Page 1

Breaking the Buffer: J]ljgÚllaf_AkgdYl]\DYf\Mk]HYll]jfkAflg9;gff][lan]Lakkm]^gj9ldYflY :Ma^lblLn[fbmm^]mhma^?Z\nemrh_ma^Nk[Zg=^lb`g=^iZkmf^gm BgIZkmbZe?neÛeef^gmh_ma^K^jnbk^f^gml_hkma^ =^`k^^h_FZlm^kh_?bg^:kmlbgNk[Zg=^lb`g LZoZggZa<hee^`^h_:kmZg]=^lb`g By E]j]\al`J&:]Yj\ LZoZggZa%@: May 2013


?bklmh_Zee%Bphne]ebd^mhmaZgdfriZk^gml% :kmankZg]C^kkr;^Zk]%_hkma^bk\hgmbgn^]eho^Zg] lniihkm' Bphne]Zelhebd^mhmaZgdfrma^lbl\aZbkIkh_^llhk KrZgFZ]lhgZlp^eeZlfr\hffbmm^^f^f[^kl%=^Zg <akblmbZgLhmmbe^Zg]=Zob]@k^^g_hklaZkbg`ma^bkoZlm dghpe^]`^Zg]^qi^kmbl^bgma^Û^e]lh_eZg]l\Zi^ Zk\abm^\mnk^Zg]nk[Zg]^lb`g'Bmbl_khf]bl\nllbhgl pbmama^l^mak^^bg]bob]nZelmaZmBaZo^e^Zkg^]lhfn\a' EZlmer%Bphne]ebd^mhmaZgdZeeh_fr\hee^Z`n^lbgma^ nk[Zg]^lb`gikh`kZf%f^]b\Zel\ahhe&bZgl%[nk`^k\en[ f^f[^kl%Zg]lh\\^k[n]]b^l_hk^gZ[ebg`f^mh^gchr eb_^[hmabglb]^ma^lmn]bhZg]hnm'


LYZd]g^;gfl]flk Daklg^>a_mj]kt01 L`]kak9ZkljY[lt09 Afljg\m[lagft10

;`Yhl]j)t17 ;Z\d`khng]Bg_h

L`]Daealklg?jgol`

9mlg9\\a[lagf2Ma^>ohenmbhgh_KhZ]Bg_kZlmkn\mnk^ Zg]Nk[Zg@khpma;hng]Zkb^lZlBmK^eZm^lmhLrlm^fl Mabgdbg`

;`Yhl]j*t30 Ma^Ikh[e^f

;`Yhl]j+t46 Ma^<hg\^im

;`Yhl]j,t58 Analysis

;`Yhl]j-t94

L`]Gj_Yfa[;alq3Ma^Ablmhkrh_:meZgmZLikZpeZg]Bml K^ebZg\^hgma^NLAb`apZrLrlm^f

D]n]jY_af_Af^jYkljm[lmj]3:gBgm^ko^gmbhg_hk:meZgmZZl ZG^pFh]^eh_Fh[bebmr

<]Úfaf_l`]Hjgb][l9j]Y2:gZerlbl_khfZK^`bhgZeZg] Lbm^&Li^\bÛ\I^kli^\mbo^

:m^^]jLjYfk^gjeYlagf3:K^mkhÛm&Hkb^gm^]Lhenmbhg

:iieb\Zmbhg

;gf[dmkagft124 :aZdag_jYh`qt133

H`Ykaf_KljYl]_qYf\>afYdL`gm_`lk


Daklg^>a_mj]k 9ZkljY[l iZ`^)1

A.1

:^kbZeh_Ab`apZr<hgg^\mbobmr[^mp^^gB&+)Zg]B&+1.4BfZ`^_khfppp'fZil'`hh`e^'\hf

iZ`^*)

0.1

A^gkr?hk]:ll^f[erEbg^4BfZ`^_khfppp'ohZg^pl'\hf

13

0.2

FZiAb`aeb`ambg`,//NLF^mkhihebmZg:k^Zl4FZi_khfNL<^glnl;nk^Zn

0.3

;^emebg^Ikhc^\mNg]^kpZr4BfZ`^_khfppp'Û^e]mkbilpbmaln^'\hf

0.4

Mrib\ZeLn[nk[bZ4BfZ`^_khf>]pZk]L\bllhkaZg]lFhob^

1.1

:meZgmZKnlaAhnkMkZ_Û\4BfZ`^_khf:meZgmZChnkgZe<hglmbmnmbhg

18

1.2

A^gkr?hk]4BfZ`^_khfEb[kZkrh_<hg`k^ll

18

1.3

Kh[^kmFhl^l4BfZ`^_khfEb[kZkrh_<hg`k^ll

18

1.4

CZg^CZ\h[l4BfZ`^_khfEb[kZkrh_<hg`k^ll

20

1.5

K^bg_hk\bg`?^^][Z\dEhhi=bZ`kZf[^mp^^gln[nk[Zg`khpmaZg]ab`apZr^qiZglbhg4=bZ`kZf[r:nmahk

21

1.6

Nk[Zg>qiZglbhgh_:meZgmZ4FZi[r:nmahk

22

1.7

KhZ]GZob`Zmbg`makhn`aoZ\Zgmbg]nlmkbZeZk^ZZ]cZ\^gmmh<aZmmZahh\a^^Kbo^k4BfZ`^[r:nmahk

1.8

:km^kbZekhZ]\hgg^\mbg`g^b`a[hkahh]lmhhma^keZg]nl^l4BfZ`^[r:nmahk

1.9

>[^g^s^kAhpZk]l@Zk]^g<bmr=bZ`kZf4BfZ`^_khf@Zk]^g<bmb^lh_Mh&fhkkhp

1.10

IkboZm^ikhi^kmrhpg^kZliZkmh_ZgZ`kb\nemnkZe`k^^g[^em4BfZ`^[r:nmahk

1.11

LiZmbZe<hkkb]hk%<bk\neZmbhgG^mphkd%Gh]^LiZmbZe<hkkb]hk4=bZ`kZfl[r:nmahk

1.12

>\heh`b\ZeHo^klahhm4MZ[e^_khf+)*+Ebobg`IeZg^mK^ihkm

2.1

=bo^klbmrh_:meZgmZ;nbe]bg`=^o^ehif^gml4BfZ`^[r:nmahk

2.2

?nmnk^h_:meZgmZG^pliZi^k<Zkmhhg4BfZ`^_khfMa^:meZgmZ@^hk`bZg*2++

Afljg\m[lagf

14 14

;`Yhl]j) iZ`^*/

23 24 24 26 29

;`Yhl]j* iZ`^,) 32

beard | 1


;`Yhl]j* ;gfl&! iZ`^,,

2.3

Ma^BfiZ\mh_ChagIhkmfZg4BfZ`^_khfKb`amlphkdbg``khni'hk`%ChagihkmfZgÛef'\hf4ppp'fZil'`hh`e^'\hf

2.4

*1/-FZih_:meZgmZ%\^gm^k^]Zkhng]kZbekhZ]bg_kZlmkn\mnk^4FZi_khfF:K;E=b`bmZeAblmhkb\FZi<hee^\mbhg

2.5

KZbekhZ]lObmZemh:meZgmZl>lmZ[eblaf^gm4BfZ`^_khf<hZlmZeA^kbmZ`^Lh\b^mr

2.6

:meZgmZl<hff^k\bZe<^gmk^*1104BfZ`^_khfAhkZ\^;kZ]e^rphh]^g`kZobg`in[ebla^]bgAZki^klP^^der

2.7

G^pAb`apZr>qiZglbhgZm.maLmk^^m4BfZ`^_khfF:K;E=b`bmZeAblmhkb\FZi<hee^\mbhg

2.8

Mbf^ebg^h_>o^gmlBfiZ\mbg`:meZgmZlNk[Zg?hkf4IahmhfhgmZ`^[r:nmahk

2.9

F:KM:Eb`amKZbe%;nlLrlm^fZg]IZkdbg`:k^Z4BfZ`^l_khfppp'bmlfZkmZ'\hfZg]ppp'fZil'`hh`e^'\hf

2.10

<^gm^ggbZeHerfib\IZkd4BfZ`^_khfppp'.))iq'\hf

iZ`^-/

3.1

;n__^k<hgg^\mbobmrho^kP^meZg]4BfZ`^[r:nmahk

48

3.2

:^kbZelh_:ee^rpZrlol';n__^klh_Ln[nk[Zg=^o^ehif^gm4BfZ`^l_khfppp'fZil'`hh`e^'\hf

49

3.3

Ikhc^\m<hkkb]hk%P^lm:meZgmZZehg`B&+1.4FZi[r:nmahk

51

3.4

;n__^kMkZgl_hkfZmbhg=bZ`kZf4=bZ`kZf[r:nmahk

51

3.5

:^lma^mb\(Ilr\aheh`b\ZeMkZgl_hkfZmbhg=bZ`kZf4=bZ`kZf[r:nmahk

50

3.6

Fh[bebmr(:\\^llMkZgl_hkfZmbhg4=bZ`kZf[r:nmahk

55

3.7

:o^kZ`^MkZglihkmZmbhg<hlmlI^kR^Zkbg+))14FZi[r:meZgmZK^`bhgZe<hffbllbhg

3.8

Erg\al.>e^f^gmlZlma^rk^eZm^mhma^ikhc^\m\hg\^im4Manf[gZbebfZ`^l[r:nmahk

4.1

FZih_:k^ZlIZkmh_EboZ[e^<^gm^klBgbmbZmbo^4FZi[r:nmahk

60

4.2

K^`bhgZe<hgm^qmFZi4FZi[r:nmahk

61

4.3

LmZm^h_@^hk`bZFZi4FZi[r:nmahk

62

4.4

B&+1.Hi^gbg`hgH\mh[^k*.%*2/2pbma@ho^kghkE^lm^kFZ]]hq4BfZ`^l[r:meZgmZmbf^fZ\abg^'\hf

34

34 35 36 38,39 40 42

;`Yhl]j+

57

;`Yhl]j, iZ`^.1

2 | beard


;`Yhl]j, ;gfl&! iZ`^/,

4.5

:^kbZel4BfZ`^l[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

63

4.6

Mrib\ZeKhZ]L^\mbhg4BfZ`^[r:nmahk

64

4.7

G:L::^kbZeh_:meZgmZ4BfZ`^[rppp'^Zkmah[l^koZmhkr'gZlZ'`ho

4.8

G:L:EZg]Lnk_Z\^M^fi^kZmnk^FZih_:meZgmZ4BfZ`^[rppp'^Zkmah[l^koZmhkr'gZlZ'`ho

66

4.9

G^b`a[hkahh]IeZggbg`NgbmFZi4BfZ`^[r:nmahk

68

4.10

Ikhc^\m:k^ZFZiZg]Mriheh`rB]^gmbÛ\Zmbhg4FZi[r:nmahk

70

4.11

Lmk^^mAb^kZk\arFZipbmabgGINK4FZi[r:nmahk

71

4.12

Bgm^klmZm^+1.:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.13

EZg`_hk]Idpr:km^kbZeKhZ]:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.14

<Zf[e^mhgK]<hee^\mhkKhZ]4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.15

@k^^g[kbZkIdpr<hee^\mhkKhZ]4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.16

<hngmr=kEh\ZeKhZ]4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.17

Mrib\ZeAb`apZrL^\mbhgpbmabgikhc^\mZk^Z4L^\mbhg[r:nmahk

72, 73

4.18

Ab`apZrBgm^kl^\mbhg<hgÛ`nkZmbhgl4=bZ`kZfl[r:nmahk

74

4.19

Mrib\ZeEZ\dh_;nbe]bg`Bgm^kZ\mbhgpbmaAb`apZrKb`amh_PZr4BfZ`^[r:nmahk

4.20

Gnf^khnl=^Z]>g]Lmk^^mlZg]<ne&]^&LZ\l4:^kbZel[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

4.21

Ar]kheh`rZg]Mhih`kZiarFZipbmabgGINK4FZi[r:nmahk

4.22

<k^^dKnggbg`Makhn`a@he_<hnkl^4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

4.23

<k^^dNg]^kHAI>Zl^f^gm4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

4.24

<k^^dMakhn`aIZkdNg]^k<Zghir4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

77

4.25

<aZmmZahh\a^^PZm^kla^];ZlbgFZi4FZi[r:nmahk

78

4.26

>\heh`b\ZeLmkn\mnk^FZipbmabgGINK4FZi[r:nmahk

65

71 71 71 71 72, 73

75 76 77 77 77

beard | 3


;`Yhl]j, ;gfl&!

4.27

=^o^ehif^gm;n__^klpbmabgIkhc^\m<hkkb]hk4FZi[r:nmahk

4.28

;n__^k;^mp^^gK^lb]^gmbZeAhf^l:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.29

;n__^k;^mp^^gK^lb]^gmbZeAhf^lZg]ma^Ab`apZr:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.30

;n__^k;^mp^^g<hff^k\bZeNgbmlZg]ma^Ab`apZr:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.31

;n__^k;^mp^^g:km^kbZeKhZ]Zg]@k^^g[kbZkFZee:^kbZeZg]L^\mbhg4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf4L^\mbhg[r:nmahk

4.32

G^b`a[hkahh]<hgg^\mbobmrFZipbmabgGINK4FZi[r:nmahk

4.33

Bgm^k\hgg^\m^]Fnemb_Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.34

BlheZm^]Lbg`e^?Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.35

Bgm^k\hgg^\m^]Lbg`e^?Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.36

BlheZm^]Lbg`e^?Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.37

Bgm^k\hgg^\m^]Lbg`e^?Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.38

BlheZm^]Fnemb_Zfber4:^kbZe[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

83

4.39

G^b`a[hkahh]<hgg^\mbobmrFZipbmabgIkhc^\m<hkkb]hk4FZi[r:nmahk

85

4.40

IhkmeZg]@k^^g[^em4:^kbZe[rppp'fZil'[bg`'\hf

85

4.41

Ehg]hg@k^^g[^em4:^kbZe[rppp'fZil'[bg`'\hf

87

4.42

Ob^ggZKbg`lmkZll^4BfZ`^[rppp']^iml'pZlabg`mhg'^]n(ob^ggZ

87

4.43

;^bcbg`lKbg`KhZ]l4BfZ`^[rppp'ldrl\kZi^k\bmr'\hf

89

4.44

Fhee]^eZ?nlmZ;hne^oZk]4BfZ`^[rppp'ihkmo^ee[hg'\hf

89

4.45

IZk\MkbgbmZmLmhkfpZm^kIZkd4BfZ`^[rppp'one`Zk^'g^m

91

4.46

Herfib\L\neimnk^IZkd4BfZ`^[rppp'p^bllfZg_k^]b'\hf

91

4.47

Khl^?bms`^kZe]D^gg^]r@k^^gpZr4BfZ`^[rppp'\heeZ[hkZmbo^l^kob\^lbg\'phk]ik^ll'\hf

iZ`^02 80 80

81

80, 81

82 83

4 | beard


;`Yhl]j, ;gfl&!

4.48

<a^hg``r^&<a^hg`K^lmhkZmbhg4BfZ`^[rppp'ldrl\kZi^k\bmr'\hf

4.49

;n__Zeh;Zrhn?k^^pZr<hkkb]hk4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

92

4.50

>Zlmebgd?k^^pZr4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

92

4.51

?k^^pZrIZkd4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

93

4.52

;n__Zeh;Zrhn?k^^pZr<hkkb]hk4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

93

4.53

>Zlmebgd?k^^pZr4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

93

4.54

?k^^pZrIZkd4BfZ`^[rppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf

5.1

BfihkmZg\^h_In[eb\(IkboZm^IZkmg^klabil4BfZ`^[rppp'bZi'^lZ'\hf

96, 97

5.2

>\heh`b\Ze>gaZg\^f^gml4BfZ`^[r:nmahk

98, 99

5.3

Fb\kh\ebfZm^Fnemb&Nl^MkZbe4BfZ`^[r:nmahk

100, 101

5.4

FZgb\nk^]Fnemb&Nl^MkZbe4BfZ`^[r:nmahk

102, 103

5.5

Ln[nk[Zg:ee^rpZr4BfZ`^[r:nmahk

104

5.6

Ikhc^\m<hkkb]hkFZi4FZi[r:nmahk

105

5.7

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4=bo^k`bg`=bZfhg]BfZ`^[rppp'i^Z\aing]bm'\hf

5.8

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Pbe]eb_^<hkkb]hkBfZ`^[rppp'^lZ'hk`

5.9

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4LmhkfpZm^kIZkdBfZ`^[rppp'pZedl\hk^'\hf

5.10

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4;b\r\e^K^gmZelBfZ`^[rppp'[bd^laZkbg`'\hf

5.11

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4BgÛee:`kb\nemnk^BfZ`^[rppp']^iZkmf^gmh_Z`kb\nemnk^'[eh`'\hf

5.12

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Ghbl^;Zkkb^kBfZ`^[rppp'ebZ]nk'\s'\hf

5.13

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Pbe]eb_^Ng]^kiZllBfZ`^[rppp'lZ_^iZllZ`^'hk`

5.14

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4;nlKZib]MkZglbmBfZ`^[rppp'f]hm'fZkreZg]'`ho

5.15

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Fbq^]Nl^BfZ`^[rppp'Zkghe]bfZ`bg`'\hf

5.16

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4BgÛeeAhnlbg`BfZ`^[rppp'an]nl^k'hk`

iZ`^2* 92

;`Yhl]jiZ`^2-

105 105 105 105

105 105 105 105 105

beard | 5


;`Yhl]j- ;gfl&!

5.17

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4LheZkIZg^ebg`BfZ`^[rppp'lnlmZbgZ[bebmr\bmrg^mphkd'\hf

5.18

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Ho^ka^Z]Ihp^k>Zl^f^gmBfZ`^[rppp'\k^Zmbo^lhenmbhgl'\hf

5.19

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4Ho^kehhdIeZm_hkfBfZ`^[rppp'pbg`lho^k`^hk`bZ'\hf

5.20

<ZmZeh`h_>e^f^gml:iieb^]Makhn`ahnmma^<hkkb]hk4;b\r\e^G^mphkdBfZ`^[rppp'eb[kZkb^l'[rpZrl'hk`

5.21

Mriheh`r*>qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe4BfZ`^[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

5.22

=^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmrLbm^=^lb`gIkhihl^]Bgm^ko^gmbhgl4BfZ`^[r:nmahk

5.23

=^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmr>qblmbg`<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

5.24

=^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmrIkhihl^]<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

5.25

Mriheh`r+>qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe4BfZ`^[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

5.26

K^lb]^gmbZeLbm^=^lb`gIkhihl^]Bgm^ko^gmbhgl4BfZ`^[r:nmahk

116, 117

5.27

K^lb]^gmbZe>qblmbg`<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

116, 117

5.28

K^lb]^gmbZeIkhihl^]<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

118, 119

5.29

Mriheh`r,>qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe4BfZ`^[rppp'fZil'`hh`e^'\hf

5.30

=^o^ehif^gmAn[Lbm^=^lb`gIkhihl^]Bgm^ko^gmbhgl4BfZ`^[r:nmahk

5.31

=^o^ehif^gmAn[>qblmbg`<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

5.32

=^o^ehif^gmAn[Ikhihl^]<hg]bmbhglL^\mbhg4L^\mbhg[r:nmahk

iZ`^*).

105

105 105 106, 107 108, 109 110, 111 110, 111 112, 113 114, 115

120, 121 122, 123 122, 123

6 | beard


;gf[dmkagf iZ`^*+-

C.1

?nmnk^G^mphkdbg`<hgg^\mbobmr4BfZ`^[r:nmahk

126

C.2

IaZl^Hg^Iheb\rLab_mFZi4FZi[r:nmahk

127

C.3

IaZl^MphMkZglbmAn[FZi4FZi[r:nmahk

128

C.4

IaZl^Mak^^;n__^kG^mphkdlFZi4FZi[r:nmahk

129

C.5

IaZl^?hnkBgm^kgZe>qiZglbhgFZi4FZi[r:nmahk

130

C.6

I^kli^\mbo^_khf;kb]`^Ehhdbg`=hpghgmh;nlKZib]MkZglbmLrlm^fZm@k^^g[kbZkFZee4BfZ`^[r:nmahk

beard | 7


?b`nk^:'* :^kbZeh_Ab`apZr<hgg^\mbobmr [^mp^^gB&+)Zg]B&+1.!Lhnk\^3 @hh`e^FZil"'

8 | beard

Ma^[nbe]bg`h_\bmb^lblhg^h_fZgl`k^Zm^lm Z\ab^o^f^gml'Ma^_hkfh_abl\bmrZepZrlaZl[^^g Zg]ZepZrlpbee[^Zibme^llbg]b\Zmhkh_ma^lmZm^h_abl \bobebsZmbhg' &>]fng]G';Z\hg


9ZkljY[l Breaking the Buffer: J]ljgÚllaf_AkgdYl]\DYf\Mk]HYll]jfkAflg9;gff][lan] Lakkm]^gj9ldYflY Meredith R. Beard May 2013 :lma^ikhmhmrib\Zefh]^e_hklikZpebg`]^o^ehif^gm iZmm^kgl%^qiZglbo^ihineZmbhg`khpma%Zg]pZm^k k^lhnk\^blln^l%ma^<bmrh_:meZgmZbl\Zn`ambgZg nglnlmZbgZ[e^]^o^ehif^gmfh]^e'Bmliher\^gmkb\nk[Zg _Z[kb\aZlZeehp^]ma^[hng]Zkb^lh_bmlf^mkhihebmZg \hffngbmb^lmhf^k`^mh`^ma^k%\Znlbg`Zehlml^gl^ h_ieZ\^%Z\hgmbgn^]]^i^g]^g\^hgZnmhfh[be^l% Zehllh_knkZeZ`kb\nemnkZeeZg]l%Zg]]^`kZ]Zmbhg bgin[eb\Zg]^gobkhgf^gmZea^Zema'K^mkhÛmmbg`ma^ \bmrlnk[Zg^]`^ZlZiZmm^kgh_\aZg`^blZlbg`e^ ikhc^\mmaZm_h\nl^lhgebgdbg`mph\hfihg^gml3 mkZgl_hkfbg`]^o^ehif^gm[n__^kiheb\rZg][nbe]bg` nihgf^gmZe\hgg^\mbhglnl^klaZo^Zllh\bZm^]pbmama^ ab`apZr'BmbliZkmh_Z\hfik^a^glbo^lmkZm^`rmaZm Zelhbg\hikhkZm^l^gaZg\bg`^qblmbg`\hk^\hffngbmb^l Zkhng]ma^;^emebg^ikhc^\mZg]k^mkhÛmmbg`ln[nk[Zg ]^o^ehif^gmlZehg`ma^i^kbia^kr&k^lnembg`bgZ eZg]l\Zi^maZmk^]^Ûg^lma^ma^m^kf nk[Zg`khpma [hng]Zkr bgmhhg^maZmk^bg_hk\^lieZ\^pbmabg^qblmbg` bg_kZlmkn\mnk^_hkZ\bmrmaZmaZlZek^Z]r`khpg[^rhg] its limits.

beard | 9


10 | beard


Afljg\m[lagf L`]Daealklg?jgol`

Ma^fZllikh]n\mbhgh_fZm^kbZel%bg

fhlmbfihkmZgmer%ab`a^k\hglnfimbhg

\hf[bgZmbhgpbmaZkZib]er^qiZg]bg`

kZm^l[rlh\b^mr'MablPhke]>qiZglbhg

ihineZmbhgZg]kbl^bgm^\agheh`b\Ze

Fh]^e%m^kf^][rNgbo^klbmrh_Beehghbl

bgghoZmbhgl%\k^Zm^]Zg^qiehlbhgh_

ikh_^llhkOb\mhkFZk`hebg%]^l\kb[^lma^

^\hghfb\Z\mbobmrbgma^eZm^*2ma\^gmnkr

^ohenmbhgh_lh\b^mr_khflbfie^Z`kZkbZg

h_ma^Bg]nlmkbZeK^ohenmbhg'Ikh]n\ml

\hffngbmb^lbgmhhg^h_fZm^kbZeblf%

[^\Zf^Z__hk]Z[e^mhma^fZll^l%manl

Zem^kbg`ma^\ehl^k^eZmbhglabianfZgl

\ZmZinembg`ma^:f^kb\Zg^\hghfr

hg\^aZ]pbmagZmnk^'Mabl]blmZgm

mhpZk]lk^fZkdZ[e^`khpma%bg\k^Zlbg`

k^eZmbhglabi\hgmbgn^lmhmabl]ZrZg]\Zg

ma^p^Zema%Zg]bfikhobg`ma^ebo^lh_

[^beenlmkZm^]pbmabgma^eZg]]^o^ehif^gm

fZgr'Ahp^o^k%ma^ho^kZee\k^Zmbhgh_

iZmm^kgh_\bmb^l'

fhk^ikh]n\mlZelhk^lnem^]bgfZllbo^ bg\k^Zl^lbggZmnkZek^lhnk\^nl^%

?hk^qZfie^%ma^fZllikh]n\mbhgh_

pZlm^ikh]n\ml%iheenmbhgkZm^l%Zg]

ma^Znmhfh[be^[rA^gkr?hk]bg*2)1

?b`nk^)'* A^gkr?hk]:ll^f[erEbg^!Lhnk\^3 ppp'ohZg^pl'\hf"'

beard | 11


fZ]^ma^Znmhfh[be^Z__hk]Z[e^mh^o^kr]Zr_Zfbeb^l' Lh\b^mr[^\Zf^^g`ne_^]bgma^_k^^]hfh_fh[bebmr% Zg]ho^kmbf^ma^khZ]bg_kZlmkn\mnk^^qiZg]^]bgmhg^p k^`bhgl%pbmafbgbfZe\hg\^kgho^kma^k^lhnk\^lehlm hkma^gZmnkZe^gobkhgf^gml_kZ`f^gm^]hk]ZfZ`^] bgma^ikh\^ll':lZk^lnemh_r^Zklh_ieZggbg`phkd mhZ\\hffh]Zm^_hkmablg^per_hng]fh[bebmr%fn\ah_ :f^kb\Zglh\b^mraZlmkZgl_hkf^]mh[^]^i^g]^gmhg Znmhfh[be^l'Ma^nk[Zg^gobkhgf^gmpZlk^lmkn\mnk^] bgln\aZpZrmaZmik^o^gmllh\b^mr_khf^ebfbgZmbg`hk k^]n\bg`mabl]^i^g]^g\^mh]Zr'MablblbeenlmkZm^]bg ma^lmkn\mnkZeikh[e^flpbmabgihebmb\ZeZg]^\hghfb\ lrlm^flZlp^eeZleZg]]^o^ehif^gmZg]mkZglihkmZmbhg li^g]bg`'Mabl]^i^g]^g\^\Znl^lghmhgerhg`hbg` ^gobkhgf^gmZe]^`kZ]Zmbhg%[nmZelhkblbg`in[eb\a^Zema blln^lZg]lmkZbgbg`fhg^mZkrbgo^lmf^gmlhgZ]]bmbhgZe bg_kZlmkn\mnk^' Bg*20+%ma^<en[h_Khf^in[ebla^]Zk^ihkm%Ebfbml mh@khpma%pab\aik^]b\m^]maZm^\hghfb\`khpma ]^l\kb[^]pbmabgma^Phke]>qiZglbhgFh]^e\Zgghm \hgmbgn^]n^mhma^ebfbm^]ZoZbeZ[bebmrh_>Zkmal gZmnkZek^lhnk\^l%iZkmb\neZkerhnk]^i^g]^g\^hghbe' Ma^m^kf ^\heh`b\Ze_hhmikbgm f^Zlnk^lmablanfZg \hglnfimbhgZ`Zbglm>Zkmal\ZiZ\bmrmhk^`^g^kZm^' FZmablPZ\d^kgZ`^e%dghpg_hkihineZkbsbg`ma^m^kf% ]^m^kfbg^]maZmanfZgk^lhnk\^nl^hk]^fZg]bl ZiikhqbfZm^ermp^gmri^k\^gmZ[ho^ma^`eh[Ze\Zkkrbg` \ZiZ\bmrhklniier!F^Z]hpl%qbo"'Ma^<en[h_ Khf^\Zeelmabl ^\heh`b\Zeho^klahhm% Zelh]^l\kb[^] Zlngbgm^gmbhgZeer`hbg`[^rhg]ma^ebfbml' 12 | beard


?b`nk^)'+ FZiAb`aeb`ambg`,//NL F^mkhihebmZg:k^Zl!Lhnk\^3NL <^glnl;nk^Zn"'

Hnk\bmb^l%ma^\hg`k^`Zmbhgh_anfZgihineZmbhgl%aZo^ bfie^f^gm^]ZkZg`^h_ieZggbg`lmkZm^`b^llbg\^ma^ *2ma\^gmnkrmhbg\hkihkZm^g^pbg_kZlmkn\mnkZelrlm^fl pbmabg^qblmbg`\bmb^lZlp^eeZl]^lb`g[kZg]g^p\bmb^l lhe^er[Zl^]nihgma^f%pabe^lbfnemZg^hnler]bk^\mbg` Zg](hkebfbmbg``khpmaiZmm^kgl'Pa^g_h\nlbg`bghg ma^Ngbm^]LmZm^l%ebfbmbg``khpmaiZmm^kglZii^Zklmh [^ZfZchkieZggbg`blln^%^li^\bZeerbgma^lhnma^Zlm' Bg+))*%ma^NL:Mh]Zrin[ebla^]ZgZkmb\e^ZgZersbg` ihineZmbhgmk^g]lho^kma^iZlm]^\Z]^bgma^gZmbhgl ,//f^mkhihebmZgZk^Zl!?b`nk^QQ"'BmlmZm^lmaZm _hnkh_ma^mhiÛo^likZpebg`NL\bmb^lZk^pbmabgma^ lhnma^Zlmk^`bhg%pa^k^_^pgZmnkZe[Zkkb^klebfbm `khpma'Ma^rZk^GZlaobee^%<aZkehmm^%@k^^gl[hkhZg] Atlanta.

beard | 13


?b`nk^)', ;^emebg^Ikhc^\mNg]^kpZr !Lhnk\^3ppp'Û^e]mkbilpbmaln^' \hf"

?b`nk^)'Mrib\ZeLn[nk[bZ!Lhnk\^3>]pZk] L\bllhkaZg]lFhob^"

14 | beard


Mablma^lbl_h\nl^lhgma^<bmrh_:meZgmZZg]bml f^mkhihebmZgk^`bhg%ZgZk^Zpa^k^BaZo^ebo^]bg _hkmp^gmrr^ZklZg]pahl^nk[Zg]^o^ehif^gmaZl bgmkb`n^]f^lbg\^Bpbmg^ll^]ma^k^]^o^ehif^gm_hkma^ *22/Herfib\@Zf^l'Makhn`ahnmfrlmn]b^l%:meZgmZ pZlh_m^gnl^]Zlma^ikhmhmrib\Zefh]^e_hklikZpebg` ]^o^ehif^gmiZmm^kgl%ZgbfZ`^maZmpZlhg\^]^lbk^] [nmblghpob^p^]g^`Zmbo^erbgma^ieZggbg`Zg]]^lb`g l^\mhk]n^mhlh\bZe%^\hghfb\Zg]^gobkhgf^gmZe kZfbÛ\Zmbhgl'Ma^l^eZg]]^o^ehif^gmiZmm^kgl\hne] [^k^mkhÛmm^]bgmhZg^mphkdmaZm^gaZg\^leh\Zefh[bebmr Zg]ebgdl\hffngbmb^lobZma^bgm^klmZm^kb`am&h_&pZr' Mablma^lbliZi^kbllmkn\mnk^]mh3 !*":Y[c_jgmf\Af^gjeYlagf3=bl\nllma^Znmhfh[be^ Z]]b\mbhgh_\hgo^gmbhgZeieZggbg`lmkZm^`b^lZg]bml Zllh\bZm^]ikh[e^fl4 !+"HjgZd]e3:gZers^:meZgmZliher\^gmkb\iZmm^kg4 !,";gf[]hl3Ikhihl^Zg^pfh]^eh_fh[bebmr4 !-"9fYdqkak3=^Ûg^ma^ikhc^\mZk^ZZg]ZgZers^_khf Zk^`bhgZeZg]lbm^&li^\bÛ\i^kli^\mbo^4 !."9hhda[Ylagf3BeenlmkZm^ma^]^lb`gbgm^ko^gmbhghgmhma^ ikhc^\mZk^Z4 !/";gf[dmkagf3IaZlbg`lmkZm^`rZg]ÛgZemahn`aml'

beard | 15


16 | beard


9mlg9\\a[lagf

L`]]ngdmlagfg^jgY\af^jYkljm[lmj]Yf\mjZYf_jgol`Zgmf\Yja]kYkal j]dYl]klgkqkl]ekl`afcaf_ Ma^]^lb`gh_khZ]g^mphkdlbgblheZmbhg

h_Z\hg`^lm^]ab`apZrg^mphkd%ma^

h_k^`bhgZe[hng]Zkb^l^bma^koblb[e^

]kn`h_\ahb\^bg[hma\Zl^lblZlahkm&

hkbgoblb[e^\k^Zm^lZlh\bZeZ]]b\mbhg

m^kfÛq':lma^lrlm^f\hgmbgn^lmh

_hkfhk^fh[bebmrZg]fhk^`khpma'

_ng\mbhgng]^kma^lZf^\hg]bmbhgl%bm

:]]b\mbhgblhg^h_^b`ammkZilmaZm

gZmnkZeer[^\hf^lfhk^]^i^g]^gm

lrlm^flmabgd^k=hg^eeZF^Z]hpl

hgma^l^lahkm&m^kfÛq^lmhk^eb^o^

b]^gmbÛ^lZlhg^mhZohb]bgma^Ûklm

ik^llnk^%[nmmablblghmZlhenmbhg'<bmb^l

ieZ\^'La^]^Ûg^lZ]]b\mbhgZl Z

ZeeZ\khll:f^kb\ZaZo^_Zee^gbgmhmabl

lhenmbhgmhZlrlm^fb\ikh[e^fTmaZmV

mkZih_Z]]b\mbhgpa^gfZgZ`bg`nk[Zg

k^]n\^l!hk]bl`nbl^l"ma^lrfimhfl%

`khpma%ma^k^_hk^]^lb`g^klfnlmÛklm

[nm]h^lghmabg`mhlheo^ma^ng]^kerbg`

ng]^klmZg]ahpp^`hmmhpa^k^p^Zk^

ikh[e^f !*,."'Lh%pa^ma^kbmblZibee

[rehhdbg`ZmkhZ]lZlZ_kZf^phkd_hk

maZmikhob]^lm^fihkZkrk^eb^__hkZknggr ]^o^ehif^gm%ma^ge^Zkg_khfhma^k\bmb^l ghl^%hkZiheb\rmaZm_ng]lma^pb]^gbg` ?b`nk^*'* :meZgmZKnlaAhnkMkZ_Û\!Lhnk\^3 :meZgmZChnkgZe<hglmbmnmbhg"'

maZmaZo^Ziieb^]ehg`&m^kfk^lmkn\mnkbg` beard | 17


[rZgZersbg`[hng]Zkb^lZlZebfbmmh`khpma%Zg]ahp mabl`khpma\Zg[^\aZgg^e^]bgmh\k^Zmbg`ma^g^qm :f^kb\Zg]k^Zf'

JgY\kYkY>jYe]ogjc^gj<]n]dghe]fl Ma^fZllikh]n\mbhgh_ma^Znmhfh[be^bg*2*.[r A^gkr?hk]^gZ[e^]hpg^klabiZoZbeZ[e^mhma^fZll^l% k^laZibg`^o^krZli^\mh_:f^kb\Zgeb_^';r*2+)% ma^gnf[^kh_fhmhk\Zkl^jnZe^]ma^gnf[^kh_ahkl^& ]kZpg\ZkkbZ`^l%Zg][r*2+2%ma^k^pZlhg^\Zk_hk ^o^krÛo^:f^kb\Zgl!?hkfZg^mZe%+/"':mmaZmmbf^% ma^Znmhfh[be^aZ]Zebfbm^]bfiZ\mhg\bmb^l]n^mh bmlikbfbmbo^m^\agheh`rZg]ma^[^`bggbg`lmZm^h_bml bg_kZlmkn\mnk^'Ma^Fh]^eMpZl]^lb`g^]ZlZ_Zkf^kl \Zkmhk^ieZ\^ma^ahkl^Zg][n``r%Zg]mablbl^qZ\mer ahpbmlmZkm^]hnm' <bmrieZgg^kl^f[kZ\^]mablg^pZ`^h_ma^fhmhkpZr Zg]ob^p^]ma^ahkbshgmZe\bmrZlma^\bmrh_ma^ _nmnk^'Kh[^kmFhl^l%G^pRhkdlfZlm^k&[nbe]^k%Zg] ÛgZg\bZeerihp^k_neZnmhfh[be^\hfiZgb^linla^] _hk:f^kb\Zgfh[bebmr%k^lmkn\mnkbg`\bmb^lZ\khllma^ N'L'Zkhng]Znmhfh[be^mkZo^e'Hma^kieZgg^kl^o^g ^f[kZ\^]ma^b]^Zh_g^pkhZ]lZlma^[Zlblh_Z g^pnk[Zg_hkf'Bglibk^]bgiZkm[rma^iZkdpZrl [nbem[rFhl^l%ma^Znmh[Zaglbg@^kfZgr%Zg] ma^I^gglreoZgbZMnkgibd^%ma^bgm^klmZm^ab`apZr lrlm^f^oheo^]'@ZlmZq^lZg]o^ab\e^k^`blmkZmbhg _^^l%bfihl^]bgZeelmZm^l[r*2+2%ÛgZg\^]khZ] \hglmkn\mbhgZg]fZbgm^gZg\^_hkab`apZrl!?hkfZg^m Ze%,)"'Ma^gbg*2,+%ma^_^]^kZe`ho^kgf^gm[^\Zf^ 18 | beard


bgoheo^]pbmama^`ZlmZq%mhnmbebs^ab`apZrl_hk gZmbhgZe]^_^gl^Zg]^qiZglbhgh_ma^ihlmZel^kob\^' Ab`apZrl[^\Zf^]^lb`g^]Zkhng]himbfnf^_Û\b^g\r ?b`nk^*'+ A^gkr?hk]!Lhnk\^3Eb[kZkrh_ <hg`k^ll"'

h_`hh]l%l^kob\^l%Zg]i^hie^'Kh[^kmFhl^l% ma^ hgerk^Ze^qi^kb^g\^]nk[Zg&ab`apZr[nbe]^kbgma^ Ngbm^]LmZm^l% [^eb^o^]maZmkZma^kmaZg[riZllbg` \bmb^l%ab`apZrllahne]i^g^mkZm^]bk^\merbgmhma^f !AZee%,*0"'MabllmkZm^`rh_nk[Zgk^g^pZemZk`^m^] ma^\e^ZkZg\^h_lenflZg]k^eh\Zmbhgh_bmlbgaZ[bmZgml bgmhZ__hk]Z[e^ahnlbg`ngbmlbghk]^kmhbfikho^ Z\\^llb[bebmr_khfma^^qiZg]bg`ln[nk[lmh]hpgmhpg Zg]Z^lma^mb\Zeer \e^Zgni ma^\bmr'FZgrob^p^] mablZiikhZ\amh[^Z`hh]hg^bgmaZmbmbfikho^]ma^ a^ZemaZg]\bk\neZmbhgh_\bmb^l%^g\hnkZ`^]k^`bhgZe

?b`nk^*', Kh[^kmFhl^l!Lhnk\^3Eb[kZkrh_ <hg`k^ll"'

fh[bebmr%Zg]ikhob]^]Zg^pl^gl^h__k^^]hf' Mabl_k^^]hf%]^lb`g^]pbmaFhl^lbgÜn^g\^bg \hf[bgZmbhgpbmama^<bmr;^Znmb_neZg]@Zk]^g<bmr fho^f^gml%]kho^lh\b^mrmhehhdhnmlb]^ma^\bmr_hk Zg^ppZrh_eb_^ln[nk[bZ'Mablg^p^qm^glbhg h_ma^\bmrpZlieZgg^]Zkhng]kZbepZrlmZmbhgl lm^ffbg`_khf]^gl^nk[Zg\hk^l!AZee%+2."'Ma^r Zk^\aZkZ\m^kbs^]ZlaZobg`ehp^k]^glbmb^l]hfbgZm^] [rlbg`e^&_Zfberahf^l%shgbg`eZg]nl^lmhl^iZkZm^ k^lb]^gmbZe]^o^ehif^gm_khf\hff^k\bZeZg]bg]nlmkbZe

?b`nk^*'CZg^CZ\h[l!Lhnk\^3Eb[kZkrh_ <hg`k^ll"'

]^o^ehif^gm%Zg]ZkhZ]g^mphkdlmkn\mnk^]mh k^bg_hk\^mabliZmm^kgh_]^o^ehif^gm'<hg`kn^gmer% ma^[Z[r[hhfZ_m^kPhke]PZkBBZg]`ho^kgf^gm& `nZkZgm^^]fhkm`Z`^llghp[Zee^]ma^]^lbk^_hk _Zfbeb^lmhhpgma^bkhpgahf^Zg]ikhi^kmrbgma^ suburbs. beard | 19


Mabl\k^Zm^lZk^bg_hk\bg`_^^][Z\dehhiZlma^ ln[nk[l^qiZg]%lh]h^lma^g^^]Zg]]^lbk^_hk ab`apZr^qiZglbhg'EZg]l\Zi^mkZgl_hkfZmbhgh\\nkl ZlZk^lnemh_^Z\alh\b^mZe`khnil^^dbg`mhhimbfbs^bml ebobg`lbmnZmbhg%k^lnembg`bgbg]blmbg`nblaZ[e^[hng]Zkb^l [^mp^^g\hffngbmb^l' CZg^CZ\h[l%Zghiihg^gmmhFhl^llab`apZr ZiikhZ\a_hknk[Zgk^g^pZe%lmk^ll^]Z\hffngbmr& \^gm^k^]ZiikhZ\amhnk[ZgieZggbg`bga^k*2/* ?b`nk^*'. K^bg_hk\bg`?^^][Z\dEhhi =bZ`kZf[^mp^^gln[nk[Zg `khpmaZg]ab`apZr^qiZglbhg !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

[hhdMa^=^ZmaZg]Eb_^h_@k^Zm:f^kb\Zg<bmb^l. :lZgZ\mboblm%CZ\h[lhk`Zgbs^]`kZllkhhml^__hkmlmh [eh\dma^l^nk[Zgk^g^pZeikhc^\mlmaZmphne]aZo^ ]^lmkhr^]eh\Zeg^b`a[hkahh]lpbmabg\bmb^l';nmma^ kbl^bgfh[bebmrZeeZ\khll:f^kb\ZpZlmhhfn\a_hk CZ\h[lZg]lbfbeZkZ\mhklmh\hgmkhe'Mablho^kk^`neZm^] fhgh_ng\mbhgZeab`apZrlrlm^fpZlfZgn_Z\mnk^]_hk himbfnf^_Û\b^g\rmaZmpZlln\\^ll_nebgikh]n\bg`% [nm[rghmZ\\hngmbg`_hkeh\ZeoZkbZg\^hkfnembie^ nl^kl%gnf^khnl^__^\ml]^o^ehi^]';^lb]^l]^lmkhrbg` g^b`a[hkahh]l%mablk^bg_hk\bg`_^^][Z\dehhi\k^Zm^] Z]bl\hgg^\m[^mp^^gma^]kbo^kZg]ma^eZg]l\Zi^% _kZ`f^gm^]^\heh`b\ZeaZ[bmZmlZg]gZmnkZelrlm^fl% Zg]_hlm^k^]Zgbeenlbhgh__k^^]hf&Z_k^^]hf]bk^\m^] Zg]\hgmkhee^][rab`apZrg^mphkdlmaZm\bmrieZgg^kl Zg]bgÜn^gmbZeZnmhfh[be^\hfiZgb^laZ]ma^ihp^kmh delineate.

20 | beard


?b`nk^*'/ Nk[Zg>qiZglbhgh_:meZgmZ !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 21


Ma^ieZ\^f^gmh_khZ]bg_kZlmkn\mnk^bl\kbmb\Ze%[^\Znl^ bmblZ_kZf^phkd_hk_nmnk^]^o^ehif^gm'?bklmh_Zee%bm Zeehpl_hkZ\aZg`bg`eZg]l\Zi^bgm^kflh_lnkkhng]bg` eZg]nl^'?hk^qZfie^%_hk^lmhkZ`kb\nemnkZe eZg]l\Zi^lZ]cZ\^gmmhZln[nk[ZgkhZ]\Zg^oheo^ bgmhi^kfZg^gmer]^o^ehi^]Zk^Zl]^i^g]bg`hgma^ \hffngbmrlg^^]l'L^\hg]er%khZ]l]bk^\m`khpmabg m^kflh_]^o^ehif^gmiZmm^kgl'?hk^qZfie^%khZ]l \Zg\hgg^\mbg]bob]nZeikhi^kmb^lmhZeZk`^kg^mphkd hk\Zgk^_kZbg_khfZeehpbg`]^o^ehif^gmmhh\\nkbg maZmeh\Zmbhgbgma^ÛklmieZ\^'EZlmer%khZ]bg_kZlmkn\mnk^ Z\mlZlZ\hglmZgmoZkbZ[e^bgm^kflh_lmkn\mnk^Zg] ieZ\^f^gm'?hk^qZfie^%ma^\ahl^geh\ZmbhgZg] ?b`nk^*'0 KhZ]gZob`Zmbg`makhn`aoZ\Zgm bg]nlmkbZeZk^ZZ]cZ\^gmmh <aZmmZahh\a^^Kbo^k!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

22 | beard

ab^kZk\arh_ZkhZ]fZroZkrleb`amer%[nmbl`^g^kZeerZ fhk^i^kfZg^gmiZkmh_ma^\bmr'


?b`nk^*'1 :km^kbZekhZ]\hg^\mbg` g^b`a[hkahh]lmhhma^keZg]nl^l !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

Ma^]^fZg]_hkfh[bebmrblghm`hbg`ZpZrbgmabl `eh[Zebs^]phke]'Lh%ahp\Zgp^\hgmkhehkk^]bk^\m mabl]^fZg]_hkfh[bebmrmaZmaZlmkZglbmbhg^]bgmh ZgZ]]b\mbhgZg]]^i^g]^g\^hgbmloZlmZg]\hlmer bg_kZlmkn\mnk^8

:gmf\Yja]kYkYDaeallg?jgol` :lZgZem^kgZmbo^mhma^lmZg]Zk]ln[nk[Zg]^o^ehif^gm fh]^eZmma^mbf^%ieZgg^kl[^`Zgmh]^o^ehima^ b]^Zh_ma^\bmrbgma^`Zk]^g%fhlmghmZ[er>[^g^s^k AhpZk]'Bgabl[hhd@Zk]^g<bmb^lh_Mhfhkkhp, AhpZk]ob^plma^fh]^kg\bmrZlho^k\khp]^]%]bkmr% Zg]nga^Zemar'Abllhenmbhg_hknmhibZ[^`Zgpbma Z[Zg]hgbg`ma^bg]nlmkbZe\bmrZemh`^ma^k%\k^Zmbg`Z g^pmri^h_l^mme^f^gmZg]lh\b^mrmaZmbgm^`kZm^]ma^ [^lmZli^\mlh_mhpgZg]\hngmkr'A^^goblbhg^]Z

beard | 23


iher\^gmkb\g^mphkdh_\bmb^l%^Z\a\hgmZbgbg`bmlhpg \bob\%^]n\ZmbhgZe%\nemnkZe%Zg]k^\k^ZmbhgZeZf^gbmb^l pbmabgpZedbg`]blmZg\^mhahnlbg`'FhlmbfihkmZgmer% ZgZ`kb\nemnkZe`k^^g[^emphne]lnkkhng]^Z\a\bmr'Mabl aZ]o^^gÛklmikhihl^]ZlZf^Zglh_ebfbmbg`ma^lbs^ h_`Zk]^g\bmb^l%Zlp^eeZlZeehpk^lb]^gml^ZlrZ\\^ll mhgZmnk^' ?b`nk^*'2 >[^g^s^kAhpZk]l@Zk]^g<bmr =bZ`kZf!Lhnk\^3@Zk]^g<bmb^l h_Mh&fhkkhp"'

Bgma^\hgm^qmh_@^]]^lZg]Fnf_hk]%ma^mph aZ]]b__^k^gmi^kli^\mbo^lhg`k^^g[^eml]n^mhma^ oZkbhnlmbf^i^kbh]lbgpab\a^Z\aebo^]'=nkbg`ma^ mbf^h_@^]]^l%*1.-&*2,+%ma^blln^h_Znmhfh[be^ ]^i^g]^g\^Zg]nk[ZglikZpepZl[^`bggbg`mhmZd^

?b`nk^*'*) IkboZm^ikhi^kmrhpg^kZliZkmh_ ZgZ`kb\nemnkZe`k^^g[^em!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

24 | beard

laZi^Zg]ma^^__^\mlaZ]ghm[^\hf^ZiiZk^gmcnlmr^m' A^ob^p^]`k^^g[^emlZlZeZk`^eZg]l\Zi^]g^mphkd pahl^\hfihg^gmiZkml\hfie^f^gm^Z\ahma^kZlp^ee


Zlma^^gmbk^lrlm^f%Zg]Zeehpk^lb]^gml]bk^\m\hgmZ\m pbmagZmnk^'Ahp^o^k%g^Zker_hkmrr^ZkleZm^k]nkbg` Fnf_hk]lmbf^!*12.&*22)"%likZpeZg]ma^g^`Zmbo^ ^\heh`b\ZeZg]lh\bZe^__^\mlZllh\bZm^]pbmabmp^k^ [^\hfbg`bg\k^Zlbg`erZiiZk^gm%manlabl\hg\^imh_ paZmZ`k^^g[^emlahne][^mhhdo^ab\neZk\bk\neZmbhg fn\afhk^bgmh\hglb]^kZmbhg'Fnf_hk]ob^p^] `k^^g[^emlZlma^ieZ\^_hk Zkm^kbZeiZkdpZrl% ]^Ûg^] ZliZkdlpbmaab`apZrlknggbg`]bk^\mermakhn`ama^f' Ma^`k^^g[^emoblbhglh_AhpZk]%@^]]^lZg]Fnf_hk] ZlZ`khpma[hng]Zkrbglibk^]ieZgg^klmakhn`ahnmma^ phke]mhbfie^f^gmbmpbmabgma^bkhpg\bmb^l' Nk[Zg`khpma[hng]Zkb^l!N@;l"%_ng\mbhgmh ik^l^ko^Z`kb\nemnkZehk^\heh`b\ZeZk^Zl_khfnk[Zg ^qiZglbhgZg]ikhfhm^^_Û\b^gmnl^h_ma^eZg] pbmabgma^[hng]Zkr'Ma^rZelhbfikho^ZbkjnZebmr% ^glnk^k^lb]^gmlaZo^Z\\^llmhhnm]hhkk^\k^ZmbhgZe hiihkmngbmb^l%Zg]ikhm^\mknkZe\hffngbmb^lmaZm fb`amhma^kpbl^[^\hf^Z[lhk[^][r^qiZg]bg` ln[nk[l'Ma^l^Zk^Zlhnmlb]^Zk^ghmlniihkm^]pbma in[eb\bg_kZlmkn\mnk^l^kob\^l%Zme^ZlmghmmhZab`a ]^`k^^'Pabe^gnf^khnl\bmb^lZeeZ\khll:f^kb\Z aZo^bfie^f^gm^]ma^N@;ikh`kZf%l^o^glmZm^l aZo^fZg]Zm^]ma^fZmma^eh\Zee^o^e3AZpZbb% FZbg^%FZkreZg]%Fbgg^lhmZ%G^pC^kl^r%Hk^`hg% M^gg^ll^^Zg]PZlabg`mhg'Ma^fhlm_Zfhnl%Zg] pb]^erin[ebla^]%blmaZmpbmabgHk^`hg%^lmZ[ebla^] bg*20,';nm%ma^fZchkbmrh_lmZm^`ho^kgf^gmlaZo^ e^_mma^]^\blbhgh_pa^ma^khkghmmhZ]himN@; beard | 25


?b`nk^*'** LiZmbZe<hkkb]hk%<bk\neZmbhg G^mphkd%Gh]^LiZmbZe <hkkb]hk!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

26 | beard


ikh`kZflnimheh\Ze\hffngbmr`ho^kgf^gml'Lhf^ \bmb^laZo^gZmnkZe`^h`kZiab\_^Zmnk^l%ln\aZlkbo^kl hkfhngmZbgl%mhl^ko^ZlZ`khpma[hng]Zkr%[nmfhlm aZo^[^^gk^erbg`hgiheb\rZg]ma^bfie^f^gmZmbhgh_ shgbg`k^`neZmbhglmh^lmZ[eblamabl^]`^[hng]Zkr' Ma^k^Zk^]b__^k^gmkbg`mriheh`b^lZiieb^]Zkhng] ma^phke]%^Z\amZk`^mbg`ma^li^\bÛ\g^^]lh_bml \hffngbmrf^f[^klZg]lnkkhng]bg`\hgm^qm'Ma^ fhlmh[obhnlmriheh`rblZliZmbZe\hkkb]hk%lbfbeZk mhmahl^pbmabgEhg]hgZg]IhkmeZg]'Ma^liZ\^bl nmbebs^]_hkZ`kb\nemnk^%_hk^lmkrZg]hnm]hhke^blnk^' Ma^l^\hg]mriheh`rblZ\bk\neZmbhgg^mphkd%ln\aZl ma^Kbg`lmkZll^bgOb^ggZhkma^kbg`khZ]lbg;^bcbg`' Mabl\Zg[^\aZkZ\m^kbs^]Zl]^]b\Zm^]eZg^l_hkkZib] mkZglbm%Zfie^i^]^lmkbZgiZmapZrl%Zg]\hgmkhee^] Znmhfh[be^eZg^l'Ma^mabk]mriheh`rblZgh]^Zg] liZmbZeiZm\aphkd'>Z\agh]^aZlbmlhpg[hng]Zkr% lbfbeZkmhAhpZk]l`Zk]^g\bmr%Zg]bleh\Zm^]Zmd^r mkZglihkmZmbhgbgm^kl^\mbhgl'Ma^ho^kZee[hng]Zkrh_ ma^\bmrbl\k^Zm^][rma^^gmpbg^f^gmh_ma^gh]^lZg] ma^liZ\^[^mp^^gma^f'BgZeemriheh`b^l%ma^kbg` _ng\mbhglmhliZmbZeerhkb^gmoblbmhklZg]k^lb]^gmlmh ma^\bmr%Zllblmbg`bg_hkfneZmbg`Zf^gmZefZih_hg^l lnkkhng]bg`l' D^obgErg\alBfZ`^h_ma^<bmr]bl\nll^lahpi^hie^ _hkfma^l^f^gmZefZilnmbebsbg`Ûo^^e^f^gml3iZmal% ^]`^l%]blmkb\ml%gh]^lZg]eZg]fZkdl';rfZdbg` \hglmZgmk^_^k^g\^mhZ\bmr\^gm^khk\bmrkbg`%ma^ iarlb\ZeZg]ihebmb\Zelmkn\mnk^lh_ma^\bmr[^\hf^ beard | 27


k^bg_hk\^]'IZmal%ln\aZlmahl^Zehg`Zab`apZrkb`am& h_&pZrhkpbmabgZ_hkf^k[n__^kliZ\^%\Zgl^ko^mh l^iZkZm^^e^f^gml_khf^Z\ahma^khk[^]^lb`g^]mh aZo^Zlmkhg`l^gl^h_ieZ\^Zg]Z\mZlZmmkZ\mbhgl_hk ma^eh\Ze\hffngbmr'Bgmabll^gl^%`khpma[hng]Zkb^lbg ma^_hkfh_\bk\neZmbhgg^mphkdlaZo^ZgZ]]^]eZr^kh_ ilr\aheh`b\Zek^_^k^g\^_hknl^klmhgZob`Zm^ma^\bmr' P^b`abg`ma^ikhlZg]\hglh_`k^^g[^em^__^\mbo^g^ll bg\bmrieZggbg`\hgmbgn^lmh[^]^[Zm^]mh]Zr'<kbmb\l Zk`n^maZmpabe^`k^^g[^emlaZo^a^ei^]mhlZo^ ^\heh`b\ZeaZ[bmZml_hkpbe]eb_^Zg]k^mZbgma^eZg]l\Zi^% ma^k^Zk^lmbeenglheo^]^gobkhgf^gmZeblln^l'Lhf^ Zk^ZlaZo^ebmme^hkghoZen^_hkma^^gobkhgf^gmZg] bmlihineZmbhgl'?hk^qZfie^%liZ\^l]^lb`gZm^] _hkbgm^glbo^Z`kb\nemnk^]hghmikhob]^k^\k^ZmbhgZe hiihkmngbmb^lmh\bmr]p^ee^klZg]nmbebs^eZk`^Zfhngml _^kmbebs^klZg]i^lmb\b]^lmaZmZk^aZkf_nemhma^ ^gobkhgf^gm'L^\hg]er%ma^iarlb\ZeZg]ihebmb\Ze [Zkkb^kmaZmbl\k^Zm^]%\k^Zm^l[hmaZgZ]oZgmZ`^ mhfb]]e^Zg]nii^kbg\hf^`khnil%Zlp^eeZlZ ]blZ]oZgmZ`^mhehp^kbg\hf^`khnil'Ahnlbg`ikb\^l pbmabg`k^^g[^emlkbl^lZlma^\bmr`khplho^kmbf^%manl ]^\k^Zlbg`ma^Zfhngmh_Z__hk]Z[e^ahnlbg`ZoZbeZ[e^ mhfb]]e^Zg]ehpbg\hf^`khnil'?hkma^l^k^Zlhgl% ma^^__^\mbo^g^llh_Zllh\bZm^]iheb\b^l\Zg[^k^ohd^]b_ ghmbfie^f^gm^]^__^\mbo^erZg]ieZggbg`\hg`kn^gmer'

L`]=ngdmlagfg^l`]9e]ja[Yf<j]Ye Bgma^hkb`bgZe*20+m^qmEbfbmlmh@khpma%ma^\hg\^im h_^\heh`b\Zeho^klahhmpZlbgmkh]n\^]Zlma^]^fZg] 28 | beard


h_anfZglhgma^>ZkmalgZmnkZek^lhnk\^llnkiZllbg` ma^ZoZbeZ[e^lniierh_mahl^k^lhnk\^l'Bmik^]b\m^] maZm^\hghfb\`khpma\Zgghm\hgmbgn^]n^ma^ebfbm^] ZoZbeZ[bebmrh_>ZkmalgZmnkZek^lhnk\^l%iZkmb\neZkerhnk ]^i^g]^g\^hghbe' ?b`nk^*'*+ >\heh`b\ZeHo^klahhm !Lhnk\^3+)*+Ebobg`IeZg^m K^ihkm"'

Ma^m^qm]^l\kb[^lmak^^\Znl^lh_ho^klahhm%mphh_ pab\aaZo^Zek^Z]r[^^g]bl\nll^]!*"`khpma% Z\\^e^kZmbhg%Zg]kZib]\aZg`^bgmabl\Zl^k^eZm^]mh ma^eZk`^ZfhngmZg]oZlmiZmm^kgh_khZ]g^mphkdl% Zg]!+"Zebfbm[^rhg]pab\amabllrlm^f\ZgghmlZ_^er `hlnlmZbgZ[erbgmabl\Zl^ebgdbg`pbmama^ghg^qblm^g\^ h_nk[Zg`khpma[hng]Zkb^lpbmabglhf^fZchk\bmb^l' Ma^mabk]\Znl^h_ho^klahhmbl!,"Z]^eZrhkfblmZd^ bgma^i^k\^imbhglZg]k^lihgl^lmaZmlmkbo^mhd^^i ma^lrlm^fpbmabgbmlebfbml'Bgehhdbg`Zmma^:f^kb\Zg ]k^Zf%bmbl\nkk^gmer_h\nl^]hgfZm^kbZeihll^llbhg Zg]i^klhgZehpg^klabiZlbeenlmkZm^]bghnk\hgmbgnm^] ]^i^g]^g\^hgZnmhfh[be^lZg]a^Zorbgo^lmf^gm h_bg_kZlmkn\mnkZelrlm^flbglm^Z]h_khZ]]b^mlZg] fnembfh]Zelrlm^fl':lZlh\b^mr%ma^:f^kb\Zg]k^Zf g^^]lmh^oheo^hnmh_fZm^kbZeblfZg]bgmh[^bg` Zgbg]bob]nZeiZkmh_Zob[kZgm%bgm^k\hgg^\m^]Zg] lnlmZbgZ[e^\hffngbmr'

beard | 29


30 | beard


L`]Gj_Yfa[;alq

L`]`aklgjqg^9ldYflYkhjYodYf\alkj]daYf[]gfl`]MK`a_`oYqkqkl]e :lma^ikhmhmrib\Zefh]^e_hklikZpebg`

ab`ai^k\^gmZ`^h_mk^^\ZghirmaZm

]^o^ehif^gmiZmm^kgl%^qiZglbo^

^qblmlpbmabghe]^kg^b`a[hkahh]lZg]

ihineZmbhg`khpma%Zg]pZm^kk^lhnk\^

blnmbebs^]ZlZmab\d[n__^k[^mp^^g

blln^l%ma^<bmrh_:meZgmZbl\Zn`am

e^Zi_kh`]^o^ehif^gmZg]fZchk

pbmabgZgnglnlmZbgZ[e^]^o^ehif^gm

bg_kZlmkn\mnk^l%ln\aZlkZbekhZ]lZg]

fh]^e%hg^maZm_h\nl^lhg`khpmah_

ab`apZrl'Ng]^klmZg]bg`:meZgmZl

ma^ihineZmbhgZg]ma^^\hghfrZm

nk[Zgfhkiaheh`rbgk^eZmbhgmhliZmbZe

ma^^qi^gl^h_ma^^gobkhgf^gm'Mabl

lmkn\mnk^Zg]\bmr\aZkZ\m^k[^`bgl

blbeenlmkZm^]pbmabgma^mphgb\dgZf^l

pbma!*"^qZfbgbg`ma^iZmm^kglh_bml

`bo^gmhma^\bmrAhmeZgmZZg]ma^<bmr

\hfihg^gmiZkmlZg]ma^ikh\^llh_bml

bgma^?hk^lm'Ma^_hkf^k\hkk^lihg]l

]^o^ehif^gmZg]mkZgl_hkfZmbhg_khf

mhma^a^ZmbleZg]^__^\m\Znl^][rZ

ma^\bmrmhma^f^mkhihebmZg%!+"k^Zebsbg`

\hg\^gmkZmbhgh_ZliaZem%\hg\k^m^Zg]

ma^oZkbhnl^__^\mlh_mabllab_m%Zg]!,"

[nbe]bg`l4ma^eZmm^kk^Ü^\mlma^\bmrl

ZgZersbg`fZchkbgo^lmf^gmlmaZmma^<bmr

?b`nk^+'* =bo^klbmrh_:meZgmZ;nbe]bg` =^o^ehif^gml!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

beard | 31


?b`nk^+'+ ?nmnk^h_:meZgmZG^pliZi^k <Zkmhhg!Lhnk\^3Ma^:meZgmZ @^hk`bZg%)-'+*'*2++"'

32 | beard


aZlng]^kmZd^gZg]bl\nkk^gmer`hbg`makhn`a'

E]ljg9ldYflYnk&l`];alqg^9ldYflY :iher\^gmkb\nk[Zg]bli^klZepZlikhfim^][rfZgr \hg\^kglh_ma^ihlm&PPBBr^Zkl%oZkrbg`_khf_^Zk!Zl ]^_^gl^Z`ZbglmZmhfb\ZmmZ\dZ_m^kAbkhlabfZ"mhma^ ihebmb\Ze!ma^]^lbk^mh\k^Zm^ZeZk`^%lmZ[e^%ikhi^kmr hpgbg`fb]]e^\eZll"'EZk`^^]`^\bmb^lp^k^\k^Zm^] [Zl^]hgg^pmkZglihkmZmbhglrlm^fl%Zg]ma^\bmr [^\Zf^Zlrlm^fh_fhk^hke^ll]^gl^nk[Zg_kZ`f^gml ]bli^kl^]Zkhng]ab`apZrl%kZbekhZ]lZg]Zbkihkml':l Zgngbgm^g]^]\hgl^jn^g\^ma^bgg^k\bmrihineZmbhg% ch[lZg]bg]nlmkrp^k^[^\hfbg`]kZbg^]' =nkbg`ma^*20)l%fZgr:f^kb\Zg]hpgmhpglp^k^ bglmZm^lh_]blk^iZbk%pbma\aZkZ\m^kblmb\lln\aZlab`a \kbf^kZm^lZg]^kh]bg`bg_kZlmkn\mnk^l%[nm:meZgmZpZl Zg^q\^imbhg'ChagIhkmfZg%Z]^o^ehi^kZg]Zk\abm^\m% bleZk`^erZmmkb[nm^]mhk^]^o^ehibg`fn\ah_:meZgmZ Zg]k^bgo^gmbg`ma^Zmkbnf!ZlZg^mphkdh_ikboZm^er hpg^]in[eb\liZ\^"%Zgb]^ZmaZmphne]lik^Z] makhn`ama^k^lmh_ma^Ngbm^]LmZm^lZg]ma^phke]'Bg Zk\abm^\mnk^%ZgZmkbnfblZ\^gmkZehi^gliZ\^maZm ikhob]^l[nbe]bg`lpbmaZ_^^ebg`h_liZ\^Zg]eb`am4_hk IhkmfZg%bmpZlma^hiihlbm^3 Z\hgmZbg^kh_ZkmbÛ\bZebmr maZmZeehplbmlh\\niZgmlmhZohb]]Zreb`am_hk^o^kZ a^kf^mb\bgm^kbhkl^Ze^]Z`Zbglmma^k^Ze !DhheaZZl Zg]FZn%1-*"'Mablg^pbgm^kbhk\hgg^\m^]Z]cZ\^gm [nbe]bg`lpbma^Z\ahma^kmakhn`a Zg^eZ[hkZm^lib]^k p^[h_ldrpZedl% Zeehpbg`\enfilh_[nbe]bg`lmh[^ \hglmkn\m^]Zgrpa^k^' ?b`nk^+', Ma^BfiZ\mh_ChagIhkmfZg !Lhnk\^3Kb`amlphkdbg``khni'hk`% ChagihkmfZgÛef'\hf%@hh`e^ Lmk^^mOb^p"'

beard | 33


Mabl]^o^ehif^gmiZmm^kgaZl^gZ[e^]ngebfbm^] `khpmamh^qiZg]manl_Zk%[nm\hne]mabl]^\^gmkZebs^] fhkiaheh`rh_:meZgmZaZo^ma^ihm^gmbZeh_ mkZglbmbhgbg`bgmhZlnlmZbgZ[e^nk[Zg]^o^ehif^gm fh]^e8

?b`nk^+'*1/-FZih_:meZgmZ%\^gm^k^] Zkhng]kZbekhZ]bg_kZlmkn\mnk^ !Lhnk\^3F:K;E=b`bmZeAblmhkb\ FZi<hee^\mbhg"'

?hk:meZgmZ%mablpZlma^ihbgmZmpab\a]hpgmhpg mkZgl_hkf^]_khfZlbg`e^\^gm^kieZgg^]Zkhng]ma^ kZbekhZ]bgmhZgngieZgg^]iher\^gmkb\]hpgmhpg' PbmabgLibkhDhlmh_lm^qm%Ma^<bmrLaZi^]%a^b]^gmbÛ^l mphdbg]lh_\bmb^l&ieZgg^]Zg]ngieZgg^]'IeZgg^] \bmb^lZk^]^lb`g^][rZgho^kZk\abg`ZnmahkbmrZg] ieZ\^]]hpgZmZlbg`e^fhf^gm'Hgma^hma^kaZg]% ngieZgg^]\bmb^lZ\\hk]bg`mhDhlmh_Zk^ ik^lnf^] mh]^o^ehipbmahnm[^g^Ûmh_]^lb`g^kl%ln[c^\mmhgh fZlm^kieZg[nmma^iZllZ`^h_mbf^%ma^eZrh_ma^eZg]% Zg]ma^]Zbereb_^h_bml\bmbs^gl !-,"'A^\hgmbgn^l hgmh]^l\kb[^ma^k^lnembg`_hkfZlbkk^`neZk%ghg& `^hf^mkb\%Zg]hk`Zgb\%\aZkZ\m^kblmb\lo^krlbfbeZkmh :meZgmZlnk[Zg_Z[kb\' Ma^ihineZmbhgh_ma^<bmrh_:meZgmZaZl[^^g`khpbg` lbg\^bmlbg\hkihkZmbhgbg*1-0%pbmama^^q\^imbhg

?b`nk^+'. KZbekhZ]lObmZemh:meZgmZl >lmZ[eblaf^gm!Lhnk\^3<hZlmZe A^kbmZ`^Lh\b^mr"'

h_mph]^\Z]^l[^mp^^g*20)Zg]*22)'Ma^mhpg [^`ZgZl M^kfbgnl% ZgZf^`bo^gmhbm[^\Znl^h_ bmleh\ZmbhgZmma^^g]h_ZkZbekhZ]ebg^':lkZbekhZ] ^qiZglbhg\hgmbgn^]%ma^mhpgmkZgl_hkf^]bgmhZfZchk \hff^k\^Zg]mkZglihkmZmbhgan[':\\hk]bg`mhma^ <bmrl+)**<hfik^a^glbo^=^o^ehif^gmIeZg%bg*1.) ma^ihineZmbhgpZlZiikhqbfZm^er+%.))%2)%)))bg

34 | beard


?b`nk^+'/ :meZgmZl<hff^k\bZe<^gmk^*110 !Lhnk\^3AhkZ\^;kZ]e^rphh] ^g`kZobg`in[ebla^]bgAZki^kl P^^der%)+'*+'*110"'

*2))%,,)%)))bg*2.)%Zg].-)%)))mh]Zr'Ma^ ^gmbk^f^mkhihebmZgihineZmbhgblg^Zkerk^Z\abg`- fbeebhgZg]bl^qi^\m^]mhbg\k^Zl^[r++'*ho^kma^ g^qm+)r^Zkl%fZdbg`bmhg^h_ma^_Zlm^lm`khpbg` f^mkhihebmZgZk^Zlbgma^\hngmkrZg]kZgdbg`bmgnf[^k gbg^bgma^N'L'bgm^kflh_f^mkhihineZmbhglbs^ Zehg^'Ikhc^\mbhgl_hkma^<bmrbg\en]^Zgbg\k^Zl^[r *2'.Zg]_hk?nemhg<hngmr[r*1'.'Mabl`khpma p^eehnmlb]^ma^Bgm^klmZm^+1.\bk\nf_^k^gmbZeab`apZr bl_h\nl^]bgma^ghkma^kg\hffngbmb^lZg]aZle^_m :meZgmZpbmama^ehg`^lmZo^kZ`^\hffnm^Zm,-'0fbe^l Z]Zr%pbmalhf^\hffnm^lfhk^maZg*+)fbe^lZ]Zr !Pb\afZg"'Ma^]^glbmrh_mabl`khpmaoZkb^l_khf*'*, i^klhgli^kZ\k^bgGP:meZgmZmh,,'*i^klhgli^k Z\k^bgFb]mhpg%pbmaZf^]bZg]^glbmrh_-'/i^klhgl i^kZ\k^'

beard | 35


:meZgmZaZlZepZrl[^^gdghpgZlZfZchk mkZglihkmZmbhgan[%ghmhgermakhn`abmlkZbekhZ] lrlm^fZg]bgm^kgZmbhgZeZbkihkm%[nmZelhmakhn`abml ab`apZrg^mphkd'Bgma^*2,)l%ma^\k^Zmbhgh_Z ?^]^kZeAb`apZrLrlm^fpZl\hg\^bo^]mh^g\hnkZ`^ ^\hghfb\]^o^ehif^gmZg]mhikhob]^^_Û\b^gm]^_^gl^ mkZglihkmZmbhg'Bg*2./%>bl^gahp^kma^g^lmZ[ebla^] ma^GZmbhgZeBgm^klmZm^Zg]=^_^gl^Ab`apZrl:\m% pab\ap^k^[nbemmhli^\bÛ\]^lb`glmZg]Zk]l'Ma^l^ k^`neZmbhglk^jnbk^]ebfbm^]Z\\^ll%pb]^eZg^l%iZo^] lahne]^kl%Zme^Zlm_hnkeZg^l%Zg]Z\\hffh]Zmbhg _hkli^^]lnimh0)fbe^li^kahnk'Bg*20*%ma^ ?b`nk^+'0 G^pab`apZr>qiZglbhgZm.ma Lmk^^m!Lhnk\^3F:K;E=b`bmZe Ablmhkb\FZi<hee^\mbhg"'

36 | beard

^qik^llpZrZg]fZllmkZglbmlrlm^flp^k^^qiZg]^]mh [^mm^kebgd]hpgmhpgpbmama^ZbkihkmZg]ma^^qiZg]bg` ln[nk[l%_ng]^]eZk`^er[rma^`ZlmZqZg]ma^*20)


Nk[ZgFZllMkZglbm:\m'Ma^\bmrl_hkfbl`^g^kZm^][r mablab`apZrlrlm^f3ZgQmaZm^gZ[e^lfho^f^gmbgZg] hnm%Zg]ZgHmaZmebgdlln[nk[Zg\hffngbmb^lmhma^ g^mphkd'Mabl\hgmbgnhnl^qiZglbhgZg]bgo^lmf^gmbg mkZglihkmZmbhglrlm^flikhob]^]bml`khpbg`ihineZmbhg pbmaZlmkhg`Zg]^_Û\b^gmg^mphkdh_fh[bebmr%pab\a ^gZ[e^]ma^fmhk^lb]^_nkma^khnmlb]^ma^\bmrlmkn\mnk^' :mma^mbf^%mabllab_mpZliZkmh_ma^:f^kb\Zg=k^Zf h_hpgbg`rhnkhpgahf^bgma^g^pln[nk[l';nm%mabl lab_mZelhe^]ma^pZrmhma^mkZgl_hkfZmbhgh_:meZgmZ bml^e_' Ma^<bmrh_:meZgmZ^oheo^]bgmhF^mkhihebmZg :meZgmZ'<a^khd^^%<eZrmhg%<h[[%=^DZe[%=hn`eZl% ?Zr^mm^%?nemhg%@pbgg^mm%A^gkr%Zg]Kh\d]Ze^Zk^ ma^m^g\hngmb^lmaZm\hfikbl^F^mkh:meZgmZ'Ma^ oZlmbg_kZlmkn\mnk^k^jnbk^]mhlniihkmmabllrlm^f pZlbkk^e^oZgm_hkieZgg^kl]nkbg`ma^ln[nk[Zg [hhf'IeZgg^klZg]k^lb]^gml[^eb^o^]maZmghm[^bg` \hgg^\m^]mhF:KM:%ma^<bmrlln[pZrlrlm^f%f^Zgm ikhm^\mbhg_khfbgg^k&\bmrblln^lln\aZl\kbf^Zg] ho^k]^o^ehif^gm' Mh]Zr%ma^^qiZglbhgh_mablf^mkhk^`bhgbl[^`bggbg` mhlehp%[nm^o^gfbgbfZe^qiZglbhgpbeeZ]o^kl^er bfiZ\mma^k^`bhgl\ZiZ\bmrmhf^^m\nkk^gmZg]_nmnk^ fh[bebmrg^^]l':\\hk]bg`mhma^\nkk^gmK^`bhgZe :ll^llf^gm%fZgrh_ma^l^\hngmb^lh_m^gaZo^eZk`^& l\Ze^g^^]l_hk^qi^glbo^bg_kZlmkn\mnk^ikhc^\mlpbma \hlmlab`a^kmaZgma^k^o^gn^l`^g^kZm^]mh_ng]ma^f' ?nkma^kfhk^%mkZglbmhimbhglZk^_Zbkerebfbm^]%[^\Znl^ beard | 37


?b`nk^+'1 Mbf^ebg^h_>o^gmlBfiZ\mbg` :meZgmZlNk[Zg?hkf!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"

*2+)ma^gnf[^kh_fhmhk\Zkl ^jnZe^]ma^gnf[^kh_ahkl^ ]kZpg\ZkkbZ`^l

*121>[^g^s^kAhpZk] bgbmbZm^]ma^`Zk]^g\bmr fho^f^gm

1910

1920

1940

1950

*2*.fZllikh]n\mbhgh_ma^ Znmhfh[be^[r?hk]^gZ[e^] hpg^klabimhma^fZll^l

*2+2Hk]bgZg\^nmbebs^]Zee^rl ZlZin[eb\kb`amh_pZr

*2+2`ZlmZq^lZg]o^ab\e^ k^`blmkZmbhg_^^lbfihl^] bgZeelmZm^lmhÛgZg\^khZ] \hglmkng\mbhgZg]fZbgm^gZg\^ _hkab`apZrl

38 | beard

1930

*2-.>g]PPBB

*1-0<bmrh_:meZgmZ_hng]^] *1/-La^kfZg\Zimnk^l:meZgmZ

1900

*2+2hg^\Zk _hk^o^krÛo^ Zf^kb\Zgl

*2-.F^mkhEhg]hg ;Z[r;hhf^kl[^`bg `k^^g[^emikhihl^] @hom`nZkZgm^^]fhkm`Z`^l k^lnemlbgln[nk[Zg^qiZglbhg

*2-0:K<ma^Ûklmin[eb\erlniihkm^]%fnemb&\hngmrieZggbg`Z`^g\rbg ma^NL\k^Zm^]

*2,+_^]^kZe`ho^kgf^gm [^\Zf^bgoheo^]pbmama^`Zl mZqmhnmbebs^ab`apZrl_hk gZmbhgZe]^_^gl^Zg]^qiZglbhg h_ma^ihlmZel^kob\^


1970

1954 - 1991 Bgm^klmZm^Ab`apZrLrlm^f ]^lb`g^]Zg]^lmZ[ebla^] *2.0Hk]bgZg\^fZ]^ Zee^rlbee^`ZeZg]k^ieZ\^] ma^fpbma]^o^ehif^gm [n__^kl

+))+;^emebg^Ikhc^\m`Zbgl fhf^gmnfmakhn`a`kZllkhhml lniihkm

1980

*20)lfZgrNL\bmb^lbg]blk^iZbk

1960

*20,IhkmeZg]`k^^g[^em^lm'

1950

*21)l;^bcbg`l+g]kbg`khZ]

*20+Ebfbmlmh@khpmain[ebla^]

*2/.ieZg_Zbe^]_hk ma^ehp^kFZgaZmmZg ^qik^llpZr[rKh[^km Fhl^l'''CZg^CZ\h[l bgÜn^gmbZebg`kZllkhhml ^__hkmlmh[eh\dma^l^ nk[Zgk^g^pZeikhc^\ml

1990

2000

*22/Lnff^kHerfib\@Zf^l a^ei^]mhlmk^g`ma^g:meZgmZ l nk[Zg\hk^[rbgo^lmbg`a^Zober bgmkZglihkmZmbhgbg_kZlmkn\mnk^

*2./?^]^kZe:b]Ab`apZr :\m%ZelhdghpgZlGZmbhgZe Bgm^klmZm^Zg]=^_^gl^ Ab`apZrl:\m%lb`g^][r Ik^lb]^gm=pb`am='>bl^gahp^k

*20)Nk[ZgFZllMkZglbm:\m Zeeh\Zm^]_ng]l_hk:meZgmZ lg^p kZib]mkZglbmlrlm^f&F:KM:&mh [^mm^kebgd]hpgmhpgpbmama^ ZbkihkmZg]^qiZg]bg`ln[nk[l

beard | 39


]^glbmb^lZk^ghmab`a^ghn`amhlniihkmmkZglbml^kob\^l' ?hkmablk^Zlhg%ma^\bmrlahne]^g\hnkZ`^]^o^ehi^kl mhbgÛeeZkhng]^qblmbg`]^o^ehif^gmiZmm^kglbghk]^k mh[kbg`k^lb]^gml[Z\dmhma^\bmrl\hk^bglm^Z]h_bml i^kbia^kr';nlKZib]MkZglbmlrlm^flphne][^Zehp \hlmZem^kgZmbo^mheb`amkZbelrlm^flbgma^\bmr%lbg\^ ^qblmbg`bg_kZlmkn\mnk^h_ma^ab`apZrkb`am&h_&pZr\hne] [^nmbebs^]mhikhob]^^_Û\b^gmfh[bebmrhimbhgl'

=^^][lk2Kg[aYddq$=[gfgea[YddqYf\ =fnajgfe]flYddq Bgk^lihgl^mhZg^qiZg]bg`k^`bhg%ma^<bmrllh\bZe lmkn\mnk^aZl[^^gZ__^\m^]':meZgmZaZlng]^k`hg^ pb]^gbg`bg^jnZebmb^lZfhg`]^fh`kZiab\`khnil' Mabl[^`bglpbmaZablmhkrh_pabm^Üb`ambgmhma^ ln[nk[lZg]Z\hg\^gmkZmbhgh_iho^kmrZfhg`ma^ eZk`^:_kb\Zg:f^kb\Zg\hffngbmrbgma^\bmr'Mabl kZ\bZeZg]bg\hf^iheZkbsZmbhg\hgmbgn^lmh]Zrpbma Zlab_mh_fb]]e^mhab`a&bg\hf^`khnil[^`bggbg`mh k^lb]^bgma^\bmrl\hk^'BgZ]]bmbhg%fZgrh_:meZgmZl f^mkhihebmZg\hffngbmb^laZo^ehlmma^bkl^gl^h_ieZ\^ Zg]k^lb]^gmlehlmZl^gl^h_[^ehg`bg`'L\b^gmblml_khf ma^<^gm^k_hk=bl^Zl^<hgmkhe!<=<"aZo^[^`Zg mhmnkgma^bkZmm^gmbhgmhnk[ZglikZpeZlZin[eb\ a^Zemablln^%]n^mhma^bg\k^Zlbg`]^i^g]^g\^hg Znmhfh[be^l_hkmkZglihkmZmbhg%ma^eZ\dh_`hh]nk[Zg ]^lb`g%Zg]k^lnemh_Zfhk^l^]^gmZkrZg]nga^Zemar eb_^lmre^%^li^\bZeerZfhg`ehp&bg\hf^_Zfbeb^lebobg` bgma^l^Zk^ZlmaZmhgeraZo^ma^hiihkmngbmrmh]kbo^ lhf^pa^k^bghk]^kmh^q^k\bl^':\\hk]bg`mhZ+))0 lmn]r[rma^:K<%?nemhg<hngmraZlma^ab`a^lmgnf[^k 40 | beard


?b`nk^+'2 F:KM:Eb`amKZbe%;nlLrlm^f Zg]IZkdbg`:k^Z!Lhnk\^3ppp' bmlfZkmZ'\hfZg]@hh`e^FZil"'

h_bg]bob]nZel[^ehpiho^kmrZm*+-%+-*!h_1*/%))) mhmZe"Zg]ma^ab`a^lmgnf[^kh_ahnl^ahe]lpbmahnm Znmhfh[be^lZm-1%1.2!h_,+*%+-+"' L^\hg]er%ma^^\hghfb\Zli^\mh_ln[nk[Zg\hffngbmb^l bllmkn``ebg`mh`^g^kZm^ln_Û\b^gm_ng]lmhikhob]^ _hkg^^]^]bg_kZlmkn\mnk^bfikho^f^gmlbgk^lihgl^ mh\hgmbgnZe`khpma':\\hk]bg`mhma^K^`bhgZe :ll^llf^gm% bmblng\e^Zkpa^gZlnlmZbg^]^\hghfb\ k^\ho^krpbeeh\\nk[nmbmblebd^ermaZmma^\hg]bmbhgl maZmp^k^ik^l^gm]nkbg`ma^iZlm-)&ienlr^ZklmaZm ^gZ[e^]\hgmbgnhnlZg]kZib]`khpmapbeeghmk^mnkg' Mabl]h\nf^gm`h^lhgmhlmZm^% ma^k^blZ`k^Zm]^Ze h_ng\^kmZbgmrZlmhahpma^_^]^kZe`ho^kgf^gmpbee bgo^lmbgbg_kZlmkn\mnk^bgma^_nmnk^' Bmbl\e^ZkmaZmma^ :meZgmZK^`bhgZe<hffbllbhgblZpZk^maZmma^\nkk^gm fhkiaheh`rh_ma^nk[ZgeZg]l\Zi^blnglnlmZbgZ[e^ Zg]Zk^lmkn\mnkbg`h_mablbg_kZlmkn\mnkZe_kZf^phkdbl g^\^llZkrmhd^^ima^^\hghfr`khpbg`' EZlmer%ma^]rgZfb\lZllh\bZm^]pbmabg\k^Zlbg` nk[Zgbs^]Zk^Zlbs^Z]o^kl^erbfiZ\mma^Z[bebmrh_ ma^k^`bhgl^\heh`b\Zelrlm^flmh_ng\mbhg^_Û\b^gmer' ?hk^qZfie^%ma^k^`bhgl]^\^gmkZebs^]]^o^ehif^gm iZmm^kgZg]`khpbg`ihineZmbhgblebgd^]pbmama^<bmrl pZm^klniierblln^%\nkk^gmerma^ln[c^\mh_ebmb`Zmbhg' :meZgmZlhnmpZk]`khpmablghmebfbm^][r`^h`kZiab\Ze _Z\mhklln\aZlfZchk[h]b^lh_pZm^khkfhngmZbg kZg`^l%Zg]blghmebfbm^][r_^]^kZeeZg]ahe]bg`l'Mabl aZl\Znl^]Zfnembmn]^h_blln^lbg\en]bg`Zgbg\k^Zl^ bgma^ehllh_`k^^gÛ^e]l%ZbkZg]pZm^kiheenmbhg% beard | 41


Zg]^\heh`b\Ze_kZ`f^gmZmbhg\Znl^][re^Zi_kh` ]^o^ehif^gm'=^libm^mabl%ma^k^fZbgbg`gZmnkZeZg] o^`^mZm^]eZg]l\Zi^lh_ma^k^`bhg\hgmbgn^mhikhob]^ ^\hlrlm^fl^kob\^l%Ze[^bmbgZfbgbfZeer&_ng\mbhgbg` pZr'

Ghhgjlmfakla[K`a^lk ?hkmngZm^er%ma^<bmrh_:meZgmZaZlaZ]%Zg]blbg ma^ikh\^llh_aZobg`%ma^hiihkmngbmrmhmkZgl_hkf bml^e_makhn`aeZk`^l\Ze^\hfik^a^glbo^ieZggbg` ikhc^\ml'Ma^Ûklmh_ma^l^ikhc^\ml[^`Zg]n^mhma^ ik^iZkZmbhgh_ma^*22/Lnff^kHerfib\@Zf^l% ahibg`mh^oheo^ma^\bmrlphke]bfZ`^Zg]\aZg`^ ?b`nk^+'*) <^gm^ggbZeHerfib\IZkd!Lhnk\^3 ppp'.))iq'\hf"'

ma^k^inmZmbhg_hkln[nk[ZglikZpe'Ma^:meZgmZ <hffbmm^^_hkma^Herfib\@Zf^l!:<H@"Zbf^] mh\k^Zm^Zlmkhg`nk[Zg\hk^pa^k^ghg^^qblm^]%

42 | beard


_h\nl^]Zkhng]mkZglihkmZmbhg^gaZg\^f^gmlZg]ma^ ln\\^ll_neiaZlbg`h_^o^gmlmkn\mnk^lihlm&Herfib\l' :mma^mbf^%ma^ihineZmbhgh_f^mkh:meZgmZpZl,'- fbeebhgZg]ZgZ]]bmbhgZemphfbeebhgp^k^^qi^\m^] mhZkkbo^_hkma^@Zf^l'>Zkerk^l^Zk\alahp^]maZm :meZgmZlmkZglihkmZmbhgbg_kZlmkn\mnk^phne]ghm[^ ln_Û\b^gmmhlniihkmmablohenf^h_i^hie^':lZk^lnem% mkZglihkmZmbhgkhnm^lp^k^^lmZ[ebla^]makhn`ahnmma^ Herfib\Kbg`%Zhg^Zg]ZaZe_fbe^bfZ`bgZkr\bk\e^ Zkhng]ma^a^Zkmh_]hpgmhpg%Zlp^eeZl\hgg^\mbhg mhma^:meZgmZK^`bhgZe<hffbllbhgl!:K<l"K^`bhgZe MkZglihkmZmbhgIeZg'Ma^@Zf^lp^k^ZÛgZg\bZe ln\\^lle^Zobg`ma^\bmrpbmagh]^[mZg][khn`amfZgr \hkihkZmbhglmhbgo^lmbg]hpgmhpg%bg\en]bg`<GGZg] <h\Z&<heZ%maZmma^\bmrphne]ghmaZo^l^^ghma^kpbl^' ;nmma^ieZggbg`ikh\^ll_hkma^@Zf^l]b]aZo^bml ÜZpl':\\hk]bg`mhma^<^gmk^hgAhnlbg`Kb`aml Zg]>ob\mbhgl!<HAK>"%Zgbgm^kgZmbhgZeanfZgkb`aml hk`ZgbsZmbhg%ZiikhqbfZm^er,)%)))i^hie^p^k^ ]blieZ\^]makhn`a `^gmkbÛ\Zmbhg%ma^]^fhebmbhgh_ in[eb\ahnlbg`%k^gmZeli^\neZmbhg%Zg]nk[Zgk^g^pZe ikhc^\ml% gbg^mrÛo^i^k\^gmh_pab\ap^k^:_kb\Zg :f^kb\Zgl'<^gm^ggbZeHerfib\IZkd%ma^ikbfZkr in[b\hi^gliZ\^_hkma^^o^gm[khn`ambgahm^el% h_Û\^[nbe]bg`lZg]ab`akbl^ZiZkmf^gmlmh]hpgmhpg% [nmblghplmkn``ebg`ÛgZg\bZeer]n^mhma^^\hghfb\ k^\^llbhgZg]bgm^glbo^fZbgm^gZg\^g^^]lk^eZm^]mh ho^knl^':g]eZlmer%ma^<bmrl_h\nlhgikboZm^_ng]lmh ÛgZg\^ma^Herfib\lk^lnem^]bgZfbll^]hiihkmngbmr mhnmbebs^_^]^kZeZg]lmZm^in[eb\_ng]bg`mhk^obmZebs^ beard | 43


g^b`a[hkahh]lZg]ni`kZ]^bg_kZlmkn\mnk^l%Zgblln^ maZm:meZgmZbl_hk\^]mhk^lheo^bgma^bff^]bZm^_nmnk^' Ma^:meZgmZ;^emebg^Ikhc^\mblhg^h_ma^eZk`^lm bg_kZlmkn\mnkZeikhc^\mlmaZmbl\nkk^gmeraZii^gbg`bg ma^Ngbm^]LmZm^l'Mablikhihl^]mp^gmr&mphfbe^ehhi h_mkZbel%mkZglbm%Zg]iZkdlpZlma^hkb`bgZeoblbhgh_ KrZg@kZo^elfZlm^klma^lblZm@^hk`bZM^\abg*222' Ma^ieZg_h\nl^lghmhgerhg\hgg^\mbg`\hffngbmb^l Zkhng]mkZglihkmZmbhgan[l%[kbg`bg`fhk^k^lb]^gml bgmh]hpgmhpg%Zg]bg\k^Zlbg``k^^gliZ\^%[nm k^]^Ûgbg`Zg]mkZgl_hkfbg`ma^<bmrh_:meZgmZ'Bg +))+%ma^b]^Z_hkma^;^emebg^`Zbg^]fhf^gmnf makhn`a`kZllkhhmllniihkmZg]ZmZqZeeh\Zmbhg]blmkb\m !M:="pZl^lmZ[ebla^]bg+)).Zlma^ikbfZkrlhnk\^ h__ng]bg`&ikhc^\m^]mh`^g^kZm^*'0[beebhgho^k+. r^Zkl'Lbg\^maZmmbf^%ma^ikhc^\maZl[^^g]bob]^] bgmhm^gln[Zk^Zl%^Z\a\hfihl^]h_ZaZg]_neh_eh\Ze g^b`a[hkahh]l'>Z\aln[Zk^ZblZmZ]b__^k^gmiaZl^ bgma^ieZggbg`Zg]]^o^ehif^gmikh\^llpbmafZgr Zek^Z]r]^lb`g^]%\hglmkn\m^]%Zg]^gchr^][rma^ \hffngbmr' Bg\hf[bgZmbhgpbmamabl^__hkm%ma^:meZgmZK^`bhgZe <hffbllbhgaZl]^o^ehi^]IeZg+)-)Z \hfik^a^glbo^_kZf^phkdmhlnlmZbgf^mkh:meZgmZ% Zk^`bhg^qi^\m^]mh`khp[rZghma^kmak^^fbeebhg k^lb]^gmlpbmabgma^g^qmmabkmrr^Zkl'Bgm^kflh_ mkZglihkmZmbhgZg]ebgdbg`^__^\mbo^erpbmama^;^emebg^ ikhc^\m%IeZg+)-)\hg\^gmkZm^lhgbgm^`kZmbg` Zk^`bhgZemkZglihkmZmbhgieZgZg]Zk^`bhgZe 44 | beard


]^o^ehif^gmieZgbgmhZngbÛ^]iheb\r_kZf^phkd k^oheobg`Zkhng]ma^\hg\^imh_lnlmZbgZ[bebmr'Bm k^\h`gbs^llbqd^r^e^f^gml3 *?nkma^khnmpZk]^qiZglbhgpbeeZ]o^kl^erbfiZ\mma^ k^`bhgl\ZiZ\bmrmhf^^m\nkk^gmZg]_nmnk^g^^]l' +Ma^ehg`m^kf^\hghfb\ln\\^llh_ma^:meZgmZ k^`bhgbl]bk^\merk^eZm^]mhma^ZoZbeZ[bebmrh_pZm^k' ,Ghmhger]h^lma^k^`bhgg^^]bg\k^Zl^]_ng]l_hk mkZglihkmZmbhg[nmZelh[^mm^kfZgZ`^f^gmh_^qblmbg` assets. -=^fh`kZiab\Zg]fZkd^m_hk\^lmaZmlaZi^ k^lb]^gmbZeg^^]lpbee\aZg`^ma^mri^Zg]eh\Zmbhgh_ ahnlbg`]^fZg]^]' .Ma^\hfihlbmbhgh_ma^k^`bhgl^b`amfbeebhg k^lb]^gmlbg+)-)pbee[^o^kr]b__^k^gmmaZgma^ ihineZmbhgh_mh]Zr' /:\\^llmh^fiehrf^gmhiihkmngbmb^lbgma^k^`bhgl fhlm]^o^ehi^]\^gm^klpbee[^\kbmb\Ze' <bmrieZgg^kl%iheb\rfZd^klZg]k^lb]^gmlZk^ZpZk^ maZm[b`\aZg`^lZk^g^^]^]bg\hf[bgZmbhgpbmama^ \nkk^gm^__hkmlmh\k^Zm^Z]hpgmhpgnk[Zg\hk^Zg] k^lmkn\mnk^ma^`khpmah_f^mkhihebmZg\hffngbmb^l maZmZk^g^`Zmbo^erZ__^\mbg`ma^\bmrlgZmnkZelrlm^fl% ^li^\bZeerbmlpZm^klniier':\hfik^a^glbo^ieZggbg` ZiikhZ\ablg^^]^]%hg^pahl^\hfihg^gmlphkd mh`^ma^klbfnemZg^hnler'

beard | 45


46 | beard


D]n]jY_af_Af^jYkljm[lmj] 9fAfl]jn]flagf^gj9ldYflYYkYF]oEg\]dg^EgZadalq

:meZgmZ]h^lghmaZo^ma^\eZllb\Ze

bgÜn^gmbZe_Z\mhkpa^g]^lb`gbg`\bmb^l%

lrfimhflh_\bmr3bmblghm]^gl^4bmbl

^li^\bZeer\bmb^llbfbeZkmh:meZgmZ'

ZliZkl^%mabg\Zki^mh_aZ[bmZmbhg%Z dbg]h_lnik^fZ\blm\hfihlbmbhgh_ebmme^

Ahp^o^k%ma^l^eZg]l\Zi^]liZ\^l

Û^e]l'Bmllmkhg`^lm\hgm^qmnZe`bo^gl

Zk^h_m^gma^e^_mho^kliZ\^lZ_m^k

Zk^o^`^mZeZg]bg_kZlmkn\mnkZe3_hk^lm

]^o^ehif^gmh\\nkl'Ma^r`^g^kZeerZk^

Zg]khZ]l':meZgmZblghmZ\bmr4bmblZ

ghm]^lb`g^]%ma^r]hghm\hgg^\mmh

eZg]l\Zi^ !DhheaZZl%1,."'Bmblmabl

^Z\ahma^k%Zg]ma^r]hghm^__^\mbo^er

lZf^eZg]l\Zi^maZmblma^ikbfZkr

_ng\mbhgmhfZgZ`^^\heh`b\Zelrlm^fl'

\hfihg^gmh_nk[Zghk]^k%lhf^mabg` mhpab\aikbhkbmrlahne][^`bo^gho^k _k^^lmZg]bg`[nbem_hkf'Ma^\hg\^imh_ gZmnkZe\ZibmZeblf%pab\ainmlZikb\^ mZ`hg^\hlrlm^fl^kob\^l%fnlm[^Zg ?b`nk^,'* ;n__^k<hgg^\mbobmrHo^kP^meZg] !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 47


:_m^kmahkhn`ak^l^Zk\aZg]ZgZerlblh_mabliZmm^kg% hg^fZbgblln^aZl^oheo^]3[ala]k]paklYf\l`jan] Z][Ymk]l`]q]fYZd]h]ghd]lgY[[]kk]Y[`gl`]j, [nmbg:meZgmZ%mablZ\\^ll[^\hf^lk^lmkb\m^]'Mph hk]bgZg\^l\Zg[^nl^]mhbeenlmkZm^mabl]blmbg\mbhg': *2+2hk]bgZg\^nmbebs^]Zee^rlZlZin[eb\kb`amh_pZr% ZlbeenlmkZm^]bgma^mhie^_mbfZ`^'A^k^k^lb]^g\^l Zk^Z[e^mh\hgg^\m^Zlberpbma^Z\ahma^kZlp^ee Zlma^Z]cZ\^gm\hffngbmr%[^\Znl^ma^k^Zk^gh iarlb\Ze[Zkkb^klik^l^gm'Ma^l^\hg]hk]bgZg\^bg *2.0k^o^kl^]mabliZmm^kg[rfZdbg`Zee^rlbee^`ZeZg] *2 + 2 H k ] b g Z g \ ^ utilized alleys as a i n [ e b \ k b ` a m h _ p Z r' 19 5 4 - 19 91 B g m ^ k l m Z m ^ A b ` a p Z r L r l m ^ f ] ^ l b ` g ^ ] Z g ] established. *2 . 0 H k ] b g Z g \ ^ f Z ] ^ Z e e ^ r l b e e ^ ` Z e Z g ] k ^ i e Z \ ^ ] m a ^ f p b m a ]^o^ehif^gm[n_ _^kl'

k^ieZ\bg`ma^fpbmao^`^mZm^]]^o^ehif^gm[n__^kl' Makhn`ahnmfn\ah_ma^<bmrmh]Zr%]^o^ehif^gm [n__^klZk^lmbeek^jnbk^]%j]kmdlaf_afYdYf\k[Yh]l`Yl Zgl`akgdYl]k[geemfala]k^jgeY\bY[]fldYf\mk]k Yf\[`Yff]dk[aj[mdYlagfoal`afl`]k]\]n]dghe]flk l`jgm_`Ykaf_d]hgaflg^af_j]kk']_j]kk&As a result, i^hie^]^i^g]fhk^hgZnmhfh[be^lZg]Zllh\bZm^] bg_kZlmkn\mnk^l_hkfh[bebmr%[^\Znl^ma^]blmZg\^_khf pa^k^i^hie^ebo^mhpa^k^ma^rpZgmmh`hblehg`^k'

J]\]Úfaf_l`]?gYdkg^l`]Kqkl]e <nkk^gmer%ab`apZrlZg]nk[Zg`khpma[hng]Zkb^lZ\m bg]^i^g]^gmerh_^Z\ahma^k%^Z\apbmabmllhe^inkihl^' ?hkab`apZrl%bmblmh^gZ[e^^_Û\b^gmfho^f^gmh_ i^hie^Zg]`hh]l4_hknk[Zg`khpma[hng]Zkb^l%bmbl mhebfbmiarlb\Zenk[Zg]^o^ehif^gm_hkZ\hffngbmrmh lnlmZbgZ[er`khp'Ma^ikh[e^fblmaZmpbmabg:meZgmZ% ma^\hg\^imh_ebfbmlblZ[l^gm';hng]Zkb^l]hghm^qblm' >Z\abg]bob]nZe\hffngbmrpbmabg:meZgmZbl`^Zk^] 48 | beard


?b`nk^,'+ :^kbZelh_:ee^rpZrlol';n__^klh_ Ln[nk[Zg=^o^ehif^gm!Lhnk\^3 @hh`e^FZil"'

mhpZk]`khpma!lhf^mbf^l\hfi^mbg`pbmag^b`a[hkbg` cnkbl]b\mbhgl_hkbgo^lmf^gm"%[hmabgma^^\hghfb\Ze l^gl^Zg]ma^iarlb\Ze[nbeml^gl^'Ma^lmkn\mnk^h_ ma^l^]rgZfb\nk[Zglrlm^flfnlm[^Zem^k^]mhikh]n\^ ]blmbg`nblaZ[e^[hng]Zkb^l_hkZlnlmZbgZ[e^_nmnk^' L`]afl]flagfg^l`akf]okqkl]eaklgljYfk^gje \]n]dghe]flZm^^]jhgda[qYf\Zmad\mhgfe]flYd [gff][lagfkmk]jk`Yn]Ykkg[aYl]\oal`l`]`a_`oYq& Afgj\]jlgY[`a]n]l`ak$mf\]jmladar]\hmZda[ja_`l%g^% oYqaf^jYkljm[lmj]Yf\Y\bY[]fld]^lgn]jkhY[]kYj] afl]_jYl]\oal`afl]jn]flagfege]flkYf\Ûma\_]klmj]k Yhhda]\gfYkal]%kh][aÚ[k[Yd]l`Yl[gmd\Zjaf_YZgmlY

?b`nk^,', Ikhc^\m<hkkb]hk4P^lm:meZgmZ Zehg`B&+1.!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

ljYfk^gjeYlagfg^l`]gn]jYddA%*0-[gjja\gjYjgmf\l`] ;alqg^9ldYflY&

beard | 49


?b`nk^,';n__^kMkZgl_hkfZmbhg=bZ`kZf !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

?G9D)t:m^^]jLjYfk^gjeYlagf Mhk^]^lb`gma^\hg\^imh_Z[n__^kZg]bmlZllh\bZm^] iheb\rmaZmbl\nkk^gmerl^iZkZmbg`\hffngbmb^lZee Z\khllma^<bmr%[^`bggbg`pbmama^ab`apZr[n__^kZg] ^qiZg]bg`bgmhk^lb]^gmbZeZk^Zl'

?b`nk^,'. :^lma^mb\(Ilr\aheh`b\Ze MkZgl_hkfZmbhg=bZ`kZf!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

?G9D*t9]kl`]la['Hkq[`gdg_a[YdLjYfk^gjeYlagf Mh[nbe]nihgma^^qblmbg`f^gmZe\hgg^\mbhglnl^klaZo^ Zllh\bZm^]pbmama^ab`apZrbg_kZlmkn\mnk^Zg]^qiZg] mahl^\hgg^\bmhglmh_hlm^kieZ\^&li^\bÛ\^qi^kb^g\^l'

?b`nk^,'/ Fh[bebmr(:\\^llMkZgl_hkfZmbhg =bZ`kZf!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

?G9D+tEgZadalq'9[[]kkLjYfk^gjeYlagf Mhk^bg_hk\^ma^bfihkmZg\^h_in[eb\mkZglihkmZmbhg Zg]fZd^\hgg^\mbhgl[^mp^^g\hffngbmb^lhgfnembie^ e^o^elmakhn`aZfh]^kgbs^][n__^k'

?k^^pZrl & A b ` a o ^ a b \ n e Z k k ^ ` b h g Z e fh[bebmr &GhZ]]bmbhgZeZ\\^ll FH;BEBM R

;b\r\e^G^mphkd

Arterials &Ab`ao^ab\neZkfh[bebmr &Ehp]^`k^^h_Z\\^ll &Ehpi^]^lmkbZgZ\mbobmr

= ^ _ b g ^ ] Z \ \ ^ l l i h b g m l  l ^ i Z k Z m ^ ] g ^ m p h k d l b g m ^ ` k Z m ^ ] bgmhma^lZf^lrlm^f'

<hee^\mhkl &;ZeZg\^[^mp^^g fh[bebmrZg]Z\\^ll

AC C E S S

Eh\ZeKhZ]l &Ab`a]^`k^^h_Z\\^ll &Ehpfh[bebmr &Ab`ai^]^lmkbZgZ\mbobmr

=paklaf_<]ka_fKlYf\Yj\k ?k^^pZr]^lb`g^]ZlZ[Zkkb^kmheh\Ze\hffngbmb^l'

50 | beard

Hjghgk]\2 ; g f l ] p l K h ] [ a ^ a [ KlYf\Yj\k B ] ^ g m b _ r h i i h k m n g b m b ^ l m h \ h g g ^ \ m p b m a m a ^ l n k k h n g ] b g ` \ h f f n g b m r'


=paklaf_2>ap]\K]hYjYlagf I k ^ o ^ g m l f h o ^ f ^ g m m a k h n ` a % ] b o b ] ^ l n l ^ l % ] ^ l b ` g ^ ] a h f h ` ^ g h n l e r Z g ] b l underutilized.

Hjghgk]\2>d]paZd]Afl]jagj I h k h l b m r i h b g m l % g ^ m p h k d \ h g g ^ \ m b h g l ] ^ l b ` g ^ ] a ^ m ^ k h ` ^ g h n l e r% Z g ] b l Z g Z\mbo^liZ\^'

Ahnlmhgl;n_ _Zeh;Zrhn

L^Zmme^l?k^^pZ rIZk d

F^e[hnkg^l>Zlmebgd?k^^pZr

=paklaf_2EgfglgfgmkKhY[] N g b _ h k f k ^ ` n e Z m b h g l Z i i e b ^ ] makhn`ahnmZk^`bhg'

Hjghgk]\2;YfnYk^gj=phj]kkagf ; n b e ] l n i h g ^ q b l m b g ` k ^ ` b h g Z e g ^ m p h k d l [ r e Z r ^ k b g ` h g \ h f f n g b m r b]^gmb_rbg`_^Zmnk^l'

beard | 51


Ma^`hZeleblm^]bgm^`kZm^ma^l^\hfihg^gml[r k^mkhÛmmbg`ma^^qblmbg`eZg]]^o^ehif^gmiZmm^kgmaZm h\\nklmakhn`ahnmfn\ah_:meZgmZ'

J]l`afcaf_:gmf\Yja]k^gjY;alql`Yl@Yk 9dj]Y\q?jgofHYklAlkDaealk Nk[Zg`khpma[hng]Zkb^lZk^`^g^kZeerk^`bhgZe [hng]Zkb^leh\Zm^]Zkhng]ma^^gmbk^mrh_Z\bmrZg] ^lmZ[ebla^]]nkbg`ma^[^`bggbg`lmZ`^lh_Z\bmrl `khpma'Ma^rZk^l^mbgZgZmm^fimmh\hgmkhenk[Zg likZpe%fZg]Zmbg`maZmma^Zk^Zbglb]^[^nl^]_hk ab`a^k]^glbmr]^o^ehif^gm'Mabl[^\hf^lZikh[e^f ZleZg]ikb\^lkbl^pbmabgma^[hng]Zkr%inlabg`hnm ehp^kbg\hf^\hffngbmb^l%Zg]eZg]ikb\^lhnmlb]^ ma^[hng]Zkr]khi]kZfZmb\Zeer'Mablblma^\Zl^bgma^ p^ee&dghpg`k^^g[^emliZmbZe\hkkb]hklh_IhkmeZg]Zg] Ehg]hg'Ahp^o^k%:meZgmZlnk[Zg_Z[kb\blng]^kfn\a ]b__^k^gm\bk\nflmZg\^llbg\^ghiarlb\Zehki^k\^imnZe [hng]ZkrpZl]^ebg^Zm^]]nkbg`^ZkerieZggbg`lmZ`^l% manlZeehpbg`ma^\bmrmh`khpbg]^Ûgbm^er'Fhk^ho^k% ab`apZrl^qm^g]bgmhZg][^rhg]ma^i^kbia^kr% hi^gbg`fhk^Zg]fhk^eZg]_hk_nmnk^]^o^ehif^gm' =klYZdak`af_l`akZgmf\Yjqaf[dm\]klog[gehgf]flk2Y \]n]dghe]flfg\]Yf\YkhYlaYd[gjja\gj& <]n]dghe]flfg\]k%[Zl^]nihgma^eh\Zmbhgh_^qblmbg` Z\mbobmr\^gm^klZg]Zk^ZliZkmh_ma^\bmrlEboZ[e^ <^gm^klBgbmbZmbo^%Zk^lmkhg`erebgd^]mhmkZglihkmZmbhg g^mphkdlmaZm\hgg^\mmhma^nk[Zg\hk^Zg]ma^nk[Zg kbg`'Ma^r\hglblmh_ab`a^k]^glbmr]^o^ehif^gmZg] 52 | beard


fbq^]nl^l%]^lb`g^]_hkma^i^]^lmkbZg^qi^kb^g\^' The khYlaYd[gjja\gjnmbebs^l^qblmbg`gZmnkZe_^Zmnk^l ln\aZllmk^Zf\hkkb]hkl%_hk^lm^]pbe]eb_^aZ[bmZml% hklm^^imhih`kZiab\Zk^ZlZg]\hgg^\mlma^fmh ma^nk[Zgkbg`'KbiZkbZg[n__^klikhm^\ml^glbmbo^ eZg]l\Zi^lZg]^\heh`b\ZeaZ[bmZml%inlabg`[nbe]bg` ]^o^ehif^gmZpZr' ?hk^qZfie^%ma^<aZmmZahh\a^^Kbo^kknggbg`makhn`a ghkma^Zlm:meZgmZaZlZg^lmZ[ebla^],))_hhm[n__^k pa^gbmabmlma^ghkma^kgl^\mbhgh_B&+1.%[nmZlbm \hgmbgn^lmhÜhplhnmap^lmZg]bgm^kl^\mlZl^\hg] mbf^pbmama^i^kbf^m^kab`apZr%Zmp^gmr_hhmlmkbih_ o^`^mZmbhg[n__^klZ]cZ\^gmbg]nlmkbZelbm^l'MablgZkkhp [n__^kphne][^pb]^g^]mhZeehp^\hlrlm^fl^kob\^l mh_ng\mbhg^__^\mbo^er'

Mh\Ylaf_l`]<]ka_fg^@a_`oYqKqkl]ek Ablmhkb\Zeer%bg_kZlmkn\mnk^ikhc^\mlaZo^[^^g]^lb`g^] mhl^ko^Zlbg`e^inkihl^3mhikhob]^ma^[Zlb\_Z\bebmb^l Zg]bglmZeeZmbhglg^\^llZkrmhd^^i\hffngbmb^l knggbg`lfhhmaer'Ahp^o^k%pbmama^kblbg`\hlmh_eZg] Zg]]pbg]ebg``ho^kgf^gm_ng]l%ma^[^lm]^lb`g^] fZchkbg_kZlmkn\mnk^ikhc^\mlZ]]k^llZoZkb^mrh_blln^l' <nkk^gmerAb`apZrlZk^]^lb`g^]mh[^fhgh_ng\mbhgZe Zg]Zk^a^Zoberk^`neZm^]makhn`ahnmma^\hngmkr% k^lnembg`bgZ]blhkb^gmbg`Zg]fhghmhghnleZg]l\Zi^ eZ\dbg`Zgrl^gl^h_\hgm^qm'Fnembie^fh]^lh_

beard | 53


mkZglihkmZmbhg\hne][^bg\hkihkZm^]_khfZk^`bhgZe ob^p%ln\aZlZnmhfh[be^lmhkZbehk[nlmkZglbm%Zlp^ee ZlZfhk^eh\Zeob^p%ln\aZl[b\r\e^Zg]i^]^lmkbZg Z\mbobmr'Bgm^kflh_bg\k^Zlbg`mablfnemb_ng\mbhgZebmr% \hgo^gmbhgZelmhkfpZm^k^g`bg^^kbg`lhenmbhgl\hne][^ k^ieZ\^]pbmafhk^]bo^kl^^\heh`b\Zelrlm^fl^kob\^l% pab\apbeeghmhgeraZg]e^lmhkfpZm^kkngh__%[nmZelh bg\k^Zl^aZ[bmZm]bo^klbmr' Ma^\nkk^gmab`apZr]^lb`glmkZm^`rnl^l^qiZglbhg ZlZfZchkf^mah]mhZee^ob^Zm^ma^lrlm^fpa^gbm k^Z\a^lab`aohenf^l%r^mlanml]hpgpa^g^o^glfZee Z\\b]^gmlhkk^iZbklh\\nk'?b`nk^,'0beenlmkZm^lma^ ab`a\hlmlZllh\bZm^]pbmaebobg`bgma^i^kbia^krh_ma^ \bmr!l^^gbgk^]"'Ma^\bmrlk^eZmbo^erehp`ZlmZqkZm^ hg\hglnf^klZg]ab`abgo^lmf^gmbgZnmhbg_kZlmkn\mnk^ ho^kin[eb\mkZglbmaZl^gZ[e^]Znmh]^i^g]^gm [^aZobhkZg]i^kbia^kZeebobg`mh\hgmbgn^' Afkl]Y\\]ka_fl`afcaf_emklk`a^l&>qiZglbhglahne] ghm[^ma^hger]^lb`glmkZm^`rmhZee^obZm^ma^lrlm^f% [^\Znl^bmblhgerZm^fihkZkrÛq'Mablbg_kZlmkn\mnk^ Zg]bmlZllh\bZm^]lb`gZ`^Zk^h_m^gma^hger\hgm^qm \en^lab`apZrnl^klZk^Z[e^mhmZd^bgmh\hglb]^kZmbhg pa^g]^o^ehibg`Zf^gmZefZih_ma^\bmr%ZgbfZ`^ bgg^^]h_fhk^oblnZeZg]^qi^kb^gmbZeZllh\bZmbhgl' Ma^ab`apZreZg]l\Zi^lahne][^]^lb`g^]ZlZ fnemb_ng\mbhgZeg^mphkdmaZmlm^^kllh\b^mrbgmhe^ll Znmhfh[be^]^i^g]^g\^&ikhob]bg`nl^klpbmal^o^kZe mkZglihkmZmbhghimbhgl%fhk^ikh`kZffbg`pbmabg ma^kb`am&h_&pZr%\hgg^\mbg`ma^Z]cZ\^gm\hgm^qmnZe 54 | beard


*%2-)&,%,-+ ,%,-+&,%10) ,%10)&-%-,+ -%-,+&.%*,) .%*,)&.%22) .%22)&0%0-.

?b`nk^,'0 :o^kZ`^MkZglihkmZmbhg<hlmlI^k R^Zkbg+))1!Lhnk\^3:meZgmZ K^`bhgZe<hffbllbhg"'

\hffngbmr&bghk]^kmhlmk^g`ma^gma^bfZ`^h_ma^\bmr bgmhhg^pbmapab\ai^hie^\ZgfZd^Zllh\bZmbhglZg] mhpab\ama^rZk^Z[e^mhk^eZm^' Ab`apZrllahne]Zelh\hf[bg^k^`bhgZeZ\\^llpbma eh\Zebgm^k^lmmh\hgg^\mma^nl^kmhma^eZg]l\Zi^% \k^Zmbg`fnembie^eZr^klh_^qi^kb^g\^lmakhn`a fhf^gml!li^\bÛ\]^lb`gihbgml"Zg]Ünb]`^lmnk^l !]^lb`gknggbg`iZkZee^eZg]pbmabgma^^qiZglbo^ kb`amh_pZr"'?hk^qZfie^%gZmbo^ieZgmbg`l]^lb`g^] Zm^qbmbgm^k\aZg`^lZg]ma^nl^h_ehg`lp^^ilh_ ieZgmbg`lZehg`ma^ab`apZr\hkkb]hkbml^e_%ikhob]^ \hgm^qmli^\bÛ\fhf^gmlZg]Ünb]`^lmnk^lmaZmZelh \hgmkb[nm^mheZk`^k^\heh`b\Zelrlm^fl':ghma^k ^qZfie^blmh\hgg^\mg^b`a[hkahh]lmaZmZk^\nkk^gmer ]bob]^][rab`apZrlmakhn`ama^nl^h_[b\r\e^Zg]

beard | 55


i^]^lmkbZgZ\mbobmr'Bg\k^Zlbg`mabl\hgg^\mbobmrZeehpl k^lb]^gmlmhaZo^Z\\^llmhfhk^k^lhnk\^llh\bZeer% ^gobkhgf^gmZeer%Zg]^\hghfb\Zeer'>Zlbg`\hg`^lmbhg ZpZr_khfZnmhfh[be^]^i^g]^g\^blZ[^aZobhkZe \aZg`^maZm:meZgmZgllahne]\hglb]^kmaZmaZl[^g^Ûml _hkZee`khnil';^lb]^l%ma^k^Zk^fhk^^__^\mbo^pZrl mhnmbebs^ma^lbqmhlbqm^^geZg^ab`apZrlrlm^fmaZmkngl makhn`aZg]Zkhng]ma^\bmr'

LjYfk^gjeYlagfg^l`]@meYf=ph]ja]f[] BfZ`^Z[bebmr%Zm^kfbgmkh]n\^][rD^obgErg\a%blma^ jnZebmrh_Ziarlb\Zeh[c^\mpab\a`bo^lZgh[l^ko^k Zlmkhg`%obob]bfZ`^'A^\hg\en]^lmaZmZab`aer bfZ`^Z[e^\bmrphne]\hgmZbgo^kr]blmbg\miZkml Zg]phne][^bglmZgmerk^\h`gbsZ[e^mhma^\hffhg bgaZ[bmZgm'A^Zelh^qieZbglmaZmZp^ee&_hkf^]\bmrbl ab`aerk^ebZgmnihgma^fhlmik^]hfbgZgm\bmr^e^f^gm& iZmal' Bmbl_khfmablbfZ`^Z[bemrmaZmZg^gaZg\^]ab`apZr \hkkb]hkZg]k^ikh`kZff^]]^o^ehif^gm[n__^kl \hne]`k^Zmer[^g^Ûmma^<bmrh_:meZgmZ'Makhn`aÜnb] `^lmnk^lZg]bgm^ko^gmbhgfhf^gml\hgg^\mbg`ma^l^ mph\hfihg^gml%k^lb]^gmlZk^Z[e^mh[nbe]nihg ma^bkbg]bob]nZef^gmZefZilh_ma^\bmr%k^eZm^mhma^bk lnkkhn]bg`l%k^Zebs^ma^ikhqbfbmbrh_mphliZ\^l%Zg] \hglb]^kma^fhlmZiikhikbZm^fh[bebmrhimbhg'

56 | beard


>dma\?]klmj]k Paths

>]`^l

Afl]jn]flagfEge]flk Gh]^l

=blmkb\ml

EZg]fZkdl

K^]n\mbhgbgab`apZr bg_kZlmkn\mnk^

LmhkfpZm^kÛemkZmbhglmkbi

MkZglbm_Z\bebmr

G^b`a[hkahh]ieZggbg` unit

Fhgnf^gm

Fnemb&nl^[b\r\e^\hkkb]hk

Lmk^Zf[ZgdlmZ[bebsZmbhg

Ab`apZrbgm^kl^\mbhg k^\hgÛ`nk^]

G^p]^o^ehif^gmgh]^

MkZglbm_Z\bebmr

<khllab`apZr\hgg^\mbhgl

;nbe]bg`lnk_Z\^

Ho^kehhdihbgmlZehg` [b\r\e^\hkkb]hk

<e^Zk^]ng]^klmhkrpbmabg kb`amh_pZr

EZg]fZkd[nbe]bg`

>qm^glbhgmh\hffngbmrZg] ^qblmbg`_Z\bebmb^l

Lp^^ilh_ieZgmbg`lZehg` ab`apZr

LmZbk(KZfiebgdmh`kZ]^

K^lb]^gmbZeG^b`a[hkahh]l

Ngh[lmkn\m^]lb]^pZedl

Ghbl^[Zkkb^kpbmaZkm

G^p]^o^ehif^gmgh]^ khZ]g^mphkd

In[eb\bmr[bee[hZk]hkin[eb\ Zkm]blieZr[hZk]

?b`nk^,'1 Erg\al.>e^f^gmlZlma^rk^eZm^ mhma^ikhc^\m\hg\^im!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

Maintain natural ^gobkhgf^gm[rebgdbg` _kZ`f^gm^]lbm^l

beard | 57


58 | beard


<]Úfaf_l`]Hjgb][l9j]Y 9fYdqkak^jgeYJ]_agfYdYf\Kal]%Kh][aÚ[H]jkh][lan] Ma^`hZeh_mablZgZerlblpZlmh

^gaZg\^f^gmh_^qblmbg`\^gm^klZg]

ng]^klmZg]ma^`^g^kZe\aZkZ\m^kblmb\l

\hkkb]hkl\hglblm^gmpbmak^`bhgZe

h_eZg]]^o^ehif^gmiZmm^kglmaZmh\\nk

]^o^ehif^gmiheb\b^l'

makhn`ahnmma^+1.i^kbia^krh_:meZgmZ _khfZk^`bhgZei^kli^\mbo^%Zg]l^e^\m

Ma^@k^^g[kbZkFZeeZk^Z!\bk\e^]

Zli^\bÛ\Zk^Zh_ma^\hkkb]hkmaZm

bg[en^"%blhg^h_ma^l^Zk^ZlmaZmbl

^g\hfiZll^]ZoZkb^mrh_mriheh`b^lZg] Zelheh\Zm^]Zehg`ma^+1.\hkkb]hkbg ^]`^\hg]bmbhgl'

lhnmap^lm:meZgmZ'Ma^<bmrblehhdbg`mh [kbg`]^o^ehif^gmbgmhmablng]^knmbebs^]

Ma^Zk^Zl^e^\m^]bliZkmh_ma^<bmrl

`kZrÛ^e]Zg]\hgg^\mbmmhma^k^lmh_

EboZ[e^<^gm^klBgbmbZmbo^%Zikh`kZf

ma^\bmrmakhn`amkZglbm'Mabll^\mbhgpbee

maZmZpZk]lieZggbg``kZgmlmheh\Ze

ZgZers^ma^ikhc^\mZk^Z_khfoZkbhnl

`ho^kgf^gmlZg]ghgikhÛmhk`ZgbsZmbhgl

l\Ze^lbghk]^kmh`ZbgZfhk^aheeblmb\

bghk]^kmhik^iZk^ieZgl_hkma^

ob^ph_bml\hgm^qm'

?b`nk^-'* FZih_:k^ZlIZkmh_EboZ[e^ <^gm^klBgbmbZmbo^%Z\mbobmr\^gm^kl bgk^]%@k^^g[kbZkFZee\bk\e^] !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 59


?b`nk^-'+ K^`bhgZe<hgm^qmFZi!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

60 | beard

J]_agfYd;gfl]pl


E]YfljYn]dlae]lgogjc ATL 25.4 @:+0fbgl NL+.'-

HghmdYlagf *()*h]ghd]! ATL 432,427 @:2%2*2%2-. NL,*,%2*-%)-)

@aklgja[HghmdYlagf 1850 = 2,500 1900 = 90,000 1950 = 330,000

DYf\Yj]Y ki&ead]k! ATL 133.15 @:.0%.*,'-2 NL,%.,*%2).'-, H]jkgfkh]jkiead] ATL 3,154.3 @:*/1'NL10'-

?H<NL:K>: <HKKB=HKIKHC><MLBM> I:KDG>MPHKD BGM>KLM:M>AB@AP:RLRLM>F F:KM:K:BELRLM>F AB@AMK>><:GHIR NK;:GBS>=:K>: <A:MM:AHH<A>>KBO>K

?b`nk^-', LmZm^h_@^hk`bZFZi!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

>mlmj]Hjgb][lagfk *(qjk!5hghmdYlagfaf[j]Yk] &<bmr[r*2'. &?nemhg<h'[r*1'. &F^mkhihebmZg:k^Z[r++'* Mabl`khpmaZehg`ma^i^kbf^m^kh_ma^\bmr\hkk^lihg]lmhma^`khpbg`gnf[^k h_\hffnm^klho^kma^gnf[^kh_k^lb]^gml%pab\aeZk`^er]^i^g]hgma^nl^h_ bg]bob]nZeZnmhfh[be^hpg^klabiho^kfZllmkZglbmlrlm^fl' 9J;)1,/ *lmin[eb\erlniihkm^]%fnemb&\hngmrieZggbg`Z`^g\rbgma^NL\k^Zm^] F^mkhihineZmbhg6.%,.2%+).!+)*+"

beard | 61


Afl]jklYl]*0-;gjja\gj Ma^mrib\Ze]bf^glbhglh_ma^B&+1.kb`am&h_&pZrbl Z[hnm*0/_hk,eZg^lh_mkZ_Û\^Z\apZr'EZg^l Zk^Z[hnm*+pb]^mhZ\\hffh]Zm^ma^..$FIA li^^]ebfbm%Zemahn`a0)FIAblh_m^gma^ghkfpa^g ohenf^lZk^ghmab`a'Pbmabgbgm^kl^\mbhglln\aZlma^ \eho^ke^Z_%ma^k^blZelhZeZk`^Zfhngmh_eZg]maZmbl ng]^knmbebs^]pbmakZg]hferieZ\^]mk^^ieZgmbg`lmaZm Zmm^fimmh[^Znmb_rma^_hk`hmm^gliZ\^%Zehg`pbma \hg\k^m^ebg^]\aZgg^elZg]liZk\^eZg]l\Zi^' O^`^mZm^][n__^klmrib\ZeerkZg`^_khf*0)mh++) Zg]Zk^ikbfZkberibg^lpbmamab\dng]^k[knlaZg]( hkdn]sn'EZg]l\Zi^blh_m^gghmnmbebs^]^_Û\b^gmer mhfZqbfbs^lmhkfpZm^kbgÛemkZmbhg',)h__ma^khZ] lahne]^kblk^`neZkerfhp^]Zg]\hg\k^m^ebg^] \aZgg^elmkZglihkmpZm^k_khfihbgm:mhihbgm;' Ab`aghbl^pZeelZk^lhf^mbf^lnmbebs^]pa^k^ g^b`a[hkahh]l`^m\ehl^kmhma^kb`am&h_&pZrmhfbgbfbs^ ghbl^]blmnk[Zg\^l':]cZ\^gm\hfff^k\bZeZk^ZlZk^ mrib\ZeerZ[l^gmh_ma^l^^e^f^gmlZg]_hng]g^ZkfZchk khZ]bgm^kl^\mbhgl'

?b`nk^-'B&+1.Hi^gbg`hgH\mh[^k*.% *2/2pbma@ho^kghkE^lm^kFZ]]hq !Lhnk\^3:meZgmZmbf^fZ\abg^'\hf"'

62 | beard


?b`nk^-'. Bgm^kl^\mbhg:^kbZel!Lhnk\^3ppp' `hh`e^'\hf"'

KHP6-*) LmZg]Zk]Bgm^kl^\mbhg

KHP6+%))) <eho^ke^Z_Bgm^kl^\mbhg

KHP6*0/ MRI' LmZg]Zk]Ab`apZr=blmZg\^

KHP6.%))) B&+)Bgm^kl^\mbhg

?b`nk^-'/ Mrib\ZeKhZ]L^\mbhg!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 63


;alqafl`]>gj]kl MablbfZ`^blZgZ^kbZeh_:meZgmZ%pbmama^]hpgmhpg nk[Zg\hk^eh\Zm^]mhma^kb`am!l^^gbg`kZr"%Zg] ma^i^kbia^kreh\Zm^]mhma^e^_m!l^^gbg`k^^g"' Ma^@k^^g[kbZkFZee]^o^ehif^gmbl\bk\e^]bg[hma bfZ`^l'Mablhg^bgiZkmb\neZklahplma^eZk`^Zfhngm h_mk^^\ho^kZ`^makhn`ahnmma^\bmrZm,/%pbma ?b`nk^-'0 G:L::^kbZeh_:meZgmZ!Lhnk\^3 ppp'^Zkmah[l^koZmhkr'gZlZ'`ho"'

ma^gZmbhgZeZo^kZ`^Zm+0'Mk^^l:meZgmZ%Zghg& ikhÛmhk`ZgbsZmbhg_hng]^]bg*21.%aZlieZgm^]Zg] ]blmkb[nm^]ho^k0.%)))laZ]^mk^^lpab\aaZo^`k^Zmer \hgmkb[nm^]mhma^hg`hbg`k^g^pZeh_mablnk[Zg_hk^lm' @aklgja[YdLj]];gn]j *20-6-14*22/6,1 #Mablehllh_mk^^\Zghirk^lnem^]bgZ,,bg\k^Zl^bg lmhkfpZm^kkngh__Zg]Zehllh_**fbeebhgihng]lh_ iheenmZgmlk^fho^]ZggnZeer%ZoZen^h_ZiikhqbfZm^er +1fbeebhgi^kr^Zk!Z\\hk]bg`mhZ+))*lmn]r"' ;alq<]n]dghe]flHYll]jfk9^^][lLj]];Yfghq Ma^ehp&]^glbmrk^lb]^gmbZeln[]boblbhg]^o^ehif^gmmaZm ]hfbgZm^lma^\bmraZlablmhkb\Zeerghm[^^gk^jnbk^]mh k^ieZ\^ehlmmk^^bgo^gmhkr';^\Znl^h_eZk`^kehmlbs^l% he]^kg^b`a[hkahh]lmrib\ZeeraZo^fZgrfZmnk^_hk^lm mk^^l'Bg\k^Zlbg`]^glbmrZeehp^][rshgbg`lbg\^ma^ *21)laZlf^Zgm_^p^kZg]_^p^kmk^^le^_m%Zg][rma^ +)))lbm[^\Zf^\hffhg_hk]^o^ehi^klmh\hfie^m^er \e^Zk\nm_hk^lml_hkZ[eZgdeZg]l\Zi^hgpab\amh[nbe]'

64 | beard


@gldYflY Mabl\hffhggb\dgZf^k^_^klmhma^fZgrphg]^k_ne mabg`lmh]hbg:meZgmZ%^li^\bZeerma^gb`ameb_^_hkpab\a :meZgmZbl_Zfhnl';nm%bgma^lnff^kmbf^bmfhlmer k^_^klmhma^ahmm^fi^kZmnk^l\hffhgmh:meZgmZ' MablbfZ`^blZeZg]lnk_Z\^m^fi^kZmnk^fZi%bgpab\a ?b`nk^-'1 G:L:EZg]Lnk_Z\^M^fi^kZmnk^ FZih_:meZgmZ!Lhnk\^3ppp' ^Zkmah[l^koZmhkr'gZlZ'`ho"'

\hhe^km^fi^kZmnk^lZk^r^eehpZg]ahmm^km^fi^kZmnk^l Zk^k^]';^\Znl^o^`^mZmbhg\hhelma^lnk_Z\^makhn`a ^oZihkZmbhgh_pZm^k%ma^fhlm]^gl^ero^`^mZm^]Zk^Zl !]Zkd^lm`k^^gbgmhibfZ`^"Zk^ma^\hhe^lmZk^Zl !iZe^lmr^eehpbg[hmmhfbfZ`^"'Pa^k^]^o^ehif^gm bl]^gl^lm%ma^eZg]lnk_Z\^m^fi^kZmnk^blg^Zk,) ]^`k^^l<^elbnl!1/]^`k^^l?Zak^ga^bm"'Ghmb\^maZm ma^@k^^g[kbZkFZee]^o^ehif^gmbll^^gZlZ[kb`am k^]\hehk'

beard | 65


?b`nk^-'2 G^b`a[hkahh]IeZggbg`NgbmFZi !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

F]a_`Zgj`gg\HdYffaf_Mfalk

<aZmmZahh\a^^Kbo^k Bg]nlmkbZe:k^Z

?nemhg<hngmr:bkihkm GINB Interstate 20 A%*0-;gjja\gj o]klka\]! GINA ;b\r\e^?Z\bebmb^l

FZchkKhZ]l GINI FHMJ?j]]fZjaYjEYdd9j]Y

66 | beard


Shhfbg`bgfhk^\ehl^ermhma^p^lm^kgihkmbhgh_ma^ B&+1.\hkkb]hk%.G^b`a[hkahh]IeZggbg`Ngbml!GINl" p^k^ab`aeb`am^]pbmabg?nemhg<hngmr' GIN&Kpbee[^ZgZers^]bg_nkma^k]^mZbe%Zlbmikhob]^l Z`hh]^qZfie^_hkma^]b__^k^gmnk[Zg\hg]bmbhgl _hng]Zehg`ma^\hkkb]hk'Bmbl\hfihl^]h_ZeZk`^ ng]^knmbebs^]`k^rÛ^e]!@k^^g[kbZkFZee"maZmma^\bmr blehhdbg`mh\hgo^kmbgmhZg^p]^o^ehi^fgman[%bm \hgmZbglfZgrblheZm^]k^lb]^gmbZeZk^Zl%Zg]ZeZk`^ \hgl^koZmbhgiZkd' GIN&KbliZkmh_l^o^kZe\bmr&pb]^ikh`kZflbg\en]bg`3 - Livable Centers Initiative 

&>\hghfb\=^o^ehif^gmIkbhkbmr:k^Z%Zehg`<Zf[^eemhgK](:kmankEZg`_hk]Idpr&G^b`a[hkahh]LmZ[bebsZmbhgIkh`kZf!GLI,"&G^pFZkd^mMZq<k^]bm:k^Z

beard | 67


?b`nk^-'*) Ikhc^\m:k^ZFZiZg]Mriheh`r B]^gmbÛ\Zmbhg!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

Hjgb][l9j]YLqhgdg_a]k

GF=

=^gl^AZ[bmZm ;bh]bo^klbmr

LOG

Lbg`e^Zg]Fnemb&?Zfber Residential

L@J==

=^o^ehif^gmAn[_hk @k^^g[kbZkFZee

68 | beard


?hkmablikhc^\m%mak^^]b__^k^gm^]`^mriheh`b^lmaZm h\\nkpbmabgma^ikhc^\mZk^ZZk^b]^gmbÛ^]3 *'=^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmr +'Lbg`e^Zg]Fnemb&?ZfberK^lb]^gmbZe ,'@k^^g[kbZkFZee=^o^ehif^gmAn[ Ma^[eZ\dZg]pabm^Z^kbZeab`aeb`amliZk\^elmaZmZk^ \nkk^gmerhpg^][rma^lmZm^hk\hngmr`ho^kgf^gm hkZk^\nkk^gmera^Zobero^`^mZm^]iZk\^elpbmagh ]^o^ehif^gm' Bgma^_heehpbg`\aZim^k%lhenmbhglZk^ikhob]^]_hk ahpma^[n__^kZlbmk^eZm^lmhma^ab`apZr\Zg[^ mkZgl_hkf^]pbmabg^Z\amriheh`rZg]ma^gebgd^]mh [n__^klgZob`Zmbg`makhn`ak^lb]^gmbZeZk^Zl'

beard | 69


?b`nk^-'** Lmk^^mAb^kZk\arFZipbmabgGIN K!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

Klj]]l@a]jYj[`q

9

:; = D

PbmabgmablZk^Z%ho^kaZe_h_ma^k^lb]^gmbZe \hffngbmb^lZk^ebgd^]mh^Z\ahma^k[rZ lbg`e^^gmkrihbgmmaZm\hgg^\mlmhZeZk`^k khZ]g^mphkd'

70 | beard


?b`nk^-'*+ Bgm^klmZm^+1.:^kbZeZg]L^\mbhg !Lhnk\^3@hh`e^FZil4F^k^]bma ;^Zk]"'

?b`nk^-'*, EZg`_hk]Idpr:km^kbZeKhZ] :^kbZeZg]L^\mbhg!Lhnk\^3 @hh`e^FZil4F^k^]bma;^Zk]"'

?b`nk^-'*<Zf[e^mhgK]<hee^\mhkKhZ] !Lhnk\^3@hh`e^FZil4F^k^]bma ;^Zk]"'

?b`nk^-'*. @k^^g[kbZkIdpr<hee^\mhkKhZ] !Lhnk\^3@hh`e^FZil4F^k^]bma ;^Zk]"'

?b`nk^-'*/ <hngmr=kEh\ZeKhZ] !Lhnk\^3@hh`e^FZil4F^k^]bma ;^Zk]"'

9

**/ KHP

B

*)) KHP

;

-1 KHP

D

0- KHP

=

,1 KHP

beard | 71


?b`nk^-'*0 Mrib\ZeAb`apZrL^\mbhgpbmabgikhc^\m Zk^Z!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

J]\m[]\@a_`oYq>jYe]ogjc

egj] af^jYkljm[lmj]

9

Eg\aÚ]\;dgn]jd]Y^

?b`nk^-'*1 Ab`apZrBgm^kl^\mbhg<hgÛ`nkZmbhgl !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"' 72 | beard

B

<an]j_af_<aYegf\ Afl]j[`Yf_]


d]kk af^jYkljm[lmj]

;

KlYf\Yj\=palJYeh

D

>gje]jKlYf\Yj\=pal JYeh

beard | 73


?b`nk^-'*2 Mrib\ZeEZ\dh_;nbe]bg`Bgm^kZ\mbhg pbmaAb`apZrKb`amh_PZr!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

FgAfl]jY[lagfkoal`JGO

FZgrh_ma^]^o^ehif^gmlZg][nbe]bg`l Zk^^bma^klha^Zoberl^m[Z\dZpZr_khfma^ ab`apZrmaZmma^bkZ]cZ\^g\r`h^lngghmb\^]hk ]^lb`g^]pbmama^bk[Z\dZg](hkngpZgm^]Zk^Zl_Z\bg` ma^ab`apZrkb`am&h_&pZr\hkkb]hk' 74 | beard


Eakk]\ ;gff][lagfk ?b`nk^-'+) Gnf^hnl=^Z]>g]Lmk^^mlZg]<ne&]^& LZ\l!Lhnk\^3@hh`e^FZil"'

Ma^k^Zk^ZelhfZgr]^Z]&^g]khZ]l%khZ]lpbmagh ]^o^ehif^gm%\ne&]^&lZ\lik^o^gmbg`\hgg^\mbhglmh hma^k]^o^ehif^gml%Zg]\hgg^\mbhglmaZmaZo^[^^g ehlm_khfab`apZr\hglmkn\mbhg'

beard | 75


?b`nk^-'+* Ar]kheh`rZg]Mhih`kZiarFZi pbmabgGINK!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

@q\jgdg_q#Lghg_jYh`q

Ma^k^Zk^l^o^kZefbghk\k^^dlmaZmgZob`Zm^ makhn`ama^[Z\drZk]lh_k^lb]^gmbZeZk^Zl% ghg^pbmaZfZchkÜhh]ieZbgZk^Z'Ma^ Ühh]ieZbgZeema^pZrmhma^ghkmablpbmabgZ a^Zobero^`^mZm^]\hgl^koZmbhgiZkd%pa^k^ _^p[nbemlmkn\mnk^lZk^\nkk^gmerik^l^gm'

76 | beard


?b`nk^-'++ <k^^dKnggbg`Makhn`a@he_<hnkl^

?b`nk^-'+. <aZmmZahh\a^^PZm^kla^];ZlbgFZi!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]

?b`nk^-'+, <k^^dNg]^kHAI>Zl^f^gm

<aZgg^e^]kbo^kknggbg`makhn`a`he_\hnkl^% MhmZekbiZkbZg[n__^k6*.)!?b`nk^-'++" Kbo^kÜhpbg`[^mp^^gg^b`a[hkahh]lpbmaho^ka^Z] ihp^k^Zl^f^gm%MhmZekbiZkbZg[n__^k6+.)!?b`nk^ -'+," Ebg^ZkiZkdZehg`kbo^k\hgg^\mbg`pbmapZm^kk^l^kohbk% MhmZekbiZkbZg[n__^k6,))!?b`nk^-'+-" ?b`nk^-'+<k^^dMakhn`aIZkdNg]^k<Zghir !Lhnk\^3@hh`e^FZil"

beard | 77


?b`nk^-'+/ >\heh`b\ZeLmkn\mnk^FZipbmabg GINK!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

=[gdg_a[YdKljm[lmj]

9

B

;

:[hnm0.h_ma^l^g^b`a[hkahh] \hffngbmb^lZk^lnkkhng]^][rZ[n__^kshg^ hk[hng]ZkrmaZm\aZgg^e\bk\neZmbhgmakhn`aZ

D

lbg`eZkmak^lahe]ihbgm'

=

78 | beard


Dg[YdHYjcF]logjc A. Nature Preserve 

20\Zghir*)1'-Z\k^l ;'IZkd$@he_<hnkl^.)(+)\Zghir+0'0(*++'-Z\k^l

<Zl\Z]^Likbg`l Nature Preserve

<'?Zeebg`PZm^kIZkd 

2)\Zghir+-'-Z\k^l

?Zeebg`PZm^k IZkd

='@k^^g[kbZkIZkd 

20\Zghir*+'-Z\k^l >'Lmhg^Ah`ZgIZkd20mk^^\Zghir*)'1Z\k^l

@k^^g[kbZk IZkd

?b`nk^-'+0 =^o^ehif^gm;n__^klpbmabgIkhc^\m <hkkb]hk!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"

beard | 79


=[gdg_a[YdKljm[lmj]

eh\ZeX\hngmkr]k

2+ [n__^k

?b`nk^-'+1 ;n__^k;^mp^^gK^lb]^gmbZeAhf^l &:^kbZeZg]L^\mbhg!Lhnk\^3 @hh`e^FZil4F^k^]bma;^Zk]"'

bgm^klmZm^ab`apZrXB&+1.

0) [n__^k

?b`nk^-'+2 ;n__^k;^mp^^gK^lb]^gmbZeAhf^l Zg]ma^Ab`apZr&:^kbZeZg] L^\mbhg!Lhnk\^3@hh`e^FZil4 F^k^]bma;^Zk]"'

80 | beard


\hee^\mhkX\Zf[e^mhgk] Zkm^kbZeXZg`_hk]idpr

*/. [n__^k

\hee^\mhkX`k^^g[kbZkidpr

?b`nk^-',) ;n__^k;^mp^^g<hff^k\bZeNgbml Zg]ma^Ab`apZr&:^kbZeZg] L^\mbhg!Lhnk\^3@hh`e^FZil4 F^k^]bma;^Zk]"'

--) [n__^k

?b`nk^-',* ;n__^k;^mp^^g:km^kbZeKhZ] Zg]@k^^g[kbZkFZee&:^kbZeZg] L^\mbhg!Lhnk\^3@hh`e^FZil4 F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 81


?b`nk^-',+ G^b`a[hkahh]<hgg^\mbobmrFZi pbmabgGINK!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

F]a_`Zgj`gg\;gff][lanalq BLHE:M>=<NE&=>&L:< <HFFNGBMR <HGG><M>=<HFFNGBMR;R+ HKFHK>:<<>LLIHBGML

9

B ; D

=

Ho^kma^r^Zkl%mabliZmm^kgaZl]^o^ehi^] blheZm^]ih\d^mlh_\hffngbmb^lmaZmZk^ebgd^] g^Zker^gmbk^ermakhn`ao^ab\neZkg^mphkdl' Mablh\\nklghmhgerpbmabgma^ikhc^\mZk^Z% [nmmakhn`ahnmfn\ah_ma^\bmrli^kbia^kr Zg]Zehg`[hmalb]^lh_ma^ab`apZr bg_kZlmkn\mnk^' >

82 | beard


9

?b`nk^-',, Bgm^k\hgg^\m^]Fnemb_Zfber

B

?b`nk^-',BlheZm^]Lbg`e^?Zfber

;

?b`nk^-',. Bgm^k\hgg^\m^]Lbg`e^?Zfber

D

?b`nk^-',/ BlheZm^]Lbg`e^?Zfber

=

?b`nk^-',0 Bgm^k\hgg^\m^]Lbg`e^?Zfber

>

?b`nk^-',1 BlheZm^]Fnemb_Zfber !Lhnk\^3@hh`e^FZil"

?b`nk^-',2 G^b`a[hkahh]<hgg^\mbobmrFZipbmabg Ikhc^\m<hkkb]hk!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"

beard | 83


Hj][]\]flk ?j]]fZ]dlKhYlaYd;gjja\gj HgjldYf\$Gj]_gf =Zmbg`[Z\dmhma^^Zker*20)l%IhkmeZg]lNk[Zg @khpma;hng]Zkr]blmbg`nbla^l[^mp^^g]^o^ehiZ[e^ eZg]Zg]eZg]mh[^ik^l^ko^]ZlknkZe'Pbmabgma^ bgm^kbhkh_ma^[hng]Zkr%iheb\r_ZohkllfZee^kehmlbs^l% ab`a^k[nbe]bg`]^glbmb^l%Zg]^qm^glbo^mkZglbm&hkb^gm^] ]^o^ehif^gm'>o^kr\bmrZg]\hngmrbgHk^`hgbl k^jnbk^]mh_heehplmZm^eZg]nl^`hZelpab\ak^jnbk^ l^mmbg`nk[Zg`khpma[hng]Zkb^l'

?j]]fZ]dlKhYlaYd;gjja\gj Dgf\gf$=f_dYf\ Bg*2-0%pbmama^iZllbg`h_ma^MhpgZg]<hngmkr IeZggbg`:\m%Ehg]hgl@k^^g[^empZl^lmZ[ebla^]Zg] aZlk^fZbg^]bgieZ\^^o^klbg\^'GhpZlZk^lnem% ma^ahnlbg`fZkd^meZ\dlZ__hk]Z[e^ahf^l%]n^mh ma^ab`aikb\^lpbmabgma^`k^^g[^em'Ma^k^aZl[^^g Zk^\^gminlamh[^`bg]^o^ehibg`mableZk`^lpZmah_ eZg]Zkhng]ma^\bmr_hkehpmhfb]]e^bg\hf^_Zfbeb^l% bglm^Z]h_aZobg`ma^f\hffnm^_khfg^Zk[rZ__hk]Z[e^ ]blmkb\ml'

84 | beard


?b`nk^-'-) IhkmeZg]@k^^g[^em !Lhnk\^3;bg`FZil"'

?b`nk^-'-* Ehg]hg@k^^g[^em !Lhnk\^3;bg`FZil"'

beard | 85


Jaf_kljYkk];aj[mdYlagfF]logjc Na]ffY$9mkljaY Ma^Kbg`lmkZll^blZ\bk\neZkikZfZgZ]^lnkkhng]bg`ma^ bgg^k]blmkb\m[nbemmhk^ieZ\^ma^pZeelmaZmhg\^_hkmbÛ^] mablf^]b^oZe\bmr\hk^'BmaZl]^]b\Zm^]eZg^l_hkkZib] mkZglbm%Zfie^i^]^lmkbZgiZmal%Zg]\hgmkhee^]o^ab\neZk eZg^l':l^kb^lh_`Zk]^glZg]\nemnkZe[nbe]bg`l%ln\a Zlfnl^nfl%eb[kZkb^lZg]ngbo^klbmb^la^eimh]^Ûg^ma^ \bk\neZbmhg\hkkb]hk'

;`afYkJaf_JgY\;aj[mdYlagfF]logjc :]abaf_$;`afY :lma^\ZibmZe\bmrh_<abgZ%;^bcbg`blhg^h_ma^e^Z]bg` `khpmafZ\abg^lbgma^\hngmkrbgm^kflh_ihineZmbhg Zg]@=I'MablkZib]`khpmaaZlZem^k^]ma^iarlb\Ze iZmm^kgh_ma^\bmr%\Znlbg`<abg^l^nk[ZgieZgg^klmh _h\nla^ZoberhgfZgZ`bg`nk[Zg`khpma'Ma^kbg` Zg]kZ]bZeab`apZrlrlm^flniihkmma^\bmrlieZgg^] liZmbZelmkn\mnk^Zg]pZl\k^Zm^]bgma^*2.)l%ma^g eZm^klmk^g`ma^g^]bgma^*21+Zg]*22,\hfik^a^glbo^ ieZgl'Ma^-makbg`khZ]blma^^]`^h_ma^\bmr\^gm^k4 ma^.makbg`khZ]ebgdlma^*)l\Zmm^k^]]blmkb\ml4Zg]ma^ /makbg`khZ]pZl]^lb`g^]Zlma^bgm^k\bmrab`apZrmh \hgg^\mlhf^h_ma^*-lZm^eebm^mhpgl'

86 | beard


?b`nk^-'-+ Ob^ggZKbg`lmkZll^!Lhnk\^3ppp' ]^iml'pZlabg`mhg'^]n(ob^ggZ"'

?b`nk^-'-, ;^bcbg`lKbg`KhZ]l!Lhnk\^3 ppp'ldrl\kZi^k\bmr'\hf"'

beard | 87


Egdd\]dY>mklY :Yj[]dgfY$KhYaf :oZkb^mrh_ikhc^\mlaZo^[^^gbfie^f^gm^]bg ;Zk\^ehgZmaZm]^Zepbmama^k^eZmbhglabi[^mp^^gfZchk nk[ZgZkm^kb^lZg]ma^lnkkhng]bg`\bmr' Fhee]^eZ?nlmZpZlk^_hkf^]Zg]fh]^kgbs^]_hkma^ ;Zk\^ehgZHerfib\@Zf^lbg*22+'PaZmpZlhg\^Zg he]]h\dpZlmkZgl_hkf^]bgmhZg^e^`Zgmikhf^gZ]^ ieZgm^]pbmaZgZee^h_iZefmk^^l'Bmblh_m^gnmbebs^][r ma^\bmr_hkoZkbhnl\hg\^kgmlZg]\nemnkZe^o^gml'

HYj[LjafalYl :Yj[]dgfY$KhYaf Mablikhc^\mblZgZmm^fimmh\Zimnk^ma^h_m^gehlmliZ\^ bglb]^_k^^pZrehhil_hkk^\k^ZmbhgZenl^'Mk^^lZehg` ma^^qm^kbhka^eimh_kZf^ma^liZ\^Zg]Z\mZlZ[n__^k [^mp^^g_k^^pZrnl^klZg]iZkdnl^kl'Ma^iZkd]^lb`g bl[Zl^]hg\e^ZkZg]hi^gZk^Zl%Zg]\ehl^l]nkbg` ^o^gbg`lmhikhob]^]nl^klpbmaZgZ]]^]l^gl^h_ l^\nkbmr'Ma^iZkdbla^Zoberikh`kZff^]mhbg\en]^ [Zld^m[ZeeZg]m^ggbl\hnkml%^]b[e^`Zk]^g%lmhkfpZm^k _Z\bebmb^l%Z`kZllrdghee%l^Zmbg`Zk^Zl%ZieZr`khng]% Zg]Zlikbgdebg`h_l\neimnkZeZkmphkd'

88 | beard


?b`nk^-'-Fhee]^eZ?nlmZ;hne^oZk] !Lhnk\^3ppp'ihkmo^ee[\g'\hf"'

?b`nk^-'-. IZk\MkbgbmZmLmhkfpZm^kIZkd !Lhnk\^3ppp'one`Zk^'g^m"'

beard | 89


Gdqeha[K[mdhlmj]HYjc K]Ylld]$OYk`af_lgf Mak^^bg]nlmkbZelbm^lp^k^k^\hglmkn\m^]bgmhZ \hgmbgnhnl%mab\deZg]l\Zi^maZml^ko^lZlZ\hgg^\mbo^ f^f[kZg^[^mp^^gma^L^Zmme^:kmFnl^nfZg]ma^ \bmrlpZm^k_khgm'Ma^liZ\^Z\\hffh]Zm^l\nemnkZeZg] k^\k^ZmbhgZeikh`kZfllihglhk^][rma^fnl^nf'

Jgk]>alr_]jYd\C]ff]\q?j]]foYq :gklgf$EYkkY[`mk]llk Ebg^Zkin[eb\`k^^gliZ\^bl\k^Zm^][r[nkrbg`ma^ _k^^pZrng]^k`khng]'Mp^eo^^e^oZm^]eZg^lp^k^ ]blfZgme^]Zg]ieZ\^]bgZgng]^k`khng]mngg^e mhikhob]^Z\^gmkZenk[ZgliZ\^Zg]k^^lmZ[ebla \hgg^\mbhglpbmabgma^nk[Zg_Z[kb\'

;`]gf__q]%;`]gf_J]klgjYlagf K]gmd$Cgj]Y L^hne]blfZgm^e^]Z_k^^pZrmhk^\ho^kZlfZeekbo^k pbmabgma^\bmrmaZmaZ][^^gibi^]ng]^k`khng]_hk fZgr]^\Z]^l' MablblZl^fbgZeliZ\^bgL^hnel ablmhkrZg]bmblghphg\^Z`Zbg[^\hf^Zg^plrf[heb\ liZ\^maZm\hgmkb[nm^lmhma^Z\mboZmbhgh_ma^\bmr \^gm^k !;nljn^ml%*,1"'

90 | beard


?b`nk^-'-/ Herfib\L\neimnk^IZkd!Lhnk\^3 ppp'p^bllfZg_k^]b'\hf"'

?b`nk^-'-0 Khl^?bms`^kZe]D^gg^]r @k^^gpZr!Lhnk\^3ppp' \heeZ[hkZmbo^l^kob\^lbg\' phk]ik^ll'\hf"'

?b`nk^-'-1 <a^hg``r^&<a^hg`K^lmhkZmbhg !Lhnk\^3ppp'ldrl\kZi^k\bmr' \hf"'

beard | 91


:m^^Ydg:Yqgm @gmklgf$L]pYk Ma^_k^^pZr\hkkb]hkpZlmkZgl_hkf^]_khfZmkZla& lmk^pg]nfibg``khng]bgmhmh]Zrl;n__Zeh;Zrhn Ikhf^gZ]^%pa^k^k^lb]^gmlghpkngmkZbel%pZm\a ?b`nk^-'-2 !Lhnk\^3ppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf"'

\hg\^kml%Zg]^o^g\Zgh^ma^pZm^kpZr'Ma^]^lb`g ikhob]^lin[eb\Zf^gbmb^lr^Zk&khng]Zg]bfikho^l ma^[Zrhnllmhkf&]kZbgZ`^4ma^iZkdlp^k^[Z\dbg hi^kZmbhgpbmabg]Zrl'

=Ykldafc>j]]oYq E]dZgmjf]$9mkljYdaY :fbqmnk^h_lb`gZ`^%mngg^el%[kb]`^l%lhng][Zkkb^kl% eb`ambg`%Zg]l\neimnk^Zehg`ma^>Zlmebgd?k^^pZr Z]hkgl+1fbe^lh__k^^pZr%bgm^`kZmbg`in[eb\ZkmZehg` ?b`nk^-'.) !Lhnk\^3ppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf"'

ma^pZr'Hma^kd^rlmkZm^`b^lbgoheo^]k^]n\bg`ghbl^ iheenmbhgpbmaZkm_nelhng][Zkkb^klZg]\Zimnkbg`Zg] mk^Zmbg`ZeekhZ]&pZm^kkng&h__bg\hglmkn\m^]p^meZg]l Zg]k^m^gmbhg[Zlbgl'

>j]]oYqHYjc K]Ylld]$OYk`af_lgf L^Zmme^l.'+&Z\k^?k^^pZrIZkd%pab\a[kb]`^l Bgm^klmZm^.Zg]ZeZk`^\bmr&hpg^]iZkdbg`ehm% ikhob]^li^]^lmkbZgZ\\^ll[^mp^^gma^PZlabg`mhg ?b`nk^-'.* !Lhnk\^3ppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf"'

LmZm^<hgo^gmbhgMkZ]^<^gm^kZg]ma^?bklmAbee g^b`a[hkahh]'Ma^]^lb`g\^e^[kZm^lma^lbm^lnk[Zg gZmnk^pabe^fbgbfbsbg`ma^_k^^pZrlg^`Zmbo^bfiZ\m'

92 | beard


?b`nk^-'.+ ;n__Zeh;Zrhn!Lhnk\^3ppp' _Zlm\h]^lb`g'\hf"'

?b`nk^-'., >ZlmEbgd?k^^pZr!Lhnk\^3ppp' _Zlm\h]^lb`g'\hf"'

?b`nk^-'.L^Zmme^?k^^pZrIZkd!Lhnk\^3 ppp'_Zlm\h]^lb`g'\hf"'

beard | 93


:m^^]jLjYfk^gjeYlagf 9J]ljgÚl%Gja]fl]\<]ka_fKgdmlagf <bmb^l^qblmZg]makbo^[^\Znl^ma^r

g^b`a[hkahh]lmh^Z\ahma^k%Zlp^eeZl

^gZ[e^i^hie^mhZ\\^ll^Z\ahma^k'

eh\Zel^kob\^lln\aZlZ`kh\^krlmhk^hk in[eb\l\ahhe'Ma^rkZg`^_khfaZ[bmZm

Mablikhc^\mehhdlZmmkZgl_hkfbg`ma^l^

g^mphkdlpbmaghanfZgbgm^k_^k^g\^mh

[n__^klbgmheh\Ze(bgm^kgZeg^mphkdl%ln\a

ln[nk[ZgZee^rpZrlpbmap^ee&]^Ûg^]

ZlZk^\k^ZmbhgZe\hkkb]hkhk\hgl^koZmbhg liZ\^l_hkk^lb]^gmbZeikh`kZffbg`' g^mphkd%maZmZeehplhf^\bk\neZmbhg makhn`abmZg]Zehg`bmZmlmkZm^`b\

Ma^lZf^mak^^^]`^mriheh`b^lmaZm

ihbgml[^`bggbg`pbmamahl^Zehg`ma^

p^k^b]^gmbÛ^]pbmabgma^ZgZerlbll^\mbhg

ab`apZrma^g^qiZg]bg`bgmhk^lb]^gmbZe

pbeeghp[^ehhd^]Zmbgfhk^]^mZbe%ZlZ

Zk^Zlpa^k^ZiikhikbZm^'

]^lb`g^]lhenmbhgpbee[^bfie^f^gm^]hg ^Z\ali^\bÛ\Zk^Z'

Ma^_heehpbg`bfZ`^llahpma^oZkb^mr h_g^mphkdlmaZm\Zg[^`bgmh\hgg^\m ?b`nk^.'* BfihkmZg\^h_In[eb\(IkboZm^ IZkmg^klabil%mh]^o^ehieZlmbg` \hffngbmb^l!Lhnk\^3ammi3((bZi'^lZ' bgm(\(lf^(g^pl(*1,("'

beard | 95


[ j g k k f ] a _ ` Z g j [gff][lagf$ b g m a ^ _ h k f h _ Z e h \ Z e m k Z b e m a Z m [ k b ] ` ^ l h o ^ k m a ^ a r ] k h e h ` b \ Z e g^mphkd %_hkf^kiZk\^e

dg[Ydklj]Ye$ l m k ^ Z f [ Z g d l m Z [ b e b s Z m b h g m a k h n ` a ieZgmbg`lZg]kh\dl

.(f]ohjgh]jlq]Yk]e]fl ?b`nk^.'+ >\heh`b\Ze>gaZg\^f^gml!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

96 | beard

=[gdg_a[Yd=f`Yf[]e]flk


]paklaf_`gmkaf_$ e h p ^ k ] ^ g l b m r% ab`a^kkhZ]l^m[Z\d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l iZkZee^emhkhZ]

^]f[]$ l ^ i Z k Z m ^ l i k b o Z m ^ _ k h f i n [ e b \ e Z g ] Z g ] Z e e h p l _ h k \ h g m b g n h n l ^\heh`b\Zefho^f^gm

hjanYl]ZY[cqYj\$ i k ^ l ^ k o Z m b h g h _ e Z k ` ^ [ Z \ d r Z k ] % h o ^ k Z e e e h m l b s ^ k ^ ] n \ ^ ] b g e ^ g ` m a [ r *. 

beard | 97


]paklaf_`gmkaf_$ e h p ^ k ] ^ g l b m r% ab`a^kkhZ]l^m[Z\d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l iZkZee^emhkhZ]

^]f[]$ l ^ i Z k Z m ^ l i k b o Z m ^ _ k h f in[eb\eZg]

\]fk]n]_]lYlagf$ f b \ k h \ e b f Z m ^ \ h k k b ] h k p b m a m a b \ d m k ^ ^ \ Z g h i r Z g ] p b e ] n g ] ^ k l m h k r f ^ k ` ^ l p b m a k ^ l b ] ^ g m b Z e [Z\ drZk]l

+*f]ohjgh]jlq]Yk]e]fl ?b`nk^.', Fb\kh\ebfZm^Fnemb&Nl^MkZbe!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

98 | beard

Ea[jg[daeYl]Emdla%Mk]LjYad


[ j g k k f ] a _ ` Z g j [gff][lagf$ b g m a ^ _ h k f h _ Z e h \ Z e m k Z b e h k e h \ Z e Z e e ^ r p Z r% o ^ a b \ n e Z k Z \ \ ^ l l oZkb^l%_hkf^kiZk\^e

a f l ] j k ] [ l a g f \aklaf[lagf$ \ a Z g ` ^ h _ i Z o b g ` m ^ q m n k Z e e r Z g ] o b l n Z e e r% Z ] ] l b ` g Z ` ^

beard | 99


]paklaf_`gmkaf_$ e h p ^ k ] ^ g l b m r% ab`a^kkhZ]l^m[Z\d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l iZkZee^emhkhZ]

^]f[]$ l ^ i Z k Z m ^ l i k b o Z m ^ _ k h f in[eb\eZg]

af^add`gmkaf_$ + q ] ^ g l b m r% ehpkhZ]l^m[Z\ d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l i ^ k i ^ g ] b \ n e Z k m h khZ]

+*f]ohjgh]jlq]Yk]e]fl ?b`nk^.'FZgb\nk^]Fnemb&Nl^MkZbe!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

100 | beard

EYfa[mj]\Emdla%Mk]LjYad


hg[c]lhYjc$ b g m a ^ _ h k f h _ \ h f f n g b m r ` Z k ] ^ g l % i Z l l b o ^ e Z g ] l \ Z i ^ ] ^ l b ` g % ] h ` i Z k d % hk\aZk]%^m\'

[ j g k k f ] a _ ` Z g j [gff][lagf$ b g m a ^ _ h k f h _ Z e h \ Z e m k Z b e h k e h \ Z e Z e e ^ r p Z r% o ^ a b \ n e Z k Z \ \ ^ l l oZkb^l%_hkf^kiZk\^e

a f l ] j k ] [ l a g f \aklaf[lagf$ \ a Z g ` ^ h _ i Z o b g ` m ^ q m n k Z e e r Z g ] o b l n Z e e r% Z ] ] l b ` g Z ` ^

beard | 101


hg[c]lhYjc$ b g m a ^ _ h k f h _ \ h f f n g b m r ` Z k ] ^ g l % i Z l l b o ^ e Z g ] l \ Z i ^ ] ^ l b ` g % ] h ` i Z k d % hk\aZk]%^m\'

[ j g k k f ] a _ ` Z g j [gff][lagf$ b g m a ^ _ h k f h _ Z e h \ Z e m k Z b e h k e h \ Z e Z e e ^ r p Z r% o ^ a b \ n e Z k Z \ \ ^ l l o Z k b ^ l % _hkf^kiZk\^e

n ] ` a [ m d Y j hYjcaf_$ l ^ m [ Z \ d m h _^g\^

+  h d Y f l ] j$ visual and i a r l b \ Z e l ^ i Z k Z m b h g [ ^ m p ^ ^ g ikhi^k mb^l

oYdcoYq

.(f]ohjgh]jlq]Yk]e]fl ?b`nk^.'. Ln[nk[Zg:ee^rpZr!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

102 | beard

KmZmjZYf9dd]qoYq


]paklaf_`gmkaf_$ e h p ^ k ] ^ g l b m r% ab`a^kkhZ]l^m[Z\d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l iZkZee^emhkhZ]

^]f[]$ l ^ i Z k Z m ^ l i k b o Z m ^ _ k h f in[eb\eZg]

hjanYl]ZY[cqYj\$ i k ^ l ^ k o Z m b h g h _ e Z k ` ^ [ Z \ d r Z k ] % h o ^ k Z e e e h m l b s ^ k ^ ] n \ ^ ] b g e ^ g ` m a [ r *. 

af^add`gmkaf_$ + q ] ^ g l b m r% ehpkhZ]l^m[Z\ d % e h g ` ^ l m l b ] ^ l i Z g l i ^ k i ^ g ] b \ n e Z k m h khZ]

beard | 103


?b`nk^.'/ Ikhc^\m<hkkb]hkFZi!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

Hjgb][l;gjja\gj

GF=

=^gl^AZ[bmZm ;bh]bo^klbmr

LOG

Lbg`e^Zg]Fnemb&?Zfber Residential

L@J==

=^o^ehif^gmAn[_hk @k^^g[kbZkFZee

104 | beard


;YlYdg_g^ =d]e]flk ?b`nk^l.'0&.'+) :iieb^]makhn`ahnmma^\hkkb]hk !Lhnk\^3oZkb^l%l^^eblmh_bfZ`^l"'

=bo^k`bg`=bZfhg]

Pbe]eb_^<hkkb]hk

L m hk fpZm ^kIZk d

;b\r\e^K^gmZel

Bg_bee:`kb\nemnk^

Ghbl^;Zkkb^k

Pbe]eb_^Ng]^kiZll

; n l KZ i b ] MkZ g l b m

Fbq^]Nl^

Bg_beeAhnlbg`

LheZkIZg^ebg`

Ho^k a^Z]Ihp^k

Ho^kehhdIeZm_hkf

;b\r\e^G^mphkd beard | 105


1 106 | beard

?b`nk^.'+* >qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe!Lhnk\^3 @hh`e^FZil"'


Ma^*lm^]`^\hg]bmbhgh\\nklbgZk^Zlpa^k^aZ[bmZm ]bo^klbmr^\heh`b\Zeikh\^ll^lZk^lmkhg`%h_m^gZehg` ar]kheh`b\Zeg^mphkdl'Pbmabgma^l^Zk^Zl%ma^[n__^kbl o^krpb]^aZlZ]^gl^ng]^klmhkr' Lhf^h_ma^lmkZm^`b^lZiieb^]mhmabl[n__^kbg\en]^ \hgg^\mbg`^qblmbg`aZ[bmZm\hkkb]hkl%ln\aZlmahl^ Zehg`lmk^Zflpbmabgikhm^\m^]\hgl^koZmbhg ^Zl^f^gmlmh^Z\ahma^kZg]mahl^gZob`Zmbg`[^mp^^g k^lb]^gmbZeg^b`a[hkahh]l' Oad\da^];gjja\gjebgdl_kZ`f^gm^]lbm^l[rZeehpbg`\khll ab`apZr\hgg^\mbhgl'Ma^[kb]`^_Zglhnmmh\hgg^\m pbma^qblmbg`mhih`kZiab\\hg]bmbhglhg[hmalb]^l' ?^g\bg`blnl^]mhZllblmbg\aZgg^ebg`ZgbfZelZ\khll' Ma^o^`^mZmbhgZehg`ma^\hkkb]hkbl_Zbker]^gl^pbma eZk`^mk^^lieZgm^]lmkZm^`b\ZeerZ[ho^lniihkm[^Zfl' Emdla%Mk]:a[q[d]F]logjcfZg^no^klho^k^qblmbg` mhih`kZiar_khfZab`aihbgmmaZmho^kehhdlma^ ab`apZr]hpgmhma^ab`apZrlnk_Z\^mkZo^ebg` ng]^kg^Zmama^aZ[bmZm\hkkb]hkmhZohb]ZgbfZe ]blmnk[Zg\^l' G@H=Yk]e]flikh`kZffbg`blbg\hkihkZm^]bgmhma^l^ ng]^knmbebs^]liZ\^lln\aZl`kZsbg`ebo^lmh\d%ieZgm gnkl^krl%Z`kb\nemnk^%\hffngbmrhk\aZk]l%gZmnk^

<]fk]@YZalYl :ag\an]jkalq

\hgl^koZmbhg%iZkdbg`%pZm^k[h]b^l%lmhkfpZm^k ÛemkZmbhg%fho^f^gm!\r\e^pZrl(iZmal"%iZllbo^in[eb\ hi^gliZ\^l%^m\'

beard | 107


I

Pbe]eb_^<hkkb]hk

A

E

F

<hgg^\mbg`AZ[bmZml

;b\r\e^G^mphkd

Ho^k a^Z]Ihp^k

108 | beard

A

e m d l a % m k ] Z a [ q [ d ] f ] l o g j c $ \ h g g ^ \ m l m h ^qblmbg`\hffngbmrbg_kZlmkn\mnk^

F

f g a k ] Z Y j j a ] j$ g h b l ^ k ^ ] n \ m b g ` p b m a b g gZkkhp[n_ _^k_hkk^lb]^gmbZeZk^Z

B

] p [ d m k a g f Y j q ^ ] f [ a f _ $ n m b e b s ^ ] m h \ a Z g g ^ e ZgbfZelZ\khll

@

o ] l e ] Y \ g o Y f \ o Y l ] j [ Y l [ ` e ] f l $ e b g d l mhng]^k`khng]pbe]eb_^mngg^e

C

^ g j ] k l $ k ` j m Z Y f \ e ] Y \ g o h d Y f l a f _ $ ]bo^klbmrmh\Zfh_eZn`^ZgbfZel

H

] p a k l a f _ ` Y Z a l Y l Y j ] Y $ h g \ ^ b l h e Z m ^ ] iZm\ aphkd\hgg^\mlmhZg^mphkd

=

b Y [ c % l m f f ] d o a d \ d a ^ ] m f \ ] j h Y k k $ m h Z m m k Z \ m Z]]bmbhgZe]^lbk^]\khllbg`l

I

g n ] j ` ] Y \ h g o ] j ^ ] f [ a f _ $ l ^ i Z k Z m ^ l m p h ]b_ _^k^gmeZg]l\Zi^l

E

gn]j`]Y\hgo]j]Yk]e]fl$added ikh`kZffbg`ln\ aZl`kZsbg`ebo^lmh\ d

J

d g o d Y f \ k [ Y h ] \ ] \ _ ] $ [ ^ m p ^ ^ g [ b \ r \ e ^ g^mphkdZg]ghbl^[Zkkb^k


= @

H C

B

J

<]fk]@YZalYl :ag\an]jkalq

?b`nk^.'++ =^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmrLbm^ =^lb`gIkhihl^]Bgm^ko^gmbhgl !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 109


?b`nk^.'+, =^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmr>qblmbg` <hg]bmbhglL^\mbhg!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

h o ^ k a ^ Z ] i h p ^ k easement Z ] ] ^ ] i k h ` k Z f f b g ` % l n \ a Z l e b o ^ l m h \ d ` k Z s b g ` p b m a b g h a i easement

hai _^g\^

?b`nk^.'+=^gl^AZ[bmZm;bh]bo^klbmr Ikhihl^]<hg]bmbhglL^\mbhg !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

110 | beard

f n e m b & n l ^ [ b \ r \ e ^ g ^ m p h k d % \ h g g ^ \ m l ng]^kg^Zma[kb]`^ e h p e Z g ] l \ Z i ^ ^]`bg`


lehi^^o^ger distributed

f n e m b & n l ^ [ b \ r \ e ^ g^mphkd

_^g\^ \aZgg^ebg` animals

\hg\k^m^^]`^ divider

aZ[bmZm\hkkb]hk +))pb]^ o ^ a b \ n e Z k \ b k \ n e Z m b h g iZmal

l n i i h k m [ ^ Z f l p b m a eZk`^mk^^lZ[ho^ ^qm^kbhk ieZm_hkf [nlkZib] transit

<]fk]@YZalYl :ag\an]jkalq beard | 111


2 112 | beard

?b`nk^.'+. >qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe!Lhnk\^3 @hh`e^FZil"'


Ma^l^\hg]^]`^\hg]bmbhgh\\nklbgZk^Zlp^]`^] [^mp^^gk^lb]^gmbZeeZg]nl^l[hmalbg`e^_ZfberZg] fnemb_Zfber'Pbmabgma^l^Zk^Zlma^[n__^kblh_m^gjnbm^ gZkkhp%Z\mbg`Zl[hmaZoblb[e^l\k^^gZg]Ziarlb\Ze [Zkkb^kmhfho^f^gmmakhn`abmZg]Zehg`bm' 9Emdla%Mk]:a[q[d]F]logjcebgdlZ]cZ\^gmk^lb]^gmbZe \hffngbmb^lmaZmp^k^hg\^\hgg^\m^]mh^Z\ahma^k [^_hk^ma^ab`apZrpZl]^lb`g^]Zg]Zk^\nkk^gmer+ ]^Z]^g]lmk^^ml':lfZeeiZkdbg`Zk^ZblZ]]^]hg hg^lb]^mh^g\hnkZ`^eh\Zenl^klmhnmbebs^mablg^p \hgg^\mbhgehhdhnmieZm_hkflZeehpnl^klmhk^lmZg] ^gchrma^[^Znmb_ne^e^oZm^]ob^p' Dg[YdA\]flaÚ[Ylagf\hf^lbgma^_hkfh_Zeh\Ze l\neimnkZeib^\^hkZ\nlmhf]^lb`g^][kb]`^hk Zgrmabg`li^\bÛ\mhma^Z]cZ\^gm\hffngbmrmaZm ikhob]^loblnZebgm^k^lmmho^ab\neZknl^kl%pabe^Zelh k^bg_hk\bg`mahl^f^gmZe\hgg^\mbhglZllh\bZm^]pbma ma^bkeh\Zmbhgbgma^<bmr' Fgak]ZYjja]jkZk^nl^]mhk^]n\^ma^ehn]g^llh_mkZ_Û\ Zg]ikhob]^Zghma^keZr^kh_oblnZebgm^k^lmmho^ab\neZk nl^kl'Ma^]^lb`gh_ma^l^lmkn\mnk^l\hf^lbgfZgr _hkfl_khfo^`^mZm^]pZeelmhlheZkiZg^e^]pZeel mhfnkZepZeel%^__^\mbo^erÛeebg`nima^h_m^ggZkkhp liZ\^l[^mp^^gk^lb]^gmbZeZk^ZlZg]ma^ab`apZr'

Kaf_d] Emdla%>Yeadq J]ka\]flaYd beard | 113


A

Ghbl^;Zkkb^k

@

Ho^kehhdIeZm_hkf

H

F

C B

LmZbk(KZfiLrlm^f

E

;bd^K^gmZe?Z\bebmr

114 | beard

A

e m d l a % m k ] Z a [ q [ d ] f ] l o g j c $ \ h g g ^ \ m l m h ^qblmbg`\hffngbmrbg_kZlmkn\mnk^

F

f g a k ] Z Y j j a ] j$ g h b l ^ k ^ ] n \ m b g ` p b m a b g gZkkhp[n_ _^k_hkk^lb]^gmbZeZk^Z

B

gn]jdggchdYl^gje$pbmaZieZ\^& b]^gmb_rbg`l\neimnkZeib^\^

@

a f ^ a d d Y _ j a [ m d l m j ] $ n m b e b s ^ ] [ r Z ] c Z \ ^ g m \hffngbmrhkikboZm^bg]bob]nZe

C

k l Y a j ' j Y e h k q k l ] e $ m h Z \ \ ^ l l ` k Z ] ^ \aZg`^pbmabgZlahkm]blmZg\^

H

\ ] f k ] k [ j ] ] f $ f Z q b f b s ^ l i k b o Z \ r _ h k ikboZm^ahf^l

=

h Y j c a f _ Y j ] Y $ \ h g g ^ \ m l m h f n e m b & n l ^ [b\r\e^g^mphkd

I

f ] o j g Y \ [ g f f ] [ l a g f $ e b g d l f n e m b & _ Z f b e r ahnlbg`ngbmlmhZ]cZ\^gm\hffngbmr

E

f ] o Z j a \ _ ] $ \ h g g ^ \ m l k ^ l b ] ^ g m b Z e ]^o^ehif^gml

J

Z a [ q [ d ] j ] f l Y d ^ Y [ a d a l q $ Z e l h n m b e b s ^ ] Z l k^lmkhhflZg]]kbgdbg`lmZmbhg


I

J

Kaf_d] Emdla%>Yeadq J]ka\]flaYd

= ?b`nk^.'+/ K^lb]^gmbZeLbm^=^lb`gIkhihl^] Bgm^ko^gmbhgl!Lhnk\^3F^k^]bma ;^Zk]"'

beard | 115


^qblmbg`\hg]bmbhgll^\mbhg ?b`nk^.'+0 K^lb]^gmbZe>qblmbg`<hg]bmbhgl L^\mbhg!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

l b g ` e ^ _ Z f b e r residential g^b`a[hkahh]

eh\Zelmk^Zf

o^`^mZm^][n_ _^k4 *) )  g Z k k h p

?b`nk^.'+1 K^lb]^gmbZeIkhihl^]<hg]bmbhgl L^\mbhg!Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

116 | beard

ikhihl^]\hg]bmbhgll^\mbhg

o^`^mZm^] _bemkZmbhg lmkbi


e h \ Z e l \ n e i m n k Z e element g h b l ^ p Z e e l p b m a Z g ` e ^ ] m h i 4 e b g d p b m a i e Z \ ^ & b ] ^ g m b _ r b g ` l\neimnkZe^e^f^gm

f n e m b & n l ^ [ b \ r \ e ^ g ^ m p h k d e b g d l Z ] c Z \ ^ g m k ^ l b ] ^ g m b Z e \hffngbmb^l

[nlkZib] transit \^gmkZe ieZm_hkf

ho^kehhdieZm_hkf stair/rail system ebgdlmh`kZ]^

f n e m b _ Z f b e r residential ZiZk mf^gm\hfie^q focal tree o^ab\neZk lnk_Z\^ iZkdbg`

Kaf_d] Emdla%>Yeadq J]ka\]flaYd beard | 117


3 118 | beard

?b`nk^.'+2 >qblmbg`<hg]bmbhgl:^kbZe!Lhnk\^3 @hh`e^FZil"'


Ma^mabk]^]`^\hg]bmbhgh\\nklbgZk^Zl[hk]^k^][r fZchk]^o^ehif^gman[l%ln\aZlmaZmikhihl^]bgma^ @k^^g[kbZkFZeeZk^Z'Pbmabgma^l^Zk^Zl%ma^[n__^kbl hkb`bgZeerjnbm^eZk`^%]^lb`g^]mhhkb^gmnl^klbgpZk]l mhpZk]lma^fZeeZk^Z' <an]j_af_<aYegf\Afl]j[`Yf_]Zeehpl_hkZk^]n\^] ab`apZr_kZf^phkdpbmahg(h__kZfilgZkkhpbg` \hglb]^kZ[ermhpZk]lma^ab`apZrlibg^'Bgmnkg%ma^ fbq^]nl^]^o^ehif^gman[\Zg^qm^g]\ehl^kmhma^ ab`apZrg^mphkdpbmaeZk`^iZkdbg`_Z\bebmb^lieZ\^] g^Zk;KMlmZmbhglZg]nmbebs^]ZlZk^mZbgbg`pZeepa^k^ g^\^llZkr' :mkJYha\LjYfkalKqkl]ebl\hfihl^]h_Zg^qik^ll eZg^Zg]ZlmZmbhglmhieZg^pa^k^nl^klZk^Z[e^ mh`^mh__ma^mkZglbmlrlm^fZg]hgmhZlZ_^\^gmkZe ieZm_hkf'MablieZm_hkfma^g\hgg^\mlo^kmb\Zeermakhn`a Zgbgm^kgZelmkn\mnk^Zg]ikhc^\mlnl^klhgmhlmk^^me^o^e% ^Zlber\hgg^\mbg`mhma^Z]cZ\^gm]^o^ehif^gman[' KlgjeoYl]jHYjc\Zimnk^lng]^knmbebs^]eZg]Zg] mkZgl_hkflbmbgmhZg^_Û\b^gmZg]g^^]^]nl^Z]cZ\^gm mhma^ab`apZr'

<]n]dghe]fl @mZ beard | 119


@

LheZkIZg^ebg`

F

B

A =bo^k`bg`=bZfhg]

L m hk fpZm ^kIZk d

J C Fbq^]Nl^

120 | beard

A

\ a n ] j _ a f _ \ a Y e g f \ a f l ] j [ ` Y f _ ] $ k ^ ] n \ ^ ] ab`apZr_kZf^phkd

F

e m d l a % m k ] Z a [ q [ d ] f ] l o g j c $ ^ g \ h n k Z ` b g ` Zem^kgZm^fh]^lh_mkZglihk mZmbhg

B

Z m k j Y h a \ l j Y f k a l k l Y l a g f $ b g \ k ^ Z l ^ ] mass transit investment

@

Y _ j a [ m d l m j ] g j [ ` Y j \ k $ ^ Z l ^ f ^ g m p b m a b g ab`apZrkb`am&h_&pZr

C

k l g j e o Y l ] j h Y j c $ f h k ^ p Z m ^ k b g _ b e m k Z m b h g Zg]_bemkZmbhg%_Z\bebmb^l[nbe]bg`

H

e a p ] \ m k ] \ ] n ] d g h e ] f l ^ j a f _ ] $ [ ^ \ h f ^ l fhk^]^gl^_nk ma^k^Zlm

=

h ] \ ] k l j a Y f h d Y r Y $ \ h g g ^ \ m l m h [ k m lmZmbhg%Z]cZ\^gm\hffngbmrZg]iZkdbg`

I

A f ^ a d d ` g m k a f _ $ \ h g g ^ \ m l p b m a ^ q b l m b g ` ahnlbg`_nkma^kghkma

E

f ] o Z j a \ _ ] $ \ h g g ^ \ m l g ^ p ] ^ o ^ e h i f ^ g m mh^qblmbg`k^lb]^gmbZengbml

J

k g d Y j h Y f ] d k $ Z e e h p Z ] ] b m b h g Z e ^ g ^ k ` r Z[lhkimbhg_khfma^lng


I

E

=

H

<]n]dghe]fl @mZ

?b`nk^.',) =^o^ehif^gmAn[Lbm^=^lb`g Ikhihl^]Bgm^ko^gmbhgl!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 121


?b`nk^.',* =^o^ehif^gmAn[>qblmbg` <hg]bmbhglL^\mbhg!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

^qblmbg`\hg]bmbhgll^\mbhg

] b o ^ k ` b g ` ] b Z f h g ] b g m ^ k \ a Z g ` ^ h g [kb]`^ [ n l k Z i b ] m k Z g l b m \^gmkZeieZm_hkf [ n l k Z i b ] m k Z g l b m lmZmbhglmhieZg^ [ n l k Z i b ] m k Z g l b m ^ q i k ^ l l lane

?b`nk^.',+ =^o^ehif^gmAn[Ikhihl^] <hg]bmbhglL^\mbhg!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

122 | beard

ikhihl^]\hg]bmbhgll^\mbhg

g h b l ^ p Z e e l p b m a Z g ` e ^ ] m h i 4 o ^ k m b \ Z e o^`^mZmbhgZlieZ\^& b]^gmb_rbg`_Z\mhk


l m h k f p Z m ^ k l \ n e i m n k ^ i Z k d % Z g ] l n i i h k m b g ` _Z\bebmb^l lheZkiZg^e _Zkflmkbiikh`kZffbg`

^ ] ` ^ h _ f b q ^ ] n l ^ ]^o^ehif^gman[4 i Z k d b g ` l m k n \ m n k ^ Z l Zk^mZbgbg`pZee

k ^ ] n \ ^ ] a b ` a p Z r b g _ k Z l m k n \ m n k ^ ]^\^e^kZmbhgeZg^ l a ^ e m ^ k % d b h l d Z g ] l\neimnkZe^e^f^gm f n e m b & n l ^ [ b \ r \ e ^ g ^ m p h k d 4 e b g d l m h ] ^ o ^ e h i f ^ g m b g ]blmZg\^

<]n]dghe]fl @mZ beard | 123


124 | beard


;gf[dmkagf

H`Ykaf_KljYl]_qYf\>afYdL`gm_`lk Ma^Lng[^em\bmb^lh_:meZgmZ%=ZeeZl%

pbmafh[bebmrZ\\^llk^lmkb\m^]mh

Iah^gbqZg]Ahnlmhg%aZo^lhf^h_

Znmhfh[be^hpg^kl'AhppbeeZeeh_mabl

ma^_Zlm^lm&`khpbg`f^mkhihebmZgZk^Zl

liZ\^[^h\\nib^]bgma^_nmnk^8Pbee

bgma^Ngbm^]LmZm^l'Mh]Zri^hie^

]^o^ehif^gmiZmm^kgl^oheo^bgmhZfhk^

Zk^^\hghfb\ZeerZmmkZ\m^]mhk^lb]^

lnlmZbgZ[e^fh]^e8

bgma^l^Zk^Zl]n^mh\a^Zi^kahnlbg` ikb\^lbgma^i^kbia^kZeln[nk[l'Ma^l^

;^`bggbg`mhk^mkhÛm]^o^ehif^gm[n__^kl

ehp^kikb\^lk^lnem_khfZgZ[ng]Zgm

Zkhng]ma^+1.i^kbf^m^k\hne][^

ahnlbg`lniierbgma^fZkd^m%Zg]Zk^

ZlmZkmbg`ihbgm_hkma^\bmrmh[^`bg

ik^]hfbgZgmerh\\nib^][rma^

k^bgo^lmbg`bgZg^p^]`^'Mabl^]`^%

[Z[r&[hhf^k`^g^kZmbhg':fZchk

\hfihl^]h_ho^keZiibg`eZr^klh_

^\hghfb\blln^Zkkbl^lpa^gmableZk`^

g^mphkdbg`i^hie^%aZ[bmZml%Zg]gZmnkZe

ihineZmbhg_Z]^lhnmZg]e^Zo^l[^abg]

lrlm^fl%\Zg[^[khd^g]hpgbgmhma^

ZeZk`^lmh\dh_ahnlbg`bgma^i^kbia^kr

_heehpbg`iaZl^l3

?b`nk^.'* ?nmnk^G^mphkdbg`<hgg^\mbobmr !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 125


H@9K=) ;n__^kIheb\rLab_m :]^o^ehif^gm[n__^k iheb\rlab_mphne]_h\nlhg k^mkhÛmmbg`^qblmbg`[n__^kl maZmf^Zg]^kmakhn`a k^lb]^gmbZe\hffngbmb^lZg] l^iZkZm^eZg]nl^l' Bmphne]Zelhk^jnbk^ maZmghg^p[n__^kl[^ ]^o^ehi^]%nge^llbmZelh l^ko^lZlZ_ng\mbhgZe ^\heh`b\Zeg^mphkd%eh\Ze \hffngbmrg^mphkd%hk pZlg^\^llZkrmhl^iZkZm^ undesired uses.

?b`nk^<'+ IaZl^Hg^Iheb\rLab_mFZi!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

126 | beard


H@9K=* Transit Hub MabliaZl^ehhdlZm ]^o^ehibg`Z\mbo^mkZglbm Zkhng]Z\mbobmr\^gm^kl nlbg`[nbe]bg`bgÛee lmkZm^`b^l'Ma^l^Zk^Zl ebgdk^`bhgZefh[bebmrmh eh\Ze\hffngbmb^l%nmbebsbg` Zem^kgZmbo^fh]^lh_ mkZglihkmZmbhgpbmafnembie^ ]^`k^^lh_Z\\^llZehg`ma^ ab`apZrkb`am&h_&pZr' Lbm^lÛklml^e^\m^]lahne]ebgd mh^qblmbg`F:KM:g^mphkdl'

?b`nk^<', IaZl^MphMkZglbmAn[FZi!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 127


H@9K=+ ;n__^kG^mphkdl <hgg^\mma^l^]^o^ehif^gml ma^Z]cZ\^gm\hffngbmr [r^qiZg]bg`ma^[n__^k g^mphkdmaZmknglZehg` ma^ab`apZrbgmh^qblmbg` k^lb]^gmbZe\hffngbmb^lZg] \hff^k\bZelmkbil'

?b`nk^<'IaZl^Mak^^;n__^kG^mphkdlFZi !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

128 | beard


H@9K=, >qiZg]Bgm^kgZeer >qiZg]mablmkZgl_hkfZmbhg ikbfZkberbgm^kgZeerbghk]^k mh[nbe]nihgma^^qblmbg` f^gmZe\hgg^\mbhglnl^kl aZo^Zllh\bZm^]pbmama^ ab`apZrZg]\hgg^\m mhmahl^maZmma^rZk^ [^`bggbg`mhZllh\bZm^pbma ma^;^emebg^ikhc^\m' :lZk^lnem%ma^<bmrh_ :meZgmZaZlZghiihkmngbmr mh[kbg`k^lb]^gml[Z\dbgmh ma^\hk^Zg]^gaZg\^ma^ Z[bebmr_hki^hie^mhZ\\^ll ^Z\ahma^kmakhn`aoZkbhnl fh]^lh_fh[bebmrZg]Zg nk[Zg`khpma[hng]Zkr ]^o^ehilZlZiher\^gmkb\ \bmr'

?b`nk^<'. IaZl^?hnkBgm^kgZe>qiZglbhgFZi !Lhnk\^3F^k^]bma;^Zk]"'

beard | 129


?b`nk^<'/ I^kli^\mbo^_khf;kb]`^Ehhdbg` =hpghgmh;nlKZib]MkZglbm Lrlm^fZm@k^^g[kbZkFZee!Lhnk\^3 F^k^]bma;^Zk]"'

130 | beard


Ma^\hgg^\mbhglmaZm]^Ûg^fh]^kg\bmb^laZo^ZepZrl ^gmZbe^]lhf^_hkfh_mkZglihkmZmbhg'Ablmhkb\Zeer%mabl bgghoZmbhg\Zf^bgma^_hkfh_f^`Z&bg_kZlmkn\mnkZe ikhc^\mlln\aZlma^ab`apZr]^_^gl^lrlm^fhk ;hlmhgl[b`]b`' Nk[Zg]^lb`g^klmh]ZraZo^[^`ngmhk^Zebs^ma^fhk^ ^__^\mbo^gZmnk^h_lfZee&l\Ze^bgm^ko^gmbhglmaZmZk^ a^Zoberbgo^lm^]bgZ\hffngbmrliarlb\Ze\hgm^qm% k^Zebs^ma^bfihkmZg\^h_ma^i^hie^pahebo^ma^k^% Zg]ikh]n\^kbiie^^__^\ml[^rhg]ma^lbm^bml^e_' K^mkhÛmmbg`:meZgmZleZg]nl^iZmm^kglbgmhZ\hgg^\mbo^ mblln^k^Zebs^lmablbfihkmZgmlab_mbg]^lb`gmabgdbg`[r ^gZ[ebg`Zeei^hie^mhZ\\^ll^Z\ahma^k' Bmblfrahi^maZm%bgma^ehg`kng%:meZgmZlmp^gmb^ma \^gmnkrÜbg`pbmama^Znmhfh[be^Zg]ln[nk[Zgebobg` pbee[^ehhd^]nihgghmZlZfhf^gmpab\abmk^fZbg _khs^gbgmbf^%[nmZlZiaZl^pab\ama^\bmr%Ze[^bm lmn[[hkger%hnm`k^p'

beard | 131


132 | beard


:aZdag_jYh`q :]Zfl%Kh[' K^ikh`kZffbg`<bmb^l_hkBg\k^Zl^] IhineZmbhglZg]<ebfZm^<aZg`^' Ma^>\h>]`^3 Nk`^gm=^lb`g<aZee^g`^lbg;nbe]bg`LnlmZbgZ[e^<bmb^l. >]'>lma^k<aZke^lphkmaZg]Kh[:]Zfl'G^pRhkd3 Khnme^]`^%+)**',),1'Ikbgm' :k\a^k%Chag' Ln[nk[l3Knlbgnk[^%ma^ib\mnk^ljn^% Zg]l^e_ahh]' <hfiZgbhgmhNk[Zg=^lb`g. Ed. ;Zg^kc^^Zg]EhndZbmhn&Lb]^kbl'G^pRhkd3Khnme^]`^% 2011. Print. ;nljn^ml%ChZg'<bmb^lQEbg^l'>]'ChZg;nljn^mlZg] ?^ebi^<hkk^Z'AZkoZk]Ngbo^klbmr@kZ]nZm^L\ahheh_ =^lb`g%+))/'Ikbgm' <Zemahki^%I^m^k' ?khfG^pK^`bhgZeblfmhma^Nk[Zg G^mphkd3<aZg`bg`ma^IZkZ]b`fh_@khpma' Nk[Zg IeZggbg`Mh]Zr'>]'PbeebZfL'LZng]^kl'Fbgg^Zihebl3 Ngbo^klbmrh_Fbgg^lhmZIk^ll%+))/'**0*,)'Ikbgm' <eZplhg%FZkbhg' Nk[ZgLikZpeZg]Li^\neZmbhgbg Ln[nk[ZgEZg]' EZg]>\hghfb\l'Ohe',1'Blln^+'P^[ 5ammi3((ppp'clmhk'hk`(lmZ[e^(,*--/*+7' ?Zkk%=hn`eZl'LnlmZbgZ[e^Nk[Zgblf3Nk[Zg=^lb`gpbma Nature'>]'ChagPbe^rLhgl%Bg\'Ah[hd^g%G^p Jersey, 2008. Print. ?hkfZg%Kb\aZk]M'M'%^mZe'KhZ]>\heh`r3L\b^g\^Zg] Lhenmbhgl'PZlabg`mhg3BleZg]Ik^ll%+)),'Ikbgm' @^hk`bZ=^iZkmf^gmh_MkZglihkmZmbhg'<hgm^qm L^glbmbo^=^lb`gFZgnZe'O^klbhg*')'+))/'Ikbgm' @eZ^l^k%>]pZk]'Mkbnfiah_ma^<bmr3AhpHnk @k^Zm^lmBgo^gmbhgFZd^lNlKb\a^k%LfZkm^k%@k^^g^k% A^Zemab^k%Zg]AZiib^k'Ma^I^g`nbgIk^ll%+)**'Ikbgm' Hall, Peter. <bmb^lh_Mhfhkkhp. 3rd ed. Malden: ;eZ\dp^ee%+))+'Ikbgm'

beard | 133


Bglmbmnm^h_MkZglihkmZmbhg>g`bg^^kl'=^lb`gbg` PZedZ[e^Nk[ZgMahkhn`a_Zk^l3:<hgm^qmL^glbmbo^ :iikhZ\a. 2010. Print. Dhlmh_%Libkh'Ma^<bmrLaZi^]3Nk[ZgIZmm^kglZg] F^Zgbg`lMakhn`aAblmhkr'Ghkma:f^kb\Zg>]bmbhg' ;hlmhg%Mhkhgmh%Ehg]hg3;neÛg\a%*22*'Ikbgm' CZ\dlhg%C';' :IZbkh_B]^ZeEZg]l\Zi^l' =bl\ho^kbg` ma^O^kgZ\neZkEZg]l\Zi^'G^pAZo^g3RZe^Ngbo^klbmr Press, 1984. 10-21. Print. E^_Zbok^%EbZg^%Mshgbl%:e^qZg]^k' Mkhib\ZeE^pbl Fnf_hk]3Ma^Ûklm\kbmb\Zek^`bhgZeblmnk[ZgieZgg^k' Pkbmbg`Nk[Zgblf'>]'=hn`eZlD^e[Zn`aZg]Dbm DkZgd^eF\=neehn`a'G^pRhkd%GR3Khnme^]`^%+))1' 313-323. Print. FZk`hebg%Ob\mhk' >qiZglbhghkLnlmZbgZ[bebmr3Mph fh]^elh_]^o^ehif^gm' Ma^Ihebmb\lh_ma^:kmbÛ\bZe3 >llZrlhg]^lb`gZg]]^lb`glmn]b^l'Ma^Ngbo^klbmrh_ <ab\Z`hIk^ll%+))+'Ikbgm' F^Z]hpl%=hg^eeZ%A'Mabgdbg`bgLrlm^fl'>]'=bZgZ Pkb`am'<a^el^Z@k^^gIn[eblabg`<hfiZgr%+))1' Print. F^Z]hpl%=hg^eeZ%KZg]^kl%Chk`^g%Zg]F^Z]hpl% =^ggbl'Ebfbmlmh@khpma3Ma^,)R^ZkNi]Zm^. Chelsea @k^^gIn[eblabg`<hfiZgr%+))-'Ikbgm' Fhllhi%>ebsZ[^ma' EZg]l\Zi^lh_Bg_kZlmkn\mnk^' The EZg]l\Zi^Nk[ZgblfK^Z]^k'>]'<aZke^lPZe]a^bf' G^pRhkd3Ikbg\^mhg:k\abm^\mnkZe%+))/'*/,&*00'Ikbgm' Knma^bl^k%<aZke^l' FZdbg`IeZ\^bgma^GhgieZ\^ h_Nk[ZgK^Zef3Ghm^lhgma^K^obmZebsZmbhgh_ =hpgmhpg:meZgmZ' Ma^hkbsbg`ma^<bmr3Ma^G^p Nk[Zg:gmakhiheh`rK^Z]^k'>]'L^maZF'Ehp'G^p ;knglpb\d%GC3Knm`^klNI%+)).'Ikbgm'

134 | beard


LaZgghg%D^eer%Zg]FZk\^eLf^ml'Ma^EZg]l\Zi^h_ <hgm^fihkZkrBg_kZlmkn\mnk^'Khmm^k]Zf3G:bIn[ebla^kl% 2010. Print. Lhehfhg%ChgZmaZg='*,Ikhc^\ml_hkma^La^kb]Zg >qik^llpZr'G^pRhkd3Ikbg\^mhg:k\abm^\mnkZeIk^ll% 2004. Print. Lmhg^%<eZk^g\^G'K^`bf^Ihebmb\l3@ho^kgbg`:meZgmZ% *2-/*211'Ngbo^klbmrh_DZglZl%*212'Ikbgm' MZmhf%CZ\jn^ebg^' Nk[ZgAb`apZrlZg]ma^K^en\mZgm In[eb\K^Zef' Ma^EZg]l\Zi^Nk[ZgblfK^Z]^k. Ed. <aZke^lPZe]a^bf'G^pRhkd3Ikbg\^mhg:k\abm^\mnkZe% 2006. 179-195. Print. Maknla%@^hk`^' ;hlmhglG^pNk[ZgKbg`3:g :gmb]hm^mhNk[Zg?kZ`f^gmZmbhg' Pkbmbg`Nk[Zgblf. >]'=hn`eZlD^e[Zn`aZg]DbmDkZgd^eF\<neehn`a' G^pRhkd%GR3Khnme^]`^%+))1'*+0&*,0'Ikbgm' PZe]a^bf%<aZke^l' EZg]l\Zi^ZlNk[Zgblf' The EZg]l\Zi^Nk[ZgblfK^Z]^k'>]'<aZke^lPZe]a^bf' G^pRhkd3Ikbg\^mhg:k\abm^\mnkZe%+))/',.&.,'Ikbgm' Pabm^%BZbg'PZm^kZg]ma^<bmr3Kbld%K^lbeb^g\^Zg] IeZggbg`_hkZLnlmZbgZ[e^?nmnk^'G^pRhkd3Khnme^]`^ Press, 2010. Print. Pb\afZg%E' :meZgmZl@kb]eh\dAnkmbg\<bmrl K^inmZmbhgZg]>gobkhgf^gm' <ab\Z`hMkb[ng^'/ L^im^f[^k*221'

beard | 135

Thesis_Breaking the Buffer  
Thesis_Breaking the Buffer  
Advertisement