סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 72

‫תמונות של השיירה היוצאת ממעבר מנדלבאום להר הצופים‪.‬‬

‫‪ .25‬תמונה מיוחדת של "נערי המלך" עולים למשוריין הקטן במעבר מנדלבאום‪,‬‬ ‫צילום ממזרח למערב‪ ,‬באדיבות 'אריק בנדר' תמונה מעיתון ‪.LIFFE‬‬

‫‪72‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.