Page 1

ไทวั ส ดุ แจกจริง!!

รถกระบะ SUZUKI มูลค่า 356,800 บาท ไทวัสดุ นำ�โดย คุณสุทธิสาร จิราธิวฒั น์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำ�กัด มอบรางวัลใหญ่รถกระบะ SUZUKI รุน่ Carry มูลค่า 356,800 บาท ให้แก่ คุณนิภาพร มินอาวัง จากจังหวัดกรุงเทพฯ ผู้โชคดีที่ได้ส่งคูปองร่วมสนุกกับกิจกรรม “ช้อปลุ้นโชค ลุ้นขับรถฟรี” โดยได้มีการจับรางวัลไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 ณ ร้านไทวัสดุ บางบัวทอง ที่ผ่านมา

แจกแล้ว!! ทองคำ�หนัก 10 บาท ฉลองปีมังกร รวมมูลค่ากว่า 253,700 บาท

ในงาน HomeWorks Expo ครั้งที่ 12 จับแจกไปแล้วสำ�หรับรางวัลใหญ่ในงาน HomeWorks Expo ครั้งที่ 12 มหกรรมสินค้าเพือ่ บ้าน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที โดย ได้รบั เกียรติจาก คุณมาลี เพชรวสันต์ ผู้จัดการสาขารัตนาธิเบศร์ และ HomeWorks Expo เป็นผู้จับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับ ทองคำ�ลาย มังกรหนัก 10 บาท มูลค่า 253,700 บาท ได้แก่ คุณอภิวัฒน์ สีสวย จากจังหวัดสมุทรปราการ สำ � หรั บ ผู้ ที่ พ ลาดโอกาสในครั้ ง นี้ เตรี ย มมาลุ้ น รั บ ของ รางวัลใหญ่ฟรี ๆ อีกครั้งในงาน HomeWorks Expo ครั้งที่ 13 สิงหาคม 55 “ครบ ถูก คุ้มกว่าทุกงาน”


เปิดแล้ว ไทวัสดุ สาขาที่ 12 หาดใหญ่ สุดอลังการ บริเวณสี่แยกสนามบิน

เปิดอย่างเป็นทางการสำ�หรับ ไทวัสดุ สาขาที่ 12 บริเวณ สีแ่ ยกสนามบิน โดยได้รบั เกียรติจาก คุณสุรพล พณัสอำ�พล รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.สุวิทย์ เชิญศิริ ผู้บังคับการตำ�รวจ ภูธรจังหวัดสงขลา คุณชยกร พุทธสุข เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา คุณบุญช่วย จังศิริวัฒนธำ�รง รองนายก เทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยคุณสุทธิสาร จิราธิวฒั น์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำ�กัด ให้ เกียรติเป็นประธานเปิดร้านไทวัสดุ หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา

homeWorks และ ไทวัสดุ ร่ ว มพั ฒ นาสหกรณ์ ชุ ม ชนในงาน

“สหกรณ์ ไทยก้าวไกลสู่สากล” คุณทัศนีย์ ตั้งฐานทรัพย์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารสินค้าตกแต่งบ้าน และ คุณมงคล ตรงแสนยา ผู้อำ�นวยการฝ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำ�กัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาทางธุรกิจในงาน “สหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล” จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแนะนำ�ความ เป็นไปได้ในการเพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าร่วมกับโฮมเวิรค์ และไทวัสดุ ให้กับผู้แทนสหกรณ์ โดยงานเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ แนวโน้มความต้องการของตลาดในสินค้าแต่ละประเภท รวมทั้งเปิด โอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเชื่อมโยงความร่วมมือกัน ในอนาคต

ไทวัสดุ สาขาพิษณุโลก

ห่ า ง ไ ก ล ย า เ ส พ ติ ด

ด้วยความทุ่มเทของฝ่ายปฏิบัติการและทีมงานไทวัสดุ สาขาพิษณุโลก ในการทำ�ให้สถานประกอบกิจการใสสะอาด ปราศจากสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติด ทำ�ให้วันนี้ ไทวัสดุส าขาพิษณุโลก ได้รับการพิจ ารณาจาก สำ �นักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ผ่านเกณฑ์ “โครงการสถานประกอบกิจการสีขาว” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555


Hints & Tips

คิดสักนิด ก่อนใช้บตั รเครดิต

ที่มาข้อมูล M2F

เรื่อง “บัตรเครดิต” หรือเงินพลาสติกนี้ อาจเห็นว่าเราพูดถึงบ่อยครั้งกันสักหน่อย นั่นก็เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและ เป็นเรือ่ งการพลาดพลัง้ ทีก่ อ่ ให้เกิดหนีส้ ะสมได้งา่ ย จึงต้องพยายามหาเทคนิคมาบอกกล่าวกัน เพือ่ ป้องกันการเป็นหนีเ้ กินตัว

1.

เลือกบัตรที่เหมาะกับตัวเอง บัตรแต่ละบัตรก็เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์แต่ละคน เช่น ถ้าชอบกินอาหารร้านไหนหรือ เดินห้างไหนเป็นพิเศษ ก็นา่ จะเลือกใช้บตั รทีม่ อบส่วนลดให้รา้ นนัน้ ห้าง นั้นเป็นหลัก ลองศึกษารายละเอียดดูก่อนจะได้ประหยัดมากขึ้น ได้ ส่วนลดที่คุ้มค่า นอกจากนี้ก็ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรายปี และสิทธิพิเศษ ก่อนสมัครบัตรเครดิตด้วย รู้จักเงื่อนไข บัตรบางใบมอบสิทธิพิเศษลดนั่นลดนี่ มี ของแถมหรือให้ของฟรี ก็ควรพยายามใช้สิทธิประโยชน์ เหล่านั้นให้เต็มที่ หากต้องการผ่อนสินค้าชิ้นใหญ่ ๆ ราคาสูง ๆ กับ บัตรเครดิต ให้เลือกผ่อนกับบัตรเครดิตที่ให้ดอกเบี้ย 0% เท่านั้น นอกจากนี้ ควรเก็บบัตรเครดิตหนึง่ ใบให้ปลอดหนี้ เผือ่ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ที่จำ�เป็นต้องจ่ายเงินก้อนโต เช่น ค่ารักษาพยาบาล ต้องเดินทางด่วน จะได้ไม่ต้องกู้ยืมใครให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง ๆ จำ�เป็นจึงใช้ เพือ่ ป้องกันปัญหาการหมุนรายรับไม่ทนั ราย จ่าย จึงควรใช้บัตรเครดิตกับรายจ่ายประจำ�ที่ต้องจ่าย ทุกเดือนเป็นอย่างแรก ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าการเดินทาง ค่า โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากจะช่วยประมาณการใช้จา่ ยในแต่ละเดือนแล้ว

2. 3.

การจ่ายด้วยบัตรเครดิตยังจะได้แต้มสะสม แลกของรางวัล รวมทัง้ โปรโมชัน่ ลด โน่นแถมนีอ่ กี เช็ครอบเก็บเงิน เป็นอีกวิธยี ดื เวลาจ่ายเงิน และมีเวลาถือครอง เงินสดได้นานทีส่ ดุ หากมีบตั รหลายใบคุณควรจำ�ให้ได้วา่ วันไหน ทีบ่ ตั รจะตัดยอดค่าใช้จา่ ย แล้วพยายามเลือกใช้บตั รทีว่ นั ครบกำ�หนดมาถึงช้า ทีส่ ดุ นอกจากนี้ ควรเลีย่ งการกดเงินสดจากบัตร เพราะมักจะคิดค่าธรรมเนียม เสมอ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ใส่ใจใบแจ้งหนี้ ได้รับใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง ควรตรวจสอบราย ละเอียดการใช้ให้ดวี า่ มีรายการใดแปลกปลอมมาหรือไม่ อาจ ลองเทียบกับสลิปการใช้ที่คุณเก็บไว้ทุกเดือนป้องกันการเสียเงินไปฟรี ๆ ที่ สำ�คัญบนหน้าใบแจ้งหนี้มักมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น เสียเวลาอ่านกันสักนิด จ่ายให้ตรง เมื่อถึงเวลาที่บัตรเรียกเก็บเงิน ควรชำ�ระให้ตรง กำ�หนดและเต็มจำ�นวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยค่าปรับ จากการจ่ายช้าที่แทบจะเฉลี่ยกันเป็นวันเลยทีเดียว ดังนั้น ก่อนใช้คิดสักนิดว่า เรามีความสามารถในการจ่ายแค่ไหน อย่ารูดปรื๊ดจนลืมตัว แล้วเป็นหนี้เอา ปลายเดือนล่ะ

4. 5. 6.

Outdoor

เชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2555

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ �นั ก งานเพชรบุ รี ร่ ว มกับกรมศิล ปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ,เทศบาลเมืองเพชรบุรี และภาคเอกชน จะจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2555 ในวันที่ 28 มี.ค.-6 เม.ย. 2555 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) สำ�หรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร

การสาธิตทำ�อาหาร-ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคี่ยว น้ำ�ตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่น พืน้ บ้านวิถชี วี ติ ไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์ มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครนำ�ชมพระนครคีรี ไว้ ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น การสร้ า งความ ประทับใจที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงาน และ ชมดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังเพียงปีละครั้ง ในครั้งนี้

สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3242 8047 หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานเพชรบุรี  โทรศัพท์หมายเลข 0 3247 1005 - 6 E-mail : tatphet@tat.or.th และ ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


สมดุล 5 ธาตุ จัดบ้านให้เย็น เมษาหน้าร้อนคืบเข้ามา มิเตอร์ ไฟฟ้าค่าเครื่องปรับอากาศก็กระดิกสูงขึ้นตาม อุณหภูมทิ รี่ ะอุ ฉบับนีเ้ รามีเทคนิค การจัดบ้านให้เย็นสบายด้วยหลักสมดุล 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ� ลม ไฟ และไม้ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัว หากเรารักษาสมดุลได้ รับรองว่าบ้านเรา จะมีบรรยากาศเย็นกายสบายใจแน่นอนค่ะ

ดิน

กระเบื้อง หิน อิฐ สนามหญ้า สนามดิ น มี คุ ณ สมบั ติ ดู ด ความชื้น ยิ่งอยู่ในที่ร่มจะให้ความเย็นตลอดเวลา ช่วยลดอุณหภูมไิ ด้ดี ฉะนัน้ หากพืน้ บ้านเป็นกระเบือ้ ง หรือมีสวนเล็กๆ ภายในหรือนอกบ้านจะช่วยเพิ่ม ความเย็นให้กับบ้านได้ แต่สำ�หรับผู้ใหญ่ที่มีโรค ปวดข้อ ปวดกระดูก ไม่ควรนั่งพื้นเย็นๆ โดยตรง แต่ให้มีผ้ารองหรือนั่งบนเก้าอี้

ว่าหากจัดวางตู้ปลาหรือน้ำ�ตกให้ถูกทิศทางตาม หลักฮวงจุย้ จะช่วยดึงดูดเงินเข้าบ้าน ให้ผอู้ ยูอ่ าศัย เจริญรุ่งเรือง ร่ำ�รวยยิ่งๆ ขึ้นไป

ลม

บ้านสบายกับทิศลม บ้านทีป่ ลูก ในกรุงเทพฯ หากเลือกทิศทาง ได้ควรหันด้านยาวไปทางทิศเหนือ-ใต้ เพือ่ รับลมที่ จะมาทางทิศเหนือและใต้ และควรเปิดช่องลม อาทิ ประตู หน้าต่าง ให้กว้าง โดยลมจะมาทางด้านทิศ ไม่ว่าจะเป็นตู้ปลา บ่อบัว น้ำ�ตก ใต้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงประมาณกันยายน หรื อ โอ่ ง ดิ น เผาใส่ น้ำ � จะช่ ว ย หรือตุลาคม จากนัน้ ลมจะมาทางทิศเหนือช่วงเดือน สร้างบรรยากาศเย็นสบาย นอกจากนี้ คนจีนยังเชือ่ ตุลาคม ทั้งนี้ ควรจัดบ้านโดยไม่ให้มีสิ่งของหรือ

น้ำ�

ดูแลพัดลมหน้าร้อน

ช่วงหน้าร้อนนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพัดลม ตามปกติพัดลม ตั้งโต๊ะจะใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ�กว่าพัดลมตั้งพื้น เพราะมีมอเตอร์และกำ�ลังไฟฟ้าต่ำ�กว่า แต่พัดลมตั้งพื้นจะให้ลมมากกว่า ในการเลือกพัดลมจะมีข้อพิจารณา ดังนี้ 1. พิจารณาตามความต้องการและสถาน ที่ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้เพียงคนเดียวหรือไม่เกิน 2 คน ควรใช้พัดลมตั้งโต๊ะ 2. อย่าเสียบปลัก๊ ทิง้ ไว้ โดยเฉพาะพัดลมที่ มีระบบรีโมทคอนโทรล เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้า ตลอดเวลา เพื่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ควรใช้ความแรงหรือความเร็วของลมให้ เหมาะสมกับความต้องการและสถานที่ เพราะหาก ความแรงของลมมากขึ้นจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

4. เมือ่ ไม่ตอ้ งการใช้พดั ลม ควรรีบปิด เพือ่ ให้มอเตอร์ได้พัก และไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป 5. ควรวางพัดลมในที่ที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก บริเวณรอบ ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้ว ปล่อยออกสูด่ า้ นหน้า เช่น อากาศบริเวณรอบพัดลม อับชื้น ก็จะได้ลมร้อนและอับชื้นเช่นกัน นอกจาก นี้มอเตอร์ยังระบายความร้อนได้ดีขึ้น ไม่เสื่อม สภาพเร็วเกินไป

เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ ใหญ่บงั ลมทีจ่ ะพัดผ่านด้วย สำ�หรับ บ้านทีห่ นั ด้านยาวให้ทศิ ตะวันตกจะมีแนวโน้มทีร่ บั แดดมาก ควรทำ� ชายคาคลุม ผนั ง คลุ มเหนื อ หน้าต่าง เพื่อลดแสงแดดที่ส่องเข้าตัวบ้าน หรือ ปลูกต้นไม้เลยก็ดี

ไฟ ไม้

อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ หากไม่ จำ � เป็ น ไม่ ค วรไว้ ใ นห้ อ งแอร์ เพราะจะทำ�ให้แอร์ทำ�งานหนักและเย็นช้า ภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ ไทยจะ ปลูกบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุน เพราะ สามารถระบายอากาศได้ดี ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้ก็ ช่วยสร้างบรรยากาศร่มรืน่ เย็นสบายให้กบั บ้านและ ดีต่อสุขภาพ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อน ได้อีกด้วย

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่�ำ เสมอจะ ช่วยให้พัดลมทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น โดยมี วิธีการดังนี้ 1. หมั่นทำ�ความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบพัดและตะแกรงครอบ ใบพัด อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และต้องดูแล ให้มสี ภาพดีอยูเ่ สมอ อย่าให้แตกหัก ชำ�รุด หรือ โค้งงอผิดสัดส่วน ซึ่งจะทำ�ให้ลมที่ออกมามี ความแรงหรือความเร็วลดลง 2. หมั่นทำ�ความสะอาดช่องลมตรงฝา ครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบาย ความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มคี ราบน้�ำ มันหรือ ฝุน่ ละอองเกาะจับ เพราะจะทำ�ให้ประสิทธิภาพ ของมอเตอร์ลดลง และสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า มากขึ้น

HW MARCH  

HomeWork journal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you