Page 1

YIflTAGE. ilYT 20)

flantd

1986

22 azg.


{-lr-Lt-e-se__!s_rq_rs_lg:_:_ Fornand - annoncer: J o r g e;-Re fia,-s t ra-n d v e J e n N a 6t f o r n a n d W a g n e r H an s e n ,

140, Rorth, 8300 0dder Tlf. 06-544554

blbllotekar: Sc h 1 e p p e g r e 1 1 e g a d e 9 I I ,

rl f.

Kasserer: EllllJiiett,

FredenB gaard eve J 24,

G I R On r . :

9 0l

Redakt Ion

"Vlntase

Jd rgen KJer ,

71 27

8270 HgJbJerg T1f.06-141395

Nyt rl

Sat urnve J

Sekreter: Knud Hansen, Gl.

8000 Arhus 06-183537

SOveJ 8,

8370 Hadeten Trf.

06-983177

Ornslev , 8260 Vtby J. Tlf . 06-283310

Arrangement6fol-k Flnn Lyster, S r o e d e b a k k e n2 6 , Lars

Chr.

Larsen,

8653 Then TIf. 06-847249 HlnDelboveJ 67, 8900 Randerg Tl f. 06-430951

lntage Nyt udkomner ugen f0r den 3. tlredag tof ti1 bladet lndsendes lnden den 25. S ci nci

aI!,e tajet

o

!.ang tonLgde.ncle. ko,ze :e ut

konne ul

uejen

Den ez nocle pd Sika

)

79,jA


3

Fr"r-sKET&sKER Indkaldelse til Der indkaldes tiI

G e n e r a lf o r s a m l i n

generalforsamli ng tirsdag ApriL kI . 1930 pA Hotel Sika i Hammel. qqg-gSfqg!_f f l-9. lovenes 95.

d. I5

I: Valg af dirigent. 2i F o r m a n d e n sb e r e t n i n o . 3: F r e m l e g g e ls e a f d e t r e v i d e r e d e r e q n s K a o . 4i V a l g a f m e d l e m m e tr i L b e s t v r e l s e n ] 5i V a I g a f r e v i s o r o g r e v i s o r i up p I e a n t . 6: FastsetteLse af kontinqent g6/97. 7i Eventuelt F o r s l a g f r a m e d l e m m e r n eo m t i l f O j e I s e r t i l dagsorde_ n e n o p t a g e s , s Af r e m t d e e r f o r m a n d e n e l l e r n a i t f o r _ m a n d e ni h a n d e s e n e s t 4 d a g e i n d e n g e n e r a I f o r s a mI i n _ gen. F 0 I g e n d e b e s t y r e I s e s me d 1 e mme r e r p 6 v a l g : ! 1 j a g n e H r an_ sen, Finn Lyster og Lars Chr. Larsen. A l t s A . , , . g e n e r a lf o r s a m Ji n. g e n e r f O r s t i A p r i I m A n e d , m e n b e n y t t i d e n t i I a t k o m m em e d g o d e f o r s l a g t i I b e _ h a n d l i n g p A g e n e r a I f o r s a mI i n g e n . D e t k a n j o 6 v e n i k0bet nas at understOtte forslaget med et indlag i V i n t a g e - N y t n e s t e n r . i n d e n g e n e r a I f o r s a mL i n g e n I Neste m0dehol des t irsdag d. 18. f4arts kl, t93O pA HoteI Sika i HammeI. Finn har begAet den genistreg at lokke den ber@mte rally-k@rer, Volvo-forhandlei i Silkeborg _ Jens Niel sen til a t k o m m eo g b e r e t t e o m s i n h o b b v . D e t h a n er mest kendt for nu, er jo nok raIly_sporten, men han har tidligere ogsA sIAet sine folder pA Ae Z_n3u_ lede (se s. I7), sA jeg tror vi kan se frem tiI etfornOjeligt samvar med en sportsmandmeo _ om ikke d y n a m i t s & d o g h Oj o k t a n b e n zi n _ i b l o d e t . A pro pos h0joktanbenzin: Er der et af medlemmerne, . der har kontakt med en af de kloge fyre i et benzin_ s e l s k a b , s o m m A s k e k u n n e I o k k e s I i f i t k o m m eo g f o r _ -bIy_ telle os. om det gAr at kOre med veteranerne pA fri benzin, Der kom jo ikke bIy i benzinen fOr "ng"ng " efter krigen, -sA manskulle jo tro, at det kunne ! A , m e n v a r d e r s A i k k e n o g e t m e d i d e l i . g e k o k s a fr e n s n i n _ ger og ventilslibninger inden den tid. ??


{

GIedeliqt

nvt fra

ustitsministeriet: J u s t i t s m i n i s t e r i e t h a r b e d t c en t r a l r e g i s t e r e t g i v e d e I o k a l e m o t o r k o n t o r e r b e s k e do m , a t j u s t i t s m i n i s t e r e n n u t i l l a d e r , a t e t k O r e t0 j k a n b e h o l - d ed e g a m l - e r r v a n t e n rp. l a d e r " v e d o m r e q si t r e r i n g , h v i s k l r e L O ief er renicfr^aia+ I i ^g o. '-1-9 r| i r/I 1940. l.rr j o Der er desvarre i kke mange, der fAr fornOjelse a ovennevnte, men for de fA. der fAr det, er gledenj( desto stOrre...

i k k e C h r .!

Godt nok har det frosset en hel- deI grader i nasten f l e r e m A n e d e rn u , m e n d e t k a n v e L i k * e v a r e d e r f o r at jeres penne eller telefoner er frosset hett fast. Jeg synes at det er ved at vere meget sparsomt med h v a d, d e r i n d s e n d e s a f a n n o n c e r . . . T a n k o 6 . a t d e t i k k e k u n . e r . j e r e s e g e n p e n g e p u n gd e r b l i v e r h j u l p e t , ner noget finder en ny ejermand,menhvad der-er'me get mere vigtigt, a t e n k a m m e r a tm A s k e f i n d e r d e n stump han mangler for at fuldende en lOOO-el ler mA s k e 2 0 0 0 t i m e r s r e s t a u r e r i n g , e 1 J - e rd e n s t u m p h a n mangler for i det hel.e taget at fA den gamle ud at kdre igen. Husk..,.. det er stadig helt gratis at avertere i Vintage-Nyt. Et frimerke tiI 2. BO eller en l/2-pris_ o p r i n g n i n g e f t e r 2 0 e r a I t , h v a d d e r s k a . Lt i l fbr m6 s k e a t g 0 r e e n k a m m e r a tl y k k e 1 i g .

Der vedlagges invitation tiI forArsj-0bet I985 i Skan derborg d. 24/2, og jeg tror roligt at I skal skynde jer meget hurtigt med tilmeldingen, for med det irogram ser der ud til at blive,rift om pladserne. Hus d e a n d r e k L u b b e r bl i v e r o g s A i n v i t e r e t . Dog kare ven ner - I fAr invi tati onen fOrst, sA spild iIke chance

" R u s t y t d h e e l s . 1 9 8 5 "A l m e k a n Se ogsA invitation tiI f r a l fI y v e - t i I s y m a s k i n e r k a n d e l t a g e . D e t e r d . I g / 6

J0roen KesseI

FORD T 10bd, lll5

1985

. , . . . 5 A r s - j u b i t a u m . . .. .

For femte gang kdrer vi dette l@b flor de adle modeller. med SDSog Age Louring som sponcorer. F019 Gunnar Christensenis oofordrino: AIIe I, der f@r har deltaget - tag 6n ny med. Ring eller skriv og flA tilsendt en tilmalding. privat indkvartering kan anvises. Gitte Laursen, Hojbjerg Byvej 15, BB40Rodkarsbro. 05-558jll


Fna zed.aklionen

Sd en den igen jo

aldtecl

,

gdzl

en mdned,

me.n ^d komnez

Tiden

f!.guez .snazt,

4omnezen

Dznmed nd med!.znnenne

jo

Aen,

Li_!. aL cLe!.agLigga4e

bon de. ldn

Lneng

fd

en nct,sze opLeuel_ 04

anclnz i,

7ak Lil Vi

Hakon Qneue fon

kuitlznzz

,st-nakz med en aztike!

keAo+g lloLonkluL, zanmenhang I k!.ippzt dezt

fza

clen ud.ui,ste Li!.!.id.. on Si!.-

de.z j o e.n aklue.l

.te nazLe kluLnode, ,samnz k)-lde

ton

i

anclen

Anliklen

azLiklen

zn

o m lian-

po zL. f'lol-on,s

Be.stgze.nzn ./.za Ale,stnup gennem^(.etning al ctgLighed

,. idet

Cgke!.nu,seum han ued.

DLlt)aztiklen DKlt) ikke

lund.e.t en uns j -

Lauede den loz,sLe

Cgke.lhje!.pepdhang,skna!.tezt noton ilo!.ge ceaedz,

, men dzzimocl

uon DKIJ ek,rpent den foa,sLe ,seziepzoduA!.e,stnupnuaeei

g e . L , s kS n i t h

en i

cgclemoton lna

Ae,sid.d.e!.te af 7912 ,

en en-

og pd. Dan-


F

nazk,s

7eknizke

llu,teun

hemnen fljre!.penotoz ti!

uon Lezonle

7905 ,

on 0pel

'

Lz pen i

aL han han

Alakhuzzl

p!.ctgede pegefinge+

ige,

!.itteL

necllaldzt

Aegiue.nhed zz) g luz

lige

ksLzl

p h r -l'o g z c t / . i . t k e

detle

haz

uoz ganlz ,sin

opz!.icl_

og Lzod.t zin

ctm en neget ouen i

unclzkglct

()lgnpia

,sd megen no.ttct!.g) hoz,

zedacteuz

I

/.na

en â‚Źlle_

!.ana,tnancl,

JuLiluun,sctzliklen uakL

lincle,s

gigL_

en AezeLning i

haz han uecllagt

del

,sgcl_

eL paz

opLage,!.,sen,

numme4 Aningez

en incllgd.zl,se

Li!.


eL

ueLenannznangenznt

Lekni.tke Daz haz kzit

appazaLzz

i dzz

nctn dLznAazL

Hinnzz!.and ez

foz

25 (tn gttn!.e.

ouez

og.sd. dizkulzne.L

aldzn,s-

enizz,

Huoz

A!.eu deActLLe.n a/

anclzz clen haz ken

netning

niL

)nd!.eg

? Dez md De,/Lznange

en mening

kluALzn

on deLte

og i

udui.k!.e

,sig,

,tkal

Liclligenz

gik

!,ade/ og ndz

e!.!.zz

men et

ellez

efLenknig,skaneLo

me4ena azzangene.nLez

de.L galden

j en, kan

on huad. clen inleze,tzezen

pd et

ikke

ltlen non

giuz

et

/o!.k

,

.:and.tgn/tgui.t

entzn/ /oz.son-

ikke

fingznpe.g ui

og mazke,ze.med uone kune. koze.Lajez !o.te,z pzoAlenel

Hui!.-

nd ,

op ,sd

jo

nok

zig

t,elu

uize,

-tig

dez

ez p!.ad.t ti!,

,

deL ui!. al-

!e, Lazl PS !

og ]ozgen

Huem kan / < op i n a z k i n

,ska//z e?

zedctkt,ione.n

en LiL!.i

g


X:";r,t125"i";!t;,:-;"/,,ttriiz:i ' Vintase.-tt/ t,

u oen,sd,r:r; ^Vr;;Z;'ii'ii"""jnn2 Olsnpia 1936 TslrL ,f:::: Coaeh_ zn nsnztzem,t-k .undrtap d.ennis t aon nio ooui'agen _ .4enanknihT "n" dai/.tise. ae.dak{sn- oi";i; i'"Iiilt ^ig i;: 5rr:,:li^n"i?

i,ne,aa d.en title

s,zonnz, snimme

::1r^:lilztlli:i;t":"11;,i0""" kI;,fr !.;,; ;";;;';;i;"'i::' .tnxtfiL;::tL::d;:

1;:i":r:XX2o"X\lin",o"n,gtatti-,";i";;;''aitha e / oz,st es,an ez. 0s,s adannI e1": "tt s4k o.&

i\i:o uaen p{.ane4 on at Aliuz n itejLz--_ godt t il/zedz ,:".lille Jaua noto.ncge!.e_ Bleu je.g anta,s_ 1"7 tet a./.hz.. Ra,smuz,sen,

lvgd"elig ,-17it"12^ he.nne, ";' " i;; ;:'-'i7" u,L s" t ; s' " ;;;;.. ;;';:::;",

I


^ol n"-sghlitzn, /ik han nig p!.aeeze.L Aag ."1s naLle.t. Szlulenznc[e. kanoz,se og ,snuk ka!.zcne_ o g 't o lzn ,skinne.de ! l\.in ,spagland.ige induending nzd hentgn Li!. no _ ton.cgk!.zn lejzd.e i?a,smu,szenzLe.gant i/. Aozd.et ne.d e.n-!.znankning om I aL han )ttnd.elig l-og d.en ,son udLeta!.ing og endda glededz ,sig tit at ko_ ae noLozcgke!. igen, ()g ikkz ,sd.je.g clen e.no./Lme {'2d nsg,skg, clen indhg!.!ed.e. hz!.e K-ong,suctng. 4on den kozte zken. lVok .tku!!e af ui,tezuinge.4ne. amo4e4 o g 4,nen,ten_ n.e..nd,tke lig ju.ste.ne^t pd-.stod Ra,smuz,sen, men det uan amd.ling, han ozdne.de ^annen ned. kon_ tnakten, llen uaz man .tA 4,leue.t .d.en !.gkkeLige. e j en a/. en 'hi,stoa.i-,tk inLzne,tzant uogn- , . Toiud Zon ,sin tid nzd .se!.uAenende kanollezi og lan{eaet .sanmen med. Ha, 7 apetzeneat uend.zna pao paganclaoLgn_ piad e, S.and.heden,ttinz opnandt undez hjentunen, €len_ dige. Azzn,sen og et enozmL olielon!^nug. 0g .den uan otLe dage tiL zn p!.anlagt /.enietua aAdpa. llan anuzndte en d.ag pd aL , thine , kaaeten o^p, €n po.!en)-ng og huide dak,siden fza zn d.a,se, €n ande dd,te nzd ka!.zche[ak, ,samt'en d.dzz ned,tozt zkotua.zte luldendte. uaaket. €n Au,snekani_ ke-n, .de-n louede nig at ,te pd. notonen- jzg nen_ te aL zL .set nge ninge. kunne k.t aae. pno-A.tenet_ heu toppen af , huonzfLzz han !.gnhuztioL zat_ te dz.t pd igen. Son han ,sagdz, t D€ ,stLnplen kan jo ,sld koLLottez i hul!.p.nne ,. Det lgkke._ cle,s han d.og. ctl go4e ' Putte ' lon,stde!.ig- , at A-nem,sepe.dalenikke uaz monLezzt lon ,rioi. -ned Jeg Azzoligzde nig,tzlu og Dog'nen, , at ui ,sku!.lz "hjen' ti!. Tgtk!.andt lluozelten han pakkede Lagagenunnzt. Ad.gang lo.z-tno,stning,tluld Li!. ,sanne lonegik ue.d, at man !.agd.e. Aag,sad.et,s


7

19 zgghgnde ne.d og kanlecle 'sig nzd popoen 'sLniLLende i uejnet , fzenad. Lctnk ( og olie'sunp l\ed luld ) dltnpede ui .sgdp(t gznnzn Jglland tomne.Lmozgen, A!!e en de.jlig 0pz! nez pd de.l- kanakLezi'sLi-skz ko nt,Lo llunkLio noznale uezdiez. Kun.s : . intLzumenLLnel ui'tte Ud i det 41d.,,,,,,. Qz r z n l z p t t ' s ' sa g e u e d K n u , t d u d e n p z o A ! . e n e z . lle j ta huoz tkonl, ned hzle 7on foz'sle gang i egeL auLonoLi! gzonne tnud e n L u t L e d z â&#x201A;Źuzopa liggende. fonan de.. â&#x201A;ŹL ha!.ul hundnecLz kiloneLez fna Hanl'ung zLeg p!.udtelig ks lzu and,t Lempzzatuzen fctneLzuznde. ' na!.kenend.tno gle" l\ ed. e.n Lil, lozndlet Lenegnet - Spzangl topdLned-e nnn uenztze notonhjz!.n, pctkning !- Van dett ikkz noget ned , at tddan 200 kn, kon.tel? en 'sku!!e. efLezzpende.t eflen ,snukl gu!.L tki!.L 700 neten lengene tt fzznne Alt'sd aL hen gdzde non 0pel-'sezuice, lozLalte 'tLik, I ndti!. me.kanikenzn loznin l-e.oni holdt , sp u n g L e n i g o n ' h u c t d . i h i n n e l e n ' s naun undzet del uan fot en uogn, man, ctt Pri loznlulizndL tkole.Lg'sk lozklazecle deL .td. ,sandelig D(ln zn god gannel tg'sk 0pe!., [\en.t ui Le'sd den !i!!e landtAgz zeuandigheden' A!.eu en anden Loppakning tendl ned po'sLLut'sen fzo Hanlung, nejLangL on lange kunne ui glctde genoptage ja dzn gik /okzen, ()pe.t'en 'spttndl uelLilpa.t' 'sig ti! aL oLi.tk .td /inl, aL mctn dnitledz 'skndeflzn uezhalz i en ninclze Ag, 0jel!-ikkzL ede en Lo/anueL 7o!.keuogn )-nd /onan nzd zL 'ha!.L'ski!1,' .tLikkende Den !.ceucl al uinduel, politiAeLjznl dezklcedle n i g holfonk!.anede ligt, aL jeg haucle kszl lon zLankL 2 o8 lt2an .tLolL ' inclLi! han fonlangLz ) |tzk, uttn liclt j o l , / u n e n L e . n a n i k k e at han , loz loz'te.elzen,


,sku!.!.e koAe ol /.on pengenet ligelnen ad man I I udLad ,sig en kuilt-ening, Ud.e.n aL lontzakke en nine tog han Alokken niL ftten og fon!.angLz naDn. o g dzL en e.t ell_e.nnaun Jeg hzdden j o liagnez, i 7g,sk!.and, a!.L.td Aad han om nil /.onnaun igen. fnLeL angunenL el!.ez kone.kont kunne ouezAzuize ham om, at niL foznaun uan lt)agne.n, I de.,spe.na,sogte jeg Li!.U.ugL tion i d.zn Lgzke. nut>iktnadiLion, .son den Jeg hzdden Aagnez, ,sagde jeg, ,stone tg,skz konponi,st Richazd agnzn : Tann()g uden gain e!.!.zn hau,sen- Lohengninl De ue.d! endne.L nine nunlecle han zt ' Aeh S o , men,s han gzilLede !0,s, neu kuittezingzn a/. og onennakte nig den ned /tonnen, - Det- uan ue!. 3 nzk. uend at !.ate.: llodtaget ) llank al Henzn Richand Angnez- konponittAnhu,s Danznazk. I llozdtgzkLand. haude. man de.ngctng nig !.ejligh3d ti!. aL afpzoue Dognenl lontnellelige al/ j edning , (ted kne!.e.d f onan. S e!.u d.e.n onde,sLe c h a u , s z e . A n ol a g n i n g an/.egLede. ikke nine 0nel SchneuAen/.e-dean. De pan a!.de!.et zliue og fa,st-uok.tede.z men tnan,tmittene.de uzjzLojen eninent, lVd nan Dennez tig, og de uelpolzLnzdenon,ttole oplo g de. uez,sLz ,ttod,


12 og Ru.hndi's.LnikQennem HamL.ung't zuindgngen induztniAge.n Let't uend.e.lige'sammenuoktede dage lang't ltlo'tz!' Solnige Anummzde ui L{tLed' ' og zn deilig /onniddag'spau'se .i oc Rhinzn, Siddende pd zn Aank i 'toa. l\ain. RLt te!.'shein l e n r ' k l iA n inl e z n d - ep a n k e n z L u e d k a n L z t e n e n . ksnna'slende tzehi uleL nelke'Ai! â&#x201A;Źn Le loati t huonpd dzn Lnem'sede op. Bakkede nalkenand' L i ! . L a q e o q u d . t t o d z n a' Pl dunL e Le.' I t t 2 2 t l ' 5h a n k a zunclL on Hon ulndnLde oa, Plud'telig Li! loz ,siede 'skaue tidel.!.ikkz ':in nalkzAi! , teD donen oP og hon hzn ti! zodede tom en gal i hand'tkenummzL, De'zefLen en 09 nu lutgle hzu han 'sedel ud pd lonLouelt z L n e d og aLnon el ganneLL tuizL- t on-,sknuez, en nogle. og en ,ttod. han og ho!.dt- Lniunfenende u,s and's g n!.i-g z nau't et uankL o i'sna p p e i u e i zeL' at- .d?t ,u-an .LiL Han gj onde n/g l,egnil,eligL' deL /i!'!'e' toknonz' mzd en lingen nia l- uinnede Lil 'sloz'z d-ekael pd 'siden al nolonhialnen -(lankel nzd Opel's nan,tide og 'sLak noglen i, , aL ui LelandL .ot .i 0pelen's ke, Hai lonttt!.Lz os aL han houde uanel nzcl Li!' aL Agg' . locleAu, jeg haue uanktojeL Dez/oz 'tku!!e ?2 OLa*ril"n' 7in lgn han. oq noqlen. og giozde ui tLaLu's okononi'sk I" Hei1elAezg l\an haude uannzt ue.nclLe 'snuden nozdpd igen' ':ig Lil at zgne oliepind.e.n f!-ene gangz dagaf eL uuegezligt L e ' t l o d L a n k n i n g e n o s !.i;L, ' l i L L n lulL V n n d o g L e n z i n . o l i e p a " z fozuden ',;om dnd' Ikkq.en Don gzaLi's, !.nugLe hon ikke' L!'iu Ilzn Lop'tLgkkzl "oul AL' o;i""' lo Hanluzg. d a g ! ' i g t ' z f t e L ^ p a n d L o g ' 5 d rd zandzlig Lillige/Le o g landl lrlan i-ncl'skn-ankecle md!'l'ideznz t L enN a t u n u e n n e h g ' : n u l i g h e d z z , oueznaLning ui pd o u e n n a L t e d e B n e m e n i o g canpingpladteL ' De u L z e h l a n d ' ' 'skole'tkiLel ui ued den. danL a n k n i n g Den tid,sle lonetog e ! !e'na nendgnkzL d e L u l a n a d o g Ake gn@n4e '


IB I LakL ne.d okononikoz'sel op genne.n Jglland. Ae.nzin'ttand'sndlenenz uandning nod L znkendte gdn opad he!. uejzn man , aL del, tiltgneladende en Lakke ndzde Lil Anhu's, llAn man endelig tLnekke de at ne.dadt 'stoppede man moLozen loz ld. ne'sLenende. dndAen, ndede nan hiem, og eL dn's Lid 3elulolgelig igen. tenene kozte jeg ud Li! Ailauktionen gannelL ngL Hz, Ra'snu's'senDan pd plad,s nzd et 1 9 3 0 H an 'slog unag, Tond A noaddLen dz luxe den da han ad handenne tammen , Le.glj'slnet gang med en lrlu fonagne.L onLzinmede 1lgnpia. andne 'stenpe!.zinge. en leq AuLLede Ai!. nzd iTa.snu's'tenog lik ( num,seLnumnen) ned i ko' biLon2Z" knallzzl ' AeL . Fon min uan io ngene og ho uednepazenel' detuenne uden cznLilikat, llen den nog ikkz. llagnzz

Han'sen


l4 zedakLio

Sall-enitzzn,

Da'tenez

clni!.agLige

ez

dAznLctnl

ne,d Li!. rlen nge zedaklion. DKA antiklen

al

de.r ikke

lng!.igl

og ttndze

ntkaLLen

unn ln!-dzl nsdz

i

UgLLet' a/tniL

Sidtte ud,

den

()g deL zkg!'' ne'clak-

!i!!e

Lian, ez

Hen

d-eL nrtng!.e.ncle :

( kli.rLnez

incl

I I

*

*

*

nedeztL

'sidz

12 i

nn

a

varmefortaltehan om sineoole velser,der nu og da vartilsatden bitterhed,han havdesvert vedat skjule. JorgenSkafte-Rasm ussenblev kendti Tysklandsom "der grosse Rasmussen"; han vareresdoktori Dresdenog anerkendes i dag som 2-taktsmotorensog DKWbilens Iaoer. Bohnstedt-Petersen AJSvar importorat DKW,Wanderer, Horch og Audi i perioden1934-1969, og det varbl.a.DKW,somvarmedtil at skabegrundlaget for selskabets sterke vekst i mellemkricsarene. - t

202

)


Silkeborg Motor Sport.

l5

,,Silkeborg,\lotorSport,,cr cn af dc rcldstc Klubberi Jylland,dcn cr stiftot tlcn ll. r\prir l92rJ.I,aa dcttc .ridspunkt var dcr i Silkcborg s.tor Intcrcssc for -Nlotorsporfcn,og cn Krctls lf Sportskorercsamledcs tla paa OstergadesHotel for at stiftc en Klui. Som Stifterc af Klubbcn kan ntevncssaa kcndtc Navne som Knurl p. Andersen,Hei_ bcr{ Antlcrscn, Soren Norluncl, Jacob Knutlscn, Johs. B. Thomsen, Ilcnry Srrrcnscnog Carl Enril Christiansen. Klubbcn vllgtc til den forste Bestyrelsc Ilciberg Andcrscn 6om Iformand, Johs. B. Thomsen, Kasserer, Soren Norlund, Jacob Knudscn o{ Knud P. Andcrsen. Af kcndtc Korcrc fra Klubbens forstc .Iit.l kan ncvnes Knud p. Antlcrsen, dcr paa trette Tidspunkt var een af Landets fineste Korere, h:rn blcv srralctles Dlnmarks Mester i 1931,Vinder uf Jr,lrk Mo,o, (lrrrnd Prix 1931,og desforuden har Andersen vundet adskilligestorre Lo', '1. a. | )rrrr'r'lr.r'ct 1glll, Se'ior nrctl Si,lcvog,l, ligclctles'ar 'a. finc Placcringcrfrrr srr:rvclElcktrollobet som Vandmollelobetm. fl. Iindvitlcrc dcltog Antlcrscn iDirt Track,cns in."t" iiA paa Lanclets forskeiliccDirt'Irack Baner med godt Rcsultat. Chr. Flcibr:rgAndersen var ligeledeset kcndt Navn indenfor Mo_ torsportcn. IIans forstc Deltagelsei store Lsb var Dunloplobet 1931, hvor han startcdc i Junior med Sidevogn gennemfsrte og Lsbet med fincstc 'Iid af samtlige Deltagere. Chr. Hltlerg Anl"r"", h". f.o storo Loh l0 Forstcprrcmierog trc Andenpramier. I 193(rstartedellerluf Hciberg An<lersenfsrstc Gang i aabentLob, dct vrr ct llakkelobarrlnqeretaf Aarhus Motor Sport ved Rodstenscjc. I{crlr.rf vrrr den Gang kun 15 Aar, men vandt Klassen indtil 250 ccm, hvilket vakte stor Interessehos saavel Korere som publikum. Ilellul foltsatte lrerefter.nred l)eltagclse i Ilotorlolr Landet over og k.m mcgct sjaldcnt hjem uden placering. Man kan u""l"d"r;;;n; at han i 1937vandt 250 ccm Klassen i Katholmlsbet o! fik tilkendt Grcnaa Byraads,,lircsprcmie,et Guldur, fordi han som Lobets yngstc Ksrer kom forst ind elter 25 Orngangea 3,2 km. I 1939vandt han Romshulelobct i 350 ccm Klassen.Herluf Anderscn 6atte i l93g_39 Banerckord paa de fleste jydske Motorbaner, han er Indehaver af 2l Iiorstepr:cmicrforuden en Mcngde Anden- og Trcdiepremier. I 1945


l6

*s;t

j}

r r a

\ilil. Jcns Niclscn. silkcborS. i en fnnttstisk situxtion, hvor hllrlsl\lxslinc' tri|jklcf_hilnrIrerrr.(lcn (Nlnlkjirrl'i.cr) ir"ii"n" ii.,,,i strakt bigud. Vcjle Auronrobil- og Motorkluhs tlirnclob 29 Sc'ntt'mbcrl9-16.

,' ". 1 4 'r '. '

i i/to

,.:,{r ia:C

i

I

,l ,.1 ; I'ctcr lrranch, Silkcbolg, vcd BakleloLrcl i llxnlnrcr Bilkkcr \cd Altl['org


Juleaften var Herluf Heiberg ude for et Motoruheld, hvilkct cr Grunden til, at vi ikke har set ham kore efter Krigcn, mcn li lcntcr rt se ham igen i nar Fremtid. Silkeborg }lotorsport har i al dens Tid vrcrct megct rktiv. ,rvlan kan vist roligt sige, at der ikke er forctaget nogct indcnfor ^{otorsporteni Jylland,uden der har veret Deltagelscfra Silkcborg.S.AI.S. har helc Tiden haft en Stab af Korcre,dcr paa hvcr sit Fclt har hrcvtlct Klubbens Rcnom6.Selv i 1937,rla Katholrnlobctskuklc korcs, som et Lob af et Format,som nlan ikke var r'ant til og ikkc for havdc provet i Jylland, var fire Silkeborggensercklar til at startc. l)e firc var: Herluf Heiberg Anderscn, llcnry Sorcnscn,bcggc2.50ccrn,lJorgc Nielscn og Carl Jorgensen,begge500 ccm. Alle gcnncmfortc dct krl: vende Lsb. Peter Franch har i Aarenc fra 1933til Krigcn bcgyncltcdcltrgct i saavcl Bakkclob som 'Ierrcnbanelsb med Sidelogn og har indkort flere Premier. Han har ikke startet sidcn KrigensUdtrrud. Klubbens bedste Ksrer i Dag kan vcl nok sigcs rt lrrrc I{cnry Sorensen,han begyndtesom aktiv Korer i 1935og har sidcn arbejdct sig op til at blive en Korer, man maa rcgne med. I I. Sorensenblev Nr. 2 i Katholmlsbet i 1937i 250 ccm Klassen,Nr. 2 Jydsk llotor Grand Prix 1937Junior, Nr. I Romshulclsbct1938i 250 ccm. Ilcnr5' Ssrcnsenhar startet paa de flcste jydske Motorbancr, han blcv Jydsk Jordbanemester7947 pat Herningholm Motorbane, og Danmarksmestcr paa Jordbaneden 7. Sept. 1947i Fangel,han har hjcmfort 32 Forsteprremier og 3 Andenpremier og I Trediepramie. Ernst Osterlund er en af de nye Korerc, Klubbcn vcntcr sig mcgct af. I-lan begyndteat kore i 1946og har allcrcdc udmrrkct sig vcd forskcllige Lejligheder; han har 2 Forsteprcmier, 2 Anden-, I Tredie- og I Fjerdepremie, blev Nr. 4 i Jydsk Jordbanemesterskab 1947og Nr. 4 i Dansk Jordbanemesterskab1947. Jens Nielsen startede i 1946og 47 paa de fleste jydske Baner,saavel Solo som med Sidevogn.Han er en Korer, der gaar op i sin Sport med Iver og har i nevnte Tidsrum hjemfsrt 4 Forstep*rmier, 7 Anden-, 3 Tredie- og I Fjerdeprcmie. Preben Petersener en meget ivrig Deltager i 250 ccm Klassen.Han begyndte i 1946og har indkort 2 Fsrste- og 9 Andenprrcmicr;han blev Nr.2 i Jydsk Jordbanemesterskab 1947.

t7


l8

r . . . - : .

t.-!, i I939 med Ilcrl f Il('ibcrg Andcrsen, Silkeborg, sctler Banerekord paa Fenrnrollerl)anen sin 350 ccnr I) S A'

Yana

r*'

Lobet blcv li6rt i 3 Afdelinger: K n r L l I ) . A n ( l f f s c n . S i l l e h o I g . s o m D a n m i r r k s r n c s t e rl g l l p a r F _ y no 8 : s i d s t c A f d c i i n g l a a S i i t l l c n d l(,ist iJ!llitld,.lercftcr


t9 i

Herlul Heiberg Andersen, Silkeborg,med de Praemicr han har indks.t inden sit 18. Aar.

S.M.S.har i Dag 17 aktive Ko;ere, der har lsst Licens,og af disse cr dcr flcre, dcr scr ud til at have Chance for at blive virkelig gode Korcrc, naar ttc faar Lejlighed til at blivc tr:cnet oo. S.M.S.er i Dag en Klub paa 135 Medlemmer, d.. I"d". af en Bestyrelscpaa i'r trIand nred peter Franch som Formand, Karl petersen, Kasserer, I{enry Sorensen,Nestformand, Borgc Nielsen, Sekreter, og Chr. Hciberg Antlersen.


29

llakkekamnren Baklelt'hct i Niels Amslrup, Hcrning, forsoger at fllve o-p.?-over

n"i"ii6'.idio.

eftcr at have vunde Chr. lleibcrs Andcrsen, Silkeborg' med Soren Nortund i Sidevogncn D u n l o p l s b e t1 9 3 ? .


2l

Ekstra-B0rs

I944 m. papi9efgggj_ Fra ophuggeL Borgward lastbil r e r s a l g e s b I . a . f o r t @ j, s t y r e h u s , r a t s t a m me, rat,

d 0 r e , f o r r u d e o g m a n g ea n d r e d e I e . T i l M o r ris 81915 SaIooni2 dtre i fin stand, motor og geark a s s e ( s i d d e r f a s t ) s a m t m a n g ea n d r e d e l e . F d a F o r d A: Motor og gearkasse m. koblingshus, bagtOj og manna

anrrro

cm4r1o16

trra Ford

y

L934t

2

stk

17"

hiul

m . d a k. H j e m m e l a v e tv e l e r a n m . 2 I , ' t r a h j u l f r a F o r d T , M o r r i s f 4 i n o r m o t o r o g g e a r k a s s e o g m e g et s j a l dent. rat. Tranger tiI karlig hend. 1000 Kr. Bagplade til.

1928 Ford A. Fiat

tI00

I952 4 d. god stand

2000 Kr. Fra grA Ferguson 3l- Diesel 4 cy1. m. rekkep u m p e s e l g e s m a n g eo r i g i n a L e m o t o r d e L e . Soren BaunsgArd, Lundum

05-654682

9Efggg! Riley I,5 L erg I950. Adskilt, undervogn r'FqtArrfpfaf

nf tn

l Fhm

A ^ n . l o r c_

gglSggj- Vulstforhjul stk,

06_424982 tiI

Harley Davidson 26,: og el m o t o r c y k e l h j u l 3 5 O x I 9 t ,a f u k e n d t o p r i n -

delse. 2 stk.

d a k 1 5 0 x 1 9 " , 9 O %g u m m i 1 0 0 K r . / s L k . , e vL . b y t t e s m e d 2 I " F o r d A h j u l e I l e r 4 5 O x l 9 " d a k 9999 andre ting

salges.

Robert KIoster,

Vardevej 8, 58lB Aare

05-1922O4

K q q g . 9 / 9 q S 9 . : .S: t u d e b a k e r C h a m p i o n 4 d . 1 9 4 7 - 4 9 . A1 1 e f o r m e r f o r r e s e r v e d e I e , /i n f o r ma I i o ner, tiI bilen s6ges. I ser manglerjeg pladedele ( f o r - o g b a g s k a r m eo g f - s t e n p l a d e ) , m e n a I t a n d e t h a r s e l v f 0 I g e l i g o g s e i n t e r r e s s e . ( e v t . r e s e r v e d b. i l ) Ulrich Albrechtsen, D a g 0 7 - 2 6 7 2 2 2A f L 0 7 - 2 L O 6 6 3


D D .a -t Ekstoa-Bdrs ANNONCER190?

l9 85

-

::ru;;m'-:f

ul'$iu"r"i:Fi:it" fra eeet raeer - dot oo -u-c.'kin vi rrurtist (r-4 uqer)os ,tir skandinaviens laveste nelto '(ontant Prrser !

;; 4 iLj:i-; ,i;" ;, i,l.; il..i'';::.1 *l.,,l'['i lj'ii:T',::\l:'i*]l'T:l I :::;ll :1;l::';:;1,'nl'lx* ilt l*

**.*

tlelsingo.sAttomobil-Fortetni0g'

de on dak til. vi ved ogsa lldt Ring bare kPrâ&#x201A;Ź qa|nIe kgret6jer. oq fa en snak on VETERANERNE a"t ttygger og forndier !

OTORCYCLER D/â&#x201A;Źr(()6 sl^Ncctr

"Prikken over i'et" ved enhver 09 af ganle bjler restaurering Inden er dtkkene. hotorcykler ai satte dlg for du beslutter "de qamle sutter Pa", sl ring Iige 09 sPorg', hvad vi kan ti)byde. Det koster ikke noget'

Priseksempel: Dansk Automobilselskab

Automobiler *::i.:!!

-_

or r.lr..

IiUSK! Et er

=

V6gnst!rcre trjrr rr ntrd

ti lrtt., l ltr lrlrr(l

l.:"t l . ,LJ. ,.--:-* r, n^t.

lytteogNilsKieg,aard

Et FIReSToNE dEk PORD A til 4.79l5.00 x 19" + moms xr.950,-

deknutnmer sttrkt vort telefonnummer 02-81 44 66


Ms! I

*^,

To brugt-bilhandlere modtes. _ Nah,

- Nest efter hunden er menneskets bedsteven PaPirkurven

/"si$z

kom duafmed ill ff"3il"31;11?*an

den a; Jl533iji::;*? den,svarede opdagedeingen,at den var

U*arfl$"*

titi$.uind"tun'

men han fik sin daler

/,"{r:.:V....i..'*u

ew# "**1tt.--ft}' -*o*1l.{ o" r ,

"{eY

d,"t.rl,r -dg , -5-^(,-9

rC

Y -{t ^ I9

U'

,-_

r^

o-\}'

- Denl,Iostloglskototktating me vatud6n,atkodat horcroohet,.!

L-J

C

lfpt" u'tWn

"â&#x201A;Źi;;?'3. 'o^ /Q^ e/ 16 -at . A\Y

-w#$:n 4".

ts{ Uti - Sorensan hat nu en llb.lagtigevnetit at sa]tta totk i svingl


YIilTAGE.

BrRstrN Salqes: 0pe1Keptajn 1954, sort, velholdt, mennoget rusten - iser bagskerme. Korer godt. Kr. 5000, evt byttes medlvlc/scooter. Soqes:Dele og litteratur l4ortenFrost. Arhus

til

BMtlJ 500. 06-271098

Kobes:Shopmanual ti] 1955DodgeCustomroyal,samt alt andel til 1955Dodge.Reservedeletil Kaiser-FraserI949-5I kobes. j 2412, v. 123 Bennyl,4ollerJensen,Skanderborgve 8 2 5 0 .V i b v J . Kobes:Veteranbil fra flr L934. Skal helst vare koreklar og synet, mendet er dog ingen beSalnps: llif riien Bll

SnnIt I952. Skal testaureres

men er i rimelin

stand. Pris 8000 Kr.

M e T n e d e s2 1 9 A r a - l 9 5 R s p l n p s - F r f n r t i d e n n A s o t t e n l e r J p T -m F n s k a l r p s t a r r r p r p s n n c v n F q P r i q F n e I l2.5nn (r-. . men ien .r fil at snakke med.

JorgenKjar, Hadsten

06-983r77

K o b e s :V i l l e r s m o L o r9 8 c c m , s a m ta l t andet til D I S Ao g A u l y . q r pI n o c .

llnmnr_Fec.r

l'lorten Qvistgaard, Bradstrup ogsa ekslra-bors

o5-752575

Vintage Nyt  
Vintage Nyt  

Vintage Nyt 203