Page 1

Båndet 88. årgang - 15. februar

2O11 /nr.1

Jesus kommer igen Bønnens sted

side 04. side 10.


højskolen kort...

Ansigt til ansigt med Gud Y

Y

Skolen opstod på baggrund af de vækkelser i slutningen af det 19. århundrede, som Luthersk Mission var en del af. Den ramme har sat præg på alt, hvad der sker på LMH. Det betyder, at vi både er en folkehøjskole og en bibelskole. Begge dele ses i vores værdigrundlag og vores historie.

5 måneders bibel- og højskolelinje 10 måneders bibel- og højskolelinje bibel- og integrationslinje bibelskole med fokus på musik bibelskole med fokus på global mission lovsangslederuddannelse På LMH er der hvert år tre lange kurser: 5 måneders ophold efterår eller forår og et 10 måneders ophold, der starter om efteråret. Hvert kursus indeholder undervisning i både obligatoriske fællesfag, særlige linjefag og en række valgfag. Fællesfagene består af grundlæggende indføring i den kristne troslære, centrale bibelske skrifter og foredrag om alment menneskelige emner. Postadresse: Luthersk Missions Højskole Ansgarvej 2 3400 Hillerød Forstander: Henrik Nymann Eriksen Bank: 2230-010-0080 401 Fax: 4826 0701 Telefoner på skolen: Kontor 4826 0766 Køkken 4826 1158 E-mail: lmh@lmh.dk

www.lmh.dk

O2

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Disse ord kaldes den aronitiske velsignelse, og som regel afsluttes en gudstjeneste i Den danske Folkekirke med, at præsten siger dem og på den måde tilsiger menigheden Guds velsignelse. Når det overhovedet er muligt, at Herren kan lade sit ansigt lyse over os, skyldes det Jesus. Det begyndte julenat i en stald i Betlehem og blev gjort færdigt påskemorgen, da Jesus stod op af graven og dermed vandt over døden. Når vi tror på Jesus, er vi Guds børn og får lov til at stå ansigt til ansigt med Gud – vi må have fortroligt fællesskab med ham.

Ansigt til ansigt er der intet skjult mellem os. Gud får lov at se os, som vi er. Der er ingen rum i vores indre, vi beholder for os selv. Han får lov til at kaste sit lys ind i alle kroge. Vi lever åbent med ham og med ønske om, at han skal være både frelser og herre i vores liv. Små børn kommer frimodigt til deres forældre, både når de er glade og vil fortælle, hvad de har oplevet, og når de er kede af det og har brug for trøst. Vi har fri adgang til vores Far i himlen, både når vi vil takke ham, dele vores smerte med ham og bede ham om noget. Det fællesskab, vi har med Gud, er en virkelighed uafhængigt af, om vi føler, det er der eller ej. Men ind imellem får vi lov at opleve det og gøre erfaring af

det. Det kan ske i mødet med Guds skaberværk den lysegrønne bøgeskov eller stjernehimlen en klar vinternat. Eller Gud kan møde os gennem et vers i Bibelen, der bliver til trøst og opmuntring på et tidspunkt, hvor det netop er det, vi har brug for. Eller det kan ske, når vi i hverdagen taler med Gud om stort og småt i vores liv samtidig med, at vi fx passer vores arbejde eller cykler en tur. Det er befriende og trygt at være barn hos Gud og have fællesskab med ham, for vi kender vores far og ved, at han er til at stole på og altid er den samme. Ellen Esmarch Pedersen

O3


Jesus kommer igen!

Y

Da Jesus forlod sine disciple, lovede han dem, at han ville komme igen. Synligt, kropsligt og sådan at han igen ville kunne registreres med det menneskelige sanseapparat. De skulle igen kunne se ham, røre ved ham, høre hans stemme og endda lugte ham, hvis de kom tæt nok på. Skærtorsdag aften udtrykte Jesus dette løfte med ordene: ”Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er”(Joh 14,3). Hvad betyder dette løfte for et kristent menneske? Jeg vil nævne fire ting: Håb Bibelen udfolder mange gange, hvad det indebærer, at Jesus kommer igen. Nogle steder handler det om, hvad der skal ske frem mod hans genkomst, og andre gange

O4

om hvad der sker, når Jesus kommer igen, og Gud skaber nye himle og en ny jord. En grundtone i Bibelens tale om Jesu genkomst er håb. Vi lever med håb nu, fordi Jesus kommer igen. Håbets indhold er, at Gud vil genoprette alt det, som gik i stykker ved syndefaldet. Han vil skabe en helt ny verden efter den plan, som han oprindeligt havde, da han skabte verden. Apostlen Peter udtrykker det således: ”Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor” (2 Pet 3,13). En ny jord, hvor alt er totalt gennemtrængt af Gud og hans gode kærlige vilje med os mennesker. Kernen i livet på den nye jord er vores fuldkomne fællesskab med Gud, og ud fra dette centrum kommer alle genoprettelsens frugter: Der skal ikke være død, ikke

Leder

sygdom af nogen slags, ikke konflikter mellem mennesker, ikke naturkatastrofer og ødelæggelse af skaberværket, ikke egoisme og misundelse, ikke mindreværd eller hovmod, ikke synd, ikke tvivl og anfægtelse, ikke frygt og angst. Alt skal være godt, og vi skal hver især opstå med en perfekt krop og leve helt og udelt i kærlighed og sandhed. Dette håb kaster lyse skygger ind i det liv, vi står i nu, og Bibelen kan derfor tale om, at vi er ”rige i håbet” (Rom 15,13) Alvor Jesu genkomst er også forbundet med alvor. Det skyldes dommen. Når Jesus kommer igen, bliver regnskabet for ethvert menneske gjort op. De, som ikke har sat deres håb til Kristus i dette liv, vil heller

ikke have ham at sætte deres håb til på dommens dag. Men uden Jesus er der intet håb til sidst. Apostlen Johannes udtrykker sagen således: ”Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet” (1 Joh 5,12), Det er alvoren, som knytter sig til Jesu genkomst, og som lever i os side om side med håbet og forventningen. Arbejde Jesu genkomst er også forbundet med arbejde, nemlig arbejdet med, at så mange mennesker som muligt skal høre om ham. Jesus var selv meget optaget af, at han efterlod sine disciple med denne opgave: ”Dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (Matt 24,14). Både håbet og alvoren,

som knytter sig til Jesu genkomst, er brændstof og energi i indsatsen for at gøre Jesus kendt både i vores eget land og kloden rundt. At være orienteret mod Jesu genkomst og samtidig være ligeglad med mission virker som en umulighed. Det kan vist kun finde sted, hvis genkomsten kun er en teoretisk viden og ikke et hjerteanliggende. Opmærksomhed Jesu genkomst kalder endelig på vores opmærksomhed på to forskellige områder. Det ene er opmærksomhed på de tegn, han har sagt skal indvarsle hans komme. Det handler om både krig og naturkatastrofer, verdensmission og det jødiske folk. Tegnene er forårsbebudere, som vintergækker i haven, der siger os, at han er på vej,

og at sommeren er i vente. Endetidens tegn skal give næring til vores håb og frimodighed: ”Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig” (Luk 21,18). Den anden opmærksomhed er mod os selv. I lignelserne om sin genkomst understreger Jesus flere gange, at vi skal være vågne og opmærksomme på vores eget forhold til ham: ”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen” (Matt 25,13). Så går vi altså frem mod Jesu genkomst og den nye jord. Hver dag og uge er vi et skridt nærmere. At vide det har stor betydning for det liv, vi lever her og nu. Henrik Nymann Eriksen

O5


Glimt fra skolen Y 4. januar tog vi imod 68 elever til forårsholdet 2011. 20 elever er gengangere fra efterårsholdet. Det er en stor opmuntring, at så mange har søgt vores skole, og vi er fulde af taknemmelighed og forventning. Vi er klar over, at hvis opholdet på LMH skal få betydning på et dybere plan både menneskeligt og åndeligt, er vi dybt afhængige af, at Gud vil lade sin gode velsignelse lyse over Ansgarvej 2 i de næste måneder.

Finn Aasebø Rønne med undervisningen i ”Mission i en fremmed kultur,” og Søren Skovgård Sørensen underviser i ”Mission i historien.” Hertil kommer et par timelærere, som tidligere har været inde i skemaet, nemlig Niels Jørn Fogh i ”Evangelisation” og Jens Ole Christensen i ”Bjergprædikenen.” Pedelmedhjælper Mogens Jensen er med offentlig støtte ansat som pedelmedhjælper dette

forår. Han skal blandt andet sammen med vores pedel Ole Munch renovere nogle elevværelser. Mogens var elev på LMH i 2008-9, og har siden boet til leje på skolen kun afbrudt af et volontørophold i Israel i 2010. Når dette læses, er det tid til bibelkursus på LMH og studietur for eleverne til Israel. Mere om dette i næste nummer af Båndet. Henrik Nymann Eriksen

Nye timelærere Dette forår får vi hjælp af flere nye timelærere. Vi er taknemmelige for, at dygtige mennesker vil hjælpe os med at give kvalificeret undervisning til vores elever. De nye timelærere dette forår er Maria Brosbøl som barselsvikar for Maria Borum Poulsen i ”Kreativt værksted,” Lisa Nørrelykke Nissen i ”Mennesker og kultur,” Elisabeth Jacobsen hjælper

O6

O7


...glimt fra skolen fortsat

O8

O9


Bønnens sted Y Det er sandt, at vi må bede, hvor vi går og står! ”Vejen opad er fri” synger vi (ÅSS nr.314), men den vej benyttes i alt for ringe grad af os. Som et Guds barn lever du imidlertid under en åben himmel og altid, hvert øjeblik, kan du være i kontakt med Gud i hverdagen. Det er godt at tænke på, at når vi går og arbejder, så må vi bede til vor himmelske far. På traktoren. På byggepladsen. I S-toget. Når du slider med lektier ved skrivebordet, og når du ligger syg i sengen. Med eller uden ord får du lov at benytte dig af din ret som kristen til at søge Gud. Alligevel kan den ret gå hen og blive en ulykkelig erstatning for den faste bøn til Gud i det stille - alene. Ikke få af os, der stærkt har betonet, at vi må bede, hvor vi går og står, har fundet os selv, som nogle der aldrig beder. Hverdagens pres og jag overtrumfede kontakten med Gud. Ja, vi må spørge hinanden, os der flittigt slår fast, at vi må bede, hvor vi står og går, og at man ikke behøver være et bestemt sted for at bede: Hvor meget

blev det så til med bøn? Hvor meget fik Jesus udrettet gennem vores holdning? I det følgende vil jeg pege på lidt af det der siges i Guds ord om bønnens sted. Den gamle testamente l Alteret. En person kunne rejse et alter og påkalde Herrens navn dér. Således læser vi om Abram, at ….”han slog sit telt op mellem Betel i vest og Aj i øst. Der byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn” . 1. Mos 12,8. jf.1. Mos 26,25.

l Et rum i et hus. Profeten Elisa beder for den shunemitiske kvindes døde søn som lå ”ovenpå” 2. Kong 4,21 og v32ff. Da han beder over ham, står der (v33) :” Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene, og bad til Herren” Også profeten Daniel havde sit bedested i Babylon. Der står om ham i en ekstrem presset situation i Dan 6,11: ”I tagværelset havde han åbne vinduer der vendte mod Jerusalem og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham; Sådan havde han altid gjort” Her lægger vi mærke

til at Daniel ikke beder, fordi han aktuelt er i livsfare. Han beder af sund vane! Så tager han sin aktuelle nød med ind i sin daglige vane. Men Daniel havde altså et bestemt tagværelse, hvor han bad.

l Åbenbaringsteltet, den bolig for Gud som fulgte Israel under 40 års ørkenvandring. Moses plejede at møde Gud i åbenbaringsteltet, når han selv eller folket søgte råd hos ham. I indgangen til teltet stillede Herren sig ”Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. ” 2. Mos. 33,11. I denne sammenhæng øjner vi en gensidig fortrolighed i bøn. Moses søger ind hvor andre ikke er. Kun Gud kommer, og først, når de to er færdige står der, at ”Derpå vendte Moses tilbage til lejren” l Templet. ”For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene” står der om Jerusalems tempel i Es 56,7. Noget Jesus i øvrigt stadfæster. Luk 19,46. Templet skulle være et sted hvor folket kunne søge Gud i

gode og onde dage. I 2. Kong 19 læser vi om kong Hizkija, der i en faretruende situation går op i templet for bede for sig selv og sit folk. Ud over disse eksempler hører vi i GT også om bøn på andre steder og om bøn i krise, hvor man går eller står. Alligevel synes hovedtanken at være, at den, der beder, trækker sig tilbage til et sted væk fra mennesker i kortere eller længere tid. Det nye testamente I det følgende forholder jeg mig udelukkende til den praksis, vi ser i Apostlenes Gerninger. Her får vi et glimt ind i urmenighedens bønsliv, også hvad angår aspektet med bønnens sted.

l Templet. Uden for Jerusalem var de første kristnes samlingssted jo synagogen. Men i Jerusalem møder vi dem også ved templet. Især synes området ved Salomons søjlegang at have været et vigtigt sted for disciplene. Ap.G. 2,46 og 3,11. De vidste jo, at templet skulle være et bedehus!

1O

...fortsættes

11


Vores bibelvers

l Hjemmene. Mange hjem har sikkert været anvendt som samlingssted for disciplene, al den stund de hastigt voksede i antal, men især Marias hjem har været et vigtigt sted til åndelig opbyggelse og bøn. Ap.G 12,12

l”Bedehuse” Da Paulus var kommet til Europa med evangeliet stødte han ved Filippi på nogle kvinder, der var forsamlet ved et bedehus. Paulus giver sig i samtale med dem og Lydia bliver kristen, fordi Herren åbner hendes hjerte for evangeliet. Hvad mon det var for et hus? Et

12

Vi ser i Apostlenes Gerninger, som i hele NT i øvrigt, at bøn kan foregå, hvor man nu engang er, men at den også finder sted, hvor et menneske bliver alene med Gud eller bliver alene med Gud sammen med andre på faste steder. Konklussion Læser du evangelierne igennem, ser du ofte Jesus søge afsides. Mange tænker Jesus kunne alt til enhver tid. Det er ikke sandt. Han levede i en dyb afhængighed af Guds ord og bøn og han formanede disciplene til at søge deres himmelske Far i det skjulte. Dagens kristne har lidt store tab, fordi vi ikke har fulgt dette ord af Jesus: ”Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig” I én af sine bøger fortæller Asbjørn Åvik om sin mors bønspraksis for mange år

siden i Norge. Mor gik ud til huggeblokken i brændeskuret om morgenen for at kløve brænde. Men hun var der lidt længere tid end det tog at kløve dagens brænde. Koldt har der sikkert været, men der skulle bedes til Gud for dagens gøremål! Den slags folk henter vesignelse ned på jorden til os andre! En landmand jeg hørte om, brugte en bestemt halmballe i stalden og en ung gut bad hver morgen på sin knallert på vej til arbejde. Hvad er det, der gør, at en kristen sørger for at finde sig et bedested? Svaret lyser i Jesu ord i Joh 15,5: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Sådan er det. Fordi vi er hjælpeløse, må vi finde ind til Jesus. For der stod jo, at vi slet intet kunne skilt fra ham. Prøv i dag at finde et sted hvor du kan bede i 10 min.

Thomas Wind

Y

Hustagene. I Ap.G. 10.9 hører vi, at Peter ved den sjette time går op på taget i det hus hvor han er, for at bede. Som Daniel følger Peter jødernes tre bedetider og søger væk (op på taget) for at bede. Der lærer Gud ham noget helt afgørende den dag. Måske kan vi tænke om hustaget som et eksempel på det lønkammer, Jesus havde talt med bl.a. Peter om (Matt 6,6)

hus til bøn, samtale… Skal vi kalde det et missionshus?!

”Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen.” Ef. 4,26-27 Selvom vi kommer fra forskellige familier og ikke mindst forskellige lande, er vi begge vokset op med dette bibelvers, og verset betyder meget for os. Vi oplevede begge, da vi var børn, at på grund af verset var det svært at falde i søvn om aftenen, når vi stadig følte skyld over, hvordan vi havde opført os og stadig var vrede. Det var en

Da Bodil og Kevin Morgan begyndte på Efterårshold 2010, var de kærester. I efterårsferien blev de gift. De har her skrevet lidt om et bibelvers, der betyder meget for dem.

stor befrielse at få tilgivelse fra vores forældre, når vi kom og sagde undskyld. Det er okay at være vred, fordi vrede er en af de følelser, Gud skabte os med, men når man synder i sin vrede, er det der Satan arbejder. Det er meget vigtigt for os alle at huske det, for

som mennesker og syndere bliver vi vrede på hinanden. Det er af den grund, at vi har dette vers skrevet i vores vielsesringe, for at minde os om ikke at bære nag, kunne sige undskyld og altid at tilgive hinanden. Kevin og Bodil Morgan Elever på LMH 2010/11

13


Folkekirken og registreret partnerskab Y

''

Høringssvar fra Luthersk Missionsforenings Højskoles elever vedr. rapporten ”Folkekirken og registreret partnerskab”

''

Skal ægteskab fortsat kunne indgås ved vielse i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse? De rette myndigheder må beslutte, om ægteskabet skal flyttes fra Den danske Folkekirke. Indføres et vielsesritual for vielse af registrerede partnere, bør enhver form for ægteskabelig indgåelse flyttes fra Den danske Folkekirke til den borgerlige øvrighed.

14

Under hvilke former skal registreret partnerskab kunne indgås ved en kirkelig handling, og hvilket ritual skal i givet fald anvendes? Registreret partnerskab skal under ingen omstændigheder kunne indgås ved en kirkelig handling. Vi fraråder på det kraftigste enhver vedtagelse af et ritual for kirkelig velsignelse eller vielse af registrerede partnere, da vi finder dette i strid med den bibelske og kristelige ægteskabsforståelse. I modstrid med skaberordningen I Bibelen forstås indgåelsen af ægteskab entydigt som et forhold mellem én mand og én kvinde med begrundelse i skaberordningen (1 Mos 2,24) og Jesu lære på dette punkt (Matt 19,5). Homoseksuel praksis er synd Det er vigtigt at forstå at homoseksualitet ikke i sig selv er syndigt, men i Bibelen

betragtes homoseksuel praksis som synd (f.eks. 1 Kor 6,9ff; Gal 5,19). Hvis Den danske Folkekirke velsigner synd, ophører den med at være redskab for Guds tilsigelse af syndernes forladelse til den angrende synder, hvilket er det fundamentale i kirkens kald. Dvs., at Den danske Folkekirke ikke vil være kirke længere, såfremt et ritual indføres. Nedkalder Guds vrede og dom Hvor enhver afvigelse fra skaberordningen finder sted, følger frafald og dom (f.eks. 1 Kong 11,3; Ef 5,5ff.). I tilfældet med Sodoma, hvor der indgås unaturlige seksuelle forbindelser, er dommen klar: de straffes med evig ild (1 Mos 19,23-29; Jud 7). Sodomas synd bestod i høj grad i deres sorgløse tryghed (Ez 16,49). Enhver kirkelig handling og/eller gudstjenestelig markering af et registreret partnerskab er et udtryk for et sådant

sorgløst men fatalt forhold til synd. At lede andre til fald Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at ikke bare homoseksuel praksis er synd, men at godkende og endog bifalde det er værre (Rom 1,26-32). Jesu tale er klar. Enhver, der bringer andre til fald, er bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet (Mark 9,42). Med ovenstående begrundelser vil vi betragte indførelsen af et kirkeligt ritual for vielse/velsignelse af registrerede partnere som et frafald fra Gud og hans ord! Den danske Folkekirke står og falder med den kommende generation. Formidler den ikke omvendelse til syndernes forladelse til de kommende generationer, er det et spørgsmål om tid, før Den danske Folkekirke dør. De rette myndigheder må gøre sig det klart, hvad det

vil betyde for Den danske Folkekirkes fremtid at indføre et ritual, hvor synd velsignes.

heller ikke autoriseres eller tilføjes hverken salmebogen eller ritualbogen.

Hvordan sikrer man, at præster af samvittighedsgrunde har frihed til at sige nej til at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken? Præsters frihed til ikke at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab sikres ved at undlade at indføre et kirkeligt ritual for vielse af registrerede partnere. Indføres der mod Bibelens klare ord alligevel et ritual for vielse af registrerede partnere, foreslår vi, at man i det mindste indføjer udvalgets forslag til en præampel. Dog bør friheden til at afstå fra enhver medvirken i forbindelse med den kirkelige handling også omfatte kirkens øvrige personale. Sker det ikke, vil konsekvensen være splittelse af Den danske Folkekirke. Det eventuelle ritual bør

På vegne af elevholdet (efteråret 2010) på Luthersk Missionsforenings Højskole. Leon Larsen Juhl Anton Vestergaard Braüner Hillerød, december 2010

15


Det nye hold er godt igang...

Årets gaveide Konfirmationsgave, fødselsdagsgave, bryllupsgave, julegave eller... Har du overvejet hvad du skal give som gave næste gang anledningen byder sig? Måske kunne et gavekort til et ophold på LMH være en mulighed. Dermed kunne du give noget videre til andre, som du selv fik under dit ophold på LMH. Kontakt LMH på tlf.

4826 0766 eller mail

lmh@lmh.dk og hør nærmere.

gaven for livet! 16

17


18 19

01. Brigitte Andersen Vester Birk 5, 6900 Skjern 02. Jeppe Andersen Pedergårdsvej 67, 7400 Herning 03. Louise Andertun Sågstugevägen 3, 577 50 Silverdalen, Sverige 04. Sara Bartholdy Damgården 14, 2. tv., 2620 Albertslund 05. Tue August Brandt Beck Nørremarksvej 7, 6510 Gram 06. Peter Birkmose Øster Allé 13 A, 1. th., 6900 Skjern 07. Margit Boye Pedersgårdvej 67, 7400 Herning 08. Anton Vestergaard Braüner Stolpeager 47, 2670 Greve Strand 09. Torben Brosbøl Tinghøjvej 5, 6893 Hemmet 10. Anette Stampe Brølling Trafalgarvej 22, 6960 Hvide Sande 11. Anne Marie Burgdorf Ramsherred 16, 6630 Rødding 12. André Drejer Primulavej 18, 4340 Tølløse 13. Daniel Engell Fangekrogen 32, 3400 Hillerød 14. Birgitte Forsingdal Københavnsvej 8 b, st.tv., 3400 Hillerød 15. Karen Gehrt Åløkke 60, 6372 Bylderup Bov 16. Katrine Haahr Lindbjergmarkvej 5, 6870 Ølgod 17. Margit Haahr Lindbjergvej 43, 6870 Ølgod 18. Michael B.H. Hansen Toftvej 18, 7500 Holstebro 19. Nikolai Hjorth Hansen Ørningevej 5, 3700 Rønne 20. Morten Hansen Februarvej 14, 8210 Århus V 21. Morten Elbke Hansen Tåsingevej 1, 6100 Haderslev 22. Robert Hjøllund Fårborgvej 7, 6900 Skjern 23. Maria Høeg-Jensen Grønnegade 22, 6880 Tarm 24. Johannes Jefsen Voddervej 12, 6780 Skærbæk 25. Maria Elisabeth Rønnekjær Jensen, Højvang Nord 21, 6580 Vamdrup 26. Fie Westh Jensen Gl. Postvej 33c, 3730 Nexø 27. Thomas Bisgård Jensen Tingvej 5, st 3, 7400 Herning 28. Maja Jensen Åbjergvej 11, 6560 Sommersted 29. David Jensen Tjørnevænget 31, 2740 Skovlunde 30. Monika Højgaard Jensen Bryggervænget 10, 3200 Helsinge 31. Kathrine Folkmann Juhl Rugmarken 4, 3700 Rønne 32. Leon Juhl Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster 33. Sønnik Jønsson Mads Clausensvej 14, 7500 Holstebro 34. Jacob Knudsen Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev 35. Jane Knudsen Storegade 77 F, 1, 3, 6100 Haderslev

Nr. 44 er ikke med på billedet.

36. Henrik Koefoed-Jespersen Svanekegade 24, 3720 Åkirkeby 37. Steffan Lagoni Christiansfeld Landevej 61, 6100 Haderslev 38. Anja Fomsgaard Larsen Sct. Mogensgade 27 A, 8800 Viborg 39. Morten Emanuel Leinum Græsted Stationsvej 40, 3230 Græsted 40. Katrine Lilleøre Bispehavevej 123, 2.tv, 8210 Århus V 41. Mathias Bech Lind Bjerrevej 124 8850 Bjerringbro 42. Steen Haahr Lund Dalslundevej 8, 3751 Østermarie 43. Natalie Haahr Lund Dalslundevej 8, 3751 Østermarie 44. Andreas Løvgaard Blomsterskrænten 60, 9400 Nørresundby 45. Kevin James Morgan Sønderbyvej 23, Nr. Bork, 6893 Hemmet 46. Bodil Højgaard Morgan Sønderbyvej 23, 6893 Hemmet 47. Michael Munch Agertoften 4, 3400 Hillerød 48. Kasper Munk Sensommervej 107, 8600 Silkeborg 49. Carina Nørrelykke Nielsen Enghavevej 41, 6240 Løgumkloster 50. Kasper Nielsen Enghavevej 41, 6240 Løgumkloster 51. Thobias Nilsson Lønnebergav. 43, 577 94 Lønneberga, Sverige 52. Martin Nilsson Bruksallén 7, 577 51 Silverdalen, Sverige 53. Stephen Kimani Njoroge Stengade 40, st., 2200 København N. 54. Christian Nørlund Tarmvej 21, 6870 Ølgod 55. Karina Haahr Olsen Jakob Knudsensvej 13, 3400 Hillerød 56. Philip Due Pedersen Troldemosevej 5, 3200 Helsinge 57. Andreas Pedersen Silkeborgvej 29, 7400 Herning 58. Kenny Pedersen Gødsvangsvej 34, 6870 Ølgod 59. Mille Hvergel Petersen Højagervej 43, 6710 Esbjerg V 60. Mikkel Lindeskov Rasmussen Kaserneboulevarden 9, 4. tv., 8000 Århus C 61. Louise Nymann Ringsmose Marsvænget 65, 6701 Esbjerg V 62. Kamilla Roager Hjemstedvej 40, 6780 Skærbæk 63. Dan Clausen Schmidt Storegade 75, 1.sal, 6100 Haderslev 64. David Møller Schmidt Rylen 8, 6920 Videbæk 65. Lina Thestrup Sørensen Dalvej 8b, 6900 Skjern 66. Martin Thorlund Stejlundsvej 4, 6870 Ølgod 67. Åselena Vårdal 4163 Talgje, Stavanger, Norge 68. Cecilie Wind Nørreallé 1, 6900 Skjern

Elever på F11


Adresseændringer Y 47/48 54 55 60/61 61/62 E 72 E 79 F 73 F 74 E 74 E 74 F 76 F 76 81/82 F 85 F 91 F 91 E 94 E 95 F 96 E10 E 97 F 98 97/98 E 1 1 / 2 E 3 E 4 F 5 F 5 E 5 E 6 F 7 6 / 7 E 7 E 7 F 8 E 8 E 8 F 9 F 9 8 / 9 8 / 9 F10 F10 F10 F10

2O

Børge Nybo Christensen, Skyttevej 168, 6760 Ribe Christa Andresen, (f. Kobbelgaard), Kildespringet 6, st.th., 6200 Aabenraa Helga Kjeldsen, (f. Stidsen), Nørregade 13 E, 8850 Bjerringbro Søren Lodahl, Skovbrinken 12, 6900 Skjern Marie Ammitzbøll, EECMY Omo Rate, P.O.Box 46, Arba Minch, Ethiopia Bodil Marie Jensen, Toelbjergvej 16, Houe, 7620 Lemvig Henning Sørensen, Enebærvej 8, 6920 Videbæk Kirsten Sejergård Sørensen, (f. Jensen), Enebærvej 8, 6920 Videbæk Birgitte Hjort Vindum, (f. Pedersen), Skovtoften 5, 7100 Vejle Birgitte Wibe Folkmann, Lillevangsvej 327, Båstrup, 3480 Fredensborg Jens Vindum, Skovtoften 5, 7100 Vejle Christen Zachariasen, Fjelstrupvej 130, st. dør 3, 6100 Haderslev Lene Malmgaard, (f. Paulsen), Vardøgade 3, 8200 Århus N Ole Malmgaard, Vardøgade 3, 8200 Århus N Mai Boel Bomberg, (f. Rasmussen), Birgittelystvej 3, Nim, 8740 Brædstrup Lars Krogsgaard Madsen, Gl. Skolevej 1, Bølling, 6900 Skjern Mirjam Burgdorf Leinum, (f. Burgdorf), Lærkevej 4, 6880 Tarm Charlotte Peters-Lehm, (f. Teglgaard Christensen), Heimdalsvej 59, 1.tv., 3600 Frederikssund Lars Bomberg, (f. Hansen), Birgittelystvej 3, Nim, 8740 Brædstrup Maria Mach Brink Kristesen, (f. Hestbech), Ellum Bygade 16 A, Ellum, 6240 Løgumkloster Rosa Elisabeth Dall Bech, (f. Dall), Mårumvej 42, 3230 Græsted Sarah Hestbech Tidemand, (f. Hestbech), Kastanie Allé 49 B, 7442 Engesvang Pernille Vang Sørensen, (f. Vang), Ryesgade 107, 5.th., 2100 København Ø Martin Kaas, Ryesgade 117, 3.tv., 2100 København Ø Cathrine Schulz, (f. Christiansen), Emmasvej 19, 1.tv., 8220 Brabrand Gitte Koldtoft Christensen, Porsvænget 31, 1.tv., 7400 Herning Didde Juhl Snitgaard, Holmbladsgade 10, 2.tv., 2300 København S Jan Skov Lauritsen, Skovvangsvej 62, st.tv., 8200 Århus N Rebekka Kjeldgaard Kristensen, Edwin Rahrs Vej 18, 8220 Brabrand Jørgen Schulz, Emmasvej 19, 1.tv., 8220 Brabrand Frank Bjærre Jakobsen, Tøndervej 5, 6000 Kolding Kaja Aspmann Jakobsen, (f. Andersen), Tøndervej 5, 6000 Kolding John Cordes Thams, (f. Schmidt), Grønningen 43, 6230 Rødekro Bjarne Gaedt Schmidt, Palnatokesvej 15, 1., 5000 Odense C Sandra Gaedt Schmidt, Palnatokesvej 15, 1., 5000 Odense C Henrietta Arge Jacobsen, (f. Poulsen), Rasmusargøta 21, FO-495 Kolbeinagjógv, Færøerne Stine Thorup Rasmussen, Hjortensgade 20, st., 8000 Århus C Charlotta Krøier Elleby, (f. Mikaelsson), Herredsvej 60 C, st. 2, 8210 Århus V Mathias Krøier Elleby, (f. Elleby Krøier Madsen), Herredsvej 60 C, st. 2, 8210 Århus V Lisbeth Refslund-Nørgaard, Danish Lutheran Mission, P.O.Box 12772, Dar es Salaam, Tanzania Martin Kronborg Haahr, Lundingsgade 8, 4.tv., 8000 Århus C Michael A. Nissen, Danish Lutheran Mission, P.O.Box 12772, Dar es Salaam, Tanzania Robert Refslund-Nørgaard, Danish Lutheran Mission, P.O.Box 12772, Dar es Salaam, Tanzania

Efterårshold 2O1O Andersen Mikael Palnatokesvej 11 3600 Frederikssund 60193185 Andersen Sigga Sander Skolevej 29 6950 Ringkøbing 99320724 Andertun Louise Sågstugevägen 3 577 50 Silverdalen, Sverige LMH Bahlouli Hafida Morsøvej 3, st. mf. 2720 Vanløse Beck Tue August Brandt Nørremarksvej 7 6510 Gram LMH Braüner Anton Vestergaard Stolpeager 47 2670 Greve Strand 50917317 LMH Bredtoft Mads Niels Søgaard Dyssevænget 38 6900 Skjern 28110760 Dein Philip Kildemarken 96 4622 Havdrup 28408442 Haahr Katrine Lindbjergmarkvej 5 6870 Ølgod 28403211 LMH Haahr Margit Lindbjergvej 43 6870 Ølgod 30343139 LMH Høeg-Jensen Lasse Træhedevej 9 6500 Vojens 51294048 Høeg-Jensen Maria Grønnegade 22 6880 Tarm 29475811 LMH Jensen Rebekka Østergade 46, st.th 7400 Herning 25296150 Ny adresse: Brommevej 29 3760 Gudhjem 26586128 Jensen Monika Højgaard Bryggervænget 10 3200 Helsinge 61145236 LMH Joensen Birna Arge Gardsendi 24 700 Klaksvik, Færøerne 00298-255731 Joensen Poul J. Gardsendi 24 700 Klaksvik, Færøerne 00298-590592 Juhl Leon Tønder Landevej 6 6240 Løgumkloster 31986425 LMH Kallestrup Pia Elkjær Tønder Landevej 6 6240 Løgumkloster 27221446 Ny adresse: Vesterende 54, Ballum 6261 Bredebro Knudsen Jane Møller Skjernvej 46 6920 Videbæk 61652031 Ny adresse: Bøgelundsvej 41 a 6920 Videbæk Kure Rasmus Rønne Damvejen 13 3400 Hillerød 50508815 Larsen Anja Fomsgaard Sct. Mogensgade 27 A 8800 Viborg 28567008 LMH Leinum Rolf Burgdorf Storegade 33, 1 6880 Tarm 42200122 Ny adresse: Lærkevej 4 6880 Tarm Leinum Mirjam Burgdorf Storegade 33, 1 6880 Tarm 41586814 Ny adresse: Lærkevej 4 6880 Tarm Lilleøre Katrine Bispehavevej 123, 2.tv 8210 Århus V 61419618 LMH Madsen Maria Bastrup Roskildevej 131 3400 Hillerød 28680059 Ny adresse: Damhus Boulevard 71 2610 Rødovre Morgan Kevin James Sønderbyvej 23, Nr. Bork 6893 Hemmet 23929463 LMH Morgan Bodil Højgaard Sønderbyvej 23, Nr. Bork 6893 Hemmet 60765980 LMH Myhre Katrine Fogedgårdsvej 15 3220 Tisvildeleje 48709316 Ny adresse: Københavnsvej 8 b, st.tv 3400 Hillerød Nielsen Nikolaj Haahr Bøgelundsvej 41 a 6920 Videbæk 61606290 Nielsen Kristian Barslev Mølholm Landevej 1a, 2.tv 7100 Vejle 22957494 Ny adresse: Vedelsgade 105, st. tv. 7100 Vejle Nilsson Thobias Lønnebergav. 43 577 94 Lønneberga, Sverige LMH Nilsson Martin Bruksallén 7 577 51 Silverdalen, Sverige LMH Njoroge Stephen Kimani Stengade 40, st. 2200 København N. 31803206 LMH Pedersen Malene Ålholmvej 130 7400 Herning 41175140 Pedersen Kenny Gødsvangsvej 34 6870 Ølgod 21919205 LMH Ringsmose Louise Nymann Marsvænget 65 6701 Esbjerg V 75155074 LMH Schmidt Dan Clausen Storegade 75, 1.sal 6100 Haderslev 22422933 LMH Schmidt David Møller Rylen 8 6920 Videbæk 27591044 LMH Tarp Helene Vester Birk 12 6900 Skjern 22643765 Ny adresse: Københavnsvej 8 b, st.tv. 3400 Hillerød 22643765 Thygesen Marianne Mejer Vandmøllevej 62 8723 Løsning 40859974 Ny adresse: Fredericiavej 88, 310 A 7100 Vejle Vårdal Åselena 4163, Talgje Stavanger, Norge LMH Wind Rebekka Ansgarvej 4 3400 Hillerød 41597077 Østermark Christian Rebslagerporten 43 2650 Hvidovre 23952808

21


Mindeord

Bede og takkeemner

Båndet ISSN 0903-3173 Udgivet af LMH’s Elevforening

Y

Y Den 30. november 2010 blev Sylvia Jensen kaldt hjem til Gud, efter 2 år hvor hun var præget af sygdom. Sylvia kom på hospice, hvor hun og børnene fik nogle minderige dage sammen. Familie og venner, der besøgte Sylvia, mærkede også, at troen på vores frelser bærer i en svær tid. Sylvias ord var: ”Jeg kan ikke forstå, at jeg kan elske min familie så højt og så alligevel blive klar til at tage afsked med dem – men det er jeg!”

Vi har været i bibelkreds med Sylvia i mange år, og det har været godt. Vi vil savne Sylvia, hendes levende tro og friske måde at være på.

I 1984 døde Oluf, og Sylvia og børnene flyttede til Skjern. Sylvia tog uddannelse inden for sundhedsplejen og arbejdede på LMs plejehjem, ”Klokkebjerg”. Sylvia var trofast i LM. Hun tog mange opgaver på sig i børnearbejde og lejrudvalg ved Hemmet Strand. Sylvia blev begravet fra Skjern kirke, og et stort følge deltog i et højtideligt mindesamvær i LMs missionshus. Alle fem børn fortalte om deres mors tro og kom med et stærkt vidnesbyrd om troen på Jesus.

Vore tanker går til hendes kære, som vi ved, hun har lagt i Guds hånd med et levende håb om gensyn. Ære være Sylvias minde. Connie og Henning Poulsen, Skjern.

Pris pr. år: kr. 85,-

Tak for: l Guds nærvær hver eneste dag l En god start på Forårshold 2011 med 68 elever l At der stadig er offentlig støtte til at drive LMH

Bed for: l Storturen til Israel 15.-22. februar l Bibelkursus 15. – 20. februar l Gæsteweekenden 8. – 10. april

22

Michael Due Holm (2 / 3) Jørgen Schulz (6 / 7) Henrietta Arge Poulsen (F 9)

Redaktør: Henrik Nymann Eriksen, Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød, Tlf. 4826 0766 Foto: Ole Munch Kasserer og ekspedition: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej 79, Tjørring 7400 Herning Tlf.: 4243 0258 E-mail: lenehj@gmail.com Giro: 2011409

Sylvia var på LMH 64/65. Der mødte hun Oluf, som hun blev gift med. Sammen drev de landbrug, og efterhånden kom der fem børn til.

Viede 2O1O

Udkommer 6 gange årligt 15. februar, 15. april, 15. juni, 1. september, 15. oktober og 15. december.

Adresseændringer - sendes skriftligt til ekspeditionen. Anfør de numre, der står over dit navn på Båndets bagside - det letter arbejdet.

Esther Kruse Cathrine Christiansen (F 5) Jan Jacobsen

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Salme 121, 1 og 2.

Elevforeningens bestyrelse: Kurt Vibe Ruth Due-Hansen Ruth Nielsen Harald Funch Kofoed Lene Højgaard Jensen Jacob Bach Christensen Bent Kjøller-Hansen Layout og tryk: www.proff-art.dk

23


B Afsender: Lene Højgaard Jensen St. Lundgårdvej 79 7400 Herning

www.volunteertrainingprogram.dk Y

Smag på volontørlivet

www.volunteertrainingprogram.dk

Luthersk Missions Højskole / Ansgarvej 2 / 3400 Hillerød / tlf: 4826 0766 / lmh@lmh.dk / www.lmh.dk

Båndet 2011-1  

LMH´s elevblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you