Page 1

3

(507) 4 ëþòîãî 2014 ð.


2

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

3 (507), 4 ëþòîãî 2014 ð.

 4-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè (÷àñòêîâèé ðåìîíò). Ò. 098-476-69-27, 095-94705-35. 4-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø. Ò. 068-32309-78. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø. Ò. 067-73482-59, 097-215-71-92. 3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø. Ò. 068-02624-11. 3-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 28À, àáî îáì³íÿþ íà 1+1. Ò. 097-931-16-76. 3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 18. Ò. 068-323-82-47. 3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/1. Ò. 096-124-10-25. 3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (85ì2). Ò. 097025-92-40, 098-154-46-45. 3-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 068-00780-14. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø. Ò. 098-47747-75. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28, ðåìîíò. Ò. 0(3636) 3-14-72, 067-948-34-19, 067782-31-71. 2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/1. Ò. 068-629-56-79, 096-760-89-29. 2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13. Ò. 096-760-90-46. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 5, òîðã. ò. 097-885-52-30. 1-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø. Ò. 066-22362-55. 1-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè. Ò. 0(3636) 3-44-31, 098-420-28-34. 1-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 22. Ò. 096304-56-28, 067-285-45-12. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/2. Ò. 096-133-87-03. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/2 (ïðèâàòèçîâàíà, áåç ðåìîíòó). Ò. 068060-38-65. 1-ê³ì.êâ. 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4/3 (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 097-888-24-60. 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, 40. Ò. 068-323-34-12. Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 15ñîò. çåìë³, ãîñïîäàð÷³ ñïîðóäè). Ò. 096-726-58-91. Áóäèíîê, Ñîïà÷³â, àáî çäàì. Ò. 097198-57-44. Áóäèíîê, гâíå, ð-í «Áàñ³â êóò», 190ì2 (äîêóìåíòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà áóäèíîê òà çåìëþ), íåäîðîãî. Ò. 0(362) 43-67-63, 095-330-24-03. Äà÷ó, 11ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4». Ò. 063-801-43-97. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (2-ïîâ. áóä., ñâ³òëî, âîäà, êðàéíÿ â³ä ë³ñó). Ò. 097838-20-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 34ñîò., çà ìåæàìè ñ.Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 097-214-84-81. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 380Â). Ò. 097-593-97-41. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098623-36-56. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.16ãà, Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê 9õ11.5). Ò. 097-281-17-58. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ñóõîâîëÿ (äåðæ.àêò), 40òèñ.ãðí. Ò. 097-971-11-00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 067-360-38-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò. (ï³äâåäåíî ñâ³òëî, õîë. òà ãàð. âîäà, îïàëåííÿ). Ò. 068-026-37-11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, ï³äâåäåí³ óñ³ êîìóí³êàö³¿), 55òèñ.ó.î. Ò. 067-363-62-61, Þð³é. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12ñîò., Çàáîëîòòÿ, äåðæ.àêò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-962-97-89.

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç ÷ëåíàìè ñï³ëêè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. 95% óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê êðåäèòó, òîáòî Âè ìîæåòå ñàì³ ðåãóëþâàòè ïåðåïëàòó ïî êðåäèòó. ßêùî íàø³ ç Âàìè ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè áóëè ïîçèòèâíèìè, òî íàñòóïí³ êðåäèòè áóäóòü ï³ëüãîâèìè. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., íàâïðîòè ÀÒÖ ïðè âè¿çä³ ç Êóçíåöîâñüêà. Ò. 067-199-38-76. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ð-í àåðîïîðòó (2øò., ñóì³æí³). Ò. 096-912-22-61. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, êóòîâó, ð-í ÀÒÏ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068026-37-17. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098-448-83-28. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 066903-28-88. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», âîðîòà 2.5õ2.5. Ò. 096-570-52-42. Ãàðàæ, 6õ4, Þâ³ëåéíèé. Ò. 096-40179-46. Ãàðàæ, 6õ4.5, ð-í òðàêòîðíî¿ áðèãàäè. Ò. 068-739-59-29, 098-642-96-60. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, âîðîòà 2õ2.5, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-816-60-35. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096990-85-31. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096400-46-25. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, ï³ä áóñ. Ò. 067-743-19-47. Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 098-73620-36. Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³, ñâ³òëî, âîäà, ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé). Ò. 068-017-60-75. Ìåòàëåâèé ê³îñê (ëàðüîê), 15ì2, ï³ä ìàãàçèí, íà äà÷ó. Ò. 063-255-23-72, 050-938-63-13.

 À/ì «Renault 19» 87ð.â., 1.6, 3400ó.î. Ò. 098-416-56-49. À/ì «ÂÀÇ-2106» 91ð.â., 1.4ì³, á³êñåíîí, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-172-49-64. À/ì «Ìîñêâè÷-2140», 86ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-335-18-62. À/ì «Volkswagen Ò2» 82ð.â., 1.6ä, á³ëèé, íà õîäó, ñòàí õîðîøèé, 2200ó.î., òîðã. Ò. 097-773-38-37. À/ì «Volkswagen Ò5», 1.9TDI, 132òèñ.êì, á³ëèé, ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ò. 098-083-89-86. À/ì «ÂÀÇ-2106». Ò. 063-801-43-97. À/ì «ÌÀÍ», 10ò. Ò. 067-729-63-25. Òðàêòîð ÕÒÇ Ò012, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-643-61-95. Ñòàðòåð äî à/ì «Òàâð³ÿ», «Ñëàâóòà». Ò. 067-364-45-80.

 Ñò³íêó, âåëèêó; ë³æêî ïîðóòîðíå; ñò³ë ïèñüìîâèé, àáî îáì³íÿþ. Ò. 096541-71-63. Ñïàëüíþ, íåäîðîãî. Ò. 068-060-73-14. ˳æêî 2-ñïàëüíå (ç í³øîþ); øàôó 3-äâåðíó, ç àíòðåñîëåþ; ñò³íêó, 3.5ì; óìèâàëüíèê, á/â. Ò. 097-899-07-11. ˳æêî 1-ñïàëüíå, ç ìàòðàöîì íà ïðóæèíàõ (êîìïëåêò â³ä ñïàëüí³), 2øò., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-388-40-75. Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-ìàíåæ; ñïàëüíþ äèòÿ÷ó, ë³æêî 2-ñïàëüíå, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-37-11, 097-751-11-67, 096519-03-32. ˳æå÷êî äèòÿ÷å, äåðåâ’ÿíå, óêîìïëåêòîâàíå, íåäîðîãî. Ò. 098-95522-33. Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-ãîéäàëêó (áàëäàõ³í, ïîñò³ëü) + ïîäàðóíîê; ìàíåæ «Adbor», Ðåäóêòîð äî à/ì «ÂÀÇ- íîâèé. Ò. 096-170-38-81. 21011» (ïåðåäàòî÷íå ÷èñëî 3.9), Ìàòðàö äèòÿ÷èé, Ïîëüùà, á/â. Ò. 068-758-74-50. 1200õ600õ80, íîâèé, ÊÏà (êîêîñ – ïîðîëîí - ãðå÷êà). Ò. 096-935-24-72. Ãóìó ë³òíþ, 195/70 R14, 4øò., ñòàí Êèëèìè, 2õ3, 2.5õ3.4. Ò. 0(3636) 2õîðîøèé, 1500ãðí. Ò. 067-135-16-01. 46-83, 096-459-01-37. Êèëèì, 2õ3, íàòóðàëüíèé, ö³íà äî Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâà- ãîâ³ðíà. Ò. 067-596-14-75. íó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32. Êèëèì, 2õ3, 400ãðí. Ò. 0(3636) 319-59, 067-380-04-11. Âàãîíêó, â³ëüõà. Ò. 068-519-05-19. Êîâðîë³í, ãóðòîì, äóæå äåøåâî. Ò. 093-517-01-58. Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; äîøêè Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Laret», äëÿ ï³äëîãè; ïë³íòóñ; áðóñ; äîø- ñòàí äóæå õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. êó; ðàêóøíÿê. Ò. 097-779-45-62. Ò. 097-171-63-47.

 ijþ÷å ë³òíº êàôå ç îáëàäíàííÿì. Ò. 067-382-75-59. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 56ì2 (îêðåìèé âõ³ä). Ò. 098-056-70-00.

 Ìàãàçèí, 18ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ïðîõ³äíå ì³ñöå. Ò. 096-288-40-43. Ìàãàçèí, 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; ï³ä áóäü-ÿêó ãðóïó òîâàð³â, õîðîøå áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 097-05785-07, 096-591-84-61. ïðîõ³äíå ì³ñöå. Ò. 068-514-09-55. Ìàãàçèí, 30ì2, ð-í ñ/ì «Âîïàê», Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-056-70-00. Ïðèì³ùåííÿ, 150ì2, âóë. Õë³áîðîá ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; (á³ëÿ ðèíêó), ï³ä âèðîáíèöòâî, ñêëàä, òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16. àáî çäàì. Ò. 050-334-53-74.

 À/ì «Mersedes Vito 111 CDI», 2009ð.â., 2.2, ïàñàæèð., 7+1, ÷åðâîíèé, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, àâòî. Ò. 096-361-42-51. À/ì «Fiat Doblo Maxi» 2006ð.â., 1.9ä, 180òèñ.êì, 5ì³ñöü (ìîæëèâ³ñòü ïåðåîáëàäíàííÿ íà 8ì³ñöü). Ò. 097850-74-03. À/ì «Citroen Jumpy» 2006ð.â., 2.0HDI, ïàñàæèð. 7+1, ÷îðíèé, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-51-61, 098-408-61-66. À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., 30òèñ.êì, ô³îëåòîâèé. Ò. 067-76844-68. À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 098-469-20-99. À/ì «Ford Scorpio» 87ð.â. Ò. 098722-03-83.

 Ïîáóòîâà õ³ì³ÿ ç ªâðîïè ó ñ/ì «Âåñòà», Âàðàø, 43, óñå äëÿ âàøîãî äîìó, íàéíèæ÷³ ö³íè, ïîñò³éíå ïîíîâëåííÿ àñîðòèìåíòó. Ïðàëüíèé ïîðîøîê, Ïîëüùà, 10êã/100ãðí., ç ïëÿìîâèâ³äíèêîì. Ò. 067-135-16-79. Ðåàëüíà äîïîìîãà ïðè îñòåîõîíäðîç³ õðåáòà, àðòðèòàõ, ãðèæ³ ì³æõðåáöåâèõ äèñê³â, ïðîñòàòèò³, ã³ïåðïëà糿 ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, ³ìïîòåíö³¿, âàãèí³ò³, öåðâ³öèò³, åíäîìåòðèò³, åðî糿 øèéêè ìàòêè, çàïàëåíí³ ïðèäàòê³â, ãåìîðî¿ ó æ³íîê, öèñòèò³, íåòðèìàíí³ ñå÷³. Ò. 098-264-46-51. ˳êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íó êîñìåòè÷íó ïðîäóêö³þ, Øâåéöàðñüêî¿ ô³ðìè «Vivasan». Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ, çàìîâëåííÿ. Ò. 067-362-97-50. Óí³êàëüíèé ïðîäóêò äëÿ ³íòèìíî¿ ã³ã³ºíè ÷îëîâ³ê³â «÷îëîâ³÷à ñèëà», 1130ãðí. Ò. 098-264-46-51. Ïðîäóêòè ç ªâðîïè: ͳìå÷÷èíà, Ïîëüùà. Õîðîøèé àñîðòèìåíò, íàéíèæ÷³ ö³íè, âèñîêà ÿê³ñòü, ê³îñê á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê» (öåíòðàëüíèé).

 Ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, 85ì2, Âàðàø, 36À (ï³ä æèòëî, îô³ñ), 80òèñ.ó.î. Ò. 067382-75-59.

 Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.

 Äâèãóí äî ÷îâíà «Mercury 3.3», á/â. Ò. 096-690-09-96. 2 ÿê³ñí³ ã³òàðè: åëåêòðî òà åëåêòðîàêóñòè÷íó. Ò. 068-017-60-13. Ìàíåêåíè. Ò. 098-056-70-00. Ïîâíèé ðîçïðîäàæ á³æóòå𳿠-30%. ÒÒÖ Grand Áàçàð, â³ää³ë G23. Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó «Lavazza» (ìåëåíó, ó çåðíàõ); êàïó÷³íî, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà); øîêîëàä, ͳìå÷÷èíà; îëèâêîâà îë³ÿ, 5ë/215ãðí., ²òàë³ÿ, çóáíà ïàñòà, òà ³í., ðê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà.

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05. Äîñòàâêà, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, òîðô, ÷îðíîçåì, áóäüùî; ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì, òðàêòîðîì-íàâàíòàæóâà÷åì «JCB», äåøåâî. Ò. 097-192-72-97. Ïëèòèïóñòîòí³,íîâ³;åëåêòðè÷í³ñòîâïè;ºâðî ïàðêàíè, 30 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³, öåãëà ëèöþâàëüíà, ãàçîñèë³êàòí³ áëîêè. Ò. 068-015-32-07. Ðîçïðîäàæ! ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³; áëîêè ðâàíèé êàì³íü äëÿ îãîðîæ³, â êîëüîð³; áðóê³âêó; äîøêè, 25, 40ìì. Çíèæêè äî 50%. Ò. 067-360-94-22, 050-295-13-03. Ìåáë³ ç ªâðîïè: ì’ÿê³ ÷àñòèíè (øê³ðà, òêàíèíà); ñò³íêè; ñåðâàíòè; êîìîäè; ñòîëè îá³äí³, æóðíàëüí³; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ãîäèííèêè ï³äëîãîâ³, íàâ³ñí³ òà ³í. Ò. 097-393-97-14, 050-148-33-48.

 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ÷åðâîíó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 097-671-12-94. Êîëÿñêó «Anmar Marsel», 2 â 1, 1200ãðí., òîðã. Ò. 097-140-61-97. Ñòîëèê ïåëåíàëüíèé «Rimini», ²òàë³ÿ; âàííî÷êó, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-362-57-89. Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ; ë³æå÷êî (ç ìàòðàöîì), ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-49230-61. Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé «Ferrari», á/â, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-57-89. Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò»; ïèëîñìîê «Scarlett», ñòàö³îíàðíèé òà ðàä³î òåëåôîí, á/â. Ò. 098-937-25-81, 050034-44-06. Ïðàëüíó ìàøèíó «Samsung», 3.5êã, ãîðèçîíòàëüíå çàâàíòàæåííÿ, á/â. Ò. 097-471-07-41. Ñîêîâèòèñêà÷; îâî÷åñóøêó; ñîêîâàðêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-59614-75. Ìîá.òåëåôîíè «iPhone-4», ³ç ÑØÀ, á³ëèé, ÷îðíèé, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-170-35-29. Áóðæóéêó ç òðóáàìè; çâàðþâàëüíèé àïàðàò, ñàìîðîáíèé. Ò. 068-015-32-07. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, øóáêó, êðóãè ó ïîäàðóíîê, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-171-63-47. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46, äóæå ãàðíó, 3200ãðí. Ò. 068-758-29-45. ×îâåí «Bark 280Ò», á/â, 1700ãðí., òîðã. Ò. 067-364-02-11.

 Êàðòîïëþ âåëèêó. Ò. 068-039-26-32. Êîðîâó. Ò. 096-738-43-69. Êàáàíà, 130-150êã, ì’ÿñíèé. Ò. 067967-30-78. Êàáàíà, 130-150êã, æ/â, ãîäîâàíîãî íàòóðàëüíèìè êîðìàìè. Ò. 098843-54-92. Êàáàíà, 110êã. Ò. 068-519-04-73. Êàáàíà, 100-120êã, æ/â, Ñîïà÷³â. Ò. 068-007-13-93, 096-756-13-95. Êàáàíà, æ/â. Ò. 097-322-55-78. Ñâèíåé ì’ÿñíèõ ïîð³ä, æ/â àáî òóøêîþ (êíóð ïîðîäè âåëèêà á³ëà+ëàíäðàñ, 120êã, ïîðîñÿòà ïîðîäè âåëèêà á³ëà+ïåòðåí). Ò. 096-204-32-73.

 1-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó, Åíåðãåòèê³â. Ò. 097-525-15-26. 1-ê³ì.êâ., ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Ò. 096-874-06-33. À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòèé, ãíèëèé, ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 097-20574-08. À/ì «Âîëãà», «ÂÀÇ», «ÇÀÇ», «Ìîñêâè÷» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066-10626-53, 098-405-60-20. Ì/ö «ÌÒ-10», «Äí³ïðî-11», ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ò. 095-494-5111, 098-215-48-99. Ñòàð³ àêóìóëÿòîðè. Ò. 097-68820-37. ÂÐÕ (âåëèêó ðîãàòó õóäîáó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-611-45-01, 097-44221-90. ÂÐÕ, êîíåé, òåëÿò, øê³ðó, ïîñò³éíî, äîðîãî. Ò. 0(3636) 3-11-33, 067-38201-72, 050-855-68-87.

 4-ê³ì.êâ. íà 3+1-äîï. Ò. 097-17160-98, ç 17:00. 3-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø íà 2+1, 1+1. Ò. 098-855-33-03. 2-ê³ì.êâ, 1/9 (óñ³÷åíà), íà 3-ê³ì, 16ïîâ. Ò. 0(3636) 3-14-06, 097-771-78-30. 1-ê³ì.êâ., 2/9, Åíåðãåòèê³â, 15, +äîï. íà 2-ê³ì., àáî ïðîäàì, ðîçãëÿíó áóäüÿê³ âàð³àíòè. Ò. 097-654-18-52. 1-ê³ì.êâ., Åíåðãåòèê³â, 15 íà 2+äîï. Ò. 096-920-76-37, 096-920-76-36. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ (á³ëÿ «Áóäãóðò³âí³», åë.åíåðã³ÿ, òåïëîìåðåæà, äîðîãà) íà 1-ê³ì.êâ.+äîï. Ò. 096-163-05-57.

 2-ê³ì.êâ. ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-348-12-50. 1-, 2-ê³ì.êâ, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-353-60-81. 1-ê³ì.êâ., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 097-416-55-33. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-497-21-63. Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè, Âàðàø, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. 067710-31-92, 067-757-58-76. Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. 097-906-96-21 Ãàðàæ, òåðì³íîì íà 1ì³ñ. Ò. 067768-44-68. Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ. Ò. 097-348-12-50.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25. 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77. 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56. 3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16. 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàí³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîîæèâàííÿ. Ò. 068-518-38-84. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-75-44, 067-138-77-40. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Âàðàø, 11. Ò. 097-825-72-28, 097-890-31-59. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáëüîâàíà, ²íòåðíåò. Ò. 096-752-21-61. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà. Ò. 098-350-25-45. Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-907-84-17. ³çüìó íà êâàðòèðó êâàðòèðàíò³â íà íåâåëèêèé òåðì³í. Ò. 098-919-75-64. ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò, îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Ò. 096-161-85-30. Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, â³ä âëàñíèêà. Ò. 097-353-15-61. Ïðèì³ùåííÿ, 40ì2, 50ì2, óñ³ óìîâè (ìàã. «Ëþáàâà», 2-é ïîâ.). Ò. 096-74393-43, 095-848-69-67. Äðóãèé ïîâåðõ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, 170ì2, Ïåðåìîãè, 33. Ò. 097411-44-41. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», íàâïðîòè ìàã.»Íàä³ÿ». Ò. 067-578-34-40, Ãåííàä³é.


 Òîðã³âåëüí³ â³ää³ëè ï³ä ïðîìèñëîâó Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ãðóïó òîâàð³â íà âèã³äíèõ óìîâàõ. Ò. ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, 097-744-32-23. êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-362-72-52. Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 097-906-96-21, 093-897-40-36. Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðî Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåí- áîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáó- íî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä ñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86- À äî ß». Ò. 096-101-10-00. 84, 067-600-93-88. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè: ïðîëîìè, ïðî Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à õîäè, îòâîðè â áåòîí³, óòðîáè, ïåðå«Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, íîñ ðîçåòîê. Ò. 097-151-51-26. îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; âàãîíêà: ïëà067-751-08-98, 096-374-97-94. ñòèê, äåðåâî; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê- ñàóíè; âð³çàííÿ ìèéîó; êîâðîë³í; ë³íîðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâè- ëåóì; ëàì³íàò; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. ùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð- 098-221-94-89. ³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097- âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ 921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55. äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Ò. 097-692-08-57. ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóâàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08. ãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòà Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî íîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3Óêðà¿í³, ÑÍÄ çà ïîì³ðíèìè 84-71, 097-137-37-66, 097-720-64-14. ö³íàìè. Äîñòàâëÿºìî ç äóæå õîðîøèì êîìôîðòîì. Ò. 097- Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; 270-30-02, 066-814-15-86, +7926- êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 097162-28-20, +7962-361-85-51. 755-31-73. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅ- êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 098-638-74-78. ÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes- Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, øïàëåð. Ò. 068-016-20-78. 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 098ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî- 630-48-66, 068-645-60-44. ¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (êîíäèö³îíåð). Êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; ôàðáóâàíÒ. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83. íÿ â³êîí, ñòåëü òà ³í. Ò. 097-171-63-03. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îá- óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; âñòàíîâëåííÿ ëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter äâåðåé ÌÄÔ, äâåðåé êóïå, îáøèâêà maxi». Ò. 067-103-18-03. áàëêîí³â âàãîíêîþ. Ò. 097-151-51-26. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îá- Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó; ñòÿæëàñò³, Óêðà¿í³ ì/à «Volkswagen-Crafter êà; îáøèâêà áàëêîí³â; âàãîíêà; óñ³ maxi». Ò. 097-921-87-01. âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ò. 097-15173-01, 097-699-94-53. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêëàäàííÿ ïëèòêè; âñòàíîâëåííÿ äâåÓêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ðåé; â³äêîñè; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ì³ñöü, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Äå- ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 098-605-41-45. øåâ³ ö³íè. Ò. 067-262-56-42. Óêëàäàííÿ ïëèòêè; îáøèâêà âàãîíêîþ; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; ïåðôîðàòîðí³ Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ðîáîòè. Ò. 068-301-44-69. ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ïî¿çäêè ó Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ïðîôåñ³éíî, ÿêÕìåëüíèöüêèé òà Îäåñó, ì/à ³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17. «Mercedes Sprinter». Ò. 097-330-32-48. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî óêëàäàþ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê- ïëèòêó, áðóê³âêó, ð³çí³ âèäè êàìåíþ; ðà¿í³ ì/à « Mercedes-Sprinter maxi»; «øòóêàòóðêà» â³äêîñè ³ç ïëèòêè ï³ä â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïî- ï³äð³çêó 450. Ò. 097-759-93-96. ëÿ. Ò. 067-368-51-05. Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ áàëêîí³â; Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàé- ïëèòêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; øïàëåðè. Ò. îíó, à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 098- 0(3636) 2-36-37, 097-699-44-28. 831-91-03. Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ïëèòêà; ïàðêåò; êðèõòà; øïàêëþâàí Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à íÿ; âàãîíêà òà ³í. Ò. 0(3636) 2-21-74, «Mercedes-Sprinter», äî 1.5ò, 097-637-94-37. 3.4õ1.7õ1.9. Øâèäêî, íàä³éíî. Ò. Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà âà098-45-45-45-7. ãîíêîþ; â³äêîñè; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; øïàêëþâàííÿ; ïëèòêà. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³. Ò. 067-332-08-63. Ò. 097-156-35-94. Óêëàäàííÿ ï³äëîãè: ïàðêåò, ïàðêåòíà äîøêà, ëàì³íàò; øïàêëþâàííÿ, ëà Ïîñëóãè òðàêòîðîì-íàâàíòà- êóâàííÿ. ßê³ñíî, øâèäêî. Ò. 067-363æóâà÷åì «JCB». Ò. 097-192-72-97. 81-34. Ñêëàäàííÿ òà ðåìîíò ìåáë³â. Ò. 067-114-13-92. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, Ìåáë³ ï³ä çàìîâëåííÿ: øàôèäæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. êóïå êóòîâ³, êóõí³, ñêëàäàííÿ Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. ìåáë³â; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79. Íèçüê³ ö³íè. Ò. 098-651-55-76.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ïðîôåñ³é- ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóíà îáøèâêà áàëêîí³â, øâèäêî, ÿê³ñ- âà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2íî, íåäîðîãî. Ò. 097-702-56-15. 50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.

ÎѲÒÀ  ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ²

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; ßʲÑÍÎ, ÍÀIJÉÍÎ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; ÄÎÑÒÓÏÍÎ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎ

ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31

068-335-41-97

˳ö. ÀÅ 266609 â³ä 20. 08.13ð.

ìàãàçèí

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

8, 20, 35, 50 ì³ñöü)

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. Ìàéñòåðíÿ «RemSat»: ðåìîíò ïðàëüíèõ, ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, êåðàì³÷íèõ åë.ïëèò, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé óñ³õ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ, êîíñóëüòàö³ÿ, ïðîäàæ çàï÷àñòèí, ì-í Âàðàø, 3. Ò. 068-060-22-55.

 ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, LED, ìîí³òîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:0020:00, 067-363-43-36, 067-922-61-34.

 ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв LCD, ÌÎͲÒÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27,095830-6-000.

 ÏÏ «Þðèäè÷íà ô³ðìà «Ïðàâîâèé Ðàäíèê». ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. 0(3636) 2-49-00, 067-926-28-44, ãðàô³ê ðîáîòè: 9:30-16:30, ïåðåðâà: 12:30-13:30.

 Ìàñàæ äîðîñëèì: êëàñè÷íèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé. Ò. 096-170-35-29. Òàòóàæ: áðîâè, î÷³, ãóáè, êîðåêö³ÿ, âèâåäåííÿ òàòó. Ò. 097761-87-27, Þëÿ.

 ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåí- Ïîñëóãè ñàóíè. Ò. 067-360-94-22, íÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, íàëàøòóâàííÿ, 050-295-13-03. ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿÿê³ñòü. ³ä 549ãðí. Ò. 096-584-94-99. Ðåãóëþâàííÿ òà ðåìîíò ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ïåðåâåäåííÿ ¿õ íà çèìîâèé ïåð³îä. Ò. 099-628-88-95. Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí»: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 0(3636) 2-19 Øóìî-â³áðî³çîëÿö³ÿ àâòî06, 097-861-29-09. ìîá³ë³â. Ò. 096-127-48-43. Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíòè (áà Ôàðáóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ñíî, ³íäè- æàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ, ç/ï â³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ò. 097-441-90-80. â³ä 2500ãðí.). Ò. 067-792-51-09, 096 ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ- 613-87-59. ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096- Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ» 935-55-69. îô³ö³àíò (âèìîãè: áàæàííÿ ïðà «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. öþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ, ç/ï âèñîwww.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097- êà). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð. 945-53-51. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ» íà ïîñò³éíó óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ðîáîòó: îô³ö³àíò, áàðìåí, êóõàð. Ò. ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. 067-100-74-62.

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

 Ôîòî-â³äåîçéîìêà: âåñ³ëëÿ, óðî÷èñòîñò³, øêîëà; âèãîòîâëåííÿ ôîòî êíèã; ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò (VHS) íà DVD. Ò. 067-426-32-88, 099-24104-14. Ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèãîòîâëåííÿ âèïóñêíèõ àëüáîì³â ó ÄÍÇ. Çðàçêè íà www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91. Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81. Îôîðìëåííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Äåêîð âåñ³ëüíîãî çàëó òà ñöåíè, ÷îõëè íà ñò³ëüö³. Ò. 096-715-87-22. Âåñ³ëüí³ êâ³òè íà êîðîâàé. Ò. 068336-59-29.

 ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; WWW.MAJDAN.COM.UA. íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96. Óðîêè ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Ò. 068-855-74-43. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, Àâòîöèâ³ëêà. Çíèæêè. Áåçÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. êîøòîâíà äîñòàâêà. Ôðàíøèçà 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37. 0%. Ò. 097-856-47-15.

ÐÎËÅÒÈ

ÂÎÐÎÒÀ ÑÅÊÖ²ÉͲ, ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà

Ò. 067-764-42-02 093-903-66-42

-2 0%

 Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: óêëàäàííÿ ïëèòêè; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ (àðêè, ô³ãóðí³ ñòåë³ òà ³í.); óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; êâàðòèðè ï³ä êëþ÷; ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Ò. 067-967-08-18.

 Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ êîðïóñíèõ ïåáë³â çà ³íäèâ³äêóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Ïðîôåñ³éíà êîíñóëüòàö³ÿ, ðîçóìí³ ö³íè. ßʲÑÒÜ ÐÎÁÎÒÈ ÂÀÑ ÏÐȪÌÍÎ ÇÄÈÂÓª! Ò. 098-81153-01, 068-323-07-54.

 Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.

äî

 Ðåìîíò òà áóä³âíèöòâî êâàðòèð, áóäèíê³â. Ò. 096-101-10-00, 067-116-59-26.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-5124, 097-873-18-70. Åëåêòðèê, åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè; ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Ò. 098-651-39-63. Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³: ðåìîíò ïðîâîäêè, ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Ò. 097-828-25-71. Åëåêòðèê. Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò òà çàì³íà ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè òà ³í. Ò. 096-976-19-88. Åëåêòðèê. Âñòàíîâëåííÿ òà çàì³íà âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè, ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. 097-175-65-43. Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-435-84-93.

3 (507), 4 ëþòîãî 2014 ð.

îãî 4 ëþò

3

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ëþáëÿ÷ó ìàìó, äîíüêó òà ñåñòó ÄÌÈÒв Îëåíó Ðîìàí³âíó!

Õàé ïëèâå ùàñëèâî Òâ³é æèòòºâèé ÷îâåí, ² ìèíຠëåãêî áåðåãè êðóò³, ² ëþáîâ³ áóäå õàé çàâæäè â³í ïîâåí Òî íàéãîëîâí³øå ó ëþäñüê³ì æèòò³. Íåõàé â äóø³ çàâæäè ãîðÿòü ²ñêðèíêè ðàäîñò³ é áàæàííÿ, Íåõàé íå çíຠñåðöå çðàä, À ò³ëüêè ðàä³ñòü ³ êîõàííÿ! Ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Ç ëþáîâ’þ ñ³ì’ÿ Äìèòð³â, Ñëüîçêî, Âëàñ³ê.

 Ó êàôå-áàð «Ñîñíîâèé á³ð»: êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, áàðìåí. Ò. 098-056- ÏÎÒвÁÅÍ ÌÎËÎÄÈÉ ×ÎËÎÂ²Ê ÄËß ÂÈÊËÀÄÀÍÍß ÊÎÌ70-00. Ó êàôå «Äçâ³íî÷îê»: êóõàð, áàð- Ï’ÞÒÅÐÍÈÕ ÊÓÐѲ ÇÀ ÃÎÒÎÂÎÞ ÒÀ Ö²ÊÀÂÎÞ ÏÐÎÃÐÀìåí, îô³ö³àíò. Ò. 068-764-22-40. Ïîòð³áåí êóõàð (ä/ð, ç/ï âè- ÌÎÞ. Ò. 068-326-65-35. ñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097-268 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà õâî84-48. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ ðèì ÷îëîâ³êîì. Ò. 0(3636) 2-18-53, òîâàð³â (ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö.ïà- 096-656-39-65. êåò). Ò. 068-015-47-96. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß Æ²ÍÊÈ äî òîâàð³â (ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâî, áàæàí- 34ð., ÿê³ ìàþòü äåòåé, ïðèéíÿíÿ ïðàöþâàòè, ç/ï âèñîêà). Ò. 067- òè ó÷àñòü â ïðîãðàìàõ: ÄÎÍÀÖ²¯ ßÉÖÅÊ˲ÒÈÍ (6000792-51-09. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ 10000ãðí.). ÑÓÐÎÃÀÒÍÎÃÎ ÌÀòîâàð³â (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ÒÅÐÈÍÑÒÂÀ (90000-110000ãðí.), ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53, äëÿ äîïîìîãè áåçïë³äíèì ïàðàì. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàí097-268-84-48. Ó âèíîñíó ïàëàòêó ïðîäàâåöü. Ò. òóºòüñÿ! ˳ö.À¹554391 ÌÎÇ â³ä 22.07.10ð. Ò. 097-088-78-87, 098-536-00-04. 099-030-29-63, http:// www.artemida.ua. Ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàðêåòó ÏÏÔ «²ìáåêñ» îãîëîøóº íàá³ð ïðîäàâö³â ïðîäî- Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó âîëü÷èõ òîâàð³â. Çàïèñ íà Ïîëüù³ (ªâðîïåéñüêèé äîñâ³ä, ñï³âáåñ³äó çà ò. 0(3636) 3-82-82, æèòëî, ñòðàõóâàííÿ). Ò. 098-610àáî çà àäðåñîþ: Âàðàø, 22, 09-54. Ðîáîòà â îô³ñ³, ïîâíà àáî ÷àñòêîîô³ñ ÏÏÔ «²ìáåêñ». âà çàéíÿò³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè Ó ìàã. «Òèãðåñ» ïðîäàâåöü-êîí- âäîìà. Ò. 067-477-09-78. ñóëüòàíò (òîðã³âåëüíà îñâ³òà, ä/ Äåê³ëüêà âèä³â çàðîá³òêó. Ìîæð 2 - 3 ð . , ê î ì ó í ³ ê à á å ë ü í ³ ñ ò ü , ëèâ³ñòü ïðàöþâàòè âäîìà. Âëàñíèé ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü). Ò. á³çíåñ. Ò. 067-418-52-04. Âèñîêèé çàðîá³òîê, ã³äíà ðîáîòà 0(3636) 2-15-43. Ó ìàãàçèí «Àâòîçàï÷àñòèíè» ïðî- äëÿ ìîëîäèõ òà àêòèâíèõ ëþäåé. Ò. 066-534-90-97. äàâåöü. Ò. 067-774-14-89. Ïîòð³áí³: ïåðóêàð, ìàéñòåð ì³í³êþðó. Ò. 067-925-90-25. Ó êîîïåðàòèâ «Ïîë³ññÿ» (Ïîëèö³), øâà÷êà. Ò. 067-727-55-26. Ó ñàëîí-àòåëüº ïîòð³áí³ øâà÷êè, Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê çàêð³éíèêè. Ò. 096-805-62-17. - íîâèíè áåç öåíçóðè. Ó àòåëüº øâà÷êè (ç/ï âèñîêà, â³ëüíèé ãðàô³ê), âèìîãè: âì³ííÿ ïðàöþâàòè. Íå ì³ñöåâèì ÷àñòêîâà Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî îïëàòà ïðî¿çäó. Ò. 067-251-28-16. äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïî Ó àïòåêó ôàðìàöåâò-ïðîâ³çîð. Ò. òðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. 067-946-44-80. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóç Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó áó- íåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ò. 098-590-47-97. íèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò Ê î» (ð-í áóäìàòåð³àë³â), àáî ìîá.òåëåôîí³â, Êóçíåöîâñüê. Ò. 097- ìîëèòîâíèé áóäèíîê, êîæíî711-08-41. ãî ÷åòâåðãà ç 10:00 äî 16:00. Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. Îá’ºìí³ ðå÷³ ñ³ì’¿ áóäóòü çàâîä³é êàò. D äëÿ ðîáîòè ïî ìàðø- áèðàòè îñîáèñòî. Ó êîãî º ðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïî268-84-48. òðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôî Ïîòð³áåí âîä³é êàò. «Ä», «Å», äëÿ íóéòå: 097-262-07-50, Ìèêîëà, ì³æíàðîäíèõ ïî¿çäîê. Ò. 067-750- 18:00-19:00. 26-54. Ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ç àâòîòåõí³÷- Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîíîþ îñâ³òîþ òà âîä³éñüêèì äîñâ³äîì ñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-I ¹698152 íà ³ì’ÿ Äîíå ìåíøå 3ð. Ò. 068-015-81-90. ðîùóêà Îëåêñàíäðà Àíàòîë³éîâè÷à Êîì³ðíèê, êåð³âíèê òîðã³âåëüíèõ òî- ââàæàòè íåä³éñíèì. ÷îê, âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü. Ò. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê Ê 098-375-57-38. ¹09745299 âèäàíèé ÍÒÓÓ «Êϲ» íà Íà ïîñò³éíó ðîáîòó áóõãàëòåð ç ³ì’ÿ Êîâàëü÷óêà Äåíèñà Àíàòîë³éîâèä/ð. Ò. 097-239-91-63. ÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Íà ïîñò³éíó ðîáîòó áóõãàëòåð Âòðà÷åí³ êëþ÷³ äî à/ì «Ê²À» ç äâî(30-35ð., ä/ð). Ò. 096-519-03-32, 097- ìà áðåëêàìè (öåíòðàëüíèé çàìîê òà 751-11-67. ñèãíàë³çàö³ÿ) ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà ÒΠ«Õàéáåðð³» çàïðîøóº íà ðî- âèíàãîðîäó. Ò. 067-360-37-68. áîòó ìåíåäæåðà ïî ï³äáîðó ïåðñîíàëó, âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, Ñèìïàòè÷íèé áðèòàíñüêèé ââ³÷ëèâ³ñòü, êì³òëèâ³ñòü. Ò. 067-637- âèñëîâóõèé êîòèê øóêຠê³øå÷53-77, Ñâ³òëàíà. êó äëÿ ³íòèìíèõ ñòîñóíê³â. Ò. 098-869-58-54. Ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ãàçåòè. Ò. 097380-25-59. Øàíîâí³ ê볺íòè ãàçåòè «Ì³ñüêèé Ìàéäàí», ÿêùî Âàì Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð ç õ³ì³¿ äëÿ ó÷íÿ íå áàéäóæà äîëÿ ôîòîêàðòîê, 11êë. Ò. 067-339-05-53. ÿê³ Âè íàäàâàëè äëÿ ïðèâ³òàíü, Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè ïðîñèìî ïðèéòè òà çàáðàòè ¿õ. äëÿ ó÷íÿ 6êë. Ò. 097-514-27-59.

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè.

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ïîñëóã

íàäຠïîñëóãè

(ìåõàí³÷íà, àïàðàòíà ÷èñòêà îáëè÷÷ÿ, ÓÇ ÷èñòêà, ôîíîôîðåç, äàðñîíâàëü), ìàñàæ îáëè÷÷ÿ, äåï³ëÿö³ÿ, SPA ïðîöåäóðè.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ)

050-261-84-60 096-120-02-62 ÇÍÈÆÊÈ

Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

068-147-05-95

ÑÒÓÄ²ß ÀÅÐÎÄÈÇÀÉÍÓ «ÏÎÇÈÒÈ»

ÏÐÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÊÓËÜÊÀÌÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÑÂßÒ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎÌÏÎÇÈÖ²É ²Ç ÏβÒÐßÍÈÕ ÒÀ ÃÅ˲ªÂÈÕ ÊÓËÜÎÊ

Ò. 067-927-32-57

ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 4/1 (íàâïðîòè «Áåð³çêè», ïîðó÷ ç «Àâòîõàòêîþ»)

097-607-14-84

!

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹447.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


пн-пт сб, нд, святкові дні

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ сiра, чорна, червона Бордюри, плитка та рiзнi вироби з гранiту

Виставкова база знаходиться за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 (096) 953-03-55

2014 3с  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you