Page 13

โครงงานวิชาชีพนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจขนาดย่อม ร้าน ขา – CHA วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการตลาดธุรกิจขนาดย่อมให้มียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริม ตัวผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ ุ ภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการประกอบธุรกิจในอนาคต

11

Mbac focus 2016  

New 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you