Page 1

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆS‰¢¢Ý }¢é¶Ð~¢ ±¯ü - 6 • ¥æÜU : 70 ÈUÚ±Úè-2016 „æSƒ¢ÐÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ï…ï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éç…²}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î. ÈU¢ïÝ : 27499597 • ÈU¢ïv„ : 27419597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597 www.swaminarayanmuseum.com

ÎêÚ Š±çÝ 22133835 (}¢æçÎÚ) 27478070 (S±¢. Ï¢¢x¢) ÈUïv„ : 079-27452145 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ïα ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢ „ï ¼æ~¢èŸ¢è „.x¢é. ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ð~¢ ò±ã¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢ç„ÜU ÜU¢²¢üH² Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380 001. ÎêÚ Š±çÝ 22132170, 22136818. ÈU¢ïv„ : 22176992

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

02

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ03 03. Ÿ¢èÜëUc‡¢Ýï ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ Ϣݱ¢§ü

4

04. }¢çã}¢¢ ²éQU }¢êHè{¢}¢ }¢ï´ }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢

6

05. v²¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï S¢y²LÐ }¢ï´ ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝ¢ ãñ

8

06. Á¢ñS¢è ãñ ±ñS¢è Ï¢¢¼

9

07. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

10

08. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

12

09. |¢çQU „é{¢

14

10. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

17

www.swaminarayan.info

мï}¢ïæ ÐçÚ±¼üÝ ÜUï çH²ï E-mail : manishnvora@yahoo.co.in

}¢ê˲ - Ðíç¼ ±¯ü 50-00 • ±æà¢Ð¢ÚæÐçÚÜU Îïࢠ}¢ïæ 501-00 • ç±Îïࢠ10,000-00 • Ðíç¼ ÜU¢ïÐè 5-00


§S¢ ±¯ü Æ‹Éè ¥ÓÀè ÐÇè J «¼é ÜïU Ó¢RU¢ÝéS¢¢Ú (RU}¢¢ÝéS¢¢Ú) «¼é ÜU¢ Ðí|¢¢± Úãï ¼¢ï ¥ÓÀ¢ ã¢ï¼¢ ãñ, ¼|¢è Á¢x¢¼ ÜïU Ðí¢‡¢è }¢¢~¢ ÜU¢ï S¢é¶ ç}¢H¼¢ ãñ J S¢}¢x¢í S¢ëçC ÜU¢ Á¢è±Ý S¢¢ÝéÜéUH ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ã}¢ S¢|¢è ÐÚ ¶êÏ¢ ÜëUТ ÜUè ãñ J ã}¢ S¢|¢è ÜïU çH²ï S¢Ï¢ ÜéUÀ ¥ÝéÜêUH ÜUÚ çβï ãñ J ²çÎ ã}¢ ©ÝÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ ¥¢¿¢¢y}¢ÜU Éæx¢ S¢ï ÜUÚï´ ¼¢ï S¢Ï¢ÜéUÀ ãS¼¢}¢HÜU±¼ì ã¢ï Á¢¢² J §S¢ 籯² ÐÚ Ð.Ðê., Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ±¢Úæ±¢Ú ÜUã¼ï ãñ çÜU Îé:¶ ÜU¢ï ã}¢ S±²æ ¥¢}¢æ~¢‡¢ Îï¼ï ãñ´ J ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ Ý ÜUÚÝ¢ |¢è Îé:¶ ãñ J §S¢çH²ï ç±à¢ï¯ LÐ S¢ï ¥¢¿¢¢Ð¢HÝ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï S¢Ó¢ïC ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢±¢ü±¼¢Úè Ÿ¢èãçÚÝï S¢æÐí΢² }¢ï´ S¢±ü Ð퉢}¢ Ÿ¢èÝx¢Ú ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ S¢.x¢é. ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢è S¢ï ¼èÝ çࢶڱ¢H¢ ¥çm¼è² Ï¢ïÝ}¢êÝ }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜUÚ¢ÜUÚ S±²æ ¥ÐÝè Ï¢¢æã¢ï }¢ï´ |¢ÜUÚ S±S±LÐ ÐÚ}¢ÜëUТHé ÐÚ}¢¢y}¢¢ |¢Ú¼ ¶æÇ ÜïU Ú¢Á¢¢ç{Ú¢Á¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè Ðíç¼D¢ ÜUÚÜïU S¢}¢x¢í ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ }¢¢x¢ü ¶¢ïH çβ¢ J »ïS¢¢ }¢ã¢Ðí¼¢Ðè Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢±-}¢ã¢ïyS¢± ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 ÜU¢ï S¢æÐí΢² ÜïU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ ±ïÎ ç±ç{S¢ï S¢æÐó¢ ã¢ïx¢¢ J Îïࢠç±ÎïࢠÜïU S¢|¢è |¢QU¢ï´ ÜU¢ï »ïS¢¢ ¥H¢ñçÜUÜU Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ HïÝï ÜïU çH²ï S¢¢ÎÚ ¥ÝéÚ¢ï{ ãñ J ¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

ÈUÚ±Úè-2013 • 02


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ (Á¢Ý±Úè-2013)

3.

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢êHè Тڢ²‡¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 5. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢S¢¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J S¢¢²æÜU¢H - Ú¢}¢ÐÚ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 6. Ú¢}¢ÐÚ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 7. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ ¼‰¢¢ }¢ã¢Îï±Ýx¢Ú (¥}¢Î¢±¢Î) ࢢÜU¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 10. S¢ï 31. Á¢Ý±Úè ¼ÜU S¢èÇÝè ¼‰¢¢ Љ¢ü (¥¢ïSÅîïçH²¢) Ýê¼Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (}¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ ±ã¢¡ S¢ï ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜïU çH²ï {}¢ü Ðí±¢S¢ ãï¼é Ð΢Ðü‡¢)

Ð.Ðê. |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü 108 Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ (Á¢Ý±Úè-2013) 11. S¢ï 30 Á¢Ý±Úè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢èÇÝè ¼‰¢¢ Љ¢ü (¥¢ïSÅîïçH²¢) }¢ê<¼ Ðí ç ¼D¢ Ðí S ¢æ x ¢ ÐÚ ¼‰¢¢ }¢ï H Ï¢¢ï Ý ü (¥¢ïSÅîïçH²¢) }¢æçÎÚ ÜïU Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ ±ã¢¡ S¢ï ¥¢ïÜUHï‹Ç (‹²éÛ¢èHï‹Ç) Ð΢Ðü‡¢ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 03


Ÿ¢èÜëUc‡¢Ýï ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ Ϣݱ¢§ü - S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢)

¥ÐÝï S¢}Ðí΢² }¢ï´ ç±E ÜU¢ S¢±ü Ð퉢}¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ }¢ï´ çÝ<}¢¼ ã饢 J çÁ¢S¢ }¢ï´ ¥Ýæ¼ÜU¢ïçÅ ÜïU Ï¢ír¢¢æÇ¢ç{Ðç¼ Ú¢Á¢¢ç{Ú¢Á¢ ÐÚÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ |¢x¢±¢Ý ¼ÐS±è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ã¢Ðí|¢é ÜUè Ðíç¼D¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢±¢Ý Ýï ¥ÐÝï Ï¢¢æã¢ï }¢ï´ |¢ÚÜUÚ ÜUè ‰¢è J çÁ¢S¢ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú ÐêÚï Îïࢠ}¢ï´ ãé§ü ‰¢è J Ÿ¢è ÝÚ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ²éx¢H x¢¢‰¢¢ ¥H¢ñçÜUÜU ãñ J Á¢¢ï ÜU¢ï§ü §S¢ S±LÐ ÜU¢ }¢ÝÝ, çÓ¢‹¼Ý, Ÿ¢±‡¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ÜïU Á¢‹}¢Á¢‹}¢¢‹¼Ú ÜïU ТР{¢ï ©Æ¼ï ãñ J ¥æx¢íïÁ¢ x¢±ÝüÚ S¢Ú ÇÝH¢ïÐ ÜïU Ð釲 Ðí²¢S¢ S¢ï Ú¢Ýè ç±vÅ¢ïçÚ²¢ Ýï “²¢±ÓÓ¢‹Îí çα¢ÜUÚ¢ñ” вü‹¼ Á¢}¢èÝ çH¶ÜUÚ |¢ï´Å ÜUÚ çβ¢ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î Ÿ¢èãçÚÝï çà¢ËÐࢢ› ÜïU ÐæçǼ Á²¢ïç¼{üÚ Ðê±¢üŸ¢}¢ }¢ï´ |¢Ú¼ÐéÚ Ú¢Á¢ S‰¢¢Ý ÜïU S¢Îìx¢éL S±¢}¢è ÜU¢ï }¢æçÎÚ Ï¢Ý¢Ýï ÜU¢ S¢}Ðꇢü ÜU¢²ü|¢¢Ú S¢¢ñ´Ð çβ¢ J }¢¢~¢ Î¢ï ±¯ü ÜïU S±ËÐ S¢}¢² }¢ï´ }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜU¢²ü Ðꇢü ã¢ï x¢²¢ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢èÝï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ТS¢ }¢ê<¼²¢ï ÜïU çÝ}¢¢ü‡¢ ãï¼é S¢‹Îïࢠ|¢ï´Á¢ çβ¢ J ©S¢ S¢}¢² Ÿ¢èãçÚÝï à¢éh¿¢¢Ý¢ÝæÎ S±¢}¢è, ÝëôS¢ã¢ÝæÎ S±¢}¢è ¼‰¢¢ S¢é¶¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ï }¢ê<¼ ÜïU 籯² }¢ï´ Á¢¢ÝÜU¢Úè ÎïÜUÚ Çéæx¢ÚÐéÚ ÜïU çH²ï |¢ï´Á¢ çβ¢ J ±ã¢¡ ÐÚ ÜéUÀ çÎÝ¢ï´ }¢ï´ ãè Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ÜïU çS¢±¢² }¢ê<¼²¢ï ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ã¢ï¼ï ãè ªæÅ ÐÚ Hα¢ÜUÚ ¥}¢Î¢±¢Î ÜïU çH²ï Ðíï篼 ÜUÚ±¢ çβ¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LÐ ÜU¢ çà¢ËÐè §S¢S¢ï Ðê±ü ÜU|¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ï Ýãè Ϣݢ²¢ ‰¢¢, §S¢çH²ï çm{¢ }¢ï´ çÏ¢H}Ï¢ ã¢ï Ú㢠‰¢¢ J S¢æ¼ Á¢ËÎè ÜU¢}¢ Ðꇢü ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ©HãÝ¢ Îï ¥¢¼ï ‰¢ï J ÐÚæ¼é ç±H}Ï¢ ¼¢ï ã¢ï ãè Ú㢠‰¢¢ J §¼Ýï }¢ï´ ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢èÝï Ð~¢ çH¶ÜUÚ |¢ï´Á¢¢ çÜU ¥Ï¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ ÜU¢}¢ Ðꇢü ã¢ï x¢²¢ ãñ J Ÿ¢èãçÚ ‰¢¢ïÇï S¢}¢² }¢ï´ ±ã¢¡

¥¢²ï´x¢ï J 1878 ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 ÜU¢ï Ðíç¼D¢ ÜUÚÝï ÜUè Ðç~¢ÜU¢ x¢¢¡± x¢¢¡± }¢ï´ Ðíï篼 ÜUÚ Îè x¢²è J }¢éw² S±LÐ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ ¥¢Á¢¼ÜU Ýãè´ ¥¢§ü J ã}¢ï Ï¢ãé¼ çÓ¢‹¼¢ ã¢ï Úãè ãñ J çÁ¢S¢ ÜUèS¢è ¼Úã }¢¢Í¢ ÜëUc‡¢ ¥}¢¢±S²¢ ¼ÜU ¥¢Á¢¢² ¼|¢è §ÁÁ¢¼ Ï¢Ó¢ïx¢è, ¥‹²‰¢¢ S¢æÐí΢² ÜU¢ Ð퉢}¢ }¢æçÎÚ }¢éw² }¢æçÎÚ ÜïU ¥|¢¢± }¢ï´ Ðíç¼çD¼ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜUïx¢¢, ç±Ú¢ïç{²¢ï´ ÜïU çH²ï ôÝ΢ ÜU¢ ¥±S¢Ú ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè Ç¢æÅ S¢éÝÝè ÐÇïx¢è J Ð~¢ ÐÉÜUÚ ¼èÝ¢ï S¢æ¼ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè Ðí¢‰¢üÝ¢ ÜUÚÝï Hx¢ï çÜU ãï Ðí|¢é ! ²ã ¥Ï¢ çà¢ËÐè ÜïU 㢉¢ ÜUè Ï¢¢¼ Ýãè´ ãñ J ¥¢Ð ÜëUТ ÜUÚ ÎèçÁ¢²ï, }¢ê<¼²¢¡ Á¢ËÎè ¼ñ²¢Ú ã¢ï Á¢¢æ² J ©S¢è Ú¢ç~¢ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï Îà¢üÝ ÎïÜUÚ ÜU㢠çÜU Ðê±ü çÎࢢ }¢ï´ ¥}¢éÜU ±ëÿ¢ ÜïU ÝèÓ¢ï }¢ê<¼ ÜU¢ï Á¢}¢èÝ }¢ï´ x¢¢ÇGÜUÚ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ, ¥¢ÐH¢ïx¢ ±ã¢¡ Á¢¢æ²ï, ©S¢ï çÝÜUH±¢ÜUÚ |¢ï´Á¢ï J S¢éÏ¢ã ã¢ï¼ï ãè S¢æ¼ Ðí|¢é ÜïU Ï¢¼¢²ï S‰¢¢Ý ÐÚ Á¢¢¼ï ãñ´ ±ã¢¡ çÁ¢S¢ ¶ï¼ }¢ï´ }¢ê<¼²¢¡ ‰¢è ±ã ¶ï¼ çà¢ËÐè ÜU¢ ‰¢¢ J ¥ç¼ }¢Ý¢ïãÚ S¢éæÎÚ à²¢}¢±‡¢ü ÜUè Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LÐ ÜU¢ï Á¢}¢èÝ ÜïU |¢è¼Ú S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢H¢ x¢²¢ J S¢æ¼ ª¡Å x¢¢ÇGè }¢ï´ Ú¶ÜUÚ Ðí¢¼: ÐãéæÓ¢Ýï ÜUï Ðí²¢S¢ }¢ï´ ‰¢ï J HïçÜUÝ 180 çÜU.}¢è. »ÜU Ú¢ç~¢ }¢ï´ S¢}|¢± Ýãè´ ‰¢¢ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 04


HïçÜUÝ Ðí|¢é ÜUè HèH¢ çÎò Îï±H¢ïÜU }¢ï´ S¢ï ª¡Å±¢Hï »ÜUÚ¢ç~¢ }¢ï´ }¢æçÎÚ ÜU¢ ÎÚ±¢Á¢¢ ¶éHï ©S¢S¢ï ÐãHï ÐãéæÓ¢¢ çβï J §{Ú ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ï Ú¢¼-çÎÝ çÝÎí¢ Ýãè´ ¥¢¼è ‰¢è J Ú¢ç~¢ }¢ï´ ª¡Å ÐÚ }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ S±¢}¢è ÜUè ¼ÐS²¢ S¢ÈUH ã¢ï x¢²è J Ï¢ÇGè S¢Á¢x¢¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï ÝèÓ¢ï ©¼¢Ú¢ x¢²¢ J ª¡Å±¢Hï ÜU¢ï }¢Á¢ÎêÚè ÎïÝï Hx¢ï ¼¢ï ±ã Ýãè´ çH²¢ J ©S¢Ýï ÜU㢠çÜU ã}¢¢Úï }¢¢çHÜU Ýï |¢¢ÇG¢ HïÝï ÜïU çH²ï }¢Ý¢ çÜU²¢ ãñ J ‰¢¢ïÇè ÎïÚ }¢ï´ ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï Ï¢¢ãÚ Á¢¢¼ï ãè ª¡Å ¼‰¢¢ ª¡Å±¢H¢ ¥Îëಠã¢ï x¢²¢ J Ðí¢¼: Ÿ¢èãçÚ }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï Îï¶Ýï ÜïU çH²ï Ð{¢Úï ¼Ï¢ ¶éÏ¢ ÐíS¢ó¢ ãé²ï J }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ÜUãÝï Hx¢ï çÜU ²ï }¢ê<¼²¢¡ |¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ±¢¼ ÜUÚï´ »ïS¢è ãñ ã}¢ ÜïU±H |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU 籯² }¢ï´ çH¶Ý¢ Ó¢¢ã¼ï ãñ´ J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï S¢æ¼¢ï ÜU¢ï S±ŒÝ }¢ï´ Á¢¢ï ÜU㢠‰¢¢ ±ã Á¢¢ÝÝï ²¢ïx² ãñ J ¥}¢Î¢±¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ÜU‰¢¢ §S¢ ¼Úã ãñ »ÜUÏ¢¢Ú |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ Ï¢çÎíÜU¢Ÿ¢}¢ Ð{¢Úï J ÜUçÆÝ ¼ÐS²¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ï Îï¶ï J |¢Ú¼ ¶æÇ ÜïU |¢QU¢ï´ ÜïU S¢é¶ »±æ ÜU˲¢‡¢ ÜïU çH²ï ¼Ð ÜUÚÝï ±¢Hï ΢ïÝ¢ï S±LÐ¢ï´ ÜUè ÐêÁ¢¢ çÜU²ï J ©S¢ S¢}¢² ±ï S¢æÜUËÐ çÜU²ï çÜU |¢Ú¼ ¶æÇ }¢ï´ |¢Ã² }¢æçÎÚ Ï¢Ý¢ÜUÚ ©S¢}¢ï´ §Ý ΢ïÝ¢ï çÎò S±LТïæ ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ ÜUÚÝ¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ m¢çÚÜU¢ ¥¢²ï J ¥ÐÝè Îï¶Úï¶ }¢ï´ Ï¢çÎíÜU¢Ÿ¢}¢ }¢ï´ ¼Ð ÜUÚÝï ±¢Hè ±ñS¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ÜUè ಢ}¢ ±‡¢ü ÜUè }¢ê<¼ çà¢ËÐè ÜïU ТS¢ Ϣݱ¢²ï J |¢x¢±¢ÝŸ¢è ÜëUc‡¢ ÜU¢ ¥±¼¢Ú ÜU¢H Ú¢ÿ¢S¢¢ï ÜïU Ï¢{}¢ï´ ¼‰¢¢ ¥{}¢ü ÜïU ݢࢠ}¢ï´ Ï¢è¼ x¢²¢ J }¢æçÎÚ Ï¢Ý¢Ýï ÜU¢ S¢}¢² Ýãè´ ç}¢H¢ J §S¢çH²ï |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜïU S±LÐ }¢ï´ ã¢ïÜUÚ Çéx¢æÚÐéÚ }¢ï´ Á¢}¢èÝ ÜïU |¢è¼Ú x¢¢ÇGè ãé§ü ©Ý }¢ê<¼²¢ï´ ÜïU ÚãS² ÜU¢ï Á¢¢Ý¼ï ‰¢ï J Á¢¢ï çà¢ËÐè ÜU¢}¢ çÜU²ï ‰¢ï ©‹ãè´ ÜUï ¶ï¼ }¢ï´ Á¢}¢èÝ ÜïU |¢è¼Ú x¢¢ÇGè ãé§ü }¢ê<¼²¢ïæ ÜUè Îï¶ |¢¢H ÜUÚÝï ÜU¢ ÜU¢²ü|¢¢Ú S¢¢ñ´Ð¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢}¢² Ï¢è¼ x¢²¢ ‰¢¢ çÈUÚ |¢è 5000 ТӢæ ãÁ¢¢Ú ±¯ü ÜïU Ï¢¢Î |¢è ±ï

}¢ê<¼²¢æ Á¢ñS¢è ÜUè ¼ñS¢è ‰¢è J ©ÝÜïU Ú¶Ú¶¢± ÜU¢ Š²¢Ý Ú¶¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ï S±²æ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ýï ¥ÐÝï ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ Ϣݱ¢§ü ‰¢è, çÁ¢S¢ï S±²æ |¢x¢±¢Ý ¥ÐÝè Ï¢¢æã¢ï }¢ï´ |¢ÚÜUÚ Ðíç¼çD¼ çÜU²ï ã¢ï »ïS¢è }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ ±‡¢üÝ Ï¢ÇG¢ çÎò ãñ, ¥H¢ñçÜUÜU ãñ J çÁ¢Ý }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚÝï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ ±ï }¢ê<¼²¢ ¥¢Á¢ |¢è ²‰¢¢ S‰¢¢Ý ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãñ J }¢¢~¢ ±ï }¢ê<¼²¢æ ¥}¢Î¢±¢Î ÜU¢HéÐéÚ }¢ï´ ãè ãñ ¥‹²~¢ ÜUãè´ Ýãè´ J }¢ê<¼²¢ï´ ÜUè Ðíç¼D¢ ÜUÚÜïU Ó¢¢ñ¶Å ÐÚ Ï¢ñÆÜUÚ ¥Ýæ¼ ÜU¢ïçŠϢír¢¢æÇ ÜïU ¥ç{Ðç¼ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï ÜU㢠çÜU ã}¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼²¢ï´ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ã¢ïÜUÚ |¢QU¢ï´ ÜïU }¢Ý¢ïÚ‰¢ ÜU¢ï ÐêÚ¢æ ÜUÚï´x¢ï J ã}¢ }¢ï´ ¼‰¢¢ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¥‹¼Ú Ýãè´ ãñ J Á¢¢ï |¢ïÎ }¢¢Ýæx¢ï ±ï x¢éL Îí¢ïãè ¼¼¢ ±Ó¢ÝÎí¢ïãè ÜUãï Á¢¢²ï´x¢ï J ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ¥}¢Î¢±¢Î : 6-7, Á¢ï¼HÐéÚ : 5, x¢.Ðí. 4874, S¢¢Úæx¢ÐéÚ : 16, §Ý ÐíÜUÚ‡¢¢ï´ S¢ï Ðí}¢¢ç‡¢¼ ã饢 ãñ J §S¢èçH²ï ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÜïU Ï¢¢Î |¢è |¢éÁ¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè Ðíç¼D¢ çÜU²ï, HïçÜUÝ ¥‹²~¢ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè Ðíç¼D¢ ÜUãèæ Ýãè´ ç}¢H¼è Á¢¢ï |¢è S±LÐ ãñ ±ï |¢x¢±¢Ý ÜïU ãè ãñ J Ý¢}¢ |¢ïÎ }¢¢~¢ ãñ´ J Á¢êÝ¢x¢É }¢ï´ Ú‡¢À¢ïÇÚ¢² - ç~¢ÜU}¢Ú¢² Ý¢}¢ ÜUÚ‡¢ çÜU²ï J HïçÜUÝ ±ï |¢è |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ãè ãñ J ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± |¢x¢±¢ÝÜUè }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ ¥ÝéÜUÚ‡¢ ¥¢Á¢ ¼ÜU ÜU¢ï§ü Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¢ J |¢ç±c² }¢ï´ |¢è ÜU¢ï§ü ÜUÚ Ýãè´ S¢ÜïUx¢¢ J ²ã |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ m¢Ú¢ ÐíÎœ¢ S±LÐ ãñ J çÜU¼Ý¢ S¢éæÎÚ }¢Ý¢ïãÚ, ݲÝÚ}², çÎò, ¥H¢ñçÜUÜU, }¢Ý}¢¢ïãÜU ࢢ‹¼, {ñ²ü±¢Ý, Ðíx¢Å Ðꇢü ÐéL¯¢ïœ¢}¢ ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜïU ¥ç{Ðç¼, ¼ÐS±è S±LÐ, {}¢ü-}¢ê<¼Ý‹ÎÝ, Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± |¢x¢±¢Ý ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãñ J çÁ¢‹ãï §Ý S±LÐ¢ï´ ÜUè Ðí¼èç¼ ã¢ï ©ÝÜïU |¢¢x² ÜUè ÜU¢ï§ü S¢è}¢¢ Ýãè´ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢ï´ Hïà¢}¢¢~¢ |¢ïÎ Ýãè´ ãñ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ²ã |¢ïÎ çζ¢§ü Îïx¢¢ ©S¢ÜïU Îé|¢¢üx² ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¥‹¼ Ýãè´ J v²¢ï´çÜU {}¢üS¢é¼ ÜU¢ ±Ó¢Ý ãè {}¢ü ãñ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 05


S¢.x¢é. Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è m¢Ú¢ çÝ<}¢¼ }¢çã}¢¢ ²éQU }¢êHè{¢}¢ }¢ï´ }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ - S¢.x¢é. S±¢. ಢ}¢S¢é‹ÎÚ΢S¢Á¢è (}¢ã漟¢è }¢êHè)

Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU çÐí² S¢¶¢ S¢.x¢é. Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è çÁ¢‹ã¢ï´Ýï |¢Ã² }¢æçÎÚ ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ©S¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ }¢ã¢Ðí¼¢Ðè Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï 㢉¢¢ï´ Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ ‰¢¢ J »ïS¢ï }¢êHè {¢}¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜïU Ðí¢æx¢‡¢ }¢ï´ }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ }¢ãæ¼ S±¢}¢è S¢.x¢é. ಢ}¢S¢é‹ÎÚ΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ð.|¢. Ÿ¢è Ú}¢ïS¢|¢¢§ü Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü ¶ï¼¢‡¢è ÐçÚ±¢Ú ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ S¢#¢ã ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ 14 S¢æç㼢ТÆ, ¥ó¢ÜêUÅ Îà¢üÝ, Ú¢ç~¢² ÜU¢²üRU}¢, ò¢w²¢Ý }¢¢H¢, §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ |¢è ¼¢. 31-12-12 S¢ï ¼¢. 6-1-13 ¼ÜU ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ãé» ‰¢ï J Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ÜUè Т貢~¢¢ {ê}¢{¢}¢ S¢ï çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J S¢¢¼ çÎÝ ¼ÜU ÜU‰¢¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý-ÐíS¢¢Î ÜUè ò±S‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ÜU‰¢¢Ÿ¢±‡¢ ÜïU Ï¢¢Î Ú¢ç~¢ }¢ï´ S¢¢æSÜëUç¼ÜU ÜU¢²üRU}¢ |¢è ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ã¢ï¼ï ‰¢ï J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ¼èS¢Úï çÎÝ ¼¢. 21-13 ÜU¢ï Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ S¢|¢è ¶ï¼¢‡¢è ÐçÚ±¢Ú ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ ÜU¢ S¢é¶ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J Ú¢~¢è ÜïU |¢Á¢Ý S¢‹Š²¢ÐÚ ±¢æÜU¢ÝïÚ ÜïU Š²¢Ýè }¢æÇH ÜïU |¢QUÏ¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜïU ÜUè¼üÝ ÜUè {¢Ú¢ ±ã¢ Îè ‰¢è J ¼¢. 3-1-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: S¢~¢ }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ ÜïU ¥‹¼x¢ü¼ Ÿ¢èÜëUc‡¢ Á¢‹}¢¢ïyS¢± 㯢ïüÌ¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ¥¢Á¢ S¢ï 190 ±¯ü Ðê±ü §S¢è

}¢ê<¼ ÜïU S¢¢}¢Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± çÜU²¢ ‰¢¢ J Á¢ã¢¡ ÐÚ ¥¢Á¢ ÜïU çÎÝ |¢è ࢢÜU¢ïyS¢± çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ࢢx¢ Ϣ͢¢ÚÝï ÜU¢ ÜU¢²ü Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ . §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ 10 ãÁ¢¢Ú çÁ¢¼Ýï |¢QU H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï Ú¢{¢ÜëU¯‡¢Îï± ÜUè çÝD¢ Îëɼ¢ S¢ï ÜUÚÝï ÜUè S¢H¢ã Îè ‰¢è J ¥¢x¢¢}¢è x¢éL Ðê<‡¢}¢¢ }¢êHè }¢ï´ |¢Ã²¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢§ü Á¢¢²ïx¢è J ¥‹¼ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU S¢éÐé~¢ çÜUà¢Ý ÜUè Ï¢‰¢üÇï |¢è Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ú¢ç~¢ ÜïU S¢|¢è ÜU¢²üRU}¢ ÜUH¢ÜU¢Ú ÐêÚ±|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ }¢²æÜU }¢¢ïÎè ÜïU m¢Ú¢ S¢}‹ÐÝ ã饢 ‰¢¢ J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ТæÓ¢±ï çÎÝ ¼¢. 4-1-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: S¢~¢ }¢ï´ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ²¿¢ ÜU¢ Ðí¢Ú}|¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ²¿¢ ÜU¢ H¢|¢ |¢è ¶ï¼¢‡¢è ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ç}¢H¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU ç±|¢¢x¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU ¥¢}¢æ~¢‡¢ ÐÚ Ðíy²ïÜU S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï 100 çÁ¢¼Ýè S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝï´ S¢¢¼ çÎÝ ¼ÜU ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢è J §S¢ ¼Úã ΢ïÝ¢ï S¢}¢² S¢é‹ÎÚ ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ Ú¢ç~¢ }¢ï´ |¢Ã² S¢yS¢æx¢ Ç¢²Ú¢ ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ ã¢ï¼¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ÀÆï çÎÝ 5-1-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU Ðíï}¢ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ S¢|¢è ÜU¢ï S¢é±¢çS¢Ýè |¢¢|¢è ÜïU ÜæUx¢Ý ÜU¢ Îà¢üÝ ã饢 ‰¢¢ J ²ã ÐíS¢æx¢ S¢|¢è ÜïU çH²ï ¥ç±S}¢Ú‡¢è² ãñ J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè Ï¢ÇGè Ï¢ãÝ ¼‰¢¢ ΢ïÝ¢ï |¢¢æÁ¢è |¢è ©S¢ ÜæUx¢Ý ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUè ‰¢è J S¢|¢¢ ÜïU ÎêS¢Úï S¢~¢ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï, ©S¢ S¢}¢² }¢¢æDZڢ² }¢æçÎÚ S¢ï ࢢï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J çÁ¢S¢}¢ï´ }¢êHè x¢¢¡± ÜïU ÿ¢ç~¢² |¢QU¢ï´Ýï

ÈUÚ±Úè-2013 • 06


ÿ¢~¢è² ±ï¯ {¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU S¢ï±¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢ÚÜUÚ Îà¢üÝ¥¢à¢è±¢üÎ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU ç±|¢¢x¢ }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï ÜUè x¢éL Ð.Ðê. Hÿ}¢èS±LТ x¢¢Îè±¢H¢Á¢èÝï |¢è ¶ï¼¢‡¢è ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï Ï¢ãÝ¢ï ÜUè Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï Ð{¢Úè ‰¢è J }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ¥ç‹¼}¢ çÎÝ Ðí¢¼: S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ÜïU ²¿¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè x¢²è ‰¢è, Ï¢¢Î }¢ï´ S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï à¢é|¢¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÜïU }¢ê<¼ ÜU¢ï ÐíS¢¢Î ÜïU LÐ }¢ï´ |¢ï´Å çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè x¢²è ‰¢è J »ïS¢ï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè ÐíS¢æࢢ ÜUÚ¼ï ãé²ï }¢êHè ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢èÝï Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ÜUè ÜëUТ ÐíS¢¢Î ÜUè }¢çã}¢¢ ±<‡¢¼ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢¢¼ çÎÝ ¼ÜU S¢æçã¼¢ Ð¢Æ ÜïU ±QU¢ S¢¢¼ S¢æ¼ ¼‰¢¢ S¢¢¼ Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜïU S¢}¢² ТæÓ¢±ï çÎÝ S¢¢²æÜU¢H ÜïU S¢~¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÜïU ¥‹¼x¢ü¼ Lçv}¢‡¢è ç±±¢ã ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ±ÚÐÿ¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý H¢HÁ¢è|¢¢§ü ‰¢ï ¼‰¢¢ ÜU‹²¢ Ðÿ¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Ú}¢ïà¢Ï¢¢§ü ‰¢ï J S¢¢¼¢ï çÎÝ ¼ÜU S¢¢²æÜU¢H S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ ò¢w²¢Ý }¢¢H¢ ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢), S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (±¢æÜU¢ÝïÚ), S±¢. ©œ¢}¢çÐí²Î¢S¢Á¢è (ӢڢDZ¢), S±¢. Ï¢¢HS±LÐ΢S¢Á¢è (}¢êHè), S±¢. S¢y²ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è }¢êHè), S±¢. {}¢ü±Ì|¢Î¢S¢Á¢è (}¢¢ïÚÏ¢è), S±¢. çÝHÜæUÆÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è (ãH±Î), §y²¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï ò¢w²¢Ý ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è (¥}¢Î¢±Î¢ }¢ãæ ¼ ), S±¢. Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ãæ¼(, S±¢. Üë U c‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è (S¢é Ú ï ‹ Îí Ý x¢Ú }¢ãæ ¼ ), S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (±¢æÜU¢ÝïÚ), S±¢. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ãæ¼(, S±¢. Á¢²ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, ÜU¢ï.

±í Á ¢|¢ê ¯ ‡¢Î¢S¢, S±¢ Ï¢¢HS±LÐ΢S¢, S±¢. }¢é Ü é U ‹Î΢S¢Á¢è, S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢çÐí ² ΢S¢Á¢è, Á¢ï . Ðè. S±¢}¢è, S±¢. ¥çÝÚë h ΢S¢Á¢è, S±¢. Ðí ï } ¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è, S±¢. S¢y²ÐíÜU¢à¢Ý΢S¢Á¢è, Т¯üÎ Ðí±è‡¢ |¢x¢¼, Т¯üÎ Ó¢æÎé |¢x¢¼, Т¯üÎ |¢Ú¼ |¢x¢¼ §y²¢çÎ S¢æ¼-|¢QU¢ï ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ÜU¢²üRU}¢ S¢é‹ÎÚ Éæx¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH }¢êHè ÎïࢠÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J S¢}Ðꇢü }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ S¢|¢¢ ÜU¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J

¥ÐÝï ¥¢x¢¢}¢è ©yS¢±

}¢¢{à¢évH-12 à¢éRU±¢Ú ¼¢. 22-2-2013 {çÚ²¢±Î (Ú¢Á¢.) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J }¢¢{à¢évH-14 Úç±±¢Ú ¼¢. 24-2-2013 ±¢S¢‡¢¢¥}¢Î¢±¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J }¢¢{ÜëUc‡¢-2 Ï¢é{±¢Ú ¼¢. 27-2-2013 }¢ãïS¢¢‡¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J }¢¢{ÜëUc‡¢-3 x¢éL±¢Ú ¼¢. 28-2-2013 Hè´Ï¢Çè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J }¢¢{ÜëUc‡¢-5 à¢çݱ¢Ú ¼¢. 2-3-2013 Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J }¢¢{ÜëUc‡¢-6 Úç±±¢Ú ¼¢. 3-3-2013 }¢¢ïÚÏ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-2 Ï¢é{±¢Ú ¼¢. 13-3-2013 ӢڢDZ¢, }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) ¼‰¢¢ |¢éÁ¢ Ÿ¢èãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ТŢïyS¢± J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 x¢éL±¢Ú ¼¢. 14-3-2013 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î ÐÚ}¢ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ ТŢïyS¢± »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜU¢ S‰¢¢ÐÝ¢ çÎÝ J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-4 à¢éRU±¢Ú ¼¢. 15-3-2013 S¢¢Ð¢±¢Ç¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-5 à¢çݱ¢Ú ¼¢. 16-3-2013 ÜU¢æÜUçÚ²¢ (Ú¢}¢Ï¢¢x¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-7 }¢æx¢H±¢Ú ¼¢. 19-3-2013 ¶¢‡¢ (Ú¢Á¢S‰¢¢Ý) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-8 Ï¢é{±¢Ú ¼¢. 20-3-2013 »Ðí¢ïӢϢ¢ÐêÝx¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J

ÈUÚ±Úè-2013 • 07


v²¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï S¢y²LÐ }¢ï´ ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝ¢ ãñ - Á¢²æ¼èH¢H ÜïU. S¢¢ïÝè

§S¢S¢ï Ðê±ü ÜïU Hï¶ }¢ï´ çÝcÜU¢}¢{}¢ü ÜUè ±¢¼ ÜUè ‰¢è J Á¢¢ï çÝcÜU¢}¢ ±¼ü}¢¢Ý ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢}¢ï´ S¢|¢è {}¢ü ¥ÐÝï ¥¢Ð ¥¢ Á¢¢¼ï ãñ´ J Á¢¢ï S¢|¢è {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜUÚï ¥¢ñÚ çÝcÜU¢}¢ {}¢ü ÜU¢ ТHÝ Ý ÜUÚï ¼¢ï S¢|¢è {}¢ü Ó¢Hï Á¢¢¼ï ãñ´ J §S¢è S¢‹Î|¢ü}¢ï´ »ÜU ÜU㢱¼ ãñ J S¢æÐ眢 ÜU¢ ݢࢠã饢 ¼¢ï ÜéUÀ ÜU¢ ݢࢠÝãè´ ã饢, S±¢S‰² ÜU¢ ݢࢠã饢 ¼¢ï ‰¢¢ïÇG¢ ݢࢠÜUã H¢²ïx¢¢, HïçÜUÝ Ó¢¢çÚ~² ÜU¢ ݢࢠã饢 ¼¢ï S¢±üS±Ý¢à¢ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J “ãçÚÓ¢çÚ~¢¢}¢ë¼ S¢¢x¢Ú” }¢ï´ S¢.x¢é. ¥¢{¢Ú¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï ÜU㢠ãñ çÜU - “S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ÜU|¢è |¢è ÜU¢}¢ Ï¢éçh ÜU¢ |¢¢± Ýãè´ ¥¢Ýï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥‹²‰¢¢ §S¢ Á¢è± ÜU¢ï ݢݢ |¢¢æç¼ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ |¢ÅÜUÝ¢ ÐÇGïx¢¢ J |¢x¢±¢Ý ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU }¢ï´ çÝ}¢üH|¢¢± ã¢ï ¼¢ï S¢æS¢¢Ú ÜïU S¢é¶ ÜU¢ï ©ËÅè ¼‰¢¢ }¢HÜïU S¢}¢¢Ý çζ¢§ü Îï¼¢ ãñ J Ÿ¢èãçÚ Ýï §S¢ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ »ïS¢¢ ÐíÏ¢‹{çÜU²¢ ãñ çÜU S±ŒÝ }¢ï´ |¢è ÐÚ ÐéL¯ ÜU¢ ²¢ ÐÚ›è ÜU¢ S¢æx¢ ã¢ï Á¢¢² ¼¢ï ©Ð±¢S¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã» J ÎêS¢Úï Éæx¢ ÜU¢ S¢æÏ¢‹{ã¢ï ¼¢ï Ó¢¢Ú Í¢ÇGè |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ Š²¢Ý ÜUÚ¼ï ãé²ï Á¢¢ïÚ-Á¢¢ïÚ S¢ï |¢Á¢Ý ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J Á¢x¢¼ }¢ï´ ›è »±æ {Ý ÜïU çH²ï H¢ïx¢ Ý¢ÜU ÜU¢Ý ÜUÅ¢ Îï¼ï ãñ´ J Ï¢ír¢±ïœ¢¢ ÐéL¯ ²¢ Ï¢ír¢±ïœ¢¢ ›è ²çÎ »ÜU ÎêS¢Úï ÜïU S¢ã±¢S¢ }¢ï´ ÚãÝï Hx¢¼è ãñ ¼¢ï ©S¢ÜïU {}¢ü ÜUè Úÿ¢¢ S¢}|¢± Ýãè´ ãñ J Ðê±ü ÜïU §ç¼ã¢S¢ }¢ï´ Îﶢ Á¢¢² ¼¢ï w²¢H ¥¢²ïx¢¢ çÜU ãÁ¢¢Ú¢ï ±¯ü ¼Ð ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î |¢è ÜU¢}¢±¢S¢Ý¢ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ Ï¢ÇGï-Ï¢ÇGï Îï± ¼‰¢¢ «ç¯ |¢è Ðç¼¼ ãé²ï ãñ´ J §S¢çH²ï Á¢¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜïU çݲ}¢ }¢ï´ ¥ÐÝ¢ ò±ã¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ Ó¢¢ãï ±ï y²¢x¢è ã¢ï ²¢ x¢ëãè ã¢ï´, ›è ã¢ï´ ²¢ ÐéL¯ S¢|¢è ÜU¢ S¢æ²}¢ Ϣݢ Úã¼¢ ãñ J H¢ï²¢ ÜïU Ð퉢}¢ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ çÝ}¢¢üݢ݋ΠS±¢}¢èÝï ÐíÔÝ ÐêÀ¢ çÜU “ÜU¢}¢ ÜU¢ï }¢êH S¢ï ÝC ÜUÚÝï ÜUè v²¢ ©Ð¢² ãñ J §S¢ÜïU ©œ¢Ú }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï ÜU㢠çÜU Ð퉢}¢ ¥¢y}¢çÝD¢ ÎëÉ ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï çm¼è² ¥¢Æ ÐíÜU¢Ú S¢ï Ï¢ír¢Ó¢²ü ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¼ï ãé²ï |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ï S¢}¢Û¢ÜUÚ ÐæÓ¢±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ Îëɼ¢ ÚãÝï S¢ï ÜU¢}¢ ÜU¢ï }¢êH S¢ï ©¶¢Ç¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J Ï¢ír¢Ó¢²ü ÜïU çݲ}¢ }¢ï´ ÜU|¢è çÇx¢Ý¢

Ýãè´ Ó¢¢çã²ï J ¥¢Á¢ ±¢Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ S¢.x¢é. çÝy²¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï |¢è ²ã ÐíÔÝ ÐêÀ¢ ‰¢¢ J “ÜU¢}¢¢çÎÜU ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝï ÜïU v²¢ ©Ð¢² ãñ J” §S¢ ÐíÔÝ ÜïU ©œ¢Ú }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠çÜU ÜU¢}¢¢çÎÜU à¢~¢é ¼|¢è ÎêÚ ã¢ï´x¢ï Á¢Ï¢ Ï¢ÇGè çÝÎü²¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ ©‹ãï´ ÎæÇ çβ¢ Á¢¢², ÜU¢}¢¢ïœ¢ïçÁ¢¼ ã¢ïÝï ÐÚ ©S¢ÜU¢ Ðíç¼ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ |¢è »ÜU ©Ð¢² ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã {}¢üÚ¢Á¢ Тçв¢ï´ ÜU¢ï }¢¢ÚÝï ÜïU çH²ï Ú¢¼ çÎÝ ¼ñ²¢Ú Úã¼ï ãñ, §S¢è ¼Úã §ç‹Îí²¢æ ²çÎ ÜéU}¢¢x¢ü ÜïU Ú¢S¼ï ÐÚ Ó¢Hï´ ¼¢ï §ç‹Îí²¢ï´ ÜU¢ï ÎæÇ Îï, §ç‹Îí²¢ï´ ÜU¢ ÎæÇ ©ÝÜU¢ Î}¢Ý ãñ´ J Á¢Ï¢ ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ÜéU}¢¢x¢ü ÐÚ Ó¢Hï ¼¢ï ©‹ãï´ ÎæÇ Îï J §ç‹Îí²¢ï ÜU¢ ÜëUÓÀ Ó¢¢‹Îí¢²‡¢ ±í¼ ÜUÚÜïU Î}¢Ý ÜUÚï, ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ ÜU¢ï ©œ¢}¢ ç±Ó¢¢Ú¢ï´ S¢ï ÎæçǼ ÜUÚï J ¼|¢è ÜU¢}¢¢çÎÜU à¢~¢é¥¢ïæ ÜU¢ ¥ÐÝï ¥¢Ð ݢࢠã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J Ÿ¢èãçÚ ÜUè ¥y²‹¼ ÜëUТ S¢ï ãè S¢}Ðí΢² ÜïU ¥¢çŸ¢¼ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÜU¢}¢ ±¢S¢Ý¢ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜïU çH²ï Ðí|¢é Îà¢üÝ ÜïU çH²ï ›è-ÐéL¯ ÜUè ¥Hx¢ ò±S‰¢¢ ÜUè x¢²è ãñ J }¢æçÎÚ }¢ï´ ›è ÐéL¯ ÜU¢ SÐà¢ü Ý ã¢ï §S¢ÜïU çH²ï ©çÓ¢¼ ò±S‰¢¢ ÜUè Á¢¢¼è ãñ J çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ Ÿ¢èãçÚÝï ÜUÅé ¥¢H¢ïӢݢ ÜUè ãñ J ©ÐÚ¢ïQU ±¢¼ S¢ï ²ã S¢}¢Û¢¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï |¢QU¢ï´ ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜUè çÜU¼Ýè ©yÜUÅ |¢¢±Ý¢ ãñ J v²¢ ¥ÐÝ¢ ±¼üÝ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUï ¥ÝéS¢¢Ú ãñ ? ²çÎ Ý ã¢ï ¼¢ï ¥ÐÝè |¢êH ÜU¢ï ¥¢Á¢ S¢ï S¢é{¢ÚÝï ÜU¢ ÐíÄ¼Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢¼¼ §S¢ÜUè ²¢Î Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï çÜU Ðê±ü ÜïU Ï¢ÇGï-Ï¢ÇGï «ç¯}¢ã<¯ |¢è Ó²é¼ ãé²ï ãñ, §S¢çH²ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢¢ÝÜUÚ Ðíy²ïÜU ›è-ÐéL¯ çݲ}¢ }¢ï´ Úãï´ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ ¥ÐÝ¢ Á¢è±Ý S¢}¢Ðü‡¢ ÜUÚÝï S¢ï ¶éÎ Á¢è±Ý Ó¢}¢ÜU ©Æïx¢¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ ÚãÝï S¢ï S±²æ ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢ê¼ ϢݢÜUÚ }¢Ý ÜU¢ï ãËÜU¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢æ¼ ÜUã¼ï ãñ çÜU “}¢ã¢Ú¢Á¢ Á¢Ï¢ S¢ï ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè S±ãS¼ï Ðíç¼D¢ ÜUè ãñ ¼Ï¢ S¢ï §S¢ S‰¢¢Ý ÜïU ¥¢çŸ¢¼¢ï´ ÜïU ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ ¶Á¢¢Ý¢ ¶éH x¢²¢ ãñ J çÁ¢‹ãï çÜU¼Ýè ¥¢±à²ÜU¼¢ ãñ ±ï §S¢ ¶Á¢¢Ýï ÜU¢ï HêæÅï, ¥‹²‰¢¢ Á¢è±Ý }¢ï´ ÐÀ¼¢Ýï ÜïU çS¢±¢² 㢉¢ }¢ï´ ÜéUÀ Ýãè´ ¥¢²ïx¢¢ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 08


Á¢ñS¢è ãñ ±ñS¢è Ï¢¢¼ - ¥¼éH|¢¢§ü Т豢H¢ (¥}¢Î¢±¢Î)

¿¢¢Ý ÜU¢ |¢æÇ¢Ú ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ãñ J Ÿ¢èãçÚÜïU }¢é¶ S¢ï çÝÜUH¢ ã饢 ²ã ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ãñ J çÁ¢S¢ÜïU Ÿ¢±‡¢, }¢ÝÝ, çÝçΊ²¢S¢Ý ÜUÚÝï S¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜUè ¥H¢ñçÜUÜU Š±çÝ Nβ }¢ï´ ©¼Ú Á¢¢¼è ãñ J ©Î¢ãÚ‡¢ ÜïU LÐ}¢ï - S¢æ. 1882 à¢évH S¢#}¢è ÜUè Ú¢ç~¢ ÜU¢ S¢}¢² ãñ J Á¢ï¼HÐéÚ ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜUã¼ï ãñ´ çÜU “S¢±üï S¢¢æ|¢ÇG¢ï ¥¢Á¢ ¼¢ï ¥}¢¢Úï Á¢ï}¢ Àï ¼ï}¢ ±¢¼ ÜUÚ±è Àï” J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU ã}¢ Á¢¢ï Ó¢¢ã¼ï ãñ´ ±ãè ã¢ï¼¢ ãñ J v²¢ï´çÜU ã}¢ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± «ç¯ ÜïU LÐ }¢ï´ ãñæ J ã}¢¢Úï ТS¢ Á¢¢ï |¢è }¢ã¢Ð¢Ðè ¥¢²ïx¢¢ ©S¢ÜU¢ S¢|¢è ТРã}¢ ÝC ÜUÚ Îï´x¢ï J Á¢¢ï {}¢ü ÜïU çݲ}¢ }¢ï´ Úãïx¢¢ ©S¢ï ã}¢ ¥‹¼ÜU¢H }¢ï´ ¥ÐÝï {¢}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢²ï´x¢ï J ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜïU Ðç¼ ÐéL¯¢ïœ¢}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ Ð퉢}¢ {}¢ü Îï± ¼‰¢¢ |¢çQU S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU LÐ }¢ï´ Ðíx¢Å ãé²ï, ±ï ãè ¥¢Á¢ |¢è Ï¢çÎíÜU¢Ÿ¢}¢ }¢ï´ ¼Ð ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ J ±ï ãè ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ «ç¯ §S¢ ÜUçH²éx¢ }¢ïæ Ý¢Ú¢²‡¢ }¢éçÝ ÜïU LÐ }¢ï´ Ðíx¢Å ã¢ïÜUÚ §S¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Úã¼ï ãñ´ J ¥‰¢¢ü¼ì Ÿ¢èÜëUc‡¢ |¢x¢±¢Ý Á¢¢ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜïU {¢}¢è ãñ ±ãè Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ãñ´ J ±ïãè §S¢ S¢|¢¢ }¢ï´ çÝy² ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Úã¼ï ãñ´ J ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜïU ¥ç{Ðç¼ S¢±¢ïüÐçÚ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU S±LÐ }¢ï´ ¥¶æÇ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Úã¼ï ãñ´ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ Ÿ¢èãçÚ ÜUã¼ï ãñ´ çÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï ã}¢¢Ú¢ LÐ Á¢¢ÝÜUÚ H¢¶¢ï LÐ²ï ¶Ó¢ü ÜUÚÜïU çࢶÚè }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ Ϣݱ¢²¢ ãñ çÁ¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ ãñ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ¥¶æÇ Ï¢ír¢¢æÇ ÜïU Ú¢Á¢¢ ãñ´ J ©S¢}¢ï´ |¢è |¢Ú¼¶æÇ ÜïU ç±à¢ï¯ Ú¢Á¢¢ ãñ J »ïS¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï À¢ïÇGÜUÚ Á¢¢ï ¥‹² Îï± ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ±ã òç|¢Ó¢¢Úè‡¢è ›è ÜUè ¼Úã ¥‹² Á¢¢ÚÐç¼

ÜU¢ S¢ï±Ý Á¢ñS¢ï ãñ J §S¢çH²ï ¥¢Ð ²çÎ ã}¢¢Ú¢ ±Ó¢Ý }¢¢æÝïx¢ï ¼¢ï ã}¢ çÁ¢S¢ {¢}¢ S¢ï ¥¢²ï ãñ ©S¢ {¢}¢ }¢ï´ ¥¢Ð S¢|¢è ÜU¢ï HïÁ¢¢²ï´x¢ï J ã}¢¢Ú¢ Á¢¢ï ÎëÉ ¥¢Ÿ¢² Ú¶ïx¢¢ ©S¢ÜUè ã}¢ S¢±ü ç±{Úÿ¢¢ ÜUÚï´x¢ï . Á¢¢ï }¢ïÚï Úèç¼-Ýèç¼ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú, }¢ïÚï {}¢ü ÜU¢ ТHÝ Ýãè´ ÜUÚï´x¢ï ±ï }¢ã¢Îé:¶ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚï´x¢ï J Ÿ¢èãçÚÝï S¢|¢è ÜU¢ï Á¢ñS¢è ±¢¼ ‰¢è ±ñS¢è S¢}¢Û¢¢²è ãñ J ã}¢ Á¢¢ï ãñæ ±ã Ðíy²ÿ¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ãñ´ J ã}¢¢Úè ¥¢¿¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ÎëÉ ¥¢Ÿ¢² Ú¶ï´x¢ï ¼¢ï S¢±ü S¢é¶ ÐíÎ¢Ý ÜUÚï´x¢ï ¥¢ñÚ ¥ç‹¼}¢ S¢}¢² }¢ï´ ¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ Hï Á¢¢²ï´x¢ï J S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ÐçÚy²¢x¢ Îé:¶ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ã¢ïx¢¢ J çÁ¢S¢ LÐ }¢ï´ ã}¢ ãñæ ©S¢è LÐ }¢ï´ |¢Á¢Ý-|¢çQU S¢ï S¢é¶ ¥¢ñÚ à¢¢ç‹¼ ç}¢Hïx¢è J Ðí|¢é }¢ï´ Fïã ÜUÚÝï S¢ï ¥¢ÝæÎ ç}¢Hïx¢¢ J ¥¢ÝæÎÜU¢ ÎêS¢Ú¢ ÜU¢ï§ü S¢¢{Ý Ýãè´ ãñ J ¥ÐÝè |¢¢±Ý¢¥¢ïæ ÜU¢ï Ðí|¢é }¢ï´ Hx¢¢Ý¢ ãè S¢é¶ ãñ J Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú §{Ú ©{Ú |¢ÅÜUÝ¢ Îé:¶ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ J »ÜU çÝD¢ |¢çQU, »ÜU S‰¢¢Ý ÐÚ çÓ¢œ¢ ÜU¢ï çS‰¢Ú ÜUÚÝ¢ ãè Ÿ¢ï²cÜUÚ ãñ J S¢yS¢æx¢è Îé:¶è ã¢ï¼¢ ãñ, ²¢ çÏ¢}¢¢Úè ¥¢¼è ãñ, {Ý ã¢çÝ ã¢ï¼è ãñ, ÐçÚŸ¢}¢ ÜUÚÝï ÐÚ |¢è S¢é¶-ࢢ狼 Ýãè´ ç}¢H¼è ¼¢ï ©S¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ãè ãñ çÜU Ðí|¢é ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼Úã S¢}¢Û¢¢ Ýãè´ ãñ J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÐÝ¢ Á¢ñS¢¢ ãñ ±ñS¢¢ ãè ãñ ©S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ¥‹¼Ú Ýãè´ ãñ J ©‹ãè´ }¢ï´ ÎëÉ ¥¢Ÿ¢² ڶݢ, ©‹ãè ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ ÚãÝ¢ ãñ S¢|¢è y²¢x¢è-x¢ëãè-ÝÚÝ¢Úè ÜïU çH²ï S¢é¶¢±ã ãñ J Á¢¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï S¢}¢<м ã¢ï x¢²ï ãñ ©‹ãï´ Îé:¶ ÜU¢ Hïà¢}¢¢~¢ |¢è ¥ãS¢¢S¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢, Ðí|¢é S±²æ ¥ÐÝï ªÐÚ ©S¢ Îé:¶ ÜU¢ï HïÜUÚ |¢QU ÜU¢ï S¢é網¢ ÜUÚ Îï¼ï ãñ J ã}¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU ãñ´ |¢x¢±¢Ý ã}¢¢Úï ãñ´ ²ã |¢¢± S¢Î¢ }¢Ý }¢ï´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU }¢ï´ ÐíçS¢h ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Hï¶, S¢}¢¢Ó¢¢Ú »±æ ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢zS¢ §ü-}¢ï§üH S¢ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH» ݲ¢ »ÇîïS¢

shreeswaminarayan9@gmail.com ÈUÚ±Úè-2013 • 09


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

|¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢}¢x¢í x¢éÁ¢Ú¢¼ }¢ï´ }¢é}¢éÿ¢é¥¢ïæ ÜïU ÜU˲¢‡¢¢‰¢ü ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J ©S¢ S¢}¢² ©‹ãï´ S¢|¢è ãçÚ|¢QU ¥ÝïÜU¢ï´ |¢ïÅ Îï¼ï ‰¢ï J çÜU¼Ýï {Ýè ãçÚ|¢QU ¥¢|¢ê¯‡¢|¢è ¥Ðü‡¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J S±‡¢¢ü|¢Ú‡¢ ÜU¢ï Ðí¢²: Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï Î¢Ý ÜUÚ Îï¼ï ‰¢ï J §S¢èçH²ï ¥¢Ó¢¢²ü ÐÚ}ÐÚ¢ }¢ï´ Ï¢ãé¼ ÜU}¢ ¥¢|¢ê¯‡¢ ç}¢H¼¢ ãñ J ©Ý ¥¢|¢ê¯‡¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï Ï¢¢Á¢êÏ¢‹{ÜUè ¼S±èÚ çζ¢§ü Îï Úãè ãñ J Á¢¢ï }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ã¢ïH Ýæ. 1 }¢ï´ Ú¶è x¢²è ãñ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï

çm¼è² S‰¢¢ÐÝ¢ çÎÝ

ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 ¼¢. 14-3-2013 x¢éL±¢Ú }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU }¢éw² ã¢ïH }¢ï´ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J S¢ã ²Á¢}¢¢Ý ÜU¢ 11000/- LÐ²ï ¼‰¢¢ 5000/- Lвï }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ãï¼é S¢æÐÜüU S¢ê~¢ ÈU¢ïÝ Ýæ. : 079-27489597 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ï. : 9925042686 (΢S¢|¢¢§ü) Å¢ïÚï‹Å Т±Ú ÜïU ÐèÀï, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î

ÈUÚ±Úè-2013 • 10


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï |¢ïÅ ÎïÝï±¢H¢ï´ ÜUè Ý¢}¢¢±çH çÇS¢ï}Ï¢Ú-2012 LJ. 21111/- {ÝÚ¢Á¢ Çï±H¢ïÐS¢ü, x¢¢æ{èÝx¢Ú ÜëU¼ï ãçÚÜïUࢱ΢S¢Á¢è J LJ. 21000/- ÐÅï H ÜUÚà¢Ý|¢¢§ü }¢¢{¢|¢¢§ü Üë U ¼ï ࢢ‹¼¢Ï¢ãÝ, çÏ¢çH²¢æ J LJ. 15000/- {}¢üÜéUH ¥¢çŸ¢¼ {}¢üÐíï}¢è »ÜU ãçÚ|¢QU, ¥}¢Î¢±¢Î J LJ. 11115/- Û¢¢H¢ |¢Ú¼ôS¢ã Ï¢¢Hé | ¢¢ S¢}¢H¢ (}¢êHèÎïà¢)J LJ. 11000/- Ï¢H¢ïH (|¢¢H) x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU ¼ÚÈU S¢ï x¢æx¢¢ ÐêÁ¢Ý ¥à¢¢ïÜU|¢¢§ü ÐÚ}¢¢Ú J LJ. 11000/- }¢Ýè¯|¢¢§ü ÝűÚ|¢¢§ü ÐÅïH ÜëU¼ï ÜUH¢Ï¢ãÝ J LJ. 11000/- {èÚÁ¢|¢¢§ü ÜïU. ÐÅïH, ¥}¢Î¢±¢Î J LJ. 11000/- }¢¢‡¢ïÜUH¢H »Ý. ÐÅïH Ú¢Á¢ÐéÚ±¢H¢ J LJ. 5001/- Ç¢ò. ÜU¢æç¼|¢¢§ü »Ý. ÐÅïH, }¢éæÏ¢§ü J

LJ. 5001/- Á¢ïÆ¢|¢¢§ü H¢H΢S¢ Ç¢æx¢Ú±¢ Ðí±è‡¢|¢¢§ü, |¢Ú¼|¢¢§ü J LJ. 5000/- ÐÚS¢¢ïœ¢}¢|¢¢§ü ãÚÁ¢è|¢¢§ü, ÝÇ貢ΠJ LJ. 5000/- ÝÚS¢è ÜéæU±ÚÁ¢è }¢¢Ú±è (Á¢èÚ¢x¢É-S¢éÚ¼) J LJ. 5000/- ÐÅïH ç±c‡¢é|¢¢§ü »Ó¢. ÜUH¢ïH J LJ. 5000/- ÜU˲¢‡¢|¢¢§ü Ý¢Ú¢²‡¢|¢¢§ü ÐÅïH, ÜUÇè J LJ. 5000/- Ç¢ò. Ú}¢ïà¢|¢¢§ü Ó¢éÝèH¢H x¢éS¢¢‡¢è J LJ. 5000/- ÐÅïH ±¯¢üÏ¢ãÝ x¢¢ïô±Î|¢¢§ü, S¢Ç¢S¢‡¢¢ J LJ. 5000/- }¢èݢϢãÝ S¢éÚïà¢|¢¢§ü Á¢±ïÚè, }¢éæÏ¢§ü LJ. 5000/- çÎÝïà¢|¢¢§ü ÜïU. |¢x¢¼ ÜëU¼ï ¥}¢è¯Ï¢¢§ü, ¥}¢Î¢±¢Î J LJ. 5000/- ÜïUࢱH¢H à¢æÜUÚ΢S¢ ÐÅïH, H¢æ{‡¢Á¢ J LJ. 5000/- Ú}¢ï à ¢|¢¢§ü ¼é H S¢è|¢¢§ü Ó¢¢ï Å çH²¢, {êHÜU¢ïÅ-S¢éÚ¼ J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè Ý¢}¢¢±çH (çÇS¢ï}Ï¢Ú-2012) ¼¢. 20-1-13 }¢Ý¢ï Á ¢Üé U }¢¢Ú ¥}¢ë ¼ H¢H ç}¢›è, ¼¢. 1-1-13 Ï¢¢Ï¢éH¢H ç~¢ÜU}¢H¢H ÆPUÚ, ç±Ú}¢x¢¢¡± J ¼¢. 10-1-13 Ú¢Á¢ê|¢¢§ü ÜU¢ç‹¼|¢¢§ü ÐÅïH, Ç¢æx¢Ú±¢±¢H¢ ݱ¢±¢ÇÁ¢ J ¼‰¢¢ Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜëU¼ï Ðè.Ðè. S±¢}¢è ¼¢. 23-1-13 §‹Îí±ÎÝ Ú¢±Á¢è|¢¢§ü ÐÅïH, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ J ¼¢. 24-1-13 Ÿ¢èÁ¢è »‹ÅÚÐí¢§Á¢ - Ý¢§üÚ¢ïÏ¢è ÜëU¼ï (À¢ïÅï) ¼¢. 13-1-13 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢çãH¢ }¢æÇH ãÚïà¢|¢¢§ü ±íÁ¢H¢H|¢¢§ü S¢¢ïÝè, ç±Ý¢ïÎ|¢¢§ü Üë U ¼ï ࢢ.S±¢}¢è ç±ES±LÐ΢S¢Á¢è, ±¢HÁ¢è|¢¢§ü , S¢{é S ¢ê Î Ý Á¢²æ ¼ è|¢¢§ü ÜUÐDZæÁ¢ J ÝÚïà¢ÜéU}¢¢Ú Á¢²æ¼è|¢¢§ü J

Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢çã}¢¢ Ï¢¼¢¼ï ãé²ï ÜU¢ïHÚ ÅKêÝ (±¢ïÇ¢ÈU¢ïÝ {¢Ú‡¢ ÜUÚÝï ±¢Hï) ¥ÐÝï }¢¢ïÏ¢¢§üH }¢ï´ Ó¢¢Hê ÜUÚÝï ÜïU çH²ï S¢è.Åè. Ý¢}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ Á¢è S¢è.Åè. ÜU¢ïÇ 270930 Caller Tune Name : Maharaj ji Caller Tune Code : 270930 S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çH¶¢Ýï ÜïU çH» S¢æÐÜüU ÜUèçÁ¢» J }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 98795 49597, Ð.|¢. ÐÚ¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (΢S¢|¢¢§ü) Ï¢¢ÐéÝx¢Ú : 9925042686 www.swaminarayanmuseum.org/com

email:swaminarayanmuseum@gmail.com

ÈUÚ±Úè-2013 • 11


S¢yS¢æx¢ S¢ï »ÜU¼¢ Úãè ãñ (ࢢ›è ãçÚçÐí²¢ÎS¢Á¢è, x¢¢æ{èÝx¢Ú) Ï¢Çï |¢¢x² S¢ï }¢Ýéc² à¢ÚèÚ ç}¢H¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜUè ¥S¢è}¢ ÜëUТ ãñ J §S¢è çH²ï }¢Ýéc² ÜU¢ ¥±¼¢Ú ç}¢H¢ J }¢Ýéc² ÜïU ¥H¢æ±¢ ¥‹² Á¢è± S¢ëçC }¢ï´ |¢è Ï¢ãé¼ ÜéUÀ ãñ J ¥¢ã¢Ú, çÝÎí¢, |¢², §y²¢çÎ S¢}¢¢Ý ãñ J HïçÜUÝ }¢Ýéc² ÜUè ¼Úã Ï¢éçh Ýãè´ ã¢ï¼è J §S¢è çH²ï ¼¢ï ©S¢ï Ðà¢é ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J çÁ¢S¢ }¢Ýéc² }¢ï´ Ï¢éçh Ý ã¢ï ©S¢ï |¢è Ðà¢é ÜUè ©Ð}¢¢ Îè Á¢¢¼è ãñ J Á¢Ï¢ }¢Ýéc² Îïã ç}¢Hè ãñ ¼¢ï {}¢ü ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ Û¢x¢ÇG¢ y²¢x¢ ÜUÚ |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚÜïU çÁ¢‹Îx¢è ÜU¢ï {‹² ϢݢÝè Ó¢¢çã²ï J §S¢ï S¢}¢Û¢Ýï ÜïU çH²ï ¥{¢ï çÝ<ÎC Hï¶ ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ÜUÚï´ - ÐíÜëUç¼ ÜïU x¢¢ï´Î }¢ï´ бü¼¢ï´ S¢ï çÍ¢Úï ãé²ï çÁ¢S¢ÜïU Ï¢x¢H S¢ï ÝÎè »±æ Û¢ÚÝ¢ Ϣ㼢 ‰¢¢ »ïS¢ï x¢¢¡± }¢ï´ ݢݢ Á¢¢ç¼ ÜïU H¢ïx¢ Úã¼ï ‰¢ï J Á¢ã¢¡ ÐÚ }¢Ýéc² Úã¼ï ãñ´ ±ã¢¡ S¢Ï¢ ÜéUÀ Úã¼¢ ãñ J Ï¢Á¢¢Ú, }¢æçÎÚ, вüÅÝ S‰¢H, Í¢Ú, ã±ïHè, Û¢êÐÇè §y²¢çÎ J ©S¢ x¢¢¡± }¢ï´ ¥¢Æ-ÎࢠS¢é¶è ÜéUÅé}Ï¢ |¢è Úã¼¢ ‰¢¢ J ¶éÏ¢ S¢æSÜU¢Úè »±æ §ÁÁ¢¼Î¢Ú ÐçÚ±¢Ú ‰¢¢ J Í¢Ú ÜïU Ï¢ÇGï ڢ͢ïಢ}¢Á¢è ‰¢ï J ©ÝÜUè ÐÕè }¢æx¢H¢ Ï¢¢ ‰¢è J Á²ïD Ðé~¢ Á²ïDçÁ¢¼ ¼‰¢¢ Ðé~¢ ±{ê ÜéU}¢éÎ ‰¢è J Ï¢¢ÜUè H¢ïx¢ À¢ïÅï-À¢ïÅï ‰¢ï J ¥|²¢S¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J à¢ïÆ Ú¢{ïಢ}¢Á¢è ÜUè ÐèÉè ‰¢è J x¢¢¡± }¢ï´ ¼‰¢¢ x¢¢¡± ÜïU Ï¢¢ãÚ |¢è ©ÝÜU¢ }¢¢H Á¢¢¼¢ ‰¢¢ J ±ï |¢è Ï¢¢ãÚ S¢ï }¢¢H H¢ÜUÚ x¢¢¡± }¢ï´ Ï¢ïÓ¢¼ï ‰¢ï J Ðíç¼çD¼ òçQU ‰¢ï J S¢é¶ ࢢ狼 ±¢H¢ Á¢è±Ý ‰¢¢ J x¢¢¡± }¢ï´ S¢|¢è S¢æSÜU¢Úè Ýãè´ ã¢ï¼ï J §üc²¢üHé |¢è ã¢ï¼ï ãñ J à¢ïÆ Ú¢{ïಢ}¢Á¢è {¢<}¢ÜU Ðí±ë眢 »±æ ©Î¢Ú±ë眢±¢Hï ‰¢ï J x¢ÚèÏ¢¢ï´ ÜUè S¢ã¢²¼¢ ÜUÚÝï }¢ï´ |¢¢± Ú¶¼ï ‰¢ï J ¥¢±à²ÜU¼¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú S¢ã¢²¼¢ |¢è ÜUÚ¼ï ‰¢ï J §S¢S¢ï ©ÝÜUè Ðíç¼D¢ Ï¢Ýè Úã¼è J x¢¢¡± ÜïU ¥‹² ò¢Ð¢çÚ²¢ï´ ÜU¢ï ©ÝÜUè ±¢ã±¢ãè ¥ÓÀè Ýãè´ Hx¢¼è ‰¢è J à¢ïÆ Ú¢Í¢ïಢ}¢ ÜïU Í¢Ú }¢ï´ ¥à¢¢ç‹¼ ¼‰¢¢ ÜUHã Ðñ΢ ã¢ï »ïS¢¢ S¢¢ïÓ¢¼ï ‰¢ï J S¢æ²¢ïx¢ S¢ï ©S¢ x¢¢¡± }¢ï´ »ÜU »ïS¢è }¢¢çãH¢‰¢è Á¢¢ï ¯Ç²æ~¢ }¢ï´ Ï¢ÇGè çÝÐéÇG ‰¢è J ©S¢ x¢¢¡± ÜïU §üc²¢üHé ò¢Ð¢Úè ç}¢HÜUÚ ©S¢ }¢çãH¢ ÜU¢ï {Ý ÜU¢ H¢HÓ¢ ÎïÜUÚ ©S¢S¢ï ÜUãï çÜU ¼é}¢ »ïS¢è ©Ð¢² ÜUÚ¢ï çÜU S¢¢S¢-Ï¢ãê, Ðç¼-ÐÕè ¥¢ÐS¢ }¢ï´ §üc²¢ü - Û¢x¢ÇG¢ ÜUÚÝï Hx¢ï´ J ±ã }¢çãH¢ ÐñS¢ï ÜïU H¢HÓ¢ }¢ï´ ÜU¢²ü ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¼ñ²¢Ú ã¢ï x¢²è J

„æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

»ÜUçÎÝ à¢ïÆ ÜïU Í¢Ú ÜïU ¥¢S¢Ð¢S¢ Í¢êæ}¢ÜUÚ ©ÝÜïU Í¢Ú ÜUè Ðí±ë眢 Á¢¢Ý Hè J ©S¢Ýï Îﶢ çÜU à¢ïÆ ÜU¢ Ï¢ÇG¢ HÇGÜU¢ |¢x¢±¢Ý çࢱ ÜU¢ ÐÚ}¢ |¢QU ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ÜUè ÐÕè ÜëUc‡¢ ÜUè ©Ð¢S¢ÜU ãñ J ¥Ï¢ ΢ïÝ¢ï´ }¢ï´ Û¢x¢ÇG¢ Hx¢¢Ý¢ S¢ÚH ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J ±ã Ðíç¼çÎÝ ÜëUc‡¢ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Á¢¢¼è ¥¢ñÚ }¢¢²¢±è }¢çãH¢ |¢è ©S¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ ç}¢H¼è J ΢ïÝ¢ï ç}¢~¢±Ýx¢²è´ J ¥Ï¢ }¢¢²¢±è }¢çãH¢ Ðíç¼çÎÝ »ÜU ãè ±¢¼ ©S¢ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´ |¢Ú¼è çÜU ¼é}¢ Ï¢ÇGè ¥ÓÀè ã¢ï Á¢¢ï |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ ÜUè |¢QU¢ ã¢ï, ¼é}ã¢Ú¢ Ðç¼ Ð¼¢ Ýãè´ ÜU㢡 S¢ï çࢱ ÜU¢ |¢QU ã¢ï x¢²¢, çÁ¢S¢ çࢱ ÜïU ТS¢ ÚãÝï ÜU¢ Í¢Ú Ýãè´ ÐãÝÝï ÜïU ÜUÐÇGï Ýãè´, ¥HæÜU¢Ú }¢ï´ S¢¢æÐ-çÏ¢ÓÀé {¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãñ´, S}¢à¢¢Ý }¢ï´ Úã¼ï ãñ´, S}¢à¢¢Ý ÜUè Ú¢¶ à¢ÚèÚ }¢ï´ Hx¢¢¼ï ãñ´ J ã}¢¢Úï Ðç¼ »ïS¢¢ ÜUÚï´ ¼¢ï ã}¢ ÜU|¢è »ïS¢¢ Ó¢H¢±ï Ýãè´ J ²ã S¢éÝÜUÚ Á²ïDçÁ¢¼ ÜUè ÐÕè Ðíç¼çÎÝ |¢x¢±¢Ý çࢱ ÜU¢ï |¢H¢Ï¢éÚ¢ ÜUãÜUÚ Û¢x¢ÇÝï Hx¢è J ¥Ï¢ ©S¢ }¢¢²¢±è }¢çãH¢ ÜUè Ó¢¢H S¢¢‰¢üÜU ã¢ï x¢²è J §S¢ ¼Úã ΢ïÝ¢ï Ðç¼ - ÐÕè }¢ï´ ²Î¢ ÜU΢ Û¢x¢ÇG¢ ã¢ïÝï Hx¢¢ J »ÜUçÎÝ Î¢ïÝ¢ï ÜU¢ Û¢x¢ÇG¢ ÐÚ¢ÜU¢D¢ ÐÚ Ðãé¡Ó¢ x¢²¢ J ©S¢è S¢}¢² ©S¢ x¢¢¡± }¢ï´ ࢢæç¼Ý¢‰¢ Ý¢}¢ÜUï »ÜU ç±¼Ú¢x¢è }¢ã¢y}¢¢ ¥¢²ï ãé²ï ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU Ú¢}¢Á¢è }¢æçÎÚ }¢ï´ ÆãÚï ãé²ï ‰¢ï J Ðí¢¼: S¢¢²}¢ì x¢¢¡± }¢ï´ Í¢ê}¢ ¥¢¼ï J S¢¢²æÜU¢H }¢æçÎÚ }¢ï´ Îà¢üÝ ÜïU çH²ï ¥¢Ýï ±¢Hï |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÜU‰¢¢-Ðí±Ó¢Ý S¢éÝ¢Ýï J x¢¢¡± ÜïU |¢QU ©ÝÜïU Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ ÜéUÀ |¢ï´Å Ú¶¼ï, ©S¢è S¢ï

ÈUÚ±Úè-2013 • 12


©ÝÜU¢ ¶Ó¢ü Ó¢H¼¢ J S¢æ²¢ïx¢±à¢ }¢ã¢y}¢¢Á¢è ÜU¢ ©S¢è S¢}¢² à¢ïÆÁ¢è ÜïU ÎÚ±¢Á¢ï S¢ï çÝÜUHÝ¢ ã饢 Á¢Ï¢ ΢ïÝ¢ï Ðç¼-ÐÕè ¥¢ÐS¢ }¢ï´ HÇG Úãï ‰¢ï J Û¢x¢ÇGï ÜUè ¥¢±¢Á¢ S¢éÝÜUÚ }¢ã¢y}¢¢Á¢è ÎÚ±¢Á¢ï ÜïU S¢¢}¢Ýï ¶ÇGï ã¢ï x¢²ï J Ðç¼ ÜUè ¥¢±¢Á¢ }¢ï´ S¢éÝï çÜU ¼êæ Ú¢ïÁ¢ ¥Ï¢ Û¢x¢ÇG¢ ÜUÚ¼è ãñ §S¢ çH²ï }¢ñ´ Í¢Ú À¢ïÇGÜUÚ ÜU¢à¢è Á¢¢ÜUÚ |¢x¢±¢Ý çࢱÜU¢ S¢¢ÿ¢¢yÜU¢Ú ÜUL¡x¢¢ J }¢ïÚï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ¼é}ãï ¶Ï¢Ú ÐÇGïx¢è çÜU ÜñUS¢¢ Îé:¶ ã¢ï¼¢ ãñ J Îé:¶è ã¢ï Á¢¢¥¢ïæx¢è J ÐÕè ÜUè ¥¢±¢Á¢ }¢ï´ S¢éÝï çÜU }¢ñ´ |¢è §S¢ Í¢Ú }¢ï´ ¥Ï¢ Ýãè´ Úãê¡x¢è J }¢ñÝï |¢è ç݇¢ü² ÜUÚ çH²¢ ãñ çÜU ±ë‹Î¢±Ý Á¢¢ÜUÚ Úãê¡x¢è J }¢èÚ¢-Ú¢{¢ ÜUè ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU ÜUL¡x¢è J }¢ïÚï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ¶Ï¢Ú ÐÇGïx¢è çÜU ÐÕè ÜïU ç±Ý¢ Í¢Ú S}¢à¢¢Ý Á¢ñS¢¢ ã¢ï¼¢ ãñ ²¢ Ýãè´ J }¢ã¢y}¢¢Á¢è Ýï ²ã S¢Ï¢ S¢éÝÜUÚ ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ çÜU ²ï ΢ïÝ¢ï çÝçp¼ ãè ¥ÓÀï S¢æSÜU¢Úè ãñ, §ÝÜU¢ Í¢Ú ©Á¢ÇGÝï S¢ï Ú¢ïÜUÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥|¢è ‰¢¢ïÇGï Ðí²¢à¢ S¢ï ÜU¢²üH¢|¢ ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J }¢ã¢y}¢¢Á¢è ÎÚ±¢Á¢ï ÜïU ТS¢ Á¢¢ÜUÚ ÎÚ±¢Á¢¢ ¶Å¶Å¢²ï, ΢ïÝ¢ï Ï¢¢ãÚ ¥¢²ï J ΢ïÝ¢ï S¢ï ÜUãÝï Hx¢ï çÜU ¥¢ÐÜUè ÐêÚè Ï¢¢¼ }¢ñÝï S¢éÝHè ãñ J ¥Ï¢ ¥¢Ð΢ïÝ¢ï }¢ïÚè ±¢¼ S¢éÝ¢ï J ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï S¢æSÜU¢Úè ãñ, §S¢çH²ï Û¢x¢ÇGï }¢ï´ |¢è ÜU¢à¢è±ë‹Î¢±Ý Á¢¢Ýï ÜU¢ ç±Ó¢¢Ú çÜU²ï J ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï ÜUè {¢<}¢ÜU |¢¢±Ý¢ S¢éÝÜUÚ ãè }¢ïÚï }¢Ý }¢ï´ ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï S¢ï ±¢¼ ÜUÚÝï ÜUè §ÓÀ¢ ãé§ü J ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï ÜU¢à¢è±ë‹Î¢±Ý Á¢¢ÜUÚ Á¢¢ï ࢢ狼 Ðí¢# ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼ï ã¢ï ±ã ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï §S¢è Í¢Ú }¢ï´ »ÜU¼¢ ¥¢ñÚ S¢Îì|¢¢±Ý¢ ÜïU S¢¢‰¢ Úã¢ïx¢ï ¼¢ï çÝçp¼ ãè ÜU¢à¢è±ë‹Î¢±Ý ²ãè´ ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ ¥¢ñÚ à¢¢ç‹¼}¢² Á¢è±Ý Á¢èТ¥¢ïx¢ï J ²çÎ ¥¢Ð }¢ï´ »ÜU¼¢ ¼‰¢¢ S¢Îì|¢¢±Ý¢ Ýãè´ Úãïx¢è ¼¢ï ±ã¢¡ Á¢¢Ýï ÐÚ |¢è }¢Ý ¥à¢¢‹¼ Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ÜïU S¢¢‰¢ Û¢x¢ÇG¼ï Úã¢ï´x¢ï J |¢x¢±¢Ý çࢱ ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý ÜëUc‡¢ ΢ïÝ¢ï »ÜU ãè ãñ ΢ïÝ¢ï }¢ï´ |¢ïÎ }¢¢ÝÝ¢ ãè }¢ê¶ü¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥à¢¢ç‹¼ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ |¢ïÎ |¢êHÜUÚ |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚ¢ï J }¢ã¢y}¢¢Á¢è ÜUè ²ã ±¢¼ S¢éÝÜUÚ Î¢ïÝ¢ï }¢ï´ ¥S¢Ú ãé§ü J }¢¼-}¢¼¢‹¼Ú À¢ïÇGÜUÚ-»ÜU ÎêS¢Úï ÜïU ÐñÚ ÐÚçx¢ÚÜUÚ }¢¢ÈUè }¢¢æx¢ï ¥¢ñÚ }¢¢²¢±è }¢çãH¢ ÜUè }¢¢²¢Á¢¢H S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUH ÜUÚ }¢ã¢y}¢¢Á¢è ÜUè ¥¢¿¢¢}¢¢Ýï çÁ¢S¢S¢ï ÐéÝ: Á¢è±Ý S¢é¶è ã¢ï x¢²¢ J ç}¢~¢¢ï ! ²ã ±¢¼ S¢|¢è ÜïU çH²ï ÐíïÚ‡¢¢Î¢²è ãñ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ |¢è ÜU㢠ãñ çÜU “Ý¢Ú¢²‡¢ ¼‰¢¢ çࢱ ÜU¢ï »ÜU¢y}¢|¢¢± S¢ï Á¢¢ÝÝ¢” J ¥ÐÝï

§CÎï± }¢ï´ Ÿ¢h¢ ڶݢ ©S¢è ÜU¢ ¥¢Ÿ¢² ڶݢ HïçÜUÝ Ÿ¢h¢ S¢|¢è }¢ï´ Ú¶Ýï S¢ï Á¢è±Ý }¢ï´ ÜU˲¢‡¢ ã¢ïx¢¢ J ÜU|¢è |¢è çÜUS¢è Îï±è-Îï±¼¢ ÜUè ç݋΢ Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢èçã²ï, Í¢Ú }¢ï´ »ÜU¼¢ Ú¶ÜUÚ |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢Á¢Ý |¢çQU ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J §S¢S¢ï |¢±¢Ý ÜU¢ Í¢Ú }¢ï´ çݱ¢S¢ ã¢ï¼¢ ãñ J {}¢ü ÚS¢¢²Ý ÜU㢠x¢²¢ ãñ J ²ã ¥¢ñ¯ç{çÁ¢S¢ÜïU Í¢Ú }¢ï´ ãñ ±ã¢¡ ࢢæç¼-¥¢Ý‹Î ÜUè Ðí¢çŒ¼ ã¢ï¼è ãñ J • S¢|¢è ÜU¢ï Ú¢Á¢¢ ã¢ïÝ¢ ãñ (S¢¢{é Ÿ¢è Úæx¢Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) ÜU¢ï§ü ¼ÐS±è ¥S¢¢}¢¢‹² ¼Ð ÜUÚ Úãï ‰¢ï J S¢|¢è ¼¢ï à¢è¯¢üS¢Ý S¢ï ¼Ð ÜUÚ¼ï ãñ HïçÜUÝ ±ï }¢ã¢y}¢¢ S¢éТÚè ÐÚ }¢¢‰¢¢ Ú¶ÜUÚ ¼Ð ÜUÚ Úãï ‰¢ï J ©ÝÜUè Ðíç¼D¢ ÐêÚï Îïࢠ}¢ï´ ÈñUH x¢²è J v²¢ ¼ÐS±è ãñ ? ãÁ¢¢Ú¢ï H¢ïx¢ ÐñÚ ÀêÝï Hx¢ï J ¼ÐS±è ÜUè S¢¢{Ý¢ ÎïࢠÜïU çã¼ }¢ï´ ã¢ï¼è ãñ J §S¢ |¢¢±Ý¢ S¢ï Ú¢Á¢¢ ©S¢ ¼ÐS±è ÜïU ²ã¢¡ Á¢¢ÜUÚ Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü çÜU²¢ J Ú¢Á¢¢Ýï Îﶢ çÜU ¼ÐS±è §¼Ýè ÜUçÆÝ ¼ÐS²¢ ÜUÚ Ú㢠ãñ ¼¢ï ©S¢ÜU¢ Nβ Îíç±¼ ã¢ï x¢²¢ J 籋¼è ÜUÚÝï Hx¢¢ çÜU »ïS¢è ÜUçÆÝ ¼ÐS²¢ ÜUÚÝï ÜUè v²¢ Á¢LÚ¼ ? ¼ÐS±è Ýï ÜU㢠çÜU ²ã ¼ÐS²¢ }¢ñ´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚÜïU Ú¢Á¢¢ Ï¢ÝÝï ÜïU çH²ï ÜUÚ Ú㢠ãê¡ J ²ã S¢éÝÜUÚ Ú¢Á¢¢ Ýï ÜU㢠çÜU }¢ñ´ Ú¢Á¢¢ ãê¡, çÈUÚ |¢è Îé:¶è ãê¡ J S¢}¢S²¢¥¢ïæ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¥‹¼ Ýãè´ ãñ J ¥¢Ð ©S¢è S¢}¢S²¢ ÜU¢ï }¢S¼ÜU ÐÚ HïÝï ÜïU çH²ï ¼Ð ÜUÚ Úãï ãñ´ J Á¢è± ÜU¢ ÜU|¢è ÜU¢ï§ü S¢æÜUËÐ Ðꇢü Ýãè´ ã¢ï¼¢ J ±ã S¢Î¢ ¥{êÚ¢ ãè Úã¼¢ ãñ J Á¢Ï¢ çÜU ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ S¢|¢è S¢æÜUËÐ Ðꇢü ã¢ï¼¢ ãñ J Ÿ¢éç¼ |¢è ÜUã¼è ãñ - “S¢y²ÜU¢}¢: S¢y² S¢æÜUËÐ:” HïçÜUÝ Á¢è±¢y}¢¢ ÜïU }¢ãy±¢æÜU¢æÿ¢¢ ÜU¢ ÜU|¢è ¥‹¼ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J §S¢ ¼Úã Á¢è± ÜU¢ S¢æÜUËÐ ÜU|¢è ÐêÚ¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J ¥Ý‹¼ Ó¢¢ãÝ¢²ï´ ã¢ï¼è Úã¼è ãñ J ²ãè Á¢è± ÜU¢ S±|¢¢± ãñ J ¥ÐÝè §ÓÀ¢ ÜUè Ðê<¼ ÜïU çH²ï ݢݢç±{Ðí²Õ ÜUÚ¼¢ Úã¼¢ ãñ J ÜéUÀ ТÝï ÜUè S¢Î¢ Ó¢¢ãÝ¢ Ï¢Ýè Úã¼è ãñ J Ó¢¢ãÝ¢ ãè Îé:¶ ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ J ТƱí¼, ΢Ý, ¼Ð ²¢ïx¢ ²ã S¢Ï¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ ÜïU çH²ï ãñ J HïçÜUÝ ©S¢ ÐíS¢ó¢¼¢ }¢ï´ |¢è Á¢è± ÜéUÀ Ó¢¢ãÝ¢ ¼¢ï Ú¶¼¢ ãè ãñ J Á¢è± S¢Î¢ ¥Ðꇢü ãñ J }¢¢~¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢æãè Ðꇢü ãñ´ J ©‹ãè´ ÜUè ÜëUТ S¢ï ©ÝÜïU |¢QU Ðꇢü {¢}¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J §S¢çH²ï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ »ÜUÝ¢}¢ }¢æx¢HÜU¢Úè |¢è ãñ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 13


Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±üÓ¢Ý }¢ï´ S¢ï “ã}¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ HïçÜUÝ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ýãè´ }¢¢Ý¼ï” (S¢æÜUHÝ : ÜU¢ïÅÜU ±¯¢ü ÝűÚH¢H - Í¢¢ïÇ¢S¢Ú) ã}¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Á¢¢¼ï ãñ´ ¼¢ï ©S¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ©yS¢± ã¢ï ²¢ ¥¢Ú¼è ÜU¢ S¢}¢² ã¢ï ¶êÏ¢ |¢èÇG ã¢ï¼è ãñ J ¥‰¢¢ü¼ì Á¢¢ï H¢ïx¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢¼ï ãñ´ ±ï S¢|¢è |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ´ J ÐÚæ¼é §S¢ ¥¢Ýï±¢Hè |¢èÇG }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜïU }¢¢ÝÝï ±¢H¢ï´ ÜUè S¢æw²¢ Ï¢ãé¼ ÜU}¢ ã¢ï¼è ãñ´ J Á¢¢ï H¢ïx¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï S¢ÓÓ¢ï çÎH S¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ´, ©‹ãï´ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU ±Ó¢Ý ²¢ ¥¢¿¢¢ ТHÝï }¢ï´ ç±E¢S¢ ã¢ï¼¢ ãñ J »ïS¢ï H¢ïx¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ|¢è ÜUÚ¼ï ãñ´ J ÐÚæ¼é ã}¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ Ýãè´ ÜUÚ¼ï, Ï¢çËÜU ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ÈUçÚ²¢Î ¥±à² ÜUÚ¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ÜUã¼ï |¢è ãñ´ çÜU ã}¢ S¢Î¢ Îé:¶è v²¢ï´ Úã¼ï ãñ´ J ã}¢ ¥ÐÝï ࢼü ÜïU ªÐÚ {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜU¼ï ãñ´ J ã}¢ ¥ÐÝè ò±S‰¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜU¼Úï ãñ´ J ã}¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU çݲ}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú {}¢ü ÜU¢ ТHÝ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ²çÎ ã}¢ ¥ÐÝï S±¼æ~¢ çݲ}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Á¢è±Ý ÜU¢ ò±ã¢Ú ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï ©S¢ï S¢ÓÓ¢è à¢Ú‡¢¢x¢ç¼ Ýãè´ ÜUãè Á¢¢²ïx¢è J §S¢çH²ï ã}¢ï´ ¥ÐÝï çݲ}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Ýãè´ Ï¢çËÜU ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU Ϣݢ²ï çݲ}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú Á¢è±Ý ÜU¢ ò±ã¢Ú ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ÿ¢èãçÚ ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ ÜUÚÝ¢ ãñ J ²çÎ Ú¢Á¢¢ÐçÚçÿ¢¼ ÜU¢ S¢¢¼ çÎÝ }¢ï´ ÜU˲¢‡¢ ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ ¼¢ï v²¢ ã}¢¢Ú¢ ÜU˲¢‡¢ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ ? §S¢ÜïU çH²ï ¥‹¼Ú S¢ï S¢|¢è }¢ï´ ±ñÚ¢x² ÜU¢ |¢¢± ¥¢Ý¢ ¥¢±à²ÜU ãñ J ¥ÐÝï |¢è¼Ú ÜUç}¢²¢ï´ ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J ÐÚ‹¼é ã}¢ ¥ÐÝï |¢è¼Ú ÜUè ÜU}¢è ç±Ý¢ Îï¶ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÐÚ ¥¢Ú¢ïÐ Hx¢¢¼ï ãñ´ J ²ã¢¡ ¼ÜU |¢x¢±¢ÝÜU¢ï |¢è ΢ï篼 ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ J |¢x¢±¢Ý ã}¢ï´ Îé:¶è ÜUÚ¼ï ãñ´, |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜëUТ Ýãè´ ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU|¢è çÜUS¢è ÜU¢ï Îé:¶è Ýãè´ ÜUÚ¼ï J ÐÚ}¢¢y}¢¢ |¢è |¢ïÎ |¢¢± Ýãè´ Ú¶¼ï J ²ã S¢}¢Û¢Ýï H¢²ÜU ±¢¼ ãñ J Î¢ï¯ ã}¢ }¢ï´ ãñ´ J S¢æS¢¢Ú S¢|¢è Á¢x¢ã¢ï´ S¢ï ¶Ú¢Ï¢ ãñ´ J S¢æS¢¢Ú }¢ï´ Î¢ï¯ ãè Î¢ï¯ ãñ J }¢¢²¢ ÜU¢ ¶ïH ãñ´ J }¢¢²¢ ÜïU ±à¢ ã¢ïÜUÚ S¢|¢è x¢H¼ ÜU}¢ü ÜUÚ¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢è çÜU²ï ãé» ÜU}¢ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ÈUH Т¼ï ãñ´, HïçÜUÝ Î¢ï¯ ¥‹² ÜU¢ï ²¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï Îï¼ï ãñ´ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU¢ï ТÝï ÜïU çH²ï ²ã S¢æS¢¢Ú ç}¢H¢ ãñ J ©S¢}¢ï´ |¢è }¢Ýéc² à¢ÚèÚ

¼ÂõíkMkwÄk ç}¢Hè ãñ J ã}¢¢Úè |¢êH ãñ çÜU ã}¢ Á¢x¢¼ ÜUè ¼ÚÈU Îﶼï ãñ´, ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè ¼ÚÈU Ýãè´ Îﶼï J ²ãè ã}¢¢Úè ¥¿¢¢Ý¼¢ ãñ J ²ãè ã}¢¢Ú¢ Î¢ï¯ ãñ J ²ãè ã}¢¢Úè |¢êH ãñ J Ðíy²ïÜU òçQU ¥ÐÝï ÜU¼üò ÜU¢ï ÜUÚï ¼¢ï |¢êH Ýãè´ ã¢ïx¢è, Î¢ï¯ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J ©S¢ÜïU çH²ï ΢ï ç±ÜUËÐ ãñ J »ÜU ¼¢ï ²ã çÜU ÐçÚçS‰¢ç¼ ÜU¢ï Ï¢ÎHÝ¢ ã¢ïx¢¢ ²¢ ÎêS¢Úï ÜUè ÐçÚçS‰¢ç¼ ÜïU ¥ÝéÜêUH ã¢ïÝ¢ ã¢ïx¢¢ J ²çÎ ã}¢ çÁ¢S¢ ÐçÚçS‰¢ç¼ }¢ï´ ãñ´ ©S¢ï Ï¢ÎHÝï Á¢¢²ï´x¢ï ¼¢ï 90% S¢}|¢± Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J §S¢S¢ï ¥ç{ÜU Îé:¶è ã¢ïÝï ÜUè S¢}|¢¢±Ý¢ ãñ J §S¢ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ à¢Ú‡¢¢x¢ç¼ ¥‰¢¢ü¼ì ÐçÚçS‰¢¼ ÜïU ¥ÝéÜêUH ã¢ï Á¢¢Ý¢ J §S¢ÜïU çH²ï v²¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ ? »ïS¢¢ }¢¢Ý HïÝ¢ çÜU Á¢¢ï ÜéUÀ }¢ïÚï Á¢è±Ý }¢ï´ ãñ ±ã Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ÜëUТ S¢ï ãñ J ¥¢ñÚ Á¢¢ï ÜéUÀ Îé:¶ ãñ ±ã ã}¢¢Úï S±|¢¢± ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ãñ J Ï¢¢ãÚ ÜU¢ à¢~¢é ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚï ¼¢ï à¢ÚèÚ }¢ï´ Ó¢¢ïÅ Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥‹ÎÚ ÜU¢ à¢~¢é ãïÚ¢Ý ÜUÚï ¼¢ï ¥¢y}¢¢ ÜU¢ï Ó¢¢ïÅ Hx¢¼è ãñ J §S¢ÜïU çH²ï ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ ÜU¢ï à¢éh ڶݢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜïU çH²ï v²¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ ? ¼¢ï çÁ¢S¢ ¼Úã S¢¢x¢Ú ÜU¢ï Ð¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ý¢± ÜUè Á¢LÚ¼ ã¢ï¼è ãñ ÆèÜU ©S¢è ¼Úã S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú ÜU¢ï Ð¢Ú ÜUÚÝï ÜïU çH²ï §S¢ à¢ÚèÚ ÜUè Á¢LÚ¼ ã¢ï¼è ãñ J çÁ¢S¢ ¼Úã Ý¢± ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï ¼¢ï S¢¢x¢Ú Ð¢Ú Ýãè ÜUÚ S¢ÜU¼ï ¥¢ñÚ Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ãè ÇêÏ¢ Á¢¢²ï´x¢ï J §S¢è ¼Úã à¢ÚèÚ }¢ï´ 籯² ±¢S¢Ý¢ |¢Úï ÚãÝï ÐÚ S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú |¢è Ð¢Ú Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï J §S¢ ÜïU çH²ï v²¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ? çÁ¢S¢ ¼Úã Ý¢± }¢ï´ çÏ¢H ã¢ï x¢²è ã¢ï ¼¢ï ТÝè |¢è ¼Ú ¥¢²ïx¢¢ ¥¢ñÚ ¥¢y}¢ Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè »ÜU}¢¢~¢ à¢Ú‡¢ S±èÜU¢ÚÝè ÐÇG¼è ãñ, §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè ÜU}¢ü |¢è ÜUÚÝ¢ ÐÇG¼¢ ãñ J ±ã ÜU}¢ü ²ã çÜU çÁ¢¼Ýï ²¢~¢è Ï¢ñÆï ãñ S¢|¢è ТÝè ©HïÓ¢Ýï Hx¢¼ï ãñ J §S¢ ¼Úã Ï¢Ó¢Ýï ÜUè ÐêÚè

ÈUÚ±Úè-2013 • 14


S¢}|¢¢±Ý¢ Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ Ý¢± |¢è {èÚï {èÚï çÜUÝ¢Úï ¥¢ S¢ÜU¼è ãñ J §S¢è ¼Úã |¢çQU ¥¢ñÚ ÜU}¢ü ΢ïÝ¢ï S¢¢‰¢-S¢¢‰¢ ã¢ïx¢¢ ¼¢ï çÝçp¼ ãè ÜU˲¢‡¢ S¢}|¢± ãñ J §S¢è ¼Úã ¥¢y}¢çÓ¢‹¼ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï |¢è¼Ú ÜïU S¢|¢è ¥±x¢é‡¢¢ï´ ÜU¢ï {èÚï-{èÚï Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢HÝ¢ ãñ J §S¢è ¼Úã ÜUÚ¼ï ÚãÝï S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ ¥¢y}¢ ÜU˲¢‡¢ çÝçp¼ ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ ÜUÚÝ¢ ãè |¢± S¢¢x¢Ú Ð¢Ú ÜUÚÝï ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J S¢Ï¢ ÜéUÀ S±èÜU¢Ú ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý }¢ï´ Ÿ¢h¢ Ú¶ÜUÚ ¥¢y}¢çÓ¢‹¼Ý ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¿¢¢¼¥¿¢¢¼ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¶Ú¢Ï¢ ÜU}¢ü ã¢ï x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï ÿ¢}¢¢ ²¢Ó¢Ý¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J §S¢è ¼Úã Ðíç¼çÎÝ ÜU¢ RU}¢ Ϣݢݢ Ó¢¢çã²ï J ¶Ú¢Ï¢ ÜU}¢ü ÜUÚÝï ÜU¢ ©gïಠÝãè´ ã¢ï¼¢ çÈUÚ |¢è ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý Ï¢ÇGï β¢Hé ãñ´ S¢|¢è ÜU¢ Т﯇¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J S¢|¢è ÜU¢ï }¢¢ÈU ÜUÚ Îï¼ï ãñ´ J ¥¢Ð S¢|¢è ÜU¢ S¢yS¢æx¢ ¶êÏ¢ Ï¢Éï »ïS¢è |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ }¢ï´ Ðí¢‰¢üÝ¢ J • ç±ÎéÚ Ýèç¼ - S¢¢æ.²¢ï. ÜæUÓ¢ÝÏ¢¢ ({í¢æx¢{í¢) |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ã}¢ S¢|¢è ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ Ðí²Õ çÜU²ï ãñ J ¼yÜU¢HèÝ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï x¢¢¡±-x¢¢¡± |¢ï´Á¢ÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ ÜïU }¢¢x¢ü ÐÚ Hx¢¢²¢ J S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý, S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢, |¢QUôÓ¢¼¢}¢‡¢è Á¢ñS¢ï ࢢ›¢ï´ ÜUè ÚӢݢ ÜUÚ±¢²ï J ¥}¢ë¼±¢‡¢è LÐè S¢¢x¢Ú ÜU¢ S¢æx¢íã “±Ó¢Ý¢}¢ë¼ 273” S¢æ¼¢ï S¢ï ¼ñ²¢Ú ÜUÚ±¢²ï §Ý S¢|¢è S¢ï ²çÎ ÜéUÀ Úã x¢²¢ ¼¢ï S¢±ü ç±{S¢|¢è ÜïU ÜU˲¢‡¢ ãï¼é çà¢ÿ¢¢Ð~¢è x¢í扢 ÜU¢ S±²æ çÝ}¢¢ü‡¢ çÜU²ï J çÁ¢S¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ ç±c‡¢éS¢ã›Ý¢}¢, |¢x¢±Î x¢è¼¢, ç±ÎéÚÝèç¼ ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ çÐí² à¢¢› Ï¢¼¢²¢ ãñ J S¢|¢è ÜU¢ï ±¢æÓ¢Ýï ÜUè ¥¢¿¢¢ |¢è çÜU²ï ãñ´ J ç±ÎéÚÝèç¼ ã}¢ S¢|¢è ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ ©Ð²¢ïx¢è ãñ J ò¢±ã¢çÚÜU Á¢è±Ý }¢ï´ ç±ÎéÚÝèç¼ Ï¢ãé¼ ÜU¢Úx¢¼ çS¢h ãé§ü ãñ J x¢é# }¢æ~¢‡¢¢ çÜUS¢ÜïU S¢¢‰¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï Á¢ñS¢ï - (1) çÁ¢S¢ÜïU ТS¢ ÜU}¢ Ï¢éçh ã¢ï, (2) ÎèÍ¢ü S¢ê~¢è J (3) ÿ¢‡¢|¢Ú }¢ï´ |¢¢± ç±|¢¢ïÚ ã¢ïÝï ±¢H¢ J (4) Á¢¢ï S±²æ ¥ÐÝè Ï¢ÇG¢§ü ÜUÚ¼¢ ã¢ï J ¥{¢ïçÝ<ÎC Ó¢¢Ú ±S¼é²ï´ ¼éÚæ¼ ÈUH ÎïÝï ±¢Hè ã¢ï¼è ãñ J

Îï±¢ï´ ÜU¢ S¢æÜUËÐ ¼éÚæ¼ ÈUH Îï¼¢ ãñ J Îï±¢ï´ ÜU¢ S¢æÜUËÐ ¥‰¢¢ü¼ì à¢é|¢ ÜæUÜUËÐ J ÎêS¢Ú¢ }¢ã¢ÐéL¯¢ï´ ÜU¢ ¼Ð Á¢ËÎè ÈUH Îï¼¢ ãñ J ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU ±ï ÐÚ}¢¢‰¢ü ÜïU çH²ï ¼Ð ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¼èS¢Ú¢ x¢éL ÜïU ТS¢ Á¢¢ï ç±Ýè¼ Úã¼¢ ãñ ©S¢ï S¢l: ÈUH ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J Ó¢¢ñ‰¢¢ Тçв¢ï´ ÜïU ݢࢠÜUÚÝï S¢ï |¢è ¼éÚæ¼ ÈUH ç}¢H¼¢ ãñ J ¥‰¢¢ü¼ì ТÐ}¢² ¥¢Ó¢Ú‡¢ ²¢ ¥çÝC ç±Ó¢¢Ú¢ï´ ÜU¢ ݢࢠJ xNãS‰¢¢Ÿ¢}¢è ¥ÐÝï Ï¢ÇG¢ï }¢ï´ Ÿ¢h¢ 򦕫 J ±ëh ¼èÝ ÐíÜU¢Ú ÜïU Ï¢¼¢²ï x¢²ï ãñ´ - ±²¢ï±ëh, ¼Ð¢ï±ëh, ¿¢¢Ý±ëh J Á¢¢ï §S¢ ¼Úã ÜUÚïx¢¢ ±ã S¢æS¢¢Ú }¢ï´ ÜUãè´ |¢è ÐèÀï Ýãè´ Úãïx¢¢ J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ }¢¢ñÝ, ࢢ› ÜU¢ ¥Š²²Ý, ²¿¢ ¼‰¢¢ ¥çxÝ ã¢ï~¢ §Ý Ó¢¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ²¢ Ó¢¢Ú }¢ï´ S¢ï »ÜU ÜU¢ï |¢è Á¢¢ï ¥ÐÝï Á¢è±Ý }¢ï´ ©¼¢Ú¼¢ ãñ ©ÝÜïU Á¢è±Ý }¢ï´ ÜU|¢è ÜU¢ï§ü ã¢çÝ Ýãè´ ã¢ï¼è J §Ý ©ÐÚ¢ïQU ç±Ó¢¢Ú¢ï }¢ï´ çÁ¢S¢ÜUè à¢é|¢ çÝD¢ Ýãè´ ã¢ïx¢è ©‹ãï´ H¢|¢ Ýãè´ ç}¢Hïx¢¢, ã¢çÝ ã¢ïx¢è J Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï çH¶¢ ãñ çÜU - §S¢è çH²ï ¼¢ï ç±ÎéÚ Ýèç¼ ÜU¢ |¢¢¯¢æ¼Ú çÜU²¢ ãê¡ J ç±ÎéÚÝèç¼ Á¢è±Ý ÜïU Ðíy²ïÜU ÿ¢ï~¢ }¢ï´ ©Ð²¢ïx¢è çS¢h ã¢ï¼è ãñ J ¥Hx¢-¥Hx¢ ãÁ¢¢Ú¢ï´ ÜU¢}¢ ÜUÚï´ ¼¢ï ÜU¢}¢ çÜU²¢ ã饢 ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J HïçÜUÝ »ÜU ãè ÜU¢}¢ ÜU¢ï ãÁ¢¢Ú ±¢Ú ÜUÚï´ ¼¢ï ±ã ÜU¢²ü çS¢h ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J • {}¢ü ÜUè x¢ç¼ ‹²¢Úè - H¢|¢éÏ¢ãÝ }¢ÝéÏ¢¢§ü ÐÅïH (ÜéæUÇ¢H-ÜUÇè) S¢æS¢¢Ú ÜU}¢¢ü{èÝ ÜU㢠x¢²¢ ãñ J Á¢¢ï Á¢ñS¢ï ÜUÚ¼¢ ãñ ±ã ±ñS¢¢ Т¼¢ ãñ J ÜU¢ï§ü çÜUS¢è ÜU¢ï Ý S¢é¶ Îï¼¢ ãñ, Ý Îé:¶ Îï¼¢ ãñ J S±²æ çÜU²ï ãé» ÜU}¢ü ÜU¢ ÈUH ±ã òçQU |¢¢ïx¢¼¢ ãñ J ±Ý±¢S¢ ÜUè Ð퉢}¢ Ú¢ç~¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý Ú¢}¢ Hÿ}¢‡¢ S¢ï ÜUã¼ï ãñ´ çÜU “Ýçã ÜU¢ï§ü S¢é¶ Îé:¶ ÜUÚ Î¢¼¢ J çÝÁ¢ÜëU¼ ÜU}¢ü |¢¢ïx¢ S¢éÝ |¢í¢¼¢” |¢x¢±¢Ý Ú¢}¢ Îà¢Ú‰¢ ÜïU Ðé~¢ S¢è¼¢ Á¢ÝÜUÚ¢Á¢¢ ÜUè Ðé~¢è ¼‰¢¢ Îà¢Ú‰¢ ÜUè Ðé~¢ Ï¢{ê ¼¢ï |¢è ¥¢Á¢ ©‹ãï´ ±Ý-±Ý ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ ÐÇ Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ à¢²Ý ÜïU çH²ï Á¢ã¢¡ ±ï }¢¶}¢H ÜïU x¢gï ÐÚ S¢¢ï¼è ‰¢è ±ãè´ ¥¢Á¢ Í¢¢ÚS¢ÈêUS¢ ÐÚ S¢¢ï Úãè ãñ J ²ã ÜU}¢ü ÈUH ãñ ²¢ ÜéUÀ ¥‹² ? ²ã S¢|¢è Ðê±ü ÜU¢ S¢æçÓ¢¼ ãñ, çÁ¢S¢ï §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ ÜU}¢ü ÈUH |¢¢ïx¢Ýï ÜïU çH²ï Ðí¢# ã饢 ãñ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 15


¥ÐÝï Á¢è±Ý }¢ï´ |¢è »ïS¢¢ Hx¢¼¢ ãñ çÜU ²ã òçQU ã}¢ï´ Ï¢ÇGè ÐèÇG¢ (Îé:¶) çβ¢ ãñ J HïçÜUÝ »ïS¢¢ Ýãè´ ãñ ±ã »ÜU çÝç}¢œ¢ }¢¢~¢ ãñ, Á¢Ï¢ çÜU ã}¢¢Ú¢ Ðê±ü ÜU¢ S¢æçÓ¢¼ ÜU}¢ü ±ñS¢¢ ÜUÚ±¢ Ú㢠ãñ J Á¢Ï¢ à¢é|¢ ²à¢ ç}¢H¼¢ ãñ ¼¢ï S±²æ ÜU¢ çÜU²¢ ã饢 }¢¢Ý¼¢ ãñ §S¢è ¼Úã Á¢Ï¢ ©S¢ï ¥Ð²à¢ ²¢ Îé:¶ ç}¢H¼¢ ãñ ¼¢ï ÎêS¢Úï ÜU¢ï ΢ï篼 ÜUÚ¼¢ ãñ J §S¢çH²ï S¢æ¼ S¢é¶-Îé:¶ }¢ï´ S¢}¢¢ÝLÐ Úã¼ï ãñ´ J S¢é¶ ¥¢ñÚ Îé:¶ §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ Ðê±üÝÁ}¢ ÜU¢ ÐçÚТÜU ãñ J ¥‰¢¢ü¼ì Á¢¢ï Ðê±üÁ¢‹}¢ }¢ï´ çÜU²ï ãñ ±ãè §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ ç}¢H Ú㢠ãñ J §S¢çH²ï ÎêS¢Úï ÜU¢ï ΢ï篼 ÜUÚÝ¢ çÝÚ‰¢üÜU ãñ J Ú¢}¢¢±¼¢Ú }¢ï´ Ú¢}¢ S¢¢¼ ¼¢ÇG ÜïU ±ëÿ¢ ÜïU ÐèÀï çÀÐÜUÚ Ï¢¢¢HèÜU¢ Ï¢{ÜUÚ¼ï ãñ´ J ±ãè Ï¢¢Hè Ÿ¢èÜëUc‡¢¢±¼¢Ú }¢ï´ ¥ÝÁ¢¢Ý }¢ï´ ãè Ÿ¢èÜëUc‡¢ ÜïU ÐñÚ }¢ï´ Ï¢¢‡¢ }¢¢Ú¼¢ ãñ J ²ãè ÜU}¢ü ÜU¢ ÈUH ãñ J }¢ã¢|¢¢Ú¼ ÜïU ²éh }¢ï´ {ë¼Ú¢cÅî ÜïU 100 Ðé~¢ »ÜU S¢¢‰¢ }¢¢Úï Á¢¢¼ï ãñ´ J §S¢ 籯² ÐÚ {ë¼Ú¢cÅî |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ S¢ï ÐíÔÝ ÜUÚ¼¢ ãñ çÜU ãï ¥Ó²é¼ ? §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ }¢ñ´Ýï »ïS¢ï ÜU¢ï§ü ТРÝãè´ çÜU²ï ‰¢ï, çÈUÚ |¢è }¢ïÚï 100 Ðé~¢ }¢¢Úï x¢²ï J §S¢ÜU¢ v²¢ ÜU¢Ú‡¢ ? §S¢ÜïU ©œ¢Ú }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜUã¼ï ãñ çÜU, ¥¢Á¢ S¢ï 50 Á¢‹}¢ Ðê±ü ¥¢Ð Ï¢ãïçH²¢ ‰¢ï J »ÜU±¢Ú ¥¢Ð Ðçÿ¢²¢ï´ ÜU¢ï ÐÜUÇGÝï ÜïU çH²ï ±ëÿ¢ ÐÚ Ï¢ñÆï Ðçÿ¢²¢ï´ ÐÚ Á¢H¼ï ãé²ï Á¢¢H ÜU¢ï ÈïU´ÜïU J ©S¢ Á¢H¼ï ãé²ï Á¢¢H S¢ï çÜU¼Ýï Ðÿ¢è }¢Ú x¢²ï J ©S¢ ТРÜU¢ ÈUH ÐÇG¢ Ú㢠¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜU¢ Ð釲 ¥ç{ÜU ã¢ïÝï S¢ï ¥¢Ð ©S¢ ÜU}¢ü ÜïU ÈUH ©S¢ S¢}¢² Ýãè´ §S¢ Á¢‹}¢ }¢ï´ Ðí¢# çÜU²ï ¥¢ñÚ ¥‹{ï ãé²ï, Ð釲 ÜïU ÈUH ¥ÝéS¢¢Ú 100 Ðé~¢ Ðí¢# çÜU²ï HïçÜUÝ Ðçÿ¢²¢ï´ ÜïU Á¢HÝï LÐ Á¢¢ï ТР‰¢¢ ©S¢ÜU¢ |¢è ÈUH 100 Ðé~¢ ÜUè Ðí¢ç# ÜïU Ï¢¢Î |¢è ±ï ÝC ã¢ï x¢²ï J ²ãè ÜU}¢ü ÜUè x¢ç¼ ãñ-ÜU}¢ü ÜUè x¢¼è ‹²¢Úè ãñ J • ¥Ý¢ï¶¢ |¢Ã² ©yS¢± - Á¢¢ÝÜUè çÝÜUè ÜéU}¢¢Ú ÐÅïH (x¢éH¢Ï¢ÐéÚ¢) S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» Ÿ¢èãçÚ ÜU¢çÚ²¢‡¢è Ð{¢Úï J Ÿ¢èãçÚ ÜïU S¢¢‰¢ ΢΢ ¶¢Ó¢Ú ¼‰¢¢ ©ÝÜUè ΢ïÝ¢ï Ï¢ãÝï |¢è ‰¢è J ÐæÓ¢¢H¢ S¢ï ãï}¢æ¼ôS¢ã ÎÚÏ¢¢Ú Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï HïÝï ¥¢²ï J ©S¢ S¢}¢² Ÿ¢èãçÚ ÜéUÀ Ï¢ÇGï }¢ã¢Ýé|¢¢±¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¼‰¢¢ S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ÎÚÏ¢¢Ú ¥¢ÜUÚ Ðí¢‰¢üÝ¢ çÜU²ï J ãï Ðí|¢é ! Á¢éÝ¢x¢É ÜïU ãçÚ|¢QU ¥¢ÐÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼ï ãñ´ J

§S¢çH²ï ¥¢Ð ÐæÓ¢¢H¢ Ð{¢çÚ²ï J Ÿ¢èãçÚ ¥ÐÝè ¥ç|¢Ã²çQU ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼ï ‰¢ï çÜU ΢΢ ¶¢Ó¢Ú ÜUè ΢ïÝ¢ï Ï¢ãÝ¢ïÝï |¢è x¢ÉÇ¢ Ð{¢ÚÝï ÜUè 籋¼è ÜUÚÎè J ©S¢è S¢}¢² H¢ï²¢ S¢ï S¢éÚ¢ ¶¢Ó¢Ú ¥¢ Ðãé¡Ó¢ï, ±ï |¢è ¥ÐÝï ²ã¢¡ Ð{¢ÚÝï ÜUè 籋¼è çÜU²ï ¥¢ñÚ ÜUãï çÜU }¢ïÚè ÐÕè Ýï ÜU㢠ãñ çÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ ²çÎ Ý ¥¢±ï ¼¢ï ¥¢Ð |¢è ©‹ãè ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢{é Ï¢ÝÜUÚ Úçã²ï x¢¢, HïçÜUÝ çH²ï ç±Ý¢ ¥¢§²ïx¢¢ Ýãè´ J S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ç±Ó¢¢Ú‡¢¢ ÜUÚÜïU ÐãHï x¢ÉÇ¢ çÈUÚ H¢ï²¢ ©S¢ÜïU Ï¢¢Î ÐæÓ¢¢H¢ §S¢ ¼Úã ¼èÝ¢ï S‰¢¢Ý¢ï ÜïU |¢QU¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ S¢é¶ çβï J Á¢Ï¢ H¢ï²¢ Ðãé¡Ó¢ï ¼¢ï S¢éÚ¢¶¢Ó¢Ú S¢ï ÜUãï çÜU ²ã¢¡ ÐÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± ÜUÚÝ¢ ãñ ¥¢ñÚ ±ãè´ S¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÜU¢²ü ¥¢Úæ|¢ ã饢 ¥¢ñÚ ¥¢Á¢ |¢è ç±à¢ï¯ LÐ S¢ï }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¼¢Á¢ï-¼¢Á¢ï |¢æÅï ÜU¢ï ¶ï¼¢ï´ S¢ï ¼¢ïÇG±¢ÜUÚ çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢ï´ S¢|¢è ãçÚ|¢QU ¥ÐÝï Í¢Ú¢ï´ S¢ï ãÎèü, }¢Ó¢¢ü, Ý}¢ÜU, Á¢èÚ¢, Hô±x¢, ¼ïÁ¢Ðœ¢¢, §y²¢çÎ ±Í¢¢ÚÝï ÜUè S¢¢}¢¢Ý Hï ¥¢²ï J }¢S¢¢H¢ |¢è |¢QU ¥ÐÝï Í¢Ú S¢ï Hï ¥¢²ï ¥Ï¢ Ï¢ÇGï ±¼üÝ }¢ï´ (ÜUÇ¢ãè) }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ Eï¼¢}Ï¢Ú {¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU Ϣ͢¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´, ±ã çÎò ࢢï|¢¢ Îï¶Ýï ²¢ïx² ‰¢è S¢|¢è Ÿ¢èãçÚ ÜïU ©S¢ LÐ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ Á¢è±Ý ÜU¢ï {‹² }¢¢Ý Úãï ‰¢ï J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU çÝç}¢¼ S¢éÚ¢¶¢Ó¢Ú Ýï ç}¢D¢ó¢ ¼‰¢¢ ÐêÇGè Ϣݱ¢²ï J Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥¢¿¢¢ÝéS¢¢Ú S¢æ¼ ãçÚ |¢QU ÐæçQU Hx¢¢ÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ý ÜïU çH²ï Ï¢ñÆ x¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ S±²æ ÜU}¢Ú }¢ï´ ÇéÐ^¢ Ï¢¢æ{ÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ý ÐÚS¢Ýï Hx¢ï J S¢|¢è S¢æ¼-ãçÚ|¢QU ÜU¢ï ¥¢x¢íã Ðê±üÜU |¢¢ïñÁ¢Ý ÜUÚ±¢²ï J §S¢ ¼Úã ࢢÜU¢ïyS¢± Ý¢}¢ÜU »ÜU ç±çà¢C ©yS¢± ©S¢ S¢}¢² }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ÐíÓ¢¢çÚ¼ çÜU²¢ Á¢¢ï ¥¢Á¢ |¢è ¥¢Ý‹Î ÜUè {¢Ú¢ S¢é¶: ¥¢ñÚ à¢¢ç‹¼ ÜU¢ï ÎïÝï ±¢H¢ ã¢ï x¢²¢ ãñ J ²ã ࢢÜU¢ïyS¢± ¥‹² çÁ¢¼Ýï ©yS¢± - (¥ó¢ÜêUÅ¢ïyS¢±, ÐécР΢ïH¢ïyS¢± ±S¢‹¼¢ïyS¢±) §y²¢çÎ ã¢ï¼ï ãñ ±ñS¢ï ãè ©yS¢¢ã ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ¥‹²~¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè ÐÚ}ÐÚ¢ Ýãè´ ãñ J }¢¢~¢ ¥ÐÝï S¢Ðí΢² }¢ï´ ²ã }¢Ý¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 16


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ Á¢è‡¢¢ïüh¢Ú ¼‰¢¢ S¢é±‡¢ü ôS¢ã¢S¢Ý }¢ï´ S¢ï±¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ¥}¢ê˲ ¥±S¢Ú ãñ Ÿ¢èÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê . ¥.S¢¢ñ . x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê . ¥.S¢¢ñ . Ï¢ÇG è x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æÐí΢² ÜïU Ð퉢}¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ }¢ï´ Á¢è‡¢¢ïüh¢Ú ¼‰¢¢ ¼èÝ¢ï çࢶÚè Îï±¢ï ÜU¢ ¥H¢ñçÜUÜU S¢é±‡¢ü ôS¢ã¢S¢Ý ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ ÜU¢²ü Ó¢¢Hé ãñ J ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï »ïS¢è Îï± S¢ï±¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ¥Ý}¢¢ïH ¥±S¢Ú Ðí¢# ã饢 ãñ J ¼¢ï ¥±à² S¢ï±¢ ÜUÚÜïU Á¢è±Ý ÜëU¼¢‰¢ü ÜUÚÜïU {‹² ã¢ï Á¢¢¥¢ï J (}¢ãæ¼ S±¢}¢è, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥}¢Î¢±¢Î) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±ÇÝx¢Ú »ïç¼ã¢çS¢ÜU ¼‰¢¢ {¢<}¢ÜU Ýx¢Ú ±ÇÝx¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ðç±~¢ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: 5-30 S¢ï 6-30 ÎñçÝÜU Ðí|¢¢¼ ÈïUÚè }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ ¥ÝéS¢¢Ú Ýx¢Ú ÜïU }¢¢Ý¢ïÚ, ÜU¢ÐÇG Ï¢¢Á¢¢Ú, Ï¢¢Ú¢ïÅè Ï¢¢Á¢¢Ú, x¢¢ïH±¢Á¢ï, ¥Á¢éüÝ Ï¢¢Úè, Ý¢x¢{Ú¢ï, ¥Å¢Ú¢ï, {¢æ¼ ÜU¢ïH ÎÚ±¢Á¢¢ï, ã¢ÅÜïUEÚ ÐÚ¢ ç±S¼¢Ú, |¢¢±S¢¢Ú ã¢ïH, ÜU¢H¢ ±¢S¢éÎï± ¥¢Ó¢Úï, ÐæÇK¢ à¢ïÚè ¥¢çÎ ç±S¼¢Ú }¢ï´ Ðí|¢¢¼ ÈïUÚè }¢ã¢}¢æ~¢ {éÝ ÜïU S¢¢‰¢ }¢æçÎÚ 7-00 Ï¢Á¢ï ¼ÜU H¢ñÅè ¼Ï¢ 7-00 Ï¢Á¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ {êÝ ÜUÚÜïU ôà¢x¢¢Ú ¥¢ÚG¼è ÜïU Ï¢¢Î S¢|¢¢ }¢ï´ ࢢ.S±¢. ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜUè ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ÜU¢ H¢|¢ ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï çH²¢ J ¼¢. 25-12-12 ÜU¢ï ÐíS¢¢Îè ÜïU Ý¢x¢{Ú ÐÚ “¶èÓ¢Çè ÜUÉè”ÜïU ÐíS¢¢Î ÜïU S¢¢‰¢ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ 1500 ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï |¢¢x¢ çH²¢ J }¢ãæ¼ à¢¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÜU‰¢¢ÚS¢ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J Ÿ¢è ±¢ÇèH¢H }¢¢ïÎè ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÜU¢Hè΢S¢ Á¢ï. ÐÅïH Ýï Ðí|¢¢¼ ÈïUÚè }¢ï´ }¢{éÚ S±Ú ÜïU S¢¢‰¢ {êÝ Ï¢éH±¢²è J (|¢è¶¢|¢¢§ü »}¢. ±¢HæÎ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ Ÿ¢èãçÚ ÜUè ÜëUТ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. ¥¢ÝæÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU S¢}¢ÿ¢ S¢æ¼¢ï ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU m¢Ú¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ {éÝ ÜUè x¢§ü J ¼¢. 31-12-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è {éÝ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢}¢S¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÐíS¢¢Î çβ¢ x¢²¢ J {éÝ }¢ï´ ࢢ.S±¢. ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Ýï {éÝ

MkíMktøk Mk{k[kh ÜUÚ±¢²è Ï¢¢Î }¢ï´ ÜU¢HéÐéÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Îà¢üÝ ÜïU çH²ï S¢æ¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï Ðβ¢~¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ J ©œ¢Ú¢²‡¢ ÜïU çÎÝ S¢æ¼¢ï m¢Ú¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ ¼‰¢¢ ÐéÁ¢¢Úè Îï± S±¢}¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ S¢éæÎÚ Ÿ¢ëæx¢¢Ú ÜUÚÜïU Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÜUÚ±¢²ï J (Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH, ÜU¢æÜUçÚ²¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ï´ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥.çÝ.Ð.|¢. Á¢²æ¼è|¢¢§ü ÐíãH¢Î|¢¢§ü ÐÅïH (Ç¢æx¢Ú±¢±¢Hï) ÜïU S}¢Ú‡¢ ãï¼é ©ÝÜïU ÐçÚ±¢Ú ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ç±ES±LÐ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, Ï¢í.S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è, ç±Eç±ã¢Úè S±¢}¢è, |¢æÇ¢Úè S±¢}¢è, S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ÿ¢è±Ì|¢ S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï Ð{¢ÚÜUÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ࢢ.ÜéæUÁ¢ç±ã¢Úè΢S¢Á¢è S¢ôã¼¢ Ð¢Æ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ࢢ.ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢ ¼‰¢¢ S±¢. }¢¢{±çÐí²Î¢S¢Ýï ÐíS¢æx¢¢ïçÓ¢¼ Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ïJ ࢢ. ±íÁ¢|¢ê¯‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ï¢¢Hé S±¢}¢èÝï S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢J (ç±c‡¢é|¢¢§ü ÐÅïH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ôã}¢¼Ýx¢Ú 23 ±¢¡ ТŢïyS¢±-ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (§üÇÚ) ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ôã}¢¼Ýx¢Ú }¢æçÎÚ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý Ï¢¢HS±LÐ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 23 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢¢x¢üà¢è¯ü à¢évHÐÿ¢-6 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 17


§S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼¢. 1812-12 ÜU¢ï Ð{¢Úï ‰¢ï J ©ÝÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU ç±ç{ÜUè x¢§ü J ²Á¢}¢¢Ý Á¢ïƱ¢ §üEÚ|¢¢§ü ÜïU S¢éÐé~¢ Á¢x¢Îèà¢|¢¢§ü (S¢H¢H)Ýï }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ÐêÁ¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è ÜïU Í¢Ú ¥ËТã¢Ú ÜUÚÜïU Hÿ}¢èÝ¢Ú¢²‡¢ S¢¢ïS¢¢²Åè ÜïU ãçÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± ÜUÚÜïU ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ §üÇÚ, Å¢ïÚÇG¢, ࢢïÜUHè, }¢¢‡¢S¢¢, ¥ã}¢Î¢±¢Î, H¢H¢ïÇ¢, Ðí¢æç¼Á¢ ¼‰¢¢ ÐéÁ¢¢Úè ¥|¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ §üÇÚ, S¢¢ïÜUHè ¼‰¢¢ Ý¢‰¢m¢Ú¢ ÜïU S¢æ¼¢ïÝï ТŢïyS¢± }¢ï´ Ðꇢü S¢ãÜU¢Ú çβ¢ J (¥Úô±Î|¢¢§ü Å¢æÜU) ࢢÜU¢ïyS¢± - {Ýé}¢¢üS¢ {éÝ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ §üÇÚ S¢ï ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è, ࢢ. ÜéæUÁ¢ç±ã¢Úè S±¢}¢è, S¢y²S¢æÜUËÐ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ôã}¢¼Ýx¢Ú ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢¢ã¢y}² ÜU㢠J Ðç±~¢ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: }¢ã¢}¢æ~¢ {éÝ ÜïU Ï¢¢Î }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è m¢Ú¢ Ÿ¢è ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢ÜUè ÜU‰¢¢ ÜUãè J ÐéÁ¢¢Úè S±¢}¢è ¥Á¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ S¢éæÎÚ Ÿ¢ëæx¢¢Ú çÜU²¢ J ©œ¢Ú¢²‡¢ ÐÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ï мæx¢¢ï S¢ï S¢Á¢¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè S¢}¢êã ¥¢Ú¼è ãé§ü J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÝï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè J (ÜUÝé|¢¢§ü ÐÅïH) ãèÚ¢±¢Çè }¢ï´ Ð퉢}¢ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ S¢¢çÝŠ² }¢ï´ ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï ¼¢. 12-113 ÜU¢ï ãèÚ¢±¢Çè }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ãèÚ¢±¢Çè ÜïU S¢}¢S¼ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï S¢éæÎÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ç±ç{Ðê±üÜU S¢}Ðó¢ ã饢 J S¢|¢¢ }¢ï´ »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Hÿ}¢‡¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU㢠J S¢ï±¢|¢¢±è ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï çÜU²¢ J Ï¢¢H }¢æÇH ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU çH» »ÜU S¢éÐÚ ÜUèÅ ©}¢æÎ ÜU¢ ç±}¢¢ïÓ¢Ý Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ²¢ïx¢è S±¢}¢è, Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è, ç±Eç±ã¢Úè S±¢}¢è, }¢¢ÎfG S±¢}¢è, ¥¢çÎ S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ï Á ¢Ý ÜU¢ S¢æ Ó ¢¢HÝ S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J 1500 çÁ¢¼Ýï |¢¢ç±ÜU |¢QU¢ï´ Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J (}¢ãï‹Îí|¢¢§ü ÐÅïH, çãÚ¢±¢Çè)

ÐíS¢¢Îè|¢ê¼ }¢¢ïÅïÚ¢ x¢¢¡± Ÿ¢è}¢Îì çà¢ÿ¢¢Ð~¢è |¢¢c² ݱ¢‹ã (Ú¢~¢è²) Тڢ²‡¢-ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ }¢¢ïÅïÚ¢ x¢¢¡± Á¢ã¢¡ Ÿ¢èãçÚ 10 Ï¢¢Ú Ð{¢Úï ‰¢ï ©S¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 22-12-12 S¢ï ¼¢. 30-12-12 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì çà¢ÿ¢¢Ð~¢è |¢¢c² ݱ¢‹ã (Ú¢~¢è²) Тڢ²‡¢ (RU}¢à¢) S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUè J §S¢ ÜU‰¢¢ ÜïU Ó¢¢ï‰¢ï ±¯ü çà¢. ÔH¢ïÜU 86 S¢ï 121 ÔH¢ïÜU ¼ÜU ÜU‰¢¢ ÜUè J çÁ¢S¢ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý ¥.çÝ. ÝűÚ|¢¢§ü Ú¢}¢Î¢S¢ ÐæÓ¢¢H, Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü Ú¢}¢Î¢S¢ ÐæÓ¢¢H ¼‰¢¢ Ó¢æÎé|¢¢§ü Ú¢}¢Î¢S¢ ÐæÓ¢¢H ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ S¢.x¢é.}¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢Hé Ð é Ú ), S¢.x¢é . }¢ãæ ¼ S±¢}¢è Îï ± Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú‡¢Í¢¢Å) ¥¢çÎ S¢æ¼¢ï ÜUè ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜU¢ S¢æÓ¢¢HÝ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH, }¢¢ïÅïÚ¢) ТïÚ x¢¢¡± }¢ï´ (Á¢è. x¢¢æ{èÝx¢Ú) ÐæÓ¢¢‹ã ç±ÎéÚ Ýèç¼ Ð¢Ú¢²‡¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢Hé Ð é Ú ), S¢.x¢é . }¢ãæ ¼ S±¢}¢è Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (ݢڢŇ¢Í¢¢Å }¢ã漟¢è) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï x¢¢æ{èÝx¢Ú çÁ¢Hï ÜïU ТïÚ x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 19-12-12 S¢ï ¼¢. 23-12-12 ¼ÜU ÐæÓ¢ çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢è ç±ÎéÚÝèç¼ Ð¢Ú¢²‡¢ ÜU‰¢¢ {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ãé§ü J S¢}¢x¢í Тڢ²‡¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ Ð.|¢. Ú}¢‡¢|¢¢§ü Ó¢¼éÚ|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ã. ç±RU}¢|¢¢§ü, S¢é}¢Ý|¢¢§ü, Ú¢Á¢éÏ¢¢§ü ¥¢çÎÝï ©ÝÜïU }¢¢¼éŸ¢è ¥.çÝ. Á¢èÁ¢èÏ¢ãÝ Ú}¢‡¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU S}¢Ú‡¢ãï¼é Тڢ²‡¢ ÜU¢ ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÜUÚ H¢|¢ çH²¢ J Тڢ²‡¢ ÜïU ±QU¢Î ÐÚ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ã¢ïÜUÚ Ð¢ïÚ ¼‰¢¢ ¥¢S¢Ð¢S¢ ÜïU x¢¢¡± ÜïU ãÁ¢¢Ú¢ï }¢é}¢éÿ¢é¥¢ï ÜU¢ï Îï± ÎéHü|¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢}¢S¼ Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ ÎïÝï ãï¼é Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è Ð{¢Úè ‰¢è J Тڢ²‡¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J (S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ »Ðí¢ïÓ¢ Ï¢¢ÐéÝx¢Ú Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï, »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è

ÈUÚ±Úè-2013 • 18


Hÿ}¢‡¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: }¢ã¢}¢æ~¢ {êÝ ÜïU Ï¢¢Î ÜU¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï “S¢¢ÚçS¢h” ÜUè ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ ¼¢. 16-12-12 S¢ï ¼¢. 22-1212 Fïãx¢è¼¢ ÜUè ÜU‰¢¢, ¼¢. 26-12-12 S¢ï ¼¢. 30-12-12 ¼ÜU çÝÜU¢ïH }¢æçÎÚ }¢ï´ Ú¢ç~¢ 3 Ï¢Á¢ï Fïãx¢è¼¢ ÜUè ÜU‰¢¢ ÜUè J ¼¢. 7-1-13 Ðí¢¼: »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ S¢ï ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ ¼ÜU ¼‰¢¢ ¼¢. 7-1-13 ã¯üÎ ÜU¢ïH¢ïÝè ÜïU Ð.|¢. ΢S¢|¢¢§ü ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢æçÎÚ S¢ï ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ ¼ÜU {êÝ ÜUè¼üÝ ÜïU S¢¢‰¢ ãçÚ|¢QU¢ïÝï Ðβ¢~¢¢ çÝÜU¢Hè ‰¢è J (x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü S¢è¼¢ÐÚ¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ §üH¢ïH Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢}¢è {}¢üçÜUࢢïÚ΢S¢Á¢è x¢éL ࢢ.S±¢. ¥¢ÝæÎÁ¢è±Ý΢S¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ ÜUè {éÝ {ê}¢{¢}¢ S¢ï ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î S¢ï S±¢}¢è {}¢ü ç ÜUࢢï Ú Î¢S¢Á¢è, Ï¢í . S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÜUÚÁ¢èS¢‡¢ S¢ï Ï¢S¢é |¢x¢¼ ¥¢çÎ S¢æ¼}¢æÇHÝï ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü ÜU¢ H¢|¢ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ J ¼¢. 2-1-13 ÜU¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ 20 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ÜU¢ïÆ¢Úè ÜUèÚèÅ|¢¢§ü ÜUè }¢¢¼éŸ¢è ¼¢Ú¢Ï¢ãÝ ¥}¢ë¼H¢H ÐÅïH Ýï ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J ¼¢. 9-1-13 ÜU¢ï |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢) ç±Ú¢Å²Ýx¢Ú (¥¢ïɱ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢) ¥¢ïɱç±Ú¢ÅÝx¢Ú }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ï¢ãÝ¢ï m¢Ú¢ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ Ðí±ë眢 ¥ÓÀè ãé§ü J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢±¢¼¢ü, {êÝ-|¢Á¢Ý, ÜUè¼üÝ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ¼¢. 13-1-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Hÿ}¢èS±LТ Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è Ð{¢Úè J ¼‰¢¢ S±²æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ {êÝ ÜUè S¢¢æ. ÚæÁ¢ÝÏ¢¢ ¼‰¢¢ Ý¢ÝèÏ¢ãÝ ¼‰¢¢ ¥‹² Ï¢ãÝ¢ï Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜU¢ S±¢x¢¼-ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J (Ý¢Ýè Ï¢ãÝ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢ ÜU¢ ¼èS¢Ú¢ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ÀÐñ²¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ð.|¢. Ç¢s¢|¢¢§ü Ú‡¢À¢ïÇ|¢¢§ü ¼‰¢¢ ¥.çÝ. ©}¢¢Ï¢ãÝ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢ ÜU¢ ¼èS¢Ú¢ ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ¼¢. 20-12-12 }¢¢{à¢évHÐÿ¢-8 ÜU¢ï S¢éÏ¢ã 8-30 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼-}¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï J Ÿ¢è ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ J

©S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.|¢. ÐíÜU¢à¢|¢¢§ü S¢¢ï}¢¢|¢¢§ü ÜïU ݲï }¢ÜU¢Ý }¢ï´ Ð΢Ðü‡¢ çÜU²ï J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢ÚG¼è ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢ï J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢ÚÝï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜï U |¢ï Å Îè J S¢|¢¢ }¢ï ´ S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ), S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢. x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è, S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢. ÐꇢüÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é. S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, }¢ãæ¼ S±¢. ç±Á¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ã¢<ÎÜU |¢x¢¼Ýï Ðí±Ó¢Ý çÜU²ï J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢¢ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ J S¢}¢x¢í ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï ¼ HÐé Ú ) ¼‰¢¢ ÜU¢æ Ü UçÚ²¢ Üï U }¢ãæ ¼ S±¢}¢è x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ ¥ÝéS¢¢Ú Т. ã¢<ÎÜU |¢x¢¼ ¼‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè çã}¢æ¼|¢¢§üÝï S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢.S±¢. ÀÐñ²¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ J çS¢hÐéÚ S¢ï S¢è.Ðè. S±¢}¢èÝï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè J (ÜU¢ïÆ¢Úè ôã}¢¼|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢LS¢‡¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 1612-12 ÜU¢ï Ó¢¼é‰¢ü ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.|¢. ÜU¢Hè΢S¢ x¢¢ïÜéUH΢S¢ ÐçÚ±¢Ú ÜïU ²Á¢}¢¢ÝÐÎ ÐÚ {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢æÐó¢ ã饢 J S¢.x¢é. S±¢. ÚÍ¢é±èÚÓ¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ࢢÜU ÜU¢ ±Í¢¢Ú çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æ Ó ¢¢HÝ S±¢. S¢y²S¢æ Ü UËÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï |¢è S¢ã²¢ïx¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J ࢢ.S±¢. ç±E±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÝï ¼‰¢¢ S±¢. Ðíï}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ¼èÝ çÎÝ ¼ÜU ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ï. ãS¢}¢é¶|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ x¢¢ï}¢¼èÐéÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ÜëUТ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ x¢¢ï}¢¼èÐéÚ-¥}¢Î¢±¢Î }¢ï´ Ðç±~¢ {Ýé}¢¢üS¢ ÜïU S¢}¢² Ðí¢¼: 5-30 Ï¢Á¢ï S¢ï 6-30 Ï¢Á¢ï ¼ÜU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜU¢ ¥H¢ñçÜUÜU H¢|¢ çβ¢ x¢²¢ ‰¢¢ J (Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H釢¢±¢H¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÀÐñ²¢{¢}¢ S¢¢ïS¢¢²Åè ¼‰¢¢ ÜUÇGè²¢±¢Ç ΢ïÝ¢ï }¢æçÎÚ H釢¢±¢Ç¢ }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: {éÝ-|¢Á¢Ý-ÜUè¼üÝ ¥¢çÎ ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ ã饢 J Ðê. ±¢S¢éÎï± S±¢}¢è ¼‰¢¢ Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢èÝï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ S¢éæÎÚ Ÿ¢ëæx¢¢Ú ÜUÚÜïU Îà¢üÝ ÜUÚ±¢²¢ J (H釢¢±¢Ç¢, S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Á¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢Hè²¢‡¢¢ Ÿ¢èãçÚ ÜïU ÐíS¢¢Îè|¢ê¼ ÜU¢Hè²¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢¢æ. ϢϢéÏ¢¢§ü ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 30-1212 Úç±±¢Ú ÜU¢ï |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± ãçÚ|¢QU¢ïÝï }¢Ý¢²¢ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 19


Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ S¢yS¢æçx¢²¢ï´Ýï {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è, x¢¢¡± }¢ï´ {êÝ-ÜUè¼üÝ ÜUÚÜïU ÐíS¢¢Î ÜU¢ ç±¼Ú‡¢ çÜU²¢ x¢²¢ J ¼¢. 13-1-13 Úç±±¢Ú ÜU¢ï |¢¢§²¢ïæ ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜïU S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ }¢ï´ 50 çÁ¢¼Ýï |¢QU¢ï´ Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ç±ç{ࢢ.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUÚ±¢§ü J }¢ÜUÚS¢æRU¢æç¼ Ð±ü ÐÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ x¢¢¡± }¢ï´ }¢ã¢}¢æ~¢ {êÝ ÜUè J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢h¢Hé |¢QU¢ï´Ýï x¢ïãêæ, Ó¢¢±H, ç¶Ó¢Çè, Á¢èÚ¢, Ó¢‡¢¢Î¢H, ¼é±ïÚ΢H, à¢éh Í¢è, Ó¢èÝè x¢éÇG, Ú¢ïÜUÇ |¢ïÅ ¥¢Îè ç}¢HÜUÚ 34360 (±S¼é ÜïU S¢¢‰¢) ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ ÜïU ÜU¢ïÆ¢Ú }¢ï´ ÐPUè ÚS¢èÎ HïÜUÚ Á¢}¢¢ ÜUè J ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è |¢éÎÚ|¢¢§ü ¼‰¢¢ ±ÇGèH ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï |¢è S¢ï±¢ ÜUè J (¥ÚÁ¢‡¢|¢¢§ü }¢¢ïÚè) Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢, Ó¢¢æÎH¢ïçDz¢, ç±S¼¢Ú }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢yS¢æx¢ }¢æÇH (Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢, Ó¢¢æÎH¢ïçDz¢, S¢¢ïH¢) }¢ï´ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ {êÝ ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ ÜUè J §S¢ }¢æÇH m¢Ú¢ ãÚ Úç±±¢Ú ¼‰¢¢ »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ࢢ}¢ 8-30 S¢ï 1030 S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ã¢ï¼è ãñ J ©ÐÚ¢ïQU ç±S¼¢Ú }¢ï´ ÚãÝï ±¢Hï ãçÚ|¢QU¢ï ¼‰¢¢ {¢<}¢ÜU H¢ïx¢¢ï ÜU¢ï H¢|¢ HïÝï ÜïU çH²ï ç±à¢ï¯ ¥ÝéÚ¢ï{ãñ J S‰¢f : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢yS¢æx¢ }¢æÇH ¥¢§ü.Çè. ÐÅïH SÜêUH Ú¢ïÇ, x¢¢ïÜéUH ÇïÚè ÜïU ТS¢, x¢‡¢ïࢠТÜüU ÜU¢ï}ŒHïÿ¢, ç±-1, Í¢¢ÅH¢ïçDz¢, ¥ã}¢Î¢±¢Î-61, S¢æÐÜüU : Ú}¢ïS¢|¢¢§ü ±è. ÐÅïH (Ç¢æx¢Ú±¢±¢Hï) }¢¢ï. : 9586422601 Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H¢æ{‡¢Á¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢) H¢æ{‡¢Á¢ }¢ï´ ¼¢. 22-1212 ÜU¢ï Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢yS¢æx¢ çà¢çÏ¢Ú ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î S¢ï S¢}¢S¼ Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè x¢éL Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è Ð{¢Úè ‰¢è J Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ x¢¢¡± ÜUè Ï¢ãÝ¢ïÝï çH²¢ J {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: S¢Ï¢ïÚï Ï¢ãÝ¢ïÝï }¢ã¢}¢æ~¢ {êÝ ÜUè ‰¢è J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è) Hï§ü, Ú¼ÝÐÚ, ©}¢ïÎx¢É, S¢¢Ó¢¢ïÎÚ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢à¢è±¢ü΢y}¢ÜU ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ §üÇÚ }¢ÎæÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è S¢.x¢é. Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï §üÇÚ }¢ï´ {ê}¢{¢}¢ S¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Hï§ü }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S¢.x¢é. |¢çQU S±¢}¢è ¼‰¢¢ S¢y²S¢æÜUËÐ S±¢}¢è Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J }¢ãæ¼ à¢¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è, S¢.x¢é. |¢çQU S±¢}¢è, ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è, ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï §üÇÚ ÜïU S¢yS¢æçx¢²¢ï´ ÜU¢ï

S¢yS¢æx¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ H¢|¢ çβ¢ J S¢æ¼¢ïÝï ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ã¢Ú ÐãÝ¢ÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ©S¢è ÐíÜU¢Ú §üÇÚ ÜïU Ú¼ÝÐéÚ, ©}¢ïÎx¢É ¼‰¢¢ S¢¢Ó¢¢ïÎÚ ÜïU }¢æçÎ򢕫 }¢ï´ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J (ÜU¢ïÆ¢Úè S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢Á¢è, §üÇÚ) }¢‡¢è²¢ïÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ 7 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢‡¢è²¢ïÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ 7 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢èãçÚ »ï E ²ü Îà¢ü Ý ÜU‰¢¢ ࢢ.S±¢. ç±E±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜUè J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢Á¢è (S¢¢ïÜUHè) ¼‰¢¢ ࢢ. Ðíï}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 2712-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è α¢|¢¢§ü ±à¢Ú¢}¢|¢¢§ü ÐÅïHÝï Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ÐêÁ¢¢ ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè J Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢æ¼-}¢ãæ¼ x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ࢢ. ÜéæUÁ¢ç±ã¢Úè΢S¢Á¢è, Ó¢æÎíÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ {}¢üçÜUࢢïÚ΢S¢Á¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï S¢éÎæÚ S¢ï±¢ ÜUè J Ð.Ðê.¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢yS¢æx¢ ±{üÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J S¢}¢x¢í }¢ã¢ïyS¢± ÜU¢ S¢æÓ¢¢HÝ ÜU¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è) ÜUH¢ïH ݱçÝ<}¢¼ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ çm¼è² |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì }¢ãæ¼ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ݱçÝ<}¢¼ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUH¢ïH }¢ï´ çm¼è² ࢢÜU¢ïyS¢± ¼¢. 13-1-13 ÜU¢ï |¢Ã² ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ çÜUࢢïÚ }¢æÇH ¼‰¢¢ ²é±¢Ý¢ï m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ-|¢çQU ÜUè x¢§ü J Ð퉢}¢ ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è m¢Ú¢ ÐêÁ¢Ý ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ, }¢ãïS¢¢‡¢¢, }¢¢‡¢S¢¢, §S¢æÇ, ÜU¢æÜUÚè²¢, ÜU¢HéÐéÚ, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, }¢éHè, }¢ÜUÝS¢Ú, S¢¢Ð¢±¢Ç¢, S¢¢²H¢ ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ)Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ ÜUãè J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢ÏÁ¢è ÜU¢ ±Í¢¢Ú çÜU²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥¢à¢è±¢üÎ Îï¼ï ãé» Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ©yS¢± ÜUÚÝï ÜïU ÐèÀï v²¢ ¥¢ñçÓ¢y² ã¢ï¼¢ ãñ ±ã S¢}¢Û¢¢²¢ J S¢}¢x¢í ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ç¢s¢|¢¢§ü }¢‡¢èH¢H ÐÅïH ã. ÐæÜUÁ¢ÜéU}¢¢Ú çÜUÚ‡¢Ï¢¢§ü ÐÅïH (}¢¢ï¶¢S¢‡¢) ‰¢ï J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU 4000 S¢ï ¥ç{ÜU ãçÚ|¢QU¢ïÝï ÐíS¢¢Î çH²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ãæ¼ S±¢}¢è ç±EÐíÜU¢à¢Î¢Á¢è (ÜUH¢ïH }¢ãæ¼)Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ)Ýï S¢æ|¢¢H¢ ‰¢¢ J (}¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ)

ÈUÚ±Úè-2013 • 20


ÜU¢ïÆæÏ¢¢ (ÐæÓ¢}¢ã¢H) x¢¢¡± }¢ï´ çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »±}¢ì S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíÚG‡¢¢ S¢ï ÜU¢ïÆæÏ¢¢ x¢¢¡± ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ¼¢. 12-1-13 ÜU¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ÜUè¼üÝ-|¢çQU ÜïU S¢¢‰¢ S¢.x¢é.ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ)Ýï Ð{¢ÚÜUÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ S¢¢‰¢ }¢ï´ S¢.x¢é. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è |¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢æçÎÚ ÜïU Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ïÝï çÜU²¢ J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ), Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH, ÜU¢ïÆæÏ¢¢) ¥¢çÎEÚÝx¢Ú ÝÚ¢ïÇG¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥¢çÎEÚÝx¢Ú ÝÚ¢ïÇG¢ }¢ï´ ¼¢. 23-12-12 ÜU¢ï ¥¢Æ±¢¡ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ÜUè¼üÝ-|¢çQU ÜïU Ï¢¢Î Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è ¼‰¢¢ ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è S±¢}¢è, ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢ S±¢}¢è, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢ S¢ï ࢢ. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, ÜU¢HéÐéÚ S¢ï ࢢ.S±¢. Á¢x¢¼ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é. Ï¢HÎï±ÐíS¢¢Î S±¢}¢è, ãçÚÁ¢è±Ý S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢-±¢¼¢ü m¢Ú¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢çã}¢¢ ÜUãè J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢ï±¢ S¢éæÎÚ ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè Ð.|¢. Ýç±Ý|¢¢§ü Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è Á¢ï¼HÐéÚ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH) ¥Ç¢HÁ¢ x¢¢¡± }¢ï´ çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ. S±¢}¢è ç±Á¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¥Ç¢HÁ¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ¼¢. 25-12-12 ÜU¢ï ¥¢Æ±¢¡ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢ S±¢}¢è, |¢éÁ¢ S¢ï ÐéÚ¢‡¢è S±¢}¢è, ç±EÁ¢è±Ý S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢-±¢¼¢ü ÜUè J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ Ðê. çÎÝïࢠ|¢x¢¼Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÐéÁ¢¢Úè çÎÝïࢠ|¢x¢¼, ¥Ç¢HÁ¢) Åîï‹Å x¢¢¡± }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Åîï‹Å}¢¢æ ¼¢. 30-12-12 ÜU¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢, ©S¢ÜïUÏ¢¢Î ÜUè¼üÝ-|¢çQU ÜUè x¢§ü J Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é.

ç±EÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è, }¢ÜUÝS¢Ú S¢ï ࢢ. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¥¢çÎ S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ТÅÇGè, ç±Ú}¢x¢¢¡± S¢ï |¢è S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝï Ð{¢Úè ‰¢è J Ï¢ãÝ¢ïÝï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè J ãçÚ|¢QU¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ çÜU²¢ J ÜU¢ïÆ¢Úè Ð.|¢. Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ¼‰¢¢ Ð.|¢. x¢¢ïô±Î|¢¢§üÝï S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) ¼‰¢¢ ç±c‡¢é|¢¢§ü Åîï‹Å) ݢݢ ©|¢Ç¢ x¢¢æ± }¢ï´ Ð퉢}¢ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢Ðí Ü U¢S¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 4-1-13 ÜU¢ï Ð퉢}¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ²é±¢Ý¢ï m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ |¢çQU ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ, }¢ïãS¢¢‡¢¢, }¢¢‡¢S¢¢, ÜU¢HéÐéÚ, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢ }¢ï´ Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ТÅÇè, ç±Ú}¢x¢¢¡± S¢ï S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝï´|¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ¥æ¼ }¢ï´ ࢢx¢ ÜU¢ Ϣ͢¢Ú çÜU²¢ x¢²¢ J S¢}¢x¢í ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÎ ÜU¢ H¢|¢ Ð.|¢. ÐÅïH Ï¢Ó¢é|¢¢§ü çÐí¼}¢|¢¢§ü (ÜU¢ïÆ¢Úè) S¢éÐé~¢ Ð.|¢. Á¢S¢é|¢¢§ü ¼‰¢¢ çÎÝïà¢|¢¢§ü Ýï çH²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ.|¢çQUÝæÎÝÎ S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) ¼‰¢¢ çÎÝïà¢|¢¢§ü ÐÅïH ݢݢ ©|¢ÇG¢) Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú (Á¢ï¼HÐéÚ) }¢ï´ çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú (Á¢ï¼HÐéÚ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ¼¢. 5-1-13 ÜU¢ï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïñÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢.x¢é.ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è, S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è, }¢ãæ¼ S±¢. ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ࢢ. |¢çQU±Ì|¢ S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢-±¢¼¢ü ÜïU S¢¢‰¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢¢ã¢y}² ÜU㢠J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ çÜU²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜU¢ïÆ¢Úè Ð.|¢. çã¼ïà¢Ï¢¢§ü ¼‰¢¢ ²é±ÜU }¢æÇHÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, }¢ã漟¢è Á¢ï¼HÐéÚ) ±S¢§ü, Ç¢|¢H¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ »±}¢ì ¥.çÝ. S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥Á¢éüÝÐíS¢¢Î S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥.çÝ.S¢.x¢é.S±¢. ÝÚãçÚÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±S¢§ü Ç¢|¢H¢ }¢ï´ ¼¢. 7-1-12 ÜU¢ï |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢§ü J S¢|¢¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï S¢.x¢é.S¢¢.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢ S¢ï ࢢ.Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è, }¢ïãS¢‡¢¢, ÜUH¢ïH, }¢ÜUS¢ÝÚ, Á¢ï¼HÐéÚ, }¢¢‡¢S¢¢, }¢êHè ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï´ S¢ï S¢æ¼ x¢‡¢¢ïÝï

ÈUÚ±Úè-2013 • 21


Ð{¢ÚÜU ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ÜUè J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ó¢¢±ÇG¢ ç±RU}¢ôS¢ã Ý¢Ú¢²‡¢ôS¢ã ¼‰¢¢ ¼}¢¢}¢ ²Á¢}¢¢Ý¢ï ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ࢢx¢ ÜU¢ Ϣ͢¢Ú çÜU²¢ x¢²¢ J ¥æ΢çÁ¢¼ 8 ãÁ¢¢Ú S¢ï |¢è ¥ç{ÜU ãçÚ|¢QU¢ïÝï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î çH²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ãÝ¢ï ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢y}¢ÜU ‰¢è J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ࢢ. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ࢢïç|¢¼ çÜU²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý x¢¢¡± ÜïU ²é±ÜU¢ï ¼‰¢¢ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ.|¢çQUÝæ Î Ý S±¢}¢è (Á¢ï¼ÚHÐéÚ) ¼‰¢¢ ²é±ÜU }¢æÇH ±S¢§ü) }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (Ó¢¢ñ{Úè) }¢ï´ ÐæÓ¢}¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ }¢ï´ ¼¢. 7-1-13 ÜU¢ï ÐæÓ¢}¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ |¢Ã² ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ý.Ý¢. Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜïU ²é±¢Ý¢ï m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ-|¢çQU ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ©S¢Üï U Ï¢¢Î Ð.Ðê . {.{é . ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï J Ð퉢}¢ ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è m¢Ú¢ ÐêÁ¢Ý ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ç±à¢¢H S¢æw²¢ }¢ï´ ¥æ΢çÁ¢¼ 45 S¢ï ¥ç{ÜU S¢æx¢¼‡¢ ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J çÁ¢S¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ, }¢ïãS¢¢‡¢¢, }¢¢‡¢S¢¢, §S¢æÇ, ÜU¢æÜUçÚ²¢, |¢¢¼éÐéÚ, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, ÜUH¢ïH, }¢êHè, }¢ÜUÝS¢Ú, {¢ïHÜU¢, S¢¢Ð¢±¢Ç¢, S¢¢²H¢ ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ïïæ S¢ï S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ }¢¢ã¢y}² ÜU㢠J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ࢢx¢ ÜU¢ ±Í¢¢Ú çÜU²¢ J S¢}¢x¢í ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ó¢¢ñ{Úè HèH¢Ï¢ãÝ Ú¢}¢¢|¢¢§ü (¥¢}¢Á¢¢±¢Hï) ‰¢è J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU 9000 S¢ï ¥ç{ÜU ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ÐíS¢¢Î çH²¢ J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ࢢ. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢¢‡¢S¢¢)Ýï çÜU²¢ J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è (Á¢ïÎHÐéÚ)Ýï S¢æ|¢¢H¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Úè Ó¢¢ñ{ÚGè Ú}¢ïà¢Ï¢¢§ü ¼‰¢¢ Ó¢¢ñ{Úè Á¢x¢Îèà¢|¢¢§ü - }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ) çࢲ¢H (ÝHÜæUÆ¢ïÎïà¢) x¢¢¡± }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï çࢲ¢H Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ m¢Ú¢ ¼¢. 101-13 ÜU¢ï Ðíy²ïÜU ±¯ü ÜUè ¼Úã §S¢ Ï¢¢Ú |¢è ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ࢢx¢ ÜU¢ Ϣ͢¢Ú S¢æ¼¢ï ÜïU m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ J Ï¢¢H }¢æÇH m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ |¢çQU ÜïU Ï¢¢Î S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è, ࢢ. |¢çQU±Ì|¢ S±¢}¢è, ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢èÝï ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢¢²è J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥Úô±Î|¢¢§ü çࢲ¢H)

Ï¢¢H±¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ 8 ±è´ S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎÐíS¢¢ÎÁ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±}¢ì S¢.x¢é.ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢¢Îè ÜïU S¢æÚÿ¢ÜU à¢êÚ±èÚ S¢æ¼ ¥.çÝ.S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. }¢éÜéæUÎÁ¢è±Ý΢S¢Á¢è Á¢ñS¢ï S¢}¢‰¢ü S¢æ¼¢ï ÜUè Á¢‹}¢ |¢êç}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ Ðç±~¢ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ 8 ±ï´ ¿¢¢Ý²¿¢ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ì S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ±v¼¢ ÐÎ ÐÚ S¢.x¢é.ࢢ. ©œ¢}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è x¢é L ¥.çÝ.S¢.x¢é . Ðé Ú ¢‡¢è S±¢}¢è Í¢Ýಢ}¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è (|¢éÁ¢-ÜUÓÀ) ¼‰¢¢ S¢ôã¼¢ Ð¢Æ ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ à¢¢. ©œ¢}¢çÐí²Î¢S¢Á¢è (}¢ïãS¢¢‡¢¢) çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ¼¢. 24-12- ÜU¢ï Ð퉢}¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ࢢï|¢¢²¢~¢¢ ¼‰¢¢ Т貢~¢¢ Ð.|¢. Á¢ïS¢è´x¢|¢¢§ü H¢H¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{ÚGè ÜïU Í¢Ú S¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï çÝÜU¢Hè x¢²è J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ ±QU¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ÎèÐ Ðí¢x¢ÅK çÜU²¢ J ¼¢. 29-12 ÜU¢ï ÜU‰¢¢ }¢ï´ Îà¢üÝ ÎïÝï ãï¼é Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.Ÿ¢èÚ¢Á¢¢ Ð{¢Úè ‰¢è J Ï¢¢H }¢æÇH ÜïU ¼‰¢¢ ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è ÜïU Тñ~¢ Á¢Ð Ï¢ÜU¢ï|¢¢§ü Ó¢¢ñ{ÚèÝï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 30-12 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ïJ ©ÝÜïU 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢ÚG¼è ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÎïÝï ãï¼é Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ }¢ï´ Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè J ¼‰¢¢ ±QU¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ J ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ï¢ÜU¢|¢¢§ü Á¢ïà¢æx¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{ÚèÝï Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ J Ðê.Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J Á¢ï¼HÐéÚ, x¢¢æ{èÝx¢Ú, ÜU¢HéÐéÚ, }¢¢‡¢S¢¢, ÜUH¢ïH, ÜU¢æÜUçÚ²¢, Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, S¢¢²H¢, }¢ÜUÝS¢Ú, }¢êHè, Ú¼ÝÐÚ, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢ ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ¥¢Ýï±¢Hï 9 ±ï ¿¢¢Ý²¿¢ ÜUè |¢è Í¢¢ï¯‡¢¢ ÜUè x¢²è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ ¼‰¢¢ Ï¢¢H}¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ Ðíà¢æS¢Ýè² ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU S¢æ¼¢ï Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢èÝï ࢢïç|¢¼ çÜU²¢ J ¥æ΢çÁ¢¼ 1500 ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï Ðí¢S¢Î x¢í㇢ çÜU²¢ J (}¢ãæ¼ Ÿ¢è ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ, ¥}¢ë¼|¢¢§ü Ó¢¢ñ{ÚGè, Ï¢¢H±¢) ÜU¢ïÓ¢ÚÏ¢ (¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î) }¢ï´ S¢é±‡¢ü Á¢²æ¼è ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ñà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »±}¢ì }¢ãæ¼ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ïÓ¢ÚÏ¢ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ ãçÚ}¢æçÎÚ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ¥Ó¢¢ü±¼¢Ú

ÈUÚ±Úè-2013 • 22


Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 50 ±¢¡ ±¢<¯ÜU Ðíç¼D¢ ç±ç{S¢é±‡¢ü Á¢²æ¼è }¢ã¢ïyS¢± S¢}¢S¼ ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï {ê}¢{¢}¢ S¢ï ¼¢. 25-1-12 S¢ï 2912-12 ÜU¢ï }¢Ý¢²¢ J çÁ¢S¢}¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÐæÓ¢¢ã Тڢ²‡¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ±QU¢ÐÎ ÐÚ à¢¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢) çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ¼¢. 27-12 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï J ©ÝÜU¢ ÐêÁ¢Ý }¢ã¢ïyS¢± ÜïU }¢év² ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. ¥æÏ¢¢H¢H H¢Hé|¢¢§ü ÐÅïH ¼‰¢¢ S¢é}¢Ý|¢¢§ü à¢ÜUÚÓ¢æÎ|¢¢§ü ÐÅïHÝï çÜU²¢ J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢¢ }¢ï´ ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ã¢ç±c‡¢é²¢x¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ¼¢. 29-12 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ©ÝÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ¼‰¢¢ ç±c‡¢é²¢x¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU Îà¢üÝ |¢¢ç±ÜU |¢QU¢ï´Ýï çÜU²ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÜU¢ S¢}¢¢ÐÝ, ±QU¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý, Ðê. Ï¢ÇGGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý, Ð.|¢. ç±ÚHH¢H Ó¢éÝèH¢H ÐÅïH ÐçÚ±¢ÚÝï çÜU²¢ J ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, Á¢ï¼HÐéÚ, }¢¢‡¢S¢¢, }¢ÜUÝS¢Ú, ÜUH¢ïH, }¢ïãS¢¢‡¢¢, ¥¢çÎ S‰¢¢Ý¢ï S¢ï S¢æ¼-}¢ãæ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J ²à¢Eè ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è¥¢ï ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï çÜU²¢ J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU S¢æ¼ ¼‰¢¢ ç±EÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è (ÜUH¢ïH)Ýï çÜU²¢ J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý ࢢ. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢ÜUÝS¢Ú)Ýï ࢢïç|¢¼ çÜU²¢ J ÜU¢ïÓ¢ÚÏ¢ ÜïU ²é±ÜU¢ï ÜUè S¢ï±¢ ÐíïÚ‡¢¢LÐ ‰¢è J (S±¢}¢è ಢ}¢Ó¢Ú΢S¢Á¢è, ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ) Á¢ï¼HÐéÚ }¢ï´ Ÿ¢è Úï±¼è Ï¢HÎï±Á¢è ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ {êÝ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ã¢Ðí¼¢Ðè Ÿ¢è Úï±¼è Ï¢ïHαïÁ¢è ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢çÝŠ² }¢ï´ ¼‰¢¢ Ï¢ír¢çÝD S¢æ¼¢ï ¼‰¢¢ ãÁ¢¢Ú¢ï ãçÚ|¢QU¢ï, Ï¢¢HÜU¢ï, ²é±¢Ý¢ï ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ ¼¢. 16 çÎS¢}Ï¢Ú S¢ï Ðç±~¢ {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éÝ Í¢Ýಢ}¢ |¢é±Ý }¢ï´ ÜUè x¢²è J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ Ÿ¢ëæx¢¢Ú LÁ¢¢Úè Ï¢ír¢Ó¢¢Úè Ðꇢ¢üÝæÎÁ¢è S±¢}¢èÝï çÜU²¢ J ÐêÝ}¢ ÜU¢ï Ðí¢¼: Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Ð{¢ÚÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚ çβ¢ J S¢.x¢é.ࢢ. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é.ࢢ. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ ¥ÝéS¢¢Ú ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í ò±S‰¢¢ ¼‰¢¢ S¢ï±¢ }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ±ÇèH S²¢}¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ S¢æ¼}¢æÇH Ýï ÜUè J (|¢æÇ¢Úè ÜU¢ç‹¼|¢¢§ü, ç±l¢‰¢èü S¢æçÎÐ |¢x¢¼, Á¢ï¼HÐéÚ) }¢¢‡¢S¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢‡¢S¢¢ m¢Ú¢ ¼¢. 5-1-13 ÜU¢ï |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ |¢çQU ÜUè x¢²è J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼x¢‡¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï J ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è m¢Ú¢ ¥¢Ú¼è ÐêÁ¢Ý ÜUè x¢²è J ²Á¢}¢¢Ý矢²¢ï´ ¼‰¢¢ }¢ïã}¢¢Ý矢²¢ï´ ÜU¢ S¢}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ, §S¢æÇ, ÜU¢HéÐéÚ, Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, ÜUH¢ïH, }¢êHè, }¢ÜUÝS¢Ú S¢ï

S¢æ¼x¢‡¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ)Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè Á¢¢ÝÜU¢Úè Îè J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ¥¢ñÚ à¢ÏÁ¢è ÜU¢ Ϣ͢¢Ú çÜU²ï J S¢}¢x¢í ࢢÜU¢ïyS¢± ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý S¢ïÆŸ¢è Ý¢Ú¢²‡¢|¢¢§ü ÐÅïH ‰¢ï J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÜUÚèÏ¢ 9000 çÁ¢¼Ýï |¢QU ¥¢²ï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ ©S¢ ࢢx¢ ÜU¢ S¢|¢è ÐíS¢¢Î HïÜUÚ {‹² ãé²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ Ú¢ïÅè ϢݢÝï }¢ï´ ÐíS¢æà¢Ýè² ²¢ïx¢Î¢Ý Ú㢠J §S¢ ÜU¢²üRU}¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý Í¢Ýಢ}¢ S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ S‰¢¢Ý |¢çQUÝæÎÝ S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ) ¼‰¢¢ ࢢ. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è }¢ÜUÝS¢Ú }¢ãæ¼ Ýï Ðí¢# çÜU²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è Ý.Ý¢.Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (ÜU¢ï. Ó¢‹ÎíÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è Á¢²ïࢠÐÅïH, }¢¢‡¢S¢¢)

}¢êHè ÐíÎïࢠÜU¢ S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Hè´}¢Çè Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è |¢QU±yS¢H΢S¢Á¢è ÜïU }¢¢Îüà¢üÝ }¢ï´ ÐêÚï {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éÝ Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢}¢ÿ¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J(ÜU¢ï. ±‹ÎÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¼ÝÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU S¢æ¼ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÐéÚï {Ýé}¢¢üS¢ }¢ãèÝï }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éÝ ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ÜUè ‰¢è J ÜïU.Ðè. S±¢}¢èÝï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è |¢¢c² ÜUè ÜU‰¢¢ ÜUè ‰¢è ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J ©œ¢Ú¢²‡¢ ÜïU çÎÝ Ï¢¢HÜU¢ï ÜU¢ï ©yS¢¢çã¼ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï §Ý¢}¢ ç±¼Ú‡¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU¢Hé |¢x¢¼Ýï ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è) Á¢¢}¢ÝS¢Ú (ã¢H¢Ú) x¢¢¡± }¢ï´ çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 4-1-13 ÜU¢ï çÎò ࢢÜU¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ |¢Á¢Ý-ÜUè¼üÝ S±¢}¢è ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï ࢢ.S±¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è Ýï ±Í¢¢Ú ÜUÚ ÜU‰¢¢±¢¼¢ü m¢Ú¢ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ S¢}¢Û¢¢²¢ J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ çÜU²¢ J Ï¢ãÝ¢ïÝï S¢éÎæÚ S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J (Т¯üÎ ç±±ïÜU |¢x¢¼, ÜU}¢ÝS¢Ú)

ç±ÎïࢠS¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ çà¢ÜU¢x¢¢ï (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ S¢}¢S¼ {}¢üÜéUH ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï çà¢ÜU¢x¢¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ ÜUè ¥ÝïÜU Ðí±ë眢-©yS¢± }¢Ý¢²ï x¢²ï J {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: ÆæÉè }¢ï´ ãçÚ|¢QUx¢‡¢ {êÝ ÜU¢ H¢|¢ HïÝï Ð{¢Úï ‰¢ïJ ÜU‰¢¢±¢¼¢ü ¼‰¢¢ ÐíS¢¢Î ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J ÐéÁ¢¢Úè S±¢}¢è ࢢæç¼ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜU¢ ÚS¢Ð¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J }¢ÜUÚ S¢æRU¢æç¼

ÈUÚ±Úè-2013 • 23


ÜU¢ï (S¢¢}¢ ÜUè S¢|¢¢ }¢ï´) Ÿ¢è çÎÝïà¢|¢¢§ü Á¢¢ïà¢è ¥¢çÎÝï ç|¢ÿ¢¢ }¢¢æx¢Ýï ÜU¢ ÜU¢²ü çÜU²¢ ‰¢¢ J (±S¢æ¼ ç~¢±ïÎè) ±¢ïôà¢xÅÝ Çè.S¢è. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ çÇS¢}Ï¢Ú }¢çãÝï ÜUè 18, 15, 22 ¼¢Úè¶ ¼‰¢¢ 10, 24, 28 ÜU¢ï (»ÜU¢Îà¢è-ÐêÝ}¢) ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ãé§ü J çÁ¢S¢ }¢ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ (273) ±¢Ó¢Ý, Á¢Ý}¢æx¢H ТÆ, |¢ïÅ ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è J Ó¢ïÚèçãH }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï »Ý.»Ý.Çè.±¢².»}¢. Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜUè çà¢çÏ¢Ú ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ã饢 çÁ¢S¢ }¢ï´ 15 Ï¢¢HÜU¢ïÝï H¢|¢ çH²¢ J (ÜUÝé|¢¢§ü ÐÅïH) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ H¢ïS¢»æÁ¢HS¢ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ±¼ü}¢¢Ý »H.».Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢æ¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ m¢Ú¢ ¼¢. 31-12 S¢ï ¼¢. 1-1-13 ¼ÜU 24 Í¢æÅï ÜUè ¥¶æÇ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éÝ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J 1 Á¢Ý±Úè Ýê¼Ý ±¯ü ÜU¢ï 400 çÁ¢¼Ýï ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï Á¢Ð²¿¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J 40 çÁ¢¼Ýï |¢¢§ü-Ï¢ãÝ¢ï Ýï |¢è 24 Í¢æÅï {éÝ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ J ݲï çݲéQU ÐíïçS¢Çï‹Å Ð.|¢. Îï±Ú¢Á¢|¢¢§ü ÜïUÚ¢§ü ¼‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè |¢çQU|¢¢§üÝï |¢çQU |¢¢±Ðê±üÜU {êÝ }¢ï´ Ï¢ñÆÝï ±¢Hï ãçÚ|¢QU¢ï ÜU¢ï ¼èÝ ±QU ÜU¢ }¢ã¢ÐíS¢¢Î, Ý¢S¼¢, Îê{ТÝè ÜUè S¢éæÎÚ Ã²±S‰¢¢

ÜUè x¢²è J }¢ã¢ÐíS¢¢Î ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÚçS¢ÜU|¢¢§ü ÐÚè¶ ‰¢ï J ¥‹² ÚS¢¢ï§ü ÜUè S¢ï±¢ ²é±¢Ý |¢¢§ü Ï¢ãÝ¢ïÝï S¢éæÎÚ ÜUè ‰¢è J (Îï±Ú¢Á¢|¢¢§ü ÜïUÚ¢§ü, ÐíïçS¢Çï‹Å) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ séSÅÝ (ÅïvS¢¢S¢) (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) }¢ï´ }¢ÜUÚ S¢æRU¢æ狼 ¥¢ñÚ {Ýé}¢¢üS¢ S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±æ ÐéÁ¢¢Úè Í¢Ýಢ}¢Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÎïࢠÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ séSÅÝ }¢ï´ 12 Á¢Ý±Úè Úç±±¢Ú S¢¢²æÜU¢H ÜU¢ï Û¢¢ïHèбü ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ ã饢 ‰¢¢ J {Ýé}¢¢üS¢ }¢ï´ Ðí¢¼: ÜU¢H ÐêÚï }¢ãèÝï {êÝ ÜUè x¢²è ‰¢è J }¢ãæ¼ S±¢}¢èÝï S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý ÜïU Ï¢¢Î ÜUè¼üÝ ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢ J ©œ¢Ú¢²‡¢ ÜïU à¢é|¢ ¥±S¢Ú ÐÚ }¢ÜUÚ S¢æRU¢æç¼ ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ôS¢ã¢S¢Ý ÜU¢ï ݢݢ ç±{¥HæÜëU¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðíy²ïÜU ãçÚ|¢QU Á¢Ý}¢æx¢H ÜU¢ Ð¢Æ ÜUÚÜïU Îà¢üÝ ÜUÚÜïU S±S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢}¢æçÎÚ ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¿¢¢ÝÐíÜU¢Î¢S¢Á¢è »±æ S±¢. ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ©œ¢Ú¢²‡¢ бü ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ¼‰¢¢ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢|¢è |¢QU |¢¢x¢ çH²ï ‰¢ï J ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ S±¢}¢èÝï ç|¢ÿ¢¢ÅÝ Ð±ü ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ S¢}¢êã Á¢Ý}¢æx¢H Ð¢Æ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢ï±¢ ÜUÚÝï ±¢Hï |¢QU¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ãé}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J (Ðí±è‡¢ ࢢã)

¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…çH ΢ã¢ïÎ : Ð.|¢. ÜUÝé|¢¢§ü Á¢²æ¼èH¢H }¢¢ïÉè²¢ ÜUè }¢¢¼¢Á¢è Ð.|¢. }¢‡¢èÏ¢ãÝ ¼¢. 24-12-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J Ý¢æ΢ïH (ТHÝÐéÚ) : ã}¢¢Úè Ï¢ÇGè Ï¢ãÝ ÐÅïH |¢¢Ú¼èÏ¢ãÝ ÝűÚH¢H ¼¢. 3-1-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J Îãïx¢¢¡± : Ð.|¢. ç±c‡¢é|¢¢§ü ࢢæç¼|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 16-12-12 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J Hÿ}¢èÐéÚ¢ (±Å±¢-¥}¢Î¢±¢Î) : Ð.|¢. |¢è¶é|¢¢§ü Ú¢}¢|¢¢§ü Ó¢¢±Ç¢ ¼¢. 13-1-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J (ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ Çü±Ú ç±Á¢² ÜïU ΢΢ ‰¢ï) ¥}¢Î¢±¢Î : Ð.|¢. Á¢²æ¼èH¢H x¢èÚ{ÚH¢H }¢è›è ({¢ïHïÚ¢±¢Hï) ÜUè {}¢üÐÕè Ð.|¢. ࢢÚ΢ϢãÝ ¼¢. 19-1-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J Á¢èÚ¢x¢É (ã¢H¢Ú-}¢êHè Îïà¢) : Ð.|¢. Ú¢Á¢ïà¢|¢¢§ü S¢±Á¢è|¢¢§ü ±L ÜUè ΢Îè}¢¢æ x¢¢ï}¢¼èÏ¢ãÝ Ðíï}¢Á¢è|¢¢§ü ±L (©}¢í 101) ¼¢. 8-1-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU çÝD¢±¢Ý ¼‰¢¢ {}¢üÜéUH ÜïU ÜUëТТ~¢ Ð.|¢. Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü ࢢ}¢Á¢è ãèÚ¢‡¢è ÜUè }¢¢¼¢Á¢è, ¼‰¢¢ ¥à¢¢ïÜU|¢¢§ü (Тñ~¢) »±æ ÐíТñ~¢ ãÚï‹Îí (HæÇÝ ²é.ÜïU.) ÜUè ΢Îè }¢¢æ Ð.|¢. ±èÚÏ¢¢§ü ࢢ}¢Á¢è ãèÚ¢‡¢è (©}¢. 87 ±¯ü) ¼¢. 24-113 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ãñ´ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢èS±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

ÈUÚ±Úè-2013 • 24

Hin-Feb-13  

Narnarayandev,kalupur,Ahmedabad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you