Page 1

A´f³fe dVfIYf¹f°fZÔ, ÀfbÓffU, Àf¸fÀ¹ffEÔ, dU¨ffSX, dUÄff´f³f, A±fUf IYûBÊ ·fe J¶fSX QZ³fZ IZY d»fE ÀfÔ´fIYÊ IYSXZÔ 7982891541 7530853714 mayursamvad@ gmail.com

o"kZ % úý

vad % ýÿ

ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

ewY;% ý #-

ist% ø

Àfû³ff ´ff³fZ IYf Àfb³fWXSXf ¸füIYf

WX¸ffSmX ¹fWXfga Àfû³fZ IYe IY¸fZMXe OXf»fe ªff°fe W`XÜ 1000 øY´f¹ff 9 ¸fWXe³fZ °fIY QZÔ AüSX 10,000 IYf Af·fc¿f¯f »fZÔÜ 5000 øY´f¹ff 9 ¸fWXe³fZ °fIY QZÔ AüSX 50,000 IYf Af·fc¿f¯f »fZÔÜ AfdQ°¹f ª½f`»fÀfÊ E-93, ´ffaOX½f ³f¦fSX, Àf¸fÀf´fbSX SXûOX, ³fBÊ dQne-110091 RYû³f : 9990993435, 9311420101

¸f¹fcSX dUWXfSX ¸fZÔ OXfg.A¸¶fZOXIYSX IZY ³ff¸f ´fSX SXJf SXûOX IYf ³ff¸f ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ¸f¹fcSX dUWXfSX RZYþ-1 IZY E»IYfg³f ÀIcY»f ÀfZ EZ»fIYû³f BÔMXSX³fZV³f»f ÀIcY»f IYe SXûOX IYf ³ff¸f A¶f ·ffSX°f SX} OXfg.·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX ¸ff¦fÊ SXJf ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fcUeÊ dQ»»fe ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe AüSX CX´f¸fWXf´füSX d¶fd´f³f d¶fWXfSXe dÀfÔWX, ³fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYe ¸fcd°fÊ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ff AüSX SXûOX IYf ³ff¸fIYSX¯f dIY¹ff | BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ IYWXf IYe OXfg. AÔ¶fZOXIYSX ³fZ Àf·fe U¦fûÊ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ Ad²fIYfSX dQ¹ffÜ ¶ff¶ff ÀffWX¶f ÀfZ þbOÞXZ ´ffÔ¨f À±ff³fûÔ IYû °fe±fÊ IZY øY´f ¸fZÔ dUIYdÀf°f dIY¹ff þf SXWXf WX`, þWXfÔ ´fSX »fû¦f CX³fIZY þeU³f U CX³fIZY QVfʳf IYû QZJ U Àf¸fÓf ÀfIZYÔ¦fZ Ü d¶fd´f³f d¶fWXfSXe dÀfÔWX ³fZ IYWXf IYe ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IYû ¨fb³ffU IZY Àf¸f¹f U¨f³f

dQ¹ff ±ff IYe BÀf ¸ff¦fÊ IYf ³ff¸f ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY ³ff¸f ´fSX SXJch¦ff AüSX IYBÊ ¸fbdVIY»fûÔ IZY ¶ffQ ¸f`Ô³fZ A¸¶fZOXIYSX þe IZY þ¹fÔ°fe IZY ÀfbAUÀfSX ´fSX CX³fIYû ßfðfÔþd»f Qe | BÀf AUÀfSX ´fSX ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe,CX´f ¸fWXf´füSX AüSX À±ff³fe¹f ´ff¿fÊQ d¶fd´f³f

d¶fWXfSXe dÀfÔWX,·ffþ´ff ´fcUfÊÔ¨f»f A²¹fÃf ¸f³fe¿f dÀfÔWX,¸fÔOXfU»fe d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ VfdVf ¨ffÔQ³ff,·ffþ´ff ¸f¹fcSX dUWXfSX dþ»ff ´fi·ffSXe Ad³f»f ¦fb~f, ÀfÔQe´f ²ff¸ff,Àfb³fe»f ¨fü²fSXe,³fSXZVf IY´fcSX U A³¹f IYf¹fÊIYØffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

1 Week

·ffSX°fe¹f dÀfJûÔ IZY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f IYf Ueþf »fZ³fZ IYe þøYSX°f IYû Àf¸ff~ dIY¹ff þf¹fZ: þe.IZY. ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) dQ»»fe dÀfJ ¦fb÷YõfSXf ´fi¶fÔ²fIY IY¸fZMXe ³fZ ·ffSX°fe¹f dÀfJûÔ IZY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f IYf Ueþf »fZ³fZ IYe þøYSX°f IYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IYe AfUfþ ¶fb»f³Q IYe WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Jf»fÀff ÀfÈþ³ff dQUÀf ¸f³ff³fZ IZY d»fE dQ»»fe IY¸fZMXe õfSXf 303 ßfðf»fbAûÔ IYf þ°±ff ´ffdIYÀ°ff³f dÀ±f°f ¦fb÷YõfSXûÔ IYe ¹ffÂff IZY d»fE ¦fb÷YõfSXf SXIYf¶f¦fÔþ ÀffdWX¶f ÀfZ SXUf³ff IYSX°fZ WXbE IY¸fZMXe A²¹fÃf ¸f³fþe°f dÀfÔWX

þe.IZY. ³fZ BÀf ¶ff°f IYe UIYf»f°f IYeÜ BÀf þ°±fZ IYf ³fZ°fÈ°U IY¸fZMXe ÀfQÀ¹f Q»fþe°f dÀfÔWX ÀfSX³ff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þe.IZY. ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IY¸fZMXe ³fZ 344 Ueþf AfUZQ³f ´ffdIYÀ°ff³f WXfBÊIYd¸fVf³f IYû dQ¹fZ ±fZ dþÀf¸fZÔ 303 ¹ffÂfeAûÔ IYû Ueþf d¸f»ff EUÔ 41 IYû Ueþf QZ³fZ ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f Qc°ffUfÀf ³fZ ¸f³ffWXe IYe WX`Ü þe.IZY. ³fZ IYWXf dIY ¦fb÷Y³ff³fIY QZU þe IZY 550UfÔ ´fiIYfVf ´fUÊ

³fU¸¶fSX 2019 ¸fZÔ Af SXWXf WX`Ü WX¸f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX EUÔ ´ffdIYÀ°ff³f ÀfSXIYfSX ÀfZ ¦fbþfdSXVf IYSX°fZ WX`Ô dIY BÀf AUÀfSX ´fSX Ueþf ´fi¯ff»fe Àf¸ff~ IYSX Qe þf¹fZ °ffdIY ßfðf»fbAûÔ IYû ¦fbøY ÀffdWX¶f IZY þ³¸f À±ff³f ßfe ³f³fIYf¯ff ÀffdWX¶f þf³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f ³ff WXûÜ Qû³fûÔ ÀfSXIYfSXZÔ ßfe IYSX°ffSX´fbSX ÀffdWX¶f IYf ¶ffOXÊSX ·fe EIY ¸fWXe³fZ IZY d»fE Jû»f QZÔ dþÀfÀfZ ¦fbøY IYe ÀfÔ¦f°fZÔ ßfe IYSX°ffSX´fbSX ÀffdWX¶f IZY Jb»fZ QVfʳf QeQfSX IYSX ÀfIZYÜ

Spoken English Classes 8447893669

Contact for Dealership : 7900983323, 9654983323


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

Àf¸´ffQIYe¹f dÀfRYÊ Qd»f°fûÔ IZY ±fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f A¸¶fZOXIYSX ? ● ¸ff³fU ³ff¦fSX

OXfg. ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX ¢¹ff dÀfRYÊ Qd»f°fûÔ IZY ±fZ ? Afþ IYe SXfþ³fe°fe dÀfRYÊ ¹fWXe IYWX°fe WX` IYe ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IZY ³ff¸f ´fSX Qd»f°f UûMX¶f`ÔIY IYû Àff²ff þf¹fZÜ ´fSX ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ³fZ Àf¶fIZY WXIY IZY d»fE AfUfþ CXNXfBÊÜ WXSX ¦fSXe¶f Vfûd¿f°f U¦fÊ IZY ¸fÀfeWXf ±fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f A¸¶fZOXIYSXÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸ffþ IZY WXSX CXÀf UÔd¨f°f U¦fÊ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYe ¶ff°f IYe, dþÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ Q¶ff¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ßfd¸fIYûÔ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY Ad²fIYfSXûÔ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ LbAfLc°f IZY dJ»ffRY EIY ½¹ff´fIY AfÔQû»f³f ¨f»ff¹ffÜ ALc°fûÔ IYû ·fe dWXÔQc ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX dQ»ff³fZ IZY d»fE »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ E³fOXeE ÀfSXIYfSX IZY AdÀ°fU IZY Af³fZ IZY ¶ffQ Àf¸ff³f ³ff¦fdSXIY ÀfÔdWX°f IYe AfUfþ IYBÊ ¶ffSX CXNXeÜ »fZdIY³f UfÀ°fU ¸fZÔ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ·fe Àf¸ff³f ³ff¦fdSXIY ÀfÔdWX°ff IZY ´fÃf²fSX ±fZ AüSX IYV¸feSX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ²ffSXf 370 IYf dUSXû²f IYSX°fZ ±fZÜ Uû dIYÀfe ²f¸fÊ IZY dJ»ff¦f ·fe ³fWXeÔ ±fZ Uû CX³f IbYSXed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ±fZ þû dWX³Qc ²f¸fÊ ¸fZÔ ±fe Ü ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff IYf Ad²fIYfSX, WXû ¹ff ¶fû»f³fZ IYe AfþfQe Àf¶f ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYe QZ³f WX` Ü ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f ³fZ WXSX U¦fÊ IYû A´f³ff WXIY ¸ffÔ¦f³fZ IYe AfþfQe Qe A´f³fe ¶ff°f IYWX³fZ IYe AfþfQe QeÜ A¦fSX ¹fWX IYWXf þf¹fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f dÀfRYÊ EIY U¦fÊ IZY ±fZ °fû ¦f»f°f WX`,Uû Àf¶fIZY AfQVfÊ WX` AüSX SXWXZÔ¦fZ Ü

¦fb÷YõfSXf ßfe ¦fb÷Y dÀfÔWX Àf·ff ´ffÔOXU ³f¦fSX ¸fZÔ dUJZ ·ffBÊ IY³WX`¹ff ¨f`dSXMXZ¶f»f MÑÀMX IYe AüSX ÀfZ ÀUfÀ±¹f þfh¨f dVfdUSX »f¦f¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ BÊÀfeþe, Vfb¦fSX, WXdç¹fûÔ IYe þfh¨f, SXöY¨ff´f, AfgÔJZÔ, QfÔ°f AüSX ·fe IYBÊ MXZÀMX d³fVfb»IY dIY¹fZ ¦fEÜ IYBÊ »fû¦fû ³fZ BÀf ÀUfÀ±¹f þfh¨f dVfdUSX IYf RYf¹fQf CXNXf¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dQ»»fe dÀfJ ¦fb÷YõfSXf ´fi¶fÔ²fIY IYd¸fMXe IZY ´fcUÊ ÀfQÀ¹f QVfʳf dÀfÔWX CX´fdÀ±f°f ±fZ Ü

·ffSX°f SX} OXfg.·fe¸f SXfU A¸¶fZOXIYSX þe IZY 127 UZ þ³¸fdQUÀf IYû Àf¸fÀ°f 34 ¶»ffgIY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ²fc¸f-²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff ¶ff¶ff ÀffWX¶f IYû Àf·fe ³fZ ´fb¿´fd´fÊ°f dIYE U I`YIY IYfhMXf IYSX ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ¶ffhMXf ! BXÀf A½fÀfSX ´fSX d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ ÀfSXûªf dÀfaWX, ¸faOX»ff²¹fÃf ´fiZ¸f ¦fb~f, ´fb³fe°f DaYMX½ff»f,Àfb³fe»f ´ffaOZX¹f ½f A³¹f ÃûÂf½ffÀfe CX´fdÀ±f°f ±ûÜ

·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY dVf»´fIYfSX OXfg. ¶ff¶ffÀffWXZ¶f ·fe¸fSXfU SXf¸fþe A¸¶fZOXIYSX þe IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX d¨f»»ff ¦ffÔU ¸fZÔ Àfb³fe»f ¨fü²fSXe þe EUÔ VfZSX dÀfÔWX þe ³fZ ¶ff¶ffÀffWXZ¶f IYe ´fid°f¸ff ´fSX ´fb¿´ffÔþd»f EU¸f ßfðfÀfb¸f³f Ad´fÊ°f dIY¹fZÜ

OXf. ·fe¸f SXf½f A¸¶fZOIYXSX ªf¹fa°fe IZY A½fÀfSX ´fSX dQne ´fiQZVf Àf¸ffªf½ffQe ´ffMXeÊ ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ Àf¸ffªf½ffQ AüSX Aa¶fZOXIYSX d½f¿f¹f ´fSX Àfa¦fû¿NXe IYf Af¹fûªf³f dIY¹ffÜ BXÀf A½fÀfSX ´fSX d°f¶¶f°fe ´ffd»f¹ff¸fZÔMX IZY dOX´MXe À´feIYSX Af¨ff¹fÊ ¹fZÀfe RcYaÀfûIY, Àf¸ffªf½ffQe ³fZ°ff AfSX.EÀf. ¹ffQ½f, CX¿ff ¹ffQ½f, d½f³fûQ IbY¸ffSX AfdQ CX´fdÀ±f°f ±ûÜ BXÀf A½fÀfSX ´fSX ´fiû. SXfªfIbY¸ffSX, »fZ£fIY Àf°fZ³ýi ´feEÀf, ´fÂfIYfSX Àfaªf¹f SXf¹f AüSX ¶füõX d½f¨ffSXIY ¶fe.E³f. dÀfaWX ³fZ A´f³fZ d½f¨ffSX SX£ûÜ


A´f³fe dVfIYf¹f°fZÔ, ÀfbÓffU, Àf¸fÀ¹ffEÔ, dU¨ffSX, dUÄff´f³f, A±fUf IYûBÊ ·fe J¶fSX QZ³fZ IZY d»fE ÀfÔ´fIYÊ IYSXZÔ 7982891541 7530853714 mayursamvad@ gmail.com

o"kZ % úý

vad % ýÿ

ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

ewY;% ý #-

ist% ø

H● Vocal U MUSIC Acting & Dance Academy ● Dance ● Instruments ● Acting Classes ● Art & Craft H U Recording Studio Full Audio Video Solution H U Music & Films Pvt. Ltd.

A-14, Acharya Niketan, Mayur Vihar Phase-1 Delhi-110091 Email : humusicandfilms@gmail.com, website : www.humusicandfilms.com Ph. : 011-41527818-36 Mob. : 9821886705-09

ªf³f°ff ´fSmXVff³f A³fb´fi¹fû¦fe Vfü¨ff»f¹fûÔ ÀfZ ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff IZY ¸fÔ¦f»ff ´fbSXe RZYÀf-2 ¸fZ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ ´ffÔ¨f Vfü¨ff»f¹f ¦fÔQ¦fe EUÔ ÀfÔIiY¸f¯f IYf ´f¹ffʹf ¶f³f ¨fbIZY WX`ÔÜ A³fb´fi¹fû¦fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f d¶f»OXSXûÔ õfSXf B³fIYf QbøY´fi¹fû¦f SXf°f IZY AÔ²fZSXZ ¸fZ ¸f»f¶ff RZYÔIY³fZ °f×±ff OXÔd´f¦f ¦fifDYÔOX IZY øY´f ¸fZ WXû SXWXf WX` d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊ ÀfZ À±ff³fe¹f d³fUfdÀf¹fûÔ õfSXf ¹fWXfÔ B³f Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû WXMXUfIYSX ¶fSXf°f§fSX d³f¸ffʯf IYe ¸ffÔ¦f CXNXfBÊ þf SXWXe WX`Ü IYf»fû³fe ¸fZ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f d³f¸ffʯf IYû »fZIYSX AfSX OX¶»fc E ¸fÔ¦f»ff ´fbSXe-2 IZY ÀfQÀ¹f »f¦ff°ffSX BÀfIZY d»f¹fZ d³f¦f¸f AüSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX°fZ SXWXZ WX`Ü dþÀfIZY CX´fSXfÔ°f ¸ff¨fÊ-2014 IYû dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY VfWXSXe Afßf¹f Àfb²ffSX ¶fûOXÊ õfSXf BÀf ¶ff°f IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff ¦f¹ff IYe U¿fÊ 2015 ¸fZ ¶fSXf°f§fSX d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ ¸fÔ¦f»ff ´fbSXe RZYÀf-2 ¸fZ ¶fZIYfSX ´fOÞXZ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû WXMXUfIYSX dIY¹ff þfE¦ffÜ dIY³°fb dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f U¿fûÊ ÀfZ ¶fZIYfSX JÔOXWXSX ´fOÞXZ AfÀff¸ffdþIY °f°Uû IZY AçZ ¶f³fZ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû WXMXf³fZ ¸fZ CXQfÀfe³f dQJ SXWXe WX`Ü ³f °fû BÀf dU¿f¹f ¸fZ ÀUÔ¹f IYûBÊ d³f¯fʹf »fZ SXWXe WX` ³ffWXe BÀfIZY À±ff³f ´fSX Vfü¨ff»f¹f ¶f³ff³fZ WXZ°fb A³¹f dIYÀfe ·fe d³fIYf¹f IYû A³³ff´fdØf QZ SXWXe WX`Ü U¿fûÊ ´fcUÊ ¹fZ Vfü¨ff»f¹f À±ff³fe¹f d³fUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE ¶f³ffE ¦fE ±fZÜ IYf»fû³fe ¸fZ ÀfeUSX d³f¸ffʯf IZY ¶ffQ IYf»fû³feUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE B³f Vfü¨ff»f¹fûÔ IYe IYûBÊ AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ SXWX ¦f¹fe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊ ÀfZ AÀff¸ffdþIY °f°U B³f Vfü¨ff»f¹fûÔ ´fSX Ad°fIiY¸f¯f IYSX B³fIYf Qb÷Y´f¹fû¦f ´fVfb´ff»f³f EUÔ A³¹f ½¹ffUÀffd¹fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY

WXZ°fb A³ff´fdØf ´fÂf QZ SXWXf WX`Ü UWXe QcÀfSXe °fSXRY dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Ad²fIYfSXe IY·fe d³f¦f¸f IZY ´ffÀf RÔYOX ³fWXe WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWX°fZ WX`Ü °fû IY·fe ³fed°f ÀfÔ¶fd³²f°f dU¿f¹f ¶f°ff IYSX PXb»f¸fb»f SXU`¹ff A´f³ffE WXb¹fZ WX`Ü ¦fÔQ¦fe EUÔ Ad°fIiY¸f¯f ÀfZ °fÔ¦f AfIYSX ÀfSXIYfSX EUÔ À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f IZY

d»f¹fZ IYSX SXWXZ WX`Ü dþÀfIYû »fZIYSX À±ff³fe¹f d³fUfdÀf¹fûÔ ¸fZ ¶fOÞXf SXû¿f WX`Ü AfSX. OX¶»fc. E. IYf IYWX³ff WX` d³f¦f¸f IYe BÀf ·fcd¸f IYf ÀfQb´f¹fû¦f Àff¸ffdþIY dWX°f ¸fZ WXû³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¹fWXfh IYf»fû³fe IZY AfÀf-´ffÀf dIYÀfe ·fe Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IZY ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¶fd¨¨f¹fûÔ IYe VffQe ¸fZ ¶fOÞXe IYdNX³ffBÊ WXû°fe WX`Ü EIY AüSX B³f Vfü¨ff»f¹fûÔ IZY AfÀf ´ffÀf ¨ffSXû °fSXRY IbYOÞXf- d³f¸ffʯf ÀfÔ¶fd²f°f ¸f»f¶ff ´fOÞXf SXWX°ff WX`Ü dþÀfIYû »fZIYSX dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ÀfRYf¹fe IY¸fʨffSXe ÀUÔ¹f ´fSXZVff³f WX`Ü UWXeÔ QcÀfSXe AüSX B³fIZY Àff¸ffdþIY ÀfQb´f¹fû¦f IYe °fSXRY »fû¦fû IZY õfSXf dQ»fUfE þf SXWXZ ²¹ff³ffIY¿fʯf IZY CX´fSXfÔ°f ·fe d³f¦f¸f IZY IY¸fʨffSXe CXQfÀfe³f°ff dQJf SXWXZ WX`Ü BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX ¶fe°fZ dQ³fû AfSX OX¶»fc ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe, ¸fb£¹f¸fÔÂfe EUÔ þ³f dVfIYf¹f°f Af¹fû¦f ¸fZ ·fe dVfIYf¹f°f Qe ±feÜ À±ff³fe¹f d³fUfdÀfÔ¹fû õfSXf U°fʸff³f ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe IY¸f»fþe°f ÀfWXSXfU°f IYû ·fe Äff´f³f dQ¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¶fe°fZ U¿fÊ þ³f

dVfIYf¹f°f Af¹fû¦f ³fZ AfSX OX¶»fc E IYe dVfIYf¹f°f IYû ÀfÔÄff³f ¸fZ »fZ°fZ WXb¹fZ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f EUÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY VfWXSXe Afßf¹f Àfb²ffSX ¶fûOXÊ Qû³fûÔ IYû BÀf dU¿f¹f ¸fZ 16 dÀf°fÔ¶fSX 2015 IYû °f»f¶f IYSX RYMXIYfSX »f¦ff°fZ WXb¹fZ °fe³f Àf~fWX ¸fZ ¹fWXfÔ ÀfZ Ad°fIiY¸f¯f WXMXUfIYSX ÀffRY ÀfRYf¹fe ¶f³ff³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe d³fQZÊVf dQ¹fZ ±fZ dþÀf ´fSX d³f¦f¸f IYf IYWX³ff WX` dVfIYf¹f°f ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX` ¸f¦fSX UfÀ°fdUIY°ff ¹fWX WX` Afþ°fIY BÀf ´fSX IYûBÊ IYf¹fÊUfWXe ³fWXe IYe ¦f¹feÜ BÀf dU¿f¹f ¸fZ WX¸ffSXZ ÀfÔUfQQf°ff ³fZ AfSX. OX¶»fc. A²¹fÃf ÀfZ ¶ff°f IYe AfSX OX¶»fc E A²¹fÃf SXfþZVf d°fUfSXe þe IYf IYWX³ff WX` IYe BÀf dU¿f¹f ¸fZ dQ»»fe Afßf¹f Àfb²ffSX ¶fûOXÊ IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` IYe WX¸fZ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f d³f¸ffʯf ¸fZ IYûBÊ Af´fdØf ³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f B³f Vfü¨ff»f¹fûÔ IYû WXMXf ³fWXeÔ SXWXf AûSX ³ffWXe BÀf dU¿f¹f ¸fZ ·fZþZ ¦fE ´fÂf ´fSX BÀf ·fcd¸f ´fSX Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f d³f¸ffʯf dIYE þf³fZ

BÊOX¶»¹fcEÀf ¶f¨¨fûÔ IYe ßfZ¯fe I`YÀfZ ¶fQ»f ÀfIY°ff WX` ÀIcY»f ÀfÔUfQQf°ff, ³fBÊ dQ»»fe : Afd±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX U¦fÊ (BÊOX¶»¹fcEÀf) IZY ¶f¨¨fûÔ IYe ßfZ¯fe Àff¸ff³¹f ¸fZÔ ¶fQ»fIYSX CX³WXZÔ RYeÀf QZ³fZ ´fSX WXe QfdJ»ff »fZ³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX IYSX³fZ IYe ¶ff°f ÀfÔÄff³f ¸fZÔ Af³fZ ´fSX WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ ´fcSXe ´fidIiY¹ff ´fSX ÀfUf»f JOÞXf IYSX dQ¹ffÜ Qû OXeEUe ´fd¶»fIY ÀIcY»f IZY dJ»ffRY Qf¹fSX ¹ffd¨fIYf ´fSX IYf¹fÊUfWXIY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ¦fe°ff d¸fØf»f U ³¹ff¹f¸fcd°fÊ Àfe WXdSXVfÔIYSX ´feNX ³fZ dQ»»fe ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fcLf dIY I`YÀfZ EIY d³fþe ¦f`SX ÀfÔ¶fð ÀIcY»f Afd±fÊIY øY´f ÀfZ IY¸fþûSX U¦fÊ IZY 8UeÔ IZY LfÂf IYe ßfZ¯fe

¶fQ»f ÀfIY°ff WX`Ü Àff±f WXe ÀIcY»fûÔ IYû AfQZVf dQ¹ff dIY ³f °fû UWX ¶f¨¨fûÔ IYû ÀIcY»f ÀfZ d³fIYf»fZÔ¦fZ AüSX ³f WXe CX³fÀfZ RYeÀf IYe dOX¸ffÔOX IYSXZÔ¦fZÜ ´feNX ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX U ÀIcY»f ´fiVffÀf³f IYû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX þUf¶f QZ³fZ IZY AfQZVf dQEÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¦f»fe Àfb³fUfBÊ 22 ¸fBÊ IYû WXû¦feÜ ¶f°ff QZÔ dIY OXeEUe ÀIcY»f õfSXf BÊOX¶»¹fcEÀf ßfZ¯fe IZY LfÂfûÔ IYû AfNXUeÔ IYe ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX³fZ IZY ¶ffQ 9UeÔ IYÃff ¸fZÔ ´fiUZVf QZ³fZ IZY d»fE ¶f¨¨fûÔ IYe ßfZ¯fe ¶fQ»fIYSX Àff¸f³¹f IYe ¦fBÊ AüSX

CX³fÀfZ ÀIcY»f RYeÀf IYe ¸ffÔ¦f IYe þf SXWXe ±feÜ ÀIcY»f IYe °fSXRY ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IZY Ad·f·ffUIYûÔ IYû d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff dIY ¹ff °fû CX³WXZÔ ÀIcY»f IYe RYeÀf ·fSX³fe WXû¦fe ¹ff dRYSX ÀIcY»f LûOÞXIYSX þf³ff WXû¦ffÜ UIYe»f AVfûIY A¦fiUf»f ³fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þ³fdWX°f ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYe ±feÜ CX³WXûÔ³fZ ´feNX ÀfZ IYWXf dIY ¹fZ Àf·fe ÀIcY»f ÀfSXIYfSXe þ¸fe³f ´fSX ¶f³fZ WXbE WX`Ô AüSX ÀIcY»f ¸fZÔ ¦fSXe¶f ¶f¨¨fûÔ IYû ´fPÞXf³fZ IYf EIY IYûMXf ÀfSXIYfSX ³fZ d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff WXbAf WX`Ü »fZdIY³f, OXeEUe ÀIcY»f ´fiVffÀf³f ¶f¨¨fûÔ IZY ·fdU¿¹f ÀfZ dJ»fUfOÞX IYSX SXWXZ WX`Ü

½¹fUWXfSX IYû QZJ°fZ WXb¹fZ AfSX. OX¶»fc. E. ³fZ Af¹fû¦f IYf QSXUfþf JMXJMXf³ff WXe CXd¨f°f Àf¸fÓffÜ A¶f BÀf dU¿f¹f IYû »fZIYSX AfSX OX¶»fc E ³fZ dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY Àff±f AfSX ´ffSX IYe »fOXf¹fe IYf ¸f³f ¶f³ff SXWXe WX` BÀfd»f¹fZ IYBÊ ¶ffSX ´fiQVfʳf ·fe dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`ÔÜ

24 hour any Airport Drop 500/- only

Randhawa Travels

Ph. : 9212094209/ 7011410110 RAVEENDRAN NAIR

MALAYALI ASTROLGER AND VASTU EXPERT

www.malayaleeastrologer.com

Successfully Practicing from last 22 years Consult and solve all your problems through Astrolgy, Numerology,Vaastu,Gemology & Kerlas Horary Astrology (Kavadi prasanam)

Mob. :9871690151 Ph. : 43048412, 22794576

B-20-G,Delhi Police Apartments, Mayur vihar phase-1, Delhi-110091

Available on all

7 Days from 11 A.M. to 7 P.M. with Prior

Appointments only


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ OXfg. A¸¶fZOXIYSX WX¸f Àf·fe IZY AfQVfÊ: ¸fWXZVf d¦fSXe SXWXZÔÜ

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ·ffþ´ff SXf¿MÑXe¹f ¸fÔÂfe U ´fcUeÊ dQ»»fe ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ ·ffSX°f SX} ¶ff¶ffÀffWXZ¶f OXfg ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX IYe þÔ¹f°fe ´fSX Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Aû.´fe.Vf¸ffÊ dU²ff¹fIY, ¸fWXf´füSX ³fe¸ff ·f¦f°f, d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ AÔþb IY¸f»fIYfÔ°f, ¦fbÔþ³f ¦fb~f, A´fʯff ¦fû¹f»f, ÀfÔþ¹f ¦fû¹f»f, d³f¸fÊ»f þ`³f U dUUZIY IYf¶fSXf, A»fIYf AfWXcþf, SXfþZVf A¦fiUf»f, dUUZIY ·f³füMX °f±ff À±ff³fe¹f AfSX.OX¶»fc.E. U ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊ °f±ff À±ff³fe¹f d³fUfÀfe CX´fdÀ±f°f

ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXfg A¸¶fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ff WXZ°fb A´f³fe ÀffÔÀfQ d³f²fe ÀfZ ÀMXe»f IYe ÀfedPÞX¹ffÔ U LÂf WXZ°fb 5.15 »ffJ IYf AfUÔMX³f ´fÂf A¸¶fZOXIYSX RYfCX³OXZVf³f Àfd¸fd°f U d³f¦f¸f Ad²fIYfdSX¹fû IYû Àfü´ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf dIY ¶ff¶ffÀffWXZ¶f ³fZ A´f³fZ IYdNX³f ÀfÔ§fÊ¿f AüSX IYNXûSX ´fdSXßf¸f ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ´fi¦fd°f IYe DYÔ¨ffB¹fûÔ IYû À´fVfÊ dIY¹ff ±ffÜ A´f³fZ ¦fb¯fûÔ IZY IYfSX¯f WXe ÀfÔdU²ff³f SX¨f³ff ¸fZÔ, ÀfÔdU²ff³f Àf·ff õfSXf ¦fdNX°f Àf·fe Àfd¸fd°f¹fûÔ õfSXf 29 A¦fÀ°f, 1947 IYû ´fiføY´f-Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf ´fQ IZY d»f¹fZ ¶ff¶ff ÀffWXZ¶f IYû ¨fb³ff ¦f¹ffÜ ´fiføY´f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf IZY øY´f ¸fZÔ OXfg. AfÔ¶fZOXIYSX ³fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf IYf d³fUfÊWX dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY ´fQ-Qd»f°f U¦fûÊÔ, A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ AüSX þ³fþfd°f¹fûÔ IZY CX°±ff³f IZY d»f¹fZ dUd·f³³f ÀfÔU`²ffd³fIY ½¹fUÀ±ffAûÔ AüSX ´fifU²ff³fûÔ dIY¹ff U ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYf EIY ¸fWXf³f QÀ°ffUZþ ¶f³f ¦f¹ffÜ ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf dIY þ¶f ¸ff³f³fe¹f ³fSXZ³Qi ¸fûQe þe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³fZ °fû CX³WXûÔ³fZ EIY ¶ff°f IYWXe dIY ·ffSX°f SX} OXfg. ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX IYf þû ¹fû¦fQf³f Àf¸ffþ IZY CX°±ff³f IZY d»fE SXWXf CXÀfIZY d»fE CX³fÀfZ þbOÞXZ WXSX À±ff³f IYû °fe±fÊÀ±f»f IYf QþfÊ ´fif~ WXû³ff ¨ffdWXEÜ

ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ ¸fWXf°¸ff ª¹fûd°f¶ff RbY»fZ þe IYe þ¹fÔ°fe IYû Àf¸f°ff dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ·ffþ´ff SXf¿MÑXe¹f ¸fÔÂfe U ´fcUeÊ dQ»»fe ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ ¸fWXf°¸ff ª¹fûd°f¶ff RbY»fZ IYe þ¹fÔ°fe IYû Àf¸f°ff dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ffÜ·ffþ´ff VffWXQSXf dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¸ff»¹ff´fʯf IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f SXJf ¦f¹ffÜ ÀffÔÀfQ ¸fWXZVf d¦fSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fWXf°¸ff ª¹fûd°f¶ff RbY»fZ ÀfQ`U Àf¸ffþ ÀfZUf ¸fZÔ A¦fi¯fe U °f°´fSX SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ dU²fUfAûÔ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY IY»¹ff¯f IZY d»fE IYfRYe IYf¸f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀfIZY Àff±f WXe dIYÀff³fûÔ IYe WXf»f°f Àfb²ffSX³fZ AüSX CX³fIZY IY»¹ff¯f IZY d»fE ·fe IYfRYe ´fi¹ffÀf dIY¹fZÜ dÀÂf¹fûÔ IYe QVff Àfb²ffSX³fZ AüSX CX³fIYe dVfÃff IZY d»fE ª¹fûd°f¶ff ³fZ 1848 ¸fZÔ EIY ÀIcY»f Jû»ffÜ ¹fWX BÀf IYf¸f IZY d»fE QZVf ¸fZÔ ´fWX»ff dUôf»f¹f ±ffÜ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ´fPÞXf³fZ IZY d»fE A²¹ffd´fIYf

³fWXeÔ d¸f»fe °fû CX³WXûÔ³fZ IbYL dQ³f ÀU¹fÔ ¹fWX IYf¸f IYSXIZY A´f³fe ´f}e ÀffdUÂfe IYû BÀf ¹fû¦¹f ¶f³ff dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ Vfe§fi WXe CX³WXûÔ³fZ EIY IZY ¶ffQ EIY ¶ffd»fIYfAûÔ IZY °fe³f ÀIcY»f Jû»f dQEÜ Àf¸f°ff dQUÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ·ffþ´ff A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ¸fû¨ffÊ IZY IYû¿ff²¹fÃf ´fiIYfVf °fÔUSX, ·ffþ´ff VffWXQSXf dþ»ff A²¹fÃf SXf¸fdIYVfûSX Vf¸ffÊ, ¸fWXf¸f³Âfe ßfU¯f QedÃf°f, dUSXZ³Qi Àf¨fQZUf, dUUZIY IYf¶fSXf, IÈY¿¯f ·ffSXõfþ, UeSXZ³Qi ²ff¸ff, ÀfÔþ¹f ¦fû¹f»f, SXf¸f¨fSX¯f ¦fbþSXf°fe, ßfe´fiIYfVf °fÔUSX, d³f¸fÊ»f þ`³f, ·fc¿f¯f NX¢IYSX, ³fe°fc dÂf´ffNXe, B³Qb ¶ff»ff, Qe´fIY ´ff¯OXZ¹f, ¶fd¶f°ff J³³ff, AÔþc IY¸f»f IYf³°f, SXû¸fZVf ¦fb~f, A´f¯ffÊ ¦fû¹f»f, IbYÀfb¸f SXf³fe °f±ff A³¹f IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

dQ»»fe IY¸fZMXe IZY ¸fWXf´fi¶fÔ²fIY ³fZ ¸fdWX»ff³füIYSXe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ JbQ IYû ¶f°ff¹ff ´fedOÞX°f ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) EIY ¸fdWX»ff IYû ³füIYSXe IZY ¶fQ»fZ A·fQi ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IZY AfSXû´fûÔ IYû ÓfZ»f SXWXZ dQ»»fe dÀfJ ¦fb÷YõfSXf ´fi¶fÔ²fIY IY¸fZMXe IZY ¸fWXf´fi¶fÔ²fIY WXSXþe°f dÀfÔWX Àfc¶fZQfSX ³fZ Afþ ¸fedOX¹ff IZY Àff¸f³fZ ÀU¹fÔ IYû WXe ´fedOÞX°f ¶f°ff dQ¹ffÜ Àfc¶fZQfSX ³fZ QfUf dIY¹ff dIY CXöY ¸fdWX»ff IYe dVfIYf¹f°f IYd±f°f °füSX ´fSX ÓfcNXe WXû³fZ IZY Àff±f WXe IY¸fZMXe dUSXûd²f¹fûÔ õfSXf ´fif¹fûdþ°f AfOXÔ¶fSX WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶ff»ff ÀffdWX¶f WXÀ´f°ff»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe Afd±fÊIY A´fSXf²f VffJf IZY þfÔ¨f Ad²fIYfSXe IYû ´fcUÊ IY¸fZMXe A²¹fÃf ´fSX¸fþe°f dÀfÔWX ÀfSX³ff IZY dUøYð A´f³fZ WXÀ°ffÃfSXûÔ ÀfZ dQ¹fZ ¦f¹fZ IYf¦fþf°fûÔ IYû BÀf ¶fJZOÞXZ IYe þOÞX ¶f°ff¹ffÜ ¸ff¸f»fZ IYû ÀffRY IYSX°fZ WXbE Àfc¶fZQfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

´fÔdOX°f ¸fWXZÔQi dõUZQe

´fcþf ´ffNX, A³fbâf³f, ³fU¦fiWX VffÔd°f, VffQe U A³¹f dIYÀfe ´fiIYfSX IYe ´fcþf IZY d»fE ÀfÔ´fIYÊ IYSXZÔ

³f½fQc¦ffÊX EUÔ WX³fb¸ff³f ¸fdQSX, dQ»»fe ´fbd»fÀf A´ffMXʸfZÔMX IZY ´ffÀf ¸f¹fcSX dUWXfSX RZYþ -1 ³fBÊ dQ»»fe-91

RYû³f : 8750168962

14 RYSXUSXe 2018 IYû EIY ¸fdWX»ff ¸fbÓfÀfZ AfgdRYÀf ¸fZÔ AfIYSX d¸f»f°fe WX` AüSX JbQ IZY d»fE ³füIYSXe IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fe WX`Ü dþÀfZ ¸f`Ô ÀffRY °füSX ÀfZ ¶f°ff°ff WXch dIY dIYÀfe IYû ·fe IY¸fZMXe ¸fZÔ ³füIYSXe QZ³fZ IYf Ad²fIYfSX ¸fbÓfZ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fdQ Uû ³füIYSXe IZY d»fE AfUZQ³f QZ³ff ¨ffWX°fe WX` °fû CXÀfIZY d»fE IY¸fSXf ³f¸¶fSX 7 ÀfZ RYf¸fÊ »fZIYSX UWXeÔ þ¸ff IYSXf ÀfIY°fe WX`Ü ´fSX³°fb 15 RYSXUSXe 2018 ÀfZ 24 RYSXUSXe 2018 °fIY »f¦ff°ffSX ¹fWX ¸fdWX»ff ¸fZSXZ ¸fû¶ffBÊ»f ³f¸¶fSX IZY UMXÐÀfA´f EIYfCX³MX ´fSX ÀfÔQZVf ·fZþ°fe WX`Ü ´fSX³°fb ¸f`Ô CXÀfIZY dIYÀfe ·fe ÀfÔQZVf IYf þUf¶f ³fWXeÔ QZ°ff WXchÜ B³f ÀfÔQZVfûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ff õfSXf BÀ°fZ¸ff»f IYe ¦fBÊ ·ff¿ff ´fcSXe °füSX ÀfZ WX³fe MÑ`´f IYf ¸ff¸f»ff þf³f ´fOÞX°fe WX`Ü Àfc¶fZQfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSX³ff IZY dJ»ffRY þfÔ¨f Ad²fIYfSXe IYû Àf¶fc°f QZ³fZ IZY ¶ffQ Afd±fÊIY A´fSXf²f VffJf IZY OXe.Àfe.´fe. ³fZ ÀffIZY°f IYûMXÊ ¸fZÔ ¸ff³ff ±ff dIY ÀfSX³ff IZY dJ»ffRY AU`²f MÑÀMX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZYÀf ¨f»ff³fZ IZY d»f¹fZ ´f¹ffÊ~ Àf¶fc°f WX`ÔÜ dþÀfIZY ¶ffQ ÀfSX³ff IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe AfVfÔIYf ³fZ þûSX ´fIYOÞX d»f¹ff ±ffÜ BÀfIZY WXe IbYL Àf¸f¹f ¶ffQ ¸fbÓfZ

þf³fIYfSXe d¸f»fe dIY IYd±f°f øY´f ÀfZ ¸fbÓfZ ÓfcNXZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ RÔYÀff³fZ IZY d»fE ÀfSX³ff ³fZ A´f³fZ ´fcUÊ ´fe.E. IbY»fdU³QSX dÀfÔWX °f±ff Àf¸f±fÊIY B³Qi¸fûWX³f dÀfÔWX IYû IbYL AfQZVf dQ¹fZ ±fZÜ ¹fWX AfVfÔIYf BÀf ¸fdWX»ff IYe dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ A¶f Àf¨f Àffd¶f°f WXû°fe ³fþSX Af SXWXe WX`Ü Àfc¶fZQfSX ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A´f³fZ õfSXf AfSXû´fe ¸fdWX»ff IZY dJ»ffRY 29 ¸ff¨fÊ 2018 °f±ff ´fb³f: 9 A´fi`»f 2018 IYû ³ff±fÊ EZUZ³¹fb ±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QZ³fZ IYf ·fe WXUf»ff dQ¹ffÜ Àfc¶fZQfSX ³fZ IYWXf dIY ´fÔ±fSX} ¶ff¶ff WXSX¶fÔÀf dÀfÔWX þe IYfSXÀfZUf Uf»fûÔ IZY Àf´f³fZ øY´fe ¶ff»ff ÀffdWX¶f WXÀ´f°ff»f IYû JÔOXSX ¶f³ff³fZ IZY Qû¿fe »fû¦fûÔ IZY dJ»ffRY IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe IYSXUf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Uû dIYÀfe ´fiIYfSX IZY Q¶ffU ¸fZÔ ³fWXeÔ Af¹fZÔ¦fZÜ ¶fZVfIY EZÀfe ¦fb¸fSXfWX´fc¯fÊ °f±ff °f±¹fWXe³f dVfIYf¹f°fZÔ CX³fIZY dJ»ffRY dUSXû²fe QþÊ IYSXUf³fZ IYe »ffJ ÀffdþVfZ IYSX°fZ SXWXZÜ ¸fdWX»ff õfSXf IY»f IYe ¦fBÊ ´fi`Àf IYfÔRiYZÔÀf ¸fZÔ CX³fIZY dJ»ffRY BÀ°fZ¸ff»f IYe ¦fBÊ Vf¶QfU»fe ´fSX ¸fdWX»ff IYû IYf³fc³fe ³fûdMXÀf ·fZþ³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe A´f³fZ UIYe»f ÀfZ Àf»ffWX »fZ³fZ IYe ·fe Àfc¶fZQfSX ³fZ þf³fIYfSXe QeÜ

AfUV¹fIY Àfc¨f³ff ÀfbdUÄf ´ffNXIYûÔ ÀfZ Af¦fiWX WX` dIY BÀf Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f dIYÀfe ·fe dUÄff´f³f ¸fZÔ dQ¹fZ ¦f¹fZ °f±¹fûÔ, Vf°fûÊÔ AüSX QfUûÔ IZY ´fid°f ¹fWX JbQ ·fe AfV½fÀ°f WXû »fZÔÜ ´ffNXIYûÔ ÀfZ Af¦fiWX WX` dIY UWX ´fiIYfdVf°f dUÄff´f³f ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX IYûBÊ IYQ¸f CXNXf³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A´f³fZ À°fSX ´fSX ·fe ÀU¹fÔ IZY ÀfÔ°fbá WXû³fZ °fIY Àf¸´fc¯fÊ ½¹ffUWXfdSXIY þf³fIYfSXe IYSX »fZÔÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfdVf°f dUÄff´f³f ¸fZÔ d³fdWX°f QfUûÔ ¹ff Vf°fûÊÔ IYû »fZIYSX ´ffNXIY¦f¯f IYû IYûBÊ AÀfbdU²ff ¹ff ´fSXZVff³fe WXû°fe WX` °fû ¸f¹fcSX ÀfÔUfQ IZY ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY ¹ff Àf¸´ffQIY IYe IYûBÊ þUf¶fQZWXe ³fWXeÔ WXû¦feÜ

JAI SHRI RAM PHOTOCOPY

COLOR & B/W PRINTOUT/SPIRAL BINDING/LAMINATION A-3 SIZE PHOTOCOPY & PRINTOUT (B/W)

F-260, GALI NO.7, PANDAV NAGAR DELHI-9,1PH- 7827875607

dUIYfÀf d»f˜e ¨füJf IYf³fÊSX

ERY- 252 ´ffÔOXU ³f¦fSX, RYûMXûIYfg´fe IYe QbIYf³f IZY ´ffÀf dQ»»fe-91 RYû³f : 8745920029


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø Acharya Niketan, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-91, Email : mayursamvad@gmail.com

Mobile : 7982891541, 9212094209, 7011410110

dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf 2021 °fIY ·ffSX°f IYe þeOXe´fe ¸fZÔ 154 d¶fd»f¹f³f A¸fZdSXIYe OXfg»fSX IYf ¹fû¦fQf³f QZ¦ff

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) 2018 - 2021 °fIY dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf õfSXf ·ffSX°f IZY þeOXe´fe ¸fZÔ A³fb¸ffd³f°f 154 d¶fd»f¹f³f A¸fZdSXIYe OXfg»fSX þbOÞX þfEÔ¦fZ °f±ff UÈdð QSX ¸fZÔ ´fid°fU¿fÊ 1 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞXûØfSXe WXû¦feÜ ¹fZ AfÔIYOÞXZ Af þfSXe EIY ³fE d¶fþ³fZÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ ´fif~ WXbEÜ ¸ffBÊIiYûÀffgµMX ³fZ AfBÊOXeÀfe EdVf¹ff/´fZdÀfdRYIY IYe ÀffÓfZQfSXe ¸fZÔ EIY Vfû²f A³f»ffgdIÔY¦f Q BIYfg³ffgd¸fIY BÔ´f`¢MX AfgRY dOXdþMX»f MÑfÔÀfRYfg¸fZÊVf³f B³f EdVf¹ff ´fZdÀfdRYIY þfSXe dIY¹ffÜ BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX EdVf¹ff ´fZdÀfdRYIY ¸fZÔ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IYe ¦fd°f ¸fZÔ °feUi UÈdð IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü 2017 ¸fZÔ ·ffSX°f IYe »f¦f·f¦f 4 ´fid°fVf°f þeOXe´fe dOXdþMX»f CX°´ffQûÔ U ÀfZUfAûÔ ÀfZ ´fif~ WXbBÊ, þû Àfe²fZ dOXdþMX»f MXZ¢³ffg»ffgþe, þ`ÀfZ ¸fûd¶fd»fMXe, ¢»ffCXOX, BÔMXSX³fZMX AfgRY d±fÔ¦Àf (AfBÊAûMXe) EUÔ AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZd»fþZÔÀf (EAfBÊ) IZY CX´f¹fû¦f ÀfZ d³fd¸fÊ°f WXbBÊÜ ¸ffBÊIiYûÀffgµMX BÔdOX¹ff IZY ´fiZdÀfOXZÔMX, A³fÔ°f ¸fWXZV½fSXe ³fZ IYWXf, ·ffSX°f ¸fZÔ °fZþe ÀfZ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf WXû SXWXf WX`Ü A¦f»fZ ¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ EZÀff A³fb¸ff³f WX` dIY ·ffSX°f IYe »f¦f·f¦f 60 ´fid°fVf°f þeOXe´fe IYf dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IZY MÑZÔOXÐÀf ÀfZ IYfRYe ¸fþ¶fc°f ÀfÔ¶fÔ²f

WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ÀfÔÀ±ff³f dUIYdÀf°f WXû°fe MXZ¢³ffg»ffgþe þ`ÀfZ AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZd»fþZÔÀf IYf CX´f¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfÀfZ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f UÈdð ¸fZÔ °fZþe AfE¦feÜ ¹fWX ÀfUZÊ ÃfZÂf IYe 15 A±fʽ¹fUÀ±ffAûÔ ¸fZÔ ¸f²¹f¸f EUÔ ¶fOÞXZ À°fSX IZY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ¶fe¨f 1560 d¶fþ³fZÀf dOXÀfeþ³f ¸fZIYÀfÊ IZY ¶fe¨f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ ´fSXÔ´fSXf¦f°f d¶fþ³fZÀf ¸ffgOX»Àf ´fSX dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf õfSXf OXf»fZ ¦fE dUÀ°fÈ°f ´fi·ffU ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff ¦f¹ffÜ BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IZY ´ffÔ¨f ´fi¸fbJ RYf¹fQûÔ IYf AfÔIY»f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Vfû²f IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY A³fbÀffSX, ÀfÔÀ±ff³f Afþ 11 ´fid°fVf°f ÀfZ 14 ´fid°fVf°f IYe ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ B³f RYf¹fQûÔ IZY Àff±f dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf õfSXf IYfRYe Àfb²ffSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ d¶fþ³fZÀf »feOXÀfÊ 2020 °fIY B³f ´fi¸fbJ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ 40 ´fid°fVf°f ÀfZ Ad²fIY UÈdð IYSXZÔ¦fZ °f±ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf CXLf»f CX°´ffQIY°ff, IYÀMX¸fSX EOXUûIZYÀfe EUÔ ´fifgdRYMX ¸ffdþʳf ¸fZÔ AfE¦ffÜ »feOXÀfÊ ÀfÔÀ±ff³f IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYe údá ÀfZ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IYe »fWXSX IYf RYf¹fQf CXNXf³fZ IYe A´f³fe Àff¸f±¹fÊ IZY IYfSX¯f Àf¶fÀfZ dUVfZ¿f WX`ÔÜ A²¹f¹f³fûÔ ¸fZÔ

Àff¸f³fZ Af¹ff dIY »feOXÀfÊ ¸fZÔ d³f¸³fd»fdJ°f dUVfZ¿f°ffEÔ WX`Ô: ¸ffBÊIiYûÀffgµMX BÔdOX¹ff (AfSXE¯OXOXe) IZY ¸f`³fZdþÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX, Ad³f»f ·fÔÀff»fe ³fZ IYWXf, ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû A¦f»fZ IbYL Àff»fûÔ ¸fZÔ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IYf ´fcSXf RYf¹fQf CXNXf³fZ IYe A°¹fd²fIY AfUV¹fIY°ff WX`Ü EZÀff IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû IY¸fʨffSXe, ¦fifWXIYûÔ AüSX ´ffMXʳfSXûÔ ÀfZ »fZIYSX A´f³fZ ´fcSXZ BÊIYûdÀfÀMX¸f IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`, °ffdIY CX³WXZÔ ³fE OXZMXf pû°fûÔ IZY õfSXf ³fBÊ þf³fIYfSXe ´fif~ WXû AüSX CX³fIZY CX°´ffQ U ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ dOXdþMXfBÊþZVf³f IYf Àf¸ffUZVf WXûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸ffBÊIiYûÀffgµMX ·ffSX°f IZY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû A´f³fZ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IYe ¹ffÂff Vfb÷Y IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fc°f dÀ±fd°f ¸fZÔ WX`Ü WX¸ffSXZ ¨fbÀ°f ´»fZMXRYfg¸fÊ EUÔ Àf¸ff²ff³f µ»fZd¢Àfd¶fd»fMXe, BÔMXe¦fiZVf³f EUÔ ·fSXûÀff ´fiQf³f IYSX°fZ WX`ÔÜ WX¸f Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû A´f³fe ¹fWX ¹ffÂff ÀfRY»f IYSX³fZ IYe ¶fWXb°f þøYSX°f WX`Ü ¸ffBÊIiYûÀffgµMX ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû d³f¸³fd»fdJ°f IYf¹fʹfûþ³ffEÔ A´f³ff³fZ IYf ÀfbÓffU QZ°ff WX`, °ffdIY Uû dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ ³fZ°fÈ°UIY°ffÊ ¶f³f ÀfIZYÔ: 1. dOXdþMX»f ÀfÔÀIÈYd°f ¶f³ffEÔ: EIY ÀfÔÀ±ff³f IYû ÀfWX¹fû¦f IYe ÀfÔÀIÈYd°f IZY

Celebrate New Beginnings With Reliance Jewels Correspondent (Delhi) Every day is special, every day is auspicious. Each day we have a choice to choose the direction we take in our lives, in our existence, and in our moments. Each day is distinct and different for each person to be embraced with utmost gratitude for the sheer beauty of it & we need to start celebrating eternal bonds & relationships, there is no better moment than now. India’s leading fine jewellery brand, Reliance Jewels, truly believes that #EveryDayIsAuspicious and is celebrating the wave of auspiciousness at their showrooms across India. True prosperity is never ending and a state of abundance. It is this very spirit that signifies the upcoming occasion of Akshaya Tritiya. While Hindus across India are gearing up to honour this auspicious occasion with the customary purchase of gold, the purest metal in nature; Reliance Jewels is breathing in fresh air with their thought of #EveryDayIsAuspicious which says that you don’t have to wait for an auspicious day but make every moment special by celebrating yourself & your special bonds. The Indian admiration for gold is special. Gold is the go to metal for each occasion, be it for precious accomplishments, on birth, marriage, gifting or purely for the love of jewllery. Reliance Jewels brings to you auspicious offers that will fulfill your jewellery shopping goals, 6 – 22 April thereby sending your way great luck and fortune! Ring in blessings and good luck

with upto 40%* off on making of Gold Jewellery & flat 50%* off on making of coins (Gold -10gm & above; Silver – 50gm & above). Diamonds make you shine bright while solitaires are always in style & valuable like best friends. One can get upto 75%* off on making of Diamond Jewellery & 3%* off on selling price of Reliance Jewels Solitaires. Platinum rings are a symbol of love & the best way to renew your promise of love. Platinum enthusiasts can avail a 15%* off on selling price of Platinum jewllery at select Reliance Jewels showrooms. It doesn’t end here as Reliance Jewels also gives you a chance to reminisce precious old moments by bringing in new Gold & Diamond Jewllery as it offers 0%* Deduction on exchange of old Gold. Reliance Jewels is also offering an extra 5%* Cashback on SBI cards from 7th to 18th April. *T&C Apply for all offers On the occasion of Akshaya Tritiya, Sunil Nayak, CEO at Reliance Jewels said “At Reliance Jewels we believe that every day is auspicious & we are taking this thought to our patrons by inspiring them to celebrate their eternal bonds & relationships for not only one day but for a lifetime. We strongly believe that every moment should be lived at its best. Keeping with the spirit of Akshaya Tritiya we are celebrating the wave of auspiciousness for a 2 week long period from 6 – 22 April. We look forward to serve & offer the best designs, collections to our patrons at best prices”

d³f¸ffʯf °f±ff d¶fþ³fZÀf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfÔ´fIYÊ ¶f³ffE SXJ³fZ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü ÀfÔÀ±ff³f IZY d»fE ¦fifWXIYûÔ U ´ffMXʳfSXûÔ IYf ¦fd°fVfe»f EUÔ ´fdSX´f¢½f BÊIYûdÀfÀMX¸f WXû³ff þøYSXe WX`Ü OXZMXf IYû dUd·f³³f ÀfÔÀ±ff³fûÔ AüSX IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ A´f³ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`, þWXfÔ ¶fZWX°fSX R`YÀf»fZ dIYE þf ÀfIY°fZ WX`Ô °f±ff ¦fifWXIYûÔ EUÔ ´ffMXʳfÀfÊ IYe þøYSX°fûÔ IYe ¶fZWX°fSX ´fcd°fÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü 2. EIY B³RYfg¸fZÊVf³f BÊIYûdÀfÀMX¸f IYf d³f¸ffʯf IYSXZÔ: dOXdþMX»f Qbd³f¹ff ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff³f AfÔ°fdSXIY U ¶ff‘ øY´f ÀfZ ª¹ffQf ¸ffÂff ¸fZÔ OXZMXf I`Y´¨fSX IYSX°fZ WX`ÔÜ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYe »feOXSX ¶f³f³fZ IYe IbYÔþe OXZMXf IYû I`Yd´fMX»f EÀÀfZMX ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f IYSX³ff °f±ff EIY Jb»fZ WXbE AüSX ·fSXûÀfZ¸fÔQ °fSXeIZY ÀfZ AfÔ°fdSXIY U ¶ff‘ øY´f ÀfZ OXZMXf VfZ¹fdSXÔ¦f AüSX ÀfWX¹fû¦f ÀfÔ·fU ¶f³ff³ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf EIY CXd¨f°f OXZMXf IYf¹fʹfûþ³ff d¶fþ³fZÀfûÔ IYû ÀfÔ´fIYÊ, þf³fIYfSXe AüSX MÑZÔOXÐÀf ´fWX¨ff³f³fZ IZY d»fE A´f³fZ EAfBÊ Ad·f¹ff³f ´fifSXÔ·f IYSX³fZ ¸fZÔ Àf¸f±fÊ ¶f³ff°fe WX`Ü ¸ffBÊIiYû dSXUfg»¹fcVf³f A´f³ff³ff: ª¹ffQf°fSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IZY ´fi¹ffÀf ½¹ff´fIY ¶fQ»ffU IZY Àff±f ³fWXeÔ ¶fd»IY ¸ffBÊIiYû-dSXUfg»¹fcVf³f IYe ßfÈÔJ»ff IZY Àff±f ´fifSXÔ·f WXû°fZ WX`ÔÜ ¹fZ LûMXZ EUÔ °feUi

´fiûþZ¢MX WX`Ô, þû ÀfÔ·ffdU°f d¶fþ³fZÀf ´fdSX¯ff¸f ´fiQf³f IYSX°fZ WX`Ô AüSX ¶fOÞXZ EUÔ ¸fþ¶fc°f dOXdþMX»f ´fdSXU°fʳf IZY ´fi¹ffÀfûÔ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX°fZ WX`ÔÜ ½¹fdöY¹fûÔ AüSX ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY d»fE ·fdU¿¹fû³¸fbJ IYüVf»f IYf dUIYfÀf IYSX³ff: Afþ ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû A´f³fZ IYf¹fʶf»f IZY ´fidVfÃf¯f EUÔ ´fb³f: IYüVf»f dUIYfÀf IYe AûSX ²¹ff³f QZ³ff þøYSXe WX`, °ffdIY IY¸fʨffSXe ·fdU¹f IZY dÀIY»f ÀfZMX þ`ÀfZ dOXdþMX»f A±fʽ¹fÀ±ff IZY d»fE IYfg¸´»fZ¢Àf ´fifg¶»f¸f Àffgd»UÔ¦f, dIiYdMXIY»f d±fÔdIÔY¦f EUÔ SX¨f³ff°¸fIY°ff ÀfZ ÀfbÀfdªþ°f WXûÔÜ ª¹ffQf þøYSXe ¹fWX WX` dIY CX³WXZÔ ´fi¸fbJ dOXdþMX»f ´fid°f·ff IYû AfIYdVfÊ°f EUÔ WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE IYf¹fʶf»f IYû ÀfÔ°fbd»f°f IYSX°fZ SXWX³fZ °f±ff »f¨fe»ff UIYÊ ÀfûÀfÊ ¸ffgOX»f d³fd¸fÊ°f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WXû°fe WX`, dþÀf¸fZÔ Uû dÀIY»f-Af²ffdSX°f ¶ffþfSX IYf »ff·f CXNXf ÀfIZYÔÜ dOXdþMX»f dÀIY»Àf IYe údá ÀfZ d»fÔ¢OX-B³f IYf ³f¹ff A²¹f¹f³f ÃfZÂf ¸fZÔ ·fdU¿¹f IYe A±fʽ¹fUÀ±ffAûÔ IZY d»fE þøYSXe dOXdþMX»f ´fid°f·ff IYe E¶feÀfe AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZd»fþZÔÀf, d¶f¦f OXZMXf EUÔ ¢»ffCXOX IÔY´¹fcdMXÔ¦f IYf ´fiføY´f °f`¹ffSX IYSX°ff WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY ¸ffÔ¦f Uf»fZ IYüVf»f d¶f¦f OXZMXf, AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZd»fþZÔÀf EUÔ ¢»ffCXOX IÔY´¹fcdMXÔ¦f WX`ÔÜ

BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf 2018 ³fZ Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ MXeE¸fMXe AüSX AfBÊÀfeMXe Àf¸¸fZ»f³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WXû³fZ IYf UfQf dIY¹ff ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf (AfBÊE¸fÀfe) ³fZ BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fifSXÔd·fIY dUUSX¯f IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü Ufd¿fÊIY ¸fû¶ffB»f CXôû¦f IYf¹fÊIiY¸f IZY d»fE d³f¹fûdþ°f BÀf dUUSX¯f ¸fZÔ Ufd¿fÊIY ¸fû¶ffB»f CXôû¦f Af¹fûþ³f IZY ´fiQVfÊIY, ´fif¹fûþIY, ´fiû¦fif¸f AüSX ¦fd°fdUd²f¹ffh Vffd¸f»fWX`ÔÜ ±fe¸f ³¹fc dOXdþMX»f WXûdSXþû³Àf: IY³fZ¢MX, dIiYEMX, B³fûUZMX IZY AÔ°f¦fÊ°f BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f 25 ÀfZ 27 A¢MXc¶fSX, 2018 IYû ESXûdÀfMXe, ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe Af¹fûþ³fÀ±f»f ´fSX IYBÊ AüSX Àf¸ff³ffÔ°fSX Af¹fûþ³f ·fe WXûÔ¦fZÜ AfBÊE¸fÀfe IYû MXZ»feIYfg¸f CXôû¦f ÀfZ 200,000 ÀfZ Ad²fIY ´fZVfZUSXûÔ IZY Af³fZ IYe A´fZÃff WX`, dþÀf¸fZÔ 5þe,¶feAfBÊE¸fEÀfMXeBÊÀfe ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ÀMXfMXÊ-A´f BIYûdÀfÀMX¸f, BÔMXSX³fZMX AfgRY d±fÔ¦Àf (AfBÊAûMXe),Ad²fIYfSXe EUÔ Ad°fd±f¦f¯f d¶f¦f OXZMXf, AfdMXÊdRYdVf¹f»f BÔMXZd»fþZ³Àf (EAfBÊ), À¸ffMXÊ dÀfMXeþ AüSX ÀfÔ¶fð CXôû¦f ÃfZÂfûÔ IZY »fû¦f BÔdOX¹ff ³fed°f d³f¸ff°ffÊAûÔ,CXôû¦f, ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf 2018 ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûÔ¦fZÜ BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf EdVf¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ ¸fû¶ffB»f ÀfûÀff¹fMXe AüSX d±fÔIY MX`Ô¢Àf ·ff¦feQfSXe BÔMXSX³fZMX AüSX °fIY³feIY Af¹fûþ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`, dþÀfZ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f AüSX ÀfZ»¹fb»fSX Afg´fSXZMXÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f AfgRY BÔdOX¹ff (ÀfeAûEAfBÊ) õfSXf Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf IZY A³ffUSX¯f Àf¸ffSXûWX IYû Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¸ff³f³fe¹f ÀfÔ¨ffSX SXfª¹f¸fÔÂfe AüSX SXZ»f SXfª¹f¸fÔÂfe ¸f³fûþ dÀf³WXf ³fZ Afþ BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf 2018 IYe Aü´f¨ffdSXIY §fû¿f¯ff IYeÜ ¹fWX Àfc¨f³ff AüSX ÀfÔ¨ffSX ´fiüôûd¦fIYe (AfBÊÀfeMXe) IZY Àf·fe ÀffÓfeQfSXûÔ IZY d»f¹fZ QZVf IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¸fÔ¨f WX` AüSX ·ffSX°fe¹f MXZ»feIYfg¸f CXôû¦f IYû U`dV½fIY ´fdSXúV¹f ¸fZÔ Af¦fZ SXJ°ff WX`Ü ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀfÔ¨ffSX SXfª¹f¸fÔÂfe EUÔ SXZ»f SXfª¹f¸fÔÂfe ¸f³fûþ dÀf³WXf ³fZ IYWXf, BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf 2018 IYe ¸fZþ¶ff³fe QcSXÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f AüSX ÀfZ»¹fb»fSX Afg´fSXZMXÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f AfgRY BÔdOX¹ff õfSXf IYe þf°fe WX`Ü ¹fWX ³fed°f d³f¸ff°ffÊAûÔ, CXôû¦f AüSX dUd³f¹ff¸fIYûÔ IZY d»f¹fZ A±fÊ´fc¯fÊ °fSXeIZY ÀfZ þbOÞX³fZ IYf EIY CX°IÈYá ¸fÔ¨f WX`, °ffdIY BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ ÃfZÂf IZY ·fdU¿¹f IYû dQVff Qe þf ÀfIZYÜ BÀf U¿fÊ WX¸f AfdÀf¹ff³f AüSX ¶feAfBÊE¸fEÀfMXeBÊÀfe IZY A´f³fZ d¸fÂfûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f ÀfZ Ad·f·fc°f WXûÔ¦fZ, dþÀfÀfZ WX¸ffSXZ AfQf³f-´fiQf³f IYû U`dV½fIY þbOÞXfU d¸f»fZ¦ffܸf`Ô BÀf U¿fÊ A¢MXc¶fSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ BÔdOX¹ff ¸fû¶ffB»f IYfÔ¦fiZÀf 2018 IZY d»f¹fZ Af´fIYû Af¸fÔdÂf°f IYSX°ff WXch AüSX BÀf ´fi¸fbJ Ufd¿fÊIY Af¹fûþ³f ¸fZÔ Af´fÀfZ d¸f»f³fZ IYe A´fZÃff IYSX°ff WXchÜ


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

¸fdWXÔQif ´ffUSXû»f ³fZ »ffg³¨f dIY¹ff A´f³fe °fSXWX IYf ´fWX»ff ¦f`Àf þZ³fÀfZMX ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) 19 d¶fd»f¹f³f A¸fZdSXIYe OXfg»fSX IZY ¸fdWX³Qif ¦fib´f IZY d¶fþ³fZÀf ¹fbd³fMX ¸fdWX³Qif ´ffUSXû»f ³fZ ¦f`Àf ´ffUOXÊ þZ³fÀfZMX ÀfZ¦f¸fZ³MX ¸fZÔ ´fiUZVf IYf EZ»ff³f dIY¹ff WX`Ü ·ffSXe CXôû¦f EUÔ ÀfUÊþd³fIY CXô¸fûÔ IZY ¸fÔÂfe ¶ff¶fb»f Àfbd´fi¹fû ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ ÀfeE³fþe/E³fþe ¦f`Àf þZ³fÀfZMX (´ffUOXÊ ¶ff¹f ¸fdWX³Qif) IYf »ffg³¨f dIY¹ffÜ IÔY´f³fe ³fZ ÷Y 9.5 »ffJ IYSX IYe IYe¸f°f ´fSX 6 dÀfd»f¯OXSX 125 UfMXÜ ¦f`Àf þZ³ÀfZMX IYû dQ»»fe IZY ¶ffþfSX ¸fZÔ CX°ffSXf WX`Ü ¸fdWX³Qif IZY ¦f`Àf ´ffUOXÊ þZ³fÀfZMX IZY dUVfZ¿f RYe¨fÀfÊ UfMXSX IcY»OX MX¶fû¨ffÊþÊSX ● ´fWX»fe ¶ffSX ¦f`Àf þZ³fÀfZMX ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f IYe þf³fZ Uf»fe BÀf °fIY³feIY ¸fZÔ 0 RYeÀfQe d¶fþ»fe IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü ● ¹fWX þZ³fÀfZMX IYû Ad²fIY IYfg¸´f`¢MX ¶f³ff°ff WX`Ü

IY¸f VfûSX ● BÀfIYf A³fbIcYd»f°f dOXþfB³f VfûSX IZY À°fSX IYû 4 OXZdÀf¶f»f °fIY IY¸f IYSX°ff WX`Ü BÀfIZY d»fE

ÀfûVf»f EÔMXSX´fiZ³¹fûSX AfgRY Q BʹfSX (EÀfBÊAûUfBÊ) BÔdOX¹ff AUfgOXÊ 2018 IZY d»fE EÔMÑeþ Jb»feÔ

ÀfÔÔUfQQf°ff (dQ»»fe) þbd¶f»f`ÔMX ·ffSXd°f¹ff RYfCXÔOXZVf³f ³fZ U»OXÊ BIYû³ffgd¸fIY RYûSX¸f IZY ÀfWXf¹fIY ÀfÔ¦fNX³f,Q V½ff¶f RYfCXÔOXZVf³f RYfgSX ÀfûVf»f EÔMXSX´fiZ³¹fûSXdVf´f IZY ÀfWX¹fû¦f ¸fZÔ ÀfûVf»f EÔMXSX´fiZ³¹fûSX AfgRY Q BʹfSX (EÀfBÊAûUfBÊ)BÔdOX¹ff AUfOXÐÀfÊ 2018 IZY d»fE EÔMÑeþ Jb»f³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü AfUZQ³f 30 A´fi`»f 2018 °fIY ÀUeIYfSX dIY¹fZ þf¹fZÔ¦fZÜ B¨LbIY CX¸¸feQUfSX jubilantbhartiafoundation.com ´fSX CX´f»f¶²f AfUZQ³f RYfg¸fÊ ·fSXIYSX þ¸ff IYSXf ÀfIY°fZ WX`Ô A±fUf ·fSXf WXbAf RYfg¸fÊ jbf_seoy@jubl. com or india@schwabfound.org ´fSX BʸfZ»f ÀfZ ·fZþ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dUþZ°ff IYe §fû¿f¯ff A¢MXc¶fSX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ EIY WXfBÊ ´fiûRYfB»f Àf¸ffSXûWX IZY QüSXf³f IYe þfE¦feÜ EÀfBÊAûUfBÊ BÔdOX¹ff ´fbSXÀIYfSX ·ffSX°f ¸fZÔ Àff¸ffdþIY CXôd¸f¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX°ff WX`Ü ¹fWX ´fbSXÀIYfSX QZ³fZ IZY d»fE CX³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe þf°fe

WX`, þû Àf¸f¦fi dUIYfÀf IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE IYf¸f IYSX°fZ WX`Ô AüSX A´f³fZ IYfSXû¶ffSXe dUþ³f ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ¶fQ»ffU »ff³fZ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZ°fZ WX`ÔÜ EÀfBÊAûUfBÊ BÔdOX¹ff ´fbSXÀIYfSX IZY dUþZ°ff IYû U»ÊOX BIYû³ffgd¸fIY RYûSX¸f IYe Ufd¿fÊIY AüSX ÃfZÂfe¹f ¶f`NXIYûÔ ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX`Ü ¹fZ ¶f`NXIZYÔ ÀffUÊþd³fIY, IYfgSX´fûSXZMX, ¸fedOX¹ff, Vf`dÃfIY AüSX ³ff¦fdSXIY Àf¸ffþ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ U`dV½fIY d³f¯fʹf »fZ³fZ Uf»fûÔ IZY Àff±f dU¨ffSX-dU¸fVfÊ IYSX³fZ IYf A·fc°f´fcUÊ AüSX AÀfed¸f°f AUÀfSX ´fiQf³f IYSX°fe WX`ÜBÀf Àff»f, EÀfBÊAûBÊ ³fZ ³füUeÔ ¶ffSX BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff WX`Ü BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ V½ff¶f RYfCXÔOXZVf³f RYfgSX ÀfûVf»f EÔMXSX´fiZ³¹fûSXdVf´f AüSX þbd¶f»f`ÔMX ·ffSXd°f¹ff RYfCXÔOXZVf³f IZY ¶fe¨f ÀffÓfZQfSXe IYe ¦fBÊ WX`Ü Àff¸ffdþIY CXôd¸f°ff IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE EIY ´ffdSXdÀ±fd°fIYe °fÔÂf IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff AüSX CXÀfZ ¶fSXIYSXfSX SXJIYSX Qû³fûÔ ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ¶fe¨f ÀffÓfZQfSXe IYe ¦fBÊÜ

QZVf IZY ¹fbUfAûÔ IYû dVfdÃf°f IYSX³fZ IZY d»fE EAfBÊÀfeAfSXE õfSXf EIY SXû¶fûMX þf¦føYIY°ff d¸fVf³f

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) AdJ»f ·ffSX°fe¹f SXû¶fûdMX¢Àf AüSX ÀU¨ff»f³f ´fdSX¿fQ, ¹ff³fe EAfBÊÀfeAfSXE ³fZ ·ffSX°f IYf ´fWX»ff ÀMXZ¸f dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ EAfBÊÀfeAfSXEE¸f ÀMXZ¸f dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f-2018 ·ffSX°f ¸fZÔ SXû¶fûdMX¢Àf dVfÃff IZY ´fdSXúV¹f AüSX CXôû¦f IZY Àff±f BÀfIYe dÀfÔIiY³ffBþZVf³f IZY ¶ffQ EIY A³fbVffÀfd³fIY U`dV½fIY EUÔ Ad°f-´ffdSXdÀ±fd°fIYe¹f §fMX³ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ÀfZ ´fidÀfð ½¹fdöY¹fûÔ ¸fZÔ ´fi¸fbJ Ad°fd±f U`Äffd³fIY A³fbÀfÔ²ff³f OXfg. SXfþeU Vf¸ffÊ ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ UWX dUÄff³f AüSX ´fiüôûd¦fIYe dU·ff¦f IZY °fIY³feIYe d¸fVf³f dOXUeþ³f IZY ´fi¸fbJ AüSX U`Äffd³fIY ‘þe’ AüSX WX`ÔÜ CX³fIZY A»ffUf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ EAfBÊÀfeAfSXE IZY A²¹fÃf SXfþ Vf¸ffÊ, dUØfe¹f ´fi¸fbJ ·ffU³ff Vf¸ffÊ, A³fb·ff¦f Ad²fIYfSXe ¨fSX¯fþe°f IYüSX Àf¸fZ°f AüSX IYBÊ »fû¦f ¸füþcQ ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f ·ffSX°f ¸fZÔ SXû¶fûdMX¢Àf dVfÃff IYû ¶fZWX°fSX ¶f³ff³fZ AüSX SXû¶fûdMX¢Àf A³fbÀfÔ²ff³f EUÔ IYdSX¹fSX IZY dUIY»´fûÔ IZY d»fE EIY Jb»fZ õfSX IZY Àfb²ffSX IZY d»fE Àff¸fcdWXIY »fùf IYû ¶fPÞXf³fZ IZY Àff±f ´ffSXÔ´fdSXIY ¸ff³¹f°ffAûÔ IYû °fûOÞX³fZ, Äff³f IYf dUÀ°ffSX IYSX³fZ AüSX ÀfWX¹fû¦f ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fi`ÔOX Àfd¸fMX IZY ´feLZ IYf ¸fIYÀfQ QZVf IYe Vfe¿fÊ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f AüSX dUÄff³f ´fid°f·ff IYe AdUV½fÀf³fe¹f °fIY³feIYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYf þV³f ¸f³ff³ff WX`Ü EAfBÊÀfeAfSXEE¸f ÀMXZ¸f dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f EÀfBÊBÊE¸f A³fbÀfÔ²ff³f IZY Àf·fe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¶fPÞX°f IZY dUIYfÀf IYe þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYSX°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ¶fZÔ¨f MXc ¶fZOXÀffBOX, A³fb´fi¹fû¦fûÔ, d³f¹f¸fûÔ, CX°´ffQ dUIYfÀf AüSX EÀfMXeBÊE¸f IYûdVfIYfAûÔ IYf ½¹ffUÀff¹feIYSX¯f Vffd¸f»f WX`Ü dVfJSX Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ SXû¶fûdMX¢Àf dVfÃff ´fdSXúV¹f, CXôû¦f ÀU¨ff»f³f ´fidIiY¹ff, ÀfSXIYfSXe d³f¹f¸fûÔ AüSX ÀU¨ff»f³f IYf¹ffʳU¹f³f AüSX A³¹f ´fifÀfÔd¦fIY dU¿f¹fûÔ ´fSX ³fed°f¹fûÔ IYû CXþf¦fSX IYSX³fZ IZY d»fE ´fiÀ°fbd°fIYSX¯f, ´f`³f»f AüSX SXfCXÔOX-MXZ¶f»f ¨f¨ffEÊÔ Vffd¸f»f ±feÔÜ ¹fWX dUdVfá ·fdU¿¹f IZY A³fb·fU IYf EIY ´fi¸fbJ d³f¸ffʯf WX`, þWXfÔ Àf·fe ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf ´¹ffÊ~ AUÀfSX d¸f»fZ¦ffÜ

þZ³fÀfZMX IZY AfIYfSX ¸fZÔ IYûBÊ ¶fPÞXû°fSXe ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX` AüSX ³f WXe Ad°fdSXöY ÀffB»fZ³ÀfSX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IY¸f CX°Àfþʳf ● WXfd³fIYfSXIY ´ffMXeIYÊb»fZMX ¸f`MXSX AüSX ²fbEÔ IYf Vfc³¹f CX°Àfþʳf ● ´fiQc¿fIYûÔ IYf CX°Àfþʳf 35 RYeÀfQe °fIY IY¸f Ad²fIY°f¸f BÊÔ²f³f QÃf°ff ● B»fZ¢MÑfgd³fIY»fe d³f¹fd³Âf°f Uf¹fb BÊÔ²f³f A³fb´ff°f ● ¢»fûªOX »fc´f »f`¸¶fOXf RYeOX¶f`IY dÀfÀMX¸f ³¹fc³f°f¸f ÀfÔ¨ff»f³f »ff¦f°f ● ´fSX¸´fdSXIY þZ³fÀfZMX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ÀfÔ¨ff»f³f »ff¦f°f 45 RYeÀfQe °fIY IY¸f

E»fEÔOXMXe E¸f¶feOXeE d¸fÀffB»f dÀfÀMX¸Àf ·ffSX°f ¸fZÔ ´fZVf IYSX°ff WX` dUV½f À°fSXe¹f d³f¹fÔdÂf°f WXd±f¹ffSX ´fi¯ff»fe °fIY³feIY

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ¸fZIY B³f BÔdOX¹ff ´fWX»f IZY AÔ°f¦fÊ°f QZVf ¸fZÔ WXe A°¹fd²fIY CX³³f°f d¸fÀffB»fûÔ U d¸fÀffB»f ´fi¯ffd»f¹fûÔ IZY dUIYfÀf, d³f¸ffʯf U Af´fcd°fÊ IYSX³fZ IZY À´fá CXïZV¹f IZY Àff±f E»fEÔOXMXe E¸f¶feOXeE d¸fÀffB»f dÀfÀMX¸Àf d»fd¸fMXZOX (E»fEÔOXMXe E¸f¶feOXeE) ·ffSX°fe¹f ÀfVfÀÂf ÀfZ³ffAûÔ IYû dUV½f À°fSXe¹f d³f¹fÔdÂf°f WXd±f¹ffSX ´fi¯ff»fe °fIY³feIY ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IZY d»fE A´f³fZ A³fb·fU IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXe WX`Ü E»fEÔOXMXe E¸f¶feOXeE þZUe ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ WXû SXWXZ dOXRZY¢Àf´fû 2018 IZY WXfg»f AfNX, ÀMX`ÔOX 1.5 E ´fSX ´fiQVfʳf IYSX SXWXf WX`Ü ·ffSX°f IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Ad·f¹ffÔdÂfIYe Àf¸fcWX »ffÀfʳf EÔOX MXc¶fiû ( E»fEÔOXMXe ) °f±ff d¸fÀffB»fûÔ U d¸fÀffB»f ´fi¯ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ dUV½f ¸fZÔ A¦fi¯fe E¸f¶feOXeE IYf ¹fWX ÀfÔ¹fböY CXô¸f SXÃff JSXeQ IYe IiY¹f ( ·ffSX°fe¹f - AfBÊOXeOXeE¸f ), IiY¹f ( ·ffSX°fe¹f ), IiY¹f U d³f¸ffʯf ( ·ffSX°fe¹f ), U d³f¸ffʯf ßfZd¯f¹fûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f AUÀfSXûÔ IYû »fùf ¶f³ff SXWXf WX`Ü

´feE³f¶fe IYe 124 UeÔ U¿fʦffÔNX Àff¸ffdþIY ÀfZUf IZY Ad·f¹ff³fûÔ IZY Àff±f ¸f³ffBÊ ¦fBÊ

ÀfÔÔUfQQf°ff (dQ»»fe) 124 UZÔ U¿fÊ ¸fZÔ ´fiUZVf IZY AUÀfSX ´fSX, ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ³fZ A´f³fe 6500 ÀfZ Ad²fIY VffJfAûÔ ´fSX 76 ÀfdIYÊ»f AfgdRYÀfûÔ IZY 200 SXöYQf³f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ SXöYQf³f dVfdUSXûÔ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ BÀf dVfdUSX IYf CXîfMX³f õfSXIYf ¸fZÔ ´feE³f¶fe IZY ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ Àfb³fe»f ¸fZWX°ff, E¸fOXe EUÔ ÀfeBÊAû, ´feE³f¶fe IZY õfSXf SXZOXIiYfgÀf ÀfûÀff¹fMXe AfgRY BÔdOX¹ff EUÔ EAfBÊ´feE³f¶feAûE (Afg»f BÔdOX¹ff ´fÔþf¶f ³fZ¿f³f»f ¶f`ÔIY AfgdRYÀfÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f) IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ UdSXâ ´feE³f¶fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ SXöYQf³f dVfdUSX ¸fZÔ 15,000 ¹fcd³fMXûÔ ÀfZ Ad²fIY SXöY EIYdÂf°f WXbAfÜ À±ff³fe¹f ÀMXfRY IZY ÀfQÀ¹f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ BÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ IZY d»fE Af¦fZ AfEÜ ¶f`ÔIY A´f³fZ ÀfeEÀfAfSX EþZÔOXZ IZY °fWX°f 20 Àff»fûÔ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f ÀfZ SXöYQf³f dVfdUSX Af¹fûdþ°f IYSX SXWXf WX`, dþÀf¸fZÔ BÀfIYf ÀMXfRY ¶fPÞX-¨fPÞXIYSX dWXÀÀff »fZ°ff WX`Ü ¶f`ÔIY CX°ÀffWX IZY Àff±f A´f³fZ Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U ´fcSXZ IYSX°ff WX` AüSX ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX°ff WX`Ü ¶f`ÔIY Àf¸ffþ IZY ¦fSXe¶f U IY¸fþûSX U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IYû »ff·ffd³U°f IYSX³fZ IZY d»fE dUd·f³³f ÀfûÀff¹fMXeþ, ¨f`dSXMXZ¶f»f ÀfÔÀ±ff³fûÔ AüSX E³fþeAû/ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû ÀfWX¹fû¦f IYSX°ff WX`Ü

BSXûþ Àf¸fcWX ³fZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff ´fiûþZ¢MX ´fc¨f

ÀfÔÔUfQQf°ff (dQ»»fe) BSXûþ Àf¸fcWX ³fZ AfUfSXf AüSX ¶fe¸ffSX ´fVfbAûÔ IZY d»fE EIY VfZ»MXSX RiYZÔOXeIYûþ IZY Àff±f d¸f»fIYSX IY¸¹fbd³fMXe ´ffIYÊ ¦fû»RY d»fÔ¢Àf ¸fZÔ AfdVf¹ff ÀfcQ õfSXf ²f³f þbMXf³fZ IZY ´fiûþZ¢MX ´fiûþZ¢MX ´fc¨f IZY AÔ°f¦fÊ°f 50 AfUfSXf IbYØfûÔ IZY MXeIYfIYSX¯f IYf IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff dþÀf¸fZÔ VfÔ¦fSXe-»ff BSXûþ WXûMX»f ³fZ CX³fIYf ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ dQ»»fe ¸fZÔ WXþfSXûÔ EZÀfZ AfUfSXf IbYØfZ WX`Ô þû ÀffUÊþd³fIY ÀfbSXÃff EUÔ ÀUfÀ±¹f IZY d»fE J°fSXf ´f`Qf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX IYf¹fÊIiY¸f AfUfSXf þf³fUSXûÔ IYe ¶fPÞX°fe Af¶ffQe ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IYe IYûdVfVf IYf dWXÀÀff ±ff AüSX EZÀfe §fMX³ffAûÔ ÀfZ ¶f¨f³fZ IYf ´fi¹ffÀf ±ff þWXfÔ §ff¹f»f ¹ff ¶fe¸ffSX WXû³fZ ´fSX CX³WXZÔ ¶f¦f`SX B»ffþ IZY WXe LûOÞX dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¨fcÔdIY ¶fÔ²¹ffIYSX¯f IYe ¹fWX ´fcSXe ´fidIiY¹ff IYfRYe J¨fe»feÊ WX`, EZÀfZ ¸fZÔ ´fcSXe ´fidIiY¹ff IYû Àfd¶ÀfOXe¹fböY QSXûÔ ´fSX ´fcSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶fÔ²¹ffIYSX¯f IYe ¹fWX ´fidIiY¹ff EIY ¸ff¸fc»fe ÀfþÊSXe WX` þû ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX°fe WX` dIY ³fSX IbYØfZ ´fiþ³f³f ³f IYSX ÀfIZYÔÜ BÀf ÀfþÊSXe ÀfZ ³f dÀfRYÊ EZÀfZ IbYØfûÔ IYe Af¶ffQe IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f°fe WX` ¶fd»IY CX³WXZÔ SXfWX°f QZ³fZ AüSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYf ·fe ¸füIYf d¸f»f°ff WX` dIY UZ Af³fZ-þf³fZ Uf»fûÔ ´fSX ·füÔIY³ff AüSX WX¸f»ff IYSX³ff ¶fÔQ IYSX QZÔÜ BÀf ´fidIiY¹ff IZY AÔ°f¦fÊ°f RiYZÔOXeIYûþ IYe EIY U`³f AfUfSXf IbYØfûÔ IYû CXNXf°fe WX` AüSX CX³WXZÔ d¢»fd³fIY »fZ þf°fe WX`, CX³fIYf MXeIYfIYSX¯f dIY¹ff þf°ff WX` AüSX NXeIY WXû þf³fZ ´fSX CX³WXZÔ Uf´fÀf LûOÞX dQ¹ff þf°ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ °fÀUeSXZÔ »fZ³fZ IZY d»fE EIY RYûMXû ¶fc±f ¸fe EÔOX ¸ffBÊ ´fcL AüSX EIY ´fZdMXÔ¦f IYfg³fÊSX ·fe Vffd¸f»f ±ffÜ RZYÀf ´fZÔdMXÔ¦f AüSX IbYØfûÔ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû ¦fûQ »fZ³fZ IZY dUIY»´f ·fe BÀf ¦fd°fdUd²f IYf dWXÀÀff ±fZÜ BÀfIZY A»ffUf A´f³fZ ´ff»f°fc ´fVfbAûÔ IZY Àff±f Af³fZ Uf»fZ Af¦fÔ°fbIYûÔ IYû §fSX »fZ þf³fZ IZY d»fE ¦fbOXeþ AüSX MÑeMXÐÀf IYe ´fZVfIYVf IYe ¦fBÊÜ

¶fe¶feE¸f¶fe ³fZ dUôb°f CX°´ffQ³f »fùf Qû ¸ffWX ´fWX»fZ WXe ´fcSXf dIY¹ff ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ·ffJOÞXf ¶¹ffÀf ´fi¶fÔ²f³f ¶fûOXÊ (¶fe¶feE¸f¶fe) ³fZ IZYÔQie¹f d¶fþ»fe ´fifd²fIYSX¯f IZY U¿fÊ 2017-18 IZY d»fE 9360 d¸fd»f¹f³f ¹fcd³fMX d¶fþ»fe CX°´ffQ³f IYSX³fZ »fùf IYû »f¦f·f¦f Qû ¸ffWX ´fWX»fZ ¹ffd³f 27 þ³fUSXe 2018 IYû ´fcSXf IYSX »fZ³fZ IZY Àff±f WXe Àf¸fc¨fZ dUØf U¿fÊ ¸fZÔ 10881 d¸fd»f¹f³f ¹fcd³fMX d¶fþ»fe ´f`Qf IYeÜ ¶fe¶feE¸f¶fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f OXe.IZY. Vf¸ffÊ ³fZ ¶fûOXÊ IYe U¿fÊ 2017-18 IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IYû »fZIYSX IYWXf dIY U¿fÊ 2017-18 IZY QüSXf³f ¶fe¶feE¸f¶fe IZY °fe³fûÔ dUôb°f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ »fùf IZY ¸fbIYf¶f»fZ 1521 d¸fd»f¹f³f ¹ffd³f 16.25 ´fid°fVf°f Ad²fIY d¶fþ»fe ´f`Qf IYe ¦fBÊÜ U¿fÊ IZY QüSXf³f ·ffJOÞXf dUôb°f ÀfÔ¹fÔÂf ³fZ 99.99 ´fid°fVf°f IYe Ãf¸f°ff ´fSX IYf¸f dIY¹ffÜU¿fÊ IZY QüSXf³f ¦f¦¦fûUf»f ´ffgUSX WXfCXÀf IYe BIYfBÊ ÀfÔ£¹ffQû AüSX IYûMX»ff ´ffgUSX WXfCXÀf IYe BIYfBÊ

ÀfÔ£¹ff-°fe³f þû IiY¸fVf: 16.9.2013 AüSX 2.8.2013 IYû SX³fSX ¶»fZOX OX`¸fZþ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊ ±feÔ CX³WXZÔ 23.11.2017 AüSX 4.12.2017 IYû ´fb³f: ¨ff»fc IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ B³fIZY A»ffUf QZWXSX BIYfBÊ ÀfÔ£¹ff-LWX IYû ·fe ³fü þb»ffBÊ 2017 IYû ´fb³f: ¨ff»fc IYSX dQ¹ff ¦f¹ff þû Qû ¸ff¨fÊ 2014 IYû dIYÀfe JSXf¶fe IYe UþWX ÀfZ ¶fÔQ WXû ¦fBÊ ±feÜ ¶fe¶feE¸f¶fe ¹fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f SXWXeÜ U¿fÊ IZY QüSXf³f ·ffJOÞXf IZY ¶ff¹fZÔ LûSX IZY ´ffgUSX WXfCXÀf IYf 489.77 IYSXûOÞX øY´fE ÀfZ ³fUeIYSX¯f EUÔ Af²fbd³fIYeIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIYe BIYfBÊ ÀfÔ£¹ff Qû, ¨ffSX AüSX ´ffÔ¨f IYe CX°´ffQ³f Ãf¸f°ff ·fe 108 ¸fZ¦ffUfMX ÀfZ ¶fPÞXf IYSX 126 IYe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fûOXÊ ³fZ ´f³fdUôb°f IZY A»ffUf ÀfüSX DYþfÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe IYQ¸f SXJ°fZ WXbE A´f³fZ ¨fÔOXe¦fPX dÀ±f°f Qû IYf¹ffÊ»f¹fûÔ ´fSX 14 A¦fÀf°f 2017 IYû

175 dIY»fûUfMX IZY øYRY MXfg´f ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹fÔÂf À±ffd´f°f IYSX³fZ ·fe ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYeÜ BÀfIZY ¶fûOXÊ ³fZ A¶f A´f³fZ ·ff¦feQfSX SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fbSXf³fZ ´fOÞX ¨fbIZY MÑfÔÀfRYf¸fÊSXûÔ IYû ¶fQ»f³fZ IYe ¸fWX°UIYfÔÃfe ´fdSX¹fûþ³ff ´fSX ·fe IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü ·ffJOÞXf ¶ffÔ²f IYf þ»fÀ°fSX BÀf Àf¸f¹f 1546.53 RbYMX WX` þû ¦f°f U¿fÊ IYe BÀfe AUd²f IZY ¸fbIYf¶f»fZ 22.23 RbYMX Ad²fIY WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ¸ff³fÀfc³f SXWX³fZ IZY A³fb¸ff³fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX UWX QfUZ ÀfZ IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ¶ffÔ²f ¸fZÔ Àf¸fbd¨f°f ´ff³fe SXWX³fZ IZY ¨f»f°fZ dIYÀff³fûÔ IYû CX³fIYe RYÀf»fûÔ IYe dÀf¨ffBÊ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ´ff³fe CX´f»f¶²f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´füÔ¦f ¶ffÔ²f IYf þ»fÀ°fSX ¦f°f U¿fÊ IZY 1301.64 RbYMX IZY ¸fbIYf¶f»fZ BÀf Àf¸f¹f 1292.93 RbYMX WX` »fZdIY³f ¹fWX ª¹ffQf ³fe¨fZ ³fWXeÔ WX`Ü


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY AüSX þc¸fIYfSX Àff±f d¸f»fIYSX dQ»»fe ¸fZÔ dIYSXf¹fZ ´fSX ÀfZ»RY-OÑfBU dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³f CX´f»f¶²f IYSXf¹fZÔ¦fZ ÀfÔUfQQf°ff AfSX.IZY.¸f»WXûÂff (dQ»»fe) ¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY, AüSX þc¸fIYfSX, ·ffSX°f IYf ´fi¸fbJ ÀffÓff AfUf¦f¸f³f ´»fZMXRYfg¸fÊ ³fZ QZVf IYe SXfþ²ff³fe, dQ»»fe ¸fZÔ ÀffÓff AfUf¦f¸f³f Àf¸ff²ff³f IZY øY´f ¸fZÔ dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³f IYe A³fcNXe ÀfZUf VfbøY dIY¹fZ þf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ BÀf §fû¿f¯ff IZY °fWX°f, IÔY´fd³f¹ffÔ dQ»»fe ¸fZÔ þc¸fIYfSX ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX ¸fdWXÔQif IZY 100 BÊ2Aû ´»fÀf ´fc¯fÊ°f: dUôb°f ¨ffdþ°f dÀfMXe À¸ffMXÊ IYfSX CX´f»f¶²f IYSXf¹fZÔ¦feÜd³fd°f Af¹fû¦f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe, Ad¸f°ff·f IYfÔ°f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ UfWX³fûÔ IYû BÀf ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX »ffg³¨f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ´fWX»f IYf »fùf ÀfSXIYfSX IZY 2030 dUþ³f ´fSX ³fed°f Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ ÀfÔÀ°fbd°f¹fûÔ IZY A³fbøY´f ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ IY³fZ¢MXZOX, ÀffÓff AüSX

B»fZd¢MÑIY ¸fûd¶fd»fMXe IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff WX`Ü ¨fcÔdIY dQ»»fe BÀf QZVf IYe SXfþ²ff³fe WX` AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ ½¹ffUÀffd¹fIY EUÔ VfWXSXe IZYÔQi WX`, BÀfd»fE BÀf ´fWX»f IZY d»fE EIY A¨Le ´fÀfÔQ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf, dQ»»fe

ÀfSXIYfSX ·fe dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³fûÔ IYû ´fiû°ÀffWX³f QZ³fZ ¸fZÔ A°¹fÔ°f ÀfWXf¹fIY SXWXe WX`, °ffdIY VfWXSX ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IYe dÀ±fd°f ÀfZ SXfWX°f dQ»ffBÊ þf ÀfIZYÜ BÀf AUÀfSX ´fSX, ¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY IZY

¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe, ¸fWXZVf ¶ff¶fc ³fZ IYWXf, ¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³f þ¦f°f ¸fZÔ A¦fi¯fe SXWXf WX` AüSX ¹fWX »f¦ff°ffSX EZÀfZ ÀfWX¹fû¦fûÔ IYe °f»ffVf ¸fZÔ SXWX°ff WX`, dþ³fÀfZ QZVf ¸fZÔ dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³fûÔ IZY CX´f¹fû¦f IYû ¶fPÞXfUf dQ¹ff þf ÀfIZYÜ Afþ, WX¸fZÔ þc¸fIYfSX IZY Àff±f ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ IYe JbVfe WX` AüSX dQ»»fe ¸fZÔ ÀffÓff AfUf¦f¸f³f ´»fZMXRYfg¸fÊ ´fSX A´f³fZ dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³fûÔ IYû »ff³fZ IYe ´fiÀf³³f°ff WX`Ü dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYfRYe ÀfWX¹fû¦ff°¸fIY SXWXe WX` AüSX QSXAÀf»f ¹fWX EZÀfZ ¨fÔQ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`, þû A´f³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ õfSXf dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³fûÔ IZY CX´f¹fû¦f IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ WXZ°fb Ad°fdSXöY RYfB³fZÔdVf¹f»f BÔÀfZÔdMXU CX´f»f¶²f IYSXf SXWXe WX`Ü WX¸fZÔ ´f¢IYf dUV½ffÀf WX` dIY BÀf IYQ¸f ÀfZ Ad²fIYfd²fIY »fû¦fûÔ IYû dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³f IYe °fIY³feIY IYû A´f³ff³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe AüSX BÀfÀfZ QZVf

IZY d»fE WXdSX°f ·fdU¿¹f IYe dQVff ¸fZÔ ·ffSX°f IZY ÀfRYSX ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f d¸f»fZ¦ffÜ þc¸fIYfSX IZY ÀfWX-ÀfÔÀ±ff´fIY EUÔ ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe, ¦fiZ³f ¸fûSX³f ³fZ IYWXf, SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe IZY øY´f ¸fZÔ, dQ»»fe ³fZ WX¸fZVff ÀfZ dUd·f³³f dMXIYfDY ´fWX»fûÔ þ`ÀfZ¸fZMÑû, AfgOX-BUZ³f AüSX ÀfeE³fþe PXfÔ¨ff ´fSX »f¦ff°ffSX A´f³fe IY»´f³ffVfe»f ³fZ°fÈ°U Ãf¸f°ff IYf ´fiQVfʳf dIY¹ff WX`Ü Afþ ÀfUûÊØf¸f IYûdMX IYe RYfÀMX ¨ffdþÔʦf PXfÔ¨ff IZY Àff±f 100 dUôb°f ¨ffd»f°f UfWX³fûÔ IYû »ffg³¨f dIY¹ff þf³ff dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY ÀU¨L EUÔ WXdSX°f ·ffSX°f IZY Àf´f³fZ IZY A³fbøY´f WX`Ü þc¸fIYfSX IYû EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ ¸fdWXÔQif B»fZd¢MÑIY MXe¸f IZY Àff±f ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ IYe JbVfe WX`, °ffdIY ÀfÔ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ dUôb°fe¹f VfWXSXe AfUf¦f¸f³f ¸ffgOX»f ¸fZÔ AUÀ±ffÔ°fSX WXû ÀfIZYÜ

BÔMXSX³fZVf³f»f d»fUSX dÀf¸´fûdþ¹f¸f : d»fUSX IYe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ AüSX ´fi°¹ffSXû´f¯f IYû AfIYfSX QZ³ff ÀfÔUfQQf°ff (¦fb÷Y¦fif¸f) Àf¶fIZY d»fE dUV½f À°fSX IYf WXZ»±fIZY¹fSX ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYe A´f³fe ´fid°f¶fð°ff IZY IiY¸f ¸fZÔ ¸fZQf³°ff BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY d»fUSX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f EÔOX SXeþZ³fSXZdMXU ¸fZdOXdÀf³f ³fZ ¨fü±fZ BÔMXSX³fZVf³f»f d»fUSX dÀf¸´fûdþ¹f¸f (AfBÊE»fEÀf) IYf Af¹fûþ³f dQ »fe»ff E¸¶fe¹fÔÀf,¦fb÷Y¦fif¸f ¸fZÔ dIY¹ffÜ BÀf¸fZÔ Qbd³f¹ff ·fSX IZY dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ff AüSX 22 QZVfûÔ IZY Äff³f IYe Àfe¸ffAûÔ IYf ´fid°fd³fd²f°U dIY¹ffÜ dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ WXZ´f`MXû»ffgþe, d»fUSX ÀfþÊSXe AüSX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f ´fSX A´f³fZ ´fdSX´fiZùf °f±ff WXZ´f`MXû»ffgþe ´fSX ³fBÊ þf³fIYfSXe ÀffÓfe IYe d»fUSX IYe ¶fe¸ffSXe °f±ff MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ½¹fUWXfSX AüSX dQVff ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ

°fe³f dQ³f IYf ¹fWX dÀf¸´fûdþ¹f¸f "dOX¶fZMXÐÀf B³f d»fUSX dOXþeþ EÔOX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³fV ´fSX Af²ffdSX°f ±ff AüSX EIY A³fcNXZ ¸fÔ¨f IYe ´fZVfIYVf IYe dþÀf¸fZÔ Qbd³f¹ff ·fSX IZY A¦fi¯fe dUVfZ¿fÄf AüSX þ³f¸f°f ¶f³ff³fZ Uf»fZ ´fi¸fbJ »fû¦f ±fZÜ B³f¸fZÔ OXfg ´f`MXdSXdþ¹ff ¶fbSXfÊ (EÀfûdÀfEMX ´fiûRZYÀfSX AfgRY ¦f`ÀMÑûEÔMÑû»ffgþe, E¸fOXe, ´feE¨fOXe, ¹fcd³fUdÀfÊMXe WXfgÀ´feMX»f AfgRY ´fOXûUf)BMX»fe), OXfg. OXZdUOX ¦fifÔMX E¸fOXeE ERYAfSXÀfe´feÀfeE¨f (dIÔY¦Àf IYfg»fZþ WXfgÀ´feMX»f, »fÔQ³f ¹fcIZY) AüSX ´fiû. d³fþZ»f WXeMX³f d»fUSX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f IZY ´fi¸fbJ, dIÔY¦Àf þfgþÊ WXfgÀ´feMX»f Vffd¸f»f WXỒÜ B³fIZY Àff±f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY d»fUSX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f EÔOX SXeþZ³fSXZdMXU ¸fZdOXdÀf³fE ¸fZQfÔ°ff dQ ¸fZdOXdÀfMXe IZY þf³fZ¸ff³fZ dUVfZ¿fÄf

·fe ±fZÜ B³f¸fZÔ ´fi¸fbJ WXỒ OXfg EEÀf ÀfûB³f (¨fZ¹fSX¸f`³f AüSX ¨feRY Àfþʳf), OXfg ³fe»f¸f ¸fûWX³f (OXf¹fSXZ¢MXSX, ´fZdOX¹f`dMÑIY d»fUSX MÑfÔÀf´»ffÔMX), OXfg. EÀf Àf`¦f»f (OXf¹fSXZ¢MXSX, WXZ´f`MXû»ffgþe AüSX OXfg. E³f ÀfSXfÊRY (OXf¹fSXZ¢MXSX, WXZ´f`MXû»ffgþe)Ü ·ffSX°f IYe U¹fÀIY Af¶ffQe ¸fZÔ 30 % IYû R`Y˜e d»fUSX WX`Ü d»fUSX I`YÔÀfSX ·ffSX°f ¸fZÔ I`YÔÀfSX ÀfZ WXû³fZ Uf»fe ¸fü°fûÔ IYf QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf IYfSX¯f WX`Ü dÀf¸´fûdþ¹f¸f ¸fZÔ CX´f¨ffSX IZY A¦fi¯fe dUIY»´f AüSX ÀfþÊSXe IYe ¨f¨ffÊ WXbBÊ þû B³f ¸ff¸f»fûÔ IZY d»fE JfÀf WXỒÜ þeU³fVf`»fe ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY A»ffUf d»fUSX IZY dUVfZ¿fÄfûÔ ³fZ QUfB¹fûÔ IZY EIY ³fE U¦fÊ ú dQ ERYE¢ÀfAfSX E¦fûd³fÀMX ÀfZ ´fiZSXIY

AfgOXe õfSXf Ue 6 ´ffUSX IZY EIY ³fE øY´f ¸fZÔ OÑfBU IYf ´fiQVfʳf ÀfÔUfQQf°ff (¶fZÔ¦f»fb÷Y) þ¸fʳf »f¢þSXe IYfSX d³f¸ff°ffÊ AfgOXe, ³fZ Afþ ·ffSX°f ¸fZÔ QcÀfSXe ´fePÞXe IYe AfgOXe AfSXEÀf 5 IcY´fZ IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ³f¹fe AfgOXe AfSXEÀf 5 IcY´fZ IZY Àff±f, AfgOXe À´fûMXÊ ·ffSX°f ¸fZÔ ³f¹fZ AfSXEÀf dOXþfB³f dRY»fûÀffgRYe IYû QVff³fÊZ IZY d»fE A´f³ff ´fWX»ff ¸ffgOX»f ´fZVf IYSX SXWXf WX`Ü IcY´fZ IZY Àf·fe ³f¹fZ 2.9 MXeERYEÀfAfBÊ ¶ffBÊ.MX¶fûÊ BÔþ³f 331 dIY»fûUfMX (450 E¨f´fe) IYe VfdöY IYf CX°´ffQ³f IYSX°fZ WXỒ AüSX ¹fWX 600 E³fE¸f IZY MXfIYÊ ´f`Qf IYSX°fZ WXỒÜ ¸ff³fIY ¢½ffMÑû OÑfBU Àf·fe ¨ffSX ´fdWX¹fûÔ IYû VfdöY dU°fdSX°f IYSX°ff WX`Ü EIY MX6 BÔþ³f IZY CX¨¨f ´fiQVfʳf IZY Àff±f d¸f»fIYSX dUdVfá SXZdÀfÔ¦f dUUSX¯f ³f¹fZ AfgOXe AfSXEÀf 5 IcY´fZ IYû AfgOXe,5 ´fdSXUfSX ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹fZ ¦f¹fZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf UfÔL³fe¹f ¸ffgOX»f IZY øY´f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX°fZ WXỒÜ 1,10,65,000 ÷Y´f¹fZ IYe IYe¸f°f ´fSXE ³f¹fe AfgOXe AfSXEÀf 5 IcY´fZ ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ Àf·fe AfgOXe OXe»fSXdVf´f ´fSX CX´f»f¶²f WXỒÜ

³fBÊ AfgOXe AfSXEÀf 5 IcY´fZ 2.9 MXeERYEÀfAfBÊ ¶ffBÊ-MX¶fûÊ BÔþ³f ÀfZ ¹fböY WX`, þû 331 dIY»fûUfMX (450 E¨f´fe) IYe VfdöY IYf CX°´ffQ³f IYSX°ff WX` AüSX 600 E³fE¸f MXfIYÊ QZ°ff WX`Ü E 5 ´fdSXUfSX ¸fZÔ Vfe¿fÊ ¸ffgOX»f 0 ÀfZ 100 dIY¸fe/§fÔMXf IYe ¦fd°f dÀfRYÊ 3.9 ÀfZIÔYOX ¸fZÔ ´fIYOÞX »fZ°ff WX`,AüSX ¹fWX 250 dIY¸fe/§fÔMXf IYe Vfe¿fÊ ¦fd°f °fIY ´fWXbh¨f ÀfIY°ff

WX`Ü 2.9 MXeERYEÀfAfBÊ BÔþ³f BIYfBÊ IZY Qû³fûÔ MX¶fû¨ffÊþÊÀfÊ, BÔþ³f IZY "Ue" IZY AÔQSX IZYÔQie¹f øY´f ¸fZÔ dÀ±f°f WXỒ AüSX CX³f¸fZÔ ÀfZ ´fi°¹fZIY dÀfÔ¦f»f dÀf»fZÔOXSX ¶fỒIY IYe Af´fcd°fÊ IYSX°ff WX`Ü IZYÔQie¹f ´fi°¹fÃf BÔþZ¢Vf³f IZY Àff±f ¶feÀffBdIY»f QWX³f ´fidIiY¹ff AfSXEÀf ´fdSXUfSX ¸fZÔ d³fdWX°f QÃf°ff IZY EIY ³f¹fZ À°fSX IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX°fe WX`Ü

´fif±fd¸fIY ³f°feþûÔ IYe ¨f¨ffÊ IYeÜ ¹fWX A¶f R`Y˜e d»fUSX IYû NXeIY IYSX ÀfIY°ff WX`Ü d»fUSX I`YÔÀfSX IZY EOXUfÔÀf ¹ff ¶fPÞX WXbE ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ³fBÊ QUfBÊ »fZ³fUfdMXd³f¶f IYû ·fe ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ OXfg. EEÀf ÀfûB³f ³fZ dUÀ°ffSX ÀfZ ¸fZQfÔ°ff IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ÀUeIÈY°f ´fiûMXûIYû»f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff þû A¶f ¨fü±fZ À°fSX IZY I`YÔÀfSX IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY NXeIY IYSX°ff WX` AüSX BÀfIZY d»fE ÀffB¶fSX³ffBRY °f±ff MXeEAfSXBÊ IYû d¸f»ff¹ff þf°ff WX` °f±ff ¶ffQ ¸fZÔ MXfÔÀf´»ffÔMX dIY¹ff þf°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fVfe³f »fd³fÔʦf E»¦fûdSXó IYe ·fcd¸fIYf °f±ff Qf³fIY°ffÊ °f±ff ´fif~IY°ffÊ IZY ¸fZ»f ¸fZÔ IÈYdÂf¸f ¶fbdð¸fØff °f±ff d»fUSX MÑfÔÀf´»ffÔMXZVf³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe dUÀ°ffSX ÀfZ ¶f°ff¹ffÜ

IZY³fSXf E¨fEÀf¶feÀfe Aû¶feÀfe »ffBRY BÔV¹fûSXÀÔZ f ³fZ VfbøY dIY¹ff Qb:J-QQÊ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYf¹fÊIYi ¸f ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) A´f³fZ ¦fifWXIYûÔ IYe AfUV¹fIY°ffAûÔ IZY A³fbÀffSX AüSX ÀfZUf IZY CX¨¨f°f¸f À°fSX IZY Àff±f CX³WXZÔ ÀfZUf QZ³fZ IZY d»fE IÔY´f³fe IYe ´fid°f¶fð°ff IZY A³fbøY´f IZY³fSXf E¨fEÀf¶feÀfe AûdSXEÔMX»f ¶fỒIY AfgRY IYfg¸fÀfÊ »ffBRY BÔV¹fûSXZÔÀf ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ¸fÈ°fIY ´ffgd»fÀfe²ffSXIY IZY ´fdSXUfSX IYû ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE Qb:J-QQÊ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYf¹fÊIiY¸f ¶fieU¸fZÔMX Àf´fûMXÊ ´fiû¦fif¸f (¶feEÀf´fe) IYe VfbøYAf°f IYe WX`Ü BÀf Àf´fûMXÊ ´fiû¦fif¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IÔY´f³fe ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSXZ¦fe dIY ´fidVfdÃf°f ´fZVfZUSXûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ QbJe »fû¦fûÔ IZY ´fdSXUfSX IYû ¸f³fûU`Äffd³fIY ´fSXf¸fVfÊ AüSX dUØfe¹f AüSX IYf³fc³fe Àf»ffWX ´fif~ WXûÜ ¶feEÀf´fe ÀU`d¨LIY WX` AüSX QfUf IYSX³fZUf»fZ BÀfZ A´f³fe B¨Lf IZY A³fbøY´f BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fZ WXỒÜ ¹fWX ÀfZUf dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¸fÈ°fIY IZY ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû A´f³fZ dIYÀfe d´fi¹fþ³f IYû Jû³fZ IZY Qb:J IYû QcSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³fZ IZY d»fE dOXþfB³f IYe ¦fBÊ WX`Ü IÔY´f³fe õfSXf IYe ´fZVfIYVf IYe þf³fZ Uf»fe ¦fifWXIY ÀfZUf ● ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfdUÊdÀfÔ¦f - ¦fifWXIY A¶f A´f³fe ÀfdUÊdÀfÔ¦f AfUV¹fIY°ffAûÔ IZY d»fE RZYÀf¶fbIY, d»fÔ¢OXB³f AüSX dMXÐUMXSX IZY þdSXE IÔY´f³fe ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYSX ÀfIY°fZ WXỒÜ ● UfgBÀf AüSX MX`¢ÀMX Af²ffdSX°f UZ¶fÀffBMX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE EIY Àf¸fd´fÊ°f ¦fifWXIY ´fûMXÊ»f ● ¶fieU¸fZÔMX Àf´fûMXÊ ´fiû¦fif¸f »fû¦fûÔ ¹ff ´fdSXUfSX IZY d»fEÜ ● ´fied¸f¹f¸f ·fb¦f°ff³f AüSX ÀfZUf A³fbSXû²fûÔ IYû IYfg»f ´fSX UfÀ°fdUIY Àf¸f¹f IZY QüSXf³f ÀfÔÀffd²f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ● dUd·f³³f ÃfZÂfe¹f ·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ EÀfE¸fEÀf IY¸¹fbd³fIZYVf³fÜ


ubZ fnYyh ûö vizSy ls üü vizSy] üúûø

OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ IZY WXûÀMX þ¹f ¸fbÀIYf³f ³ffSXÔ¦f ³fZ ÀfÔ·ff»fe ·ff³fbVff»fe ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ ¸f³ff¹ff OXfÔÀf IYf þV³f Àfc¶fZQfSX þûd¦f³QSX dÀfÔWX IZY ´fi¸fûVf³f IYe IY¸ff³f

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) þe MXeUe IYe d»fJZÔ¦fZ IY»f IYe dRY»ffgÀfRYe IYû ÀffIYfSX IYSX°fZ WXbE OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ ³f³WXZÔ OXfÔÀf ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY ASX¸ff³fûÔ IYû ³fE ´fÔJ »f¦ffE AüSX CX³WXZÔ A´f³fe °fIYQeSX IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f³fZ IYe ´fiZSX¯ff Qe °ffdIY UZ OXfÔÀf IZY ´fid°f A´f³fZ þb³fc³f IYû Af¦fZ ¶fPÞXf ÀfIZYÔÜ QVfÊIYûÔ IYû R`YÀf»f Jf³f, WXSX´fie°f, þe°fc¸fû³fe AüSX MXZdSX¹ff ¸f¦fSX þ`Àfe ´fid°f·ffAûÔ ÀfZ øY¶føY IYSXf³fZ IZY ¶ffQ OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ A¶f A´f³fZ °ffþf Àfeþ³f ¸fZÔ ·fe ¶fZd¸fÀff»f ´fid°f·ff ´fZVf IYSX SXWXf WX`, þû B³f ¶»ffgIY¶fÀMXSX ¶f¨¨fûÔ IYû Af¸f »fû¦fûÔ ÀfZ A»f¦f IYSX°fe WX`Ü BÀf Vfû ³fZ B³f ¶f¨¨fûÔ IYû PXZSX ÀffSXZ ´fiVfÔÀfIYûÔ IZY Àff±f-Àff±f EIY ÀfZd»fd¶fiMXe IYf QþfÊ ·fe dQ»ff¹ff WX`Ü QZVf IZY IYû³fZ-IYû³fZ ÀfZ B³f ´fid°f·ffAûÔ IYû ¨fb³f³fZ AüSX WXµ°fZ QSX WXµ°fZ CX³fIYe Vff³fQfSX ´fid°f·ff dQJf³fZ IZY ¶ffQ A¶f OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ IYû A´f³fZ MXfg´f 12 ´fid°f·ff¦fe d¸f»f ¦fE WX`ÔÜ ¹fWX ´fid°f·ff¦fe A¶f °f¦fOÞXZ ¸fbIYf¶f»fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX`Ô °ffdIY UZ ·ffSX°f IZY A»MXe¸fZMX ¶»ffgIY¶fÀMXSX ¶f¨¨fZ IYWX»ff ÀfIZYÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ ¹fWX OXfÔÀf RYeUSX þ¦ff°fZ WXbE BÀf Vfû IZY Vff³fQfSX WXûÀMX þ¹f ·ff³fbVff»fe Afþ BÀf MX`»fZÔMX IYû ÀfZd»f¶fiZMX IYSX³fZ SXfþ²ff³fe ´fWXbÔ¨fZÜ OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ ¸fZÔ B³f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IZY BÔdOX¹ff IZY ¶»ffgIY¶fÀMXSX ¶f¨¨fZ ¶f³f³fZ IYf ÀfRYSX, þe MXeUe ´fSX WXSX Vfd³fUfSX AüSX SXdUUfSX, SXf°f 9 ¶fþZ dQJf¹ff

þf SXWXf WX`Ü BÀf Vfû IYf d³f¸ffʯf EÀÀfZ»f dUþ³f ´fiûOX¢Vf³Àf d»fd¸fMXZOX ³fZ dIY¹ff WX`Ü Vff³fQfSX E¢Vf³f AüSX IbYL A³f¸fû»f ´f»fûÔ ÀfZ ·fSXZ A´f³fZ WXSX Àfeþ³f IYe °fSXWX ‘OXeAfBÊOXe d»fdMX»f ¸ffÀMXÀfÊ‘ IYf ¹fWX Àfeþ³f ·fe ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ ²f¸ffIZYQfSX AüSX ¶»ffgIY¶fÀMXSX WX`Ü BÀf ¶ffSX ³f dÀfRYÊ ¶»ffgIY¶fÀMXSX ¶f¨¨fZ QVfÊIYûÔ IYf ¸f³fûSXÔþ³f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¶fd»IY BÀf¸fZÔ Jc¶fÀfcSX°f E¢MÑZÀf d¨fÂffÔ¦fQf dÀfÔWX AüSX ¸fVfWXcSX ¶ffg»feUbOX OXf¹fSXZ¢MXSX dÀfðf±fÊ Af³fÔQ ·fe B³f ³f³WXeÔ ¶ff»f ´fid°f·ffAûÔ IYf ¸ff¦fÊQVfʳf IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX

CX³WXZÔ ´fidVfÃf¯f ·fe QZ SXWXZ WX`ÔÜ B³fIZY Àff±f ¸fVfWXcSX IYûdSX¹fû¦fifRYSX ¸fSXþe ´fZÀMX³fþe ·fe Vffd¸f»f WX`Ô, þû OXeAfBÊOXe ´fdSXUfSX IYf EIY Ad·f³³f dWXÀÀff SXWXZ WX`Ô AüSX BÀf Vfû IZY IYBÊ Àfeþ³f ¸fZÔ ³fþSX Af ¨fbIZY WX`ÔÜ ¹fZ Àf·fe d¸f»fIYSX ¶f¨¨fûÔ IZY OXfÔÀf AüSX OÑf¸ff IZY ¶fe¨f EIY ¶fdPÞX¹ff ÀfÔ°fb»f³f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ CX³fIYe ¸fQQ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Àff±f WXe, Vfû IZY dÀIY´fÀfÊ U`¿¯fUe ´ffdMX»f, °f³f¹f ¸f»WXfSXf, þe°fc¸fû³fe IYd»f°ff AüSX ¶feSX SXf²ff VfZSX´ff B³f ¶f¨¨fûÔ IZY OXfÔÀf IYf WXb³fSX ÀfÔUfSX SXWXZ WX`Ô AüSX CX³fIZY Àf·fe E¢MXÐÀf IYe IYûdSX¹fû¦fifRYe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¹fWX dÀIY´fÀfÊ BÀfe ¸fÔ¨f ÀfZ CX·fSXZ WX`ÔÜ BÀf Vfû ¸fZÔ A´f³fe WXfdþSXþUf¶fe ÀfZ IYfg¸fZOXe IYf °fOÞXIYf »f¦ff°fZ WXbE MX`»fZÔMXZOX WXûÀMX þ¹f ·ff³fbVff»fe ·fe ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô dþ³fIYf OXeAfBÊOXe IZY Àff±f ÀfRYSX þfSXe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¨ffB»OX IYfg¸fZdOX¹f³f °f¸f³³ff ·fe CX³fIZY Àff±f BÀf Vfû IYû WXûÀMX IYSX SXWXe WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ þe MXeUe IZY BÔdOX¹ffþ ¶fZÀMX OÑf¸fZ¶ffþ ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYû WXÔÀff-WXÔÀff IYSX Jc¶f »fûIYd´fi¹f°ff WXfdÀf»f IYe ±feÜ

ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) þf³fe ¸ff³fe ÀfZ»fZd¶fiMXe ¸f`³fZþSX ¸fbÀIYf³f ³ffSXÔ¦f B³f dQ³fûÔ IYfRYe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ WX`ÔÜ ¸fbÀIYf³f ´fÔþf¶fe Àfb´fSXÀMXfSX d¦f´´fe d¦fiUf»f ÀMXfSXSX ¸fcUe Àfb¶fZQfSX þûd¦fÔQSX dÀfÔWX IZY ´fi¸fûVf³f ¸fZÔ Jc¶f þûSXûÔ VfûSXûÔ ÀfZ »f¦fe WXbBÊ WX`Ü ÀfZ»fZd¶fiMXe ¸fZ³fZþSX IZY °füSX ´fSX A´f³fe A»f¦f ´fWX¨ff³f ¶f³ff ¨fbIYe ¸fbÀIYf³f, dRY»¸fe þ¦f°f IZY IYBÊ ÀfRY»f IY»ffIYfSXûÔ IZY d»fE IYf¸f IYSX ¨fbIYe WX`Ü d´fL»fZ WXµ°fZ dSX»feþ WXbBÊ d¦f´´fe d¦fiUf»f IYe Àfb¶fZQfSX þûd¦fÔQSX dÀfÔWX IZY ´fi¸fûVf³f BUZÔMX IYe dþ¸¸fZQfSXe ·fe ¸fbÀIYf³f ³fZ ÀfÔ·ff»feÜ ¹fWX BUZÔMX dQ»»fe ¸fZÔ WXbAfÜ

ÀffWXZ¶f ¶feUe AüSX ¦f`Ô¦fÀMXSX 3 ¸fZÔ ·fe þb¦f³fe MÑ`IY ÀfÔUfQQf°ff (dQ»»fe) ÀffWXZ¶f ¶feUe AüSX ¦f`Ô¦fÀMXSX ÀfeSXeþ IZY ´fWX»fZ Qû dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ ¶ff¶fc ¸ff³f AüSX þ`þe ¶fe IZY ¦ffE MÑ`IY þb¦f³fe ³fZ ßfû°ffAûÔ IYû ·fSX´fcSX Ófb¸ff¹ff dQ¹ff ±ff AüSX A¶f EIY ¶ffSX dWXMX dRY»¸f d³f¸ff°ffÊ SXfWXb»f d¸fÂff A´f³fe BÀfe ÀfeSXeþ IYe A¦f»fe dRY»¸f ÀffWXZ¶f ¶feUe AüSX ¦f`Ô¦fÀMXSX 3 ¸fZÔ BÀf »fûIYd´fi¹f ´fÔþf¶fe »fûIY ¦fe°f IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff

WX`, »fZdIY³f EIY A»f¦f A»f¦f AU°ffSX ¸fZÔÜIbY¸ffSX õfSXf d»fdJ°f BÀf IZYÀfdSX¹ff þb¦f³fe ³ff¸fIY RbYMX MX`d´fÔ¦f ³fÔ¶fSX IYû AÔþ³f ·f˜f¨ff¹fÊ ³fZ ÀfÔ¦fe°f ÀfZ Àfþf¹ff WX`, dþ³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ ¶fZ¶fe OXfg»f, d¨fdMX¹ff IY»ffB¹ffÔ, WX`Ô AûUSX, ´ffMXeÊ °fû ¶f³f°fe WX` þ`ÀfZ ¶fOÞXZ dWXMX Vffd¸f»f WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ SXfWXb»f d¸fÂff ³fZ ´fÔþf¶f IYe »fûIYd´fi¹f ¦ffd¹fIYf ¶fWX³fûÔ ³fcSXfÔ dÀfÀMXSX (ª¹fûd°f

dRY»¸f dÀf³fZ¸ff §fSXûÔ ¸fZÔ A¨Lf JfÀff d¶fþ³fZÀf IYSX SXWXe WX`Ü dRY»¸f IYe IYWXf³fe IYfRYe ´fÀfÔQ IYe þf SXWXe WX`Ü ¶f°ff QZ ¹fWX dRY»¸f ´fSX¸fUeSX ¨fIiY ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f EIY Àf`d³fIY Àfb¶fZQfSX þûd¦fÔQSX dÀfÔWX IYe Àf¨¨fe IYWXf³fe ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü ¸fbÀIYf³f ³fZ A¶f°fIY dRY»¸fe þ¦f°f IZY IYBÊ ¶fOÞXZ IY»ffIYfSXûÔ IZY Àff±f ¶f°füSX ÀfZ»fZd¶fiMXe ¸fZ³fZþSX IYf¸f dIY¹ff WX`Ü dþ³f¸fZ WXfOXeÊ ÀfÔ²fc, ¦fb÷Y SXÔ²ffUf, þZEÀfE»f, dQ»f¶ff¦f dÀfÔWX, Eþe dÀfÔWX, d¸fd»fÔQ ¦ff¶ff, Qe´f ¸f³fe, d¸fIYf dÀfÔWX, ¦fbSXQfÀf ¸ff³f, ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZ°ff ASX¶ffþ Jf³f, Àf³fe d»f¹fû³fe, ¸f³fe¿f ´ffg»f, IbY¯ff»f IY´fcSX AüSX IYBÊ ¸fVfWXcSX WXÀ°fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¸f³fûSXÔþ³f IYe Qbd³f¹ff ¸fZÔ A´f³fZ IYdSX¹fSX IZY °fe³f ¸fWX°U´fc¯fÊ U¿fûÊÔ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 100 ÀfZ Ad²fIY dRY»¸fûÔ IZY ´fi¸fûVf³f IYSXUfE WX`Ü Àfb¶fZQfSX þûd¦fÔQSX dÀfÔWX dRY»¸f 6 A´fi`»f IYû dSX»feþ WXû ¨fbIYe WX` A¦fSX ¶ff°f IYSXZ SXZdMXÔ¦f IYe °fû dRY»¸f IYû 5 ¸fZÔ ÀfZ 4 SXZdMXÔ¦f Qe þf SXWXe WX`Ü

³fcSXfÔ AüSX Àfb»°ff³ff ³fcSXfÔ) IYû Ad¸f°f ¦fb~f AüSX AÔþ³f ·f˜f¨ff¹fÊ IZY Àff±f ¦ff³fZ IYû dSXIYfgOXÊ IYSX³fZ IZY d»fE ¶fb»ff¹ffÜ ÀfÔþ¹f QØf, dþ¸fe VfZSXd¦f»f, ¸ffWXe d¦f»f, ÀfûWXf A»fe Jf³f, d¨fÂffÔ¦fQf dÀfÔWX, Qe´fIY d°fþûSXe, IY¶feSX ¶fZQe, ³fRYeÀff A»fe AüSX Qe´fSXfþ SXf¯ff þ`ÀfZ IY»ffIYfSXûÔ ÀfZ Àfþe d°f¦f¸ffÔVfb ²fbd»f¹ff õfSXf d³fQZÊdVf°f AüSX SXfWXb»f d¸fÂff d³fd¸fÊ°f ÀffWXZ¶f ¶feUe AüSX ¦f`Ô¦fÀMXSX 3, 27 þb»ffBÊ IYû dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe U¿fÊ 2018 IYe ¶fWXb´fi°fedÃf°f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü

ÀUf¸fe, ¸fbQiIY U ´fiIYfVfIY ¸f³f¸fe°f IYüSX õfSXf ª¹fûd°f d´fiMXÀfÊ, BÊ-94, ÀfZ¢MXSX-6 ³fûEOXf, dþ»ff ¦fü°f¸f¶fbð ³f¦fSX, CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ¸fbdQi°f EUÔ Àfe-148, ´ffÔOXU ³f¦fSX, VfIYSX´fbSX dQ»»fe-110092 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ ÀfÔ´ffQIY: ¸ff³fU ³ff¦fSX (´fiIYfdVf°f »fZJûÔ IZY »fZJIYûÔ IYe SXf¹f ÀfZ ÀfÔ´ffQIY ¹ff ´fiIYfVfIY IYf ÀfWX¸f°f WXû³ff AfUV¹fIY ³fWXeÔ) dIYÀfe ·fe IYf³fc³fe UfQ-dUUfQ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ dQ»»fe ³¹ff¹ff»f¹f WXe ¸ff³¹f WXû¦ffÜ

16- 22 april 2018 mayur samvad  
16- 22 april 2018 mayur samvad  
Advertisement