Page 1

13

(714) 17 êâ³òíÿ 2018 ð.

ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß. Ò.067-362-97-27


2

13 (714), 17 êâ³òíÿ 2018 ð.

 3-ê³ì.êâ., 4/10, Á.Áîðîâöÿ, 4Á (íîâîáóäîâà). Ò. 067-220-21-82.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 34Á (ðåìîíò, ìåáë³). Ò. 050-264-91-12.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36 (ïîâí³ñòþ ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà), «çàõîäü ³ æèâè». Ò. 067-364-02-09.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 3. Ò. 067999-95-11, 067-800-76-30.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè, 5 (õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-70292-13.  3-ê³ì.êâ., 6/9 (÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ãàðíèé ðåìîíò). Ò. 097-74692-11, 068-045-21-31.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â (öåãëÿíèé áóäèíîê, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîìîðà), æèëèé ñòàí. Ò. 068146-32-24.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 10. Ò. 067-926-28-44.  Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â; çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 068-017-74-95.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè (êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðîñòîðà, âåëèêèé áàëêîí, «òîëüÿòèíñüê³» áóäèíêè). Ò. 068-421-39-52, 068-336-59-98.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø. Ò. 067896-76-15.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 11, àáî îáì³íÿþ íà 1+äîï. Ò. 097-041-48-96.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-721-78-37.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â (öåíòð ì³ñòà, ðåìîíò), àáî îáì³íÿþ íà ìàëîñ³ìåéêó (óñ³÷åíà). Ò. 096869-27-86.  3-ê³ì.êâ., Âàðàø, 43/1 (íîâîáóäîâà, ç/ï 88ì 2 ). globusinvest.com.ua. Ò. 068010-04-04, 050-409-04-04.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 43 (íîâèé ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà). Ò. 096-170-29-02.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-389-40-93.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 37Á, 25òèñ.ó.î., äëÿ ðåàëüíîãî ïîêóïöÿ òîðã. Ò. 097-38025-59.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè (ÆÊ «Ïåðëèíà Ïîë³ññÿ», ç/ ï 64.08ì2), 666432ãðí. Ò. 068980-43-43.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 12, 26òèñ.ó.î. Ò. 096-402-21-29.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 29 (ãàðíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà). Ò. 098064-85-80.  2-ê³ì.êâ., 1/5, âóë. ʳáåíêà, ðí öåíòðàëüíîãî ðèíêó (áàëêîí 6ì, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâà ðàìà). Ò. 096-569-5056, ï³ñëÿ 18:00.  2-ê³ì.êâ., 2/2, Ñò.×àðòîð³éñüê, á³ëÿ ìîíàñòèðÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 099-470-83-08.  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 068-060-22-04.  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè (ÆÊ «Ïåðëèíà Ïîë³ññÿ», ç/ ï 45.99ì2), 450702ãðí. Ò. 068980-43-43.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 096-540-74-76.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33/3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-90934-61.  1-ê³ì.êâ., 1/5, ð-í ñóäó, ïðîêóðàòóðè (âèã³äíå ì³ñöå ï³ä àïòåêó, îô³ñ). Ò. 067-926-28-44.  Äâ³ ê³ìíàòè, Áóä³âåëüíèê³â (ãóðòîæèòîê ¹3, ìàëîñ³ìåéêà). Ò. 068735-86-74.  Êîòåäæ, Áàáêà. Ò. 096-379-1835, 063-310-52-96.

 Êîòåäæ, ð-í àâòîìèéêè «Åë³ò» (9 àáî 18ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-363-69-91.  Êîòåäæ, íàâïðîòè ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó (ç/ï 268ì2, 10ñîò. çåìë³). Ò. 098-256-27-91.  Áóäèíêè, Ðàôàë³âêà: 68ì 2 , öåíòð, 12ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíèé; 108ì2, á³ëÿ ë³êàðí³, 16ñîò. çåìë³. Ò. 098-796-02-00, 093-81965-89.  Áóäèíîê, 54ì 2 , Ðàôàë³âêà (15ñîò. çåìë³, ãàðàæ, áàíÿ, ñàðà¿, ïàðîâå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ). Ò. 067-559-45-18.  Áóäèíîê, 250ì2, âóë. Öåíòðàëüíà, ð-í ÀÒÖ (âñ³ êîìóí³êàö³¿), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-049-15-23.  Áóäèíîê, Çåëåíå (0.31ãà çåìë³, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, äîêóìåíòè). Ò. 097-867-15-01, 097-873-19-57.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Ì.Æîëóäñüê, âóë. Çàë³çíè÷íà (âñ³ äîêóìåíòè, ïðèâàòèçîâàíèé), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-237-43-07.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Ðàôàë³âêà (33ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàäîê, âîäà). Ò. 097-59599-16.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (14ñîò. çåìë³, ïðèáóäèíêîâ³ ñïîðóäè). Ò. 097-451-54-96.  Òåðì³íîâî! Õàòó, Á³ëüñüêà Âîëÿ (óñ³ çðó÷íîñò³, ïàðîâå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé), ö³íà äîãîâ³ðíà, òîðã. Ò. 096-247-56-80, 096-76333-48.  Äà÷ó, 12ñîò., êîîï «Ïðîë³ñîê», áóäèíîê 6.5õ7.5+âåðàíäà (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³). Ò. 050-264-9112, 098-075-54-04.  Äà÷ó, 12ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-5» (áóäèíî÷îê, ñâ³òëî, êàì³íü íà ôóíäàìåíò, äåðåâà). Ò. 098-717-84-22.  Äà÷ó, 12ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê ç âåðàíäîþ 6õ8, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, òåïëèö³, ñàðàé, äåðåâà, îãîðîäæåíà). Ò. 097-33035-64.  Äà÷ó, 8ñîò. (áåòîííèé áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïî âóëèö³ º åëåêòðîåíåðã³ÿ). Ò. 097-909-17-99.  Äà÷ó, 7.8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíîê, ñàðàé, òåïëèöÿ, îãîðîäæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. 098-919-74-54.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-5» (áåç çàáóäîâ). Ò. 068645-60-47.  Äà÷ó, 0.06ãà, êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (ñâ³òëî, äåðåâà, áåç çàáóäîâ). Ò. 097-844-42-32.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Àâòîìîá³ë³ñò» (áóäèíîê 5õ6, êðèíèöÿ, ñàðàé, ñàäîê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-217-35-73.  Äà÷ó, 6ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì, êîîï. «Â³äðîäæåííÿ» (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü). Ò. 096920-77-79.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Ìåäèê³â» (ñâ³äîöòâî). Ò. 067-926-28-44.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-5». Ò. 068-030-07-15.  Äà÷ó, 5ñîò., Ñò. Ðàôàë³âêà, âóë. Äðóæáè, 17 (áóäèíîê); çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., âóë. Ïåðøîòðàâíåâà. Ò. 097-236-56-56.  Äà÷ó, êîîï. «Âåòåðàí-2» (îãîðîäæåíà, 2 áåòîííèõ áóäèíî÷êà, êîëîäÿçü, äåðåâà). Ò. 097-35864-57.  Äà÷ó, 2 ä³ëÿíêè ðàçîì (íå ïðèâàòèçîâàíà, áóäèíî÷îê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñâ³òëî). Ò. 096-990-30-49.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-7» (ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, äà÷íèé áóäèíî÷îê, êîëîäÿçü, ìîëîäèé ñàäîê). Ò. 097828-42-55.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 9ñîò., íàâïðîòè «Æóðàâëèíè» (ñâåðäëîâèíà, ôóíäàìåíò, áóäèíî÷îê, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-029-92-96.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6.5ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà íîâèíà-5». Ò. 096-17020-69.

 Äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í çàë³çíè÷íî¿ çóïèíêè. Ò. 098-992-77-63.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. 067-751-00-24.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, êîîï. «Âèñîòíèê» (áóäèíî÷îê, êîëîäÿçü). Ò. 067-150-72-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 097-861-28-68.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-477-30-08, 067-76259-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., Ñîïà÷³â (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 097-057-88-87.  Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïî 0.2ãà (íà ïîâîðîò³ íà Âîëîäèìèðåöü, äåðæ.àêò). Ò. 067-926-28-44.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., óðî÷. «Êîçåëåöü», íàâïðîòè «ÀÒÖ», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-913-64-00, 067-954-95-01.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 26, ð-í çàâîäó «Ñèòàë». Ò. 097815-16-18.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., Ðàôàë³âêà (äåðæ.àêò), 4òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-420-55-93.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11ñîò., Ðàôàë³âêà, âóë. Øåâ÷åíêà (ñòàðà õàòà, ñâ³òëî, âîäà). Ò. 096-863-34-37.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà (ïðèâàòèçîâàíà), íåäîðîãî. Ò. 068-017-55-42.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., óðî÷. «Êîçåëåöü»; 7ñîò., êîîï. «Ïðîë³ñîê» (äîêóìåíòè). Ò. 068-03460-15.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 9ñîò., ð-í àâòîìèéêè «Åë³ò» (ñâ³òëî, ïàðêàí, êîìóí³êàö³¿). Ò. 067-363-69-91, 067-398-69-19.

 À/ì «Ìîñêâè÷ 21412» 1990ð.â., ñèí³é, íà õîäó. Ò. 097-841-26-45.  À/ì «ÃÀÇ-52» 1989ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-463-45-69.  Àâòîáóñ «ÏÀÇ 4234» (ðàçîì ç ä³þ÷èì ìàðøðóòîì, äîâãèé). Ò. 067-362-34-18.  Òðàêòîð «ßíìàð PS-30», ßïîí³ÿ. Ò. 097-213-49-97.  Òðàêòîð «ÞÌÇ», Êðàñíîñ³ëëÿ (ìàëà êàá³íà, ïðè÷³ï, ïëóã, áîðîíè, äîêóìåíòè). Ò. 097-867-15-01.  Ñêóòåð «Yiben 150T-15D», ïðîéøîâ îáêàòêó, ïðîá³ã 1600êì. Ò. 098-836-69-81.  Êàì³íü, ÷åðâîíèé êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, òîðô, ãðóíò íà ï³äñèïêó. Äîñòàâêà 5-15ò. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà. Ò. 097-19099-16.  Êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, òîðô, ãðóíò íà ï³äñèïêó. Äîñòàâêà. Ò. 067-45809-05.  Êàì³íü ÷åðâîíèé, ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, òîðô, ãðóíò íà ï³äñèïêó. Äîñòàâêà. Ò. 096-101-10-07.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ÷îðíîçåì (20ò.). Äîñòàâêà. Ò. 096-127-04-05.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, òîðô, ÷îðíîçåì (3-8ò. à/ì «Çèë»). Äîñòàâêà. Ò. 098203-27-08, 050-910-19-83.

 Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, òîðô, ÷îðíîçåì â³ä 5ò. Äîñòàâêà. Ò. 097-010-98-16.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â âñ³õ  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., Ñò.Ðà- ôðàêö³é, ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô ôàë³âêà, âóë. Âèøíåâà (äîêóìåí- òà ³í. ïåðåâåçåííÿ. Ò. 067-954òè, äîãëÿíóòà). Ò. 097-928-08-11. 20-82.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, âóë. Âåñíÿíà (ãàðàæ, 380Â, êîëîäÿçü, íàâïðîòè ë³ñîñìóãà, º ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ). Ò. 097953-49-95.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà, 0.0024ãà, âóë. Ãàðàæíà, á³ëÿ õë³áîçàâîäó. Ò. 098-93754-11.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, óðî÷. «Êîçåëåöü», óñ³ äîêóìåíòè, äåøåâî. Ò. 097-760-98-90.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, Ñóõîâîëÿ (ñâ³òëî, âîäà, îãîðîäæåíà, äîêóìåíòè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 063-993-21-33, 063-605-28-23.  Ãàðàæ, 4õ6, á³ëÿ «Îêîëèö³». Ò. 098-717-84-22.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³» (âîðîòà 2.5õ2.5, äîêóìåíòè, áóðæóéêà, 380Â). Ò. 096-920-77-79.  Ãàðàæ, 3.5õ9, ð-í «Îêîëèö³» (âîðîòà ï³ä áóñ). Ò. 097-140-61-00.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í ìàã. «Ìàãí³ò», àáî îáì³íÿþ íà à/ì. Ò. 098-20201-88.  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ, 9õ18, àáî ÷àñòèíó, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 066-652-9642, 096-497-59-72.  Êîìåðö³éí³ ïðèì³ùåííÿ, Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 43, â³ä 54ì2, âëàñíèê. ˳ö. ¹ÀÅ 180696. Ö³íà â³ä 7òèñ.ãðí. globusinvest.com.ua. Ò. 068010-04-04, 050-409-04-04.  Ìàãàçèí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (öåíòðàëüíèé ðÿä). Ò. 067-75100-24.  Ìàãàçèí ç á³çíåñîì, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé» (îïàëåííÿ). Ò. 097170-00-61.  À/ì «Peugeot Expert» 2002ð.â., 1.9ä, ñòàí õîðîøèé, 2 êîìïëåêòè ãóìè. Ò. 096-438-12-03.

 Íîâ³ ïëèòè ïóñòîòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ôóíäàìåíòí³ áëîêè; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³ ç ïàçàìè d-0.9, d-1.2, 1.5, 2ì; êðèøêè ç ëþêàìè; ñòîâï÷èêè ï³ä ñ³òêó, 1.9-2.1ì; ºâðîïàðêàíè 30 âèä³â; öåìåíòíî-ï³ùàíó ÷åðåïèöþ; öåãëó ëèöþâàëüíó; ì³í.âàòó ôàñàäíó, Ïîëüùà. Ò. 068015-32-07.  Öåãëó á³ëó, á/â; áëîêè «ÔÑ»; ïëèòè, 6õ3; ÷îðíîçåì, ùåá³íü, ï³ñîê (5-20ò). Ò. 097-410-29-06.  Òåðì³íîâî! Ñò³íêè, 2øò., ͳìå÷÷èíà, äåøåâî; êîìï’þòåðíèé ñò³ë òà ñò³ëåöü; ì’ÿêèé êóòîâèé êóòî÷îê. Ò. 097-397-60-89.  Ñò³íêó, ñòàí ãàðíèé, òîðã. Ò. 098-808-02-93.  Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å «Baby Design Amigo», Ïîëüùà, ÷åðâîíî-ñ³ðå (ãðóïà 1-2, 9-25êã, 9ì³ñ.-4-6ð.), 950ãðí. Ò. 096625-46-64.  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, ç 3ð., ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-153-95-13.  Âåëîñèïåä «Ì³íñüê». Ò. 097722-11-20.  Ïðàëüíó ìàøèíêó «Siemens», øèðèíà 60ñì, 6êã. Ò. 068-73586-77.  ³êíà ì/ï; äâåð³ âõ³äí³; ìåòàëîïðîô³ëü; ìåòàëî÷åðåïèöþ; ìåòàëåâ³ øòàõåòíèêè. Çàì³ðè òà äîñòàâêà. Ò. 097768-73-96.  Äâóòàâð 30, 5.5ì; ïëèòè ñò³íîâ³ òà ïåðåêðèòòÿ 5.8õ3, 6.4õ3, äóæå äåøåâî; ëèñòè ìåòàëåâ³; êàðêàñè íà ñòåëàæ³, òóàëåò. Ò. 068-323-48-01.  ²íêóáàö³éí³ ÿéöÿ òà êóð÷àò ïîðîäè «ë³âåíñüêà», «îðï³íãòîí», «àäëåð», «ëåããîðí». Ò. 097-71143-46.

 Ãàðàæ, 4õ6, ð-í ìàã. «Ìàãí³ò»; ãàðàæ, 5õ8, ð-í «Îêîëèö³» (ñâ³òëî, âîäà, áóðæóéêà). Ò. 098-44883-30.  Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, 100ì2, Âàðàø (ìîæëèâî ÷àñòèíó). Ò. 067362-63-52.  Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 6080ì2, öåíòð ì³ñòà ç îêðåìèì âõîäîì òà ñàíâóçëîì. Ò. 067-38211-74.  Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíå, 32.5ì2, á³ëÿ ãðîìàäñüêîãî öåíòðó. Ò. 067-332-07-43.  Àâòîìîá³ë³ â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íî-  Ìàãàçèíè, 20ì2, 10ì2, àáî ïðîçåìíîãî âèðîáíèöòâà ó õîðîøîìó äàì. Ò. 067-363-06-02. ñòàí³ àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ, íåðîáî÷³, ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Ò. 097-20574-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø íà 2+äîï., ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåÂàðàø, Ïåðåìîãè (1 ³ 9 ïîâ. íå ñïðàâíèõ à/ì. Ò. 097-319-47-11, ïðîïîíóâàòè). Ò. 097-714-48-98. 097-116-24-80.  2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â (áåç ðå-  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 5ò. ì/à ìîíòó) íà 1-ê³ì.+äîï. Ò. 068-612- « M e r c e d e s - S p r i n t e r » 52-21. (5.25õ2.45õ2.45). Ò. 096-930-36-39.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, +äîï.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ íà 2-ê³ì. Ò. 096-970-03-02.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â íà ïî ì³ñòó ì/à. Ò. 067-3642-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 097-767- 26-86. 16-34.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â,  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, 20/3 (áàëêîí óòåïëåíèé, ðåìîíò, äî 8ò. Ò. 067-672-28-22. íîâà ñàíòåõí³êà) + äîï íà 3-ê³ì.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à Ò. 068-301-44-93, 096-134-19-59. «Mercedes-Sprinter» (18ì³ñöü). Ò.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 068-383-88-45. 2-, 3-ê³ì. Ò. 097-108-76-44.  Ïî¿çäêè äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ  1-ê³ì.êâ. íà 2-ê³ì., àáî ïðîäàì. îòöÿ Îëåêñàíäðà ó ñ. Êàòþæàíêó. Ò. 096-977-30-54. Ò. 097-443-24-05.  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà «JCB 3ñõ»: êîïàííÿ ñòàâê³â, ñåïòèê³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ, íàâàíòàæåííÿ. Ò. 096 1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, íà òðèâà- 127-04-05. ëèé òåðì³í. Ò. 097-742-58-29.  Ïîñëóãè áóëüäîçåðà «ÄÒ-75»  1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, íà òðèâà- (áîëîòîõ³ä). Ò. 096-127-04-05. ëèé òåðì³í. Ò. 097-617-52-12.  Ïîñëóãè òðîñîâîãî åêñêàâàòîðà  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (äðàãëàéí, 15ì). Êîïàííÿ, ÷èñòêà 096-869-29-74. ñòàâê³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Ò.  1-ê³ì.êâ. íà ï³âðîêó. Ò. 096-298- 096-127-04-05. 76-53.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êî Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. ëîíêè): d 50ìì, 63ìì, 110ìì; 096-910-00-92. ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í ó ð- 096-434-99-00. í³ øêîëè ¹3, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì, îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 098-772-93-90. ã³äðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ò. 068337-91-90.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ò. 096-127-52-35.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð  Áóäóºìî êîòåäæ³, ñàðà¿, ãàðàæ³, ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äî- äà÷í³ áóäèíêè; áåòîíí³ ðîáîòè; êóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067- äàõè. Ò. 068-015-32-07.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, 364-25-56. âàãîíêà, ëàì³íàò, ë³íîëåóì. Âñòà 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî íîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí. Äåìîíòàæ (óñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äî- áóäü-÷îãî. Ò. 097-100-46-93. êóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò.  Êâàðòèðè «ï³ä êëþ÷». Ò. 098953-02-28. 096-400-46-25.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè. Ïðîôåñ³éíî,  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 098-345ïîòèæíåâî (âñ³ çðó÷íîñò³, Wi-Fi). 20-25.  Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî, Ò. 067-968-91-91.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Ò. 097-473-55-27. ïîòèæíåâî, Áóä³âåëüíèê³â (ìåáëüîâàíà, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè  Îáøèâêà áàëêîí³â äåðåâ’íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 068-840-88-75. ÿíîþ âàãîíêîþ; ëàì³íàò;  2-, 3-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäî- ë³íîëåóì; ñòÿæêè. Ò. 067áîâî, íà ÷àñ â³äðÿäæåííÿ (óñ³ çðó÷- 364-26-86. íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ).  Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. Ò. 096-447-05-50.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷- ßê³ñíî, äåøåâî. Ò. 097-175-65-43. íîñò³, Wi-Fi). Ò. 096-907-84-17.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà ÷àñ â³äðÿäæåí-  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; íÿ, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (óñ³ çðó÷- âèáèâàííÿ ñò³í. Ò. 067-364íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). 26-86. Ò. 096-036-60-16.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-  Óòåïëåííÿ ï³íî³çîëîì. Äåøåâøå, í³æ ì³íâàòà. Ò. 068-015-32-07. 81-54, 068-015-35-46.  Êàðòîïëþ íàñ³ííó. Äîñòàâêà. Ò. 097-770-87-71.  Êîðîâó äîáðó, Âîâ÷åöüê. Ò. 067954-94-75, 050-050-86-29.  Êîðîâó, 4ð., Ì.Æîëóäñüê. Ò. 097-397-60-91.  Êîíÿ. Ò, 096-866-03-79.  Êîøåíÿò áåíãàëüñüêî¿ ïîðîäè (1.5ì³ñ., ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà òà ê³ãòåäåðêè, ëàñêàâ³, àêòèâí³), íåäîðîãî. Ò. 096-183-35-65.


ÏÎÒвÁÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ!

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Êîëåêòèâ Âàðàøñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ ç ïðîõàííÿì ïðîÿâèòè ìèëîñåðäÿ ³ ÷óéí³ñòü òà ïî ìîæëèâîñò³ íàäàòè ïîñèëüíó äîïîìîãó ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ Êðèøêó Þð³þ Þð³éîâè÷ó, ³íñïåêòîðó ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ¹4 Âàðàøñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³, íà ë³êóâàííÿ éîãî ìàëîë³òíüî¿ äîíüêè - ªâè, 2015 ð.í., ÿê³é ïîñòàâèëè ä³àãíîç òåòðàâåíòèêóëÿðíà ã³äðîöåôàë³ÿ ç îçíàêàìè òðàíñåïåíäèìàëüíîãî íàáðÿêó. 02.08.2017ð ¿¿ áóëî ïðîîïåðàâàíî, îäíàê, ÿê âèÿâèëîñü, äàíà îïåðàö³ÿ íå áóëà óñï³øíîþ, îñê³ëüêè 24.02.2018 äèòèíà ç äâîìà êðîâîâèëèâàìè ó ìîçîê ïîñòóïèëà äî ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ì. Ëóöüê òà ïîòðåáóº íåãàéíîãî ïîâòîðíîãî îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ òà ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ íåîáõ³äí³ çíà÷í³ êîøòè, ÿêèõ ðîäèíà ïðàö³âíèêà ïîë³ö³¿ íå ìàº. Ïðîñèìî Âàñ ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, âèÿâèòè ñï³â÷óòòÿ òà ïðè ìîæëèâîñò³ íàäàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó Êðèøêî ªâ³ çà íàñòóïíèìè ðåêâ³çèòàìè:

Ïðèâàòáàíê (Êðèøêî Þð³é Þð³éîâè÷) 4731 2191 0650 5005 ²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 3174309674

ÂÎÐÎÁ’Þ Âëàäèñëàâó

 Íàòÿæí³ ñòåë³. Íåäîðîãî. Ò. 098-651-55-76, 068-16126-69.  Íàòÿæí³ ñòåë³, Âàðàø. Àêö³éí³ ö³íè. Ò. 073-021-58-34, 068-09188-34.  Íàòÿæí³ ñòåë³, 24/7. Ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà. Ò. 068-301-04-04.  Íàòÿæí³ ñòåë³; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí òà ³í. Ò. 098-770-19-23, 097-802-43-81.

ßʲÑÍÀ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â; óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 098-58539-97.  Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Âè¿çä çà ìåæ³ ì³ñòà. Ò. 098193-06-89.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä ó ñåëî. Ò. 096576-07-05.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä. Ò. 067-43584-93.

 Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ò. 097-83064-95.

 «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº â³äåîçéîìêó óñ³õ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïðîâåäåííÿ âåñ³ëü. Íåçàáóòíÿ ìèòü ó Facebook. Ò. 067-363-43-04, 098443-64-88.  Ôîòîãðàô íà âåñ³ëëÿ. Ò. 097280-02-07.

 ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â (LED, LCD) ó çàìîâíèêà, ñèñòåìíèõ áëîê³â, íîóòáóê³â, ïëàíøåò³â, êàâîâàðîê, ³íäóêòèâíèõ ïëèò, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñîñ³â, ãåðîñêóòåð³â, ³íâåðòîðíèõ çâàðîê, àóä³îàïàðàòóðè, ïðîøèâêà òþíåð³â, ïðîäàæ ðàä³îäåòàëåé ³ ïóëüò³â, ³íâåðòîðí³ çâàðþâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 067-363-43-36, 067-922-61-34.

ÒÓÐÀÃÅÍÖ²ß

«ÌÎÐÅ ÒÓв» ÇÀÏÐÎØÓª ÂÀÑ Â²Ä²ÄÀÒÈ

ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß ÒÓÐ ÂÈÕ²ÄÍÎÃÎ ÄÍß

098-376-36-22

ÆÀËÞDz «Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â ÆÀËÞDz

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÐÎËÅÒÈ

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖ²ÉͲ, ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв äî

Ò. 067-764-42-02 068-015-60-41

-2 0%

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà

 Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, îâåðëîê³â (áóäü-ÿê³ äåòàë³, âè¿çä äî çàìîâíèêà). Ò. 096-373-77-71, Ïàâëî.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ïðîøèâêà òþíåð³â. Ò. 097-784-32-55.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ÿê³ñíå íàëàøòóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òþíåð Ò2 – 330ãðí. Àíòåíà – 130ãðí. Ò. 098-375-53-57.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ ÂÅѲËÜ òà ³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é. ϳñëÿâåñ³ëüíà ôîòîñåñ³ÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â. Ò. 096-014-38-56.

Ò. 096-518-81-98

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

 ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ: ïðîäàæ òà âñòàíîâëåííÿ, âåëèêèé âèá³ð, ö³íè íèæ÷å ²íòåðíåòìàãàçèí³â. ×èñòêà ïàðîãåíåðàòîðîì; ðåìîíò, çàïðàâêà. Ò. 067-301-50-08.

 ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 097-873-19-37.

28-30 êâ³òíÿ Ïîäðîáèö³ çà òåë. âóë.Êîìóíàëüíà, 27

âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

ÌÀÊÀÐÎÂ²É Ê²Ð² ijàãíîç: ãëóõîòà. Ïðîñèìî íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè, ïîòð³áíà îïåðàö³ÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ÊÎÕËÅÀÐÍÎÃÎ ²ÌÏËÀÍÒÀ, âàðò³ñòü ÿêî¿ 30000 ºâðî. Ðåêâ³çèòè ðàõóíêó Ïðèâàòáàíêó. 5168 7573 2412 8117 (òàòî - ÌÀÊÀÐΠÐîìàí). ÍÅ ÁÓÄÜÒÅ ÁÀÉÄÓÆÈÌÈ!

Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè: Ïðèâàòáàíê (Âîðîáåé Êàð³íà) 4149 4978 5830 7145 äëÿ ãðèâí³ 4149 4991 0018 1211 äëÿ ºâðî 5168 7426 0526 6331 äëÿ äîëàð³â

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, àâòîìàò³â. Ïðîäàæ àâòîçàï÷àñòèí. Êîí Ñòÿæêà ï³äëîãè ìàøèííà. Ò. 097- ñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-518-9249, 063-354-60-95, 095-382-18-41. 889-38-70.  Ñêëàäàííÿ ìåáë³â; ïåðôîðà-  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîòîðí³ ðîáîòè. Ò. 097-945-53-61. ìàò³â. Íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. Ãà Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96. ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. öåíòð Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-291-96-82.  Ñåðâ³ñíèé  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêî- «Assist+»: ðåìîíò òà îáñëóñè; ïëèòêà; ôàêòóðà; ìîçà¿êà; ãîâóâàííÿ íîóòáóê³â, ÏÊ, «ä³ïåðëè», êîðî¿ä. Ò. 096-641-10- ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ïëàíøåò³â, òþíåð³â, ïðàëüíèõ ìà48, 097-843-33-39. øèí áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïðà ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊñîê òà ³í. ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. ÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ. ì.Âàðàø, Áóä³âåëüϳäêëþ÷åííÿ. Ïðàöþºìî áåç íèê³â, 27/1. Ò. 098-755-29-14. âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ñâ³òèëüíèê³â, ëþñòð. Ò. 097286-32-69.  Ñàíòåõí³êà. Çàì³íà, ìîíòàæ ñòîÿê³â âîäè ³ êàíàë³çàö³¿. Âñòàíîâëåííÿ òà ï³äêëþ÷åííÿ âàíí, óí³òàç³â, ñèôîí³â, çì³øóâà÷³â. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Âñòàíîâëåííÿ ³ ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â. Ò. 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂÀØ ÑÀÍÒÅÕͲÊ. Âèêîíóºìî ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: âñòàíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ, çàì³íà ñòîÿê³â âîäè, êàíàë³çàö³¿, îïàëåííÿ, ìîíòàæ ñèñòåì âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿. Ïðîôåñ³îíàë³çì, ÷åñí³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 068-940-92-10, Îëåêñàíäð.

3

ÏÎÒвÁÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ijàãíîç õâîðîáè : ã³ñò³îöèòîç ãðóï ç óðàæåííÿì ëåãåíü, ñåëåç³íêè, ê³ñòêîâîãî ìîçêó, ê³ñòîê âåðõíüî¿ ùåëåïè. Äîñòàòíüî ð³äê³ñíà õâîðîáà: 2 âèïàäêè íà ì³ëüéîí ä³òåé. Õëîï÷èê íà ïðîòÿç³ 1,5 ðîêó ïðîõîäèâ ë³êóâàííÿ çã³äíî ïðîòîêîëó ÌÎÇ ï³äâèùåíîãî ðèçèêó. 03.05.2017 âèíèê ðåöèäèâ ³ ë³êóâàííÿ íà äàíèé ÷àñ ìàëîåôåêòèâíå, õâîðîáà ïðîãðåñóº. Çà ïðîãíîçàìè ë³êàð³â ÷àñó îáìàëü, ùîäíÿ ìàëþêó ñòຠã³ðøå, â³í ñëàáøຠ³ íåìຠñèë áîðîòèñÿ. ªäèíèé âàð³àíò âðÿòóâàòè æèòòÿ Âëàäèêà - ïåðåñàäêà ê³ñòêîâîãî ìîçêó â Òóðå÷÷èí³, ÿêà êîøòóº 117 òèñ. äîëàð³â. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñ³ì'ÿ Âîðîáåé çà äîïîìîãîþ âîëîíòåð³â íàçáèðàëà 17òèñ. äîëàð³â ³ çíàõîäèòüñÿ â êë³í³ö³ Ìåäèêàëïàðê íà îáñòåæåíí³, àëå âæå ïîòð³áíî âíåñòè íàñòóïíó ñóìó ó ðîçì³ð³ 19òèñ. ºâðî, ÿêî¿ ó ñ³ì'¿ Âëàäèêà íåìàº. ϳä ÷àñ îáñòåæåííÿ ç'ÿâèëèñü ³ ãàðí³ íîâèíè: òàòî Âëàäèêà ï³ä³éøîâ ÿê äîíîð äëÿ ñâîãî ñèíà. Öå çì³íèëî ðàõóíîê êë³í³êè çà âåñü êóðñ ï³äãîòîâêè, ë³êóâàííÿ ³ ðåàá³ë³òàö³¿. ßêùî ñ³ì'ÿ íå çáåðå öèõ êîøò³â, Âëàäèê âòðàòèòü îñòàíí³é øàíñ âèë³êóâàòèñü. Âîëîíòåðè òà âñ³ íåáàéäóæ³ ëþäè ì³ñòà Øåïåò³âêà íàìàãàþòüñÿ ç³áðàòè íåîáõ³äíó ñóìó, àëå, íà æàëü, äëÿ ¿õíüîãî íåâåëè÷êîãî ì³ñòå÷êà öå íå ï³äéîìíà ñóìà.

 ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв LÅD ï³äñâ³òêè, ÌÎͲÒÎв íà äîìó â çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.

 Ôàðáóâàííÿ âîäîåìóëüñ³ºþ; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïëèòêà; øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; øòóêàòóðêà; äåìîíòàæ øïàêë³âêè, ôàðáè. Ò. 068323-50-48.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; øïàêëþâàííÿ; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 067-360-41-28.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ïëèòêà; øïàêëþâàííÿ; âàãîíêà; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; êîðî¿ä; ìîçà¿êà. Ò. 067-332-08-63.  Íàòÿæí³ ñòåë³. ßê³ñíà ïë³âêà áóäü-ÿêèõ â³äò³íê³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-010-32-31, 067-768-59-37.

13 (714), 17 êâ³òíÿ 2018 ð.

ìåøêàíöþ ì.Øåïåò³âêà, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., 22.03.2013ð.í.

ÆÀËÞDz ÐÎËÅÒÈ

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв

-25%

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 2-48-72 067-712-92-78, 063-447-54-60

 Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ðîçáëîêóâàííÿ «WINDOWS». Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì, àíòèâ³ðóñ³â, íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîìïëåêñíå íàëàøòóâàííÿ, ä³àãíîñòèêà, âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ íåïîëàäîê Âàøîãî êîìï’þòåðà. ×èñòêà â³ä ïèëó òà ðåìîíò íîóòáóê³â, çàì³íà åêðàí³â, ðåìîíò êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, ïðèíòåð³â òà ³íøî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿, äîïîìîãà ïðè âèáîð³ ÍÎÓÒÁÓÊÀ òà ìîäåðí³çàö³¿ ÷è ñêëàäàíí³, êóï³âë³ êîìï’þòåðà. Âèêëèê ìàéñòðà áåçêîøòîâíî. Âè¿çä ïî ðàéîíó. Ò. 097-97528-28, 067-99-69-700, 093623-99-66, Àíäð³é.  Óñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ðîçáëîêóâàííÿ Windows. Óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì àíòèâ³ðóñà, âèäàëåííÿ â³ðóñ³â. ijàãíîñòèêà òà óñóíåííÿ íåïîëàäîê, ÷èñòêà ÏÊ òà íîóòáóê³â. Ò. 095-824-41-30, 098855-33-90.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÄÐÓÊ À4, À3, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6000.

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ ÐÀÌÈ ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27

067-360-23-37

 ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAJDAN.COM.UA.  Ïðèáèðàºìî, ìèºìî áóäèíêè, êâàðòèðè, äà÷³. Ò. 098-345-17-36.  Âèãóëþâàííÿ Âàøîãî ñîáàêè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ò. 067-789-87-08.  ˳êóâàííÿ íàäëèøêîâî¿ âàãè, òþòþíîïàë³ííÿ, àëêîãîë³çìó, ³ãðîìàí³¿ çà ìåòîäîþ àêàäåì³êà Ñìåëîâà. Ñåàíñ â³äáóäåòüñÿ 27-28 êâ³òíÿ. Ò. 097-400-19-40, 095-447-36-60.

 Õî÷åø ÀÐÎÌÀÒ ó ïîäàðóíîê â³ä AVON òà -33%? Ò. 067-813-15-13.  Íîâà ìóëüòèáðåíäîâà êîñìåòè÷íà êîìïàí³ÿ UNICE ïðîïîíóº ðîáîòó (êîíñóëüòàíò, êîîðäèíàòîð òà ³í.; çàðîá³òîê â³ä 3000 ãðí.). Ò. 098-944-77-36.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó: êóõàð, áàðìåí, îô³ö³àíò (áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ò. 067100-74-62, 067-360-58-45.  Ó êàôå «Êîð÷ìà» íà ïîñò³éíó ðîáîòó: îô³ö³àíò, êóõàð, áàðìåí. Ò. 067-799-06-25.  Ó êàôå «BEZE»: áàðìåíè, êóõàð³, îô³ö³àíòè. Ò. 068-017-32-83.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê»: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ñóøèñò (ïîâíèé ñîö.ïàêåò, âèñîêà ç/ï). Ò. 096-61387-59.

 Ó ðåñòîðàí íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, êóõàð³. Ò. 097426-78-01, 067-858-42-87.  Ó ìàãàçèí «Ïàí Êóð÷àê» ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 067407-00-72.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 098-300-96-53.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 096-607-23-46.  Íà ðèíîê ó ìàãàçèí á³ëèçíè ïðîäàâåöü. Ò. 067-928-48-49.  Ïîòð³áåí òîâàðîçíàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó ì. Âàðàø. Ò. 067-362-62-20.  Íà öåíòðàëüíèé ðèíîê ïðîäàâåöü (ïðîìèñëîâèé òîâàð). Ò. 067751-00-24.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó ñìò. Ðàôàë³âêà. Ò. 067-362-62-20.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü. Ò. 098-66199-64.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ó ñ. Ñîïà÷³â. Ò. 067362-62-20.  Íà ðèíîê ïðîäàâåöü. Ò. 098642-73-32.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 098-722-45-64.  Íà ð-ê «Ï³âí³÷íèé» ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó (æ³íêà, 23-40ð.). Ò. 068-017-53-93, 10:00-18:00.  Ó ìàãàçèí îäÿãó ïðîäàâåöü. Ò. 068-060-03-95, 063-326-30-65.  Ó ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ ïðîäàâåöü. Ò. 096-381-45-16.  Ó öåõ ïî ðåìîíòó ì’ÿêèõ ÷àñòèí ÷îëîâ³êè (äî 35ð.). Ò. 096-155-09-31.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª: ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

Ùèðî â³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì ëþáëÿ÷ó ìàòóñþ òà äáàéëèâó áàáóñþ ÄÅÉÍÅÊÎ Àííó Ôåîäîñ³¿âíó!

18

êâ³òíÿ

Ëàã³äíà, ð³äíåíüêà, äîáðà ³ ïðîñòà, Íàøà äîðîãåíüêà, íàøà çîëîòà. Ñïàñèá³, ìàòóñþ, ùî æèòòÿ äàðóâàëà, Ñïàñèá³, ìàòóñþ, ùî Âè íàñ ïîâ÷àëè. Ñïàñèá³, ð³äíåíüêà, çà â³÷íó òóðáîòó, Çà ùèðå áàæàííÿ äîáðà íàì óñ³ì. Õàé ñåðöå ó ãðóäÿõ ùå äîâãî ïàëàº, À ðóêè, ìîâ êðèëà, âíó÷àò ïðèãîðòàþòü, Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî çè÷èìî ùèðî, Ëàñêè – â³ä Áîãà, â³ä ä³òåé – òåïëà Íà ìíî㳿, ùàñëèâ³ ë³òà! Ç ïîâàãîþ ä³òè òà îíóêè.

 Ïîòð³áí³: áóõãàëòåð, ïðîäàâåöüêàñèð, êåðóþ÷èé, âîä³é-åêñïåäèòîð, âàíòàæíèê (áàæàíî ä/ð). Ò. 097-268-84-48.  Ïîòð³áí³: ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, áóõãàëòåð (îô³ö³éíà ÷àñòèíà, áàæàíî ä/ð, ïðîô³ëüíà îñâ³òà). Ò. 067-362-34-18.  Ïîòð³áåí áóõãàëòåð (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-17-80, 067-363-84-34.  Íà Á³ëå îçåðî: ïðàö³âíèêè, ï³öåéîëà (ç/ï âèñîêà). Ò. 098-37557-38.  Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ïðàö³âíèê íà âèêëàäêó òîâàð³â, îõîðîííèê (Âàðàø). Ò. 067-196-43-32.

 Ó àòåëüº øâà÷êè, çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë. 096-805-62-17.  Ïîòð³áíà íÿíÿ äëÿ ö³ëîäîáîâîãî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó (õâîðà íà öóêðîâèé ä³àáåò). Ò. 096942-15-23.

 Ó þâåë³ðíó ìàéñòåðíþ ëþäèíà (äîâãîñòðîêîâà ðîáîòà òà ïî êîíòðàêòó, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ò. 096926-82-53.

 Ó Ëèòâó, ³ëüíþñ íà áóä³âíèöòâî ïðàö³âíèêè (÷îëîâ³êè, æ³íêè, ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³), sklypuapzeldinimas@gmail.com. Ò. +3706-767-00-99, viber.

 Ó ñëóæáó òàêñ³ âîä³é ç âëàñíèì à/ì (ðîáîòà ïî çì³íàõ). Ò. 067-190-30-60.  Ƴíêà-ïåíñ³îíåðêà øóêຠïîì³÷íèöþ á³ëÿ êîòåäæà íà 34ãîä. ó ì.Âàðàø (á³ëÿ ÀÇÑ «Æóðàâëèíà», 5ñîò. çåìë³, ñàä, ãîðîä, ç/ï äîãîâ³ðíà). Ò. 098557-01-47.

 Ó êîìï’þòåðíèé êëóá îïåðàòîð (æ³íêà). Ò. 068-853-71-96.  Ó êîìï’þòåðíèé êëóá: àäì³í³ñòðàòîðè, êàñèðè. Ò. 096-73172-73.

 «Ä³ì ìèëîñåðäÿ». Ïðîñèìî äîïîìîãòè áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè äëÿ ñ³ìåé, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü. Îá’ºìí³ ðå÷³ çàáèðàòè áóäóòü îñîáèñòî. Ïðèéîì ³ ðîçäà÷à: ì. Âàðàø, âóë. Ñàäîâà, 10, á³ëÿ ÀÒÖ íà âè¿çä³ ç ì³ñòà. Ò. 097-262-0750, Ìèêîëà.

 Ó êîìï’þòåðíèé êëóá: îõîðîíåöü, îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó. Ò. 097-60927-14.  Ïîòð³áåí ïåðóêàð äëÿ ñï³ëüíî¿ îðåíäè ïðèì³ùåííÿ. Ò. 067-11425-35, 068-034-60-36.  ²íòåðíåò-ïðîâàéäåðó «Åñô³ëü» íà ðîáîòó ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ç îáñëóãîâóâàííÿ ²íòåðíåò-ìåðåæ. Ò. 067-360-15-60.

 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê ÑÎ ¹698176, âèäàíèé Âîëîäèìèðåöüêèì ÎÐÂÊ íà ³ì’ÿ Êðàâö³â Àíäð³ÿ ²ãîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

5 òðàâíÿ ÂÎËÎÑÑß øèíüéîíè

ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ

ÄÐÓÊ

êóïóºìî íàòóðàëüíå

À3

òà íàòóðàëüíå - â³ä 32ñì. ñèâå òà ôàðáîâàíå - â³ä 42 ñì. â³ä 1000 äî 75000ãðí. çà 1êã

ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ» ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ.

äî

75000

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÑÒÐÈÆÊÀ

Ïåðóêàðíÿ: ãîòåëü «Âàðàø»

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ó æîâòèõ êîðïóñàõ,

íà çàï÷àñòèíè (âèá³ðêîâî) ñòàð³,íàðó÷í³,ìåõàí³÷í³

òåë. 098-259-88-86

«Ñ²ÌÅÉÍÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÐÎÄÎËÀÄ»

ÏÐÀÍÍß

íàäຠïîñëóãè:

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ, ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ, ÓÇÄ, ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ, ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

097-607-14-84

068-147-05-95

!

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, ïðèì. 205. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî: Ïîë³ãðàô³÷íå âèäàâíèöòâî «À-ïð³íò» ÒΠ«Ä³ì», ì.Òåðíîï³ëü. Ò. 0(352) 52-27-37, 067- 352-18-51, a-print.com.ua. Ð/ð 26005261061 ó ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», ÌÔÎ 320478, êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280. Çàì. ¹238

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


ПРИЙОМ РЕКЛАМИ, ОГОЛОШЕНЬ ТА ПРИВІТАНЬ м-н Вараш, 11, 4-й під’їзд, 1-й поверх

Пн-Пт: 09:00-18:00 Сб: 11:00-15:00 Тел./факс (для довідок)

2-42-32

2018 13  
2018 13  
Advertisement