Page 1

Code of Conduct จรรยาบรรณธุรกิจ

Otani Group


สาสน์จากประธานกรรมการ เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ภายใต้ภาวการณ์บริหารงานในธุรกิจที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัทจําเป็นต้อง มีการ ปรับปรุง การจัดการให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัทได้พยายามปรับปรุง การดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในการนี้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้สามารถพัฒนาการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไป อย่างโปร่งใส และสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผมในนามของกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก ท่านยึดถือปฏิบัติ ในนามกรรมการบริษัท ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตาม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจัง เพื่อพัฒนาและรักษาจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ดํารงอยู่คู่ กับบริษัทของพวกเราต่อไป

............................................................... (นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์) ประธานกรรมการ 02 กรกฎาคม 2555

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 1 จาก 21


คําจํากัดความ • “บริษัท” หมายถึง บริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษทั โอตานิ เรเดียล จํากัด • “OTANI GROUP” หมายถึง การกล่าวถึงบริษัท ทั้ง 2 แห่ง ที่ดําเนินการ ภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ ได้แก่ บริษัท ยางโอตานิ จํากัด กับ บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด • “จรรยาบรรณธุรกิจ” หมายถึง จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) • “กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษทั โอตานิ เรเดียล จํากัด • “ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการทัว่ ไป อนึ่ง ผู้บริหารนี้ จะรวมถึงผู้จัดการระดับ ฝ่าย/ ส่วน ของบริษทั ยางโอตานิ จํากัด และบริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด • “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส และบุตรของกรรมการบริษัท หรือพนักงาน • “คู่ค้า” หมายถึง ผู้จําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์/ สินค้า เพื่อใช้ในการผลิต ตลอดจนสนับสนุน เพื่อการ ผลิตของบริษัท • “คู่สัญญา” หมายถึง บุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งมีความผูกพันตามสัญญา เช่น ผู้จาํ หน่ายสินค้าที่ทาํ สัญญาซื้อขาย กับบริษัท ลูกค้า ที่ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น • “ลูกค้า” หมายถึง ผู้แทนขาย โรงประกอบ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัท แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกค้าประเภท “ตัวแทนจําหน่าย”, ลูกค้าประเภท “ผูใ้ ช้งาน” และลูกค้าประเภท “โรงประกอบ” • “ผู้ค้า/ ผู้ขาย” หมายถึง ผู้จําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ที่จัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์/ สินค้า หรือบริการ ให้กับบริษัท • “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น • “ระบบบริหารแบบบูรณาการ” หมายถึง ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล สําหรับยานยนต์, ระบบบริหารคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ระบบการจัดการด้านพลังงาน และอื่น ๆ ที่บริษัทฯ นํามาปฏิบัติ

• “เอกสารควบคุมตามมาตรฐาน” หมายถึง เอกสารที่ใช้ภายใต้ระบบบริหารแบบบูรณาการ อันได้แก่ ขั้นตอน ปฏิบัติงาน (Procedure), วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารสนับสนุน (Support Document) ที่ได้ จัดทําขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 2 จาก 21


นโยบายการกํากับดูแลกิจการ OTANI GROUP ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม นโยบายว่า ด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้ปรับปรุงและผ่านความเห็นชอบแล้วนั้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยบริษัทจะ ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ อย่างสม่ําเสมอ และจะปรับปรุงรายละเอียดนโยบายให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต OTANI GROUP มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภทโครงผ้าใบเฉียง (BIAS) ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภทโครงเส้นลวดใยเหล็ก (RADIAL) สําหรับยางรถ โดยสาร ยางรถบรรทุก ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ ทั้งนี้ บริษทั ได้แสดงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดมั่นใน คุณธรรม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบตั ิตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจทีด่ ีที่สังคมทัว่ ไป ยอมรับ จะช่วยให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน OTANI GROUP มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี สนับสนุนหลักการ การ แข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และให้ความสําคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ได้กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงนโยบายและ หลักปฏิบตั ิที่พึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องใช้ดุลยพินิจ และจิตสํานึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ OTANI GROUP ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ 1. 2. 3. 4. 5.

มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability) มีความโปร่งใส่และเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders) ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 3 จาก 21


สารบัญ หลักการกํากับดูแลกิจการของ OTANI GROUP

หน้าที่

หมวดที่ 1 การกํากับดูแลกิจการ 1.1 ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ

5

1.2 ค่านิยมขององค์กร

6

1.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

6

1.4 หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

10

หมวดที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ 2.1 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การตรวจสอบและการเปิดเผยสารสนเทศ

13

2.2 นโยบายที่สําคัญของ OTANI GROUP 2.2.1 นโยบายด้านการผลิต

14

2.2.2 นโยบายด้านวิศวกรรม และซ่อมบํารุงทรัพย์สิน

15

2.2.3 นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน

15

2.2.4 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

15

2.2.5 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

2.2.6 นโยบายด้านการบัญชี

17

2.2.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน

17

2.2.8 นโยบายเรื่องผลประโยชน์ทขี่ ัดกัน

18

2.2.9 นโยบายเรื่องการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

19

2.2.10 นโยบายด้านการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน

19

2.2.11 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

20

2.2.12 นโยบายด้านความเป็นกลางทางการเมือง

23

2.2.13 นโยบายที่แสดงถึงการไม่เข้าร่วมในการกระทําที่ฉ้อโกง หลอกลวง โดยสื่อสารต่อ ผู้บริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นจริง และปฏิบตั ิได้จริง 2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

23 24

หน้า 4 จาก 21


หมวดที่ 1 การกํากับดูแลกิจการ 1.1 ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ OTANI GROUP มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจเชิงบูรณาการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภทโครง ผ้าใบเฉียง (BIAS) ที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภทโครงเส้นลวดใย เหล็ก (RADIAL) สําหรับยางรถโดยสาร ยางรถบรรทุก ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ ที่ต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตที่ยั่งยืน สามารถ เพิ่มมูลค่าแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ ความปลอดภัยในการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน การมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การมีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนระบบบริหารงาน และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิ บาล ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ พร้อมกับส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ ไปกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ในการนี้ มุ่งหวังที่จะ • • • •

ดํารงสถานะเป็นนําการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ เอื้อประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ ขยายขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการ ภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผูผ้ ลิตยางรถยนต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยทีมงาน ที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน

จึงเป็นความรับผิดชอบ และหน้าที่ของบุคลากรทั้งหมดของบริษัท นับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้อง บริหารจัดการและดําเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างคุณค่าขององค์กรให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียต่อบริษัท ทุกๆ ฝ่าย เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียต่อบริษัท อย่างยั่งยืน OTANI GROUP จึงได้กําหนดอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นแนวปฏิบตั ิ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมั่นในคุณภาพของคน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคณ ุ ค่ายิ่ง พนักงานมีความสามารถ เป็นมืออาชีพ มีทัศนคติ ที่ดีต่อบริษัท และเพื่อนร่วมงาน ทํางานเป็นทีมมีจริยธรรมที่ดี หมั่นคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น และมีความเป็น เจ้าของ เพื่อ ผลักดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงตลอดไป 2. เรียนรูเ้ พื่อความเป็นเลิศท่ามกลางกระแสของโลกด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีการแข่งขันสูง และมีการ เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา บริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ในโลกของความเปลี่ยนแปลงนีไ้ ด้ บุคลากรของ OTANI GROUP ต้องมีความพร้อมที่จะรับวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ยึดมั่นความเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มสี ่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่ายเป็นสําคัญ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4. โปร่งใสตรวจสอบได้การดําเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริต และเป็นธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพ การดําเนินการทุกขัน้ ตอนมีความโปร่งใส และพร้อมทีจ่ ะรับการตรวจสอบตลอดเวลา

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 5 จาก 21


1.2 ค่านิยมขององค์กร (Corporate Values) OTANI GROUP ได้กําหนดค่านิยมขององค์กร เพื่อผลักดันให้การดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธ กิจ (Mission) ที่กําหนดไว้ วิสัยทัศน์ (Vision) การเป็นผูป้ ระกอบกิจการของคนไทย ที่สามารถผลิตยางเรเดียล (Radial Tire) โครงเส้นลวดใยเหล็ก (RADIAL) ประเภทยางรถบรรทุก ยางรถอุตสาหกรรมหนักแห่งแรกของประเทศไทย การเป็นผู้นาํ ในการผลิตยาง Off The Road (OTR) ในประเทศไทย สร้างคุณค่าต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พันธกิจ (Mission) เพิ่มกําลังการผลิตยาง Off The Road (OTR) ให้ได้ 500 เส้น/ วัน ภายในปี 2556 เพิ่มผลผลิตยาง ให้ได้ 2,500 เส้น/ วัน หรือมีน้ําหนักผลผลิตที่ 90 ตัน/ วัน ภายในปี 2556 ร่วมกับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้อย่างน้อยปีละ 5 ขนาด ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยลดยางชํารุดสาเหตุจากการผลิต ให้ไม่เกิน 1% เมื่อเทียบกับยอดขาย ลดการใช้พลังงาน ต่อผลผลิตรวม 10% ทุกปี

1.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน OTANI GROUP ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนควรได้รับการยอมรับ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และปฏิบตั ิต่อผู้อื่นด้วย ความเสมอภาค เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอัน เนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคมหรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ การ กีดกันแรงงาน ทั้งนี้ได้หมายรวมถึงการปฏิบัตติ ่อเด็กและเยาวชนตามหลักปฏิบัติสากล อาทิ เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ ภายใต้สิทธิในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันหมายรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อันเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เสรีภาพจากการถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว การทรมาน หรือลงโทษทางร่างกาย เสรีภาพแห่ง การชุมนุมและสมาคมเสรีภาพแห่งความคิด ความเชื่อและการนับถือศาสนา เสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบตั ิอย่างดีที่สุดต่อคู่ค้าทีม่ ีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้ง มุ่งมั่นที่จะติดตามการปฏิบตั ิงานที่ยึดมั่นในจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยจะดําเนินการติดตามทวนสอบการปฏิบตั ิในระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระทําในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.3.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น • บริษัท ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบตั ิอย่าง เท่า เทียมกันทุกราย และละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็นการจํากัดสารสนเทศของบริษัท • บริษัท ได้จัดสรรเวลาให้เพียงพอกับการประชุมของผู้ถือหุ้น • บริษัท จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท • บริษัท จะรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน สม่ําเสมอ และครบถ้วนตาม ความเป็นจริง OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 6 จาก 21


1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย • บริษัท จะตระหนัก และให้ความมัน่ ใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของ OTANI GROUP จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ • บริษัท จะรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มสี ่วนได้เสียได้รับการดูแล และคํานึงถึงเป็นอย่างดีใน การตัดสินใจดําเนินงานของ OTANI GROUP • บริษัท จะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีสว่ นได้เสียของ OTANI GROUP ให้ครบถ้วนและกําหนดลําดับความสําคัญ ให้เป็น ข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือทําให้การดําเนินกิจการของ OTANI GROUP ต้องล้มเหลว หรือไม่ สําเร็จในที่สุด 1.3.3 ผู้มีส่วนได้เสีย 1.3.3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น OTANI GROUP จะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่ มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท ในระยะยาว ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัท จึงได้กําหนด แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซือ่ สัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อ ผู้ถอื หุ้นทุก ราย • บริหารธุรกิจของบริษัท โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ • บริษัท จะไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ OTANI GROUP • บริษัท จะรายงานสถานภาพ และแนวโน้มในอนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วน ตามความเป็นจริง • บริษัท จะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ OTANI GROUP ซึ่งยังไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะ • บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก 1.3.3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า OTANI GROUP มีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ ุ ภาพ ตามความต้องการของลูกค้า จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัตไิ ว้ดังนี้ • บริษัท ทําการผลิต “ผลิตภัณฑ์” ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง และทันต่อ เหตุการณ์ • บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ • ไม่กําหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ผูกพันลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข • รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่นําความลับของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผูอ้ ื่นโดยมิ ชอบ

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 7 จาก 21


1.3.3.3 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ OTANI GROUP คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจ ในการแข่งขันทางธุรกิจ OTANI GROUP จะยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ • ความสัมพันธ์กับคู่คา้ - บริษัท จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต - บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด - กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา แนว ทางแก้ไขปัญหา ด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล • ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า - บริษัท จะประพฤติปฏิบัตติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม - บริษัท จะไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูล ความจริง • ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ - บริษัท จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด - บริษัท จะรายงานฐานะทางการเงินของ OTANI GROUP แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ - บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันพิจารณา หาแนวทางแก้ไขปัญหา 1.3.3.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน OTANI GROUP ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้าง วัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงานใน การปฏิบัติงานกับ OTANI GROUP ด้วยความมั่นคงในอาชีพ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัตไิ ว้ดังนี้ • บริษัท จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน • บริษัท จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน • การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานกระทําด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่ บนพื้นฐานของความรูค้ วามสามารถ ความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของพนักงาน • ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ําเสมอ โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง • บริษัท จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงาน ของพนักงาน • ปฏิบัตติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ ต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ 1.3.3.5 ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม OTANI GROUP ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประชาชน รวมถึงให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด เพื่อประโยชน์ต่อ ชนรุ่น หลัง ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกําหนด แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ • ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 8 จาก 21


• จัดให้มีระบบในการรับข้อร้องเรียน ข้อแนะนํา ในการร้องทุกข์เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดําเนินการ ตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข พร้อมแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ในเวลาที่ เหมาะสม • ปลูกฝังจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง • เป็นผู้นําในการส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กํากับดูแล • ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านการทําโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถและเหมาะสมที่ สามารถทําได้ 1.3.3.6 ความรับผิดชอบต่อหน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง OTANI GROUP จะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความ ปลอดภัย แรงงาน พลังงาน การจัดการด้านภาษีอากร และบัญชีรวมทั้งประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัตดิ งั นี้ • พนักงานทุกระดับ จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และไม่ ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้นๆ • ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกีย่ วข้อง เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ เสมอ พนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก • ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ/ ข้อบังคับ ของบริษัท ให้ เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง • สร้างความสัมพันธ์ที่ดโี ดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เพื่อ ประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม

1.4 หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 1.4.1 กรรมการและผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของ OTANI GROUP อย่างโปร่งใสมีคณ ุ ธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและ ระเบียบของบริษัท ดังต่อไปนี้ • กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท • กรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียอื่น และรักษา ภาพลักษณ์ • กรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่าง เคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท • กรรมการมีบทบาทสําคัญในการควบคุม และตัดสินใจเรื่องนโยบายรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อจัดการบริการ จัดการ และการทํางาน ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อกันและกัน ในการดําเนินงานตาม วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท โดยกรรมการควรให้อํานาจผู้บริหารในการดําเนินงานอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นํา การดําเนินงานดังกล่าวอย่างไม่มีเหตุผลอันควร OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 9 จาก 21


• กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มสี ว่ นได้เสียในกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็น การแข่งขันกับ OTANI GROUP ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม • กรรมการ และผู้บริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตน ต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง • ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ • ไม่ใช้ความลับของ OTANI GROUP ในทางที่ผิด • ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของ OTANI GROUP • ไม่มผี ลประโยชน์ในการทําสัญญาของ OTANI GROUP • กรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน ในภายหลัง • กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบจากการทํางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม • กรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ต้องแจ้งต่อ OTANI GROUP โดยไม่ชักช้าในกรณีตนมีแนวโน้ม หรืออยู่ระหว่าง การทํารายการกับคู่ค้าที่ตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญในกิจการ • กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบคุ คลในครอบครัว เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือทําธุรกิจกับ OTANI GROUP ไม่ว่ากระทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น • กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่มผี ลบั่น ทอนผลประโยชน์ของ OTANI GROUP หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดๆ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือของผู้อื่น • กรรมการและผู้บริหาร ต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้อง ดําเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีของ OTANI GROUP • กรรมการและผู้บริหาร ต้องมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระทําการที่อยู่บนพื้นฐานของความ ถูกต้อง 1.4.2 พนักงาน OTANI GROUP ดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นจึงจําเป็นต้องธํารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคณ ุ ธรรมเพื่อรักษาคุณลักษณะดังกล่าว ให้มั่นคงสืบไป OTANI GROUP จึงกําหนดข้อพึงปฏิบัติของ พนักงาน ดังต่อไปนี้ • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของ OTANI GROUP โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ • รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ OTANI GROUP อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสาร อันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ OTANI GROUP (อ้างอิง นโยบายด้านการรักษาความลับในหมวดที่ 2 ) • เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น หลีกเลี่ยงการนําเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัว และเรื่องอื่นๆไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์ โดยรวมของ OTANI GROUP • ไม่กล่าวร้ายหรือกระทําการใดๆ อันนําไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของ OTANI GROUP หรือของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ OTANI GROUP • รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้าํ หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง กันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของ OTANI GROUP โดยรวม • พึงปฏิบัติต่อผูร้ ่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดไี ม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบตั ิงานของ ผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบ อ้างเป็นผลงานของตนเอง OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 10 จาก 21


• ประพฤติ ปฏิบตั ิ และพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ OTANI GROUP อยู่เสมอ โดยศึกษาหา ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัตงิ าน • ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ OTANI GROUP • ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนา องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ • หลีกเลี่ยงการให้และ/หรือรับสิ่งของ การให้และ/หรือรับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้า หรือผู้มสี ่วน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ OTANI GROUP เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรมของ OTANI GROUP หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้ ับพึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รับในรูปของ เงินหรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกินกว่า 3,000 บาท ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน (อ้างอิง นโยบายเรื่องการให้หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในหมวดที่ 2) • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ โดยการกระทําดังกล่าวก่อให้ เกิดความเดือดร้อน รําคาญ หรือ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่บั่นทอนกําลังใจ พนักงานมีหน้าที่ต้องดูแลความประพฤติของ ตนให้ปลอด จากการกระทําใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศ พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าพฤติกรรมบางอย่าง อาจจะมีลักษณะ เป็นการคุกคามทางเพศได้ โดยไม่เจตนา พนักงานที่เชื่อว่าตนเองกําลังถูกคุกคาม ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม หรือมี เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นให้ร้องเรียนต่อผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้กรรมการ และผูบ้ ริหารจะประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างแก่พนักงานให้ยึดถือปฏิบัติ

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 11 จาก 21


หมวดที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ 2.1 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การตรวจสอบ และการเปิดเผยสารสนเทศ 2.1.1 รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและการตรวจสอบ • บริษัท จัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ โดยจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชี ซึ่งเป็นที่รับรองโดยทั่วไป • บริษัท ต้องจัดให้มีการทํางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงาน ประจําปีของบริษัท • บริษัท ควรทํารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจําปี • บริษัท ควรเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ OTANI GROUP โดยสรุปในลักษณะที่เข้าใจ ได้ง่าย ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท • บริษัท จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการบริหารที่จําเป็นในการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กรรมการต้องการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ 2.1.2 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตาม มาตรฐาน กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบทานควรครอบคลุมในทุกเรื่อง ซึ่งรวมไปถึงการ ควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (Compliance Control) การจัดการความเสีย่ งและการให้ ความสําคัญต่อรายการทีผ่ ิดปกติทั้งหลาย 2.1.3 กรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี • บริษัท จะจัดให้มรี ะบบที่เป็นทางการและโปร่งใส ในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน OTANI GROUP โดยมีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง • ผู้สอบบัญชีจะยืนยันความเป็นอิสระ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสํานักงานสอบบัญชีของตนเพื่อให้ความมั่นใจถึง ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี • ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอื่นที่กรรมการออกควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว • กรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน • ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผสู้ อบบัญชีควรเปิดเผยแยกกันในงบการเงิน เพื่อเพิ่มความ โปร่งใสของความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี 2.1.4 การเปิดเผยสารสนเทศ • กรรมการและผู้บริหาร ต้องมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระทําการที่อยู่บนพื้นฐานของความ ถูกต้อง • สารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทําขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัดเข้าใจง่ายและโปร่งใส โดยเปิดเผยสารสนเทศ อย่างสม่ําเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนในข้อเท็จจริง ของ ข้อมูลข่าวสารของ บริษัท OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 12 จาก 21


• หลีกเลี่ยงที่จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัท หรือสร้างความรําคาญต่อ ผู้อื่น หรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม • ไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่น ๆ โดยมิชอบ

2.2 นโยบายที่สําคัญของ OTANI GROUP 2.2.1 นโยบายด้านการผลิต OTANI GROUP มีความมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภทโครงผ้าใบเฉียง (BIAS) ที่มี ขนาดใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ประเภท โครงเส้นลวดใยเหล็ก (RADIAL) สําหรับยางรถโดยสาร ยางรถบรรทุก ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ ทั้งทางด้านธุรกิจ และให้ ผลตอบแทนสูงสุด ควบคูไ่ ปกับการรักษาคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องโดย มีแนวทางดําเนินงานดังนี้ • จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทําไว้ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ และข้อจํากัดของกระบวนการ ผลิต ตลอดจนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ • จัดให้มีการกําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator, KPI) ในทุกระดับขั้นการทํางานพร้อม กับจัดทําแผนงานรองรับการทํางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ เป็นประจําทุกปี • ควบคุมดูแลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบ และจัดทํา รายงานอย่างต่อเนื่อง • ป้องกัน ควบคุมอัตราเสี่ยง และผลกระทบด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในทุก ขั้นตอนของกระบวนการผลิต • ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้รับเหมามีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ ทั้งทางด้านธุรกิจ คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม • ให้มีการศึกษา และเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ • ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําเอกสารควบคุมตามมาตรฐาน ของบริษัท ที่จําเป็นของแต่ละหน่วยงาน/ พื้นที่/ แผนก เพื่อให้การทํางานทุกขั้นตอน เป็นไปอย่างมีระบบ และมีการทบทวนทุกครั้ง ที่มีการเปลีย่ นแปลงวิธีการ ปฏิบัติงาน / เพิ่มกระบวนการการทํางานใหม่ ๆ เพื่อให้วิธีการทํางานสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคนิคและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2.2.2 นโยบายด้านวิศวกรรมและซ่อมบํารุงทรัพย์สิน ฝ่ายวิศวกรรมของ OTANI GROUP จะส่งเสริมพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ําค่าของบริษัท ให้ได้รับการ ฝึกอบรม และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทํางานสูงสุด เพื่อนํามาพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยคํานึงถึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ • ส่งเสริมให้พนักงาน ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทํางานร่วมกันในแผนก และฝ่ายอื่น ๆ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของการทํางานและความมั่นคง ปลอดภัยของบุคลากร และทรัพย์สินของบริษัท • ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบบริหารแบบบูรณาการ ที่บริษัทนํามาพัฒนาใช้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าใน OTANI GROUP และตระหนักถึงคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม • ดําเนินการเพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ โดย คํานึงถึงความมั่นคง และ ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และ ลดเวลาการ Break Down เครื่องจักร โดยการวัดผลด้วยดัชนีวัดผลการดําเนินการ (KPI: Key Performance Indicator) OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 13 จาก 21


2.2.3 นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน OTANI GROUP ยึดถือนโยบายทีจ่ ะดําเนินการให้รายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และ เป็นประโยชน์สูงสุด • กรรมการ ผู้บริหาร หรือผูส้ อบบัญชีของ OTANI GROUP หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นถึง ความเหมาะสมของ ราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ • กรรมการ ผู้บริหาร จะต้องปฏิบัตติ ามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของ OTANI GROUP ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 2.2.4 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า หรือรับเหมา ของ OTANI GROUP มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และรัดกุม บริษัทจึงกําหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้ • การจัดซื้อจัดจ้าง เช่า หรือรับเหมา จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของ OTANI GROUP สูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ (Quality) การส่งมอบ (Delivery) ราคา (Price) การบริการ (Service) ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น (Premium Freight) รวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดและ/ หรืออนุรกั ษ์พลังงาน ตามนโยบายระบบบริหารแบบบูรณา ของบริษัทด้วย • OTANI GROUP จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้า ซึ่งในการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า หรือรับเหมา จะต้อง คํานึงถึงผลประโยชน์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ทรัพย์สินของ OTANI GROUP และ ความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ • ดําเนินการโดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ของ OTANI GROUP ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และต้องรักษาความลับของคู่ค้าโดยเคร่งครัด • สนับสนุน ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อะไหล่ อุปกรณ์ และบริการ ใน ท้องถิ่น • ต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และสม่ําเสมอ • มีการวางแผนการดําเนินการล่วงหน้าที่ดีเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่า หรือรับเหมาอย่างเร่งด่วนหรือโดย ปราศจากการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร • ดําเนินการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุม และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของวิทยาการ และเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้ทันทีเสมอ 2.2.5 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ OTANI GROUP มีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้พนักงาน และผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน ประกอบด้วยวงจรเครือข่าย การสือ่ สารข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของ บริษัท อย่าง มีประสิทธิภาพ และไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกีย่ วข้องโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ และประสิทธิผลทางธุรกิจของ OTANI GROUP โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ • นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ให้ครอบคลุมทุกด้านของการปฏิบัติงาน พร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย โดยตระหนักถึงระบบบริหารแบบบูรณาการ • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้นํามาเพื่อส่งเสริมกิจการของ OTANI GROUP พนักงานจะต้องไม่กระทําเพื่อ ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิด จริยธรรม และศีลธรรมอันดี • ข้อมูลที่ได้บันทึก และเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ๆที่ จะต้องดูแล มิให้เกิดความเบี่ยงเบนความผิดทางกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 14 จาก 21


• การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานนั้น ให้คํานึงถึง Software ที่เป็นมาตรฐาน เป็นประการแรก ก่อนที่ จะทําการพัฒนา Software ภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ยกเว้นบางระบบงานที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) หรือระบบงานที่ต้องการความเฉพาะเจาะจงกับงานนั้น ๆ • เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การนําเครื่องมือและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ จะต้องสอดคล้องกับหลักการ และมาตรฐานที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนด • เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สําคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจาก ภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของ OTANI GROUP ดําเนินต่อไปได้อย่าง ต่อเนื่องโดยมีผลกระทบน้อยทีส่ ุด 2.2.6 นโยบายด้านการบัญชี OTANI GROUP ให้ความสําคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุผลและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น จึง จําเป็นอย่างยิ่งที่ บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัตติ ามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการเงิน และการควบคุม ภายใน รวมถึงข้อกําหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 2.2.6.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มี ข้อจํากัดหรือยกเว้นบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นไปตามระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ของบริษัท เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจ จะต้องครบถ้วนและผ่านการ ตรวจสอบทีเ่ หมาะสม 2.2.6.2 รายงานทางการบัญชีและการเงิน รายงานทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลทีเ่ ป็น สาระสําคัญเพียงพอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานทีเ่ ป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการ บัญชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน รายการทางธุรกิจ ในขั้นตอนต่าง ๆ 2.2.6.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามการ ทบทวน กฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทําบัญชี และบันทึกทาง การเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่น ๆ ของตน โดย ต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดําเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 2.2.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน OTANI GROUP มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท มีการดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและเหมาะสม มีระบบการ ควบคุม ภายใน โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานที่ดี และมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่ พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับ OTANI GROUP ได้ และพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรูส้ ึกร่วมในอันที่จะ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ OTANI GROUP ประเมิน และตรวจสอบการทํางานได้ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 15 จาก 21


• กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับชั้นที่จะต้องดูแล และตรวจสอบระบบ การ ทํางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบ การควบคุม ภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําคู่มือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน เป็นบรรทัด ฐานสําหรับการดําเนินกิจการในส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยถือปฏิบัตติ ามนโยบายบริหารงานแบบบูรณา การของบริษัท • แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน เป็นแนวทางที่จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้วยการลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดย OTANI GROUP ต้องการให้พนักงานทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในการประเมิน และควบคุม ความเสี่ยง โดยทั่วกัน เพื่อ ช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 2.2.8 นโยบายเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน OTANI GROUP ดําเนินธุรกิจ อยู่บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัวของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้อง ปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัท อย่างสุดกําลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลา ในงานไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ OTANI GROUP การนําข้อมูลทีไ่ ม่พึงเปิดเผยของ OTANI GROUP ไปเปิดเผยให้บุคคลอื่นอันนําไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อ ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูล กิจกรรมการดําเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของ OTANI GROUP เป็นต้น OTANI GROUP มีนโยบายที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ขณะเดียวกันก็จะให้มี การ จํากัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในเรื่องต่างๆ OTANI GROUP จึงกําหนดข้อพึงปฏิบัติดังนี้ 1. การลงทุนทั่วไป บุคลากรทุกระดับ ครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด ไม่ควรเป็น ผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์จาก บริษัทคู่แข่งหรือ กิจการใดๆ รวมถึงลูกค้า ผู้ค้า/ ผู้ขาย ที่บริษัท ติดต่อธุรกิจด้วย 2. การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ OTANI GROUP ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัท คนใด มีบุคคลในครอบครัว เป็น พนักงาน หรือเจ้าของกิจการที่เป็น ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่งและบุคลากรของบริษัท ผู้นั้นมีส่วนร่วม ตัดสินใจใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน 3. สิ่งบันเทิงและของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ตั๋วอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่การงาน ของตนในบริษัท หรืออาจจะทําให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขัดกัน 4. การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับตําแหน่งใด ๆ ผู้บริหาร พนักงานสามารถเข้า ร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลที่ดี มีหลายกรณีที่บริษัท ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภาย นอก เพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้น ช่วยขยายการมองการณ์ไกล และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซึ่งจะช่วยปรับปรุง การทํางานของบุคลากร ให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทยิ่งขึ้น บุคลากรที่จะรับงานในสถาบันวิชาชีพ เป็นวิทยากร งาน บริการสาธารณะหรือการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นต้น โดยบุคลากร ผู้นั้นจะต้องได้รับ อนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ก่อนรับงานหรือตําแหน่งดังกล่าว บุคลากรที่ได้รับอนุมัติแล้ว ควรระลึกเสมอว่า จะต้องไม่นําเอา OTANI GROUP หรือ ตําแหน่งของตนในบริษัทไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ ได้รับ อนุมัติให้ทําเช่นนั้นได้ด้วย สําหรับค่าตอบแทนที่ได้รับจากการที่ไปเป็นวิทยากรนอกสถานที่ให้นําเงินค่าตอบแทน ดังกล่าวมาไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ หรือใช้สําหรับซื้อของขวัญให้กับ พนักงานในฝ่ายฯ เป็นต้น OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 16 จาก 21


2.2.9 นโยบายเรื่องการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันจะนําไปสูผ่ ลประโยชน์ที่ขัดกัน หรือการเลือกปฏิบตั ิ อันอาจจะทําให้เกิด ความเสียหายต่อการดําเนินการของ OTANI GROUP จึงกําหนดนโยบายในเรื่องการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด ดังต่อไปนี้ 1. ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือ ครอบครัว เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 2. ในกรณีที่ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ OTANI GROUP มอบของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ บุคลากรทุกระดับ และ/ หรือ ครอบครัว ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลําเอียงหรือ ลําบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ บริษัทขอให้ทุกคน ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม หากไม่แน่ใจก็ให้ขอ คําแนะนําจากผู้บังคับบัญชาของตน 3. ของขวัญที่มอบให้แก่ OTANI GROUP และมีคณ ุ ค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สาํ คัญๆ ของบริษัท เช่น เมื่อมีการ ลงนามสัญญาร่วมทุนต่าง ๆ ของบริษัท เมื่อมีการรับรางวัลต่าง ๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรม ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญาตให้บคุ ลากรทุกระดับรับแทน OTANI GROUP ได้ และให้จัดเก็บของขวัญเหล่านั้นไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่บริษัทกําหนดไว้ หรือผู้บังคับบัญชาของตน หรือผู้จัดการทั่วไป ระบุ/ แจ้งให้นําไปจัดเก็บ 4. ในทางกลับกันบุคลากรทุกระดับ พึงใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่องค์กรหรือ บุคคลใด ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และการบริจาค หรือช่วยเหลือสังคมหรือการกีฬา ในลักษณะที่ไม่ เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือยสุรยุ่ สุร่าย 5. ห้ามพนักงานมอบของขวัญแก่ผู้บงั คับบัญชา และผูบ้ ังคับบัญชาจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับ ของขวัญจากพนักงาน ที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่ กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน แต่ ต้องมีราคา หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 6. กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการรับทั้งจากในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่มีมลู ค่าเกิน กว่า 3,000บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่จําเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รับจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และถ้าผู้บังคับบัญชา เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผรู้ ับยึดถือไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้รับต้อง ส่งมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์นั้นตกเป็นของ OTANI GROUP ทันที 2.2.10 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน บุคลากรทุกระดับของบริษัท พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อัน นําไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ ความลับ ทางการค้า สูตรการผลิตต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท การป้องกันข้อมูลประเภทนี้ มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของ บริษัท รวมทั้งมีความสําคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไป ในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของ OTANI GROUP จึงกําหนดให้มีนโยบายเกีย่ วกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในดังนี้ 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สญ ั ญา และข้อตกลงที่ OTANI GROUP มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้ บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท และคูส่ ัญญา 2. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบ เท่าที่พนักงาน พึงได้รับมอบหมายเท่านั้น 3. ข้อมูลที่สําคัญของ OTANI GROUP ก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและ กรรมการ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอง หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้ให้หรือผูต้ อบ 4. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย 5. จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัท ภายในฝ่าย/ แผนกของตน อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลภายในทีส่ ําคัญของบริษัท เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่ามาตรการ และระบบควบคุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงทีส่ ําคัญของบริษัทด้วย OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 17 จาก 21


6. ให้ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลําดับขั้นต่าง ๆ จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มี การรั่วไหลของข้อมูล และข่าวสารที่สําคัญของบริษัท ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชา ของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท พนักงานที่เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารทีส่ ําคัญของบริษัท ออก สู่บุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 2.2.11 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล OTANI GROUP ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญ และมีคุณค่ายิ่งต่อความสําเร็จ ความก้าวหน้า และ ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทจึงมุ่งดําเนินการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน ให้มีความเป็นเลิศ พัฒนา บุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทํางานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการการทํางาน ในระดับเทียบเคียงได้ กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้ง สร้าง บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ องค์ประกอบของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้แก่ 2.2.11.1 การสรรหาทรัพยากรบุคคล OTANI GROUP ถือเป็นนโยบายที่จะให้มีความมั่นคง ในการจ้างงานสําหรับพนักงานของบริษัท โดย คํานึงถึงความจําเป็นของตําแหน่งงานตามแผนอัตรากําลัง การเปิดโอกาสให้พนักงาน ภายในบริษัท ที่มี ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่ต้องการก่อน และให้ความยุติธรรม เพื่อคัดเลือก ผู้ที่มี พื้น ฐานความรู้ มีความสามารถและทัศนคติที่ดี บรรจุในตําแหน่งว่างที่บริษัทต้องการรับเข้าทํางาน 2.2.11.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล OTANI GROUP จะพยายามพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมการหมุนเวียน ตําแหน่งงาน และด้านข้อมูล ตลอดจนทางเลือกทีเ่ หมาะสมตามทักษะ ความสามารถ ของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ใช้ ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อันจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน และบริษัท 2.2.11.3 การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานและสวัสดิการต่าง ๆ - OTANI GROUP มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นในภายในพื้นที่ โดยมีการสํารวจและเปรียบเทียบอย่างสม่ําเสมอ เงินเดือนของพนักงานจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสําคัญของตําแหน่งงาน และความรับผิดชอบ การ ขึ้นเงินเดือน ในกรณีปกติ จะวัดจากผลงานของพนักงาน และความเหมาะสม ของฐานะการเงินของ บริษัท - OTANI GROUP อาจมีความจําเป็นที่ต้องให้พนักงานทํางานล่วงเวลาในบางครั้ง โดยจะพิจารณาตามความ จําเป็นจริง ๆ เพราะบริษัท ไม่สนับสนุนให้พนักงานต้องทํางานล่วงเวลาแทนที่จะได้พักผ่อนร่างกายและ จิตใจ การทํางานล่วงเวลาแต่ละครั้งจะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบของบริษัท - เพื่อให้พนักงาน และครอบครัวมีคณ ุ ภาพชีวิตที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัทได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น หอพักพนักงาน และที่ออกกําลังกายต่าง ๆ ตลอดจน สโมสร และ สิ่งอํานวย ความสะดวก และสันทนาการอื่น ๆ ให้แก่พนักงานและครอบครัว อย่างเหมาะสม

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 18 จาก 21


-

OTANI GROUP ต้องการให้พนักงานมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และ เมื่อสิ้นสุดความเป็นพนักงานแล้ว โดยได้จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ ซึง่ เป็นการสะสมทรัพย์ร่วมกัน ระหว่างพนักงานและบริษัท อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการเงินบําเหน็จ เมื่อออกจากงานตามเกณฑ์อายุ งาน นอกจากนี้บริษัท ยังได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับพนักงานเพื่อให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา หรือในกรณีจาํ เป็นฉุกเฉินต่าง ๆ

2.2.11.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน OTANI GROUP มีเจตนารมณ์ที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้นเงินเดือนประจําปี จะใช้เกณฑ์การประเมิน ผลงานดังกล่าวเป็น บรรทัดฐาน ความก้าวหน้า ในเงินเดือนของพนักงานย่อมขึ้นอยู่กับ ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของพนักงานที่ จะได้รับการเลื่อนขั้น 2.2.11.5 วินัยและโทษทางวินัย OTANI GROUP มีเจตนาที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเข้าใจดีความเห็นใจ และด้วย ขันติธรรม อย่างไรก็ดี บริษัทจําต้องรักษาไว้ซึ่งความมีวินัยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงาน ทุกคน ภายในขอบเขตอันสมควร ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการรักษาความสงบ ในการพิจารณามาตรการทาง วินัย นั้น จะกระทําโดยยึดหลักให้มีการสอบสวน แสวงหา ข้อเท็จจริง สถานที่แวดล้อมแต่ละกรณี โดยตั้งอยู่ บนรากฐาน ของความยุติธรรม บริษัทเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการทางวินัย ก็เพื่อให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้ สอดคล้องกับกฎ ระเบียบบริษัททีม่ ีอยู่ และเพื่อแก้ไขการประพฤติปฏิบัติที่ผดิ ให้ถูกต้อง 2.2.11.6 วิธีการร้องทุกข์ OTANI GROUP จะจัดสภาพการทํางานโดยทั่ว ๆ ไปภายในบริษัทให้เป็นไปโดยชอบธรรม สอดคล้องกับ ความประสงค์ของพนักงาน ไม่เกิดข้อขัดแย้งอย่างใด ๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทได้ดาํ เนินการในการจัดทําระบบรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงความรูส้ ึกของพนักงานโดย ละเอียด รวดเร็ว และฉับพลัน ฉะนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากพนักงาน ในการแจ้งข้อขัดแย้ง ร้องทุกข์ของตน ที่ เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อทําหน้าที่ในการให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ พนักงานตามความเหมาะสมโดยเร็ว 2.2.11.7 การสื่อข่าวสารพนักงาน - พนักงานจะได้รับทราบถึงข่าวสารโดยรวดเร็ว และถูกต้องในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ หน้าที่ ที่พนักงานปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท พึงปรารถนาที่จะได้รับทราบถึงข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ จาก พนักงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี - OTANI GROUP จะจัดให้มีวิธีการ และช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร 2ทิศทาง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว - OTANI GROUP จะปรึกษาหารือกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของพนักงานในปัญหาต่าง ๆ ที่มผี ลเกี่ยวข้อง กับการทํางานของพนักงานเพื่อจะได้รับทราบถึงทัศนะความคิดเห็นของพนักงานประกอบการพิจารณา ทั้งหมดที่กล่าวมานีผ้ ู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชางานทุกระดับมีบทบาทอันสําคัญยิ่ง ในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอด และ รับทราบถึงบรรดาข่าวสารต่างๆ

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 19 จาก 21


2.2.11.8 ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของOTANI GROUP - OTANI GROUP มีนโยบายที่จะจัดให้มีสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลให้พนักงาน มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยจัด สถานที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทํางานที่ปลอดภัย กําหนดขึน้ เป็นขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ปลอดภัยแต่ละงาน พร้อมกันนี้ จัดให้มี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละตําแหน่งงาน ตลอดจนให้ การศึกษาอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความตระหนัก ในอันที่จะทํางาน ให้เกิดความปลอดภัย - พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องศึกษา เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบตั ิงาน (Procedure) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ต่างๆ ที่กําหนดไว้ และใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่จัดไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ทไี่ ม่ ปลอดภัยต่าง ๆ ที่ตนได้พบเห็น เพื่อดําเนินการแก้ไข 2.2.11.9 การสิ้นสุดการจ้าง และการจ่ายผลประโยชน์ - การจ้างงานอาจสิ้นสุดโดยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาของบริษัท หรือของพนักงาน เองก็ได้ - ในการสิ้นสุดการจ้างงาน OTANI GROUP จะจ่ายผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับ ตามสิทธิที่ระบุไว้ ในกฎ ระเบียบของบริษัท แต่ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่น้อยกว่า สิทธิที่พนักงานจะพึงได้รับตามที่กําหนด ไว้ในกฎหมาย 2.2.12 นโยบายด้านความเป็นกลางทางการเมือง OTANI GROUP วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยไม่ทําการ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอํานาจทางการเมืองใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษัท ตระหนักและให้ ความเคารพ ในสิทธิ เสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การสนับสนุนกิจกรรมทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา ของหน่วยงานที่อาจมีความเกีย่ วข้องกับการเมือง ต้องมี การแสดงความโปร่งใส โดยต้องมีหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน เช่น เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เอกสาร แสดงความขอบคุณ ฯลฯ 2.2.13 นโยบายที่แสดงถึงการไม่เข้าร่วมในการกระทําที่ฉ้อโกง หลอกลวง โดยสื่อสารต่อผู้บริโภค เฉพาะสิ่งที่เป็นจริง และปฏิบัติได้จริง OTANI GROUP ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ จึงได้ นําระบบบริหารแบบบูรณาการ มาใช้ ภายในองค์กร ได้แก่ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล สําหรับยานยนต์ (ISO/TS16949), ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัตไิ ว้ดังนี้ 1) ไม่กระทําการฉ้อโกง หลอกลวง หรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนแก่ลูกค้า 2) ทําการติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้าใน การตัดสินใจดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 4) ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา ให้บริการที่มีคณ ุ ภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติ ามได้ ต้องรีบแจ้ง ให้ลูกค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 6) จัดให้มีระบบรับและการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และการบริการ รวมทั้งมีความรวดเร็วในการแก้ปญ ั หา และดําเนินการให้ลูกค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 20 จาก 21


7) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และ ไม่ได้รับความสมัครใจยินยอมจากลูกค้า หรือการอนุญาตตามกฎหมาย

2.3 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ OTANI GROUP กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะต้อง รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม และปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) ของบริษัท อย่างจริงจัง OTANI GROUP ไม่พึงปรารถนาทีจ่ ะให้มีการกระทําใด ๆ ทีผ่ ิดกฎหมาย ขัดกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิด จรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) ตามที่กําหนดไว้ จะ ได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้ว่าทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของรัฐ บริษัท จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการต่อไป หากพนักงานพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/ หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code Of Conduct) ตามที่กาํ หนดไว้ ให้แจ้ง ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังผู้จัดการทั่วไปได้ โดยผ่านช่องต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ภายในบริษัท ทางโทรศัพท์มือถือ ทาง E-Mail หรือกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่บริษัท ได้จัดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับ ผู้แจ้ง ข้อร้องเรียนดังกล่าว

OTANI GROUP - CODE OF CONDUCT

หน้า 21 จาก 21

Code of conduct