Page 1

35

(490) 24 âåðåñíÿ 2013 ð.

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32


2

35 (490), 24 âåðåñíÿ 2013 ð.

386

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.majdan.com.ua

 Äà÷ó, 7ñîò., êîîï. «Áóä³âåëüíèê» (ç/á áóäèíîê, îãîðîæà, êîëîäÿçü, ðîäþ÷èé ãðóíò). Ò. 0(3636) 3-12-25, 067-688-97-27.  4-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè (ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà). Ò. 098-228-62-42.  4-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 27/2 íà 2+äîï. (5 ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067-338-15-41, 067-362-75-75.  4-ê³ì.êâ., ì.Îâðó÷, Æèòîìèðñüêî¿ îáë., àâòîíîìíå îïàëåííÿ .Ò. 067-415-32-20.  Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/9, Ùîëê³íå (ÀÐ Êðèì, 200ì äî ìîðÿ), 37òèñ.ó.î. Ò 098443-82-56, ç 17:00.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 26/1. Ò. 067-775-96-21, äî 20:00.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 28À, àáî îáì³íÿþ íà 1+1. Ò. 097-931-16-78.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, 5 (ðåìîíò, âìîíòîâàí³ øàôè, êóõíÿ). Ò. 067-382-04-77.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096359-36-32.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 5, àáî îáì³íÿþ íà 1+1, ó áóäü-ÿêîìó ì³êðîðàéîí³. Ò. 096744-10-25.  3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096759-75-60.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1. Ò. 097-861-29-09.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì., áåç ðåìîíòó. Ò. 097-883-58-65.  3-ê³ì. òà 1-ê³ì.êâ. (ïîðó÷), 2/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 067-382-04-77.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 7, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-751-11-06.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø. Ò. 098-639-72-66.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4/2, 32òèñ.ó.î. Ò. 097-556-84-56, 097-404-32-01.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðåìîãè, 25. Ò. 096196-93-73.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Ïåðåìîãè, 25 (ãóðò. «Ðîâåñíèê»), àáî îáì³íÿþ íà 3+äîï. Ò. 068015-31-73, 098-599-87-63.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/1, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ì. Ò. 067-916-98-58, 096463-45-13.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 25. Ò. 096-21779-42.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 12. Ò. 098-08601-46.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 23. Ò. 068-56948-72.  1-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 16. Ò.0(3636) 3-29-35, 067-360-49-42.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 20, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-317-45-41.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 067-38204-77.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (ð-í ë³êàðí³). Ò. 067-363-72-21.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/2 (áåç ðåìîíòó). Ò. 096-974-40-17.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9/4. Ò. 097-975-63-04, 097-743-86-18.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â (êóõíÿ, ðåìîíò). Ò. 097-512-10-53.  Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó, 126ì2, öåãëÿíèé áóäèíîê. Ò. 067-362-75-75.  Áóäèíîê, ð-í «Îêîëèö³» (4 ê³ì., ãàðàæ íà 2 à/ì, ñàäîê, 7ñîò. çåìë³, ïîðÿä ð.Ñòèð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-253-33-93, 050-447-59-91.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (85ì2, 0.30ãà ïðèâàòèçîâàí³). Ò. 096-773-71-42.  Áóäèíîê, Ñîïà÷³â (íîâèé), íåäîðîãî. Ò. 097-198-57-44, 096-849-19-01.  Áóäèíîê, Áàáêà (2-ïîâ., íà áåðåç³ ð.Ñòèð, óñ³ äîêóìåíòè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, Ãîðîäåöü (33ñîò. çåìë³, íåäîáóäîâàíèé). Ò. 066-045-01-73, 068-760-45-48.  ×àñòèíó áóäèíêó, Ðàôàë³âêà (80ì2), çðó÷íå ì³ñöå. Ò. 097-939-31-87, 067-838-01-67.  ×àñòèíó áóäèíêó, Ðàôàë³âêà (5ñîò. çåìë³, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè). Ò. 067363-14-50.  Õàòó, Ðàôàë³âêà (êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, âàííà, âîäà, îïàëåííÿ, ñàäîê, 17ñîò. çåìë³, òåëåôîí). Ò. 068-336-45-12.  Õàòó ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, Âåëèêèé Æîëóäñüê (öåíòð ñåëà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-667-43-15.  Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì 1 ðÿä (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 095706-39-82.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 7ñîò., ð-í öåíòðàëüíî¿ êàíàâè (áóäèíîê, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, äåðåâà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-593-48-59.

 Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (äåðæ.àêò, êîòëîâàí 8õ8õ1.5, ç/á áóäêà, äåðåâà, êîëîäÿçü, âèíîãðàä). Ò. 098-605-09-34.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (ìåòàëåâèé âàãîí÷èê, áóäêà äëÿ ³íñòðóìåíò³â, ñòàâîê, òóàëåò, êóù³, äåðåâà). Ò. 096-226-56-97.  Äà÷ó, 6ñîò. (ìàëèíà, ñìîðîäèíà, âèøí³, ñëèâè). Ò. 093-226-31-85, 095-129-32-74.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò 8õ6, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 068-017-6036, 068-017-60-85.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò. Ò. 096-653-98-45.  Äà÷íó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 5ñîò., (áóäèíîê, áàíÿ ³ç áðóñó,, òåïëèöÿ ï³ä ñêëîì, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, ñàä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 067-382-04-77.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 5ñîò., êîîï. «Ñàäîê», ðí Ñò.Ðàôàë³âêè (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 063341-02-80.  Äà÷³, êîîï. «Áåð³çêà» (19ñîò., ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, ï³ä çàáóäîâó); êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (9ñîò., ñòàâîê, ñâ³òëî, îãîðîæà). Ò. 068-518-38-54, 050-915-45-79.  Äà÷ó ç áóäèíêîì. Ò. 067-926-28-44.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.86ãà, õóò³ð ñ.Áàáêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-127-05-91.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 50ñîò., Îñòð³âö³ (ñòàðà õàòà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-835-66-62.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 40ñîò., Îñòð³â, äåðæ.àêò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068017-53-92.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ ð.Ñòèð, íàâïðîòè ÆÅÊ-4). Ò. 096-966-13-80.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñóõîâîëÿ (á³ëÿ äîðîãè, äåðæ.àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàðíèé êðàºâèä). Ò. 098-605-09-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ×óäëÿ, äåðæ. àêò, 4òèñ.ó.î. Ò. 067-978-76-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-758-29-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ (á³ëÿ «Áóäãóðò³âí³», åë.åíåðã³ÿ, òåïëîìåðåæà), ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. Ò. 096-163-05-57.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., âóë.. ϳäã³ðíà, ð-í ÀÒÖ, äåðæ.àêò. Ò. 096-750-98-37.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 18ñîò., Íîâà Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ. àêò). Ò. 096-595-24-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-657-23-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ (öåíòð, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 097-665-70-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ðàôàë³âêà, âóë. Ðóäíºâà (æèòëîâèé ð-í). Ò. 096-265-02-42.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14ñîò., Çàáîëîòòÿ (öåíòð). Ò. 098-448-83-28.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-895-92-63, 096-789-39-26.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò, Çàáîëîòòÿ, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 32 (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò), íåäîðîãî. Ò. 063-592-67-40.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11.7ñîò., ð-í àåðîïîðòó (äåðæ.àêò, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ç óñ³õ ñòîð³í, øèðîê³ âóëèö³, ñâ³òëî, ÷åêຠíà ñâîãî ãîñïîäàðÿ). Ò. 098-605-09-34.

 Ñò³ë-òóìáó, 300ãðí.; äèâàí, 300ãðí., øàôó 2-äâåðíó, 150ãðí. Ò. 067-362-22-58.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 067-144-50-64.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà»; ì’ÿêó ÷àñòèíó, á/â. Ò. 067-760-82-54.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-937-45-26.  ϳàí³íî «Ðîñòîâ-Äîí». Ò. 097-675-73-71.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Anmar», Ïîëüùà; õîäóíêè «Geoby». Ò. 068-05981-67.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Coneco Toledo»,  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ì³öí³, ÷åðâîíî-÷îðíó. Ò. 067-335-06-55.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Murano», 2 â 1, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íè â³ä âèðîáíè+ ïîäàðóíîê. Ò. 0(3636) 3-98-12, 068êà. Äîñòàâêà. Ò. 096-831-23-04, 093015-68-58, 097-387-04-88. 364-24-83.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Hilux», ñàëàòî ÁÐÓʲÂÊÓ «Ñòàðå ì³ñòî» ð³çíèõ êîëü- âî-ñ³ðó, ñòàí â³äì³ííèé, 1600ãðí. Ò. 067363-12-40. îð³â â³ä âèðîáíèêà. Ò. 097-488-62-18.  Êîëÿñêó «Capella», óêîìïëåêòîâàíó,  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 450ãðí. Ò. 0(3636) 2-46-83, 096-45901-37. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Êîëÿñêó ë³òíþ «Geoby», áîðäîâó, ñòàí òàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190â³äì³ííèé, 400ãðí. Ò. 067-363-12-40. 99-16.  Êîëÿñêó «Victoria Gold», ðîæåâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 2-42-64, 097-825 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 64-11. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Íàéãàðí³ø³ â ì³ñò³ êîëÿñêó òà â³çîê; õîòàâêà. Ò. 067-458-09-05. äóíêè, á/â, 4ì³ñ.; ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ; ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé, 0.60õ1.20, íîâèé, 150ãðí. Ò. 097-763-35-19.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Starflower», ðîï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñæåâî-ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-514òàâêà. Ò. 096-101-10-07. 95-45.  ³çîê âåñíÿíî-ë³òí³é «Geoby», 3-êîë³ñíèé, òåìíî-ñèíüî-ðîæåâèé, á/â 6 ì³ñ. Ò.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â 096-595-24-05. (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò.  Êð³ñëî-ãîéäàëêó «Sigma», äëÿ 067-954-20-82. íåìîâëÿò, ñòàí õîðîøèé; õîäóíêè. Ò. 068-060-38-01.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç», ó  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð»; â³êîííó ðàìó ç³ çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ. Ò. 097-163ñêëîì, 0.88õ1.44. Ò. 098-904-39-71. 42-90.  Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ»; òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Ò. 0(3636) 3-67-49, 068-052 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, äîñòàâêà. 62-03. Ò. 097-930-33-59.  Õîëîäèëüíèê «Snaige». Ò. 067-332-08-63.  Õîëîäèëüíèê, á/â. Ò. 097-041-48-96.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó,  Ïðàëüíó ìàøèíó «Whirpool AWT-2290á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. 90», âåðòèêàëüíå çàâàíòàæåííÿ, ñòàí õîÒ. 067-956-96-45, 097-870-85-99. ðîøèé, 1000ãðí. Ò. 067-363-12-40.  Òåëåâ³çîðè «Panasonic», «Electron», 500ãðí./øò. Ò. 067-335-06-55.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3 Êîìï’þòåð. Ò. 067-840-60-68. 8ò.). Äîñòàâêà. Äåøåâî. Ò. 098-203 Ìóçè÷íèé öåíòð «Aiwa NSX-R51». Ò. 27-08. 0987-728-19-40.  Ðàä³îòåëåôîí «Senao». Ò. 098-196 Êàì³íü, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, 10-15ò. 65-38. Äîñòàâêà, äåøåâî. Ò. 096-770-27-00, 068-  óòàðó «Òðåìá³òà» (ðåì³íü, êàïîäàñòð), 060-34-00. ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-919-76-03.  óòàðó «Yamaha Ñ70». Ò. 096-360 Äîñòàâêà, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, 04-83. òîðô, áóäü-ùî; ïîñëóãè ìàí³ïóëÿ Áåíçèíîâó åëåêòðîñòàíö³þ, 3 ôàçè, òîðîì, äåøåâî. Ò. 097-192-72-97. 220/380Â, 6.5êÂò, íîâó, 3500ãðí. Ò. 067190-64-52.  ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü óñ³õ  Øóáó, Òóðö³ÿ, ð.48-50, òåìíî-êîðè÷íåâó, ôðàêö³é, äîñòàâêà (10-15ò), ïîñò³éíèì íàòóðàëüíèé êàðàêóëü. Ò. 067-362-27-77. ê볺íòàì çíèæêà. Ò. 097-727-87-61.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44, á³ëó, ñòàí õîðî ×îðíîçåì ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ò. 067-956- øèé. Ò. 068-037-15-95. 96-45, 096-745-72-25.  Âóäèëèùå ô³äåðíå, âîáëåðè, íåäîðî ×îðíîçåì äëÿ äà÷³, òåïëèöü; ãí³é, êîë- ãî. Ò. 098-495-66-08. ãîñïíèé. Äîñòàâêà. Ò. 097-237-46-30.  Âàííó ÷àâóííó, 500ãðí. Ò.096-217 Òðóáè òîâòîñò³íí³, âèñîêîÿê³ñí³. Ò. 096- 79-51. 907-75-06.  Áàòàðå¿ êîíâåêòîðíîãî òèïó, ìåòàëåâ³;  Ñò³íêó, 4.4ì, äóáîâèé øïîí, íåäîðîãî. áàòàð忳 ³ç òðóá; ðåø³òêè íà â³êíà, â³äêðèÒ. 068-336-59-11. âàþòüñÿ, 1.2õ1.5. Ò. 067-363-24-01.  Ñò³íêó; êóõíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-  ³êíà ìåòàëî ïëàñòèêîâ³ (äóá), 120õ135, 911-42-15. 2øò. Ò. 067-360-39-49.  Ñïàëüíþ, Ïîëüùà (ë³æêî äâîñïàëüíå,  Ïðàëüíèé ïîðîøîê, 10êã/95ãðí., ìèþ÷³ øàôà 4-äâåðíà, êîìîä, òðþìî, ïóô³ê), ñòàí òà ÷èñòÿ÷³ çàñîáè, Ïîëüùà, ö³íè íèæ÷å ðèíêîâèõ, äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 096-269-53-56.  Øàôó-êóïå, ïåðåäïîê³é. Ò. 096-758- Ò. 067-135-16-79.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», 27-38.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó, (êð³ñëî ðîçêëàä- «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðíå), ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-269-92-09.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà ðîçê- êà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øîêîëàäí³). Ò. 068-146-85-97, 066-052-38-61. ëàä, ͳìå÷÷èíà, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã.  Òåðì³íîâî! Ì’ÿêó ÷àñòèíó, Ðàôàë³âêà. Ò. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-53600-04. Íàòàøà. 098-608-56-67.  Äèâàí, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 068-735-  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà 86-47.  Äèâàí äèòÿ÷èé, 80õ90 (80õ190), íîâèé. âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Ó ìàãàçèí³ «Ñâ³ò íàñ³ííÿ» (Ðàôàë³âêà), Ò. 096-509-20-92.  ̳í³-äèâàí, êóòîâèé, ðîçñóâíèé. Ò. 068- º ó ïðîäàæ³ õîðîøèé ñîðò íàñ³ííåâî¿ çèìîâî¿ öèáóë³. Ïðàöþºìî ç 10:00 äî 17:00, 059-81-67.  ˳æêî, äâîÿðóñíå, íåäîðîãî. Ò. 068-060- âèõ³äíèé – íåä³ëÿ.  Êàðòîïëþ âåëèêó, õîðîø³ ñîðòè, äîñ22-29.  ˳æêî; êð³ñëî ðîçêëàäíå; ìàíåæ. Ò. 097- òàâêà äîäîìó. Ò. 0(3636) 3-34-81, 068763-39-61. 640-05-88.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09.  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ÔÁÑ-4, á/â, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 067-363-14-50.

 Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³, ñâ³òëî, âîäà, ïîôàðáîâàíèé, ïîá³ëåíèé). Ò. 068-017-60-75.  Ãàðàæ³: 4õ9, ð-í òåëåâåæ³, 6õ4, ð-í òåïëèöü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-136-93-96, 097-961-33-95.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096990-85-31.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, âîðîòà 2.5õ2.5 (100% ãîòîâíîñò³), ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-816-60-35.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, çà¿çä ç³ ñòîðîíè ÑÒÎ «Ë³ë³ÿ». Ò. 067-334-02-67.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³»; òðàêòîð «Ò-25». Ò. 097-080-90-08.  Ãàðàæ, 6õ4.2, íà òðàêòîðí³é áðèãàä³, (ñâ³òëî, çðó÷íèé çà¿çä). Ò. 097-740-90-10.  Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿ (ñâ³æèé ðåìîíò, ñâ³òëî), 5800ó.î. Ò. 096-771-25-98, 067670-20-80.  Ëàðüîê ç/á, 4.2õ2.2. Ò. 097-750-28-37.  Ìàãàçèíè, 10ì2, 20ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè ìàã. «Ó Ìàºâñüêîãî», á³ëÿ äîðîãè). Ò. 067-362-27-77.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», àáî çäàì. Ò. 096-770-25-73, 098-996-79-86.

 À/ì «Opel Omega» 93ð.â., 2.0³, ÀÂÑ, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï, ëþê, 37òèñ.ãðí. Ò. 068-514-09-45.  À/ì «ÂÀÇ-21063» 90ð.â., íàõîäó. Ò. 098-583-66-44.  À/ì «Opel Omega» 88ð.â., 1.8á, ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 097193-71-86.  À/ì «Ìîñâè÷-412» 83ð.â. (ç äîêóìåíòàìè, ðîáî÷èé), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098667-43-15.  À/ì «ÂÀÇ-2103» 74ð.â., á³ëèé. Ò. 068764-22-61.  À/ì «ÃÀÇ-69» 72ð.â., â³äðåñòàâðîâàíèé. Ò. 098-245-34-16.  À/ì «Mercedes Vito», 2.3TD, ïàñàæèð., 8+1 ì³ñöü, òèòàíè, ÀÂÑ, ÌÐ3. Ò. 068-33645-12.  À/ì «ÂÀÇ-21011», ñèí³é, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-758-74-50.

 À/ì «ÃÀÇ-330210», áîðòîâèé, âàíòàæíèé, òåíòîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096996-56-09, 096-298-96-96.  À/ì «Mercedes 410D», 2.9ä, ïî çàï÷àñ ijþ÷å ë³òíº êàôå ç îáëàäíàííÿì. òèíàõ. Ò. 067-362-29-11. Ò. 067-382-75-59.  Òåðì³íîâî! Òðàêòîð «Ò-25», ϳäöåðåâè÷³. Ò. 096-974-40-20.  Âèðîáíè÷ó áàçó (27ñîò. çåìë³, 586ì2).  Êîìáàéí «Claas», çåëåíèé, ðåìåí³, ãðîõîò íîâ³, 30òèñ.ãðí. Ò. 068-336-45-12. Ò. 067-362-75-75.  Äâèãóí äî à/ì «ÃÀÇåëü», ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-996-56-09.  Ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì,  Òåðì³íîâî! Îðèã³íàëüíèé áàãàæíèê äî 85ì2, Âàðàø, 36À (ï³ä æèòëî, îô³ñ), à/ì «Renault Trafic» (íà êîðîòêó áàçó). Ò. 80òèñ.ó.î. Ò. 067-382-75-59. 097-193-71-86.

 Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.

 À/ì «Volkswagen Ò5» 2008ð., 1.9ä, 128òèñ.êì, á³ëèé (íîâ³ ô³ëüòðè: ñàëîíó, ìàñëÿíèé, ïàëèâíèé, ïîâ³òðÿíèé; çàì³íåíî ÃÐÌ, ìàñëî, íîâ³ ãàëüì³âí³ êîëîäêè), 15300ó.î. Ò. 098-083-89-86.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Ëþáàõè. Ò. 097-626-  À/ì « Daewoo Lanos» 2005ð.â., 1.5, 98-14. 16êë., áåç äîêóìåíò³â; à/ì «Opel Tigra»  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ñ.Ìî- 95ð.â., áåç äîêóìåíò³â. Ò. 068-421-39-24. ðî÷íå, Çàð³÷íÿíñüêèé ð-í (15êì äî î.Íîáåëü), 1000ó.î. Ò. 096-217-79-51.  À/ì «ÃÀÇ-3110» 2003ð.â., 2.3³, ïî Çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ò. 067-926-28-44. ñèëåí³ ðåñîðè, ãëóøíèêè ç í/æ ñòàë³,  Ãàðàæ, 6õ4.5, ð-í çàäíüî¿ ñò³íêè òåïôàðêîï, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè íà äèñëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 068-026-37-44. êàõ, 3600ó.î., òîðã. Ò. 097-198-57-84.  Ãàðàæ, 6õ6, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 098-639 À/ì «ÂÀÇ-21093» 2002ð.â., çåëåíèé 72-66.  Ãàðàæ, 6õ4, âîðîòà ï³ä áóñ, öåíòðàëüíå «ìåòàë³ê». Ò. 097-507-61-25.  À/ì «ÂÀÇ-21099» 95ð.â., 1.5, ÷åðâîîïàëåííÿ. Ò. 067-363-24-01.  Ãàðàæ, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâ- íèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098íîñò³, âîäà, ñâ³òëî çà¿çä). Ò. 097-671-53-11. 469-20-99.

 Âîðîòà ãàðàæí³; ñòóïèö³ çàäí³, â³ä à/ì «Çàïîðîæåöü». Ò. 067-581-87-57.  Âîðîòà ãàðàæí³; äâåð³; àðìàòóðó d=8, 10, 12ìì. Ò. 097-321-76-51.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî, Êëåâàíü. Ò. 0(362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  Äîøêè, 30ìì, ñóõó, îáð³çíó; ðåéêè äëÿ äàõó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöþ. Ò. 096-966-9681, 099-313-95-28.  ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç ²ÄѲÂÓ òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ, ϲÑÎÊ. Ò. 097-488-62-18.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó 20õ20õ40 òà 12õ20õ40, êîëîò³ ð³çíèõ êîëüîð³â (äëÿ îãîðîæ³), ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-488-62-18.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âèñîêèé). Ò. 068-017-39-09. Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç ÷ëå-  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, íàìè ñï³ëêè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå 067-103-18-03. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ.  ëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» 95% óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097òåëåôîíîì. ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê êðåäèòó, òîáòî 662-77-66. Âè ìîæåòå ñàì³ ðåãóëþâàòè ïåðåïëàòó ïî êðåäèòó. ßêùî íàø³ ç  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, ì/à «Mercedes-Sprinter», 4ì, äî Âàìè ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè áóëè ïîçèòèâíèìè, òî íàñòóïí³ êðå- Óêðà¿í³, 3ò. Ò. 068-323-07-54, 066-905-53-04. äèòè áóäóòü ï³ëüãîâèìè.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-205-18-19. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ.  Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33. òà çà êîðäîí. Ò. 067-362-38-32, 067-78996-12, 096-196-71-81.  Êàðòîïëþ ìàëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. 0(3636)  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, àáî 1-ê³ì.êâ.,  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì: êîïàííÿ òðàíÊóçíåöîâñüê, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà øåé, ñòàâê³â, ïëàíóâàííÿ, íàâàíòàæåííÿ 3-83-92, 098-229-30-56. ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097- ï³ñêó. Ò. 068-758-88-59.  Êàðòîïëþ ìàëó. Ò. 068-421-39-51. 939-31-87.  Êîíÿ, 2ð. Ò. 097-767-87-81.  Ëîøà, 1ð.3ì³ñ., Êîëî䳿. Ò. 097-169-93 Æàëþç³, ðîëåòè, ïðîòèìîñê³òí³ 05, 096-641-10-48.. ñ³òêè óñ³õ âèä³â òà êîíñòðóêö³é.  Êîðîâè ò³ëüí³ øîñòèì òà ïåðøèì òåÖ³íè âàñ çäèâóþòü. Ò. 0(3636) 3-14 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ëÿì. Ò. 068-042-56-51. 48, 067-362-15-48.  Êîðîâó ò³ëüíó ÷åòâåðòèì òåëÿì. Ò. 068- ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75. 007-13-93.  Êîðîâó ò³ëüíó ÷åòâåðòèì òåëÿì, Ñò.Ðà-  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎäîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25. ôàë³âêà. Ò. 096-656-05-70. ÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæó Êîðîâó ò³ëüíó 7ì³ñ., Ðàôàë³âêà. Ò. 096-  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, òîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæè127-46-54. ³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41,  Ñâèíþ, 150-180êã., ˳ñîâå. Ò. 096-738- âàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77. 068-622-31-79.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, 43-71.  Ñâèíþ, 150-160êã, æ/â; êàðòîïëþ âå- âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðî-  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàëèêó, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-770-87-71. æèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56. ì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636)  Ñâèíþ, 150êã, æ/â, ãîäîâàíó íàòó-  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêó- 3-16-46, 067-106-14-93. ðàëüíèìè êîðìàìè. Ò. 0(3636) 3-34-81, ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåá068-763-39-61.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà). Ãà Ñâèíþ, 150êã, æ/â, ì’ÿñíó, Ïîëèö³. Ò. ëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. ðàíò³ÿ, ñåðòèô³êàò ÿêîñò³, ³íäèâ³äó096-873-75-44, 067-138-77-40. 098-957-33-58. àëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà.  Êàáàíà, 130êã, æ/â. Ò. 068-046-37-51.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîÒ. 097-169-94-08, 096-944-59-33. âàíó, ïåðåäïëàòà. Ò. 063-451-75-43.  Ñâèíþ, 120êã. Ò. 097-242-91-79.  Ñâèíþ, 110-130êã. Ò. 097-841-64-40.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, â³ðóþ÷èì  Íàòÿæí³ ñòåë³ (Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèä³â÷àòàì àáî ñ³ì’¿ áåç ìàëèõ ä³òåé. Ò. 096- òàé), ãàðàíò³ÿ 12ð. Ò. 098-770-19-23, 097 Ñâèíþ. Ò. 097-049-07-65. 758-83-59.  Ïîðîñÿ. Ò. 096-941-83-04.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14- 802-43-81. 56, 095-751-30-18, 063-259-10-30.  ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ íà âîäó,  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðäîñòóïíà ö³íà, ÿê³ñòü, êîìïàêòí³ñòü.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097-705- íåò. Ò. 096-752-21-61. Ò. 098-909-47-25, 097-176-25-19.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 09777-70, 067-607-78-07.  2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 097-137- 140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, óñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîí56-22. êè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø (1, 9 ïîâ. íå 238-16-72, 066-880-00-60.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 067- îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00. ïðîïîíóâàòè). Ò. 096-461-25-36.  1-ê³ì.êâ., 1-ïîâ. Ò. 096-758-82-89, 096- 427-80-83.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó.  1-ê³ì.êâ. Ò. 068-622-10-31. 944-59-32. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097 Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿, òåïëèöü. Ò. 093-633-  Êâàðòèðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, óñ³ 891-07-47, 068-723-92-36. çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Ò. 068-323-50-49, 43-14. 095-833-08-40.  Àâòîìîá³ë³ ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî 096-907-84-17. (íåðîáî÷³, ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ïîæåæ,  ʳìíàòó (äëÿ ä³â÷àò). Ò. 067-926-40-61. îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00. íåðîçìèòíåí³, ç ïðîáëåìíèìè äîêó Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³» (òðàêòîðíà áðèìåíòàìè àáî áåç íèõ). Ò. 067-362ãàäà). Ò. 067-382-16-98. 70-80, 093-529-91-10.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í òåïëèöü. Ò. 097-793-29-49.  Äèòÿ÷èé äèâàí (íåâåëèêèé), íå Ïðèì³ùåííÿ, Ðàôàë³âêà, Âîëîäèìèäîðîãî. Ò. 097-451-54-96. ðåöü. Ò. 098-196-65-38.

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, äóá, ñîñíà, ð³çíèõ ðîçì³ð³â, á/â. Ò. 098-328-87-15.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 067-106-06-13.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 067-106-06-13. ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2 4-ê³ì.êâ., 8/10, Âàðàø íà 1-, 2-ê³ì., àáî 19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94. ïðîäàì. Ò. 095-754-28-25.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  4-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+1, ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 3-85- Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî 01, 068-039-30-89. íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69,  4-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1 íà 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-2471+äîï., 2+äîï., àáî ïðîäàì. Ò. 097-583- 46-80, 097-885-41-55. 77-49.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà 2+äîï, 1+äîï., ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèàáî ïðîäàì. Ò. 096-170-47-36. ñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 37 íà 1-,  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 2-ê³ì. Ò. 068-039-50-85. «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëü 3-ê³ì.êâ., 3/9, íà 1+1, ðîçãëÿíó ð³çí³ øèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî âàð³àíòè. Ò. 098-673-08-03. Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà 1+1, àáî ïðî-  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à äàì. Ò. 066-459-38-31. «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636)  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè 15 íà 1+1. Ò. 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00. 098-955-22-64.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅ 3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 32Á, íà 2+äîï. ÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesÒ. 097-989-71-66. Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò,  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, íà 3-ê³ì., Ïå- 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23. ðåìîãè, Âàðàø. Ò. 068-050-96-82.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 15, íà 2-ê³ì. «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó ÕìåëüÒ. 096-510-73-75 íèöüêèé (êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45 1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2-ê³ì. 66, 098-512-94-83. Ò. 096-511-85-13.  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, Ëüâ³âñüêà îáë.,  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Êàì’ÿíêà-Áóçüêèé ð-í íà 1-ê³ì.êâ., ÊóçíåÓêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, öîâñüê. Ò. 068-052-62-86. êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.  2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ìåáëÿìè ÷è áåç, ñ³ì’ÿ. Ò. 097-689-17-17.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ ç 2  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ä³òüìè, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãà- ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Sprinter». Ò. 096-63246-96, +7967-283-64-23. ðàíòóºìî. Ò. 097-756-12-01.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïî Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óêðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. ðà¿íà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – ÌîñêÒ. 097-945-53-46. âà. Ò. 097-886-73-79, +7968-838-30 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ, 83, +7915-288-68-66. ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-960-15-32.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåá«Volkswagen Ò-5» (êîìôîðòíèé, êîíäèö³ëüîâàíó. Ò. 067-362-37-60.  1-ê³ì.êâ. Âàðàø, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ìåáëüî- îíåð, 8ì³ñöü). Ò. 098-657-23-72. âàíó àáî ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïîðÿäîê òà  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-908- êà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91. 76-79.  2-ê³ì.êâ., áàæàíî ìåáëüîâàíó. Ò. 067 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 360-68-85. «Mercedes-Sprinter», äî 1.5ò,  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, 2 ä³â÷è3.4õ1.7õ1.9. Øâèäêî, íàä³éíî. Ò. íè, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóº098-084-06-13, 096-944-59-33. ìî. Ò. 097-194-48-83.

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ»

²ÇÈÒÊÈ

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ

ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ

íàäຠïîñëóãè:

(ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95 ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ÔËÀªÐÈ ÁÓÊËÅÒÈ ËÈÑÒ²ÂÊÈ Â²Ä 1000ØÒ. 096-608-58-55 ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

 Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â; óñ³ âèäè çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 096-256-50-89.  Çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â ð³çíî¿ âèñîòè òà ñêëàäíîñò³; çâåäåííÿ ãàðàæ³â òà ïðèì³ùåíü øëÿõîì çàëèâàííÿ áåòîíó (º ùèòè). Ò. 096-101-10-00.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Áóäü-ÿê³ ðîáîòè ïî äîìó, äà÷³; äîïîìîãà ó ðåìîíò³ îñåë³;õ³ì÷èñòêà ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. 097-706-53-79.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè: â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè, ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ÿê³ñíî. Ò. 067-360-38-90.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè: äåìîíòàæ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ ïë³íòóñ³â, êàðíèç³â. Ò. 068-015-93-20.  óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; âàãîíêà; ïëèòêà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò, ë³íîëåóì; áðóê³âêà òà ³í.. ðîáîòè. Ò. 096-769-49-38, 098-071-52-61.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-291-96-82.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-31-29, 098-791-27-40.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; ïëèòêà; ëàì³íàò; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. 096-974-41-61.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 098-63048-66, 068-645-60-44.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 067-36041-28.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà âàãîíêîþ; â³äêîñè; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; øïàêëþâàííÿ; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. 067-332-08-63.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; çáèðàííÿ ìåáë³â òà ³í.; âèãîòîâëåííÿ øàôêóïå; êóõí³. Ò. 098-651-55-76.

ÐÎÁÎÒÀ

ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß (Ì.ÊȯÂ) ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈʲ ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÑËÞÑÀвÂ. ÓÌÎÂÈ ÏÐÀÖ²: - ²ÄÐßÄÆÅÍÍß ÏÎ ÓÊÐÀ¯Í² - ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß.

Ò. 067-406-99-40.

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÐÎËÅÒÈ

ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

 Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âàãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñàéäèíã; â³äêîñè; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-035-32-06.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067189-76-91, 096-849-15-18.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33-14, 097-960-15-17, 097-265-07-21.  ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê. ϳäêëþ÷åííÿ. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.

35 (490), 24 âåðåñíÿ 2013 ð.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó äî÷êó òà ñåñòðó ÂÎÄÜÊÎ Ëþáîâ Âàñèë³âíó!

 Ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ïðîäàæ êîìïëåêòóþ÷èõ àêñåñóàð³â, òåëåôîí³â á/â òà íîâèõ, ì-í Âàðàø, 22 (ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ). Ò. 098-971-08-03.

 Ðåìîíò òà ä³àãíîñòèêà åêñêàâàòîð³â , ã³äðàâë³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 068-014-76-27.  Ðåìîíò ñêóòåð³â «Alpha», «Delta» òà ³í. â-âà Êèòàé, ßïîí³ÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 067114-13-92.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096584-94-99.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Æèâà ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. 067-363-43-04.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà, â³äåîìîíòàæ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò (VHS) íà DVD. Ò. 097953-15-84.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme», âè¿çä. Ò. 096-734-11-10.  Ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèãîòîâëåííÿ âèïóñêíèõ àëüáîì³â ó ÄÍÇ. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.  Îôîðìëåííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é: âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òåìàòè÷íèõ ñâÿò. Äåêîð âåñ³ëüíèõ àâòî. Ò. 096-715-87-22.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 097884-13-13, 066-806-18-17, Ðóñëàí.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 06799-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

24 âåð åñíÿ

³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì çäîðîâ’ÿ, Áåç íüîãî íå ìèë³ í³ÿê³ ä³ëà.  çäîðîâ’¿ - áàãàòñòâî, ³ ðàä³ñòü, ³ ñèëà, À á³ëüøîãî ùàñòÿ íà ñâ³ò³ íåìà. Õàé ìàò³ð Áîæà áåðåæå Òåáå óñþäè, Íåõàé øàíóþòü äîáð³ ëþäè, Íåõàé îáìèíàþòü âñ³ áîë³ é òðèâîãè, Õàé äîâãîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà! Ç ïîâàãîþ ñåñòðè ˳äà, Ìàð³ÿ, ³ðà òà áðàò Þðà ç ñ³ì’ÿìè.

 Êîìïëåêñíà äîïîìîãà Âàøîìó êîìï’þòåðó: âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàì, àíòèâ³ðóñ³â, íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Êîíñóëüòàö³ÿ. Ò. 099-529-99-70.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27,095-830-6-000.

 Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³: ðåìîíò ïðîâîäêè, ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Ò. 097-828-25-71.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò  Óðîêè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî, øê³ëüíîãî â³êó òà äîðîñÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69. ëèõ, ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ, ÇÍÎ. Ò. 097-69174-91.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ  Ïðèâàòí³ óðîêè ô³çèêè, 7-11êë. Ò. 097ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, 715-19-32. ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.  Óðîêè ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Ò. 067-154-45-52.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò  Ðåïåòèòîð äëÿ ï³äãîòîâêè äî âñòóïó ó ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüþðèäè÷í³ âóçè; íàïèñàííÿ êóðñîâèõ, äèïÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàëîìíèõ ðîá³ò. Ò. 098-557-01-87. ðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâ Êîíòðîëüí³, ñàìîñò³éí³, ðîçðàõóíêîâ³ êà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2ðîáîòè ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè äëÿ ñòóäåíò³â 11-38, 097-830-64-95. áóäü-ÿêî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Ò. 099-529 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. ßê³ñ- 99-70.  Êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ òà òåìàíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. òè÷í³ ðîáîòè ç ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í. Ò. 098-557-01-87.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðå Ðåêëàìà ó òðàíñïîðòíèõ çàñîìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. áàõ (ìîí³òîðè, çîâí³øíÿ, âíóòð³øÂàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00íÿ ðåêëàìà). Ò. 0(3636) 2-36-35, 09620:00, 067-363-43-36, 067-922-61-34. 320-43-67.  Ïðîôåñ³éíèé ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎвÂ, LCD ìîí³òîð³â. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.

3

 Ïîòð³áí³: áàðìåí, êóõàð (â³äïîâ³äàëüí³, ç Ðàôàë³âêè àáî íàâêîëèøí³õ ñ³ë). Ò. 067686-98-09, 096-298-96-96.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 067-362-62-20.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 097-431-89-50.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097268-84-48.  Ó íîâèé ö³ëîäîáîâèé ìàãàçèí ïðîäàâö³ (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü). Ò. 098-96312-19.  Ó íîâèé ìàãàçèí, Êóçíåöîâñüê, ïðîäàâåöü. Ò. 096-197-92-96.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâî. Ò. 067-380-27-62.  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí ïðîäàâåöüêîíñóëüòàíò. Âèìîãè: ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ò. 099-480-13-72.  Ó ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â âàíòàæíèê. Ò. 098-373-05-49.  Ó íîâèé ñàëîí êðàñè: ïåðóêàð³, ìàéñòåð ìàí³êþðó. Ò. 067-494-24-00.  Ó ïåðóêàðíþ «Äàíêî» ïåðóêàð. Ò. 0(3636) 3-94-21, 098-083-89-86.  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ìàãàçèíó (Êóçíåöîâñüê, Âîëîäèìèðåöü) ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñòè íà ãðóïè òîâàð³â: òðàêòîðè, ìîòîáëîêè, áåíçîïèëè; çâàðþâàííÿ, áóäìàòåð³àëè; êåðóþ÷èé; áóõãàëòåð (ä/ð, ïîâíèé ñîöïàêåò, âèñîêà ç/ï, ). Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-262-07-50.

 Þðèäè÷íà ô³ðìà «Êîìïðîì³ñ-Ïðàâî» íàäຠïðàâîâó äîïîìîãó: êîíñóëüòàö³¿ â áóäü-ÿêèõ ãàëóçÿõ ïðàâà; ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã äî ñóäó; ïðåäñòàâíèöòâî; ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ³í. Ò. 0(3636) 2-4266, 098-075-76-22. ì. Êóçíåöîâñüê, ìí Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, îô³ñ 77.

 Ó ìàã. «Â³êîòåê» àäì³í³ñòðàòîð. Âèìîãè: 20-30ð., çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó, 1Ñ áóãàëòåð³¿. Ò. 067-363-56-00.  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí ìàéñòåð ³ç ðåìîíòó âçóòòÿ. Ò. 097-743-87-19.   àòåëüº øâà÷êà. Ò. 067-363-41-44.  Ó âèðîáíè÷èé öåõ ïðàö³âíèê ç òâîð÷èì ï³äõîäîì äî ðîáîòè. Ò. 067-701-97-01.  ßê³ñíà þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ çà ð³çíè-  Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð ôðàíöóçüêî¿ ìîâè. ìè íàïðÿìêàìè çàêîíîäàâñòâà; ñêëàäàííÿ Ò. 097-349-65-84. ïîçîâíèõ çàÿâ, äîãîâîð³â; ïðåäñòàâíèöòâî  Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð ÷åñüêî¿ ìîâè. Ò. 067-363-68-70. ó ñóäàõ. Ò. 098-557-01-87.  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ, îïëàòà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-226-41-15.  Àâòîñòðàõóâàííÿ; ïðîòîêîëè ÒÎ;  Ïîòð³áåí âîä³é «Ä» (äîñâ³ä íå ìåíøå äîâ³äêà-ðàõóíîê. Âóë. Êîìóíàëüíà, 3ð., ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ôàõ³âåöü ñâ ñïðà13, ÑÒÎ «Ë³ë³ÿ», êàá.206. Ò. 0(3636) âè). Ò. 0(3636) 2-11-08, 067-362-22-15. 2-36-35, 097-613-01-61.  Äåðåâîîáðîáíîìó ï³äïðèºìñòâó ÒΠ«Ìåðêóð³é-ijì», Ðàôàë³âêà, ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè. Îïëàòà ïðàö³ â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà. Ò. 067-364-02-08, 097-763-35-80.

 Êðåäèòè ãîò³âêîþ òà ï³ä çàñòàâó àâòî. Àâòî â êðåäèò. Ò. 095-181-59-00, 067-21644-71.  Íàäàþ ãðîø³ äî çàðïëàòè ïåíñ³îíåðàì, ï³äïðèºìöÿì, îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèì, äî 75òèñ.ãðí. Ò. 097-783-04-74.

 Ðîáîòà ó Ðîñ³¿ â³ä ô³ðìè çà êîíòðàêòîì, ç/ï â³ä 1500ó.î., ïðî¿çä, æèòëî, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Äåòàë³ çà ò. 097-394-35-23.

 ³äíîâèâ ðîáîòó êîñìåòîëîã³÷íèé êàá³íåò â ñ³ìåéíîìó ñàëîí³ êðàñè «Äåëàéò». Äî ê³íöÿ æîâòíÿ 䳺 ñèñòåìà çíèæîê: íà êîæíó ï’ÿòó ïðîöåäóðó çíèæêà 50%. Ò. 0(3636) 3-44-67, 067-360-41-47.

 ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß Æ²ÍÊÈ äî 34ð., ÿê³ ìàþòü äåòåé, ïðèéíÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàìàõ: ÄÎÍÀÖ²¯ ßÉÖÅÊ˲ÒÈÍ (6000-10000ãðí.). ÑÓÐÎÃÀÒÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ (90000-110000ãðí.), äëÿ äîïîìîãè áåçïë³äíèì ïàðàì. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºòüñÿ! ˳ö.À¹554391 ÌÎÇ â³ä 22.07.10ð. Ò. 097-088-78-87, 099-030-29-63.

 Ñïðîáóéòå êëàñè÷íèé, áàíî÷íèé, ðîçñëàáëÿþ÷èé, àíòèöåëþë³òíèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ ìàñàæ³ ó ñ³ìåéíîìó ñàëîí³ êðàñè «Äåëàéò». Äî ê³íöÿ æîâòíÿ íà êîæíó ï’ÿòó ïðîöåäóðó çíèæêà 50%. Ò. 0(3636) 3-44-67, 067-360-41-47.  Ìàñàæ äëÿ çäîðîâ’ÿ òà êðàñè: ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöèëþë³òíèé, äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé. Ò. 097-854-83-65.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097599-18-87, Àíàòîë³é, 18:00-19:00.

 Òàòóàæ: áðîâè, î÷³, ãóáè, âèâåäåííÿ òàòó. Ò. 097-761-87-27, Þëÿ.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 Õòî çíàéøîâ âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Áàë³íñüêîãî ²ãîðÿ Þð³éîâè÷à òà òåõ.ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Áàë³íñüêîãî Âàëåð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 068-060-04-41.

 Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: áàðìåí, êóõàð (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ, ç/ï âèñîêà). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.

 Õòî âèïàäêîâî çàáðàâ ó äèñïå÷åðà (íà çóïèíö³ «Áåð³çêà») ñèíüî-÷åðâîíèé ÷åìîäàí ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-514-22-68.

 Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíòè. Ò. 0(3636) 2-14-50, ç 12:00, 097-861-29-09.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, êóõàð. Ò. 067-100-74-62.  Ó êàôå «Äçâ³íî÷îê»: êóõàð, áàðìåí. Ò. 068-764-22-40.  Ïîòð³áåí îô³ö³àíò (áàæàíî ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097-26885-48.  Ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ï³öåð³ñò. Ò. 098-811-51-45.

 Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.1 ñ.À ¹445903 íà ³ì’ÿ Êèÿøêî Íàòà볿 ßê³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Àà ¹562213 íà ³ì’ÿ Êèÿøêî Íàòà볿 ßê³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó Р¹26970075 íà ³ì’ÿ Ïàøêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ «MERCEDES»

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ðîçïî÷èíຠðîáîòó ÊÎÑÌÅÒÎËÎò×ÍÎÃÎ ÊÀÁ²ÍÅÒÓ

18, 21, 51 ì³ñöü, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿

ç âèêîðèñòàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ç ²çðà¿ëþ, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿ (ìåõàí³÷íà, àïàðàòíà ÷èñòêà îáëè÷÷ÿ, ÓÇ ÷èñòêà, ôîíîôîðåç, äàðñîíâàëü), ìàñàæ îáëè÷÷ÿ, äåï³ëÿö³ÿ, SPA ïðîöåäóðè.

(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

ªâðîï³.

 àâòîáóñàõ ì’ÿê³ ñèä³ííÿ, êîíäèö³îíåð, òåëåâ³çîð, ãó÷íèé çâ’ÿçîê. ÏÎÑÒ²ÉÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÀÌ ÇÍÈÆÊÈ.

067-360-65-95, 068-034-75-47, 066-950-88-63, +7903-890-23-08, +7926-333-17-79.

Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95 ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ :

ÏÐÀÍÍß

ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè (25 âèä³â), 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃË à; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, öåãëà á³ëà, ÷åðâîíà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 068-015-32-07

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

097-607-14-84

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹314.

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2013 35с