Page 1

มอบวุฒิบตั รฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวจตุพร ภักดี ได้ ผ่านการอบรมหลักสู ตร Adobe InDesign ตามโครงการอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่ างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารี นิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBB

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย

B

BBBBBBBBBBBB BBB B es

B

BBBBBBBBBBBBBBBB

จตุพร ภักดี  

certificate

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you