Page 1

Carme Aymerich Padilla, en llicència d’estudis “Matecontes” 2008-2009 CEIP Rocafonda

Nois i noies de 4 anys han dibuixat cercles amb El joc del paquets a Infantil ajuda a centrar l'atenció i a comptar amb rapidesa a més de ser una "fregona" i després els han fet servir per al joc de fer paquets. divertit i efectiu a nivell motriu.

El treball de descomposició del nombre d'alumnes d'una classe per fileres es pot fer a partir de 1r de primària. Es proposen fileres d'igual nombre de components,cal però començar a partir de la filera d'un en un i anar veient que no sempre és possible.

Independentment de l'èxit que tinguin, el més important és l'expressió del procés quan tothom intenta comprovar si el nombre de membres de cada filera és el correcte i destriant si qui compta s'ha inclòs o no en el comptatge.

Fer la maqueta de l'aula és una activitat recomanada per a 1r de primària per la complexitat de la captació de l'espai de forma global. La que veieu és feta en agrupament per racons i es va anar modificant al llarg de tota la setmana a mesura que anaven canviant els alumnes que hi treballaven

Representar la maqueta sobre paper és un altre pas en la complexitat de l'acció de representar la realitat- Sobre paper apareixen qüestions interessants com la inversió de les taules respecte de la maqueta.

Fileres i maquetes  

Una experiència del CEIP Rocafonda sobre descomposicio del nombre feta amb els propis alumnes tot fent diferents tipus de fileres, apareixen...