Page 1


Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆS‰¢¢Ý }¢é¶Ð~¢ ±¯ü - 7 • ¥æÜU : 74 Á¢êÝ-2013 „æSƒ¢ÐÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ï…ï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éç…²}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î. ÈU¢ïÝ : 27499597 • ÈU¢ïv„ : 27419597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

06

www.swaminarayanmuseum.com

ÎêÚ Š±çÝ 22133835 (}¢æçÎÚ) 27478070 (S±¢. Ï¢¢x¢) ÈUïv„ : 079-27452145 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ïα ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢ „ï ¼æ~¢èŸ¢è „.x¢é. ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ð~¢ ò±ã¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢ç„ÜU ÜU¢²¢üH² Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380 001. ÎêÚ Š±çÝ 22132170, 22136818. ÈU¢ïv„ : 22176992

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ07 03. à¢æ¶Ý¢Î

06

04. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

08

05. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

10

06. |¢çQU „é{¢

12

08. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

17

www.swaminarayan.info

мï}¢ïæ ÐçÚ±¼üÝ ÜUï çH²ï E-mail : manishnvora@yahoo.co.in

}¢ê˲ - Ðíç¼ ±¯ü 50-00 • ±æà¢Ð¢ÚæÐçÚÜU Îïࢠ}¢ïæ 501-00 • ç±Îïࢠ10,000-00 • Ðíç¼ ÜU¢ïÐè 5-00

Á¢êÝ-2013 • 03


S¢±¢ü±¼¢Úè §CÎï± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ¥ÐÝï ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜïU S¢é¶ ÜïU çH²ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ ãñ J Ðí|¢é ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ Á¢¢ï ÜUÚïx¢¢ ±ã ÜU|¢è Îé:¶è Ýãè ã¢ïx¢¢ J ã}¢ Á¢Ï¢ ¥ÐÝï ¥ÝéÜêUH¼¢ ¥ÝéS¢¢Ú ÜU¢ï§ü ÜU¢²ü ÜUÚÝï Á¢¢¼ï ãñ´ ¼¢ï S¢¢}¢Ýï S¢ï Îé:¶ ¥¢¼¢ ãñ J »S¢¢ ÜU㢠x¢²¢ ãñ çÜU “{¢²éZ {¢x¢èÝéæ ‰¢¢²” §S¢çH²ï ã}¢ï´ ¥ÐÝè Ï¢éçh}¢¢Ýè Ýãè´ çζ¢Ýè Ó¢¢çã» çÁ¢S¢S¢ï Îé:¶è ã¢ïÝ¢ ÐÇGï J |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý }¢ï´ ²çÎ ÜU¢ï§ü ¥‹¼Ú¢² ¥¢¼¢ ãñ ¼¢ï ±ãè }¢¢²¢ ãñ J }¢¢²¢ ÜU¢ ¥¢±Ú‡¢ ãÅ Á¢¢² ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý ÜU¢ S¢é¶ ç}¢Hïx¢¢ J HïçÜUÝ }¢¢²¢ ã}¢¢Ú¢ S¢¢‰¢ Ýãè´ À¢ïÇG¼è çÁ¢S¢S¢ï |¢Á¢Ý |¢çQU }¢ï´ ç±ÍÝ ¥¢¼¢ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUã¼ï ãñ´ çÜU Á¢Ï¢ ÚÁ¢¢ïx¢é‡¢ ¼}¢¢ïx¢é‡¢ ÜU¢ Ðí¢Ï¢Ë² ã¢ï¼¢ ãñ ¼Ï¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý }¢ï´ ¥‹¼Ú¢² ¥¢¼¢ ãñ J Á¢Ï¢ S¢y±x¢é‡¢ ÜU¢ Ðí¢Ï¢¢Ë² Úã¼¢ ãñ ¼Ï¢ |¢x¢±¢Ý }¢ï´ ¥¶æÇ çÓ¢œ¢±ë眢 Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥¶æÇ |¢Á¢Ý ã¢ï¼è ãñ J §S¢çH²ï ã}¢ S¢|¢è ÜU¢ï Ó¢¢çã» çÜU S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ S¢¼¼ ôÓ¢¼Ý-S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã» J Ó¢¢ãï çÜU¼Ý¢ |¢è ¶Ú¢Ï¢ Ðí¢ÚÏ{ã¢ïx¢¢ ¼¢ï |¢è Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ S¢ï ÝC ã¢ïÁ¢¢»x¢¢ J ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ x¢Ú}¢è ÜU¢ ÐíÜU¢ïÐ Ó¢H Ú㢠ãñ J ¥ÐÝï §CÎï± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LÐ¢ï´ ÜU¢ï à¢è¼H¼¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï }¢H²¢çx¢çÚ Ó¢æÎÝ S¢ï Ó¢<Ó¢¼ ÜUÚÜïU à¢è¼H¼¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï S±LÐ ÜU¢ Îà¢üÝÜïU à¢é¶ Ðí¢# ÜUÚ¼ï ãñ´ J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï Ðí¢‰¢üÝ¢ ÜUÚï´ çÜU ã}¢¢Ú¢ }¢Ý S¢Î¢ ¥¢ÐÜUè }¢ê<¼ }¢ï´ ¥¶æÇ Ï¢Ý¢ Úãï, S¢Î¢ à¢è¼H Ϣݢ Úãï, ¥¢ÐÜïU ©ÐÜU¢Ú ÜUè |¢¢±Ý¢ Ï¢Ýè Úãï J

¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

Á¢êÝ-2013 • 04


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 1 2 3 4 6 7-8 10 11

(}¢§ü-2013) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Îï±ÐéÚ¢ (¼¢. ç±Ú}¢x¢¢}¢) ࢼ¢ÏÎè }¢ã¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¢}¢ÐÚ¢ (}¢êHèÎïà¢) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ HS¢é‹Îí¢ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ð.|¢. Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ÐÅïH (ç±ã¢Ú±¢H¢) ÜïU ²ã¢¡ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ ÝÚ¢ïÇ¢ çÝÜU¢ïH Ú¢ïÇ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©Ý¢±¢ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Çé}¢¢‡¢¢ (¼¢. ç±Ú}¢x¢¢¡±) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J

12 13

ç±ã¢Ú x¢¢¡± }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢, S¢¢²æÜU¢H Ï¢Hçβ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J Ï¢Hçβ¢ (ÜUÓÀ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ à¢¢ï|¢¢²¢~¢¢ ¼‰¢¢ ±ã¢¡ S¢ï S¢¢}¢~¢¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J S¢¢²æÜU¢H |¢éÁ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 14-15Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢éÁ¢ (ÜUÓÀ) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼‰¢¢ ТŢïyS¢± }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¥ÐÝï ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï S¢æÐó¢ çÜU²ï J 16 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ïÅÐ ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ ТŢïyS¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 17 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜéUÜUçDz¢ (§ÇÚÎïà¢) ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 18 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H¢H¢ïÇ¢ (§ÇÚ Îïà¢) ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 19 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢è±Ú¢Á¢Ð¢ÜüU 2 ±ï´ ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 24 Ð.|¢. ÐÅïH çÎÜïUÝ|¢¢§ü ÜU¢æç¼H¢H ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢, Ï¢¢±H¢ S¢ï Ú¢ç~¢ }¢ï´ ÜUÓÀ Ð΢Ðü‡¢ J 25 S¢é¶ÐÚ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 26-27 |¢éÁ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢, S¢¢²æÜU¢H Îãè´S¢Ú¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 28 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢¢²Ú¢ (S¢¢Ï¢ÚÜU¢æÆ¢) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 29 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ {¢ïHÜU¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J ΢ïÐãÚ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (|¢Ú¢Ç¢) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢

Ð.Ðê. |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü 108 Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ

12 15 17

(}¢§ü-2013) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ çβ¢ïÎÚ (ϢݢS¢ÜU¢æÆ¢) Ýê¼Ý }¢æçÎÚ ÜïU |¢êç}¢ ÐêÁ¢Ý ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Î¢æ¼è²¢æ (±¢Hè-Ú¢Á¢S‰¢¢Ý) Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢è±Ú¢Á¢Ð¢ÜüU ÚÁ¢¼ Á¢²æ¼è }¢ã¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J

Á¢êÝ-2013 • 05


à¢æ¶Ý¢Î - S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢)

¥ÐÝè ±ñçÎÜU ¼‰¢¢ Тñڢ燢ÜU ÐêÁ¢¢ç±ç{}¢ï´ à¢æ¶ÐêÁ¢Ý ÜU¢ Ï¢ÇG¢ }¢ãy± ãñ J ±ã ¥C Ú¢Á¢¢ïÐÓ¢¢Ú }¢ï´ ÐçÚx¢ç‡¢¼ }¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU ¼‰¢¢ ¥¢Ú¢ïx² ÜU¢ ©œ¢}¢ S¢}¢‹±² H¢|¢ ÐíÎ ãñ J Ï¢ÇGï ²¿¢ ÜU}¢ü S¢ï HïÜUÚ x¢ëã ÐêÁ¢¢-çÝy² ÐêÁ¢¢ ÜïU ©Ð²¢ïx¢ }¢ï´ çH²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ТæÓ¢Á¢‹² ࢴ¶ ÜUè ©yÐ眢 S¢}¢éÎí }¢ï´ S¢ï ãé§ü ãñ J |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢é Ó¢¼é|¢éüÁ¢ ¥¢²é{¢ï }¢ï´ S¢ï Ï¢¢æ²ï 㢉¢ }¢ï´ S¢æ¶ {¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU |¢QU¢ï ÜU¢ï ¥|¢² ÐíÎ¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ J |¢x¢±¢Ý Á¢Ï¢ S¢æ¶Ý¢Î ÜUÚ¼ï ãñ ¼Ï¢ ¥¢S¢éÚè ¼y± ÜU¢ï |¢²|¢è¼ ÜUÚÜïU ç±Ý¢à¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J çÁ¢S¢ ¼Úã }¢ã¢ |¢¢Ú¼ ÜïU ²éh }¢ï´ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢Ýï à¢æ¶Ý¢Î ÜUÚÜïU à¢~¢é¥¢ïæ ÜïU x¢¢~¢ ÜU¢ï ÜæUçм ÜUÚ çβ¢ ‰¢¢, Ï¢¢Î }¢ï´ ¥Á¢éüÝÜU¢ }¢¢x¢ü S¢ÚH ã¢ï x¢²¢ J §S¢çH²ï ¥¢Á¢ |¢è ÐÚæÐÚ¢x¢¼ Éæx¢ S¢ï }¢æçÎ򢕫 }¢ï´ ¥¢Ú¼è ÜïU S¢}¢² ¥‰¢±¢ ¥¢Ú¼è ÜïU Ðê±ü à¢æ¶Š±çÝ ÜUè Á¢¢¼è ãñ çÁ¢S¢S¢ï ¥¢S¢éÚè ¼y±¢ï S¢ï´ ¼‰¢¢ Ú¢ï}¢±¢Hï ÜUèÅ¢‡¢é¥¢ïæ S¢ï ±¢¼¢±Ú‡¢ Úçã¼ ã¢ï Á¢¢² J »ïS¢ï S¢|¢è ¼y± à¢æ¶Ý¢Î S¢ï }¢ê<À¼ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ J §S¢S¢ï ±¢²é }¢æÇH }¢ï´ à¢éh¼¢ ÜU¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ Ϣݼ¢ ãñ J à¢æ¶Š±çÝ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝ¢ ±¢‡¢è ÜïU çH²ï }¢ã¢ñ¯ç{ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ S¢æ¶Ý¢Î ÜUÚÝï ±¢Hï ÜïU Nβ ÜU¢ï Ï¢H ç}¢H¼¢ ãñ J E¢S¢ ÜU¢ Ú¢ïx¢ ÎêÚ ã¢ï¼¢ ãñ J }¢æçÎÚ¢ï }¢ï´ Á¢Ý Ï¢¢ãé˲ ã¢ïÝï S¢ï E¢S¢¢ïÓÀ¢S¢ ÜïU Ú¢ïx¢ ÜU¢ï à¢æ¶Ý¢Î ÎêÚ ÜUÚ¼¢ ãñ J à¢æ¶ ÜU¢ï ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ç±à¢ï¯ ¥æx¢ }¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J S¢Ý 1928 }¢ï´ ±<HÇì ²éçݱ<S¢çÅ }¢ï´ à¢æ¶Š±çÝ ÜU¢

S¢æࢢï{Ý ÜUÚÜïU Ðí}¢¢ç‡¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ çÜU à¢æ¶Ý¢Î }¢ï´ ±ïvÅïçÚ²¢ ÎêÚ ÜUÚÝï ÜUè }¢ã¢à¢çQU ãñ J ²ã Ðíç¼ S¢ïÜïU‹Ç 27 Í¢ÝÈêUÅ ±¢²é à¢çQU m¢Ú¢ ÐíçÎ篼 ±¢²é ÜU¢ï 1200 ÈêUÅ ¼ÜU ÜïU ÿ¢ï~¢ }¢ï´ çS‰¢¼ ÜUèÅ¢‡¢é¥¢ïæ ÜU¢ï }¢ê<À¼ ÜUÚÝï çÜU à¢çQU ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ çà¢ÜU¢x¢¢ï ²é.»S¢.». ÜïU Ç¢ò. Çè. Ï¢í¢§üÝï 13 ÜU¢Ý ÜïU Ï¢ç{Ú Ú¢ïçx¢²¢ï´ ÜU¢ï à¢æ¶Š±çÝ m¢Ú¢ S±S‰¢ ÜUÚÝï ÜU¢ Ðí²¢ïx¢ çÜU²ï ãñæ J |¢x¢±¢Ý ãçÚ ±Ýç±Ó¢Ú‡¢ ÜïU S¢}¢² x¢¢ïТH ²¢ïx¢è ÜïU ¥¢Ÿ¢}¢ }¢ï´ Ðà¢é¥¢ïæ ÜUè Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï ôãS¢ÜU Ðà¢é¥¢ïæ ÜU¢ ©Ð¢² ÐêÀ¢ ‰¢¢ J ©S¢ S¢}¢² Ÿ¢èãçÚ Ýï à¢æ¶Ý¢Î ÜU¢ Ï¢ÇG¢ S¢ÚH ©Ð¢² Ï¢¼¢²¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î ±ã¢¡ ÜïU x¢¢ïТH ÜU¢ï´Ýï à¢æ¶Ý¢Î ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï x¢¢ï±æࢠÜUè Úÿ¢¢ ÜUè ‰¢è J à¢æ¶ ÜïU ¥ÝïÜU ÐíÜU¢Ú ãñ - ©S¢ }¢ï´ Îçÿ¢‡¢¢±<¼ à¢æ¶ S¢Ï¢S¢ï Ÿ¢ïD ãñ J ÎêS¢Úï RU}¢ }¢ï´ ±¢}¢¢±<¼ à¢æ¶ ãñ J ¼èS¢Úï ÐíÜU¢ ÚÜUè Hÿ}¢è à¢æ¶ Ï¢¼¢§ü x¢²è ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢¡±¢ ¼ç}¢H à¢æ¶ Ÿ¢è HæÜUÝ S¢æ¶ ÜU¢ |¢è S¢}¢¢±ïࢠã¢ï¼¢ ãñ J

Á¢êÝ-2013 • 06


ÐÚæ¼é S¢|¢è ÐíÜU¢Ú ÜïU à¢æ¶ }¢ï´ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU ¼‰¢¢ ¥¢Ú¢ïx² ÜU¢ S¢}¢‹±² ¼¢ï ãñ ãè J ã}¢Úï «ç¯²¢ï´ Ýï à¢æ¶ ÐÚ ¶êÏ¢ x¢ãÝ çÓ¢‹¼Ý çÜU²¢ ãñ J Ï¢ÇGè Îçÿ¢‡¢¢ ±<¼ à¢æ¶ }¢ï´ Ú¢ç~¢ ÜïU S¢}¢² ТÝè |¢ÚÜUÚ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J Ðí¢¼: ©S¢ Á¢H S¢ï F¢Ý ÜUÚÝï S¢ï Ó¢}¢üÚ¢ïx¢ ÎêÚ ã¢ï¼¢ ãñ JÐïÅ ÜïU Ú¢ïx¢ }¢ï´ 12 Í¢æÅï ¼ÜU ࢴ¶ }¢ï´ ТÝè Ú¶ÜUÚ S¢ï±Ý ÜUÚÝï S¢ï Ú¢ïx¢ ÎêÚ ã¢ï¼¢ ãñ J à¢æ¶ }¢ï´ ÝÚ-}¢¢Î¢ ÜUè Á¢¢ïÇè |¢è ã¢ï¼è ãñ J ÝÚ-}¢¢Î¢ ÜUè Á¢¢ïÇè Ú¶ÜUÚ ÐêÁ¢¢ ÜUè Á¢¢S¢ÜU¼è ãñ J Á¢¢ïÇGè ÜU¢ï »ÜU à¢æ¶ }¢¢Ý¢ Á¢¢¼¢ ãñ J }¢¢~¢ Îçÿ¢‡¢ ±¼èü à¢æ¶ ÜUè ãè ÐêÁ¢¢ ã¢ï¼è ãñ J ©S¢ à¢æ¶ }¢ï´ ¥¢±¢ãÝ }¢æ~¢¢çÎ ÜU¢ ÜU¢²ü ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î çS¢h ÜUÚÜïU ÐêÁ¢¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J Îçÿ¢‡¢¢±¼èü à¢æ¶ ÜU¢ï ò¢Ð¢Ú S‰¢H ÐÚ ²¢ ¥¢çÈUS¢ }¢ï´ |¢è Ú¶¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J à¢æ¶ ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜUÚÝï S¢ï Á¢è±Ý }¢ï´ ࢢ狼 ç}¢H¼è ãñ J x¢|¢ü±¼è ›è ÜU¢ï à¢æ¶ S¢ï ࢢçHx¢í¢}¢ ÜïU ¥ç|¢ç¯QU Á¢H ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ¢Ýï S¢ï Ï¢¢HÜU ÜU|¢è |¢è Ï¢ãÚ¢ }¢êæx¢¢ Ýãè ã¢ïx¢¢ J §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ ¥‹² Ú¢ïx¢¢ï S¢ï }¢éQU Úãïx¢¢ J Ú¢ïx¢ Ðíç¼ÜU¢ÚÜU à¢çQU Ϣɢ¼è ãñ J Í¢Ú ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢æ¶ Ú‡¢¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J Ðê<‡¢}¢¢ ÜïU çÎÝ S‰¢¢ÐÝ¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ©S¢}¢ï´ Á¢H |¢ÚÜUÚ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ТÝè ÜïU ç±Ý¢ à¢æ¶ Ýãè´ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J à¢æ¶ }¢ï´ ¥çxÝ ¼y± Ðí{¢Ý ãñ J §S¢çH²ï Ó¢æÎÝ S¢ï ÐêÁ¢¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J Ó¢æÎÝ ÜU¢ S±çS¼ÜU ÜUÚï´ J ¥ÿ¢¼ Ӣɢ±ï´ ТÝèS¢ï ÐçÚÐꇢü ÜUÚï´ J ¥¢Ú¼è ÜïU Ï¢¢Î à¢æ¶ Á¢H ÜU¢ S¢±ü~¢ ôÀÇGÜU¢± ÜUÚï´ J à¢æ¶ ÜU¢ï SÅï‹Ç ÐÚ Ú¶ï´ ÝèÓ¢ï Ýãè´ Ú¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï J à¢æ¶ ÜU¢ }¢é¶ ¥ÐÝè ¼ÚÈU ڶݢ Ó¢¢çã²ï J Š±çÝ ÜïU çH²ï Ï¢ÇGGè à¢æ¶ Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï J ÐêÁ¢¢ }¢ï´ 籯}¢ (1.3.5) S¢æw²¢ }¢ï´ à¢æ¶ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Í¢Ú }¢ï´ à¢æ¶ ÜUè ÐêÁ¢¢ ã¢ï¼è Úãï ¼¢ï

S¢é¶-ࢢæç¼, {Ý-{¢‹² ÜUè ±ëçh ã¢ï¼è ãñ J Hÿ}¢èÜUè ©yÐ眢 S¢}¢éÎí }¢ï´ S¢ï ãé§ü ãñ §S¢è ¼Úã à¢æ¶ ÜUè ©yÐç¼ |¢è S¢}¢éÎí S¢ï ãé§ü ãñ J §S¢çH²ï Á¢¢ï S¢æ¶ ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜUÚï´x¢ï ©‹ãï´ Hÿ}¢è ÜUè Ðí¢ç# ã¢ïx¢è J à¢æ¶ ÜUè ªÁ¢¢ü ÐêÚï Í¢Ú ²¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ï Ðí|¢¢ç±¼ ÜUÚ¼è ãñ J à¢æ¶ ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU Ï¢¢§ü ¼ÚÈU ڶݢ Ó¢¢çã²ï J §S¢çH²ï çÜU |¢x¢±¢Ý Ó¢¼é|¢éüÁ¢ LÐ }¢ï´ à¢æ¶ ÜU¢ï Ï¢¢æ²ï 㢉¢ }¢ï´ {¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ç݇¢ü² ôS¢{é, {}¢üôS¢{é, ¥çxÝÐéÚ¢‡¢ }¢ï´ à¢æ¶ ÐêÁ¢Ý ÜU¢ ¶êÏ¢ }¢ãy± Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J ¥¢Ú¢ïx² ÜïU çH²ï à¢æ¶ }¢éÎí¢ ÜUÚÝï S¢ï Ï¢ãé¼ ÈU¢²Î¢ ã¢ï¼¢ ãñ J çÜU¼Ýï |¢è ¥S¢¢Š²Ú¢ïx¢ ã¢ï´ çÎÝ }¢ï´ ¼èÝ Ï¢¢Ú ²¢ ©S¢S¢ï ¥ç{ÜU Ï¢¢Ú à¢æ¶ }¢éÎí¢ ÜUè Á¢¢² ¼¢ï ¥¢Ú¢}¢ ç}¢H¼¢ ãñ J ©œ¢}¢ à¢æ¶ ÜUè ÐÚèÿ¢¢ Á¢¢ÝÜU¢Ú S¢ï ÜUÚ¢Ýè Ó¢¢çã²ï J §S¢çH²ï ÇТïÚ à¢æ¶ Ÿ¢è Ï¢Á¢¢Ú }¢ï´ çÏ¢x¢¼è ãñ J §‹ÅÚÝïÅ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï x¢éx¢H }¢ï´ S¢Ó¢ü ÜUÚÝï ÐÚ ÜU¢ÈUè Á¢¢ÝÜU¢Úè ç}¢H¼è ãñ J S¢¢}¢éçÎíÜU ࢢ› ÜïU }¢¼¢ÝéS¢¢Ú çÁ¢S¢ÜïU 㢉¢ }¢ï´ à¢æ¶ ÜUè çÝà¢¢Ý ã¢ï ±ã Ú¢Á¢¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥‰¢±¢ }¢ã¢ÐéL¯ ÜU¢ Hÿ¢‡¢ ç}¢H¼¢ ãñ J

¥¢x¢¢}¢è ©yS¢± Á²ïD }¢¢S¢ m¢Îà¢è x¢éL±¢Ú ¼¢. 4-7-12 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±ÇÝx¢Ú ТŢïyS¢± J ¥¢¯¢É à¢évH-4 à¢éRU±¢Ú ¼¢. 12-7-12 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥²¢ïŠ²¢ ТŢïyS¢± J ¥¢¯¢É à¢évH Ðê<‡¢}¢¢ S¢¢ï}¢±¢Ú ¼¢. 22-7-12 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ x¢éLÐêÁ¢Ý J

Á¢êÝ-2013 • 07


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï S¢æ. 1916 Ý¢ ÐÚ¶ï ¥S¢¢É ±Îè 11 ±¢Ú S¢Ýï ¼¢. 14 }¢¢ãï Á¢éH¢§ü S¢Ý 1860 §üS±è ÎèÝï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ x¢¢ÎèÝ¢ ¥¢Ó¢¢ÚÁ¢ Ÿ¢è ¥²¢ï{¢ÐÚS¢¢ÎÁ¢è ãçÚÜëUc‡¢Á¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ТÚS¢¢¼ Á¢¢ïx¢ H¶è¼æx¢ ¥}¢èÝ x¢¢ïÜUH|¢¢§ü ãçÚ|¢¢§ü ¼‰¢¢ |¢¢§ü x¢¢ï±Ý|¢¢§ü ãçÚ|¢¢§ü Úãï±¢S¢è }¢¢ïÁ¢ï ¥S¢H¢Hè Ðíx¢‡¢ï ÎS¢ÜUÚ¢ï§üÝ¢ x¢¢}¢Ý¢ Á¢¼ ¥}¢¢Ú¢ Ï¢¢Ð ãçÚ|¢¢§ü ±ÚÁ¢|¢¢§üÝï Á¢}¢èÝ S¢ãïÚ ¥}¢Î¢±¢Î}¢¢æ Ó¢ÜUHï Ó¢¢ïÇÝ¢ ÎÚ±¢Á¢ï ݱ¢ ±¢S¢Ý¢ ТS¢ïÝè ÐÇ¼Ú Á¢}¢èÝ }¢¢Á¢è ÜU¢HïvÅÚ ±§±ïÅ S¢¢ãïÏ¢ï S¢æ±¼ 1886 Ýè S¢¢H }¢¢æ ¥¢Ðè ã¼è ¼ï Á¢}¢èÝ ¥}¢¢Ú¢ Ï¢¢Ðï ¼}¢Ýï Ï¢ÜUS¢èS¢ ¥¢Ðè ¼ïÝéæ ¶¼ S¢ÚÜU¢Úè ¶¼ ¼}¢Ýï S¢¢ï´ÐïHé Àï J ¼ï S¢¢Î¢ ÜU¢x¢H ©ÐÚ H¶è ¥¢ÐïHé ¼ï Á¢}¢èÝÝ¢ ¶éæÅÝè ç±x¢¼ Îçÿ¢‡¢ ¼ÚÈU ¼}¢¢Ú¢ Í¢ÚÝ¢ï ÜUÚ¢ï Àï ¼‰¢¢ Ðçp}¢ ÎèS¢¢ ~¢ÈU Ú¢Á¢}¢¢Úx¢ Àï ¼‰¢¢ ÐêÚ± çÎS¢¢» Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±Ýéæ }¢æçÎÚ Àï ¼‰¢¢ ©œ¢Ú ÎèS¢¢» ¼}¢¢Úè ã±ïHèÝÝ¢ï ÜUÚ¢ï Àï J » Úè¼ï Ó¢¢Ú ¶êæÅ ±¢Hè Á¢}¢èÝ ¥}¢¢Ú¢ Ï¢¢Ðï ¼}¢¢ïÝï Ï¢vS¢èS¢ ¥¢ÐïHè ¼ïÝé ¶¼ ¼}¢¢Úè ТS¢ï Í¢ïÚ±Hï ÐÇGï Àï ¼ï‰¢è ¥¢Á¢ Ú¢ïÁ¢ ªÐÚ HÜïUHè ¶êæű¢Hè Á¢}¢èÝ Ý¢ï ¥¢ S¢ÚÜU¢Úè ÜU¢x¢H ©ÐÚ ÎS¼¢±ïÁ¢ H¶è ¥¢Ðè» Àè» Ýï » Á¢}¢èÝ ªÐÚ ¼}¢¢Úè ÝÁ¢Ú}¢¢æ ¥¢±ï ¼ï Úè¼ï §}¢¢Ú¼ ÜUÚè ¼}¢¢Ú¢ ±æࢠÐÚæÐÚ¢ ±¢±Ú¢ï ¼ï}¢¢ ¥}¢¢ïÝï ÜæU§ü ÎÚ΢±¢ï ݉¢è J }¢¢Åï ¥¢ ÎS¼¢±ïÁ¢ H¶è ¥¢Ð¢ï Àï ¼ï S¢ãè Àï 1. ¥æ¼Ú }¢¼ 1. ¥¼Ú S¢¢¶ 1. ¥}¢èÝ x¢¢ïÜéUH|¢¢§ü ¶Îé΢. Т¼¢Ý¢ 1. Т. ãèÚ¢... 1. Т. x¢¢ïô±Î|¢¢§ü ãçÚ|¢¢§ü ΢. ТBݢ 1. Т. 1. H¢.... ÐÚ ãÚx¢¢ï±Ý ±ãï±¢Ú΢S¢Î‡¢èÝï ãÁ¢êÚ HÏ¢ Îï ÐíS¢¢Îè ÜïU §S¢ Ð~¢ ÜU¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU Îà¢üÝ¢‰¢ü ã¢ïH Ýæ. 9 }¢ï´ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J S¢|¢è ãçÚ|¢QU Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ¥±à² Hï´ J

Á¢êÝ-2013 • 08


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï |¢ï´Å ÎïÝï±¢H¢ï´ ÜUè Ý¢}¢¢±çH }¢§ü-2013 LJ. 1,62,000/- ¥.çÝ. ¥}¢ë¼|¢¢§ü ÝÚôS¢ã|¢¢§ü ÐÅïH LJ. 11,001/LJ. 50,000/-

Á¢è±‡¢|¢¢§ü ç~¢|¢¢ï±Ý΢S¢ §Å¢ÎÚ¢

LJ. 33,300/-

Т¯üÎ ÜUÝé |¢x¢¼ x¢éL Т¯üÎ ±ÝÚ¢Á¢ LJ. 11,000/|¢x¢¼ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, Îï±ÐéÚ¢ LJ. 5,000/-

LJ. 31,000/LJ. 11,111/-

‹²é ÐÅïH S¢¢²ÜUH ÚèÐïÚè´x¢ ±vS¢ü LJ. 5,000/Îãïx¢¢¡±

¥.çÝ. §ü E Ú΢S¢ Á¢¢ï § ¼¢Ú¢}¢ ãçÚ΢S¢ ÐÅïH {èÚÁ¢|¢¢§ü ÜUÚà¢Ý|¢¢§ü ÐÅïH ¥}¢Î¢±¢Î Ç¢ò. ãçÚÜëUc‡¢|¢¢§ü x¢¢ïx¢‡¢|¢¢§ü ÐÅïH - S¢¢Ð¢±¢Ç¢ Í¢Ýಢ}¢ §çÁÁ¢²ôÚx¢ - Ï¢¢ïÐH

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè Ý¢}¢¢±çH (}¢§ü-2013) ¼¢. 5-5-13 Ð.|¢. ¥}¢ÚôS¢ã|¢¢§ü H±Á¢è|¢¢§ü ÐÅïH - Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ ¼¢. 12-5-13Ð.|¢. ÜUÚà¢Ý|¢¢§ü Ú¢{±¢‡¢è - }¢ï}¢Ýx¢Ú ¼¢. 28-5-13Ð.|¢. çÐí²¢æÜUÜéU}¢¢Ú Îï±à¢è|¢¢§ü ÐÅïH - À¢ÎHè ¼¢. 28-5-13Ð.|¢. ÀïH¢|¢¢§ü ÝÚôS¢ã|¢¢§ü ÐçÚ±¢Ú - x¢±¢Ç¢

ÜïU±H ±¢ïÇ¢ÈU¢ïݱ¢H¢ï´ ÜïU çH²ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUï S±±Ó¢Ý±¢Hè ÜU¢ïHÚÅKéÝ }¢¢ïÏ¢¢§üf }¢ï´ Ç¢©Ý H¢ïÇ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥{¢ïçÝ<ÎC ÜUÚï´ J }¢¢ïÏ¢¢§üH }¢ï´ Å¢§üÐ ÜUÚï´ : cf 270930 Å¢§üÐ ÜUÚï´ 56789 Ý}Ï¢Ú ÐÚ : S.M.S. ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢ïHÚÅKéÝ Ðí¢Úæ|¢ ã¢ïx¢¢ J Ý¢ï´Å : cf Å¢§üÐ ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î »ÜU SÐïS¢ À¢ïÇGÜUÚ

S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çH¶¢Ýï ÜïU çH» S¢æÐÜüU ÜUèçÁ¢» J }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 98795 49597, Ð.|¢. ÐÚ¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (΢S¢|¢¢§ü) Ï¢¢ÐéÝx¢Ú : 9925042686 www.swaminarayanmuseum.org/com

email:swaminarayanmuseum@gmail.com

Á¢êÝ-2013 • 09


}¢¢ïÿ¢Î¢¼¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ (ࢢ›è ãçÚçÐí²Î¢S¢Á¢è, x¢¢æ{èÝx¢Ú) ãé´ ¼¢ï ¥Ç{è Ú¢~¢ï ΢ïÇéæ Úï |¢QU¢ï Ýï ÜU¢Á¢ï J S¢é¶ }¢¢Ú¢ S¢±ïü À¢ïÇéæ Úï |¢QU¢ï Ýï ÜU¢Á¢ï JJ |¢x¢±¢Ý ¥ÐÝï |¢QU¢ï´ ÜïU çH²ï ÜéUÀ |¢è ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¼yÐÚ Úã¼ï ãñ J Ó¢¢ãï çÜU¼Ý¢ |¢è ÜUC ¥¢±ï S¢ãÝ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¼ñ²¢Ú Úã¼ï ãñ´ J ¥ÐÝè ÅïÜU |¢QU¢ï´ ÜïU çH²ï ¼¢ïÇG Îï¼ï ãñ´ J Á¢Ï¢ çÜU }¢ã¢ |¢¢Ú¼ }¢ï´ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ÅïÜUçH²¢ ‰¢¢ çÜU }¢ã¢|¢¢Ú¼ }¢ï´ ã牢²¢Ú {¢Ú‡¢ Ýãè´ ÜUL¡x¢¢ J Ðí|¢é ÜUè ÅïÜU ¼¢ïDZ¢Ýï ÜïU çH²ï |¢èc}¢ çм¢}¢ã Ýï Ÿ¢èÜëUc‡¢ Ðí|¢é ÜïU ªÐÚ ¥S¢æw² Ï¢¢‡¢¢ï´ ÜUè ±¯¢ü ÜUè J çÈUÚ |¢è Ðí|¢éÝï ã牢²¢Ú {¢Ú‡¢ Ýãè çÜU²¢ J ÐÚæ¼é Á¢Ï¢ ¥ÐÝï |¢QU ÜïU ªÐÚ (¥Á¢éü ÜïU ªÐÚ) |¢èc}¢ m¢Ú¢ Ðíã¢Ú Ðí|¢é Ýï Îﶢ ¼¢ï ¼éÚæ¼ Ú‰¢ ÜUè Ðçã²¢ ÜU¢ï Ó¢RU ÜUè ¼Úã 㢉¢ }¢ï´ {¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU ¥Á¢éüÝ ÜUè Úÿ¢¢ çÜU²ï ‰¢ï J §S¢è ¼Úã |¢x¢±¢Ý ¥ÐÝï S¢æ¼¢ï ÜUè Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï ¼‰¢¢ |¢QU¢ï´ ÜUè Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï ¥ÐÝï »ïE²ü ÜU¢ï |¢êHÜUÚ |¢QU¢ï´ ÜïU S¢é¶ ÜïU çH²ï Ðí²¢S¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J Ï¢¢¼ »ïS¢è ãñ çÜU |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ¥ÐÝï S¢æ¼¢ï |¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢ñÚ¢cÅî S¢ï çÝÜUH ÜUÚ x¢éÁ¢Ú¢¼ ÜïU Îæɢò Îïࢠ}¢ï´ ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï, |¢QU¢ï´ ÜU¢ï S¢é¶ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï J ç±.S¢. 18 S¢¢ñ çÀã¼Ú ÜUè S¢¢H }¢ï´ Ðí|¢é S¢¢ñÚ¢cÅî S¢ï x¢éÁ¢Ú¢¼ ¥¢Ýï ÜïU çH²ï Ðíy²ïÜU x¢¢¡±¢ï ÜïU |¢QU¢ï ÜU¢ï S¢é¶ÐíÎ¢Ý ÜUÚ¼ï ãé» ©œ¢Ú x¢éÁ¢Ú¢¼ ÜïU ÜUH¢ïH x¢¢¡± }¢ï´ Ð{¢Úï J ±ã¢¡ S¢ï à¢ïÚ‰¢¢ ã¢ïÜUÚ Ç¢æx¢Ú±¢ Ð{¢Úï ±ã¢¡ S¢ï ÜUÚÁ¢èS¢Ý, ±Çéx¢¢¡± ã¢ï¼ï ãé» ¥¢ïH¢ ÜïU |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¶ÇGï ¶ÇGï Îà¢üÝ ÎïÜUÚ ¥¢ÎÚÁ¢ Ð{¢Úï J ±ã¢¡ ÐÚ ¥ó¢ÜêUÅ ÜU¢ }¢ã¢ïyS¢± ÜUÚÜïU ©Ý¢±¢ Ð{¢Úï J ±ã¢¡ S¢ï Ý¢ÚÎèÐéÚ }¢¢‡¢S¢¢ ã¢ï¼ï ãé» ç±ã¢Ú x¢¢¡± Ð{¢Úï J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Çéæx¢ÚÁ¢è |¢QU ÜïU x¢¢¡± ã¢ï¼ï ãé» Ï¢¢}¢‡¢±¢ x¢¢¡± Ð{¢Úï J ¥¢Á¢ Á¢¢ï ±¢¼ ÜUÚÝè ãñ ±ã Ï¢¢}¢‡¢±¢ x¢¢¡± ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚÝè ãñ J x¢¢¡± ÜïU |¢QU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ¥ÐÝï Í¢Ú Ð΢Ðü‡¢

„æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

ÜUÚ±¢ÜUÚ ©ÝÜUè ÐêÁ¢¢ çÜU²ï J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æ¼¢ï ÜUè ÐêÁ¢¢ çÜU²ï J S¢|¢è Ðí|¢é ÜïU S¢¢‰¢ x¢¢¡± ÜïU Ï¢¢ãÚ ¥¢ÜUÚ ç±Ÿ¢¢}¢ çÜU²ï J S¢¢²æÜU¢H ÜU¢ S¢}¢² ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU S¢|¢è ãçÚ|¢QU ¥ÝÐï Í¢Ú S¢ï Îê{Hï ¥¢²ï, çÁ¢S¢ï Ÿ¢èãçÚÝï S¢æ¼¢ï ÜU¢ï çÐH¢²¢ J ©S¢è S¢}¢² }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU }¢Ý }¢ï´ ã饢 çÜU Ï¢x¢H }¢ï´ »ÜU }¢é}¢éÿ¢é Á¢è± Ï¢ãÝ Úã¼è ãñ, ©ÝÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚÝ¢ ãñ J §S¢èçH²ï ©ÝÜïU ²ã¢¡ Ðãé¡Ó¢ x¢²ï J Ï¢ãÝ S¢ï ÜUãï çÜU Ï¢ãÝ ? ã}¢ï´ ¥¢ÐÜïU §S¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ï¢¢Úæ±¢Ú Ýãè´ ¥¢Ý¢ ãñ, ¥¢Á¢ ¥¢²ï ãñ´ ¥¢ñÚ ÜUH Ó¢Hï Á¢¢²ïx¢ï J ¥¢ÐÜïU Ï¢x¢H }¢ï´ ã}¢ LÜïU ãñ´, ã}¢¢Úï S¢¢‰¢ S¢æ¼ |¢è ãñ J ¥¢Ð ÜïU ²ã¢¡ ãè S¢}¢çÛ¢²ï çÜU ã}¢ LÜïU ãñ J ã}¢ ¥¢ÐÜïU }¢ïã}¢¢Ý ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã ¥¢ÐÜïU Ï¢¢HÜU ãñ ±ñS¢ï ±ï |¢è ã}¢¢Úï Ï¢¢HÜU ãñ J §¼Ý¢ ÜUãÜUÚ S¢æ¼¢ï ÜUè ¼ÚÈU 㢉¢ ÜUÚÜïU ÜUãï çÜU ¥¢ÐÜïU Í¢Ú }¢ï´ Á¢¢ï Îê{ãñ ±ã ã}¢ï´ Îï ÎèçÁ¢²ï J ã}¢ ©‹ãï´ ÐÚS¢Ý¢ Ó¢¢ã¼ï ãñ J “|¢è¶ }¢¢æx¢Ýï ¥¢²¢ ¼ïÚï Í¢Ú, Á¢x¢¼ ÜU¢ ТHÝ ã¢Ú¢ ãï.....” Á¢x¢¼ ÜïU ТHÝ ã¢Ú¢ ¥¢Á¢ ¥ÐÝï S¢æ¼¢ï ÜïU çH²ï »ÜU Ï¢ãÝ ÜïU ТS¢ Á¢ñS¢ï |¢è¶ }¢¢æx¢¼ï ã¢ï´ »ïS¢¢ ÜUãÝï Hx¢ï J ±ã |¢è Ï¢ãÝ |¢è ÜñUS¢è Îñ±è Á¢è± Á¢¢ï Ðí|¢é ÜïU ÜUã¼ï ãè

Á¢êÝ-2013 • 10


ÐêÚ¢ Îê{Îï çβ¢ J Ðí|¢é ÜïU ÐêÚ¢ Îê{HïÁ¢¢ÜUÚ x¢¢ÚÜUÚ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï ÐÚS¢Ýï Á¢¢ Úãï ‰¢ï ©S¢è S¢}¢² ±ã Ï¢ãÝ ÜUãÝï Hx¢è çÜU ÐãHï ¥¢Ð Îê{ Ð襢ï Ï¢¢Î }¢ï´ ÐÚS¢¢ï J Ðí|¢é Ýï »ïS¢¢ ãè çÜU²¢ J S±²æ ÐãHï Ðè²ï Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï Îê{|¢¢¼ ÐÚS¢ï J S¢|¢è |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ çH²ï, Ï¢¢Î}¢ï´ |¢Á¢Ý ÜUè¼üÝ ÜU¢ ¥¢ÝÎæ Ðí¢Úæ|¢ ã饢 J {‹² ãñ ©S¢ {}¢ü ÜéU}¢¢Ú ÜU¢ï, çÁ¢‹ã¢ï´Ýï ÐêÚ¢ Îê{ Ï¢ãÝ S¢ï HïÜUÚ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï çÐH¢²¢, {‹² ±ã Ï¢ãÝ ãñ, çÁ¢‹ã¢ï´Ýï Ðí|¢é ÜU¢ï ÐãÓ¢¢Ý ÜUÚ ÐêÚ¢ Îê{Ðí|¢é ÜU¢ï ¥Ðü‡¢ ÜUÚ çβ¢ J ¼ïÚ¢ ¼éÛ¢ÜU¢ï ¥Ðü‡¢ v²¢ H¢x¢ï }¢ïÚ¢ J çÁ¢‹ãï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï H¢ïx¢ ©‹ãï´ Ýãè Îï¼ï ¥‹²~¢ ÎïÝï S¢ï ©‹ãï´ ÜéUÀ ç}¢H¼¢ Ýãè´ Ðí|¢é ÜU¢ï ÎïÜUÚ §S¢ Ï¢ãÝÝï ¥ÐÝ¢ }¢¢ïÿ¢ S¢é{¢Ú çH²¢ J •

»ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUè }¢çã}¢¢ (S¢¢{é Ÿ¢è Úæx¢Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) S¢é}¢ï{¢ Ý¢}¢ÜU »ÜU Ï¢í¢r¢‡¢ ‰¢ï, çÁ¢ÝÜUè Ðç±~¢¢ Ý¢}¢ÜUè ÐÕè ‰¢è J Ðí¢ÚÏ{ÜïU ²¢ïx¢ S¢ï Ï¢í¢r¢‡¢ çÝ{üÝ ‰¢ï J ÐïÅ |¢Ú |¢¢ïÁ¢Ý ¼‰¢¢ ÐãÝÝï ÜïU çH²ï ÐêÚ¢ ±› |¢è Ýãè´ ‰¢¢ J ©ÝÜUè ÐÕè S±²æ |¢ê¶ï ÚãÜUÚ Ðç¼ ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢¼è ‰¢è J Í¢Ú }¢ï´ ¥¢²ï ãé» ¥ç¼ç‰¢, S¢¢{é, S¢æ¼ ÜU¢ï ²‰¢¢ à¢çQU |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢¼è ‰¢è J Í¢Ú }¢ï´ ¥Ý¢Á¢ Ýãè´ ãñ »ïS¢¢ ÜU|¢è Ýãè´ ÜUã¼è ‰¢è J Îé:¶ ¼‰¢¢ |¢ê¶ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ¥‹²~¢ ÎéÏ¢üH Îï¶ÜUÚ Ðç¼ Îï± ÜU¢ï ÜU¢ÈUè ÐèÇG¢ ãé§ü J »ÜU çÎÝ ±ï ÐÕè S¢ï ÜUãÝï Hx¢ï, {ݱ¢Ý¢ï ÜïU ТS¢ {Ý Ï¢ãé¼ ãñ, }¢¢æx¢Ýï ÐÚ ±ï Îï¼ï Ýãè´ ãñ J {Ý ÜïU çϢݢ Í¢Ú ÜñUS¢ï Ó¢Hï J ¼é}¢ ÜUã¢ï ¼¢ï }¢ñ´ {Ý ÜU}¢¢Ýï ÜïU çH²ï ÐÚÎïࢠÁ¢¢ª¡ J ÜU¢²ü ÜUè çS¢çh çϢݢ ©l}¢ ÜïU çϢݢ ã¢ï¼è Ýãè ãñ J Ðç¼ ÜUè ±Ó¢Ý S¢éÝÜUÚ ÐÕè ÜUãÝï Hx¢è çÜU Ðê±üÁ¢‹}¢ Á¢¢ï Î¢Ý çÜU²ï ã¢ï¼ï ¼¢ï §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ ÈUH ç}¢H¼¢ J Á¢¢ï Ðê±üÁ¢‹}¢ }¢ï´ ¥ó¢, {Ý, Á¢H §y²¢çÎ Î¢Ý }¢ï´ Ýãè´ çβï ã¢ï ©‹ãï´ §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ S¢¢ïÝï ÜïU бü¼ ÐÚ Á¢¢Ýï ÐÚ |¢è ÜéUÀ |¢è Ýãè´ ç}¢Hïx¢¢ J ã}¢Ýï |¢è ÐêÁ¢ü‹}¢ }¢ï´ ÜéUÀ ¥ÓÀ¢ Ýãè´ çÜU²¢ ãñ §S¢çH²ï ç}¢H¼¢ Ýãè´ ãñ J Ðí²Õ ÜUÚÝï ÐÚ ‰¢¢ïÇ¢ Ï¢ãé¼ Ðí|¢é

¥ó¢ Îï Îï¼ï ãñ´ J §S¢è }¢ï´ ¶éࢠÚã¢ï, ¥‹²~¢ Á¢¢Ýï ÜUè Á¢LÚ¼ Ýãè´ ãñ J ÐÕè ÜïU ±Ó¢Ý S¢éÝÜUÚ Ðç¼ Îï± ÜUãè´ Ýãè x¢²ï, Í¢Ú ÐÚ ãè Úãï J »ÜU çÎÝ ÜU¢ñçÇ‹² }¢éçÝ ©ÝÜïU Í¢Ú ¥¢²ï J Ðç¼-ÐÕè ©‹ãï´ Ð퇢¢}¢ çÜU²ï J ¥¢S¢Ý ÐÚ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ ÐêÁ¢¢ çÜU²ï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢í¢ã}¢‡¢ ÐÕè 㢉¢ Á¢¢ïÇÜUÚ ÜUãÝï Hx¢è çÜU }¢éçÝÚ¢Á¢ J ã}¢¢Úï ΢çÚÎí² ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜU¢ ÜU¢ï§ü ©Ð¢² Ï¢¼¢§²ï J }¢éçÝ çÓ¢‹¼Ý ÜUÚÜïU ÜUãÝï Hx¢ï çÜU ¥¢Ð ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜïU ÜëUc‡¢Ðÿ¢ ÜUè ÐÚ}¢¢ (ÜU}¢H¢) »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ ÜUÚÜïU ÐêÁ¢Ý ÜUÚ¢ï J Ú¢ç~¢ Á¢¢x¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ÜUè¼üÝ ÜUÚ¢ï J §S¢ ¼Úã ÜUÚÝï S¢ï ¥¢Ð S¢é¶è ã¢ï Á¢¢¥¢ïx¢ï J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè }¢éçÝÝï ÐæÓ¢Ú¢ç~¢ ±í¼ ÜU¢ |¢è çݲ}¢ Ï¢¼¢²¢ J ÐÚ}¢¢ (ÜU}¢H¢) »ÜU¢Îà¢è S¢ï Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚÜïU ТæÓ¢ çÎÝ ¼ÜU »ÜU S¢}¢² |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚÜïU Á¢¢ï Ï¢í¢r¢‡¢ ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ð¢æÓ¢ çÎÝ ¼ÜU Ðíç¼çÎÝ Á¢H ÐêçÚ¼ ͢Š¼‰¢¢ ç¼HТ~¢ Î¢Ý }¢ï´ Îï¼¢ ãñ ¼¢ï ±ã §S¢ H¢ïÜU ¼‰¢¢ ÐÚH¢ïÜU }¢ï´ S¢é¶è ã¢ï¼¢ ãñ J ÜU¢ñçÇ‹² «ç¯ ÜïU ÜUãÝï S¢ï Ðç¼ ÐÕè Ýï ²ã ±í¼ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ±í¼ Ðꇢü ã饢 J »ïS¢¢ ã¢ï¼ï ãè Ú¢Á¢ÎÚÏ¢¢Ú ÜUè¼ÚÈU S¢ï S¢}¢ëçh S¢ï Ðꇢü Í¢ÚÎ¢Ý }¢ï´ ç}¢H¢ §S¢ÜUï S¢¢‰¢ ãè ¥¢çÁ¢ç±ÜU¢ ÜïU çH²ï »ÜUx¢¢¡± |¢è Ú¢Á¢¢ Ýï Î¢Ý }¢ï´ çβ¢J §S¢ ¼Úã ¥ç{ÜU }¢¢S¢ ÜUè ÐÚ}¢¢ (ÜU}¢H¢) »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ ÜUÚÝï S¢ï Ï¢í¢r¢‡¢ Îï±¼¢ §S¢ H¢ïÜU }¢ï´ ¼¢ï S¢é¶è ãé» Ï¢¢Î }¢ï´ ±ñÜéæUÆ Ð{¢Úï J »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ }¢ãy± ãñ J Á¢¢ï Ÿ¢h¢Ðê±üÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ±ã §S¢H¢ïÜU }¢ï´ ¼‰¢¢ ÐÚH¢ïÜU }¢ï´ S¢é¶è ã¢ï¼¢ ãñ J §S¢èçH²ï ¥ÐÝï §CÎï± |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï ¥ÐÝï ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜïU çH²ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ï ¥¢ÎÚ Ðê±üÜU ÜUÚÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ Îè ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ |¢è »ÜU¢Îà¢è ÜUè ©yÐ眢 ÜUè ÜU‰¢¢ ¥ÐÝï }¢é¶ S¢ï ç±S¼¢Ú Ðê±üÜU S¢}¢Û¢¢²ï ãñ, ©S¢ÜU¢ }¢ãy± |¢è Ï¢¼¢²ï ãñ´ J §S¢çH²ï |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU }¢¢ïÿ¢ ÜUè §ÓÀ¢ ã¢ï ¼¢ï »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ ¥±à² ÜUÚï´ J

Á¢êÝ-2013 • 11


Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±üÓ¢Ý }¢ï´ S¢ï “Ð뉱è ÜUè ÚӢݢ v²¢ï´ ¥¢ñÚ ã}¢ §S¢ Ð뉱è ÐÚ v²¢ïæ ?” (S¢æÜUHÝ : ÜU¢ïÅÜU ±¯¢ü ÝűÚH¢H - Í¢¢ïÇ¢S¢Ú) ÐÚ}¢ÜëUТHé ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè §S¢ S¢ëçC ÜïU S¢Á¢üÝ, çS‰¢ç¼ ¥¢ñÚ ç±Ý¢à¢ ²ï ¼èÝ¢ï ÜUï ¥ç{D¢¼¢ ç~¢Îï± ãñ J Ï¢ír¢¢, ç±c‡¢é, çࢱ J ÐÚ}¢¢y}¢¢Ýï §S¢ ÐíÜU¢Ú S¢ëçC ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ çÜU²¢ ãñ J ôÜU¼é ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè §S¢ S¢ëçC }¢ï´ ã}¢ S¢Ï¢ v²¢ï´ ¥¢²ï ãñ ? ¥¢ñÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢Ýï S¢ëçC ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ v²¢ï´ çÜU²¢ ? ²ï ΢ï Ï¢¢¼ Ï¢ãé¼ }¢ãy±Ðꇢü ãñ J ã}¢ ²ã¢¡ ÜéUÀ ÜUS¢¢ñçŲ¢ï´ ÜU¢ï ТS¢ ÜUÚÝï ¥¢²ï ãñ ? Ðíy²ïÜU Á¢è± §Ý ÜUS¢¢ïçŲ¢ï´ ÜU¢ï ТS¢ ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜïU à¢Ú‡¢ }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ ¥ç±Ý¢à¢è S¢é¶ Ðí¢# ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ J §S¢èçH²ï Ð뉱è ÜUè ÚӢݢ ãé§ü ãñ J §S¢ Ð뉱è ÐÚ ã}¢ S¢Ý¢¼Ý S¢y² Ðíy²ïÜU S‰¢¢Ý ÐÚ SÐCLÐ S¢ï Îï¶ S¢ÜU¼ï ãñ J Ðíy²ïÜU Á¢è± ÜU}¢ü ÜïU ¥¢{¢Ú ÐÚ Á¢‹}¢}¢ëy²é, S¢é¶-Îé:¶ Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ J §S¢ {Ú¼è ÐÚ ¥¢Ý¢ ¥¢ñÚ Á¢¢Ý¢ çÜUS¢è òçQU ÜïU 㢉¢ }¢ï´ Ýãè ãñ J ÜU㢡 Á¢‹}¢ ã¢ïx¢¢ ©S¢ÜU¢ |¢è м¢ Ýãè ãñ J Á¢‹}¢ ã饢 ¼¢ï Á¢èÝ¢ ¼¢ï ÐÇïx¢¢, ¥¢ñÚ Á¢ñS¢ï ¥¢Ýï ÜU¢ м¢ Ýãè ±ñS¢ï Á¢¢Ýï ÐÚ |¢è çÜUS¢è ÜUè Ï¢S¢ Ýãè´ ãñ J ôÜU¼é Á¢¢ï òçQU S¢Ý¢¼Ý S¢y² ÜU¢ï S¢}¢Û¢ Hï¼¢ ãñ ±ã ¥ç±Ý¢à¢ S¢é¶ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ¼¢ ãñ J §ÓÀ¢ à¢çQU S¢ï }¢Ýéc² Á¢¢ï Ó¢¢ã¼¢ ãñ ±ã Ðíy²ïÜU ÜU¢²ü ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ, Ï¢S¢ }¢Ýéc² ¶éÎ ÜU¢ï Ú¢ïÜU S¢ÜU¼¢ ãñ J §S¢çH²ï §ÓÀ¢à¢çQU Ú¶ÜUÚ S¢}¢² ÐÚ Ðí|¢é ÜU¢ |¢Á¢Ý ÜUÚ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢è± ÜU¢ Hÿ² ¼¢ï Ï¢S¢ Á¢‹}¢-}¢ëy²é S¢ï }¢¢ïÿ¢ Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãñ, |¢x¢±¢Ý ÜUè à¢Ú‡¢ Ðí¢# ÜUÚÝè ãñ ¥¢ñÚ }¢Ý ÜUè ࢢæç¼ Ðí¢# ÜUÚÝè ãñ J ²ã ࢢæç¼ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï }¢ï´ Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ ²ã ¼¢ï S¢Ï¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ J |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï S¢Ï¢ÜU¢ï S¢Ï¢ ±¢æÅ¢ HïçÜUÝ à¢¢æç¼ ÜU¢ï ¥ÐÝï Ó¢Ú‡¢¢ï ÜïU ÝèÓ¢ï Ú¶¢, Ðp¢¼ Hÿ}¢èÁ¢è |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ÐêÀ¼è ãñ Ðí|¢é ¥¢ÐÜïU

¼ÂõíkMkwÄk Ó¢Ú‡¢¢ï´ ÜïU ÝèÓ¢ï v²¢ Ú¶¢ ãñ J ¼¢ï |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ Ï¢¼¢¼ï ãñ “ࢢæç¼ }¢ïÚï Ó¢Ú‡¢ ÜïU ÝèÓ¢ï ãñ J Á¢è± ÜU¢ï Á¢Ï¢ ࢢæç¼ Ó¢¢çã» ¼¢ï }¢ïÚï à¢Ú‡¢ }¢ï´ ¥¢Ý¢ ã¢ïx¢¢, ࢢæç¼ S¢}¢ëçg S¢ï Ýãè´ ç}¢H¼è J ࢢæç¼ S¢éæÎÚ S¢çy±ÜU ç±Ó¢¢Ú¢ï S¢ï Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ ¥¢ñÚ Ýè¼èÐê±üÜU ¥<Á¢¼ ΢Ý-S¢æÐ眢 S¢ï ç}¢H¼è ãñ J Ð뉱è ϢݢÝï ±¢Hï Ýï ÜéUÀ çݲ}¢ |¢è Ϣݢ²ï ãñ çÁ¢S¢ÜU¢ ã}¢ï ¥ÿ¢Úà¢: ТHÝ ÜUÚÝ¢ ÐǼ¢ ãñ, {}¢ü ÜUè ÜUÅ¢ïS¢è ÎïÝè ÐǼè ãñ ¥¢ñÚ Ð¢S¢ ã¢ïÝ¢ ÐǼ¢ ãñ J ²ã¢¡ Ó¢¢Ú Ï¢¢¼¢ï ÜU¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ Á¢LÚè ãñ, {}¢ü, ¥‰¢ü, ÜU¢}¢, }¢¢ïÿ¢ J (1) {}¢ü v²¢ ãñ ? Ó¢¢Ú ±‡¢ü »±æ Ó¢¢Ú ¥¢Ÿ¢² ÜïU Á¢¢ï çݲ}¢ ãñ ©S¢}¢ï´ S¢ï çÁ¢S¢ ÐÚ Á¢¢ï Hx¢ï ©S¢ÜU¢ ¿¢¢Ý ÜïU }¢é¼¢çÏ¢ÜU ¥ÿ¢Úà¢: ТHÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J (2) ¥‰¢ü v²¢ ãñ ? §S¢ Ð뉱è ÐÚ Á¢‹}¢ HïÝï ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢, S¢}¢Û¢Ý¢ ²¢çÝ ¥‰¢ü Á¢¢ÝÝ¢ J ã}¢¢Úï Á¢è±Ý ÜU¢ ãï¼é v²¢ ãñ ?©S¢ï S¢}¢Û¢ÜUÚ Hÿ² ÜUè Ðí¢# ÜUÚÝ¢ ãè ¥‰¢ü ãñ J (3) ÜU¢}¢ v²¢ ãñ ? Á¢ñS¢¢ çÜU ã}¢ S¢Ï¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï }¢ï´ S‰¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU çH» ÜU¢}¢, RU¢ï{, H¢ï|¢, }¢¢ïã, }¢Î, }¢yS¢Ú, §c²¢ü, ¥ãæÜUÚ¢ ²ï S¢Ï¢ ¥±x¢é‡¢ Ï¢¢{¢LÐ ãñ J ²ï ¥±x¢é‡¢ ÜUè |¢¢±Ý¢ S¢ï S±|¢¢± ÐÚ çݲæ~¢‡¢ Ýãè´ Úã¼¢ J çÁ¢S¢S¢ï Á¢è±Ý|¢Ú Îé:¶ |¢¢ïx¢Ý¢ ÐǼ¢ ãñ J

Á¢êÝ-2013 • 12


(4) }¢¢ïÿ¢ v²¢ ãñ ? }¢¢ïÿ¢ ¥‰¢¢ü¼ì }¢éçQU J }¢¢ïÿ¢ ÜUÏ¢ ç}¢H¼¢ ãñ ? ã}¢¢Úè §ÓÀ¢ à¢çQU »±æ ±¢S¢Ý¢ ãè ±¢Úæ±¢Ú Ð뉱è ÐÚ ã}¢ï H¢¼è ãñ J Á¢Ï¢ ã}¢ §ÓÀ¢¥¢ïæ S¢ï }¢éQU ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ ¼Ï¢ Ðꇢü ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ J ¥¢ñÚ Ðꇢü ¼|¢è ã¢ï¼ï ãñ Á¢Ï¢ ¥¢y}¢çÝD¢ ¼‰¢¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼Úã S¢}¢Û¢ Hï¼ï ãñ J ²ã Ï¢¢¼ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï x¢.Ðí.Ðí. ÜïU 25 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜUãè ãñ J ²ï Ó¢¢Ú ¼y±¢ï ÜU¢ ¿¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚÝï ÜïU Ðp¢¼ ¼èÝ S¢¢{Ý¢ S¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ J (1) à¢ÚèÚ (2) }¢çS¼ÜU (3) Nβ (1) à¢ÚèÚ ÜïU m¢Ú¢ ¥ÓÀï ÜU}¢ü ÜUÚÜïU Îêà¢Ú¢ï ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚÜïU S¢ï±¢ ÜUÚÜïU ÜU}¢¢ïü m¢Ú¢ ÜU}¢ü²¢ïx¢ S¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ S¢ÜU¼ï J (2) }¢çS¼ÜU S¢|¢è §ç‹Îí²¢ï ÜU¢ Ú¢Á¢¢ ãñ J }¢çS¼cÜU m¢Ú¢ ÜU¢²ü Ðí¢# ÜUÚ ¼Ð²¢ïx¢ m¢Ú¢ ¥¢ñÚ S¢¢{Ý¢ S¢ï Ðí¢# ÜUÚ¼ï ãñ, §S¢ï ¿¢¢Ý²¢ïx¢ ÜUã¼ï ãñ J (3) Nβ : çÁ¢S¢ òçQU ÜU¢ï ÜU}¢ü²¢ïx¢ ÜUè S¢}¢Û¢ Ýã¢ï Ý ãè ¿¢¢Ý²¢ïx¢ ÜUè ¥¢ñÚ Ý ¼¢ï ¼Ð ¥¢ñÚ S¢¢{Ý¢ Ý ÜUÚ Ð¢²ï ±ã ²çÎ S¢ÓÓ¢ï çÎH S¢ï ÀH ÜUÐÅ ÜïU Ï¢x¢ñÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ¥¢Ú¢{Ý¢ ÜUÚï ¼¢ï ©S¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè à¢Ú‡¢ ç}¢H¼è ãñ, §S¢ï |¢çQU²¢ïx¢ ÜUã¼ï ãñ J çÝcÜU¢}¢ |¢çQU S¢ï ãè ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚ¼ï ãñ J Á¢Ï¢ }¢¢æx¢Ýï ÜUè |¢¢±Ý¢ ¥¢¼è ãñ ¼Ï¢ ©S¢ï }¢¢ïã ÜUã¼ï ãñ J »ÜU ãè ¥Ðïÿ¢¢ Ú¶Ýè Ó¢¢çã» ÜUè ÐÚ}¢¢y}¢¢ ¥ÐÝï Ó¢Ú‡¢¢ï }¢ï´ S‰¢¢Ý Îï, §S¢çH» ¥æ¼:ÜUÚ‡¢ à¢éh Ú¶ çÝ}¢üH çÓ¢œ¢ S¢ï çÝcÜU¢}¢ |¢çQU ¥¢Ð S¢|¢è ÜUÚï »ïS¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ }¢ï´ Ðí¢‰¢üÝ¢ J •

¥ç¼ β¢Hé Úï, S±|¢¢± ãñ S±¢}¢è ÜU¢ - S¢¢æ.²¢ï. ÜéæUÎÝÏ¢¢ x¢éL S¢¢æ.²¢ï. ÜæUÓ¢ÝÏ¢¢ ¥ç¼ β¢Hé Úï, S±|¢¢± Àï S±¢}¢èÝ¢ï, ÐÚ Îé:¶ ã¢Úè ãï, ±¢Úè Ï¢ãéÝ¢}¢è Ý¢ï, ÜU¢ï§ü Ýï Îé:¶è²¢ï Úï, Îï¶è Ý ¶}¢¢²,

β¢ ¥¢±è Úï, ¥ç¼ ¥ÜUf¢ ‰¢¢², ¥ó¢ {Ý ±› Úï, ¥¢Ðè Ýï Îé:¶ Å¢fï, ÜUL‡¢¢ ÎëçC Úï, Îï±¢ï ±¢Ý Á¢ ±¢‡¢ï, Ðíï}¢¢ÝæÎ ÜUè §S¢ ÐæçQU }¢ï´ |¢ã±¢Ý ÜïU ¥S¢¢{¢Ú‡¢ x¢é‡¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ ãñ J β¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ ¥S¢¢{¢Ú‡¢ x¢é‡¢ ãñ J β¢ à¢ÏÎ ÜU¢ ©Ð²¢ïx¢ }¢¢~¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU çH» ã¢ï¼¢ ãñ J }¢Ýéc² ÜïU çH» ©Ð²¢ïx¢ çÜU²¢ à¢ÏÎ ÜUL‡¢¢ ãñ J §S¢ çH²ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ β¢Hé ãñ ¥¢ñÚ }¢Ýéc² ÜUL‡¢¢Hé ãñ J β¢ ¥¢ñÚ ÜUL‡¢¢ à¢ÏÎ ¼¢ï »ÜU Á¢ñS¢ï ãñ ôÜU¼é ÈUÜüU Ï¢ãé¼ ãñ J ÜUL‡¢¢ ÜU¢ ¥‰¢ü Ðæ¶èÇ¢ Îï¶ ¼ÜUHèÈU ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ Îé:¶ ÜU¢ï Îï¶ ©S¢ÜU¢ çÝÚ¢ÜUÚ‡¢ ÜUÚÝ¢ ãè β¢ ãñ J ÜUL‡¢¢ }¢ï´ ÜïU±H |¢¢±Ý¢ãè ãñ J β¢ S¢ï ¼¢ï Îé:ãè ÎêÚ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J β¢ }¢ï´ ÜUL‡¢¢ ÜU¢ S¢}¢¢±ïࢠã¢ï¼¢ ãñ J β¢ çà¢¶Ú ãñ ¥¢ñÚ ÜUL‡¢¢ ±ã¢¡ ¼ÜU ÜU¢ Ú¢S¼¢ J }¢¢Ý±¼¢ ÜU¢ Ðí¢Úæ|¢ ãè ÜUL‡¢¢ S¢ï ã¢ï¼¢ ãñ J ÎêS¢Ú¢ï ÜU¢ï ¼ÜUHèÈU }¢ï´ Îï¶ÜUÚ çÎH ÐèÍ¢H Á¢¢¼¢ ãñ §S¢è S¢æ±ïÎÝ¢ ÜU¢ï }¢¢Ý±¼¢ ÜUã¼ï ãñ J ²ï S¢æ±ïÎÝ¢ çÜUS¢è |¢è Á¢¢Ý±Ú ÜïU ТS¢ Ýãè´ ã¢ï ¼¢ï J ÐÚ Îé:¶ ÜU¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ ãè ÜUL‡¢¢ ãñ J }¢Ýéc² }¢ï´ ÜUL‡¢¢ ãñ ¼¢ï ±ã }¢Ýéc² ãñ ¥‹²‰¢¢ Á¢æx¢Hè Á¢¢Ý±Ú Á¢ñS¢¢ ãñ J ÎêS¢Úï ÜïU Îé:¶ ÜU¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ ãè Ï¢ÇGè S¢¢{Ý¢ ãñ J ÐÚ}¢¢¼}¢¢ ¥¢ñÚ }¢Ýéc² ÜïU Ï¢èÓ¢ ²ãè ¥æ¼Ú ãñ çÜU }¢Ýéc² ÎêS¢Úï ÜïU Îé:¶ ÜU¢ï Îï¶ÜU ²Î¢ïçÓ¢¼ S¢ã¢²¼¢ ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ï¢ïçࢯ ÜUÚ¼¢ ãñ, Á¢¢ï ÜUÚ¼¢ ±ãè }¢Ýéc² ãñ J ¥¢ñÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ Á¢Ï¢ Îé:¶ Îﶼ¢ ãñ ¼¢ï }¢Ýéc² ÜïU Îé:¶ ÜU¢ï ÐꇢüLÐ S¢ï ¶y}¢ ÜUÚ Îï¼¢ ãñ J §S¢çH²ï ±ã ΢²Hé ãñ J Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÜU ãÜU¼ï ãñ Ðí|¢é ÎêS¢Úï ÜïU Îé:¶ ÜU¢ï ãÚ Hï¼ï ãñ, ±ã ©S¢ÜïU Îé:¶ ÜU¢ï Îï¶ Ýãè S¢ÜU¼ï çÁ¢S¢ï Á¢ñS¢¢ Îé:¶ ã¢ï ©S¢ï ±ñS¢è ±S¼é ÎïÜUÚ çÝÜU¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãñ J §S¢çH²ï ÜUã¼ï ãñ, ¥ó¢ ÜïU ¥|¢¢± ±¢Hï ÜU¢ï ¥ó¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ, ±›ãèÝ ÜU¢ï ±› ÎïÜUÚ Îé:¶ ÜU¢ çݱ¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãñ, §çH²ï Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï β¢Hé ÜU㢠ãñ J ࢢ›¢ï

Á¢êÝ-2013 • 13


}¢ï´ |¢è ΢² ÜïU Ï¢ãé¼ ±‡¢üÝ ãñ J x¢ÉÐéÚ }¢ï´ »ÜUÏ¢¢Ú |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èãçÚÝï ¥¢{è Ú¢¼ ÜU¢ï »ÜU |¢è¶¢Ú‡¢ ÜïU ¥æ¼Ý¢üÎ ÜU¢ï S¢éÝ ©S¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ±¢ ÜUÚ Îé:¶ ÎêÚ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¶¢ïHÇ貢ΠÜïU ãçÚ|¢QU LÇ¢ |¢x¢¼ ÜU¢ï ÎécÜU¢H }¢ï´ S¢é¶ï ¶ï¼ }¢ï´ Ï¢¢ÚèS¢ x¢èÚ¢ ÜUÚ ÐêÚï Ï¢¢Á¢Úï ÜUè ÈUS¢H S¢éæÎÚ ÜUÚ±¢ Îè ‰¢è J ¥¢æ¶ï x¢¢¡± ÜïU çÝD¢±Ý |¢QU Îï±à¢è H¢ïã¢Ú çÁ¢‹ã¢ïÝï }¢æçÎÚ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜU¢ ÜU¢²ü x¢ãÝï Ï¢ïÓ¢ S¢¢¼S¢¢ï Lвï Îï ÜUÚ Ðꇢü ÜUÚ±¢²¢ J S¢æ¼¢ï ÜU¢ï Ï¢éH¢ÜUÚ }¢ê<¼ S‰¢¢çм ÜUÚ±¢§ü J |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ±¢ ÜUÚ S¢}}¢¢Ý çÜU²¢ J ©S¢ÜïU Ðp¢¼ Îï±à¢è H¢ïã¢Ú ÜïU ТS¢ Ý ¼¢ï x¢ãÝï ‰¢ï Ýãè Lвï, ÐꇢüLÐ S¢ï çÝ{üÝ ã¢ï x¢²ï J x¢¢¡± ±¢Hï »ÜU Т± ¼ïH |¢è Ýãè´ Îï¼ï J »ïS¢ï |¢QU }¢ï´ ©ÝÜUè Ðé~¢ ÜU¢ ç±±¢ã ¼² ã饢 J S¢¢}¢Ýï ÜU‹²¢ Ðÿ¢ S¢ï ÜU㢠x¢²¢ ТæÓ¢S¢¢ï Lвï ã¢ï ¼Ï¢ ç±±¢ã ã¢ïx¢¢ J x¢¢¡± ±¢Hï ¼¢ï }¢Á¢¢ÜU ©Ç¢Ýï Hx¢ï çÜU Lвï ÜU㢡 S¢ï ¥¢²ï´x¢ï J Îï±à¢è Ýï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï ²¢Î çÜU²¢ J Ÿ¢èãçÚÝï Îà¢üÝ çÎ²ï ¥¢ñÚ ÜU㢠ÐÚïà¢¢Ý Ý ã¢ï ã}¢ï HïÜUÚ ¥¢²ï´x¢ï J ¥¢ÐÝï ã}¢¢Úï çH» Ï¢ãé¼ çÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥æ¼{¢üÝ ã¢ï x¢²ï J §S¢ÜïU Ðp¢¼ Ï¢¢Ú¢¼ ¥}¢ÚïHè x¢¢¡± x¢§ü J Ï¢¢Ú¢¼ ÜU¢ S±¢x¢¼ ã饢 ¥¢ñÚ ÆãÚ¢§ü x¢§ü J Á¢Ï¢ ±ÚÚ¢Á¢¢ }¢æÇÐ Á¢¢Ýï Hx¢ï ¼Ï¢ ÐñS¢ï }¢¢æx¢ÝïH x¢ï ÜUã¢ï ÐñS¢ï ΢ïx¢ï ¼|¢è ²ï ࢢÎè ã¢ïx¢è J ¼|¢è Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ï¢çݲï ÜU¢ LÐHïÜUÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ ±ã¢¡ ¥¢²ï ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ S¢ï Lвï HïÜUÚ ¥¢²ï J Lвï ÜUè Á¢¢¡Ó¢ ÜU¢ï S¢éÝ¢Ú ¥¢²¢ ¥¢ñÚG Ï¢¢ïH¢ »ïS¢ï LÐ²ï ¼¢ï }¢ñÝï Ýãè´ Îï¶ï J ¼Ï¢ Îï±à¢è |¢x¢¼ ÜUãï ²ï Lвï Á¢éÝ¢x¢É ÜUè ÐéL¯¢ïœ¢}¢ à¢ïÆ ÜUè ÐèÉè ÜïU ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï |¢QU ÜU¢ï ÜU㢠¥¢ÐÜU¢ï Á¢è¼Ýï Ó¢¢çã» §¼Ýï Lвï Hï HïÝ¢ Ï¢¢Î }¢ï´ Ýãè ç}¢Hïx¢ï J |¢QU Ýï ТæÓ¢S¢¢ï Lвï çH» ¥¢ñÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥æ¼{¢ü¼ ã¢ï x¢²ï J S¢Ï¢ Îï¶ ¥¢p²üÓ¢çÜU¼ ã¢ï x¢²ï J §S¢ ÐíÜU¢Ú }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï {Ý ÎïÜUÚ Îé:¶ ÎêÚ çÜU²¢ J §S¢è ÐíÜU¢Ú }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï Û¢}¢Ú¢H¢ ÜïU Ï¢çÝ»U ÜU¢ï 10 ÜïU Ï¢ÎHï ÎࢠãÁ¢¢Ú ÎïÜUÚ ©S¢ÜUè Îé:¶

ÎêÚ çÜU²¢ J Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUã¼ï ãñ çÜU ÜUL‡¢¢çÝ{¢Ý Ÿ¢èãçÚ §S¢ ÐíÜU¢Ú ¥ó¢, {Ý ¥¢ñÚ ±› ÎïÜUÚ Îé:¶ ÎêÚ ÜUÚ Îï¼ï ãñ J Ÿ¢èãçÚ çÁ¢S¢ ÐÚ ÜëUТ ÎëçC ÜUÚ¼ï ãñ ©ÝÜU¢ ¼¢ï S¢Ï¢ÜéUÀ Ï¢ÎH Á¢¢¼¢ ãñ J Ÿ¢èãçÚ ÜUè ÎëçC }¢¢~¢ S¢ï ©S¢ Á¢è± ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè β¢ çÝS±¢‰¢ü ã¢ï¼è ãñ J ÜéUÀ ¥Ðïÿ¢¢ Ýãè´ Úã¼è J ÜU¢ï§ü ÜUè<¼ÜU¢}¢Ý¢ Ýãè´ ã¢ï¼è J }¢Ýééc² ÜUè β¢ }¢ï´ S±¢‰¢ü ã¢ï¼¢ ãñ J x¢é‡¢x¢¢Ý ¼¢ï ©S¢èÜU¢ ã¢ï¼¢ ãñ J Á¢¢ï β¢ ÜU¢ S¢¢x¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ J β¢ S¢ï S¢¢x¢Ú |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï }¢ï´ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ ©ÝÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# ÜUÚ¼ï ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï x¢éLÁ¢è Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Hÿ}¢èS±LÐ x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜU¢ï Ðí¢‰¢ü;¢ ÜUÚï çÜU ²ï }¢¢Ý±¢¼ ¥¢ñÚ Î²¢Hé¼¢ ã}¢}¢ï´ Úãï çÁ¢S¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜëUТ Т S¢ÜïU J •

²çÎ S±|¢¢± S¢é{Úï ¼¢ï - S¢¢æ.²¢ï. ÜU¢ïçÜUH¢Ï¢¢ (S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú) Á¢è±Ý }¢ï´¶éÎ ÜU¢ S±|¢¢± ¶êÏ¢ }¢ãy± Ú¶¼¢ ãñ J ²çÎ ¥ÝТ ÜéUS±|¢¢± ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚï ¼¢ï }¢Ýéc² Á¢‹}¢ S¢¢¼üÜU ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ã}¢ ±¯¢ïü S¢ï Á¢Ð-¼Ð-Š²¢Ý-ÐêÁ¢¢-Î¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ Тڢ²‡¢ ÜU‰¢¢ - ò¢w²¢Ý S¢éݼï ãñ çÈUÚ |¢è }¢Ý à¢¢æ¼ Ýãè ã¢ï¼¢ J v²¢ï´çÜU S±|¢¢± S¢éÎÚG¼¢ Ýãè ãñ J çRU²¢ ¼¢ï ÜUÚ¼ï ãñ çÜU‹¼é ¥æ¼Ú ²¢ çÎH S¢ï Ýãè´ çS¢ÈüU çζ¢Ý¢ §S¢}¢ï´ Î¢ï¯ çÜUÜU¢ ãñ ? çRU²¢ ÜU¢ ........... Ýãè´ ¥ÐÝ¢ ãè, ãÚ çRU²¢ }¢ï´ Á¢¢x¢ë¼ Úãï ¥¢ñÚ Š²¢Ý Úãï ¼¢ï ¥æ¼Ú à¢è¼H ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢çH²ï S±Ï¢¢± ÐçÚ±¼üÝ ¥¢±à²ÜU ãñ J çÁ¢S¢ÜU¢ S±|¢¢± S¢é{Ú Á¢¢¼¢ ãñ ©S¢ÜU¢ Á¢è±Ý |¢è S¢é{ÚG Á¢¢¼¢ ãñ J S±|¢¢± ÜU¢ Ï¢H S¢Ï¢S¢ï ¥ç{ÜU ãñ J S¢æS¢¢Ú ÜU¢ï À¢ïÇ S¢ÜU¼ï ãñ çÜU‹¼é S±|¢¢± Ýãè´ J ©S¢è ÐíÜU¢Ú ãÚ x¢é‡¢ S±|¢¢± ÜïU ÐèÀï ÀéÐ Á¢¢¼ï ãñ J ÜéUœ¢¢ Ú¢Á¢¢ Ï¢Ýï ¼Ï¢|¢è Á¢ê¼¢ ӢϢ¢Ý¢

Á¢êÝ-2013 • 14


Ýãè À¢ïǼ¢ J }¢êHè ¶¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ÜUè¼Ýï |¢è ç}¢C¢Ý ¶¢²ï çÜU‹¼é }¢êHè ÜU¢ ÉïÜU¢Ú ç}¢C¢ó¢ S¢ï ªÐÚ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J S±|¢¢± |¢è »ïS¢¢ ãñ S±|¢¢± ÐçÚ±¼üÝ ÜU¢ ¥|²¢S¢ ÎêS¢Úï ¥|²¢S¢ S¢ï ÜUçÆÝ ãñ J Á¢è± ÜéUœ¢ï çÏ¢Ìè, Ó¢êãï, x¢{ï ¥¢çÎ ÜïU Á¢‹}¢ Hï Ó¢éÜU¢ ãñ J çÁ¢S¢ÜU¢ S±|¢¢± ªÐÚ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J “Ï¢¢Ú x¢¢©» Ï¢¢ïHè Ï¢ÎHï ¼L±Ú Ï¢ÎHï ࢢ¶¢, Ï¢éɢТ}¢¢æ ÜïUࢠϢÎHï, Ї¢ H¶‡¢ Ý Ï¢ÎHï H¢¶¢” Á¢ñS¢ï ±¢æÎÚ Ï¢éÉ¢ ã¢ï ÐÚ x¢éH¢æÅ }¢¢ÚÝ¢ Ýãè´ |¢êH¼¢ J ©S¢è ÐíÜU¢Ú Ï¢É¼è ©}¢Ú }¢ï´ ã}¢ S±|¢¢± Ýãè´ À¢ïǼï J S±|¢¢± ÐçÚ±¼üÝ ÜUçÆÝ ãñ J à¢ÚèÚ |¢x¢±¢ ¼éÚæ¼ Ðãݼ¢ ãñ çÜU‹¼é}¢Ý RU¢ï{¢çÎ y²¢x¢ ÜUÚ |¢x¢±¢ {¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ ÜUçÆÝ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢}¢² }¢ï´ Ú¢ïH¢ÝæÎ, çÝ<±ÜUËТÝæÎ, x¢¢ï¼è¼¢ÝæÎ, ã²¢üÝæÎ, Ó¢ñ¼‹²¢ÝæÎ, Ðꇢ¢üÝæÎ ¥ÐÝè ç±çÓ¢~¢ ÐíÜëUç¼ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ Ýãè ÅèÜU Т²ï J ÜUDZè Ýè}¢ÜU¢ñÇè ¼Ï¢ ÐÜU Á¢¢¼è ãñ ¼Ï¢ }¢èÉè ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J Ðí¢‡¢ ÜïU S¢¢‰¢ ãè ÐíÜëUç¼ Á¢¢¼è ãñ J çà¢Ú ÜU¢ }¢éæÇÝ S¢ÚH ãñ ôÜU¼é S±|¢¢± ÜU¢ }¢éçàÜUH ãñ J ÜU§üÏ¢¢Ú ÜéUÀ H¢ïx¢¢ï ÜïU Ý¢}¢ à¢è¼HÐíS¢¢Î ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ S±|¢¢± Á±¢H¢ ÐíS¢¢Î Á¢ñS¢¢ Ý¢}¢ ¥¢ñÚ S±|¢¢± }¢ï´ Á¢¢ïÁ¢Ý¢ï ÜU¢ ¥æ¼Ú ã¢ï¼¢ ãñ J Îè S¢æ‹²¢S¢è x¢ëãS‰¢ ÜïU ±ã¢¡ x¢²¢, »ÜU S¢‹²¢S¢è F¢Ý ÜUÚÝï x¢²¢ ¼¢ï ÎêS¢Ú¢ S¢‹²¢S¢è Ï¢¢ïHÝï Hx¢¢ “F¢Ý ÜUÚÝï x¢²¢ ±¢ï ¼¢ï x¢{ï Á¢ñS¢¢ ãñ J” ÎêS¢Ú¢ x¢²¢ ¼Ï¢ Ï¢¢ïH¢ ²ï ¼¢ï Ï¢ñH Á¢ñS¢¢ ãñ J Á¢Ï¢ ΢ïÝ¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚÝï Ï¢ñÆï ¼Ï¢ ²Á¢}¢¢ÝÝï »ÜU ÜU¢ï ڢǢ çβ¢ ¥¢ñÚG ÎêS¢Úï ÜU¢ï Í¢¢S¢ ¶¢Ýï ÜU¢ï çβ¢ J ¥‡¢é ¼¢ïÇÝ¢ ¥¢S¢¢Ý ãñ ôÜU¼é ÐçÚ±í¼Ý }¢éçàÜUH J »ÜU S¢æ¼ Ýï ãçÚ|¢QU ÜU¢ï ÜU㢠¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ S¢¢‰¢ }¢ï´ ÚãÝ¢ ãñ ¼¢ï ©S¢Ýï ÜU㢠}¢ñ´ ¥Hx¢ Úãêæx¢¢ Ï¢¢ïH¢ï »ïS¢ï ÜU¢ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ç}¢Hïx¢¢ ? »ÜU S‰¢¢Ý ÐÚ ²¢ïx² Ðíç¼|¢¢± Ý Ð¢ ÜUÚ x¢¢ç²ÜU¢ Ï¢¢ïHè }¢ïÚè ²ã¢¡ ÜUÎÚ Ýãè´ }¢ïÚï x¢è¼ ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý Ýãè´ ãñ J

ÜU¢ï§ü ¼¢ÚèÈU ÜUÚï ²ã |¢è ¥Ðïÿ¢¢ ±ëç¼ ãñ J ÜU§ü H¢ïx¢ Î¢Ý ¼|¢è ÜUÚ¼ï ãñ Á¢Ï¢ ©ÝÜU¢ Ý¢}¢ çH²¢ Á¢¢²ï, Ý¢}¢ ÜïU çH» ãè ÐñS¢¢ Îï¼ï ãñ J Á¢Ï¢ ÜU¢¡Ó¢ ÜU¢ Ï¢Ú¼Ý ÈêUż¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ÜïU ÜU‡¢è ÎêS¢Ú¢ï ÜU¢ ¶êÝ Ï¢ã¢¼è ãñ J S±|¢¢± ¥ÐÝ¢ ¥¢ñÚ S¢yS¢æx¢ ΢ïÝ¢ï ÜU¢ ÝéÜUS¢¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ J S±|¢¢± ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚï ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J }¢Ýéc² S¢¢}¢¢Á¢èÜU Ðí¢‡¢è ãñ ¥¢ñÚ S±|¢¢± ²éQU Ðí¢‡¢è ãñ J Á¢è± ÜU¢ S±|¢¢± ãè »ïS¢¢ ãñ çÜU Á¢ã¢¡ S¢‹}¢¢Ý ç}¢Hï ±ãè´ Á¢¢¼¢ ãñ J Á¢ã¢¡ Å¢ïÜU¼ï ãñ ±ã¢¡ Ýãè Á¢¢¼¢ J Å¢ïÜU¼ï ãñ ±¢ï ÐS¢æÎ Ýãè´ çÜU‹¼é Å¢ïÜïU Ï¢x¢ñÚ S±|¢¢± À¢ïÇè Á¢¢¼¢ ãñ J S±|¢¢± ÜUè Ó¢¢¡Ó¢ S¢æ¼¢ï S¢ï ÜUÚ±¢Ýè Ó¢¢çã» J çÜU²ï ãé» ÜU¢²ü ¥¢ñÚG ¥¢{¼ï ±QU ÜïU S¢¢{ÎëÉ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J S±|¢¢± ²çÎ ÐçÚ±<¼¼ Ýãè ã¢ï¼¢ ±ã Á¢‹}¢ }¢Ú‡¢ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ Ϣݢ¼ ãñ J S±|¢¢± S¢Ï¢ ÜéUÀ ãñ ÜU§ü Ï¢¢Ú Ú¢S¼¢ï }¢ï´ Åî¢çÈUÜU Á¢¢}¢ ã¢ï¼¢ ãñ ±ã x¢¢Çè Ýãè S±|¢¢± ÜUè ±Á¢ã S¢ï J S±|¢¢± ÜUè ±Á¢ã S¢ï ãè S¢}¢S²¢ ÜU¢ S¢Á¢üÝ ã¢ï¼¢ ãñ J S±|¢¢± ÐçÚ±¼üÝ |¢è ÜUçÆÝ ãñ Ý¢}¢é}¢çÜUÝ Ýãè´ ãñ J çÁ¢S¢ ÐíÜU¢Ú ÜéU»¡ ÜïU çÜUÝ¢Úï Љ‰¢Ú Hx¢ï ãñ ±¢ï ã¢ï¼ï ¼¢ï Ï¢ãé¼ ÜUÆ¢ïÚ ãñ ôÜU¼é ÚSS¢è {èS¢Ýï S¢ï ©S¢ ÐÚ |¢è ÜUÅÝï ÜïU çÝà¢¢Ý ÐÇ Á¢¢¼ï ãñ J ©S¢è ÐíÜU¢Ú çÝy² S¢}¢¢x¢}¢, ¥¢y}¢çÝD¢ S¢ï |¢Á¢Ý »±æ ÎëÉ S¢æÜUËÐ S¢ï S±|¢¢± ÐçÚ±<¼¼ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J S±|¢¢± ¥ÓÀï ¥ÓÀï ÜUè ¥{¢ïx¢ç¼ ÜUÚ Îï¼¢ ãñ J ãÚ Á¢x¢ã ¼ÜUHèÈU S±|¢¢± ÜUè ã¢ï¼è ãñ J S±|¢¢± ÜU¢ï y²¢Î ÜUÚ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ |¢Á¢Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J •

S¢ï±¢ S¢ï ÐíS¢ó¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ - Á¢è¿¢¢S¢¢ Á¢²æç¼H¢H Ú¢‡¢ÈUÚ¢ (}¢¢ïÚÏ¢è) x¢ÉÐéÚ }¢æçÎÚ çÝ}¢¢ü‡¢ ã¢ï Ú㢠‰¢¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ |¢è ±ãè´ ‰¢ï J S¢æ¼ ãçÚ|¢QU ÐéÚè ¼Úã ¼Ý, }¢Ý, {Ý Ðê±üÜU S¢ï±¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ¥¢¿¢¢ ÜUè “Í¢ïH¢ }¢ï (ÝÎè) Á¢¢ï |¢è

Á¢êÝ-2013 • 15


F¢Ý ÜUÚÝï Á¢¢²ï ±¢ï »¶ Љ‰¢Ú ©Æ¢ÜUÚ H¢²ï” S±²æ }¢ã¢Ú¢Á¢ |¢è S¢éÝãÚï }¢éÜUÅ Ðy‰¢Ú ©Æ¢ ÜUÚ H¢¼ï ‰¢ï J (v²¢ï´ ?) “ã}¢ Á¢ñS¢¢ï ÜU¢ï S¢ï±¢ ÜU¢ }¢çã}¢¢ Ï¢ã¢Ýï ÜïU çH» ?” Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï »ÜU çÎÝ ÜU㢠“}¢æçÎÚ ÜïU Ýè´± }¢ï´ Á¢¢ï »ÜU S¢ïÚ ÜU¢ |¢è Ðy‰¢Ú Ç¢Hïx¢¢ ©S¢ÜUè »ÜU ÐèÉè ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã}¢ ÜUÚï´x¢ï J” ²ã S¢éÝ }¢éãæ}¢Î Ý¢}¢ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢é}¢éÿ¢é HÇÜïU Ýï S¢¢ïÓ¢¢ ²ï ¼¢ï }¢éQU }¢ï´ ç}¢HÝï ±¢Hè Ï¢¢¼ ãñ ¼¢ï }¢ñ´ |¢è H¢|¢ Hï¼¢ ãê¡ J “±ã Ý¢ïÜUÚè S¢ï ÝÜUèH {ïH¢ ÝÎè S¢ï Љ‰¢Ú HïÜUÚ ç}¢~¢ ÜUè ÎéÜU¢Ý x¢²¢ ±ã¢¡ ±Á¢Ý çÜU²¢ §PUèS¢ à¢ïÚ ã饢 J

±ã Ðy‰¢Ú HïÜUÚ ±ã }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´x¢ ²¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ©S¢ÜïU ТS¢ x¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ÐÇ¢ ¥¢ñÚ ÜU㢠Á¢ñS¢¢ çÜU ¥¢ÐÝï ÜU㢠‰¢¢ »ÜU à¢ïÚ ÐÚ »ÜU ÐèÉè ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚï´x¢ï ²ï §PUèS¢ à¢ïÚ ÜU¢ ãñ, Ï¢¼¢§ü²ï çÜUÁ¢Ýè ÐèÆè ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚï´x¢ï ?” |¢x¢±¢Ý ©S¢ÜïU S¢¢}¢Ýï Îï¶ ÜUÚ }¢éSÜéUÚ¢²ï ¥¢ñÚ Ï¢¢ïHï “Á¢ñS¢¢ ÜUè ÜU㢠ãñ ¼é}ã¢Úè §PUèS¢ S¢ïÚ ÐÚ §PUèS¢ ÐèÉè ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚï´x¢ï” }¢éã}¢æÎ ÐíS¢ó¢ ã饢 J Œ²¢Úï |¢QU¢ï ! ©S¢ÜUè S¢ï±¢ S¢ï ©S¢ÜUè §PUèS¢ ÐèÉè ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ã饢 §S¢çH» |¢QU¢ï, ¼Ý, }¢Ý, {Ý S¢ï S¢ï±¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã» J S¢ï±¢ S¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÐíS¢ó¢ ã¢ï¼ï ãñ J

Lke[uLkk {nk{trËhku{kt rLkíÞ ËþoLk {kxu Á¢ï¼HÐéÚ : www.jetalpurdarshan.com }¢ãïS¢¢‡¢¢ : www.mahesanadarshan.org ÀÐñ²¢ : www.chhapaiya.com Å¢ïÚÇ¢ : www.gopallalji.com Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å : www.narayanghat.com ±ÇÝx¢Ú : www.swaminarayanmandirvadnagar.com Ðí²¢x¢ : www.prayagmilan.org ¥²¢ïŠ²¢ : www.ayodhyaswaminarayanmandir.com

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU 24 ÜUH¢ÜU Îà¢üÝ ÜïU Hè²ï Îïç¶²ï ±ïÏ¢S¢¢§üÅ

www.swaminarayan.info www.swaminarayan.in |¢¢Ú¼è² S¢}¢² ¥ÝéS¢¢Ú ¥¢Ú¼è Îà¢üÝ : }¢æx¢H¢ ¥¢Ú¼è 5-30 • à¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è 8-05 • Ú¢Á¢|¢¢ïx¢ ¥¢Ú¼è 10-10 • S¢æŠ²¢ ¥¢Ú¼è 17-15 • à¢²Ý ¥¢Ú¼è 20-30

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU }¢ï´ ÐíçS¢h ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Hï¶, S¢}¢¢Ó¢¢Ú »±æ ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢zS¢ §ü-}¢ï§üH S¢ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH» ݲ¢ »ÇîïS¢

shreeswaminarayan9@gmail.com Á¢êÝ-2013 • 16


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥ã}¢Î¢±¢Î }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Ó¢æÎÝ ÜïU ±›¢ï ÜïU Îà¢üÝ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ÐêÁ¢¢Úè Ï¢í. S±¢}¢è Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÐÚ}¢ ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï ±ñࢢ¶ à¢évH Ðÿ¢-3 ¥¶¢~¢èÁ¢ ÜU¢ Ó¢æÎÝ ÜïU ±›¢ S¢ï à¢éࢢïç|¢¼ ÜUÚÜïU Îà¢üÝ ÜUÚ±¢²ï x¢²ï J Ú¢ïÁ¢ ݲè çÇÛ¢¢§ü±¢Hï ±› ÐçÚ{¢Ý ÜUÚ±¢ÜUÚ Îà¢ü; ÜUÚ±¢²ï x¢²ï J ¥ÿ¢Ú |¢é±Ý }¢ï´ |¢è §S¢è ÐíÜU¢Ú Îà¢üÝ ÜUÚ±¢²ï x¢²ï J ÐéÁ¢¢Úè S¢æ¼¢ïÝï |¢x¢±¢Ý ÜïU ¥H¢ñçÜUÜU Îà¢üÝ ÜUÚ±¢²ï J S¢è ¥S¢s x¢Ú}¢è }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï à¢è¼H Ó¢æÎÝ S¢ï ÆæÇÜU Úãï »ïS¢è ò±S‰¢¢ ÜUè x¢²è J Á²ïD à¢évH Ðÿ¢-15 ¼ÜU »ïS¢ñ ¥H¢ñçÜUÜU Îà¢üÝ ã¢ï´x¢ï J (Ï¢í.S±¢. ¥Ýæ¼¢ÝæÎ, Ï¢í. S±¢. }¢éÜéU‹Î¢ÝæÎ) ÜUH¢ |¢x¢¼ ÜïU ÜéæUÇH¢ x¢¢¡± }¢ï´ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é . }¢ãæ ¼ S±¢}¢è Îï ± Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é.ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÜUH¢ |¢x¢¼ ÜïU ÜéæUÇ¢H x¢¢¡± }¢ï´ Ú¢~¢è S¢#¢ã Тڢ²‡¢ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢}¢è Ú¢}¢Üë U c‡¢Î¢S¢Á¢è, ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU ÐÎ ÐÚ ãé§ü J çÁ¢S¢ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. ÜïUࢱH¢H ¥æÏ¢¢H¢H ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ã. x¢¢ïô±Î|¢¢§ü ¼‰¢¢ çÜUÚèÅ|¢¢§ü ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ¥æç¼}¢ çαS¢ ÐÚ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢{¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¥¢çÎ S¢æ¼ x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ¥æç¼}¢ çαS¢ ÐÚ S¢}¢êã }¢ã¢ÐíS¢¢Î ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢¢² J (Çè.»Ý. ÐÅïH ÜéæUÇ¢H) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¢}¢Ýx¢Ú (ÜUH¢ïH) 42 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢}¢è

MkíMktøk Mk{k[kh

Îï ± Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¢}¢Ýx¢Ú (¼¢. ÜUH¢ïH) Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 42 ±ï´ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ ¼¢. 28-4-12 S¢ï ¼¢. 25-13 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ¥æ¼x¢ü¼ ݱ}¢è SÜæU{ÜUè ÐæÓ¢ çÎÝ¢y}¢ÜU Ú¢~¢è² Тڢ²‡¢ S¢.x¢é.ࢢ. S±¢}¢è Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. ¥æÏ¢¢H¢H S¢¢æÜUHÓ¢æÎ ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ã. Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü |¢Ú¼|¢¢§ü, Ÿ¢è Ú¢ÜïUà¢|¢¢§ü ¼‰¢¢ Ÿ¢è Ú¢Á¢é|¢¢§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 2-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢æ¼¢ï }¢ï´ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢{¢S¢Á¢è, S¢.x¢é. S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, S±¢}¢è ãçÚÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜUH¢ïH), S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J (ࢢ. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢}¢ }¢ï´ ÐíïÚ‡¢¢y}¢ÜU S¢ï±¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢Ðç±~¢ ÐécÐ ÜUè S¢é±¢S¢ ò¢ÐÜU LÐ S¢ï S¢}¢¢Ð ÜïU ÈñUHÝï Hx¢è ãñ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Á¢¢ç¼ |¢ïÎ Ýãè´ ãñ J Ð.Ðê. ç±E±æÎÝè² Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU çÎò S¢æÜUËÐ ÜU¢ S¢¢ÿ¢¢¼ì S±LÐ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ S¢|¢è ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ Ï¢Ý x¢²¢ ãñ J ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ ãè §üÇÚ ÜïU }¢éçSH}¢ |¢¢§ü¥¢ïÝï S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (§üÇÚ) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÜUSÏ¢¢ }¢éçSH}¢ S¢}¢¢Á¢ Ï¢Çè §üÇÚ ¼‰¢¢ }¢ÝS¢éÚè {¢æÓ¢è S¢}¢¢Á¢Ýï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ S¢éÎæÚ ¥¢<‰¢ÜU {Ý Ú¢à¢è ÜUè S¢ï±¢ ÜUè J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢}¢² }¢ï´ ÜUÚè}¢ }¢è²¢ Á¢ñS¢ï ÜU§ü |¢QUx¢‡¢ ã¢ï x¢²ï ãñ J ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ |¢è Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥H¢ñçÜUÜU Ðí|¢¢± S¢ï S¢yS¢æx¢è Ý¢ ã¢ï ±ñS¢ï òçQU |¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ S¢ï±¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ Úãï ãñ J (S±¢}¢è S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢, §ÇÚ)

Á¢êÝ-2013 • 17


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ }¢¢Lç¼ ²¿¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ ¥¢çÎ ¥¢Ó¢¢²ü Ð.Ðê.Ÿ¢è ¥²¢ïŠ²¢ÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÐíS¼¢çм Ÿ¢è ÜUC|¢æÁ¢ÝÎï± ÜïU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ÝæÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ó¢ñ~¢ à¢évH Ðÿ¢-15 Ÿ¢è ãÝé}¢¢Ý Á¢²æ¼è ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢¢L¼è ²¿¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ðꇢ¢üãéç¼ ¥¢Ú¼è ±²¢ï±ëh S¢æ¼ S¢.x¢é. S±¢}¢è }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï ÜUè J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢Ï¢¢ }¢ï´ ࢢ.S±¢}¢è ²¿¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢èÝï ΢΢ ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢² J (Т. Ýڢ}¢ |¢x¢¼) Ÿ¢èãçÚ }¢çãH¢ }¢æÇH ÜU¢æÜUçÚ²¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Hÿ}¢èS±LÐ x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜUè à¢é|¢ ¥¢¿¢¢ S¢ï ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUè Ï¢ãÝï ãÚ Ÿ¢èãçÚ Á¢²æ¼è ¼‰¢¢ Ðíy²ïÜU »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU S¢¢æ. Ï¢Ó¢èÏ¢¢ ÜïU çà¢c² S¢¢æ. Ý}¢ü΢Ϣ¢ ¥¢çΠϢãÝ¢ï ÜUè S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü ÜU¢ H¢|¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ¼è ãñ J Ó¢ñ~¢ à¢évH Ðÿ¢-9 Ÿ¢èãçÚ Ðí¢ÜUÅK¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Ï¢ãÝ¢ï Ýï Ú¢¼ }¢ï´ Ðí¢ÜUÅK¢ïyS¢± ¥¢Ú¼è ÜïU Îà¢ü; çÜU²ï J (Ÿ¢èãçÚ }¢çãH¢ }¢æÇH, ÜU¢æÜUçÚ²¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU}¢üà¢çQUТÜüU (ݲï ÝÚ¢ïÇ¢) 15 ±¢¡ Ðí¢ÜUÅK¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÐçÚ±¢Ú ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S¢.x¢é. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢ãÜU¢Ú S¢ï }¢æçÎÚ ÜU¢ 15 ±¢¡ ТŢïyS¢± ç±ç{Ðê±üÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ Ú¢¼ }¢ï´ Ÿ¢è {èÚÁ¢¢w²¢Ý ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ¼¢. 24-4-13 S¢ï 28-4-13 ¼ÜU S¢.x¢é.ࢢ. S±¢}¢è Ú¢}¢Üë U c‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ. S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUH) ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ

S¢}Ðó¢ ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è Ð{¢Úè ‰¢è Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J ©S¢è ÐíÜU¢Ú Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï ¥¢ñÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÐÚ ÐíS¢ó¢ ãé» ‰¢ï J ¼¢. 28-4-13 ÜU¢ï S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ãé§ü J S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï Ðí¢S¢æçx¢ÜU ©ÎìÏ¢¢ï{Ý ÜUÚÜïU ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUÚ±¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ¼‰¢¢ »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ ÜïU S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.|¢. ¥çEÝ|¢¢§ü ¼‰¢¢ ¥‹² ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J (x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü S¢è¼¢ÐÚ¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ ç±ã¢Ú }¢ï´ }¢¢Lç¼ ²¿¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢à¢è±¢üÎ ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è x¢éLÐíS¢¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ÝæÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (ÜU¢æÜUçÚ²¢) ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢}¢è S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±ã¢Ú “Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUï S¢¢çÝŠ² }¢ï´ Ó¢ñ~¢ à¢évH Ðÿ¢-15 ÜU¢ï Ÿ¢è ãÝé}¢¢Ý Á¢²æ¼è ÜU¢ï }¢¢Lç¼ ²¿¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ x¢¢¡± ÜïU Ð.|¢. Ú}¢‡¢|¢¢§ü S¢¢ï}¢¢|¢¢§ü Ï¢ïÓ¢Ú΢S¢ ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J ²¿¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, Á¢ï¼HÐéÚ, {H¢ïÜU¢, S¢¢Ð¢±¢Ç¢, }¢¢‡¢S¢¢, Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, S¢¢²H¢, S¢¢ïÜUHè ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J (Ú}¢‡¢|¢¢§ü ÐÅïH, ç±ã¢Ú) ÐíS¢¢Îè|¢ê¼ ç±ãÚ¢x¢¡±¢ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ S¢#¢ã Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ¥.çÝ.S¢.x¢é. çÓ¢¼¢Ú¢ S±¢}¢è Ï¢HÎïHÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è çÜU çÎò ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢{¢S¢Á¢è (ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ) ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢S¢{¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.|¢. S¢¢ÜæUHÓ¢æÎ Àx¢Ý΢S¢ ÐÅïH ¼‰¢¢ ¥.S¢¢ñ. Á¢ÇGèÏ¢ãÝ S¢¢æÜUHÓ¢æÎ ÐÅïH ÜïU à¢é|¢

Á¢êÝ-2013 • 18


S¢æÜUËÐ S¢ï ©ÝÜïU Á¢è±Ý бü ¼‰¢¢ ç±ã¢Ú x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 6-5-13 S¢ï ¼¢. 12-5-13 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ S¢#¢ã Тڢ²‡¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUH) ÜïU S¢é}¢{éÚ S¢æx¢è¼ ÜïU {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢æÐó¢ ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æ x¢ÐÚ ¼¢. 65-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼¢. 9-5-13 ÜU¢ï Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼¢. 9-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è, ¼¢. 11-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢Çè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ©S¢è çÎÝ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è ã}¢¢ÚÁ¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 12-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ÜU‰¢¢ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU Ï¢¢Î S¢}¢x¢í ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è S¢¢æÜUHÓ¢æÎ|¢¢§ü, S¢éÐé~¢ Á¢²æ¼è|¢¢§ü Ÿ¢è Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü, Ÿ¢è ÐíÜU¢à¢|¢¢§ü, çÓ¢. |¢Ú¼|¢¢§ü, Т‰¢ü, çÎò, ã¯ü, ¼‰¢¢ }¢¢çãÚ Ýï {}¢üÜéUH ÐêÁ¢Ý ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢.x¢é. S±¢. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è (}¢êHè }¢ã漟¢è) ¼‰¢¢ S¢.x¢é. |¢æÇ¢Úè S±¢}¢è S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUH)Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ. S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ S±¢}¢è) ࢢèÏ¢¢x¢ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ ¿¢¢Ý ²¿¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥.çÝ. ¥æÏ¢¢H¢H çࢱڢ}¢Î¢S¢ ÜïU }¢¢ïÿ¢ ãï¼é ¼‰¢¢ x¢æ.S±¢. Ú§üÏ¢ãÝ ¥æÏ¢¢H¢H ÐÅïH ¼‰¢¢ ¥.S¢¢ñ. |¢è¶èÏ¢ãÝ ÜU¢æç¼H¢H ÐÅïH ÜïU à¢é|¢ S¢æÜUËÐ S¢ï ࢢãèÏ¢¢x¢ }¢ï ¼¢. 11-5-13 S¢ï ¼¢. 17-5-13 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ Ð.Ðê. ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUf) ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J çÁ¢S¢ ÜïU ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ÿ¢è ÜU¢æç¼H¢H ¥æÏ¢¢H¢H ÐÅïH, Ÿ¢è ÝÚï‹Îí ÜU¢æç¼H¢H ÐÅïH ¼‰¢¢ çÎòïࢠÜU¢æç¼H¢H ÐÅïH ‰¢ï J ÜU‰¢¢ }¢ï´ ¥¢Ýï±¢Hï ÐíS¢æx¢¢ï ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ¼¢. 17-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU

±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU Ï¢¢Î ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý çÜU²ï J (ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÝS¢Ú ÜU¢ 7 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢x¢é.ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è (±ÇÝx¢Ú) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝÜU S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÝS¢Ú (¼¢. ÜUH¢ïH) ÜU¢ 7±¢¡ ТŢïyS¢± ¼¢. 21-4-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ ¼¢. 19-4-13 S¢ï ¼¢. 21-413 ¼ÜU ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{ÜUè ÜU‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥ç|¢¯ïÜUÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (±ÇÝx¢Ú) Ýï ÜUè J ¼¢. 21-4-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Ð{¢ÚÜUÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè J ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ }¢éw² ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è çÜUÚ‡¢|¢¢§ü Á¢ï. ÐÅïH (±Çé), ÜU¢ïÆ¢Úè x¢¢ïô±Î|¢¢§ü x¢ÁÁ¢Ú, Ÿ¢è Á¢è¿¢ïà¢|¢¢§ü x¢ÁÁ¢Ú, Ÿ¢è à¢ñHï¯|¢¢§ü Ý¢²ÜU, Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢ÝÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ÜU¢ ¥æ¼ }¢ï´ S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J S¢|¢¢ æÓ¢¢HÝ S¢x¢é.ࢢ.S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢Á¢è (±ÇÝx¢Ú }¢æçÎÚ) ÜïU ÜU¢ïÆ¢Úè Ýï çÜU²¢ J (ࢢ.S±¢. ¥ç|¢¯ïÜUÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è, ±ÇÝx¢Ú) ࢢ²¢ïÝ¢ S¢èÅè ç±S¼¢Ú Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢ ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢yS¢æx¢ }¢æÇH (ࢢ²¢ïÝ¢ S¢èÅè ç±S¼¢Ú) Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢ ÜU¢ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± S¢x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚúÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢ }¢ã漟¢è) ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Ð.|¢. }¢éÜïUà¢|¢¢§ü ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ã饢 J

Á¢êÝ-2013 • 19


}¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ }¢éw² ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è ÝÚï‹Îí|¢¢§ü ¥¢y}¢¢Ú¢}¢ ÐÅïH¼‰¢¢ ÎêS¢Úï ãçÚ|¢QU¢ïÝï H¢|¢ çH²¢ J ТæÓ¢}¢è S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ }¢ï´ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ãçÚúÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢) ࢢ.S±¢. }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÜU¢ïÅ x¢éLÜéUH ÜïU S¢æ¼ x¢‡¢¢ïÝï Ð΢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ J S¢æÓ¢¢HÜUŸ¢è Ú}¢ïà¢|¢¢§ü Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜU¢ }¢çã}¢¢ ÜU㢠J (Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ÐÅïH : 9586422601) Ï¢¢ïÐH ç±S¼¢Ú ÜïU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥¢çŸ¢¼ ãçÚ|¢QU Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ ¥Ýé|¢± S¢±¢ïüÐçÚ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èçÚ ÜïU S¢ÓÓ¢ï çÝD¢±¢Ý ©Ð¢S¢ÜU ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ¥¢çŸ¢¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÜU§üÏ¢¢Ú }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè HèH¢ ÜïU ¥Ýé|¢± ãé§ ãñ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢-¥¢è±¢üÎ S¢ï S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ SÜUè}¢ ÜU}¢èÅè ¼‰¢¢ S¢æ¼ Ð퉢}¢ }¢æçÎÚ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ¥¢çÎ Îï±¢ï ÜïU S¢é±‡¢ü ôS¢ã¢S¢Ý ÜU¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ±¢ Úãï ãñ J §S¢ ÜU¢²ü }¢ï´ |¢x¢±¢Ý S±²æ S¢¢‰¢ çβ¢ ãñ J Ï¢¢ïÐH }¢ï´ çS‰¢¼ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥¢çŸ¢¼ Ð.|¢. çÎHèÐÏ¢¢§ü ¥æÏ¢¢H¢H ÐÅïH ÜUè {}¢üÐÕè çÎÐèÜU¢Ï¢ãÝ ÜU¢ï ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± S±ŒÝ }¢ï´ Îà¢üÝ çβï J ¥¢ñÚ ÜU㢠çÜU ¥¢ÐÝï ÐãÝè ãé§ü S¢¢ïÝï ÜUè ¥æx¢éÆè ã}¢¢Úï S¢é±‡¢ü ôS¢ã¢S¢Ý}¢ï´ |¢ïÅ S±LÐ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ ÎèçÁ¢» J §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ ¿¢¢Ý Ï¢¢ïÐH }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ࢢ. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÜU¢ï ÜUÚ±¢Ýï ÐÚ ©‹ã¢ï´Ýï S¢é±‡¢ü ÜUè ¥æx¢éÆè ¼éÚæ¼ ãè Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ÜU¢ïÆ¢Ú }¢ï´ |¢ïÅ S±LÐ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ÜU¢ï ÜU㢠¥¢ñÚ ©‹ã¢ï´Ýï »S¢¢ ãè çÜU²¢ J Ð.|¢. ¥}¢ë¼|¢¢§ü ÜU¢ïÆ¢Úè ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QUx¢‡¢ |¢è ©yS¢¢ãè¼ ãñ J (Ðí籇¢|¢¢§ü ©Ð¢Š²¢²) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Îï±ÐéÚ¢ ࢼ¢ÏÎè }¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢Îè }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢§ü±¢üÎ S¢ï Îï±ÐéÚ¢ x¢¢¡± }¢æçÎÚ çÝ}¢¢ü¼¢ S¢.x¢é. Ðê. çÝÚæÁ¢Ý΢S¢Á¢è S±¢}¢è, Ðê. S¢.x¢é.ࢢ.S±¢.

ãçÚS±LÐ΢S¢Á¢èÜUè çÎò ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Îï±ÐéÚ¢ ÜU¢ ࢼ¢ÏÎè }¢ã¢ïyS¢± ¼¢. 29-4-13 S¢ï ¼¢. 1-513 ¼ÜU Ÿ¢è }¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý Тڢ²‡¢ (Ðí. 2) S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ãçÚÜïUࢱ΢S¢Á¢è (x¢¢æ{èÝx¢Ú) ¼‰¢¢ S¢.x¢é.S±¢. ÚÍ¢é±èÚÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï S¢x¢é.S¢¢.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è (}¢ã漟¢è ôã}¢¼Ýx¢Ú) ¼‰¢¢ S¢x¢é.ࢢ.S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢S¢¢Á¢ÚS¢è (}¢ã漟¢è }¢¢‡¢S¢¢) ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J 100 S¢¢H ÐãHï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ±¢S¢éÎï±ÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢ÚÁ¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢æçÎÚ ÜUè Ðíç¼D¢ ãé§ü ‰¢è J |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LТï ÜU¢ï ݲ¢ S±LÐ ÎïÜUÚ ÜïU Úæx¢ ¥¢çÎ ÜïU S¢¢‰¢ }¢¢ÚÏ¢H ÜU¢ ôS¢ã¢S¢Ý ÜϢݱ¢²¢ x¢²¢ J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ |¢è Ÿ¢èÚæx¢}¢ã¢ïH Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S±LÐ ÜUè ݲè }¢ê<¼ ÜUè Ðíç¼D¢ ÜUè ¥¢ÚG¼è ¼¢. 1-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï |¢è x¢²è J §S¢ ŒS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï 70 çÈUÅ ÜU¢ S¢éæÎÚ }¢x¢¢ïÚï ÜU¢ ã¢Ú Ð.|¢. H±Á¢è|¢¢§ü |¢è}¢Î¢S¢ ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú Ýï ÐãÝ¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ ÜïU S¢æ¼x¢‡¢ ¥¢à¢è±ü΢ ÎïÝï Ð{¢Úï ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU 125 ±¯ü ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ ÜïU 100 ±¯ü бü x¢æx¢¢ ÜéU»¡ (ÐíS¢¢Îè ÜUè) ÜïU 100 ±¯ü Ðꇢü ãé§ü ãñ J §S¢ çÝç}¢¼ ÐÚ ©yS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ }¢ï´ Ÿ¢è ±¢S¢éÎï±|¢¢§ü, }¢¢ïãÝ|¢¢§ü, Û¢±ïÚ|¢¢§ü, H¢HÁ¢èÈU¢§ü, ÜïU ±Ì|¢|¢¢§ü, Ó¢¼éÚ|¢¢§ü, Ú‡¢À¢ïÇ|¢¢§ü, {Ú}¢à¢è|¢¢§ü, Ó¢æÎíÜU¢‹¼|¢¢§ü, β¢HÁ¢è|¢¢§ü , Ú}¢‡¢|¢¢§ü , Ï¢Åé Ü U|¢¢§ü , à¢ÚÎ|¢¢§ü , ÜU¢æç¼|¢¢§ü, ÚçS¢ÜU|¢¢§ü, Ý¢x¢Ú|¢¢§ü, H¢HÁ¢è|¢¢§ü, Ú}¢‡¢|¢¢§ü ¥¢çÎ ãçÚ|¢QU¢ïÝï Ÿ¢h¢ |¢çQU S¢ï S¢ï±¢ ÐíÎ¢Ý ÜUè J Ï¢ãÝ¢ï Ýï |¢è Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢HŸ¢è ÜU¢ï |¢ïÅ-ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ J (Ú‡¢À¢ïÇ|¢¢§ü ÐÅïH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¢Ï¢Çè²¢ ÜU¢ ÎêS¢Ú¢ Ðíç¼D¢ ç±ç{}¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ࢢ.¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è

Á¢êÝ-2013 • 20


¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï x¢¢¡± ڢϢÇè²¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ¥¢çÎ Îï±¢ï´ ÜU¢ ÎêS¢Ú¢ ТŢïyS¢± ¼¢. 19-5-13 Úç±±¢Ú ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú S¢ï Æ¢ÜULÁ¢è ÜUè }¢ã¢ÐêÁ¢¢, ¥ç|¢¯ïÜU S¢æ¼¢ï ¼‰¢¢ ²Á¢}¢¢Ý m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢¢² J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î S¢|¢¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï ¼‰¢¢ ¼Ð¢ï}¢ê<¼ S¢x¢é. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, ÀÐñ²¢ S¢ï Ï¢í. S±¢}¢è ãçÚS±LТÝÎæÁ¢è, ÜUH¢ïH S¢ï S¢.x¢é. S±¢}¢è ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, }¢ÜUÝS¢Ú S¢ï ¥¢ÝæÎÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è Ýï ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ÜUè J (Ç¢ò. |¢x¢¼ S¢¢ãÏ¢, ڢϢÇè²¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢Ú¢Ç¢ ÜU¢ 11 ±¢¡ ±¢<¯ÜU Ðíç¼D¢ ç±ç{}¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¥.çÝ.S¢.x¢é. ÜëUc}¢ÜïUࢱ S±¢}¢è ÜUè Ðê±¢üŸ¢}¢ ÜUè Á¢‹}¢|¢êç}¢ }¢ï´ ÐéÝ: }¢æçÎÚ çÝ}¢¢ü¼¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ࢢ.¥¢y}¢Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ. S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï x¢¢¡± ӢڢǢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ¥¢çÎ Îï±¢ï´ ÜU¢ x²¢Ú±¢¡ã ТŢïyS¢± ¼¢. 7-5-13 Úç±±¢Ú ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Ð퉢}¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú S¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè }¢ã¢ÐêÁ¢¢, ¥ç|¢¯ïÜU, S¢æ¼¢ï ¼‰¢¢ ²Á¢}¢¢Ý¢ï m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ J S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é. |¢çQU±Ì|¢Î¢S¢Á¢è, }¢ãæ¼ S¢.x¢é. ÜïU.Ðè S±¢}¢è, ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è ÀÐñ²¢ S¢ï Ï¢í. S±¢}¢è ãçÚS±LТÝæÎÁ¢èÝï Ð{Ú¢ÜUÚ ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ÜU¢ ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ Ð.|¢. Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ¥æÏ¢¢H¢H|¢¢§ü ÐÅïH (Îê{±¢Hï) H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.|¢. S¢æÁ¢²|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (|¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Çé}¢¢f¢ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ }¢ã¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ࢢ.¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢.

ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ S¢ï ¥æçÜU¼ Çé}¢¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ |¢¢§ü²¢ï´ ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ÐéÝ: Ðí¢‡¢ ç#D¢ }¢ã¢ïyS¢± ¼¢. 9-5-13 S¢ï ¼¢. 11-5-13 ÜU {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æ x¢ÐÚ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ú¢ç~¢ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è, |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è, ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í. S±¢. ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è Ýï ÜU‰¢¢ ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¼ë# çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ç±c‡¢²é¢x¢ ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢¢² ‰¢¢ J ¼¢. 10-5-13 ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè |¢Ã² S¢¢ï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J çÁ¢ S¢}¢ï´ x¢¢¡± ÜïU S¢|¢è ãçÚ|¢QU ©yã¢Ðê±üÜU |¢¢x¢ çH²ï ‰¢ï J ¼¢. 11-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è |¢è Ð퉢}¢±¢Ú Çé}¢¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J ©S¢ S¢}¢² |¢Ã² ࢢï|¢¢Ä¼Ú¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ¼è J Ð.Ðê. }¢ã¢ÚÁ¢¢Ÿ¢è Ð퉢}¢ |¢¢§ü²¢ï´ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Ðíç¼D¢ ÜUÚÝï Ð{¢Úï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Ðíç¼D¢ ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ ²¿¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ çÜU²ï ‰¢ï J ÐíS¢¢Îè ÜUè {à¢üÝ ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J Á¢ã¢¡ ÐÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢æ¼¢ï ÜïU ÐêÁ¢Ý ÜïU Ï¢¢Î ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï S¢æ}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢æ¼¢ï }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ÜU¢æÜUçÚ²¢ S¢ï x¢éLÐíS¢¢Î¢ÎS¢Á¢è, ÜU¢HéÐéÚ S¢ï Á¢x¢¼ÐíÜU¢à¢Á¢¢S¢è S±¢}¢è, Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, §y²¢Îè S¢æ¼ Ðí±Ó¢Ý ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï S¢æ¼éC çÜU²ï ‰¢ï J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J ТŇ¢è, ç±Ú}¢x¢¢¡±, x¢¢ïÚñ²¢, ÜU¢Hè²¢‡¢¢, §y²¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝï Ð{¢Úè ‰¢è J }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ |¢è¶¢|¢¢§ü, ݱèÝ|¢¢§ü, Ï¢HÎï±|¢¢§ü, ãï}¢¢|¢¢§ü, §y²¢çÎ |¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J S¢|¢è H¢ïx¢ }¢ã¢ÐS¢¢üÎ HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (|¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) }¢¢ïÅÐ x¢¢¡± }¢ï´ |¢Ã²¼¢ S¢ï ࢼ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ S¢±¢ü±¼¢Úè S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢Ú‡¢ ÜU}¢H S¢ï ¥æçÜU¼ |¢êç}¢ ¼‰¢¢ S¢.x¢é. x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï ¼éHS¢è |¢±Ý ÜU¢ï çβï H¢HÁ¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï Á¢Ï¢ 150 ±¯ü ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ï

Á¢êÝ-2013 • 21


100 ±¯ü Ðꇢü ã¢ïÝï ÐÚ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ. S±¢}¢è ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 12-5-13 S¢ï 16-5-13 ¼ÜU |¢Ã² ࢼ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ 100 {æÅï ÜUè }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {êÝ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ¼¢. 29-4-13 S¢ï çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢ÜU¢ ¥¢Úæ|¢ ࢢ.S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUÚ±¢²¢ J Ðꇢ¢üãéç¼ ¼¢. 3-5-13 ÜU¢ï ç±Á¢²Š±Á¢¢ Ú¢ïЇ¢ ÜUÚÜïU çÜU²¢ x¢²¢ J ÐæÓ¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ࢢ› ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ±QU¢ ÐÎ ÐÚ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J S¢¢‰¢ ãè 14 S¢æç㼢ТÆ, ç±ç±{ࢢS~¢ ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ç±m¢Ý S¢æ¼¢ï |¢êÎï±¢ïÝï çÜU²¢ J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU S¢}¢² Úæx¢¢ïyS¢±, ¶èÓ¢Çè ©yS¢±, Á¢‹}¢¢ïyS¢±, Ú¢S¢¢ïyS¢±, ÐécÐ΢ïH¢ïyS¢±, }¢ã¢ ¥¢Ú¼è ¥¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²ï x¢²ï J Á¢H²¢~¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ¼¢. 15-5-13 ÜU¢ï çÜU²¢ x¢²¢ J ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU }¢ã¢ç±c‡¢é²¢x¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï 150 ²Á¢}¢¢ÝŸ¢èÝï H¢|¢ çH²¢ J ÜU¢HéÐéÚ, S¢¢Ð¢±¢Ç¢, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, }¢êHè, S¢¢²H¢, ÀÐñ²¢ ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J ¼¢. 14-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGè }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï S¢ï “Ÿ¢èãçÚ Ýï Ãã¢Héæ }¢¢ïÅД » ÐéS¼ÜU ÜU¢ ç±}¢¢ïÓ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J S¢}¢x¢í }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢ÝŸ¢èÝï Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ S±¢x¢¼ ÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²ï J ¼¢. 16-5 ÜU¢ï Ýò |¢Ã² ࢢï|¢¢²¢~¢¢ m¢Ú¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ S±¢x¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ J 100 Š±Á¢¢, 100 Ï¢¢§üÜU S¢ï ²é±¢Ý¢ïÝï ¼‰¢¢ |¢QU¢ï´Ýï S±¢x¢¼ çÜU²¢ J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î ²¿¢Ý¢Ú¢²‡¢ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Ÿ¢èÈUH ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU ÜUè J S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢

}¢éw² ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è m¢Ú¢ ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ “S¢±ü}¢æx¢H Ý¢}¢¢±çHÜUè 3 ÜïUS¢ïÅ” ÜU¢ ç±}¢¢ïÓ¢Ý Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ J Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é.ࢢ. S±¢. x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜU¢æÜUçÚ²¢, S¢.x¢é. Ï¢í. S±¢. ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎÁ¢è ÀÐñ²¢, S¢.x¢é.ࢢ.S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (S¢¢²H¢), S¢.x¢é. S±¢}¢è Á¢x¢¼ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ J S¢}¢x¢í }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ïãS¢¢‡¢¢ ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é. }¢æã¼ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢Ðí S ¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . }¢ãæ ¼ S±¢}¢è ÜëUc‡¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ J ТæÓ¢ çÎÝ ¼ÜU Á¢ïÎHÐéÚ S¢ï S¢.x¢é. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢ S±¢}¢è, ࢢ. ©œ¢}¢çÐí² S±¢}¢è, ÀÐñ²¢ S¢ï Ï¢í. S±¢}¢è ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è, S¢.x¢é. Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢è, Çè.ÜïU. S±¢}¢è, ãçÚÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼Ýï ¶êÏ¢ }¢ïãݼ ÜUè J S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± SÜUè}¢ ÜUç}¢Åè }¢ï}Ï¢Ú ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í |¢QU¢ï´ ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ð.|¢. Ÿ¢è Á¢è.ÜïU. ÐÅïH S¢¢ãÏ¢ ¼‰¢¢ ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ)Ýï S¢æÓ¢¢HÝ çÜU²¢ J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è }¢¢ïÅÐ, çã¼ï‹Îí|¢¢§ü) ¶ïÚ±¢ }¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±æ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±æ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¶ïÚ±¢ x¢¢æ± }¢ï´ ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ ¼¢. 12-5-13 ÜU¢ï Ú¢ç~¢ }¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, Ï¢í. ãçÚS±LТÝæÎÁ¢è ÀÐñ²¢ ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜïU.Ðè. S±¢}¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜUÚÜïU |¢QU¢ï´ ÜU¢ï S¢æ¼éC çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (}¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜïU.Ðè. S±¢}¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©Ý¢±¢ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ¥.çÝ. ãçÚx¢¢ïô±Î S±¢}¢è ¼‰¢¢ }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è »±æ ¥¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ©Ý¢±¢

Á¢êÝ-2013 • 22


}¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ©Ý¢±¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ 39 ±¢¡ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ ”Îæɢò ÎïࢠHèH¢” ÜU¢ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ S±¢. ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ ÐêÁ¢Ý-¥¢Ú¼è ÜïU Ï¢¢Î Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ¥.çÝ. |¢x¢é|¢¢§ü ¥¢ÎÚ|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J ±ñࢢ¶ à¢évH-3 ÜU¢ï Æ¢ÜULÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ ç±ç{Ðê±üÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢J Тڢ²‡¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S±¢. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ¥‹² {¢}¢ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ ç±ES±LÐ΢S¢èÁ¢Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ-¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU ÐkÜU¢æ¼, ²¢ïx¢ï‹Îí|¢¢§ü Ýï S¢æ¼¢ï ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ÜU¢ïÆ¢Úè ࢢ}¢H|¢¢§ü ¼‰¢¢ ¥‹²¢ïÝï S¢ï±¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ï. Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH) |¢¢|¢Ú ϢݢS¢ÜU¢æÆ¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ |¢êç}¢ÐêÁ¢Ý ϢݢS¢ÜU¢æÆ¢ }¢ï´ S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý Ð{¢Úï Ýãè´ ‰¢ï J çÁ¢S¢ÜïU ÐçÚ‡¢¢}¢ S±LÐ ²ã¢¡ ÜïU |¢QU¢ï´ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ðíç¼ ¥ÅêÅ Ÿ¢h¢ ãñ J ²ã¢¡ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú ÐçÚ±¢Ú ÜUè ÜéUH Îï±è Ï¢¢H±è }¢¢¼¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ð.|¢. ÝÅé|¢¢§ü ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï ¥}¢Î¢±¢Î |¢éÁ¢ ÜïU }¢Š² }¢ï´ ¥¢²ï ãé» |¢¢|¢Ú x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU çࢶÚè }¢æçÎÚ ÜU¢ |¢êç}¢ ÐêÁ¢Ý ±ñࢢ¶ à¢évH-3 ¼¢. 13-5-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢æÐó¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ±ÇÝx¢Ú ÜïU Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú ÐçÚ±¢Ú »±æ ¥ÝïÜU {¢}¢¢ï´ S¢ï Ð{¢Úï ãé» S¢æ¼ »±æ ãçÚ|¢QU ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J §S¢ x¢¢¡± ÜïU }¢æçÎÚ ÜUè ç±à¢ï¯¼¢ ²ã ãñ çÜU çÜUS¢è S¢ï çϢݢ }¢¢æx¢ï }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜUÚÝ¢ ãñ J Ÿ¢è ÝÅé|¢¢§ü ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï S¢æÐꇢü

ÜU¢²ü ã¢ïx¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥ÝïÜU ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï x¢²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ç±Ý¢ïÎ|¢¢§ü, ÝÚ|¢ïÚ¢}¢|¢¢§ü, }¢¢ï ¼ èÚ¢}¢|¢¢§ü ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢Á¢è Ýï S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J (Ú}¢ïà¢|¢¢§ü) çβ¢ïÎÚ }¢ï´ ±ñࢢ¶ à¢évH-2 ¼¢. 12-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ |¢êç}¢ÐêÁ¢Ý Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢}Ðꇢü ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ãæ¼ à¢¢. S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ÜU¢²ü S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J( Ú } ¢ ï à ¢ | ¢ ¢ § ü ÜU¢Ý¢Ï¢¢Ú) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢S¢¢ 143 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 143 ±¢¡ ТŢïyS¢± ±ñࢢ¶ à¢évH-6 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU¢ ç~¢çαS¢è² ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ÜïU ²Á¢}¢¢Ý }¢çãH¢ }¢æÇH ÜUï ࢇ¢x¢¢Ú±¢ ÜæUÓ¢ÝÏ¢¢, ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢è Ï¢ãÝï ‰¢è J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ó¢¢±Ç¢ ç±RU}¢|¢¢§ü ‰¢ï J Ð.|¢. Ý¢Ú¢²‡¢|¢¢§ü à¢ïÆ |¢è ©yS¢± }¢ï´ S¢ã|¢¢x¢è Ï¢Ýï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢ LÐ ‰¢è J (ÜU¢ï. Ó¢‹ÎíÐíÜU¢à¢Î¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ïÐH }¢ï´ 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ïÐH ÜU¢ 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± ±ñࢢ¶ à¢évH-7 ¼¢. 17-5-13 ÜU¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ‰¢ï J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU

Á¢êÝ-2013 • 23


¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ¥}¢Î¢±¢Î }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ï¢í. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ¥.çÝ. Ó¢¼éÚ΢S¢ Û¢±ïÚ΢S¢ S¢¢ïÝè ÜïU Ðé~¢ S¢éÚïà¢|¢¢§ü S¢¢ïÝè ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J Ï¢¢ïÐH }¢æçÎÚ }¢ï´ Ðíy²ïÜU ©yS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¼¢. 28-4-13 ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ãçÚÝæÎÝ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ “S¢yS¢æx¢ ÜïU ²é±¢Ý¢ï ÜïU ªÐÚ ¥S¢Ú” §S¢ Ý¢ÅÜU ¶ïH¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ú¢}¢ ݱ}¢è ÜïU çÎÝ H¢|¢é Ï¢ãÝ ¥}¢ë¼|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ }¢çãH¢ }¢æÇH Ýï S¢éÐïÇè ÜUè »ÜU¢æç¼ÜU |¢QU Á¢¢ÝÏ¢¢§ü ÜïU Á¢è±Ý ÐÚ ¥¢Îà¢ü ÐÚ Ý¢ÅÜU ¶ïHè ‰¢è J ÜU¢ï. ¥}¢ë¼|¢¢§ü ÐÅïH, ¥ÚGô±Î|¢¢§ü S¢ï´{¢|¢¢§ü ÐÅïH §y²¢çÎ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï S¢yS¢æx¢ Ðí±ë眢 ¥ÓÀè Ó¢H¼è ãñ J (Ðí±è‡¢|¢¢§ü ©Ð¢Š²¢²)

}¢êHè ÐíÎïࢠÜïU S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Á¢¢}¢S¢Ú (ã¢H¢Ú) Ÿ¢è ãÝé}¢¢Ý Á¢²æ¼è Á¢¢}¢S¢Ú x¢¢¡± }¢ï´ ¥¢Á¢ S¢ï 185 ±¯ü Ðê±ü x¢¢¡± ÜUè Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï S¢.x¢é. çÝ΢ïü¯¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ J çÁ¢S¢ÜUè S¢}Ðꇢü ÜëUТÎëçC ã¢H¢Ú ÎïࢠÜïU ªÐÚ Ï¢ÚS¢ Úãè ãñ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜUè Ðíç¼D¢ ÜU¢ï 185 ±¯ü Ðꇢü ã¢ï x¢²ï J çÁ¢S¢S¢ï ¼¢. 23-4-13 S¢ï ¼¢. 25-4-13 ¼ÜU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢¢}¢S¢Ú m¢Ú¢ S¢éæÎÚ ÜU‰¢¢ }¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ ÜïU çÎÝ Ð¢ï‰¢è²¢~¢¢ ÜïU S¢}¢² Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ ‰¢è ¼¢. 24-4-13 ÜU¢ï S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ¼¢. 25-4-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è S¢|¢¢Á¢Ý ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢êHè S¢ï }¢ãæ¼ S±¢}¢è ಢ}¢S¢éæÎÚ΢S¢Á¢è, ࢢ.S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼¼¢ S±¢. Ï¢¢HS±LÐ΢S¢Á¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢.x¢é.

ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è }¢¢x¢üÎà¢üÜU ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ÐÎ S¢.x¢é. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU ¼‰¢¢ Ï¢¢ãÚ x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU {‹² ã¢ï x¢²ï J (ࢢ. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢) ÝèHÜæUÆÝx¢Ú (ãH±Î) Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ÝèHÜæUÆÝx¢Ú x¢¢¡± ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± ¼¢. 27-4-13 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢.x¢é. S±¢}¢è |¢çQUãçÚ΢S¢Á¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ ÎëC¢æ¼ ÜïU S¢¢‰¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (¥çÝH|¢¢§ü Îê{ÚïçÁ¢²¢)

ç±ÎïࢠS¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢èÇÝè (¥¢ïSÅîïHè²¢) 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï S¢èÇÝè ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± 30 }¢¢Ó¢ü S¢ï 1 ¥ÐíñH ¼ÜU }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï À¢ïÅè Ðè.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J çÁ¢S¢ ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ Ÿ¢èãçÚ ±Ýç±Ó¢Ú‡¢ ÜUè ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢èãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU ¥ó¢ÜêUÅ Îà¢üÝ §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ ãé» ‰¢ï J S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ãé» ÐêÚ± ÐÅïH ¼‰¢¢ ©ÝïÜU S¢¢‰¢è ÝæÎ S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ ÚçÓ¢¼ ÜUè¼üÝ¢ï ÜU¢ï x¢¢ÜUÚ Ú¢~¢è ÜïU ÐíS¢æx¢ ÜU¢ï ©œ¢}¢ Ϣݢ çβ¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜïU Ï¢x¢H ÜUè Á¢}¢èÝ ¶ÚèÎ Hè x¢²è ãñ J çÁ¢S¢ ÜïU çH²ï ¼¢. 20-4-13 ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H Ÿ¢èãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J }¢éw² m¢Ú ÜU¢ ©Îì{¢ÅÝ |¢è çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜïU S¢}¢² ÚÁ¢ÝèÜU¢æ¼ ÜUÝé|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ Ÿ¢è ã¯ü à¢évH Ýï ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 28-4-13 ÜU¢ï Ÿ¢è ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜïU Á¢²æ¼è ¥±S¢Ú ÐÚ 108 ãÝé}¢¢Ý Ó¢¢HèS¢¢ ÜU¢ Ð¢Æ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥¢Á¢ ÜïU çÎÝ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï

Á¢êÝ-2013 • 24


}¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 69 ±ï´ Á¢‹}¢ Á¢²æ¼è ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ À¢ïÅï Ï¢ÇGï S¢|¢è ç}¢HÜUÚ ÜïUÜU ÜU¢ÅÜUÚ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÜU¢ï {¢}¢{ê}¢ S¢ï S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ ‰¢¢ J(Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH S¢èÇÝè) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ §Å¢SÜU¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï çà¢ÜU¢x¢¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ú¢}¢Ý±}¢è ¼‰¢¢ ãÝé}¢¢Ý Á¢²æ¼è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ 69 ±¢¡ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èãçÚ ÜïU 232 ±¢ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ¼‰¢¢ Ú¢}¢Ý±}¢è ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ 232 S¢ï ¥ç{ÜU ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ ÐéÁ¢¢Úè ࢢæç¼ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è |¢è Ï¢ñÆï ‰¢ï J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ç±ç{ࢢ›è ±íÁ¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUÚ¢²è ‰¢è J ãÝé}¢¢Ý Á¢²æ¼è ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ ÐêÁ¢¢-¥¢Ú¼è §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 69 ±ï´ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÐÚ ãçÚ |¢QU¢ï´ Ýï ¶êÏ¢ ©Ì¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÜïUÜU ÜU¢ÅÜUÚ }¢Ý¢²¢ ‰¢¢ J ²ã¢¡ ÜïU S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï {}¢üÜéUH ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ ç}¢H¼¢ Úã¼¢ ãñ J (±S¢æ¼ ç~¢±ïÎè, çà¢ÜU¢x¢¢ï) ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ú¢Á¢¢ïÐÓ¢¢Ú Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. ¿¢¢ÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±æ. S±¢. ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ S¢éæÎÚ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÐÚ Ó¢ñ~¢ à¢évH-9 ÜU¢ï ÐêÁ¢¢ ÜïU çÝç}¢¼ Ï¢ãÝ¢ï m¢Ú¢ Á¢²H¢~¢¢ ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢§ü J |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢}¢ÿ¢ ÜUè¼üÝ |¢Á¢Ý ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J |¢x¢±¢Ý ÜïU ªÐÚ ÜïUS¢ÚÁ¢H ÜU¢ çÀÅÜU¢± çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Çè.ÜïU. S±¢}¢è Ýï ±ïÎ }¢æ~¢ ÜU¢ Ð¢Æ ÜUÚÜïU ÐécТæÁ¢çH ¥Ðü‡¢ ÜUÚ±¢²è ‰¢è J ΢ïÐãÚ 12 Ï¢Á¢ï Á¢‹}¢¢ïyS¢± ÜUè ¥¢Ú¼è {ê}¢{¢}¢ S¢ï ÜUè x¢²è ‰¢è J ãçÚ|¢QU Îà¢üÝ ÜUÚÜïU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ Úãï ‰¢ï J (ࢢ.S±¢. ¿¢¢ÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÚS¢èÐÝè }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÚS¢èÐÝè }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é.

¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï S±¢. ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è »±æ S±¢. {}¢üçÜUࢢïÚ΢S¢Á¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ Ó¢ñ~¢ à¢évH-9 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÜïU çÝç}¢œ¢ ÜU‰¢¢-ÜUè¼üÝ, {éÝ, |¢Á¢Ý §y²¢çÎ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU {‹² ã¢ï x¢²ï ‰¢ï J (ࢢ.S±¢. {}¢üçÜUࢢïÚ΢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ‹²éÁ¢S¢èü ç±ã¢ïÜUÝ }¢ï´ Ú¢}¢Ý±}¢è Ÿ¢èãçÚ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ç±ã¢ïÜUÝ}¢æçÎÚ }¢ï´ Ó¢ñ~¢ à¢évH-9 ÜU¢ï S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ }¢ãæ¼ S±¢. çS¢hïEÚ΢S¢Á¢è, }¢ãæ¼ S±¢}¢è Í¢Ýಢ}¢Î¢S¢Á¢è, }¢ãæ ¼ S±¢}¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ }¢ãæ ¼ ࢢ. {}¢üçÜUࢢïÚ΢S¢Á¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ |¢Á¢Ý {éÝ-ÜUè¼üÝ §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²ï x¢²ï ‰¢ï J S¢æ¼¢ï Ýï S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èãçÚ ÜUè HèH¢ ÜU¢ x¢é‡¢x¢¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ÜUè ¥¢Ú¼è ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU S¢|¢è {‹² ã¢ï x¢²ï ‰¢ï J (Ðí±è‡¢|¢¢§ü ࢢã) Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ 69 ±¢¡ Ðíx¢¢ÅK¢ïyS¢± Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ 69 ±¢¡ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± ²ã¢¡ ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Úç±±¢Ú ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H Ðê. çÏ¢‹ÎéÚ¢Á¢¢, Ÿ¢è S¢é±í¼ÜéU}¢¢Ú ¼‰¢¢ Ÿ¢è S¢¢ñ}²ÜéU}¢¢Ú ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Í¢Ýಢ}¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ ¿¢¢ÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï |¢Á¢Ý-|¢çQU, {éÝ-ÜUè¼üÝ §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¿¢¢Ý S±¢}¢èÝï {}¢üÜéUH ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ x¢é‡¢x¢¢Ý ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU Á¢è±Ý ÜU±Ý ÐÚ S¢éæÎÚ ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢±üÐ퉢}¢ Ðê. çÏ¢‹ÎéÚ¢Á¢¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢è S¢é±í¼ÜéU}¢¢Ú »±æ Ÿ¢è S¢¢ñ}²ÜéU}¢¢ÚÝï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¼S¢±èÚ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ÜUÚÜïU ÐécÐã¢Ú ¥Ðü‡¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ ÜïUÜU ÜU¢ÅÜUÚ {}¢ü±æà¢è ÜUè Á¢² Á¢²ÜU¢Ú ÜïU Ï¢¢Î |¢¢ïÁ¢ÝÐíS¢¢Î HïÜUÚ S¢|¢è ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (ࢢ. ¿¢¢ÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è)

Á¢êÝ-2013 • 25


S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï Á¢¢ÝÜU¢Úè ãï¼é S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï S¢êçÓ¢¼ çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ çÜU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ ¥}¢Î¢±¢Î (ã±ïHè) }¢ï´ ÚãÝï±¢Hè S¢¢æ.²¢ï. çà¢ËТϢ¢ ¼‰¢¢ à¢è¼H Ï¢¢ ²ï ÎïÝ¢ï Ï¢ãÝï S¢æÐí΢² ÜUè Ð퇢¢çHÜU¢ ÜU¢ ©Ìæ{Ý ÜUÚÜïU S²æ Ó¢Hè x¢²è ãñ, §S¢çH²ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÎïࢠÜïU çࢶÚè }¢æçÎÚ ¼‰¢¢ ãçÚ}¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢Ÿ¢² Ýãè´ ÎïÝ¢ ãñ J §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè S¢|¢è ÜU¢ï Á¢¢ÝÜU¢Úè ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J - ¥¢¿¢¢ S¢ï S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï Á¢¢ÝÜU¢Úè ãï¼é S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï S¢êçÓ¢¼ çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ çÜU »S¢.»S¢. S±¢}¢è ÜïU LÐ }¢ï´ ÐíçS¢h S±¢}¢è S¢y²S±LÐ΢S¢Á¢è x¢éL S±¢. Ðíï}¢S±LÐ΢S¢Á¢è S¢æÐí΢² ÜïU çݲ}¢ ¼‰¢¢ çS¢h¢æ¼ ÜïU ç±Lh ¥¢Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï }¢Ý ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Ðí±ë眢 ÜUÚ¼ï ‰¢ï §S¢çH²ï y²¢x¢è ÜïU ¥ÝéLÐ ±¼üÝ Ý ÜUÚÝï ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ©‹ãï´ ç±}¢é¶ ÜUÚ çβ¢ x¢²¢ ãñ J çÁ¢S¢S¢ï ©‹ãï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÎïࢠÜïU çࢶÚè }¢æçÎÚ ²¢ ãçÚ}¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢Ÿ¢² Ý çβ¢ Á¢¢² J §S¢ ±¢¼ ÜUè S¢|¢è ÜU¢ï Á¢¢ÝÜU¢Úè ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J - ¥¢¿¢¢ S¢ï ¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…çH ¥}¢Î¢±¢Î : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU ¥æx¢íïÁ¢è ¥æÜU ÜU¢ Åî¢æS¢Hïà¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï Ÿ¢è ¥¢çࢯ|¢¢§ü Ú¢±H ÜïU çм¢Á¢è Ÿ¢è Ú}¢ïà¢Ó¢æÎí Ú¢±H ¼¢. 12-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ : Ð.|¢. ¥æÏ¢¢H¢H|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 1-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J S¢é¶ÎÚ : Ð.|¢. }¢êHè Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢¢Îè ÜïU çÝD¢±¢Ý Ÿ¢è Æ¢ÜUÚS¢è|¢¢§ü x¢Çïà¢è²¢ ¼¢. 29-4-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Ý¢æ΢ïH : Ð.|¢. ÐÅïH ÜU¢Hè΢S¢|¢¢§ü Ç¢s¢|¢¢§ü ¼¢. 26-4-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J ÜUH¢ïH : Ð.|¢. ÐÅïH Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ÜUè }¢¢¼¢Á¢è ÐÅïH Ó¢æÓ¢HÏ¢ãÝ (©}¢í 95 ±¯ü) ¼¢. 25-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J ÎïH±¢Ç¢ : Ð.|¢. S¢¢ÜUHÓ¢æÎ ÜU¢Hè΢S¢ ÜïU Ðé~¢ Ÿ¢è {}¢¢Zx¢|¢¢§ü ¼¢. 1-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J S¢¢Ð¢±¢Ç¢ : Ð.|¢. Ç¢ò. ãçÚÜëUc‡¢|¢¢§ü x¢¢ïÜéUH|¢¢§ü ÐÅïH ÜUè }¢¢¼¢Á¢è Á¢}¢Ý¢Ï¢ãÝ x¢¢ïÜéUH|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 22-5-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢èS±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

Á¢êÝ-2013 • 26


Hin june 13  

Narnarayandev,kalupur,Ahmedabad