Page 1

Health & Performance

“Manage energy, not time� Top Performer Program


Lifeguard | Top Performer Program

“Managen onder druk is topsport”

Lifeguard | Top P

Betere prestaties

De afgelopen decennia is ons leven steeds drukker en

Sinds enkele jaren is er een verschuiving t

sneller geworden en wordt er meer van ons verwacht.

gezondheid in de maatschappij. De nadru

Door de verdere toepassing van ICT-technieken en de

te liggen op preventie en eigen verantwoo

veranderingen in de aard en organisatie van werk, is het

waar van oudsher de nadruk altijd op gen

steeds moeilijker om een duidelijke scheiding tussen werk en

Daarbij komt dat de gezondheid van een i

privé te hanteren. Harder en langer werken om het hoofd te

de medische bril en meer vanuit een holis

bieden aan de toegenomen druk is vaak het gevolg. Dit heeft

wordt beschouwd.

grote consequenties voor onze fysieke, mentale en emotio-

Uit onderzoek blijkt dat vitale mensen effectiever functioneren

nele gesteldheid en leidt veelal tot chronische aandoeningen

Een individu voert zelf in grote mate de re

en verlies van productiviteit. De toegenomen druk kan boven-

gezondheid. Het overgrote deel van gezon

dien leiden tot het afnemen van betrokkenheid, concentratie-

en risicofactoren komt voort uit de keuzes

vermogen en het ontstaan van chronische vermoeidheid.

hoeveel tijd we besteden aan werk, sport

hoeveel tijd we met vrienden en buiten de

en of we de trap nemen of de lift. We moe

EQ

in managementfuncties, minder snel opgebrand raken en

chronische stress en een ongezond leefpa

betere arbeidsprestaties leveren.

zien. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige m

Vitale mensen zijn vaak zichtbaar in balans: alert en rustig,

ook nog eens betere arbeidsprestaties lev

zijn in managementfuncties, minder snel

doelgericht en relativerend. Vitaliteit heeft een sterke relatie

IQ

met persoonlijk welbevinden. Het kan u helpen wanneer, in

2005). Vitale mensen zijn zichtbaar in bala

doelgericht èn relativerend. Ze hebben me

en optimisme en zijn toch bescheidener. V

sterke relatie met persoonlijk welbevinde

de huidige maatschappij met hooggespannen verwachtingen,

prestaties.

uw veerkracht extra op de proef wordt gesteld. Lifeguard slaat

Fysiolo Begrijp gische wett en je licha am

een brug met de topsport om te ontdekken hoe u kunt blijven

Verste rking Verho og je e nergie

presteren op hoog niveau.

Executive Functions

Recup e Je batt ratie erij op laden

geheugen, intellect en analytisch vermogen. Neurowetenschap-

het ook noodzakeijk is om zowel de Emoti

als de Fysieke Quotiënt (PhQ) van medew

te ontwikkelen. Bedrijven hebben jarenlan

medewerkers zo het hoger management b

k

problemen oplossen; uw werk vraagt om een combinatie van

lectuele Quotient (IQ), welke kennis en d

geworven op basis van IQ-capaciteiten en

Weers ta Preste nd er ond er dru

Beslissingen nemen, communiceren, verwachtingen managen,

Binnen organisaties is het besef ontstaan

een aantal jaar beseffen we dat succes en

eerste plaats afhangen van de sociale en r

heden van een manager (EQ). Sterker nog

loopbaan op lange termijn kan alleen wor

continue aandacht voor iemands persoon

pers beschrijven deze kwaliteiten als ‘executive functions’.

capaciteit. Geestelijk en emotioneel sterk

Wie veel en langdurig gebruik maakt van de executive functions,

Alleen degene die elk van de drie dimensie

namelijk niets als je niet ook fysiek (PhQ)

PhQ

loopt kans op vermoeidheid, stress en zelfs een burn-out.

is in staat duurzaam topprestaties te leve

Gezondheid en vitaliteit zijn van cruciaal belang om uw energievoorraad te bewaken en deze executive functions op het gewenste niveau te houden.

De ontwikkeling van deze aspecten is daarom van groot belang voor een gezonde en competitieve bedrijfsvoering. Tijdens het programma werkt u aan uw vitaliteit op al deze gebieden.

Het Top Performer Program Het Top Performer Program is ontwikkeld om u als bestuurder of topmanager de kans te geven om voorop te lopen en uw eigen

Zo kunt u topprestaties blijven leveren en uw organisatie aanmoedigen om ook vitaler te worden.

vitaliteit als eerste te verbeteren. Blijvend hoge prestaties van

Het Top Performer Program richt zich speciaal op uw situatie en uzelf en uw werknemers vragen niet alleen om een hoog intelModels | Self Coaching: de matrix van de 3behoefte ‘R’en en heeft zijn effectiviteit reeds bewezen bij diverse organisaties lectueel niveau (IQ), Lifeguard maar ook om een sterke fysieke conditie in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

(PhQ) en goede sociale capaciteiten (EQ).

Deel 1 Moeder natuur

Emotioneel FysiekDeel 2 Reinforcement

Deel 3 Resistance

Motivatie: Prioriteiten & Waarden in het leven

Mentaal sterk: Relativeren onder druk

Confrontatie met de realiteit: Leren luisteren naar onszelf

Zonder goede uitlaatkleppen & efficiënte rituelen red je het niet

Manage your energy, not just your time!

Relaxatie technieken

Deel 4 Recovery

Slaap Voeding Beweging Humor

Self Coaching: De matrix van de 3 R-en

Relaxatie

Energie komt uit verschillende batterijen

Psychische voldoening

en kent meerdere fasen. Iedere combinatie

Sociale contacten

coaching en herladen.

g

vraagt om een specifieke vorm van self


Lifeguard Models | Top Performer Program

Lifeguard | Top Performer Program Lifeguard | Top Performer Program

Programma schema

Maand 1

Month 1

Intake Individual Intake

Maand 2

Maand 3

Month 2

Month 3

Maand 4 Month 4

Maand 5 Month 5

Maand 6 Month 6

Trainingday

Trainingday Learning Events

Performance Coaching

Outtake

Learning Events

Re-measure

Ask the Expert

Contact performance coach Coaching, education & individual follow-up

Het traject van A tot Z

begeleiding van topsporters, is de training ‘De Bedrijfsatleet’

Het Toptraject Performer Program Het van A totbestaat Z uit een mix van

zowel van toepassing op uw zakelijke als privé‘De leven. begeleiding van topsporters, is de training Bedrijfsatleet’

persoonlijke coaching door oud olympiërs enmix interactieve Het Top Performer Program bestaat uit een van persoon-

U zowel leert zelf voornaamste energielekken te herkennen vanuw toepassing op uw zakelijke als privé leven. en er

workshops doordoor toptrainers. Tijdens gehele traject staat u lijke coaching oud olympiërs enhet interactieve workshops

concrete voor te vinden. Daarnaast U leert oplossingen zelf uw voornaamste energielekken te leert u manieren

indoor contact met een Tijdens team van het gebied energy toptrainers. hetexperts geheleop traject staat uvan in contact

omherkennen effectief teenherstellen naoplossingen perioden vanvoor grote of stress. De er concrete te druk vinden.

management krijgt u via op geavanceerde ‘monitoring met een teamenvan experts het gebied van Energy tools’

training behandelt andere permanente interactie tussen Daarnaast leert uonder manieren omde effectief te herstellen na perioden

inzicht in uw eigen vorderingen. Het progamma duurt zes management en krijgt u via geavanceerde ‘monitoring tools’

lichaam en geest, fysieke fysiologische reacties enandere hoe u de van grote druk ofdestress. Deentraining behandelt onder

maanden uit de volgende inzicht inen uwbestaat eigen vorderingen. Hetonderdelen; progamma duurt zes

stress in positieve energietussen kunt omzetten . geest, de fysieke en permanente interactie lichaam en

maanden en bestaat uit de volgende onderdelen;

1. Intake

1. Intake Het programma begint met een nulmeting. Ter voorbereiding Het begint met een nulmeting. voorbereiding op op deprogramma intake met uw performance coach, vultTer u een online

de intake met uw performance vult u uit eengevalideerde online vragenvragenlijst in. Deze vragenlijst iscoach, opgebouwd lijst in. Deze vragenlijst is opgebouwd uit gevalideerde testen testen die uw energie- en stressniveau vaststellen. Tijdens de die uw energie- en stressniveau vaststellen. Tijdens de intake wordt intake wordt uw fysieke conditie (PhQ) grondig in kaart gebracht. uw fysieke conditie (PhQ) grondig in kaart gebracht. Naast biometrie en een uitgebreid bloedonderzoek, worden Naast biometrie en een uitgebreid bloedonderzoek, worden onder andere uw ‘hart ritme variabiliteit’ (HRV) en uithoudingsonder andere uw ‘hart ritme variabiliteit’ (HRV) en uithoudingsvermogen gemeten. De gecombineerde uitkomsten leiden tot vermogen gemeten. De gecombineerde uitkomsten leiden tot een Persoonlijke Energy Index (PEI). Op basis van uw PEI en uw een Persoonlijke Energy Index (PEI). Op basis van uw PEI en uw eigen doelstellingen maakt u samen met uw performance coach eigen doelstellingen maakt u samen met uw performance coach een concreet actieplan. een concreet actieplan.

fysiologische reacties en hoe u stress in positieve energie kunt

3.omzetten Individual follow-up .

Afhankelijk van uw behoeften kunt u gebruik maken van een groep

3. Individual ervaren experts (hetfollow-up Expert Team) die u kunnen ondersteunen Afhankelijk van uw kunt u gebruik bij het behalen van uwbehoeften individuele doelen. Denkmaken hierbijvan aaneen een

groep ervaren experts (het Expert Team) die u kunnen ondervoedingsdeskundige, personal trainer, stressmanagement expert of steunen bij het behalen van uw individuele doelen. yogaleraar. De performance coach heeft brede kennis en een groot Denk hierbij aan eenu voedingsdeskundige, personal trainer, netwerk. Samen met kan hij of zij vaststellen of er een beroep stressmanagement expert of yogaleraar. De performance coach moet worden gedaan op specifieke deskundigheid. heeft brede kennis en een groot netwerk. Samen met u kan hij of zij vaststellen of er een beroep moet worden gedaan op specifieke deskundigheid.

2.2.Trainingdays Trainingdays

Hea StressrtMat Rel h® ief

ow ep s Th ritual of

lief s Re res xpert t S e er

Training & Workshops Expert Team

Natural expeNutri rt tio

per for m

ondersteunen om het beste uit uzelf te halen.

Performance Coach

You

Eat to

netwerk van experts u coachen ondersteunen om het die beste uit uzelf teenhalen.

timbody

Lifeguard werkt samen een uitgebreid netwerk van experts die umet coachen en

t ou gh

Op

Lifeguard Expert Team

Lifeguard Expert Team Lifeguard werkt samen met een uitgebreid

M

ig We gement a n a

M Traininental ge xp er Menta t ll y

ageMan ht xpert eig t e W men ze your i

Cardi olo gis t

expert ise c r e Ex ht

n

De twee trainingsdagen zijn gebaseerd op het boek ‘De De twee trainingsdagen zijn gebaseerd op het boek Bedrijfsatleet’ en behandelen de drie verschillende energiebat‘De Bedrijfsatleet’ en behandelen de drie verschillende energieterijen: fysiek, mentaal en emotioneel. Geïnspireerd door de batterijen: fysiek, mentaal en emotioneel. Geïnspireerd door de

3
Lifeguard | Top Performer Program

4. Outtake Zes maanden na de start van het programma vindt de hermeting plaats. Deze sluit aan op de nulmeting en laat zien in hoeverre u uw doelstellingen heeft bereikt. Het programma eindigt na de hermeting, maar uw nieuwe manier van werken natuurlijk niet. U bent nu beter in staat uw eigen energie te managen. Dit leidt tot een duurzamere en meer verantwoorde manier van leven en werken. De kracht van het Top Performer Program ligt in het veranderen van gedrag en omstandigheden die een langdurig effect hebben op uw gezondheid, veerkracht en prestatievermogen.

“ Het programma heeft mij bewuster gemaakt van hart, hoofd en handen. Waar het om gaat is hier een balans in te vinden.� Johan Blok, HR directeur Achmea Zorg

Coaching Tijdens het gehele programma is een sleutelrol weggelegd voor de performance coach. Er staat een team zorgvuldig geselecteerde coaches voor u klaar, dat u helpt bij het bepalen en behalen van uw doelen. Stuk voor stuk experts op het gebied van voeding, fitness, stressmanagement en herstel, en gecertificeerd Lifeguard coach. Tijdens het programma werkt u samen met uw coach toe naar uw doelen. Hij of zij zorgt hierbij continu voor ondersteuning, feedback, relevante informatie en verantwoording. Naast regelmatig persoonlijk telefonisch contact, heeft u ongelimiteerd toegang tot een online platform, wat gekoppeld is aan uw Persoonlijke Activiteiten Monitor (PAM). Via het portaal heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot uw coach. Daarnaast kan hier uw voortgang bijgehouden, gemonitord en zo nodig bijgestuurd worden.
“ Blijvend hoge prestaties bij werknemers vragen niet alleen om een hoog intellectueel niveau, maar ook om een sterke fysieke conditie en goede sociale capaciteiten. Om lichaam, intellect en emotionele gesteldheid in optimale vorm te houden, moeten werknemers leren wat topsporters al weten: herstellen is net zo belangrijk als presteren� (Gonnissen & Goudsmet, 2003)


Lifeguard | Top Performer Program

“Join the movement!” Sinds enkele jaren is er een maatschappelijke verschuiving te zien in de visie op gezondheid. De nadruk komt steeds meer te liggen op preventie en eigen verantwoordelijkheid, waar eerder vooral werd gekeken naar genezing. Daar komt bij dat de gezondheid van een individu minder door de medische bril en meer vanuit een holistische benadering wordt bekeken. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zelfmanagement is hierbij op zowel de lange als korte termijn van doorslaggevend belang. Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen, maar dat we niet doen wat we weten. Ieder individu voert zelf in grote mate de regie over zijn of haar gezondheid. Het merendeel van gezondheidsproblemen en risicofactoren komt voort uit de keuzes die we zelf maken: hoeveel tijd we besteden aan werk, sport en ontspanning, hoeveel tijd we doorbrengen met vrienden en buiten de deur, welke keuzes we maken betreft voeding, enzovoorts. In ons leefpatroon ligt niet alleen de oorzaak van chronische aandoeningen, maar ook de oplossing. Nederland heeft de ambitie uitgesproken om de Olympische Spelen van 2028 te organiseren. Lifeguard juicht deze ambitie van NOC*NSF van harte toe. Om de Spelen te mogen organiseren, zal Nederland de komende jaren op ‘Olympisch niveau’ moeten komen. Waar kunnen we beter beginnen in ons streven Nederland gezond en vitaal te houden, dan bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven? U draagt immers grote verantwoordelijkheid en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag binnen uw organisatie. Wij hopen dat ook u zich aansluit bij de Olympische beweging en, zowel voor uzelf als uw organisatie, doelstellingen op het gebied van vitaliteit wilt nastreven.“ De metafoor met sport is gemakkelijk, het daadwerkelijk inbedden van belangrijke concepten uit de topsport vraagt begeleiding en moed. Dat hebben we met succes gedaan in het Top Performer Program.” Rob Godschalk, partner Ernst & Young


“Energizing people for better performance�


Meer informatie Wilt u meer informatie over dit programma, dan kunt u contact opnemen met Pepijn van der Meulen via pepijnvandermeulen@lifeguard.nl of 030-2400638

Lifeguard brochure over Top Performer Program  
Advertisement