Page 1

22

(477) 25 ÷åðâíÿ 2013 ð.

КОЛЬОРОВИЙ ТА ЧОРНО-БІЛИЙ ДРУК ◆ КСЕРОКОПІЯ ЛАМІНУВАННЯ ◆ БРОШУРУВАННЯ ◆ ПОСЛУГИ ФАКСУ

Вараш, 11, 4-й під’їзд, офіс газети «Міський МАЙДАН». 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000


2

22 (477), 25 ÷åðâíÿ 2013 ð.

 4-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè. Ò. 098-476-69-27, 093-809-69-10.  4-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 097-79330-17.  3-ê³ì.êâ., 3/10, Ïåðåìîãè, 7. Ò. 067-926-9899.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. Ò. 097-82825-13.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 097-151-51-26.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 098557-01-47, 066-395-40-29, 096-652-23-30.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 17. Ò. 095-125-40-54, 095-125-40-22.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 26À (êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí òà ³í.). Ò. 068339-51-75, 067-349-39-95.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè. Ò. 068-323-82-47.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-12410-25.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097751-11-06, 097-761-87-62.  3-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 5/4 (÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà, àáî çäàì. Ò. 097-436-83-89.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (85ì2). Ò. 097-025-9240, 098-154-46-45.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 16 (53.4ì2, ðåìîíò, êóõíÿ, êîíäèö³îíåð). Ò. 097-921-87-20, 098221-94-29.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 34 (ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, êóõíÿ). Ò. 067-940-10-19.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 26À. Ò. 067-36368-59.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 28. Ò. 097-43167-45.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 1+1+äîï. Ò. 097-195-13-11.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè, 33Á. Ò. 096-70119-11.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø. Ò. 096-124-08-68, 096151-23-53.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28, ðåìîíò, 40òèñ.ó.î. Ò. 0(3636) 3-14-72, 067-948-34-19, 067-782-31-71.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (50ì2, óñ³÷åíà, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 097-836-81-48, 097-140-61-66.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33Á (êàï³òàëüíèé ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-61-73, 067-363-44-87.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-740-79-13.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-360-74-23.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 38òèñ.ó.î. Ò. 067-362-58-62.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (âåëèêèé óòåïëåíèé áàëêîí, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà äâåð³). Ò. 050-915-59-62.  2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 31/1. Ò. 097-92181-54.  2-ê³ì.êâ., гâíå, âóë.. Ñòåïàíà Áàíäåðè. Ò. 0(3636) 3-76-32, 050-980-18-70.  1-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-705-50-85, 098-642-76-03.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 15, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 096-510-73-75.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 17. Ò. 096-99039-36.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 20 (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 0(3636) 2-19-00, 098-000-84-93.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 27òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-362-58-62.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/4 (çá³ëüøåíèé êîðèäîð), ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-26-91, 067-445-92-07.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/1. Ò. 068039-30-10.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 0(3636) 322-02, 096-456-88-24.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-97440-17.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/3. Ò. 097990-22-68.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 19/4. Ò. 099310-96-98.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33Á. Ò. 068060-21-88.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (êîñìåòè÷íèé ðåìîíò). Ò. 097-506-70-94.  1-ê³ì.êâ., àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 0(3636) 2-35-21, 067-363-81-95.  Âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó, 126ì2, öåãëÿíèé áóäèíîê. Ò. 067-362-75-75.  Êâàðòèðó, Ðàôàë³âêà (60ì2, ñàðàé, ïîãð³á, àâòîìàéñòåðíÿ 105ì2). Ò. 097-554-37-19.  Êîòåäæ, ð-í ïèâçàâîäó. Ò. 068-059-82-13, 066-298-99-40.  Áóäèíîê, гâíå, 189ì2, 2ð. çäàºòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ. Ò. 0(362) 43-67-63, 095-330-24-03.

427

 Áóäèíîê, Äóáíî (8õ10, 0.13ãà, íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè, ãàç, âîäà, ñåïòèê), àáî îáì³íÿþ íà 1ê³ì.êâ. + äîï. Ò. 067-360-80-97.  Áóäèíîê 2 ïîâ., Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, Ñîá³ùèö³ (íîâèé, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 096-250-62-65.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 098454-08-18.  Áóäèíîê öåãëÿíèé, «Ñàäîê» Ñò.Ðàôàë³âêà (âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ, ñàíâóçîë, äóøîâà, ñàðàé, 6ñîò. ãîðîäó, äåðæ.àêò). Ò. 067-125-60-53.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 068-758-67-02.  Áóäèíêè, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, 4, Êîìàðîâà, 22, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-583-66-65.  Áóäèíîê, Ñàðíåíñüêèé ð-í, ñ.Äâîðåöü (50ñîò., ñàä, êîëîäÿçü, ñòàâîê, ñåëî ãàçèô³êîâàíå); 2ê³ì-êâ., ñìò. Ñòåïàíü. Ò. 096-619-16-31.  ×àñòèíó áóäèíêà, Ðàôàë³âêà (5ñîò. çåìë³, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè). Ò. 067-363-14-50.  Õàòó, Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà (17ñîò. çåìë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 097-771-78-20, 067-260-71-13.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.14ãà (ñàä, áóäèíî÷îê, ñòàâîê, ñàðàé, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó). Ò. 097-91780-00, 097-183-30-38.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³, ñâ³òëî). Ò. 098-625-37-72.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 10ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098-520-15-35.  Äà÷ó, 10ñîò. (ñâ³òëî, öåãëÿíèé áóäèíîê, ñàðàé÷èê, êîëîäÿçü, ñòàâîê, îãîðîæà), 5500ó.î. Ò. 097-740-63-73.  Äà÷ó, 9ñîò., ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè (áóäèíî÷îê, âîäîïðîâ³ä, ïîëèâ, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096-962-38-09.  Äà÷ó, 7.5ñîò. (ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-13-96, 068-336-67-71.  Äà÷ó, 7.4ñîò., êîîï. «Ñàäî÷îê» (Ñò.Ðàôàë³âêà, á³ëÿ «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè», ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà òà ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 097-617-03-34.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 7ñîò., òîðã. Ò. 097-593-48-59.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò. (ìåòàëåâà áóäêà, êîëîäÿçü, 2 áî÷êè, 200ë). Ò. 0(3636) 2-45-81, 067961-00-14.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (90% ãîòîâíîñò³), 23òèñ.ãðí,, òîðã. Ò. 096-831-35-25.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-627-40-42.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. 098-340-41-29.  Ãàðàæ 4.5õ12, ð-í «Îêîëèö³» (2 ïîâ.), óñ³ äîêóìåíòè, õîðîøèé âàð³àíò ï³ä á³çíåñ. Ò. 098328-87-15.  Ãàðàæ, 2-ïîâ., ð-í õë³áîçàâîäó, äîðîãî. Ò. 067-194-54-05.  Ìåòàëåâó áóäêó, 2õ1.5õ1.5 (õîðîøèé âàð³àíò íà äà÷ó, áóä³âíèöòâî), ñàìîâèâ³ç, 500ãðí. Ò. 067-360-40-90, 098-328-87-15.  Ìàãàçèí, 27ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», çðó÷íå, ïðî¿çíå ì³ñöå, á³ëÿ äîðîãè. Ò. 098-028-10-14.  Òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, 20ì 2, 2øò, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. 097-245-45-94.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.  Áóä³âëÿ êîíòîðè, Ðàôàë³âêà, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Êàôå «Çåëåíà ä³áðîâà», Ðàôàë³âêà, âóë. ². Ôðàíêà, 1. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Øâåéíà ìàéñòåðíÿ, Ðàôàë³âêà, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 3. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Ñêëàä î볿, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 1. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.

www.majdan.com.ua

 Áàëêà äâîòàâðîâà 12ìõ0.24ìõ0.6ì - 2øò. Çàë³çîáåòîíí³ áàëêè äëÿ ôóíäàìåíòó ð³çíî¿ äîâæèíè. Ò. 097-488-62-18.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40, áëîêè ðâàíèé êàì³íü, ðâàíó öåãëó êîëüîðîâó; ïëèòêó òðîòóàðíó, áðóê³âêó. Àêñåñóàðè äëÿ ïàðêàíó òà ñàäó; áëîê-õàóñ, âàãîíêó, äîøêè. Ò. 050-29513-03, 096-226-56-68.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó 20õ20õ40 òà 12õ20õ40, êîëîò³ ð³çíèõ êîëüîð³â (äëÿ îãîðîæ³), ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-488-62-18.  ÁÐÓʲÂÊÓ «Ñòàðå ì³ñòî» ð³çíèõ êîëüîð³â â³ä âèðîáíèêà. Ò. 097-488-62-18.  Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-2107» 2004ð.â., 1.5,  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), åêîëîã³÷íî ÷èñò³, îäèí âëàñíèê, ñòàí õîðîøèé, 26òèñ.ó.î., òîðã. Ò. äîñòàâêà. Ò. 098-479-51-83. 068-518-38-56.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé,  À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà», 2001ð.â., 22òèñ.êì, â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë äî âèøíÿ, ³íæåêòîð, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà. Ò. 09630ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83. 445-83-27.  À/ì «Renault Kangoo» 2000ð.â., ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-292-81-87.  Áëîê-ðàêóøíÿê, 6.5ãðí./øò.; âàãîíêó;  À/ì «Renault Laguna» 98ð.â., ï/ê, ê/ê, ñèãäîøêè äëÿ ï³äëîãè; áëîê-õàóñ; ïë³íòóñ; íàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, 45òèñ.ãðí. Ò. 096-831-35-25. áðóñ; äîøêó. Ò. 097-779-45-62.  À/ì «Citroen Jumpy» 97ð.â., 1.9TD. Ò. 067135-16-01.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 96ð.â., ñòàí õîðîøèé, íå-  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì). Âèñîêà ÿê³ñòü (ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³), ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ïî äîðîãî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Mazda-626» 93ð.â. Ò. 096-170-39-61. ì³ñòó. Ò. 097-063-44-63, 093-265-01-15.  À/ì «Opel Astra» 93ð.â., 1.4ì³, õåò÷áåê,  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098÷åðâîíèé, íåäîðîãî. Ò. 098-985-08-62.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 89ð.â., ð³äíà ôàðáà, ñòàí 775-55-03, 097-380-03-09.  Öåãëó ÷åðâîíó (ðÿäîâó), á³ëó (îäèíàðíó, ïîõîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-172-49-64.  À/ì «ÂÀÇ-21063» 88ð.â., 5-ÊÏÏ, áåæåâèé. ëóòîðíó), ï³íîáëîêè, ðàêóøíÿê. Ìîæëèâà äîñòàâêà ïåðñèêîâî¿ òà ³í. öåãëè. Ò. 097-306-97-48. Ò. 097-190-18-55.  À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà» 87ð.â., ñòàí õîðî-  Âîðîòà ãàðàæí³, 2.5õ2.5, öåãëó á/â, á³ëó, ÷åðâîíó, ïîëóòîðíó. Äîñòàâêà. Ò. 098-203-27-08. øèé, 3700ó.î. Ò. 067-978-76-52.  À/ì «Í³ññà-522» 86ð.â., ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ,  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ñòàí õîðîøèé, Êóçíåöîâñüê. Ò. 097-945-53-43. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâ À/ì «ÂÀÇ-2105» 86ð.â., íà õîäó, ö³íà äîãîêà. Ò. 096-101-10-07. â³ðíà. Ò. 096-975-34-39.  À/ì «Ford Escort» 86ð.â., 1.3ê, ïî äîìîâëåíîñò³. Ò. 0(3636) 3-60-64, 096-738-43-95.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  À/ì «Mazda-626» 86ð.â., 2.0ä, ñòàí õîðîï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâøèé, 2300ó.î.Ò. 096-944-03-97. êà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16.  À/ì «Ford Orion» 85ð.â., 1.6ä,êàï.ðåìîíò, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-943-98-19.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.

 Äà÷ó, 5.18ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè, ñâ³òëî, ï³äâàë, âèíîãðàä). Ò. 097-675-65-32.  Äà÷ó, ð-í ìîëîêîçàâîäó (áóäèíîê, êîëîíêà, ñâ³òëî, òóàëåò). Ò. 068-003-55-43.  Äà÷ó, ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè (îáëàøòîâàíèé áóäèíîê äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³). Ò. 067-928-85-06.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 60ñîò. (ñòàðèé áóäèíîê, îãîðîæà, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà, ). Ò. 098-590-11-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 40ñîò., Ïîëèö³ (öåíòð ñåëà, ñòàðà õàòà, êóõíÿ). Ò. 067-683-93-03.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, Ñóõîâîëÿ (ñòàðà õàòà). Ò. 096-770-35-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Êîñòþõí³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-705-74-42.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ×óäëÿ, äåðæ.àêò, 4300ó.î. Ò. 067-978-76-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-129-78-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.2ãà, Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ.àêò). Ò. 096-773-71-42.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 20ñîò., Ñóõîâîëÿ, äåðæ.àêò, 1800ó.î. Ò. 097-765-26-12, ç 17:00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 18ñîò., Íîâà Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ. àêò). Ò. 096-595-24-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-171-54-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 099-924-37-64.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15ñîò., Êè¿âñüêà îáë. (35êì äî Êèºâà), äåðæ.àêò, 12òèñ. ó.î. Ò. 097-821-11-21.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í êîëãîñïíî¿ êîíòîðè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-895-92-63.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ðí «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò, Çàáîëîòòÿ, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., ð-í àåðîïîðòó. Ò. 067-362-75-75.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 11ñîò., Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-750-48-59, 097-245-45-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ñàä³âíèöòâî, 10ñîò., íàâïðîòè òðàíñïîðòíîãî öåõó. Ò. 066-039-98-04.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 9ñîò., á³ëÿ àâòîìèéêè. Ò. 068-032-70-57.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àâòîìèéêè. Ò. 097682-11-63.

 Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067956-96-45, 097-870-85-99.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, äîñòàâêà. Ò. 097-930-33-59.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. 097163-42-90.

 Ñêëàäè, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 1. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Êîâáàñíèé öåõ, Ðàôàë³âêà, âóë 1 òðàâíÿ, 9. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  À/ì «ÂÀÇ-1118 Êàë³íà» 2011ð.â., ãàç/áåíçèí, êîíäèö³îíåð; à/ì «Ç²Ë-130», áîðòîâèé, ãàç/ áåíçèí; ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé. Ò. 068-323-48-01.  À/ì «ÇÀÇ Òàâð³ÿ»2010ð.â., ï³êàï, 268êì, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067791-58-28.  À/ì «Peugeot Partner» 2009ð.â., 1.6, ïàñàæèð.; ïëèòè ç/á, âåëèê³, 9õ2õ0.5, 2øò.; ì³ñò äî òðàêòîðà ç íàâàíòàæóâà÷à ç êîëåñàìè. Ò. 068323-48-01.  À-ì «Toyota Camry» 2008ð.â., 2.4³, 21òèñ.êì (ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ³ç õâîðîáîþ âëàñíèêà, ³íñóëüò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-791-58-28.  À/ì «Renault Dacia Sandero» 2008ð.â., 1.6á, 63òèñ.êì, ÷îðíèé. Ò. 067-924-01-68.  À/ì «ÂÀÇ-21111» 2008ð.â., 40òèñ.êì., ÷îðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-336-45-89.  À/ì «Chery Amulet» 2007ð.â., 82òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-840-44-83.  À/ì «Hyundai Tucson» 2007ð.â. Ò. 098-68082-47.  À/ì «Daewoo Lanos» 2006ð.â., 1.5, ãàç/ áåíçèí, 5òèñ.ó.î. Ò. 067-978-76-52.  À/ì «Ford Focus C-MAX» ì³í³âåí, 2006ð.â., 1.6, 123.5òèñ.êì. Ò. 067-363-38-91.  À/ì «ÂÀÇ-21104» 2006ð.â., 1.6, 16êë., 100òèñ.êì, êîìïëåêò ãóìè. Ò. 095-835-09-16.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2004ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-41-68.  À/ì «Nissan Almera» 2004ð.â., 92òèñ.êì, å/ï, ABS, êîíäèö³îíåð, Mul-T-Lock, ëåãêîñïëàâí³ äèñêè R-15, íîâà ãóìà + çèìîâà, ïîâíà øóìî-â³áðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 096-118-15-08.

 À/ì «ÂÀÇ-2101» 80ð.â. Ò. 068-326-02-11.  À/ì «ÂÀÇ-2101» 79ð.â., 600ó.î. Ò. 097-744-32-12.  À/ì «ÃÀÇ-53» (ñàìîñêèä), ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 067-178-58-94.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, äèçåëü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-874-02-88.  Ñêóòåð Yamaha Axis». Ò. 067-581-87-57.  Äâèãóí «Mazda 323» ç ÊÏÏ, «Fiat Ducato» 2.5ä (ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ); ïàëèâíèé íàñîñ «Fiat Ducato», «Fiat Croma», 2.5ä. Ò. 097672-74-95.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Peugeot J-5». Ò. 098680-82-47.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ford Escort», 1.4; äèñêè R14; êàðáþðàòîðè. Ò. 068-029-91-45.  Çàï÷àñòèíè ç Ïîëüù³, äî à/ì «Audi», «VW» (êðèëà, áàìïåðà òà ³í.). Ò. 067-135-16-01.  Òåðì³íîâî! Àêóìóëÿòîð, 50À, íà ãàðàíò³¿, 375ãðí. Ò. 097-821-11-21.

 Êàì³íü, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, 10-15ò. Äîñòàâêà, äåøåâî. Ò. 098-639-32-85.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» äî 12ò. Ò. 067-139-55-83.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà (1015ò), ïîñò³éíèì ê볺íòàì çíèæêà. Ò. 097-727-87-61.  Êàì³íü ÷åðâîíèé. Äîñòàâêà. Ò. 066-366-2978, 098-991-28-87.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067954-20-82.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 067-339-05-39.

 Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.

 Ìåáë³ ç ªâðîïè íîâ³ òà á/â: øàôè; êîìîäè; ë³æêà; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ñò³íêè òà ³í. Ò. 067-423-59-30, 066-671-62-47..

 Íàá³ðíèé áóêîâèé ïàðêåò, 15ìì. Ò. 067-47764-99.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç ²ÄѲÂÓ òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ, ϲÑÎÊ. Ò. 097-488-62-18.

 Ìåáë³ á/â: ñò³íêà, 4ì, ì’ÿêà ÷àñòèíà, ë³æêî îäíîñïàëüíå, êíèæíà øàôà, ñò³ë æóðíàëüíèé. Ò. 067-363-14-42.  Ìåáë³ òà òåõí³êó ç 4-ê³ì.êâ.: êóõíÿ, ñïàëüíÿ, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äèòÿ÷à ê³ìíàòà, øàôè, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷. Ò. 0(3636) 3-26-23, 097-504-54-72.  Òåðì³íîâî! Ñò³íêó «Ìàðê», â-âà «Ãåðáîð», 4ì, á/â, ñòàí õîðîøèé, 2500ãðí. Ò. 097-593-1474, 096-573-70-62.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó; äèâàí, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 068-060-75-48.  Ñò³íêó «Ì³ëåíà», Ïîëüùà, 3500ãðí.; ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñâ³òëèé, 3000ãðí. Ò. 068-030-06-18.

 Ñò³íêó, Ðóìóí³ÿ, á/â; ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí, 2 êð³ñëà ðîçêëàäí³). Ò. 098-376-45-80.  Ñò³íêó; êóõíþ; äèâàí; ì’ÿêèé êóòî÷îê; òåëåâ³çîð «LG», á/â, íåäîðîãî. Ò. 097-997-36-91.  Ñò³íêó, á/â. Ò. 0(3636) 2-42-97, 097-990-54-18.  Òåðì³íîâî! Ñïàëüíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067178-97-62.  Ñïàëüíþ, Ïîëüùà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-20-48, 097-963-83-80, 097-968-72-93.  Êóõíþ; øàôó-êóïå, 240õ200õ70, á/â. Ò. 067362-11-05.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, êð³ñëî ðîçêëàäíå), á/â; ñò³íêó, ãîð³õ, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 068-029-92-06, 098-082-35-36.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (êð³ñëî-ë³æêî), ñèí³é. Ò. 068625-62-96.  Òåðì³íîâî! Ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñòàí õîðîøèé; ïåðåäïîê³é, «â³ëüõà». Ò. 097-196-33-70.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-42804-23, ç 17:00.  Êóõîííèé êóòî÷îê, ìèþ÷à òêàíèíà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-775-40-74.  Êóõîííèé êóòî÷îê ç³ ñòîëîì, ñâ³òëèé; ñò³íêó «Ñìèãà», ãîð³õ, á/â. Ò. 096-653-98-45, 063-624-88-37.  Êóõîííèé êóòî÷îê, êóòîâèé, ë³âèé, ñòàí â³äì³ííèé, 400ãðí. Ò. 097-400-19-44.  ˳æêî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì, 0-3ð., ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-375-20-11.  ˳æêî äèòÿ÷å. Ò. 067-581-28-01.  Ôàáðè÷í³ ìàòðàöè ÒÌ «Âåëàì». www.velam.ua. Ò. 067-364-02-11.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà»; ì’ÿêó ÷àñòèíó, òåìíîçåëåíó, á/â. Ò. 067-760-82-54.  Òåðì³íîâî! Íîâèé íàá³ð äëÿ êàôå, Àâñòð³ÿ, 4-ñòîëè, 32 ïîñàäêîâèõ ì³ñöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ « Quatro Monza», ÷åðâîíî-ñ³ðó, íåäîðîãî. Ò. 097-331-78-12.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Roan Marita», ìàëèíîâó, á/â. Ò. 097-775-15-11.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex», 2 â 1, ñ³ðî-ãîëóáó; ñóìêó-êåíãóðó, ñèíþ; ³ãðàøêîâèé êèëèìîê. Ò. 097-230-50-35.  Êîëÿñêó óí³âåðñàëüíó «Aro Cocoline», Ïîëüùà, 2 â 1, áåæåâó, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-961-26-80.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ͳìå÷÷èíà, äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò 097-140-61-00.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ðîæåâî-ñ³ðó. Ò. 095407-55-99.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098971-85-69.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ÷åðâîíó; õîäóíêè; âåëîñèïåä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-189-73-63.  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó, óí³âåðñàëüíó , á/â, ñòàí õîðîøèé; ë³æêî äèòÿ÷å. Ò. 097-497-31-53.  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó, óí³âåðñàëüíó, á/â. Ò. 067645-97-71.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, 2 â 1, íåäîðîãî. Ò. 096-171-52-20.  ³çîê-òðîñòèíêó «Qutro Mini», ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-903-92-96.  ³çîê «Dot», ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-079-38-24.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-êîë³ñíèé; â³çîê ë³òí³é. Ò. 097-682-11-14, 096-653-36-65, 098-082-37-80.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-êîë³ñíèé (ðîæåâèé), ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-247-58-64.  Òåëåâ³çîð «Meredian». Ò. 096-719-31-36.  Òåëåâ³çîð «Funai», á/â. Ò. 097-398-56-00.  Ìîí³òîð «LG20 ÒÑÎ-03»; ìîá.òåëåôîí «Nokia 5230», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-800-48-62.  Ìîá.òåëåôîíè «Nokia Q9», TV, 2-sim, 3Dçâóê, 299ãðí.; «Samsung S6010», Android 4.0, 2-sim, 499ãðí. Ò. 095-427-53-76, 067-363-74-61.  Ìîá.òåëåôîí «iPhone 5», íîâèé, îðèã³íàë; «iPad», Wi-Fi+3G, íîâèé. Ò. 098-000-75-42.  Ñåðô³íã «Àêâàòà»; ëèæ³ ã³ðñüê³. Ò. 067-36256-03, 066-343-24-39.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, àáî çäàì. Ò. 098780-41-96.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.50, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 096-903-92-96.  Ìîñê³òí³ ñ³òêè çà 1 äåíü, ðàìî÷í³, â³äêðèâí³. Ò. 096-518-81-98.  Àêâàð³óì, 100ë, ç ï³äñâ³òêîþ, íîâèé. Ò, 068-624-93-56.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á³ë³, á/â. Ò. 097-512-10-14.  ³êíà, á/â; ñêëî. Ò. 099-720-69-96.  Áàíêè, 3ë. 5ãðí./øò, á/â. Ò. 098-721-41-39.  Ïîáóòîâó õ³ì³þ ç Ïîëüù³ (ïðàëüíèé ïîðîøîê, 10êã/110ãðí., ìèëî, øàìïóíü, ìèþ÷³ çàñîáè òà ³í.), äîñòàâêà äîäîìó. Ò. 067-135-16-79.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðêà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øîêîëàä, ͳìå÷÷èíà, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  ѳíî; çåðíî; êàðòîïëþ. Ò. 096-428-25-73, 097924-60-37.


Ñïðîáóé íàéêðàùå òà íàéâèã³äí³øå ÒÀÊѲ 23-999, 067-967-45-08, 098-897-60-50

22 (477), 25 ÷åðâíÿ 2013 ð.

3

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

 Êîðîâó, ò³ëüíó øîñòèì òåëÿì; êàáàíà, 120êã. Ò. 067-581-89-77.  Òåðì³íîâî! Äîáðó êîðîâó. Ò. 068-336-45-50.  Òåëè÷êó, 1ð., Êîøìàêè. Ò. 096-769-49-89.  Ñâèíþ, 180-200êã. Ò. 068-625-19-56.  Ñâèíþ, æ/â, 130êã, 180êã. Ò. 096-615-41-63.  Ñâèíþ, 150êã. Ò. 097-049-07-65.  Ñâèíþ, 150êã, Ñòåïàíãîðîä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-146-36-47.  Ïîðîñÿ, 70-80êã. Ò. 068-323-63-99.  ³âö³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-775-40-74.  Êðîë³â, êàë³ôîðí³éñüê³ (ïðîïîºí³, âàêöèíîâàí³ ïî â³êó), ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 068-326-65-66.  Øîòëàíäñüêèõ âèñëîâóõèõ êîøåíÿò, ãîëóáîãî îêðàñó, õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà. Ò. 098-083-89-86.  Ïàïóã õâèëÿñòèõ, ïàðó, ç êë³òêîþ, 300ãðí. Ò. 097-740-63-73.  Ïàïóã õâèëÿñòèõ, ïàðó, ç êë³òêîþ. Ò. 068758-52-66.

 1-ê³ì.êâ. àáî 2-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó (ïî íàáåðåæí³é). Ò. 098-609-96-12.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â (áàæàíî á³ëÿ äèò.ñàäêà ¹4, 1, 5 ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067738-98-42.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³», ç äîêóìåíòàìè. Ò. 096-870-09-35, 067-182-52-74.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, êîìåðö³éíîãî õàðàêòåðó. Ò. 067-332-64-55.  Áðóõò ÷îðíèõ ìåòàë³â. Ìîæëèâèé äåìîíòàæ, ïîð³çêà, ñàìîâèâ³ç. Ò. 096-421-52-04, 097-042-28-31.  Äîêóìåíòè íà à/ì «BMW», «Volkswagen», «Opel», «Mercedes». Ò. 063-432-55-85.  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, á/â, ñîñíà, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ò. 098-328-87-15.

 4-ê³ì.êâ. íà 3+äîï. Ò. 098-837-26-26.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø íà 1+äîï. Ò. 098-08235-26.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 32À íà 2+äîï., 1+äîï. Ò. 097-989-71-66.  1-ê³ì.êâ., 1/10, Âàðàø +äîï. íà 3-ê³ì.,ïåðåâàãà íà Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097-705-77-70, 067-607-78-07.  Áóäèíîê, Ïîëòàâñüêà îáë., Õîðîëüñüêèé ð-í (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, 30ñîò. çåìë³, 7êì â³ä òðàñè Êè¿â – Õàðê³â) íà 2ê³ì.êâ. + äà÷ó. Ò. 097-213-98-03.

 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 068146-30-48.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 098-599-87-74.  1-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-865-84-44.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 067305-91-25.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 096-929-06-84.  1-ê³ì.êâ., ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 067-755-43-45.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 068-015-68-57.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí íà ð-êó «Öåíòðàëüíèé», «Ï³âí³÷íèé». Ò. 068-016-52-43.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 098-495-66-51.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095751-30-18, 063-259-10-30.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71, 093453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-7544, 067-138-77-40.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-258-87-89.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-81-54.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐ - ÏÐÎÄÀÆ - ÌÎÍÒÀÆ

- ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Ò. 068-035-45-18 ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ðîçïî÷èíຠðîáîòó ÊÎÑÌÅÒÎËÎò×ÍÎÃÎ ÊÀÁ²ÍÅÒÓ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ç ²çðà¿ëÿ, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿ (ìåõàí³÷íà, àïàðàòíà ÷èñòêà îáëè÷÷ÿ, ÓÇ ÷èñòêà, ôîíîôîðåç, äàðñîíâàëü), ìàñàæ îáëè÷÷ÿ, äåï³ëÿö³ÿ, SPA ïðîöåäóðè.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-8311, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 245-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, Õìåëüíèöüêèé, çîíè â³äïî÷èíêó. Ò. 097-129-28-82, 068-514-71-66.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óêðà¿íà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà. Ò. 097-88673-79, +7968-838-30-83, +7915-288-68-66.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen Ò-5» (êîìôîðòíèé, êîíäèö³îíåð, 8ì³ñöü). Ò. 098657-23-72.  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. 067-274-02-09.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067103-18-03.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (7 ì³ñöü, 1.2ò.). Ò. 096-970-2349, 067-363-06-04.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì «Opel Ñombo» (ôóðãîí), Äîñòàâêà êîðåñïîíäåíö³¿, áóä³âåëüíèõ, ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êóð’ºðñüê³ ïîñëóãè. Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè. Ò. 098-128-10-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ðàéîíó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes», 5ò. Ò. 098-840-71-31.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à»Mercedes Sprinter», âèñîêèé, ñåðåäí³é. Ò. 067-382-50-86.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067-646-86-86, 098831-91-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-205-18-19.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âèñîêèé). Ò. 068-017-39-09.

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

068-147-05-95

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ìàãàçèí

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

 Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096907-84-17.  Êâàðòèðó, Âàðàø. Ò. 097-771-35-66.  ʳìíàòó. Ò. 096-164-72-35.  Ãàðàæ, 1 ðÿä â³ä òåïëè÷íî¿ êîíòîðè. Ò. 067382-16-98.  Ìàãàçèí, 144ì2, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñàäîâà, 2. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  ×àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ìàðêåòó “гêîñ”, 75ì2, Ðàôàë³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 11. Ò. 0(3634) 236-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Áóôåò, Îñòð³âö³, âóë. Â.Çàò³ðêè, 20. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Êàôå-áàð “Çóñòð³÷”, Àíòîí³âêà, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 4. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067363-14-66, 067-363-62-56.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. 097-489-97-60.

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç ÷ëåíàìè ñï³ëêè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. 95% óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê êðåäèòó, òîáòî Âè ìîæåòå ñàì³ ðåãóëþâàòè ïåðåïëàòó ïî êðåäèòó. ßêùî íàø³ ç Âàìè ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè áóëè ïîçèòèâíèìè, òî íàñòóïí³ êðåäèòè áóäóòü ï³ëüãîâèìè. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.

âíÿ 19 ÷åð

 ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ áàëêîí³â; ïëèòêà;  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «VW LT-35», äîâ- ïë³íòóñ; ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí. Ò. 0(3636) 2-36ãèé, âèñîêèé. Ò. 067-685-20-58. 37, 097-699-44-28.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâ-  Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âàêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-106-14-93. ãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñàéäèíã; â³äêîñè; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098 Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, 035-32-06. Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà âàãîíêîþ; â³äêîï³äëîãà. Ò. 096-448-58-10, 099-664-17-44. ñè; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðèêà. Ò. 067-332-08-63.  ϲÄÑÎÁÍÈÊ. Âèêîíóºìî ð³çí³ ðîáîòè ó êâàð Íàòÿæí³ ñòåë³ âèñîêî¿ ÿêîñò³, áåç øâ³â, òèðàõ, áóäèíêó, íà äà÷³ òà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³. íà òêàíèíí³é îñíîâ³. Êîìï’þòåðíèé äèÒ. 096-499-33-13. çàéí ³íòåð’ºð³â. Ò. 067-377-41-10.  ϳäñîáí³ ðîáîòè, äð³áíèé ðåìîíò, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó, ïåðåñòàíîâêà ìåáë³â. Ò. 098105-76-58.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëå Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79. ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2-50 Ïðîôåñ³éíå âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâîãî òå03, 067-189-76-91, 096-849-15-18. ëåáà÷åííÿ. Ò. 097-664-88-89.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, îáëàñò³. Ò. 068-039-26-22.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 068723-92-36.

 Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ôàñàäíå óòåïëåííÿ êâàðòèð Ò. 067-277-40-66.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì «Òåõíî-Íèêîëü», ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàëó, ñòÿæêà. Ò. 067-588-83-88.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-960-47-73.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096-57052-42.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096737-91-07, Àíäð³é.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Ôóíäàìåíò; êëàäêà áëîê³â òà öåãëè; ïîêð³âëÿ äàõ³â òà ³íø³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ò. 096-294-7687, 096-806-36-50.  Çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â ð³çíî¿ âèñîòè òà ñêëàäíîñò³; çâåäåííÿ ãàðàæ³â òà ïðèì³ùåíü øëÿõîì çàëèâàííÿ áåòîíó (º ùèòè). Ò. 096-101-10-00.  Ôàñàäí³ ðîáîòè: óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, ìîçà¿êà, áàðàøèê, âñòàíîâëåííÿ âîäîñò³÷íèõ ñèñòåì, ï³äøèâà. Ò. 097-711-47-39, 096-987-75-13.  Óòåïëåííÿ ôàñàä³â êâàðòèð òà áàëêîí³â ìåòîäîì ïðîìèñëîâîãî àëüï³í³çìó, íà áóäü-ÿêîìó ïîâåðñ³: ãåðìåòèçàö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â òà âèíîñíèõ áàëêîííèõ ðàì, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Ò. 098-515-39-11.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè, íàâ³øóâàííÿ êàðíèç³â, óêëàäàííÿ ë³íîëåóìó, âèáèâàííÿ ñò³í. Ò. 097654-00-65.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3,-84-71, 097-137-37-66, 097-720-64-14.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-692-08-57.  Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, îáøèâêà âàãîíêîþ, ëàì³íàò, ïëèòêà, àðêè. Ò. 095652-69-77, 096-716-06-37.  Ðåìîíò êâàðòèð: øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, ôàðáóâàííÿ, â³äêîñè. Ò. 068017-35-00.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, ëàì³íàò, ñòÿæêà, â³äêîñè, êîïàííÿ òà çàòèòòÿ ôóíäàìåíò³â. Ò. 068-735-87-33.  Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-362-72-52.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 068-016-20-78.  Êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ â³êîí, ñòåëü, ñò³í òà ³í. Ò. 096-190-41-98.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ïðîôåñ³éíî, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.

ÁÀÆÀªÒÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÎѲÒÓ Â ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ² ÁÅÇ ÇÍÎ ?

Çâåðòàéòåñü äî êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó «Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«Øêîëà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà».

068-147-05-95, 068-335-41-97

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÐÎËÅÒÈ

ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

 ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33-14, 097960-15-17, 097-265-07-21.

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ÑÓÏÐÓÍ Òåòÿíó ßí³âíó! Õàé ðîêè éäóòü, ëåòÿòü, ìîâ ëåãêèé ñí³ã, Òà íå ïóñêàéòå ñòàð³ñòü íà ïîð³ã. Æèâ³òü, ÿê äîñ³, ùèðî ³ç ëþäüìè, Æèòòþ ðàä³éòå, ò³øòåñü âíóêàìè! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ñèíè Àíäð³é òà Áîãäàí.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ìàòóñþ ÌÀËÅÖÜ Íàä³þ ²ëàð³îí³âíó!

Ìàòóñþ ð³äíåíüêà, âñ³ºþ ñ³ì’ºþ Òåáå ìè â³òàºì, ² äóæå ñåðäå÷íî ³ ùèðî áàæàºì: Êð³ïèñü ³ ùå, ëþáà, çäîðîâ’ÿ÷êî ìàé, Áî æ ìè Òåáå ëþáèìî äóæå âñ³, çíàé! Ç ëþáîâ’þ äî÷êà ²âàíêà òà ñèí Ãðèãîð³é.  Ïîòð³áíà øâà÷êà, ç/ï 45%+ïðåì³ÿ, áàæàííÿ òà âì³ííÿ ïðàöþâàòè, íå ì³ñöåâèì ÷àñòêîâà êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ò. 067-251-28-16.  Ïîòð³áåí ïåðóêàð (ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 068-323-34-43.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 097-884-13-13, 066806-18-17, Ðóñëàí.

 ÏÏÔ «²ìáåêñ» çàïðîøóº íà ðîáîòó îïåðàòîðà êîìï’þòåðíîãî íàáîðó (ðîáîòà ç ïðîãðàìîþ 1Ñ). Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 0(3636) 3-82-82, 8:00-17:00.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

 Äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìèéêè êîìóí³êàáåëüíèé, â³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê. Ò. 067-36315-05, 067-363-15-06.  Ïîòð³áåí ñëþñàð (çíàííÿ çâàðþâàëüíîãî ïðîöåñó, åëåêòðèêè), Ñóõîâîëÿ. Ò. 097-386-06-71.  Ó ñëóæáó äîñòàâêè «Ì³ñò Åêñððåñ» îïåðàòîð ñêëàäó. Ò. 067-362-75-75.

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 Ïîòð³áåí âîä³é «Ä» (ñòàæ íå ìåíøå 3ð., ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü). Ò. 0(3636) 211-08, 067-362-22-15.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â,  ³äïî÷èíîê íà Àçîâñüêîìó ìîð³ (ïðî¿çä + çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098- ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-906-76-51. 280-51-24, 097-873-18-70.  Óñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò; îïàëåííÿ; òåï ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò. 067ëà ï³äëîãà, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Ò. 068364-53-39, 050-671-75-40. 033-00-70.  ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, Ùîëê³íî (êâàðòèðà, äî  ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ìîðÿ 15õâ, 50ãðí./äîáà). Ò. 098-851-68-97. óñ³õ ìàðîê. ϳäêëþ÷åííÿ. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096 ³äïî÷èíîê ó Êàðïàòàõ, ïðîæèâàí127-52-35. íÿ, õàð÷óâàííÿ, ïðî¿çä. Ò. 068-043-4563, 097-703-21-10.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, çà Íàäàííÿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ð³çíèõ ì³íà ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ åë.ïëèò. Ò. 098ãàëóçÿõ ïðàâà: ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ 154-25-37. äî ñóäó, ñêàðã, äîãîâîð³â, ïðåäñòàâíèöò Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â ó êâàðòèðàõ âî. Ò. 0(3636) 2-42-66, 098-075-76-22. òà êîòåäæàõ. Ò. 096-570-52-42, 096-974-40-80.  Òàòóàæ: áðîâè, î÷³, ãóáè. Ò. 097-761-87-27, Þëÿ.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê,  Íàðîùóâàííÿ â³é çà ÿïîíñüêîþ òåõíîëî¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷㳺þ (ïîøòó÷íî) ÿê³ñíèìè ìàòåð³àëàìè, 150ãðí. íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097Ò. 098-802-03-02. 873-19-37.  Ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ä³àãíîñòèêà, êîðåêö³ÿ. Ò. 096-903-23-66.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä ó ñåëî. Çàïðàâêà àâòîêîíäèö³îíåð³â. Ò. 097-151-49-25.  Ó êàôå «Êîð÷ìà» íà ïîñò³éíó ðîáîòó îô³ö³ Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüàíò. Ò. 067-799-06-25. íèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíòè, áàðìåí Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâó(ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâî, áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. ñÿ, ç/ï â³ä 2500ãðí.). Ò. 096-613-87-59, 067-382-29-78. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» êóõàð³ (ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ íîâèíêàì, ç/ï â³ä  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; 3000ãðí.). Ò. 096-613-87-59, 067-382-29-78 êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  Ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïîâà Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. 096- ðîçíàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 067-362-62-20. 613-74-49.  Ïîòð³áåí êóõàð (ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 0(3636)  Ðåìîíò øâåéíîãî îáëàäíàííÿ. Ïîøèòòÿ òà 2-33-53, 097-268-84-48. ðåìîíò îäÿãó, ÷îõë³â òà ³í. Ò. 067-698-21-47.  Ó êàôå íà ïîñò³éíó ðîáîòó: êóõàð, îô³ö³àíò. Ò. 068-039-50-58.  Ðåìîíò ñêóòåð³â «Alpha», «Delta» òà  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ» øàøëè÷íèê. Ò. 067³í. â-âà Êèòàé, ßïîí³ÿ. Ìîæëèâèé âè¿çä. 100-74-62. Ò. 067-114-13-92.  Ïîòð³áåí êóõàð. Ò. 068-332-00-40.  Çàïðîøóºìî íà íàâ÷àííÿ ó íîâ³é ï³öå𳿠ç ïîäàëüøèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Ò. 0(3636) 2-61-02.  Ðåìîíò åëåêòðîäâèãóí³â «ïåðåìîò Ó ìàã. «Ìàñÿíÿ» ïðîäàâö³. Ò. 067-362-34-24. êà». Ò. 068-059-82-16, 098-861-35-92.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 098300-96-53.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîóðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. äàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097-268-84-48. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äå-  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü, ð-í ñîîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì áîðó, áóäãóðò³âí³ (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69. ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 068-015-82-83.  «Triumf Video»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó ìàã. «GARNO» (æ³íîòà âåñ³ëü. Çðàçêè ðîá³ò triumf-video.blogspot.com. ÷èé îäÿã), ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. 098-221-94-71.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò íà áóä³Ò. 096-738-42-17, Îëåêñàíäð.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme. Ò. 096-734- âåëüí³ ìàòåð³àëè òà â³êíà, ä/ð íåîáîâÿçêîâî. Ò. 067-360-91-97. 11-10.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî Ó êàôå-áàð ïîòð³áí³: àäì³í³ñòðàòîð, ÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ êóõàð³, îô³ö³àíòè, ïîñóäîìèéíèê. Ò. 097«Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. 861-29-09.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ, ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ, òâîð÷èé ï³äõ³ä. ÄÅØÅÂÎ. Ò. 098-130-03-33, 093 Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» àäì³í³ñòðàòîð. Ò. 067349-75-03.  Ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. http://olena- 382-29-78.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñò. Ò. 067-382-29-78, lev.livejournal.com. Ò. 097-756-12-46, Îëåíà.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. 067-541-58-42. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò.  Ó ñóïåðìàðêåò ïðèáèðàëüíèö³ (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 098-836-69-81. 3-00-32, 067-361-39-51.   àïòåêó ïðîâ³çîð, ôàðìàöåâò. Ò. 0(3636) 3 Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó, ñöåíè, âå26-08. ñ³ëüíèé êîðòåæ. Ïðè çàìîâëåíí³ - îôîðìëåííÿ àâòî áåçêîøòîâíî. Ò. 096-715-87-22.  Äî óâàãè øâà÷îê-íàäîìíèê³â. Ïîñò³éíà âèñîêîîïëà÷óâàíà ðîáîòà íà äîìó  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, òåêñòèëüíèé äèçàéí, ÷îõïî ïîøèâó îäÿãó (áåç ñï³ëêóâàííÿ ç ëè, ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿. Ò. ê볺íòàìè). Ò. 067-251-28-16. 067-363-68-59.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

25 ÷å ðâíÿ

 Ïîòð³áåí âîä³é, êàò. «Å», ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³, ÑÍÃ. Ò. 067-360-41-37.  Ïîòð³áåí âîä³é ³ç âëàñíèì àâòî (ï³êàï, áóñ äî 1ò), äîñòàâêà ïî ðàéîíó. Ò. 067-362-75-75.  Òåðì³íîâî! Íà ðîáîòó ó Êðèì ïîòð³áí³ àðìàòóðíèêè, òåñëÿðè. Ò. 098171-20-75.  Ïîòð³áí³ ñòðàõîâ³ àãåíòè. Øâèäêèé, ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê. Ãàðàíò³ÿ âèïëàò. Êàð’ºðíèé ð³ñò. Ò. 0(362) 62-35-42, 23-57-15.  Ïîòð³áåí ñòðàõîâèé àãåíò, â³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âèñîêà êîì³ñ³éíà âèíàãîðîäà. Ò. 097705-00-09.  Äëÿ àêòèâíèõ ëþäåé ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè, ïåíñ³¿, àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ. Ò. 097-899-07-11.  Øóêàþ ðîáîòó. Ó íàÿâíîñò³ âàíòàæíèé ì/ à «VW Transporter». Ò. 097-911-58-38.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Ê î » (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-599-18-87, Àíàòîë³é, 18:00-19:00.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè êîøåíÿò, 1.5ì³ñ. (÷îðí³, ñ³ð³), íàâ÷åí³ äî òóàëåòó. Ò. 098-72141-39.  Õòî çíàéøîâ êëþ÷³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 068-039-43-93.  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà â³éíè íà ³ì’ÿ Öèíàéëî Îëåíè Ãðèãîð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ ²âåíö³â Ãàëèíè Ìèí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹116417 òà ïîñâ³ä÷åííÿ âåòàðàíà ïðàö³ íà ³ì’ÿ Ãîëîâà÷ ³ðè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.3 ñ.Á ¹408859 â³ä 22.12.2009ð. íà ³ì’ÿ Âåéíè Àíäð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ñ.ÑÐ ¹977713 íà ³ì’ÿ Êîëáóí Ëþäìèëè Àíàòî볿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè (25 âèä³â), 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ÷ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 068-015-32-07

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ, 18, 21, 51 ì³ñöü, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð

ÑÀÄÎÂÎÏÀÐÊÎÂÈÕ Ô²ÃÓÐ

(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

ªâðîï³.

ÄËß ÑÅÁÅ ÒÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ:

ÏίÇÄÊÈ Â ÏÎ×À¯Â.  àâòîáóñàõ ì’ÿê³ ñèä³ííÿ, êîíäèö³îíåð, òåëåâ³çîð, ãó÷íèé çâ’ÿçîê.

ËÅËÅÊÈ, ÃÍÎÌÈ, ÊÎÇÀÊÈ, ÊÀÇÊβ ÃÅÐί, ʲÒÈ, ÃÐÈÁÎ×ÊÈ. ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ Â ÐÅòÎͲ.

ÏÎÑÒ²ÉÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÀÌ ÇÍÈÆÊÈ.

067-360-65-95, 068-034-75-47, 066-950-88-63, +7903-890-23-08, +7926-333-17-79.

067-362-71-84 ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÏÐÀÍÍß

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×ÍÓ Ï²ÖÓ, ÊÎÊÒÅÉ˲ ÒÀ ÌÎÐÎÇÈÂÎ

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

098-985-54-00

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹260

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


пн-пт сб, нд, святкові дні

ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

2013 22с  
2013 22с