát triển, xe đạp đã được ưu tiên để phát triển như một phương tiện giao thông hiệu quả nhờ những chính sách cho thuê xe đạp, làn đường riêng, hay những ưu đãi khuyến khích mua xe. Việt Nam vẫn đang thiếu những nỗ lực mang tính hệ thống như thế, nhưng ngày càng có nhiều xe đạp xuất hiện trên đường phố. Có lẽ Việt Nam chưa phải là một Hà Lan của Đông Nam Á, nhưng rõ ràng là chúng ta đang thấy những chuyển biến tích cực. Trong số này, MBike mang tới bạn bộ ảnh về xe đạp trên đường phố Việt Nam đầu những năm 80 do John Ramsden ghi lại khi ông làm việc ở Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội. Chúng ta cũng sẽ gặp một người đã kỳ công sưu tập bộ xe đạp từ thời Pháp thuộc, những chiếc xe minh chứng cho một thời thịnh vượng của xe đạp trong lịch sử Việt Nam.

A BRITISH DOWNHILL DYNASTY

COVER STORY //CHUYỆN CỦA THÁNG:

KÝ ỨC XE ĐẠP BACK IN THE DAY ROUTE//CUNG ĐƯỜNG:

MỘT VÒNG QUANH HUẾ NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

THE RIGHT HUE ROUND

I

n this issue we highlight how Vietnam has changed in the last 30 years. The rapid progression of the country’s economy has brought many great benefits, but economic progress has also precipitated the downfall of the bicycle. However, it wasn’t too long ago that we were all commuting by bike and some classic models like the Peugeot were considered the Ferrari of their era. Meanwhile, many developed economies have long been prioritizing bicycles as an effective means of transport by offering rental schemes, bike lanes and purchasing incentives. Vietnam may lack these organised efforts to boost cycling, but we are seeing a resurgence of bikes on the streets. The Netherlands of Southeast Asia it might not be, but the country is moving in the right direction. Looking back to Vietnam’s golden era of cycling we feature Sir John Ramsden’s special photo collection of the1980s. We also bring you the lowdown on one of the capital’s bike fanatics whose collection of old French bikes is testament to the glory of bicycles in Vietnam’s past.

Không khí Tết đã qua, có lẽ nhiều bạn đọc đã bắt đầu hướng tới những mục tiêu rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh trong năm 2014 này. Với lý do đó, chúng tôi đã làm một tổng hợp các thông tin về các giải đua trong nước và khu vực diễn ra trong năm nay. Cùng với đó, huấn luyện viên Pete Godwin sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập hữu ích trong lúc này khi các giải đấu còn chưa bắt đầu.

What’s more, as the Lunar New Year gets underway, we know many of you will be looking to get in shape for 2014. With this is mind, we’ve put together a comprehensive list of the top races to target over the next twelve months. Alongside this, our resident coach, Pete Godwin, brings you advice on training in the off-season to get ready for the challenges ahead.

Cho dù bạn đam mê các cuộc đua, hay chỉ đơn giản bạn đạp xe để tìm cảm giác thư giãn, chúng tôi vẫn chúc bạn một năm mới với mọi điều tốt đẹp nhất!

Whether you are into competing or simply enjoying a peaceful cycle ride, we wish you all the very best for the year of the horse!

Chúc các bạn đạp xe vui vẻ! Ban Biên Tập

Happy cycling! The editorial team

6 | MBike Vietnam 003-2014


BROOKS. ENJOY EVERY MILE.

TTHE HE BEST BE S T FFOR OR RRIDING IDING

www.brooksengland.com


The News Cycle//Bản Tin Xe Đạp

1

Stybar đánh bại Nys giành ngôi vô địch thế giới lần thứ 3

Cuộc tranh đấu để bảo vệ chức vô địch giữa hai tay đua Sven Nys (Bỉ) và Zdenek Stybar (Cộng hòa Séc) là một trận đấu tuyệt vời của giải UCI Cyclocross World Championship diễn ra vào cuối tuần tại Hoogerheide, Hà Lan. 8 vòng đua vào một buổi chiều chủ nhật càng trở nên kịch tính khi ở vòng cuối, ngôi sao người Cộng hòa Séc đã tận dụng được những sai lầm nhỏ của Nys để đoạt danh hiệu thế giới lần thứ 3. Vài giờ trước đó, Wout Van Aert (Bỉ) đã giành ngôi vô địch đơn nam U23.#

Stybar beats Nys to take third World title A fantastic duel between defending champion Sven Nys (Belgium) and Zdenek Stybar (Czech Republic) was the highlight of a fantastic 2014 UCI Cyclo-Cross World Championship weekend in Hoogerheide, Netherlands. The eight-lap race on the sunny Sunday afternoon had its climax in the final stages when Czech star, Stybar, capitalised on a few minor errors from the Belgian to clinch his third world title. A few hours earlier, Wout Van Aert (Belgium) secured the rainbow jersey in the U23 category with a long solo effort.#

2

SRWCA – Nguồn Thông tin phong phú về Xe đạp

Selle Royal Worldwide Cycling Atlas (SRWCA) là cuốn sách mới được xuất bản hàng năm, đồng thời cũng là website, trang Facebook và Twitter. Nó thể hiện tình yêu dành cho xe đạp và phong cách sống. Phương châm của SRWCA rất đơn giản, xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một thú vui chung cho cả những người giàu nhất và những người nghèo nhất. Đó là một niềm đam mê và động lực giúp đưa con người từ nơi này đến nơi khác và khiến cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. www.worldwidecyclingatlas.com.#

new site launched The Selle Royal Worldwide Cycling Atlas (SRWCA) is a new website, Facebook page and Twitter feed. They believe that cycling is far more than a means of transport - instead it is a common pleasure that both the richest and the most humble person can enjoy. It’s a passion and an energy that drives people from one place to another, that makes our world a better place. www.worldwidecyclingatlas.com.#

3

Xe Đạp Với Ý Tưởng Từ Ô Tô

Dahon, hãng tiên phong trong sản xuất xe đạp gấp sẽ kết hợp với Công ty Xe máy Ford để cho ra mắt dòng xe đạp gấp lấy cảm hứng từ những chiếc ô tô Ford cổ điển. Những mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại triển lãm Xe đạp quốc tế Đài Bắc 2014. Mỗi mẫu xe sẽ thể hiện một phong cách khác nhau: chiếc Mustang sẽ bắt chước chiếc xe “pony” của Ford; hay chiếc F-150 SVT sẽ có phần bánh xe lớn hơn bình thường để có thể đi trên đường bùn đất. Triển lãm xe đạp Đài Bắc mở cửa từ ngày 5-8 tháng Ba, với trên 1000 nhà cung cấp và khoảng 3.200 gian hàng về xe đạp. www.taipeicycle.com.tw#

8 | MBike Vietnam 003-2014


4

đạp xe vì lợi ích cộng đồng - tổ chức lần 2 tại Việt Nam

Giải đua Doanh nhân trẻ Việt Nam Châu Á nằm trong chuỗi sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và các nước trong khu vực. Cuộc đua sẽ kéo dài trong 3 ngày với tổng chiều dài đường đua là 440km.

5

Công bố đường đua của Vòng đua Tây Ban Nha 2014

Tuyến đường của Vòng đua Tây Ban Nha 2014 đã được công bố, đúng như thông tin đã rò rỉ trên báo chí Tây Ban Nha.

Cuộc đua có điểm xuất phát và kết thúc tại thành phố Đà Nẵng, đi qua nhiều địa điểm kỳ vĩ của khu vực Tây Nguyên. Đường đua sẽ chạy dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, sát biên giới Lào và kéo dài đến đoạn giao giữa Huế và Đà Nẵng, mang đến những góc nhìn hoàn hảo từ đèo Hải Vân.

Đường đua đi qua 8 đỉnh núi với khoảng thời gian đua tính giờ cá nhân dài hơn và một đoạn đường cheo leo đi qua phía bắc kéo dài 10 ngày.

http://www.cycle-a-difference.com/#

Các vận động viên sẽ phải đối mặt với nhiều đoạn dốc khó, trong đó có đoạn đi qua đỉnh La Farrapona ở chặng 16 và đoạn qua đỉnh Ancares ở chặng 20 – hai đoạn khó nhất trong số 8 đoạn đua qua núi.

Cycle a Difference Challenge

The Newborns Vietnam Asian Business ride will take place from March 20-22, with companies from Vietnam and the wider region participating in the three-day, fully supported 440km cycling event. The enjoyable but challenging route will start and finish in Da Nang and take competitors through the spectacular landscape of the Central Highlands. The route will proceed along Ho Chi Minh Highway, hugging the Laos boarder until the final stretch from Hue to Da Nang, offering breath-taking views from the summit of Hai Van Pass. www.cycle-a-difference.com#

Cuộc đua sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 8, xuất phát tại Jerez de la Frontera ở phía tây nam Tây Ban Nha và kết thúc vào ngày 14 tháng 9 tại Santiago de Compostela , thuộc khu tự trị Galicia, tây bắc Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993 cuộc đua có đích đến nằm ngoài thủ đô Madrid. http://www.lavuelta.com/#

Ford inspiration Folding bike maker, Dahon, is teaming up with Ford Motor Company on a range of standard and folding bikes that are inspired by classic Ford cars. Each bike will feature a theme. The Mustang, for example, will be based on speed and style while the F-150 SVT Raptor will come with extra-wide tires for off-road riding. The bikes will be on show at the Taipei International Cycle Show from March 5 – 8. www.taipeicycle.com.tw#

2014 Vuelta a España route unveiled The Vuelta a España 2014 route was unveiled, confirming the leaked version of parcours that appeared in the Spanish press. The 2014 route includes eight summit finishes, more individual time trialling and an arduous ten day slog in the Pyrenees. The peloton will face a series of tough inclines, including La Farrapona on stage 16 and Ancares on stage 20 - the hardest of the eight uphill finishes. The Vuelta starts in the city of Jerez de la Frontera in southwest Spain on August 23rd and finishes in the northwestern Galician capital Santiago de Compostela on September 14. It will be the first finish outside Madrid since 1993. www.lavuelta.com#

MBike Vietnam 003-2014

|9


Race zone//Đường đua

2014 Và Các Giải Đua Được Mong Đợi David L loyd đi ể m t ê n c ác gi ả i đ ua n ổ i b ậ t nhất tr o ng n ư ớ c và kh u v ự c n ă m nay. Giải đua ba môn phối hợp Laguna Lăng Cô 29 tháng Ba Giải đấu Laguna Lăng Cô là một sự lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu một mùa giải cho các những vận động viên của môn thể thao ba môn phối hợp. Tại giải đấu được tổ chức lần thứ hai này, các vận động viên có cơ hội tiếp tục cọ sát và thử sức với trường đua chuyên nghiệp với 1,8 km bơi, 62 km đạp xe và 12 km chạy bộ. Vòng đua xe đạp năm nay sẽ bắt đầu với quãng đường leo dốc từ khu resort Lăng Cô, tiếp nối là những cung đường mềm mại uốn lượn và cắt qua cánh đồng lúa với cảnh quan tuyệt đẹp. www.lagunalangcotriathlon.com#

đường bờ biển, các vận động viên sẽ tham gia 40km trong vòng đua xe đạp với nửa chặng đường nhựa và nửa chặng đường địa hình phức tạp vượt qua cồn cát. Sau thử thách trong 3 chặng với việc vác xe đạp qua những cồn cát lún sâu, chặng đua sẽ kết thúc với 10 km chạy bộ trên bờ biển. Để biết thêm thông tin chi tiết, email tới: info@vergersmekong.com. vn#

Giải đua xe đạp Laguna Lăng Cô

Tour de Bintan, Indonesia

29 tháng Ba Khai mạc vòng đua xe đạp Laguna Lăng Cô sẽ diễn ra trên cùng một cung đường 62 km của giải đấu ba môn phối hợp. Ba người về đích đầu tiên của các đường đua nam và nữ sẽ được trao cúp và tiền thưởng, với tổng trị giá giải thưởng là 1.800USD.#

7- 9 tháng Mười Một Với một tiếng tranh tài bên bờ biển thơ mộng thuộc đảo Riau của Indonesia, Tour de Bintan có một sức hút lớn với đông đảo các vận động viên. Ba ngày thi đấu sẽ khởi động bằng 12 km đua tính giờ, trên hai cung đường đua với những thử thách như vượt địa hình đồi và một số chặng đua nước rút. www.tourdebintan.com#

Vòng đua hữu nghị, Kanchanburi, Thái lan 26 ¬– 30 tháng Tư Giải đua Vòng Đua Hữu Nghị năm nay hứa hẹn thu hút 250 tay đua từ khắp mọi nơi trên thế giới đến tranh giải qua 5 vòng thử thách. Mặc dù là giải đua thân thiện, nhưng không có nghĩa rằng giải đua không hề có tính cạnh tranh. Những màn trình diễn ấn tượng của các tay đua trong những năm gần đây đã chứng minh điều đó. Chi phí để tham gia giải đua là khoảng 10 triệu đồng (bao gồm phí ăn ở và tham dự). Để biết thêm thông tin, email tới titareet@gmail.com hoặc truy cập www.tof-rl.com Các bạn muốn thông qua Mbike để thành lập đội đua, email tới David Lloyd qua địa chỉ mbikeeditor@gmail.com#

Giải đấu ba môn phối hợp Le Fruit Off-road, Mũi Né 31 tháng Năm Là sự kiện thể thao lâu đời nhất Việt Nam, Le Fruit Off-road được tổ chức tại địa điểm cách Mũi Né 20km về phía Bắc. Dọc theo 800m

10 | MBike Vietnam 003-2014

Giải đấu Laguna Phuket, Thái Lan 23-30 tháng Mười Một Phuket Tri-fest, giải đấu ba môn phối hợp hàng đầu Đông Nam Á với sự tham gia của rất nhiều tên tuổi lớn sẽ bắt đầu với 1,8 km bơi lội, 55 km đạp xe và 12 km chạy bộ vào hai ngày cuối tuần đầu tiên. Thứ bảy tuần tiếp theo các vận động viên sẽ tiếp tục với 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ. www.challengelagunaphuket.com#

Masters Tour, Chiang Mai, Thái Lan Dự kiến tháng 11/12 Diễn ra trên những cung đường đua bao quanh Chiang Mai, thành phố xinh đẹp nằm ở phía bắc Thái Lan, Masters Tour sẽ kéo dài bốn ngày với hai chặng đua: một chặng đua vòng và một chặng đua cá nhân tính giờ. Những tay đua tính giờ và đua nước rút cũng sẽ có cơ hội tham gia để giành thêm điểm số. www.masterstourofchiangmai.com#


2014 race calendar

A s we head into 2 0 1 4 it ’ s time to dial in yo u r ke y races. David L loyd picks o u t s o me o f the regi o n ’ s best events to sl ot into yo u r sched u le . Laguna Lang Co triathlon, Central Vietnam March 29 For triathletes, the Laguna Lang Co triathlon is the perfect way to kick-start the season. Now in its second year, this 1.8km swim, 62km bike and 12km run event remains more intimate than its big sister event in Phuket which means plenty of opportunity to rub shoulders with the pro field. The bike course is destined to become a classic, kicking off with a steep climb from the resort before heading along beautifully smooth undulating roads which cut through paddy fields. www.lagunalangcotriathlon.com#

Laguna Lang Co Bike Race, Central Vietnam March 29 The inaugural Laguna Lang Co bike race will follow the same 62km course used in the Laguna Lang Co triathlon. Trophies and prize money will be awarded to the top three male and female finishers overall, with a total race prize purse of USD1,800. www.lagunalangcotriathlon.com/bike-race#

Tour of Friendship, Kanchanaburi, Thailand April 26 – 30 This year’s event is set to attract 250 racers from across the

world to compete over five stages. A well-organised race with a 120-strong support crew and drinks support vehicles, the tour is known for its friendly vibe. That doesn’t mean it isn’t competitive however - the last few years have seen some blistering performances. The fully inclusive package covers race entry, accommodation, meals and more for around VND10,200,000. Contact titareet@gmail.com or visit www.tof-r1.com. If you are interested in linking up with MBike to form a team, contact David Lloyd via mbikevneditor@gmail.com#

Le Fruit Off-road Triathlon, Mui Ne, Vietnam May 31 Vietnam’s longest-established multisport event, the Le Fruit Triathlon takes place 20km north of Mui Ne town. Following an 800m sea swim, racers take on a grueling 40km bike course which is 50% paved and 50% off-road through the dunes. Sections of bike-carrying in deep sand will test your mettle over the three laps. The action wraps up with a 10km run on the beach. For more information, email info@vergersmekong.com.vn#

Tour de Bintan, Indonesia 7 – 9 November An hour off the coast of Singapore on the largest of Indonesia’s enchanting Riau islands, this event attracts a strong field. The three days begin with a 12km time trial. This is followed by two road races with plenty of challenging hill sections and some highspeed sprint action. Gran Fondos of three distances are also offered alongside a shortened category three race. www.tourdebintan.com#

Challenge Laguna Phuket Tri-fest, Thailand 23 – 30 November Southeast Asia’s premier triathlon event, the Phuket Tri Fest is spread over two weekends. First up is a 1.8km swim, 55km bike and 12km run. The following Saturday sees the half iron distance event, with a 1.9km swim, 90km bike and 21km run. The list of past winners reads like a who’s who of triathlon greats so expect to race alongside some big names. www.challengelagunaphuket.com#

Masters Tour of Chiang Mai, Thailand November/December - TBA Taking place on the dream cycling roads surrounding one of Northern Thailand’s most picturesque cities, Chiang Mai, the Masters Tour has been a huge success since 2011. Staged over four days it includes two road races, one circuit race, plus an individual time trial. As a result, TT riders and sprinters will be in with a chance of bagging some points. www.masterstourofchiangmai.com#

MBike Vietnam 003-2014

| 11


triathlon//bộ môn ba môn phối hợp

Phỏng vấn:

Nhà vô địch Massimo Cigana Vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp và cựu vận động viên đua xe đạp ưu tú, M assimo C i g a n a đã chiến thắng tại màn khai mạc Cuộc thi ba môn phối hợp Laguna Lăng Cô năm 2013. Tháng Ba này, anh sẽ quay trở lại để bảo vệ ngôi vị của mình. David L loyd phỏng vấn anh trước sự trở lại này.

 Chiếc xe đạp đầu tiên của anh trông thế nào?

 Anh thường làm những gì vào ngày đua?

Nó hoàn toàn khác với những chiếc xe đạp thế hệ này. Tôi nhớ nó màu xanh với khung bằng thép. Nó rất nặng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đi xe đạp, vì thế tôi thấy nó rất đẹp.

Tôi chỉ muốn đến được khu vực chuẩn bị thật sớm để có thể bình tĩnh sắp xếp đồ đạc của mình.

 Còn cuộc đua đầu tiên của anh? Đó là năm 1985, tôi còn rất trẻ. Tôi chỉ có thể nhớ rằng tôi đã phấn khích đến run lên được.

 Anh có lời khuyên nào cho vận động viên đua xe đạp muốn bắt đầu bộ môn ba môn phối hợp không? Thật sự tập trung bởi vì bộ môn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật và bạn cần luyện tập rất nhiều.

 Tại sao anh lại chuyển từ đạp xe sang ba môn  Từng giành giải ở Laguna phối hợp? Lăng Cô năm ngoái, anh Trường hợp của tôi không như bình có lời khuyên dành cho thường. Năm 2001, tôi bắt đầu bơi phần thi xe đạp không? lội như một hoạt động phục hồi chức năng sau một vụ tai nạn rất nghiêm trọng cơ bản đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đua xe đạp chuyên nghiệp của tôi. Sau khi phục hồi, tôi cố gắng cạnh tranh trở lại như một tay đua xe đạp chuyên nghiệp trong hai năm tiếp theo, nhưng gặp phải quá nhiều khó khăn. Tôi bắt đầu chạy và bơi vào năm 2004, với sự giúp đỡ từ một người ở chỗ phục hồi của tôi vốn là vận động viên ba môn phối hợp. Chính anh ấy đã thuyết phục tôi bắt đầu môn thể thao này.

Nó là một chặng đạp xe nhanh với rất nhiều đoạn đường thẳng và chỉ một vài đoạn vào cua dễ dàng. Nó rất an toàn. Lời khuyên của tôi đơn giản là đạp hết sức và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.

 Anh ngưỡng mộ ai trong thể thao? Thần tượng của tôi là Michael Jordan. Ông đã có thể làm những điều tưởng như không thể. Tôi cũng ngưỡng mộ Roger Federer và vận động viên trượt tuyết Bode Miller.

 Kỷ niệm với cuộc thi  Và trong cuộc sống? ba môn phối hợp lần đầu Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người. Nếu tiên của anh là gì? phải chọn, ngoài ba mẹ, đó sẽ là Có quá nhiều điều để nhớ ở khu vực chuẩn bị. Tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng bị chuột rút ở chân! Đó chỉ là một cuộc đua nước rút, nhưng hai cuộc đua sau tôi giành giải nhất trong một sự kiện với độ dài Olympic.

12 | MBike Vietnam 003-2014

Steve Jobs. Ông bắt đầu từ một gara để xe và ông đã giúp nhiều người có cuộc sống tốt hơn. Việc ông chiến đấu đến cùng thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều người.#


Q&A Massimo Cigana Pro-triathlete and former elite cyclist M assimo C i g a n a won the inaugural Laguna Lang Co Triathlon in 2013. This March he will line up again to defend his crown. David L loyd caught up with him ahead of his return.

 What was your first bike? It was completely different to the bikes of this generation. I remember it was blue with a steel frame. It was very heavy, but it was my first ride and for that reason it was beautiful.

 How was your first bike race? It was way back in 1985 and I was very young. I can just remember that I was so excited that I was shaking.

 Why did you make the move from cycling to triathlon? Mine is not the usual story. In 2001 I started swimming as a rehab activity to recover from a very serious crash which basically stopped my career as a professional cyclist. After the rehab I tried to compete as a pro cyclist for another two years, but I had too many problems. I started to run and swim in 2004 thanks to my rehab guy who was a triathlete himself. It was him that convinced me to take up the sport.

 What are your memories of your first triathlon? Like in my first cycling race, I was really excited. There were too many things to remember with all the stuff in the transition zone. And I can clearly remember the cramps in my legs! It was just a sprint race, but two races later I scored first place in an Olympic distance event.

 Do you have any race day rituals? I just like to get in the transition zone pretty early to sort my kit calmly.

 What advice do you have for cyclists that want to start triathlon? Work a lot on the swim because it is almost all about technique and you need a lot of training

 Having won Laguna Lang Co last year, do you have any tips for the bike course? It is a very fast bike course with a lot of straight roads and just a few easy bends and a just two real hills. It’s very safe. My advice would be to push hard and enjoy the beautiful landscape.

 Who do you most admire in sport? My idol is Michael Jordan. He was able to do things that seemed impossible. I also admire Roger Federer and skier Bode Miller.

 And in life? I admire a lot of people. Choosing one, parents apart, I’d say Steve Jobs. He started from a garage and he changed many lives for the better. He fought until the end inspiring a lot of people.#

MBike Vietnam 003-2014

| 13


Products//Sản Phẩm

Khoá dây Knog Milkman

Áo gió chống mưa Orbea

Knog Milkman Cable Lock

Rain Jacket Performance by ORBEA

Nhìn chiếc khoá nhỏ gọn này không ai có thể đoán được nó có khả năng bảo vệ tuyệt vời cho xe đạp của bạn. Dưới đây là một vài ưu điểm nổi trội của Knog Milkman:

Các sản phẩm may mặc của Orbea đều hướng đến mục đích: mang lại cho khách hàng sự tiện ích, thoải mái nhất trong thiết kế. Sử dụng công nghệ và chất liệu tân tiến, tinh xảo, áo khoác Orbea giúp bạn luyện tập và thi đấu ở cường độ cao nhất. Chất liệu vải kiểm soát nhiệt độ cơ thể giúp duy trì nhiệt độ thích hợp và tối ưu hoá hiệu quả thi đấu. Loại áo cao cấp này thích hợp cho những vận động viên đạp xe đường dài không yêu cầu quá khắt khe về thiết kế, kiểu cách và những đổi mới trong mẫu mã.

 Kiểu khoá hộp độc đáo, với 1600 cách kết hợp số để khóa.  Dây cáp thép vỏ PVC có thể co rút tuỳ ý, bảo vệ khoá tuyệt đối khỏi những dụng cụ cắt dây thông thường.  Đường kính dây cáp thép: 12mm  Độ dài dây: 90cm  Kích thước khoá: 75x75x20mm  Cân nặng:110g

Giá: 3.000.000 VND.

Giá : 700.000 VND.

This cable lock provides your bike with some smashing thief protection. It’s also small enough to fit it in your pocket. Here are the highlights:  Blade style lock barrel, with 1600 unique combinations  Retractable braided steel cable with PVC outer for protection against bolt cutter attacks  Steel cable diameter: 12mm  Cable length: 90cm  Dimensions: 75 x 75 x 20mm  Weighs just 110g Price: VND700,000

14 | MBike Vietnam 003-2014

Orbea garments are based on uncompromising philosophy and design. The Performance range uses the most advanced technologies and most sophisticated fabrics to help you to train and compete at the highest level. Temperature control fabrics help maintain a constant body temperature and maximize performance at any intensity level. For long distance cyclists looking for top performance clothing, without foregoing design with personality, style and innovation. Price: VND 3million.


Đèn Gloworm X2 V3

Bao điện thoại Patron i5 - BBB

Gloworm X2 V3 lights

Patron i5 - BBB

Với 2 đèn led có khả năng chiếu sáng ấn tượng: 475 lu xơ (phạm vi 5m) ở chế độ tăng cường sáng, đèn Gloworm X2 V3 có phạm vi sáng rộng bất kể bạn đeo đèn trên mũ hay ghi đông.

Cùng với xu hướng phát triển của các dòng điện thoại thông minh có GPS và các ứng dụng giúp người sử dụng cập nhật các dữ liệu và tuyến đường qua GPS, BBB ra đời và là sự kết hợp hoàn hảo của giá đỡ polycarbon (có 2 màu trắng/ đen) với tấm chắn màn hình và 2 vỏ bọc silicon bảo vệ điện thoại, hỗ trợ giảm sóc. Một loại vỏ được dùng trong điều kiện thời tiết tốt, một loại được thiết kế riêng để bảo vệ điện thoại khỏi tác động bên ngoài.

Chiếc đèn nhỏ nhắn này chỉ nặng 89g và chỉ cần một giá gắn chữ O để cài ở ghi đông, và dễ dàng dịch chuyển vị trí tới gần cần gạt số khi sử dụng tấm gá dính. Giá: 5.880.000 VND

Chiếc bao điện thoại này chỉ nặng 69 gam (bao gồm giá đỡ). Bạn có thể để Patron i5-BBB ở cổ xe hoặc ghi đông và đặt điện thoại theo hướng ngang/dọc tùy ý. Giá : 1.200.000 VND

These lights have two XML2 U2 LEDs, which pump out an impressive 475 lux (at 5m) in power boost mode, giving a really good mix of punch and peripheral lighting for full-gas riding whether they’re on your bars or helmet. The minimalist head unit weighs next to nothing on your head (89g) and attaches simply to bars with an offset O-ring mount, while a neat remote can be fixed next to your shifters or ear with velcro dots. Price: VND 5.880.000

With the rise of GPS-enabled smartphones and apps that provide us with ride data or GPS tracks of the best trails in a given area, BBB have designed a combination of a black or white polycarbonate shell with a lens shield and two silicon sleeves to provide impact resistance and shock absorption. The sleeves come in two versions: a more open one for optimal usage of the phone’s functions in good weather, the other is a more sealed design to shield your phone against the elements. The case weighs a mere 69 grams, including the mount. The mount will fit on both stems and handlebars, and allows for the phone to be mounted in a portait or landscape position. Price: VND 1.2million

MBike Vietnam 003-2014

| 15


Road Bike//Xe Đạp Đường Trường

Những X chiếc xe đạp tuyệt hảo

e đạp trên thị trường hiện nay có giá thành dao động rất lớn, từ vài triệu cho tới hàng trăm triệu. Đối với người tiêu dùng, việc có nhiều lựa chọn như vậy cũng đồng nghĩa với việc đôi khi bạn không biết phải lựa chọn như thế nào cho thích hợp. Nếu ngân quỹ của bạn là khoảng 50 triệu, MBike có một số gợi ý cho bạn về những chiếc xe tốt nhất trên thị trường hiện nay với giá thành như vậy.

Bike Comparison

W

ith the price of bicycles ranging from less than a hundred dollars, right up to thousands, it’s no wonder that selecting the right one to meet your budget is no easy task. This month, MBike shortlists five models available on the market for around $2000.

Khung sườn : Hợp kim nhôm Bộ chuyển động : Shimano 105 – 20-speed Càng xe : Carbon alu Đùi đĩa : FSA Gossamer Cross 46 x 36 Vành xe : Mach 1 Road Runner 32 Lốp xe : Michelin Cyclo cross Mud2 700×30 Nan hoa : Thép không gỉ Đề sau : Shimano 105 – 10-speed Đề trước : Shimano 105 Líp : Shimano 105 – 12×25’’ Yên xe : TEC Procax Cốt yên : Tec Obvius Tay lái : Tec Obvius Phanh : Shimano cantilever Kích thước : 50.52.54.56.58 Trọng lượng : 9,8 kg Frame :SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, PressFit BB30 Fork: SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, 1-1/8” to 1-1/4” steerer Crank: FSA Gossamer, BB30, 50/34 Bottom Bracket: Cannondale Alloy PF30 BB Cups, FSA BB30 Bearings Shifters: Shimano 105 5700 Cog Set: Shimano Tiagra 4600, 12-28, 10-speed Chain: KMC X10, 10-speed Front Derailleur: Shimano 105 5700, braze-on Rear Derailleur: Shimano 105 5700 Rims :Shimano R501 Hubs: Shimano R501 Tires: Schwalbe Lugano, 700x23c

16 | MBike Vietnam 003-2014

1

CANNONDALE SUPERSIX EVO 6 105

Lời nhận xét ngắn gọn nhất chúng tôi dành cho bạn đó là: Hãy chọn nó đi! Đây thực sự là một cỗ máy xứng đáng với túi tiền bạn bỏ ra với toàn bộ khung và càng xe là BallisTec Carbon và líp Shimano 105. Nó chắc chắn là lựa chọn số 1 của bạn.

CANNONDALE SUPERSIX EVO 6 105

Despite being a sizable investment, this model will give you plenty of bang for your hard-earned bucks. It includes a full BallisTec Carbon frame and fork, plus Shimano 105’s. This is our pick of the bunch. Giá/ Price: US$2.060 Có bán tại/ Available at: JETT Cycles


Khung sườn : Hợp kim nhôm Bộ chuyển động : Shimano 105 – 20-tốc độ Càng xe : Carbon alu Đùi đĩa : FSA Gossamer Cross 46 x 36 Vành xe : Mach 1 Road Runner 32 Lốp xe : Michelin Cyclo cross Mud2 700×30 Nan hoa : Thép không gỉ Đề sau : Shimano 105 – 10-tốc độ Đề trước : Shimano 105 Líp : Shimano 105 – 12×25’’ Yên xe : TEC Procax Cốt yên : Tec Obvius Tay lái : Tec Obvius Phanh : Shimano cantilever Kích thước : 50.52.54.56.58 Trọng lượng : 9,8 kg

2

GITANE GTN Cyclo Cross

Dòng xe này rất chắc chắn và có sức chở khá lớn, giá phải chăng và có thể sử dụng cho mục đích đi lại thông thường. Gitane GTN không phải là chiếc xe có trọng lượng nhẹ nhất nhưng vẫn là lựa chọn tuyệt vời trên đường đua và đường trường. Loại bánh xe phù hợp cho xe có kích cỡ: 700 x 23.

GITANE GTN Cyclo Cross

Strong and ready for the heavy-duty trails. The price of this model is reasonable and it also a comfortable commuter. At 9.8kg, it is not the lightest option, but it is a quality cyclo cross machine. Swapping the tires for standard slicks will also make this a competent road racer. Giá/ Price: US$2.190 Có bán tại/ Available at: Velo Chic

Khung sườn: Sportif geometry carbon, Màu sắc: UD carbon (white/silver) Phuộc: Carbon Đề trước: Shimano Ultegra D/T Đề sau: Shimano Ultegra SS/GS Tay lắc: Shimano Ultegra -2/-10 Phanh Shimano R561 Đĩa xích: Shimano R550 50-34 Xích: KMC X10 10s Trục giữa: Included Vành: Mavic Aksium Líp: Shimano CS-4600-10 12-28 Lốp: Vittoria Rubino Slick 25 60 KV Ghi đông: FSA Gossamer Compact OS Cổ xe: Merida Pro E OS -7 Bộ chi tiết: FSA NO.55EP Neck-com Cọc yên: Merida carbon K SB19 27.2 mm Yên Q-BIK flow

3

Frame: Aluminium Alloy Gear : Shimano 105 – 20-speed Fork: Carbon alu Crankset : FSA Gossamer Cross 46 x 36 Rim : Mach 1 Road Runner 32 Tyre : Michelin Cyclo cross Mud2 700×30 Rear Derailleur: Shimano 105 – 10-speed Front Derailleur: Shimano 105 Cassette : Shimano 105 – 12×25’’ Saddle : TEC Procax Seatpost : Tec Obvius Handle Bar: Tec Obvius Brake : Shimano cantilever Size : 50.52.54.56.58

MERIDA RIDE CARBON 95 E21L MDE’13

Chiếc Merida Ride Carbon 95 này có sức bền tuyệt vời không kể độ dài quãng đường đi. Trọng lượng nhẹ của nó khiến người điều khiển có cảm giác nhanh như bay hay như trong các pha biểu diễn.

MERIDA RIDE CARBON 95 E21L MDE’13

The Merida Ride Carbon 95 sets itself apart as a comfortable endurance bike for long distance rides. It’s also light and lively enough to feel like a racing, performance-delivering machine. Giá / Price: VND 55,130,000 Có bán tại/Available at: Merida

Frame: Sportif geometry carbon, monocoque frame with bio fibre damping and flex stays for supreme comfort Color: UD carbon (white/silver) Fork: Full carbon tapered fork with double chamber blades and bio fibre damping Front derailleur: Shimano Ultegra D/T Rear Derailleur: Shimano Ultegra SS/GS Lever: Shimano Ultegra -2/-10 Brake Shimano R561 Chain ring Shimano R550 50-34 Chain KMC X10 10s Hub Included Rim Mavic Aksium Cassette Shimano CS-4600-10 12-28 Tyre Vittoria Rubino Slick 25 60 KV Handle bar FSA Gossamer Compact OS Stem Merida Pro E OS -7 Assembly set FSA NO.55EP Neck-com Seatpost Merida carbon K SB19 27.2 mm Saddle Q-BIK flow

MBike Vietnam 003-2014

| 17


Road Bike//Xe Đạp Đường Trường

Khung sườn : Toàn bộ carbon Đùi đĩa : Shimano Tiagra 30*39*50 Bộ chuyển động : Shimano Tiagra 30- tốc độ Líp : Shimano Tiagra 11*25 Tay đề : Shimano Tiagra Triple Kích thước: 50 cm Trọng lượng: 8.95kg

4 Khung sườn Scultura Comp Màu sắc Trắng/Đen (Đỏ) Phuộc: BC Carbon Comp Lite -S Đề trước: Shimano Ultegra D Đề sau: Shimano Ultegra SS Tay lắc: Shimano Ultegra -2/-10 Tay phanh: Kèm theo Phanh: Merida Road Pro Đĩa xích: FSA Energy 50-34 Mega Bộ trục giữa: Kèm theo Xích: KMC X10 10s Trục mayơ: Kèm theo Vành: Fulcrum Racing Comp Líp: Shimano CS-4600-10 12-28 Lốp: Vittoria Rubino Pro Slick 23 60KV Tay lái: FSA Gossamer Ergo OS Pô tăng: Merida Pro E OS, -70 Bộ chi tiết: FSA No.55EP Neck-com Cọc yên: Merida Carbon K SB 190, 27.2 mm Yên: Selle Italia X1 Frame Scultura Comp Color White/Black (Red) Fork BC Carbon Comp Lite -S Front derailleur Shimano Ultegra D Rear Derailleur Shimano Ultegra SS Lever Shimano Ultegra -2/-10 Brake arm included Brake Merida Road Pro Chain ring FSA Energy 50-34 Mega Bottom bracket set Included Chain KMC X10 10s Hub included Rim Fulcrum Racing Comp Cassette Shimano CS-4600-10 12-28 Tyre Vittoria Rubino Pro Slick 23 60KV Handle bar FSA Gossamer Ergo OS Stem Merida Pro E OS, -70 Assembly set FSA No.55EP Neck-com Seatpost Merida Carbon K SB 190, 27.2 mm Saddle Selle Italia X1

18 | MBike Vietnam 003-2014

PEUGEOT CR 03

Giá/ Price: $2,350 Có bán tại/Available at: Velo Chic

5

Frame: Full Carbon Crankset : Shimano Tiagra 30*39*50 Gear : Shimano Tiagra 30 speed ( 10 líp * 3 đĩa ) Cassette: Shimano Tiagra 11*25 Shifter : Shimano Tiagra Triple Size :50 cm Weight: 8,95kg

MERIDA SCULTURA COMP 905 E6R MDE’13 Giá/ Price: 54,860,000 VND Có bán tại/Available at: Merida


Experience the city like the locals do

MBike Vietnam 003-2014

| 19


Downhill&Trial Bike Special//Xe đạp Mạo Hiểm

20 | MBike Vietnam 003-2014


Những tay đua

đổ dốc cừ khôi MBike Vietnam 003-2014

| 21


Downhill&Trial Bike Special//Xe đạp Mạo Hiểm

2013

xứng đáng là một năm đáng nhớ của bộ đua xe đạp đổ đèo với rất nhiều thành tích ấn tượng. Chúng ta không thể quên nhắc tới đội đua GT Factory với những tay đua cừ khôi: Marc Beaumont, Martin Maes, Taylor Vernon cùng anh em nhà Athertons: Rachel, Gee và Dan đã đạt những thành tích vang dội trong năm nay. Rachel đã chiến thắng tại giải đua quốc tế UCI bộ môn đổ đèo dành cho xe địa hình tại Pietermaritzburg, Nam Phi và giành ngôi vị quán quân tranh cúp thế giới UCI bộ môn đổ đèo . Anh trai của cô, Gee Atherton cũng vinh dự đoạt á quân và đồng đội Beaumont cán đích ở vị trí thứ 20. Tay đua 17 tuổi Taylor Vernon- ngôi sao tương lai của đội cũng đang dần phục hồi sau một vài chấn thương nghiêm trọng. Một tài năng trẻ khác của đội- Martin Maes cũng đã trở thành người đầu tiên đạt ngôi vị quán quân của giải Enduro World Series ở tuổi thiếu niên. Số ít người vẫn cho rằng những thành công này phần lớn là nhờ người quản lí Dan Brown và Piotr “Polish Pete” Michaliszyn- thợ sửa chữa đắc lực của đội. Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận rằng năm qua là một mùa giải tuyệt vời nhờ các thành viên tài năng của đội đua GT Factory. Dưới đây là một vài chia sẻ của các thành viên trong đội đua cừ khôi này.

 Xin chào Rachel, đối với bạn khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn: nhận được cúp thế giới tại SaalfeldenLeogang hay chiến thắng giải UCI? Rachel Atherton: Khoảnh khắc chiến thắng giải UCI và nhận chiếc áo cầu vồng chung cuộc. Phút giây đứng trên bục vinh quang, chạm vào chiếc áo cầu vồng khiến tôi chợt nhận ra tôi đã chiến thắng. Tôi đã từng nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ giành danh hiệu thế giới nào khác. Nhưng tôi đã đứng trên đó và cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ lại chặng đường mình đã vượt qua.

 Vậy bạn đã làm gì để ăn mừng kỉ niệm đáng nhớ này? Rachel Atherton: Sau vòng đua tại giải thế giới, tôi đã đi dự tiệc. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều đó trong 2 năm trở lại đây. Đó là một buổi tối tuyệt vời đến từng giây phút, tôi đã nhảy với Marc Beaumont.

King, loại lốp tôi ưa dùng hơn cả. Tại giải đấu thế giới, tôi đã sử dụng Kaiser Project cho bánh trước và Mud King cho bánh sau.

 Còn Gee, bạn đã nguôi ngoai phần nào sau những thất bại tại giải đua tranh cúp thế giới tại SaalfeldenLeogang chưa? Động lực của bạn để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới là gì? Gee Atherton: Tất nhiên đó là thời kì khó khăn với tôi nhưng động lực vẫn sẽ là những nỗ lực không ngừng trong thời gian sắp tới.

 Dan, đối với bạn thì xếp hạng của đội đua có tầm quan trọng như thế nào? Dan Brown: Đội giành thứ hạng cao nhất có thể không quan trọng với phần lớn người xem nhưng nó thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó chứng tỏ những nỗ lực to lớn của cả đội.

 Bạn đã chọn loại lốp xe nào trong cuộc đua tại SaalfeldenLeogang?  Các bạn đã đặt ra những mục tiêu gì cho Rachel Atherton: Tôi đã chọn loại chuyên dụng dành cho bề mùa sắp tới? mặt địa hình khô ráo- Kaiser Project. Ngoài ra, tôi cũng chọn Mud

22 | MBike Vietnam 003-2014

Rachel Atherton: Tôi muốn giành chiến thắng và ngày càng trở


nên mạnh mẽ hơn. Tôi thích cảm giác nhìn thấy được mình mạnh mẽ đến mức nào. Gee Atherton: Giành chiến thắng tại giải tranh cúp quốc tế. Dan Atherton: Giải Enduro World Series. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng tham dự vài giải đua đổ đèo tranh cúp thế giới, tôi thực sự rất nhớ những khoảnh khắc tại đó. Marc Beaumont: Tại thời điểm này tôi sẽ kiên định hơn một chút. Tôi biết mình có khả năng đứng trên bục vinh quang, chiến thắng trước đây của tôi đã chứng minh điều đó. Tôi đã sẵn sàng đón chào mùa giải 2014. Martin Maes: Nhanh hơn, mạnh hơn và có những kĩ năng điêu luyện hơn với xe đạp. Taylor Vernon: Trở lại đường đua và theo đuổi tới phút cuối cùng của mùa giải. Đạp xe nhanh hơn nhưng vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Tính kiên định sẽ là chìa khoá và tôi cũng không muốn những gì quá nhanh chóng, vội vàng. Tôi đã trải qua nhiều lần thất bại và sẽ thật tuyệt vời nếu được đứng trên bục chiến thắng .

 Piotr, là thợ sửa chữa đắc lực của đội đua, anh có những tiêu chuẩn gì trong việc chọn lựa lốp xe, những điều kiện địa hình nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn?

Pete: Chúng tôi sẽ thử đi bộ trên đường đua và lựa chọn lốp dựa theo những kinh nghiệm sẵn có. Thường thì Mud Kings là sự sựa chọn đầu tiên cho đường ẩm ướt hay khi đường quá khô và phải sử dụng tay phanh phụ trong trường hợp có nhiều bụi. Với điều kiện bình thường, chúng tôi sẽ chọn Kaiser Project.

 Đối với các bạn, thử thách lớn nhất trong môn thể thao này là gì? RachelAtherton: Tinh thần phải thật vững vàng để vượt qua những chấn thương về mặt thể chất. GeeAtherton: Đưa ra những quyết định mạo hiểm một cách đúng đắn.

 Các bạn có nghĩ rằng bộ môn xe đạp đổ đèo này sẽ phát triển trong những năm tới không? RachelAtherton: Tôi đã có một khoảng thời gian dài làm việc trong ngành truyền thông tại Anh kể từ mùa giải trước và thấy rằng bộ môn này đang dần được đông đảo công chúng ghi nhận và yêu thích. Tôi nghĩ rằng con số các nhà tài trợ, người tham dự, đặc biệt là các ứng viên nữ sẽ ngày càng tăng. Hi vọng những độ khó của các chặng đường đua sẽ ngày càng tăng, đòi hỏi các tay đua phải tập luyện tốt và chăm chỉ hơn, với những công cụ hỗ trợ đo lường quãng đường đua, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh và nhịp độ của tim, chúng ta sẽ giúp cho cơ thể và chiếc xe của mình trở nên khoẻ mạnh hơn.#

MBike Vietnam 003-2014

| 23


Downhill&Trial Bike Special//Xe đạp Mạo Hiểm

A British Downhill Dynasty Photos by Sven Martin

I

f there ever was a time to write memoirs from an incredible season, 2013 would be it. The GT Factory Racing Team, comprising teammates Marc Beaumont, Martin Maes, Taylor Vernon and the Athertons – Rachel, Gee and Dan have collectively achieved unprecedented success this year. Weekend after weekend, the team travelled around the world for the big races and events on the global mountain bike circuit – bringing home medal after medal. The greatest achievement of all? Rachel’s UCI Mountain Bike Downhill World Championship victory in Pietermaritzburg, South Africa, as well as the UCI Mountain Bike Downhill World Cup overall title. Brother Gee finished 2nd and teammate Marc Beaumont 20th. Collectively, the team’s hard work placed the GT Factory Racing on top of the podium at the end of the season. 17 year-old Taylor Vernon, the rising star of the team, is currently recovering from a severe crash. The team’s other young gun Martin Maes became the world’s first 2013 Enduro World Series Junior Champion. There is also little doubt that this success would not have been possible without team manager Dan Brown and mechanic Piotr “Polish Pete” Michaliszyn. With the season finally over, the GT Factory Racing Team took time out to run us through their amazing season.

24 | MBike Vietnam 003-2014


 Rachel, what was the better moment for you: getting the World Cup overall title jersey in Saalfelden Leogang or the UCI rainbow jersey after worlds? Rachel Atherton: Probably the rainbow jersey... Standing on the podium at worlds, touching the rainbow jersey, I suddenly realised I had done it. I thought I might never get another World Champs title. I stood there and thought about the journey to get it, and I was happy.

 Did you have a proper celebration for your World Championship title? Rachel Atherton: After the race at World Champs I went out to party... the first time I’ve partied at a race in 2 years! It was an amazing fun night dancing with Marc Beaumont. I loved every minute celebrating that!

 Which tyre did you choose for the race in Saalfelden Leogang?

Dan Atherton: The Enduro World Series. But I might try and throw in a few Downhill World Cups – I’ve really missed them… Marc Beaumont: Right now I would take a little consistency. I know I’m capable of podium finishes – I’ve proved it in the past. Looking forward to 2014 already! Martin Maes: To be faster, stronger, more skillful on the bike. Taylor Vernon: To get back on track and to survive a full season. Ride fast but smooth. Consistency will be key and I do not want to rush things. I have plenty of years down the line but it would be cool to get on the podium along the way.

 Piotr, as the team’s mechanic you are in charge of fine-tuning the bikes, which also includes the tyres. What influences your choice of tyres? And in which conditions do you mount which tyre?

Rachel Atherton: I actually decided to ride a specialist for dry ground – the Kaiser Project. Alternatively, I could have also chosen a cut down Mud King, which is what I prefer and normally race on, because it was still a little wet up there. At the World Champs, I used a Kaiser Project [tyre] on the front and a super cut Mud King on the rear. FAST!

Pete: We walk the track and we make a choice based on our past experience, we tend to use Mud Kings when it’s wet or when it’s very dry for the extra grip in the dust. In between it’s Kaiser Project all the way.

 Gee, have you come to terms with missing out on the World Cup overall title in Saalfelden Leogang? How would you describe your motivation for next season?

Rachel Atherton: To stay mentally strong through injury...

Gee Atherton: Yeah, it was a tough one of course but the motivation to improve is constant.

 Dan, how important is team ranking in your opinion? Dan Brown: Fastest team might not mean much to the average viewer but it means an awful lot to us – and all of the teams I suspect. It’s recognition for the huge efforts of the whole team.

 What do you think can be improved on in terms of team performance for next season? Dan Brown: So much! We are still far from where we want to be. We’ll probably never entirely get there, which is what makes this job so good – we’re all striving together to constantly improve.

 What are your goals for next season? Rachel Atherton: I want to win and I want to be physically stronger than ever before. I love to see how strong I can get. Gee Atherton: To win the World Cup Champs – and to try and keep my nuts un-smashed for once…

 What is the biggest challenge for yourself in your sport? Gee Atherton: Deciding when a risk is worth taking. (Not as often as I think, usually)

 How do you think downhill mountain biking will develop in the next couple of years? Rachel Atherton: I have been doing a lot of mainstream media stuff in the UK since the last race, and I can see that downhill is getting recognized in a wider audience which is amazing. I think we will see more outside sponsors, more participants and the women’s side of the sport is continuing to grow. I hope that the race tracks will keep getting harder, longer tracks, more demanding, which means the racers have to train harder and better, with equipment available now to measure everything during a race run, from power and cadence to heart rate we can keep developing our bodies as well as our bikes... Dan Brown: I think that there’ll be a continuation of Red Bull’s great work on live feeds and other developments around that as well as mainstream TV coverage kicking in. The interview has been edited and shortened by MBike Vietnam.#

MBike Vietnam 003-2014

| 25


Ước mơ cho trial bike ở Việt Nam VIETNAM’S TRIAL BIKE STAR

Words by Giang Vu

Downhill&Trial Bike Special//Xe đạp Mạo Hiểm

Ảnh bởi/ Photo by Liêm Trần – Fly Studio

T

hần tượng của Ngô Minh Tú là Danny MacAskill, một trong những rider nổi tiếng nhất thế giới, người Scotland. “Danny sở hữu những kỹ thuật chỉ có anh mới làm được, trên những địa hình tưởng như không thể.” – Tú nói. Nhưng chính Tú cũng là thần tượng của nhiều bạn trẻ ở Việt Nam khi anh góp phần đưa trial bike thành một trong những bộ môn thể thao giải trí đang được ưa chuộng nhất của giới trẻ thành thị trong nước.

Tú cũng từng khiến Ban giám khảo cuộc thi Vietnam’s Got Talent lặng người đi vì những kỹ thuật mà anh thể hiện trên sân khấu và cú bay qua ba người nằm xếp hàng trên mặt đất. Sự góp mặt của anh ở cuộc thi đã giúp công chúng Việt Nam biết nhiều hơn đến môn thể thao mới du nhập này. Nhưng đó chưa phải là lần trình diễn ấn tượng nhất mà Tú từng thực hiện. Anh đã từng bay qua 12 người nằm trên mặt đất! Quá trình tập luyện để đến được kết quả này cũng ấn tượng không kém. Do trượt cát dẫn đến mất đà, Tú từng bị trật khớp cả 2 cổ tay cùng 1 lúc, khi bay trượt lên bục bê tông cao gần 1m! Nhưng điều đó không ngăn cản chàng trai thế hệ 9X này theo đuổi đam mê của mình. Tú cho biết hiện nay anh vẫn tìm kiếm cơ hội để có thể tập huấn một cách bài bản, trở thành huấn luyện viên để tiếp tục phát triển trial bike ở Việt Nam một cách rộng rãi và quy củ hơn.#

26 | MBike Vietnam 003-2014

N

go Minh Tu’s idol is one of the world’s most famous riders, Scottish bike ace, Danny MacAskill. “Danny has created distinct techniques to conquer even the most demanding terrains,” says Tu. Tu himself is an idol to many Vietnamese teenagers. He has been a key figure in helping trial biking become one of Vietnam’s most popular hobbies among urban teenagers, with one performance on Vietnam’s Got Talent seeing him jump over three people lying on the ground. His appearance was enough to catapult trial biking into the spotlight, even though he’s been known to jump over 12 people on some occasions. Tu’s high profile status belies a long and tumultuous road to becoming Vietnam’s trial biking icon. During one practice session, he slipped on some sand, took a tumble and sprained both his wrists. However, that accident was a turning point for Tu and the first step towards his now successful career. He now says he is looking for even more opportunities. He wants to develop new methods and become a coach to further elevate the profile of this once niche sport.#


cover story//chuyện của tháng

Ký ức e đạp

Người đàn ông này kiếm sống hàng ngày bằng việc bơm lốp xe đạp.

| 27

MBike A man waits with his pump toVietnam make his living003-2014 from passing cyclists.


cover story//chuyện của tháng

Một gia đình bốn người với chiếc xe đạp mang đồ dự trữ gồm có đèn dầu và nước mắm. Đây là hình ảnh của xe đạp Thống Nhất- niềm mơ ước của bao người vào thời đó. A family of four with various provisions including lamp oil and fish sauce. This is a Thong Nhat bicycle - a very desirable make back then.

28 | MBike Vietnam 003-2014


Ngay cả vào những năm 80, việc tìm được chỗ đỗ xe cũng thật khó khăn. Even in the 80s, parking was a problem…

J

ohn Ramsden đã ghi lại những khoảnh khắc quí giá của Việt Nam trong thời gian ông làm việc tại đại sứ quán Anh ở Hà Nội vào đầu những năm 1980. Thời gian đó, Việt Nam còn là một quốc gia khá “khép kín” và có rất ít mối quan hệ với nước ngoài. Tuy vậy, Ramsden vẫn rất tự do khám phá thành phố với cảm xúc của riêng mình. Ông cảm thấy rất thú vị khi tìm hiểu về đời sống, con người Hà Nội cũng như miền Bắc Việt Nam, bởi những điều tuyệt vời từ nơi này chưa được biết đến nhiều ở phương Tây. Ramsden yêu những con phố cũ, khu chợ địa phương, đồ thủ công, đền chùa và những ngôi làng cổ kính. Ông đã chụp khoảng 1.700 tấm ảnh đen trắng ghi lại mọi cảnh giản dị thường nhật ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam nhưng chủ yếu là ở Hà Nội. Vào những 80, xe đạp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không ai sở hữu xe hơi và chỉ một số ít có xe máy riêng. Đối với Ramsden, việc mọi người sử dụng, gắn bó và tự sửa chữa xe đạp là biểu tượng của sự tháo vát, khả năng thích ứng và sự khéo léo.#

Trước kia, rất khó để có được một chiếc lốp xe và nhiều khi người ta được phát những chiếc lốp không đúng kích cỡ. Đó là lí do mà dịch vụ rút lốp xe ra đời. Trong thời chiến, xe đạp được sử dụng để chở rất nhiều đồ đạc, hàng hóa. Just as they were during wartime, bicycles were still used to carry heavy loads.

Tyres were hard to come by and it was not unknown to be allocated the incorrect size - that’s where the tyre shrinking service came in handy.

MBike Vietnam 003-2014

| 29


cover story//chuyện của tháng

Một cặp uyên ương Hà Nội lãng mạn trên xe đạp. A Hanoi couple on their bike

30 | MBike Vietnam 003-2014

Back in theday


Xe đạp được sử dụng với nhiều mục đích – chiếc xe này được dùng như một quầy bán hàng lưu động. Bicycles were used for many purposes – this one is serving as a mobile market stall.

Hình ảnh rất nữ tính của những cô gái Hà Nội ngồi một bên ở yên sau xe đạp. Hanoi girls, now often seen riding side-saddle on Hondas, had perfected the art long ago.

S

ir John Ramsden took this series of photographs while he was working at the British Embassy in Hanoi in the early 1980s. Back then, Vietnam was very isolated and contact with foreigners was discouraged. However, Sir John was free to explore the city.

Một điểm sửa lốp xe đạp. A tyre service stop.

He found it fascinating because so little was known in the West about life in Hanoi and the North of Vietnam. He loved the old streets, the markets, the handicrafts, temples and villages. He took about 1,700 black and white photographs covering all aspects of daily life, mainly in Hanoi, but also in many other parts of the country. In the 80s, bicycles played a vital part in people’s lives. Nobody had cars and motorbikes were extremely rare. For Sir John, the many ways that people used their bikes, adapted and repaired them were symbols of resourcefulness, adaptability and ingenuity.#

MBike Vietnam 003-2014

| 31


cover story//chuyện của tháng

Người sưu tập

xe đạp xưa H OA L Ê T Ì M G Ặ P A N H T UẤ N , M Ộ T N G Ư Ờ I S Ở H Ữ U B Ộ S ƯU T Ậ P X E Đ Ạ P P H Á P C ũ Ấ N T ƯỢ N G , Đ Ể NGHE ANH KỂ NHỮNG M Ẩ U C H UYỆ N Đ Ằ N G SAU N I Ề M Đ A M M Ê S ƯU T Ậ P ĐÓ CỦA ANH. ẢNH BỞI V I ỆT P HỐ C Ổ

32 | MBike Vietnam 003-2014


S

au chuỗi ngày dài ẩm ướt và lạnh buốt mùa đông, vào một buổi chiều hửng nắng, tôi tìm đến nhà anh Tuấn, người tôi được nghe giới thiệu là có bộ sưu tập xe đạp Pháp cổ rất đặc biệt ở Hà Nội.

những người cao tuổi để học hỏi về xe cổ và lùng mua chúng. Không ít những hôm anh thức tới 3-4 giờ sáng để lắp ráp được một chiếc xe như ý. Theo người đàn ông 45 tuổi này, tất cả chủ yếu để thỏa mãn đam mê của anh là lưu giữ lại quá khứ một thời của nơi anh sinh ra và lớn lên.

“Cứ đi tới ngã tư Nguyễn Trường Tộ và Hàng Than hỏi Tuấn xe đạp cổ là ai cũng biết,” người bạn nói với tôi. Căn nhà anh nhỏ nằm sâu trong ngõ và có những cơ man nào là đồ cũ, đồ cổ. Hai chiếc xe đạp Pháp mà tôi chỉ mới thấy trên những thước phim cũ hay qua những bức ảnh đen trắng của Hà Nội xưa được treo kín bức tường, xung quanh là chiếc cặp lồng nhôm, dép cao su, đèn dầu, tranh ảnh, vô tuyến, camera, v.v... tất cả đều phủ một lớp bụi thời gian rõ rệt.

Hai chiếc xe cũ có nhiều phần đã hoen rỉ, sơn cũng đã bong tróc hết sạch nhưng nhờ thế cũng để lộ ra bộ cốt xe màu nòng súng sáng bóng, óng ả như sừng tê giác.

Hai chiếc xe cũ có nhiều phần đã hoen rỉ, sơn cũng đã bong tróc hết sạch nhưng nhờ thế cũng để lộ ra bộ cốt xe màu nòng súng sáng bóng, óng ả như sừng tê giác. “Đây là chiếc Phoenix Leon, ghi đông nghịch được sử dụng bởi cảnh sát Pháp tại Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX,” anh Tuấn nói. Đây là chiếc xe đầu tiên anh mua 8 năm về trước, còn hiện nay bộ sưu tập của anh đã có ngót nghét ba chục chiếc, hầu hết đã được bổ sung các bộ phận để cho hoàn chỉnh.

“Xe đạp ngày trước là cả một gia tài. Thời bao cấp, bố mẹ chỉ có chiếc xe đạp Thống nhất, Hữu Nghị và trẻ con như mình thì làm gì được đụng tới. Vì nó quý lắm và là phương tiện cá nhân duy nhất nữa. Xăm, lốp, xích, líp, tất cả mọi phụ tùng đều phải mua bằng tem phiếu và có suất nhất định.”

Nét xưa Hà Nội trong anh là chợ Đồng Xuân, là những chiếc tàu điện leng keng, là những quán hàng ăn xì xụp cũ kỹ nhưng nóng nẩy, là những ông cụ ngồi vỉa hè uống chén nước trà và hút sòng sọc điếu thuốc lào. Và tất nhiên, là những chiếc xe đạp chạy kín phố phường. “Những dịp giáp Tết hay có ngày lễ nào đó, mình thích đạp chiếc xe đạp và đi thong dong, trên tay gặm chiếc bánh mỳ, đạp tới chợ, mua một cành đào nhỏ về nhà là cảm thấy hạnh phúc lắm,” anh nói.

“Khi mình mua, không có chiếc nào còn nguyên vẹn phụ tùng cả, thiếu nhiều thứ lắm, nên phải sưu tập dần dần để hoàn chỉnh chiếc xe theo đúng nguyên bản,” anh Tuấn nói chỉ vào chiếc moay ơ tổ ong của một chiếc treo trên tường và bảo đó là một trong những phụ tùng anh đã lùng mua bằng được sau này.

Là một trong những người đầu tiên sáng lập ra câu lạc bộ Xe Đạp Hà Nội Xưa & Nay, và hiện là phó chủ tịch câu lạc bộ, anh đã giúp quy tụ được gần 100 thành viên cùng sở thích với mình. Những chiếc xe đạp trong câu lạc bộ được phân theo ba mốc thời gian: Thời kỳ Pháp thuộc trước năm 54, thời kỳ sau khi Việt Nam giành độc lập từ 1954 tới giai đoạn bao cấp và thời kỳ sau khi đất nước mở cửa ra nền kinh tế thị trường năm 1986.

Hay như một chiếc có mác Marina của những năm đầu thập kỷ 20 thế kỷ trước, anh cũng phải mua 5 chiếc khác nhau để lắp láp lại thành một chiếc nguyên bản.

“Không phải ai cũng có những chiếc xe đạp Pháp cổ nên câu lạc bộ mở rộng ra để nhiều người hơn có thể tham gia được, miễn là họ có chung sở thích xe Pháp,” anh nói.

Anh Tuấn bắt đầu sở thích sưu tập các đồ vật cũ và cổ từ năm 2005, với số tiền anh trích ra từ khoản thu nhập chính ở quầy hàng nhỏ bán bánh bao chiên của mình. Anh đi khắp các tiệm sửa xe, chợ xe cộ từ Hà Nội tới Hải Phòng và nói chuyện với

Ngày nay mỗi sáng khi có thời gian rảnh rỗi, anh Tuấn lại đạp xe lên đường Thanh Niên để cùng giao lưu, ngắm nghía và đôi khi ôn lại những năm tháng thăng trầm mà anh và các bạn đã trải qua cùng với những chiếc xe đạp xưa.#

MBike Vietnam 003-2014

| 33


cover story//chuyện của tháng

Mr Vintage T UA N I S A M A N W I T H A PA S S I O N F O R C O L L E C T I N G O L D F R E N C H B I K E S. H OA L E M E T W I T H H I M TO D I S C OV E R S O M E O F T H E S TO R I E S B E H I N D H I S V I N TAG E C O L L E C T I O N . P H OTO S BY VIET PHOCO

Just go to the corner of Nguyen Truong To and Hang Than Street and ask for Tuan Antique Bikes - everyone knows him,” I was told by a friend who gave me directions to find the man who possesses a majestic collection of bikes from a bygone era.

On a sunny afternoon, following a week of wintry rain, I found myself on a corner asking a tea vendor about Mr Tuan. “Of course I know him,” she said: “He lives in the lane over there.” Following her directions and asking a few more people along the way, I found his house tucked down a narrow, winding alley.

34 | MBike Vietnam 003-2014

On entering, I saw two French bicycles, the likes of which I have only seen on television or in old, black and white photos, hung on the wall and along the bannister. The bikes, however, weren’t the only antiques on show; televisions, cameras, hats and paintings were a just a few of the aging treasures occupying much of the space from the first floor all the way up to the bike collection on the fifth. Most parts of the bikes are stained and rusty, and blistering paintwork reveals the frame’s original colour. Tuan pointed out a bull-horn handle bar bicycle. Sporting a number plate and an old horn, it was the first bike he collected eight years ago and it remains his favourite. “It’s called Phoenix Leon and was used by French police in the early twentieth century in Vietnam,” he said. Fast forward to today and he’s amassed around 30 bikes, most of which he purchased without all the original parts, so he has been putting together pieces from different bikes to make the perfect model. He showed me the hub of a bike hanging on the wall explaining that it was just one of the many parts he had to look very hard to find. “When I bought this bike, many of its original parts were missing; I had to slowly collect bits to complete the bike as it


is now,” he said, adding: “I bought the spokes from a passer-by. I was so happy when I saw them as they were exactly what I was looking for so I bought the whole bike just to get the spokes.” A classic Marina bike stood in the corner. It had to be assembled from five different bikes that he bought gradually over time. According to Tuan, it is another bike in his collection that dates back to the 1920s. Tuan started his hobby in 2005 by putting aside some of his income from selling banh bao chien (fried dumplings). He goes to flea markets and garages all over Hanoi and Hai Phong and talks to the elderly and mechanics to learn about the old bicycles. He remembers the many nights he stayed up to assemble his favourite machines. This is a passion fueled by the desire to enshrine past memories of the city where he grew up. “Bicycles used to cost a fortune. During the state subsidy period, my parents only had locally-made Thong Nhat or Huu Nghi bikes. As kids, we weren’t allowed to lay a finger on them because they were so precious and the only family vehicle. Inner tubes, tyres, chains and every part of the bike was bought using coupons which were limited,” he explained. He fondly recalls his memories of the past: Dong Xuan market, the tinkling electric train, old street food vendors serving piping-hot dishes in the winter, old men drinking tea and smoking Thuoc Lao and, of course, the streets filled with bicycles. “Nowadays, just before Tet holiday or other national holidays, I love taking my old bike out and slowly cycling around the city. Sometimes I hold a loaf of bread in my hand and eat while biking to the market to buy some flowers to decorate the house. I couldn’t be happier. And it feels just like the old days,” Tuan said. Being one of the founders and currently the vice president of Hanoi Vintage Bicycle Club, Tuan is happy to gather nearly a hundred members who share the same interests as him. “Not everyone in the club collects French bikes, so we opened up the group to include members who have all types of vintage bikes,” he said. The bicycles of the club are now classified into three groups: bicycles from the period of French colonisation before 1954; bicycles manufactured after Vietnam’s independence in 1954 and up to end of the state subsidy period; and the imported bikes that were made to the specification of old models after the economic reform in 1986. Whenever Tuan has free time, he rides his bike to Thanh Nien Street in West Lake to meet up with friends from the club. They cycle around the lake and talk about their cherished past with the many ups and downs they’ve experienced with their beloved vintage bikes.#

Most parts of the bikes are stained and rusty, but the blistering paintwork reveals the frame’s original colour, striking out proudly like a rhino horn.


BIKEs & FASHION// xe đạp và thời trang

LƯU GIỮ THỜI GIAN

Recreating the past Ảnh bởi/Photos by VIET PHOCO

36 | MBike Vietnam 003-2014


H

ình ảnh cổ điển của một thiếu nữ đi chiếc xe đạp Peugeot trên đường phố Việt Nam ngày xưa đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại. Với bộ sưu tập Lưu Giữ Thời Gian này, tạp chí MBike sẽ mang đến cho độc giả một bộ sưu tập thời trang của các thiếu nữ Hà thành cùng những chiếc xe đạp vintage, một thời được coi là nữ hoàng trong các loại xe ở Việt Nam

T

he classic images of ladies riding a Peugeot bicycle on the streets of a Vietnam gone by, have become the inspiration for many contemporary artworks. In this Bikes & Fashion session, MBike brings you a collection of Hanoian fashionistas in their winter gear and those coveted vintage bikes.

Cô nàng cá tính

Trần Hải Yến, 22 tuổi, thể hiện sự tinh tế và cá tính của mình khi kết hợp áo thun trắng không tay cùng với đôi giày thể thao màu đỏ trắng đơn giản. Cô quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ để giữ ấm khi trời lạnh. Với set đồ chưa đến 1 triệu, Hải Yến thực sự nổi bật trong mùa đông này. Giá trang phục: 790.000 đồng Xe đạp: Vintage Mondia

Sartorial Elegance Model Tran Hai Yen, 22, shows us how to give that tailored look to an outfit with the cropped white T-shirt to go with the understated simplicity of her red and white sneakers. Tying everything in, she finishes the look off with a red scarf to stave the winter chill. With an outfit costing less than a million, she’s certainly on to a winner this winter. Outfit Cost: VND 790,000 Bike: Classic Peugeot

MBike Vietnam 003-2014

| 37


BIKEs & FASHION// xe đạp và thời trang

Cô nàng dễ thương

Traditional Chic

Giá trang phục: 1.250.000đ

Outfit Cost: VND 1.25million

Xe đạp: Vintage Mondia

Bike: Vintage Mondia

Nguyễn Hà Phương, 24 tuổi mang đến cho chúng ta sự kết hợp không bao giờ lỗi mốt cùng với vẻ đẹp duyên dáng tinh tế. Chiếc áo len dáng rộng ấm áp màu xanh navy phù hợp với chân váy họa tiết H’mong. Đôi boots cổ ngắn cùng chiếc mũ len càng tăng thêm vẻ đáng yêu cho người mặc.

38 | MBike Vietnam 003-2014

Office worker, Nguyen Ha Phuong, 24, beautifully wears a timeless mix of styles carrying it off with sophisticated grace. The baggy, cosy navy sweater goes well with the H’mong patterned skirt. The ankle boots and woollen hat bring the outfit together.


Cô nàng mạnh mẽ

Trần Hải Yến một lần nữa khoe được chiều cao của một người mẫu bán chuyên của mình qua bộ trang phục rất thời trang với áo khoác da nhẹ, quần jeans ôm dáng và đôi bốt đen đi kèm với phụ kiện có màu sắc tương phản là chiếc khăn mỏng nhiều màu. Giống như con báo đang sẵn sàng chiến đấu, cô rất hợp với chiếc xe đạp Peugeot màu đỏ với dáng vẻ rất sành điệu Giá trang phục: 1.800.000đ Xe đạp: Peugeot đỏ

Towering Refinement

Model, Tran Hai Yen, 22, has gone for the fitted look with a svelte leather jacket, close fitting jeans and slim black boots with a contrasting skinny white scarf. Outfit Cost: VND 1.8million Bike: Red Peugeot

MBike Vietnam 003-2014

| 39


BIKEs & FASHION// xe đạp và thời trang

Cô nàng trẻ trung

Ageless Charm

Giá trang phục: 1.420.000đ

Outfit Cost: VND 1.42million

Xe đạp: Green Peugeot

Bike: Green Peugeot

Màu sắc sôi nổi của bộ trang phục mà Nguyễn Hoàng Lan đang mặc tương phản với gam màu trầm của chiếc xe đạp màu xanh lá cây. Hướng dẫn viên du lịch 22 tuổi này khiến chúng ta thực sự cảm nhận được sự trẻ trung năng động. Chân váy da táo bạo được tôn lên bởi chiếc khăn ống to và chiếc áo tay lỡ. Chiếc mũ cói chính là điểm nhấn khiến set đồ trở nên thời trang hơn.

40 | MBike Vietnam 003-2014

The rich and vibrant colours of Nguyen Hoang Lan’s outfit contrast well with the dark green bike. The 22 year-old tour guide has really embraced winter and gives us the impression of a continental Christmas. Her bold leather skirt is set off with an over-sized scarf and middle sleeve shirt. Her sedge hat completes a fashionable look.


Cô nàng đơn giản mà lôi cuốn

Ngô Thanh Thùy, 23 tuổi là chuẩn mực của phong cách giản dị. Bộ trang phục được kết hợp bởi quần jeans bó, áo khoác da lửng, áo phông trắng và đôi bốt màu cà phê – hoàn toàn không phức tạp nhưng vẫn đầy lôi cuốn.

Alluring Simplicity

Ngo Thanh Thuy, a 23 year-old sales assistant wears fitted jeans, a short leather jacket, plain white T-shirt and coffee-coloured boots. Outfit Cost: VND 1.61million Bike: Green Peugeot

Giá trang phục: 1.610.000đ Xe đạp: Peugeot xanh

MBike Vietnam 003-2014

| 41


Route//cung đường

Một vòng quanhHuế

Đ

ối với những người đạp xe ưa mạo hiểm, Huế hẳn không giống một nơi lý tưởng với những con đường đầy lá, chậm chạp và địa hình chủ yếu bằng phẳng. Tuy nhiên, những người mê đạp xe hẳn sẽ hài lòng khi biết rằng có nguyên một tuyến đường rất dài và đẹp đưa họ ra khỏi nội thành buồn chán, qua vùng nông thôn tuyệt đẹp ở ngoại ô và trở lại dọc theo bờ biển của thành phố.

David Mann tách khỏi c o n đ ư ờng m ò n , b ă ng q ua những c á nh đ ồ ng lúa , đ ể r ồ i t ì m thấ y một ng ô i làng 6 0 0 t u ổ i nằm ở v ù ng ng o ạ i ô cố đ ô b ì nh dị x ư a c ủ a V iệt N am .

Bắt đầu từ nội thành Huế xưa, đích đến của chúng tôi là làng Phước Tích 600 tuổi tọa lạc 45km về phía bắc thành phố, nằm giữa ranh giới địa phận Huế và tỉnh Quảng Trị. Chuyến đi 125km trong một ngày có thể thực hiện được là nhờ vào một loạt các dốc thoải và nạp một lượng lớn carbonhydrate. Trên các tuyến đường bằng phẳng, yêu cầu về sự dẻo dai là không thể phủ nhận. Qua cầu Tràng Tiền, chúng tôi vòng qua chợ Đông Ba, nơi các nhà buôn xếp hàng trên đường phố rao bán sản phẩm tươi sống mang tới từ các làng xung quanh. Hướng về phía bắc, chúng tôi đi theo đường Đào Duy Anh dọc theo sông Hương đẹp như tranh vẽ đến vùng ngoại ô phía Tỉnh Lộ 8 (TL8). Từ đây, chuyến đi của chúng tôi thực sự bắt đầu trên những dải dài rộng lớn của những con đường đất. Như thường thấy ở vùng nông thôn Việt Nam, các tuyến đường nối giữa các làng là một hàng liên tục các bia đá và lăng mộ được trạm khắc tinh xảo – theo phong tục cũ, những người thân quá cố phải được chôn cách làng ít nhất 1km. Thời gian lý tưởng nhất để đạp xe trên tuyến đường này là vào mùa xuân, Lê Trung – một hướng dẫn viên đạp xe chuyên nghiệp và chuyên các tour cho cá nhân – giải

42 | MBike Vietnam 003-2014

Photo by David Mann


Cầu Tràng Tiền - Huế

thích, thời gian này trời ít mưa, ít gió, nhiệt độ tương đối thấp, anh bổ sung thêm, mùa hè có thể nóng đến ngột ngạt và nhiệt độ lên tới 40 độ. Tiếc thay, chúng tôi đã không may mắn như vậy. Điều kiện rất khó khăn khiến chúng tôi đã phải chiến đấu rất vất vả với những cơn gió dữ tợn trên các đoạn đường trống trải, nhịp tim tăng liên tục khi chúng tôi tăng tốc dọc theo TL4 về phía Quảng Điền. Gió quấn lấy chúng tôi, như bàn tay vô hình giật chân mọi người lại, rất khó khăn trong việc định hướng trên những con đường bê tông, sỏi đá và đầy bụi bằng những chiếc Giant XTC. Từ đoạn này, chúng tôi tới một điểm đặc biệt thuận lợi. Những con đường bụi bẩn (hay TL4) vắt qua giữa một khung cảnh rộng lớn của màu xanh và xám. Chúng tôi có cơ hội đạp xe qua những con trâu đang đầm mình dưới những cánh đồng lúa ngập nước và những người nông dân đang lùa từng đàn vịt, chuẩn bị về nhà. Chúng tôi đạp xe về phía bắc; đầm phá Tam Giang nằm ở phía bên phải, song song với đường của chúng tôi. Năng lượng đã chùng xuống, chúng tôi mới chỉ đến nửa đường và sắp tới làng Ưu Điềm. Tất cả đồng ý tấp vào lề để tiếp thêm nhiên liệu bằng một đặc sản địa phương được gọi là ‘bánh bao’. Được phục vụ nóng hổi từ lò than có phần tạm bợ đặt trên một chiếc Honda Dream, bánh bao hấp nhồi với cà rốt, khoai tây, nấm chiên và trứng cút luộc là tất cả những gì chúng tôi cần để hoàn thành chặng cuối.

qua những ngôi chùa thờ Phật tinh xảo và những đền Linga thờ thần Shiva - di tích của triều Chăm chiếm đóng Huế từ thế kỉ thứ 2. Bản thân ngôi làng được xây dựng từ năm 1470 dưới thời Vua Lê Thánh Tông, hình ảnh thu nhỏ của một trung tâm thương mại theo kiến trúc cổ từng nổi tiếng với đồ gốm và đồ quý hiếm. Thành phố, được công nhận bởi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là di tích quốc gia vào năm 2009, nằm dọc theo sông Ô Lâu. Khi đạp vòng quanh ngoại ô ngôi làng trên những con đường sỏi đá và bụi bẩn, chúng tôi đã có cơ hội băng qua những sân đền và ngôi chùa cổ kính gắn liền với lịch sử lâu đời của ngôi làng. Một cây vả 700 tuổi ở trung tâm ngôi làng trở thành đích của chuyến đi và chúng tôi bắt đầu vòng trở lại, hướng về phía nam trên quốc lộ 49B. Tuyến đường trở lại Huế chủ yếu là đường trải nhựa, chạy theo đường cao tốc xuống bờ biển giao với quốc lộ 49. Đoạn đi xuống cây cầu đất kẹp giữa phá Tam Giang và biển Đông mở ra cho chúng tôi một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Đến cầu Tam Giang, cơ bắp bắt đầu rã rời, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho một trở ngại cuối cùng. Leo lên cầu không dễ, nhưng chúng tôi lại có dịp chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp từ đầm phá nước ngọt lớn nhất của Việt Nam. Người ta có thể thấy một hệ thống kênh rạch rộng lớn trước khi chúng đổ vào đại dương. Một kết luận phù hợp cho chuyến đi được đưa ra khi chúng tôi trên đường trở lại Huế: chuyến đi này phù hợp nhất cho những người chưa quen những chăng đường đồi núi nhưng đòi hỏi một mức độ cao của sự bền bỉ.#

Các tuyến đường vào Phước Tích đưa chúng tôi

MBike Vietnam 003-2014

| 43


Route//cung đường

The right Hue round DAVID MANN GOES OFF THE BEATEN TRACK TO DISCOVER A 600 YEAR OLD VILLAGE LOCATED ON THE OUTSKIRTS OF VIETNAM’S IDYLLIC FORMER CAPITAL.

T

o the avid mountain biker, Hue might seem like an unlikely place to hit the trails with its leafy, slowpaced streets and primarily flat landscape. However, biking enthusiasts will be pleased to know there is a scenic and lengthy route that will take them outside the sleepy citadel, through the outskirts of the town’s stunning countryside and back along the provincial coastline. Starting in Hue’s Old Town, our destination was 600-year old Phuoc Tich village located 45km north of the city and on the border between Hue and Quang Tri Province. The 125km round trip is achievable in a day thanks to a series of forgiving inclines and serious carbo-loading.

44 | MBike Vietnam 003-2014

Crossing Trang Tien Bridge, we wound our way past Dong Ba market, where vendors lined the streets hawking fresh produce brought in from the surrounding villages. Heading north we followed Dao Duy Anh Street along the picturesque Perfume River leading us to the outskirts towards Provincial Road 8 (locally referred to as Sia). Here our ride really began, along vast stretches of village dirt roads. As is often the case in the Vietnamese countryside, connecting routes between villages were lined with an intermittent flow of mosaic gravestones and elaborate tombs, dictated by an age old tradition that relatives must be buried at least 1km out of the village.


According to Trung Le, our cycling guide who specialises in private tours, the best time to cycle this route is in spring. “There is less rain, wind and cold temperatures at this time - summer can be too hot with sweltering 40 degree temperatures,” he told us as we cycled along a peaceful stretch of road. Unfortunately, we weren’t so lucky. Conditions were tough and we battled fierce winds on open stretches, our adrenalin pumping as we pick up speed along the TL4 towards Quang Dien. Soon we reached a spectacular vantage point. Vast dirt roads cut through expanses of green and grey landscapes. We raced past buffalos staggering through flooded rice paddies as farmers herded ducks on their way home. Pedalling north, we were parallel to the Tam Giang Lagoon. Our energy levels sagging, we neared the halfway point and just shy of Uu Diem Village we pulled over to refuel on a local specialty, banh bao. Served fresh from a makeshift coal-fired oven, the steamed buns were stuffed with stir fried carrot, potato, mushroom and a boiled quail egg. They proved to be just what we needed push on to our halfway point. The route into Phuoc Tich took us past intricate Buddhist temples and Linga shrines, relics of the Cham dynasty that occupied Hue from the 2nd to the 19th century. The village

itself, built in 1470 under King Le Thanh Tong, epitomizes the ancient architecture of a commercial hub once famous for its pottery and valuable wares. The town, recognised by the Ministry of Culture, Sports and Tourism as a national relic in 2009, weaves its way along the O Lau River. As we cycled around the outskirts of the village on ancient cobblestones and dirt tracks, we pass temple yards and old pagodas that hark back to the village’s ancient historical roots. A 700 year-old fig tree in the heart of the village marks our checkpoint and we begin our return trip home, heading south on National Highway 49B. It is mostly paved roads on this route back to Hue city, following the highway down the coastline to join Highway 49. A spectacular view can be seen heading down the land bridge sandwiched between Tam Giang Lagoon and the East Sea. As we approach Tam Giang Bridge our muscles start to fatigue as we prepare for the final test. It is no easy feat, but climbing the bridge provides an amazing view of Vietnam’s largest freshwater lagoon. You can see the province’s vast system of canals meet before passing into the ocean. A fitting conclusion to the ride as we navigated the back streets of Hue city back to our hotel.#

MBike Vietnam 003-2014

| 45


training//khu vực luyện tập

Các Bài Tập Mùa Nghỉ Thi Đấu H u ấn l u y ện vi ê n P e t e Godwi n ch ỉ d ẫ n ch o b ạ n những c ách r è n l u y ện s ứ c khỏe đ ể b ạ n trở n ê n bền b ỉ nhất tr ê n “ c o n ng ự a sắt ” c ủ a m ì nh .

H

ãy thử tưởng tượng xem, nếu bạn có đủ sức khỏe để ở lại với nhóm dẫn đầu mà chỉ cần đạp xe ở mức tiêu tốn 65% năng lượng thay vì 75%, điều đó chẳng phải là rất tuyệt vời sao? Một chương trình rèn luyện sức theo các giai đoạn riêng biệt sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực.

Giai đoạn chuẩn bị Đây là giai đoạn đầu tiên và nên được bắt đầu một vài tuần sau cuộc đua cuối cùng của mùa giải trước. Mục đích là giúp cho cơ thể của bạn thích nghi lại với việc luyện tập và với các chuyển động. Giai đoạn này kéo dài từ 3 đến 5 tuần với 3 lần/tuần. Các động tác luyện tập bao gồm trùng chân, bước lên bước xuống, giữ thăng bằng trên một chân. Mỗi động tác tập 3 lần, mỗi lần tập từ 15 đến 20 lượt.

Giai

46 | MBike Vietnam 003-2014

Đoạn

Tạo Năng Lượng Mục đích cần đạt đến của giai đoạn này là rèn luyện hệ cơ của bạn sao cho nó trở nên khỏe hơn. Giai đoạn tạo năng lượng kéo dài từ 5 đến 8 tuần, 3 buổi/ tuần. Mỗi động tác tập từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 8 đến 12 lượt. Các động tác nên tập là tập tạ đẩy trước và sau, tạ thăng bằng và lên cơ.

Giai Đoạn Tạo Sức Giai đoạn này kéo dài khoảng 10 – 12 tuần với 3 bài tập mỗi tuần, và được chia ra làm hai phần. Cả hai phần đều tập trung vào việc lấy sức mạnh, nhưng có những sự khác nhau. Bạn có thể chia 2 phần luyện tập này thành 5 tuần cho mỗi phần hoặc chia việc luyện tập của bạn cân bằng trong mỗi tuần. Nửa phần luyện tập đầu tiên nhấn mạnh vào việc lấy lại sức mạnh thông qua những quả tạ lớn. Tập 3–5 lần, mỗi lần 3–5 lượt với tạ có khối lượng lớn. Quá trình này chủ yếu tác động vào hệ thần kinh cơ, bạn không tăng cân nhưng bạn lại có thể nâng một quả tạ có trọng lượng lớn hơn trọng lượng cơ thể bạn vì trong giai đoạn này cơ thể và trí não của bạn được luyện tập để tận dụng nguồn năng lượng tốt hơn. Nửa phần luyện tập còn lại tập trung để phát triển các chuyển động nước rút. Các động tác luyện tập ở đây giống như các động tác thể dục liên hoàn, nhanh và mạnh. Tập từ 3 đến 5 lần, mỗi lần từ 3 đến 5 lượt nhưng các động tác sẽ linh hoạt hơn, bao gồm các động tác nâng tạ Olympic, nhảy vượt chướng ngại vật, nhảy lên nhảy xuống,… nhưng nên dừng lại trước khi bạn cảm thấy mệt.

Giai Đoạn Bảo Tồn Sức Giai đoạn này bao gồm 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 45 phút và kéo dài cho tới chặng đua cuối cùng của mùa giải, sau đó bạn có thể bắt đầu lại quá trình này. Một buổi sẽ là các bài tập của giai đoạn tạo năng lượng và buổi còn lại sẽ là các bài tập của giai đoạn lấy sức mạnh, với sự kết hợp của các động tác tập tạ và di chuyển nhanh. Có thể bạn cảm thấy mất khá nhiều thời gian cho các bài luyện tập này, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ với ba tiếng mỗi tuần, sức khỏe của bạn sẽ được tăng cường và bạn có thể đạp được nhanh hơn, bền bỉ hơn. Vì vậy, bạn không hề lãng phí thời gian mà có cơ sở để đạt được những thành tích trong các cuộc đua.#

Giới thiệu về Pete:

Pete Godwin có kinh nghiệm huấn luyện cho các vận động viên trong 10 năm. Ông đã đại diện cho Vương quốc Anh tham gia bộ môn chạy bộ và đạp xe phối hợp trong giải vô địch Thế giới và Châu Âu, cũng như đã dành được nhiều thứ bậc cao trên bảng thành tích. Đối với Pete, luyện tập một cách thông minh để đạt hiệu quả tốt nhất từ mỗi buổi tập là cách cải thiện thành tích hữu hiệu. Thông qua Godwin Coaching, trang hướng dẫn huấn luyện trực tuyến, Pete có thể truyền tải cơ cấu luyện tập, trách nhiệm và khả năng thích ứng đối với việc luyện tập, dù bạn ở trình độ nào và đang ở đâu trên thế giới. www.godwincoaching.com


Get

strong fast

S

trength training can help you produce more power and help with injury prevention. Imagine if you could get strong enough that staying with the lead group only required you to ride at 65% of your threshold power instead of 75%. Wouldn’t that be great? In order to make that happen, a well-designed cyclist-specific strength training program utilises the following distinct stages.

Preparation Phase The preparation phase should start a couple of weeks after your last race of the season. It is designed to re-introduce your body to the movements and forces of strength training. It lasts for threefive weeks depending on your history and ability and should be done three times a week. It uses high repetitions and low weight. Exercises like lunges, step-ups, body weight squats and single leg squats are great in this phase. Try sets of 15-20 reps of each.

Force Production Phase The goal of this phase is to train your muscles to apply more force. This phase can last for five-eight weeks. You should be aiming for three sessions a week that consist of three-five sets of 8-12 reps. Try back squats, front squats, dead lifts, split squats and Romanian dead lifts. Once you can do 12 reps with good form, add weight until you can only do eight reps.

Power Phase Next is the Power Phase in which the focus is on increasing your ability to produce power. There are effectively two halves to this

Coach Pete:

Pete Godwin has been coaching athletes for a decade. He has also qualified to represent Great Britain in duathlon at both the World and European Championships and has recorded numerous podium finishes. For Pete, improving performance is all about training smart to get the most from every session. Through Godwin Coaching, his online coaching outfit, Pete can bring structure, accountability and adaptability to training, whatever your level and wherever you are in the world. www.godwincoaching.com

C oach Pet e Godwin gu ides yo u thr o u gh how to u se strength training fo r the best perf o rmance in the saddle.

phase that combine to total approximately 10-12 weeks of three sessions a week. Both halves focus on power, but achieve it in different ways. One half focuses on power through high force. Do three-five sets of five reps with heavy weight. This phase is designed to train your brain to make all of the available muscle fibers fire at the same time. A lot of this is neuromuscular training - you won’t add mass, but you will be able to lift more weight over the course of this phase as your body and brain learns to make much better use of the available resources. The other half is focused on developing explosive power movements. Again, you are looking at three-five sets of five reps. These exercises are more dynamic. Olympic lifts like the snatch and clean are fantastic. Box jumps, squat jumps and split squat jumps are also great in this phase. Remember that you should stop before your form falls apart. You are trying to move a weight very quickly so if you are slowing down, you should stop.

Maintenance Phase This phase requires the minimum work load that you can do to maintain the gains you have made in the previous phases. It lasts until the last race of your season, after which you would start the process again. The maintenance phase should consist of two sessions a week that last about 45 minutes each. One session is a Force Production Phase session and the other is a Power Phase session with a mix of high force and high speed movements. This is just enough to maintain your strength during the main season without impacting your time on the bike. It sounds like a lot of time each week, but remember, three one hour sessions each week add up to just one long ride, so it really isn’t that much time to commit to something that can have such a large benefit on your competitive riding.#

MBike Vietnam 003-2014

| 47


Mechanics//Góc Sửa Chữa

Hướng Dẫn Bảo Dưỡng Phanh Má A Guide To V-Brakes

THỢ S ỬA C HỮA XE ĐẠP VỚI 25 N ĂM K I N H N GHI ỆM - G E O R G I S TO L I K OV S Ẽ C Ó N HỮN G LỜI K HUYÊN HỮU Í C H C HO BẠN VỀ C ÁC H S ỬA C HỮA VÀ BẢO DƯỠN G C ÁC LOẠI PHAN H N I ỀN G C Ơ BẢN . ảnh bởi vie t p h oco LINEAR-PULL BRAKES OR DIRECT-PULL BRAKES — COMMONLY REFERRED TO BY SHIMANO’S TRADEMARK, V-BRAKES — ARE A SIDE-PULL VERSION OF CANTILEVER BRAKES. GEORGI STOLIKOV GIVES A QUICK GUIDE ON HOW TO REPAIR AND MAINTAIN THESE EASY-TOFIX BRAKES. photo by viet phoco 1. Tra dầu Trong các thành phần cấu tạo nên phanh xe đạp, cáp phanh là phần quan trọng nhất. Vì vậy, chúng ta cần bảo dưỡng bộ phận này bằng cách tra dầu (dạng lỏng hoặc dạng kem) định kỳ hoặc thay cáp mới (trong trường hợp cáp bị mòn/rỉ sét) để tránh việc cáp bị đứt hoặc hỏng. Các bộ phận như: bộ tay phanh, cáp phanh, càng phanh cần đảm bảo được bôi trơn, tuy nhiên bạn cũng cần chú ý không tra dầu vào má phanh và vành bánh xe. Khi tra dầu cho cáp phanh cần tra lên bề mặt trên của cáp. Chỉ cần nhỏ một giọt dầu tại các điểm giao giữa cáp phanh và vỏ dây phanh, lượng dầu đó sẽ chạy dọc theo chiều dài của cáp phanh theo ống mao dẫn. Nếu cần tháo dỡ cả càng phanh, đừng quên lau sạch và bôi trơn các chốt gắn trước khi lắp lại.

LUBRICATION The brake cables are the most important components to your brakes but can be damaged or severed easily. It’s therefore essential to keep them lubricated and change them when they have become worn. Use a light machine oil, usually sold as ‘bicycle oil’. Brake lever assemblies, cables, and the brake arms should all be lubricated but ensure that the blocks (pads) and the wheel rims are not oiled. Cables are lubricated by dropping oil onto the surface with the brake lever applied to expose it. A single drop of oil at the point where a cable enters the housing will travel the length of the cable by capillary action. If you have removed the brake arms, don’t forget to clean and grease the mounting pins before reassembly.#

48 | MBike Vietnam 003-2014


2. Thay má phanh

3. Bắt ốc cho phanh

BALANCE SCREWS

Đảm bảo sự cân bằng giữa hai bên má phanh sẽ giúp tận dụng tối đa công dụng hãm tốc độ của phanh. Vì vậy, trong trường hợp một trong hai bên má phanh bị mòn, bạn cần kiểm tra và cùng lúc thay thế cả hai để có thể cân bằng hiệu quả làm việc của chúng. Khi thay thế, cần gắn và điều chỉnh cân hai bên má phanh sao cho hai má và vành bánh xe cách nhau một khoảng thích hợp (thường là vài milimet mỗi bên, bóp tay phanh và đo khoảng di chuyển của tay phanh. Để kiểm tra lại độ cân của hai bên, chúng ta chỉ cần nhấc xe lên vừa quay bánh vừa bóp phanh, cùng lúc đó kiểm tra vị trí của tay phanh.

Để bắt ốc sao cho đúng vị trí, các bạn cần thử nhấn và thả phần dây xoắn của lò xo để điều chỉnh độ đàn hồi. Tuy nhiên đôi lúc, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tưởng chừng như đơn giản này vì càng phanh có thể lệch lên phía trên ngay cả khi toàn bộ ốc đã được lắp đúng vị trí, hay ốc có thể bị trượt ra khỏi lò xo bởi một vài phần bị vênh hoặc do lỗi thiết kế. Khi một trong những trường hợp trên xảy ra, việc cân phanh sẽ rất khó, thậm chí là không thể. Nếu nhận thấy thiếu khoảng cách để căn chỉnh ốc, hãy kiểm tra lại phần dưới của càng phanh. Khi lắp lò xo, bạn cần đảm bảo chốt hãm của càng phanh được lắp đúng lỗ, tránh trường hợp lò xo bị gãy.

Work screws into the required position by pushing and releasing the coiled ends of the springs to increase or decrease their strength. However, things sometimes go wrong.

BADLY WORN BRAKE BLOCKS

In some cases the brake arm may rise up when the screw is all the way in. In others, the screw slips off the end of its spring because of bent parts or poor design. When either of these occur, it will be difficult or impossible to balance the brakes. When the balance screws seem to lack range of adjustment, look for these problems on the underside of the brake arms. #

It’s important that the brakes are balanced to deliver maximum braking efficiency. If a brake block has been worn down to the point that any part of any of any of its grooves is no longer defined, they both need replaced. Inspect the blocks regularly and when changing them be sure to change both at the same time. Line the new blocks up, ensuring you leave enough braking surface on the rim, usually a couple of millimetres on each side. In addition, test the brakes are balanced by rolling the wheel, applying the brakes and checking the braking position. If necessary, readjust. #

MBike Vietnam 003-2014

| 49


Mechanics//Góc Sửa Chữa

1. Seat (saddle): Yên xe

12.

Front Forks: Phuộc trước

2. Seatpost: Cọc yên (cốt yên)

13.

Front hub: Moay-ơ trước

3. Seat clamp: Vòng kẹp cốt yên

14.

Front drop-outs: Móc đuôi trước

4. Seat tube: Gióng đứng

15.

Front derailleur: Đề trước

5. Top tube: Gióng ngang

16.

Rear derailleur: Đề sau

6. Stem: Pô tăng

17.

Chainring: Vòng đĩa

7. Gear Shifters: Cần gạt số

18.

Chainstays: Cặp đũa dưới

8.

Brake levers: Tay phanh

19.

Rim: Vành xe

9.

Headset: Bộ cổ

20.

Cassette: Líp

10.

Head tube: Gióng đầu

21. Spokes: Nan hoa

11.

Down tube: Gióng nghiêng

22. Seat stays: Cặp đũa trên

50 | MBike Vietnam 003-2014


Listings - địa chỉ số Hanoi 34 Bike

100 C3 lane 34A Tran Phu, Dien Bien, Ba Dinh Tel: 0989982828

Fax: (84-4) 39380537 Email: info@merida-bikes.com.vn Website: www.merida-bikes. com.vn

TRANG AN BIKE SHOP

3P STORE

QUANG ANH BIKE SHOP

THANH TUNG – KHANH HIEP BICYCLE

22 Ngo Huyen, Hoan Kiem Tel: 0989146098 http://www.phukienxedap.vn 3P has everything you could want from a bike shop. With a vast range of bikes, they also stock clothing, accessories and equipment to complete the biking package in the one-stop shop.

AN TON BIKE STORE

108 Hang Bong, Hoan Kiem Tel: 0917318888 Those looking for a friendly, local bike shop with great prices, look no further than An Ton. The store has a full workshop for bike repair and maintenance as well as a comprehensive stocking of components and bicycle equipment.

ASAMA BICYCLE

136 Le Duan, Hai Ba Trung Tel: 38228089 Asama provide well-built bicycles as well as luxury accessories and parts for the well-known and trusted brand.

BA NHAT BIKE SHOP

298 Ton Duc Thang, Dong Da Tel: 38513660 A range of pedal and electric cycles available at this local bike shop.

BIKE FUN

B10 Building, 130 Doc Ngu BT Area, Ba Dinh; Tel: 01668855699 Xedapvui.jimdo.com BIKE FUN has launched a campaign of fun and safe cycling. All bikes purchased come with lights and they also sell top quality helmets on a non-profit basis.

GIA HUAN TERRAIN BIKE 49B Dai La, Hai Ba Trung Tel: 0904592074 www.facebook.com/ NhoeBikesShop Specialise in supplying parts and accessories for off-road bikes.

GREEN BIKE

65 Quan Thanh, Ba Dinh Tel: 0437349780 http://greenbike.vn The name says it all and with GreenBike it’s all about promoting better health in a greener environment. They remain committed to bringing customers the best service and products in line with their company ethos.

GREENBIKE HA NOI

Showroom 1: 15 Kim Ma, Ba Dinh Tel: 0437368080 Showroom 2: 451 Nguyen Van Cu, Long Bien Tel: 0436993888 Email: info@greenbike.com.vn

HUNG VIET BIKE

111 Thuy Khue, Tay Ho Tel: 0943741486 http://www.hungvietbikes.com From mountain bikes to touring bikes, road bikes to folding bikes, Hung Viet has it all. They also have a good range of kids bikes as well as those all important accessories to complement your ride.

MERIDA VIETNAM

10B Trang Thi, Hoan Kiem, Ha Noi Tel: (84-4) 39380546

10B Tang Bat Ho, Hai Ba Trung Tel: 0439729327 http://dochoixedap.net/ The store stock well-known brands such as Trek, Giant, Scott, Shimano, Sram and Bontrager. They also custom-build bikes to your very own specification.

SHOP V.T.L (LÂM)

3/176, Alley 1, Hoang Quoc Viet, Cau Giay Tel: 0437921616 http://tohopdichvu.com Vu Truong Lam bicycle shop is located in a small alley in Hoang Quoc Viet street. Mr Lam is well known for his enthusiasm and this is why it’s a popular place for those looking for that personalised service. They have a variety of bikes to suit every need.

15 Kim Ma, Ba Dinh Tel: 0905555568 Authorised stockist of Jett Cycles.

53C & 77 Ba Trieu, Hoan Kiem Tel: 366866384 http://xedapasama.com/vn/ As well as having the shop, they also provide an online ordering service giving you the option of buying a range of products and bikes from the comfort of your home or office. Delivering to a location and time of your choice, xedapdienbridgestone. com, xedaptreem.com and xedapasama.com satisfy your every need.

Xe dap cac loai

http://xedapthai.com Duc Nam Vinh bring the L.A. Bike brand from Thailand into Vietnam.

FIXED GEAR SAIGON

1C Tran Van Cao Street, Ward 12, Phu Nhuan Dist. Tel: (+084)909578179 (Mr. Luân) www.fixedgearsaigon.com Mail: info@fixedgearsaigon.com Fixed Gear Saigon is dedicated to providing customers with quality merchandise and impeccable service. Beyond bicycles and components, Fixed Gear Saigon stock a variety of functional streetwear and active lifestyle apparel. They also sell books, DVDs, and accessories associated with the fixie craze.

GIANT VIETNAM

7 lane 112 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Tel: 0485878072 Hotline: 0906181981 http://www.xedapcacloai.vn

1-3 road 3/2, Ward 11, District 10 Tel: 0917604472 www.facebook.com/ XeDapGiantVietNam Specialised in supply of Giant bikes and accessories.

Shop xe dop: GIANT bike

Xe Dop Tot

HITASA BIKE

Starbike

Viet My Import – Exported Tranding JSC

Lane 192A Quan Thanh, Ba Dinh Tel: 0949156272 – 0977476116 http://www.xedop.com 32 Dao Tan, Ba Dinh Tel: 0437606524 http://www.starbike.vn store@starbike.vn

STORE CHANNEL UMOVE 13A Hang Dieu, Hoan Kiem 111 Lang Ha 74 Pham Huy Thong, Ba Dinh Tel: 0437713305 http://www.unmove.com.vn

Thang Long Cycling

152 Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi Tel: 0986866538 Thang Long cycling is an official shop of Thang Long cycling Club, Hanoi’s popular professional cycling outfit. If offers a wide range of sport, city/recreational, cruiser and fixed-gear bikes together with a repair and maintenance service as well as a wide range of components and accessories.

THE HANOI BICYCLE COLLECTIVE

44 lane 31 Xuan Dieu, Tay Ho Tel: 0437188246 www.thbc.vn THBC, The Hanoi Bicycle Collective, is the place for all bicycle lovers. Committed to promoting cycling culture in Hanoi, a city where not long ago, everybody commuted by bike. THBC specialises in selling high quality bicycles and cycling accessories. They also have a European mechanic with over 20 years experience, offering the best service at the best prices. It’s the only official Trek and Surly bicycle supplier in Hanoi, so you know you are getting genuine and original products. THBC is also a cafe serving up the best Spanish Tapas in town along with a wellstocked bar.

TUAN HN BIKE SHOP

114 Yen Hoa, Cau Giay Tel: 0974765566 Mr Tuan has been fixing bikes for years and with a convenient, easy-to-find location near Long Bien Bridge, this is the place to go to get your old bike working like a dream or to purchase your brandnew high quality bike.

10/160 Nguyen Khanh Toan, Cau Giay Tel: 0904212717 www.facebook.com/xedoptot

530 Nguyen Khoai, Hoang Mai, Ba Dinh Tel: 0436460967 http://www.xedapvn.com

VELO CHIC

32 Dai Co Viet, Ha Noi Tel: (04) 62783606 Velochic.vn@gmail.com www.velochic.com.vn

VIET THANG

20 Kham Thien, Dong Da 837 Bach Dang, Hai Ba Trung Tel: 22422385 www.giant-bicycles.com.vn

Xe dap ca phe

(Sole distributor for X – TAS – Y brand in Vietnam) Road near Ho Tay, go to lane 128 Thuy Khue and turn left 450m Tel: 0466809903 http://www.xedapcafe.com Mail: contact@xedapcafe.com

XE DAP TOT

22 De To Hoang, Bach Mai, Hai Ba Trung Tel: 0903416391 http://xedaptot.tk/ Specialising in bringing a range of new models with reasonable prices to customers looking to get fit and healthy. A huge choice, suiting many requirements is available.

HCMC

BIKE LIFE IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Head office: 2290, 1A National Road, Complex 2, Ward Trung My Tay, District 12, HCMC. Business address: 401 Pham Thai Buong Street, Ward Tan Phong, District 7, HCMC. Tel: +84 (08) 54124217 ~ 18 Fax: +84 (08) 54124216 Website: www.bikelife.com.vn Email: info@bikelife.com.vn

DUC NAM VINH BIKE 268 Le Thanh Ton, District 1 Tel: 0989505878

60/19 Tran Hung Dao, Ward 7, District 5 Tel: 0978908811 http://www.xedapdien365.com Store is a retailer of trusted Japanese bike brand, Hitasa.

HONG PHUC BIKE SHOP 148D – 150 Vo Thi Sau, Ward 8, District 3 Tel: 838200516 http://xedaphongphuc.com.vn A bike shop suiting the needs of everyone with a wide range of bikes and gear.

JETT CYCLES

348-350 Tran Phu, Ward 7, District 5 Tel: (+84) 838539017 Fax: (+84) 838539018 http://www.jett-cycles.com Email: info@jett-cycles.com

LE HOANG COMPANY

283/64 CMT8, Ward 12, District 10 Tel: 08 38682080 – 0903821862/ 0909339539 Email: lehoangbikeco.ltd@gmail. com

MARTIN 107 BIKE STORE 107 Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3 Tel: 8 38202011 http://www.martin107.com.vn Martin 107 is all about prestige and quality. With retailers are spread around Vietnam, they promise to bring you the highest quality products at convenient locations. You won’t be disappointed.

SAIGON BIKE

84 Tran Quoc Toan, District 3 Tel: 0934193941 Saigon Bike are the first bike shop in Vietnam to specialise in fixed gear and single speed. It’s an AtoZ of everything that goes hand in hand with the fixed gear and single speed culture.

SAIGON CYCLES

51/1 Sky Garden 2, Phuong Tan Phong, Phu My Hung, District 7 Tel: 854103114 http://xedapcaocap.com/vi Providing a unique and wide range of bikes and accessories, they are the only official supplier Trek and Surly brands in HCMC.

SAIGON BIKE SHOP

42 Cong Quynh Street, District 1 Tel: 0984478888 http://saigonbikeshop.com/ Saigon Bike Shop provides all the cycling apparel you need for your cycling journey. They also specialise in providing a hotel delivery service for those touring Vietnam by bicycle. Check the website or send an email and your clothing needs will be seen to for great value prices.

THE BIKE SHOP VN

250 Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2 Tel: 0837446405 http://www.facebook.com/ thebikeshopVN

THINH PHAT BIKE

A4 – 1A1B Building (Number 2), Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1 Tel: 0903982189 http://sites.google.com/site/ xedapthinhphat Thinh Phat offer a wholesale and retail supply of all types of bikes as well as a good second-hand supply of bikes from Japan, the US and Europe. To top it all, the sell old sports bikes too.

TU CUONG BIKE STORE

43 Tu Cuong, Ward 4, Tan Binh Tel: 0909473485 http://xedapdep.mov.mn/ A local bike shop selling pedal and electric bikes.

TRONG VAN BIKE STORE 82 Bui Huu Nghia, Ward 2, Binh Thanh Tel: 0903923607 http://xedapdien32.com Official agent distribution and retailer for some famous brand names including Asama, Martin, Trek and Giant.

VÉLO DE PISTE

2A Nguyen Sy Sach, Ward 15, Tan Binh District Tel: 0822217014 http://xedapminhphat.com Established in 2000, Bike Minh Phat specialises in wholesale and retail of all types of bike and parts.

10 Pasteur St, District 1 Tel: 0917481111 www.facebook.com/velodepiste Vélo De Piste displays and sells fixed gear and vintage bicycles. Vélo De Piste is also a dealer for many famous brands such as Unknow, Cinelli, Extra+, Philwood, H+Son in Vietnam.

OLD BIKE SHOP

XE DAP DEP SAI GON

MINH PHAT BIKE

5-7 quarter 6, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District Tel: 0903878107 http://xedapthanhly.mov.mn The Old Bike Shop sells what the name suggests — old bikes and good prices and equal quality.

QUEEN BIKE

307 Bui Huy Nghia, Ward 2, Binh Thanh District Tel: 0989967400

43 Tu Cuong, Ward 4, Tan Binh District Tel: 0909473485 http://xedapdep.mov.mn/

XE DAP SAIGON

1001 Hoang Sa, Ward 11, District 3 Tel: 0903627292 (Mr. Luat)

MBike Vietnam 003-2014

| 51


CITY in Focus//Xe Đạp Đó Đây

Christchurch

Thành phố của xe đạp

N ằm c ách những c o n đ ư ờng g ồ ghề c ủ a H anmer S prings một đ o ạ n ngắn , thành phố C hristch u rch ở N ew Z ealand có địa h ì nh t ư ơng đối bằng ph ẳ ng , khí h ậ u ô n h òa và những k ế h o ạ ch ph át tri ể n th u ậ n lợi đ ể trở thành một đ ô thị hiện đ ạ i và th â n thiện ch o xe đ ạ p. - V i ế t bởi David M a n n .

T

rước đây thành phố này đã từng là nơi tập trung của một “nền văn hóa đạp xe” rất sôi động vào những năm 1960 và 1970. Nhưng khi các dòng xe ô tô giá rẻ được nhập khẩu vào thành phố, những luật lệ hà khắc về mũ bảo hiểm ra đời và nhất là xu hướng toàn cầu hóa, tỉ lệ người đi xe đạp đã giảm hẳn, còn xe ô tô thì trở nên chiếm ưu thế, tắc nghẽn giao thông cũng đã tăng lên đáng kể. Người sáng lập ra ICEcycles - một tổ chức chuyên cung cấp xe đạp cũ cho những gia đình có thu nhập thấp, bà Meg Christie cho biết: “New Zealand có tỉ lệ người béo nhiều thứ 3 trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và chỉ có 6% người dân đi lại bằng xe đạp. Với số lượng xe đạp xuất hiện trên đường phố ngày càng ít đi như vậy, chúng tôi e ngại rằng những người sử dụng xe đạp sẽ cảm thấy không an toàn khi sử dụng phương tiện này.” Tuy nhiên, bà cho biết, văn hóa đạp xe sẽ phát triển trở lại, nhờ vào sự quyết tâm của mọi người và với sự hỗ trợ từ một mạng lưới cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp. Năm ngoái, Hội đồng thành phố Christchurch đã công bố kế hoạch 5 năm, đầu tư 68 triệu đôla Mỹ cho những con đường đạp xe mới có thể liên kết những khu vực ngoại thành tới những trung tâm giáo dục, kinh doanh, khu mua sắm và những khu vui chơi giải trí phổ biến.

52 | MBike Vietnam 003-2014

Bà Meg Christie lạc quan nói: “Những trường học địa phương và khu mua sắm sẽ gần nơi người dân ở và cách nơi họ làm việc trung bình khoảng 7km. Lúc đó, con đường dành cho xe đạp sẽ có tác dụng”. Các nhóm vận động như Canterbury Spokes và Cycling in Christchurch đang đẩy nhanh kế hoạch và đưa nó vào thực tiễn thông qua việc tổ chức những ngày hội sửa xe hay những khóa đào tạo về các cung đường an toàn, trong khi những tổ chức cộng đồng thông qua giáo dục, thúc đẩy các lợi ích thiết thực nhất, cả về thể chất và tinh thần của việc đi xe đạp. Một số người dân địa phương còn lựa chọn xe đạp leo núi để di chuyển bởi những khuyến cáo về động đất từ thành phố. Ông Nicholas Kleinig, người đã được ICEcycles cung cấp một chiếc xe đạp leo núi, cho biết: “Vì sống ở nơi gần với khu vực đỏ [khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất] nên tôi cần một phương tiện nào đó thật bền, nặng và có thể giúp tôi vượt qua những con đường thô, gồ ghề. Điều tôi cần nhất đã thành sự thật, bởi tổ chức ICEcycles đã giúp tôi có được chiếc xe đạp đáp ứng yêu cầu của tôi”. Hiện nay, những chiếc xe đạp đã xuất hiện trở lại ở Christchurch. Có thể, thành phố rợp bóng cây này sẽ không bao giờ trở về những năm 1960 được nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó sẽ là nơi của những “tín đồ xe đạp thế hệ mới”.#


Christchurch New Zealand L o cated a sh o rt drive fr o m the r u gged r o u tes o f H anmer S prings, N ew Z ealand ’ s garden cit y is f u ll o f biking enth u siasts determined to get the cit y o n the m ove - text By David M a n n

W

ith a predominately flat terrain, mild climate and densely planned CBD, Christchurch has the makings of a modern biking metropolis.

In fact, the city was once home to a vibrant biking culture in the 60s and 70s, until the influx of cheap imported cars, strict helmet laws and urbanisation trends saw a steady decline in bike users and the transition to a car-dominated city. Between 1996 and 2006, the city recorded a marked rise in traffic congestion, according to the New Zealand Ministry of Transport. Meg Christie, founder of Inner City East Cycles (ICEcycles), an organisation dedicated to providing restored bikes to lowincome families, says: “We are the third fattest country in the OECD and only six per cent of people travel to work or school by bike,” she says, adding: “With the low number of bikes on the road, people are scared. There isn’t the critical mass that makes bike users feel safe.”

Tình nguyện viên Dirk De Lu đang sửa xe cho một sinh viên tại ngày hội sửa xe của ICEcycles. Ảnh do nhân vật cung cấp Volunteer mechanic Dirk De Lu trues a wheel for a student at an ICEcycles workshop

In spite of this, Christie says the city’s cycling culture is growing again. Thanks to a determined cluster of like-minded advocates, the city is slowly getting back on two wheels, aided by a booming network of cycling infrastructure. Last year, the Christchurch City Council unveiled a five-year plan to invest $68million in new cycle ways. The new cycling network aims to link suburban areas with educational, business and shopping districts as well as popular recreation areas. While the plan has copped some criticism, cycling advocates are optimistic the news will help revive the city’s love of bicycles. “Local schools and shopping areas are close to where people live and the average distance to people’s work places is about 7km. A cycle way would do a lot of good,” says Christie. While advocacy groups such as the Canterbury Spokes and Cycling in Christchurch are pushing to see the ambitious plan put into action, community organisations are also playing an important role in promoting the practical, physical and mental benefits of getting behind the handlebars. Free bike-fixing workshops and training courses to promote road-safety are also taking place across the city. Some locals, compelled by the city’s recent spate of earthquakes, are even opting for mountain bikes to navigate some of the city’s more rugged terrain. Nicholas Kleinig, who received a mountain bike from ICEcycles, says: “Living so close to the red zone [the area badly affected by the earthquakes] meant that I needed something that was durable, heavy and would cope with the rough roads.” “It’s great that these groups are helping people get onto bikes and get around the city,” he adds. While New Zealand’s garden city may never re-capture the full cycling swing of the 60s, it is pedaling its way towards a brighter future thanks a new generation of cyclists.#

MBike Vietnam 003-2014

| 53


Why I ride//Tôi Đạp Xe

Kristine & Geoff

những nghệ sĩ luôn chuyển động

Đối với cặp vợ chồng nghệ sĩ Kristine McCarroll và Geoff Levitus, đã có rất nhiều thay đổi kể từ khi họ đến Việt Nam vào năm 2005. Viết bởi Brenda Mat tick. Ảnh bởi Trần Huy Chiến.

Khi đó, nơi đây không có xe hơi và rất ít xe máy”, Geoff nói. “Xe đạp chiếm khoảng 60% lượng phương tiện giao thông. Đường phố bớt nhộn nhịp và không khí cũng trong lành hơn”. Mặc dù sinh sống tại Sydney, nhưng cặp đôi thường xuyên có mặt tại các phòng triển lãm ở Hà Nội. Họ nổi tiếng không chỉ bởi niềm đam mê của mình dành cho nghệ thuật, mà còn bởi niềm yêu thích được đạp xe qua các mê cung rộng lớn của những con phố hay ngõ hẻm ở Hà Nội. Nhưng cũng giống như đa số mọi người, cặp vợ chồng này cũng rất cẩn trọng khi đạp xe qua những con phố hỗn loạn ở Hà Nội. “Chúng tôi phải chịu cảnh ô nhiễm ở Hà Nội và tình trạng ùn tắc giao thông thì thật tồi tệ - nhưng nó không quá nguy hiểm bởi vì các phương tiện giao thông di chuyển khá chậm. Chúng tôi chưa bao giờ gặp tai nạn,” ông Geoff nói. Đối với Kristine, tình yêu của cô dành cho xe đạp có thể được hồi tưởng lại về thời thơ ấu ở Pháp. “Ở Pháp, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi luôn có một chiếc xe đạp,” Kristine nói. ‘Chiếc xe đạp đầu tiên của tôi được thiết kế để có thể điều chỉnh được khi bạn cao dần lên. Nó không có viền bánh răng nhưng tôi đã đạp xe đi khắp mọi nơi - Tôi có cá tính khá nổi loạn và chiếc xe đạp đã cho tôi sự tự do để khám phá và được trở nên độc lập’. Còn với Geoff, đạp xe đã trở thành một phần quan trọng trong những trải nghiệm của họ tại Việt Nam: “Xe đạp có giá rẻ, là một phương pháp tập thể dục tốt và rất

tiện để đi lại trong một thành phố không có đồi núi. Chúng không dùng xăng và không gây ô nhiễm”, ông nói. Hai vợ chồng ông gặp nhau khi đang học tại một trường nghệ thuật ở Sydney vào năm 2001. Sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, họ đã dần có một mối liên kết đặc biệt với đất nước này và bắt đầu đến du lịch thường xuyên hơn, đồng thời tạo ra nguồn cảm hứng sáng tạo và hợp tác trong các công trình và tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại, họ đang hợp tác với năm nghệ sĩ trẻ trên một dự án nghệ thuật mang tên “Juxtapositions” tại DocLab, Hà Nội, một công trình khám phá các khía cạnh khác nhau của nền văn hóa Việt Nam; từ thói quen ăn uống đa dạng của người miền Bắc và miền Nam Việt Nam, những tấm ảnh cũ được lưu trữ và các đoạn băng video; đến những khía cạnh khác hơn như thái độ của các gia đình đối với hôn nhân. Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của cặp vợ chồng này vào nền nghệ thuật địa phương. Trở lại vào tháng 2 năm 2011, Kristine và Geoff đã mở một triển lãm nghệ thuật có tên gọi “New Space Art Foundation” tại thành phố Huế. Dự án của cặp vợ chồng chủ yếu xuất phát từ nguồn vốn cá nhân và họ dự định sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2014. Và đối với việc đạp xe ở thời điểm hiện tại, Geoff nói: “Thực sự là việc đạp xe ở Sydney còn nguy hiểm hơn ở Hà Nội!”

“Juxtapositions” sẽ được mở tại Viện Goethe sau Tết âm lịch. Thông tin về triển lãm có thể xem trên trang web Hanoi Grapevine.#


Kristine & Geoff artists on the move

F o r artist c o u ple K ristine M c C arr o ll and G e o ff L evit u s, a l ot has changed since the y arrived in V ietnam in 2 0 0 5 . T ext by Brenda Mat tick. P h oto s by Huy Tran Chien.

There were no cars and very few motorbikes back then,” says Geoff. “Bicycles made up 60% of the traffic. The traffic was slower and the air was cleaner”.

While the couple is based in Sydney, they are also regular fixtures at Hanoi’s galleries. The couple is renowned not just for their passion for the arts, but their love of biking their way through Hanoi’s vast labyrinth of streets and alleyways. But like most people, the couple is cautious about pedaling their way through Hanoi’s chaotic streets. “We do suffer from the pollution here in Hanoi and traffic congestion is bad – but it isn’t so dangerous because the traffic is slow. We’ve never had an accident,” says Geoff. For Kristine, her love of bikes can be traced back to her childhood in France. ‘When I was a kid in France, I always had a bike,’ says Kristine. ‘My first bike was designed to be adjusted as you grew taller. It had no gears but I rode it everywhere – I was rebellious and my bike gave me the freedom to explore and be independent.’ For Geoff, biking has been an important part of their experience in Vietnam: “Bikes are cheap, good exercise and provide a very easy way to get around a flat city. They don’t use any petrol and don’t contribute to pollution.” The couple met while studying at an art school in Sydney back in 2001. After their first trip to Vietnam they developed a special bond with the country and began visiting frequently, drawing inspiration for artworks and collaborating on installations. Currently, they are working with five young artists on a collaborative installation project titled Juxtapositions at DocLab in Hanoi.

According to Geoff, Juxtapositions explores the comparison between different aspects of Vietnamese culture, ranging from the diverse eating habits of Northern and Southern Vietnam, to old archival photographs and video footage, to varying attitudes of families to marriage. This isn’t the couple’s first foray into the local art scene. Back in February 2011, Kristine and Geoff produced exhibitions at the New Space Art Foundation in Hue City. The couple’s projects are largely self-funded. They are due to return to Vietnam in 2014 and are hopeful that public funding of artistic ventures from the Australian government will afford them the opportunity to open the exhibition in person. And as for biking back home in the meantime Geoff says it is actually much more dangerous to ride bikes in Sydney than in Hanoi.

For more details on the Juxtapositions show, log on to the Hanoi Grapevine - www.grapevine.com.#

“It’s always stimulating working with young artists, especially with young Vietnamese artists – seeing their culture through their eyes,” says Kristine.

MBike Vietnam 003-2014

| 55


pic of the month//ảnh của tháng

Dạo phố mùa đông

getting high

 Photo by/ Ảnh bởi: Việt Phố Cổ

56 | MBike Vietnam 003-2014


huyện đảo Hoàng sa

quần đảo trường sa

Sản xuất tại Việt Nam - Made in Vietnam info@travalvai.com; score-hanoi@travalvai.com

Mbike 003  
Mbike 003  
Advertisement