Page 1

Projecte Educatiu de Centre Escola Emili Juncadella

Aprovat en Consell Escolar 29 de maig de 2013 Curs 2012-2013 /varis/PEC


INDEX

1.- Introducció (definició i marc legal del Projecte Educatiu de Centre) 2.- Característiques de l’escola i el seu entorn:   

Context del centre. Situació socioeconòmica del barri. Situació socioeconòmica de les famílies.

3.- Missió del centre. 4.- Visió del centre. 5.- Trets d’identitat:            

5.1 Ús de la llengua (Projecte Lingüístic) 5.2 Línia metodològica i principis pedagògics. 5.3 Concreció i desenvolupament dels currículums. 5.4 Pluralisme i valors democràtics. 5.5 Coeducació. 5.6 Inclusivitat i tractament de la diversitat. 5.7 Educació per a la salut i el medi ambient. 5.8 Innovació i millora de la qualitat. 5.9 Organització i gestió del centre. Organigrama. 5.10 Convivència. 5.11 Formació Permanent. 5.12 Projectes

6.- Col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa. 7.- Col·laboració amb altres entitats. 8.- Avaluació i indicadors de progrés.


1. INTRODUCCIÓ ( definició i marc legal del Projecte Educatiu de Centre ) El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim d’aprofitament educatiu. El PEC incorpora el caràcter propi del centre (article 91 de la Llei d’Educació de Catalunya. LLei 12/2009) Tot i que l’ escola ha de seguir les directrius establertes pel Departament d’Educació, el PEC defineix la singularitat de cada centre educatiu. No s’ha d’entendre mai com a un document burocràtic, ans al contrari, és un document viu que recull els principis fonamentals que conformen la cultura de centre i que evoluciona a mesura que ho fa la comunitat educativa. EL PEC ha d’establir el marc general de la gestió de l’acció educativa, l’organització pedagògica, els continguts dels ensenyaments i la relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa. És per això que s’ha de completar i definir amb els següents documents: 

Concreció i desenvolupament dels currículums: defineix l’ordenació i organització dels ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques que se segueixen.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC): defineix i concreta els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regula la convivència i explicita l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, de funcionament i gestió de l’escola.

Projecte Lingüístic de Centre (PLC): estableix les pautes d’ús i tractament de les diferents llengües emprades i/o impartides al centre.

Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)

El PEC esdevé un instrument de millora de la qualitat educativa i fomenta la cohesió social. Ha estat elaborat en el marc d’un debat participatiu i ha estat aprovat pels òrgans col·legiats del centre: el Claustre i el Consell Escolar. L’equip directiu vetllarà per donar-lo a conèixer i fomentar la seva difusió a tots els membres de la comunitat educativa.


2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA I EL SEU ENTORN 

Context del centre: L’escola Emili Juncadella està ubicada al barri de Navas, districte de Sant Andreu, a la ciutat de Barcelona. Els inicis del nostre centre es remunten a l’any 1939 ( la primera acta de claustre data de 20 d’octubre de 1939) Tot i no tenir cap certesa, hi ha gent gran al barri que diu que ja era una escola també en temps de la II República. En els seus inicis va ser una escola masculina. Actualment, és una escola d’una línia completa (3 unitats d’EI i 6 d’EP ) La ràtio és de 25 alumnes per aula i compta amb una matrícula que volta els 225 alumnes. La plantilla actual del professorat està formada per 14’5 professors, 0’5 Aula d’Acollida i 0’625 de religió. La major part d’aquesta plantilla està formada per mestres definitius. Com a personal del PAS compta amb un/a auxiliar administratiu i un/a conserge. La procedència majoritària del nostre alumnat és el propi barri. El castellà és la llengua predominant de la majoria de les famílies, degut, en gran part, a l’alumnat nouvingut durant les onades migratòries de la primera dècada del 2000. El gruix d’aquestes onades procedia de països del centre i sudamèrica, tot i que els últims cursos també hem rebut un nombre considerable d’alumnes xinesos. Actualment l’índex d’alumnes immigrants al nostre centre volta el 35%.

Situació socioeconòmica del barri: El barri compta amb una població de 21.676 habitants, dels quals el 57,6 % corresponen a la franja entre 25 i 64 anys. El 53,9 % de la població és de Barcelona, el 7,3 % de la resta de Catalunya, el 21,6 % de la resta d’Espanya i el 17,2 % són estrangers, majoritàriament de Perú, Xina i Equador (dades de 2009) Navas compta amb un Casal de la gent gran, 2 escoles públiques de primària (Escola Emili Juncadella i Escola Octavio Paz) i un Institut de secundària (Joan Fuster)


Situació socioeconòmica de les famílies: El nivell socioeconòmic de les famílies de la nostra escola el podrien classificar com a mitjà-baix. Entre les ocupacions majoritàries dels pares i mares dels alumnes del nostre centre predomina el sector serveis ( molts empleats en restauració, botigues i neteja ), autònoms i construcció. Val a dir que últimament, i com a conseqüència de l’actual crisis econòmica, un nombre important d’aquests pares han quedat a l’atur. Hauríem de valorar també que, en haver-hi força famílies en situació irregular, obtenen els seus ingressos a través de l’economia submergida en espera de regularitzar la seva situació i poder aspirar a feines més estables i millor remunerades.


3.- MISSIÓ DEL CENTRE L’escola Emili Juncadella és un centre educatiu públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ens definim com a una escola democràtica, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. Valorem tenir alumnes d’arreu com a un fet que ens ajuda a ampliar la nostra riquesa cultural i ens facilita la possibilitat de fomentar els valors de la convivència. La missió del nostre centre és educar, formar, motivar i orientar els nostres alumnes dins un ambient de treball participatiu i acollidor. Eduquem en el respecte, l’empatia i la solidaritat vers els altres, potenciem l’educació emocional i el sentit crític vers l’entorn, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques que li permetin el seu desenvolupament en la societat. En tot moment la nostra escola es mostra compromesa amb la cultura de la pau, fomentant en tot moment valors com el respecte als drets individuals i col·lectius, la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa, la participació, la no-exclusió a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació, cercant en tot moment la cohesió social i el respecte a la diversitat de cultures i el medi ambient, en un marc de diàleg i convivència. Tenim com a missió educar els nostres alumnes amb un caràcter emprenedor i amb un esperit crític que els faci capaços de contribuir al progrés i desenvolupament de la nostra societat. A l’escola Emili Juncadella valorem la cultura de l’esforç i del treball ben fet en tots els àmbits com a quelcom imprescindible per assolir qualsevol fita, tant a nivell personal com acadèmic. Vetllarem en tot moment pel manteniment d’un bon clima d’entesa, diàleg, col·laboració i participació de les famílies en la vida del centre.


4.- VISIÓ DEL CENTRE A l’escola Emili Juncadella volem: 

Ser un centre integrat en el seu entorn on els nostres alumnes se sentin acollits i puguin desenvolupar-se com a ciutadans responsables i compromesos en la nostra societat. Aconseguir el progrés del nostre alumnat en la mesura de les seves aptituds i interessos i dotar-los d’una formació sòlida en coneixements i habilitats culturals i socials. Ser un centre que faciliti la comunicació dotant els alumnes d’una bona competència lingüística en totes les àrees, tot potenciant el català com a llengua vehicular i integradora, sense oblidar el castellà així com introduir l’aprenentatge de la llengua anglesa des d’Educació Infantil 4 anys fent servir les noves tecnologies com a eina quotidiana d’aprenentatge. Donar respostes a les famílies pel que fa a les seves expectatives respecte a l’educació dels seus fill/es, tot demanant-los una participació activa i compromesa amb l’escola. Ser una institució vinculada a l’entorn treballant conjuntament amb les diferents entitats del barri i els Serveis Educatius per compartir experiències i sumar esforços. Afavorir el desenvolupament individual tenint en compte les intel·ligències múltiples a fi que cada individu aconsegueixi el màxim desenvolupament personal.


5.- TRETS D’IDENTITAT 5.1 ÚS DE LA LLENGUA ( Projecte Lingüístic ) El català serà emprat, normalment, com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunicat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, llibres de text i material didàctic. També serà la llengua emprada en les comunicacions a les famílies, confecció de rètols, anuncis i documentació oficial. L’escola proporcionarà als alumnes una adequada competència lingüística en català i castellà. Així mateix, garantirà un coneixement i ús bàsic de la llengua anglesa. Tots aquests aspectes queden especificats de manera més exhaustiva en el Projecte Lingüístic de Centre.


5.2 LÍNIA METODOLÒGICA I PRINCIPIS PEDAGÒGICS

L’escola com a lloc d’aprenentatg e Aprenentatge integral Aprenentatge en la diversitat

Aprenentatge actiu

Aprenentatge competent

Considerem l’aprenentatge com a part fonamental en el desenvolupament natural de l’alumne, que aprèn com a subjecte actiu a partir de l’experiència, el seu propi aprenentatge i a la gran diversitat d’estímuls de l’entorn. El mestre/a ha d’actuar com a orientador i dinamitzador d’aquest desenvolupament natural. Entenem l’aprenentatge com a un procés que implica la totalitat de la persona i en el que es desenvolupen una gran diversitat de capacitats: intel·lectuals, procedimentals, socials, actitudinals... L’escola, dins del marc social en què vivim, fomentarà el respecte a la diversitat individual i cultural de tots els seus membres L’escola serà el lloc on es facilitarà, s’estimularà i es donarà coherència a l’aprenentatge natural de l’alumne, tot fomentant la curiositat i la investigació, implicant-lo activament en el seu procés i evitant un paper de receptor passiu de la informació. Donarem especial rellevància a les activitats de recerca, descobriment i treball de camp. Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de cada alumne, que parteix de les seves capacitats i fomenta l’assoliment d’altres de noves. L’ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs dels alumnes i també el seu ritme personal d’adquisició. L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, entenent-les fonamentalment com a instruments per integrar-se adientment en un món complexe i canviant.


Aprenentatge crític Aprenentatge i noves tecnologies Aprenentatge interdisciplinar

Aprenentatge revisable

Aprenentatge i comunicació amb les famílies

Afavorirem la consciència crítica, la iniciativa personal i la presa de decisions, tot defugint el conformisme i la passivitat en els alumnes. Entendrem l’aprenentatge com a un intercanvi discussió constructiva i raonada. Vetllarem per compensar la forta influència dels mitjans de comunicació en els valors dels infants. Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies com a eina quotidiana i imprescindible per assolir els objectius programats. L’escola disposa d’un pla TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement) que ens servirà de guia per implementar aquests recursos. El projecte interdisciplinar d’Educació Primària girarà sempre al voltant de les sortides a museus acordades en la programació vertical de l’àrea visual i plàstica (AViP – Educació Artística) La valoració de les proves diagnòstiques de 5è, així com qualsevol altra prova dissenyada a nivell intern pel propi centre, ens servirà de pauta per orientar l’alumnat i les famílies per aconseguir uns bons resultats en les proves de competències bàsiques (final de l’etapa de primària) i a les proves avaluatives internes dissenyades pel propi centre. Existirà, en tot moment, una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius. Per això farem ús dels informes escrits a les famílies a final de cada trimestre (a EI seran dos : finals de gener i juny) i els mestres realitzaran entrevistes personals amb els pares, mares o tutors legals tantes vegades com es consideri oportú, tant a petició del mestre/a com de la pròpia família. És farà una reunió col·lectiva per nivell a inici de curs amb el tutor corresponent. Quan el nivell sigui d’inici d’etapa o cicle (P-3, 1r, 3r i 5è) a més del tutor/a també assistiran els diferents professors/res que intervenen al grup. Valorem molt la coordinació entre el centre i els serveis externs que atenen alguns dels nostres alumnes.


5.3 CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS 

Autonomia pedagògica i desenvolupament dels currículums. La concreció dels currículums té la finalitat de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada àrea. El centre adoptarà la incorporació de les mesures organitzatives que cregui adients per assolir-les. Aquestes mesures faran referència a l’ús del temps i els espais, l’agrupament de l’alumnat, els criteris d’assignació del professorat, l’ús dels recursos didàctics i la distribució de les àrees per cicles o cursos. L’escola podrà desenvolupar projectes d’innovació pedagògica i curricular amb l’objectiu d’afavorir la millora dels resultats educatius. Amb aquest mateix objectiu el centre podrà plantejar una organització horària de les àrees diferent a l’establerta amb caràcter general.

Criteris que orienten l’organització pedagògica del centre Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible: a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d’inclusió. b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa. c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre educatiu. d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència. e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. g) Implicació de la família en el procés educatiu. Els criteris pedagògics del projecte educatiu del nostre centre regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. Establirem mesures i instruments d’acollida per tal de facilitar als nous docents el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici professional.


Criteris d’organització pedagògica en l’educació infantil Els elements organitzatius que adoptem en l’educació infantil han de contribuir específicament a: a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu de llurs fills. b) Garantir per a cada infant que les situacions d’aprenentatge mantenen viva i estimulen la seva curiositat per tot el que l’envolta. c) Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los l’aprenentatge, i també l’autoestima amb relació a tot el que aprenen. d) Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar els processos individuals o de grup per compartirlos amb els infants i les famílies. e) Escoltar els infants, atendre al que diuen i al que fan, i facilitar-los la participació en el que els afecta, per desenvolupar-ne l’autonomia responsable. En el segon cicle d’educació infantil, l’atenció docent s’ha d’organitzar tenint en compte criteris de globalitat i de noespecialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que requereixin una atenció docent especialitzada.

Criteris d’organització pedagògica en l’educació primària Els criteris d’organització pedagògica que adoptem a l’educació primària, han de contribuir específicament a: a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís amb famílies en el procés educatiu. b) Educar com a font de plaer i coneixement, de manera que esdevingui un hàbit. c) Adequar la funció del professorat i dels professionals d’atenció educativa, com a agents del procés educatiu, a les característiques i les necessitats educatives de cada edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l’integren. d) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna.


e) Educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat educativa. En les etapes que integren l’educació bàsica, el projecte educatiu de centre ha d’establir els criteris per a organitzar els alumnes en grups classe, amb les limitacions quantitatives que pugui determinar el Departament. En absència d’altres criteris, el grup classe es constitueix d’acord amb el nivell o el curs de l’etapa educativa que hagin de cursar els alumnes. S’ha de garantir la coordinació dels integrants de l’equip docent que intervenen en un mateix grup classe. En tot cas, per curs o per etapa, s’ha d’assignar a cada alumne o alumna un tutor o tutora, designat d’entre el professorat, i se n’ha de garantir la coordinació amb tot el professorat i amb els professionals d’atenció educativa. En les etapes que integren l’educació bàsica, l’organització dels recursos assignats a cada centre es pot orientar al funcionament en grups classe per sota de les ràtios establertes quan aquesta sigui una opció metodològica coherent amb el projecte educatiu i les necessitats que s’hi reconeixen. En les etapes que integren l’educació bàsica, en l’organització del centre s’han d’establir els mecanismes necessaris per a garantir, sota la responsabilitat de la direcció, i per mitjà de les actuacions de tutoria necessàries, la comunicació entre el centre educatiu i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs fills.

Programació General Anual ( PGA ) o Pla Anual de Centre ( PAC ) L’escola elaborarà la programació general anual, que és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs corresponent, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats. El projecte educatiu ha d’orientar les successives programacions generals anuals del centre i establir els criteris, indicadors i procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos. El resultat d’aquesta avaluació es recull en la memòria anual corresponent. La direcció del centre vetllarà per garantir que la comunitat escolar estigui informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.


5.4 PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS La nostra escola respectarà el pluralisme, tenint molt present el deure de formar l’alumnat en el respecte dels drets i llibertats dins els principis democràtics de convivència. L’escola basarà els seu funcionament i la seva acció educativa en els següents principis:    

 

Compromís d’aplicar en la comunicat educativa hàbits i valors democràtics i participatius. Defensa dels drets humans. Respecte als principis i a les institucions bàsiques dels règims democràtics. Acceptació del pluralisme ideològic i cultural, i la defensa de la llibertat de tots els membres de la comunitat educativa per manifestar lliurament les seves opinions en el marc de les normes de convivència. Rebuig a les actituds ofensives o discriminatòries per raó de sexe, religió, orientació sexual, raça, llengua, família, cultura, procedència social o geogràfica... Defensa activa i compromís amb la pau, la cooperació, el coneixement, el respecte mutu i la solidaritat. Renúncia a qualsevol tipus d’adoctrinament, sectarisme i proselitisme i fomentarem en els alumnes una actitud crítica i responsable davant la societat. Treball, a totes les etapes, de l’educació emocional.

5.5 COEDUCACIÓ La nostra escola potenciarà una educació integral de l’alumnat sense discriminació per raó de sexe. Fomentarem, també, la superació dels rols tradicionals d’home i dona, tot proporcionant a l’alumnat imatges diversificades i no convencionals d’un i altre sexe. Aquest principi es traduirà a la nostra escola mitjançant les següents accions: 

 

Tenir cura, a nivell oral i escrit, del llenguatge emprat en les relacions entre els membres de la comunitat educativa per tal de no utilitzar un llenguatge discriminatori. Potenciar les actituds no sexistes davant les situacions de la vida quotidiana. Fomentar la interrelació dels dos sexes en qualsevol activitat.


5.6 INCLUSIVITAT I TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT La nostra escola ha de ser integradora i oberta a qualsevol tipus de diversitat ( cultural, religiosa, social, econòmica... ) ja que aquesta serveix per enriquir-nos. Vetllarem per donar resposta, en la mesura dels m¡nostres recursos, a les necessitats educatives de tots els alumnes i respectarem, en tot moment, els diferents ritmes d’aprenentatge. Entre els diferents recursos humans i tècnics que té el nostre centre per atendre la diversitat destacarem els següents: 

Agrupaments flexibles i revisables: dissenyats a partir de les propostes de l’equip docent i l’equip directiu. Són revisats en les sessions d’avaluació de final de trimestre amb l’objectiu de fer els canvis que es considerin oportuns. Les famílies dels alumnes afectats estaran informades a l’instant d’aquestes modificacions.

Suport Escolar Personalitzat ( SEP ): per aquells alumnes que presentin una major dificultat en les matèries instrumentals bàsicament. Dins l’horari lectiu es farà amb la presència d’un altre/a mestre/a a l’aula. Fora d’horari lectiu es farà en grups molt reduïts atesos per un mestre/a. El SEP fora d’horari lectiu anirà dirigit, preferiblement, a alumnes de 2n i 6è de primària.

Aula d’Acollida ( AA ): atén l’alumnat nouvingut i li permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana, sense desatendre l’aportació de nocions de llengua castellana en els casos que es requereixi, per tal de facilitar i donar eines a l’alumnat nouvingut, tot afavorint el contacte amb la resta de grup classe al qual estigui adscrit.

Aula d’Educació Especial ( AEE ): atèn l’alumnat que presenta un grau significatiu de dificultats a nivell cognitiu. Es fan grups, preferentment, atenem a criteris d’edat cronològica ( o curs acadèmic ). El nombre de grups i d’hores dedicades a cadascú dependrà de la demanda de cada curs. L’equip directiu i la mestra d’AEE elaboren els grups i l’horari a inici de curs i es fa una valoració a la memòria de final de curs. Els grups són revisables i els diferents tutors/res poden demanar, mitjançant un protocol establert al respecte, l’estudi de cada cas per part de l’EAP i el posterior ingrés a l’AEE si la comissió d’atenció a la diversitat ( CAD ) ho creu oportú.

Servei de logopèdia ( CREDA ): atén l’alumnat amb algun tipus de discapacitat relativa a l’audició i expressió del llenguatge verbal. Des d’aquest servei s’ofereix tractament individualitzat per part d’un o una logopeda a l’alumnat que ho necessita, per tal de minimitzar al màxim els efectes d’aquesta discapacitat. A finals de cada curs l’escola fa al CREDA la demanda d’alumnes per ser atesos per aquest


servei durant el curs vinent. No sempre poden ser ateses totes les demanades fetes pel centre. 

Equip d’Assessorament Psicopedagògic ( EAP ): l’EAP assigna al nostre centre, un matí a la setmana, un dels seus professionals ( psicopedagog/a ) per fer el seguiment i la diagnosi dels alumnes de Necessitats Educatives Especials ( NEE ). La seva tasca consisteix, bàsicament, en seguir l’evolució dels alumnes de NEE, elaboració, si cal, d’algun dictamen, passar algunes proves per avaluar diagnosticar i derivar, si fos necessari, algun/a alumne/a a serveis externs al nostre centre ( logopèdia, psicòleg... ). L’EAP també té com a funció coordinar la CAD, aportar estratègies d’aula i aportar formació i documentació al professorat quan se’l demani.

5.7 EDUCACIÓ PER A LA SALUT I EL MEDI AMBIENT L’escola serà un entorn que afavoreixi la salut física, psíquica, afectiva i social de l’individu. Es vetllarà per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida saludables. L’escola també aportarà informació i estimularà conductes de prevenció davant els riscos més greus i freqüents per a la salut individual i col·lectiva. Eduquem els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin la preservació del seu medi, tot disposant dels coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i també la determinació que els capaciti, des de l’estima al medi ambient, a fer-se responsables, individualment i col·lectiva, en la resolució de problemes ambientals presents i futurs.

5.8 INNOVACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT L’escola es mostrarà sempre oberta a la possible participació en els Projectes d’Innovació Educativa i els Projectes per a la Millora de la Qualitat dels Centres Educatius Públics (PMQCE), així com en el manteniment i seguiments dels projectes ja iniciats. La participació en qualsevol projecte es farà amb la intenció d’assolir i/o millorar els objectius definits en la Programació General de Centre. Tot això implica la participació activa del professorat i el treball en equip com a peça fonamental per tal de dur-los a terme. Un dels recursos més rellevants, que ens portarà a la innovació i la millora de la qualitat educativa serà la formació permanent del professorat. L’equip directiu presentarà al claustre l’àmbit i el tema de la formació fruit d’una detecció prèvia de les necessitats derivada de la valoració de múltiples aspectes avaluats al llarg del curs ( sessions d’avaluació, proves diagnòstiques de 5è, proves de competències bàsiques de 6è, proves internes del propi centre... )


Ja que és una formació aprovada en claustre, i amb l’objectiu d’aconseguir una millora substancial en la qualitat educativa del centre, és imprescindible que la participació del claustre en l’esmentada formació sigui absolutament majoritària. Independentment, cada mestre/a pot inscriure’s, a més, en qualsevol altre formació que cregui oportuna a títol individual. També, com a conseqüència de l’anàlisi intern, esdevindran millores en els àmbits de: comunitat educativa, gestió i organització de centre, sota l’aprovació i la supervisió de la inspecció i la gestió del el CRP.

5.9 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, professors/res, alumnes, personal d'administració i serveis, etc. El Consell Escolar està format per: 5 representants del sector de pares i mares. 6 representants del sector de mestres. 1 representant de l’AMPA. 1 representant del personal d’administració i serveis. 1 representant de l’ajuntament. L’equip directiu. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. La funció i composició del Consell Escolar ve determinada per la normativa vigent en cada curs escolar. El claustre de professors serà qui decideixi la línia pedagògica a seguir i tindrà totes les competències en aquest sentit. El claustre de professors està format per tot el personal docent del centre. L’equip directiu el constitueix el director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a. L’equip de coordinació pedagògica està format pel director/a, el/la cap d’estudis i un coordinador/a de cada cicle o etapa. Al nostre centre hi ha un coordinador d’educació infantil i un per cada cicle d’educació primària Els diferents cicles els formen els tutors de cada cicle i els mestres especialistes ( no tutors ) que se’ls assigni a cadascú d’ells a inicis de curs.


El grup de pares-mares delegats/des està format por un representat de cada grup classe i es reuneix periòdicament al llarg del curs escolar amb el director/a i el/la cap d’estudis. L’AMPA ( associació de mares i pares d’alumnes ) està formada pels tots els socis que en formen part. Està gestionada per una junta formada per: president/a, tresorer/a, secretari/a i vocals. El personal no docent està format per: el/la conserge, l’administratiu/va i el personal de menjador i neteja.


5.10 CONVIVÈNCIA Un dels principis bàsics de la nostra escola és el manteniment d’un bon clima de convivència entre tots els membres que formen la nostra comunitat educativa. La regulació de les normes de convivència del centre queden fixades per la normativa sobre drets i deures dels alumnes i es concreta en el Pla de Convivència i les NOFC ( Normes d’Organització i Funcionament de Centre ), que es poden consultar com a document annex a aquest projecte educatiu. Tenim com a objectiu prevenir i corregir les conductes inadequades així com vetllar pel manteniment d’actituds responsables. La regulació de la convivència és quelcom que afecta a la totalitat dels membres de la comunitat educativa del nostre centre: Aspectes relatius a l’alumnat  

Potenciar la idea que el respecte i l’observança de les normes són imprescindibles per a una bona convivència. Ajudar l’alumnat a esdevenir capaç d’actuar en col·laboració, desenvolupant actituds de responsabilitat, a l’hora d’afrontar problemes comuns. Potenciar activitats que estimulin l’establiment de relacions positives i n’afavoreixin la integració i cohesió.

Aspectes relatius al professorat   

Afavorir un clima de relacions interpersonals adequat i de diàleg per tal de desenvolupar la tasca docent en les millors condicions. Afavorir la integració a la dinàmica del grup potenciant activitats comunes fora de l’àmbit acadèmic. Promoure la confiança entre el professorat, amb independència de les responsabilitats que cada mestre hagi de desenvolupar en funció del càrrec que ocupa. Entendre que l’exercici de la presa de decisions sempre està orientat envers l’assoliment dels objectius i el benefici del centre i de la comunitat educativa. Vetllar per la salut laboral dels mestres.

Aspectes relatius a les famílies 

Fer de les relacions entre família i professorat l’eina bàsica de millora de la convivència, exercida des del respecte a les responsabilitats de cadascú en la formació integral de l’alumnat. Potenciar la participació dels pares i les mares mitjançant els canals establerts com ara les entrevistes periòdiques, les reunions d’inici de


curs, les activitats lúdicofestives, així com en els seus òrgans de representació: AMPA i Consell Escolar. Entendre que una mesura correctora o sanció envers un alumne o alumna sempre té una finalitat educadora i que es pren per una causa fonamentada, i des de la reflexió i equanimitat.

Aspectes relatius al personal d’administració i serveis 

Mantenir unes relacions contínues i periòdiques amb l’Equip Directiu per tal d’escoltar els seus suggeriments i integrar-los, en la mesura possible, dins del funcionament de l’escola, acatant, però, el principi de jerarquia en l’organització i la presa de decisions que hi ha en el centre. Extremar la pulcritud i la curiositat en les tasques administratives, donada la transcendència que tenen com a documents generats des de l’Administració. Valorar l’avaluació i la correcció sobre les tasques encomanades per part de l’Equip Directiu com un exercici destinat a la millora del funcionament del centre. Afavorir la participació en les activitats generals comunes amb el professorat per tal de crear un clima que contribueixi a millorar les relacions interpersonals.

5.11 FORMACIÓ PERMANENT La formació permanent és un recurs cabdal per la millora del professorat i per extensió, de la qualitat educativa del centre. Aquesta formació ens ha de servir per complementar la formació inicial i individual de cadascú dels mestres. Hem de considerar prioritària la formació en centre com a eina de suport i enfortiment del projecte educatiu de centre. Té com a finalitat principal l’increment de l’èxit educatiu dels alumnes. El/la cap d’estudis és el/la responsable de rebre i canalitzar la informació referent a formació permanent, així com de detectar les necessitats del centre que pugui interessar o afectar al professorat, les quals s’inclouran en la programació general de centre (pla anual) i serà avaluada en la memòria corresponent de final de curs. Un cop aprovat al claustre la necessitat de la formació proposada s’ha d’assumir que només es podrà portar a terme amb l’assistència de la totalitat de l’esmentat claustre ( o, si més no, amb una gran majoria dels seus membres ), ja que la formació adquirida s’ha d’entendre com a millora en la pràctica educativa diària al propi centre i no com a un enriquiment individual dels diferents mestres. Independentment de la formació permanent programada en centre a nivell de claustre cada mestre/a podrà realitzar tota aquella formació que cregui oportuna a títol individual.


Vetllarem perquè la formació permanent a la nostra escola no quedi només reduïda al sector del professorat, ans al contrari, també trobem necessària la formació del personal del PAS (administratiu i conserge) i a qualsevol altre personal que intervingui a la nostra escola.

5.12 PROJECTES ESPECÍFICS DE CENTRE Dins del projectes ofertats pel Departament d’Ensenyament, al nostre centre se’ns va atorgar per al curs 2011-2012 el projecte puntedu per a biblioteques escolars. Gràcies a aquest projecte s’ha fet una reforma integral de la biblioteca de l’escola (espais, mobiliari i llibres) i s’han registrat informàticament tots els volums. S’ha engegat un sistema de préstec informatitzat i s’han establert unes normes d’ús de la biblioteca i del préstec de llibres. A nivell intern l’escola també compta amb altres projectes “no oficials” però que ens hem organitzat nosaltres mateixos i dels quals estem obtenim uns resultats molt positius. Entre aquest tipus de projecte destacarem: - Projecte interdisciplinar: cada curs tots els nivells treballen un projecte interdisciplinar, tot i que la normativa vigent només indica fer un projecte per cicle. - Projecte – Escola: en el qual els pares dels diferents nivells s’ofereixen a fer una actuació puntual durant el curs en el grup del seu fill/a preferentment, la qual no cosa no vol dir que es pugui intervenir en un curs diferent si calgués. - Taller de Sant Jordi: les famílies s’ofereixen a fer una intervenció puntual en el curs del seu fill/a preferiblement relacionada amb la llegenda de Sant Jordi. - Hort escolar: l’escola compta amb un hort escolar ubicat a la terrassa sobre el que es fan intervencions pedagògiques per part de tots els grups de l’escola, des de P-3 a 6è. La coordinació i programació de totes les activitats relacionades amb aquest projecte està supervisada per una mestra del centre.


6.- COL·LABORACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. El nostre centre vetllarà en tot moment per la màxima col·laboració entre els diferents sectors de la comunitat educativa. També mantindrem relació amb els serveis educatius externs ( EAP, LIC, CRP, CREDA... ) i altres institucions. Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre ) garantiran la bona col·laboració i fluïda relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Per fomentar el contacte entre família i escola es va crear la figura del pare/mare delegat/da, que en reunions periòdiques a la que assisteixen el/la director/a i el/la cap d’estudis i els respectius delegats/des de cada curs es posen en comú i es consensuen iniciatives amb l’objectiu d’aconseguir una major participació i col·laboració de les famílies en la dinàmica diària del centre. A inici de curs cada tutor/a organitza amb les famílies dels seus respectius cursos una reunió col·lectiva on s’exposen les pautes generals de funcionament durant tot l’any escolar. Quan la reunió és d’inici d’etapa o cicle ( P-3, 1r, 3r i 5è ) el tutor/a també estarà acompanyat/da de tot el professorat que intervé en el grup. Per facilitar el seguiment de l’alumnat és prescriptiu que el/la mestre/a convoqui, com a mínim, un cop al llarg del cicle a totes les famílies del grup classe, tot i que s’aconsella una entrevista per curs i alumne/a.


7.- COL· LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS La nostra escola col· labora amb les següents entitats: Centre de Recursos Pedagògics ( CRP ):    

Organitzar i gestionar la formació permanent del professorat de la zona. Aportar i difondre recursos pedagògics per atendre les necessitats dels centres de la zona. Organitzar i gestionar les activitats de dinamització educativa adreçades a l’alumnat i el professorat de la zona. Donar suport i assessorament als centres per a la participació, elaboració i seguiment de projectes.

Equip d’Assessorament Psicopedagògic ( EAP ):       

        

Coordinació amb l’equip directiu del centre. Participació en la Comissió Atenció a la Diversitat ( CAD ) Participació en les reunions de cicle/equips docents. Coordinació amb el professorat de diversitat del centre. Col· laboració en processos d’inclusió escolar. Participació a les comissions socials del centre. Assessorament als equips docents en l’ensenyament-aprenentatge de competències bàsiques de l’alumnat i altres aspectes curriculars prioritzats al centre ( comprensió lingüística, lectoescriptura ... ) Col· laboració i assessorament en la prevenció i gestió de conflictes. Assessorament en processos de tutoria i orientació de l’alumnat. Avaluació psicopedagògica, social i motriu de l’alumnat. Elaboració de dictàmens i informes. Assessorament al mestre/a per a la planificació de la resposta educativa. Seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials ( NEE ) al llarg de la seva escolaritat. Participació en els processos d’escolarització i transició entre etapes educatives. Detecció, valoració i derivació de l’alumnat a serveis educatius específics i altres. Atenció a les famílies.

Equip de Llengua i Cohesió Social ( ELIC )   

Promoure i donar suport a les accions encaminades a assolir l’èxit escolar. Col· laborar en l’elaboració dels plans Individualitzats ( PI ) de l’alumnat nouvingut. Atenció a tutors/res de les aules d’acollida ( AA )


Serveis Socials Municipals  

Atenció a l’alumnat i ales famílies. Detecció i seguiment de situacions de risc social.

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Andreu   

Participació en el Consell Escolar de Districte. Participació en diferents convocatòries per a l’obtenció de subvencions de caràcter divers. Participació en el Pla de Desenvolupament de Navas.

Instituts l’Alzina, Joan Fuster i Moisès Broggi. 

Col· laboració com a centres adscrits en el traspàs primàriasecunadària .

Pla de Desenvolupament de Navas: 

Participant en algunes activitats programades conjuntament ( rua de Carnaval, castanyada... )

Universitat de Barcelona ( UB ) 

Col·laboració com a centre formador en pràctiques dels alumnes del grau de mestre/a.

Guàrdia Urbana 

Actuacions amb els alumnes de CM i CS.

Casal d’avis de Navas 

Cessió d’espais al nostre centre per part del Casal d’Avis de Navas per a determinades activitats.


8.- AVALUACIÓ I INDICADORS DE PROGRÉS L’avaluació contínua del present projecte educatiu ens servirà per fer els ajustos i les modificacions necessaris en la seva aplicació diària, ja que mai hem d’oblidar que es tracta d’un document viu. Tots els sectors de la comunitat educativa s’han d’implicar en aquesta tasca. Per fer una avaluació objectiva farem servir, entre altres recursos, els següents indicadors d’avaluació:   

                

Prioritat en la demanda del centre ( alumnes i professors ) Grau d’estabilitat de la plantilla. Existència d’estratègies de participació dels diferents membres de la comunitat educativa: delegats d’alumnes, pares/mares delegats, candidatures al consell escolar, membres socis de l’AMPA... Existència i actualització dels documents prescriptius que marca la normativa. Grau d’assoliment dels acords presos. Nombre d’activitats relacionades amb entitats de l’entorn. Existència de projectes interns de centre o externs amb altres entitats. Efectivitat i eficiència de les reunions. Absentisme del professorat i de l’alumnat. Nombre de conflictes de convivència. Organització de l’atenció a la diversitat. Criteris d’assignació de càrrecs i responsabilitats, Ambientació, ordre i neteja de les instal· lacions del centre. Grau de difusió a la zona dels punts forts del centre. Resultats de les avaluacions. Resultats de les proves diagnòstiques de 5è. Resultats de les proves de competències bàsiques de 6è. Resultats a l’ESO dels alumnes procedents del nostre centre. Anàlisi i valoració dels resultats acadèmics: propostes de millora. Nombre d’exalumnes que arriben i/o acaben estudis superiors.

Aprovat en Consell Escolar el dimecres 29 de maig de 2013

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. ESCOLA EMILI JUNCADELLA  
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. ESCOLA EMILI JUNCADELLA  
Advertisement