Page 1

SCIT bulletin แนะนำ�

สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารในมหาวิทยาลัยจาก

ก้านบัวโพสต์

Volume 1 : Number 1 September 2011

หลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กราฟิกดีไซน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - scit.cru.in.th


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คณะผู้จัดทำ� ฝ่ายบรรณาธิการ

สารบัญ

ฉัตรชัย บั้งเงิน ภาณุพงศ์ แก้วเทพ ณัฐวุฒิ สายวงศ์ สาโรจณ์ มณีวรรณ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฉัตรชัย บั้งเงิน ภาณุพงศ์ แก้วเทพ

ฝ่ายโฆษณา

ณัฐวุฒิ สายวงศ สาโรจณ์ มณีวรรณ

ฝ่ายบริหารและจัดการ

ฉัตรชัย บั้งเงิน

ประวติสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีาฃสารสนเทศ สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีอุตสหกรรม ข่าวก้านบัว

ที่อยู่ 191/6 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 www.facebook.com/lpunderground9 www.twitter.com/lpunderground9

SCIT

b u l l e t i n

4 5 6-7 8-9

10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17


4

“สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ ณ อาคาร 25 ปี ราชภัฏชั้น 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการศูนย์ ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการให้บริการกับนักศึกษา และ บุคลากรเป็นหลัก ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรวมคณะต่างๆ ที่มีการเรียน การสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มารวมกันที่ส�ำนักวิชาแห่งนี้ โดยจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ ใหม่ เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


5

วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ เป็นผู้นำ�ในด้านการพัฒนาวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับภูมิภาค”

พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในสาขาและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่อยู่ในกระแสความ ต้องการของทุกภาคส่วนในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ๒. เป็นฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับความต้องการของ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ๓. เป็นศูนย์กลางของการวิจัยพัฒนาและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค ลุ่มน�้ำโขง

เป้าหมาย ๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่มีทักษะความ ช�ำนาญสอดรับกับกระแสการพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยี ได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการก�ำลังคน ของทุคภาคส่วนในภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ๒. มีศูนย์ทดสอบและฝึกอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Training Center) ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส�ำหรัับการพัฒนาเสริมทักษะด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความต้องการ ของต้นสังกัด และทักษะเฉพาะใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสของเทคโนโลยี ๓. มีศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Research Center) ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยด้านนี้ในทิศทางที่สอดรับกับแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กับงานและกิจการต่างๆ ที่สอดรับกับแนวโน้มของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของ หน่วยงาน องค์กร และประชาชนในเขตภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ๔. มีศูนย์บริการให้ค�ำปรึกษาทางเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Expert Center) ท�ำหน้าที่ให้บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในทุกด้านที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาขัดข้องในการใช้งานทั้ง Hardware Software ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบ การวางแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดองค์กรระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ โดยให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ scit.cru.in.th

SCIT bulletin


6

วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science) ชื่อย่อ : B.S. (Computer Science)

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


7 หลักสูตรและวัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำ�รง ตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณภาพทางด้านวิชาการดังนี้ 1. เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาต่อ ใน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบ และสร้างฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ มัลติมีเดีย เป็นต้น 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักรับผิดชอบตนเองและต่อสังคม 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตสามารถนำ�ไปพัฒนาสังคม และประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็น พื้นฐานความรู้ในการศึกษาวิทยาการใหม่ๆ และการ ศึกษาขั้นสูงต่อไป

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผลิตบัณฑิต ที่ มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ชาติและนานาชาติ ทั้งประกอบด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้าน วิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้รอบและรู้ กว้าง ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology) ชื่อย่อ : B.S. (Information Technology)

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


9 จุดเด่นของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการสำ�หรับผู้ที่สนใจ ทำ�งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานมัลติมีเดียที่ใช้กับมือถือและอุปกรณ์พกพา นักศึกษาจะสร้างทักษะจากโครงการต่างๆ ในห้อง ทดลองของคณะ และจากโครงการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาจะสำ�เร็จหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาหลักสูตร เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน - ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - สร้างจิตสำ�นึกให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เน้นกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ผลิตงานวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารเทศและสามารถเผยแพร่หรือสร้างคุณค่าได้ ทักษะความคิด ความสัมพันธ์ วิเคราะห์สื่อสาร - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกต่อสังคมสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการ ดำ�เนินชีวิตและดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึง การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวงแผน จัดการ และดูแลระบบสารสนเทศได้ - เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบ วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการ สารสนเทศ ผู้สอน ผู้ผลิตสื่อนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น - เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้อย่างกว้างขวาง และมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนให้ดีขึ้น

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


10

กราฟิกดีไซน์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา กราฟิคดีไซน์ Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (กราฟิคดีไซน์) ชื่อย่อ : ศศ.บ (กราฟิคดีไซน์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine Arts (Graphic Design) ชื่อย่อ : B.F.A (Graphic Design)

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


11 จุดเด่นของสาขาวิชากราฟิคดีไซน์

ภาควิชากราฟิคดีไซน์มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญา ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายและสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชากราฟิคดีไซน์ในระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งประกอบด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้า วิจัยทางด้านการออกแบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รอบและ รู้กว้าง ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการ ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชากราฟิคดีไซน์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการออก แบบนิเทศศิลป์ 2. มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในด้านการออกแบบใน แต่ละสาขา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาออกแบบเรขศิลป์ สาขาโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. นำ�ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม 5. สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการดำ�รงชีพและนำ�ประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ สังคม 6. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สำ�นึกในวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 7. เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตในสาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความ สามารถ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรู้พื้นฐานในสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ กับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ศิลปะ และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม วัสดุและ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำ�หุ่นจำ�ลอง และการนำ�เสนอ แบบ พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด การประมาณ ราคาและการจัดการ รวมทั้งการออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ การออกแบบหีบห่อ และเลขนศิลป์ การออกแบบงาน พลาสติก และงานโลหะ

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


12

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ชื่อย่อ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Computer) ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer)

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


13 จุดเด่นของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการนี้ เป็นการศึกษาการใช้สารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม สาขาวิชานี้เปิด กว้างสำ�หรับทุกคนที่สนใจการใช้สารสนเทศ ดังนั้นนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานด้านธุรกิจและบริหาร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่นักศึกษาสามารถเลือกเน้นความสามารถที่เป็น “ทักษะ” ที่เป็นจริงได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - Business Process and MIS - Programming Skill ใช้ภาษา UML และ ASP.NET - Web Design (ใช้ Dream Weaver และ Flash ได้) - Business System Analysis - e – Commerce - e – Learning - Microsoft office - Multimedia in Business (ใช้ Flash และ Photoshop ได้)

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาค ปฏิบัติ เน้นให้มีความชำ�นาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบ อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศาสตร์ที่ได้ศึกษา รวมทั้งสามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีและตระหนักในความสำ�คัญของงานใน ศาสตร์ที่ศึกษา ที่มีผลกระทบต่อสังคม สภาพแวดล้อมและประเทศชาติ 4. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ดำ�รงตนเป็น พลเมืองดี และจรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


14

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Industrial Technology) ชื่อย่อ : B.S. (Industrial Technology)

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


15 จุดเด่นของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ ทั้งประกอบด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีการค้นคว้าวิจัยทางด้าน วิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รอบและรู้ กว้าง ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการ ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็น อย่างดี 2. ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสามารถไปประยุกต์ใช้กับ เทคโนโลยีท้องถิ่นและสากล 3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถร่วมมือกับสถานประกอบการและท้องถิ่นในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 4. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน เป็น บัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความสำ�นึกทางสังคม สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ของผู้อื่นและสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 6. ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำ�ไป ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาในลักษณะ บูรณาการ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามศักยภาพของคณะฯ 8. มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี (good governance) และมีรายได้เพียงพอต่อการปฏิบัติ พันธกิจ 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพให้ร่มรื่นน่าอยู่ และน่าศึกษา

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


16 นศ.ทัศนศิลป์ มรช. ชนะการกวดภาพวาด นศ. ทัศนศิลป์ มรช. คว้ารางวัลชนะเลิศ –รอง –ชมเชย จากการประกวดภาพวาด โลกรอดเพราะกตัญญู และ “บัณฑิตจิต อาสา ระดับอุดมศึกษา นำ�ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” จากผลงาน นศ.กว่า 200 มหา’ลัยทั่วประเทศ อ.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) เปิดเผย ว่า นายสุขุม เขี่ยนศีริ นศ.สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานหมายเลข 92 จากการประกวดวาดภาพ โครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา ในหัวข้อ “โลกรอด เพราะกตัญญู” พร้อมด้วย น.ส.ฉัตรฤดี หล่ายนาสาร นศ.สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ ก็ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากผลงานหมายเลข 91 จากโรงเรียนปณิธาน 3 พุทธทาสภิกขุ กทม. ในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น นายสุขุม เขี่ยนศีริ ยังได้รับรางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 2 จากการประกวดวาดภาพ “บัณฑิตจิตอาสา ระดับ อุดมศึกษา นำ�ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และ พร้อมรับรางวัล ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 2 กิจกรรมนั้น มีผู้ส่งผลงาน กว่า 200 ชิ้นงาน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ” อ.ยุพาวดี กล่าว

เชิญชมละครเวทีเอกนิเทศฯรอบพิเศษ 23 ก.ย. นี้ ละครเวทีเอกนิเทศฯ “เส้นทางสู่ฝัน” ผู้คนสนใจเกินคาด เรียกร้อง ให้แสดงอีกรอบ อธิการฯ ปลื้มสุด พร้อมอนุญาตเพิ่มรอบพิเศษ 1 วัน ศุกร์ 23 ก.ย.นี้ บ่าย-ค่ำ� ผศ.วรินทรีย์ เยาว์ธานี อาจารย์โปรแกรมนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) ฐานะ เลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มรช. เปิดเผยว่า ตามที่โปรแกรมฯ ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดละครเวทีประกอบการเรียนการสอน การสื่อสารการแสดง เรื่อง “เส้นทางสู่ฝัน” หรือ WAY AND DREAM ไปเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน นั้น นับว่าประสบผลสำ�เร็จเกิดคาดหมาย ยังมีผู้สนใจเป็นจำ�นวนมาก เรียกร้องขอชมใน “รอบพิเศษ” อันเนื่อง มาจาก การจัดที่ผ่านมา ที่นั่งมีจำ�กัดและการจัดรอบการแสดงสั้นเกิน ไป จึงทำ�ให้หลายคนพลาดโอกาสที่จะได้ชมละครเวทีครั้งนี้ไปอย่าง น่าเสียดาย “อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ ผู้สนใจ ทางชมรมทูบีฯ มรช.ได้รับนโยบายจาก ผศ.ดร.มาณพ ภาษิต วิไลธรรม อธิการบดี ให้จัดการแสดงเพื่อสนองความต้องการของผู้ชม SCIT bulletin

ในระดับต่างๆ ขึ้นอีก ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายนนี้ ที่โรงละครและการ แสดง มรช.โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ คือ รอบ 13.00 น. จะเป็นรอบ เฉพาะนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย จำ�นวน 10 โรงเรียน ประมาณ 150 คน และรอบ 16.00 น. จะเป็นรอบบุคคล ทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ชมรมทูบีฯ มรช. โทร. 053-776276 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฯ โทร.08-7357-6980 (อภิเชษฐ์)” ผศ.วรินทรีย์ กล่าว

ส.ต.พ.มรช. จัดอบรมลูกเสือสามัญ 30 ก.ย.-9 ต.ค. นี้ ส.ต.พ.จัดอบรมวิชาผู้กำ�กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้นศ. ครุศาสตร์, พละ คณิตศาสตร์ และภาษาจีน 178 คน 30 ก.ย. – 9 ต.ค. นี้ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มรช. ผศ. พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักประสาน งานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน ชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (ส.ต.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มรช.) เปิดเผยว่า ส.ต.พ.มรช. จะจัดกิจกรรมอบรมวิชา ผู้กำ�กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C) โดยจะ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม นี่ และรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7- 9 ตุลาคม ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราว หอประชุมสุพรรณิการ์ มรช. ให้แก่ สังกัดคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาพละศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาจีน จำ�นวน 178 คน เพื่อให้ได้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีความเข้าใจ วัตถุประสงค์และมีทักษะกระบวนการลูกเสือ และมีความเข้าใจวิธี การฝึกอบรมเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตลอดจนเพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ สามารถทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหารงานในกองลูก เสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของตนเองได้ และที่สำ�คัญเพื่อตอบสนอง กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร “เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดให้กิจกรรม ลูกเสือ –เนตรนารี เป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ในฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ทุกระดับ แต่คุณวุฒิทางการลูกเสือของนักศึกษาสาย วิชาชีพครู ของ มรช. ที่ควรพึงมีนั้น ยังขาดคุณวุฒิทางการลูก เสืออย่างน้อยในระดับขั้นความรู้เบื้องต้น ทำ�ให้หารดำ�เนินการใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในขณะที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง เต็มรูปแบบตามโรงเรียนต่างๆ นั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของโรงเรียนอย่างทั่วถึงได้ ทาง สนง. ส.ต.พ. มรช. ได้เล็ง เห็นถึงความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกอย่างก็เป็นงาน ที่ต้องรับผิดชอบด้วย จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิต ทางการศึกษาออกไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่ที่ดี ต่อไป” ผศ. พงษ์ศักดิ์ กล่าว

scit.cru.in.th


มรช.จัดงาน “เกษียณอายุราชการ” ปี 2554 ผศ. เฉลียว ประสิทธิวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มรช.) เปิดเผยว่า เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการจัด งาน “แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มรช.” ปี 2554 ว่า กำ�หนดจะจัดงานดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายนนี้ ที่หอประชุมกาสะ ลองคำ� มรช. ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ในคณะต่างๆ ที่ได้ทำ�งานเพื่อพัฒนาสถาบัน มาตั้งแต่สมัย เป็นหนุ่มสาว จนมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยงานดัง กล่าวได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน เพื่อ แสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุด้วย เหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา “สำ�หรับผู้เกษียณอายุราชการ ตามอายุ 60 ปี ทั้งหมด 7 คน และขอเกษียณก่อนกำ�หนด หรือเออลี่รีไทร์ 1 คน รวม 8 คน ได้แก่ รศ.บุญยัง กฤตสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อ.บัณฑิต ศิริ นภาดล คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี เท็งตระกูล คณะครุศาสตร์ อ.จำ�เนียร หาญกล้า คณะมนุษยศาสตร์ น.ส.คำ�ปัน มโนเรือง ศูนย์มวลชนสัมพันธ์ (สนง. อธิการบดี) นายขยัน สารไชย สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ส่วนผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำ�หนด คือ ผศ.สุจินต์ ล.สกุล โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เฉลียว กล่าวว่า ส่วนงานเลี้ยงรับขวัญผู้เกษียณของ ชมรมผู้เกษียณฯ มรช. นั้น กำ�หนดจัดวันที่ 28 กันยายน ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมมณีไตรรงค์

มรช. ให้โอกาส นร.ทั่วไทย “รับตรง” ปี 55 แล้ว

ผศ.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มรช.) เปิดเผยว่า มรช.ประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ วท.บ. หลักสูตร 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์, สาธารณสุข ศาสตร์,ชีววิทยาประยุกต์, จิตวิทยาสังคม, วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร , สัตวเวชศาสตร์,ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(แขนงวิชาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป), การจัดการท่าอากาศยานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศศ.บ. หลักสูตร 4 ปี ภาษาอังกฤษ(แขนงวิชาภาษาศาสตร์-แขนง วิชาอังกฤษธุรกิจ),ภาษาไทย,ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ทัศน ศิลป์, การพัฒนาสังคม, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา,การจัดการโรงแรม,กราฟฟิคดีไซน์,คหกรรมศาสตร์ ประยุกต์,สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น,ชาติพันธุ์ศึกษาอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง,ศศ.บ. หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน การจัดการ โรงแรม และคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ บธ.บ. หลักสูตร 4 ปี scit.cru.in.th

17

บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) ,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ), บริหารธุรกิจ(การตลาด), บริหารธุรกิจ(การบัญชี), บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บธ.บ. หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน บริหารธุรกิจ(การบัญชี), บริหารธุรกิจ(การตลาด), บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), บริหารธุรกิจ(การจัดการ ทั่วไป) คบ. หลักสูตร 5 ปี ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,คณิตศาส ตร์,ภาษาไทย,การศึกษาปฐมวัย,สังคมศึกษา,พลศึกษา,การศึกษา พิเศษ,ดนตรีศึกษา,คหกรรมศาสตร์,เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, การ สอนภาษาจีน,สถ.บ. หลักสูตร 5 ปี สถาปัตยกรรม ,นวัตกรรม การออกแบบ, รป.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สถาปัตยกรรม,นวัตกรรมการออกแบบ,นบ. หลักสูตร 4 ปี นิติศาสตร์ นศ.บ. หลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์(แขนงวิชาการ สื่อใหม่และสื่อมัลติมีเดีย) ,นิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์) นบ.นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี นิติศาสตร์,วศ.บ. หลักสูตร 4 ปี วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมพลังงาน,พท.บ. (การแพทย์แผน ไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี) การแพทย์แผนไทย, วศ.บ. หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ,ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ บัณฑิตหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน)*รับเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า การจัดการโรงแรม, คห กรรมศาสตร์ประยุกต์ ,วศ.บ. หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน *รับเฉพาะ ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า วิศวกรรมพลังงาน,B.A. (Bachelor of Arts) หลักสูตรนานาชาติ Tourism and Hospitality management (International Program), English Studies (International Program) ผศ.มาณพ กล่าวว่า “สำ�หรับการรับสมัครนั้นสมัครได้ 3 ช่องทางคือ 1. สมัครโดยตรงที่หน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราช วิทยมงคล (หอสมุดใหม่) 2. สมัครผ่าน www.cru.in.th และ 3 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2554 รายงานตัวพร้อมชำ�ระ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,200 บาท ในเดือน ธันวาคม 2554 ผู้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-5377-0118 หรือ 0-5377-6000 ต่อ 1102 และดูรายละเอียดได้ที่ www.cru.in.th อธิการบดี มรช. กล่าว

SCIT bulletin


18 กำ�หนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์

หมายเหตุ - สำ�หรับวุฒิครุศาสตร์บัณฑิต และ โปรแกรมวิชาสาธารณสุข มีค่าใช้จ่ายในการ สอบคัดเลือก 200 บาท โดยสามารถชำ�ระเงิน ได้โดยตรงที่ หน่วยรับนักศึกษา ได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และชำ�ระเงินทางธนาณัติได้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 - ในกรณีที่ไม่มาตามกำ�หนดเวลาดังกล่าว หรือมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://admission.cru.in.th/ หรือ http://admission.cru.in.th/docs/ ann2555.pdf สมัครออนไลน์ที่ http://www.reg.cru.in.th/orasis/ entis_2555/bd_index.php

“ความสำ�เร็จ มิได้เป็นหนทางของความสุข ความสุขต่างหาก ที่เป็นกุญแจสู่ความสำ�เร็จ หากรักในสิ่งที่กำ�ลังทำ�...ความ สำ�เร็จจะเป็นของท่าน” เฮอร์แมน เคน

SCIT bulletin

scit.cru.in.th


19 แผนที่หน่วยรับนักศึกษา

ติดต่อเราได้ที่

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6000 ต่อ 1102 โทรสารระบบอัตโนมัติ 0-5377-6319

“ในท่ามกลางความยากลำ�บาก คือโอกาสที่รออยู่” อัลเบิร์ต ไอสไตน์

scit.cru.in.th

SCIT bulletin


SCIT

School of Computer and Information Technology

สำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

38 ปี ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อประชาชนอย่างมีคุณภาพ

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมือง จังหวัfเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053 - 776000

SCIT bulletin  

วารสารสำนักวิชาคอมิพวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you