Page 1

‫مبارث اقبل غرذ َاجرا ‪ ---‬ظرَي جٍادي َاساثن دااگشن ي سضُي‬ ‫‪-1‬آسیبشىاسی خانُادي‬ ‫الف) آسیب اهي کلی خانُادي؛‪-‬ب) آسیب اهیی مرتبػ با مرد؛‪-‬ج) آسیب اهي مرتبػ با صن‪َ .‬صرصنذا ن‬

‫تح‬ ‫خشُنت خاوگی ‪ -‬انامنی رد خانُادي‪ -‬کُدکآصاسي ‪ -‬سُء تغزهی کُدکان ‪-‬ش کاف نغلی رد خانُادي‪-‬بذا خالقی َػذم مل اخالق یکذیگر ( ػذم تُافك اخالقی)‬ ‫اصراغ َ تفریػ رد نظم َ انضباغ‪ -‬کاس َ اشتغال شیب اص حذ‪ -‬ػذم تؼادل سَانی َ ػاعفی‪ -‬خُدپسىذي اه َ خُدخُاهی اه ‪-‬‬ ‫تح‬ ‫ػذم آشىایی َ سػایت حقُق یکذیگر‪ -‬اصدَاج میلی ‪ ،‬مصلحتی َ شتازبدي‪ -‬تُهج هب ظُاره َ امُسمالی‪-‬نذا دن نفقً َ ػذم تأمیه نیاصاهي مادي‪ -‬بیماسي اهي دسمانی َ سَانی ( بیماسي اهي مسشي َ عفُنی )‬ ‫اعتیاد هب مُاد مخذس َ الکل َ کشیذن سی گاس‪ -‬صنذانی بُدن صَج یا صَهج‪ -‬بی بىذ َ باسي رد مؼاششت اه‪-‬اختالالت ػاعفی َ شخصیت ( مثل لجباصي َ یکذنذگی َ سعَس کارب )‬ ‫تج‬ ‫مطشف ظرایی َ مل ظرایی‪ -‬ػذم سػایت ػذالت َ انصاف‪ -‬بذینیب َ سُء ظه‪-‬اختالف صیاد صَجیه اص نظر سه َ تحصیالت ‪ -‬پانیی بُدن سه اصدَاج‬ ‫ػذم تىاسب ػالهق اه َ سغبت اه‪ -‬ػذم اشتغال صن رد خاسج اص خاهن بذَن سظایت شُره‪-‬پیشَي اص آسصَاه َ استمراس ربانهم اهي دَسان تجرد‪ -‬تحقیش َ تمسخر همسش‬ ‫صح‬ ‫کاهؼ استباؼات کالمی اععاي خانُادي (هب ‪ 15‬ات ‪ 17‬دقيقً)‪-‬استفادي غیش ير اص تلفه همراي ‪-‬ماهُاسي ‪-‬اينتشنت ‪-‬شبکً اهي ادتماعی‬ ‫لكشم استباغ اَلیا َ مربیان‪-‬ػذم احغاط مسُلیت‬

‫نقؼ اهي صن نسبت هب شُره‬ ‫‪:‬احتشام َ تكریم شُره ـ ‪: -2‬همذلی َ همراهی با شُره ـ ‪:-‬ؽاطر بُدن َ قىاعت پیشگی ـ‪: -4.‬رپهیض اص عیب دُیی‪: 5-.‬عفت َ ذشم پُشی اص غیش ـ ‪:-6‬مذرییت َ تذبیش امُس خاهن ـ‬

‫‪1‬‬


‫صم‬ ‫داشته تعٍذ ‪َ ،‬افداسي ‪ ،‬ااقتعد ‪ ،‬انصافُ یمیت ‪ ،‬پزریػ متمابل ‪ ،‬سعً صذس متمابل‪ ،‬تفاهم متمابل َ اعتماد متمابل‪-‬‬ ‫دَسي اص خیانت تنُع ؼلبی‪-‬خُدآسایی رباي غیشهمسش‪-‬مذا سا وكردن با شُره‪-‬منت نٍادن رب شُره‪-‬ااظتنسات بی خا اص شُره‪-‬انسپاسینسبت هب شُره‪-‬آصاس دادن شُره‪-‬‬

‫نقؼ اهي شُره نسبت هب صن ‪:‬‬ ‫‪ :-1‬محبت ابتذا یی نسبت هب همسش –‪ :-2.‬احتشام هب همسش –‪ :-3‬خُششَیی َ خُػ خلقی –‪: -4.‬ایداد آعایؼ َ تُهج هب نیاصاهي خانُادي ـ‬ ‫صم‬ ‫داشته تعٍذ ‪َ ،‬افداسي ‪ ،‬ااقتعد ‪ ،‬انصاف َ یمیت ‪ ،‬پزریػ متمابل ‪ ،‬سعً صذس متمابل ‪ ،‬تفاهم متمابل َ اعتماد متمابل‪-‬وگرػ مثبت نسبت هب یکذیگر َ با مشُست طردن َ هماهنگی ‪ ،‬امُس صنذگی‬ ‫خانُادگی ‪ ،‬تؼلیم َ رتضیت صرصنذا ن ‪ ،‬فؼالیت اهي ادتماعی‪ ،‬اَاقت صراغت َ چگُوگی صشف آن ‪ ،‬دیذ َ باصدیذاهي خانُادگی‪-‬‬ ‫بز‬ ‫دَسي اص غیشت َسصي انبدا‪-‬تنُع ؼلبی‪-‬بی تذبیشي‪ -‬ل‪-‬بذخُیی‪-‬آصاس دادن همسش َ ‪: -5.‬احغاط غیشت نسبت هب همسش ـ ‪-6-‬‬

‫نقؼ اهي صرصنذ نسبت هب َالذيه‬ ‫‪-1‬احتشام متمابل‪-2-‬سَابػ کالمی ‪ ،‬غیش کالمی ‪ ،‬ػاعفی‪ -‬احغان َ نیکی هب َالذيه‪:‬نٍایت احتشام هب َالذيه‪:‬تشكر َ سپاعگزاسي اص َالذيه‪- :‬عظمت حك مارد َ نیکی َ احغان معاعف هب‬ ‫ایؾان‪.‬ن گاي شفقت آمیض هب پذس َ مارد‪:‬رپهیض اص اریت َ آصاس َالذيه َ ػاق ایؾان‪- :‬آانن سا هب اسم صذا زننذ َ خلُرت اص آانن ساي رنَد‪:‬بخشؼ هب پذس َ مارد‪:‬حفظ آربَ َ حیثیت پذس َ مارد‪:‬استغفاس َ دػا‬ ‫رباي َالذيه رد صنذگی َ پظ اص مرگؾان‪ -:‬شىازت اافت دُانی =اعتیاد‪ -‬طنبلی ‪ -‬دَستان انباب ‪-‬اسصَاهي بلىذ; خُػ صزسانی َ لزت ؼلبی;‪ .‬قذست‪ ،‬استمالل َ ػافیت ؼلبی; صیادي‬ ‫خُاهی;‪ .‬بی بىذَباسي َ الابالی ظري; بی هُیتی َ بی هذفی رد صنذگی َ‪...‬‬

‫نقؼ اهي َالذيه نسبت هب صرصنذا ن‬ ‫‪-1‬احتشام متمابل‪-2-‬سَابػ کالمی ‪ ،‬غیش کالمی ‪ ،‬ػاعفی‪-3-‬بٍذاشت کُدک‪-‬رپَسػ ػاعفی‪-‬رپَسػ ادتماعی‪-‬رپَسػ اخالقی دینی ‪-‬رپَسػ اقتصادي‪-‬مغكه کُدک‪-‬آمُصػ مغائل‬ ‫ضشَسي ‪-‬باصي َ همغانی با کُدک‪-‬رتضیت رباي صنذگی‪-‬اعتماد هب نفظ کُدک‪-‬رتضیت با خصُصیت تذسیجی بُدن مستمر بُدن مسئلً وگر بُدن همً خانصً بُدن َ فهم تفاَت اهي صردي‬ ‫‪2‬‬


‫استباغ با دَستان صرصنذ َمذسهس َمؼلمان ‪ -‬رتضیت غیشمستقیم‪ ،‬عملی َ رد حیه کاس َ باصي ‪ -‬ػذم تبعیط رد خانُادي‪ --‬هماهنگی رد رتضیت ‪ -‬هم کاسي با مذسهس ‪َ -‬افي هب عٍذ‪ -‬گفتاس نیك‪ -‬انتخاب الگُ ‪-‬‬ ‫آصادي ‪-‬تفریسات عالم‪ .--.‬دَستی با صرصنذ َ حزف افصلً َالذيه با صرصنذا ن‪ ،‬هب ضُهن اي هك آانن هب ساحتی مش کالت َ نیاصاهي خُد سا هب َالذيه بگُیىذ;‬ ‫‪ .‬تقُیت ااقتعدات صرصنذ‪ ،‬هب َژيي رد کُدكی َ نُدُانی‪ ،‬رد كىاس پاي بىذي عملی َالذيه هب آمُصي اهي دینی;‬ ‫صم‬ ‫‪ .‬ایداد عاصگاسي رد محیػ خاهن;‪ .‬ایداد بستش مىاسب رباي احغاط امنیت‪ ،‬آسامؼ‪ ،‬صفا َ یمیت َ ردک متمابل َالذيه َ صرصنذا ن;‬ ‫‪ .‬تالػ رد جهت تأمیه نیاصاهي مادي َ معنُي صرصنذا ن تُسػ َالذيه;‪ .‬تُهج هب نیاصاهي سَحی َ ػاعفی اعفال َ نُدُاانن َ ایداد فعاي مؽلُب َ آسام رد خانُادي;‬ ‫‪ .‬مراقبت َالذيه نسبت هب اعمال َ سفتاس صرصنذا ن خُد;‬

‫‪ .‬ربانهم سزيي مىاسب رباي ميظنت اَاقت صراغت نُدُاانن َ دُاانن;‬

‫‪ .‬نظاست ّدذي َالذيه نسبت هب دَست یابی صرصنذا ن الگُاهي غلػ اص مربیان‪ -‬مؼاششتٍاي انباب‪َ -‬عایل استباغ جمعی ‪َ -‬سُهس اه‪ -‬ػذم کنتشل تُسػ زبسگتشاه‪ -‬تشُیك اهي انبدا رباي‬ ‫بذست آَسدن مادیات َ‪...‬مُضغ گیشیٍاي انسَاي َالذيه رد ربارب زددي کُدکان‪ -‬تنبیً شذیذ‪ -‬اربَ سزيي هك بخاغر آربَسزيي َالذيه صرصنذا ن سا شیب اص دیگران آربَ می ربنذ َسسُا می کنىذ‪-‬‬ ‫مُعظً اهي تكراسي َبسیاس‪ -‬ایداد خاس َدندال‬

‫‪-2‬اسیب شىاسی ادتماعی‬ ‫بی کاسي ‪-‬اعتیاد –مٍاجرت –فقر صرهنکی اقتصادي –ش کاف نغل اه –شبيخُن صر هنکی ‪-‬اسیب اهي ماهُاسي اينتشنت َمُبایل اه –فغاد اداسي – مش کالت تغزهی َبٍذاشت ‪-‬رتضیت دینی ‪-‬‬ ‫خیانت‪ ،‬دَستی اهي انردست َ انمتؼاسف نيب صانن َ مردان حتی نيب متاٌالن‪ ،‬ایداد عشك اهي مثلثی‪ ،‬سَابػ انمششَع –‬ ‫شىازت عُامل پیذا یؼ انحراافت ادتماعی َ سفتاساهيانبهنداس َ آسیبصا =‪:‬عُامل صردي‪ :‬جنظ‪ ،‬سه‪َ ،‬ضعیت ظارهي َ قیاهف‪ ،‬ضعف َ قذست‪ ،‬بیماسي‪ ،‬ػامل ژنتیك َ‪....‬‬ ‫مح‬ ‫عُامل سَانی‪ :‬حغاسیت‪ ،‬نفرت‪ ،‬رتط َ َحشت‪،‬اضطراب‪ ،‬كم هُشی‪ ،‬خیال رپداصي‪ ،‬قذست ؼلبی‪ ،‬كم سَیی‪ ،‬رپخاؽگري‪ ،‬حغادت‪ ،‬بیماسي اهي سَانی َ‪...‬عُامل یطی‪ :‬اَظاع َ ششایػ اللیمی‪ ،‬شهر َ سَستا‪ ،‬کُهچ َ خیابان‪ ،‬ظرما َ‬ ‫سشما َ‪....‬عُامل ادتماعی‪ :‬خانُادي‪ ،‬ؼالق‪ ،‬فقر‪ ،‬صرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬بی کاسي‪ ،‬شغل‪ ،‬سعاهن اه‪ ،‬مٍاجرت‪ ،‬جمعیت َ‪...‬‬ ‫اقذامات پیشگیشاهن‬ ‫‪3‬‬


‫‪ .1‬هماهنگ طردن بخؼ اهي عمُمی َ خصُصی هك رد صمینً شيپ گیشي اص َكُع جرم فؼالیت داسنذ; مانىذ نیشَي ااظتنمی‪ ،‬کاس َ امُس ادتماعی‪ ،‬آمُصػ َ رپَسػ‪ ،‬شهرداسي اه‪ ،‬شُسااه‪ ،‬امُس دُاانن‪ ،‬بهزیستی َ‪ ...‬هب منعُس اجراي ربانهم عملی شيپ‬ ‫گیشاهن َ هماهنگی شیب رت;‪ .2‬آگاهی دادن هب خانُادي اه رباي نظاست َ کنتشل رتشيب آانن رب صرصنذان َ ضُشضد طردن میضان مداصات جرایم رد صُست است کاب جرم تُسػ آانن;‬ ‫مر‬ ‫‪ .3‬اتخار تذا بیش امنیتی شیب رت تُسػ دَلت رد ل اهي جرم خیض َ اقذاماتی هب منعُس كمك هب خانُادي اه‪ ،‬بخصُؿ نُدُاانن َ دُااننی هك رد معرض آسیب ضراس داسنذ;‬ ‫‪ .4‬اؼالع سعانی شفاف;‬

‫َظايف نٍاداه‬ ‫ػالَي رب خانُادي‪ ،‬عاری نٍاداه اص جملً مجمُهع زاكمیت‪ ،‬آمُصػ َ رپَسػ‪ ،‬نٍاد قعایی‪ ،‬بهزیستی َ‪ ...‬نیض رد ايه صمینً َظايفی داسنذ هك هب ربخی اص آن اه اؽاسي می ظردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقُیت استباغ میان َالذيه دانؼ آمُصان با مربیان َ ػذم َاصزا سي مسئُلیت رتضیت صرصنذا ن هب مذسهس یا خانُادي هب تنٍایی;‬ ‫تح‬ ‫‪ .2‬تقُیت مراطز مؾاَسي اي مفیذ َ کاسامذ رد مذا سط;‪ .3‬بٍا دادن هب مسئلً رتک صيل َ یا اخراج دانؼ آمُصان اص مذسهس َ ضشَست استباغ با خانُادي اهي آانن;‬ ‫‪ .4‬ضشَست آشىایی نیشَاهي نظامی َ ااظتنمی با انحراافت ادتماعی َ نحُي ربخُسد با آانن;‪ .5‬اعمال مداصت اهي سنگیه‪ ،‬ػلنی َ دذي (رد مأل ػام) رباي بانذاهي فغاد‪ ،‬اغفال َ‪;...‬‬ ‫‪ .6‬تقُیت نظاست اهي ادتماعی سسمی َ دَلتی َ نیض نظاست اهي مردمی َ مسلی اص جملً امر هب معرَف َ نهی اص منكر رباي پاکغاصي فعاي خامعً َ تؼذیل آصادي اهي ادتماعی;‬ ‫صح‬ ‫‪ .7‬ربانهم سزيي اصُلی َ ير رباي اشتغال رد خامعً‪ ،‬سفغ بی ػذا لتی‪ َ ،‬پی گیشي منطقی نیاصاهي دُاانن‪ ،‬تأمیه امنیت َ نیاص شهرَنذان;‬ ‫‪ .8‬خلُگیشي اص مٍاجرت اهي بی سَهی هب شهراهي زبسگ َ خلُگیشي اص رپداخته دُاانن هب اشتغال اهي کارب مثل کُپه صرَشی‪ ،‬سی گاس صرَشی‪ ،‬نُاسصرَشی َ‪;...‬‬ ‫‪ .9‬ایداد مراطز آمُصشی‪َ ،‬سصشی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬مؾاَسي اي رباي صزسان اَاقت صراغت نُدُاانن َ دُاانن;‪ .11‬ایداد تسهیالت الصم رباي دُاانن َ نُدُاانن اص قبيل َام اصدَاج‪َ ،‬ام مغكه‪َ ،‬ام‬ ‫اشتغال‪ .11;...َ ،‬ایداد بستش مىاسب رباي ایداد بیمً هم گانی‪ ،‬بیمً بی کاسي‪ َ ،‬ربخُسداسي نُدُاانن َ دُاانن اص تسهیالت ادتماعی َ‪ .12;...‬صراهم طردن مُكعیت اه َ بستشاهي الصم رد خامعً ات‬ ‫صنذا نیان پظ اص آصادي اص صنذا ن مُسد پزریػ خامعً َاكغ شُنذ َ شغل آربَمىذا هن اي هب دست آَسنذ; رد غیش ايه صُست‪ ،‬مجذدا دست هب اقذا مات زبه کاساهن خُاهىذ صد;‪ .13‬اص آن سَ هك اص جملً عُامل‬ ‫مؤرث رد است کاب جرم‪ ،‬بی کاسي َ فقر می باشذ‪ ،‬می بایست با ربانهم سزيي دقيك‪ ،‬هك نیاص هب زعم ملی داسد‪ ،‬نسبت هب اشتغال رد خامعً َ سیشً كنی فقر َ بی کاسي اقذام الصم َ بایسضً صُست گیشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫‪-4‬مجریان غرذ اه‬ ‫نج‬ ‫خانُادي اه ‪-‬مذا سط –مغادذ –حُصي َامامان جمعً ‪-‬کانُن اهي صرهنکی –باي کاي بسيح‪-‬كتابخاهن اه‪-‬مراطز امُصشی َكمك امُصشی –شُساي دُاانن‪-‬مؼاَنت صرهنکی دانش کاي اه – ا مه اعالمی –َ‪....‬‬

‫‪-5‬نحُي اجرا‬ ‫تهیً اماس کاملی ا ص منطقً هذف (اماس مربُغ هب مرک َمیش –ؼالق –اعتیاد –بی کاسي –تُسم –مؾا كست رد ربانهم اهي سیاسی ‪-‬زبه کاسي اه –میضان سُاد –ام کاانت شهر َسَستا –نیاص اه َغرذ اهي نیمً تمام َ ردزال مؽالعً ‪)-‬‬ ‫ایداد غرذ خامغ پیششفت سَستا یا شهر (غرذ اهدي –َسصشی –صرهنکی ‪-‬مزهبی –ادتماعی اقتصادي‪-)-‬سىذ ضیششفت منطقً اي –شىاعایی كمبُد اه ‪-‬‬ ‫ربطزاسي کالسٍاي مربُهط –رنم اصزاس اه‪-‬نمایش کاهٍاي كتاب محصُالت صرهنکی ‪-‬مؾاَسي‪-‬تجهیض كتابخاهن اه –مراطز صرهنکی –اسدَ –یادَاسي شٍذا ‪-‬اجراي مراسمات –مغابمات مختلف‪-‬تُدیً سخنشاانن َػلما َ مسَُلیه هب اَلُیت اه‬ ‫رتضیت نیشَ َایداد محرک اهي مادي َ معنُي‪-‬استمراس َسَپُیایی‪-‬معرفی مىابغ مؽالؼاتی (كتاب ‪،‬عایت َرنم اصزاس) –‬ ‫ربظزاسي کالط اهي كنکُس رباي دانؼ آمُصان شيپ دااگشنهی‪--‬ربظزاسي کالط ضرآن ‪ ،‬اح کام َ مغایل خانُادي‪-‬ربظزاسي مغابمات اح کام َكتاب خُانی‬ ‫آَسدن مسئُلیه هب م طنقً َ ربظزاسي خلسً رپسؼ َ پاسخ‪--‬میسقت طردن هذهی اهي نمذي َ غیش نمذي ‪--‬ساي انذا صي َ احیاان فؼال طردن ربانهم اهي مغادذ َصراهم آَسي زتيیىات َ َعایل الصم رباي مغادذ‪---‬ربظزاسي کالط‬ ‫اهي سشضً اهي فنی همذُن ربق کاسي ‪،‬کؾاَسصي دذیذ ‪،‬کاویپمرت ‪ ،‬معرق کاسي ‪ َ ... ،‬دیگر نیاص اهي سَصمري‬ ‫تش‬ ‫ساهنمایی نُدُاانن ربا ي ایداد کل اهي سَستایی‪--‬ربظزاسي اسدَ َ یا ربانهم کُهنُسدي َ یا مغابمات فُتبال َ یا ساي انذا صي دیگر َسصػ اه رد م طنقً‬ ‫ساي انذا صي باوك ‪ CD‬مجهز رباي سَستا َ یا ایداد یك كتابخاهن با جمغ آَسي كتاب‪-‬ربظزاسي کالط اهي آمُصػ مغایل سَانشىاسی‬ ‫آشىا طردن مردم منطقً با مغایل حقُقی سَصمري َ نحُي ربخُسد با ربَطراسی زاكم رب اداسات َ آشىا طردن مردم با حقُق شهرَنذي خُد‬ ‫هم خ‬ ‫ساي انذا صي زلقً اهي وگتفگ َ بحث رد مغایل دینی ‪-‬اصزایؼ آگاهی اهي جنسی رباي ممابلً با امراض َ نیه مغایل خانُادي رباي قشش دُان ‪ ،‬البضً رد افلب آمُصي اهي اعالمی‬ ‫‪5‬‬


‫امیذَاس طردن دُاانن رباي حضُس رد سَستا ‪ َ ،‬ساهنمایی طردن آانن رباي اشتغال صایی رد سَستا‪-‬ربغرف طردن مش کالتی هك رد مُسد آمُصػ َ رپَسػ ما مطرذ است رد اقلب کالط حذا قل رباي همیه دَسي کُاتي‪-‬مؼاینً مردم‬ ‫تُسػ تیم زپؽکی هبهمراي تهیً داسَ رباي مردم محرَم منطقً‬ ‫همخ‬ ‫اساهئ آمُصػاهي بٍذاشت داهن َ دنذا ن هب کُدکان َ نُنٍاالن َ نیه خذمات دنذا نپضؽکی َ تهیً بسضًاهي عالمت دنذا نپضؽکی رباي کُدکان منطقً‬ ‫تح‬ ‫شىاعایی کُدکان َ نُدُاانن با استؼذا د سَستایی َ اهذا ي بسضً كمك آمُصشی هب ايه زعزيان جهت اصزایؼ اوگیضي سَحیً صیلی‬ ‫تخ‬ ‫تخ‬ ‫اساهی خذمات صطی مشُستی َ خذمات صطی فنی هب اداسات استان رد استباغ با شبکًاهي سایاهناي‪ ،‬رنم اصزاسي َ ربانهماهي کاسربدي‬ ‫تح‬ ‫ربظزاسي کالطاهي آمُصشی‪ ،‬كمك آمُصشی َ مؾاَسي صیلی هبطُس مستمر هب دانؼ آمُصان مستؼذ م طنقً‪-‬اساهئ ایذي َ غرذ هب مسئُالن شهري َ سَستایی رباي سفغ ربخی مش کالت‬ ‫ت‬ ‫ربظزاسي ربانهماهي مؾاَسي صرهنگی‪ ،‬سَانشىاسی َ مزهبی رد سَستااه‪ -‬شكيل کالطاهي صرهنگی رد سَستااه رباي کُدکان َ نُدُاانن َ تذسیظ ضرآن‪ ،‬اح کام‪ ،‬نماص‬ ‫هم‬ ‫ربظزاسي ربانهماهي نصینی‪ ،‬وگتفگ‪ ،‬مغابمات َسصشی َ ‪ ...‬رباي دُاانن‪-‬ربظزاسي ربانهم اهي صرهنگی رباي عمُم ااهلی سَستا‪-‬کاسگاياهي صردي َ ظرَهی رباي َالذيه‬

‫‪-6‬نمُهن فؼالیت اه‬ ‫‪ o‬رباردان دبیشستانی َ دُاانن‪ :‬اتسخی نهضت امام خمینی(سي) َ صرهنگ دافع ممذط‪ ،‬معرفتی َ اح کام –اخالق َعمائذ‬ ‫‪ o‬خُارهان دبیشستانی‪ :‬اتسخی نهضت امام خمینی(سي) َ صرهنگ دافع ممذط‪ ،‬معرفتی‪ ، ،‬اح کام َ اسدَ؛ اخالق عمائذ‬ ‫‪ o‬رباردان ساهنمایی‪ :‬سَخُانی َ مفاهیم ضرآن‪ ،‬اتسخی نهضت امام خمینی(سي) َ صرهنگ دافع ممذط‪ ،‬سیشي اهلضیت(ع)‪ ،‬خالقیت‪ ،‬پخؼ فیلم‪ ،‬اسدَ؛‬ ‫‪ o‬خُارهان ساهنمایی‪ :‬سَخُانی َ مفاهیم ضرآن‪ ،‬اتسخی نهضت امام خمینی(سي) َ صرهنگ دافع ممذط‪ ،‬خالقیت‪ ،‬پخؼ فیلم‪ ،‬اسدَ َ اح کام؛‬ ‫‪ o‬ابتذا یی‪ :‬سَخُانی َ مفاهیم ضرآن‪ ،‬شىازت ديه‪ ،‬امامت‪ ،‬نماشی‪ ،‬سشَد‪ ،‬پخؼ فیلم َ اسدَ؛‬ ‫‪ o‬خُارهان زبسگغال‪ :‬رپسؼ َ پاسخ‪ ،‬سَخُانی ضرآن‪ ،‬مبارث اخالقی؛ مؾاَسي اصدَاج ‪-‬سَانشىاسی‬

‫‪6‬‬


‫ربانهم اهي حضُسي ‪:‬‬ ‫فصل اَل ‪ :‬ربانهم اهي دینی‪:‬الف ) ربانهم اهي آمُصشی ‪ :‬کالط اح کام ‪ ،‬عمایذ ‪ ،‬ضرائت ضرآن سَصاهن ‪ ،‬زلقً اهي معرفت ‪ ،‬رپسؼ َ پاسخ َ ‪ ...‬رباي پسشان َ دختشان‬ ‫كم‬ ‫ب ) ربانهم اهي عبادي ‪ :‬ربظزاسي مراسم مزهبی ‪ ،‬ضرائت صیاست ػاشُسا ‪ ،‬تُسل ‪ ،‬يل َ نذهب‪-‬ج) ربانهم اهي مراسمات دینی ‪ :‬منبش سفته رباي عمُم مردم ره سَص بؼذ اص نماص ظهر َ عطش َ مغرب َ عؾاء َ ربظزاسي تمامی مىاسبتٍا‬ ‫د ) ربانهم اهي هیات ‪ :‬ساي انذا صي هیات رد ره سَستا َ ربظزاسي َفیات َ شٍادت معصُمیه (ع) َ زبسگان‪-‬ي) غرذ انُاس الصالي اص جملً غرذ اهي مهم ما جهت تشُیك کُدکان َ نُدُاانن نماص ظزاس‬

‫فص‬

‫ل دَم ‪ :‬ربانهم صرادینی ( صرهنگ عمُمی ) ‪:‬‬

‫صرهنگ اهیی همذُن صرهنگ کاس َ تالػ َ ذشم انذا ص داشته رد صنذگی ‪،‬تکنیکٍاي مُفقیت ‪ ،‬ام کان تحُل رد صنذگی ‪ ،‬اصدَاج آعان ‪ ،‬آداب صنذگی ‪ ،‬اجساف ننمُدن رد حك صانن َ‪ ...‬اص جملً آدابی است هك بایذ آنٍا سا احیاء‬ ‫نمُد ‪ .‬ات بستش احیاي سَستا صراهم آیذ ‪.‬‬

‫فص‬ ‫ل سُم ‪ :‬ربانهم اهي تفریحی =ربظزاسي اسدَاهي تفریحی –آمُصشی رباي دانؼ آمُصان پسش َ دختش سَستائی جهت تشُیك بچً اه‬

‫ب ) ربانهم اهي غیشحضُسي ‪:‬‬ ‫الف ) شىاعایی کامل سَستائیان اعم اص دانؼ آمُصان ‪ ،‬نخب گان ‪ ،‬زبسگان سَستا َ ‪ ...‬رباي استباؼات غیش حضُسي رد طی عال َ اجراي غرذ استمراس تبليغ‬ ‫ب ) شىاعائی کامل مش کالت سَستائی َ تهیً ظزاسؽات مکتُب َ مصُس َ مستىذ جهت پی گیشي اهي اداسي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ج) تعییه مربیان صن َ مرد رباي ره سَستا هب عنُان سابػ ظرَي ما با سَستائیان جهت شكيل کالسٍاي دینی رد طُل عال َ اسعال کتب َ سی دي رباي مربیان َ شكيل دَسي آمُصشی رباي آانن‬ ‫د) ربانهم حفظ ضرآن ‪- :‬عاماهن اسعال ایپمك ‪.- ،‬ي) غرذ میثاق انهم سَستائیان ‪ :‬ايه غرذ رب آن است ات با میثاق ظرفته دسضً جمعی اص همً ااهلی سَستا صرهنگ اهي مثبت سا همذُن ااقهم نماص ‪ ،‬مهرهی عادي ‪ ،‬اصدَاج آعان َ‬ ‫‪ ...‬رد نيب سَستائیان احیاء َ صرهنگ اهي منفی سا همذُن سی گاس ‪ ،‬مُاد مخذس ‪ ،‬ششاب ‪ ،‬مراسم رعَسی حرام َ ‪ ...‬رد نيب سَستائیان سیشً که نمایذ ‪ - .‬ربانهم َژيي رباي نخب گان مزهبی ‪- :‬‬

‫‪7‬‬


‫‪-3‬ربانهم اهي مرتبػ‬ ‫تح‬ ‫امُس صرهنگی‪ ،‬مزهبی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬زپؽکی‪ ،‬بٍذا شتی‪ ،‬صیلی ‪-‬آمُصػ مبانی صرهنگ َ سَحیً جٍاد‪-‬ریظزاسي خلغات رپسؼ َ پاسخ ‪-‬آشىایی با اح کام ‪-‬مفاهیم ضرآنی» َ «سَخُانی َ سَانخُانی ضرآن ‪-‬چٍاسدي معصُم‪- :‬امام‪،‬‬ ‫انمالب‪ ،‬دافع ممذط‪ :‬ضرآن َ ػلُم َ مؼاسف اعالمی َ ازادیث گهرباس ائمً ي معصُمیه (ع) ادبیات افسسی شعر َ نمایؼ باصي ظرَهی«سُال َ دُاب»‪« ،‬نماشی»‪« ،‬حفظ شعر»‪« ،‬حذط صدن اداهمي داستان»‪،‬‬ ‫«پیذا طردن معىاي ردست لغات رعبی»‪« ،‬حل دذَل ‪َ-‬سصػ ‪ -‬فیلم مراسم مزهبی‪-‬ربپایی دشه ‪ ،‬ربپایی نماص جماعت ‪ ،‬اجراي غرذ تالَت نُس َ ربظزاسي خلغات تفسیش َ اح کام ششعی ‪ ،‬ربپایی گشت اهي صرهنگی با هذف‬ ‫كم‬ ‫رتَیح صرهنگ اعالمی ‪ ،‬ربظزاسي مراسم مزهبی مانىذ دػاي يل ‪ ،‬تُسل ‪ ،‬صیاست ػاشُسا ‪ ،‬همخُانی دػاي عٍذ پظ اص نماص صبر ‪ ،‬دیذا س با کلیً خانُادي اهي معظم شٍذا ي سَستااه َ اهذا رپچم متبشک حرم امام سظا(ع) هب آنٍا ‪ ،‬دیُاس نُیسی‬ ‫َ نماشی دیُاساهي اماکه َ مؼارب عمُمی َ مذا سط سَستااه‪ ،-‬ربظزاسي مغابمات صرهنگی مانىذ‪ :‬كتابخُانی ‪ -،‬ع کاسی ‪ ،‬نماشی ‪ ،‬ضرآن ‪ َ-‬ربپایی نمااگشیي حداب َ عفاف ‪ ،‬اهذا بسضً اهي صرهنگی هب ش كشت کنىذگان رد اسدَ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ربپایی کالط اهي آمُصشی متنُع َ متؼذد رد مُضُػات ػلمی ‪ ،‬هنشي َ آمُصشی اص قبيل‪ :‬کالط اهي سایاهن ‪ ،‬صبان ا گلیسی ‪ ،‬تقُیت ردَط ‪ ،‬خیاطی ‪ ،‬سشهم دَصي ‪ ،‬معرق کاسي ‪ ،‬هُهی کاسي ‪ ،‬اح کام ‪ ،‬نماشی َ غراحی ‪ ،‬سشَد ‪،‬‬ ‫تدُیذ ‪ ،‬سَخُانی َ ضرائت ضرآن ‪ ،‬خُشنُیسی ‪ ،‬اصُل یادگیشي َ مؽالعً ‪ ،‬کالط اهي َسصشی ؽامل فُتبال ‪َ ،‬الیبال ‪ ،‬داست ‪ ،‬تکُانذَ ‪ ،‬کاساهت ‪ ،‬پاسکُس ‪ ،‬بذمینگتُن ‪ ،‬مغابمات نيب سَستایی ‪َ ، ،‬سصػ صبح گاهی َ ‪....‬‬ ‫خلسً سیاسی با مُضُػات َالیت فقیً َ جریان فتنً آخراعزمان ‪،‬صراماسُرني َ صهيُنیست ‪ ،‬خلسً سَانشىاسی اصدَاج ‪ ،‬فه خؽاهب َ ‪.,..‬‬

‫‪8‬‬

اردوي جهادي  
اردوي جهادي  

دانشكاه رضوي