Page 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โครงการบริการวิชาการแก่ สังคมและชุมชน บัญชีครั วเรื อน โรงเรี ยนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์ ) อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย นาย ณัฎฐพงศ์ ม่ วงพัฒน์ ปวช 1/11 เลขที่ 13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรั ชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรง พระราชดารั สชีแ้ นะแนวทางการดาเนินชีวิต โดย สร้ างแนวคิดความพอมีพอกินพอใช้ มุ่งเน้ นการใช้ จ่ายอย่ างประหยัด เมื่อเปรี ยบเทียบ กับรายได้ ท่ มี าตามกาลังของบุคคล โดย ปราศจาก หนีส้ ินด้ วยการลดรายจ่ าย เพิ่มรายได้ ด้ วยการอดออม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการรู้จกั การบันทึกรายได้ และค่ าใช้ จ่าย และ การจัดทาบัญชีในครัวเรือน 2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการเข้ าใจวิธีการควบคุมค่ าใช้ จ่าย 3. เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงและบรูณาการการบริการวิชาการสู่สังคม เข้ ากับการเรียนการสอน 4. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการรู้จกั การวางแผนการใช้ จ่ายเงิน ซึ่งจะ ช่ วยให้ สถานการณ์ การเงินของครอบครัวดีขึน้ 5. เพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


การจัดทาบัญชีครัวเรื อน เป็ นการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนชีวติ ประจาวันเพื่อให้ เกิดรูปธรรมในการ ปฏิบัติ หมายถึง การบันทึกจานวนเงิน รับ - จ่ าย ประจาวัน ของครัวเรื อน โดยแสดง วัน เดือน ปี รายการรับ - จ่ าย และจานวนเงิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


ขั้นตอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 1. การจดบันทึก รายการที่เกิดขึน้ ในแต่ ละวันว่ ารับ-จ่ าย เป็ นเงินเท่ าไร 2. การจัดหมวดหมู่ การนาข้ อมูลมาจัดรวมกันเป็ นหมวด เช่ น หมวดรายได้ หมวดค่ าใช้ จ่าย เพื่อความสะดวกใน การค้ นหา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


ขั้นตอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย 3. การสรุ ปผล การนาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ มาสรุ ปยอดรวม ว่ าในเดือนหนึ่งๆ มีรายได้ และค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ เท่ าไร 4. การวิเคราะห์ ตีความ การนาผลสรุ ปมาวิเคราะห์ ความสามารถในการหารายได้ ท่ เี พิ่มขึน้ การประหยัด ค่ าใช้ จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย ถ้ ามีเงินเหลือควรจะออมไว้ ยาม จาเป็ นเท่ าใด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


แบบฟอร์มตัวอย่าง วันที่ DATE

รายการ ITEM

รายรับ INCOME

รายจ่ าย EXPEND

คงเหลือ BALANCE

หมายเหตุ REMARK


แบบฟอร์มตัวอย่าง วันที่ DATE

รายการ ITEM

1/1/2012

เงินเดือน ค่าผ่อนบ้ าน

31/1/2012 บันทึก MEMO ฝากให้ ผ้ อู ื่นยืม

รายรั บ INCOME

รายจ่ าย EXPEND

15000 บาท

คงเหลือ BALANCE

หมายเหตุ REMARK

15000บาท

4000 บาท

11000 บาท

ค่าน ้า-ค่าไฟ

800บาท

10200 บาท

ของใช้ จาเป็ น ในบ้ าน

1200 บาท

9000 บาท

แบ่งเก็บ (เงินออม)

1000 บาท

8000 บาท

แบ่งเก็บ 1000 บาท

9000 บาท

(1000 บาท)

บีผากซื ้อของ

1000

เดือนมกรามีเงินออม 1000 บาท (บีฝากซื ้อของ 1000บาท) (......) เงินที่ติดลบติดหนี ้

รายได้ ยอดเงินออม 1000 บาท


ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรื อน 1. การจดบันทึกรายการรับ - จ่ ายเงินในชีวติ ประจาวัน เป็ นการช่ วยเตือนความจา 2. ทาให้ ทราบรายรับ รายจ่ ายของครอบครัว 3. ทาให้ ทราบว่ าเงินคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่งของ ครอบครัว และฐานะการเงินของครอบครัว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ


ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรื อน 4. ทาให้ ครอบครัวมีการบริหารจัดการด้ านการเงินอย่ าง เป็ นระบบ ช่ วยแก้ ไขปั ญหาหนีส้ ิน 5. รู้จักการวางแผนการใช้ จ่ายเงินอย่ างเหมาะสม รู้จักการ ออมเงิน 6. รู้ผลกาไร หรื อ ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 7. ช่ วยในการวางแผนการลงทุนในครัง้ ต่ อไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

Nuttapong  

นาย ณัฐฏพงศ์ ม่วงพัฒน์ ปวช. 1/11 เลขที่13

Nuttapong  

นาย ณัฐฏพงศ์ ม่วงพัฒน์ ปวช. 1/11 เลขที่13

Advertisement