Page 1

USE AND EVALUTION OF VANCOMYCIN RERUM DRUG LEVEL A. Vancomycin เป็ น glycopeptide antibiotic ถูกผลิตในปี 1950 สําหรับต้านเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวก บางครั้งถูกเรี ยกว่า “Mississippi mud” เพราะมันประกอบไปด้วย กระบวนวิธีการทําที่ไม่ค่อย บริ สุทธิ์ ซึ่งไม่ใช่ลกั ษณะของสารที่จะเป็ นยา แต่ถึงกระนั้นก็ยงั ปลอดภัย และ Vancomycin ที่ได้ จากการสังเกต ทดลองก็ถูกนํามาใช้ในการรักษาเพิ่มขึ้น โดยพบว่า Vancomycin สําคัญเกี่ยวกับการ จดจํา ตําแหน่ง และรู ปแบบที่ไวต่อการกระตุน้ และเมื่อมีการตัดสิ นใจที่จะใช้ Vancomycin ในการ รักษาแล้ว ก็จะต้องมีการ monitor ของระดับ Vancomycin serum drug (Vancomycin serum drug level) (VSDL) ถึงแม้วา่ การ monitor VSDLs จะมีมากมายและมีการให้ความสําคัญมากแต่เราก็ตอ้ ง คํานึงถึงผลทางคลินิกที่ตามมาจาการ monitor ยา VSDLs ด้วย อย่างเช่น คนไข้บางคนที่รักษาใน ช่วงเวลาสั้นๆอาจไม่ตอ้ งการ VSDLs ก็ได้ แต่ VSDLs จําเป็ นสําหรับการรักษาคนไข้ที่ตอ้ งมีการ รักษาเป็ นระยะเวลานานและคนไข้ที่ไตวาย หรื อคนไข้ติดเชื้อที่ยากต่อการรักษา B. การ monitor VSDLs มีต้ งั แต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ระดับสูงสุ ดจะอยูท่ ี่ 30-90 นาที หลังจากการผสมยา VSDLs จะมีฤทธิ์คงอยูไ่ ด้ 60 นาที ก่อนที่จะให้ dose ถัดไป มีคาํ แนะนําว่าควร ให้ยาหลังจากที่อยูใ่ นช่วง steady state และสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาเกี่ยวกับคนไข้ในการให้ยาคือ การ ทํางานของไต อายุ นํ้าหนัก การติดเชื้อ รวมไปถึงลักษณะการให้ยาด้วย C. การตอบสนองต่อการรักษาด้วย vancomycin ของคนไข้มีความสําคัญมากเพราะจะเป็ นตัวที่นาํ มา พิจารณาอัตราการใช้ของ VSDLs D. ถ้าคนไข้มีจาํ นวนเม็ดเลือดขาวไม่ปกติ อุณหภูมิร่างกาย และอาการอื่นๆที่แสดงว่าติดเชื้อ อาจ เนื่องมาจากระยะเวลาที่ให้การรักษาโดย vancomycin ไม่เหมาะสม หรื อ vancomycin ที่ให้อาจมี ความเข้มข้นไม่มากพอที่จะทําลายเชื้อได้ สิ่ งเหล่านี้กค็ วรนํามาใช้พิจารณาในการรักษาโดย vancomycin ด้วยเช่นกัน E. สิ่ งที่บ่งบอกถึงความเป็ นพิษของ vancomycin คือ ผูป้ ่ วยจะมีอาการ Leukopenia,thrombocytopenia,ototoxicity หรื อ nephrotoxicity และมี Adverse effects อื่นๆอีกเช่น myalgias, “red man’s” syndrome,Hypotention และ Thrombophlebitis อาการต่างๆเหล่านี้สามารถ หลีกเลี่ยงโดยการให้ vancomycin มากกว่าหรื อเท่ากับ 60 นาที ขึ้นอยูก่ บั dose


F. เมื่อให้ยา vancomycin หลายๆระดับขนาดยา ทางเภสัชจลนศาสตร์ได้มีการประเมินรวมทั้งได้มีการ ปรึ กษากับเภสัชกรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ บาล พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั มีระดับยา vancomycin พอเหมาะ ไม่มากกว่า 1 แบบ และมักใช้ในการรักษาเป็ นระยะเวลานาน ไม่ใช้ในการรักษาระยะสั้น ยกเว้น ผูป้ ่ วยที่มีการทํางานของไตผิดปกติ ผูป้ ่ วยที่มีการทํางานของไตผันผวน หรื อผลการรักษาไม่ คงที่ ยิง่ ต้องได้รับการตรวจวัดระดับของ vancomycin บ่อยขึ้น ผูป้ ่ วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไต การ ฟอกไต หรื อการรักษาไตวิธีอื่นๆ ควรได้รับการประเมินการให้ยา vancomycin ไปตามแต่ละบุคคล G. การเปลี่ยนขนาดยา ทําได้โดยการเปลี่ยนขนาดยาหรื อความถี่การให้ยา หรื อทั้งสองอย่าง เมื่อเพิ่ม ขนาดยาจะเพิ่ม peak ของความเข้มข้น ส่ วนการเพิ่มความถี่การให้ยาจะมีผลเรื่ อง peak ของความ เข้มข้นน้อย แต่การเพิ่มความถี่ให้ยาจะเหมาะกับ Vancomycin กว่าเพราะยาเป็ นลักษณะฆ่าเชื้อโดย พึ่งระยะเวลาการให้ยามากกว่าความเข้มข้น H. การประเมินผูป้ ่ วยที่ให้ vancomycin ควรดูแลผลการรักษา ลักษณะของเชื้อ และทํานายการแผ่ขยาย ยาในจุดติดเชื้อ ช่วงตํ่าสุ ดของยา Vancomycin ที่ใช้กนั ในการติดเชื้อมีรายงานไว้ที่ขนาด 5-15 µg/ml แต่ปัจจุบนั การศึกษาทางการแพทย์จะแนะนําระดับ 15-20 µg/ml อวัยวะส่ วนปอด และ กระดูก ยาจะซึมผ่านได้ยาก ระดับ VSDL จะแนะนําขนาด 30-45 µg/ml การศึกษาระดับยา vancomycin นั้นยังน้อย และมีขอ้ มูลจํากัด I. vancomycin เป็ นยาฆ่าเชื้อลักษณะขึ้นกับเวลาการให้ยา , กระดูก ปอด ไขสันหลัง บริ เวณพวกนี้มี การซึมผ่านของยายาก ผลการใช้ยาสําเร็ จน้อย และแม้ระดับยาในเซรุ่ มจะคงที่ตลอด 24 ชัง่ โมง แต่ก็ ยังมีการปลดปล่อยยา แปรปรวนบ้าง


นางสาว ปวิตรา ยอดวันดี รหัส 08520100

Use and evalution of VSDL  

Vancomycin เป็น glycopeptide antibiotic ถูกผลิตในปี 1950 สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก บางครั้งถูกเรียกว่า “Mississippi mud” เพราะมันประกอ...

Use and evalution of VSDL  

Vancomycin เป็น glycopeptide antibiotic ถูกผลิตในปี 1950 สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก บางครั้งถูกเรียกว่า “Mississippi mud” เพราะมันประกอ...

Advertisement