Page 1

Róna Tamás – Nógrádi Gergely Róna Tamás Nógrádi Gergely

ZSIDÓ HITTANKÖNYV I.

ZSIDÓ HITTANKÖNYV I. 2016


Darvas István rabbi és Radnóti Zoltán rabbi közremûködésével.

Elôszó

Köszönjük dr. Szeszler Anna észrevételeit. Pedagógiai lektor: Rév Kata A szerzôk ezúton fejezik ki hálájukat Csapody Kingának ötletes tanácsaiért, melyek teljesebbé tették az elkészült kötetet. Köszönet illeti Takáts Zoltánt is az illusztrációk terén nyújtott önzetlen segítségéért, valamint Nagy Esztert, Nógrádi Benedeket és Nógrádi Sárát, akik ugyancsak részt vállaltak a címû hittankönyv képi világának megteremtésében. Tipográfia, tördelés: Székelyhidi Ica – GRAF-Ica Kiadja: a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) Társkiadó: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. www.zsidokonyvek.hu A kiadásért felelôs: Heisler András elnök

Ebben a tankönyvben, amely egy sorozat elsô része, a gyermek elkezd ismerkedni a zsidóság történetével és a zsidó hit alapjaival. Két fôszereplônk, Golda bagoly és Joni majom azonban ennél sokkal többrôl mesél a kicsiknek: barátságról, szeretetrôl, becsületrôl, nagylelkûségrôl, és persze a kudarcokról is, amelyekkel életünk során szembe kell néznünk. Hittankönyvünkben akadhat néhány olyan feladat, amelynek megoldásához felnôttek közremûködésére is szükség lehet. A leckék anyaga bôséges, a hitoktató belátása szerint használhat vagy elvethet feladatokat, ismeretterjesztô részleteket. A rajzzal jelölt feladatokat igyekeztünk a 6–8 éves korosztályhoz igazítani, ám ha egyik-másik mégis nehéznek bizonyulna, bátran át lehet ugrani. A könyv anyaga feldolgozható heti egyórás munkatervben, de az ütemezéssel érdemes minden esetben az adott csoporthoz alkalmazkodni. A leckék száma (24) kevesebb a tanórák számánál, határozott célunk volt ugyanis, hogy a „lecke nélküli órák” alkalmat adjanak az ünneplésre, az ismétlésre, a játékokra és a beszélgetésekre. Sálom, kellemes utazást kívánunk Goldával és Jonival a zsidó vallás világába!

© Dr. Róna Tamás, Nógrádi Gergely, 2016 © Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 2016 A könyv megjelentetését az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Államtitkársága támogatta.

dr. Róna Tamás rabbi Nógrádi Gergely író, kántor

ISBN 978-963-7010-68-2

A könyvben található tórai idézetek az úgynevezett Hertz Bibliából valók.

3


Joni! Nézd csak, itt vannak a gyerekek. Hogy köszönünk nekik?

(álef )

Sálom!

Nyomdai munkák: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/B www.gabbiano.hu • www.zsidokonyvek.hu Mobil: 06 209 256 148 Felelôs vezetô: Izsák Gábor


Ismered az Örökkévalót?

Ha nem ismered, miért imádkozol hozzá?

6

Senki sem ismeri. Nem tudjuk, hol van, nem tudjuk, hogy néz ki.

keresztények

Mindennap imádkozom az Örökkévalóhoz. Azt az embert, aki az Örökkévalóban hisz, vallásosnak nevezzük. Sokféle vallás létezik a világon. Te meg én zsidók vagyunk.

Már tegnap imádkoztál. Nem volt elég?

törzsi vallásúak zsidók hinduk

buddhisták

Most imádkozom, aztán mesélek. Remek meséim vannak ám!

muszlimok

Azt ígérted, Golda mama, hogy mesélsz, ha megjönnek a gyerekek.

Mert hiszek benne, hogy lát engem, ismer és segít. Segít mindenben, amiben szükségem van rá.

7


IZRAEL

Meg tudod mondani, melyikük zsidó?

Ilyen pici a zsidók országa?

kalap

pajesz

Persze, tök könnyû! Hisz láttam már a hetedik oldalon: a feketébe öltözött, kalapos, nagyszakállú, akinek olyan furcsa a haja a fülénél!

hosszú ujjú blúz

paróka

Nem, vagy kicsit Nagyon vallásos zsidó vallásos zsidó

Nagyon Nem, vagy kicsit vallásos zsidó vallásos zsidó

kipa

Nem, vagy kicsit Nagyon vallásos zsidó vallásos zsidó

Bizony. Úgy hívják: Izrael. A világon mindenütt élnek zsidók, de Izrael ilyen pici. A meséim mégis leginkább ebben a csöpp országban, bár a régmúlt idôkben játszódnak majd.

kaftán

hosszú szoknya

tálesz

Tévedsz. A fönti képen az összes szereplő zsidó... Csakis a nagyon vallásos zsidókat ismerheted fel elsô látásra. Sok zsidó nem hord sapkát és nem ölt fekete kaftánt. 8

9


Mosolyogj, ha igaz! Szomorkodj, ha hamis! Színezd ki azt az arcot, amit helyesnek gondolsz! Csak férfiak lehetnek zsidók, nôk nem. Zsidók nem csak Izraelben élnek. Senki sem tudja, hogy néz ki az Örökkévaló. Golda majom, csak tollai vannak. Minden zsidó vallásos. Ebbôl a tankönyvbôl a zsidóságról tanulhatsz. Joni alig várja, hogy Golda végre meséljen.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

L L L L L L L

(bét)

Öltöztesd föl a ceruzáddal ezt a vallásos zsidó férfit!

Sálom, Joni! Tudod, hogy milyen épület elôtt állunk?

Segíts kipát készíteni Joninak! Végy egy keményebb papírlapot, és rajzold rá a kipát úgy, ahogy itt látod! Színezd ki, aztán bátran kivághatod.

Nem egészen. Ez egy templom. Egy zsidó templom. Úgy hívják: zsinagóga. Itt imádkoznak a zsidó emberek. Gyere, bemegyünk!

Cukrászda? Cirkusz? Vidámpark? Játszóház?

Ha az ékeknél bevágod, és utána egy tûzôgéppel összekapcsozod, máris kezedben tarthatod életed elsô, saját készítésû kipáját.

10

11


Ez a Tóraszekrény. Mit gondolsz, mi van benne? Jaj, Golda mama, mi volna? Hát a Tóra!

➊ ➋

Bravó! Vagy ahogy a zsidók mondják: Skajah!

De mi az a Tóra? A csillár mögött három fontos jelkép bújik meg: ➊ az örökmécses, ➋ a Dávid-csillag, ➌ a két kőtábla a Tízparancsolattal.

Ő a rabbi. A zsidó pap. Nem főnök, inkább bölcs tanító, aki igyekszik neked segíteni, ha tanácstalan vagy. Hozzá fordulhatsz, ha bármilyen kérdésed van. Próbáld csak ki!

A Tóra a legszentebb irat. A zsidó biblia. Mózes öt könyvének a szövege. No persze nem lehet minden zsinagógában ott a Tóra. Így ebben a szekrényben is csupán az eredeti szent könyv másolatát találod.

A bácsi alszik?

Nem, imádkozik. Behunyja a szemét és hajlong, miközben énekelve mondja az imát. Az Örökkévalóhoz könyörög. Úgy hívják: kántor.

Ô itt a fônök?

Bárki. De a fiúk csakis kipában.

12

Fú, de szép! És ide bárki bejöhet?

13


,, Ádám, az elso ember Ábel, az áldozat

Rabbi bácsi, hogyan tudsz kipával a fejeden hajat mosni?

Íme e könyv sztárjai! Velük találkozhatsz a meséimben!

Bölcs, okos kérdés. Nézzük csak!... Mondjuk, mi van, ha addig leveszem?

,, Noé, a megmento

,, Ábrahám, az osatya

,, Sára, az angyali szépségu ,, osanya

Jelek, jelképek Vannak jelek és jelképek, amiket már biztosan ismersz. Ha ezt látod, mi jut eszedbe?

És ha ezt?

Hát ez mit jelent?

Na látod! Ügyes vagy! Akkor mutasd meg, hol találkoztál az itt következô zsidó jelekkel, jelképekkel az elôzô oldalakon, és beszélgessetek róluk egy kicsit a társaiddal, a szüleiddel!

Izsák, a jó fiú A három rabbi, akik vállalták, hogy megírják nektek ezt a tankönyvet: Zoli rabbi Tomi rabbi István rabbi

Na jó, már tudom, mit jelent, hogy valaki zsidó. Tudom, hogy sokféle vallás van, és azt is tudom, hogy Izrael a zsidók országa. Tudom, milyen a templomunk, és azt is tudom, mirôl ismerek fel egy vallásos zsidót, aki nagyon hisz az Örökkévalóban! Most már mesélnél végre, Golda mama? 14

Rajzold ide magad, és írd a rajzod fölé a neved! Te is ennek a könyvnek a fôszereplôje vagy!

15


Golda mama! Golda mama! Itt vagy?

(gimel) Ne kiabálj! Itt lebegek melletted.

Rajzold be a zsinagógába, ami szerinted hiányzik a képrôl!

Az orromig se látok ebben a sötétben! Hol vagyunk? Kicsit félek…

Hogy nevezed a zsidó templomot? A zsidó bibliát? A zsidó papot? A zsidó sapkát? A zsidó országot?

Ha ügyes vagy, akkor most már kitalálhatod, melyik a zsidó állam, Izrael zászlaja! Meg is tudod rajzolni?

Ez itt a világ, Joni. Éppen most teremtette az Örökkévaló. Még sötét van és hideg, de az Örökkévaló hamarosan ezen is segít.

JAJ, DE JÓÓÓ!

Mondjuk megköszönném, ha nem üvöltenél. Hallgass, és fogd a szárnyam, különben lezuhansz a semmibe! 16

17


Hoppá! Érzed? Talaj van a lábunk alatt! Izé… Én, mondjuk, jól popóra estem, de legalább nem a fejemre!

Golda mama, nincs nálad egy zseblámpa?

Az Örökkévaló hat nap alatt teremtette a világot olyannak, amilyennek ismerjük, a hetedik napon pedig megpihent.

Fáradt volt szegény…

Minek az neked? Ez azt jelenti, barátocskám, hogy az Örökkévaló megteremtette az eget és a földet.

Az eget azt nem látom. Lehet, hogy mégis a fejemre estem? Brrrrrrrrrrrr.

Na végre, világos van! Lássuk az okostelefonomon, mit ír a Tóra a világ teremtésérôl!

Bízd ezt a dolgot az Örökkévalóra, Jonikám!

Hát hogy világosság legyen.

,,…Kezdetben teremtette az Örökkévaló az eget és a földet. A föld puszta, üres és sötét volt. Akkor azt mondta: Lett világosság, és elválasztotta az Örökkévaló a világosságot a sötétségtôl. Lett este és reggel. Ez volt az elsô nap.” Érted, Joni? Hé, te meg mit mûvelsz?

Az is benne van?

Az elsô nap tehát megteremtette az eget és a földet, elválasztotta a világosságot és a sötétséget, így lett reggel és este. Világos?

Mint a vakablak. De mit teremtett a második napon?

Nézz csak a hátad mögé!

Hahaha, az egyik felem este van, a másik felem reggel! A Tórában minden benne van. És én okos fejjel mind az öt könyvét letöltöttem a mobilomra. Szóval…

19


Ha olvasnád a Tórát, tudnád, mi következik.

Kicsit elôbb is szólhattál volna… glugy-glugy-glugy…

MI AZ A TÓRA?

Az a bûvös hetes szám! Hat nap alatt teremtette az Örökkévaló a világot, a hetedik nap megpihent.

Hét napból áll egy hét.

Hét feje van a mesebeli sárkánynak.

Hét törpe fogadta be Hófehérkét.

A TÓRÁBAN minden benne van. Benne van, hogyan teremtette az Örökkévaló a világot. Benne van a zsidó nép története. Ezt a történetet olvasták eddig a legtöbben a világon! De vajon ki írta a TÓRÁT ?

Hét szín alkotja a szivárványt.

Hét részbôl áll a Harry Potter könyvsorozat.

Csak a teremtés második napjánál járunk. Most még csupán sötétségbôl és világosságból, no meg égbôl és vízbôl áll a világ. Nincs se szárazföld, se nap, sem ember, sem állat, se növény. Na, de a hetedik napon, amikor az Örökkévaló végez a teremtéssel, bizony megváltozik majd itt minden! Egészítsd ki a rajzot úgy, ahogy szerinted a világ fest majd a hetedik napon! Rajzolj a vízre szigetet, a szigetre fákat és állatokat! ,, Rajzolj a vízbe növényeket és állatokat! Rajzolj a levegobe madarakat!

21


Ez áll a Tórában: „És mondta Isten: Hozzon a föld sarjat, magtermô füvet, gyümölcsfát…”

,,Gyûljenek össze az ég alatt levô vizek egy helyre, hogy látható legyen a szárazföld!”

Akkor gyorsan, gyorsan, mindjárt vége a harmadik napnak, és addigra zöldellniük kell az erdôknek meg a mezônek!

Golda mama, lélegeztesselek szájon át? Mostam fogat, nyugi!

Észnél vagy, majomparádé? Az egész földet úgysem tudod felásni és fûmaggal bevetni.

Izrael fôvárosa a csodaszép Jeruzsálem. Ám a zsidók országának legnagyobb városa Tel-Aviv.

Az Örökkévaló elválasztotta a vizet a földtôl. Vajon te is el tudod választani a vizet a földtôl?

Tel-Aviv a Teremtés harmadik napján.

Joni még kicsi. Azt hiszi, az Örökkévaló segítségére lehet a teremtésben. Ha majd nagyobb lesz, megérti, hogy az Örökkévaló mindenható. Neki nem kell segíteni. Neki nem is lehet segíteni. Ôt csak szeretni kell, és bízni Benne. Addig is, amíg Joni megérti, hogy nem tud az Örökkévalónak segíteni, támogasd ôt a nagy munkában. Készíts rózsákat!

Este, lefekvés elôtt végy egy befôttesüveget! Töltsd meg egy bögrényi vízzel! Adj hozzá félbögrényi homokot, és jól rázd meg az üveget.

 Tel-Aviv ma. Mi mindent látsz a mai Tel-Aviv fényképén, ami a Teremtés harmadik napján még nem létezett?

22

Tedd az üveget az íróasztalodra, és menj aludni! Reggel, ébredés után láthatod, te hogyan választottad el egyetlen éjszaka alatt a vizet és a földet!  Vágj ki színes papírból egy 14 x 14 cm-es négyzetet. Rajzolj rá egy csigavonalat, aztán egy hullámos vonalat is a csigavonal mellé.  Vágd ki a formát a csigavonal, majd a hullámos vonal mentén.  Tekerd fel a papírt a közepétôl, majd a végét ragaszd az oldalához.  Vágj ki egy csillagformát zöld színes papírból a képen látható módon, és hajtsd be a leveleit.  Ragaszd a virágot a zöld csillag közepébe.


Látod, Joni, a negyedik napon az Örökkévaló már csillagokat és holdat is teremtett az égre. Így este is olvashatunk. Itt az ideje, hogy eláruljak néhány titkot a zsidók legszentebb könyvérôl, a Tóráról!

A Tóra szó azt jelenti: TANÍTÁS. A Tóra a zsidók ôsi nyelvén, héberül íródott. A Tóra öt könyvbôl áll. A Tóra a zsidók történetét meséli el.

Héberül fordítva olvasunk! Kövesd ezt a magyar mondatot az ujjaddal az elejétôl a végéig:

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És most próbáld meg az ujjaddal a fönti héber szöveget követni! Helyezd az ujjad hegyét az elsô sor utolsó betûjéhez, ami persze héber olvasás szerint az elsô betû lesz! Az elsô betû egy , azaz egy bét. Megtaláltad?

‫ב‬

Most szép lassan kezdd el húzni a héber betûkön az ujjad! Így olvasunk héberül: jobbról balra.

A Tórát az Örökkévaló diktálta, Mózes pedig madártollal lejegyezte egy bôrtekercsre. A Tóra a világ teremtésével kezdôdik. A Tóra a zsinagóga Tóraszekrényében nem könyv, hanem tekercs. világ teremtése. A Tóra öt könyvébôl az elsôben szerepel a A Tórát csakis kézzel szabad másolni. A Tóra ügyes és tanult másolója a szofér. A szofér nagyon lassan dolgozik. es Tóratekerccsel. Akár két évbe is telhet, mire végez egy telj

Azt látom, hogy a Tóra nem magyarul íródott. És elég vastag is. Jó sokáig pötyöghetett a számítógépén, aki írta. 25


A Tóra elsô mondata magyarul:

KEZDETBEN TEREMTETTE ISTEN AZ EGET ÉS A FÖLDET.

(hé)

A Tóra elsô mondata héberül:

Karikázd be a betûket a magyar és a héber mondatban! (A hébert jobbról kezdd karikázni!)

„És mondta Isten: Nyüzsögjenek a vizek élô lények sokaságától és röpködjenek a madarak a föld fölött...”

Számold meg, melyikben hány betû van! (A hébert jobbról kezdd számolni!)

héber

magyar

Írd le a mondatokat a kódok alapján, ha tudod. Felnôttek is segíthetnek! A

B

C

D

E

1.

Örökkévaló

Sálom

templom

úgy

az

2.

nap

a

béke

fővárosa

megpihent

köszön

Izrael

jelentése

tekercsben.

3. leggyakrabban 4.

áll

első

hetedik

ember

zsidó

5.

Ádám

Tóra

zsinagóga

Jeruzsálem

Tóraszekrényben

1. C4, A2, E1, A1, E2: ........................................................................................... 2. E1, B4, D4, A5: ................................................................................................. 3. B2, E4, C1, B2, C5: ............................................................................................ 4. C3, D2, D5: ....................................................................................................... 5. B2, B5, E3, A4, B2, E5: ...................................................................................... 6. B2, E4, D4, A3, D1, B3, B1: ............................................................................... 7. B1, D3, C2: .......................................................................................................

26

Ne nézz hátra! Csak evezz!


Írd be a hiányzó szavakat! Sokféle vallás létezik a világon, közülük az egyik Golda és Joni vallása, a .............................. vallás.

TENGEREK

I Z

Ö

ÖLÉN Héberül mindig ............. oldalon kezdünk olvasni, és ........... felé tartunk.

K D

A Tóra .............................. nyelven íródott.

L O

A zsinagógában a .............................. mondja énekelve az imát.

F S

Ö R

V

a .............................. és a .............................. Joni és Golda közül .............................. az öregebb.

Ö

H

A legismertebb zsidó köszönés: ..............................! A magyar zászló színei a piros, a fehér és a zöld. Az izraeli zászló színei

L T

Ö

Izrael partjait három tenger mossa. Miközben segítesz Joninak elmenekülni az éhes krokodil elôl, találd meg a tengerek neveit!

A Tóra a zsinagóga Tóraszekrényében nem könyv, hanem ...................... Írd ide mindhárom nevet: __________________________________________________

A fiúk csak akkor léphetnek a zsinagógába, ha van a fejükön ................. A Tóra történeteinek többsége .............................. földjén játszódik. Az Örökkévaló már az ......... napon elválasztotta a világosságot a .............................. Joni a teremtés ......... napján fûmagot szórt a földre, mert segíteni akart az Örökkévalónak a teremtés nehéz munkájában. Ezért majom barátocskánknak egy nagy bravó jár tôlünk, azaz héberül azt mondjuk neki: ............................! ,,

Mi a furcsa a következo képeken és mondatban? Karikázd be!

28

SÁLOM = BÉKE Az állatok békésen éltek egymás mellett. A béke héberül: SÁLOM. Hol láttad már ezt a szót? De bizony nem sokáig tart majd a béke az állatok világában, ha meg nem találod az 5 különbséget a két kép között! Hajrá!


Most mi lesz, Joni? Hogyan jutsz át Goldához? Rajzold le Jonit egy külön lapra, és vágd ki! Helyezd rá a figuráját a Start mezôre! Ha készen állsz a játékra, csússz le az elsô sásra, mondd el hangosan a varázsmondatot: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” Aztán húzd alá, igaz vagy hamis a sáson olvasható állítás! Miután mindenki végzett, a játékvezetô körbemegy és megnézi, ki válaszolt helyesen. Ha jól válaszoltál a kérdésekre, a zöld folyosón haladhatsz tovább Joni figurájával. Ha rosszul, akkor a piros folyosón kell továbbmenned, és újra kell járnod az út egy részét. Ha a partra jutsz, vissza kell szaladnod a Start mezôre. Vigyázz! A sásokat folyosók kötik össze. A sásoknál és a folyosókon biztonságban vagy. Ám körülötted haragos víziszörnyek leselkednek. Csak arra várnak, hogy az ebédjük légy! A cél: átjutni Goldához épségben! Az gyôz, akinek ez a leghamarabb sikerül. Hajrá! 30

Az Örökkévaló elôbb teremtett az égre csillagokat, mint madarakat. Igaz? Hamis?

Ahogy belépnek a zsinagógába, a fiúknak azonnal le kell venniük a sapkájukat! Igaz? Hamis? Rabbik csak Izraelben élnek. Igaz? Hamis?

Zsinagógának hívjuk a zsidó templomot. Igaz? Hamis?

Izrael, a zsidók országa pici, de gyönyörû. Igaz? Hamis?

Golda egy girhes dögkeselyû. Igaz? Hamis?

START

A Tóraszekrényben tartja a rabbi a fekete rabbiköpenyét, az imakönyveit, meg a fogkeféjét. Igaz? Hamis?

CÉL

A vallásos zsidók mindennap imádkoznak. Igaz? Hamis? Az Örökkévaló a Teremtés harmadik napján rettentôen elfáradt, úgyhogy egy egész napig csak pihent. Igaz? Hamis?

A Tórát a híres magyar költô, Petôfi Sándor írta. Igaz? Hamis?

A zsidóság legfontosabb könyve, a Tóra úgy kezdôdik, hogy az Örökkévaló megteremti az eget és a földet. Igaz? Hamis?

Joni simán átúszhatna Goldához itt a tengerben, nincs mitôl félnie. Igaz? Hamis?

Magyarul balról jobbra, héberül jobbról balra olvasunk. Igaz? Hamis?

31


Király állatnak indultam... Késôbb sajnos kipusztultam.

A hatodik napon az Örökkévaló megteremtette az összes állatot.

(váv) Gilisztának lenni, nyugi, Elsôként sem egy nagy buli.

Hé, ez a pofámban most mi? Hogy fogok így fogat mosni?

Valljuk meg, könnyebb volt régen: Nem éheztem, míg nem éltem. Fától fáig: másfél óra! Errôl nem mesél a Tóra...

Kösz, hogy ordíthatok folyton: Sörénysál védi a torkom!

Nyúlon szürke, ôzön barna, Rám jutott csak szôrbôl tarka?

Tudtad? A Tórában leggyakrabban szereplô állat a bárány. A Tórában csak két állat szólal meg: egy kígyó és egy szamár.

Ugatni jó! De egy gazdi Hiányzik még simogatni.

Hat nap telt nélkülem máig! Mi tartott ilyen sokáig?

Hogyha rád ül Ele Fáni, Pillanatig fog csak fájni.

Ki akart elsô macs lenni? Könnyebb konzervhusit enni.

32

Ki hinné, hogy a Tóra talán leghíresebb állata egy madár! Noé egy galambot enged útnak a bárkájáról, hogy lássa, vajon leapadt-e már a rengeteg víz, amit az Örökkévaló bocsátott a földre. A galamb egy olajággal a csôrében érkezik vissza, ebbôl láthatja Noé, hogy végre elhagyhatja a bárkát.

Tény: gyíkként sokat jelentett, Hogy az Úr ma megteremtett.

Válassz magadnak egy állatot, és mondd el a versikéjét!

33


Az Örökkévaló hat nap alatt teremtette a világot. 2. nap

em be ra ze gé sz

3. nap

A vallásos zsidó

világosság, sötétség

ég, föld

víz, föld, növények

4. nap

5. nap

6. nap

nap, hold, csillagok

víziállatok, madarak

Na, végre elkészült a föld! Van fölötte ég. A vizekben és a szárazföldön állatok. Reggel feljön a nap, este feljön a hold. És ami a legfontosabb: rengeteg banán terem a banánfákon, hogy Joni kedvére tömhesse a hasát!

parancsai szerint éli.

csúszómászók, szárazföldi állatok

Mondd, makikám, nem hiányzik neked a földrôl még valami? Vagy valaki?

Kit teremtett utoljára az Örökkévaló? 34

ló va ké ök Ör az tét éle

1. nap

„Ekkor mondta Isten: Alkossunk embert...!”

A Tízparancsolat az Örökkévaló tíz parancsából áll. Ezeket a parancsokat minden zsidó embernek be kell tartania. A Tízparancsolatot maga az Örökkévaló adta az embereknek, mégpedig két kôtáblán. A Tízparancsolat parancsai közül három:

Ne lopj! Ne ölj! Tiszteld, szeresd a szüleidet (és az Örökkévalót)!

35


Amint beköszöntött a hetedik nap, az Örökkévaló pihenni tért, mert nagyon elfáradt a teremtésben.

Hogy került az ember a földre? Egy okos angol bácsi, Darwin úr szerint Van, aki szerint a majmok alakultak át emberré. már az elsô babát is a gólya hozta.

Mások úgy gondolják, az ember ôse valamikor rég az égbôl jött egy ûrhajón.

A zsidó vallás úgy tanítja: az Örökkévaló teremtette az embert a hatodik napon, a csúszómászók és a szárazföldi állatok után. Ismersz-e repülô állatokat? Sorolj fel néhányat! Mondj öt, vízben élô állatot!

36

Az ember és a ló. Mindkettôt az Örökkévaló teremtette. Csakhogy nagyon másmilyennek teremtette ám ôket az Örökkévaló! Milyen különbségeket látsz rajtuk?

Rajzold ide a kedvenc szárazföldi állatodat!

Színezd ki az állatokat emlékezetbôl!


A héber hét a teremtés napjai alapján áll össze. Amely napokon az Örökkévaló teremtett, nekünk is dolgoznunk kell.

(zajin)

A hetedik napon azonban mi is pihenünk, mert az a megszentelt szombat (Sábát)!

A hetedik napon tehát az Örökkévaló pihenni tért. De mit csinált ezalatt az elsô emberpár?

Tudom, hiába adta az Örökkévaló a csodaszép Édenkertet Ádámnak és Évának, ôk unatkoznak. Te pedig szívesen elvinnéd ôket banántortát sütni vagy málnát szedni, igaz, Jonikám? Ám az Örökkévaló megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Ez azt jelenti, hogy szombaton nem szabad dolgozni. Csak pihenni.

Szép itt, de kicsit uncsi!

38

Vasárnap

Jom Rison

Elsô nap: meló

Hétfô

Jom Seni

Második nap: meló

Kedd

Jom Slisi

Harmadik nap: meló

Szerda

Jom Revii

Negyedik nap: meló

Csütörtök

Jom Chámisi

Ötödik nap: meló

Péntek

Jom Sisi

Hatodik nap: meló

Szombat

JOM SÁBÁT

Hetedik nap: PIHI!

Tényleg? Mostantól ez lesz a kedvenc napom!

39


Az Édenkertben örökké meleg volt. Minden élôlény boldogan és békében élt egymás mellett. Ráadásul annyi gyümölcs termett a fákon, hogy Ádámék mindennap többször is teletömhették a bendôjüket! Mindez azonban cseppet sem változtatott azon, hogy az emberpár rémesen unatkozott.

,,A kert minden fájáról szabadon ehetel. De a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert azon a napon, amelyen belôle eszel, meg fogsz halni!”

Az elôzô oldalon hármat is elkészíthettél az Édenkert gyümölcseibôl. Közülük az egyikbôl azonban tilos volt enniük Ádáméknak. Egészen pontosan: az egyik fáról nem szakíthattak gyümölcsöt. Nézd csak, mit parancsolt nekik az Örökkévaló!

Készítsd el az Édenkert gyümölcseit!  

 Szükséged lesz három kis papírtányérra, illetve citromsárga, rózsaszín és hófehér papírra.  Az elsô tányér belsô oldalát fesd be sárgára, a másodikat pirosra, a harmadikat zöldre!  Az egyik tányért borítsd a papírokra, aztán rajzold körbe. Vágd ki a papírokból az így kapott formákat.  Vágd körbe 12-13 mm szélességben a fehér forma szélét. Ragaszd rá a pirosra festett tányér közepére. Végül vágd ketté, és barna filctollal rajzolj neki magokat. Így készül el az almád.  A sárga formát is vágd körül úgy, mint az elôbb a fehéret, de utána háromszor hajtsd félbe. Majd ollóval vágd ki a kapott háromszögek belsejét úgy, ahogy a képen látod. Ha ezután kihajtod a formát, úgy fog kinézni, mint egy szekérkerék. Ragaszd rá a sárga tányér közepére, és már kész is a citromod!  A rózsaszín forma szélébôl annyit vágj le, hogy pont lefedje a zöld tányér középsô részét. Miután felragasztottad a formát, vágd ketté a tányért, és rajzolj filctollal magokat a dinnyédnek!

41


Néhány pillanat, és minden összetörhet, minden szilánkokra hullhat, amit az Örökkévaló eltervezett! Mi lesz, ha Ádámék a tiltott fához érkeznek? Vajon esznek a gyümölcsébôl?

Sssszíves engedelmükkel megmutatom, merre találják a legsssszebb gránátalmákat, hehe!

Jaj, Golda mama, hogyan tudnánk megállítani ôket?

42

Addig is, míg választ kapunk erre a nyugtalanító kérdésre, keresd meg, hol találhatók ebben a könyvben az itt látható képszilánkok! Írd a szilánkokhoz az oldalszámokat!

43


Tippeld meg, mi lesz Ádám és Éva sorsa! Tégy egy X-et a kiválasztott tipp végére, a négyzetbe!

(chét)

1. tipp Az Örökkévaló beváltja az ígéretét: azon a napon, amelyen az emberpár evett a tiltott fáról, elveszi az életüket. ❑

2. tipp Az Örökkévaló nagyon haragszik az emberpárra, de mégsem veszi el az életüket: büntetésül kiûzi ôket az Édenkertbôl. ❑

3. tipp Az Örökkévaló most az egyszer megbocsát Ádámnak és Évának, akik életben maradhatnak, és az Édenkertben élhetnek tovább. ❑

Meséld el, mi jut róla eszedbe?

44

45


Embertelen nehéz lesz nélkülük!

BAN! G Á IL V L Ü K G E ÜDV A RID

☛ ☛

Menten kipusztulok bánatomban!

MOSTANTÓL it ingyen! m m e s k to p a k Nem nyen Mindenért kemé notok! z o lg o d ll e k g e m tatlanok! a lh a h k te z s le Nem s lesz, a lm a jd fá s té le A szülés, a szü k volt. te é ti a t in m , û y nem olyan könn

Ezt jól mek-mekmekcsináltátok!

Brühühühühü

Gránátalma, mi? Ez nem jött beeeeeeeee!

Minden gránátalmafát kivágok!

Na végre! Már nagyon untam, hogy folyton seprûvel kergetnek!

Ki fogja vakargatni a hasamat?

Agyô, meleg kaja! Üdv, konzervkorszak!

Azért esténként ideugorhatnátok megfejni!

47


Egy új élet kezdetén...

Összerakós

Az Édenkertet végül az állatoknak is el kellett hagyniuk. Az Örökkévaló többé nem engedett be oda földi halandót. Ádámnak és Évának hamarosan fiaik születtek: Káin és Ábel. Ez egy kicsit enyhített a bánatukon. De azért sok mindent meg kellett még tanulniuk az új élethez.

Összekevertük egy kép részleteit. Írd be a második kép alatti körökbe a részletekhez tartozó számokat!

(tét)

Akik a legjobban hiányoznak majd... Az én kedvencem a legbarátságosabb állat a földön: jó volt vele úszkálni esténként.

1

2

3

4

5

6

Hogyan engesztelhetnénk ki az Örökkévalót?

Elôször is: ti, emberek, soha ne bántsátok egymást, éljetek mindig békében! Másodszor: mutassatok be áldozatokat az Örökkévalónak, ezzel bizonyíthatjátok, hogy szeretitek!

Áldozatokat? Az micsoda?

Amikor megállt a fa mellett, le sem kellett szállnom a kedvenc ágamról, úgy beszélgethettünk! Hajnalonta csak felpattantam a hátára, és máris vágtattunk! Nagyon fog hiányozni!

Drága Fáni barátom, ki szedi le nekem mostantól a banánokat a magas fákról?

A fôbûnös Még az Édenkertben Éva elpanaszolta az Örökkévalónak, hogy a kígyó vette rá ôket Ádámmal a bûnre. Az Örökkévaló ezért megátkozta a kígyót: „...hasadon járj és homokot egyél életed minden napjában!” Színezd ki a bal oldali ábrát, hogy hasonlítson a jobb oldalira!

48

Az áldozat tulajdonképpen Istennek felajánlott ajándék. Ha Ádám összehord kövekbôl egy kis halmot, az lehet az oltár. Mostantól mindennap, vagy akár naponta többször is, tegye Ádám a legszebb gyümölcsöket és állatokat az oltárra. De vigyázzatok, azokból a gyümölcsökbôl és állatokból ti nem ehettek! Amit áldozatként mutattok be, az csakis az Örökkévalóé!


Káin és Ábel már tudták, hogyan kell áldozatot bemutatniuk az Örökkévalónak. Káin megsértôdött. Azt hitte, Ábel bárányát jobban kedveli az Örökkévaló, mint az ô áldozatát, a gyümölcsöket. Gonosz tervet eszelt hát ki, hogy megszabaduljon a testvérétôl.

,, A földmuves Káin gyümölcsöt hozott.

A juhpásztor Ábel állatot hozott.

L A

Rajzolj egy felfelé mutató zöld hüvelykujjat azokhoz a történetekhez, ahol jók egymáshoz a testvérek, és egy lefelé mutató piros hüvelykujjat azokhoz a történetekhez, ahol rosszak.

Ron és Ginny Weasley a Harry Potterbôl

Á

Jancsi és Juliska

D

Luke Skywalker és Leia hercegnô

Anna és Elza a Jégvarázsból

O

Z

Ne folytasd! Ami most jön, csak 18 éven felülieknek ajánlott!

T

Kôoltár 50

Hamupipôke

Mi az, amit Káin és Ábel bemutat a kôoltáron az Örökkévalónak? Ha az egymásra helyezett köveket felülrôl lefelé haladva gondolatban leszeded egymásról, és a betûiket sorban a kövekre írod, megkapod a választ.

Pongó és Perdita kölykei Alvin és a mókusok

Mackótestvér


Megállj, Káin! Hol van a testvéred?

ÁDÁMTÓL

Mit tettél? Ábel kiontott vére hozzám kiált!

NOÉIG Ádám

Nem tudom. Talán az ôrzôje vagyok?

Éva

Sét Káin

Ábel

(jod)

Énos

Ádám és Éva harmadik fiát úgy hívták: Sét. Sét leszármazottja volt Noé.

Kénan

Mahalalél

926 év Megátkozlak! Soha ne teremjen neked többé a föld, soha ne találj sehol otthonra!

Jelet teszek rád, hogy mindenki tudja: ezt a testvérgyilkost csak az Örökkévaló büntetheti meg!

Jered

Hanók

Uram, ha elûzöl, ki fog engem megvédeni a rossz emberektôl?

Jaj, mit tettem!

Meg tudod mondani, hogy Sét után hányadik volt a sorban Noé?

Matuzsálem

Lemek

Noé

52

Káin tehát megbélyegezve világgá ment. Ádám és Éva pedig úgy döntöttek, még egy babát vállalnak. Egy picit talán azért is, hogy enyhítsék az imádott fiuk, Ábel elvesztése miatti fájdalmukat.

Á M Á NÁ É NO

HÁM

Micsoda eső! Meglátjátok, negyven napig fog tartani!

SÉM

JÁFET

Mi nem létezett Noé korában? Karikázd be a képen!


Megtelt a világ erôszakkal! Ezért elpusztítom az embert, és vele együtt az összes élôlényt. Negyvennapos esôt küldök a földre, hogy elárassza a víz! De te jó ember vagy, Noé. Téged megmentelek a családoddal együtt. Készíts magatoknak bárkát!

Noé jó ember volt. Egész álló nap dolgozott a fiaival. A többi ember azonban csak lustálkodott, csalt, verekedett és rabolt.

Ajaj, ennek nem fog örülni az Örökkévaló!

Tudtad? Noénak az Örökkévaló pontosan megmondta, hogy milyen fából és mekkora bárkát ácsoljon. Noé felvihette a hajóra a feleségét, a fiait és azok feleségeit, illetve minden állatból néhányat, hímet és nôstényt. Amikor Noé a bárkát építette, még nem tudta, hogy több mint egy évig rajta kell majd laknia a családjával. A bárkában rengeteg különálló helyiség volt, így bôven elfértek az állatok. Eledelnek magvakat, szárított zöldségeket és növényeket, meg egy kis szárított húst vitt magával a bárkára Noé. Amikor Noé elkészült, és mindenki beszállt, az Örökkévaló zárta be utánuk a bárka ajtaját.

Mi fenyegette a földet? 54

Ha a betûket az alsó körökbe vezeted, megtudod!

55


Ahol víz van, ott szúnyog is van!

(cháf)

Nekem tutira fel kell jutnom: baromi sokat kell még legelnem a Tóra történeteiben!

Ha elég hosszú lesz az út, a friss vacsi sem kizárt! Ugye, barika, nyam-nyam!

Tessék mondani, hol kell jegyet venni?

Csak egyenként! A tülekedést rém rosszul viselem!

Hadd lám a királyi lakosztályt!

Adjatok egy hordó mézet, és egy szavam se lesz! Ugye odafönt nem hamizhat meg a farkas? Jelentkezzen, aki hajlandó közös szobában aludni egy görénnyel! Még gondolkodom, hogy fölszálljak-e. Elég jól úszom.

56

Vajon mi is felférünk az urammal?


Noé állati kalandja Karikázd be azt a betût, amit helyesnek gondolsz. Azokat az állatokat, amelyeknek a neve a bekarikázott betûvel kezdôdik, felrajzolhatod a fedélzetre. Vigyázz! Minden hibás betûnél egy állatpár lemarad a bárkáról!

Bee-bee,

mi már

beeeeeeeeeeeeeeent vagyunk!

❻ ❶

 ➎

Az Örökkévaló özönvízzel árasztja el a földet, mert a) a növények szomjasak b) az emberek gonoszak Noé bárkát ácsol, hogy g) elûzze az unalmát z) megmentse a családját és az állatokat A bárkára madár is felszálhat? p) igen r) nem A bárkára minden állatból felszálhat c) csak nôstény v) hím és nôstény Noénak három gyereke van s) három fiú j) két fiú és egy lány

Enniük is kell a hajó utasainak a hosszú úton, ezért Noé k) mindenféle élelmet visz fel a bárkára l) horgászbotot meg halászhálót visz fel a bárkára, hogy majd halakat foghasson Az özönvíz úgy kerekedik, hogy f) az Örökkévaló negyvennapos esôt hullat a földre h) Joni elalszik a kádban, miközben engedi bele a fürdôvizet

Van-e a bárkán egyforma bárány? Ha igen, írd ide a számukat:

Keresd meg az öt kiemelt részletet a nagy képen. Ha megtaláltad, rajzold le egymás mellé a sorokhoz tartozó két állatot!

58

LEPLEZD LE! Nem mindenki lehet ám a bárka utasa! Meg tudod mondani, milyen állatok rejtôztek egy bôrbe, hogy fejuthassanak a fedélzetre?


Zoli rabbi

István rabbi

Tomi rabbi

Ismételjük át, mi mindent tanultunk az elmúlt órákon!

(lámed) Sálom! Golda és Joni elutaztak Izraelbe, hogy a zsidók legszentebb helyén, a Siratófalnál imádkozhassanak. Amíg ők távol lesznek, mi, a három rabbi mesélünk neked!

Kakukktojás Minden fekvô sorban van egy, amelyik nem oda illik. Megtalálod?

Irány a bárka!

Siratófal (vagy Nyugati Fal)

Állítsd a kedvenc legófigurádat, állatfigurádat vagy katonádat a START mezôre! Tégy mellé tizenkét cukorkát, gombot vagy mûanyag állatfigurát. Azok lesznek a kedvenc figurád állatkái. A csapatnak fel kell jutnia a bárkára, ám ahhoz ügyesen meg kell mondanod, mit jelentenek a mezôkre írt szavak. A csapatod csak jó válasz esetén léphet teljes létszámban a következô mezôre. Ha nem jól válaszolsz, akkor a kedvenc figurádnak egy állatkát el kell küldenie, azaz eggyel kevesebb állat menekülhet meg az özönvíztôl. Vajon hányan jutnak fel a csapatodból a bárkára?

rabbi

Tóra

teremtés

bûn

zsinagóga

60

A Siratófal Izrael fôvárosában, Jeruzsálemben áll. Valaha a világ leghatalmasabb zsidó templomának a külsô, nyugati fala volt. A templomot Szentélynek hívták. Mára csak ez a fal maradt meg a Szentélybôl, mert a templomot a zsidók ellenségei lerombolták. Azért nevezik Siratófalnak, mert a tövében a zsidók a régi hatalmas templomukat siratják. Megtalálod a Siratófalnál Jonit és Goldát?

Jom Sábát

Jeruzsálem

Édenkert

CÉL

START

A jó és a rossz tudás fája

testvérgyilkosság

Sálom!

Siratófal


SÓFÁR, TFILIN, PÁSZKA, MINYEN

Írd be a megoldásokat a számozott oszlopokba és sorokba!

Ismerkedj meg négy új fontos zsidó kifejezéssel!

Így hívjuk azt a pici fejfedôt, amit a zsidó férfiak és fiúk hordanak. Hogy nevezik a zsidó papot?

Izrael legnagyobb városa: Tel ...?

Izrael fôvárosa.

Templom, ahol a zsidók imádkozni szoktak.

A nyelv, amelyen a Tóra íródott.

Kinek ad elôször életet az Örökkévaló az emberek közül?

Ki imádkozik hangosan énekelve a zsinagógában? Hányadik napon választotta el az Örökkévaló az eget a víztôl? A zsidóság legszentebb könyve.

Az ôsi zsidó hangszer, amit a képen épp megfújnak, a SÓFÁR. Kosszarvból készül, és olyan a hangja, mint a kürté. A SÓFÁR megszólaltatása mindig fontos eseményt jelez.

Amit a zsidó emberek mondanak az Örökkévalóhoz.

Így köszönnek leggyakrabban a zsidók egymásnak.

A képen imádkozó férfi karján és fején imaszíj van. Az imaszíj héber neve: TFILIN. Az egyik TFILINnel a bal karra, a másikkal a homlokra erôsítjük azt a két kis fekete dobozt, amelyekben kézzel írott Tóra-idézeteket találunk. (Balkezesek épp fordítva: ôk a jobb karjukra teszik a TFILIN-t!) Minden hétköznap reggel TFILIN-ben imádkoznak a zsidók.

Melyik országban játszódik a Tóra legtöbb története? Rakd sorrendbe a zöld és a rózsaszín, megszámozott kockák betûit, és nagy meglepetés fog érni! Kinek a nevét kaptad meg?

Zöld: .........................................

4

3

A rabbik most elköszönnek tôled: Sálom! Béke! Legyen béke veled! Legyen béke az egész világon az emberek között!

Rózsaszín: .................................

1

PÁSZKA – ez a neve annak a furcsa kenyérnek, amibe épp beleharap a kislány. Amikor a zsidók kivonulhattak Egyiptomból, nem volt idejük kenyeret sütni: gyorsan tésztát lapítottak, és a szamarak meg a lovak hátára tették, hogy a nap kisüsse.

3

Zoli rabbi

4

Tomi rabbi

István rabbi

Ahhoz, hogy a zsinagógában mindent elimádkozhassunk, tíz zsidó férfi szükséges. Ezt MINYEN-nek hívjuk. Tehát: tíz zsidó férfi = MINYEN!

2

5

Találd meg a könyvben ezt a három képrészletet! Írd alájuk az oldalszámokat! 1

2

62

63


SZUPERHÔSÖK!

És esni kezdett az esô... Negyven napig csak esett és esett.

SZUPERHÔSÖK!

10. nap

(mém) MÓZES szabadította ki a zsidókat az egyiptomi rabszolgaságból. Negyven évig gondoskodott róluk a sivatagban. Népe legnagyobb vezetôje volt.

Minden élôlény kimúlt a földön.

20. nap

Csak a bárka utasai menekültek meg.

30. nap

A magas hegyek fölött is víz hömpölygött.

40. nap

MÓSE DAJÁN az egyik legbátrabb izraeli katona volt. Már 14 évesen a hazájáért harcolt, és 26 éves volt, amikor egy ütközetben elveszítette a fél szemét. A legnagyobb izraeli csaták gyôzteseként ô a 20. század egyik szuperhôse.

SZENES HANNA ejtôernyôsként érkezett a magyar határra a második világháborúban. Halálmegvetô bátorsággal küzdeni akart a zsidóság elpusztítása ellen. Ellenségei megölték, de Izraelben ma is nemzeti hôsként tisztelik.

Színezd ki a képek alját, hogy jól látsszon, mennyivel nôtt a vízszint tíznaponta!

SÁMSON volt a valaha élt legerôsebb zsidók egyike. Népébôl egyedül szállt szembe az ellenséges filiszteusokkal. Végül elfogták és megvakították, de még vakon is harcolt.

NOÉ mentette meg az emberiséget. Ha ô nincs, ma mi sem vagyunk. Ô volt az elsô szuperhôs a világon. BAR KOHBA vasfegyelemmel óriáshadsereget kovácsolt a zsidókból. Kétszázezren jelentkeztek a csapataiba katonának. Csak 52 csata után tudták ôket legyôzni a sokkal erôsebb rómaiak.

64

DÁVID már kisfiúként legyôzte az utolsó óriások egyikét, Góliátot. Néhány évvel késôbb a zsidók királya lett. Elfoglalta Jeruzsálemet, és megalapította az egységes Izraelt.

ESZTER a perzsa Ahasvéros király szépséges zsidó felesége volt. Megtudta, hogy a gonosz miniszter, Hámán, minden zsidót meg akar öletni. Eszter királyné élete kockáztatásával megmentette népét.

JÚDÁS MAKKABEUS a görögök elleni felkelés élére állt. Vezetésével a zsidók visszafoglalták Jeruzsálemet. Miután a nagy hadvezér elesett, testvére vette át a helyét.

65


Nagypapi-rejtvény

(nun) Jonikám, nem láttál egy hollót meg egy galambot? Fontos dolguk volna a következô oldalon.

Noé nagyapja volt a Tóra legmagasabb kort megért szereplôje. Hihetetlen, de 969 évig élt! Ha beírod a sorokba a rajzfilmes szuperhôsök nevét, a megjelölt betûsor alapján megtudhatod, hogy hívták Noé híres nagypapáját.

Mit láttak Noé és társai, ha lepillantottak a bárkáról? Nappal ezt:

Írd ide: .................................................

Tudtad? Az özönvíz elôtt az emberek kizárólag növényi táplálékot fogyasztottak. A vízszint valóban nagyon magas lehetett: a világ legnagyobb hegységei, a Himalája, az Andok, a Sziklás-hegység és az Alpok szikláin ma is láthatók a tengeri kagylók és más, sok évezreddel ezelôtt élt vízi élôlények nyomai.

66

Noé bárkája hosszabb volt, mint egy futballpálya, és magasabb, mint egy négyemeletes lakóház. Ám csak egyetlen ajtaja volt!

Izé...

Éjjel ezt:


Százötven napig ostromolták Noé bárkáját a hullámok a végtelen óceánon. A százötvenedik napon a bárka megfeneklett. Talán egy szigeten?

Egy héttel késôbb Megint eltelt Egy hét múlva Noé A vízözön 74 napig tartott, Noé újra útnak egy hét, egy galambot 264. napján amíg a hegycsúcsok eresztette Noé ismét kiröptette küldött útjára. Noé eleresztett megszáradtak, a galambot. a galambot. Az a madár is egy hollót, és újabb 40 napig, És a galamb A madár ezúttal is visszatért. hogy lássa, amíg a víz soha többé visszatért, de ekkor elhagyhatják-e egészen leapadt. nem tért vissza. már egy friss már a bárkát. Ebbôl látta Noé, olajágat tartott De a holló nem hogy végre a csőrében. talált szárazföldet, elhagyhatják Noé ebbôl tudta, és visszatért. a bárkát. hogy a fák már kilátszanak a vízbôl.

68

Amikor egészen elapadt a víz, kiderült, hogy az Ararát hegyén feneklett meg a bárka. Noé leereszkedett családjával a völgybe, hogy új életet kezdjen. Az Örökkévaló pedig szövetséget kötött a nyolc túlélô emberrel: megígérte nekik, hogy soha többé nem pusztítja el az emberiséget se vízözönnel, se mással, legyenek bármilyen gonoszak is a föld lakói. Ennek a szövetségnek a jelképe volt a szivárvány.

Végre újra béke van a földön! Sálom!

„És megáldotta Isten Noét és fiait és szólt hozzájuk: Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet.”

69


Ezalatt Bábel síkságán...

Mikor látunk szivárványt az égen?

lsz? Ehhez mit szó

földön. elpusztult a i k n e d in m orán Az özönvíz s utasait. a Kivéve a bárk összes ember lô é a m a t n ri nítása sze Tehát a Tóra ta azottja. nak a leszárm fiá m ro á h é o N yunk! testvérek vag d in m i m z: Aza szólsz? Na, ehhez mit

Esô után jelenik meg a sokszínû égi híd. Két dologra emlékezteti az embereket. 1. Soha többé nem kell félniük az esôtôl, mert az Örökkévaló megígérte: az égi viharok után mindig kiderül az ég. 2. A szivárvány az Örökkévalóval kötött szövetség jelképe, azaz híd a menny és a föld között.

Mit tanultál az özönvíz történetébôl?

És mit tanultak az özönvíz történetébôl ôk, ott lent?

(számeh) Mindent, amit az élethez tudni kell. Például azt: jöjjön bármilyen vihar, ha bízol az Örökkévalóban, a végén mindig szivárvány vár.

Félek, hogy semmit. Megint magukra fogják bôszíteni az Örökkévalót!

Noé áldozata Noé égô állati áldozatot mutatott be egy kôbôl emelt oltáron. Így köszönte meg az Örökkévalónak, hogy megmentette ôt és a családját.

Semmi se mm mint az özehet úgy tovább, önvíz elôt Az Örökké t! való eze

JÖHET A HUSI?

☛☛

☛☛

ket a vált ozásokat az emberre hozta és h l kötött sz ozatta Nincs több ö v e t s é gért cseré é örök nyá b e r: : mostantól Senki sem különbözô élhet több é v s zakok lesz é olyan so apja, Matu nek. káig, mint zsálem. p é ld á u l Noé nagyMostantól nincs egy tenger és lesznek és egy szára tengerek. zföld: kon Mostantól tinensek az állatok fé ln i fognak a Mostantól z embertô ha egy em l. ber bûnt k hanem a tö övet el, n bbi ember em az Örö bünteti m Mostantól kkévaló, eg. tilos az Örö k k é v aló helyett Tilos az Örö más isten kkévalót s hez imádk z id fontosabb n i, ti lo ozni! s lopni, tilo : csak nag s ölni! Ám a yon szigorú húst fogya mi a legszabályok sztani! szerint sza bad állati

☛☛

Az emberiség csupán az özönvíz után kapott engedélyt az Örökkévalótól a húsevésre. Akkor is csak feltételekkel! Vért nem ehettek az emberek. Élô állatból nem ehettek az emberek.

70

Nosza, építsünk várost és tornyot...

...amelynek a csúcsa az égig ér...

...hogy hírnevet szerezzünk magunknak...

...és ne tûnjünk el nyom nélkül a nagyvilágban.


Fürgébben, emberek! Mindjárt elérjük az eget!

Big Ben (London)

Eiffel-torony (Párizs)

Tévétorony (Berlin)

Ferde torony (Pisa) Kanton Torony (Kanton)

Az ember mindig is szeretett volna minél közelebb jutni a mennybolthoz. A világ ma is tele van magas építményekkel.

Kutub Minár (Delhi)

Carlton Center (Johannesburg)

Torre Reforma (Mexico City)

Moshe Aviv Tower (Tel-Aviv)

CN-torony (Toronto) Empire State Building (New York)

Santiagói Nagy Torony (Santiago de Chile) Az Örökkévaló tudta: ha ezt hagyja, többé semmi sem szab határt az emberek nagyravágyásának! És Bábel tornya már majdnem az égig ért...!

Palacio Salvo (Montevideo)

Szóval Bábel tornya csak az elsô volt az égbe nyúló építmények sorában? Tyûha!

A világ legmagasabb LEGO-tornya (São Paulo)

73


Ahogy az várható volt, az Örökkévalót dühítette, hogy az emberek nem népesítik be a földet. Az sem tetszett Neki, hogy az égre törnek, mert túl akarják szárnyalni az Örökkévalót. Így aztán leszállt, és összezavarta a bábeli emberek közös nyelvét.

Aha! Többé nem értették meg egymást a bábeliek, ezért abbahagyták az építkezést és szétszéledtek a nagyvilágban! Ügyes!

Mit hozott vissza a bárkára csôrében a holló? Lépj elôre 3 kockát, ha tudod!

Mi jelenik meg az égen az özönvíz után, az Örökkévaló és az ember szövetségének jelképeként? Lépj elôre 1 kockát, ha tudod! Hirtelen eléd ugrik a torony szörnye, és megijedsz. Lépj vissza 2 kockát!

Megint ijesztget a szörny, de te visszavicsorogsz rá, mire elszalad. Lépj elôre 3 kockát!

Alig látsz a sötétben, de nincs nálad zseblámpa. Hátrálj vissza 1 kockát!

Le h be orz ke solt ll ad Há kötn a t trá öd érd l 2 ko j viss a se edet ck za be , át! t.

Bábel tornyát rég elhagyták az emberek, mert az Örökkévaló összezavarta a nyelvüket, és nem értették egymás szavát. Már csak neked kellene gyorsan kijutnod a rémisztô csonka építménybôl, míg a nyakadba nem dôl!

Hány ember élte túl az özönvizet? Lépj elôre 2 kockát, ha tudod!

Egy dobókocka és egy bábu kell a játékhoz. A bábut állítsd a Start mezôre, és dobj!

Milyen magasra akarták építeni az emberek Bábel tornyát? Lépj elôre 1 kockát, ha tudod!

Amennyit dobsz, annyi kockát lépj elôre! Hogy hívták Noé nagyapját, a Tóra legidôsebb szereplôjét? Lépj elôre 2 kockát, ha tudod!

A torony szörnye egy óriáskígyóval a nyakában ugrik eléd. Szaladj vissza 3 kockát!

CÉL Sikerült kijutnod! Bravó! (Héberül:Skajah!)

74

Menekülj ki a kísérteties toronyból!

Ha egy kérdésre nem jól felelsz, lépj hátra egyet! Hogy helyesek-e a válaszaid, azt eldönti a tanítód, vagy ellenôrizheted e könyv korábbi oldalain. Ha egyedül játszol, mindig te dobsz. Ha ketten játszotok, felváltva dobtok. Na futás!


Aha. Ur-Kaszdim városából vándoroltak Háránba. Terah Kánaánba akart költözni, végül azonban csak Háránig jutott... Jaj, Golda mama, ki tud ennyi nevet megjegyezni?

Az ott lent Hárán városa. Itt él Terah a fiaival, Ábrámmal és Náhórral. Megtaláltad ôket a böngészôben?

76

77


Azt mondta, szedj össze mindent és mindenkit? Ez ôrültség!

„Menj el országodból, szülôföldedrôl és atyád házából abba az országba, amelyet mutatok neked. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak és naggyá teszem a nevedet...”

Itt hagysz engem öreg napjaimra, drága fiam?

Náhór

Terah

Milka

Nagy nép lesz belôled, amikor egyetlen gyereked se született? Ezen még a feleséged is nevetni fog!

Menjünk el, ki tudja, hová? Hagyjunk itt mindent? Miért?

Jisz ka

t Ló

Ô Ábrám, az öreg Terah egyik fia. Épp az Örökkévaló szól hozzá. Hova küldi? Kánaánba, az ígéret földjére. Ott lesz a zsidók hazája. És mit szól majd ehhez a családja?

78

Mi biztosan nem megyünk Náhórral. És ti se menjetek! A pusztában védtelenek lesztek a feleségeddel!

Iá-iá-iá! Ábrám idejében még nem voltak autók, buszok, vonatok. Az utasok gyalog, tevéken vagy szamárháton jutottak el a messzi városokba. Készíts csacsit Ábrámnak, hogy útra kelhessen! Másold le egy papírlapra az itt látható szamárfejet, testet, lábakat és farkat! Aztán vágd ki a rajzokat, és ragaszd rá egy vécépapír-gurigára!


Ábrám felesége Vezesd mind a hat betût a helyére, és megkapod Ábrám feleségének a nevét!

Á

B

R

A

Á

R

Á

J

M

S

Z

L

M

Á

R

Ó

A

Z

S

Bocsáss meg nekem, atyám. Hív engem az én istenem...

Kik ôk?

T

Ha helyes irányban követed a betûket, megtudod, kik indultak el Kánaánba. Írd ide a nevüket:

80

R S Z A J Á

Nemcsak az apja, Terah támadt Ábrámra, amikor bejelentette, hogy útnak indul Kánaánba. De vajon kik voltak a többiek?

Náhór

Milka

Terah fia, Ábrám testvére

Náhór felesége

Lót

Jiszka

Terah fiúunokája (apja, Ábrám és Náhór testvére még Ur-Kaszdim városában meghalt)

Terah lányunokája (apja, Ábrám és Náhór testvére még Ur-Kaszdim városában meghalt)

Azonnal szállj le, te lókötô! Épp eleget cipel így is szegény csacsi!

Mire lesz szükség? Ábrámék nagy és veszélyes útra indultak, át a forróság szikkasztotta és szélviharok tépázta kôsivatagon. Karikázd be, szerinted melyik lehetett az öt legnagyobb kincs számukra az úton?


IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT (I. E.) 2452: NOÉ BÁRKÁJA FENNAKAD AZ ARARÁTON. I. E. 2275: AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÖSSZEKEVERI AZ EMBERISÉG NYELVEIT (BÁBEL!) I. E. 2230: TERAH MEGSZÜLETIK. HÉBERÜL BESZÉL. I. E. 2200: EGYIPTOMBAN PIRAMISOKAT KEZDENEK ÉPÍTENI.  I. E. 2160: ÁBRÁM MEGSZÜLETIK. KÉSŐBB TERAH KÁNAÁNBA INDUL A CSALÁDJÁVAL, DE HÁRÁNNÁL MEGÁLL. I. E. 2085: ÁBRÁMOT MEGSZÓLÍTJA AZ ÖRÖKKÉVALÓ, ÉS KÁNAÁNBA KÜLDI.

83


Kánaánba érve Sekem városában idôztek hosszabban Ábrámék. Ábrám ott oltárt épített, és áldoza tot mutatott be az Örökkévalónak.

(cádi)

láltak mást, t-El volt, de ott sem ta Bé ás om áll zô tke ve kö A éhínséget. csak követ, homokot és t. nek képzelte a Kánaán Ábrám bizony nem ilyen

Bocs, Golda mama, de mostanában néztél tükörbe?

Ó, uram... Ez hát a föld, amit ígértél? Hogy etessem népemet? Mondd meg, mit tegyen a te szolgád?

Meg sem álltak Egyiptomig. Csakho gy a fáraó rajongott a szép nôkért, és az sem érdekelte, ha egy-egy kiszemelt hölgy már más feleség e volt: olyankor kivégeztette a férj eke t. Képes lett volna Ábrámot is megöletni, ha megtudja, hogy a gyönyörû Száraj az ô felesége. Ezé rt Ábrám kiadta a parancsot az embereinek: azt kell mondani az egyiptomiaknak, hogy Száraj a húga.

84

Nehogy észrevegyenek a fáraó emberei. Még a végén engem is elvinnének a palotába feleségnek, mint Szárajt.

Minek kellett ide felmásznunk?

Akarsz egy fülest, Jonikám?

A húgod ezentúl engem szolgál! Cserébe kaptok enni és inni, no meg birkát és kecskét, amennyit csak akartok. Kereskedhettek is az állatokkal, így bôven lesz aranyatok!

A fáraó élet és halál ura volt az ókori Egypitomban. Égbe nyúló piramisokat emeltetett magának, hogy oda temessék, ha meghal. Volt olyan piramis, amit húsz év alatt építettetett fel sok ezer emberrel.

Míg Ábrám csak egy istenben hitt, az egyiptomiak több mint százban. Hatalmas templomokat emeltek az isteneiknek, amelyekbe csak a papok léphettek be. A legismertebb egyiptomi isten: Ré, a napisten, akit sólyomfejû emberként ábrázoltak.


Most pedig eldalolom neked, mi történt Ábrámmal és a társaival Egyiptomban.

Golda mama, bocs, de mi lenne, ha inkább csak úgy elmondanád, éneklés nélkül?

❻ „Elém velük!” – rítt a király Bár azt kapta csak, mi kijár Ki más nejét mind begyûjti Annak régen járt a bünti.

❶ Szárajt cicomázni vitték Ábrám kishúgának hitték Ételt hoztak ím cserébe S Lóték buktak a kenyérre.

❼ ❷

Ábrám nem nyúlt az ebédhez Várta, hogy az Úr mit végez Tudta, nem hagynák a mennyben Hogy Szárajhoz férfi menjen.

Rémült arccal megjött Ábrám Szédült, alig állt a lábán: Ej, a király nincs jó színben Olybá tûnik, veszve minden.

„Nos, idegen, tudsz a zûrrôl Az istened miért gyûlöl?” Ábrám felelt: „A bûnöm nagy: Hazudtam, hogy életben hagyj!”

Amint leszállott az este Megrándult a fenség teste „Jaj, jaj, meghalok!” – üvöltött Kínzó lázban égve hörgött.

86

„Hazudtál?” – mordult a fenség Látszott rajta a levertség S felelt Ábrám szomorkásan: „Száraj biz’ a házastársam.”

❹ Ugrasztották a varázslót Kinek szeme fölparázslott Mindjárt tudta, ez nem nátha Inkább egy bôsz isten átka.

❺ „Ábrámékkal jött ez isten Ôk kérték, hogy leterítsen S hogyha mégse, nagy Fáraó Köttess föl egy nagy fára, ó!”

„Takarodj! Vidd feleséged – – szólt fáraó –, s amit néked adtam, vidd el! Érts a szóból! Tûnjetek el Egyiptomból!” 87


(kof) Sófár, pászka, hanukia Oszd fel az ábrát négy egyenlô részre! Vigyázz, egy tárgy csak egyszer szerepelhet minden részben!

Ábrámék gazdagon jöttek el Egyiptomból. Száraj még az egyiptomi szolszolgálólányát is magával hozhatta a fáraó palotájából. Aranyuk és ezüstjük is volt, amennyit csak akartak. Csak egyvalami hiányzott nekik, de az nagyon. Na mi, Jonikám?

Árnyjáték

Nem volt elég banánjuk?

Felismered, melyik szereplô árnyéka vetül a földre jobb oldalon? Karikázd be!

Nincs itt elég fû, nagybátyám! Váljunk szét, más legelôket keresek a birkáimnak. Ha úgy gondolod, Lót, menj. Hiányzol majd. Kérni fogom az Örökkévalót, hogy segítsen meg téged és társaidat.

Szófolyó Pásztorsors

Én erre, te arra... Ábrám és Lót szétváltak. Lót a rossz hírû Szodoma városa közelében sátorozott le, és a Jordán folyó melletti legelôkre hajtotta az állatait. Ábrám Kánaánban maradt. Egész pontosan Hebron városa mellett, Mamré tölgyesében talált otthonra. 88

Miután Lóttal különváltak az útjaik, Ábrámot, hosszú idô után, ismét megszólította az Örökkévaló. Azt mondta neki: „Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert neked akarom adni.” Ábrám bejárta Kánaánt, és végül nem messze Jeruzsálemtôl és a Holt-tengertôl, Hebron mellett verte fel a sátrait. De egy pásztor sosem lehet meg sokáig egy helyen: ha a jószágai lelegelik a füvet a környéken, tovább kell állnia, új legelôk után kutatva.

Hányszor tudod kiolvasni a szót: KIPA?


Satírozó Ha kiegészíted az itt-ott megkopott betûket, megtudhatod, hogy hívták Száraj egyiptomi szolgálólányát.

Pacarejtély Kánaán a mai Izrael földjén helyezkedett el. Vajon e furcsa pacák közül melyik hasonlít Izrael alakjára?

Mi baja van Ábrámnak? Miért nem mulat a többiekkel? Szép felesége van, csinos kis vagyona, és az Örökkévaló neki ígérte Kánaán földjét. Mit görcsöl?

Egyvalami hiányzik a boldogságához. Meg tudod mondani, mi lehet az, Jonikám?

Szópiramis Írd be a megfejtéseket a piramisba, és a megjelölt betûk kiadják Egyiptom héber nevét! 3 betûs – Ábrám unokaöccse, aki Szodoma mellé települ a családjával. 4 betûs – A zsidóság legszentebb irata. 5 betûs – Így hívják a zsidó papot. 6 betûs – Így hívják a földet, amit az Örökkévaló Ábrámnak ígért. 7 betûs – Megszentelt nap, amelyen a zsidóknak nem szabad dolgozniuk. 8 betûs – A szépséges hely, ahonnan Ádámot és Évát kiûzte az Örökkévaló. 9 betûs – A zsinagógákban látható, és sosem alszik ki.

Megfejtés:

Négyezer év Nyilazd a megfelelô évszámhoz! Idôszámításunk elôtt (i. e.) 2016

90

Idôszámításunk szerint (i. sz.) 2016

91


Beszélni az Örökkévalóval?

Nem adtál nekem gyermeket, Uram.

Türelem, Ábrám! Teljesítem a kívánságod. Látod, mennyi csillag ragyog az égen? Annyi utódod lesz, meglásd!

Ádám hallotta az Örökkévalót. Noé is. Káin beszélt az Örökkévalóval. Ábrám is. Mi vajon hogyan tudunk szólni az Örökkévalóhoz? És ô hogyan szól hozzánk? Beszélgessetek errôl a tanárotokkal, a szüleitekkel! Golda mama, egyszer azt mondtad, hogy amikor imádkozunk, az Örökkévalóhoz szólunk. Ha szeretnék Neki valamit mondani, mindenképp el kell mennem a zsinagógába?

A zsinagógába azért megyünk el, hogy együtt lehessünk a többi zsidó emberrel, mint egy nagy család. De ha például fáj a torkod, és nem tudsz elmenni a zsinagógába, otthon is elmondhatod az Örökkévalónak, amit szeretnél.

Én azt kérném, hogy... Te szoktál beszélgetni az Örökkévalóval? Ha tudnád, hogy most szólhatsz hozzá, mit mondanál neki, mit kérnél tôle? Vasárnaptól péntekig mindennap írd le egy cédulára, hogy mit mondanál aznap az Örökkévalónak, vagy hogy mit kérnél Tôle, és a cédulát rejtsd a párnád alá. Szombaton vedd elô a hat cédulát, és olvasd el, mi járt a fejedben az elôzô napokon! Érdekes lesz látni!

Mit ígért az Örökkévaló, és mit nem? Mosolyogj, ha igaz az állítás! Szomorkodj, ha hamis! Ádáméknak azt ígérte, hogy bûnhôdni fognak, ha esznek a jó és a rossz tudásának fájáról.

☺ L

Joninak azt ígérte, hogy örökre felköltözhet egy banánfára.

☺ L

Noénak azt ígérte, hogy megszabadítja a családját az özönvíztôl.

☺ L

ém, Én azt kérn gyen i se le hogy senk e b teg nkban. a családu

Ábrámnak azt ígérte, hogy neki adja Kánaán földjét.

☺ L

Én azt kérném, hogy lehessen még tíz kérésem.

Lótnak azt ígérte, hogy fáraó lesz Egyiptomban.

☺ L

Káinnak azt ígérte, hogy megbélyegzi, és hogy örökre földönfutóvá teszi.

☺ L

A Bábel tornyát építô embereknek azt ígérte, hogy ha elkészülnek, mind kapnak egy-egy lakást a toronyban.

92

☺ L

Én azt kérném, hogy soha többé ne legyen háború a földön.

ém, Én azt kérn nek ké élje hogy örök a szüleim szüleim. és a nagy

Én azt kér hogy e ném, gyetlen gyerek se éhe zzen a világ on.

93


És az évek csak teltek... Száraj, édes feleségem, lassan végleg le kell mondanunk arról, hogy gyermekünk szülessen. Megöregedtünk.

Sajnos az Örökkévaló megtagadta tôlem, hogy anya lehessek, Ábrám. De tudom, hogy nagyon szeretnél egy utódot. Van egy ötletem.

...és teltek

...és teltek

Golda mama, miért Ábrám ringatja folyton a kis Ismáélt?

Hogy gondolod? Szó sem lehet róla!

A rengeteg házimunka miatt? Hágár fiatal, biztosan örömmel adna életet a gyermekednek.

Az asszonyoknak nincs rá idejük.

Nem éppen. Amióta Hágár anya lett, igen-igen elszemtelenedett. Csúnyán beszél Szárajjal, engedetlen és pimasz.

És egy év múlva megszületett Hágár és Ábrám fia, Ismáél.

Ne feledd, így végre teljesülhet az Örökkévaló szándéka: fiad születhet!

Türelemteszt

Tudtad? Száraj korában nagy szégyennek számított, ha egy asszonynak nem született gyermeke.

Mellékfeleségek

Ábrám már bánja, hogy nem volt elég türelmes. Ha egy picit még vár, biztosan beváltotta volna az Örökkévaló az ígéretét, és Szárajnak fia születik. Vajon te mennyire vagy türelmes? Kiderülhet ebbôl a tesztbôl! Színezd be az odaillô rémet! Rém türelmes vagy.

Rém türelmetlen vagy. 1. Mamád kiveszi a sütôbôl az épp elkészült sütit.

Vársz tizenöt percet, míg kihûl. Az ókori Keleten, például Ábrám szülôhelyén, Bábel földjén különös törvények uralkodtak. Ha egy ember feleségének nem születtek gyerekei, az ember vehetett magának egy mellékfeleséget.

Rögtön letörsz belôle egy darabkát, és azon melegében falni kezded. 2. Egy rém izgalmas könyvet olvasol.

Szépen végigolvasod, elejétôl a végéig.

Suttyomban hátralapozol, hogy lásd, mi lesz a vége.

3. Közeledik a születésnapod, tudod, hogy a ruhásszekrény aljába dugták a szüleid az ajándékaidat.

Persze a mellékfeleség sohasem lehetett egyenrangú az elsô feleséggel.

94

Megvárod a jeles napot, és akkor bontod ki az ajándékokat.

Titokban bekukucskálsz a szekrénybe, hogy lásd, mire számíthatsz.


Szövetséget kötök veled és a népeddel. Nektek adom ezt az országot, feleségedet pedig megáldom, hogy fiút szülhessen. A te neved mostantól legyen Ábrahám, az övé pedig Sára.

(szin)

A szövetség jelképei Az Örökkévaló és a zsidó nép közötti szövetség jelképei: a tfilin, a mezuzá és a cidákli.

Bizony, Jonikám, a Tóra és a zsidóság történetének egyik legfontosabb pillanata! Az Örökkévaló örök szövetséget köt Ábrahámmal és Izrael népével. Mostantól a zsidók az Örökkévaló kiválasztott népe.

A tfilinrôl már esett szó: egy fejre és egy karra való fekete dobozka a hozzá tartozó bôrszíjjal. Csak hétköznap kell felrakni, szombaton és ünnepnap nem. De mi a mezuzá és a cidákli? A mezuzá egy olyan fa-, fém-, üveg- vagy mûanyag tok, amibe bibliai mondatok vannak belerejtve, és amit az ajtófélfára szoktak felerôsíteni.

96

Ha emlékszel még rá, mi az a tálesz, akkor máris tudod, mi a cidákli: a cidákli egy táleszhez hasonló, kendôszerû ruha, amit a zsidók az ingük vagy pólójuk alá vesznek. A négy sarkán szemlélôrojtok vannak, épp úgy, mint a tálesznek.

Ez most fontos pillanat, ugye?

97


Golda mama, szeretnék valamit mondani... Én nagyon örülök annak, hogy zsidó vagyok.

Örülök, hogy örülsz. Jó tartozni valahova. Az Örökkévaló kiválasztott minket. Ez nagy öröm és nagy felelôsség.

Egy azonos betûkbôl álló másik szót keresünk!

tárol

rántok

dolga

tálazod

leariz (vagyis arinak nevez!) Ki mit hagyott el?

Memória Egy percig nézheted ezt a rajzot. Utána takard le a bárkát, és kezdd el sorolni, miket láttál benne. Hány dologra emlékszel?

Móse Daján

Joni Noé

Éva

Fáraó

Ábrahám

A bűnös város Haladj abban a sorrendben körrôl körre, ahogy a Tórában feltûnnek a szereplôk. Ádámtól indulj, és kösd össze az idôrendben utána következô szereplôvel. Írd egymás mellé a szereplôk alatt található betûket. Így megkapod a város nevét, amit elpusztított az Örökkévaló.

Képzeld el, hogy Ábrahám korába születsz! Sorold fel, mi hiányozna a legjobban a mai világból!

Nekem egy jó meleg habfürdôzés a kádamban.

Nekem a tévé és a számítógép!

98

99


Egy nap különös vendégek érkeztek Ábrahámhoz...

„Jövôre ilyen tájban visszatérek hozzád, és akkor feleségednek, Sárának fia lesz.”

(sin) Úgysem hiszed el, ha megmondom...

Mert nem hiszi, hogy ilyen öregen még babája lehet. Ezért fogják úgy hívni a fiát: Izsák, azaz magyarul: Nevetni fog.

Kik ezek a férfiak?

Miért nevet Sára?

Uram, ha találsz ötven igaz embert a bûnös Szodomában, nem pusztítod el a várost? Na jó, negyvenötöt. Negyvenet! Harmincat! Húszat! Tízet!

Legyen hát! Ha találok Szodomában tíz igaz embert, meghagyom a várost!

Égi vendégek Bizony, a három ismeretlen férfi igazából angyal volt! Más-más feladattal jöttek a földre. Sajnos nem.

És talált az Örökkévaló tíz igaz embert?

100

Ô érkezett a nagy hírrel: egy év múlva megszületik Ábrahám és Sára fia, Izsák.

Ô érkezett, hogy elpusztítsa a bûnös várost, Szodomát.

Ô érkezett, hogy kimentse Szodomából Lótot és a családját.

101


Nem megyek sehova! Szodomában akarok maradni!

Szodoma határában, az utolsó hajnalon... Lót, vacsorát és éjszakai szállást adtál nekünk, sôt megvédtél bennünket Szodoma gonosz lakóitól. Ezért segítünk nektek.

De még össze sem pakoltunk!

Hamarosan lángolni fog a város, és minden lakója elpusztul. Ti most elmenekülhettek. Siessetek!

Miután Izsák megszületett, Sára és Hágár végképp nem fértek meg egymással.

Néhány évvel késôbb...

Miért bunyóznak?

Emlékszel még rá, ki volt Lót? Karikázd be a helyes válasz betûjelét! a) Lót Noé testvére, aki egy lakatlan szigeten élte túl az özönvizet. b) Lót megölte a bátyját, Ábelt, de azóta megjavult. c) Lót Ábrahám unokaöccse, aki még Egyiptomba is elkísérte nagybátyját.

Miért holt a Holt-tenger? Szodoma közelében volt egy másik bûnös város is, Gomora. Egykor mindkét város a Holt-tenger partján állhatott, bár manapság egyre erôsebb a feltételezés, hogy a városokat ellepte a víz, és inkább a tenger alatt kellene keresni a romjaikat. A Holt-tenger olyan hosszú, mint a Balaton, ám jóval szélesebb. De vajon miért hívják Holt-tengernek? Azért, mert a sótartalma tízszer nagyobb a többi tengeréhez képest. Ezért aztán szinte egyetlen növény vagy állat sem tud a vizében élni.

él! má men- os I s a ll rág el ke nben kéD k ! e r lö rö ágá tok, d e. Kü Az Ö em, H ga dja rés n. nek Drá ragu ra ké házba érte eli! íg is ha Sá a Ne . Ez béke meg kat v to an ek z net les zonb ondo sem aló a ogy g v h

Édes feleségem, miért fordultál hátra, amikor Szodomából menekültünk? Látod, azon nyomban sóbálvánnyá változtál! Még mindig úgy hiányzol a te Lótodnak!

Ezek a nôk!...

102

Tudom, tudom, a fogyókúrám... Csak néhány szelet süti, na!... Ugye nem mondjátok el Joninak?


Titkos kódolvasó Ábrahámnak fel kell áldoznia a számára legfontosabbat, hogy az Örökkévaló iránti szeretetét bizonyítsa. De vajon mi lehet az? Készíts egy kódolvasó kulcsot, hogy megtudd a nagy titkot: mit vagy kit kell Ábrahámnak egy oltáron feláldoznia?! A titkos kódolvasó készítése Ossz fel egy 3x20 cm-es téglalapot hatvan kockára úgy, ahogy az alsó ábrán látod! Vágd ki a rajzodról az alsó ábrán fehéren maradt kockákat! Helyezd rá a kódolvasódat a felsô ábrára, és olvasd ki a megfejtést! Ábrahám nagy áldozatot hozott. Szerette Hágárt és a fiát. Sára kedvéért mégis elküldte ôket a háztól. Hanem hamarosan tôle is nagy áldozatot kér majd az Örökkévaló. S bizony az embernek mindig azt a legnehezebb feláldoznia, amit vagy akit a legjobban szeret. Lássuk, te mit szeretsz a legjobban! Írd a dobogók számait a rajzokhoz abban a sorrendben, ahogy te helyeznéd el a rajzokat a fokokon! Amelyiket a legjobban szereted, ahhoz az egyest írd! És így tovább!

Sumér süteményárus Az Örökkévaló kiválasztotta népének a zsidóságot. Az Örökkévaló szereti a népét.

Az Örökkévaló a zsidóságnak ígérte Kánaán földjét. Az Örökkévaló szereti a népét.

Az Örökkévaló fiú utódot ajándékozott Ábrahámnak. Az Örökkévaló szereti a népét.

104

De a népe vajon szereti az Örökkévalót? És ha igen, azt hogyan tudja kimutatni? Gondolkodj el rajta, aztán oszd meg a csoporttársaiddal is az elképzelésedet!

Az alsó sorból melyik arc következik a felsô sorban?

Segíts Goldának, hogy megkóstolhassa a finomságokat! Melyik kulcs illik a mintába? Elcsentem Golda mama sütijét, bezártam az éléskamrába, és ráakasztottam még öt kulcsot a kulcscsomóra. Most aztán elbíbelôdhet a zárral a torkos bagoly asszonyság!


Izsák megkötözése – Szeretetpróba Vedd egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és áldozd föl a hegyen!

Ábrahám!

(táv)

Három nap múlva... Megérkeztünk. Ti ketten maradjatok itt a szamárral! Mi felmegyünk Izsákkal a hegy tetejére.

Fiam, az Örökkévaló majd választ magának bárányt az áldozathoz.

Itt vagyok!

Atyám, hol van a bárány az égô áldozathoz? Nyugi! Ne már...!

Másnap korán reggel... Elindul a hegyre a fiával és két legényével.

Ábrahám! Ábrahám! Ne tedd! Már tudom, hogy szeretsz, hisz az egyetlen fiadat áldoztad volna fel értem!

De az utolsó pillanatban...

Mit csinál Ábrahám?

Így már más. Ugye?

106

107


Lássuk, Jonikám, mit tanultunk ebben az évben! Minden leckéhez kapsz három feladatot.

Megáldalak, Ábrahám! Megáldom az utódaidat és a népedet!

Juj, de izgi!

Összefoglalás

Írd ide, hogy a hét mely napjain imádkozik egy vallásos zsidó ember:

Hogy nevezik a zsidó papot? .................................................................

.............................................................................. Hogy nevezik a zsidók országát? Mi a nevük? ................................................................. ...............................................................

Beszélgessetek közösen arról, hogy szerintetek...

Emlékszel még a zsidó állam zászlajára? Meg tudod rajzolni?

Írj ide még két vallást a zsidón kívül!

... miért kért ilyen nagy áldozatot Ábrahámtól az Örökkévaló? ... miért nem akarta Ábrahám, hogy a legények is velük tartsanak a hegyre? ... miért kötözte le Izsákot az apukája az oltáron?

Izsák helyett

Megôrülök! Megôrülök! Hát melyik kulcs nyitja???

Ábrahám meglátott egy állatot egy közeli bokorban, és végül azt áldozta föl a fia helyett. Ha helyesen kitöltöd a rejtvényt, megtudod, milyen állatot áldozott fel Izsák helyett az apja!

..............................................................................

2

1

3

1. Földmûves, aki megölte pásztor öccsét. 2. Majom, akinek a kedvenc eledele a banán. 3. Gonosz város, amelyet elpusztított az Örökkévaló.

Húzd alá a helyes választ!

Hány nap alatt teremtette az Örökkévaló a világot, és hányadik napon pihent meg?

Izrael fôvárosa: .................................................................................. Ez mi? És mit kell tudni róla?

...........................................................

Eilat

Tel-Aviv

Jeruzsálem

Melyik héber betû? Karikázd be!

Й

B

‫ش‬

Be tudod fejezni ezt a mondatot?

108

Emlékszel még, miért kellett búvárszemüveg a teremtés 2. napján?

Kezdetben teremtette Isten az ..............

................................................................

és a ...............

‫צ‬


Melyik három tenger mossa Izrael partjait? ..................................................................................

Melyik állat mondja? Fától fáig: másfél óra! Errôl nem mesél a Tóra... ..........................................

.................................................................................. Húzd alá a helyes választ! A Tóra nyelve: héber

türkmén

8

10

12

.........................................................................

Húzd alá a helyes választ! Kit teremtett utoljára az Örökkévaló? Ádámot

Pókembert

Noét

..................................................................................

..................................................................................

110

kígyó

szitakötô

kismalac

Melyik kertben állt a jó és a rossz tudásának fája? .................................................................

.........................................................................

Hány ember szállhatott föl Noé bárkájára? .............................................................................. Hány napig esett az esô egyfolytában, mire az özönvíz egészen elöntötte a földet? ..............................................................................

Mi a hegy neve, amelyen Noé bárkája fennakadt? .....................................................

Mit tudsz a Siratófalról? .............................................................................. Mely országban játszódik a Tóra legtöbb története?

Az egyik állat nem bánta, hogy Ádáméknak menniük kellett az Édenkertbôl. Melyik volt ez?

Melyik állítás igaz? Húzd alá! Noénak egy lánya volt. Noénak egy fia volt.

..................................................................................

Noénak két fia volt.

.............................................................................. Kösd össze a szót a hozzá illô képpel!

Noénak három fia volt.

Hány ajtaja volt Noé bárkájának? Karikázd be a helyes választ!

Emlékszel, miért fog hiányozni az elefánt Joninak? ..................................................

..............................................................................

Fiú vagy lány volt Ádám és Éva harmadik gyermeke?

A kiûzetés után sok minden megváltozott Ádámék életében. Tudsz mondani vagy írni néhány példát?

Melyik állat csábította a bûnbe Ádámot és Évát? Húzd alá a helyes választ!

Káin, Ábel vagy Sét leszármazottja Noé?

Ki volt a testvérgyilkos: Káin vagy Ábel?

Hogy hívjuk a hetedik napot, amelyen egy vallásos zsidó nem dolgozik?

kutya

.........................................................................

Hány parancsolatból áll a Tízparancsolat? Karikázd be a helyes választ!

Sálom magyarul:

magyar

Mit jelent az, hogy valaki áldozatot mutat be az Örökkévalónak?

1

2

3

4

Nem volt ajtaja.

111 sófár

tfilin

pászka

minyen


Mesélj Sámsonról és Szenes Hannáról!

Írd be a helyes szót!

A térképen, amely Ábrahám vándorlását mutatja be, három nagy folyó látható. Fel tudsz sorolni legalább kettôt?

A .................... egy friss olajággal a csôrében tért vissza a bárkára.

Noé nagyapja 969 évig élt. Hogy hívták? .................................................................................. A gonosz perzsa miniszter, aki bántani akarta a zsidókat:

Írd be a sorok végén a rímeket!

Kinek mondta ezt Ábrahám: „Bocsáss meg nekem, hív engem az én istenem...”

..................................................................................

A .......................... az Örökkévalóval kötött szövetség jelképe.

..................................................................................

Hogy hívták a tornyot, amit az égig akartak építeni az emberek?

Milyen városban élt Terah a családjával, amikor az Örökkévaló megszólította Ábrahámot (Ábrámot)?

Egyiptomból visszatérve miért váltak szét Ábrahám és Lót útjai?

H

............................................................

...........................................................................

Mit tett az Örökkévaló, amikor látta, hogy épül a torony?

Kik indultak el Ábrahámmal Kánaánba? Válassz ki három nevet a hatból!

............................................................

112

..................................................................................

.................................................................................. Tedd sorrendbe! Egyiptomban piramisokat kezdenek építeni. Ábrahámot megszólítja az Örökkévaló. Az Örökkévaló összekeveri az emberek nyelveit (Bábel tornya).

A bárka az ....................... hegyén feneklett meg.

Miért építtetett a fáraó piramisokat?

..............................................................................

Szárajt cicomázni vitték

Amint leszállott az este

Ábrám kishúgának ..............

Megrándult a fenség .............

Fejezd be a mondatot: A fáraó megölette volna Ábrahámot, ha megtudja, hogy Sára nem a húga, hanem a ........................

Kinek született elôbb gyereke: Sárának vagy Hágárnak? .................................................................................. Ki volt az anyukája Ismáélnak? Karikázd be a helyes választ!

Hogy hívták Sára egyiptomi szolgálólányát?

szamár

Tomi rabbi

Csingiling

Sára (Száraj)

.............................................................................. Sét

Lót

Ô ki?

Mit nevezünk az Ígéret Földjének?

..................................................

...........................................................................

Mi hiányzott Ábrahám boldogságához? Húzd alá a jót! 1. Egy méregdrága gépkocsi. 2. Egy darab a világ legdrágább karórájából. 3. Egy gyermek.

Éva Matuzsálem

Golda mama Hágár

Golda papa

Lót egyik lánya

Hogyan szólhatunk az Örökkévalóhoz? .................................................................

113


Az Örökkévaló szövetséget kötött Ábrahámmal. Mi volt a szövetség lényege? Karikázd be a helyes válasz betûjét! a) Ha az Örökkévaló angyalai a földre érkeznek, ezentúl mindig Lótnál kapnak szállást éjszakára. b) Mostantól Ábrahám és az utódai, azaz a zsidók lesznek az Örökkévaló kiválasztott népe. Mi az, amit egész nap viselnek a vallásos Zsidók? Kinek az ötlete volt, hogy Hágár gyermeket szüljön Ábrahámnak? ..............................................................................

Miért lett Ábrahám második fiának neve: Izsák (Nevetni fog)? ................................................................................. Írj a mondat utáni kockába egy I vagy egy H betût aszerint, hogy igaznak vagy hamisnak tartod az állítást! Az Örökkévaló talált tíz igaz embert Szodomában, ezért megkegyelmezett a városnak. A Holt-tenger azoknak a katonáknak az emlékére kapta a nevét, akik a harcok során belevesztek. Hogy hívták a másik elpusztított, bûnös várost? Göteborg Glasgow Gomora Guantánamo Gárdony

Végre itt a vakáció! Gyerünk a vízbe! Izé... Csak utánad, Golda mama!

Egészítsd ki az Örökkévaló parancsát! „Vedd egyetlen fiadat, ................., akit szeretsz, és .............. föl a hegyen!” Milyen állat kísérte Ábrahámékat a hegy felé tartó szomorú úton? Karikázd be!

114

Ábrahám végül egy kost áldozott föl Izsák helyett. A kos a fiú bárány. Meg tudod mondani, hogy a következô állatoknál hogy nevezik a hímeket? kecske: ............. ló: ............. macska: .............


Bár a zsidó ünnepeket jövôre ismerheted majd meg igazán, azért álljanak itt közülük a legfontosabbak! ÔSZ: Ros Hásáná (újév), Jom Kippur (az engesztelés napja) Szukkot (a sátrak ünnepe), Smini Áceret (az ôszi ünnepek zárónapja) Szimchát Tóra (a Tóra örömünnepe)

DALOK „Hevenu sálom áléchem, hevenu sálom aléchem, hevenu sálom aléchem, hevenu sálom sálom sálom aléchem.”

TÉL: Hanuka (a fények ünnepe)

TÉL vagy TAVASZ: Purim (a sorsvetés ünnepe) Hává nágila

Hanukakor a szíriai görögök feletti zsidó gyôzelmet ünnepeljük. Purimkor annak örülünk, hogy nem sikerült a gonosz perzsa miniszter, Hámán aljas terve.

TAVASZ: Peszách (az Egyiptomból való kivonulás ünnepe) A nyolcnapos Pészách ünnepen arra emlékezünk, hogy Izrael gyermekei, a kétszáztíz esztendôs egyiptomi rabság után, Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból, át a Vörös-tengeren.

TAVASZ vagy NYÁR: Sávuot (az új kenyér ünnepe) 116

NYÁR: Tisá Beáv (az elsô és a második szentély pusztulásának emléknapja)

117


Sábát sálom, sábát sálom, sábát sábát sábát sábát sálom.

Szövivon szof szof szof, Chanuka hu hág tov, Chanuka hu hág tov, Szövivon szof, szof, szof.

Chág Purim, Chág Purim, chág gádol lá Jehudim... Má nistáná hálájlá háze mikol háléjlot?

118

119


A héber ABC, az Alef-bét

Tanulj meg néhány fontos zsidó imát! „Smá Jiszráél ádonáj elohénu ádonáj echád.” „Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi istenünk, az Örökkévaló egy.”

„Mode áni lefánechá melech cháj vekájám sehechezártá bi nismáti bechemlá rábá emunátéchá.” „Hálálkodom elôtted, örökké élô uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, Benned megbízhatok.”

„Torá civá lánu Mose morásá kehilát Jáákov.” „Tórát adott nekünk Mózes örökségül Jákob gyülekezetének.”

„Lechá dodi likrát kálá p’néj sábát nékábélá.” „Jer barátom a mátka elé, hogy fogadjuk a szombatot.”

120

Róna Tamás, Nógrádi Gergely: Sálom! Zsidó Hittankönyv 1.  

Zsidó hittankönyv az általános iskola első osztályosai számára. A modern, szemléletű gyerekközpontú kiadványt az Emberi Erőforrások Miniszté...

Róna Tamás, Nógrádi Gergely: Sálom! Zsidó Hittankönyv 1.  

Zsidó hittankönyv az általános iskola első osztályosai számára. A modern, szemléletű gyerekközpontú kiadványt az Emberi Erőforrások Miniszté...

Advertisement