Page 1

28

(483) 6 ñåðïíÿ 2013 ð.


2

28 (483), 6 ñåðïíÿ 2013 ð.

 4-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè (ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà). Ò. 098-228-62-42.  4-ê³ì.êâ., 1/5 (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 098-350-25-21.  3-ê³ì.êâ., 3/10, Ïåðåìîãè, 7. Ò. 067926-98-99.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 34Á. Ò. 067-26071-13.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 28À, àáî îáì³íÿþ íà 1+1. Ò. 098-985-18-71.  3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/2 (ðåìîíò). Ò. 067-406-25-05.  3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/2. Ò. 096-758-82-60. 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-57132-77.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/1 (÷àñòêîâèé ðåìîíò). Ò. 096-124-10-25.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì., áåç ðåìîíòó. Ò. 097-88358-65.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-751-11-06.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 26, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì. Ò. 067-363-68-59.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/1. Ò. 097-303-45-94.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè. Ò. 097-99595-66.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-740-79-13.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33Á (êàï³òàëüíèé ðåìîíò), 41òèñ.ó.î., ðåàëüíèì ïîêóïöÿì òîðã. Ò. 0(3636) 3-61-73, 067-363-44-87.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 20/3, (âåëèêèé áàëêîí, ÷àñòêîâèé ðåìîíò), 37òèñ.ó.î. Ò. 068-518-38-27.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Ïåðåìîãè, 25 (ãóðò. «Ðîâåñíèê»). Ò. 098-599-87-63.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/3. Ò. 098-080-75-36.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, ñòàí õîðîøèé, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì. ó õîðîøîìó ñòàí³. Ò. 050-915-59-62.  2-ê³ì.êâ., Âàðàø. Ò. 098-760-76-92.  2-ê³ì.êâ., Âîëîäèìèðåöü, ð-í äðóêàðí³. Ò. 096-670-30-82, 096-119-77-94.  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-73843-74.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè, 40 àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 096-517-82-92.  1-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 16. Ò. 0(3636) 3-29-35, 067-360-49-42.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 15, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 096-510-73-75, 096510-73-70.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 17. Ò. 096990-39-36.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. 0(3636) 2-47-68, 096-652-23-30.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â4/3 (ðåìîíò). Ò. 096-127-04-03.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 068039-30-10.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 10/1 (áåç ðåìîíòó), 24òèñ.ó.î. Ò. 096-391-17-12.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/3. Ò. 097-137-56-22,  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9 (íîâà ñàíòåõí³êà, æèòëîâèé ñòàí). Ò. 097-74386-18.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097764-77-54.  1-ê³ì.êâ., 2/5, ñ.Áèø³â, Ìàêàð³âñüêèé ðí, Êè¿âñüêà îáë. (65ì2, 47êì â³ä Êèºâà). Ò. 098-403-22-76, 067-448-23-64.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 30/2 (çá³ëüøåííà âàííà). Ò. 097-799-01-07, 096778-80-22.  2 ê³ìíàòè ó ìàëîñ³ìåéö³, Âàðàø. Ò. 097623-30-93.  Íîâîáóäîâó, Âîëîäèìèðåöü (ïîáëèçó öåíòðà). Ò. 068-339-35-02.  Áóäèíîê 2-ïîâ., Ãîðîäåöü (33ñîò. çåìë³, íåäîáóäîâàíèé). Ò. 066-045-01-73, 068760-45-48.  Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. 067-597-63-33.  Áóäèíîê, Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ïåòëþðè (öåãëÿíèé). Ò. 098-937-93-56.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (4 ê³ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, 25ñîò. çåìë³). Ò. 096-207-27-19.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096974-40-40.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, (ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 20ñîò. çåìë³, 2 äåðæ.àêòè). Ò. 096736-82-33.  Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, Çàð³÷÷ÿ, Ìàíåâèöüêèé ð-í (7õ11, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-961-42-29, 095-446-95-93.  ×àñòèíó áóäèíêó, Ðàôàë³âêà (5ñîò. çåìë³, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè). Ò. 067363-14-50.

389

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Õàòó, Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà (17ñîò. çåìë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 097-771-78-20, 067-260-71-13.  Õàòè, Á³ëüñüêà Âîëÿ, Çàëÿäèíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-084-12-05, 098-787-62-37.  Äà÷ó, 20ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (ïðèâàòèçîâàíà, áóäèíîê, ñàðàé, ñàä, ñâ³òëî). Ò. 096-950-69-75.  Äà÷ó, 9ñîò., (ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-039-38-30.  Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì 1 ðÿä (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 095706-39-82.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, çà¿çä ç³ ñòîðîíè ÑÒÎ «Ë³ë³ÿ». Ò. 067-334-02-67.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò., çà ìîëîêî Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096çàâîäîì (äåðæ.àêò, êîòëîâàí 990-85-31. 8õ8õ1.5, ç/á áóäêà, äåðåâà, êîëî Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 098-869äÿçü, âèíîãðàä), 3200.ó.î. Ò. 09887-87. 605-09-34.  Ãàðàæ, 6õ4, ìåòàëåâèé. Ò. 097-72211-20.  Äà÷ó, 6ñîò. Ò. 095-891-59-74. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í ë³êàðí³, ñòàö³î Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò  çâàðåíèé. Ò. 068-015-60-34. 8õ6, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî); ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêî- íàðíèé,  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6000ãðí., ì³ñöå ëèö³». Ò. 068-017-60-36, 068-017-60-85. ï³ä ãàðàæ,  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò. Ò. 096-483-31-83. 617-03-30.2000ãðí., ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097 Äà÷ó, 5.18ñîò. (öåãëÿíèé áóäèíîê, ñà-  Ìàãàçèíè, 10ì2, 20ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé» ðàé, êîëîäÿçü, âèíîãðàä, äåðåâà, êóù³, (íàâïðîòè ìàã. «Ó Ìàºâñüêîãî», á³ëÿ äîï³äâàë, õîðîøå ì³ñöå, ïîðÿä, ë³ñ, ìîæ- ðîãè). Ò. 067-362-27-77. ëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà, ïðèâàòèçîâà-  ×àñòèíó ïðèì³ùåííÿ (40ì2, 2 çàëà), ãðîíà). Ò. 098-606-55-62. öåíòð, àáî çäàì. Ò. 0(3636) 2 Äà÷ó, 5ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» ìàäñüêèé 095-921-99-35. (îáðîáëåíà, ìåòàëåâèé âàãîí÷èê, êóù³, 29-21,  Ïðèì³ùåííÿ, 150ì2, âóë. Õë³áîðîá (á³ëÿ êîëîäÿçü), íåäîðîãî. Ò. 097-943-91-66. ï³ä âèðîáíèöòâî, ñêëàä, àáî çäàì.  Äà÷ó, ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè ðèíêó), (ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, äåðæ.àêò); ãàðàæ, ìå- Ò. 050-334-53-74. òàëåâèé ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-990-61-90.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèé Äà÷ó, á³ëÿ ìîëîêîçàâîäó (áóäèíîê, êà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüñâ³òëî, âîäà, äåðåâà, êóù³, òóàëåò). Ò. 068íîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. 037-15-91. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 1.3ãà, Ñîá³ùèö³ (ïàé). Ò. 097-820-90-22. À/ì «Ñëàâóòà» 2008ð.â., ñèí³é, ôàð Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 70ñîò. (öåãëÿíèé áó-  ÌÐ-3, àíòèêîð., ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå äèíîê, ïðèâàòèçîâàíà, íàÿâí³ óñ³ äîêóìåí- êîï, çáåð³ãàííÿ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 068-629òè). Ò. 068-339-51-92. 56-39.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ  À/ì «Daewoo Lanos SE» 2008ð.â., ð.Ñòèð, íàâïðîòè ÆÅÊ-4). Ò. 096-966-13-81. 64500êì, êîíäèö³îíåð, åë.ñêëîï³ä³éìà÷³,  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 34ñîò., Áàáêà (ïðè- ã/ï êåðìà, 7200ó.î. Ò. 097-924-84-51. âàòèçîâàíà). Ò. 096-400-35-19. À/ì «Chevrolet Aveo» 2005â.â., ÷îð Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25+18ñîò., ïîðó÷ ç  êîíäèö³îíåð, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, òðàñîþ Êè¿â – Âàðøàâà. Ò. 067-441-17-07. íèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, 7òèñ.ó.î. Ò. 097179-64-56.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñóõî À/ì «ÂÀÇ-21043» 2005ð.â., 5-ÊÏÏ, âîëÿ (á³ëÿ äîðîãè, äåðæ.àêò ï³ä ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-945-50-14. áóä³âíèöòâî), 12òèñ.ó.î. Ò. 098-60509-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, Ñóõîâîëÿ (ñòàðà õàòà). Ò. 096-770-35-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-758-29-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 20ñîò., Ñóõîâîëÿ, äåðæ.àêò, 4800ó.î. Ò. 097-75626-12, ç 17:00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.19ãà, Í.Ðàôàë³âêà. Ò. 097-791-10-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-65723-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15ñîò., Êè¿âñüêà îáë. (35êì äî Êèºâà), äåðæ.àêò, 12òèñ.ó.î. Ò. 097-821-11-21.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-775-16-09.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, âóë. Øåâ÷åíêà, 51 (ð-í ÀÒÖ, ãàðàæ, áóäìàòåð³àëè, ïðèâàòèçîâàíà, 380Â). Ò. 067-38893-09.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14ñîò., Çàáîëîòòÿ (öåíòð). Ò. 098-448-83-28.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., 25ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì áóä³âíèöòâà, íàâïðîòè ÀÒÖ. Ò. 067-927-24-71.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12ñîò., Ðàôàë³âêà, íåäîðîãî. Ò. 096-940-45-61.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 32 (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò), íåäîðãî (ìàéæå çàäàðìà). Ò. 063-592-67-40.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11.7ñîò., ð-í àåðîïîðòó (äåðæ.àêò, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ç óñ³õ ñòîð³í, øèðîê³ âóëèö³, ñâ³òëî, ÷åêຠíà ñâîãî ãîñïîäàðÿ), 5500.ó.î. Ò. 098-605-09-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 9ñîò., âóë. ϳäë³ñíà, 2Á (ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè»). Ò. 098-85352-69.  Çåìåëüíó ç³ëÿíêó, Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-640-72-65.  Ãàðàæ, 6õ4.2, ð-í «Îêîëèö³» (ñâ³òëî, çðó÷íèé çà¿çä). Ò. 097-740-90-10.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 097-08090-08.  Ãàðàæ³, ð-í «Îêîëèö³», ð-í òåëåâåæ³ (6õ4, ñâ³òëî, âîäà, õîðîøèé çà¿çä). Ò. 068017-60-75.

www.majdan.com.ua

 Ñèä³ííÿ äî à/ì «Ford» âåðõíº ìàðêóâàííÿ OB96643F7G19105; 86ABF 66800AA, íèæíå 86ABF83840-AA-3-500; àìîðòèçàòîðè á/ â, «Opel» ÑØÀ C0034; 0812; 725776, Áåëüã³ÿ R1566; B2B90; «Mercedes» 124, 190, ïåðåäí³, 9411386W00; 124262100; ͳìå÷÷èíà «bilstein». Ò. 097-265-33-99.  Àâòîïðè÷³ï, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-640-76-37.  Àâòîïðè÷³ï «Òóðèñò», ï³äñèëåíèé, ðîçá³ðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-436-83-89.  Êðèëî äî à/ì «Mercedes-190», ïåðåäíº ïðàâå, òåìíî-çåëåíèé «ìåòàë³ê». Ò. 068015-60-34.  ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç ²ÄѲÂÓ òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ, ϲÑÎÊ. Ò. 097-488-62-18.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó 20õ20õ40 òà 12õ20õ40, êîëîò³ ð³çíèõ êîëüîð³â (äëÿ îãîðîæ³), ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-488-62-18  Áëîêè ç â³äñ³âó 20õ20õ40, 12õ20õ40; êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê; äîøêè ñóõ³ (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà, øïóíòîâàíà äîøêà, áëîê-õàóñ. Äîñòàâêà. Ò. 097-15635-94, 068-050-96-82.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), áåçêîøòîâíà äîñòàâêà, ÑÓÏÅÐÖ²ÍÀ. Ò. 067-558-15-50, 095-277-22-27.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09.

 À/ì «Honda CRV» 2004ð.â. Ò. 096-457 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 77-31. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ À/ì «ÂÀÇ-21093» 2002ð.â., ñèí³é. Ò. òàâêà. Ò. 096-101-10-07. 096-762-62-68.  À/ì «Volkswagen Transporter» 96ð.â., 1.9TD, 210òèñ.êì, ã/ï êåðìà, ñèãíàë³çà Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ö³ÿ, ìóçèêà, çàì³íåí³ óñ³ ðîçõîäíèêè, ñòàí ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâõîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-057êà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16. 24-51.  À/ì «Ford Transit» 94ð.â., 2.5ä, âàíòàæî-ïàñàæèð., á³ëèé. Ò. 097-653-28-24.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  À/ì «ËóÀÇ», 92ð.â., 2øò. Ò. 097-743ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ09-02. òàâêà. Ò. 067-458-09-05.  À/ì «Mercedes-410» 92ð.â., íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  À/ì «Opel Omega» 89ð.â., 2.3ÒD, òà  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â çàï÷àñòèíè äî íüîãî. Ò. 097-277-55-81. (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò.  À/ì «ÂÀÇ-21063» 88ð.â., 20òèñ.êì, áå067-954-20-82. æåâèé, îäèí âëàñíèê, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 068-841-45-01.  À/ì «ÂÀÇ-2105» 83ð.â., ñòàí ðîáî Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâî÷èé, íåäîðîãî. Ò. 097-487-06-71. íó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê,  À/ì «ÃÀÇ-53» (ñàìîñêèä), ïî çàï÷àñ÷îðíîçåì. Ò. 067-956-96-45, 097òèíàõ. Ò. 067-178-58-94. 870-85-99.  À/ì «Ç²Ë-130», áîðòîâèé; à/ì «Peuget Partner» 2009ð.â. Ò. 068-323-48-01.  Ì/ö «Spark 110C-2» 2012ð.â., ñòàí  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-647ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç», ó 37-69. 3 çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ. Ò. 097-163 Ñêóòåð «Hussar QJ2008», 49.9ñì , ÷îð42-90. íèé, âèñîêèé êë³ðåíñ, ñòàí õîðîøèé. Ò.þ 098-966-91-11.  Ñêóòåð «Honda Takt AF24», ñòàí õîðî Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3øèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-787-61-17. 8ò.). Äîñòàâêà. Äåøåâî. Ò. 098-203 Ìîïåä «Sabur», 49.9ñì3, äîêóìåíòè, 27-08. ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-86129-29.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Audi». Ò. 068-046-  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, äîñòàâêà. Ò. 097-930-33-59. 53-59.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê. Äîñòàâêà  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 2-5ð., (òèïó «Çàé«ÌÀÇ» äî 12ò. Ò. 067-139-55-83. ÷èê»), 200ãðí. Ò. 098-350-20-81.  Âåëîñèïåä «Õ-Rider», 3-êîë³ñíèé, ç ðó÷ Êàì³íü ðîæåâèé, ï³ä ðîçøèâêó; êîþ. Ò. 098-523-89-59. ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é; ºâðîâ³äñ³â,  Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â, 550ãðí. Êëåñ³â. Ò. 050-910-95-99, 097-925Ò. 050-438-49-50. 13-20.  Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Ò. 097561-27-74.  ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü óñ³õ  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 300ãðí.; ïåðåäôðàêö³é, äîñòàâêà (10-15ò), ïîñò³éíèì ïîê³é, 1000ãðí. Ò. 098-380-75-53. ê볺íòàì çíèæêà. Ò. 097-727-87-61.  Õîëîäèëüíèê, 1500ãðí. Ò. 0(3636) 2 Áàëêà äâîòàâðîâà 12ìõ0.24ìõ0.6ì - 28-00. 2øò. Çàë³çîáåòîíí³ áàëêè äëÿ ôóíäàìåí-  Àâòîìîá³ëüíèé õîëîäèëüíèê (íîâèé); òó ð³çíî¿ äîâæèíè. Ò. 097-488-62-18. êîíäèö³îíåð «Elite». Ò. 096-738-43-75.  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 1.2õ4.5, 4øò., 1.2õ6.3,  Ïðàëüíó ìàøèíó; øâåéíó ìàøèíó; ïè2øò. ò. 067-136-57-44. ëîñìîê; õîëîäèëüíèê. Ò. 068-727-17-88,  Áåòîíí³ ïëèòè, 5.8õ0.6, 2øò., áåòîíí³ 066-896-75-95. ñòàêàíè äëÿ áåòîííî¿ îãîðîæ³, 8øò., ñà-  Øâåéíó ìàøèíó, ðó÷íó; ïðèíòåð «HP». ìîâèâ³ç. Ò. 096-132-25-20. Ò. 097-353-28-11.  ÁÐÓʲÂÊÓ «Ñòàðå ì³ñòî» ð³çíèõ êîëü-  Òåëåâ³çîð, êîëüîðîâèé, á/â, íåäîðîãî. îð³â â³ä âèðîáíèêà. Ò. 097-488-62-18. Ò. 097-311-79-40.  Ìåáë³ á/â: øàôó 2-äâåðíó; øàôó êíèæ-  Ñàáâóôåð òà ï³äñèëþâà÷ «Blaupunkt», êîâó; ñò³íêó, Âåíãð³ÿ; äèâàí; ñò³ë êîìï’þ- 450Âò. Ò. 068-060-22-77. òåðíèé; òåëåâ³çîð «Tauras». Ò 097-303-  ̳êðîõâèëüîâó ï³÷ «Vico». Ò. 096-54845-94. 22-28.  Ñò³íêó «Ñìèãà». Ò. 068-017-54-26.  ³äåîêàìåðó «Sony DCR-HC27». Ò. 096 Ñò³íêó, Ïîëüùà, á/â; êèëèì, 2õ4, øåð- 149-15-77. ñòÿíèé, á/â. Ò. 096-991-60-58.  Ìîá.òåëåôîíè «Nokia 6233, 6070³,  Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü, 4ì; ì’ÿêó ÷àñòèíó 6230³», ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 050-800-03-40. (äèâàí, 2 êð³ñëà), íåäîðîãî. Ò. 098-905-  Ìîá.òåëåôîí «Nokia Ñ3», á/â, 600ãðí. 32-52. Ò. 067-362-22-58.  Ñò³íêó, ñâ³òëèé äóá, íåäîðîãî. Ò. 068-  Áàÿí «Ðóá³í 5», ñòàí â³äì³ííèé; ãàð029-92-06, 098-082-35-36. ìîøêó «Ìàð³÷êà». Ò. 096-118-56-75.  Ñò³íêó, òåìíó, á/â, 700ãðí. Ò. 096-750-  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46-48, ñòàí â³äì³ííèé. 98-55. Ò. 098-885-51-23.  Ñïàëüíþ, äåøåâî. Ò. 097-194-50-20.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46, íåäîðîãî;  Ñïàëüíþ; ïåðåäïîê³é; ì’ÿêó ÷àñòèíó; êóõ- òóôë³ á³ë³, ð.37. Ò. 067-106-02-67, 093íþ; øâåéíó ìàøèíó «Ïîäîëüñüê»; åë.ï- 515-10-63. ëèòó. Ò. 098-557-01-47, 096-652-23-30.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46-48, çð³ñò 170, ìî Øàôó 2-äâåðíó, ç àíòðåñîëåþ, 150ãðí.; äåëü «Ìîäåñòà», êîë³ð «øàìïàíü». Ò. 096ë³æêî ç ìàòðàöîì, 150ãðí. Ò. 067-362- 242-67-39. 22-58.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, êðàñèâó òà í³æíó. Ò.  Øàôó; ñò³ë; ë³æêà, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-709-20-35. Ò. 097-688-39-89.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, àáî çäàì. Ò. 097-130 Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà ðîçê- 67-89. ëàäí³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-853-52-69.  Øê³ëüíèé êîñòþì, äëÿ õëîï÷èêà 1-2êë.,  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðî- ìàéæå íîâèé. Ò. 096-770-20-97. ãî. Ò. 0(3636) 3-21-02, 096-775-69-89.  Êóõîííèé êóòî÷îê + ñò³ë + 2 ñò³ëüö³,  Âçóòòÿ ñïîðòèâíå, ô³ðìîâå, íîâå, 1000ãðí. Ò. 067-775-40-74. âåëèê³ ðîçì³ðè (45, 46, 47). Ò, 098 Äèâàí-ìàëþòêó; êóõíþ. Ò. 097-353461-59-45. 28-11.  ˳æêî äâîñïàëüíå, 1.6õ2, ç øóõëÿäîþ  Îðòîïåäè÷í³ ñàíäàë³-øëüîïàíö³, ð.40äëÿ ðå÷åé, á/â, ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò 41, íîâ³, 230ãðí. Ò. 068-015-53-69. «Loyds», á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-044-  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, âåëèêèé; ì³ñò 59-31. âåäó÷èé, ç íàâàíòàæóâà÷à; øâåëåð ¹16,  ˳æêî äèòÿ÷å, ç ìàòðàöîì, á/â. Ò. 067- 6ì. Ò. 068-323-48-01 354-14-28.  Ïëóã äâîêîðïóñíèé, øèðèíà ðîáî÷î¿  Êð³ñëî-ë³æêî; ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êî볿 20ñì, 850ãðí. Ò. 096-778-23-12. êð³ñëà ðîçêëàäí³); ñò³íêó äèòÿ÷ó, Óãîðùè-  ³êíî, 1320õ1410 (ñêëîïàêåò). Ò. 096íà; ÷àñòèíè â³ä ñò³íêè (øàôà, ñåðâàíò), 738-43-75. ×åõ³ÿ, á/â, äåøåâî. Ò. 067-689-11-81.  Ñåéô äëÿ ãâèíò³âêè, 0.4õ0.26õ1.25; âî Ñò³ë êîìï’þòåðíî-ïèñüìîâèé, êóòîâèé, ðîòà äëÿ äà÷³, 3.70õ1.35. Ò. 0(3636) 3-85ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-029-96-37. 17, 050-675-29-97.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, 1.25õ1.80, 250ãðí.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», Ò. 096-149-15-77. «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé; òóìáó-êîìîä. Ò. ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðêà, 096-738-43-75. ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øîêîëàä,  Ñò³ë, êðóãëèé, ñêëÿíèé, d=90ñì. Ò. 068- ͳìå÷÷èíà, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À 060-22-77. (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, 98ð.â., ñòàí Íàòàøà. ³äåàëüíèé. Ò. 097-937-45-26.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîì ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 067-144-50-64. á³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper»; âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66. êîâðèê ³ãðàøêîâèé; àâòîìîá³ëüíå êð³ñëî  Ñâ³æîâèæàòèé ÿáëó÷íèé ñ³ê, 5ãðí./ë; «Good Baby»; êð³ñëî-ãîéäàëêó «Graco»; ÿéöÿ ïåðåïåëèí³, 6ãðí./10øò., ï³ä çàìîâêð³ñëî äëÿ êóïàííÿ, âñå ó õîðîøîìó ñòàí³. ëåííÿ. Ò. 097-997-36-98, 096-929-06-77. Ò. 096-770-20-97.  Êîðîâó, 8ð., Ñîá³ùèö³. Ò. 098-618-43-29.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco»,  Êîðîâó, ò³ëüíó äðóãèì òåëÿì. Ò. 098á³ðþçîâî-ñ³ðó, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ- 751-48-46. ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-22-41, 068-514-09-78.  Ëîøà, â³ä âåëèêî¿ êîáèëè. Ò. 098-416 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby Joss», 41-92. ïîìàðàí÷åâó (ï³ñëÿ îäí³º¿ äèòèíè), ñòàí  Êîçó, äîáðó. Ò. 098-416-41-92. õîðîøèé. Ò. 067-932-29-81.  Êàáàíà, 150êã. Ò. 097-672-13-79.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor», óêîì-  Êàáàíà, 130êã. Ò. 068-323-63-99, 098ïëåêòîâàíó, çåëåíî-ñàëàòîâó, 700ãðí. Ò. 611-45-28. 096-977-96-12.  Êàáàíà. Ò. 068-625-19-56.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñ³ðî-îðàíæåâó,  Êðîë³â, êàë³ôîðí³éñüê³ (ïðîïîºí³, âàêñòàí õîðîøèé. Ò. 067-672-35-02. öèíîâàí³ ïî â³êó), ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñàëàòîâî-÷îð- 068-326-65-66.  Êðîëèêà, 1.5ð. Ò. 097-654-00-65. íó, 800ãðí., òîðã. Ò. 098-797-28-81.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Espiro  Áàðèíèíó, 35ãðí./êã. Ò. 067-775-40-74.  Êîçÿ÷å ìîëîêî, ñâ³æå, ùîäíÿ. Ò. 096Athlantik», ô³îëåòîâó. Ò. 068-723-92-27.  Êîëÿñêó-òðîñòèíêó «Geoby», äåøåâî. Ò. 907-84-17. 097-331-78-12.  ³çîê «Espiro Active», á³ðþçîâèé; ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ. Ò. 097-945-51-99.  ³çîê «Tako», óêîìïëåêòîâàíèé; ñò³ëü÷èê  1-ê³ì.êâ., óñ³÷åíó, àáî ê³ìíàòó ó ìàëîäëÿ ãîäóâàííÿ «Good Baby», ñòàí ñ³ìåéö³. Ò. 096-226-56-83, 068-007-14-04.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîâ³äì³ííèé. Ò. 098-854-90-99.  ³çîê çèìîâî-ë³òí³é, äîùîâèê, ÷îõîë, ðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíñòàí õîðîøèé, 600ãðí. Ò. 098-373-13-79. òó. Ò. 097-172-49-64.  Äîøêó ñîñíîâó. Ò. 097-058-30-90.  Ìàíåæ äèòÿ÷èé. Ò. 067-362-15-48.  Äèòÿ÷å àâòîìîá³ëüíå ïåðåíîñíå êð³ñëî «Nania», 0+; êîëÿñêó «Androx Diamond», 2 â 1, á³ðþçîâó. Ò. 098-967-02-82.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà 2+äîï. Ò. 096170-47-36.  Äèòÿ÷èé àêóìóëÿòîðíèé ìîòî 3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 6 íà 1+äîï. Ò. öèêë. Ò. 097-943-95-83. 098-082-35-26.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì «Òåõíî-Íèêîëü», ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàëó, ñòÿæêà. Ò. 067-588-83-88.

 3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà 1+1, àáî ïðîäàì. Ò. 066-459-38-31.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè 15 íà 1+1. Ò. 098-955-22-64.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè (êàï³òàëüíèé ðåìîíò) íà áóäèíîê àáî êîòåäæ. Ò. 097451-54-96.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 32À íà 2+äîï., àáî ïðîäàì. Ò. 097-989-71-66.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 29 íà 2+äîï. Ò. 068-052-62-74.  3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/2 íà 2+äîï. Ò. 0(3636) 2-49-30, 096-129-84-70.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 097-779-44-25.  2-ê³ì.êâ., 9-ïîâ. áóä. (2-5 ïîâ.). Ò. 097719-60-75.  1-ê³ì.êâ., 1/10, Âàðàø +äîï. íà 3-ê³ì., áàæàíî Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097-705-7770, 067-607-78-07.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â, 15 íà 2+äîï. Ò. 0(3636) 3-67-43, 096-920-76-37, 096920-76-36.  1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, íà 3-ê³ì., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 068-050-96-82.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, íà 2-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 096-806-78-54.  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, Ëüâ³âñüêà îáë., Êàì’ÿíêà-Áóçüêèé ð-í íà 1-ê³ì.êâ., Êóçíåöîâñüê. Ò. 068-052-62-86.

 2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ç ðåìîíòîì. Ò. 050-938-63-13, 063326-30-65.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-4566, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óêðà¿íà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà. Ò. 097-886-73-79, +7968-838-3083, +7915-288-68-66.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.

 1-, 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ò. 096-479-60-80.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 068-339 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî 51-35. Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ, ðîçì³ñöü, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067ãëÿíåìî ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 067-742-07-16. 262-56-42.  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ àáî ãàðàæ, äî 2 100ì , íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 067-362-  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà 11-94. âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. 067-274-02-09.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  4-ê³ì.êâ., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 067362-76-10.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  3-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â (÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ²íòåðíåò). Ò. 097-436 Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî 83-89.  2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 067-477-09-78. ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (7 ì³ñöü, 1.2ò.). Ò.  2-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó, (áåç ²íòåðíåòó, óñ³ 096-970-23-49, 067-363-06-04.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, çðó÷íîñò³). Ò. 097-920-83-05.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, óñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097- ì/à «Citroen», äî 1.2ò. Ò. 096-970-03-58.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, 238-16-72, 066-880-00-60.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåð- Óêðà¿í³, à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âèñîêèé). Ò. 068-017-39-09. íåò. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ. (ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòî-  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ðàéîíó, îáâà òåõí³êà), äëÿ îäí³º¿ îñîáè. Ò. 098-557- ëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes», 5ò. Ò. 098840-71-31. 01-47.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., 096-907-84-17.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 096- «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, 739-60-82.  ʳìíàòè, ïîäîáîâî, íàäàºìî äîêóìåí- à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067-646-86òè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 067-360-42-04, 066- 86, 098-831-91-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, 815-04-78. Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Ïðèì³ùåííÿ, 55ì2 (ðåìîíò, êîíäè Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, äî 1.2ò. Ò. 098ö³îíåð, ñàíâóçîë). Ò. 097-519-75-21. 869-58-54.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-T4 maxi». Ò. 097-861-56-27.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàìì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óê- ³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3ðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600- 16-46, 067-106-14-93. 93-88.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesØâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 891-07-47, 068-723-92-36. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-37497-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî ëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, íîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00. 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-24746-80, 097-885-41-55.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà ñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08. áàëêîííèõ ðàì. Ôàñàäíå óòåïëåí Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à íÿ êâàðòèð Ò. 067-277-40-66. «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â; ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé óñ³ âèäè çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 096âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 256-50-89. 3-89-42, 096-118-15-33.

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

• • • • •

òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ)

050-261-84-60 096-120-02-62 ÇÍÈÆÊÈ

ìàãàçèí

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

 ÐÅÌÎÍÒ ÁÅÍÇÎ òà ÅËÅÊÒÐÎ ³íñòðóìàíòó. Ò. 097-470-01-15.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067435-84-93.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä ó ñåëî. Ò. 097-151-49-25.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 211-38, 097-830-64-95.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  Ïðîôåñ³éíèé ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎвÂ, LCD ìîí³òîð³â íà äîìó. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí; ïîøèòòÿ ÷îõë³â äî à/ì; ïåðåòÿæêà êàðò; ðåìîíò âèðîá³â ç³ øê³ðè. Ò. 067698-21-47, 093-976-98-55.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096584-94-99.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ãàðàíò³ÿ, â³ä 600ãðí. Ò. 098-375-53-57.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-94553-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme. Ò. 096734-11-10.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-2221, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà, â³äåîìîíòàæ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò (VHS) íà DVD. Ò. 097953-15-84.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü. Ò. 097-62930-89, Âàëåíòèí.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ, ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ, òâîð÷èé ï³äõ³ä. ÄÅØÅÂÎ. Ò. 098-13003-33, 093-349-75-03.  Âåñ³ëüíà òà ñ³ìåéíà ôîòîçéîìêà. Ðîáîòè íà vk.com/timofeev.foto. Ò. 097-68210-47.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91.  Âåñ³ëüíà æèâà ìóçèêà, òàìàäà, êîíêóðñè, ³ãðè (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436-83-89, 097-229-42-81.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.

 Íåï’þùèé òàìàäà-âåäó÷èé ïðî ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâñë³äêóº, ùîá âàøå ñâÿòî ïðîéøëî ëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; íå òàê, ÿê çàâæäè… Ò. 097-954-39-78. ë³íîëåóì; îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 067360-41-28.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, òåêñòèëüíèé äè Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà çàéí, ÷îõëè, ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, êâ³òêîâ³ êîìâàãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñàéäèíã; â³äêî- ïîçèö³¿. Ò. 067-363-68-59. ñè; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-035-32-06.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçá Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ; âñòàíîâëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòëåííÿ äâåðåé; â³äêîñè; îáëèöþâàííÿ ïëèòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; êîþ; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-332-08-63. çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 097 Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. гçíèé 884-13-13, 066-806-18-17, Ðóñëàí. äð³áíèé ðåìîíò. Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí. Ò. 0(3636) 3-82-09, 096-643-77-82.  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ áàëêîí³â; ïëèòêà;  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà ïë³íòóñ; ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí. Ò. 0(3636) «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðå2-36-37, 097-699-44-28. ìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þ Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; ïëèòêà; áëîê-õàóñ; òåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; óñòàíîâêà äâåíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067ðåé. Ò. 096-574-39-63. 99-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé), ãàðàíò³ÿ 12ð. Ò. 096448-58-10, 099-664-17-44.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067189-76-91, 096-849-15-18.  ÌÎÍÒÀÆ ñèñòåì ÎÏÀËÅÍÍß, âîäîïîñòà÷àííÿ. Êîìïëåêòàö³ÿ îá’ºêò³â – ñêàíäàëüíî íèçüê³ ö³íè! ÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ! 098-408-54-39, 050375-08-82.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³: ðåìîíò ïðîâîäêè, ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òîùî. Ò. 097828-25-71.

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27,095-830-6-000.

17 ñåðïíÿ

ç 9:00 äî 15:00 ÊÓÏÓªÌÎ

ÂÎËÎÑÑß ÄÎÐÎÃÎ

- ÊÎÌÏÎÇÈÖ²¯ ²Ç ʲҲ - ÔÎÍ ÄËß ÍÀÐÅ×ÅÍÈÕ - ×ÎÕËÈ ÍÀ ÑÒ²ËÜÖ²

098-830-54-70

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÐÎËÅÒÈ

ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

Âàø äîñâ³ä, çíàííÿ ³ âì³ííÿ Ç ðîêàìè ì³öí³þòü â 100 êðàò. Âàø þâ³ëåé ñüîãîäí³, Âàì ñüîãîäí³ – 50. Êàð’ºðà áóäå íåõàé íàãîðîäîþ, Äëÿ ðîñòó º ³ùå çàïàñ. Íåõàé â æèòò³ áóäå âñå, ÿê òðåáà, ² êåð³âíèöòâî ö³íóº Âàñ! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÑÂÊ Ñò.Ðàôàë³âêà.

íÿ 4 ñåðï

³òàºìî ç 25-ð³÷÷ÿì äîðîãèõ ñèíà òà íåâ³ñòêó ÙÓÐ Ðîìàíà òà Íàòàë³þ!

8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

 Ïîòð³áåí ïåðóêàð (ä/ð). Ò. 067911-89-54.

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 Ïîòð³áåí êîñìåòîëîã (ìåäè÷íà îñâ³òà). Ò. 067-911-89-54.  ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, Ùîëê³íî (êâàðòèðà, äî ìîðÿ 15õâ, 50ãðí./äîáà). Ò. 098 Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî âñòàíîâëåííþ æà851-68-97. ëþç³â. Ò. 067-362-75-75.  Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê àâòîìàëÿðà (ìîæ ÎÐÈòÍÀËÜͲ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ ²Ç ëèâå íàâ÷àííÿ). Ò. 098-297-67-06. ÖÓÊÅÐÎÊ: íà áóäü-ÿêèé ñìàê ³ áþäæåò (áóêåòè êâ³ò³â ³ç öóêåðîê, òîð Íà àâòîñåðâ³ñ ïðàö³âíèêè. Ò. òè, àâòîìîá³ë³, ëÿëüêè, òâàðèíè òà 067-363-12-53. ³í.). Çàìîâëÿéòå. Ò. 098-190-83-96.  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó âîä³é íà âàíòàæíèé à/ì «Fiat Doblo». Ò. 067-362-75-75.  Ó ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â âàíòàæíèê. Ò. 098-373-05-49.  Ó Õåðñîíñüêó îáë. íà çáèðàííÿ ãîðîäèíè ïðàö³âíèêè, îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-127-29-30.  ϳäðîá³òîê äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé ó â³ëüíèé ÷àñ. Ò. 066-993-29-58.  Íîâèé êîñìåòè÷íèé ïðîåêò. Çàïðîøóºìî ä³ëîâèõ ëþäåé. Íåçàëåæíèé á³çíåñ. Ò. 067-477-09-78.  Øóêàþ ðîáîòó ìàñàæèñòîì. Ò. 096-60710-65.  Øóêàþ ðîáîòó (³íâàë³ä ²²² ãð., âèùà åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ä/ð, êîðèñòóâà÷ ÏÊ). Ò. 097-897-31-17.  Øóêàþ ðîáîòó! Íÿíÿ íà ãîäèíó (ä/ð). Ò. 096-367-69-73.

 Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 50òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 095280-67-97, 095-274-85-79, 050-414-8422, 050-414-33-84 ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».  Ðåïåòèòîð àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Äîïîìîãà ä³òÿì ó âèð³øåíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü. Çâåðòàòèñÿ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ò. 097-042-48-62.  Àíãë³éñüêà ìîâà! Ðåïåòèòîðñüê³ óðîêè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Ò. 097-610-77-21.  ˲ÒÍß ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß. Ñàëîí-ñòóä³ÿ «Åëåãàíò» äî ê³íöÿ ë³òà íàäຠçíèæêè 30% íà êîñìåòè÷í³ ïîñëóãè. Ò. 0(3636) 3-96-06, 067-185-65-12.  Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Ò. 096-763-33-40.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.  Ó êàôå «Êîð÷ìà» íà ïîñò³éíó ðîáîòó îô³ö³àíò. Ò. 067-799-06-25.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-599-18-87, Àíàòîë³é, 18:00-19:00.

 Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíò, áàðìåí (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ, ç/ï âèñîêà). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà»: îô³ö³àíò. Ò. 0(3636) 2-14-50, ç 12:00.  Ó êàôå ïîòð³áí³: êóõàð, áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 050-297-79-87.  Ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò (ìîæëèâå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñòóäåíò³â). Ò. 067-36262-20.  Ó ìàã. «Ìîá³ëî÷êà» ïðîäàâåöü (ñîö.ïàêåò, íàâ÷àííÿ). Êóçíåöîâñüê, çóïèíêà «Ãðèáêè», ìàã. «Ìîá³ëî÷êà»  Ó ïðîäîâîëü÷èé ê³îñê ïðîäàâåöü (ä/ ð). Ò. 067-499-89-63.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097268-84-48.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñòè. Ò. 067-36013-60.  Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìöþ ïîòð³áåí áóõãàëòåð (îáîâ’ÿçêîâå çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ), çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-137-56-91.  Ïîòð³áåí áóõãàëòåð-êàñèð (çíàííÿ 1Ñ, áàæàíî ä/ð ó òîðã³âë³). Ò. 0(3636) 2-3353, 097-268-84-48.  Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà (ä/ð 15ð.). Ò. 098-476-69-72.

 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó 4, áóä. 49À, ì-í Ïåðåìîãè, ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹116535 íà ³ì’ÿ Ðîìàí÷óê Ãàëèíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.4 ñ. ¹129331 íà ³ì’ÿ Êîò³ê Ñâ³òëàíè Ñòåïàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ãîðáà÷èêà Ìèêîëè ³òàë³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Õòî çíàéøîâ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ òà äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Âîäüêà ³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098835-91-27.  Õòî çàãóáèâ îêóëÿðè ó ôóòëÿð³ â ð-í³ ìàã. «Ó Ìàºâñüêîãî» çâåðòàéòåñü ïî ò. 095-830-61-14.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè îõàéíèõ òà ëàã³äíèõ êîøåíÿò. Ò. 0(3636) 2-30-93, 097-96015-18, 097-889-36-55.  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 1ì³ñ., ÷èñòîêðîâí³. Ò. 096-493-72-88.

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè (25 âèä³â), 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ÷ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 068-015-32-07

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ðîçïî÷èíຠðîáîòó ÊÎÑÌÅÒÎËÎò×ÍÎÃÎ ÊÀÁ²ÍÅÒÓ

Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã;

 Ó àòåëüº ïîòð³áí³ øâà÷êè. Ò. 096-80562-17.  Ïîòð³áåí ïåðóêàð, ìàéñòåð ìàí³êþðóïåäèêþðó. Ò. 098-440-11-17.

 ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAJDAN.COM.UA.

ãîòåëü «Âàðàø», Ïåðóêàðíÿ

098-259-88-86

8 ñåðï íÿ

Çäîðîâ’ÿ âàì, ùàñòÿ ³ ãàðíî¿ äîë³, Õàé ï³ñíþ ïðèºìíó íàøåï÷óòü òîïîë³, Õàé ð³äí³ é êîëåãè çàâæäè ïîâàæàþòü, Äîáðî ³ äîñòàòîê ó ä³ì ïðèáóâàþòü. Õàé ìîëîä³ñòü â âàñ íå ñõîäèòü ç îáëè÷÷ÿ, À ðîêè á³æàòü ³ á³æàòü - äî ñòîð³÷÷ÿ! Ç ïîâàãîþ òàòî, ìàìà, ñåñòðà Ëþáà.

íàðó÷í³, êèøåíüêîâ³ (âèá³ðêîâî)

â³ä 30ñì. òà äîâøå

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ: ó æîâòèõ êîðïóñàõ, ìåõàí³÷í³,

3

6 ñåðï íÿ

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÀÄÀÌÎÂÈ×À ²âàíà ²âàíîâè÷à!

ç âèêîðèñòàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ç ²çðà¿ëþ, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿ (ìåõàí³÷íà, àïàðàòíà ÷èñòêà îáëè÷÷ÿ, ÓÇ ÷èñòêà, ôîíîôîðåç, äàðñîíâàëü), ìàñàæ îáëè÷÷ÿ, äåï³ëÿö³ÿ, SPA ïðîöåäóðè.

ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïîñëóã ÂÅѲËÜ! àâòîáóñîì ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð

068-147-05-95 êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

 Ðåìîíò êâàðòèð, óñ³ âèäè ìàëÿðíèõ ðîá³ò. Ò. 098-869-87-98, 097-05239-39.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð, øòóêàòóðêà. Ò. 068-015-58-24.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-4128, 097-755-31-73.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 068-016-20-78.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 097-579-1768, 097-451-93-51.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-291-96-82.

 ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

«ÐÈÒÓÀË»

 Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-960-47-73.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò. 096-570-52-42.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096-737-91-07, Àíäð³é.  Óêëàäàííÿ áðóê³âêè, êàìåíþ; ç â³áðîïëèòîþ. Ðîáèìî âîäîâ³äâ³ä. Ïîðåáðèêè. Âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. Ò. 096-738-57-33.  Çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â ð³çíî¿ âèñîòè òà ñêëàäíîñò³; çâåäåííÿ ãàðàæ³â òà ïðèì³ùåíü øëÿõîì çàëèâàííÿ áåòîíó (º ùèòè). Ò. 096-101-10-00.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Ôóíäàìåíò; êëàäêà áëîê³â òà öåãëè; ïîêð³âëÿ äàõ³â òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ò. 096-294-76-87, 096-806-36-50.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè, íàâ³øóâàííÿ êàðíèç³â, óêëàäàííÿ ë³íîëåóìó, âèáèâàííÿ ñò³í. Ò. 097-654-00-65.

 Åëåêòðèê. Êâàë³ô³êîâàí³ åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè óñ³õ âèä³â. Ïîì³ðí³ ö³íè. Ò. 098-170-96-82.

28 (483), 6 ñåðïíÿ 2013 ð.

068-147-05-95 ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ «MERCEDES»

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

18, 21, 51 ì³ñöü, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

1-3 äí³

ªâðîï³.

 àâòîáóñàõ ì’ÿê³ ñèä³ííÿ, êîíäèö³îíåð, òåëåâ³çîð, ãó÷íèé çâ’ÿçîê.

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ÏÎÑÒ²ÉÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÀÌ ÇÍÈÆÊÈ.

067-360-65-95, 068-034-75-47, 066-950-88-63, +7903-890-23-08, +7926-333-17-79.

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÏÐÀÍÍß

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÏÐÎÏÎÍÓª ÑÌÀ×Ͳ ÁÓËÊÈ, ÐÎÌβ ÁÀÁÈ, ÊÅÊÑÈ ÒÀ ÏÅ×ÈÂÎ ÂËÀÑÍÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

098-985-54-00

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹285

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


пн-пт сб, нд, святкові дні

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2013 28с  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you