Page 1


การใช้งานโปรแกรมIMAGE SIZER เบื้องต้น 1.ก่อนวิธีการปรับขนาดภาพเราควรทาสาเนาของรูปเดิมไว้ก่อน เพื่อนป้องกันภาพเสียหาย จาก การแก้ไขรูปภาพ 2.ให้ไปที่คาสั่ง Image เลือก Dupicate ที่ช่อง As สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ได้ หรือว่าจะใช้ ตามนี้ก็ได้ แล้วคลิกปุ่ม ok 3.เราก็จะได้ไฟล์สาเนาขึ้นมา ซึ่งก็จะมีคาว่าCopy ต่อท้าย 4.ต่อไปเราก็นามาปรับทั้งความกว้างความยาว การปรับขนาดภาพสามารถทาได้สองแบบ แบบที1่ คือการปรับเฉพาะขนาดของภาพที่จะพิมพ์ออกมาหรือจะปรับในส่วนของdocumen size วิธีนี้ภาพที่ได้ก็จะคมชัด วิธีการทา 5.1 เลือก Image เลือก image size คลิก ยกเลิก ออฟชั่น recample image แล้วคลิกปุ่มที่จะแก้ไข คลิกปุ่ม ok 5.2เลือกคาสั่ง image เลือก image size อีกครั้ง ก็จะเห็นว่าขนาดก็จะเปลี่ยนไป


6.การปรับขนาดแบบที่สอง คือการปรับจานวน pixel ของภาพ การปรับในนี้จะทาให้จานวน pixel ของภาพเปลี่ยนไป วิธีการทา 6.1เลือก image เลือก image size คลิกเลือก ออฟชั่น Recample image อีกครั้ง และกาหนดขนาด ค่าใหม่ คุณก็จะสามารถที่จะใส่ค่าได้ทั้งในช่อง pixel dimention หรือว่าจะใส่ไปที่ documen size ก็ได้เช่นกัน 6.2 ให้คลิกเลือก constrain propoor tions เพื่อที่จะได้คงสัดส่วนเดิมของภาพเวลามีการ เปลี่ยนแปลง


6.3 จากนั้นก็สึค่าใหม่ ที่ต้องการลงไปดู ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อเราใส่ค่าลงไปด้านใดด้านนึง อีก ด้านนึงก็จะเปลี่ยนตาม 6.4และเมื่อปรับค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าหลังคาว่า pixel dimension ก็จะแสดงขนาดของ ไฟล์ไว้ในวงเล็บ โดยค่าใหม่นั้นจะอยู่ในวงเล็บ เสร็จแล้ว กดปุม ok 6.5ลองกลับไปเลือก image เลือก image size อีกครั้ง ตอนนี้ค่าของความสูงและความกว้างก็จะ เปลี่ยนไปตามที่เรากาหนด

การใช้งานโปรแกรมimage sizer เบื้องต้น  

เมธาวี หลานเพ็ง 550306409938

Advertisement