Page 1


Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆS‰¢¢Ý }¢é¶Ð~¢ ±¯ü - 7 • ¥æÜU : 83 }¢¢Ó¢ü-2014 „æSƒ¢ÐÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ï…ï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éç…²}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î. ÈU¢ïÝ : 27499597 • ÈU¢ïv„ : 27419597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597 www.swaminarayanmuseum.com

ÎêÚ Š±çÝ 22133835 (}¢æçÎÚ) 27478070 (S±¢. Ï¢¢x¢) ÈUïv„ : 079-27452145 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ïα ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢ „ï ¼æ~¢èŸ¢è „.x¢é. ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ð~¢ ò±ã¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢ç„ÜU ÜU¢²¢üH² Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380 001. ÎêÚ Š±çÝ 22132170, 22136818. ÈU¢ïv„ : 22176992 www.swaminarayan.info

мï}¢ïæ ÐçÚ±¼üÝ ÜUï çH²ï

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

04

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ05 03. S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²}¢ ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú

06

04. çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè ¥±}¢¢ÝÝ¢ ÜïU 籯² }¢ï´ {}¢ü±æà¢è ÜU¢ ©ÐÎïà¢

08

05. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥¢SÅîïçH²¢ {}¢üÐí±¢S¢

10

06. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

11

07. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

13

08. |¢çQU „é{¢

16

09. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

20

E-mail : manishnvora@yahoo.co.in

}¢ê˲ - Ðíç¼ ±¯ü 50-00 • ±æà¢Ð¢ÚæÐçÚÜU Îïࢠ}¢ïæ 501-00 • ç±Îïࢠ10,000-00 • Ðíç¼ ÜU¢ïÐè 5-00

}¢¢Ó¢ü-2014 • 03


S¢±¢ü±¼¢Úè Ÿ¢èãçÚ ¥ÐÝï ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜU¢ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ HïÁ¢¢Ý¢ ãñ, §S¢çH²ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜUè Т~¢¼¢ ÜïU çH²ï |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èãçÚ Ýï à¢éh S±S±LÐ ÜU¢ ¿¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚ¢ÜUÚ S¢¼ìТ~¢ ϢݢÝï ÜïU ¥¢à¢² S¢ï ¼‰¢¢ ¥y²‹¼ ¥¢±à²ÜU »ïS¢è |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï ©Ð¢S¢Ý¢ |¢çQU ¼‰¢¢ ÐêÁ¢¢ m¢Ú¢ Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU çH²ï S¢éH|¢ }¢¢x¢ü Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜïU ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜU¢ï Ðíà¢S¼ çÜU²¢ ãñ J ±ï ¥ÐÝï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼¢ï´ }¢ï´ ±¢Úæ±¢Ú ©S¢ÜU¢ ÐéÝÚ¢±¼üÝ ÜUÚÜïU ©S¢ Á¢è± ÜïU Nβ }¢ï´ ©Ð¢S¢Ý¢ ÎëÉ ã¢ï §S¢ÜU¢ ç±à¢ï¯ Š²¢Ý Ú¶¢ ãñ J ©S¢ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ S¢ï ¥‰¢¢ü¼ì 272 ±Ó¢Ý¢}¢ë¼¢ï´ ÜU¢ï ¥±à² ±¢æӢݢ Ó¢¢çã²ï ¼‰¢¢ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï, §S¢S¢ï }¢é}¢éÿ¢é ÜU¢ çã¼ ã¢ïÝ¢ S¢æ|¢± ãñ J x¢.Ðí. 8, 48, 73, 74, S¢¢Úæx¢ÐéÚ - 8, x¢.}¢. 21, 22, ¥}¢Î¢±¢Î 4, 6, 8, Á¢ï¼HÐéÚ 3, 4, 5 ²ï ¼Ú㠱Ӣݢ}¢ë¼ Á¢è±Ý }¢ï´ Á¢¢ï ©¼¢Ú Hïx¢¢ ©S¢ï ²~¢-¼~¢ |¢ÅÜUÝï ÜUè Á¢LÚ¼ Ýãè´ ÐÇïx¢è J çÐí² S¢é¿¢ |¢QU¢ï´ ! ã}¢ï »ïS¢ï Ðíy²ÿ¢ Îï± ç}¢Hï ãñ´ §S¢çH²ï ã}¢¢Úï |¢¢x² ÜUè ÜU¢ï§ü S¢è}¢¢ Ýãè´ ãñ J Îïà¢-ç±ÎïࢠÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï Ý}¢í ¥ÝéÚ¢ï{ãñ´ çÜU ÐÚ}¢ÜëUТHé ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ТŢïyS¢± ÜU¢ ¥±à² Îà¢üÝ ÜUÚï´ J

¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 04


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ (ÈUÚ±Úè-2014) 1

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HèH¢ÐéÚ (¼¢. ãH±Î }¢êHè Îïà¢) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 2 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ (Ó¢¢ñ{Úè) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 3 §S¢æÇ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è Ú¢ïÜUçDz¢ ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜUè Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J S¢¢²æÜU¢H }¢êHè Ð΢Ðü‡¢ J 4 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢ Îï± ÜïU ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ Úæx¢¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 5 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©±¢ÚS¢Î ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 6 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢é±¢S¢¢ (ÐæÓ¢}¢ã¢H) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 7 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Å¢ïÚÇ¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 8 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢è}¢ÐéÚ¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 9 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±Ÿ¢¢æç¼|¢±Ý }¢éæÏ¢§ü (ç±HïТHïü) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 10 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ï¶¢S¢‡¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 10 S¢ï 19 ÈUÚ±Úè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ »çÇHïÇ (¥¢ïSÅîïHè²¢) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢, ±ã¢¡ S¢ï S¢èÇÝè Ð΢Ðü‡¢ J 20 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ТŢïyS¢± ¥ç|¢¯ïÜU ¥ÐÝï ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï çÜU²ï J 21 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±ã¢Ú ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 22 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢çQUÝx¢Ú (}¢êHè Îïà¢) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 23 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢¢Ýx¢±Ç (ÐæÓ¢}¢ã¢H) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 24 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢¢©ÐéÚ¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 25-26 ãñÎí¢Ï¢¢Î (¥¢æ{íÐíÎïà¢) ¼‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 26 S¢ï 28 ÀÐñ²¢{¢}¢ ¼‰¢¢ ¥²¢ïŠ²¢ Îà¢üÝ¢‰¢ü J

Ð.Ðê. |¢¢ç± ¥¢™¢²ü 108 Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 16

(ÈUÚ±Úè-2014) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ãïS¢¢‡¢¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ÜU‰¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 05


S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²}¢ ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú - S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢)

|¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢Ðí|¢é ÜïU S±{¢}¢ x¢}¢Ý ÜïU Ï¢¢Î S¢Ý 1907 ÜïU ¥ÚS¢ï }¢ï´ ࢢÚ΢ÐèÆ à¢æÜUÚ¢Ó¢¢²ü }¢¢{±¼è‰¢ü ÐíïçÚ¼ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜUè ò±S‰¢¢ ±ïÎ ç±Lh ã¢ïÝï ÜU¢ ÎéCÐíÓ¢¢Ú çÜU²¢ Á¢¢ Ú㢠‰¢¢ J ©S¢è ¥±S¢Ú ÐÚ ÜU¢à¢è ÜïU ¼‰¢¢ ¥‹²~¢ ÜïU {}¢¢üÓ¢¢²ü, ç±m¢Ý, }¢ã¢}¢æÇHïEÚ §y²¢çÎ ÜU¢ï §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ S¢¢ç}¢H çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ‰¢¢ïÇGï S¢}¢² }¢ï´ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜUè Ðíç¼D¢ ¥‹² S¢æÐí΢²¢ï ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ ¥x¢íS¢Ú ã¢ï Úãè ‰¢è J §S¢è ¥±S¢Ú ÐÚ ±¢æ}¢Ðæ‰¢è ¥‰¢¢ü¼ì ç±Ú¢ïç{²¢ï´ m¢Ú¢ S¢æÐí΢² ÜïU ç±Lh ¥ÐíÓ¢¢Ú çÜU²¢ Á¢¢ Ú㢠‰¢¢ J §S¢ÜUè Š±çÝ ÜU¢à¢è ¼ÜU ÐãéæÓ¢è J ÜU¢à¢è ÜïU ç±m¢Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢æÐí΢² ±ïÎ ç±Lh ãñ »ïS¢¢ ÜUãÝï ÜïU çH²ï ÎÏ¢¢± çÜU²¢ Á¢¢ Ú㢠‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æÐí΢² ÜïU ¥¢çŸ¢¼ Ðíç¼çÝç{¼‰¢¢ ¥ã}¢Î¢±¢Î - ±Ç¼¢H ÎïࢠÜïU ç±m¢Ý ТæÓ¢ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ¥ÐÝï ãS¼ çH綼 Ð~¢ ÜU¢ï HïÜUÚ ÜU¢à¢è |¢ï´Á¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ±Ç¼¢H ÜïU ÐêÁ² ࢢ›è Ï¢HÚ¢}¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è }¢éw² ‰¢ï J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜUè ò±S‰¢¢ ÜïU 籯² }¢ï´ ࢢ›¢‰¢ü ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ ¼¢. 6-11-1907 ÜU¢ï Ÿ¢è |¢¢Ú¼ {}¢ü }¢ã¢}¢æÇH Ðí{¢Ý ÜU¢²¢üH² ÜU¢à¢è }¢ï´ ÐæçǼ }¢ã¢Ú¢Á¢ Ý¢Ú¢²‡¢ çࢱÐéÚè ÜïU Ðí{¢Ý¢Š²ÿ¢ ÐÎ ÐÚ Ðíç¼çD¼ ç±m¢Ý }¢ã¢ï}¢ã¢ïТŠ²¢² Ðæ. S¢é{¢ÜUÚ çm±ïÎèÝï S¢|¢¢ }¢ï´ ÐíS¼¢± ÐíS¼é¼ ÜUÚÜïU ÎÚ|¢æx¢¢ ÜïU }¢ãè }¢ãï‹Îí ò¢ÜUÚ‡¢¢Ó¢¢²ü Ÿ¢è Á¢²Îï± à¢}¢¢üÝï ¥Ýé}¢¢ïÎÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÀS¢¢ñ (600) S¢ï |¢è

¥ç{ÜU |¢¢Ú¼|¢Ú ÜïU ç±m¢Ý ÜU¢ï çÝ}¢æç~¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ©Ý S¢|¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ 11 çÎÝ ¼ÜU çà¢ÿ¢¢Ð~¢è, ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ Îïࢠç±|¢¢x¢ ÜU¢ Hï¶ ¼‰¢¢ S¢yS¢æx¢èÁ¢è±Ý ÐÚ 250 çÁ¢¼Ýï ÐíÔÝ ÐêÀï x¢²ï ‰¢ï J S¢æÐíÎÚ¢² òS‰¢¢ ÜïU 籯² ÐÚ Ðí}¢¢‡¢ÐéÚSS¢Ú S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ 5 Hÿ}¢è΢S¢ ÐæçǼ Ý¢x¢Ú΢S¢ §y²¢çÎ ç±m¢Ý¢ï´ Ýï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÜëUТ S¢ï ©œ¢Ú çβ¢ ‰¢¢ J ©Ý ÐíÔÝ¢ï´ }¢ï´ S¢ï 229 ±ï´ ÐíÔÝ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜïU {¢}¢ ÜïU 籯² }¢ï´ v²¢ }¢¢Ý¼ï ãñ´ ? ©S¢ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢x¢±Îì x¢è¼¢ ÜïU 15 ±ï´ ¥Š²¢² ÜU¢ Ðí}¢¢‡¢ ÎïÜUÚ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ¥}¢Î¢±¢Î S¢¢¼±ï´ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï ÜU㢠çÜU, ¥Ýæ¼ Ï¢ír¢¢æÇ ÜïU ¥S¢æw² çࢱ, ¥S¢æw² Ï¢ír¢¢, ¥S¢æw² ÜñUH¢S¢, ¥S¢æw² ±ñÜéæUÆ, ¼‰¢¢ x¢¢ïH¢ïÜU Ï¢ír¢ÐéÚ ¼‰¢¢ ¥S¢æw² ÜUÚ¢ïÇ ¥‹² |¢êç}¢ ÜU¢²ü ã}¢¢Úï ¼ïÁ¢ S¢ï ¼ïÁ¢¢ï}¢² ã¢ï Úãè ãñ J x¢è¼¢ ÜUï S¢Ðí}¢¢‡¢ ©œ¢Ú ÜU¢ï S¢éÝÜUÚ ©ÐçS‰¢¼ Ðíç¼Ðÿ¢è ç±m¢Ý ÐéÝ: ÐíÔÝ ÜUÚÝï ÜUè S¢¢ãS¢ Ýãè´ çÜU²ï J 250 ÐíÔÝ¢ïœ¢Ú ÜU¢ï S¢êÚ¼ ÜïU »ÜU ç±m¢Ý ÜïU ТS¢ S¢ï HïÜUÚ »ÝÁ¢èÝ ÐíïS¢ ÜUè ¼ÚÈU S¢ï ÐíÜU¢çࢼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ©S¢ S¢}¢² S¢æÐí΢² ÜUè ç±Á¢² ãé§ü ‰¢è ¼‰¢¢ S¢æÐí΢² ÜUè S¢æ}Ðꇢü ò±S‰¢¢ ±ïÎ ç±Lh Ýãè´ ãñ »ïS¢¢ Ðí}¢¢ç‡¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Á¢¢ï ¥{¢ïçÝ<ÎC ãñ ÆãÚ¢±-1 : Ÿ¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢è çÝ<}¢¼ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU ©ÐÎïࢠÜU˲¢‡¢ÜU¢Úè ¼‰¢¢ ±ñçÎÜU ãñ J çÁ¢S¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Ðí±<¼¼ S¢æÐí΢² ±ï΢ïQU }¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J Ï¢í¢r¢‡¢¢çÎÜU ±‡¢¢ïZ m¢Ú¢ ©S¢ï S±èÜU¢Ú ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü Î¢ï¯ Ýãè´ ãñ J ÜU¢<¼ÜU à¢évHÐíç¼Ð΢ S¢æ±¼ 1964 Ï¢é{±¢Ú Hï¶ÜU - S¢é{¢ÜUÚ çm±ïÎè (}¢ã¢}¢ã¢ïТŠ²¢²) ÆãÚ¢±-2 : Ÿ¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢è m¢Ú¢ çH綼 çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ±ñçÎÜU {}¢ü ÜU¢ ¥±H}Ï¢Ý ÜUÚ¼è ãñ J ©S¢ }¢ï´ ©ÐçÎC {}¢ü ±ñçÎÜU ãñ J ©S¢ÜïU ¥¢Ÿ¢² }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¥¢Ð眢 Ýãè´ ãñ¢ J (Hï¶ÜU - ÜñUH¢à¢Ó¢æ‹Îí çà¢Ú¢ï}¢‡¢è (}¢ã¢}¢ã¢ïТŠ²¢²) §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ 22 ç±m¢Ý ãS¼¢ÿ¢Ú çÜU²ï ãñ´ J ÆãÚ¢±-3 : Ÿ¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢è m¢Ú¢ çH綼 çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ Á¢¢ï |¢è ©ÐÎïࢠãñ ±ï Ÿ¢éç¼-S}¢ëç¼ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ±ñçÎÜU ãñ´, ©S¢ÜU¢ ¥Ýéà¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 06


S¢æÐí΢² ÜU¢ ¥¢çŸ¢¼ ±ñçÎÜU ãñ J (ÜU¢<¼ÜU à¢évH »ÜU¢Îà¢è 1964 - Hï¶ÜU - Ðæ. S¢æx¢}¢H¢H Û¢¢ (}¢ã¢}¢ã¢ïТŠ²¢²) §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ 141 ÐæçǼ¢ï ÜïU ãS¼¢ÿ¢Ú ãñ J ÆãÚ¢±-4 : Ÿ¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢è m¢Ú¢ ç±ÚçÓ¢¼ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU ©ÐÎïࢠÎï±¼¢ - çм벿¢ ÜïU çH²ï ÜUè Á¢¢Ýï ±¢Hè ôãS¢¢ ¼‰¢¢ }¢¢æS¢ |¢ÿ¢‡¢ ÜU¢ çݯï{¼‰¢¢ Ÿ¢¢ñ¼-S}¢¢¼ü ÜU}¢ü ±‡¢ü - ¥¢Ÿ¢}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ±ïÎç±çã¼ {}¢ü ãñ J §S¢ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü Î¢ï¯ Ýãè´ ãñ J (ÜU¢<¼ÜU à¢évH-13 S¢}±¼ 1964 Hï¶ÜU - S¢éÏ¢ír¢‡²}¢ì ࢢ›è (}¢ã¢}¢ã¢ïТŠ²¢² §y²¢çÎ ÐæçǼ ±²ü) ÆãÚ¢±-5 : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æÐí΢² ÜUï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Ý¢}¢ÜU x¢í‹‰¢ }¢ï´ ±<‡¢¼ ©ÐÎïࢠŸ¢éç¼-S}¢ëç¼ ÜïU ¥ÝéLÐ ãñ J Ó¢¢Ú¢ï ±‡¢¢ïZ m¢Ú¢ ÐçÚТHÝ ÜUÚÝï ²¢ïx² ãñ J §S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ¥¢Ð眢 Ýãè´ ãñ J (}¢¢x¢üà¢è¯ü à¢évH-3 à¢çݱ¢Ú - S¢æ±¼ 1964 - Hï¶ÜU - |¢±¢Ýè à¢æÜUÚ ¥çxÝ ã¢ï~¢è) §y²¢çÎ 18 ç±m¢Ý¢ï´ ÜïU ãS¼¢ÿ¢ÚJ

ÆãÚ¢±-6 : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ã}¢Ýï ¥Š²²Ý çÜU²¢, ©S¢ÜU¢ çÓ¢‹¼Ý çÜU²¢, }¢ÝÝ çÜU²¢ Ï¢¢Î }¢ï´ ²ã ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ çÜU ²ã S¢æÐí΢² ±ïÎ ç±Lh Ýãè´ ãñ J (ÜU¢<¼ÜU ÜëUc‡¢-14 S¢æ±¼ì 1964 - Hï¶ÜU - S±¢. ¥mñ¼¢ÝæÎ §y²¢çÎ 36 ç±m¢Ý¢ï´ ÜïU ãS¼¢ÿ¢Ú ãñ´ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ S¢æ±¼ 1940 }¢ï´ ±Ç¢ïÎÚ¢ à¢ãÚ ÜïU ç±m¢Ý¢ï´ ÜUè »ÜU S¢|¢¢ ãé§ü çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢æÐí΢² ÜU¢ Ðíç¼Ð¢ÎÝ ÜUÚÝï ±¢Hï ÆãÚ¢± ÜU¢ï ç±m¢Ý¢ï´ Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J ÜU¢à¢è ÜUè 籯Îì ÐçگΠ}¢ï´ ¥ã}¢Î¢±¢Î ÜïU S¢¢¼ ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜïU ±Ó¢Ý S¢ï ç±Á¢² ÜUè Í¢¢ï¯‡¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J §S¢çH²ï çÁ¢S¢ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜU¢ S¢¢¼±¢æ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÀТ ã¢ï ±ãè ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ Í¢Ú }¢ï´ ڶݢ Ó¢¢çã²ï J S¢æ±¼ì 1964 }¢ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜïU |¢è¼Ú ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜU¢ S¢¢¼±¢æ ±¢Ó¢Ý¢}¢ë¼ ‰¢¢, Á¢¢ï ÜU¢à¢è ÜïU ç±mÎì ÐçگΠ}¢ï´ ÐíS¼é¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J |¢¢Ú¼ ÜïU ¥‹² çÜUS¢è S¢æÐí΢² m¢Ú¢ ¥¢Ð眢 Ýãè´ ÜUè x¢²è ‰¢è J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÜëUТ S¢ï S¢Î¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú ã¢ï J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ðç~¢ÜU¢ ÐíÜU¢à¢Ý ÜUè }¢¢çHÜUè ÜUï S¢‹Î|¢ü }¢ï´ J 1. ÐíÜU¢à¢Ý SƒH : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 2. ÐíÜU¢à¢Ý „}¢² : Ðíç¼ }¢¢„ 3. }¢éÎíÜU ÜU¢ Ý¢}¢ : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 4. „æТÎÜU ÜU¢ Ý¢}¢ : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 5. }¢¢çHÜU : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè x¢¢Îè ÜUï ¥ç{Ðç¼ Ð. Ðê. {. {é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 }¢ñ ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è ²ã SÐC ÜUÚ Ú㢠ãêæ çÜU ªÐÚ Îè x¢§ü Ï¢¢¼ïæ }¢ïÚè …¢ÝÜU¢Úè ¥¢ñÚ „}¢Û¢ ÜUï ¥Ýé„¢Ú „y² ãñæ J ãS¼¢ÿ¢Ú : ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è, }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1, (ÐíÜU¢à¢ÜU ÜUè „¢§üÝ)

}¢¢Ó¢ü-2014 • 07


çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè ¥±}¢¢ÝÝ¢ ÜïU 籯² }¢ï´ {}¢ü±æà¢è ÜU¢ ©ÐÎïࢠ- Ðí¢ï. çã¼ï‹Îí|¢¢§ü Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü ÐÅïH

|¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ S¢ï §S¢ Ð뉱è ÐÚ ¥¢ÜUÚ Á¢è±¢ï´ ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï }¢æçÎ򢕫 ÜUè }¢ê<¼²¢ï´ }¢ï´, ࢢ› ¼‰¢¢ {}¢ü ±æà¢è ¥¢Ó¢¢²ü ÜïU LÐ }¢ï´ ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ±ÚÎ¢Ý çβï ãñ´ J¥ÐÝè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ §Ý ¼èÝ¢ï´ ÜUè ÚӢݢ ÜUÚÜïU S¢æÐí΢² ÜU¢ï çݲ}¢¢ï´ S¢ï S¢éÎëÉ ÜUÚ çβ¢ ãñ J S¢±ü Ð퉢}¢ S¢æ. 1878 ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 ÜU¢ï ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ }¢æçÎÚ ÜUè ÚӢݢ ÜUÚÜïU ©S¢}¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ J §¼Ý¢ ãè Ýãè´ ©S¢ S±LÐ }¢ï´ S¢Î¢ çݱ¢S¢ ÜULæx¢¢ »ïS¢¢ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ±Ó¢Ý çβ¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æ. 1882 }¢¢Ð à¢évH ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï S±²æ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè S¢æSÜëU¼ ÔH¢ïÜU¢ï }¢ï´ çH¶ÜUÚ SÐC ÜUãï çÜU ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Á¢¢ï ÐÚ¢±¢‡¢è ãñ ±ã }¢ïÚ¢ ãè LÐ ãñ J (ÔH¢ï. 209) }¢¢ïÿ¢ }¢ï´ S¢¢{ÝLÐ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè S‰¢¢ÐÝ¢ {}¢ü±æࢠ}¢ï´ S¢ï ÜUÚÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜUè J »ïS¢è ãè S±²æ ¥ÐÝè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ ¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Îïࢠ¼‰¢¢ ±Ç¼¢H - Ÿ¢è Hÿ}¢èÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± Îïࢠ§S¢ ¼Úã ΢ï ÐèÆS‰¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ ÜUÚÜïU S¢|¢è S¢yS¢æçx¢²¢ï´ ÜïU x¢éLÐéÎ ÜïU LÐ }¢ï´ Ðíç¼S‰¢¢çм çÜU²ï J S¢|¢è ÜïU çH²ï ¥¢¿¢¢ çÜU²ï çÜU y²¢x¢è - x¢ëãè S¢|¢è §ÝÜUè ãè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ Úãï´x¢ï J §ÝÜUè ÐêÁ¢¢Ðíç¼D¢ }¢ïÚè ¥¢¿¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ÜUÚÝ¢ ãñ, ¼|¢è }¢¢ïÿ¢ ÜïU ¥ç{ÜU¢Úè Ï¢Ýï´x¢ï J §S¢ 籯² ÜïU Îïࢠç±|¢¢x¢ ÜU¢ Hï¶ S¢æ. 1883 }¢¢x¢üà¢è¯ü à¢évH-15 ÜU¢ï x¢ÉÇ¢ }¢ï´ çH¶±¢²ï J Ÿ¢èãçÚÝï S±²æ SÐC ÜU㢠ãñ çÜU ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è S¢yS¢æçx¢²¢ï´ ÜïU çH²ï ¥¢{¢Ú çà¢H¢ ãñ J §S¢ H¢ïÜU ¼‰¢¢ ÐÚH¢ïÜU }¢ï´ S¢é¶è ÚãÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ©ÌæÍ¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï Ï¢ÇGï ÜUC ÜU¢ï Т²ï´x¢ï J »ïS¢è S¢|¢è ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜU¢ï ¥¢¿¢¢ çÜU²ï J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ Ï¢¼¢§ü x¢²è ÜU¢ï§ü |¢è ¥¢¿¢¢ }¢¢~¢ }¢¢ïÿ¢ ÜïU çH²ï ãè Ýãè´ ãñ ¥çÐ¼é §S¢H¢ïÜU }¢ï´ S¢é¶:ࢢ狼 ÜU¢ï ÎïÝï ±¢Hè ãñ J çà¢.Ð~¢è ÔH¢ïÜU 208 }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï çH¶¢ ãñ çÜU §S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ çÝy² Ð¢Æ ÜUÚÝ¢, ÐÉÝï Ý ¥¢±ï ¼¢ï ©S¢ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝ¢ J §S¢ÜïU Ÿ¢±‡¢ }¢¢~¢ S¢ï Ðç±~¢ ã¢ïÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ ãñ J v²¢ï´çÜU ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è S±²æ ¥ÿ¢Ú¢ç{Ðç¼ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï 1 S¢ï 212 ÔH¢ïÜU¢ï ÜU¢ï çH¶è ãñ J Ðí¢²:

S¢|¢è S¢æ¼¢ï ÜU¢ï 212 ÔH¢ïÜU ÜæUÆ ã¢ï¼ï ãñ´ J çÁ¢‹ã¢ï´Ýï Ÿ¢èãçÚ ÜUè §S¢±¢‡¢è ÜU¢ï ¥¢y}¢S¢¢¼ì çÜU²¢ ãñ ±ï {‹² ãñ J Ÿ¢èãçÚÝï ÔH¢ïÜU 209 }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU ²ã Á¢¢ï }¢ïÚè ±¢‡¢è ãñ ±ã }¢ïÚ¢ S±LÐ ãñ J çÁ¢¼Ýè }¢çã}¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ãñ J ©¼Ýè ãè çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè ãñ J ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ²ã ¥±à² S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢¢ï |¢è S¢¼ìࢢ› ÐíÜU¢çࢼ ã¢ï´ ±ï ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ ±¢Hï ã¢ï ¼¢ï ãè ±ï S¢Îìࢢ› ÜUãï Á¢¢²ï´x¢ï J Ï¢¢Á¢¢Ú }¢ï´ Ó¢¢ãï Á¢ñS¢è |¢è çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÀÐÜUÚ ç±ÜU¼è ã¢ï ±ã }¢¢~¢ ÐéS¼ÜU ãñ J ¥ÐÝï ÎñçÝÜU ÐêÁ¢¢ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢±¢Hè çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï S¢|¢è |¢QU¢ï´ ÜU¢ï Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï J çà¢.Ð~¢è ÔH¢ïÜU 132 }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï {}¢ü±æà¢è ¥¢Ó¢¢²Ÿ¢è ÜU¢ï S¢Îìç±l¢ Ðí±¼üÝ ÜUÚÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜUè J §S¢ÜïU çH²ï ²ã |¢è ¥¢¿¢¢ çÜU²ï çÜU Á¢¢ï |¢è x¢í扢 ÐíÜU¢çࢼ ã¢ï ©S¢}¢ï´ ÿ¢ïÐÜU ¼¢ï Ýãè´ ¥¢ Ú㢠ãñ, §S¢ÜU¢ Š²¢Ý ÎïÜUÚ ÐíÜU¢çࢼ ÜUÚÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ Ðí¢# ÐéS¼ÜU ãè S¢Îìࢢ› ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J ¥¢Á¢ ÜïU ²éx¢ }¢ï´ çÜU¼Ýï |¢QU ¥ÐÝï }¢Ý }¢¢Ýï Éæx¢S¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï ÐíÜU¢çࢼ ÜUÚÜïU çÜUS¢è ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ S¢|¢è ÜU¢ï |¢ï´Å Îï¼ï ãñ´ J §S¢ 籯² }¢ï´ çÓ¢‹¼Ýè² ãñ çà¢.Ð. ÔH¢ï. 210, çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ÜUè ¥¢¿¢¢ ãñ çÜU çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢¢~¢ Îñ±è Á¢è±¢ï ÜU¢ï ÎïÝè Ó¢¢çã²ï, ¥¢S¢éÚè Á¢è±¢ï´ ÜU¢ï Ýãè´ ÎïÝè Ó¢¢çã²ï J S¢æÐí΢² ÜïU ࢢ›¢ï }¢ï´ Îñ±è ¼‰¢¢ ¥¢S¢éÚè Á¢è± çÜUS¢ï ÜU㢠Á¢¢² §S¢ÜUè SÐC¼¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ ãè }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜUè ãñ J ²ã ±¢¼ ¼¢ï SÐC ãñ çÜU §S¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S±LÐ ÜU¢ï Á¢ñS¢ï-¼ñS¢ï òçQU ÜU¢ï ¼¢ï Ýãè´ ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÜéUТ~¢¢ï ÜïU 㢉¢ }¢ï´ ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Á¢¢² ¼¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜUè ÜëUТ S¢ï ±æçÓ¢¼ ¥±à² ã¢ïÁ¢¢²ï´x¢ï J Ÿ¢è}¢Îì |¢x¢±Îì x¢è¼¢ ÜïU ¥Š²¢² 18 ÔH¢ï. 67 }¢ï´ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ Ýï ÜU㢠ãñ çÜU §S¢ x¢è¼¢ ÜïU ÚãS² ÜU¢ï ¼Ð Úçã¼, |¢çQU Úç㼠òçQU ÜU¢ï Ý S¢éݢݢ Ó¢¢çã²ï Ý ÜUãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢è ¼Úã ²ã ÐÚ¢±¢‡¢è çÁ¢S¢ çÜUS¢è ÜU¢ï Ýãè´ ¥çмé S¢éТ~¢ ÜU¢ï ¥±à² ÎïÝè Ó¢¢çã²ï J çÜU¼Ýï H¢ïx¢ ¥ÐÝï S¢æÏ¢‹{è ÜïU ÈU¢ïÅ¢ï ÜU¢ï ¥¢x¢ï-ÐèÀï Àб¢ÜUÚ çH¶¼ï ãñ´ çÜU Ÿ¢è.... ÜïU S}¢Ú‡¢¢‰¢ïü J S¢é¿¢Á¢Ý ÜU¢ï ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝï H¢²ÜU ãñ çÜU ã}¢ï´ S}¢Ú‡¢ ¼¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ÜUÚÝ¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 08


ãñ Ý çÜU ¥‹² ÜU¢ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çS¢±¢² çÜUS¢è ¥‹² ÜU¢ Ýãè´ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï, ±ã §S¢çH²ï çÜU ²ã çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ã}¢ S¢|¢è ¥ÐÝï ÎñçÝÜU ÐêÁ¢¢ }¢ï´ Ú¶¼ï ãñ´, ©S¢ÜUè çÝy² ÐêÁ¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ, Ÿ¢èÁ¢è çS¢±¢² ¥‹² çÜUS¢è Á¢è± ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ÜUÚÝ¢ ΢ﯢ±ã ã¢ïx¢¢, §S¢S¢ï ¥ÐÝ¢ }¢¢ïÿ¢}¢¢x¢ü çÏ¢x¢Ç Á¢¢²ïx¢¢ J 205 ÔH¢ïÜU ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Á¢è±Ý }¢ï´ ±¼üÝ ÜUÚÝï S¢ï ÜU˲¢‡¢ ã¢ïx¢¢ J çÜUS¢è ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè ¥¢¿¢¢¥¢ïæ ÜU¢ ©ÐÎïࢠÜUÚÝï }¢¢~¢ S¢ï ÜU˲¢‡¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J §S¢ÜU¢ ¥¢Ó¢Ú‡¢ ÜUÚÝï S¢ï ÜU˲¢‡¢ ã¢ï¼¢ ãñ J çÜU¼Ýï ¥¿¢¢Ýè H¢ïx¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï |¢ï´Å ÎïÝï ïæ ²¢ Ï¢ïÓ¢Ýï }¢ï´ ¥ÐÝ¢ ÜU˲¢‡¢ }¢¢Ý¼ï ãñ´ J Ÿ¢è çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÀТ¼ï S¢}¢² Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã²ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ çÓ¢~¢, {}¢ü±æà¢è ¥¢Ó¢¢²üŸ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ ¥±à² ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J S¢æ|¢± ã¢ï ¼¢ï }¢êH S¢æSÜëU¼ ÀТÜUÚ ÝèÓ¢ï x¢éÁ¢Ú¢¼è, çã‹Îè, ¥æx¢íïÁ¢è, }¢Ú¢Æè §y²¢çÎ |¢¢¯¢¥¢ïæ }¢ï´ ¥Ý鱢ΠÀТݢ Ó¢¢çã²ï J ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU Ÿ¢èãçÚ ÜUè }¢êH ±¢‡¢è ¼¢ï S¢æSÜëU¼ ãè ãñ J ²ã ã}¢ï´ Ý ¥¢¼è ã¢ï ¼¢ï ©S¢ÜUè ÐêÁ¢¢-¥Ó¢üÝ¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ÀÐè ãé§ü ©S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ çÏ¢Ý Á¢LÚè Ý¢}¢ ÜU¢ ©Ìï¶Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ Á¢è± ÜU¢ S±|¢¢± ãñ çÜU ....... }¢ñ´ ÀТ²¢ ãê¡, }¢ñ´ H¢²¢ ãê¡, }¢ñ |¢ï´Å çβ¢ ãê¡ J }¢ïÚè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï... §y²¢çÎ ÜU¢ ©Ìï¶ ÜUÚ¼ï ãñ´ J S¢é¿¢Á¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU çÁ¢S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ¥ÐÝè ±¢‡¢è ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ S±LÐ ÜU㢠ãè, ©S¢ÜïU ªÐÚ ¥ÐÝ¢ à¢ÏÎ çH¶Ý¢ v²¢ S¢æx¢¼ ãñ J ¥æx¢íïÁ¢è }¢ïæ ©QUè ãñ I is always capital §S¢ ¥ã}¢ì}¢y± ÜU¢ |¢¢± À¢ïÇÜUÚ ¥¢¿¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ±¼üÝ ÜUÚÝï }¢ï´ ãè Ÿ¢èÁ¢èÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ ãñ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ã¢x¢í扢 ÜU¢ }¢ê˲ ã}¢ï´ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J çÜU¼Ýï ãçÚ|¢QU Í¢Ú }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ¼¢ï Ú¶¼ï ¥±à² ãñ´ HïçÜUÝ ©S¢}¢ï´ HÜUèÚ ¶è´Ó¢¼ï ãñ´, çÚ}¢¢ÜüU ÜUÚ¼ï ãñ´, ©S¢ÜïU ªÐÚ ÜU¢ï§ü ±S¼é Ú¶¼ï ãñ´ J ²ã S¢Ï¢ ¥²¢ïx² ãñ J ²çÎ ã}¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S±LÐ }¢¢Ý¼ï ãñ ¼¢ï ²ã S¢Ï¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢}¢èÝ ÐÚ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Ýãè´ Ú¶Ýè Ó¢¢çã» J ¥Ðç±~¢ 㢉¢ S¢ï SÐà¢ü Ýãè´ÜU ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ðíç¼çÎÝ Ðí¢¼: ©ÆÜUÚ ÐêÁ¢Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J Ðó¢ ÜU¢ï }¢¢ïÇÝ¢ Ýãè´ Ó¢¢çã²ï J à¢¢æ¼ çÓ¢¼S¢ï ÐÆÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J S¢¢±{¢Ý }¢éÎí¢ }¢ï´ Ï¢ñÆÜUÚ ©ÓÓ¢¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ±¢æÓ¢Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J S¢¢ï¼ï ãé» Ýãè´

±¢Ó¢Ý¢ Ó¢¢çã» J »ÜU±¢Ú ТÆÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î ©S¢è ÜU¢ çÓ¢‹¼Ý |¢è ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J S¢Î¢ ²ã Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã» ÜUè ÜUãè´ ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ©Ìæ¶Ý ¼¢ï Ýãè´ ã¢ï Ú㢠ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï ÎèÝ |¢¢± ã¢ïÜUÚ ±¢æÓ¢Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÎïࢠÜïU Ðê±ü ÐèÆ¢ç{Ðç¼, {}¢üÜéUH }¢éÜéUÅ }¢ç‡¢, ç±E±æÎÝè², ¼Ð¢ï}¢ê<¼ »ïS¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇïG }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥‰¢¢ü¼ì ÜUL‡¢¢ ÜïU S¢¢x¢Ú S¢æÐí΢² ÜU¢ ¼‰¢¢ S¢|¢è S¢yS¢æçx¢²¢ï´ ÜïU çã¼ÜUÚÝï ±¢Hï, ç}¢¼|¢¢¯è, }¢ã¢ÐéL¯ Ýï ¼¢. 4-2-14 ÜU¢ï ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜïU çÎÝ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè Ï¢ÇGè Ÿ¢h¢ ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J Ÿ¢èÁ¢è ÜïU ¥ÐÚ S±LÐ {}¢ü ±æà¢è ¥¢Ó¢¢²üÝï Ÿ¢èÁ¢è ÜïU ãè »ÜU S±LÐ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï, Ÿ¢èÁ¢è ÜU¢ ãè ¼èS¢Ú¢ S±LÐ }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý }¢ê<¼ ÜUè Á¢Ï¢ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ©S¢ S¢}¢² Á¢è±Ý ÜUè ¥}¢ê˲ Í¢ÇGè {‹² ã¢ï x¢²è J ¥ÝïÜU ãçÚ|¢QU Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥ÐÚ ¼èÝ¢ï S±LÐ¢ï´ ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ Úãï ‰¢ï J ÐíS¢æx¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU Ï¢¢Î Á¢Ï¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜéUÀ S¢}¢² ÜïU çH²ï Š²¢Ý }¢xÝ ã¢ï x¢²ï, ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Š²¢Ý S¢ï Ï¢¢ãÚ ¥¢Ýï ÐÚ çS¢h¢±S‰¢¢ ÜUè S¢|¢è ²‰¢¢‰¢ü¼¢ ÜU¢ï òQU çÜU²ï J ã}¢ï´ |¢¢±¢y}¢ÜU ç±Ó¢¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¼¢¼ï ãé²ï ÜUãï çÜU çã¼ï‹Îí|¢¢§ü ²ã S¢|¢è ±¢¼ ¥¢Ð Hï¶ ÜïU LÐ }¢ï´ çH¶ÜUÚ S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU Š²¢Ý }¢ï´ H¢§²ï J ¥}¢Î¢±¢Î ÎïࢠÜïU ¥x¢íx¢‡² S¢æ¼±²ü Ÿ¢è Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ ÜUè }¢²¢ü΢ ÜU¢ ÜU|¢è H¢ïÐ Ýã¢ï »ïS¢¢ |¢¢± ‰¢¢ J Á¢Ï¢ çÜU Ð.Ðê. }¢ã¢ÚÁ¢¢Ÿ¢è ¼¢ï ¥Î}¢Î¢±¢Î ÎïࢠÜïU Ðê±ü ÐèÆ¢ç{Ðç¼ ãñ´ J ±ï S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU ÜU˲¢‡¢¢‰¢ü ©ÝÜïU Îé:¶¢ï ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï S¢Î¢ çÓ¢‹¼Ý ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ J ãçÚ|¢QU ¥ÝÁ¢¢Ý }¢ï´ |¢è S¢yS¢æx¢ ÜUè Úèç¼Ýèç¼ S¢ï ¥ÝÁ¢¢Ý Ý ã¢ï´, çÜUS¢è ÐíÜU¢Ú ÜïU Î¢ï¯ S¢ï x¢íçS¢¼ Ý ã¢ï´, §S¢ çH²ï ²ã¢¡ ÐÚ ²ã ©ÐÎïࢠçβ¢ x¢²¢ ãñ J ¥æ¼ }¢ï´ S¢.x¢é. çÝcÜéUH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè ÐæçQU ÜU¢ ©Ìï¶ ÜUÚ¼ï ãé» ÜUãï çÜU “S¢¢ï ±¢¼ ÜUè »ÜU ±¢¼ Àï, ݱ ÜUÚ±¢ï ¥¢¿¢¢Ý¢ï H¢ïÐ J Ú¢Á¢è ÜUÚ±¢Ýéæ Úséæ ÐLæ, Ї¢ Ý ÜUÚ¢±è » ãçÚÝï ÜU¢ïÐ JJ” S¢|¢è S¢yS¢æx¢è Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ²ã ¥¢¿¢¢ Nβ }¢ï´ {¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU ©‹ãè´ ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ ±¼üÝ ÜUÚÜïU Ÿ¢èÁ¢è ÜU¢ï ¼‰¢¢ {}¢ü±æà¢è ¥¢Ó¢¢²ü ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢, ÜëUТ Ðí¢# ÜUÚÝ¢ J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 09


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥¢SÅîïçH²¢ {}¢üÐí±¢S¢ - S¢¢{é Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢ (ÜU¢ïÅïEÚ)

|¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ S¢±üÁ¢è± çã¼¢±ã

}¢ê<¼ }¢ï´ Ðíy²ÿ¢ |¢¢± Ú¶ÜUÚ |¢çQU ¼‰¢¢ S¢yS¢æx¢ ¥¢Ð S¢|¢è

S¢æÎïࢠS¢±ü ò¢Ðè §S¢ÜïU çH²ï Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ S¢æ¼

ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ J ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜïU ¥ç{Ðç¼ ¥¢Ð S¢|¢è ÜUè

¥ç±Ú¼ ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï Úãï ãñ´ J ¥}¢ïçÚÜU¢, ¥¢çÈUíÜU¢, ²éÚ¢ïÐ,

}¢Ý¢ïÜU¢}¢Ý¢ Ðꇢü ÜUÚï´x¢ï J §S¢ ¼Úã ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðê.

¥¢SÅîïçH²¢ }¢ï´ |¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ÜëUТ S¢ï ¼‰¢¢ ©‹ãè´ ÜUè À~¢À¢²¢ }¢ï´ ¥ç±Ú¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ç±ÜU¢S¢ ã¢ï Ú㢠ãñ J

}¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï çβ¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢Ýæçμ ÜUÚÜïU Ðê.}¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼¢. 17-2-

S¢èÇÝè, }¢ïHÏ¢¢ïÝü, Љ¢ü }¢ï´ }¢ã¢}¢æçÎ򢕫 ÜïU çÝ}¢¢ü‡¢ Ï¢¢Î

14 ÜU¢ï S¢èÇÝè Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢èÇÝè }¢ï´ ¥ÐÝï ΢ïÝ¢ï´ }¢æçÎÚ }¢ï´

¥¢SÅîïçH²¢ ÜïU »ÇèHïÇ Ýx¢Ú }¢ï´ Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU

Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ¥¢Ú¼è, S¢|¢¢ ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±üÓ¢Ý ÜU¢

¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ |¢éÁ¢ }¢æçÎÚ ÜïU Ðê. }¢ã‹¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢

H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J ¥¢SÅîïçH²¢ ¶æÇÜU¢ S¢±ü Ð퉢}¢ }¢æçÎÚ Ÿ¢è

S¢ï ¼‰¢¢ S¢|¢è S¢æ¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢ãÜU¢Ú S¢ï »ÜU ãè ±¯ü }¢ï´

S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) }¢ï´ S¢yS¢æx¢ ÜUè

Ýê¼Ý |¢Ã² }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ã¢ï x¢²¢ J çÁ¢S¢ ÜU¢ Ðíç¼D¢

±ëçh ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ç±à¢¢H Ϣݢ²¢ x¢²¢ ãñ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è

}¢ã¢ïyS¢± 13-2-14 S¢ï 17-2-14 ¼ÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J

ãÝé}¢¢ÝÁ¢è, Ÿ¢è x¢‡¢Ðç¼Á¢è, ¼‰¢¢ ÐæÓ¢ Îï±¢ï ÜU¢ ÐéÝ:

S¢èÇÝè, }¢ïHÏ¢¢ïÝü, Љ¢ü, çÏ¢íS¢Ï¢ïÝ, ‹²éÁ¢èHï‹Ç, ²é.ÜïU.

S‰¢¢ÐÝ-ÐêÁ¢Ý Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¼‰¢¢ S¢|¢¢ }¢ï´

ã¢ï´x¢ÜU¢ï´x¢, ¥çÈUíÜU¢ S¢ï ¥ÝïÜU |¢QU §S¢ }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ ¥¢²ï

²ã S¢yS¢æx¢ ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ ç±ÜU¢S¢ Îï¶ÜUÚ ¼‰¢¢ ¶êÏ¢ ÐíS¢ó¢

ãé» ‰¢ï J S¢±ü Ð퉢}¢ S¢|¢è S¢æ¼¢ï Ýï »ÇèHïÇ }¢ïæ ÚãÝï ±¢Hï

ã¢ïÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè

S±ËÐ S¢æÐí΢² ÜïU S¢yS¢çx¢²¢ï´ m¢Ú¢ §¼Ý¢ S¢é‹ÎÚ }¢æçÎÚ ÜU¢

¥ÐíñH 2015 }¢ï´ S¢}Ðó¢ ã¢ïÝï ±¢Hï |¢Ã² ÎࢢçÏÎÜU

çÝ}¢¢ü‡¢ ÜU¢²ü ã饢 ãñ §S¢ çH²ï ¥ç|¢ÝæÎÝ ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥ÐÝï 㢉¢¢ï´ Ÿ¢è

}¢ã¢ïyS¢± ÜUè Í¢¢ï¯‡¢¢ ÜïU Ï¢¢Î |¢è ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ Ðí±¢S¢ }¢ï´ ࢢ. S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è

Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ §y²¢çÎ Îï±¢ï´ ÜUè Ðíç¼D¢ ÜUÚÜïU }¢ÜU¢Ý

(Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å), ࢢ.S±¢. Ÿ¢è Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ)

ÜU¢ï }¢¢ïÿ¢Î¢¼¢ }¢æçÎÚ ÜïU LÐ }¢ï´ ÐçÚ±<¼¼ ÜUÚ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢

¼‰¢¢ ±ÝÚ¢Á¢ |¢x¢¼ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè S¢ï±¢ }¢ï´ ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU 24 ÜUH¢ÜU Îà¢üÝ ÜïU Hè²ï Îïç¶²ï ±ïÏ¢S¢¢§üÅ

www.swaminarayan.info www.swaminarayan.in |¢¢Ú¼è² S¢}¢² ¥ÝéS¢¢Ú ¥¢Ú¼è Îà¢üÝ : }¢æx¢H¢ ¥¢Ú¼è 5-30 • à¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è 8-05 • Ú¢Á¢|¢¢ïx¢ ¥¢Ú¼è 10-10 • S¢æŠ²¢ ¥¢Ú¼è 18-30 • à¢²Ý ¥¢Ú¼è 20-30

}¢¢Ó¢ü-2014 • 10


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

}¢¢x¢ü }¢ï´ Ó¢H¼ï ãé²ï çࢱ¢H²¢çÎ }¢æçÎÚ ¥¢±ï´ ¼¢ï ±ã¢¡ LÜUÜUÚ ¥¢ÎÚ Ðê±üÜU Îï± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢x¢ï Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï JJ23JJ }¢ã¢çࢱ Ú¢ç~¢ ÜU¢ ±í¼ ÜUÚÜïU ©S¢ çÎÝ ç±à¢ï¯ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ ÐêÁ¢Ý »±æ ©yS¢± ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï JJ79JJ §S¢ ¼Úã Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ çࢱÁ¢è ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜU¢ Ðíç¼Ð¢ÎÝ çÜU²¢ ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ |¢è ¥ÐÝï ç±Ó¢Ú‡¢ ÜU¢H }¢ï´ x¢éÁ¢Ú¢¼ ÜïU çÁ¢S¢-çÁ¢S¢ |¢¢x¢ }¢ï´ Á¢¢¼ï ±ã¢¡ ÜïU }¢¢x¢ü }¢ï´ Á¢¢ï |¢è çࢱ¢H² ¥¢¼ï ©Ý}¢ï ¥¢ÎÚÐê±üÜU çࢱôHx¢ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚ¼ï J Ç|¢¢‡¢ }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï LÎí²¢x¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J Ç|¢¢‡¢ ÜïU çS¢hïEÚ }¢ã¢Îï± ÜïU çࢱôHx¢ ÜUè Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ ¼‰¢¢ ±ãè´ ÐÚ ÜïU ÚèÜïU ÚS¢ S¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï S±²æ ¥ç|¢¯ïÜU |¢è çÜU²¢ ‰¢¢ J ©S¢ S¢}¢² ±ã¢¡ ÜïU S¢|¢è Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï ¼‰¢¢ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï à¢æ¶ |¢Ú|¢ÚÜUÚ ÐíS¢¢Î ç±¼Ú‡¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J ±ãè çࢱôHx¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜïU 5 Ýæ. ã¢ïH }¢ï´ Îà¢üÝ¢‰¢ü Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUï S±±Ó¢Ý±¢Hè ÜU¢ïHÚÅKéÝ }¢¢ïÏ¢¢§üf }¢ï´ Ç¢©Ý H¢ïÇ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥{¢ïçÝ<ÎC ÜUÚï´ J }¢¢ïÏ¢¢§üH }¢ï´ Å¢§üÐ ÜUÚï´ : cf 270930 Å¢§üÐ ÜUÚï´ 56789 Ý}Ï¢Ú ÐÚ : S.M.S. ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢ïHÚÅKéÝ Ðí¢Úæ|¢ ã¢ïx¢¢ J Ý¢ï´Å : cf Å¢§üÐ ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î »ÜU SÐïS¢ À¢ïÇGÜUÚ

}¢¢Ó¢ü-2014 • 11


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï |¢ïÅ ÎïÝï±¢H¢ï´ ÜUè Ý¢}¢¢±çH ÈUÚ±Úè-2014 LJ. 51,000/- }¢¢±Á¢è ãÚÁ¢è Ú¢{±¢‡¢è {.Ð. ±¢ÇèH¢H ÐÅïH ÜëU¼ï Ç¢ò. Á¢S¢éÏ¢ãÝ }¢¢±Á¢è ڢα¢‡¢è çãÚïÝÐíS¢¢Î Т豢H¢ ¼èS¢Ú¢ Ý¢§üÚ¢ïÏ¢è Ï¢ÇGçβ¢ (ÜUÓÀ) ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± J LJ. 15,000/- ÜU}¢H|¢¢§ü Ó¢æÎéH¢H ࢢã LJ. 5,000/- Ð.|¢. Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ÐíãH¢Î|¢¢§ü {.Ð. çS}¢¼¢ ÜU}¢H|¢¢§ü ࢢã ÐÅïH (Îê{±¢H¢) ¥}¢Î¢±¢Î Ý¢§üÚ¢ïÏ¢è LJ. 5,000/- Ð í È é U H | ¢ ¢ § ü ç ~ ¢ ± ï Î è LJ. 14,000/- ÐÅïH Ú}¢‡¢H¢H ÜïUࢱH¢H, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î Ú¢Á¢ÐéÚ±¢H¢ (».»S¢.».) LJ. 5,000/- ÝÚï‹Îí|¢¢§ü Ï¢è. ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú, S¢¢Ï¢Ú}¢¼è ¥.çÝ. ÝűÚH¢H ÐçÚ±¢Ú LJ. 11,000/- {èÚÁ¢|¢¢§ü ÜïU. ÐÅïH S¢¢ïH¢ ç±à¢¢H »‹Ç ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú LJ. 5,001/- ¥ . ç Ý . Ý ± Ý è ¼ H ¢ H ТHÇè S¢êӢݢ :

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ðíç¼ ÐêÝ}¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ðí¢¼: 11-30 ÜU¢ï ¥¢Ú¼è ©¼¢Ú¼ï ãñ´ J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè Ý¢}¢¢±çH (ÈUÚ±Úè-2014) ¼¢. 2-2-14 ¥.çÝ. Á¢x¢Îèà¢Ó¢æÎí }¢‡¢èÜUH¢H S¢¢ïÝè - ¶¢Çè²¢ ÜëU¼ï ãï¼H|¢¢§ü ¼‰¢¢ Î<ࢼ|¢¢§ü ¼¢. 5-2-14 (Ðí¢¼:) {ÝÁ¢èH¢HÁ¢è ãÚÁ¢è ڢϢÇè²¢ - ÜïUÚ¢ (ÜUÓÀ) ÜëU¼ï - ÝñÚ¢ïÏ¢è ¼¢. 5-2-14 (΢ïÐãÚ Ç¢ò. ¥Ýæ¼|¢¢§ü Ó¢è}¢Ý|¢¢§ü ÐÅïH - ª¡Û¢¢ ¼¢. 9-2-14 ¥.çÝ. }¢¢ïãÝH¢H Úï±¢à¢æÜUÚ ç~¢±ïÎè ÐçÚ±¢Ú - Ðí¢æç¼Á¢ ¼¢. 11-2-14¥¢çEÝÜéU}¢¢Ú (±Á¢é|¢¢§ü) Ç¢s¢|¢¢§ü ¥}¢èÝ - ±ïÁ¢HÐéÚ ¼¢. 15-2-14Ú}¢ïà¢|¢¢§ü Ú‡¢À¢ïÇ|¢¢§ü }¢¢ÚÈUç¼²¢ - S¢ïÅïH¢§üÅ ÜëU¼ï Á²¢ïyS¢Ý¢Ï¢ãÝ, ÐíxÝïà¢, ¿¢¢Ýïà¢, çÝÚ¢‹¼ïÁ¢ ¼¢. 26-2-14ÜU˲¢‡¢|¢¢§ü Ðíï}¢Á¢è|¢¢§ü ڢϢÇè²¢ - }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çH¶¢Ýï ÜïU çH» S¢æÐÜüU ÜUèçÁ¢» J }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 98795 49597, Ð.|¢. ÐÚ¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (΢S¢|¢¢§ü) Ï¢¢ÐéÝx¢Ú : 9925042686 www.swaminarayanmuseum.org/com • email:swaminarayanmuseum@gmail.com

}¢¢Ó¢ü-2014 • 12


|¢¢±Ðꇢü |¢çQU (ࢢ›è ãçÚçÐí²Î¢S¢Á¢è, x¢¢æ{èÝx¢Ú) ¥¢Á¢ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Îï±¢çH²¢ Ð{¢Úï ãñ´ J ±ã¢¡ ÜUè ÜïUçà¢Ýè Ï¢¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ÐÚ}¢ |¢QU¢ ‰¢è J ©‹ã¢ï´Ýï }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢ï ÜU㢠çÜU Ðí|¢é ! ¥¢ÐÜU¢ v²¢ ÜU¢²üRU}¢ ãñ ? }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜUã¢, Ðí¢¼: ©ÆÜUÚ F¢Ý¢çÎÜU ÎñçÝÜU ÜëUy² ÜUÚÜïU çÝÜUH ÐÇï´x¢ï ? }¢çÀ²¢± Á¢¢Ý¢ ãñ J ϢǢ ©yS¢± ÜUÚÝ¢ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ! }¢Àè²¢± ©yS¢± ÜUÚï´ ²¢ ã}¢¢Úï ²ã¢¡ ©yS¢± ÜUÚï´ §S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ÈUÜüU Ýãè´ ãñ, HïçÜUÝ ã}¢¢Úè »ÜU 籋¼è ãñ J v²¢ 籋¼è ãñ ? |¢¢ïÁ¢Ý çÜU²ï çϢݢ Á¢¢Ý¢ ÆèÜU Ýãè´ ? Ú¢ç~¢ }¢ï´ ²ã¢¡ LÜïU ãñ´ ¼¢ï Ðí¢¼: ç±Ý¢ |¢¢ïÁ¢Ý çÜU²ï ã}¢ ç±Î¢ Ýãè´ ÜUÚï´x¢ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠çÜU |¢ê¶ ¼‰¢¢ |¢¢± » ΢ïÝ¢ï S¢}¢¢Ý ãñ HïçÜUÝ }¢Àè²¢± ÐãéæӢݢ Á¢LÚè ãñ J Ó¢¢ãï Á¢¢ï |¢è ã¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU ¥¢ÐÜU¢ ¥¢x¢íã ÜUH ÜïU |¢¢ïÁ¢Ý ÜïU çH²ï ãñ Ý ? ÜUH Îï¶ï´x¢ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ú¢ç~¢ }¢ï´ S¢¢ï x¢²ï J ÜïUçà¢ÝèÏ¢¢ ÜU¢ï ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ çÜU ã}¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU ãñ´, |¢x¢±¢Ý ã}¢¢Úï ãñ´ J Á¢¢ï |¢è çÜU²¢ Á¢¢² ©S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ¼ÜUHèÈU Ýãè´ J |¢x¢±¢Ý }¢¢ÈU ÜUÚï´x¢ï J HïçÜUÝ ç±Ý¢ |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢²ï Á¢¢Ýï Ýãè´ Îêæx¢è J |¢¢± x¢ãÚ¢ ‰¢¢ J »ÜU ©Ð¢² ©‹ã¢ï´Ýï S¢¢ïÓ¢ çH²¢ J Ú¢ç~¢ ÜïU S¢}¢² ÜïUçà¢Ýè Ï¢¢ ¥ÐÝï L}¢ }¢ï´ S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUHè J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè }¢¢‡¢ÜUè Í¢¢ïÇè Á¢ã¢¡ Ï¢¢æ{è ‰¢è ±ã¢¡ ÐãéæÓ¢ x¢²è J ±ã¢¡ Á¢¢ÜUÚ }¢¢‡¢ÜUè ÜïU ªÐÚ ã¢‰¢ ÈïUÚÜUÚ ÜUãè´ çÜU ãï Ï¢ãÝ ! ¼êæ }¢ïÚè Á¢¢ç¼ ÜUè ã¢ï, ¥‰¢¢ü¼ì ¼êæ |¢è Ý¢Úè Á¢¢ç¼ ÜUè ã¢ï J }¢ñ´ |¢è Ý¢Úè ãêæ J §S¢çH²ï }¢ïÚè §ÁÁ¢¼ ڶݢ J }¢éÛ¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUڢݢ ãñ J |¢x¢±¢Ý Ðí¢¼: ©ÆÜUÚ |¢¢x¢Ýï ±¢Hï ãñ J }¢¢‡¢ÜUè ÜU¢ï ±ã¢æ S¢ï ¶¢ïHÜUÚ Ú¢Á¢}¢ãH ÜïU ÝèÓ¢ï |¢é§{Ú¢ }¢ï´ Ï¢¢æ{Îï¼è ãñ J }¢¢‡¢ÜUè ÜU¢ï 籋¼è §S¢çH²ï ÜUè çÜU - Ï¢Ú¢}¢Îï }¢ï´ Ï¢¢æ{è Í¢¢ïÇè ¥¢±¢Á¢ ÜUÚï ¼¢ï S¢|¢è ТïH ¶éH Á¢¢²ïx¢è J §S¢çH²ï Í¢¢ïÇè S¢ï ÜUã¼è ãñ çÜU ¼êæ }¢ïÚè }¢ÎÎ ÜUÚÝ¢ J Ðí¢¼: ©ÆÜUÚ }¢¢Ý¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜéUÀ Ý Á¢¢Ý¼ï ã¢ï´ §S¢ ¼Úã

„æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

F¢Ý¢çÎÜU ç±ç{ÜUÚÜïU ¼ñ²¢Ú ã¢ïÜUÚ ¥¢¿¢¢ çÜU²ï, Ó¢H¢ï Т¯üÎ ¼ñ²¢Ú ã¢ï Á¢¢¥¢ï J §¼Ýï }¢ï´ }¢¢‡¢ÜUè Í¢¢ïÇGè ÜUè Ú¶±¢Hè ÜUÚÝï ±¢H¢ Т¯üÎ ¥¢ÜUÚ ÜUã¼¢ ãñ çÜU, }¢ã¢Ú¢Á¢ ! Í¢¢ïÇè ¼¢ï Ýãè´ ãñ J Ú¢Á¢ }¢ãH }¢ï´ S¢ï Í¢¢ïÇè Á¢¢²ïÜUè ÜU㢡 ? ¶¢ïÁ¢¢ï ? {éÇG¢ ÜUÚ ¥x¢H Ï¢x¢H }¢ï´ ÜUãè´ Ó¢Ú¼è ã¢ïx¢è J }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ÜUãè´ Ýãè´ ãñ J Ó¢¢ñÜUèÎ¢Ú ÜU¢ï Ï¢éH¢ÜU ÐêÀÝï Hx¢ï, ²ã v²¢ |¢¢§ü ? }¢ã¢Ú¢Á¢ ? }¢ñ´ ¼¢ï ²ã¢¡ ÐÚ ¶çŲ¢Ç¢HÜUÚ Ï¢ñÆ¢ ãê¡ J ÜU¢ï§ü ÜUãè´ S¢ï Ýãè´ ¥¢²¢ ãñ Ý ¼¢ï x¢²¢ ãñ J »ïS¢¢ÜU¢ñÝ ã¢ïx¢¢ Á¢¢ï Ú¢Á¢}¢ãH ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï ÐÚ ¥¢²¢ ã¢ïx¢¢ ? Т±Ú }¢ï´ Ó¢¢ñÜUèÎ¢Ú Ï¢¢ïH Ú㢠‰¢¢ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜUã¢, ÜU¢ï§ü ¥¢²¢ Ýãè´, ¥x¢H Ï¢x¢H }¢ï´ |¢è Ýãè´ ãñ, ¼¢ï }¢ïÚè }¢¢‡¢ÜUè x¢²è ÜU㢡 ? Ó¢¢ñÜUè΢ÚÝï ÜU㢠ÜU¢ï§ü ¥¢²¢ Ýãè´, }¢ñÝï ÎÚ±¢Á¢¢ ¶¢ïH¢ Ýãè´ J ²ã¢¡ Ú¢Á¢}¢ãH ÜïU Ó¢¢ñÜU }¢ï´ |¢è Ýãè´ ãñ J ¼¢ï v²¢ ¥¢ÜU¢à¢ }¢¢x¢ü S¢ï Îï±¼¢ Ó¢¢ïÚè ÜUÚ Hïx¢²ï, }¢ã¢ÚÁ¢¢Ýï ÜU㢠J ÜïUçà¢Ýè Ï¢¢ ÜUã¼è ãñ,æ ãï }¢ã¢Ú¢Á¢ ? ã}¢ x¢Ë¼è S±èÜU¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ J ã}¢¢Úï Ú¢Á¢}¢ãH }¢ï´ S¢ï }¢¢‡¢ÜUè Ó¢éÚ¢Hè x¢²è, ²ã ã}¢¢Úè ÿ¢ç¼ ÜUãè Á¢¢²ïx¢è J ã}¢¢Úè S¢éÚÿ¢¢ ò±S‰¢¢ ÆèÜU Ýãè´ ãñ J HïçÜUÝ }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ã}¢ ç±E¢S¢ çÎH¢¼ï ãñ çÜU }¢¢‡¢ÜUè ÜUè Ó¢¢ïÚè ÜUÚÝï ±¢H¢ Á¢ã¢¡ |¢è ã¢ïx¢¢, ©S¢ï ¶¢ïÁ¢ çÝÜU¢Hï´x¢ï J Ó¢¢Ú¢ï ¼ÚÈU çS¢Ð¢çã²¢ï´ ÜU¢ï |¢ï´Á¢ïx¢ï J ‰¢¢ïÇG¢ S¢}¢² ¥±à² Hx¢ïx¢¢ J Ðí|¢é ! §¼Ýï Á¢ËÎè ¼¢ï ÐÜUÇG¢Ý¢ Ï¢ÇG¢ ÜUçÆÝ ãñ J ¼Ï¢ ¼ÜU ¥¢ÐÜU¢ |¢¢ïÁ¢Ý ã}¢ Ϣݢ Îïx¢è J ¥¢ñÚ Ó¢¢ïÚ |¢è ÐÜUÇG¢ Á¢¢²ïx¢¢ J §¼Ý¢ ç±E¢S¢ ãñ çÜU Ó¢¢ïÚ |¢è ÐÜUÇG¢ Á¢¢²ïx¢¢ ¥¢ñÚ Í¢¢ïÇGè |¢è ç}¢H Á¢¢²ïx¢è J 㢡, }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼¢ï ²ã

}¢¢Ó¢ü-2014 • 13


çÝçp¼ ãñ çÜU Ó¢¢ïÚ §S¢è }¢ãH }¢ï´ ãñ, Ï¢¢ãÚ ÜU¢ Ýãè´ ãñ J |¢x¢±¢Ý |¢QU ÜïU |¢¢± ±à¢ }¢ï´ ã¢ïÜUÚ, ‰¢¢H ÜU¢ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ çÜU²ï J Ï¢¢Î }¢ï´ ÜïUçà¢Ýè Ï¢¢ Ýï }¢¢ÈUè }¢¢æx¢¢ - ãï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ÿ¢}¢¢ ÜUèçÁ¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU ¥¢ÐÝï }¢¢‡¢ÜUè ÜU¢ï Í¢¢S¢ ç¶H¢²¢, ТÝè çÐH¢²¢, ã}¢ S¢Ï¢ ÜéUÀ Á¢¢¼Ýï ãñ´J ã}¢ï´ ÜU¢ï§ü Ý¢Ú¢Á¢x¢è Ýãè´ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ã}¢¢Úè x¢Ë¼è ÐÚ ¥¢ÐÜU¢ï ÿ¢}¢¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU, ¥¢ÐÜU¢ ÜU¢ï§ü ¥ÐÚ¢{Ýãè´ ãñ, ¥¢ÐÜUè |¢¢±Ý¢ Îï¶ÜUÚ }¢ñ´ Ï¢ãé¼ ÐíS¢ó¢ ãê¡ J ²çÎ |¢QU ÜïU Nβ }¢ï´ Ðíï}¢ ã¢ï, |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼|¢çQU ã¢ï ¼¢ï |¢x¢±¢Ý S¢ï ãÆ ÜUÚÝï ÐÚ |¢è ©S¢ï S±èÜU¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ J çÁ¢S¢ ¼Úã Ï¢¢HÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð S¢ï ãÆ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï ©‹ãï´ ¥ÓÀ¢ Hx¢¼¢ ãñ J ©S¢è ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜUè çS‰¢ç¼ ãñ J çÜU¼Ýè S¢éæÎÚ ±¢¼ ! çÜU¼Ý¢ ¥Îì|¢é¼ |¢QU ÜU¢ |¢¢± ? çÝ}¢üH |¢QU |¢¢± |¢è çÝ}¢üH ã¢ï¼¢ ãñ J »ïS¢ï çÝ}¢üH |¢¢±}¢ï´ ÐÚ}¢¢y}¢¢ çS‰¢Ú ã¢ï¼ï ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï §S¢ ÐíÜU¢Ú ÜïU |¢¢± S¢ï Ðڱࢠã¢ïÝ¢ ÐǼ¢ ãñ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ »ïS¢¢ ÜU㢠x¢²¢ ãñ çÜU |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼ çÝ}¢üH Fïã ÜU¢ï ãè |¢çQU ÜUã¼ï ãñ´ J §S¢è ±¢¼ ÜU¢ï çÝcÜéUH¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï Ï¢H çβ¢ ãñ “Î¢Ý Ð釲 Ýï ±í¼ç±ç{ÜUÚï, |¢çQUݱ{¢ ÜU¢ï² J Fïã ç±Ý¢ S¢±ïü S¢éÝéÁ¢ï}¢, |¢¢ïÁ¢Ý Í¢ë¼ ç±Ý ã¢ï² JJ §S¢çH²ï ÜïUçà¢Ýè Ï¢¢ ÜUè ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚ HïÝè Ó¢¢çã²ï J • ç±l¢ çÜUS¢ ¼Úã ç}¢Hï (S¢¢{é Ÿ¢è Úæx¢Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) ÐéÚ¢Ýï Á¢}¢¢Ýï ÜUè ±¢¼ ãñ J ©S¢ Á¢}¢¢Ýï }¢ï´ «ç¯-}¢éçÝ Á¢æx¢H }¢ï´ Úã¼ï ‰¢ï J Á¢æx¢H }¢ï´ ¥¢Ÿ¢}¢ ϢݢÜUÚ Úã¼ï ‰¢ïJ Á¢²ÎèРݢ}¢ÜU¢ »ÜU ²é±¢Ý ‰¢¢ J ©S¢Ýï »ïS¢¢ ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ çÜU ã}¢ï´ ç±m¢Ý ã¢ïÝ¢ ãñ J }¢éÛ¢ï ç±l¢ }¢ï´ ТÚæx¢¼ ã¢ïÝ¢ ãñ J S¢|¢è S¢ï Ÿ¢ïD ã¢ïÝ¢ ãñ J HïçÜUÝ ÐéS¼ÜU 㢉¢ }¢ï´ ç±Ý¢ çH²ï J ±ã Á¢²ÎèÐ |¢è «ç¯ Ðé~¢ ‰¢¢ J ©S¢ Á¢²ÎèÐ ÜïU ¥¢Ÿ¢}¢ ÜïU ÝÁ¢ÎèÜU }¢éÎìx¢H «ç¯

ÜU¢ |¢è ¥¢Ÿ¢}¢ ‰¢¢ J }¢éeH «ç¯ |¢è Ï¢ÇGï ç±m¢Ý ‰¢ï J ©‹ãï´ »ÜU Ðé~¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜU¢ Ý¢}¢ Á¢²±{üÝ ‰¢¢ J ±ã Á¢²±{üÝ ¥ÐÝï çм¢ S¢ï Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ S¢ï ãè ç±l¢|²¢S¢ ÜUÚÜïU Ï¢ÇG¢ ç±m¢Ý ã¢ï x¢²¢ J Á¢²ÎèÐ - Á¢Ð±{üÝ ÜU¢ çÐí² ç}¢~¢ ‰¢¢ J ΢ïÝ¢ï »ÜU S¢¢‰¢ ¶ïH¼ï, Á¢æx¢H }¢ï´ Í¢ê}¢Ýï Á¢¢¼ï, ÝÎè }¢ï´ F¢Ý ÜUÚ¼ï J HïçÜUÝ Á¢²±{üÝ ÜïU S¢¢‰¢ Ðɼ¢ Ýãè´ ‰¢¢ J çÁ¢S¢S¢ï ±ã ¥¿¢¢Ýè ãè Úã x¢²¢ J S¢}¢²-S¢}¢² ÜUè ±¢¼ ãñ J S¢}¢² ±è¼¼ï ç±m¼¢ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ Á¢² ±{üÝ Ï¢ÇGè-Ï¢ÇGè S¢|¢¢¥¢ïæ }¢ï´ Á¢¢¼¢ J ©S¢ÜïU çH²ï Ú¢Á¢¢ }¢ã¢Ú¢Á¢¢¥¢ïæ ÜïU ¥¢}¢æ~¢‡¢ ¥¢¼ï J ÜU|¢è ±ã ТHÜUè }¢ï´ Á¢¢¼¢ ¼¢ï ÜU|¢è 㢉¢èÐÚ Ï¢ñÆÜUÚ Á¢¢¼¢ J »ïS¢¢ ©S¢ÜU¢ |¢Ã² S¢æ}¢¢Ý ã¢ï¼¢ Úã¼¢ J §S¢ ¼Úã ÜïU |¢Ã² S¢æ}¢¢Ý ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ Á¢²ÎèÐ ÜU¢ï §üc²¢ü ã¢ï¼è J ±ã ç±Ó¢¢Ú ÜUÚ¼¢ çÜU }¢ïÚï S¢¢‰¢ ϢǢ ã饢 Á¢²±{üÝ S¢¢‰¢ ¶ïH¢ ¶¢²¢, Á¢æx¢H }¢ï´ Í¢ê}¢¢ -©S¢ï §¼Ý¢ ¥ç{ÜU S¢æ}¢¢Ý ç}¢H Ú㢠ãñ J ±ã §S¢çH²ï çÜU ±ã ¶êÏ¢ ç±l¢ ÜU¢ ¥|²¢S¢ çÜU²¢, ç±m¼¢ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ¥¢Á¢ §S¢ÜUè §¼Ýè Ðíç¼D¢ ã¢ï Úãè ãñ J ¥Ï¢ ã}¢ï´ |¢è ç±Ý¢ ÐÉï, çϢݢ x¢éL ÜUè S¢ï±¢ çÜU²ï ãè ç±l¢ Ðí¢# ÜUÚÝè ãñ J ã}¢ }¢¢~¢ ¼Ð ÜïU Ï¢H S¢ï ç±l¢ Ðí¢# ÜUÚï´x¢ï J ¥ç¼ ÜUÅ¢ïÚ ¼Ð ÜUÚÜïU ç±l¢ Ðí¢# ÜUÚÜïU ç±m¢Ý ã¢ïx¢ï´ J Á¢²ÎèÐ §‹Îí ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥ç¼ ÜUÆ¢ïÚ ¼Ð ÜUÚÝï Hx¢¼¢ ãñ J Ðí¢Úæ|¢ }¢ï´ çÎÝ }¢ï´ »ÜUÏ¢¢Ú |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¼ï ¼Ð ÜUÚ¼¢ ãñ J Ï¢¢Î }¢ï´ |¢¢ïÁ¢Ý ±æÎ ÜUÚÜïU ÜïU±HТÝè ÐèÜUÚ ¼Ð ÜUÚ¼¢ ãñ J Æ‹Éè - x¢Ú}¢èü - Ï¢ÚS¢¢¼ ÜU¢ï S¢ãÝ ÜUÚÝï Hx¢¼¢ ãñ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î Ï¢¢²é |¢ÿ¢‡¢ ÜUÚÜïU ¼Ð ÜU¼¢ ãñ J §‹Îí Îï± ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ©S¢ÜïU ТS¢ ¥¢¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ ±Ú }¢¢æx¢Ýï ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´ J Á¢²ÎèÐ Ýï ÜU㢠çÜU ã}¢ï´ ç±Ý¢ ÐÉï ç±l¢ Ðí¢# ã¢ï »ïS¢¢ ±ÚÎ¢Ý ÎèçÁ¢²ï J §‹Îí Ýï ÜUã¢, ±ÚÎ¢Ý S¢ï ç±l¢ Ýãè´ ç}¢H¼è J x¢éL ÜUè S¢ï±¢ S¢ï ¼‰¢¢ ç±l¢|²¢S¢ S¢ï ç±l¢ ç}¢H¼è ãñ J §‹Îí §¼Ý¢ ÜUãÜUÚ Ó¢Hï x¢²ï J Á¢²ÎèÐ ¼¢ï çÁ¢Î ÐÜUÇÜUÚ Ï¢ñÆ¢ ‰¢¢ çÜU ã}¢ï´ ¼ÐS¢ï ãè ç±l¢ Ðí¢# ÜUÚÝè ãñ J ãÆ¢x¢íãè Á¢²ÎèÐ ÐéÝ: ¼Ð Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚ çβ¢ J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 14


©¼Ýï ãè ©yS¢¢ã S¢ï ¼Ð ÜUÚÝï Hx¢¢ J çÁ¢¼Ýï ©yS¢¢ã S¢ï ÐãHï ÜUÚ Ú㢠‰¢¢ J HïçÜUÝ ±ã ²ã S¢}¢Û¢Ý ãè´ Ð¢ Ú㢠‰¢¢ çÜU ¼Ð S¢ï ç±l¢ Ðí¢# Ýãè´ ã¢ï¼è J §S¢ÜïU çH²ï x¢éLÜUè S¢ï±¢ ¼‰¢¢ ÜUçÆÝ ç±l¢|²¢S¢ ÜUè Á¢LÚ¼ ÐÇG¼è ãñ J Á¢²ÎèÐ Ðíç¼çÎÝ x¢æx¢¢F¢Ý ÜUÚÜïU ¼Ð }¢ñæ Ï¢ñÆÁ¢¢¼¢ J HïçÜUÝ §ÜUçÎÝ »ÜUÎëಠÎﶢ, »ÜU ±ëhÏ¢í¢r¢‡¢ }¢énè |¢Ú |¢ÚÜUÚ x¢æx¢¢ }¢ï´ }¢¢Åè ÈïU´ÜU Ú㢠ãñ J Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ²ãè ÜUÚ¼¢ J ²ã Îï¶ÜUÚ Á¢²ÎèÐ ©S¢ÜïU ТS¢ Á¢¢ÜUÚ ÜUãÝï Hx¢¢ çÜU »±ëh ! ¥¢Ð »ïS¢¢ v²¢ï´ ÜUÚ Úãï ãñ´ ? ±ã ±ëh Á¢ÎèÐ ÜUè ¼ÚÈU ç±Ý¢ Îï¶ï ¥ÐÝ¢ ÜU¢}¢ Ó¢¢Hê Ú¶¢ J Á¢²ÎèÐ ÐéÝ: ÐêÀ¼¢ ãñ, »±ëh ? ²ã v²¢ ÜUÚ Úãï ã¢ï ? çÈUÚ |¢è ±ã ±ëh ¥ÐÝï ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢à¢x¢éH ‰¢¢ J Á¢²ÎèÐ ©S¢ ±ëh ÜïU 㢉¢ ÜU¢ï ÐÜUÇG çH²¢ ¥¢ñÚ ÐêÀ¢ çÜU ¥¢Ð ²ã v²¢ ÜUÚ Úãï ãñ ? ©S¢ ±ëh Ýï ÜU㢠çÜU }¢éÛ¢ï x¢æx¢¢Ð¢Ú ÜUÚÝ¢ ãñ, x¢æx¢¢ ÜïU Ðí±¢ã ÜU¢ï Ú¢ïÜU ÜUÚ Ú¢S¼¢ ϢݢÜUÚ ©S¢Ð¢Ú Á¢¢Ý¢ ãñ J ²ã S¢éÝÜUÚ Á¢²ÎèÐ ãæS¢Ýï Hx¢¢ J ¥Úï ±ëh ! çÎ}¢¢x¢ ãñ ²¢ Ýãè´ ? §S¢ ¼Úã ¼¢ï ãÁ¢¢Ú¢ï Á¢‹}¢ Ï¢è¼ Á¢¢²ï´x¢ï ¼¢ï |¢è x¢æx¢¢ ÐÚ Ï¢¢æ{Ýãè Ï¢¢æ{S¢ÜU¢ïx¢ï J ²ã S¢æ|¢¢± ãè Ýãè´ ãñ J ²ã S¢éÝÜUÚ ±ã ±ëh ãæS¢¼ï ãé» ÜU㢠çÜU ²çÎ ¼é}¢ ç±Ý¢ ÐÉï - x¢éL ÜU¢ï S¢ï±¢ ç±Ý¢ çÜU²ï ç±m¢Ý ã¢ï S¢ÜU¼ï ã¢ï ¼¢ï }¢ñ´ }¢énè }¢é_è }¢¢æÅè S¢ï Ï¢¢æ{v²¢ï´ Ýãè´ Ï¢Ý¢ S¢ÜU¼¢ ? ç±l¢ ÜUè S¢¢{Ý¢ ¼‰¢¢ }¢énè ÜUè ç}¢^è ΢ïÝ¢ï S¢}¢¢Ý ãñ J Á¢²ÎèÐ ÜUè Ï¢éçh çÆÜU¢Ýï ¥¢x¢²è J ©S¢ï ±¢¼ S¢}¢Û¢ }¢ï´ ¥¢x¢²è J §S¢ ±¢¼ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢Ýï ÜïU çH²ï §‹Îí Ýï ±ëh ÜU¢ LÐ çH²¢ ‰¢¢ J ¥Ï¢ Á¢¢ÜUÚ ç±l¢|²¢S¢ ÜUÚÝ¢ Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚ, ç±m¢Ý ¥±à² Ï¢Ýïx¢¢ J Á¢²ÎèÐ Í¢Ú Á¢¢ÜUÚ ¥ÐÝï çм¢ S¢ï §‹Îí ÜïU ±ÚÎ¢Ý ÜUè ±¢¼ ÜUè çм¢ ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ©S¢ï ¼Ð¢ï{Ý }¢éçÝ ÜïU ТS¢

ç±l¢|²¢S¢ ÜïU çH²ï Hï x¢²ï J }¢éçÝÝï Á¢²ÎèÐ ÜïU }¢S¼ÜU ÐÚ ã¢‰¢ Ú¶ÜUÚ ÜU㢠çÜU ç±l¢|²¢S¢ ÜïU çH²ï §¼Ý¢ Š²¢Ý ¥±à² ڶݢ “¥¢HS²æ }¢Î }¢¢ïãæÓ¢ Ó¢¢ÐHæ x¢¢ñçD Úï± Ó¢ J S¼Ï{¼¢ Ó¢¢ç|¢}¢¢çÝy±æ ¼‰¢¢ y²¢çx¢y± }¢ï±Ó¢ JJ ¥¢HS², }¢Î, }¢¢ïã, Ó¢æÓ¢H¼¢, ±¢Ó¢¢H¼¢, S¢¢Ï{¼¢, ¥ç|¢¢}¢çݼ¢, H¢ï|¢ §y²¢çÎ ÜU¢ ç±l¢|²¢S¢U ÜU¢H }¢ï´ y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J “ÿ¢‡¢à¢: ÜU‡¢à¢pñ± ç±l¢}¢‰¢ü Ó¢ S¢¢{²ï¼ JJ” {ݱ¢Ýì - ç±l¢±¢¼ì ã¢ïÝï ÜïU çH²ï »ÜU-»Ü‹ÿ¢‡¢ ¼‰¢¢ ÜU‡¢ ÜU¢ ©Ð²¢ïx¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢é¶¢<‰¢Ý: ÜéU¼¢ïç±l¢ Ý¢çS¼ ç±l¢<‰¢Ý: S¢é¶}¢ì J S¢é¶¢‰¢èü±¢ y²Á¢ï¼ì ç±l¢æ ç±l¢‰¢èü±¢ y²Á¢ï¼ì S¢é¶}¢ì JJ” S¢é¶¢‰¢èü ÜU¢ï ç±l¢ Ðí¢# Ýãè´ ã¢ï¼è, ç±l¢‰¢èü ÜU¢ï S¢é¶ÜU¢ ÐçÚy²x¢¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ç±l¢Š²² ÜUÆ¢ïÚ S¢¢{Ý¢ ãñ J S¢é¶ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ À¢ïÇÜUÚ ç±l¢|²¢S¢ }¢ï´ Hx¢Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢²ÎèÐ x¢éLÎï± ÜïU ±Ó¢Ý S¢éÝÜUÚ Ú¢¼çÎÝ ç±l¢|²¢S¢ }¢ï´ }¢Ý Hx¢¢²¢ ¥¢ñÚ Á¢²çÎÐ }¢ã¢Ý ç±m¢Ý Ï¢Ý x¢²¢ J ¥¢Ð S¢|¢è ÜU¢ï »ÜU S¢æÎïࢠãñ ÐéS¼ÜU ÐêÁ¢Ý ÜïU çH²ï Ýãè´ ãñ J Ï¢çËÜU ©S¢ÜïU ¥|²¢S¢ ÜïU çH²ï ãñ J ÐéS¼ÜU ÐêÁ¢Ý S¢ï S¢ÚS±¼è ÐíS¢ó¢ Ýãè´ ã¢ï¼è Ï¢çËÜU ¥|²¢S¢-çÓ¢‹¼Ý ÜUÚÝï S¢ï ã¢ï¼è ãñæ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU “Á¢¢ï }¢Ýéc² }¢ïãݼ ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢è ÜïU ªÐÚ |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜëUТ ã¢ï¼è ãñ J ¥¢HS¢è }¢Ýéc² ÜïU ªÐÚ |¢x¢±¢Ý v²¢ ÜU¢ï§ü |¢è ÐíS¢ó¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU }¢ï´ ÐíçS¢h ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Hï¶, S¢}¢¢Ó¢¢Ú »±æ ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢zS¢ §ü-}¢ï§üH S¢ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH» ݲ¢ »ÇîïS¢

shreeswaminarayan9@gmail.com }¢¢Ó¢ü-2014 • 15


Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±üÓ¢Ý }¢ï´ S¢ï “ÜU˲¢‡¢ ÜUè Ó¢¢ãÝ¢ ã¢ï ¼¢ï ç±Ó¢¢Ú¢ï´ }¢ï´ Îëɼ¢ Ú¶Ýè Ó¢¢çã»” (S¢æÜUHÝ : ÜU¢ïÅÜU ±¯¢ü ÝűÚH¢H - Í¢¢ïÇ¢S¢Ú) ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ã¢ï ¼¢ï Á¢è±Ý }¢ï´ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ð퉢}¢ S‰¢¢Ý ÎïÝ¢ ÐÇïx¢¢ J à¢ÚèÚ }¢ï´ ¥¢S¢çQU Ýãè´ Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï, ã}¢ Ðí¢²: |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï À¢ïÇGÜUÚ à¢ÚèÚ }¢ï´ ¥¢S¢çQU Ú¶¼ï ãñ´ J |¢x¢±¢Ý Ýï β¢ ÜUÚÜïU }¢Ýéc² à¢ÚèÚ çβ¢ ãñ J §S¢çH²ï S¢yS¢æx¢ ÜUÚ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢|¢è x¢é‡¢ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ S¢ï ¥¢¼ï ãñ´ J ¥ÐÝè à¢ÚèÚ }¢ï´ Á¢¢ï ÐíÜëUç¼ ÜïU |¢¢x¢ ãñ´ ±ï, }¢Ý, §ç‹Îí²¢æ, ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ §y²¢çÎ ÜU¢ï ã}¢ ¥ÐÝ¢}¢¢Ý Hï¼ï ãñ´ J ²lçÐ S¢y²ÜéUÀ ¥¢ñÚ ãè ã¢ï¼¢ ãñ J ²ã à¢ÚèÚ §S¢ Á¢‹}¢ S¢ï ÐãHï Ýãè´ ‰¢¢ J }¢ëy²é ÜïU Ï¢¢Î |¢è ²ã ¥ÐÝ¢ Ýãè´ Úãïx¢¢ J v²¢ï´çÜU ¥ÐÝè ã¢ï ¼¢ï ¥ÐÝè §üÓÀ¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Ó¢Hï Ý ? ã}¢ çÏ¢}¢¢Ú Ý ÐÇï ? ã}¢ }¢ï´ ±ëh¢±S‰¢¢ Ý ¥¢±ï, ã}¢ Á¢Ï¢ Ó¢¢ãï´ ¼Ï¢ çÝÎí¢ ¥¢Á¢¢², }¢Ý ¼‰¢¢ §üç‹Îí²¢æ |¢è ã}¢¢Úï ÜUãÝï }¢ï´ Ó¢Hï J ÐÚæ¼é »ïS¢¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J çÁ¢S¢ ÐÚ ¥ÐÝ¢ ±à¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢, ±ã ¥ÐÝ¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J §S¢çH²ï S¢¼ Á¢¢x¢ë¼ ã¢ïÜUÚ ²ã çÓ¢‹¼Ý ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ²ã à¢ÚèÚ Ý¢à¢±æ¼ ãñ J ã}¢ §S¢ S¢æS¢¢Ú }¢ï´ ¥¢²ï ãñ ¥¢ñÚ Ó¢Hï Á¢¢²ï´x¢ï J ÐÚæ¼é ÜUÏ¢ Á¢¢²ï´x¢ï ²ã çÝçp¼ Ýãè´ ãñ J ±¼ü}¢¢Ý ÜU¢ çÆÜU¢Ý¢ Ýãè´, |¢ç±c² }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜU¢ çÝp² Ýãè´ J S¢|¢è ÜïU Á¢è±Ý §S¢è ¼Úã Ðꇢü ã¢ï Á¢¢²ï´x¢ï J ÐÚæ¼é ¥ÐÝ¢ ±¼ü}¢¢Ý ¥ÓÀ¢ ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ÜëUТ S¢ï ã}¢ï´ ¥ÓÀ¢ S¢yS¢æx¢ ç}¢H¢ ãñ J §S¢çH²ï ç±Ó¢¢Ú¢ï }¢ï´ Îëɼ¢ Ú¶ÜUÚ ÜU˲¢‡¢ ÜïU }¢¢x¢ü ÐÚ Ó¢H¼ï ÚãÝ¢ ãñ J ÜU¢ï§ü ±S¼é §S¢ S¢æS¢¢Ú }¢ï´ S‰¢¢§ü Ýãè´ ãñ J Î¢ï ±¢¼ï´ Á¢è±Ý }¢ï´ ²¢Î Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï - (1) §S¢ Á¢x¢¼ }¢ï´ }¢ïÚ¢ ÜéUÀ Ýãè´ ãñ, (2) }¢éÛ¢ï ÜéUÀ Ó¢¢çã²ï |¢è Ýãè´ J ÐãHè ±S¼é S±èÜU¢Ú HïÝï ÐÚ ÎêS¢Úè ±S¼é ¥ÐÝï ¥¢Ð ¥¢Á¢¢²ïx¢è ÐãHè ±S¼é ÜïU S±èÜU¢Ú ã¢ïÝï ÐÚ ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ï¯, }¢Ý ÜUè ࢢ狼 ¥¢Á¢¢²ïx¢è J Ï¢¢Î }¢ï´ |¢Á¢Ý ÜUÚÝï ÜU¢ ¥¢ÝæÎ ç}¢Hïx¢¢ J »ÜU±¢Ú ÝÎè ÜïU çÜUÝ¢Úï »ÜU }¢ã¢y}¢¢ Ï¢ñÆï ‰¢ï, ±ï Á¢¢ïÚ-Á¢¢ïÚ çӢ̢ ÜUÚ ÜUã Úãï ‰¢ï çÜU

çÁ¢‹ãï Á¢¢ï Ó¢¢çã²ï Hï Á¢¢§²ï J H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï »S¢¢ Hx¢¢ çÜU }¢ã¢y}¢¢ ÜUè çÎ}¢¢x¢ ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ J §S¢çH²ï §S¢ ¼Úã çӢ̢ Ú㢠ãñ J HïçÜUÝ ÜU¢ï§ü »ÜU Ýï ÐêÀ¢ çÜU ¥¢Ð v²¢ Îï Úãï ãñ´ ? }¢ã¢y}¢¢Ýï ÜU㢠çÜU ¥¢ÐÜU¢ï v²¢ Ó¢¢çã²ï ? ±ã òçQUÝï ÜU㢠çÜU {Ý, ΢ñH¼, S¢æÐ眢, ÎïÜUÚ Ï¢ÇG¢ }¢Ýéc² Ϣݢ ÎèçÁ¢²ï J }¢ã¢y}¢¢Ýï ΢ï ÐéçDz¢ ÎïÜUÚ ÜU㢠çÜU »ÜU }¢ï´ ãèÚ¢ ãñ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï }¢ï´ }¢¢ï¼è ãñ J ±ã |¢¢§ü ©S¢ Ð퉢}¢ ÐéçDz¢ ÜU¢ï ¶¢ïH¢ ¼¢ï ©S¢}¢ï´ çH¶¢ ‰¢¢ S¢}¢², ÎêS¢Úè ÐéÇè²¢ }¢ï´ çH¶¢ ‰¢¢ {ñ²ü, ²ã Îï¶ÜUÚ ±ã |¢¢§ü }¢ã¢y}¢¢Á¢è S¢ï ÐêÀ¢ çÜU ²ã v²¢ ãñ ? }¢ã¢y}¢¢ Ýï ÜU㢠çÜU “S¢}¢²” ãèÚ¢ S¢ï |¢è ¥ç{ÜU }¢ê˲¢±¢Ý ãñ J ¥¢Ð ¥ÐÝï S¢}¢² ÜU¢ï ¶Ó¢ü ÜUÚÜïU {Ý ÜUè Ðí¢ç# ÜUÚ S¢ÜU¼ï ã¢ï, ÐÚæ¼é{Ý ÜU¢ ¶Ó¢ü ÜUÚÜïU S¢}¢² Ðí¢# Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï J ¥ÐÝï ТS¢ ÜUÚ¢ïÇ¢ï Lвï ã¢ï´ ÐÚæ¼é ¥ÐÝ¢ S¢}¢² ÐêÚ¢ ã¢ï x¢²¢ ã¢ï, ¥¢²éÐꇢü ã¢ï x¢²è ã¢ï, ¼¢ï ¿¢¢Ý çÜUS¢ ÜU¢}¢ ¥¢²ïx¢¢ J S¢}¢² ÜU|¢è LÜU¼¢ Ýãè´ J Ðíç¼çÎÝ çÁ¢S¢ ¼Ú S¢}¢² ±è¼ Ú㢠ãñ ©S¢è ¼Úã ¥ÐÝè ¥¢²é |¢è ÜU}¢ ã¢ï¼è Á¢¢ Úãè ãñ J Á¢Ï¢ S¢}¢² ¶Ó¢ü ÜUÚÜïU ÈUH Ý ç}¢Hï ¼¢ï “{èÚÁ¢ LÐè” }¢¢ï¼è çÁ¢S¢ÜïU ТS¢ ãñ ©S¢ òçQU ÜU¢ï çÝçp¼ ãè S¢ÈUH¼¢ ç}¢H¼è ãñ J çÜUS¢è |¢è òçQU ÜUè §üÓÀ¢ Ðꇢü Ý ã¢ï¼è J §ÓÀ¢ Ðꇢü ¥ÐÝï 㢉¢ ÜUè ±¢¼ Ýãè´ ãñ J ÐÚæ¼é §ÓÀ¢ ÜU¢ y²¢x¢ ¼¢ï ¥ÐÝï 㢉¢ }¢ï´ ãñ J “§ÓÀ¢” ¼‰¢¢ “ÜU¢}¢Ý¢” ãè }¢Ýéc² ÜïU }¢ëy²é ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ J }¢Ú¼ï ãé» Ã²çQU ÜUè ÜéUÀ Ý ÜéUÀ §ÓÀ¢ Ï¢¢ÜUè Úã Á¢¢¼è ãñ J §S¢çH²ï ¥¢S¢çQU ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÜïU à¢Ú‡¢¢x¢ç¼ S±èÜU¢Ú ÜUÚÝï S¢ï Á¢è±Ý ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J v²¢ï´çÜU Á¢è± ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ ¥æࢠãñ J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 16


ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï ¥ÐÝ¢}¢¢Ý HïÝï S¢ï à¢Ú¢x¢¼ ã¢ïÝï }¢ï´ S¢ÚH¼¢ ã¢ï Á¢¢²ïx¢è J Ï¢¢HÜU }¢¢ÝÜUÚ x¢¢ï´Î }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ Ï¢ñÆÁ¢¢Ýï S¢ï Ðí²Õ ÜUÚÝï ÜUè Á¢LÚ¼ Ýãè´ J ¥ÐÝï ¥¢Ð S¢Ï¢ÜéUÀ ç}¢H Á¢¢¼¢ ãñ J Ï¢¢HÜU ÜU¢ï §¼Ýè ò¢ÜéUH¼¢ ã¢ï¼è ãñ çÜU }¢¢æ ÜïU çϢݢ ©S¢ÜU¢ »ÜU ÐH |¢è Ýãè´ Ó¢H¼¢ J §S¢è ¼Úã ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU çH²ï |¢è ò¢ÜéUH¼¢ ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðíï}¢ S¢ï ÐéÜU¢ÚÝï ÜUè Á¢LÚ¼ ãñ J ã}¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ 㢉¢ À¢ïÇÜUÚ S¢æS¢¢Ú ÜU¢ S¢¢‰¢ ÐÜUÇG Hï¼ï ãñ çÁ¢S¢S¢ï ¥ãæ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¥ãæÜU¢Ú S¢ï ãè Ð¼Ý ã¢ï¼¢ ãñ J ¥ãæÜU¢Ú y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ S¢ÚH ãñ, v²¢ï´çÜU ±ã S±¢|¢¢ç±ÜU Ýãè´ ãñ, ±¢S¼ç±ÜU Ýãè´ ãñ J ±¢S¼ç±ÜU çÜUS¢ï ÜUãï´x¢ï ? S¢ê²ü ÐíÜU¢à¢ S±¢|¢¢ç±ÜU (±¢S¼ç±ÜU) ãñ J x¢Ú}¢è S¢ê²ü ÜUè S¢¢‰¢ ¥¢¼è ãñ J ±¢S¼ç±ÜU¼¢ ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ S¢}|¢± Ýãè´ ãñ J ã}¢ Á¢‹}¢ï ¼Ï¢ ¥ãæÜU¢Ú Ýãè´ ‰¢¢, Ï¢¢HÜU Á¢‹}¢ ÜïU Ï¢¢Î S¢æS¢¢Ú }¢ï´ ¥¢ÜUÚ S¢Ï¢ÜéUÀ Îﶼ¢ ãñ ¥¢ñÚ ±ñS¢¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J }¢Ýéc² ÿ¢‡¢|¢æx¢éÚ ±S¼é¥¢ïæ ÜU¢ ©Ð¢Á¢üÝ ÜUÚÝï S¢ï ¥ãæÜU¢Ú ¥¢¼¢ ãñ J }¢Ýéc² Á¢Ï¢ S¢æS¢¢Ú À¢ïÇGÜïU Á¢¢Ýï Hx¢¼¢ ãñ ¼Ï¢ ¥ãæÜU¢Ú Ýãè´ Úã¼¢ J ¥ãæÜU¢Ú ¼¢ï Ï¢èÓ¢ ÜïU ÜU¢H }¢ï´ ¥¢¼¢ ãñ J §S¢çH²ï ¥ãæÜU¢Ú À¢ïÇGÝ¢ S¢ÚH ãñ J çÏ¢}¢¢Úè }¢Ýéc² ÜïU Ó¢ïãÚï S¢ï Á¢¢Ýè Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ J §S¢è ¼Úã }¢Ýéc² ÜïU x¢é‡¢ ¼‰¢¢ ¥±x¢é‡¢ ÜU¢ |¢è w²¢H ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ¥¢Ýï S¢ï ÜéUÀ x¢é‡¢ ¼¢ï ¥±à² ¥¢²ïx¢¢ J ¥çxÝ ÜïU S¢}¢èÐ Á¢¢Ýï ÐÚ x¢}¢èü ¼¢ï Hx¢¼è ãè ãñ J ¥çxÝ ÜUè ¥¢æÓ¢ Hx¢Ý¢ S±¢|¢¢ç±ÜU {}¢ü ãñ J §S¢è ¼Úã S¢yS¢æx¢ }¢ï´ Ï¢ñÆÝï S¢ï }¢Ý çÝ}¢üH Ϣݼ¢ ãñ J ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ à¢éh ã¢ï¼¢ ãñ J {èÚï-{èÚï ©S¢}¢ï´ ¥±S¢Ú ã¢ïÝï Hx¢¼è ãñ J ¥ÐÝï |¢è¼Ú ÜU¢ Îéx¢éü‡¢ {èÚï-ÎèÚï çÝÜUH Á¢¢¼¢ ãñ J •

ÜU¢ ¿¢¢Ý ¼‰¢¢ }¢¢ã¢y}² }¢ï´ çÝp² ¥çݱ¢²ü ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã H¢ñçÜUÜU ÐíÜU¢Ú ÜUè çS¢çh }¢ï S¢ÈUH¼¢ Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÐéL¯¢‰¢ü }¢éw² ã¢ï¼¢ ãñ, §S¢è ¼Úã Š²¢y}¢ Á¢x¢¼ }¢ï´ }¢¢ã¢y}² ÜUè S¢}¢Û¢ ¥çݱ¢²ü ã¢ï¼¢ ãñ J Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ýãè ¥¢²ïx¢¢ ¼Ï¢ ¼ÜU òçQU ¥¢x¢ï ÜUè ¼ÚÈU Ýãè´ Ï¢Éïx¢¢ J çÜU¼Ýè |¢è ¥¢Ð眢 ¥¢²ïx¢è ¼¢ï |¢è ©S¢ï ТÚÜUÚ ÜïU ¥¢x¢ï Ï¢Éïx¢¢ J Ðí|¢é ÜUè }¢çã}¢¢ ã¢ï ¼¢ï S¢}Ðꇢü S¢yS¢æx¢è ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J ¥¢y²æç¼ÜU }¢¢ïÿ¢ Ó¢¢ãÝï ±¢Hï ÜU¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ ÚãÝ¢ ã¢ïx¢¢ J S¢æ¼¢ï }¢ï´ çÝD¢ ç±à¢ï¯ LÐ S¢ï ã¢ï ¼¢ï ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±Ó¢Ý¢ï }¢ï´ Îëɼ¢ ã¢ïÝè ¥¢±à²ÜU ãñ J ࢢ› }¢ï´ ç±E¢S¢ ڶݢ Î¢ï¯ Ýãè´ Îï¶Ý¢ ã¢ïx¢¢ J ÜU¢}¢, RU¢ï{, }¢¢Ý §üc²¢ü, }¢yS¢Ú §y²¢çΠ΢ïÝ¢ïæ ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ ¼‰¢¢ ÐæÓ¢ 籯²¢ï´ S¢ï ©ÐÚ ã¢ïÝ¢ ã¢ïx¢¢ J çÜUS¢è ÜU¢ ¥ÐÚ¢{Ý ã¢ïÁ¢¢² §S¢ÜU¢ S¢Î¢ Š²¢Ý ڶݢ ã¢ïx¢¢ J ¼|¢è ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝ¢ S¢æ|¢± ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã S¢ï ç±lé¼ ÜU¢ ÜUÚæÅ ã¢ï¼¢ ãñ ÆèÜU ©S¢è ¼Úã Ðí|¢é ÜUè }¢çã}¢¢ ãñ, Ó¢¢Ú¢ï ¼ÚÈU ÐíÜU¢à¢ ãè ÐíÜU¢à¢ ÈUñH Á¢¢²ïx¢¢ J }¢çã}¢¢ Nβ ÜUè ¼Úã ãñ ¥‰¢¢ü¼ì }¢éw² S‰¢¢Ý ÐÚ ãñ J Á¢Ï¢ Nβ }¢Á¢Ï¢ê¼ ã¢ïx¢¢ ¼Ï¢ S¢|¢è ÜU¢²ü S¢ÚH ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´, §S¢è ¼Úã }¢¢ã¢y}² ÎëÉ ã¢ïx¢¢ ¼¢ï Ðí|¢é S¢ÚH¼¢ S¢ï ç}¢H Á¢¢²ï´x¢ï J }¢çã}¢¢ ÜïU ÎëÉ ã¢ïÝï ÐÚ Ý±{¢ |¢çQU ©S¢è }¢ï´ çS‰¢Ú ã¢ï¼è ãñ J çÁ¢¼Ýè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢è Á¢¢²ïx¢è ©¼Ýè ¥ç{ÜU ÐíÜU¢à¢ Nβ }¢ï´ ã¢ïx¢¢ J S¢¢æS¢¢çÚÜU ±¢S¢Ý¢ ÜïU y²¢x¢ S¢ï }¢çã}¢¢ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã Ðí¢‡¢ ç±Ý¢ ÜUè à¢ÚèÚ, S¢éx¢æ{ç±Ý¢ ÜU¢ ÐécÐ, Á¢ñS¢ï Ý}¢ÜU ç±Ý¢ ÜU¢ |¢¢ïÁ¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ ÆèÜU ±ñS¢ï ãè }¢çã}¢¢ ç±Ý¢ ÜU¢ S¢yS¢æx¢ ÈUèÜU¢ ã¢ï¼¢ ãñ J }¢çã}¢¢ ÜïU ã¢ïÝï ÐÚ çÎÝÐíç¼çÎÝ S¢yS¢æx¢ Ϣɼ¢ Úã¼¢ ãñ J }¢¢ç²ÜU Á¢è± ÜU¢ï }¢¢ç²ÜU ±S¼é ¥ÓÀè Hx¢¼è ãñ J }¢¢ã¢y}² Ý¢Hè ÜU¢ ÜUèÇ¢ Ý¢Hè ãè ÐS¢æÎ ÜUÚ¼¢ ãñ J Ï¢¢HÜU - S¢¢æ.²¢ï. ÜU¢ïçÜUH¢Ï¢¢ (S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú) }¢¢ã¢y}² S¢}¢x¢í ¥¢Š²¢y}¢ S¢¢{Ý¢ ÜU¢ Ðí¢‡¢ ãñ J§S¢ÜïU ôÓ¢¼¢}¢‡¢è ÜïU }¢ãy± ÜU¢ï Ýãè´ S¢}¢Û¢¼¢ ©S¢ï ±ã Ï¢ÎÚè ÈUH ç±Ý¢ S¢¢{Ý¢ LÜU Ýãè´ S¢ÜU¼è ¥¢ñÚ Ðíx¢ç¼ |¢è Ýãè´ ã¢ï S¢}¢Û¢¼¢ ãñ J }¢çã}¢¢ ÜïU ç±Ý¢ Ú¢Á¢¢ ÐçÚÿ¢è¼ ÜU¢ï |¢è S¢æࢲ S¢ÜU¼è J ¥¢y²æç¼ÜU }¢éçQU ÜUè S¢¢{Ý¢ }¢ï´ |¢x¢±yS±LÐ ã¢ï x¢²¢ JÝÚÜU }¢ï´ ÐÇG¢ ã饢 Á¢è±Ý |¢x¢±¢Ý ÜUè {}¢üÜéUH

}¢¢Ó¢ü-2014 • 17


ÜUè, S¢æ¼-ãçÚ|¢QU ÜUè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢¼¢ ãñ ¼¢ï }¢¢ïÿ¢¢ç{ÜU¢Úè ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ÜïU çH²ï |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ çÝÚ‹¼Ú x¢é‡¢¢Ý鱢ΠÜUÚ¼ï Úã¼Ý¢ Ó¢¢çã²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥ÐÝï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜU¢ï À¢ïÇÜUÚ }¢éQU¢ï¼‰¢¢ Т¯ü΢ï ÜU¢ï S¢¢‰¢ }¢ï´ HïÜUÚ Ð뉱è ÐÚ Ð{¢Úï ãñ´ J à¢ÚèÚ À¢ïÇGÜUÚ ¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ Á¢¢ï Ðí¢# ã¢ïÝï ±¢Hï ãñ´ ±ï §S¢ {Ú¼è ÐÚ S¢à¢ÚèÚ ç}¢Hï ãñ´, §S¢çH²ï ²ãè´ Í¢Ú }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢ÜUÚ ©ÝÜUè |¢Á¢Ý ÜUÚÝè Ó¢¢çã» J }¢çã}¢¢ ÜïU ç±Ý¢ Ó¢¢ãï çÜU¼Ý¢ |¢è à¢çQU ࢢHè ã¢ï HïçÜUÝ |¢x¢±¢Ý ÜïU x¢é‡¢ ÜU¢ï Ýãè´ Á¢¢Ýïx¢¢ J }¢çã}¢¢ ÐæçǼ ã¢ïÝï ÐÚ ÜU˲¢‡¢ÜU¢Úè x¢é‡¢ Ý ã¢ï ¼¢ï Ðí|¢é ÜUè Ðí¢ç# Ýãè´ ã¢ï¼è ãñ J S¢}¢, Î}¢, S¢æ¼¢ï¯ Á¢ñS¢ï x¢é‡¢ ã¢ï´ ¥¢ñÚ Nβ }¢ï´ |¢çQU ã¢ï ¼¢ï çÝçp¼ ãè ©S¢ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã¢ïx¢¢ J }¢¢ã¢y}² ÜïU S¢¢‰¢ |¢çQU ã¢ïÝï ÐÚ ç±¯² ±¢S¢Ý¢ ÅH Á¢¢¼è ãñ J H¢ï²¢ ÜïU 17 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ Ýï ÜU㢠ãñ çÜU “Á¢¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢æ¼¢ï ÜïU }¢¢ã¢y}² ÜU¢ï S¢}¢Û¢ï´ ãñ ©ÝÜUè S¢}¢Û¢ S¢yS¢æx¢ ÜïU }¢êH ¼ÜU ãñ J ²ã }¢¢ã¢y}² S¢çã¼ |¢çQU çÜUS¢ ¼Úã ç}¢H¼è ãñ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ±ÇG¼¢H ÜïU ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ²ã ±¢¼ S¢}¢Û¢¢§ü ãñ J Á¢¢ï ¥ÐÝï ¥ÐÝï {}¢ü }¢ï´ ÚãÜUÚ }¢Ý-ÜU}¢ü±Ó¢Ý S¢ï |¢çQU ÜUÚ¼ï ãñ ©ÝÜïU Nβ }¢ï´ }¢¢ã¢y}² ÜïU S¢¢‰¢ |¢çQU ÜU¢ ©Î² ã¢ï¼¢ ãñ J §S¢è ¼Úã x¢ÉÇ¢ ÜïU 5 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜUãï ãñ´ çÜU à¢éÜU-S¢Ý-ÜU¢çÎÜU Á¢ñS¢ï Ï¢ÇGï ÐéL¯ |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU çÜU²ï, |¢x¢±¢Ý ÜïU ¥±¼¢Ú¢ï´ ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝï S¢ï Nβ }¢ï´ |¢çQU ©yÐó¢ ã¢ï¼è ãñ J }¢¢ã¢y}² ÜïU S¢¢‰¢ |¢çQU ÜU¢ ©Î² S¢yÐéL¯¢ï ÜïU S¢yS¢æx¢ S¢ï ã¢ï¼è ãñ J |¢çQU ©yÐó¢ ã¢ï Á¢¢² ¼¢ï Úÿ¢‡¢ ÜUè |¢è Á¢LÚ¼ ÐÇG¼è ãñ, S¢æ±{üÝ ÜUè |¢è Á¢LÚ¼ ÐÇG¼è ãñ J §S¢ÜïU çH²ï S¢yÐéL¯¢ï´ ÜU¢ S¢yS¢æx¢ ÜUÚÝ¢ Á¢¢çã²ï J §S¢ÜïU çH²ï Ðç±~¢ S‰¢¢Ý }¢ï´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢yÐéL¯ ÜïU ±Ó¢Ý ÜU¢ ТHÝ ÜUÚÝï S¢ï |¢è NÎ ²}¢ï´ |¢çQU ÎëÉ ã¢ï¼è ãñ J §S¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ ç}¢H¼è ãñ J çÁ¢‹ãï |¢x¢±¢ÝÜUè ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜUè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢ }¢ï´ ¥¢ x¢²è ©ÝÜïU S¢|¢è ÜU¢}¢ Ðꇢü ã¢ï x¢²ï J

çÁ¢‹ãï }¢çã}¢¢ Ýãè ±ï Îé:¶è ã¢ï¼ï ãñ J §ç‹Îí²¢æ ±à¢ }¢ï´ Ýã¢ï´ ¼¢ï |¢è ±ï ÐèÇG¢ Îï¼è ãñ J §Ý Î¢ï¯¢ï´ ÜU¢ï S¢}¢Û¢ÜUÚ Ðí|¢é ÜUè }¢çã}¢¢ }¢ï´ }¢Ý Hx¢¢Ýï S¢ï Á¢è±Ý ÜU¢ }¢ãy± S¢}¢Û¢ }¢ï´ ¥¢²ïx¢¢ J •

Á¢ñS¢ï S¢æx¢ ±ñS¢¢ Úæx¢ - ÐÅïH H¢|¢éÏ¢ãÝ }¢Ýé|¢¢§ü (ÜéæUÇ¢H ¼¢. ÜUÇè) S¢æx¢ çÜUS¢ï ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J §S¢ 籯² }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï x¢ÉÇ¢ Ð퉢}¢ ÜïU 78 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜUã¼ï ãñ çÜU “S¢¢Ú¢ï |¢éæÇ¢ï Á¢ï S¢æx¢ ‰¢¢² Àï ¼ïÝè ç±ÜëUç¼ »}¢ Àï Á¢ï, Á¢ïÝ¢ï S¢æx¢ ‰¢¢² ¼ï S¢¢‰¢ï ÜU¢ï§ü Ú¢ï¼è ¥æ¼Ú Úãï Ýãè, y²¢Úï ¼ïÝ¢ï S¢æx¢ ‰¢²¢ï Á¢¢‡¢±¢ï ¥Ýï ªÐÚ‰¢è ¼¢ï à¢~¢é Ýï Ї¢ ãñ²¢}¢¢æ Í¢¢HèÝï }¢ÇGï Àï Ї¢ ¥æ¼Ú}¢¢æ ¼¢ï ¼ï S¢¢‰¢ï H¢¶¢ï x¢¢©Ýéæ ÀïÅé Àï J »±è Úè¼ï ªÐÚ‰¢è S¢æx¢ ã¢ï² ¼ï S¢æx¢ Ý ÜUãï±¢² ¥Ýï }¢Ý, ÜU}¢ü, ±Ó¢Ýï ÜUÚèÝï S¢æx¢ ¼¢ï ÐÚ}¢ïEÚ ¥‰¢±¢ ÐÚ}¢ïEÚÝ¢ |¢QU ¼ïÝ¢ï Á¢ ÜUÚ±¢ï Á¢ï‰¢è Á¢è±¼éæ ÜU˲¢‡¢ ‰¢¢² Ї¢ ТÐèÝ¢ï S¢æx¢ ¼¢ï v²¢Úï² Ý ÜUÚ±¢ï J” Á¢è±Ý }¢ï´ Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ S¢ï ¶êÏ¢ ÜUC S¢ãÝ ÜUÚÜïU }¢¢æÏ¢¢Ð Ï¢¢H ÜUÜU¢ï çà¢ÿ¢¢ Îï¼ï ãñ´, ¥ÓÀ¢ S¢æSÜU¢Ú Îï¼ï ãñ´J ²çÎ ©S¢}¢ï ÜéUS¢æx¢ LÐè Á¢ãÚ ÜU¢ ÅèТ ÐÇG Á¢¢² ¼¢ï Á¢è±Ý Á¢ãÚ S¢ï S¢}¢¢Ý ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ±Ç¼¢H ÜU¢ Á¢¢ñÏ¢Ý Ðx¢è }¢ã¢Ý Ç¢æÜêU ‰¢¢ J Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ }¢ï´ S¢æSÜU¢Úè }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜU¢ Ï¢ïÅ¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ }¢ï´ ©S¢ÜïU }¢¢-Ï¢¢Ð }¢Ú x¢²ï J ±ã Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ }¢ï´ x¢¢¡± ÜïU ÜéUS¢æx¢è HÇGÜU¢ï ÜïU S¢¢‰¢ S¢æx¢¼ }¢ï´ ÐÇG x¢²¢, ÐçÚ‡¢¢}¢ S±LÐ ©ÝÜïU S¢¢‰¢ Ó¢¢ïÚè -ÇÜïU¼è HêÅ-ТŠÜUÚÝï Hx¢¢ J HïçÜUÝ S¢æ²¢ïx¢±à¢ S¢}¢² ±è¼¼ï |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè |¢ïÅæ ã¢ï¼ï ãè ¥ÐÝï S¢¢Úï ÜéUS¢æx¢¢ï ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÜïU }¢ã¢Ý |¢QU ã¢ï x¢²¢ J §S¢è ¼Úã ¥ÐÝï Á¢è±Ý }¢ï´ ÜéUS¢æx¢ ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÜïU, òS¢Ý ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÜïU ¶Ú¢Ï¢ ç}¢~¢¢ï´ ÜU¢ S¢ãÓ¢¢Ú À¢ïÇGÜUÚ ¥ÓÀè S¢yS¢æx¢ç¼ }¢ï´ }¢Ý Hx¢¢Ý¢ Ó¢¢çã» J Á¢ñS¢ï ÜU¢ï§ü ¥ÓÀè ÐéS¼ÜU ã¢ï HïçÜUÝ ©S¢}¢ï´ Îè}¢ÜU Hx¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 18


Á¢¢² ¼¢ï çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÜUè Ýãè´ Úã Á¢¢¼è J §S¢è ¼Úã ã}¢¢Úï Á¢è±Ý }¢ï´ |¢è ÜéUS¢æx¢ ÜU¢ S¢ãÓ¢¢Ú ã¢ï Á¢¢² ¼¢ï Îè}¢ÜU ÜUè ¼Úã ¶y}¢ ÜUÚ Îï¼¢ ãñ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï |¢è çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU 28 ±ï´ ÔH¢ïÜU }¢ï´ ¥ÓÀè S¢æx¢¼ ÜUÚÝï ÜUè ±¢¼ ÜUè ãñ J “Á¢¢ï }¢Ýéc² |¢çQU ÜU¢ ²¢ ¿¢¢Ý ÜU¢ ¥¢HæÏ¢Ý ÜUÚÜïU ›è, Îíò, ÚS¢¢S±¢Î ÜïU 籯² }¢ï´ ¥ç¼à¢² H¢ïHéÐ ã¢ï ©S¢ÜU¢ S¢}¢¢x¢}¢ ÜU|¢è Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J “Á¢ñS¢¢ S¢æx¢ ±ñS¢¢ Úæx¢” Hx¢¼¢ ãñ J ±S¼é ¼¢ï ±ãè ã¢ï¼è ãñ HïçÜUÝ Á¢ñS¢è S¢æx¢¼ ÜUÚ¼è ãñ ±ñS¢è ãè ©S¢ÐÚ Úæx¢ Ӣɼ¢ ãñ J ¥¢ÜU¢à¢ ÜUè Ï¢êæΠϢÚS¢¢¼ Ï¢ÝÜUÚ x¢ó¢ï Ðï çx¢Ú¼è ãñ ¼¢ï à¢PUÚ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J ±ãè Ï¢êæÎ }¢ÀHè ÜïU }¢é¶ }¢ï´ çx¢Ú¼è ãñ J ¼¢ï }¢¢ï¼è ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J ±ãè Ï¢êæÎ S¢¢æÐ ÜïU }¢é¶ }¢ï´ çx¢Ú¼è ãñ ¼¢ï Á¢ãÚ Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ J §S¢ çH²ï ¥ÓÀï S¢æx¢¼ ÜUè ÐS¢‹Îx¢è ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ¥Ï¢ ã}¢ï´ ²ã ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ çÜU ã}¢¢Úè S¢æx¢ç¼ ÜñUS¢è ã¢ïÝè Ó¢¢çã» x¢é‡¢¢¼è¼¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï »ÜU±¢¼ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU ÜU¢ï§ü òçQU çÜUS¢è ©Ð¢² S¢ï S¢yS¢æx¢ }¢ï´ Úãï ¼¢ï ±ã çÅÜU Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±ã ¥ÓÀ¢ |¢è ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J Á¢¢ï ¶Ú¢Ï¢ ÜU¢ S¢æx¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï Ðç¼¼ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢çH²ï ©œ¢}¢ S¢yS¢æx¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¶Ú¢Ï¢ ÜUè S¢æx¢¼ Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ¥ÐÝï S¢ï ©œ¢}¢ ÜUè S¢æx¢¼ ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï ÜUãè´ ÜéUÀ ¼ÜUHèÈU ¥¢²ïx¢è ¼¢ï }¢çã}¢¢ çx¢ÚÝï Ýãè´ Îïx¢è, çÝçp¼ ãè çÜUS¢è }¢ã¢ÐéL¯ ÜU¢ S¢¢ãÓ¢²ü ÜUÚ¢ Îïx¢è - çÁ¢S¢S¢ï çx¢ÚÝï S¢ï Ï¢Ó¢ Á¢¢²ï´x¢ï J •

¥H¢ñçÜUÜU Úæx¢¢ïyS¢± - Á¢¢ÝÜUè ÝèÜUèÜéU}¢¢Ú ÐÅïH (Í¢¢ÅH¢ïçDz¢) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU {¢}¢ ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï ¶êÏ¢ {ê}¢{¢}¢ S¢ï ÈêUH ΢ïH¢ïyS¢± çÜU²¢ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ ÐécÐ ÜU¢ Û¢êH¢ Ϣݱ¢²ï, ©S¢ ÐÚ Ÿ¢èÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï Ú¶ÜUÚ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ¥¢ñÚ Û¢éH¢²ï

J §S¢ÜïU Ï¢¢Î Ó¢¢ñÜU }¢ï´ ãÁ¢¢Ú¢ï´ S¢æ¼-ãçÚ|¢QU »ÜUç~¢¼ ãé²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢¿¢¢ çÜU²ï çÜU Úæx¢¢ïyS¢± Ðí¢Úæ|¢ ã¢ï x¢²¢ É¢ïH-Ýx¢¢Úï Ï¢Á¢Ýï Hx¢ï J ¥ÐÝï 㢉¢ }¢ï´ Úæx¢ ÜUè çÐÓ¢ÜU¢Úè HïÜUÚ S¢æ¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU ªÐÚ ôÜUà¢éÜU ÜïU ÐécÐÚ¢x¢ S¢ï ç|¢x¢¢ïÝï Hx¢ï J S¢æ¼ |¢è ¥ÐÝï 㢉¢ }¢ï´ çÐÓ¢ÜU¢Úè |¢Ú |¢ÚÜUÚ ÈïU´ÜUÝï Hx¢ï J ãçÚ|¢QU |¢è §S¢ ¥¢ÝæÎ ÜU¢ H¢|¢ Hï Úãï ‰¢ï J ²ã ¥H¢ñçÜUÜU ©yS¢± ‰¢¢ J ²ã »ÜU çÎò HèH¢ ‰¢è J §S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü À¢ïÅ¢ Ï¢ÇG¢ Ýãè´ ‰¢¢ J §S¢ ¥¢ÝæÎ }¢ïæ S¢|¢è ÇêÏ¢ x¢²ï ‰¢ï J S¢|¢è ¥ÐÝï }¢ï´ ¶¢ï x¢²ï ‰¢ï J §S¢ Úæx¢¢ïyS¢± }¢ï´ H¢ï²¢ S¢ï S¢éÚ¢¶¢Ó¢Ú |¢è ¥¢²ï ‰¢ï J S¢éÚ¢ ¶¢Ó¢Ú S¢¢ï}¢H¢ ¶¢Ó¢Ú ÜïU ªÐÚ }¢énè |¢ÚÜUÚ x¢éH¢Ï¢ ÈïU´ÜU¢ J ‰¢¢ïÇGè x¢éH¢Ï¢ ¥¢æ¶ }¢ï´ |¢è x¢²è J §S¢ çH²ï S¢¢ï}¢H¢ ¶¢Ó¢Ú »ÜU ¼ÚÈU Ï¢ñÆ x¢²ï J ²ã Îï¶ÜUÚ Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ¥¢x¢ï ¥¢ÜUÚ S¢éÚ¢ ¶¢Ó¢Ú S¢ï ÜUãï çÜU Ó¢H¢ï }¢ïÚï ªÐÚ Ç¢H¢ï J S¢éÚ¢ ¶¢Ó¢ÚÝï S±¢}¢è ÜU¢ï Ú¢ïÜU¢ çÈUÚ §S¢è ¼Úã ΢ïÝ¢ï »ÜU ÎêS¢Úï ÐÚ Úæx¢ ÜUè Ï¢¢ñ´À¢Ú ÜUÚÝï Hx¢ï J ²ã ÎëಠÎﶼï Ï¢Ý Ú㢠‰¢¢ J S¢|¢è ¥¢ÝæÎ }¢ï´ ÇêÏ¢ï ãé» ‰¢ï J Ó¢¢Ú¢ï ¼ÚÈU S¢ï Úæx¢ ÜUè Ï¢ÚS¢¢¼ Îï¶ ÜUÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ ãæS¢Ýï Hx¢ï J S¢æ¼ ¼‰¢¢ |¢QU |¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ãæS¢¼ï Îï¶ï ¼¢ï ±ï |¢è ãæS¢Ýï Hx¢ï J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU Îï¶¢ï ¥¢Á¢ S¢éÚ¢ ¶¢Ó¢Ú ¼‰¢¢ Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ¥ÐÝï ÜU¢ï |¢êH x¢²ï ãñ´ çÜU ã}¢ |¢QU ãñ ã}¢ S±¢}¢è ãñ J S¢|¢è »ÜU ÎêS¢Úï ÐÚ Úæx¢ ÜUè Ï¢ÚS¢¢¼ ÜUÚ Úãï ãñ´, »ÜU ÎêS¢Úï ÜU¢ï çHÐÅ ÜU¢ Úæx¢ Ð¢ï¼ Úãï ãñ´ J ¥æ¼ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ¼¢Hè Ï¢Á¢¢ÜUÚ ã¢‰¢ ªæÓ¢¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ S¢æ¼-|¢QU¢ï´ ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú çÜU²¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜU¢ ÐêÚ¢ Ó¢¢ñÜU H¢H-H¢H ã¢ï x¢²¢ J }¢æçÎÚ ÜU¢ |¢¢x¢ |¢è H¢H-H¢H ã¢ï x¢²¢, çÁ¢{Ú Îï¶¢ï ª{Ú H¢H ãè H¢H çζ¢§ Îï Ú㢠‰¢¢ J ¥¢ÜU¢S¢ }¢ï´ S¢ê²ü H¢H, ÝèÓ¢ï S¢æ¼, H¢H, |¢QU H¢H, Á¢ã¢¡ {}¢ü ÜïU H¢H ã¢ï´ ±ã¢¡ S¢Ï¢ H¢H ãè H¢H ã¢ï¼¢ ãñ J Úæx¢ HèH¢ S¢}¢¢# ÜUÚÜïU Ÿ¢èãçÚ S¢æ¼-|¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢Ï¢Ú}¢¼è-Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å F¢Ý ÜUÚÝï Ð{¢Úï J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 19


¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ ÐÚ}¢ ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 192 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ S¢±¢ïüÐçÚ S¢±¢ü±¼¢Úè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÝïU S¢æÐí΢² ÜïU ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ S¢.x¢é. ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢è S¢ï }¢ã¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜUÚ±¢ÜUÚ S±S±LÐ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè S‰¢¢ÐÝ¢ ÜUè J S¢æ±¼ 1878 ÜU¢ï ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évHÐÿ¢-3 S¢ï HïÜUÚ §S¢ à¢ãÚ ÜUè ¥ç±Ú¼ Ðíx¢ç¼ ãé§ü J ¥¢Á¢ ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-2/3 ÜU¢ï ¼¢. 3-3-14 ÜU¢ï S¢¢ï}¢±¢Ú ÜU¢ï ÐÚ}¢ÜëUТHé }¢ã¢Ðí¼¢Ðè Îï± Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 192 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¼èÝ ¥ÐÚ S±LТï m¢Ú¢ ç±ç{±¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ ¼¢. 1-3-14 S¢ï ¼¢. 33-14 ¼ÜU S¢.x¢é. Ï¢í. S±¢}¢è ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎ ÜëU¼ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯}¢ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU Тڢ²‡¢ S¢æÐí΢² ÜïU ç±m¢Ý S¢æ¼ Ðê. S¢.x¢é. ࢢ. S±¢}¢è çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUè J S¢ôã¼¢ Ð¢Æ }¢ï´ ࢢ. }¢¢{± S±¢}¢è x¢éL ࢢ.S±¢. çS¢hïEÚ΢S¢Á¢è ‰¢ï J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ¥.çÝ. Ð.|¢. }¢ã¢S¢é¶H¢H Á¢ïÆ¢H¢H S¢¢ïÝè, ¥.çÝ. ¼¢Ú¢Ï¢ãÝ }¢ã¢S¢é¶H¢H S¢¢ïÝè ÐçÚ±¢Ú ÜïU Ð.Ï¢. S¢éÚïà¢|¢¢§ü }¢ã¢S¢é¶H¢H S¢¢ïÝè ÐçÚ±¢Ú (ТŇ¢±¢Hï) ²Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-1 }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ¥¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï ‰¢ï J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évHÐÿ¢-1 ¼èÝ ÜU¢ï ©S¢ 5 S¢ï 6-30 ÜU¢ï ²Á¢}¢¢Ý¢ï m¢Ú¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¼‰¢¢ 6-30 S¢ï 7-00 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ ÐÚ}¢ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ¥¢çÎ Îï±¢ï´ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ±ïÎç±ç{S¢Ú S¢æÐó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU Îà¢üÝ Îï±¢ï´ ÜU¢ï |¢è ÎéHü|¢ ‰¢ï J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ Ð퉢}¢ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è Ýï Ðí¢S¢æçx¢ÜU ©ÎìÏ¢¢ï{Ý çÜU²¢ J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢ÚÝï S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ çH²ï J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î ÜU‰¢¢ ÜUï Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ÜUè J S¢æ¼¢ï Ýï ¥ÐÝè ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ J Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢èÝï ¥¢x¢¢}¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜUè Á¢¢ÝÜU¢Úè Îè J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ ÎëÉ ¥¢Ÿ¢², çݲ}¢, çÝp², Ðÿ¢ Ú¶Ýï ÜU¢ ¥ÝéÚ¢ï{ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ÜUè J S¢}¢x¢í ÐíS¢æx¢ }¢ï´ S¢.x¢é. S±¢}¢è ãçÚÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜUH¢ïH) S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å), Ï¢í. S±¢}¢è Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, S¢.x¢é. ÜU¢ïÆ¢Úè Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, ²¢ïx¢è S±¢}¢è, ࢢ. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ, |¢çQU S±¢}¢è ÐéÁ¢¢Úè, ÝÅé S±¢}¢è ¼‰¢¢ |¢æÇ¢Úè Ú¢}¢

S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ï-Т¯ü΢ïÝï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J (ࢢ. S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ÐÚ}¢ ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU à¢é|¢ S¢¢æçÝŠ² }¢ï´ ÜU¢HéÐéÚ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ÐíS¢¢Îè ÜïU çÎò S¢|¢¢ }¢æÇÐ }¢ï´ }¢¢Í¢ à¢évH-5 (±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è) ÜU¢ï Ðí¢¼: 8-30 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï çH¶è x¢²è çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢æ¼-ãçÚ|¢QU Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ HïÜUÚ {‹² ã¢ï x¢²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼ ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï 212 ÔH¢ïÜU¢ï´ ÜU¢ ÐÆÝ ÜUÚÜïU çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Á¢²æ¼è ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²ï ‰¢ï J (ࢢ. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ï´ 18 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. Îï±ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (}¢ãæ¼ Ÿ¢è Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Îï±¢ï´ ÜU¢ ТŢïyS¢± }¢¢Í¢ ÜëUc‡¢-5 ÜU¢ï ç±ç{Ðê±üÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. ±S¢æ¼è Ï¢ãÝ Ï¢¢Ï¢êH¢H ÐÅïH (ãèÚ¢ÐéÚ-Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢) ÐçÚ±¢Ú Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 20-2-14 ÜU¢ï Ðí¢¼: Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï Îï±¢ï´ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé» ‰¢ï J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï {}¢üÜéUH ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ãé¼ S¢¢Úï S¢æ¼ ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. ãçÚÜëUc‡¢{¢S¢Á¢è, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ({¢ïHÜU¢), ࢢ. S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (±ÇÝx¢Ú) ¼‰¢¢ ÜU¢æÜUçÚ²¢, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, »Ðí¢ïÓ¢, ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J ãçÚ|¢QU ÜUè ç±à¢¢H S¢æw²¢ }¢ï´ ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± }¢ï´ ΢ïÝ¢ï }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢èÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±ÇÝx¢Ú ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÐêÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ. S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï x¢éÁ¢Ú¢¼ ÜUè S¢éÐíçS¢h »ïç¼ã¢çS¢ÜU Ýx¢Úè ±ÇÝx¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Í¢Ýಢ}¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 20


}¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢æ}¢é¶ ±S¢æ¼ Ðæ}¢Ó¢è ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU¢ï. S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S±¢. ¥ç|¢¯ïÜUÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï S¢|¢¢ }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU 212 ÔH¢ïÜU¢ï´ ÜU¢ ÐÆÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ S¢|¢è ÐíS¢¢Î HïÜUÚ ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (ݱèÝ|¢¢§ü |¢¢±S¢¢Ú) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢è}¢ÐéÚ¢ ÜU¢ 6 Àn¢ ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ãæ¼) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥.çÝ. Ó¢¢ñ{Úè x¢¢ïÏ¢Ú|¢¢§ü Ðí|¢é΢S¢ ÐçÚ±¢Ú ÜïU Ð.|¢. |¢Ú¼|¢¢§ü Ç¢s¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè ¼‰¢¢ Ð.|¢. S¢éÚïà¢|¢¢§ü Ç¢s¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè §y²¢çÎ ÐçÚ±¢Ú ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢è}¢ÐéÚ¢ ÜU¢ 6n¢ ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ ©S¢ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢x¢±¼x¢è¼¢ ÐæÓ¢çÎÝ¢y}¢ÜU Тڢ²‡¢ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢æx¢è¼ ÜïU S¢¢‰¢ ¼¢. 4-2-14 S¢ï ¼¢. 8-2-14 ¼ÜU {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 8-2-14 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ©‹ãè´ ÜïU 㢉¢¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ÐêÁ¢Ý ÜUÚÜïU ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²¢ ‰¢¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, }¢ãæ¼ S±¢. ಢ}¢S¢éæÎÚ΢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. S±¢. ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, |¢æÇ¢Úè S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. çS¢hïEÚ΢S¢Á¢è, Ÿ¢è ±Ì|¢ S±¢}¢è, ࢢ. ÀÐñ²¢ S±¢}¢è, çÝHÜæUÆ S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼ ¥Hx¢-¥Hx¢ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï Ð{¢Úï ‰¢ïJ S¢|¢è S¢æ¼¢ï ÜUè ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J (ࢢ. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è, ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è) }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ (Á¢¢ñ{ÚGè ÜU¢) x¢¢¡± }¢ï´ }¢ã¢ïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¥.çÝ. Ó¢¢ñ{Úè S¢ï´{¢|¢¢§ü H±Á¢è΢S¢ (}¢é網¢) ÜïU Ð釲 S}¢ëç¼ }¢ï´ S¢¢ïÝèÏ¢¢ S¢ï´{¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ x¢¢¡± }¢ï´ S±¢. ÜUÚS¢Ý΢S¢Á¢è m¢Ú¢ Ϣݱ¢²ï x¢²ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜïU 27 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± |¢Ã²¢ç¼ |¢Ã² Éæx¢ S¢ï 29-114 S¢ï 2-2-14 ¼ÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢.x¢é. çÝcÜéUH¢ÝæÎ ÜU¢Ã² ÜïU ¥‹¼x¢ü¼ {èÚÁ¢¢w²¢Ý ÜU¢ Тڢ²‡¢, S¢æç㼢ТÆ, Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU, ¥ó¢ÜêUÅ, ࢢï|¢¢²¢~¢¢, Ú¢~¢è² S¢¢æSÜëUç¼ÜU ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï x¢²ï ‰¢ï J S¢}¢x¢í }¢ã¢ïyS¢± ÜUï ²Á¢}¢¢Ý S¢¢ïÝèÏ¢¢ S¢ï´{¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè ÜëU¼ï Ú}¢‡¢|¢¢§ü Ï¢HÎï±|¢¢§ü, }¢‡¢èH¢H, }¢êHÁ¢è|¢¢§ü, ¥}¢ë¼|¢¢§ü, Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü, §EÚ|¢¢§ü §y²¢çÎ ÐçÚ±¢Ú±¢H¢ï´ Ýï ¥H|² H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J §S¢ à¢é|¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ¼¢. 2-2-14 ÜU¢ï 27 x¢¢ïÇG Ó¢¢ñ{Úè

S¢}¢¢Á¢ ÜïU 10000 S¢ï 15000 Á¢¢ç¼ ÜïU H¢ïx¢ }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è {èÚÁ¢¢w²¢Ý ÜU¢ Тڢ²‡¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢, çÁ¢S¢ÜïU ±QU¢ S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è, S±¢. S¢ê ² ü Ð í Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. Ÿ¢èÁ¢èÐí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J S¢}¢x¢í ©yS¢± ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÜU S±¢. Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ À¢ïÅï Ðè.Ðè. S±¢}¢è ‰¢ï J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU Ð퉢}¢ çÎÝ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ¼‰¢¢ x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU Т貢~¢¢ çÝÜU¢HÜUÚ S¢|¢¢ }¢æÇÐ Ð{¢Úï ‰¢ï J |¢¢§²¢ï´ ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èè ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ï¢ãÝ¢ïæ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð{¢Úè ‰¢è J §S¢ÜïU Ï¢¢Î Ðíç¼çÎÝ ¥Hx¢-¥Hx¢ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢ÚÜUÚ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ¥¢ÝæÎ Îï¼ï ‰¢ï J ÜUÚèÏ¢ 160 çÁ¢¼Ýï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J ò¢w²¢Ý }¢¢H¢ ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢, çÁ¢S¢ }¢ï´ S±¢. ãçÚÜïUࢱ΢S¢Á¢è (x¢¢æ{èÝx¢Ú), S±¢. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è (¥S¢¢Ú±¢), S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢¢‡¢S¢¢) S±¢. ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢), S±¢. ç±ES±L΢S¢Á¢è (ÜU¢HéÐéÚ) Ýï S¢yS¢æx¢ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ïyS¢± ÎÚ}²¢Ý Ú¢ç~¢ }¢ï´ S¢¢æSÜëUç¼ÜU ÜU¢²üRU}¢ ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð퉢}¢ çÎÝ Ú¢Á¢x¢Ï¢¢ü, ÎêS¢Úï çÎÝ }¢¢¼ë±æÎÝ¢ (¥çEÝ Á¢¢ï¯è) S¢yS¢æx¢ Ç¢²Ú¢) ¥¢ïS¢}¢¢Ý }¢èÚ) Ú¢S¢ x¢Ï¢¢ü (Îï±¢æx¢ ÐÅïH) Ýï |¢¢x¢ HïÜUÚ ¥x¢H Ï¢x¢H ÜïU x¢¢¡±¢ï´ S¢ï ¥¢²ï |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¥¢ÝæÎ ÐíÎ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J ²ã }¢ã¢ïyS¢± }¢¢~¢ }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ Ýãè´ ‰¢¢ ¥çмé Ï¢¢ãÚ ÜïU H¢ïx¢ |¢è §S¢ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J }¢ã¢ïyS¢± ÜU¢ H¢§± ÅïHèÜU¢SÅ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ ÜUè ±ïÏ¢S¢¢§üÆ www.swaminarayan.in ¼‰¢¢ www.livevisiter.com ÐÚ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜU¢ H¢|¢ ç±ÎïࢠÜïU H¢ïx¢¢ï´ Ýï |¢è çH²¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ¥æç¼}¢ çÎÝ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢±ü Ð퉢}¢ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÜïU ¼‰¢¢ ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ ¥ÐÝï S‰¢¢Ý ÐÚ Ð{¢Úï ‰¢ï J ÐéÝ: }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð{¢ÚÜUÚ ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ à¢¢ï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢¢‰¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è |¢è ‰¢ïJ Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU çݱ¢S¢ S‰¢¢Ý ÐÚ Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ m¢Ú¢ Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè x¢²è ‰¢è J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ï Ýï ¥¢à¢è±üÓ¢Ý ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢}¢ï´ ࢢ. S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è ‰¢ï J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU S¢|¢è H¢ïx¢ ТæÓ¢ çÎÝ ¼ÜU ±ãè´ ÐÚ ÐíS¢¢Î çH²ï ‰¢ï J S¢æ¼¢ï ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU

}¢¢Ó¢ü-2014 • 21


}¢æÇH ¼‰¢¢ x¢¢¡± ÜïU ¥‹² ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ |¢è S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ - Ó¢¢ñ{Úè ÜU¢) Á¢¢}¢ÈUH±¢Çè (Ú¢}¢¢ïH) }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢¢}¢ÈUH±¢ÇGè ÜU¢ Ð퉢}¢ ±¢<¯ÜU ТŢï¼S¢± ¼‰¢¢ ࢢÜU¢ïyS¢± 112-14 {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢è |¢QU »ÜUç~¢¼ ã¢ïÜUÚ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ ÜUÚÝï }¢ï´ Ðꇢü ²¢ïx¢Î¢Ý çÎ²ï ‰¢ï J Ðí¢¼: 6-30 Ï¢Á¢ï ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è m¢Ú¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ 8 Ï¢Á¢ï S¢ï 9 Ï¢Á¢ï ¼ÜU ¥¶æÇ {éÝ ÜUè x¢²è ‰¢è J 9 Ï¢Á¢ï S¢ï S¢|¢¢ Ðí¢Úæ|¢ ãé§ü, çÁ¢S¢ }¢ï´ S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. Îï ± Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. ÝèHÜæUÆ΢S¢Á¢è, S±¢. ÜéæUÁ¢ ç±ã¢Úè΢S¢Á¢è, Ó¢ï¼Ý S±¢}¢è, Ÿ¢èÁ¢è S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ ç±S¢Á¢üÝ ÜïU Ï¢¢Î ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè x¢²è ‰¢è J ¥‹¼ }¢ï´ S¢|¢è Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î çH²¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Ï¢¢H }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J(S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ - Á¢¢}¢ÈUH ±¢Çè) S¢¢²Ú¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ð퉢}¢ ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢ ÜïU x¢¢¡± }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± S¢æÐó¢ ã饢 J çÁ¢S¢ ÜïU ÐíïÚÜU S±¢. ¥ç¶HïEÚ΢S¢Á¢è (}¢‰¢éÚ¢) ‰¢ï J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú }¢ï´ S¢ï ÐÅïH ãèÚ¢|¢¢§ü Úï±¢|¢¢§ü ÜëU¼ï çÚ¼ïࢠÚï±¢|¢¢§ü ÐÅïH Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢æ¼¢ï }¢ï´ S¢ï S±¢. ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è Ýï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J ÜU¢ï. S±¢ S¢±ïüEÚ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ¥¢ÝæÎ S±LÐ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH Ýï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J (ÎèÐïS¢ ÐÅïH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ïÇ¢S¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ïÇ¢S¢¢ ÜU¢ 16 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜUè ¼ñ²¢Úè S±¢. ç±EïEÚ΢S¢Á¢è (}¢‰¢éÚ¢) Ýï ÜUÚ±¢²è ‰¢è J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¥ó¢ÜêUÅ ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ §y²¢çÎ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ²ã¢¡ ÜUè }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý S±¢. ¥ç¶HïEÚ΢S¢Á¢è (}¢‰¢éÚ¢) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ ã饢 ‰¢¢ J (ÚÁ¢Ýè|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢²Ç }¢ï´ çm¼è² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. ¥ç¶HïEÚ΢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ ¼‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè Ÿ¢è Á¢x¢Îèà¢|¢¢§ü ÐÅïH, Ÿ¢è Á¢x¢Îèà¢|¢¢§ü Á¢ïÆ¢|¢¢§ü ÐÅïH,Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¥¢çÎ S¢|¢è ÜïU S¢ãÜU¢Ú S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢²Ç }¢ï´ çm¼è² |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢

x¢²¢ Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ࢢ. S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï S¢éæÎÚ ÜU‰¢¢}¢ë¼ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J S¢æ¼¢ï Ýï ¥}¢ë¼±¢‡¢è ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ J Ï¢¢²Ç ¥¢ñÚ ©S¢ÜïU ¥¢S¢Ð¢S¢ ÜïU x¢¢¡± ÜïU |¢QU¢ï´Ýï ÜU‰¢¢}¢ë¼ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢ÜUÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ J Ú¢ïÅè ÜUè S¢ï±¢ Ï¢ãÝ¢ï Ýï ÜUè ‰¢è J x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ïæ m¢Ú¢ x¢¢¡± ÜïU ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J (ÐêÁ¢¢Úè ç±EïÚÎ΢S¢Á¢è, }¢‰¢éÚ¢) ãèÚ¢±¢Çè }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ÜU‰¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ïŸ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ãèÚ¢±¢Çè ÜïU ¥¢²¢ïÁ¢Ý S¢ï ¼¢. 23-1-14 S¢ï ¼¢. 27-1-14 ¼ÜU ¥¢x¢¢}¢è Ÿ¢è ÝÚÝÚ¢²¢‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜU¢ ãèÚ¢±¢Çè }¢ï´ S¢éæÎÚ Ð¢Ú¢²‡¢ ¥¢²¢ïÁ¢è¼ çÜU²¢ x¢²¢ J ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ) ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÜU‰¢¢ ÜU¢ (Ú¢ç~¢) S¢æx¢è¼ ÜïU S¢¢‰¢ ÜU‰¢¢}¢ë¼ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð¢ï‰¢è²¢~¢¢, Á¢‹}¢¢ïyS¢±, x¢¢Îè ¥ç|¢¯ïÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú²‡¢Îï± Ðíç¼D¢ }¢ã¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUH ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï Ýï |¢è S¢éæÎÚ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ J ¼¢. 26-1-14 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢ÚÁ¢¢Ÿ¢è S¢æ¼}¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ¥¢²¢ïÁ¢è¼ ࢢÜU¢ïyS¢± à¢ÏÁ¢è ÜU¢ Ϣ͢¢Ú ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í. Ðê. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, S¢.x¢é. S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å), ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢, S¢.x¢é. S±¢}¢è Hÿ}¢‡¢Î¢S¢Á¢è, }¢¢{± S±¢}¢è, ¥¢çÎ S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ïJ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ã±ïHè ÜUè S¢¢æw²²¢ïx¢è Ï¢ãÝï |¢è Ð{¢Úè ‰¢è J Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± {¢<}¢ÜU ÐÚèÿ¢¢ }¢ï´ ¼‰¢¢ }¢¢Š²ç}¢ÜU ¼‰¢¢ Ðí¢‰¢ç}¢ÜU ࢢH¢ }¢ï´ ©œ¢}¢ x¢é‡¢ ТÝï ã¢ïÝï ±¢Hï ÜU¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ãÚ¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ðí}¢¢‡¢Ð~¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢éÎæÚ §Ý¢}¢ ÎïÜUÚ Ðí¢ïyS¢¢çã¼ çÜU²¢J Тڢ²‡¢ ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è x¢‡¢ïà¢|¢¢§ü Ï¢ãïÓ¢Ú|¢¢§ü ÐÅïH (ç±ã¢Ú) ã. Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ¼‰¢¢ S¢¼è¯|¢¢§ü ¥¢çÎ S¢|¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢‹}¢¢Ý ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J S¢|¢¢ ÜïU Т﯇¢ ÜU¼¢ü Ÿ¢è Á¢²æ¼è|¢¢§ü ¼‰¢¢ x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü ÜU¢ï |¢è S¢‹}¢¢çݼ çÜU²¢ ‰¢¢ J (x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü }¢èÝ¢ÐÚ¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ ÜU¢ 20 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. }¢¢{± S±¢}¢è ¼‰¢¢ ©ÝÜïU ΢΢ x¢éLÜUè à¢é|¢ ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ÿ¢è}¢¼è |¢Îí¢Ï¢ãÝ çÎHèÐ|¢¢§ü ±ÜUèH ÐçÚ±¢Ú ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 20 ±¢¡ ТŢïyS¢± ¼¢. 4-2-12 S¢ï 92-14 ¼ÜU ç±ç{Ðê±üÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð¢ï‰¢è²¢~¢¢ ²Á¢}¢¢Ý ÜïU Í¢Ú S¢ï }¢æçÎÚ ¼ÜU ÐãéæÓ¢è

}¢¢Ó¢ü-2014 • 22


J §S¢ çÎÝ à¢¢}¢ 7 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï Ï¢ír¢¢ÝæÎ ã¢ïH ÜU¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ç±ç{Ðê±üÜU çÜU²¢ x¢²¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ã¢ïH ÜUè Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚÜïU ÜU㢠çÜU, ã}¢ï´ |¢è ã¢ïH Îï¶ÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚÝï ÜU¢ }¢Ý ã¢ï Ú㢠ãñ J Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÐæÓ¢çÎÝ¢y}¢ÜU ÜU‰¢¢ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU J ¥ÝïÜU S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ¼¢. 8-2-14 ÜU¢ï Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 J Ú¢¼ }¢ï´ Ÿ¢è Á¢²ïà¢|¢¢§ü S¢¢ïÝè, Ú¢Á¢ ±ÜUèH ¼‰¢¢ Á¢² ±ÜUèH (²Á¢}¢¢Ý) m¢Ú¢ |¢Á¢Ý S¢æŠ²¢ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ x¢²¢ J ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï S¢}¢² ÐíS¢¢Î ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢ï±¢ }¢ï´ ࢢ. }¢¢{± S±¢}¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï }¢éÜéæUÎ S±¢}¢è, }¢éQUS±LÐ S±¢}¢è ¼‰¢¢ Îï± S±¢}¢è ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜïU |¢êÎï± çà¢c²x¢‡¢ Ð{¢Úï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. Ðíï}¢S±LÐ΢S¢Á¢èÝï S¢éæÎÚ¼¢ S¢ï çÜU²¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢}¢S¼ S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J }¢çãH¢ }¢æÇH ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU ÜUè S¢ï±¢ S¢éæÎÚ ‰¢è J (ç±à¢¢H |¢x¢¼) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ïÐH Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è »±æ ãçÚ±Ì|¢Î¢S¢, ࢢ. ±íÁ¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ï¢¢ïÐH Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ ç±ç{Ðê±üÜU S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J S¢±ü Ð퉢}¢ ¥¢Ú¼è, {éÝ, Ú¢S¢, S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ Ï¢¢H Ó¢çÚ~¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ã¢ï¼¢ ‰¢¢ J ãçÚ|¢QU Ðíç¼çÎÝ ¥Hx¢-¥Hx¢ Ðí|¢é ÜU¢ï |¢¢ïx¢ Hx¢¢¼ï ‰¢ï J 12-1-14 ÜU¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥}¢ë¼|¢¢§ü ÐíïÚÜU ‰¢ï J ¥ÝïÜU |¢QU¢ï´ Ýï |¢è S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J }¢ÜUÚ S¢æRU¢æç¼ ÜïU çÎÝ S¢æ¼-|¢QU Û¢¢ïHè ÜïU çH²ï ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU Í¢Ú Í¢Ú {ê}¢ï ‰¢ïJ ¼¢. 20-1-14 ÜU¢ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï Ð{¢Úè ‰¢è J (Ðí±è‡¢|¢¢§ü ©Ð¢Š²¢²) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ã¢Îï±Ýx¢Ú ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢æ¼¢ï ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 17-1-14 ÜU¢ï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðí ¢ S¢æ ç x¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï ´ S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, Ú¢}¢ S±¢}¢è, S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (»Ðí¢ïÓ¢) §y²¢çÎ S¢‹¼¢ï´ ÜïU ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S¢|¢è |¢QUÁ¢Ý ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î HïÜUÚ ç±S¢<Á¢¼ ãé» ‰¢ï J ò±S‰¢¢ÐÜU ÜU}¢ïÅè ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH »±æ }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢J (ÝÅé|¢¢§ü ãÚx¢¢ï±Ý|¢¢§ü ÜU¢ïÆ¢Úè) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ãïS¢¢‡¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ©œ¢}¢çÐí²Î¢S¢Á¢è »±æ S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè

ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ð.|¢. Á¢S¢±æ¼|¢¢§ü ÜU¢æç¼H¢H }¢¢ïÎè ÐçÚ±¢Ú ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ãïS¢¢‡¢¢ ÜU¢ ÐæÓ¢}¢ ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ çÝcÜéUH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜëU¼ çS¢çhx¢í‹‰¢ ÜUè ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ÜU‰¢¢ ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ÜïU S¢é}¢{éÚ ÜæUÆ S¢ï S¢æÐó¢ ãé§ü ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ïJ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢ÚÝï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢¢Á¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ ãçÚ²¢x¢, Á¢Ð²¢~¢¢, }¢ã¢ç|¢¯ïÜU, }¢ã¢Ýñ±ïl, ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ÐêÁ¢¢, {}¢üÜéUH ÐêÁ¢Ý, S¢æ¼ ÐêÁ¢Ý §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï x¢²ï ‰¢ï J (çã¼ï‹Îí|¢¢§ü Ú¢¥¢ïH) }¢‡¢èÝx¢Ú (S¢¢ïÁ¢¢) x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐËvc² }¢ï´ S¢±ü Ð퉢}¢ S¢¼S¢æx¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï }¢‡¢èÝx¢Ú (S¢¢ïÁ¢¢) x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 6-2-14 ÜU¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ S¢±ü Ð퉢}¢ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ãé§ü ‰¢è J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å) ࢢ. Ú¢}¢ S±¢}¢è, ࢢ. Ó¢ñ¼‹² S±¢}¢è, ÝèHÜæUÆ S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ï Ýï ÜU‰¢¢ ÜUè ‰¢è J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH Ýï ÜUè¼üÝ |¢çQU ÜUè ‰¢è J 300 çÁ¢¼Ýï |¢QU S¢|¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J (ÜU¢ïÆ¢Úè }¢¢ï¼è|¢¢§ü) }¢¢LS¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢}¢è ãÚèS±LÐ΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢¢LS¢‡¢¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 19-1-14 ÜU¢ï ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ §y²¢çÎ ÜUÚÜïU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ S¢éæÎÚ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Úè Ÿ¢è }¢¢LS¢‡¢¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©±¢ÚS¢Î ÜU¢ çm¼è² ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÐêÁ² ࢢ›è S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÐêÁ² ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢ÎS¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ ©±¢ÚS¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (|¢¢§ü²¢ï´ ÜïU ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU) çm¼è² ТŢïyS¢± ç±ç{±¼ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü à¢ÜUÚ¢|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÜïU ©yS¢¢ã S¢ï S±¢. ±¢S¢éÎï±¢ÝæΠϢír¢Ó¢¢Úè m¢Ú¢ ÜëU¼ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ࢢ›ÜUè ÜU‰¢¢ ¼¢. 1-214 S¢ï 5-2-14 ¼‰¢¢ S±¢}¢è Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J ¼¢. 5-2-14 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ©‹ãè´ ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ ¥ç|¢¯ïÜU, ¥ó¢ÜêUÅ, ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ à¢¢›è Ðè.Ðè. S±¢}¢è, Ð. ÜïU.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ²ã ÜU¢²ü S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J ¥ÝïÜU¢ï´ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J çÁ¢S¢ }¢ï´ ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï ࢢ. S±¢. Á¢x¢¼ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ࢢ.S±¢.

}¢¢Ó¢ü-2014 • 23


ÐꇢüÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (}¢êHè) Ðê. ࢢ›è S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, Ðê. ࢢ. ãçÚú S±¢}¢è, Ðíï}¢S±LÐ΢S¢Á¢è, Îï± S±¢}¢è, Ú¢}¢ S±¢}¢è, Ðê. ²¢ïx¢è S±¢}¢è, ࢢ. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è §y²¢çÎ S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ ¥¢à¢è±¢üÎ ÜU¢ S¢é¶ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è . Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢¢ Á¢Ý¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï¼ï ãé» ÜU㢠çÜU S¢|¢è S¢yS¢æx¢è S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ¶êÏ¢ çÝD¢ Ú¶ï, §S¢S¢ï ¥¢Ýï±¢Hï ÐÚ}ÐÚ¢ÜU¢ï w²¢H Úãï J ТæÓ¢ çÎݼÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S¢.x¢é. ÜU¢ïÆ¢Úè ࢢ. ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢æÜUçÚ²¢) Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J x¢¢¡± ¼‰¢¢ ¥x¢H-Ï¢x¢H ÜïU x¢¢æ± ±¢H¢ï´ Ýï ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¼‰¢¢ Îà¢üÝ ÜïU ÐíS¢¢Î ÜU¢ H¢|¢ HïÜUÚ {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²¢ ‰¢¢ J¥‹¼ }¢ï´ Ð.|¢. Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ÐÅïHÝï ç±ç{ÜUè ‰¢è J (ÜU¢ï. Ï¢¢Ï¢ê|¢¢§ü ÐÅïH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý±¢ ±‡¢Û¢Ú }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢. S±²æ ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 2-2-14 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢éæÎÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ïæ ²Á¢}¢¢Ý ãçÚ|¢QU Ð.|¢. ¥Úô±Î|¢¢§ü ÆPUÚ, Ÿ¢è Ú¢Á¢ê|¢¢§ü ÆPUÚ, Ÿ¢è ÐíÜU¢à¢|¢¢§ü, Ÿ¢è Ýèç¼Ý|¢¢§ü, Ú}¢‡¢|¢¢§ü ÜU¢ïÆ¢Úè ¼‰¢¢ Á¢ïÆ¢|¢¢§ü §y²¢çÎ ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥Hx¢-¥Hx¢ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è Ýï S¢yS¢æx¢ ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ ¥¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ï. Ú}¢‡¢|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢æ΢ïH Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ý¢‹Î¢ïH Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ТŢïyS¢± ÜïU S¢¢‰¢ ࢢÜU¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ðê. Š²¢Ýè S±¢}¢è ÜU¢ S¢æ¼ }¢æÇH ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÜUÚ S¢yS¢æçx¢²¢ïæ ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²ï ‰¢ï J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ΢ïH¼|¢¢§ü ¼‰¢¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Ú}¢‡¢|¢¢§ü À¢ïÅ¢|¢¢§ü ‰¢ï J ÜUÝèÐéÚ, }¢é±¢Ç¢, S¢HÜUè, Îãïx¢¢¡± §y²¢çÎ x¢¢¡±¢ï´ ÜïU ãçÚ|¢QU H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J Ï¢ãÝï ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè S¢}Ðꇢü S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J ÜU¢ï. ç±c‡¢é|¢¢§ü §y²¢çÎ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è) ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ }¢ï´ ¼¢. 26-1-14 ÜU¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ࢢ. S±¢. çS¢hïEÚ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ }¢¢{± S±¢}¢è ÐíïÚ‡¢¢Ÿ¢¢ï¼ ‰¢ï J ¥ÝïÜU S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé» ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ }¢¢{± S±¢}¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (S¢¢{é Á¢²±Ì|¢Î¢S¢)

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ ¥¢Á¢è±Ý S¢ÎS² ϢݢÝï ÜUè ΢ñÇG Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ÐÚ}¢ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Ð¢Å¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU ÜïU 11000 çÁ¢¼Ýï ¥¢Á¢è±Ý S¢ÎS² Ï¢Ýï ‰¢ï J ¥|¢è }¢êHè ÜïU HèH¢ÐéÚ x¢¢¡± }¢ï´ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼‰¢¢ |¢çQUÝx¢Ú (ãH±Î) x¢¢¡± }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ S±¢. |¢çQUãçÚ΢S¢Á¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ï ÜUè ÐíÚ‡¢¢ S¢ï {í¢æx¢{í¢ ÜïU ¥æÜU ÜïU Ðíç¼ Ð.|¢. ¥çÝH|¢¢§ü Îé{ÚïçÁ¢²¢ m¢Ú¢ 90 çÁ¢¼Ýï ¥¢Á¢è±Ý S¢ÎS² Ϣݢ²ï x¢²ï ‰¢ï J ¥æÜU ÜïU Ðíç¼çÝç{²¢ï´ S¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥ÝéÚ¢ï{ãñ çÜU ¥¢Á¢è±Ý S¢ÎS² ϢݢÝï ÜïU çH²ï Ðíy²ïÜU x¢¢¡± }¢ï´ ¥ç|¢²¢Ý Ó¢¢Hê 򦕫 J Ï¢¢H±¢ }¢ï´ 42 ±ïæ Á¢‹}¢¢ïyS¢± ÜUè Ð퉢}¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥Š²ÿ¢¼¢ }¢ï´ çS¢¼}Ï¢Ú }¢¢S¢ }¢ï´ |¢Ã² Îà¢}¢ x¢¢Îè ¥ç|¢¯ïÜU }¢ã¢ïyS¢± ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢ÚÁ¢¢Ÿ¢è ÜU¢ 42 ±¢¡ Á¢‹}¢¢ïyS¢± ÜUH¢ïH }¢ï´ }¢Ý¢²¢ Á¢¢²ïx¢¢, çÁ¢S¢ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ï¢¢H±¢ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ࢢ. S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ð.|¢. ©Î²Ý|¢¢§ü }¢ã¢Ú¢Á¢¢ (ç±S¢Ýx¢Ú) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ ãé§ü çÁ¢S¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ï¢H ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² »±æ }¢¢Ý±Îïã ÜUè ÎéHü|¢¼¢ ÐÚ ÜU‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ÜïUÝïÇ¢, ¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï. ÜïU ÐíïS¢èÇï‹Å Ÿ¢è Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè Ýï |¢è ÜïUÝïÇ¢ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ Ðíç¼D¢ ©yS¢± ÜïU ¥±S¢Ú ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ç±S¢Ýx¢Ú ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ Ï¢¢H±¢ ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ ¥¢x¢¢}¢è ©yS¢± ÜUè S¢ÈUH¼¢ ÜïU çH²ï ¼Ý, }¢Ý, {Ý S¢ï Hx¢Á¢¢Ýï ÜUè Á¢LÚ¼ ãñ J ÐíS¢æx¢ ÜU¢ï S¢ÈUH ϢݢÝï ÜïU çH²ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ Hï¶Ý ÜU¢ ÜU¢²ü Ðí¢Úæ|¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ J(ÜU¢ï. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢H±¢)

}¢êHè ÐíÎïࢠÜU¢ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ТŢïyS¢± Úæx¢¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ಢ}¢S¢éæÎÚ΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢êHè }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ Ýï çÁ¢Ý Ðí¼¢Ðè Îï±¢ï´ ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ ‰¢¢ J ©ÝÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢± ã¢ïx¢¢, çÁ¢S¢ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Ú}¢ïà¢|¢¢§ü Ú‡¢À¢ïÇH¢H }¢¢ÚÈUç¼²¢ (¥}¢Î¢±¢Î-±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ ¥}¢ïçÚÜU¢) ÐçÚ±¢Ú ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è |¢¢c² ÜU¢ ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ¼¢. 31-1-14 S¢ï ¼¢. 4-2-14 ¼ÜU ࢢ. S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ ãé§ü ‰¢è çÁ¢S¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÜU¢æ¼¢Ï¢ãÝ {ÝÁ¢è|¢¢§ü çãÚ¢‡¢è ‰¢è J ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï Ðí¢¼: 6-30 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï Ÿ¢èÚ¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ãçÚ²¢x¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ¼‰¢¢

}¢¢Ó¢ü-2014 • 24


¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢ Ð{¢Úè ‰¢è J S¢.x¢é. Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ã¢ïH }¢ï´ ¥}¢Î¢±¢Î, |¢éÁ¢, Á¢ï¼HÐéÚ }¢êHè ÜïU S¢æ¼¢ïÝï ¥ÐÝï Nβ ÜïU ©Îìx¢¢Ú òçQU çÜU²ï ‰¢ï J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ÜU㢠çÜU Îï± ÜU¢ï ã¢ïÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï, §S¢è }¢ï´ S¢|¢è ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ãñ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ Úæx¢¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ôÜUS¢éÜU ÜïU ÐécÐ Ú¢x¢ ÜU¢ï S¢|¢è ÜïU ªÐÚ ÈïU´ÜU ÜUÚ ¼ÚÏ¢¢ïÚ ÜUÚ çβ¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢}Ðꇢü ò±S‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè ÜëUc‡¢±Ì|¢ S±¢}¢è Ýï ÜUè ‰¢è J (à¢ñHï‹ÎíôS¢ã Û¢¢H¢) Í¢Ýಢ}¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢êHè }¢æçÎÚ ÜïU ¥.çÝ. S±¢. ãçÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU S¢æ¼ }¢æÇH ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± ¼¢. 21-1-14 ÜU¢ï S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J §S¢ ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æx¢èÁ¢è±Ý ÐæÓ¢¢ãìÝ Ð¢Ú¢²‡¢ ¼¢. 17-1-14 S¢ï 21-1-14 ¼ÜU S±¢. Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ©‹ãè ÜïU 㢉¢¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ¼‰¢¢ ÜU¼¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè x¢²è ‰¢è J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU ç±à¢ï¯ ¥¢x¢íã ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è |¢è Ð{¢Úè ‰¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÜUÚ ¶êÏ¢ ¥¢Ýæçμ ãé§ü ‰¢è J Тڢ²‡¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. |¢çQUç±ã¢Úè΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ú¢ç~¢ }¢ï´ ç±m¢Ý S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ ò¢w²¢Ý ã¢ï¼¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜU¢ï. S±¢. ÜëUc‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ©yS¢± ÜïU ÐíïÚÜU ࢢ.S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J (à¢ñHï‹ÎíôS¢ã Û¢¢H¢) HèH¢ÐéÚ (¼¢. ãH±Î) }¢ï´ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ }¢ã¢ïyS¢± Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HèH¢ÐéÚ }¢æ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ ¼¢. 26-1-14 S¢ï 1-2-14 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH Ð{¢ÚÜUÚ x¢¢¡± ÜU¢ï çÎò Ϣݢ çβ¢ ‰¢¢ J ¼¢. 1-2-14 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï, ©‹ãè ÜïU 㢉¢¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢èÜUè Ðí¢‡¢ Ðíç¼D¢, ãçÚ²¢x¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè x¢²è ‰¢è J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ¥¢²¢ïÁ¢ÜU S±¢. |¢çQUãçÚ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J ÜUÚèÏ¢ 275 çÁ¢¼Ýï S¢æ¼ §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ï J Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ññ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (Ðíç¼ ¥çÝH|¢¢§ü Îê{ÚïçÁ¢²¢) |¢çQUÝx¢Ú (ãH±Î) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUï ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý±¢ ¥à¢ÝÐéÚ (|¢çQUÝx¢Ú) x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 22-2-14 ÜU¢ï Îê{ТÜU ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢¼¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï,

©‹ã¢ï´Ýï ¥ÐÝï ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ Îê{ТÜU ÜU¢ ©yS¢± S¢}Ðó¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢}¢S¼ x¢¢¡± ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÜUÚ ÐíS¢ó¢ ãé» ‰¢ï J S±¢. ಢ}¢S¢é æ Î Ú΢S¢Á¢è (}¢ê H è) S±¢. Üë U c‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è, |¢çQUãçÚ΢S¢Á¢è, ӢڢDZ¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ïJ Ÿ¢èÁ¢èS±LÐ S±¢}¢è ÜU¢ S¢æ¼ }¢æÇH S¢ï±¢ ÜU¢²ü çÜU²¢ ‰¢¢ J ãçÚ|¢QU ©yS¢± ÜU¢ H¢|¢ HïÜUÚ {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ Úãï ‰¢ï J |¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (Ðíç¼ ¥çÝH|¢¢§ü)

ç±ÎïࢠS¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±ã¢ïÜUÝ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ‹²éÁ¢S¢èü }¢ï´ ç±ã¢ïÜUÝ }¢ï´ 15 ÈUÚ±Úè à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢¢Îè ÜïU 6Æï (çݱ뜢) Ï¢ÇGï ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. Ï¢Çè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ðê. çÏ¢‹Îé Ú¢Á¢¢, Ðê. Ÿ¢è S¢¢ñ}²ÜéU}¢¢Ú, Ðê. Ÿ¢è S¢é±í¼ÜéU}¢¢Ú Ð{¢Úï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ¥ÐÝï ¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï. Ó¢ïŒÅ򢕫 }¢ï´ S¢ï S¢æ¼ ãçÚ|¢QU Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ðê. çÏ¢‹ÎéÚ¢Á¢¢ ¼‰¢¢ S¢¢ñ}²ÜéU}¢¢Ú »±æ S¢é±í¼ÜéU}¢¢Ú ÜïU 11 ±ï´ Á¢‹}¢ çÎÝ ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ‹²éÁ¢S¢èü ÜïU }¢ï²Ú Ðè. ÅÝüÚ ¼‰¢¢ Çï. }¢ï²Ú Ð{¢Ú ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï |¢¢§²¢ï´ ÜU¢ï à¢é|¢ïÓÀ¢ òQU çÜU²ï ‰¢ï J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï S¢éæÎÚ ¥HæÜU¢Ú¢ï S¢ï S¢Á¢¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢éæÎÚ ÜïUÜU Ϣݢ²¢ x¢²¢ ‰¢¢ çÁ¢S¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, S¢¢ñ}²ÜéU}¢¢Ú »±æ S¢é±í¼ÜéU}¢¢Ú »±æ ΢ïÝ¢ï }¢ï²Ú S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ ÜïUÜU ÜU¢ÅÜUÚ ©yS¢± ÜU¢ï S¢}Ðó¢ çÜU²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ï Ýï ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï à¢é|¢ïÿ¢¢ òQU ÜUè ‰¢è J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥ÐÝï |¢¢±¢y}¢ÜU ¥¢à¢è±¢üΠ΢ïÝ¢ï ݢ缲¢ï´ ÜU¢ï çβ¢ ‰¢¢ J ΢ïÝ¢ï ÜU¢ï ¥¢x¢ï Ðíx¢ç¼ ã¢ïÝï ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ¥¢ñÚæ ²ã |¢è ÜUãï çÜU S¢yS¢æx¢ }¢ï´ S¢Î¢ ¥¢ï¼Ðí¢ï¼ Úãï´ J S¢|¢è S¢æ¼ |¢QU ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J(Ðí±è‡¢ ࢢã) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ çà¢ÜU¢x¢¢ï (§Å¢SÜU¢) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²}¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ S±¢. ç±Eç±ã¢Úè΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï »±æ |¢QU¢ï´ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± ¼‰¢¢ ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ©yS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU çÎÝ Î¢ïÝ¢ï S¢æ¼¢ïÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU S¢}¢ÿ¢ ࢢx¢ ÜU¢ï ±{¢Ú ÜUÚ ¼‰¢¢ ÐíS¢¢Î ÜU¢ |¢¢ïx¢ Hx¢¢ÜUÚ »ÜU çÎò ±¢¼¢±Ú‡¢ Ϣݢ çβ¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ΢ïÝ¢ï S¢æ¼¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ©yS¢± S¢|¢¢ }¢ï´ 212 ÔH¢ïÜU¢ï ÜïU ÐÆÝ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ãÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï }¢ãæ¼ S¢y²ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï ࢢx¢ Ϣ͢¢Ú¼ï ãé» çζ¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è }¢éÜïUà¢|¢¢§ü ÐÅïH (±Çé±¢H¢) ‰¢ï J ¥‹² ãçÚ|¢QU |¢è ²Á¢}¢¢Ý Ï¢Ýï ‰¢ï J Ú¢Á¢ïà¢Ï¢¢§ü ÐÅïH (Ç¢æx¢Ú±¢±¢H¢) ÐçÚ±¢Ú Ýï ¼‰¢¢ ¥‹² |¢QU¢ï´ Ýï S¢é‹ÎÚ S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è

}¢¢Ó¢ü-2014 • 25


S¢|¢è ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï S¼¢Ý ÐÚ x¢²ï ‰¢ï J ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï (S¢y²ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è) }¢æçÎÚ ÜUè Ðíç¼D¢ S¢æçÝÜUÅ |¢ç±c² }¢ï´ ã¢ïx¢è J ࢢÜU¢ïyS¢± }¢ï´ ¥x¢HÜæUÅÜUè Hé§Á¢ ç±Hï }¢¢æ ࢢÜU¢ïyS¢± Ï¢x¢H ÜïU à¢ãÚ¢ï S¢ï |¢QU ¥¢²ï ãé» ‰¢ï J Ðí}¢é¶Ÿ¢è ç±c‡¢é|¢¢§ü ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î x¢¢Îè ²é±¢Ý ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè ¼‰¢¢ }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢éæÎÚ ‰¢è J ¥ÝïÜU ÜïU ¥‹¼x¢ü¼ ÜæUÅÜUè Hé§Á¢ ç±Hï }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è |¢QU ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÝï ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢ãy± S¢æ¼¢ï ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ãçÚ±æÎÝ Ýï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU ¼‰¢¢ ÐíS¢¢Î S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÈUÚ±Úè }¢¢S¢ ÜïU Ðí¢Úæ|¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU S¢}¢ÿ¢ HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (Ðí±è‡¢ ࢢã)

¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…Hè

¥}¢Î¢±¢Î : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ ÜïU S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU À¢ïÅï x¢éL|¢¢§ü ÜU¢ï. Т¯üÎ çÎx¢æÏ¢Ú |¢x¢¼ x¢éL S¢.x¢é. S±¢. Ï¢HÎï±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (©}¢í 68 ±¯ü) }¢¢{ÜëUc‡¢-4 ¼¢. 18-2-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J ÜUÚèÏ¢ 50 ±¯ü S¢ï ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ S¢ï±¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J }¢êHè : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè ÜïU ±²¢ï±ëh ¼Ð¢ï±ëh ¿¢¢Ý±ëh S±¢. ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è x¢éL ±ñl S±¢. x¢¢ïÐHÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è (©}¢í. 96 ±¯ü) }¢¢{±Î-3 ¼¢. 17-2-14 S¢¢ï}¢±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ‰¢ï J ¥}¢Î¢±¢Î : Ð.|¢. x¢¢ïô±Î|¢¢§ü Ú¢}¢¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜUè }¢¢¼¢Á¢è Ó¢æÓ¢HÏ¢ãÝ Ú¢}¢¢|¢¢§ü ÐÅïH (©. 100) ¼¢. 3-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J ¥}¢Î¢±¢Î : Ð.|¢. Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ãçÚH¢H ÐŇ¢è (©. 79 ±¯ü) ¼¢. 8-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J |¢¢©ÐéÚ¢ : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥Ý‹² çÝD¢±¢Hï Ð.|¢. ç~¢|¢¢ï±Ý|¢¢§ü ¥}¢èÓ¢æÎ|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 15-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J ¥}¢Î¢±¢Î : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥Ý‹² çÝD¢±¢Hï Ð.|¢. ÐÚS¢¢ï¼}¢|¢¢§ü }¢¢ïãÝ|¢¢§ü x¢¢}|¢¢ (}¢ï‰¢¢‡¢±¢H¢) ¼¢. 20-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Ï¢èHè²¢ (çS¢Š{ÐéÚ) : Ð.|¢. ÐÅïH çα¢HèÏ¢ãÝ¥æÏ¢¢Ú¢}¢ çS¢hÐéÚ¢ ¼¢. 21-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢èÝè ãé§ü ãñ J S¢H¢H (§ÇÚ ÜU¢Hé}¢¢Á¢¢ ¥}¢ïçÚÜU¢) : Ð.|¢. ÜUÝé|¢¢§ü ¼‰¢¢ }¢éÜïUà¢|¢¢§ü ÜïU çм¢Á¢è Ð.|¢. Ðí|¢é΢S¢ ç±nH΢S¢ ÐÅïH ¼¢. 1-114 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Ç¢æx¢Ú±¢ : Ð.|¢. Ú¢}¢¢Á¢è Ï¢¢ÎÚÁ¢è Ç¢|¢è ¼¢. 1-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ : Ð.|¢. }¢‡¢èÏ¢ïãÝ Á¢ïÆ¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè ¼¢. 16-12-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J }¢¢ïÚÏ¢è : }¢êHè Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ÜïU çÝD¢±¢Ý Ÿ¢è }¢éÜïUà¢|¢¢§ü ¼‰¢¢ ÐíÜU¢à¢|¢¢§ü Á¢¢ïÏ¢ÝÐé~¢¢ ÜïU çм¢ Ÿ¢è Ð.|¢. ݢݢH¢H Á¢¢ïÏ¢ÝÐé~¢¢ ¼¢. 12-2-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Ï¢¢ÐéÐéÚ¢ : Ð.|¢. Ó¢¢ñ{Úè Îï±Á¢è|¢¢§ü }¢‡¢èH¢H (©. 35 ±¯ü) Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Ï¢¢æÜU¢ÝïÚ (}¢êHè Îïà¢) : Ð.|¢. ãèÚ¢H¢H à¢æx¢¢Ú¢}¢|¢¢§ü Á¢±ïÚè (Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ÐÚ}¢ |¢QU) ¼¢. 19-2-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J x¢¢æ{èÝx¢Ú : Ð.|¢. ÜUçÐH¢Ï¢ãÝ Ó¢æÎé|¢¢§ü S¢¢ïHæÜUè ¼¢. 17-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J }¢¢‡¢S¢¢ : Ð.|¢. ÐÅïH Ú¢}¢¢|¢¢§ü ç~¢ÜU}¢Î¢S¢ (ÐÚèÇ¢) ¼¢. 17-1-14 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J {}¢¢S¢‡¢¢ : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜïU S¢çRU² S¢ÎS² Ú¢Á¢ê|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU çм¢Á¢è Ó¢}¢Ý|¢¢§ü }¢¢‰¢éÚ|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 18-214 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢èS±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

}¢¢Ó¢ü-2014 • 26


Hin march 14  
Hin march 14  

Narnarayandev,kalupur,Ahmedabad

Advertisement