Page 1

±¯ü - 6

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²üŸ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380013. ÈU¢ïÝ : 27489597 • ÈïUvS¢ : 27419597 98795 49597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597

¥æÜU : 66

¥vÅê}Ï¢Ú-2012

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

02

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 03 03. ¼éHS¢è Ð~¢

04

04. Ó¢¢ññÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ±¢S¢Ý¢

06

05. Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥}¢ë¼±¢‡¢è (S¢èÇÝè ¥¢ïÜUHï‹Ç) 08

www.swaminarayan.info www.swaminarayan.in

06. ²ã Ï¢¢¼ ¥¢ÐÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜUè ãñ

10

07. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

11

08. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

13

09. |¢çQU „é{¢

15

10. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

18

www.swaminarayan.in


Ÿ¢¢±‡¢ ¼‰¢¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ©yS¢±¢ï´ ÜUè |¢Ú}¢¢Ú ‰¢è J ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢, Á¢‹}¢¢C}¢è ©yS¢±, S¢}Ðꇢü ¥ç{ÜU ÐéL¯¢ïœ¢}¢ }¢¢S¢ }¢ï´ |¢è S¢¼¼ ©yS¢± Ó¢H¼ï Úãï J Ðíy²ïÜU çࢶÚè }¢æçÎÚ¢ï }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï ã饢 ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÜU¢ ãçÚ |¢QUH¢ïx¢ ¥Ó¢êÜU H¢|¢ HïÝï ÜïU çH²ï ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÝï ÜU¢ ¥H¢ñçÜUÜU H¢|¢ çH²ï ‰¢ï, §S¢S¢ï ¥ÐÝï Á¢‹}¢ ÜUè S¢ÈUH¼¢ }¢¢Ýè ‰¢è J S¢±¢ü±¼¢Úè S¢±¢ïüÐçÚ §CÎï± |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýï §S¢ ÜUçHÜU¢H}¢ï´ S¢|¢è ÜïU S¢é¶ ࢢ狼 ÜïU çH²ï S¢|¢è H¢ïx¢ |¢Á¢Ý-S}¢Ú‡¢ ÜUÚ S¢ÜïU´, S¢yࢢ›¢ï´ ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ÜUÚï, S¢¢C¢æx¢ Îæ±±¼ ÜUÚï´, ÐíÎçÿ¢‡¢¢çÎ ÜUÚÜïU ÐÚ}¢ÐÎ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ S¢ÜïU´ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU˲¢‡¢ ÜU¢Úè }¢¢x¢ü ÜU¢ï ¥y²‹¼ S¢éx¢}¢ Ϣݢ çβ¢ ãñ J HïçÜUÝ »ÜU Ï¢¢¼ ¥±à² Š²¢Ý }¢ï´ Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï çÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ ã}¢ï´ Ðíy²ÿ¢ ç}¢Hï ãñ´ J ©ÝÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ ÜU¢ï Ðç±~¢ Ú網ïx¢¢ J Ï¢S¢ »ÜU ãè Ï¢¢¼ ±ã ²ã çÜU |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢±¢ïüÐçÚ ¼‰¢¢ S¢|¢è ¥±¼¢Ú ÜUï ¥±¼¢Úè ãñ´ J ²ã Á¢è± ©S¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ }¢ï´ ¥¢y}¢S¢¢¼ ÜUÚ Îï ¼¢ï ÜU˲¢‡¢ çÝçp¼ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ÎêS¢Úè Ï¢¢¼ ²ã çÜU 24 ¥vÅêÏ¢Ú ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ 40 ±¢æ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ Á¢¢²ïx¢¢ J S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï Ð{¢ÚÝï ÜïU çH²ï ¥¢}¢æ~¢‡¢ ãñ J

¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 02


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ

(çS¢¼}Ï¢Ú-2012)

5.

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ¥ç{ÜU}¢¢S¢ ÜïU çÝç}¢œ¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 8. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 9. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢ï¼HÐéÚ ¥ç{ÜU}¢¢S¢ ÜïU çÝç}¢œ¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J S¢¢²æÜU¢H ӢڢDZ¢ Ð΢Ðü‡¢ J 10. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢Ú¢Ç±¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜïU çÝç}¢œ¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU

ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 12. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ Ð΢Ðü‡¢ J 13. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢çQUÝx¢Ú }¢ï}¢Ýx¢Ú m¢Ú¢ Ð.|¢. Úç¼|¢¢§ü ¶è}¢Á¢è|¢¢§ü ÐÅïH (SÜUè}¢ ÜU}¢ïÅè S¢ÎS²) ÜUè ¼ÚÈU S¢ï ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ðè.Çè. Ú¢± ã¢ïH - }¢ï}¢Ýx¢Ú J 14-15. }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 16. }¢ï}¢Ýx¢Ú (Ï¢è.Çè. Ú¢± ã¢ïH) ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUH¢ïH ÐæÓ¢±Åè (çÝ}¢¢ü‡¢¢{èÝ }¢æçÎÚ }¢ï´) ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Û¢éæÇ¢H ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 19. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è x¢‡¢ïࢠӢ¼é‰¢èü ÜïU çÝç}¢œ¢ ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÝï Ð{¢Úï J 21. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (Ï¢ãÝ¢ï ÜïU) {êHÜU¢ïÅ (}¢êHèÎïà¢) Ýê¼Ý }¢æçÎÚ ÜïU ¶¢¼ }¢éãê¼ü ÐíS¢æx¢ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 22. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜæUÁ¢ÚèÜæUТ Ð΢Ðü‡¢ J 23. Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ²é±ÜU }¢æÇH Ï¢¢ÐêÝx¢Ú m¢Ú¢ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ H釢¢±¢Ç¢ (ÐæÓ¢}¢ã¢H) }¢ï´ Fïã ç}¢HÝ çà¢çÏ¢Ú ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 26. S¢æ¼ }¢ã¢Îèÿ¢¢ ç±ç{¥ÐÝï ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï S¢æÐó¢ çÜU²ï J ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Á¢HÛ¢èH‡¢è »ÜU¢Îà¢èÜU¢ï Ÿ¢è x¢‡¢Ðç¼Á¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Ð΢Ðü‡¢ J Ú¢ç~¢ }¢ï´ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ Ÿ¢è x¢‡¢Ð¼èÁ¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï J Ð.|¢. Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ÐÅïH (ÜéU±¢) ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢ J 28-29. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢¢ïÏ¢¢Úè (ÜUÓÀ) Ï¢¢x¢Ç }¢ê<¼ Ðí¢‡¢ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ú¢ç~¢ }¢ï´ }¢êHè }¢æçÎÚ ÜïU çH²ï ÐíS‰¢¢Ý J 30. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè - S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ (çS¢¼}Ï¢Ú-2012) 12. }¢ï}¢Ýx¢Ú |¢çQUÝx¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J (Ï¢è.Çè. Ú¢± ã¢ïH) 21. Ð.|¢. Ú¢Á¢ÎèÐ |¢¢SÜUÚ|¢¢§ü Ï¢ír¢|¢^ ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢, Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢ 23. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢H±¢ Ï¢¢H çà¢çÏ¢Ú ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 26. Á¢HÛ¢èH‡¢è »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï Ÿ¢è x¢‡¢Ðç¼Á¢è ÜïU ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Ð΢Ðü‡¢ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 03


¼éHS¢è Ð~¢

S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢)

|¢x¢±¢Ý ç±c‡¢é ÜïU Ÿ¢¢Ð S¢ï Hÿ}¢è ÜïU S¢}¢¢Ý ±ë‹Î¢ ¼éHS¢è ÜïU S±LÐ }¢ï´ ã¢ï x¢²è, ç±c‡¢é Ÿ¢è ±ë‹Î¢ ÜïU Ÿ¢¢Ð S¢ï ࢢçHx¢í¢}¢ ÜïU LÐ }¢ï´ ã¢ï x¢²ï J ΢ïÝ¢ï Hÿ}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ ÜïU S±LÐ }¢ï´ ãñ J »ÜU±¢Ú x¢‡¢ïà¢Á¢èÝï Hÿ}¢èÁ¢è ÜU¢ï ¥S¢éÚ ÜUè ÐÕè ã¢ïÝï ÜU¢ ¼‰¢¢ ±ëÿ¢ ã¢ïÝï ÜU¢ Ÿ¢¢Ð çβ¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Hÿ}¢èÁ¢è à¢æ¶Ó¢êÇ, ¥S¢éÚ ÜUè ÐÕè ±ë‹Î¢ Ï¢Ýè Ï¢¢Î }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢é ÜïU Ÿ¢¢Ð S¢ï ¼éHS¢è ±ëÿ¢ ÜU¢ LÐ{¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU S¢Î¢ ÜïU çH²ï |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢Ú‡¢ ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² Ðí¢# ÜUè J §S¢è S¢}¢² }¢ï´ Hÿ}¢èS±LТ ¼éHS¢è ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ࢢçHx¢í¢}¢ ÜU¢ çÝy² S¢æ²¢ïx¢ }¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ ÜïU Ýñ±ïl }¢ï´ ¼‰¢¢ ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ¼éHS¢è ÜU¢ ¥Ðü‡¢ ¥çݱ¢²ü ã¢ï¼¢ ãñ J »ïS¢¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ çÜU çã}¢¢H² ÜïU ΢}¢¢ïÎÚ ÜéæUÇ }¢ï´ ¼éHS¢èÐ~¢ Ç¢HÝï S¢ï ࢢçHx¢í¢}¢ Ï¢¢ãÚ ¥¢ Á¢¢¼ï ãñ´ J ࢢçHx¢í¢}¢ ÜUè ÐêÁ¢¢ Ó¢æÎÝ »±æ ¼éHS¢è S¢ï ÜUè Á¢¢¼è ãñ J Ú¢ç~¢ }¢ï´ à¢²Ý ÜïU S¢}¢² ¼éHS¢èÎH HïÜUÚ à¢¢çHx¢í¢}¢ ÜïU Ï¢x¢H }¢ï´ Ú¶¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ÎêS¢Úï çÎÝ ¥ç|¢¯ïÜU ÜïU S¢}¢² ±ãè ¼éHS¢è ÎH ¥ç|¢ç¯QU Á¢H }¢ï´ Ú¶¢ Á¢¢¼¢ ãñ . ¥¢ñÚ Ï¢¢Î }¢ï´ ©S¢ï Ó¢Ú‡¢¢ï´ÎÜU ÜïU S¢¢‰¢ çH²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¼éHS¢èÎH Ý¢Ú¢²‡¢ (ç±c‡¢éæ) ÜïU ¥H¢æ±¢ ¥‹² çÜUS¢è ÜU¢ï ӢɢÝï ÜïU çH²ï çݯï{çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J ÐkÐéÚ¢‡¢ }¢ï´ ÜU㢠x¢²¢ ãñ çÜU - SÝ¢Ý ÜïU Ï¢¢Î ãè ¼éHS¢è Ð~¢ ¼¢ïÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï J »ïS¢¢ Ý ÜUÚÝï S¢ï ТРHx¢¼¢ ãñ J SÜU‹Î ÐéÚ¢‡¢ }¢ï´ çH¶¢ x¢²¢ ãñ çÜU ¼éHS¢è ÜU¢ »ÜU-»ÜU Ðœ¢¢ Ýãè´ ¼¢ïÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï Ðœ¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ÐêÚè }¢æÁ¢Úè ¼¢ïÇGÝ¢ Ÿ¢ïD ãñ J ¼éHS¢èÎH ¼¢ïÇG¼ï S¢}¢² ÝèÓ¢ï ÜïU }¢æ~¢ ÜU¢ Ð¢Æ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¼éHS²}¢ë¼Á¢‹}¢¢çS¢ S¢Î¢ y±æ ÜïUࢱçÐí²¢ J çӢݢïç}¢ ÜïUࢱS²¢‰¢Z ±Ú΢ |¢± ࢢï|¢Ýï JJ ¼éHS¢èÐ~¢ ÝèÓ¢ï Ï¢¼¢²ï S¢}¢² }¢ï´ Ýãè ¼¢ïÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï

J òç¼Ð¢¼ ±ñlëç¼ ²¢ïx¢, }¢æx¢H±¢Ú, à¢éRU±¢Ú, Úç±±¢Ú m¢Îà¢è, ¥}¢¢±¢S²¢, Ðê<‡¢}¢¢, Á¢‹}¢ }¢Ú‡¢ ÜïU S¢ê¼ÜU }¢ï´, }¢Š²¢ã ÜïU S¢}¢² S¢æŠ²¢ ÜïU S¢}¢², Ú¢ç~¢ ÜïU S¢}¢² ¼éHèS¢ ÎH Ýãè´ ¼¢ïÇÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çݯï{ÜïU S¢}¢² ÐêÁ¢¢ ÜïU çH²ï ¼éHS¢èÐ~¢ ÜU¢ï ÝèÓ¢ï çx¢Úï ©‹ãï´ HïÜUÚ ÐêÁ¢¢ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´ J Ó¢ŒÐH Á¢ê¼¢ ÐãÝÜUÚ ¼éHS¢è Ýãè´ ¼¢ïÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ðíç¼çÎÝ |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢¢ïx¢ }¢ï´ ¼éHS¢è~¢ ڶݢ Ó¢¢çã²ï J S¢ê¶ï Ð~¢ S¢ï |¢è |¢x¢±¢Ý ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜUè Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ J çÝy² Ðí¢¼: ÜU¢H F¢Ý ç±ç{ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î ¥{¢ïçÝ<ÎC }¢æ~¢ Ï¢¢ïHÜUÚ Á¢H ¼‰¢¢ ¥ÿ¢¼ Ӣɢݢ Ó¢¢çã²ï J ¥¢ñÚ ÎèÐ çζ¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J S¢¢ñ|¢¢x²æ S¢‹¼ô¼ Îïç± {Ýæ {¢‹²@ }¢ï´ S¢Î¢ J ¥¢Ú¢ïx² ࢢïÜU à¢}¢Ýæ ÜéUL }¢ï´ }¢¢{± çÐí²ï JJ ¼éHS¢è ÜïU ±ëÿ¢ ÜU¢ï Í¢Ú ÜïU ¥x¢í|¢¢x¢ }¢ï´ Hx¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ²ã Ï¢¢¼ Š²¢Ý Úãï çÜU ©ÝÜïU ªÐÚ x¢‹ÎÜUè Ýãè´

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 04


ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J ©ÝÜïU ¥x¢H Ï¢x¢H Á¢ê¼¢-Ó¢ŒÐH Ýãè´ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ±ã¢¡ ÐÚ ‰¢êÜUÝ¢ |¢è Ýãè´ Ó¢¢çã²ï J ¼éHS¢è ±ëÿ¢ ÜU¢ï Ï¢¢‰¢L}¢ ÜïU ТS¢ |¢è Ýãè´ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J S¢¢ÿ¢¢¼ì Hÿ}¢è ÜU¢ S±LÐ }¢¢ÝÜUÚ à¢éh¼¢ Ú¶Ýè ¥¢±à²ÜU ãñ J çÁ¢S¢ÜïU Í¢Ú ÜïU ¥¢x¢ï ¼éHS¢è ÜU¢ ±ëÿ¢ ã¢ï ©S¢ |¢QU ÜïU Í¢Ú ÜUè çÝࢢÝè ÜUãè Á¢¢²ïx¢è J Á¢Ï¢ ãÝé}¢¢ÝÁ¢è HæÜU¢ }¢ï´ S¢è¼¢ ÜUè ¶¢ïÁ¢ ÜUÚ Úãï ‰¢ï ©S¢ S¢}¢² ©‹ãï´ ¼éHS¢è ÜU¢ ±ëÿ¢ Ú¢ÿ¢S¢¢ï´ ÜUè Ýx¢Úè HæÜU¢ }¢ï´ çζ¢§ü çβ¢ ©‹ãï´ Ï¢ÇG¢ ¥¢ÝæÎ ã饢 ¥¢ñÚ ±ï S¢}¢Û¢ x¢²ï çÜU çÝçp¼ ãè ²ã¢¡ ÜU¢ï§ü |¢QU Úã¼¢ ãñ J çÁ¢S¢ÜïU Í¢Ú ÜïU ¥¢x¢ï ¼éHS¢è ±ëÿ¢ ã¢ï ©S¢ x¢ëãS‰¢ ÜU¢ S¢¢ñ|¢¢x² ¼‰¢¢ ±æࢠ»±æ S¢}¢ëçh ÜUè S¢Î¢ Úÿ¢¢ ã¢ï¼è Úã¼è ãñ J §S¢çH²ï Ðí¢¼: ÜU¢H }¢ï´ S¢¢ñ|¢¢x²±¼è Ý¢Úè F¢Ý¢çÎ S¢ï çݱ뜢 ã¢ïÜUÚ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¼éHS¢è ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜUÚï´ J |¢x¢±¢Ý ç±nH Ý¢‰¢Á¢è m¢Ú¢ Ðíç¼Ð¢çμ ±í¼¢ïyS¢± }¢ï´ ÜU¢<¼ÜU à¢évH »ÜU¢Îà¢è S¢ï HïÜUÚ Ðê<‡¢}¢¢ ¼ÜU ¼éHS¢è

ç±±¢ã ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¼éHS¢è ç±±¢ã ÜU¢ ©yS¢± ÜUÚÝï ±¢Hï ¼‰¢¢ ÜUÚ¢Ýï ±¢Hï ¼éHS¢èÎï±è ÜUè ¼Úã §CÎï± }¢ï´ ¥ÝéÚ¢x¢ ÜUÚ¢Ýï ±¢H¢ ã¢ï¼¢ ãñ J §S¢è ¼Úã x¢ëãS‰¢¢Ÿ¢}¢ ÜU¢ S¢¢ñ|¢¢x² |¢è ¥¶æÇ Ï¢Ý¢ Úã¼¢ ãñ J ¥ÐÝï §CÎï± |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï ç±nHÝ¢‰¢Á¢è ÜïU ±í¼¢ïyS¢± ÜUè ÐÚ}ÐÚ¢ ÜU¢ï }¢¢‹² çÜU²¢ ãñ J ¼éHS¢èÐ~¢ ¥¢Ú¢ïx² ÜUè ÎëçC S¢ï ¥¢ñ¯ç{ãñ J §S¢}¢ï´ Ú¢ïx¢Ðíç¼ÜU¢ÚÜU à¢çQU ÜU¢ |¢æÇ¢Ú ãñ J Í¢Ú ÜïU Ï¢¢ãÚ ã¢ï ¼¢ï |¢è ©ÇG¼ï ãé²ï Á¢‹¼é¥¢ïæ ÜU¢ ݢࢠÜUÚ¼è ãñ J ¼éHS¢èÐ~¢ ÜïU S¢ï±Ý S¢ï ¥ÝïÜU ãÆèHï Ú¢ïx¢¢ï S¢ï }¢éçQU ç}¢H¼è ãñ J §S¢ÜU¢ ç±S¼¢Ú Ðê±üÜU ±‡¢üÝ Ó¢ÚÜU S¢æçã¼¢ }¢ï´ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J Î¢Ý ç±{è }¢ï´ ¼éHS¢è ÜU¢ ±ëÿ¢ S¢|¢è ÐíÜU¢Ú ÜUè }¢Ý¢ïÜU¢}¢Ý¢ ÜU¢ï Ðꇢü ÜUÚÝï ±¢H¢ ãñ J Í¢Ú ÜïU S¢¢}¢Ýï ¼éHS¢è ÜU¢ ±ëÿ¢ ã¢ï ¼¢ï Ý¢Ú¢²‡¢ ÜïU S¢¢‰¢ Hÿ}¢è ÜU¢ ±¢S¢ ãñ »ïS¢¢ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ¼éHS¢è ÜU¢ ±ëÿ¢ Ý ã¢ï ¼¢ï ¥¢S¢éÚè±ë眢 ÜU¢ ±¢S¢ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU }¢ï´ ÐíçS¢h ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Hï¶, S¢}¢¢Ó¢¢Ú »±æ ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢zS¢ §ü-}¢ï§üH S¢ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH» ݲ¢ »ÇîïS¢

shreeswaminarayan9@gmail.com ÝèÓ¢ïÜïU }¢ã¢}¢æçÎÚ¢ï}¢ï´ çÝy² Îà¢üÝ ÜïU çH²ï Á¢ï¼HÐéÚ : www.jetalpurdarshan.com }¢ãïS¢¢‡¢¢ : www.mahesanadarshan.org Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å : www.narayanghat.com

ÀÐñ²¢ : : www.chhapaiya.com Å¢ïÚÇ¢ : www.gopallalji.com ±ÇÝx¢Ú : www.vadnagar.com

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU 24 ÜUH¢ÜU Îà¢üÝ ÜïU Hè²ï Îïç¶²ï ±ïÏ¢S¢¢§üÅ

www.swaminarayan.info www.swaminarayan.in |¢¢Ú¼è² S¢}¢² ¥ÝéS¢¢Ú ¥¢Ú¼è Îà¢üÝ : }¢æx¢H¢ ¥¢Ú¼è 5-30 • à¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è 8-05 • Ú¢Á¢|¢¢ïx¢ ¥¢Ú¼è 10-10 • S¢æŠ²¢ ¥¢Ú¼è 18-30 • à¢²Ý ¥¢Ú¼è 20-30

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 05


Ó¢¢ññÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ±¢S¢Ý¢ - Á¢²æ¼è|¢¢§ü ÜïU. S¢¢ïÝè (}¢ï}¢Ýx¢Ú-¥}¢Î¢±¢Î)

±Ó¢Ý¢}¢ë¼ x¢ÉÇ¢ ÜïU ¥‹y²ÐíÜUÚ‡¢ ÜïU 20 ±ï´ }¢ï´ Îèݢݢ‰¢ |¢^Ýï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢ï ÐíÔÝ ÐêÀ¢ çÁ¢S¢ÜïU ©œ¢Ú }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU “Á¢è± Ðê±üÁ¢‹}¢ }¢ï´ Á¢¢ï ÜU}¢ü çÜU²¢ ãñ ±ã ÜU}¢ü »ÜUç~¢¼ ã¢ïÜUÚ »ÜU ÚS¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã H¢ïãï ÜU¢ x¢¢ïH¢ ¥çxÝ }¢ï´ ¼ÐÜUÚ H¢H ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ÐçÚÐÒ¼¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ ÆèÜU ²ãè çS‰¢ç¼ Á¢è± ÜUè ãñ ±ã ¥ÐÝï S±|¢¢± ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ÜU}¢ü ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢S¢Ý¢ ÜïU ÈUH ÜU¢ï |¢¢ïx¢¼¢ ãñ J §S¢è ¼Úã Ðê±üÜU}¢ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ãè ²ã }¢Ýéc² à¢ÚèÚ ç}¢Hè ãñ ¼‰¢¢ Ðê±üÜU}¢ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ãè ¥‹² ²¢ïçݲ¢æ ç}¢Hè ãñ J §S¢è ¼Úã ¥ÐÝï Ðê±ü ÜU}¢¢üÝéS¢¢Ú ±ã Á¢è± S¢é¶-Îé:¶, ã¢çÝH¢|¢ Á¢²-ÐÚ¢Á¢² ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ J Ðê±üÜU}¢ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ãè ²ã }¢Ýéc² à¢ÚèÚ |¢Ú¼ ¶‡Ç }¢ï´ ç}¢H¢ ãñ çÈUÚ|¢è §S¢ H¢ïÜU }¢ï´ ¥S¢s Îé:¶ ÜU¢ï S¢|¢è H¢ïx¢ |¢¢ïx¢ Úãï ãñ´ J ±ã §S¢çH²ï çÜU Ðê±üÜU}¢ü ÜU¢ï |¢¢ïx¢Ý¢ ãè ÐÇG¼¢ ãñ J ¥Š²¢y}¢ : ¥¢Š²¢çy}¢ÜU Îé:¶ ²¢ ¥‹² ÐíÜU¢Ú ÜUè ò¢ç{-}¢ã¢çÏ¢}¢¢Úè ã¢ï¼è ãñ çÁ¢S¢S¢ï à¢ÚèÚ }¢ï´ ÐèÇG¢ ã¢ï¼è ãñ ¥¢ñÚ ±ã }¢Ú Á¢¢¼¢ ãñ J ¥ç{|¢ê¼ : Ú¢Á² }¢ï´ Ú¢Á¢¢ (S¢ÚÜU¢Ú) ÎæÇ Hx¢¢ÜUÚ Hêż¢ ãñ - (ÅïvS¢ §y²¢çÎ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï) Ú¢Á² ÜïU Ï¢¢ãÚ »ÜU¢‹¼ }¢ï´ Ó¢Hï Á¢¢§» ¼¢ï Ó¢¢ïÚ Ç¢ÜêU HêÅ Hï¼ï ãñ´ J ¥¢ç{Îñç±ÜU : Ðí}¢¢ç‡¢ÜU¼¢ S¢ï ò¢Ð¢Ú - {æ{¢ ÜUÚÝï ÐÚ |¢è çÜUS¢è ÜïUS¢ }¢ï´ ÈæUS¢Á¢¢Ýï ÐÚ ÜU¢ïÅü-ÜUÓ¢ãÚè, Ç¢òvÅÚ, ±ÜUèH §y²¢çÎ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï ¥¢<‰¢ÜU HêÅ ã¢ï¼è ãñ J §S¢ ¼Úã ݢݢç±{Îé:¶¢ï´ }¢ï´ Á¢è±Ý ò¼è¼ ÜUÚÝ¢ ÐÇG¼¢ ãñ J ¶ï¼è }¢ï´ S¢ê¶¢-΢ã¢, çÅç^|¢ §y²¢çÎ S¢ï S¢¢Úè ÈUS¢H ÝC ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J §S¢ ¼Úã ¥ÝïÜU¢ï´ Îé:¶ Îï¶Ýï ÐÇG¼ï ãñ´ J y²¢x¢¢Ÿ¢}¢ }¢ï´ ¥‰¢±¢ x¢ëãS‰¢¢Ÿ¢}¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý }¢ï´ ÎëÉ

çÝp² ã¢ï Á¢¢² ¥¢ñÚ }¢çã}¢¢ ¥‹¼Ú }¢ï´ ©œ¢Ú Á¢¢² ¼¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ©S¢ Á¢è± ÜU¢ï ¥ÐÝï {¢}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢¼ï ãñ´ J ÐÚæ¼é §S¢ ²¢ïçÝ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý ²¢ ¥‹² ÜU¢ï§ü Ð釲 Á¢¢ï Ýãè´ ÜUÚ¼ï ±ï Ó¢¢ñÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ |¢ÅÜU¼ï Úã¼ï ãñ´ J §S¢ ÜïU Ðí}¢¢‡¢ }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠ãñ çÜU çÁ¢S¢ ¼Úã S¢}¢éÎí }¢ï´ çÁ¢¼Ý¢ ТÝè ãñ ©¼Ý¢ }¢¢¼¢ ÜïU Îê{ÜU¢ Á¢è±Ýï ТÝçÜU²¢ ãñ J §S¢ Ó¢¢ñÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ Á¢è± ¥ÐÝï çÜU²ï ãé²ï Ð釲 - ТРÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ãè ²}¢Ú¢Á¢ ©S¢ Á¢è± ÜU¢ï S¢¢ïÝï ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï, Ó¢¢æÎè ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï, ¼¢æÏ¢¢ ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï H¢ïãï ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï çÜU²ï x¢²ï Ð釲-ТРÜïU ÜU}¢ü ÈUH¢ÝéS¢¢Ú Ð釲-ТРÜU}¢üÈUH Ó¢éÜU¢Ýï ÜïU çH²ï HïÁ¢¢¼ï ãñ´ J S¢¢ïÝ¢ ÜU¢ ÎÚ±¢Á¢¢ : Á¢¢ï Ï¢ãé¼ Ð釲ࢢHè ã¢ï¼¢ ãñ ©S¢è Á¢è± ÜU¢ï S¢¢ïÝï ÜïU ÎÚ±¢Á¢¢ S¢ï S¢‹}¢¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ Ú‰¢ ªÐÚ, ТHÜUè }¢ï´ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ {}¢üÚ¢Á¢ ÜïU ТS¢ HïÁ¢¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ±ã¢¡ {}¢ü Ú¢Á¢¢ ÐêÀ¼ï ãñ´ çÜU ¥¢ÐÝï Ð釲ÜU}¢ü çÜU²ï ãñ ? ¼Ï¢ ±ã Á¢è± ¥ÐÝï Á¢è±Ý ÜU¢ Hﶢ Á¢¢ï¶¢ S¢éÝ¢¼¢ ãñ Á¢ñS¢ï Ï¢ír¢Ó¢²ü ТHÝ, |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý, ¿¢¢Ý±¢¼¢ü ²¢ ¼Ð çÜU²¢ ãñ, Á¢è±¢ï´ ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU }¢¢x¢ü ÐÚ Hï x¢²ï ã¢ï, ‹²¢²Ðê±üÜU {Ý S¢}Ð眢 ÜU}¢¢²ï ã¢ï, S¢¢{é-Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ç¶H¢²ï ã¢ï, }¢êÜUÐí¢ç‡¢²¢ï´ ÜU¢ï Í¢¢S¢Ó¢¢Ú¢ ТÝè ç¶H¢-çÐH¢ÜUÚ ¼ë# çÜU²ï ã¢ï, §S¢ ¼Úã ÐêÀï Á¢¢Ýï ÐÚ ±ã S¢|¢è S¢éÝ¢¼¢ ãñ J »ïS¢ï Ð釲¢y}¢¢ ÜU¢ï {}¢üÚ¢Á¢ S¢y²H¢ïÜU }¢ï´ HﶢÜU¢Ú ÜïU LÐ }¢ï´ Ú¶¼ï ãñ´ J ²ã Ï¢ír¢¢æÇ Á¢Ï¢ ¼ÜU Úãïx¢¢ ¼Ï¢ ¼ÜU S¢y²H¢ïÜU }¢ï´ S¢é¶ |¢¢ïx¢¼¢ Úãïx¢¢ J ©ÐÚ¢ïQU ÜUãï ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Ð釲 ÜU}¢ü çÜU²¢ ã¢ï, ÐÚæ¼é ÚÁ¢¢ï x¢é‡¢è ã¢ï ¼¢ï ©S¢ï LТ ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï Á¢¢Ý¢ ÐÇG¼¢ ãñ J LТÜU¢ ÎÚ±¢Á¢¢ : Ú‰¢ ÐÚ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ ²¢ ТHÜUè }¢ï´ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ {}¢üÚ¢Á¢ ÜïU ТS¢ Hï Á¢¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ±ã¢¡ {}¢ü Ú¢Á¢ ÐêÀ¼ï ãñ´ çÜU §S¢ ¼Úã S¢¢ñ Á¢‹}¢¼ÜU Ð釲 ÜU}¢ü çÜU²¢ ã¢ï ¼¢ï

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 06


}¢Ýéc² ÜïU S¢¢ñ Á¢‹}¢¢ï¼ÜU HﶢÁ¢¢ï¶¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Îï±H¢ïÜU }¢ï´ |¢ï´Á¢ Îï¼ï ãñ´ J Á¢¢ï ÐÓ¢¢S¢ Á¢‹}¢ ¼ÜU Ð釲 ÜU}¢ü çÜU²¢ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ï ÐÓ¢¢S¢ Á¢‹}¢ ¼ÜU }¢Ýéc²¢ï´ ÜïU ÜU}¢üÈUH çH¶Ýï ÜïU çH²ï Îï±H¢ïÜU |¢ïÁ¢ Îï¼ï ãñ´, Á¢¢ï 25 Á¢‹}¢ ¼ÜU Ð釲 ÜU}¢ü çÜU²¢ ã¢ï ¼¢ï ÐÓ¢èS¢ Á¢‹}¢ ¼ÜU }¢Ýéc²¢ï ÜïU ÜU}¢ü ÈUH ÜU¢ï çH¶Ýï ÜïU çH²ï Îï±H¢ïÜU |¢ïÁ¢æ Îï¼ï ãñ´ J ±ã¢¡ ÜïU S¢é¶ ÜU¢ï ©Ý-©Ý ±¯¢ïü ¼ÜU |¢¢ïx¢¼¢ ãñ J ¼¢æÏ¢¢ ÜU¢ ÎÚ±¢Á¢¢ : ‰¢¢ïÇGï Ð釲 ÜU}¢ü ÜUÚÝï ±¢Hï Á¢è± ÜU¢ï ¼¢æÏ¢¢ ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï Hï Á¢¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ©S¢ï }¢¢Ú Ýãè´ ÐǼè - Á¢è± {}¢üÚ¢Á¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï çÜU²ï ãé²ï S¢|¢è Ð釲 ÜU}¢ü ÜU¢ï S¢éÝ¢¼¢ ãñ J Ï¢¢Î }¢ï´ {}¢üÚ¢Á¢ ©S¢ Á¢è± ÜU¢ï ÐéÝ: }¢Ýéc² à¢ÚèÚ Îï¼ï ãñ´ J ±ã Á¢è± çÁ¢¼Ý¢ Ð釲 ÜU}¢ü çÜU²¢ Úã¼¢ ãñ ©S¢ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Hï¶ çH¶±¢ÜUÚ ©¼Ýï ±¯ü ¼ÜU Á¢è± S¢é¶ |¢¢ïx¢¼¢ Úã¼¢ ãñ J ²çÎ Á¢è± ÜUã¼¢ ãñ çÜU }¢ñ´ Ð釲 ÜU}¢ü Ýãè´ çÜU²¢ ãêæ ¼¢ï ©S¢ï Ó¢¢ñÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ |¢ï´Á¢ çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¥{¢ïçÝ<ÎC ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ S¢}¢²}¢²¢ü΢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ±ã à¢ÚèÚ {¢Ú‡¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J (1) Á¢HÁ¢æ¼é ÜUè ݱH¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ Îïã{¢Ú‡¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J (2) Ðÿ¢èÜUè 10 H¢¶ ²¢ïçݲ¢Z J (3) Ðà¢é ÜUè 30 H¢¶ ²¢ïçݲ¢æ (4) 20 H¢¶ ©çÎì|¢Á¢ ²¢ïçݲ¢æ J (5) 11 H¢¶ S¢çÚS¢ëÐ ²¢ïçݲ¢æ J (6) 4 H¢¶ }¢Ýéc² ÜUè ²¢ïçݲ¢æ J (7) §S¢ }¢ï´ ΢ï H¢¶ ©œ¢}¢ }¢Ýéc² ÜUè ²¢ïçÝ ¼‰¢¢ ΢ï H¢¶ }¢Š²}¢ ²¢ïçÝ J }¢Ýéc² ²¢ïÝè }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ çÝp² ÜUÚÜïU Á¢¢ï |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚï´ ¼¢ï çÝçp¼ ãè Á¢è± ÜU¢ }¢¢ïÿ¢ ã¢ïx¢¢ J ÐÚ‹¼é }¢Ýéc² ²¢ïçÝ }¢ï´ ¥¢ÜUÚ Á¢¢ï ТРÜU}¢ü ÜUÚ¼ï ãñ´, ôãS¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ´, òç|¢Ó¢¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´, HêÅТŠÜUÚ¼ï ãñ´, ±ï S¢|¢è H¢ïx¢ H¢ïãï ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï }¢¢Ú¼ï Ðèżï ãé²ï HïÁ¢¢²ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ±ã¢¡ ÐÚ 16 ÐéÚ (Ýx¢Ú) ãñ §Ý S¢|¢è Ýx¢Ú¢ï }¢ï´ S¢ï }¢¢Ú¼ï Í¢S¢èżï ãé²ï {}¢üÚ¢Á¢ ÜïU ТS¢ Hï Á¢¢¼ï ãñ´ J {}¢üÚ¢Á¢ Ð釲-ТРÜU¢ ÚçÁ¢SÅÚ çÝÜUH±¢ÜUÚ Îﶼï ãñ´ J çÁ¢S¢ÜU¢ çÁ¢¼Ý¢ Ð釲ТРã¢ï¼¢ ãñ ©S¢ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ãè ©S¢ï ÎæÇ çÝçp¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ÎêS¢Úè ›è ÜïU S¢¢‰¢ S¢æx¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï ¥çxÝ ¼# H¢ïãï S¢ï »ÜU ãÁ¢¢Ú Ï¢¢Ú Ï¢¢ã¢ï´ S¢ï çÓ¢ÐÜU¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J }¢çÎÚ¢ Ð¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï ÜïU }¢é¶ }¢ï´ x¢Ú}¢ à¢èࢢ Ç¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ J Á¢¢ï }¢¢æS¢ ¶¢²ï ã¢ï¼ï ãñ´ ©ÝÜïU }¢é¶ }¢ï´ Á¢H¼¢ ÜU¢ï²H¢ Ç¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ ¼Úã Á¢è± ÜïU ÜU}¢¢üÝéS¢¢Ú {}¢üÚ¢Á¢ ÎæÇçÝçp¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ J

Hï¶ Îï¶ÜUÚ çÜUS¢è ÜU¢ï 10 ÜéæUÇ }¢ï´ Ç¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ çÜUS¢è ÜU¢ï ÐÓ¢¢S¢ ÜéæUÇ }¢ï´ ¼¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï 100 ÜéæUÇ }¢ï´ Ç¢H¢ Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ ¼Úã À H¢¶ Ó¢¢ñÚ¢S¢è ãÁ¢¢Ú ÜéæUÇ ãñ´ J §S¢ ¼Úã ¥Ýæ¼ Îé:¶¢ï }¢ï´ S¢ï }¢éQU ã¢ïÝï ÜïU çH²ï §S¢è Á¢‹}¢ }¢ï´ |¢x¢¢±Ý ÜïU çS¢±¢² ¥‹² Ð΢‰¢ü }¢ï´ ±¢S¢Ý¢ Ý ã¢ï ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ²¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU }¢ï´ ãè ©œ¢}¢ ç±Ó¢¢Ú ¥¢±ï ¼¢ï çÝçp¼ ãè ©ÐÚ¢ïQU ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ Á¢¢Ý¢ Ýãè´ ÐÇïx¢¢ J |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü S¢éÝï, ݱ{¢ |¢çQU ÜUÚï, ÜéUS¢æx¢ ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚï, |¢x¢±yТڢ²‡¢ ã¢ïÜUÚ çÝy²-çÝÚ‹¼Ú ©‹ãè }¢ï´ ¥¢y}¢S¢¢¼ì ã¢ï Á¢¢² ¼¢ï çÝçp¼ ãè ±ã S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú S¢ï ¼Ú Á¢¢²ïx¢¢ J S¢é¿¢ |¢QU |¢x¢±¢Ý S¢ï S¢}Ï¢ç‹{¼ S¢|¢è ±¢¼¢ï ÜU¢ï Nβ }¢ï´ ©¼¢ÚÜUÚ ÎëÉ S¢æÜUËÐ ÜUÚÜïU, ¥ãæÜU¢Ú ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚ Ðí|¢é ÜUè Ðí¢ç# }¢ï´ §S¢ }¢Ýéc² à¢ÚèÚ ÜUè S¢¢‰¢üÜU¼¢ ÜUÚHï J

Ð.Ðê. Ï¢Çï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï ±æ...Î....Ý... Ð.Ðê. ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è »H.». }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð{¢Úï ©S¢ S¢}¢² ÜUè S¼éç¼ ..... ±æÎé Ï¢ÇGï }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢, »H.». }¢æçÎÚ Ð{¢²¢ü Àï ¥¢Á¢ J ÎéHü|¢ Îà¢üÝï }¢ã¢Îé:¶ Á¢¢², Á¢ïÝï ÐêÁ¢ï Ðí|¢éÁ¢è ÐêÁ¢¢² J ÐÚ}¢x¢¢Îè ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±, S¢Î¢ ¥¢Ðï ÜUÚè Á¢ïÝè S¢ï±, Ús¢ S¢Î¢² ÐíS¢ó¢ }¢Ý, Á¢¢ï§Ýï Ú¢Á¢è ¥¢çŸ¢¼ Á¢Ý J }¢{éÚè ±ÚS¢ï }¢é¶ ±¢‡¢è, ç±Ó¢Ú¢ï S¢Î¢ ©}¢æx¢ ¥¢‡¢è J Ð鋲 Ðê±üÝ¢ Ðíx¢Åï Á¢ïÝ¢, çÎò |¢¢± S¢Î¢ Úãï ¼ïÝ¢ J Á¢x¢ }¢¢ ç±Ó¢²¢ü x¢¢¡±¢ï x¢¢¡±, ÜU²¢ü ¼è‰¢üÿ¢ï~¢ Æ¢}¢ïÆ¢}¢ J ²¿¢ ©yS¢±¢ï ÜUÚï Àï ¥¢Á¢, ÈUÚï ÎïࢠÐÚÎïࢠ}¢ã¢Ú¢Á¢ J }¢¢ïÅè }¢çã}¢¢ »±¢ï ãéæ Á¢¢‡¢è, }¢¢Úè S¢éÈUH ÜUL Àé ±¢‡¢è J Å¢û²¢ Á¢ïÝï ¥¿¢¢Ý ¥Ý¢çÎ, ç±Ú¢Á¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ x¢¢çÎ J }¢Ý‰¢è à¢Ú‡¢éæ à¢éh |¢¢±ï, ¥æ¼ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ çS¢{¢±ï J 㢉¢ ¥¢Ã²éæ Àï »±éæ ¥¢Å¢féæ, Ýçã }¢fï » ¶ÚÓ¢ï Ý¢‡¢éæ J Ú¢Á¢ï Ú¢ï}¢ Ú¢ï}¢ Ÿ¢èÁ¢è ÐíÜU¢à¢, S¢Î¢ Ÿ¢èÁ¢è ¼‡¢¢ï Á¢ï}¢¢ ±¢S¢ J Á¢Ý Á¢¢‡¢¢ï }¢çã}¢¢ ©}¢æx¢ï, ÜUs¢ï }¢ç¼ Ðí}¢¢‡¢ï ÐíS¢æx¢ï J Ÿ¢èÁ¢è }¢êÚç¼ }¢Ý ©Ú ÚãÁ¢¢ï, }¢¢æx¢é ¼±±¢S¢ ¥¢çࢯ ÎïÁ¢¢ï J Ýïã ݱH¢ï çݼ çݼ ‰¢¢², Ðí|¢é S¢¢‰¢ï ÎëÉ Ðíèç¼ Ï¢æ{¢² J Ÿ¢èãçÚ S¢ê¼ ÜU¢ïà¢-¼ïÁ¢-Îï±, Ó¢Ú‡¢¢ÝéÚ¢x¢è S¢ï±ÜU Ú¢}¢ }¢éQU J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 07


Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥}¢ë¼±¢‡¢è (S¢èÇÝè ¥¢ïÜUHï‹Ç) S¢æÜUHÝ : x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü ±è. S¢è¼¢ÐÚ¢ (ãèÚ¢±¢Çè-Ï¢¢ÐêÝx¢Ú) S¢ã²¢ïx¢ : Т¯üÎ Ÿ¢è ÜUÝé|¢x¢¼ x¢éL Т¯üÎ ±ÝÚ¢Á¢ |¢x¢¼

|¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Üï U S¢}¢² }¢ï´ ТæÓ¢S¢¢ñ ÐÚ}¢ãæS¢ ‰¢ï J Á¢¢ï S¢|¢è ç±m¢Ý, ÜUH¢ÜéUà¢H, ¥ÓÀï ±QU¢, ¼‰¢¢ S¢}Ðê ‡ ¢ü »ï E ²ü S¢ï S¢}Ðó¢ ‰¢ï J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý Ðí ‰ ¢}¢±¢Ú »ÜU Ðí²¢ïx¢ çÜU²ï J Ï¢ír¢Ó¢¢Úè ±¢S¢éÎﱢ݋Π±‡¢èü ÜU¢ï ¥ÐÝè x¢gè ÐÚ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï J ²ã Ðí²¢ïx¢ »ÜU ΢ï çÎÝ ¼ÜU ãè Ó¢H¢ J H}Ï¢¢ Ýãè´ Ó¢H¢ J ÎêS¢Úï S¢æ¼ |¢è ©S¢è ÜU¢ïçÅ ÜïU ‰¢ï §S¢çH²ï çÜUS¢è ÜU¢ï ¥ÓÀ¢ Ýãè´ Hx¢¢ J ±‡¢èü ÜU¢ï |¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢ï §¼Ý¢ S¢}}¢¢Ý ÜUÚ±¢Ý¢, ¥ÐÝè x¢gè ÐÚ Ï¢ñƢݢ »ÜU Ï¢¢ïÛ¢ Á¢ñS¢¢ Hx¢Ýï Hx¢¢ J ¥Ï¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ú¢ïÝï Hx¢ï, }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ²ã |¢¢Ú ã}¢S¢ï ɢﲢ Ýãè´ Á¢¢²ïx¢¢, ã}¢ ¼¢ï y²¢x¢è ãñ J Ï¢¢Î }¢ï´ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ¥ÐÝï ΢ïÝ¢ï |¢¢§ü²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢éH¢²ï J S¢æ¼-|¢QU¢ï´ ÜUè |¢Úè Ï¢ÇGè S¢|¢¢ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ΢ïÝ¢ï |¢¢§ü²¢ï´ S¢ï ÜU㢠çÜU ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï ¥ÐÝï »ÜU-»ÜU Ðé~¢ ã}¢ï´ ÎèçÁ¢²ï J Á¢¢ï Ðé~¢ ²¢ïx² ã¢ï S±²æ Ýèç¼ }¢ï´ Úãï ¥¢ñÚ ã}¢¢Úè x¢gè ÐÚ Ï¢ñÆÜUÚ ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜU¢ï |¢è {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¢ S¢ÜïU J S±²æ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè §ÓÀ¢ S¢ï ΢ïÝ¢ï |¢¢§ü²¢ï´ Ýï »ÜU »ÜU Ðé~¢ Îï çβ¢ J ±ï΢ïQU ç±ç{S¢ï ΢ïÝ¢ï´ ÜU¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï Îœ¢ÜU Ðé~¢ çH²¢, çÁ¢S¢}¢ï´ Ï¢ÇGï |¢¢§ü ÜïU Ðé~¢ ÜU¢ï ¥}¢Î¢±¢Î x¢gè ÜU¢ ¥¢Ó¢¢²ü Ϣݢ²¢ ¼‰¢¢ À¢ïÅï |¢¢§ü ÜïU Ðé~¢ ÜU¢ï ±Ç¼¢H ÜUè x¢gè ÜU¢ ¥¢Ó¢¢²ü Ϣݢ²¢ J §S¢ ¼Úã }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï S±²æ {}¢ü Îï± ÜïU ÜéUH }¢ï´ S¢ï ¥¢Ó¢¢²ü ÐÎ ÐÚ S‰¢¢ÐÝ¢ ÜUè ‰¢è J ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜUè x¢gè ÜïU ¥¢Ó¢¢²ü ÐÚæÐÚ¢ }¢ï´ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï »ÜU ²éçÝÜU çS¢SÅ}¢ Ϣݢ²¢ ãñ

J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜïU ¥¢Ó¢¢²ü ç±±¢çã¼ ã¢ï´ ¼‰¢¢ ©‹ãè´ ÜïU Ðé~¢ ÐÚ}ÐÚ¢ ÜïU ¥¢Ó¢¢²ü ã¢ï´ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ¥¢Ó¢¢²ü ÜïU Ï¢ãé¼ S¢¢Úï {}¢ü ÜïU çݲ}¢ Ï¢¼¢²ï ãñ´ J ¥¢Ó¢¢²ü ÜU¢ï çÜUS¢è ›è ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢¼ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ ã¢ï¼¢ ¥¢ñÚ SÐà¢ü ÜUÚÝ¢ ¼¢ï ¥y²æ¼ ±<Á¢¼ ãñ J ¥¢Ó¢¢²ü ÜUè Á¢¢ï ÐÕè ã¢ï ±ï´ ãè S¢æÐí΢² ÜUè ¥¢çŸ¢¼ }¢çãH¢ ±x¢ü ÜUè x¢éL ã¢ï¼è ãñ J ±ï ãè }¢çãH¢ ±x¢ü ÜU¢ï }¢æ~¢ Îèÿ¢¢ Îï S¢ÜU¼è ãñ »ïS¢¢ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢ÝÚ¢²‡¢Ýï ¥¢¿¢¢ çβ¢ ãñ J ©S¢è S¢}¢² S¢ï ²ã ÐÚæÐÚ¢ Ðí¢Úæ|¢ ãé§ü ¥¢ñÚ ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ Ó¢H Úãè ãñ J Ÿ¢èãçÚ m¢Ú¢ çÝçp¼ çÜU²ï x¢²ï Î¢ï ¥¢Ó¢¢²ü ÜïU }¢éw² ÜU¼üò ãñ´ J }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ¼‰¢¢ S¢æ¼ Îèÿ¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ê<¼ ÜUè Ðíç¼D¢ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ ¼‰¢¢ S¢æ¼ Îèÿ¢¢ ÎïÜUÚ x¢éL }¢æ~¢ Îï¼ï ãñ ±ã S¢æÐí΢² }¢ï´ }¢¢‹² çx¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J }¢ê<¼ |¢è ÐêÁ¢Ýè² ã¢ï¼è ãñ ¥‹²‰¢¢ Ýãè´ J Ï¢ãé¼ S¢}¢² Ðê±ü »ÜUÏ¢¢Ú ࢢÚÁ¢¢ã ÎéÏ¢§ü x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ S¢}¢² çݲ}¢ Ï¢ãé¼ ÜU}¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ, ©Ý çÎÝ¢ï Ï¢ãé¼ ÜUÇGÜU çݲ}¢ ‰¢¢ J ã}¢¢Úï S¢¢‰¢ ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè }¢ê<¼ ‰¢è J »ïS¢è }¢ê<¼ S¢¢‰¢ HïÁ¢¢Ýï ÜïU çH²ï çݯï{‰¢¢ J Ó¢ïôÜUx¢ ÜïU S¢}¢² ¥ç{ÜU¢çÚ²¢ï´ Ýï Ú¢ïÜU¢ J }¢ê<¼ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ±ï S¢Ï¢ ÜUãÝï Hx¢ï, ²ï ÜU¢ñÝ ãñ ? S¢¢‰¢ Ýãè´ HïÁ¢¢ S¢ÜU¼ï ? »ÜU ÿ¢‡¢ ¼¢ï }¢Ý }¢ï´ »ïS¢¢ ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ çÜU ²çÎ ²ï }¢ê<¼ ÜU¢ï HïÁ¢¢Ýï S¢ï Ú¢ïÜïU´x¢ï ¼¢ï ã}¢ ²ãè´ S¢ï ±¢ÐS¢ H¢ñÅ Á¢¢²ï´x¢ï J ÐÚæ¼é ÎêS¢Úï ÿ¢‡¢ ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ ¥¢ñÚ }¢ñÝï ÜU㢠²ï }¢ïÚï ΢΢ ãñ, ±ï }¢ê<¼ ÜU¢ï Îï¶ï ¥¢ñÚ }¢ïÚè ¼ÚÈU Îï¶ÜUÚ ÜUãï çÜU “¥ÓÀ¢ HïÁ¢¢§²ï J” ¥¢Ó¢¢²ü ÜïU }¢éw² ΢ï ÜU¢²ü ãñ J (1) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÜUÚÝ¢, (2) S¢æ¼ Îèÿ¢¢ ÎïÝ¢ ¼‰¢¢ x¢éL}¢æ~¢ ÎïÝ¢ J çÁ¢Ý }¢ê<¼ ÜUè Ðíç¼D¢ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ ±ãè }¢ê<¼ S¢æÐí΢² }¢ï´ }¢¢‹² S¢}¢Û¢è Á¢¢¼è ãñ J ±ãè ÐêÁ¢¢ ÜïU ²¢ïx² ãñ J §S¢è ¼Úã ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è çÁ¢ÝS¢‹¼¢ï ÜU¢ï Îèÿ¢¢ çβï ã¢ï´ ¼‰¢¢ x¢ëãS‰¢ ÜU¢ï x¢éL }¢æ~¢ çβï ã¢ï ©S¢è S¢æ¼ ãçÚ|¢QU ÜU¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ¥¢çŸ¢¼ ÜU㢠ãñ J ¥¢Ó¢¢²ü m¢Ú¢ Îèÿ¢¢ Ðí¢# S¢¢{é ãè S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜïU S¢¢{é ãñ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 08


S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜU§ü H¢ïx¢¢ï S¢ï ÜUã¼ï ‰¢ï çÜU, }¢ë¼ ÜU¢ï Á¢è±è¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU§ü Ï¢¢Ú }¢ÚÁ¢è }¢ï´ ¥¢²ï ¼¢ï }¢ë¼ ÜU¢ï |¢è Á¢è±è¼ ÜUÚ Îï¼ï ‰¢ï J v²¢ï´çÜU |¢x¢±¢Ý ã¢ïÝï ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ±ï S±²æ ãè ¥S¢}¢‰¢ü ‰¢ï J ÐÚæ¼é ²ã |¢è ÜUã¼ï ‰¢ï çÜU }¢Ýéc² ÜU¢ï Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú }¢ÚÝ¢ Ý¢ ÐÇGï »ïS¢¢ Á¢è±Ý çÁ¢±è¼ ÜUÚÝï ÜUè ÜUH¢ ã}¢ï´ ¥¢¼è ãñ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ±ã }¢¢x¢ü çζ¢²¢ ãñ J Ðíy²ïÜU {}¢üx¢í扢, S¢¼ìࢢ›¢ï ÜïU S¢¢ÚS±LÐ S¢¢Úè Ï¢¢¼ï }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ çH¶è ãñ J çÜUS¢è |¢è {}¢ü ²¢ S¢}Ðí΢² ÜïU ¥¢çŸ¢¼ }¢Ýéc² ²çÎ §S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ÜUÚï ¼¢ï ©S¢ï ²ã Ðí¼è¼ ã¢ïx¢¢ ÜUè ²ã ¼¢ï ã}¢¢Úï {}¢ü ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J çRUpÝ {}¢ü ÜïU ¥Ýé²¢²è ÜU¢ï Hx¢ïx¢¢ çÜU 10 ±¢¡ çݲ}¢ ¼¢ï ã}¢¢Úï {}¢ü }¢ï´ |¢è ãñ J Ú¢ïÁ¢ Ï¢Ú¢ïÁ¢ çÜUS¢ ÐíÜU¢Ú Á¢è±Ý ò¼è¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» ©S¢ÜUè Day to Day ÜUH¢ {}¢ü ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ à¢è¶¢§ü ãñ J ©Î¢ãÚ‡¢ S±LÐ }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï çH¶¢ ãñ çÜU ¥¢² S¢ï ¥ç{ÜU ¶Ó¢ü Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÁ¢S¢S¢ï }¢Ýéc² ÜïU Á¢è±Ý }¢ï´ Ï¢ÇG¢ Îé:¶ ¥¢Ýï ÐÚ ²ã ¥¢¿¢¢ }¢ãy±Ðꇢü ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý m¢Ú¢ çH綼 »ÜU çà¢ÿ¢¢Ð~¢è S¢Ú}¢¢ËÜU}¢ Ýï ©S¢ S¢}¢² |¢è çÏ¢íÅèࢠx¢±Ýü}¢ï‹Å ÜU¢ï |¢ïÅ S±LÐ ÐíÎ¢Ý ÜUè J ©S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï ¥¢Á¢ |¢è çÏ¢íÅèࢠ}²éçÛ¢²}¢ ¥¢ïvS¢ÈUÇü ²éçݱS¢èüÅè }¢ï´ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J Ï¢¢ï‹Ç çH¶ÜUÚ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢Î }¢æçÎ򢕫 }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Îà¢üÝ ãï¼é HïÁ¢¢Ýï çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¼‰¢¢ S¢æÐꇢü çS¢v²¢ïçÚÅè ÜïU S¢¢‰¢ J ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï S¢éÚçÿ¢¼ Ú¶Ýï ãï¼é çÜUS¢è ÜU¢ï SÐà¢ü Ýãè ÜUÚÝï çβ¢ Á¢¢¼¢ J §¼Ýè ¥ç{ÜU çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï }¢ãy± çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ÜéUÀ ±¯¢ïü ÐãHï ã}¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝï ÜUè §ÓÀ¢ S¢ï ±ã¢æ x¢²ï ¼¢ï ã}¢ï SÐà¢ü ãè Ýãè ÜUÚÝï çβ¢ J Á¢Ï¢ S¢æ¼¢ïÝï ÜU㢠çÜU ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è çÁ¢‹ã¢ïÝï çH¶è ãñ ±ï ©ÝÜUè Ànè ÐïÉè ÜïU Ðé~¢ ãñ J ²ã S¢éÝÜUÚ ©‹ã¢ïÝï SÐà¢ü ÜUÚÝï çβ¢ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Ðíy²ïÜU S¢æÐí΢² ÜïU ¥¢çŸ¢¼¢ï ÜïU çH» ©Ð²¢ïx¢è ãñ J ÐÚæ¼é ©S¢è S¢æÐí΢² }¢ï´ ÚãÜUÚ ÜU‹±Åü ãé» çϢݢ, S¢|¢è ¥ÐÝ¢ {}¢ü S¢æÐꇢü LÐ S¢ï }¢¢Ýï, ±ãè´ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ãï¼é ãñ J »ÜU ¥æx¢íïÁ¢ ¥ç{ÜU¢ÚèÝï }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢ï ÜU㢠‰¢¢ çÜU,

ã}¢ §¼Ýï çS¢Ð¢ãè Ú¶¼ï ãñ´ J ±¢ï |¢è ¥|¢è ã}¢¢Úï ¥¢ïÇüÚ »ÜU S¢¢‰¢ Ýãè }¢¢Ý S¢ÜU¼ï ¼¢ï ¥¢Ð ¥ÐÝï §¼Ýè Ï¢ÇGè S¢æw²¢ ÜïU ¥¢çŸ¢¼¢ï ÜU¢ï ¼‰¢¢ ¥¢ÐÜïU S¢¢‰¢ |¢í}¢‡¢ ÜUÚÝï ±¢Hï y²¢x¢è-x¢ëãè ¼‰¢¢ Í¢¢ïÇS¢±¢Ú ã牢²¢Ú{¢Úè Т¯ü΢ï ÜU¢ï ÜñUS¢ï }¢ï‹Åï§Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠²ã ÐíÔÝ ã}¢¢Úï ¥¢çŸ¢¼¢ï S¢ï ãè ÐêçÀ²ï J ¼Ï¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÜïU »ÜU ÜU¢Æè ÎÚÏ¢¢Ú Í¢¢ïÇS¢±¢Ú Т¯üÎÝï ©S¢ ¥ç{ÜU¢Úè S¢ï ÜU㢠çÜU ¥¢ÐÜïU Á¢¢ï çS¢Ð¢ãè ãñ ©S¢è ÐíÜU¢Ú ã}¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU çS¢Ð¢ãè ãñ J ã}¢ çϢݢ Ðx¢¢Ú çH²ï ãè ©ÝÜïU S¢¢‰¢ |¢í}¢‡¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ²çÎ ²éh ã¢ï Á¢¢²ï ¼¢ï ã}¢ ã}¢¢Úï |¢x¢±¢Ý ÜïU çH» Á¢¢Ý |¢è Îï S¢ÜU¼ï ãñ´ J ©‹ã¢ï´Ýï ã}¢ï´ çà¢ÿ¢¢ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï Á¢è±Ý ò¼è¼ ÜUÚÝï çÜU ÜUH¢ çࢶ¢§ü ãñ J òS¢Ý }¢éQU çÜU²¢ ãñ J ²ã ã}¢ S¢|¢è ÜU¢ ±ï¼Ý ãñ J ©œ¢Ú S¢éÝÜUÚ ¥ç{ÜU¢Úè ¥¢p²ü ã¢ï x¢²¢ çÜU ²éh ã¢ï Á¢¢²ï ¼¢ï }¢ïÚ¢ HàÜUÚ ã¢ïÝï ÐÚ |¢è §Ý Í¢éÇGS¢±¢Ú çS¢Ð¢ã襢ïæ ÜU¢ï Ýãè Á¢è¼ Т²ïx¢ï´ J

¥ÐÝï ¥¢x¢¢}¢è ©yS¢±

¥¢çEÝ à¢évH-2 ¼¢. 17-10-12 Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ ТŢïyS¢± J ¥¢çEÝ à¢évH-10 ¼¢. 24-10-12 Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ 40 ±¢¡ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ S¢}Ðó¢ ã¢ïx¢¢ J ¥¢çEÝ ÜëUc‡¢-2 ¼¢. 31-10-12 Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢±H¢ ÜU¢ ТŢïyS¢± J

ÎèТïyS¢± ÜU¢²üRU}¢

{ݼïÚࢠ: ¥¢S¢¢ï ÜëUc‡¢-12 Úç±±¢Ú ¼¢. 11-112012 J ÜU¢HèÓ¢¼éÎüà¢è : ¥¢çEÝ ÜëUc‡¢-13 S¢¢ï}¢±¢Ú ¼¢. 1211-2012 ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ࢢ}¢ 6-30 Ï¢Á¢ï J çα¢Hè : ¥¢çEÝ ÜëUc‡¢-14/30 }¢æx¢H±¢Ú ¼¢. 1311-2012 ࢢÚ΢ÐêÁ¢Ý-Ó¢¢ïÐÇ¢ ÐêÁ¢Ý ࢢ}¢ 5-15 Ï¢Á¢ï J Ýê¼Ý±¯ü : ÜU¢<¼ÜU à¢évH-1 Ï¢é{±¢Ú ¼¢. 14-112012 ¥ó¢ÜêUÅÎà¢üÝ }¢æx¢H¢ ¥¢Ú¼è S¢éÏ¢ã : 5-00 Ï¢Á¢ï Ÿ¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è S¢éÏ¢ã : 6-30 Ï¢Á¢ï Ú¢Á¢|¢¢ïx¢ ¥¢Ú¼è S¢éÏ¢ã : 12-00 Ï¢Á¢ï ¥ó¢ÜêUÅ Îà¢üÝ Î¢ïÐãÚ : 12-00 S¢ï 3-30 Ï¢Á¢ï ¼ÜU

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 09


²ã Ï¢¢¼ ¥¢ÐÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜUè ãñ - ¥¼éH Ï¢è. Т豢H¢ (}¢ï}¢Ýx¢Ú-¥}¢Î¢±¢Î)

Ð퉢}¢ ¼¢ï {}¢ü }¢ï´ ÚãÝ¢ ÎêS¢Úï |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LÐ ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ ÜUÚÝè, ¼èS¢Úï |¢x¢±¢Ý ÜïU ¥±¼¢Ú Ó¢çÚ~¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUè¼üÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ñ‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ý¢}¢ ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ ²ï Ó¢¢Ú ±¢¼ ãè Á¢è±Ý }¢ï´ ÜU˲¢‡¢ÜU¢ÚÜU ãñ J {}¢ü }¢ï´ ÚãÝ¢ ÜUÏ¢ ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ - Á¢¢ï ÐÚ}¢ãæS¢ ã¢ï´, Ï¢ír¢Ó¢¢Úè ã¢ï´, ±ï çݲ}¢¢ÝéS¢¢Ú Ï¢ír¢Ó¢²¢üçÎÜU ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¼ï ã¢ï´ ¼¢ï ©S¢ï {}¢ü }¢ï´ ÚãÝ¢ ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J Á¢¢ï 盲¢æ ãñ ±ï ÜUãï ãé²ï çݲ}¢¢ÝéS¢¢Ú ¥ÐÝï {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜUÚï´ ¼¢ï ©S¢ï {}¢ü ТHÝ ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J §S¢è ¼Úã S¢yS¢æx¢è x¢ëãS‰¢ Ï¢¼¢²ï x¢²ï çݲ}¢ }¢ï´ Úã¼ï ãé²ï ¥ÐÝè }¢¢æ, Ï¢ãÝ, Ðé~¢è ÜïU, S¢¢‰¢ »ÜU¢‹¼ }¢ï´ Ý Ï¢ñÆï´ ¼‰¢¢ ©S¢ÜUè ¼ÚÈU ÎëçC ÜUÚÜïU Ý Îï¶ï ¼¢ï ©S¢ï {}¢ü ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J Ó¢¢ãï Á¢ñS¢¢ |¢è S¢}¢¢ç{çÝD ã¢ï ¥‰¢±¢ ç±Ó¢¢Ú±¢Ý ã¢ï ²çÎ ±ã 盲¢ï´ ÜïU ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ÚãÝï Hx¢ï ¼¢ï ©S¢ÜU¢ {}¢ü Úã Ýãè S¢ÜU¼¢ J §S¢è ¼Úã ÜUè¼Ýè |¢è {}¢ü }¢ï´ ÚãÝï ±¢Hè ›è ã¢ï ÐéL¯ ÜïU S¢ã±¢S¢ S¢ï ©S¢ÜU¢ |¢è {}¢ü Ýãè´ Úãïx¢¢ J §S¢çH²ï ¥ÐÝï ¥ÐÝï {}¢ü }¢ï´ ÚãÝ¢ ãè S¢|¢è ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ S¢êÓ¢ÜU ãñ J ã}¢ï´ Á¢¢ï S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S±LÐ ç}¢H¢ ãñ ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ¼‰¢¢ ©S¢è ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï . §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ó¢çÚ~¢ x¢¢Ý¢, S¢éÝÝ¢, S}¢Ú‡¢ÜUÚÝ¢ Ðí|¢é ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜU¢ S¢éx¢}¢ }¢¢x¢ü ãñ J Ÿ¢èãçÚ Ýï ¥¢y}¢¿¢¢Ý ÜUè ±¢¼ ±¢Úæ±¢Ú ÜUè ãñ J ÐÚæ¼é ©S¢S¢ï ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ã¢ïx¢¢ »ïS¢¢ ÜU|¢è Ýãè´ }¢¢ÝÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ²çÎ ¥¢y}¢¢ ÜU¢ï à¢ÚèÚ S¢ï ¥Hx¢ }¢¢Ý Hï ¼¢ï à¢ÚèÚ ÜU¢ }¢¢ïã Ýãè´ Úã Á¢¢²ïx¢¢ J §S¢è ¼Úã à¢ÚèÚ ÜïU Á¢¢ï |¢è S¢}Ï¢‹{è ãñ ©ÝS¢ï |¢è Ðíè¼è Ýãè´ Úãïx¢è J §S¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ç±ÍÝ Ýãè´ ¥¢²ïx¢¢ J ÜïU±H ¥¢y}¢¿¢¢Ý S¢ï ÜU˲¢‡¢ ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ »ïS¢¢ ÜU|¢è Ýãè´ }¢¢ÝÝ¢, ¥¢y}¢Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥‹²‰¢¢ ¼é}¢Çè, Ï¢¢{ÜUÚ S¢}¢éÎí Ð¢Ú ÜUÚÝï ÜUè Ï¢¢¼ ã¢ïx¢è J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ó¢çÚ~¢ x¢¢Ý¢, S¢éÝÝ¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ ²ã ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ÜïU çH²ï S¢ÚH }¢¢x¢ü ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢ê<¼ ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢, |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢çÚ~¢ ÜU¢ï S¢éÝÝ¢ ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý

ÜïU Ý¢}¢ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè {}¢¢üÓ¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ÜUè S¢éx¢}¢¼¢ ÜU¢ ÐçÚÓ¢¢²ÜU ãñ J çÁ¢‹ãï |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² ã¢ï {}¢¢üÓ¢Ú‡¢ ÜïU S¢¢‰¢ ¼èÝ¢ï ©ÐÚ¢ïQU çݲ}¢ }¢ï´ Úã¼¢ ã¢ï ¼¢ï S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú S¢ï Ï¢ÇGè S¢ÚH¼¢ S¢ï Ð¢Ú ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J ¥Ýï ¥¢ ¼}¢ï S¢±ü À¢ï ¼ï }¢Ýï |¢x¢±¢Ý Á¢¢‡¢¢ï À¢ï ¼ï ¥}¢ï Á²¢æ Á²¢æ ©yS¢± S¢}¢ñ²¢ ÜU²¢ü ã¢ï² Ýï Á¢ï ÆïÜU¢‡¢ï ÐÚ}¢ãæS¢ Ï¢ír¢Ó¢¢Úè ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU S¢yS¢æx¢è Ï¢¢§ü-|¢¢§ü S¢±ïü |¢ïx¢¢ ‰¢²¢ ã¢ï² Ýï ¥}¢ï ÜUè¼üÝ x¢±Ú¢Ã²¢æ ã¢ï² Ýï ±¢¼¢ü ÜUÚè ã¢ï² Ýï ¥}¢¢Úè ÐêÁ¢¢ ‰¢§ü ã¢ï² ²ï ¥¢çÎÜUÝï ¥}¢¢Ú¢æ HèH¢ Ó¢çÚ~¢ ¼ïÝï ÜUãï±¢æ Ýï S¢¢æ|¢Ç±¢ Ýï ¼ïÝéæ }¢Ý}¢¢æ ôÓ¢¼±Ý ÜUÚ±éæ, ¥Ýï Á¢ïÝï »Ýéæ ¥‹¼ÜU¢Hï ôÓ¢¼±Ý Á¢¢ï ‰¢§ü ¥¢Ã²éæ ã¢ï² ¼¢ï ¼ïÝ¢ï Á¢è± |¢x¢±¢Ý Ý¢ {¢}¢ Ýï Á¢LÚ Ð¢}¢ï J }¢¢Åï »±¢æ Á¢ï ¥}¢¢Ú¢ S¢±ïü Ó¢çÚ~¢ çÜUÚ¢²¢ ¼‰¢¢ Ý¢}¢ S}¢Ú‡¢ ¼ï ÜU˲¢‡¢ ÜU¢Úè Àï - ¥Ýï ¼}¢¢Úï S¢±üÝï }¢¢Úï 籯ï ç±E¢S¢ Àï Ýï ãéæ ¼}¢Ýï Á¢ï±è ¼ï±è ¥±ÇGè ±¢¼ï Ӣɢ±è Ϊ¡ ¼¢ï Á¢ï}¢ S¢±ïüÝï ÜêU±¢æ }¢¢æ Ý¢¶è Ýï ªÐÚ ‰¢è Т‡¢¢ Ýè à¢èH¢ É¢æÜïU y²¢Úï ¼ïÝï ÝèÜUH±¢Ýè ¥¢à¢¢ Á¢ Ýãè´ J ¼ï}¢ ¼}¢ï Ї¢ }¢¢Ú¢ ±Ó¢ÝÝï ç±E¢S¢ï ÜUÚèÝï ¥±Çï }¢¢x¢ïü Ó¢Éè Á¢¢¥¢ï ¼ï ¼ï}¢¢æ }¢¢Læ à¢éæ S¢¢Læ ‰¢¢² ? }¢¢Åï “¥¢ ±¢¼¢ü ¼}¢¢Ú¢ ÜU˲¢‡¢Ýè Àï” ¼ï }¢ï´ ¼}¢Ýï ãï¼ï ÜUÚèÝï ÜUãè Àï ¼ï S¢¢Læ ¼}¢ï S¢±ïü ã±ï ¥¢±è Á¢ Úè¼ï S¢}¢Á¢èÝï ÎëÉЇ¢ï ±¼üÁ¢¢ï J” (x¢.}¢. 35) ÜU˲¢‡¢ ÜUè »ïS¢è S¢éx¢}¢ ±¢¼¢ü ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚÝï S¢}¢Û¢¢²¢ ãñ J §S¢çH²ï §{Ú-ª{Ú ÜUè ±¢¼ çÜU²ï ç±Ý¢ Ó¢¢Ú çݲ}¢ ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ J Ï¢ëçh S¢ï ÎêS¢Úï ¼ÜüU ç±¼ÜüU Ýãè´ ÜUÚÝ¢ J Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ó¢çÚ~¢¢ï´ ÜU¢ S¢Î¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ÜU¢ }¢¢x¢ü ¥y²æ¼ S¢éH|¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ J Ðç±~¢¼¢ ÜUè x¢¢ï´Î »ïS¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ ¥¢ÜUÚ Ðíy²ïÜU ¶æÇ }¢ï´ S¢æx¢íãè¼ Ÿ¢èãçÚ ÜïU çÎò SÐà¢ü ±¢Hè ¥Îì|¢é¼ ÐíS¢¢ÎèÜUè ±S¼é¥¢ïæ ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU Ðí|¢é ÜïU HèH¢ ÜïU Ó¢çÚ~¢¢ï´ ÜU¢ ©S¢ÜïU S¢¢‰¢ S¢}¢‹±² ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢S¢ï Nβ }¢ï´ ¥¢y²ç‹¼ÜU ࢢ狼 ÜU¢ ¥Ýé|¢± ã¢ïx¢¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ²ã }¢¢~¢ }²éçÁ¢²}¢ ãè Ýãè´ ãñ, ã}¢ S¢|¢è ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ S¢æx¢íã S‰¢¢Ý ãñ J S¢|¢è Î¢ï¯ ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¼‰¢¢ çÝ΢ïü¯|¢¢± ã¢ïÜUÚ Ÿ¢èãçÚ ÜïU §S¢ S¢æx¢íã¢H² ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜïU }¢¢x¢ü ÜU¢ï Ðíà¢S¼ ÜUÚï´ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 10


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢}¢² }¢ï´ ÜñUS¢ï ÜñUS¢ï ãçÚ|¢QU Úãï ã¢ï´x¢ï ? }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÜñUS¢è |¢ï´Å Îï¼ï Úãï ã¢ï´x¢ï ? ±ã S¢¢ÿ¢¢¼ì Îà¢üÝ ÜUÚ¢Ýï ±¢Hè ²ã çÎò}¢¢H¢ Ç¢ïÚ¢}¢ï´ x¢é‰¢è ãé§ü ãñ J S¢éÚ¼è Ç¢ïÚ¢ }¢ï´ À¢ïÅ¢À¢ïÅ¢ }¢ÝÜU¢ ϢݢÜUÚ ²ã }¢¢H¢ ¼ñ²¢Ú ÜUè x¢²è ãñ J »ïS¢ï 108 }¢ÝÜU¢ ÜUè ²ã }¢¢H¢ çÜUS¢è ãçÚ|¢QU Ýï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ¥Ðü‡¢ ÜUè ãñ J ©S¢ S¢}¢² ©S¢ï §S¢ {Ú¼è ÐÚ ãè ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ã饢 ã¢ïx¢¢ J ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU “Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢” ¯Çÿ¢Úè }¢æ~¢ ÜU¢ Á¢Ð ÜUÚÝï ÜïU çH²ï }¢¢H¢ ÜU¢ ©Ð²¢ïx¢ ÜUÚ¼ï ãñ - ¼¢ï §S¢ }¢¢H¢ ÜU¢ï Ϣݢ¼ï S¢}¢² ©S¢è ãçÚ |¢QU ÜïU }¢Ý }¢ï´ ¥¶æÇ ¯Çÿ¢Ú }¢æ~¢ÜU¢ Š²¢Ý Ú㢠ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ ÐÚ}¢ S¢é¶ »±æ ࢢ狼 ÜUè Ðí¢çŒ¼ ãé§ü ã¢ïx¢è J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±æࢠÐÚ}ÐÚ¢}¢ï´ S¢éÚçÿ¢¼ ²ã Ï¢ïÝ}¢êÝ }¢¢H¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ã¢ïH Ýæ. 1 }¢ï´ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J Á¢Ï¢ ¥¢Ð Îà¢üÝï ÜUÚÝï Á¢¢æ² ¼¢ï ¥Ó¢êÜU ©S¢ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚï´ J ©S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè »‹H¢Á¢ü ÜUÚÜïU }¢¢H¢ ÜUè ¼S¢±èÚ |¢è ±ã¢¡ ÐÚ Ú¶è x¢²è ãñ J ©S¢ }¢¢H¢ }¢ï´ x¢í‹‰¢è ÜU¢ S¢êÿ}¢¼¢ S¢ï Îà¢üÝ ÜUÚÝï S¢ï §S¢è ¼Úã {ñ²ü Ðê±üÜU S¢ï±¢ ÜUÚÝï ÜUè ¥‹² ÜU¢ï ÐíïÚ‡¢¢ ç}¢Hïx¢è J S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çH¶¢Ýï ÜïU çH» S¢æÐÜüU ÜUèçÁ¢» J }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 98795 49597, Ð.|¢. ÐÚ¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (΢S¢|¢¢§ü) Ï¢¢ÐéÝx¢Ú : 9925042686 www.swaminarayanmuseum.org/com

email:swaminarayanmuseum@gmail.com

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 11


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ |¢ïÅ - çS¢¼}Ï¢Ú-2012 LJ. 2,00,000/»ÜU S¢yS¢æx¢è Ï¢ãÝ LJ. 15,000/- }¢ãïà¢|¢¢§ü »S¢. ÐÅïH, H¢H¢ïÇ¢±¢H¢ LJ. 13,000/- S¢é{èÚ|¢¢§ü Ðè. ÐÅïH, Ï¢¢ÐéÝx¢Ú LJ. 11,101/- S¢ç±¼¢Ï¢ãÝ }¢Ýé|¢¢§ü ÐÅïH, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 11,000/- {èÚÁ¢|¢¢§ü ÜïU. ÐÅïH, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 10,000/- ÐêÝ}¢|¢¢§ü }¢x¢Ý|¢¢§ü ÐÅïH, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 10,000/- S¢éà¢èH¢Ï¢ãÝ Á¢¢Ýè, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 8,750/- Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ÜïUÚ¢§ü, x¢¢ïÇÐÚ LJ. 6,000/- »Ý. »Ó¢. Ðí{¢Ý¢Ýè, }¢éæÏ¢§ü LJ. 5,100/- ÜU¢æ ç ¼H¢H Á¢¢Î±|¢¢§ü S¢¢ï Ý è, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 5,101/- ÐÅïH ¥ç±Ó¢H ÜëUc‡¢ÜU¢‹¼, }¢‡¢èÝx¢Ú

LJ. 5,001/- ¥±S¢Ú ÈïUS¢Ý, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 5,001/- Á¢ïÚ¢}¢|¢¢§ü S¢è. ÜU¢Ý¢Ýè, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 5,000/- ¥.çÝ. }¢‡¢èÏ¢ãÝ }¢æx¢H΢S¢ ÐÅïH, ÝÚ¢ïÇ¢ LJ. 5,000/- S¢éà¢èH¢Ï¢ãÝ ç±c‡¢éÐíS¢¢Î Æ¢ÜUÚ, ¥¢ïɱ LJ. 5,000/- x¢æx¢¢Ï¢ãÝ Ï¢ïÓ¢Ú|¢¢§ü ÐÅïH, S¢¢Ï¢Ú}¢¼è LJ. 5,000/- ÐÅïH ãçÚ|¢¢§ü }¢¢{±H¢H, ±ïÁ¢HÐéÚ LJ. 5,000/- Ó¢ï ¼ ݢϢãÝ Á¢²æ ¼ è|¢¢§ü ç}¢›è, ¥}¢Î¢±¢Î LJ. 5,000/- S¢¢ïÝè ÚçS¢ÜU|¢¢§ü β¢HÁ¢è|¢¢§ü, ¥}¢Î¢±¢Î

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè Ý¢}¢¢±Hè (çS¢¼}Ï¢Ú-2012) ¼¢. 2-9

Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢çãH¢ }¢æ Ç H, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, {}¢¢S¢‡¢¢ ¼¢. 5-9 ÜéU. }¢¢ãè Ÿ¢èÁ¢è ÜïU ÐíS¢ó¢¢‰¢ïü, Ú¢‡¢èÐ ¼¢. 7-9 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢, H¢H¢ïÇ¢ ¼¢. 8-9 |¢è}¢Á¢è ÜUÚà¢Ý Á¢è‡¢¢, HæÇÝ ¼¢. 9-9 ÐêÁ¢¢Ï¢ãÝ Á¢è¼ï‹ÎíÜéU}¢¢Ú ÐÅïH ¼¢. 11-9 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢çãH¢ }¢æÇH, }¢ï}¢Ýx¢Ú ¼¢. 15-9 Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ¥æÏ¢¢H¢H ÐÅïH, ç±Ú¢ÅÝx¢Ú ¼¢. 15-9 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ²é±¼è

¼¢. 16-9 ¼¢. 16-9 ¼¢. 19-9 ¼¢. 23-9 ¼¢. 23-9 ¼¢. 23-9

}¢æÇH ÐæÓ¢}¢ ±¯ü çÝç}¢œ¢, Љ¢ü-¥¢ïSÅîïHè²¢ S¢éÝèH|¢¢§ü ÆPUÚ, Í¢Ýಢ}¢ ÜU¢Çü Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢çãH¢ }¢æÇH, S¢¢Ï¢Ú}¢¼è ÐèÝHÜéU}¢¢Ú Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü ÐÅïH, Ú¢‡¢èÐ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢çãH¢ }¢æÇH, ôã}¢¼Ýx¢Ú S¢é{¢ÜUÚ|¢¢§ü ç~¢±ïÎè, ¥}¢ïçÚÜU¢ ¥}¢Î¢±¢Î çS‰¢¼ Ï¢H¢ïH (|¢¢H) S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ J

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ã¢H Ýæ. 8 }¢ï´ çS‰¢¼ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ãçÚ|¢QU S±²æ ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´ J ²ã H¢|¢ ¥‹²~¢ ç}¢HÝ¢ ÜUçÆÝ ãñ J }¢¢~¢ 51000/- LJ. }¢ï´ » H¢|¢ ãçÚ|¢QU ÜU¢ï |¢è ç}¢H S¢ÜU¼¢ ãñ J ТæÓ¢ ãçÚ|¢QU »ÜU S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ ÜïU |¢è ²ã H¢|¢ Hï S¢ÜU¼ï ãñ´ J ¥‰¢±¢ ÜU¢ï§ü S¢yS¢æx¢ }¢æÇH |¢è ©ÐÚ¢ïQU {ÝÚ¢à¢è |¢ÚÜUÚ ²ã H¢|¢ Hï S¢ÜU¼¢ ãñ J §S¢S¢ï ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚ¢Ýï ±¢H¢ï´ ÜUè S¢æw²¢ çÎÝ Ðíç¼çÎÝ Ï¢É Úãè ãñ J ÜU|¢è ÜU|¢è ¼¢ï »ÜU ãè çÎÝ }¢ï´ ΢ï-¼èÝ ¥ç|¢¯ïÜU Ý¢ïÅ ÜUÚ±¢²ï ãñ´ J §S¢S¢ï ¥ç{ÜU Á¢¢ÝÜU¢Úè ãï¼é ÈU¢ïÝ m¢Ú¢ ²¢¡ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ðíy²ÿ¢ ¥¢ÜUÚ Á¢¢ÝÜU¢Úè ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 12


ôÓ¢¼Ý Ó¢Ú‡¢¢ô±Î Ó¢Ú‡¢¢Úô±Î ÜU¢ (ࢢ. ãçÚçÐí²Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) S¢}¢S¼ Îéçݲ¢ S¢é¶ ÜïU ÐèÀï |¢¢x¢¼è ãñ J çÜUS¢è ÜU¢ в¢ü² S¢é¶ ÜUè Ðí¢ç# Ýãè ã¢ï¼è J v²¢ï´çÜU ²‰¢¢‰¢ü S¢é¶ ÜU¢ м¢ çÜUS¢è ÜïU ТS¢ Ýãè´, ¼¢ï S¢|¢è Îé:¶è ã¢ï¼ï ãñ §S¢çH²ï ÜU㢠x¢²¢ ãñ çÜU, “Ú¢Á¢¢ |¢è Îé:網¢, ÚæÜU |¢è Îé網¢ {ݱ¢Ý Îé:¶è ç±ÜU¢Ú }¢ï´ çϢݢ ç±±ïÜU |¢ï¶ S¢Ï¢ Îé:網¢, S¢æ¼ S¢é¶è S¢æS¢¢Ú }¢ï.” S¢æS¢¢Ú }¢ï´ S¢|¢è Îé:¶è ãñ HïçÜUÝ çÁ¢S¢ï S¢é¶ ÜU¢ S¢ãè м¢ ç}¢H¢ ã¢ï ±ãè S¢é¶è ãé²ï ãñ J ¼¢ï Ó¢H¢ï ã}¢ ©‹ãè´ S¢ï ÐêÀ¼ï ãñ´ S¢é¶ ÜU¢ м¢ Ï¢¼¢²ï´ J S¢é¶è ãé» H¢ïx¢¢ïÝï §S¢ ÐíÜU¢Ú м¢ Ï¢¼¢²¢ ãñ S¢é¶ÐéÚ, ÝÚÐéÚ, Ý¢x¢ÐéÚ » ¼èÝ }¢ï S¢é¶ Ý¢ãè, S¢é¶ ãñ ãçÚ ÜïU Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ÜU¢ S¢æ¼Ý ÜïU }¢¢ãè J ¼¢ï ±¢S¼ç±ÜU м¢ ç}¢H¢Ýì “S¢é¶ ãñ ãçÚ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ }¢ï´ J” v²¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² ¥¢ÐÝï çÜU²¢ ãñ ? |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ ÜïU S¢¢ïHã çÓ¢‹ã¢ï´ ÜU¢ ôÓ¢¼Ý çÜU²¢ ãñ J ¼¢ï Ó¢H¢ï ÜUÚ¼ï ãñ |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢¢ïHã çÓ¢‹ã¢ï´ ÜU¢ ôÓ¢¼Ý J ©S¢}¢ï´ ÜñUS¢¢ Ðí|¢¢± ãñ, Ðí¼¢Ð ãñ ±ã Á¢¢ÝÜUÚ ¥¢Ÿ¢² ÜUÚÜïU S¢é¶ Ðí¢# ÜUÚ¼ï ãñ´ J Á¢± Úﶢ²ï´ Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¥æx¢êÆï ÜïU }¢êH }¢ï´ “Á¢±” ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï±¢Hï ÜU¢ï ¥ó¢ ç}¢H¼¢ ãñ J ¥¢y}¢¢-ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ ¿¢¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J Ï¢Á¢í : ΢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¥æx¢êÆï }¢ï´ “Á¢±” ÜU¢ çÓ¢‹ã ÜïU ÝèÓ¢ï ±Á¢í ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï ¥æ¼:à¢~¢é¥¢ïæ ÜU¢ï ݢࢠã¢ï¼¢ ãñ¢ J ±Á¢í çÁ¢¼Ýè à¢çQU Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ J §S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï ТÐLÐè бü¼ ÜU¢ ݢࢠã¢ï¼¢ ãñ J ©Š±üÚﶢ : ΢æ²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¥æx¢êÆï ¼‰¢¢ ª¡x¢çH²¢ï´ ÜïU Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ãñ J §S¢ Úﶢ ÜïU Š²¢Ý S¢ï ªŠ±üx¢¼è ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J Á¢¢}¢éÝ : ΢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU Á¢¢}¢éÝ ÜïU ¥¢ÜU¢Ú ÜïU çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ }¢Ý }¢¢ç²ÜU Ð΢‰¢¢ïZ S¢ï Ï¢¢ç{¼ Ýãè ã¢ï¼¢ J ÜïU¼é (Š±Á¢¢) : ΢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¼H±ï´ }¢ï´ ±Á¢í, Á¢¢}¢éÝ, ©Š±üÚﶢ ÜUè ΢²è ¥¢ïÚ Š±Á¢¢ ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý

S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

„æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢}¢LÐè S¢~¢é S¢ï ¼‰¢¢ }¢¢²èÜU S¢é¶ ÜïU ±¢S¢Ý¢ ÐÚ ç±Á¢² Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J ÜïU¼é (Š±Á¢¢) : ΢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¼H±ï´ }¢ï´ ±Á¢í, Á¢¢}¢éÝ, ©Š±üÚﶢ ÜUè ΢²è ¥¢ïÚ Š±Á¢¢ ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢}¢LÐè S¢~¢é }¢ï´ ¼‰¢¢ }¢¢²èÜU S¢é¶ ÜUè ±¢S¢Ý¢ ÐÚ ç±Á¢² Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J Ðk (ÜU}¢H) : “Š±Á¢¢” ÜïU çÓ¢‹ã ÜïU ΢²è ¥¢ïÚ Ðk ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï±¢Hï |¢QU S¢æS¢¢ÚLÐè S¢}¢éÎí S¢ï çÝHïüÐ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ J çÁ¢S¢ ÐíÜU¢Ú ÜU}¢H ÜU¢ ÐécÐ Á¢H ÜïU }¢Š² }¢ï´ Úã ÜUÚ |¢è Á¢H S¢ï ¥çHŒ¼ Úã¼¢ ãñ J ¥æÜéUࢠ: Ðk ÜïU çÓ¢‹ã ÜïU ÝèÓ¢ï ¥æÜéUࢠ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ï {¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ±¢Hï |¢QU }¢ÝLÐè ΢ï‹}¢œ¢ ¼¢²è ÐÚ |¢è ç±Á¢² Ðí¢# ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´ J ¥CÜU¢ï‡¢ : }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ΢²ï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ Ï¢ã¢Ú ÜUè ¼ÚÈU ²ã S±çS¼ÜU ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï´ ±¢Hï |¢QU ÜïU S¢|¢è Ð¢Ð¢ï´ ÜU¢ ݢࢠã¢ï¼¢ ãñ J ¼‰¢¢ }¢¢ïÿ¢ Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J §S¢ ÐíÜU¢Ú ΢²ï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ݱ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý, ©S¢ÜïU ôÓ¢¼Ý S¢ï ÈUH ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J ¥Ï¢ Ï¢¢²ï´ Ó¢Ú‡¢ ÜïU çÓ¢‹ã¢ï´ ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ÜUHࢠ: }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ï¢¢²ï´ Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ¥æx¢êÆï ÜïU ÝèÓ¢ï ÜUHà¢: ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï |¢QU }¢æçÎÚ ÜU¢ S¢±¢ïüÓÓ¢ S‰¢¢Ý çà¢¶Ú Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ J |¢QU ¥ÿ¢Ú{¢}¢ LÐè çà¢¶Ú Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ J ¥{üÓ¢‹Îí : Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ªŠ±üÚﶢ ÜUè Ï¢¢²è´ ¼ÚÈU ª<}¢²¢ï´ }¢ï´ ²ã çÓ¢‹ã ࢢïç|¢¼ ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï ±¢H¢ |¢QU S±²æ |¢çQU}¢¢x¢ü }¢ï´ ±ëçh Ðí¢# ÜUÚ ¥ÿ¢Ú{¢}¢ x¢}¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ J ò¢ï}¢ (¥¢ÜU¢à¢) : }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ¼Hé» }¢ï´ ¥{üÓ¢‹Îí ÜUè Ï¢¢²è ¥¢ïÚ ²ã çÓ¢‹ã ࢢïç|¢¼ ãñ J §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ Ðí¢# ÜUÚ ¥¢ÜU¢à¢ ÜïU S¢}¢¢Ý |¢QU çÝHïüÐè ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ¼‰¢¢ ¥ÿ¢Ú{¢}¢ Ðí¢#

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 13


ÜUÚ¼¢ ãñ J {Ýéc² : Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ©Š±üÚﶢ ÜUè Ï¢¢æ²è ¥¢ïÚ {Ýéc² ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ࢢï|¢¢²}¢¢Ý ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï |¢QU ÜU¢}¢¢çÎÜU à¢~¢é¥¢ï ÐÚ ç±Á¢² Ðí¢Œ¼ ÜUÚ¼¢ ãñ J x¢¢ïÐÎ : }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ {Ýéc² ÜïU Ï¢¢²è ¥¢ïÚ x¢¢ïô±Î (x¢¢² ÜïU Ó¢Ú‡¢ ÜUè ¶Úè) ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÓ¢‹ã ãñ J ©S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï |¢QU çÜUS¢è ÐçÚŸ¢}¢ ÜïU çϢݢ S¢æS¢¢ÚLÐè S¢}¢éÎí ÜU¢ï Ð¢Ú ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J ç~¢ÜU¢ï‡¢ : Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ ¼H±ï ÜïU ¥æÎÚ ÜUè ¥¢ïÚ §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï |¢QU ÜU¢ï §S¢ S¢æS¢¢Ú ÜïU ç~¢ç±{¼¢Ð S¢ï }¢éçQU Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ J ç~¢ç±{Îïã y²¢x¢ ÜUÚ Ï¢ír¢}¢² ã¢ïÜUÚ Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J }¢yS² (}¢èÝ) : Ï¢¢²ï Ó¢Ú‡¢ ÜïU Ï¢¢ãÚ ÜUè ¥¢ïÚ §S¢ çÓ¢‹ã ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï |¢QU ÜU¢ï ÜUÆ¢ïÚ S¢}¢² }¢ï´ |¢è çÝÇÚ¼¢ S¢ï Á¢è±Ý çݱ¢üã ÜUÚÝï ÜUè à¢çQU Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ J Îﶢ Ï¢¢Hç}¢~¢¢ï ! }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU çÓ¢‹ã¢ï ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï çÜU¼Ýè à¢çQU Ðí¢Œ¼ ã¢ï¼è ãñ J §Ý çÓ¢‹ã¢ï´ ÜU¢ï ²¢Î Ú¶Ýï ÜïU çH» Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï Ó¢ïC¢ ÜïU Ð΢ï ÜUè ÚӢݢ ÜUè ãñ J çÝcÜéUH¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï |¢è çÓ¢‹ã ôÓ¢¼¢}¢‡¢è }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢¢ïHã çÓ¢‹ã¢ï´ ÜU¢ ¥Îì|¢é¼ }¢çã}¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ãñ J • |¢QUÚÿ¢¢ (S¢¢{é Ÿ¢è Úæx¢Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) |¢x¢±¢Ý çÜUS¢ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ ? çÁ¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼ ¥¢çS¼ÜU |¢¢± ã¢ï J Á¢è± ΢ï ÐíÜU¢Ú ÜïU ã¢ï¼ï ãñ J (1) ¥¢çS¼ÜU (2) Ý¢çS¼ÜU J ¥¢çS¼ÜU ¥‰¢¢ü¼ì Ÿ¢h¢Hé, }¢é}¢éÿ¢é, Îñ±èÁ¢è± »ïS¢ï }¢é}¢éÿ¢éÁ¢è±¢ï ÜïU çH» |¢x¢±¢ÝÝï ¥ÐÝ¢ Ý¢}¢ “¥¢çS¼ÜU” ÐS¢æÎ çÜU²¢ J Á¢Ý}¢x¢æH Ý¢}¢¢±çH }¢ï´ “22 ±¢¡” Ý¢}¢ Ðí|¢é ÜU¢ “¥¢çS¼ÜU” ãñ J çÁ¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼ »ïS¢è Ÿ¢h¢ ã¢ï ¼¢ï ÐÚ}¢ïEÚ S¢Îñ± }¢ïÚè Úÿ¢¢ ÜUÚï J ¥¢çS¼ÜU ÜU¢ ¥‰¢ü ãñ S¢±ü~¢ |¢x¢±¢Ý J S¢Îñ± }¢ïÚè Úÿ¢¢ ÜUÚÝ¢ J »ïS¢è Ÿ¢h¢ ÜU¢ ¥‰¢ü ãè ¥¢çS¼ÜU ¥¢S¢çQU ã¢ï¼¢ ãñ J ¥ÐÝï ¥¢çŸ¢¼Á¢Ý¢ï ÜUè v²¢ |¢x¢±¢Ý Úÿ¢¢ Ýãè ÜUÚ¼ï ? ÜUÚ¼ï ãè ãñ ÐÚæ¼é ¥¿¢¢Ýè Á¢è± ²ã Ýãè S¢}¢Û¢ Т¼¢ J “|¢x¢±¢Ý ÜïU ¥¢çŸ¢¼ ÜU¢ Ðí|¢é Îé:¶ ¥¢S¢¢Ýè S¢ï ãÚ Hï¼ï ãñ J |¢QU¢ï ! ¥¢Ð |¢è »ïS¢è ÎëÉ Ÿ¢h¢ ڶݢ Ðí|¢é ¥¢ÐÜUè ¥¶æÇ Úÿ¢¢ ÜUÚï´x¢ï J

»ÜU S¢æ¼ ‰¢ï J ©ÝÜU¢ Ý¢}¢ ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢}¢è J S¢Îñ± |¢çQU |¢Á¢Ý ¥¢ÝæÎ }¢ï´ ¥H}¢S¼ Úã¼ï ‰¢ï J ©ÝÜU¢ Ý¢}¢ ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï Ú¶¢ ‰¢¢ J çÝ|¢ü² ã¢ïÜUÚ ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢, ÜU‰¢¢ ©ÐÎïࢠÎï¼ï Úã¼ï, §S¢ ÐíÜU¢Ú ¥Ðïÿ¢¢ S¢ï Úçã¼ ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢}¢è Úã¼ï ‰¢ï J ¥ç¼ ç±Ó¢Ú‡¢ S¢ï ¥Ýé|¢± |¢è Á²¢Î¢ ã饢 J ¥æÁ¢¢Ý Ú¢S¼¢ï´ ÐÚ ¥æÁ¢¢Ý }¢Ýéc²¢ï S¢ï ¥æÁ¢¢Ý Í¢¢ïÚ Á¢æx¢H }¢ï´ S¢|¢è ÐçÚçS‰¢ç¼²¢ïæ ÜU¢ S¢¢}¢Ý¢ çÜU²¢ J »ÜU S¢}¢² Í¢¢ïÚ Á¢æx¢H }¢ï´ S¢ï Á¢¢ Úãï ‰¢ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Îà¢üÝ ÜUÚÝï ãï¼é J x¢í¢}² ç±S¼¢Ú¢ï }¢ï´ S¢yS¢æx¢ ÜUÚ±¢ÜUÚ H¢ñÅ Úãï ‰¢ïJ ±ã¢¡ Á¢æx¢H }¢ï´ Ó¢¢Ú à¢ïÚ S¢¢}¢Ýï ç}¢HÜUÚ Îã¢ÇGÝï Hx¢ï J ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢}¢è x¢|¢Ú¢²ï Ýãè J çÝ|¢ü²¼¢ S¢ï à¢ïÚ ÜïU S¢¢}¢Ýï ¶ÇGï ã¢ï x¢²ï J }¢Ý }¢ï´ ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ çÜU Îïã ÜU¢ ¥æç¼}¢ S¢æSÜU¢Ú ã¢ïÜUÚ }¢^è }¢ï´ ç}¢H Á¢¢Ý¢ ©S¢S¢ï ¼¢ï ¥ÓÀ¢ ãñ çÜU Ó¢¢Ú Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ ÐïÅ |¢ÚÁ¢¢² J ¥¢ñÚ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU {¢}¢}¢ï´ Á¢¢Ýï ÜU¢ ¥±S¢Ú Ðí¢# ã¢ïx¢¢ J ÐÚæ¼é Ðí|¢é ¼¢ï S¢±ü~¢ ãñ J ÐÚæ¼é ÐÚ}¢ÜëUТHé |¢x¢±¢ÝÝï ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ çÜU }¢ïÚï S¢¢{é ÜU¢ï ²ã Ó¢¢Ú à¢ïÚ }¢¢Ú Îï´x¢ï ¼¢ï }¢éÛ¢ï β¢Hé ÜU¢ñÝ S¢}¢Û¢ïx¢¢ ? S¢æ¼ ÜïU Nβ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ãñ ¼¢ï v²¢ à¢ïÚ }¢ï´ Ýãè ã¢ï´x¢ï ? à¢ïÚ }¢ï´ |¢è Ðí|¢é ÜU¢ ¥¢±¢S¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý à¢ïÚ ÜUè }¢Ý¢ï±ë眢 Ï¢ÎH Îè à¢ïÚÝï ¼Ú¢Ð }¢¢ÚÝï ÜUè Á¢x¢ã ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜïU ÐñÚ¢ï }¢ï´ H¢ïÅÝï Hx¢¢ J ÐñÚ Ó¢¢ÅÝï Hx¢¢ J S±¢}¢èÝï ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢, ²ã ÐçÚ¼üÝ çÜUS¢ ÐíÜU¢Ú S¢æ|¢± ã饢 ? ©S¢ï Ï¢ÎHÝï ±¢Hï ÜU¢ñÝ ? S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý J Á¢Ï¢ ¥¶æÇ¢ÝæÎ S±¢}¢è x¢ÉÐéÚ }¢ï´ ¥¢²ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢‹}¢é¶ ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ S¢}¢S¼ ±¢¼¢ü ÜUè J Ðí|¢éÝï ÜUã¢, }¢ñ´ à¢ïÚ ÜïU |¢è¼¢ Ðí±ïࢠÜUÚ ¥¢ÐÜUè Úÿ¢¢ ÜUè J ¥¢Ð ÜU¢ Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü à¢ïÚ Ï¢ÝÜUÚ çÜU²ï J ÐçÚRU}¢¢ ÜUè J ÜU¢Ú‡¢ ¥¢Ð Á¢ñS¢ï Ÿ¢h¢Hé ¼‰¢¢ |¢çQU S¢ï S¢}¢ëh S¢æ¼ {‹² ãñ J ¥¢ÐÜUè Úÿ¢¢ ¼¢ï ã}¢ï´ ÜUÚÝè ãè ‰¢è J S¢ÁÁ¢Ý¢ï ! |¢x¢±¢Ý |¢QU ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï S¢Îñ± ¼yÐÚ ãñ´ J Á¢Ï¢-Á¢Ï¢ |¢QU ÜU¢ï ÜUC ¥¢¼¢ ãñ, |¢x¢±¢Ý |¢QU¢ï´ ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÝï ΢ñÇG ¥¢¼ï ãñ´ J β¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè¼üÝ }¢ï´ çH¶¼ï ãñ çÜU, Á¢ã¢¡ Á¢ã¢¡ |¢èÇ ÐÇG¼ |¢QUÝÜUéæ ¼ã¢¡ ¼ã¢¡ ã¢ï¼ S¢ã¢§ü ÚïJ β¢ÝæÎ ÜU¢ï Ý¢‰¢ β¢‡¢é |¢Á¢¢ï |¢¢± ©Ú |¢¢§ü Úï JJ §S¢èçH» çÜUS¢è |¢è ÐíÜU¢Ú ÜïU ÜUC }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÐÚ S¢ï ç±E¢S¢ Ýãè´ y²¢x¢Ý¢ Ó¢¢çã» J v²¢ï´çÜU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ý¢}¢ “¥¢çS¼ÜU” ÜU㢠x¢²¢ ãñ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 14


Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±üÓ¢Ý }¢ï´ S¢ï “S¢}¢Û¢Î¢Ú }¢Ýéc² Ï¢Ó¢Ýï ÜUè ©Ð¢² ÜUÚ¼¢ ãñ” (S¢æÜUHÝ : ÜU¢ïÅÜU ±¯¢ü-ÝűÚH¢H - Í¢¢ïÇ¢S¢Ú) »ÜU çÎÝ »ÜU }¢Ýéc² Á¢æx¢H }¢ï´ ÐñÎH Á¢¢ Ú㢠‰¢¢ J »ïS¢ï }¢ï´ ¥Ó¢¢ÝÜU ©S¢ÜïU ÐèÀï ôS¢ã ÐÇG¼¢ ãñ, Ï¢Ó¢Ýï ãï¼é ±ã }¢Ýéc² ΢ñÇG¼¢ ãñ J ΢ñÇG¼ï ΢ñÇG¼ï ±ã Ú¢S¼ï }¢ï´ »ÜU x¢a¢ Îﶼ¢ ãñ, ¼¢ï ¥¢x¢ï Á¢¢Ý¢ ¥à¢v² ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J }¢Ýéc² Ï¢Ó¢Ýï ÜïU çH²ï ¥¢x¢ï ÎëçC ÜUÚ¼¢ ãñ J ТS¢ }¢ï´ »ÜU ±ëÿ¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜUè ࢢ¶¢ ÐÜUÇ ÜUÚ }¢Ýéc² HÅÜU Á¢¢¼¢ ãñ J ©S¢è ࢢ¶¢ ÜïU ÝèÓ¢ï ¶¢§ü ‰¢è J ©ÐÚ ÎëçC ÜUè ¼¢ï Á¢¢Ý¢ çÜU ©S¢è ࢢ¶¢ ÜU¢ï S¢ÈïUÎ ¥¢ñÚ ÜU¢Hï ΢ï Ó¢êãï ÜU¢Å Úãï ãñ J ¼¢ï Á¢¢²ï ¼¢ï Á¢¢²ï ÜU㢡 ? Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ ÜU¢ï§ü ©Ð¢² ãè Ýãè ‰¢¢ J ࢢ¶¢ }¢ï »ÜU }¢{é ÜU¢ Àœ¢¢ ‰¢¢ J »ÜU }¢{éæ ÜUè Ï¢êæÎ çÁ¢|¢ ÐÚ çx¢Úè Á¢¢ï }¢èÆ¢ S±¢Î ç}¢H¢ J »ÜU ÿ¢‡¢ ÜïU çH» }¢Ýéc² |¢êH x¢²¢ ÜUè ÝèÓ¢ï ¶¢§ü ãñ . ÐèÀï à¢ïÚ ãñ J Ó¢êãï ࢢ¶¢ ÜU¢ï ÜU¢Å Úãï ãñ J ã}¢ S¢Ï¢ ÜUè |¢è »ïS¢è ãè ÐçÚçS‰¢ç¼ ãñ . ã}¢ S¢|¢è ÜïU ©ÐÚ ôS¢ãLÐè }¢ëy²é ÜU¢ |¢² S¢Îñ± Úã¼¢ ãñ J S¢ÈïUÎ ¼‰¢¢ ÜU¢Hï Ó¢êãï çαS¢ ¼‰¢¢ Ú¢¼ ãñ J }¢{é ÜUè Ï¢êæÎ }¢¢²¢ LÐè ¥¢±Ú‡¢ ãñ J ôS¢ãLÐè }¢ëy²é S¢ï }¢Ýéc² ÜU|¢è Ýãè´ Ï¢Ó¢ S¢ÜU¼¢ J ¥¢ñÚ ã}¢ ¥¢²éc² ÜUè S¢è}¢¢ ÜU¢ï çαS¢ Ú¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ ò¼è¼ ÜUÚ Úãï ãñ J }¢Ýéc² }¢¢²¢ LÐè }¢Û¢é ÜU¢ S±¢Î Ó¢¶Ýï }¢ï´ ¶¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J “¥Á¢Ï¢ ¥¢ Á¢x¢¼ Àï, ©Ç¢ Àï »Ý¢ Т²¢ J Ï¢{éæ Á¢¢‡¢±¢ À¼¢æ, }¢ïH¢¼è ݉¢è }¢¢²¢ JJ” Ý¢Ú¢Á¢ H¢ïx¢ S¢¢ïÓ¢¼ï ãñ çÜU S¢æS¢¢Ú |¢¢ïx¢Ýï ãï¼é ç}¢H¢ ãñ ¼¢ï v²¢ï Ý¢ ¥|¢è |¢¢ïx¢ çH²¢ Á¢¢² ? }¢¢ïÁ¢}¢Á¢¢ ÜUè Á¢¢² J }¢ëy²é ¥¢²ïx¢è ¼¢ï Îﶢ Á¢¢²ïx¢¢ J ÐÚæ¼é Á¢¢ï S¢}¢Û¢Î¢Ú ãñ´ ? Á¢¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ ©Ð¢² ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¼‰¢¢ ç±Ó¢¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ çÜU }¢Ýéc² Á¢è±Ý |¢¢ïx¢Ýï ÜïU çH» Ýãè´ ãñ J Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ »ÜU }¢¢~¢ ©Ð¢² ãñ J Š²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï ©S¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ã¢ïx¢è J Á¢Ï¢ ã}¢ ¥‹¼Ú ÜUè ²¢~¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ ¼¢ï ¥¢y}¢ôÓ¢¼Ý m¢Ú¢ ã}¢ïæ ã}¢¢Úï ΢ﯢï ÜU¢ ¿¢¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J §Ý ΢ﯢï ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÜïU ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ¥¢ïÚ ¥¢x¢ï Ï¢ÉGÝ¢ Ó¢¢çã» J {¢<}¢ÜU Á¢è±Ý J Ðí¢‰¢üÝ¢, |¢Á¢Ý, ÜUè¼üÝ, ãè ±ã }¢¢Š²}¢ ãñ J Ð퉢}¢ Ó¢Ú‡¢ ãñ J ÜU‰¢¢-Ÿ¢±‡¢ S¢ï ࢢæç¼ ç}¢Hïx¢è J S¢}¢êã }¢ï´ ÜUè Ðí¢‰¢üÝ¢ S¢|¢è ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜUè |¢¢±Ý¢ ã¢ï¼è ãñ J §S¢èçH» S¢yS¢æx¢ S¢Îñ± S¢}¢êã }¢ï´ ã¢ï¼¢ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Á¢ËÎè ÐíS¢ó¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï }¢ñ´, }¢ïÚ¢ S¢ï

|¢çQU S¢é{¢ ¥ç{ÜU “ã}¢¢Ú¢” Ú¢Á² ÐS¢æÎ ãñ J ²çÎ ¥¢ÐÜU¢ï ¼ñÚÝ¢ ¥¢¼¢ ã¢ï ¥¢ñÚ S±²æ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ çH²¢ Á¢¢² §S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü Ï¢ÇGè Ï¢¢¼ Ýãè´ ãñ J ÐÚæ¼é ¥¢Ð ÜïU ¼ñÚÝï ÜUè ¥¢Î¼ S¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ |¢H¢ ã¢ï Á¢¢²ï ¼¢ï §S¢S¢ï ©œ¢}¢ ÜU¢²ü ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü Ýãè´ J • ¥Š²¢y}¢ Ðí¢‰¢üÝ¢ - H¢|¢éÏ¢ãÝ }¢Ýé|¢¢§ü ÐÅïH (ÜéæUÇ¢H) (Ú¢x¢ S¢¢ïÚÆ) SLÝ }¢¢¼¢ Á¢à¢¢ï΢ x¢¢ïÚè, ¼ïÚï H¢H ¥æx¢éÆè Ó¢¢ïÚè... S¢êÝ, ÜUÚ¼ ÚS¢¢ï§ü ¥ÐÝï ÜUÚ¼ï ÜU¢Éè {Úè »ÜU É¢ïÚè, ÜU‡¢ Á¢¢Ýéæ ÜU‡¢ ÜUÚÜïU }¢¢§ü, ÝÁ¢Ú Ó¢¢ïÚ¢§ü }¢¢ïÚè... S¢êÝ HÀÝ ¼ïÚï ݱH H¢H ÜïU }¢ï Ýãè Á¢¢Ý¼ |¢¢ïÚè, Hï ÜïU S¢ÚÜU x¢²¢ï HÚÜUÝ }¢ï, ÜUÚÜUÚ Ï¢¢¼ Æx¢¢ïÚè... S¢êÝ çݼ çݼ Í¢Ú }¢ï´ ¶ïÆ ÜïU, }¢¢¶Ý HïÝ Á¢¢ïÚ¢ Á¢¢ïÚè, Ï¢ír¢¢ÝæÎ ÜUãï ²¢Hè, HèH¢, »ïS¢è H¢¶ ÜUÚ¢ïÚè...S¢êÝ S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜïU S¢¶¢ S¢æ¼ çÝcÜU¢}¢ Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è »ÜU çS¢h ãS¼ ÜUè¼üÝÜU¢Ú ÜïU LÐ }¢ï´ {íé± ¼¢Úï ÜïU |¢¢æç¼ S¢æÐí΢² LÐè ¥¢ÜU¢à¢ }¢ï´ ࢢï|¢¢²}¢¢Ý ãñ J ±ñ|¢± ©ÝÜïU }¢Ý ÜU¢ï çÇx¢¢ Ýãè Т²¢ J x¢¢²ÜU±¢ÇG S¢ÚÜU¢Ú Ýï ÐÓ¢èS¢ x¢¢¡± ÎïÝï ÜUè Hé|¢¢±Ýè Í¢¢ï¯‡¢¢ |¢è Ï¢ír¢¢ÝæÎ ÜïU Ï¢ír¢LÐè ¥¢ÝæÎ }¢ï´ S¢ï ç±Ó¢çH¼ Ýãè´ ÜUÚ Ð¢²è J »ïS¢ï ¥çxÝ }¢Ý ÜïU Ðíç¼|¢¢à¢¢Hè §S¢ ÜU¢ïçÜUH ÜæUÆ ÜïU S¢¢‰¢ ãè }¢¢{é²ü|¢¢± Ðê±üÜU |¢è ‰¢ï J ²à¢¢ï΢ }¢¢¼¢ ÜU¢ï x¢¢ïçв¢¡ ÜU¢‹ã¢Á¢è ÜUè çà¢ÜU¢²¼ ÜUÚ¼è, ¼¢ï ²à¢¢ï΢Á¢è ©‹ãï´ ÐÜUÇÝï ÜïU çH» ΢ñÇ¼è ‰¢è J }¢èÆè }¢{éÚ Ï¢¢¼ï ÜUÚÜïU, x¢¢ïçв¢ï ÜU¢ Š²¢Ý |¢íç}¢¼ ÜUÚÜïU x¢¢ïÐè²¢ï´ ÜUè ¥æx¢êÆè Ó¢éÚ¢ Hï¼ï ‰¢ï J ©S¢ ÜU¢ ÜU¢Ã² S±LÐ ±‡¢üÝ ¼‰¢¢ ÚӢݢ S±LÐ §S¢ ÐÎ ÜU¢ ÐçÚÓ¢² ÜUè¼üÝ S¢¢çãy² S¢¢x¢Ú ÜUè x¢¢x¢Ú Ýãè, }¢¢~¢ »ÜU ôÏ¢Îé S±LÐ ãñ J ÐÎ ÜïU ¥æç¼}¢ Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ÜUç±Ú¢Á¢ ÜëUc‡¢Á¢è±Ý HèH¢ }¢ï´ }¢xÝ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ J »ïS¢è Ðí|¢é ÜUè ¥ÝïÜU HèH¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ ãñ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 15


“¥ã¢ï Ðí|¢¢ï ! ¥Ó¢ÚÁ¢ }¢¢²¢ ¼é}ã¢Úè, Á¢èS¢ }¢ï´ }¢¢ïãï S¢ÜUH ÝÚÝ¢Úè J Á¢èS¢ ÐÚ ÜUèÚТ ã¢ï² ¼é}ã¢Úè, S¢¢ï Á¢Ý ©¼Úï ТÚè, Ï¢ír¢¢ÝæÎ à¢Ú‡¢ }¢ï ¥¢²¢ï HèçÁ¢²ï }¢¢ïãï ©x¢¢Úè, ¥ã¢ï Ðí|¢é ! ¥Ó¢ÚÁ¢ }¢¢²¢ ¼é}ã¢Úè J” • HêæÅ¢Úï´ S¢ï Ï¢Ó¢¢²¢ - ÐÅïH Á¢¢ÝÜUèÏ¢ãÝ ÝèçÜUÜéU}¢¢Ú (x¢éH¢Ï¢ÐéÚ¢±¢Hï) Ÿ¢èãçÚ »ÜU Ï¢¢Ú Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ ‰¢ï J x¢¢¡±-x¢¢¡± S¢ï ãçÚ|¢QU x¢‡¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝï Ð{¢Úï J x¢¢¡± }¢ï´ S¢æ¼Ú¢}¢ÐéÚ ÜïU ±¢HÁ¢è Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Îà¢üÝ ÜïU ãï¼é Ð{¢Úï J Á¢Ï¢ Á¢ï¼HÐéÚ À: çÜUH¢ï}¢èÅÚ ÎêÚ ‰¢¢ ¼Ï¢ ÎêÚ S¢ï Í¢¢ïÇï ÐÚ S¢±¢Ú HêæÅ¢Úï ¥¢ x¢²ï ¥¢ñÚ S¢æÍ¢ ÜU¢ï Í¢ïÚ çH²¢ J S¢æÍ¢ ÜïU }¢Ýéc²¢ï }¢ï´ |¢¢§ü ¼‰¢¢ Ï¢ãÝï´ |¢è ‰¢è´ J ã¢ã¢ÜU¢Ú }¢Ó¢ x¢²¢ ? |¢QUÁ¢Ý¢ï Ýï Á¢¢ïÚ Á¢¢ïÚ S¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ à¢éL ÜUÚ çβ¢ J Ðí|¢é S¢ï Ðí¢‰¢üÝ¢ ÜUÚÝï Hx¢ï çÜU Ðí|¢é ã}¢¢Úï Ðí¢‡¢¢ï ÜUè Úÿ¢¢ ÜUèçÁ¢²ï ã}¢¢Úè H¢Á¢ Ú網ï J ²çÎ ¥¢Ð ¥¢Á¢ ã}¢ï´ Ýãè Ï¢Ó¢¢²ï´x¢ï ¼¢ï Îéçݲ¢ ±¢Hï |¢è ²ãè S¢}¢Û¢ïx¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU Îà¢üÝ ÜUÚÝï x¢²ï ‰¢ï ¥¢ñÚ v²¢ Т²¢ ?” Ðí|¢é ¼¢ï ¥¢ÐÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÝï |¢è Ýãè ¥¢²ï J ¥¢ÐÜïU Ý¢}¢ÜU¢ ÜUHæÜU Hx¢ïx¢¢ J ¼|¢è ¥æ¼²¢ü}¢èÝï §S¢ ÜUL‡¢Ý¢Î ÜU¢ï S¢éÝÜUÚ }¢¢²¢ ÜUè ÚӢݢ ÜUè J ãÁ¢¢Ú¢ï Í¢éÇS¢±¢Ú ©Ý HêæÅïÚ¢ï ÜU¢ï }¢¢ÚÝï ¥¢ Úãï ãñ´ »ïS¢è }¢¢²¢ ÚÓ¢è J HêæÅïÚ¢ïÝï S¢¢ïÓ¢¢ çÜU ²ã ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢ñçÝÜU ãñ J ã}¢¢Úè ãy²¢ ÜUÚ Îï´x¢ï J HéæÅïÚï |¢¢x¢ x¢²ï J Ðí|¢é ÜUè ÚçÓ¢¼ }¢¢²¢ |¢è ¥Îëಠã¢ï x¢²è J |¢QU¢ï ÜUè Úÿ¢¢ ã¢ï x¢§ü J |¢QUÁ¢Ý Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» Á¢ï¼HÐéÚ ÐãéæÓ¢ x¢²ï J Ÿ¢èãçÚ ¥ÿ¢Ú }¢ã¢ïH S¢|¢¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J |¢QUx¢‡¢ Ðí|¢é ÜïU Îà¢üÝ ÜUÚÜïU {‹² ã¢ï x¢²ï J • ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï ¥Îì|¢é¼ HèH¢ ÜUè - ÐÅïH ÚﶢϢãÝ ÜUè<¼ÜéU}¢¢Ú (ª¡Û¢¢) ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï }¢ãïS¢¢‡¢¢ Á¢¢Ýï ±¢Hï ÚïH}¢¢x¢ü ÐÚ Ç¢æx¢Ú±¢ SÅïà¢Ý ¥¢¼¢ ãñ J ±ã¢¡ S¢ï ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ 6 çÜUH¢ï}¢èÅÚ ÎêÚ ãñ J ²ã¢¡ ÐÚ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± x¢gè ÜU¢ Ï¢ÇG¢ S¢é‹ÎÚ }¢æçÎÚ ãñ J ²ã }¢ç‹ÎÚ Îçÿ¢‡¢¢ç|¢}¢é¶è ãñ J §S¢ }¢ç‹ÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÐÅ}¢ê<¼ ãñ J

§S¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ 34 Ï¢¢Ú Ð{¢Úï ‰¢ï J Ðí|¢é ÜïU Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ¥¢Ýï S¢ï ²ã¢¡ ÜUè |¢êç}¢ ¥ç¼ Ðç±~¢ ã¢ï x¢²è ãñ J x¢¢¡± ÜUè |¢êç}¢ ÜïU Îà¢üÝ }¢¢~¢ S¢ï ¥¢y}¢à¢¢ç‹¼ ç}¢H¼è ãñ J Á¢‹}¢-Á¢‹}¢ ÜïU ТР{éH Á¢¢¼ï ãñ´ J §S¢ x¢¢¡± }¢ï´ »ÜU S¢é‹ÎÚ ¼¢H¢Ï¢ ãñ, çÁ¢S¢}¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÝïÜU¢ï´ Ï¢¢Ú F¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢x¢H }¢ï´ »ÜU Ï¢ÇG¢ Ï¢x¢èÓ¢¢ ãñ §S¢}¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜU§ü HèH¢ çÜU²ï ‰¢ï J ²ã¢¡ ÐÚ »ÜU ±Ú¶ÇG¢ ÜU¢ ç±à¢¢H ±ëÿ¢ ãñ J §S¢ÜïU ÝèÓ¢ï Ï¢ñÆÜUÚ Ÿ¢èãçÚ ¥ÝïÜU¢ï´ Ï¢¢Ú |¢¢ïÁ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J ±ã¢¡ ÐÚ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ Ó¢Ú‡¢¢ç±‹Î ãñ J x¢¢¡± ÜïU ©œ¢Ú ¼ÚÈU |¢è »ÜU À~¢è ãñ J ±ãè´ ÐÚ »ÜU ç±à¢¢H ±Å ±ëÿ¢ ‰¢¢ J §S¢ ±ëÿ¢ }¢ï´ Û¢êH¢ Ç¢HÜUÚ Ÿ¢èãçÚ Û¢êH¼ï ‰¢ï J ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ x¢¢¡± ÜUè HèH¢ ÜU¢ ÐÆÝ ÜUÚÝï S¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ Îà¢üÝ ã¢ï¼¢ ãñ J Ðí|¢é ÜUè ÜëUТ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU |¢QU S¢é¶è ãñ´ J |¢QUôÓ¢¼¢}¢‡¢è ÜïU 23 ±ï´ ÐíÜUÚ‡¢ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU ÐÀè ÜU¢Æè» S¢Á²¢ ÆïÜU¢‡¢, }¢¢æÇK¢ }¢ê‡¢é }¢Hï Í¢¢ïÇï ÐH¢‡¢ J ã¢ã¢ ÜUÚ¼¢ x¢éÁ¢üÚ Îïà¢, ¥¢Ã²¢ ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ Á¢§ü S¢æ¼ Ï¢¢ïH¢Ã²¢æ JJ ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ ÜïU x¢¢ïô±Î|¢¢§ü Ÿ¢èãçÚ ÜïU ÐÚ}¢ |¢QU ‰¢ï ç±Ý²Ðê±üÜU ÜUãÝï Hx¢ï çÜU ¥¢Ð ã}¢¢Úï ªÐÚ ÜëUТ ÜUÚÜïU ã}¢¢Úï Í¢Ú Ð{¢Úï´ J Ðí|¢é ! ЋÎíã çÎÝ S¢ï ã}¢ ¥¢ÐÜïU S¢¢‰¢ Úã¼ï ãñ´ J }¢ïÚ¢ S¢Ï¢ ÜéUÀ ¥¢ÐÜïU ¥¢{èÝ ãñ J }¢ïÚè §ÓÀ¢ ãñ çÜU S¢‹¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢Ð }¢ïÚï Í¢Ú Ð{¢çÚ²ï J Ðí|¢é ©ÝÜUè |¢¢±Ý¢ S¢}¢Û¢ÜUÚ S¢æ±¼ì 1969 }¢ï´ Á¢Ï¢ x¢¢ïô±Î|¢¢§ü ÜïU Í¢Ú ¶¢Ýï ÜïU çH²ï Ð{¢Úï ©S¢ S¢}¢² ã}¢¢Úï Í¢Ú }¢ï´ }¢¢~¢ 25 }¢Ý Ï¢¢Á¢Úè ‰¢è, ©S¢ S¢¢H S¢ê¶¢ ÐÇG¢ ‰¢¢ ¥ó¢ ã饢 Ýãè´ Ðí|¢é ÜUè ÜëUТ S¢ï ±ãè 25 }¢Ý ¥ó¢ ÐêÚï ±¯ü Ó¢H¢ Í¢Ú ÜïU H¢ïx¢ ¼‰¢¢ Ý¢¼ çÚS¼ïÎ¢Ú |¢è ¶¢²ï HïçÜUÝ Í¢Å¢ Ýãè´, ²ãè´ Ðí|¢é ÜUè HèH¢ ãñ J |¢QU¢ï´ ÜïU ¥¢{èÝ ã¢ïÜUÚ ©ÝÜUè ݢݢ ç±{ÜU}¢è |¢è Ðê<¼ ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ J • ÜéUS¢æx¢ - S¢¢æ.²¢ï. ÜU¢ïçÜUH¢Ï¢¢ (S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú) ÜéUS¢æx¢ ¼èÝ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J (1) ¥‹¼Ú ÜU¢ ÜéUS¢æx¢, (2) Ï¢¢ãÚ ÜU¢ ÜéUS¢æx¢ (3) S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ÜéUS¢æx¢ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ çH¶ï ãñ çÜU - Ó¢¢ïÚ, ТÐè,

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 16


òS¢Ýè, Т¶æÇè, ÜU¢}¢è, òç|¢Ó¢¢Úè ²ï À ÐíÜU¢Ú ÜïU ÜéUS¢æx¢ Ï¢¼¢²ï ¥¢ñÚ ÜUãï çÜU §ÝÜUè S¢æx¢¼ Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J (1) ÎêS¢Ú¢ ÜéUS¢æx¢ ãñ ¥‹¼Ú ÜU¢ - ÜU¢}¢, RU¢ï{, H¢ï|¢, }¢¢ïã, }¢¢Ý, §üc²¢ü, Ú¢x¢, mï¯ }¢¢yS¢²ü, ÀHÜUÐÅ, Îæ|¢ §y²¢çÎ J ¼èS¢Ú¢ ÜéUS¢æx¢ ãñ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ÜéUS¢æx¢ - Ÿ¢èãçÚÝï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜïU 17 ÐíÜUÚ‡¢ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU - S¢yS¢æx¢}¢ï´ ±¢¼¢±Ú‡¢ çÏ¢x¢¢ÇÝï ±¢Hï ÜéUS¢æx¢è ÜUãï Á¢¢¼ï ãñ´ J »ïS¢ï H¢ïx¢ S±²æ ÜéUÀ Ýãè´ ÜUÚ¼ï S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ¥¢ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï ÜïU S¢¢‰¢ x¢ŒÐ¢ }¢¢Ú¼ï ãñ ¥¢ñÚ ÜïU±H Ú¢x¢ mï¯-§c²¢ü ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ J Á¢Ï¢ ÜéUS¢æx¢ ¥¢¼¢ ãñ ¼¢ï Ï¢éçh }¢çHÝ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ´ §S¢çH» ÜéUS¢æçx¢²¢ï´ ÜU¢ S¢æx¢ ÜU|¢è Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S±²æ ÜU¢ï ©ÝS¢ï ϢӢݢ ãñ JÝ¢}¢ Ó¢¢ï¶¢ï Úæx¢ Ó¢¢ï¶¢ï ©ÁÁ±H »Ýéæ LÐ J ÜæUÜéU S¢¢‰¢ï }¢ïH ÜUÚèÝï ÈñU´ÜïU Ý}¢¢Ã²¢ |¢êÐ JJ }¢x¢Ýè S¢¢‰¢ï }¢ïH ÜUÚèÝï Ó¢¢ï¶¢ï ‰¢²¢ï Ï¢ÎÝ¢}¢ J Úæx¢ ¶¢ï²¢ï LÐ ¶¢ï²éæ H¢ïÜïU ТÇK¢ ¶èÓ¢Çè Ý¢}¢ JJ Ó¢¢±H çÜU¼Ý¢ S¢¢ÈU ã¢ï¼¢ ãñ HïçÜUÝ ±ãè Ó¢¢±H }¢êx¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢ïH ÜUÚHï ¼¢ï ©S¢ÜU¢ Ý¢}¢ Ï¢ÎÝ¢}¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ Ó¢¢±H S¢ï ¶èÓ¢ÇGè Ý¢}¢ ÐÇGÁ¢¢¼¢ ãñ J ÜéUS¢æx¢ ÜU¢ ÈUH ÜUÇG±¢ ã¢ï¼¢

ãñ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ÈUH }¢èÆ¢ ãñ J ÜéUS¢æx¢ Á¢x¢¼ }¢ï´ ÇéÏ¢¢¼¢ ãñ , S¢yS¢æx¢ S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú S¢ï Ð¢Ú ÜUÚ¼¢ ãñ J ÜéUS¢æx¢ ÜU¢ ²¢ïx¢ ã¢ï ¼¢ï Ï¢ír¢LÐ ã¢ï ¼¢ï ±ã |¢è ÎïãLÐ }¢ï´ Ðç¼¼ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ÜéUS¢æx¢ ÜïU S¢æx¢ S¢ï |¢QU ÜUè |¢¢±Ý¢ |¢è ÝC ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J çÈUË}¢, Åè.±è., vHÏ¢, ϲéÅè ТHüÚ, Á¢ê¥¢, ÐÚ ›è x¢}¢Ý, ¥Ýèç¼ÜU¢ {Ý, ÐÚÎ¢ï¯ Îà¢üÝ, ›ñ‡¢ÐéL¯¢ï´ ÜU¢ S¢æx¢, ²ï S¢|¢è ÜéUS¢æx¢ ÜïU±H Îé:¶ ÎïÝï ±¢Hï ã¢ï¼ï ãñ, Ð¼Ý ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ãñ´ J §Ý S¢ï ÎêÚ ã¢ïÝï ÜU¢ Ðí²Õ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ²ï S¢|¢è vHïࢠÜïU ÜU¢Ú‡¢ ãñ´ J çÁ¢S¢ÜïU ТS¢ Ï¢ñÆÝï S¢ï ¥ÐÝï }¢ï´ Î¢ï¯ çζ¢§ü Îï, ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ à¢éh çζ¢§ü Îï, Ðí|¢é }¢ï´ |¢çQU |¢¢± Ϣɼ¢ ã¢ï ¼¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï çÜU S¢yS¢æx¢ ã¢ï Ú㢠ãñ J çÁ¢S¢ÜïU ТS¢ Ï¢ñÆÝï S¢ï, ¶ÇGï ÚãÝï S¢ï, |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼ |¢¢± |¢éH¢¼¢ ã¢ï ¥ÓÀï }¢ï ¶Ú¢Ï¢ çζ¢§ü Îï¼¢ ã¢ï, Ú¢x¢-mï¯, }¢¢yS¢²ü ÜU¢ |¢¢± ¥¢¼¢ ã¢ï ¼¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ÜéUS¢æx¢è ÜU¢ S¢¢‰¢ ã¢ï Ú㢠ãñ J §S¢ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ S¢¢‰¢ Á¢ËÎè À¢ïÇG ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢¼¼ §S¢ÜU¢ }¢Ý }¢ï´ çÓ¢‹¼Ý ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU çÜUS¢ }¢ï´ ã}¢¢Úè ã¢çÝ ãñ ¥¢ñÚ çÜUS¢}¢ï´ ã}¢¢Ú¢ H¢|¢ ãñ J S¢Î¢ S¢yS¢æx¢ ÜUè ©œ¢Ú¢ïœ¢Ú ±ëçh ã¢ï »ïS¢¢ »ÜU Hﶢ Á¢¢ï¶¢ ڶݢ Ó¢¢çã²ï J

H釢¢±¢Ç¢ }¢ï´ ²é±¢ S¢yS¢æx¢ çà¢çÏ¢Ú

- x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü ±è. S¢è¼¢ÐÚ¢ (Ï¢¢ÐêÝx¢Ú-ãèÚ¢±¢Çè) Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÐæÓ¢}¢ã¢H çÁ¢Hï ÜïU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜïU ¥¢²¢ïÁ¢Ý S¢ï ¼¢. 23-9-12 Úç±±¢Ú ÜU¢ï ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢yS¢æx¢ çà¢çÏ¢Ú ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ã饢 ‰¢¢ J Ðí¢¼: 9-00 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ H釢¢±¢Ç¢ ÜïU S¢ÚÎ¢Ú ÐÅïH 㢧üSÜêUH ÜïU ç±à¢¢H ã¢ïH }¢ï´ ÎèÐ ÐíÁÁ±çH¼ ÜUÚÜïU çà¢çÏ¢Ú ÜU¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ çÜU²ï ‰¢ï J Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ý¢}¢ {éÝ ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢. ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è, S¢.x¢é. ࢢ.S±¢}¢è çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è, Ðê. ãçÚS±LÐ΢S¢Á¢è §y²¢çÎ S¢æ¼ §CÎï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè ¥¢¿¢¢-©Ð¢S¢Ý¢, Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±ÜUè }¢çã}¢¢, Î¢Ý |¢ï´Å, Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢gè ÜUè ò±S‰¢¢ S¢éÎëÉ ã¢ï, }¢æçÎ򢕫 ÜUè S¢æw²¢ ¼‰¢¢ Îï¶|¢¢H, S¢yS¢æx¢ ç±±ïÜU §y²¢çÎ ÜïU 籯² ÐÚ Ï¢ãé¼ S¢éæÎÚ Ðí±Ó¢Ý ÜUÚÜïU S¢æÐí΢² ÜïU }¢êH çS¢h¢æ¼¢ï ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥ÐÝï ¥¢à¢è±¢üÎ }¢ï´ }¢¢ïÿ¢ ¼ÜU ¥ÐÝï ¥ç‹¼}¢ Hÿ² ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ S¢¢Úï ©Î¢ãÚ‡¢ ÎïÜUÚ ÜU‰¢¢ÝÜU ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè H釢¢±¢Ç¢, Ï¢¢H¢çS¢Ý¢ïÚ, ÜU¢ïÆæÏ¢¢, S¢æ¼Ú¢}¢ÐéÚ, §y²¢çΠϢÇGï ÜïU‹Îí¢ï S¢ï S¢ÎS² À¢ïÅï-À¢ïÅï x¢¢¡±¢ï }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ S¢yS¢æx¢ ÜUè Ðí±ë眢 ÜUÚï´ »ïS¢¢ ÜUãÜUÚ S¢|¢è ÜïU ªÐÚ ¥ÐÝè ÐíS¢ó¢¼¢ òQU ÜUè J ¥x¢H Ï¢x¢H ÜïU x¢¢¡±¢ï S¢ï Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ²é±¢Ý »ÜUç~¢¼ ãé²ï ‰¢ï J §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ ¥}¢Î¢±¢Î, Ï¢¢ÐêÝx¢Ú, ç±S¼¢Ú S¢ï |¢è ²é±ÜU }¢æÇH HvÛ¢Úè Ï¢S¢ }¢ï´ |¢ÚÜUÚ çà¢çÏ¢Ú }¢ï´ |¢¢x¢ HïÝï ¥¢²ï ‰¢ï J §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ S¢ÎS² à¢éËÜU S¢|¢è Ýï 100/- Lвï ÎïÜUÚ Ý²ï 10 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU Ðç~¢ÜU¢ ÜïU x¢í¢ãÜU Ï¢Ýï ‰¢ï J Ðíy²ïÜU ²é±ÜU¢ï ÜU¢ï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü ÜU¢ S¢é¶ ç}¢H¢ ‰¢¢ J H釢¢±¢Ç¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ±¢S¢éÎï±Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ |¢¢ïÁ¢Ý ÐíS¢¢Î ÜUè S¢éæÎÚ Ã²±S‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 17


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²}¢ }¢æçÎÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ ¥ç{ÜU }¢¢S¢}¢ï´ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ¼‰¢¢ Á¢HÛ¢èH‡¢è »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï x¢‡¢ïà¢Á¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ |¢Ú¼ ¶æÇ ÜïU ¥ç{D¢¼¢ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥H¢ñçÜUÜU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »±æ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »±æ Ðê. S¢.x¢é. ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (}¢ãæ¼) ÜUè à¢é|¢ ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ¥ÐÝï Ðíy²ïÜU ©yS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²ï x¢²ï J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜïU à¢é|¢ ¥±S¢Ú ÐÚ ¥}¢Î¢±¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð{¢Úï ‰¢ï J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ¥H¢ñçÜUÜU H¢|¢ ÎïÜUÚ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²ï ‰¢ï ¥¢ñÚ ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ |¢è çÎ²ï ‰¢ï J |¢¢Îí à¢évH-11 ÜU¢ï Ÿ¢è x¢‡¢Ðç¼Á¢è ÜïU ç±S¢Á¢üÝ ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ ÐÚ}ÐÚ¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ ¼‰¢¢ ÐêÁ¢Ýè² S¢æ¼¢ï-ãçÚ|¢QU¢ï´ »±æ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ©yS¢±è }¢æÇHè Ï¢x¢¢Ýï Á¢¢Ýï ÜïU S¢¢‰¢ ΢ïÐãÚ }¢ï´ 3-30 Ï¢Á¢ï Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ÐãéæÓ¢è ‰¢è J Á¢ã¢¡ ÐÚ 4-45 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ÐécÐS¢çH¼¢ S¢¢Ï¢Ú}¢¼è ÝÎè }¢ï´ Ý¢ñÜU¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ã¢ïÜUÚ ç±S¢Á¢üÝ ç±ç{ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J S¢¢²æÜU¢H 6-00 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ ¥¢ïçÚ²‹ÅH çÏ¢ËÇè´x¢ S¢ï ࢢï|¢¢²¢~¢¢ ±¢ÐS¢ }¢æçÎÚ ÐãéæÓ¢è ‰¢è J ¥}¢Î¢±¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼‰¢¢ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ }¢ï´ |¢Ã² ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ò±S‰¢¢ }¢ï´ ÜU¢ï. Т¯üÎ çÎx¢}Ï¢Ú |¢x¢¼, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, ²¢ïx¢è S±¢}¢è, ࢢ.S±¢. ç±Eç±ã¢Úè΢S¢Á¢è, ÝÅé S±¢}¢è, Ú¢}¢ S±¢}¢è, ¼‰¢¢ S¢æ¼-Т¯üÎ }¢æÇH S¢ã²¢ïx¢ çÜU²ï ‰¢ï J (ࢢ. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢) ¥ç{ÜU}¢¢S¢ }¢ï´ ‰¢H¼ïÁ¢ ç±S¼¢Ú}¢ï´ Ð퉢}¢ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±æ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ‰¢H¼ïÁ¢ ç±S¼¢Ú }¢ï´ ¼¢. 2-9-12 ÜU¢ï Ð퉢}¢ |¢Ã² S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢, çÁ¢S¢}¢ï´ ¥x¢H Ï¢x¢H ÜïU ç±S¼¢Ú ÜïU ãçÚ|¢QU ç}¢HÜUÚ §S¢ ©yS¢± ÜU¢ï S¢}Ðó¢ çÜU²ï ‰¢ï J S¢±ü Ð퉢}¢ ÜUè¼üÝ-|¢Á¢Ý ÜïU Ï¢¢Î Ð{¢Úï ãé²ï S¢æ¼¢ï }¢ï´ S¢ï ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ . ÜUè¼üÝÜU¢Ú ÐêÚ± ÐÅïHÝï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ |¢¢± ©ÐçS‰¢¼ ÜUÚÎïÝï ±¢H¢ ÜUè¼üÝ x¢¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢.x¢é.ࢢ.S±. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ.S±.¢ ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ¥ÐÝï Ðí±Ó¢Ý ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J ¥‹² Ð{¢Úï ãé²ï S¢æ¼¢ï }¢ï´ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è, çÎòÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è, ¥|¢² S±¢}¢è, ÜU¢ï. }¢éçÝ S±¢}¢è, }¢¢{± S±¢}¢èÝï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ðè.Ðè. S±¢}¢èÝï

MkíMkt Mk{k[kh S¢yS¢æxøk¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú §S¢ ç±S¼¢Ú }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ç±S¼¢Ú }¢ï´ }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ã饢 ²ã Ï¢¢¼ ÜUãè J Ï¢¢Î }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.¥¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è }¢çãH¢±x¢ü ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï ÜïU ç±²ï Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý {ݱ‹¼|¢¢§ü ‰¢ï J Ðíy²ïÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ‰¢H¼ïÁ¢ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J (ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢) çÏ¢H¢ïÎÚ¢ (ӢڢǢ) x¢¢æ± S¢ï Á¢ï¼HÐéÚ Ðβ¢~¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ç±H¢ïÎÚ¢ x¢¢¡± ÜïU S¢}¢S¼ ãçÚ|¢QU »ÜU S¢¢‰¢ çÏ¢H¢ïÎÚ¢ S¢ï ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢ Ÿ¢è Úï±¼è Ï¢HÎï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÐñÎH ²¢~¢¢ ÜUÚï´x¢ï »ïS¢¢ S¢æÜUËÐ çÜU²ï Á¢Ï¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è §S¢ x¢¢¡± }¢ï´ S¢±ü Ð퉢}¢ Ð{¢Úï ‰¢ïJ ©S¢ S¢}¢² ÜU¢ ²ã S¢æÜUËÐ ÐçÚÐꇢü ã¢ï x¢²¢ J §S¢ |¢Ã² Ðβ¢~¢¢ }¢ï´ §Ý Ðβ¢ç~¢²¢ï´ ÜU¢ï Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ï´ Ú¢ç~¢ 籟¢¢}¢ ÜïU S¢}¢² S±¢}¢è ¥|¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. Ðè.Ðè. Ýï S¢yS¢æx¢ ÜU¢ çÎò H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J Ðβ¢~¢¢ }¢ï´ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ÜïU S¢æ¼ ࢢ. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è Á¢¢ïÇ¢²ï ‰¢ï J (|¢è¶¢Á¢è ç±H¢ïÎÚ¢) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH Ï¢¢H±¢ ÚÁ¢¼Á¢²æ¼è ±¯ü Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »±æ Ð.Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥ÐÝï |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥Š²ÿ¢¼¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢ÇæH Ï¢¢H±¢ ÜïU ÚÁ¢¼ Á¢²æ¼è ±¯ü }¢ï´ }¢æx¢H Ðí±ïࢠÜïU çÝç}¢¼ ¼¢. 23-9-12 ÜU¢ï ç±ç±{¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ²é±¢ çà¢çÏ¢Ú, çÜUࢢïÚ }¢æÇH çà¢çÏ¢Ú, Ï¢¢H }¢æÇH çà¢çÏ¢Ú, ¼‰¢¢ |¢Ã² S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ Ï¢ãÝ¢ï ÜUè x¢éL Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Hÿ}¢èS±LТ x¢¢Îè±¢HÜïU ¥Š²ÿ¢S‰¢¢Ý ÐÚ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU, S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢, Ï¢¢H }¢æÇH, çÜUࢢïÚ }¢æÇH, Ï¢¢çHÜU¢ }¢æÇH m¢Ú¢ S¢¢æSÜëUç¼ÜU ÜU¢²üRU}¢¢ï ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥‹² ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ ò¢w²¢Ý }¢¢H¢, ÜUè¼üÝ-|¢Á¢Ý, ÐíÔݢÚè ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ |¢è ã饢 ‰¢¢ J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ |¢ê¼Ðê±ü ²é±ÜU }¢ÇæH ÜïU Ðí}¢é¶, }¢æ~¢è §y²¢çÎ ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý ¼‰¢¢ 25 x¢¢¡± ÜïU ²é±ÜU }¢æÇH, çÜUࢢïÚ }¢æÇH ÜU¢ï ¥¢}¢æç~¢¼ ÜUÚÜïU S¢æ}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï 25 ÈêUÅ ÜU¢ ã¢Ú ÐãÝ¢ÜUÚ ÚÁ¢¼ Á¢²æ¼è ÜU¢ }¢æx¢H Ðí±ïࢠçÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J 25

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 18


Ï¢œ¢è ±¢Hè ¥¢Ú¼è S¢Á¢¢ ÜUÚ }¢ã¢ ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J }¢ãï}¢¢Ý¢ï ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢¢² ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ©Î² }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï òS¢Ý }¢éçQU ÜïU ªÐÚ S¢é‹ÎÚ ©Î¢ãÚ‡¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ ÜïU ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥ÐÝï ¥¢à¢è±¢üÎ }¢ï´ ÜU㢠çÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ï çÝD¢ Ú¶ÜUÚ S¢yS¢æx¢ }¢ïæ »ÜU S¢ê~¢¼¢ Ϣݢ²ï Ú網ïx¢¢ J §S¢ ¼Úã ÜU¢ S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ ¼‰¢¢ ¥}¢Î¢Ï¢¢Î ÜUè S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝ¢ïÝï {}¢ü çݲ}¢, çÝp², Ðÿ¢ Ú¶ïx¢è ¼¢ï çÝpç¼ ãè ¥¢Ð S¢|¢è ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã¢ïx¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. x¢¢Îè±¢H¢Á¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ Îè ‰¢è J Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU çݱ¢S¢ ÜU¢ ¼‰¢¢ Ð.Ðê. x¢¢è±¢H¢Á¢è ÜïU çݱ¢S¢ ÜUè ò±S‰¢¢ »±æ ÐêÁ¢Ý ÜU¢ H¢|¢ Ð.|¢. Ó¢¢ñ{Úè x¢¢ï±¢Ï¢¢§ü ÈU¼¢|¢¢§ü Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ, }¢¢‡¢S¢¢, ÜU¢æÜUçÚ²¢, }¢ãïS¢¢‡¢¢, }¢êHè, ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ïJ §S¢ ©yS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè Ý¢Ú¢²‡¢|¢¢§ü ÜU¢ |¢è S¢ã²¢ïx¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢¢ J ÚS¢¢ï§ü, H¢§üÅ, }¢æÇÐ, SÅïÁ¢, S¢¢©‹Ç, §y²¢çÎ çÜU ò±S‰¢¢ S±²æ S¢ï±ÜU¢ïÝï ÜUè ‰¢è J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ Î¢S¢, Ó¢¢ñ{ÚGè ¥}¢ë¼|¢¢§ü, ¥ËÜïUà¢|¢¢§ü, ç±Ýé|¢¢§ü Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Í¢¢ÅH¢ïçDz¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ÐæÓ¢ çÎÝ¢y}¢ÜU Ú¢~¢è² ¿¢¢Ý S¢~¢ ¼‰¢¢ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 22-212 S¢ï ¼¢. 26-8-12 ¼ÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ ÐæÓ¢ çÎÝ¢y}¢ÜU ¿¢¢Ý S¢~¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ã饢 ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Í¢¢ÅH¢ïçDz¢ ÜïU ¥x¢H Ï¢x¢H ç±S¼¢Ú ÜïU ãçÚ|¢QU |¢è |¢¢x¢ çH²ï ‰¢ïJ çÁ¢S¢ }¢ï´ ࢢ.S±¢. ç±ES±LÐ΢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è S¢.x¢é.ࢢ. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (}¢ãæ¼ ÜU¢Hé Ð é Ú ) ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å), ࢢ. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï S¢¼¼ ТæÓ¢ çÎÝ ¼ÜU çÝD¢, çÝàÓ¢², çݲ}¢, }¢çã}¢¢, Ðÿ¢ §y²¢çÎ ÜïU 籯² }¢ï´ }¢ãy± ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè ¼ÚÈU S¢ï ÀÝ¢|¢¢§ü S¢¢ãÏ¢Ýï à¢é|¢ïÓÀ¢ òQU ÜUè ‰¢è J 16-9-12 ÜU¢ï S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J “¥ç{ÜUS²¢ç{ÜæU ÈUH}¢ì” §S¢ }¢éçQU ÜïU S¢¢‰¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜïU S¢}¢² ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ 80 çÁ¢¼Ýï ãçÚ|¢QU¢ïÝï S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ Ï¢ñ¢ÆÜUÚ ¥H¢ñçÜUÜU H¢ñ|¢ çH²¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Á¢²ï‹Îí|¢¢§ü À¢ïÅ¢H¢H ÐÚè¶ ‰¢ï J S±¢}¢è Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ï´ ÅîSÅè }¢æÇH ¼‰¢¢ ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J (çÎÝïà¢|¢¢§ü ÐÅïH)

Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï{¢‡¢èx¢ÝÚ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{Ú¢~¢è² Тڢ²‡¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï{¢‡¢èÝx¢Ú S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ m¢Ú¢ Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ¼¢. 12-9-12 S¢ï ¼¢. 16-9-12 ¼ÜU Ú¢~¢è² Тڢ²‡¢ S±¢}¢è Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢æÐó¢ ãé§ü ‰¢è J Тڢ²‡¢ ÜUè }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý ÐÅïH à¢ÜUÚèÏ¢ãÝ à¢ÜUÚÓ¢æÎ ¼‰¢¢ ÐÅïH Á¢¢ï§¼èÏ¢ãÝ Ï¢¢Ï¢ê|¢¢§ü ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 16-9-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢¢‰¢ }¢ï´ ÜU¢HéÐéÚ }¢çÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼‰¢¢ çÝx¢éü‡¢ S±¢}¢è, Îï± S±¢}¢è, §y²¢çÎ S¢æ¼ |¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ¥ÐÝè ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜU¢ S¢|¢è ÜU¢ï H¢|¢ çÎ²ï ‰¢ï J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU {‹² ã¢ï x¢²ï ‰¢ï J (ࢢ.S±¢. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢) ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ |¢¢Îí à¢évH-8 ÜU¢ï ¼¢. 3-9-12 S¢ï 9-912 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý S¢#¢ã Тڢ²‡¢ |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è Á¢²ïà¢|¢¢§ü, ç±Ýé|¢¢§ü ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ ãé§ü ‰¢è J ¼¢. 3-9-12 ÜU¢ï |¢Ã² ࢢï|¢¢²¢~¢¢ ÜïU S¢¢‰¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU‰¢¢ ÜïU ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ¥¢Ýï±¢Hï S¢|¢è ©yS¢± ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 4-9-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ©S¢ S¢}¢² ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 3-9-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ©‹ãè´ ÜïU 㢉¢¢ï´ Úï±¼è Ï¢HÎï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ±ïÎ ç±çÎ S¢ï çÜU²¢ x¢²¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±ç{Ðê±üÜU ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J Ðíy²ïÜU {¢}¢ S¢ï Ð{¢Úï ãé²ï S¢æ¼¢ïÝï ÐíS¢æx¢¢ïçÓ¢¼ Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ÐÐê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÝï Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðç±~¢¢ÝæÎÁ¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ Ðê. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢èÝï Ï¢ãé¼ S¢éæÎÚ Ã²¢w²¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ò±S‰¢¢ }¢ï´ Ðê. ಢ}¢ S±¢}¢è, }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è,

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 19


±è.Ðè. S±¢}¢è ‰¢ï J (}¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ |¢^Á¢è Á¢ï¼HÐéÚ) ¥¢çÎEÚ Ýx¢Ú ÝÚ¢ïÇ¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥¢çÎEÚ Ýx¢Ú ÝÚ¢ïÇ¢ }¢ï´ ¥¶æÇ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éçÝ ÜUè x¢²è ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð퉢}¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ {éçÝ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ çÜU²ï ‰¢ï J S¢æ¼¢ïÝï {éçÝ ÜUè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢¢²è ‰¢è J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ©‹ã¢ï´Ýï S¢|¢è S¢ï ²ã Ï¢¼¢²¢ çÜU }¢æçÎÚ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý }¢ê<¼ ôÓ¢¼¢}¢‡¢è ÜïU S¢}¢¢Ý ãñ J ãçÚ|¢QU Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü ÜUÚÜïU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ç±Î¢ ãé» ‰¢ï J (ࢢ. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢, Á¢ï¼HÐéÚ) ݱçÝ<}¢¼ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUH¢ïH (ÐæÓ¢±Åè) }¢ï´ Ÿ¢è S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ¼¢. 10-9-12 S¢ï 16-9-12 ¼ÜU S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ÜUè ÜU‰¢¢ S¢±¢ïüyÜëUC ÜU‰¢¢ÜU¢Ú Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ Îæɢò Îïࢠ}¢ï´ ãé§ü ‰¢è J ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ çÁ¢S¢ x¢¢¡± ÜUè ÜU‰¢¢ ¥¢¼è ©S¢ x¢¢¡± ÜïU |¢QU |¢¢ïÁ¢Ý HïÜUÚ ¥¢¼ï ¥¢ñÚ S¢|¢è ÜU¢ï ÐÚ¢ïS¢¼ï J }¢ãïS¢¢‡¢¢ S¢ï ç¶Ó¢Çè, Ç¢æx¢Ú±¢ S¢ï Îê{, §y²¢çÎ ¼¢. 15-9-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢¢‰¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ |¢è çÎ²ï ‰¢ï J ¼¢. 16-9-12 ÜU¢ï ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU S¢}¢² Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ‰¢è J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ²Á¢}¢¢Ý Ðç±Ú¢Ú Ýï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï¼ï ãé²ï ÜU㢠çÜU ¥¢Ð S¢|¢è H¢ïx¢ Ýê¼Ý }¢æçÎÚ çÝ}¢¢ü‡¢ }¢ï´ ¶êÏ¢ S¢ï±¢ ÜUè çÁ¢²ïx¢¢ çÁ¢S¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè Á¢ËÎè Ðíç¼D¢ ã¢ï S¢ÜïU J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥Hx¢-¥Hx¢ {¢}¢ S¢ï S¢‹¼ Ð{¢Úï ‰¢ï JÝ¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, Á¢ï¼ÐéÚ, ¥}¢Î¢±¢Î, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, S¢¢²H¢, }¢ãïS¢¢‡¢¢ §y²¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ ±æÎÝ ÐíÜU¢à¢Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ Ï¢¢H }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢ LÐ ‰¢è J (ࢢ. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è, Á¢ï¼HÐéÚ) Ÿ¢èãçÚ ÜïU ÐíS¢¢Îè ÜïU ¥¢ñH¢ x¢¢¡± }¢ï´ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜïU S¢}¢ÜU¢HèÝ Ú¼ÝÏ¢¢ ÜïU ¥¢ïH¢ x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 10-8-12 S¢ï 168-12 ¼ÜU Ÿ¢è Ú¢}¢Ó¢çÚ~¢ }¢¢Ý S¢ÜUè ÜU‰¢¢ S±¢}¢è Ðꇢ¢üÝæÎÁ¢è Ýï ÜUè ‰¢è J §S¢ à¢é|¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ïJ S¢|¢è x¢í¢}¢±¢çS¢²¢ï´ ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ -

Á¢ï¼HÐéÚ, ¥}¢Î¢±¢Î, ÜU¢æÜUçÚ²¢, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, }¢¢‡¢S¢¢, S¢¢²H¢, Hè´Ï¢Çè, }¢ÜUÝS¢Ú S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥¢²¢ïÁ¢Ý S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ãçÚ |¢QU ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÜUÚ {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J (ࢢ. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢, Á¢ï¼HÐéÚ) ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢çãÝï }¢ï´ }¢ãïS¢¢‡¢¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãïS¢¢‡¢¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï ¼¢. 29-12 ÜU¢ï Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢ÎÁ¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ 225 ²Á¢}¢¢Ý¢ï Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J Ðê.ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢èÝï ò¢w²¢Ý }¢¢H¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ã¢ïÜUÚ ÜU‰¢¢}¢ë¼ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢éw² Ú¢}¢, ಢ}¢, Í¢Ýಢ}¢ ÜïU S¢æÏ¢æ{ÜU¢ ¥H¢ñçÜUÜU çÚà¼¢ï´ ÜUè S¢}¢Á¢ ÐíÎ¢Ý ÜUè J ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý ÜUÚÜïU S¢|¢è Ýï ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ÜïU Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ÐíS¢¢Î x¢í㇢ çÜU²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ }¢ã漟¢è ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ±²¢ï±ëh S¢æ¼ ಢ}¢ S±¢}¢è, ࢢ. ©œ¢}¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ࢢ. ãçÚçÐí² S±¢}¢è ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. Ðíï}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Ýï (}¢ãïS¢¢‡¢¢)Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ. ±è.Ðè. S±¢}¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±ÇÝx¢Ú }¢ï´ ¥ç{ÜU }¢çãÝï }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ Ð.Ðê . {.{é . ¥¢Ó¢¢²ü 1008 ÜU¢ï à ¢Hï ‹ Îí Ð í S ¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ±ÇÝx¢Ú }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢çãÝï }¢ï´ ±ÇÝx¢Ú }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ݱçÎÝ¢y}¢ÜU Тڢ²‡¢ ࢢ.S±¢. ¥ç|¢¯ïÜUÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ Ðꇢü ãé§ü J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.|¢. ÐÅïH ÐÚS¢¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (ÜUÓÀè ÐçÚ±¢Ú) ¼‰¢¢ Ð.|¢. }¢¢ïÎè Ú}¢‡¢H¢H ÝÚ¢ï¼}¢Î¢S¢ ÐçÚ±¢ÚH (±ÇÝx¢Ú) ï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J ࢢ.S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (ÜU˲¢‡¢ÐéÚ¢)Ýï S¢éÎæÚ S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ §S¢æÇ S¢ï S±¢}¢è Ÿ¢è ±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î¢ S¢ï ࢢ. ç±ES±LÐ΢S¢Á¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ¼¢. 13-8-12 ÜU¢ï ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU S¢}¢² Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢çÎ ÐíS¢æx¢ ãé» J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ÅîSÅè Ÿ¢è Ýç±Ý|¢¢§ü }¢¢ïÎèÝï |¢¢±Ý¢Ðꇢü Ðí±Ó¢Ý çβ¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ¶ïÚ¢Hé, Ç|¢¢ïÇ¢,

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 20


S¢¼±¢S¢‡¢¢, Ú¢Á¢ÐéÚ¢ ¼‰¢¢ ç±S¢Ýx¢Ú ÜïU ãçÚ|¢QUx¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J (ç}¢¼ ÐÅïH ¼‰¢¢ à¢ñHï¯ |¢x¢¼) Á¢ï¼HÐéÚ m¢Ú¢ ¥¢²¢ïÁ¢è¼ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ Ðê. ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðê. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ S¢¢±Ý }¢ãèÝï }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU S¢æS¢x¢ü ÜïU x¢¢¡± }¢ï´ ࢢ. S±¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ¼‰¢¢ S¢|¢¢¥¢ïæ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢}¢ï´ ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J (1) ¼¢. 5-8-12 S¢ï ¼¢. 10-8-12 ç±Ú}¢x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{Тڢ²‡¢ }¢ï´ x¢¢¡± ÜïU |¢¢ç±ÜU |¢QU¢ï´Ýï S¢éæÎÚ H¢|¢ çH²¢ J Á¢‹}¢¢C}¢è ÜU¢ï ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ãé§ü J (2) ¼¢. 10-8-12 S¢ï ¼¢. 14-8-12 ÜU¢Hè²¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ »ïE²ü Îà¢üÝ S¢ï ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ï¢éÁ¢éx¢¢ïü ¼‰¢¢ ²é±¢Ý¢ïÝï |¢è |¢¢x¢ çH²¢ J (3) ¼¢. 15-8-12 S¢ï ¼¢. 19-8-12 }¢¢æÇH x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ »ïE²ü Îà¢üÝ ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ çÜU²¢ x¢²¢J Ðꇢ¢üãéç¼ ÜU¢ï }¢¢æÇH S¢ï Ÿ¢è S±¢. }²éçÛ¢²}¢ ÜïU Îà¢üÝ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢J (4) Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ Ÿ¢è Úï±¼èÁ¢è Ï¢HÎï±Á¢è ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢}Ðꇢü S¢¢±Ý }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï (ÜUH¢ïH }¢ã漟¢è) Ýï ÜU‰¢¢}¢ë¼ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢ J (5) Á¢ï¼HÐéÚ Ÿ¢è S±¢}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ (Ï¢ãÝ¢ï ÜïU) ã±ïHè }¢ï´ Ðç±~¢ S¢¢±Ý }¢ãèÝï }¢ï´ ¼‰¢¢ ¥ç{ÜU }¢ãèÝï }¢ï´ “Í¢Ýಢ}¢ HèH¢}¢ë¼” ÜUè ÜU‰¢¢ S¢¢æ.²¢ï. Ý}¢ü΢Ϣ¢§üÝï ÜUè J (6) çÝ}ÝçH綼 x¢¢¡±¢ï }¢ï´ S¢.x¢é.ࢢ. ©œ¢}¢çÐí²Î¢S¢Á¢è (}¢ãïS¢¢‡¢¢) ¼‰¢¢ S¢x¢é.ࢢ. S±¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜU¢ ÜUÚ±¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢¢æÇH ²é±ÜU }¢æÇHÝï S¢ï±¢ }¢ï´ |¢¢x¢ çH²¢ J ¼¢. 14-8-12 ÇïÇè²¢S¢‡¢ ¼¢. 20-8-12 S¢ï ¼¢. 218-12 ±‡¢¢ïÎ, ¼¢. 22-8-12 À¢ïÅï ©|¢Ç¢, ¼¢. 23-8-12 Ï¢ÇGï ©|¢ÇG¢ ¼‰¢¢ ¼¢. 24-8-12 ÜéU‡¢ÐéÚ (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è, ¥L‡¢ x¢ÁÁ¢Ú, }¢¢ÇæH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ, }¢ãæ¼ S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ï´ S¢¢±Ý ¼‰¢¢ ¥ç{ÜU }¢ãèÝï }¢ï´ H{éLÎí ²¿¢ ¼‰¢¢ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ïÝï |¢¢x¢ çH²¢ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ²¿¢ }¢ï´ Ÿ¢èÈUf S¢ï Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè J S¢|¢è ²Á¢}¢¢Ý¢ï

ÜU¢ï Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐíS¢¢Îè ÜU¢ ã¢Ú ÐãÝ¢ÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï ÐíS¢ó¢¼¢Ðê±üÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J (ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢) Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ Úç± S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢{¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðê. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ Ðíy²ïÜU Úç±±¢Ú ÜU¢ï Úç± S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ . ¥|¢è ¼ÜU ÜéUH 8 Úç± S¢|¢¢ ãé§ü ãñ J çÁ¢ S¢}¢ï´ 60 S¢ï 70 çÁ¢¼Ýï ²é±¢Ý ¼‰¢¢ Ï¢ÓÓ¢ï ¿¢¢Ý S¢~¢ ÜU¢ H¢|¢ Ðí¢# ÜUÚï´x¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢.S±¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.|¢. x¢Á¢ï‹ÎíôS¢ã ÎÚÏ¢¢Ú, Ú‡¢Ï¢èÚôS¢ã ÎÚÏ¢¢Ú, Ú¢Á¢é|¢¢§ü, Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü, Á¢à¢±æ¼ôS¢ã ¼‰¢¢ |¢Ú¼|¢¢§ü ÎÚÁ¢è ¥¢çÎ ÜUÚï´x¢ï J (}¢ã漟¢è ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ãçÚm¢Ú (ÜUݶH Ú¢ïÇ, à¢æÜUÚ¢Ó¢¢²ü Ó¢¢ñÜU) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ¥¢ÝæÎÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ãçÚm¢Ú }¢æçÎ Ú}¢ï´ Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢ãèÝï }¢ï´ ¼¢. 30-8-12 S¢ï ¼¢. 3-9-12 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ Тڢ²‡¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J ¼¢. 31-8-12 ÐêÝ}¢ ÜU¢ï ¥ç{ÜU }¢çãÝï }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU, ¥ó¢ÜêUÅ, }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ¥¢çÎ ©yS¢± ç±ç{Ðê±üÜU S¢}Ðó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ¥.çÝ. H±Á¢è|¢¢§ü |¢è}¢Î¢S¢ ÐÅïH ã. Ú‡¢À¢ïÇ|¢¢§ü, ¥.çÝ. Ðí|¢é΢S¢ ©}¢ïÎ|¢¢§ü ÐÅïH ã. Ó¢‹ÎíÜU¢‹¼|¢¢§ü, Ú}¢ïS¢|¢¢§ü, |¢êÐï‹Îí|¢¢§ü ¼‰¢¢ }¢¢±Á¢è|¢¢§ü ±¢HÁ¢è|¢¢§ü ÐÅïH, Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü à¢Ý¢|¢¢§ü Ï¢¢Ú¢ïÅ, ÐÚS¢¢ïœ¢}¢|¢¢§ü΢S¢ (x¢±¢Ç¢), ¥.çÝ. H¢HÁ¢è|¢¢§ü H±Á¢è|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú (Îï±ÐéÚ¢) ã. Á¢²æ¼è|¢¢§ü ÐÅïH, }¢Ýé|¢¢§ü }¢¢{±H¢H, ±Ý}¢¢Hè ¥¢çÎÝï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J (ÜU¢ïÆ¢Úè ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ãçÚm¢Ú) »Ðí¢ïÓ¢ (Ï¢¢ÐéÝx¢Ú) }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ÏHÇ Ç¢ïÝïà¢Ý ÜïU}Ð ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è »±}¢ì S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜUï ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Hÿ}¢‡¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÚïÇ RU¢ïS¢ S¢¢ïS¢¢²Åè ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï çS¢ç±H ã¢ïçSÐÅH ÜïU ÆïHïS¢ï}¢è²¢ ÐèÇèç¼ }¢ÚèÁ¢¢ï ÜïU H¢|¢ ãï¼é ¼¢. 26-8-12 Úç±±¢Ú ÜU¢ï »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ÏHÇ, Ç¢ïÝïà¢Ý ÜïU}Ð ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢}¢ï´ 53 ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ¥ÐÝ¢ çÜU}¢¼è ÏHÇ Ç¢ïÝïÅ ÜUÚÜïU S¢}¢¢Á¢ S¢ï±¢ ÜU¢ ©œ¢}¢ ©Î¢ãÚ‡¢ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J (x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü S¢è¼¢ÐÚ¢)

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 21


S¢±¢ïüÐçÚ ÀÐñ²¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ Ó¢çÚ~¢ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ ¼‰¢¢ S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý Тڢ² ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï }¢ãæ¼ Ï¢í. S±¢. ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎÁ¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï {æ{éÜU¢ çݱ¢S¢è ¥.çÝ. Úç¼H¢H Îï±¼¢æÎ|¢¢§ü S¢¢ïÝè ¼‰¢¢ ¥.çÝ. Á¢è±¼èÏ¢ãÝ Úç¼H¢H ÜïU S}¢Ú‡¢ ãï¼é ¼‰¢¢ ¥.çÝ.S¢.x¢é. x¢±ñ²¢ Ï¢í.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢¢ÝæÎÁ¢è ¼‰¢¢ ¥.çÝ.S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. x¢¢ïТHÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè çÎò ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÀÐñ²¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¥ó¢ÜêUÅ ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ÐÎ ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è (}¢ã漟¢è ÜU¢ÝÐéÚ) H¢|¢ çH²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ð.|¢. Á¢²æ¼è|¢¢§ü Úç¼H¢H S¢¢ïÝè ¼‰¢¢ ¥Úô±Î|¢¢§ü ¥¢Ú. S¢¢ïÝè ÐçÚ±¢ÚÝï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢æ¼¢ïÝï Ð{¢ÚÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ¼‰¢¢ ©ÝÜïU çÚà¼ï΢ڢï }¢ï´ Ï¢¢H S±LП¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Á¢‹}¢S‰¢¢Ý }¢ï´ S¢é±‡¢ü ÎÚ±¢Á¢ï ¼‰¢¢ |¢¢ïx¢ ¥¢çÎ ÜUè Ï¢ÇGè S¢ï±¢²¢ï }¢ï´ |¢¢x¢ çH²¢ J ¥æ¼ }¢ï´ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU, ¥ó¢ÜêUÅ {ê}¢Ý{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Ï¢í. Ðç±~¢¢ÝæÎÁ¢è ¼‰¢¢ SÅ¢ÈU Ýï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè J S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ Ï¢í. S±¢. ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎÁ¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ ¥ç{ÜU }¢çãÝï}¢ïïæ }¢éæÏ¢§ü |¢çQU }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æ ç x¢ Á¢è±Ý S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ࢢ.S±¢. ¥¢ÝæÎS±LÐ΢S¢ ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J }¢éæÏ¢§ü }¢ï´ S¢yS¢æx¢è Ï¢ãÝ¢ï´Ýï Á¢‹}¢Ý S‰¢¢Ý }¢ï´ S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè Ï¢¢H S±LÐ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ çH²¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ S¢æÓ¢¢HÝ Ï¢í. S±¢. ãçÚS±LТÝæÎÁ¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (Ï¢í. ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è, Ï¢í. Ðç±~¢¢ÝæÎÁ¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ðí¢æç¼Á¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ç|¢ó¢-ç|¢ó¢ ©yS¢± }¢Ý¢²ï x¢²ï J (ÜU¢ïÆ¢Úè ãçÚ|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ïÐH Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ ãçÚ±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÜU¢ï. ¥}¢ë¼|¢¢§ü, Ÿ¢è }¢ã¢Îï±|¢¢§ü Ÿ¢è Ðíࢢæ¼|¢¢§ü §y²¢çÎÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï Ÿ¢¢±‡¢ ÜëUc‡¢-8 }¢è Ú¢ç~¢ 8 S¢ï 12-30 Ï¢Á¢ï ¼ÜU Ï¢¢ïÐH }¢æçÎÚ }¢ï´ Ï¢¢H S±LÐ Ÿ¢è Í¢Ýಢç}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢‹}¢é¶ Á¢‹}¢¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÜïU ¥H¢æ±¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Ï¢¢H }¢æÇH m¢Ú¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU

Ï¢¢HÓ¢çÚ~¢ ÜUè ÜU‰¢¢ x¢éÁ¢Ú¢¼è çã‹Îè }¢ï´ ÎëC¢æ¼ ÜïU S¢¢‰¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜïU »ïS¢ï ©ÎìÏ¢¢ï{Ý S¢ï S¢æ¼ ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J Ï¢¢ïÐH, {é}¢¢, ¥¢æÏ¢Hè ¼‰¢¢ x¢¢ï{¢±è ÜïU |¢QU |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢çÚ~¢ ¼‰¢¢ |¢QU¢ï´ ÜïU Ó¢çÚ~¢ÜU¢ çÝLЇ¢ çÜU²ï ‰¢ï J Ú¢ç~¢ }¢ï´ 12-00 Ï¢Á¢ï Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Á¢‹}¢¢ïyS¢± ÜUè ¥¢ÚG¼è {ê}¢{¢}¢ S¢ï ÜUè x¢²è ‰¢è J }¢æçÎÚ ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼Úã S¢ï S¢Á¢¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢¢±‡¢ }¢¢S¢ }¢ï´ ç±ç±{ÐíÜU¢Ú S¢ï Û¢êHï ÜU¢ï S¢Á¢¢ÜUÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï Û¢éH¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J (Ðí±è‡¢|¢¢§ü ©Ð¢Š²¢²) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢S¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢S¢{¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ðç±~¢ ¥ç{ÜU}¢¢S¢ }¢ï´ }¢¢‡¢S¢¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÐæÓ¢¢ãÝ Ð¢Ú¢²‡¢ ࢢ.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J ÜU‰¢¢ }¢ï´ ÜUè¼üÝ |¢çQU ÜU¢ ¥¢S±¢Î x¢±ñ²¢ S±¢}¢èÝï ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æ ÐÚ ¥ç{ÜU}¢¢S¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ç±{è S¢ï ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ç±à¢ï¯ LÐ S¢ï ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÎèÐôS¢ã ¼‰¢¢ Ÿ¢è Ú籋ÎíôS¢ã ÜU¢ï Ðê. ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢èÝï ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S±¢}¢èÁ¢èÝï ¼‰¢¢ ¥‹² S¢æ¼¢ïÝï Ðí¢S¢æçx¢ÜU Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J }¢¢‡¢S¢¢ ¼‰¢¢ ¥x¢H-Ï¢x¢H x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ çÜU²ï ¼‰¢¢ Îï±Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ÜëU¼¢‰¢ü ãé²ï ‰¢ï J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ç±ÎéÚÝè¼è Тڢ²‡¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ ç±ÎéÚÝèç¼ Ð¢Ú¢²‡¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ¥±ÜUÚ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S‰¢¢ÐÝ¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ²Á¢}¢¢Ý ÜUè ¼ÚÈU S¢ï ÐíS¢¢ ÎÜUè S¢éæÎÚ Ã²±S‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ²é±ÜU }¢æÇH ÜïU Ÿ¢è ¥çÝH ¼‰¢¢ çÝHïࢠ§y²¢çÎ ÐíïÚ‡¢¢LРϢÝï ‰¢ï J ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU {‹² ã¢ï x¢²ï ‰¢ï J (ࢢ. |¢çQUÜïUࢱ΢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±S¢§ü (x¢|¢H¢) 96 ±¢¡ ±¢Å¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±S¢§ü (Ç¢|¢H¢) ÜU¢ 96 ±¢¡ ТŢïyS¢± ¼¢. 22-8-12 ÜU¢ï ç±ç{±¼ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU ²}¢Á¢¢Ý {}¢éÏ¢¢ Ï¢¢HéÁ¢è Ó¢¢±Ç¢ ÐçÚ±¢Ú Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ãïS¢¢‡¢¢ }¢æçÎ ÚÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ Æ¢ÜULÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú S¢ï çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU ¥x¢H Ï¢x¢H ÜïU ãçÚ|¢QU Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J ¼¢. 21-8-12 ÜU¢ï Í¢Ýಢ}¢ }¢çãH¢ }¢æÇH m¢Ú¢ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ç±ã¢Ú ÜUè

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 22


S¢¢æ.ÜñUH¢S¢Ï¢¢ ¼‰¢¢ S¢¢æ.²¢ï. }¢æÁ¢êÏ¢¢ Ýï }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜUè ç±ç{ÜUÚ¢²è ‰¢è J 75 Ï¢ãÝ¢ï´ Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J (|¢êÐïà¢|¢¢§ü |¢¢±S¢¢Ú) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢æ΢ïH }¢ï´ ÜU‰¢¢-Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ý¢æ΢ïH }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥ç{ÜU }¢çãÝï }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï m¢Ú¢ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ÜU‰¢¢ S¢¢æ. Ý}¢ü΢Ϣ¢, S¢¢æ. S¢æx¢è¼¢Ï¢¢§ü (Á¢ï¼HÐéÚ) ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J ¥¢S¢Ð¢S¢ x¢¢¡± ÜUè Ï¢ãÝ¢ï´ Ýï |¢è ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J x¢¢¡± }¢ï´ Т貢~¢¢ |¢Ã²¼¢ S¢ï ¥¢²¢ïÁ¢ç¼ ÜUè x¢²è J ТæÓ¢±ï çÎÝ S¢¢æ. Ï¢Ó¢èÏ¢¢ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úè ‰¢è J ÜU‰¢¢ }¢ï´ Îï± ¼‰¢¢ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Á¢¢²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Úè ç±c‡¢é|¢¢§ü Ý¢æ΢ïH)

}¢êHè ÐíÎïࢠÜïU S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢Ú¢Ç±¢ }¢ï´ ¥ç{ÜU }¢çãÝï }¢ï´ ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ Тڢ²‡¢ ¥¢²¢ïÁ¢è¼ ÜUè x¢§ü Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ .x¢é. S±¢. ©œ¢}¢çÐí²Î¢S¢Á¢è »±æ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. Ï¢ír¢ç±ã¢Úè΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ӢڢDZ¢ x¢¢¡± ÜïU |¢QU¢ï´Ýï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ 1-9-12 S¢ï 10-9-12 ¼ÜU ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ çH²¢ J Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ࢢ› ÜU¢ S¢#¢ã Тڢ²‡¢ S¢æÐí΢² ÜïU S¢éÐíçS¢h ÜU‰¢¢ÜU¢Ú, ç±m¢Ý S¢.x¢é.Ðê.ࢢ.S±¢. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUè J ¼¢. 8-9-12 ÜU¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è »±}¢ì Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢èÝï ¼‰¢¢ Ðê. Ÿ¢èÚ¢Á¢¢Ýï Ð{¢ÚÜUÚ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ J ¼¢. 9-8-12 ÜUè ࢢ}¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ S±¢x¢¼ {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢æ¼¢ï ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï çÜU²¢ J ¼¢. 10-9-12 ÜU¢ï Ðí¢¼: Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚΠ㢉¢¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ S¢}¢S¼ S¢}¢¢Á¢ |¢¢± S¢ï Ý¢Ó¢ ©Æ¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢ÚG¼è ÜUÚÜïU ¼‰¢¢ Ýê¼Ý ¥¢çÈUS¢ ÜU¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J Á¢ã¢¡ÐÚ ÜU‰¢¢ÜU¢ ÚS¢Ð¢Ý, S¢æ¼¢ï ÜU¢ Ðí±Ó¢Ý ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ x¢¢¡± }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J Ðíy²ïÜU {¢}¢ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢¢æ.²¢ï. Ï¢¢§ü |¢è Ð{¢Úè ‰¢è J (ࢢ. S¢y²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¼ÝÐÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢}¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢¢±‡¢ ¼‰¢¢ ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU¢Hê |¢x¢¼ ÜUè

S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢ÐíÎ ‰¢è J

(ÜU¢ï. ±è.»}¢. ÐÅïH)

ç±ÎïࢠS¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HïÜUHï‹Ç (‹²éÛ¢èHï‹Ç) Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¥¢ïÜUHï‹Ç Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢¢±‡¢ }¢¢S¢ }¢ï´ ç±ç±{ÐíÜU¢Ú S¢ï Û¢êHï ÜU¢ï S¢Á¢¢ÜUÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï Û¢éH¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ Ÿ¢èÜëUc‡¢ Á¢‹}¢¢C}¢è {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢§ü x¢§ü ‰¢è J Ÿ¢èãçÚ ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{ÜUè ÜU‰¢¢ S±¢}¢è çÝx¢éü‡¢Î¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J §S¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU ãÁ¢¢Ú¢ï }¢é}¢éÿ¢é |¢QU Á¢è±Ý ÜU¢ï ÜëU¼¢‰¢ü S¢}¢Û¢ï J ࢢ. Ú¢{¢Ú}¢‡¢Î¢S¢Ýï ÜUè¼üÝ-|¢Á¢Ý ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J ÜëUc‡¢ Á¢‹}¢¢ïyS¢± Ú¢ç~¢ }¢ïæ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ Ð.|¢. Ç¢ò. ÜU¢ç‹¼|¢¢§ü ÐÅïH Ýï ±QU¢ Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ Ç¢ò. ÜU¢æç¼|¢¢§ü ÐÅïH Ýï çH²¢ ‰¢¢ J Тڢ²‡¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è S¢éÚïà¢|¢¢§ü ¥}¢èÝ, çÝÚ± §y²¢çÎ ‰¢ï J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï Ýê¼Ý ±› {¢Ú‡¢ ÜUÚ¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J 700 S¢ï |¢è ¥ç{ÜU ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ çÜU²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ ç±ÐèÝ|¢¢§ü ÆPUÚÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J |¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J (ࢢ. ¼é¯¢Ú|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ }¢ï´ 7 ±¢¡ ТŢïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï 25 ¥x¢S¼ S¢ï 1 çS¢¼}Ï¢Ú ¼ÜU ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ }¢æçÎÚ ÜïU 7±ïæ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ý¢Ý¢ ç±{ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï x¢²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢èãçÚ »ïE²ü Îà¢üÝ ÜUè ÜU‰¢¢ S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è Ýï ÜUè ‰¢è J ²é±¢Ý ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï }¢æçÎÚ ÜU¢ï S¢éæÎÚ Éæx¢ S¢ï S¢Á¢¢²¢ ‰¢¢ J à¢éRU±¢Ú S¢¢²æÜU¢H ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ТŢïyS¢± ¥ç|¢¯ïÜU ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ç±ç{Ðê±üÜU çÜU²¢ x¢²¢ J ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ÜïU Ï¢¢Î Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý m¢Ú¢ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ ¥¢Ú¼è ÜUè x¢§ü ¼‰¢¢ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú¢ï´ ÜU¢ |¢è Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è m¢Ú¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J S¢|¢¢ }¢ï ´ ࢢ.S±¢. Ðê ‡ ¢ü Ð í Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢Á¢è, ࢢ. ç±±ïÜUS¢¢x¢Ú΢S¢Á¢è, ±íÁ¢±Ì|¢ S±¢}¢è, Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢è, Ÿ¢èÁ¢è S±¢}¢è, ࢢæç¼ S±¢}¢è, ࢢ. Ú¢}¢ S±¢}¢è, {}¢üçÜUࢢïÚ S±¢}¢è, ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¿¢¢ÝÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢y}¢ÜU ±¢‡¢è ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J (Ðí±è‡¢ ࢢã) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HïÜUHï‹Ç }¢ï´ 7 ±¢æ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ HïÜUHï‹Ç }¢æçÎÚ ÜïU ÐéÁ¢¢Úè ࢢ.S±¢. ç±±ïÜUS¢¢x¢Ú΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ࢢ. ç±Á¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HïÜUHï‹Ç }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ 7 ±¢¡

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 23


ТŢïyS¢±24-8-12 S¢ï 26-8-12 ¼ÜU {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢ÚÁ¢¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï Îï± ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢éæÎÚÜU¢æÇ ÜUè ÜU‰¢¢ ࢢ.S±¢. ±¢S¢éÎï±Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUè ‰¢è J ¥‹² }¢æçÎÚ¢ï S¢ï ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ S±¢}¢è, ࢢ. ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ÝèHÜæUÆ S±¢}¢èÝï {}¢üÜéUH ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S¢yS¢æx¢è |¢¢§ü-Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (Ýèç¼Ý|¢¢§ü ÐÅï H , Ðí}¢é¶) Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÜU¢ »ÅH¢‹Å¢ }¢ï´ Ð΢Ðü‡¢ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÜëUТ S¢ï ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »ÅH¢‹Å¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ À¢ïÅï-Ï¢ÇGï ©yS¢± Ï¢ÇGï {ê}¢ {¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ¼¢. 13-9-12 S¢ï 17-9-12 ¼ÜU Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ Т¯üÎ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Á²¢ï<Á¢²¢ SÅïÅ ÜïU »ÅH¢‹Å¢ ¼‰¢¢ ¥x¢H-Ï¢x¢H ÜïU à¢ãÚ }¢ï´ ÚãÝï ±¢Hï çÝD¢±¢Hï ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè Ð{Ú¢}¢‡¢è ÜUÚ±¢ÜUÚ ¼‰¢¢ |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢ÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 16-9-12 ÜU¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢é‹ÎÚ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥¢x¢}¢Ý ã¢ï¼ï ãè x¢¢Á¢ï-Ï¢¢Á¢ï ÜïU S¢¢‰¢ |¢Ã² S±¢x¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜïU çÝç}¢œ¢ ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è S¢y²S±LÐ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ Îà¢}¢ SÜU‹{ÜUè ÜU‰¢¢ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUÚÜïU ÐíS¢ó¢¼¢ òQU çÜU²ï J S¢¢‰¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ãé²ï ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï Ðí¢S¢æçx¢ÜU Ðí±Ó¢Ý

çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ãçÚ|¢QU Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ©ÐçS‰¢¼ ã¢ïÜUÚ Îï±-¥¢Ó¢¢²ü ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU Á¢è±Ý ÜU¢ï {‹² S¢}¢Û¢¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUè ©œ¢}¢ ò±S‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ›è-ÐéL¯ ΢ïÝ¢ï ç}¢HÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ý ϢݢÝï ÜUè S¢ï±¢ ÜUè²ï ‰¢ï J (Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æÎçÚ séSÅÝ ÅïÜUS¢¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ séSÅÝ ÅïÜUS¢¢S¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥ÐÝï }¢æçÎÚ }¢ï´ Ðíy²ïÜU ©yS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J Ÿ¢¢±‡¢ }¢¢S¢ }¢ï´ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J Û¢êHï ÜU¢ ©yS¢± ¼‰¢¢ ²é±¢ çà¢çÏ¢Ú ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ±¢S¢éÎï± ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢èÁ¢±Ý ÜUè ÜU‰¢¢ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J ¿¢¢Ý S±¢}¢è |¢è ÐíïÚ‡¢¢y}¢ÜU Ðí±ë眢 }¢ï´ S¢ãÜU¢Ú Îï¼ï ãñ´ J (Ú}¢ïࢠÐÅïH) çв¢ïçÚ²¢ Ó¢ïŒÅÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU çв¢ïÚè²¢ Ó¢ïŒÅÚ }¢ï´ Úç±±¢Ú ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H 6 S¢ï 8 Ï¢Á¢ï ¼ÜU S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ã¢ï¼è ãñ J Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜïU çH²ï S¢éÎæÚ ÜU¢²ü 6 S¢ï 8 Ï¢Á¢ï ¼ÜU S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ã¢ï¼è ãñ J Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜïU çH²ï S¢éæÎÚÜU¢²ü RU}¢ ã¢ï¼ï ãñ´ J 9 çS¢¼}Ï¢Ú ÜU¢ï ÐÚïà¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU Ðé~¢ ÜïU Á¢‹}¢çÎÝ ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜïU çH²ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ²ã¢¡ ÐÚ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU ãçÚ|¢QU S¢yS¢æx¢ ÜUÚÜïU ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è |¢x¢±¢Ý ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ÜUÚ¢¼ï ãñ´ J (Ú}¢ïࢠÐÅïH)

¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…çH

Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢ (¼¢. ÜUÇè) : Ç¢ò. x¢¢ïô±Î|¢¢§ü »Ý. ÐÅïH ¼¢. 2-8-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ãñ´ J ¥}¢Î¢±¢Î-Ï¢¢ÐêÝx¢Ú : Ð.|¢. H¢HÁ¢è|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 30-8-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ãñ´J ¥}¢Î¢±¢Î (ݱ¢ï±¢S¢) : Ð.|¢. ãS¢}¢é¶|¢¢§ü |¢¢±S¢¢Ú ÜUè }¢¢¼¢Á¢è Ðí|¢¢±¼èÏ¢ãÝ Ï¢HÎï±|¢¢§ü ¼¢. 31-8-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ´ J ¥}¢Î¢±¢Î : Ð.|¢. S¢¢ïÝè ࢢ}¢H|¢¢§ü (}¢¢ïÚϢ豢H¢ÜUè {}¢üÐÕè) S¢¢ïÝè ÜU}¢H¢Ï¢ãÝ ¼¢. 10-9-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢èÝè ãé§ü ãñ´ J Åè´Ï¢¢ (¼¢. ±É±¢‡¢) : Ð.|¢. ±¢H¢|¢¢§ü }¢Hé|¢¢§ü x¢¢ïçãH Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ´ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢èS±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

¥vÅê}Ï¢Ú-2012 • 24

Hin-Octobert-2012  

narnarayandev,kalupur,ahmedabad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you