Page 1

Kamp 3 ! 11 tot 19 juli 2014 ! Balen

rodekruisvakantie 2 - 2013

SPONSORDOSSIER


INHOUD

! ! !

blz. 2 Inhoud

blz. 3 Armoede

blz. 4 Waarom vaka nties voor kinderen in armoede belangrijk zijn

! !

blz. 5 Doel van de Va kantiekampen

blz. 6 Het effect va n de kampen op ou ders en kinderen

! ! ! ! !

blz. 7 Geschiedenis

blz. 8 Over Kamp 2

blz. 9 Wat kunt u vo

or ons betekenen?

blz. 10 Financiële on dersteuning

blz. 11 Logistieke of

KAMP 3 Bert Wastijn en Luk Helsen Coxiestraat 3/401
 2800 MECHELEN

materiële onderst euning

? ANDELEN H T C E IR D WILT U

! !

tu doen lees t n u k je t Wa dzijde 9. la b p o t c dire

! +32 477 39 83 19 (Bert) lukenbert@gmail.com

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

2


ARMOEDE

!

ar de armoedegrens. Ma anderen en leeft onder dan r jke eili mo eel nci geen leefbare Wie arm is, heeft het fina menswaardig inkomen, esloten worden: geen uitg ook k vaa nt eke ‘arm zijn’ bet n culturele te gezondheidszorg, gee smogelijkheden, beperk ing eid opl inig we g, nin wo activiteiten...

!

ardig en zijn voelen zich minderwa van de maatschappij. Ze d ran de aan en t lev n Arme mense dure kleren dragen, nie eker omdat ze minder onz h zic en rag ged Ze . ar ook bang om zichzelf te zijn it kunnen meepraten. Ma aantal onderwerpen noo een r ove of n gaa nen naar de film kun graag ‘bijhoren’. zoekt respect en wil er wie in armoede leeft, is een t financiële problemen, te kampen hebben me end luit uits en lev e oed oor velen zich Dat mensen die in arm ie te verbeteren, waard staat om hun leefsituat in t nie f zel ze zijn k misvatting. Vaa rbreken. Daarbij is hulp dig die uitsluiting te doo vou een t nie is Het . len lijk weten wat nog meer uitgesloten voe hulp biedt, moet natuur oede leven. Maar wie arm in t nie die n nse nodig van me aren. e leven als échte hulp erv mensen die in armoed ord bieden op de sociale eel mogelijk een antwo zov pen am iek ant Vak de Het Rode Kruis wil met in armoede leven. die en der noden van kin

!

!

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

3


WAAROM VAKANTIES VOOR KINDEREN IN ARMOEDE BELANGRIJK ZIJN

! !

Uitsluiting doorbreken

Niet elk kind heeft de middelen om op vakantie te gaan, ook al durven we dat in onze welvaartsmaatschappij wel eens te veronderstellen. Maar de scholen sluiten tijdens de maanden juli en augustus hoe dan ook voor alle kinderen, arm of rijk. Waar kunnen kinderen in armoede dan terecht?

!

Rode Kruis-Vlaanderen komt op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving: gezinnen die in armoede leven, ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken... Dat is onze missie. Het Rode Kruis deed daarom onderzoek naar wat het kan betekenen voor gezinnen die in armoede leven. Er gebeurt natuurlijk al heel wat voor deze bevolkingsgroep, met de overheid als grootste actor. Maar ook de particuliere sector vecht tegen armoede.

!

Het Rode Kruis probeert de uitsluiting van mensen die in armoede leven te doorbreken. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het Rode Kruis vakanties organiseren voor kinderen die in armoede leven.

!

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

4


DOEL VAN DE VAKANTIEKAMPEN

deren Het doel voor de kin

Het doel voor de ouders

!

Meestal lijden gezinnen in armoede meer

sociale uitsluiting dan onder de mate riĂŤle

Want armoede ondermijnt hun perso

onder de uitsluiting.

onlijkheid. Ze twijfelen aan zichzelf en ze voelen zich minderwaardig. Omdat ze zich onzeker voelen, verminderen hun ontplooiingskansen.

!

Het Rode Kruis nodigt daarom kinderen die in armoede leven uit om mee op vakantie te gaan . De ouders hoeven zich geen zorgen te maken: dank zij de

onvoorwaardelijke inzet van de Rode

Kruisvrijwilligers beleven de kinderen een onvergetelijke tijd. De monitoren besteden aandacht aan ieder kind.

!

ampen kunnen alle Tijdens de Vakantiek persoonlijke kinderen rekenen op kinderen voorzien aandacht. Voor 44 hoofdmonitoren en we 14 monitoren, 2 5 logistiekers.

!

kind de nodige Zo kunnen we aan elk randeren. De individuele zorg ga n de kinderen begeleiders moedige zodat iedereen aan als dat nodig is erbij hoort. wen zijn onze Respect en vertrou ouders mogen sleutelwoorden. De ren genieten met gerust zijn; de kinde ze vakantie! volle teugen van de

!

!

Bij de voorbereiding van het Vakantiek amp overleggen de Rode Kruisvrijwilligers regelmatig met de ouders. Dat versterkt hun zelfbeeld. Bovendien biedt het vakantiekamp een rustpauze aan de ouders. Het zal immers een weekje minder druk zijn in huis.

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

5


S EN KINDEREN

PEN OP OUDER HET EFFECT VAN DE KAM

! !

huis, want net zoals en voldaan terug naar ek van hun leven. Ze ker we de n eve bel en honderduit der De kin schooldag kunnen ze er geweest. Op de eerste ie ant vak op zij ook hun vrienden zijn enden!”. heb een pak nieuwe vri vakantie geweest en ik op ben “Ik en: tell ver over

!

oed aan verhalen. ig thuis met een overvl : hun kind komt gelukk gen eto opg zijn ers oud Ook de . rtrouwen van de ouders ulsen groeit het zelfve Door deze positieve imp antiekampen een logistiekers) zijn de Vak e helpers (monitoren en llig jwi vri de r voo ook Maar bijzondere ervaring. dat de kinderen onze maatschappij en e reëel aanwezig is in oed arm dat en ind nier vaak erv Ze ond lligers krijgen op die ma n aanbotsen. De vrijwi ede jkh eili mo t wa l hee daardoor tegen ampen aanwezig is. ook buiten de Vakantiek oedeproblematiek, die arm de op kijk ere een and

! !

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

6


GESCHIEDENIS

! !

In 1988 kwamen Rode Kruisvr ijwilligers op het idee om een uitstap te organiseren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Acteur Ugo Prinsen sponsorde een boottocht waa rop nonkel Bob en heel wat kind eren samen liedjes zongen. Het was een hele belevenis en velen hoopten dat het niet bij die ene dag zou blijven. Er ging en steeds meer stemmen op om een volwaardig vakantiekamp te organiseren.

!

Een jaar later, in 1989, vond de eerste Rode Kruisvakantie plaats: 32 maatschappelijk kwetsbare kinderen vertrokken op zeilk amp in Friesland. Niemand uit de vrijwilligersploeg had ech t ervaring met deze doelgro ep, maar iedereen ging vol enthousiasme het avontuur tegemoet. Het werd een onvergetelijk Vak antiekamp! Elk jaar opnieuw tot in 2002 organiseerden we het zeilkamp.

!

Daarnaast begonnen we in 1992 met binnenlandse kampen voor kinderen uit gezinnen die in armoede leven. Wat ooit beg on met een boottochtje, gro eide in de loop der jaren uit tot een tiental vakantiekampen per jaar. De vraag naar de Vak antiekampen neemt nog elk jaar toe.

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

7


Kamp 3 ! 11 tot 19 juli 2014 ! Balen

Kamp 3, van Luk en Bert, gaa t doo

12 jaar) ons vergezellen van

!

r in BaLen van 11 tot 19 juli 2014 , waarvan de kinderen (van

13 tot 18 juli.

6 tot

De eerste dagen krijgt de enth ousiaste moni- én logiploeg de kans om het materiaal, de kampplaats, de laatste activite iten ... voor te bereiden. De tenten worden opgezet, dec ors worden ineen getimmerd: u kunt het niet zo gek bedenk en! De laatste dag staat voll edig in het teken van afbraak: na ons kom t opnieuw een kamp die het hele proces doorloopt. Met uitzondering van de tenten, wordt alles terug spik en spa n!

!

Kamp 3 telt ook dit jaar opn ieuw

- 30 jongeren,

heel wat koppen uit alle hoe ken

van Vlaanderen:

- 12 monitoren, - 2 hoofdmonitoren en - 5 logistiekers.

!

Iedereen, met uitzondering van de ‘kinderen’, werken vol inzet en enthousiasme een hee l jaar lang vrijwillig voor dit kamp. Zo hopen we voor de gasten net dat tikkeltje verschil te maken. En u kunt hierbij helpen!

!

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

8


Wat kunt U voor ons betekenen? ! !

Aangezien de organisatie van deze kampen een zware financiële last met zich meebrengt, zijn de vrijwilligers van kamp 2 op zoek naar partners die het geheel willen helpen ondersteunen. Naast financiële steun, kunt U ons kamp ook materieel of logistiek ondersteunen.

Financiële ondersteuning

!

ga naar bladzijde 10

Logistieke o

f materiële

ondersteun ing ga naar bla dzijde 11

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

!

9


FINANCIËLE ONDERSTEUNING

!

Ieder Vakantiekamp krijgt een standaard animatiebudget ter beschikking van Rode Kruis Vlaanderen. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar financiële ondersteuning om net die ‘grootsere’ activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren.

!

Met uw financiële steun kunnen we een unieke dag-uitstap organiseren voor onze kinderen naar ofwel een pretpark of een water-sportdag in de natuur of door een bezoek aan een subtropisch zwembad (afhankelijk van het budget dat we verzamelen).

!

Ook kunnen we de steun gebruiken om extra spelmateriaal aan te kopen en op deze manier kunnen we de spelen nog beter inkleden.

!

Een laatste facet waarvoor we de financiële steun kunnen aanwenden is het aankopen van aandenkens voor onze kinderen. Op het einde van ieder kamp trachten we de kinderen een cadeaupakket aan te bieden. In dit cadeaupakket zitten alle mogelijke gadgets die we verzamelen. Via uw steun kunnen we nog extra materiaal aankopen voor onze kinderen.

!

Indien we nadien nog geld zouden over hebben, zullen we dit gebruiken voor andere kampen die deze zomervakantie doorgaan.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ons kamp financieel steunen kan op verschillende manieren:

! U geeft het geld cash mee aan één van onze vrijwilligers. In ruil hiervoor krijgt u een bewijs van betaling van de vrijwilliger. U kan er op vertrouwen dat dit geld goed besteed zal worden. 


! U stort het geld direct op onze kamprekening op naam van Bert Wastijn BE94 6528 2973 1214. Wanneer u uw mailadres achterlaat ontvangt u ook via deze weg een bewijs van betaling.

!

! Indien u een officieel fiscaal attest van uw gift wilt, kan dit door uw bedrag over te schrijven op het rekeningnummer: 096-0000096-20 met als vermelding: ‘gift Vakantiekamp 3’ (vanaf € 40). Uw bedrag wordt dan bij ons kampbudget bijgeteld. Voor de Europese overschrijving gebruikt u het best IBAN BE28 0960 0000 9620.

Indien u graag verder op de hoogte blijft van ons kamp en wil weten waarvoor het geld effectief is aangewend, kan u dit makkelijk bekomen door een mail te sturen naar lukenbert@gmail.com.

!

In de aanloop van het kamp zullen we u dan een draaiboek van ons kamp doorsturen en achteraf kunnen we u enkele sfeerbeelden bezorgen.

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

10


LOGISTIEKE OF MATERIËLE ONDERSTEUNING

! !

Naast puur financiële ondersteuning kan u ook materiële of logistieke steun verlenen aan ons kamp. Opnieuw kunt u dit op verschillende manieren.

!

Allereerst proberen we op het einde van ieder kamp de kinderen te verrassen met een cadeaupakket. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar alle mogelijke gadgets om hierin te steken. Heeft u ergens gadgets, speelgoed of andere zaken die hierin passen, mag u dit steeds meegeven aan of bezorgen via één van de vrijwilligers. Contacteer ons gerust via lukenbert@gmail.com.

!

Ook kan ons kamp ondersteund worden door het aanleveren van bijvoorbeeld vieruurtjes of drankjes voor de kinderen. Ook andere etenswaren kunnen we steeds gebruiken voor het kamp. In samenspraak met onze logistiekers kunnen we makkelijk het menu aanpassen aan de giften die we op dit vlak ontvangen.

!

Tenslotte is logistieke ondersteuning ook steeds mogelijk. Stel dat u bijvoorbeeld een bus ter beschikking wil stellen voor het vervoer van kinderen bij een daguitstap, een springkasteel enkele dagen ter onze beschikking wil stellen of dergelijke meer.

!

U ziet, allerhande steun is steeds welkom voor ons kamp en zal steeds op een zinvolle manier aangewend kunnen worden.

!

Indien u vragen of een voorstel voor steun heeft, kan u dit steeds voorleggen aan één van onze vrijwilligers of mailen naar lukenbert@gmail.com

De hoofdmonitoren, monitoren, logistieke ploeg en kinderen van kamp 3 danken u in ieder geval voor het doornemen van dit sponsordossier en het in overweging nemen van uw steun.

LUKENBERT@GMAIL.COM RODE KRUIS KAMP 3

Sponsordossier rodekruisvakantie kamp 3  

Met dit dossier hopen we heel veel mensen, bedrijven, organisaties over te halen Kamp 3 van het Rode Kruis Vlaanderen te sponsoren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you