Page 1

20

(475) 11 ÷åðâíÿ 2013 ð.

автоательє


2

20 (475), 11 ÷åðâíÿ 2013 ð.

399

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.majdan.com.ua

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

 Òåðì³íîâî! 4-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè (98ì2). Ò. 067-363-38-54.  3-ê³ì.êâ., 3/10, Ïåðåìîãè, 7. Ò. 067-926-98-99.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 098-557-01-47, 066-395-40-29, 096-652-23-30.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè. Ò. 068323-82-47.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-124-10-25.  3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (85ì2). Ò. 097025-92-40, 097-245-08-36, 066-04502-18.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-442-50-03.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø (êóòîâà). Ò. 068-060-38-24.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 34 (ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, êóõíÿ). Ò. 067-94010-19.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 26À. Ò. 067363-68-59.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 1+1+äîï. Ò. 097-195-13-11.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-9935, 067-117-81-01.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè. Ò. 067370-77-62.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 7 (ðåìîíò, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ òà ³í.). Ò. 067-364-27-75.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28, ðåìîíò, 40òèñ.ó.î. Ò. 0(3636) 3-14-72, 067-94834-19, 067-782-31-71.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33Á (êàï³òàëüíèé ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-61-73, 067-363-44-87.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-74079-13.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-360-74-23.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18. Ò. 067-420-79-55.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 37òèñ. ó.î., áåç òîðãó. Ò. 067-362-58-62.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (âåëèêèé óòåïëåíèé áàëêîí, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³). Ò. 050-915-59-62.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36. Ò. 068-039-30-05.  1-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 14 (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-651-56-11.  1-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 19. Ò. 067284-15-66.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â, 15, àáî îáì³íÿþ íà 2-ê³ì. Ò. 096-510-73-75.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/4 (çá³ëüøåíèé êîðèäîð), ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-26-91, 067-445-92-07.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-49439-93.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/2, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-375-20-11.  Áóäèíîê, гâíå, 189ì2, 2ð. çäàºòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ. Ò. 0(362) 43-67-63, 095-330-24-03.  Áóäèíîê, Äóáíî (8õ10, 0.13ãà, íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè, ãàç, âîäà, ñåïòèê), àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì.êâ. + äîï. Ò. 067-360-80-97.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ïàðîâå îïàëåííÿ, òåëåôîí, âîäîâ³äâåäåííÿ, êóõíÿ, âàííà, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, 0.15ãà, óñå ïðèâàòèçîâàíå), 25500ó.î., ç ðåàëüíèì ïîêóïöåì òîðã. Ò. 097-812-02-48.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 068-758-67-02.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-988-16-51.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096974-40-41, 096-974-40-40.  Áóäèíîê, 8õ9, Í. Ðàôàë³âêà, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31. Ò. 098-056-94-94, 098-771-69-96.

 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Ðàôàë³âêà (14.7ñîò. çåìë³, óñ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè, ïàðîâå îïàëåííÿ, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 067-837-58-27, 097-13858-41.  ×àñòèíó áóäèíêà, Ðàôàë³âêà (5ñîò. çåìë³, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè). Ò. 067-363-14-50.  Áóäèíîê 2 ïîâ., Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-36249-13.  Áóäèíîê, âóë.. Ïîë³ñüêà, 16. Ò. 097662-97-30.  Õàòó äåðåâ’ÿíó (0.25ãà çåìë³, ãàç, ñòàâîê, 15êì â³ä Êîâåëÿ). Ò. 068-05262-69.  Õàòó äåðåâ’ÿíó, ˳ñîâå (îáêëàäåíà öåãëîþ, óñ³ çðó÷íîñò³, 25ñîò. çåìë³, íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096-071-73-16.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.14ãà (ñàä, áóäèíî÷îê, ñòàâîê, ñàðàé, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó). Ò. 097-917-80-00, 097-18330-38.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³, ñâ³òëî). Ò. 098-62537-72.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 10ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098-520-15-35.  Äà÷ó, 10ñîò., êîîï. «Ïîëóì’ÿ» (áóäèíîê 4õ7, ãàðàæ, ñâ³òëî, îãîðîæà, ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³), 7700ó.î., òîðã. Ò. 098-981-96-95, 096762-89-83.  Äà÷ó, 9.7ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà). Ò. 096-402-22-09.  Äà÷ó, 9ñîò., ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè (áóäèíî÷îê, âîäîïðîâ³ä, ïîëèâ, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096-962-38-09.  Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíî÷îê, ñàä, êîëîäÿçü, ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 0(3636) 2-1185, 096-950-68-14.  Äà÷ó, 7.5ñîò. (áèòîâêà, ñàðàé, êîëîäÿçü, íàñàäæåííÿ). Ò. 096-80741-57.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 7ñîò., òîðã. Ò. 097593-48-54.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Âåòåðàí-2» (3ôàçíà ìåðåæà, êîòëîâàí ï³ä ôóíäàìåíò, 8õ8, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096-14962-88.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í öåíòðàëüíî¿ êàíàâè (ñàðàé, ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà), íåäîðîãî. Ò. 097-515-54-40.  Äà÷ó, 4.5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (á³ëÿ ë³ñó, ñàäîâèé áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 050375-03-85.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíîê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìàëèíà, âèíîãðàä, àëüòàíêà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-026-37-62.  Äà÷ó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» (º óñå). Ò. 098-651-39-63.  Äà÷ó, º óñå êð³ì ñâ³òëà. Ò. 097171-60-98.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, áàíÿ, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ñâåðäëîâèíà), äîðîãî. Ò. 067-382-04-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 60ñîò. (ñòàðèé áóäèíîê, îãîðîæà, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà, ). Ò. 098-590-11-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 40ñîò., Ïîëèö³ (öåíòð ñåëà, ñòàðà õàòà, êóõíÿ). Ò. 067-683-93-03.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ ð.Ñòèð, íàâïðîòè ÆÅÊ-4). Ò. 096966-13-80.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ϳäöàðåâè÷³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-45097-69.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 097-861-28-68.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 068-758-29-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 18ñîò., Íîâà Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ. àêò). Ò. 096-595-24-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ (ç íåäîáóäîâàíèì áóäèíêîì). Ò. 098-533-16-50.

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç ÷ëåíàìè ñï³ëêè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. 95% óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê êðåäèòó, òîáòî Âè ìîæåòå ñàì³ ðåãóëþâàòè ïåðåïëàòó ïî êðåäèòó. ßêùî íàø³ ç Âàìè ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè áóëè ïîçèòèâíèìè, òî íàñòóïí³ êðåäèòè áóäóòü ï³ëüãîâèìè. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-171-54-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà (äåðæ. àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, âóë.. Öåíòðàëüíà, 2 (íåäîáóäîâàíå ïðèì³ùåíÿ ï³ä êîòåäæ, ïðîâåäåíî óñ³ êîìóí³êàö³¿), 55òèñ.ó.î. Ò. 097-411-44-41.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í êîëãîñïíî¿ êîíòîðè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-895-92-63.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò, Çàáîëîòòÿ, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 11ñîò., Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-750-48-59, 097-245-45-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-705-97-14.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., íàâïðîòè ÀÒÏ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 7ñîò., 8ñîò. (ïîðÿä), ð-í ìîëîêîçàâîäó. Ò. 097-70256-68.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 6ñîò., 5.6ñîò., ðí çàë³çíè÷íîãî ìîñòó. Ò. 096-547-3456, 097-080-62-03.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. 098-606-50-45, 068-039-50-54.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àâòî ìèéêè. Ò. 097-682-11-63.

 Ãàðàæ, 6õ4, ìåòàëåâèé. Ò. 097-72211-20.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-886-94-92, 096-127-05-59.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó (çà ÎÐÑîì). Ò. 097-484-66-92.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-627-40-42.  Ãàðàæ, 6õ9, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, âîäà, çà¿çä). Ò. 068-003-56-00.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6500ãðí., ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 2500ãðí., ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-617-03-30.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü (ñâ³òëî, âîðîòà 2.2õ2.5, 100% ãîòîâíîñò³). Ò. 097816-60-35.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 067199-38-54.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096349-44-98.  Ãàðàæ 4õ12, ð-í «Îêîëèö³» (2 ïîâ.), 10òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 098-328-87-15.  Ãàðàæ, 2-ïîâ., ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 067-194-54-05.  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-770-19-23, 097-802-43-81.  Ïðîäàæ íåäîáóäîâàíèõ ãàðàæ³â òà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-375-57-38  Òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, 20ì2, 2øò, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. 097-245-45-94.  Ìàãàçèí, 24ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», àáî çäàì â îðåíäó. Ò. 067-360-69-93.

 Ìàãàçèí, 25ì2, ð-êó «Ï³âäåííèé». Ò. 050-689-14-00.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî, àáî çäàì. Ò. 0(3636) 3-8741, 068-622-31-79.  Ìàãàçèíè, 38ì2, 130ì2 (ìîæëèâèé ïîä³ë ïî 65ì 2), çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ (ïðî¿çíå, ïðîõ³äíå), ð-í ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî», «Ó Ìàºâñüêîãî». Ò. 097262-07-50.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.  Áóä³âëÿ êîíòîðè, Ðàôàë³âêà, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2. Ò. 0(3634) 2-3647, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Áóä³âëÿ (îêðåìà), 55ì2, ï³ä áóäüÿêèé á³çíåñ (óñ³ êîìóí³êàö³¿). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35.  Êàôå «Çåëåíà ä³áðîâà», Ðàôàë³âêà, âóë. ². Ôðàíêà, 1. Ò. 0(3634) 2-3647, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Øâåéíà ìàéñòåðíÿ, Ðàôàë³âêà, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 3. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Ñêëàä î볿, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 1. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-36314-66, 067-363-62-56.  Ñêëàäè, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà, 1. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-1466, 067-363-62-56.  Êîâáàñíèé öåõ, Ðàôàë³âêà, âóë 1 òðàâíÿ, 9. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-36314-66, 067-363-62-56.

 À/ì «ÂÀÇ-21150» 2005ð.â., 68òèñ.êì, ñèí³é. Ò. 097-945-50-45.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2004ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-41-68.  À/ì «Renault Kangoo» 2003ð.â., 1.5DCI, 60êÂò, 125òèñ.êì, âàíòàæíèé, íåáèòèé, â Óêðà¿í³ îäèí âëàñíèê, ñòàí â³äì³ííèé, 6300ó.î. Ò. 097-771-75-14.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2003ð.â., 1.6ê, 5ÊÏÏ, çåëåíèé, ñòàí â³äì³ííèé, 3300ó.î., òîðã. Ò. 098-971-85-40.  À/ì «Mercedes Vito» 2001ð.â., 110êÂò, ñèí³é. Ò. 068-502-20-51  À/ì «Renault Kangoo» 2000ð.â., ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-292-81-87.  À/ì «Volkswagen Passat» 96ð.â., 1.8, ÷åðâîíèé, øê³ðÿíèé ñàëîí, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. Ò. 068-502-20-51.  À/ì «ÂÀÇ-2105» 96ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-514-95-13.  À/ì «Audi-100» (Ñ4) 91ð.â., êîë³ð «ñòèãëà âèøíÿ», ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 068-046-53-59.  À/ì «²Æ-412 Ìîñêâè÷» 90ð.â., ñèí³é, ñòàí ðîáî÷èé, 5òèñ.ãðí. Ò. 096935-55-69.  À/ì «Fiat-Scudo» 99ð.â., ïàñàæèð., á³ëèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067364-45-77.  À/ì «Peugeot-405» 91ð.â., 1.9SR³, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098035-45-34.  À/ì «Mercedes-124» 89ð.â., ñ³ðèé «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-01562-69.  À/ì «Audi-80» 89ð.â., 1.8ê, ñèí³é. Ò. 096-737-91-07.  À/ì «Audi-100» 88ð.â., 1.8á. Ò. 096739-60-82.  À/ì «Fiat Duna» 88ð.â., 1.7ä, 2000ó.î. Ò. 067-645-61-14, 097-76912-71.  À/ì «Ford Scorpio» 87ð.â., ãàç/ áåíçèí, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-96626-07.  À/ì «ÂÀÇ-2105» 86ð.â., íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-975-34-39.  À/ì «BMW-524» 86ð.â., òóðáî-äèçåëü, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-337-91-86.  À/ì «Mazda-626» 86ð.â., 2.0ä, ñòàí õîðîøèé, 2700ó.î., òîðã, àáî îáì³íÿþ íà à/ì «ÂÀÇ», ìîæëèâî áèòèé, àáî ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ò. 096-944-03-97.  À/ì «ÂÀÇ-21013» 82ð.â., äåøåâî. Ò. 096-103-00-61.  À/ì «Opel Kadett» 80ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-514-36-03.  À/ì «ÂÀÇ-2101» 79ð.â., 600ó.î. Ò. 097-744-32-12.  À/ì «ÃÀÇ-53» (ñàìîñêèä), ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 067-178-58-94.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-82»; ñ³âàëêó; ñàäæàëêó. Ò. 096-770-27-00.  Ñêóòåð, Êèòàé, 125-êà, çàðåºñòðîâàíèé. Ò. 096-752-85-53.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ford Escort», 1.4; äèñêè R14; êàðáþðàòîðè. Ò. 0687029-91-45.  Çàõèñí³ äóãè äî à/ì «Opel Vivaro», «Renault Trafic». Ò. 099-315-38-52.  Äèñêè äî à/ì «Audi», R16, òèòàíîâ³, îðèã³íàëüí³, íåáèò³, íåêàòàí³, á/ â. Ò. 068-015-93-43.  Ãóìó ç äèñêàìè, R13, 2øò., á/â, íåäîðîãî. Ò. 096-764-27-53.  Áàãàæíèê íà êðèøó äî à/ì «ÂÀÇ 2101-2107», ìåòàëåâèé, 200ãðí. Ò. 098651-39-63.

 À/ì «ÂÀÇ-1118 Êàë³íà» 2011ð.â., ãàç/áåíçèí, êîíäèö³îíåð; à/ì «Ç²Ë130», áîðòîâèé, ãàç/áåíçèí; ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé. Ò. 068-323-48-01.  À/ì «ÇÀÇ Òàâð³ÿ»2010ð.â., ï³êàï, 268êì, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-791-58-28.  À-ì «Toyota Camry» 2008ð.â., 2.4³, 21òèñ.êì (ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ³ç õâîðîáîþ âëàñíèêà, ³íñóëüò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-791-58-28.  À/ì «Opel Ñombo» 2008ð.â., 1.3ÑDTI, 55êÂò, ABS, EPS, CD+MP3, ö/ç ç äó, å/ï, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåðìî, äóæå õîðîøèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, 7900ó.î. Ò. 097-30046-39, 067-802-02-29.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâà À/ì «Renault Dacia Sandero» íó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32. 2008ð.â., 1.6á, 63òèñ.êì, ÷îðíèé. Ò. 067-924-01-68.  À/ì «Opel Vivaro» 2008ð.â., 2.0ä,  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; ñ³ðèé ìåòàë³ê, êîíäèö³îíåð, ìóëüòè- áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 097-057êåðìî, á/ê, å/ï,. Ò. 067-841-01-01. 85-07, 096-591-84-61.  À/ì «Citroen Berlingo» 2007ð.â., 134òèñ.êì, 5-äâåðíèé, ïàñàæèð., á³ëèé,  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; º óñå êð³ì êîíäèö³îíåðà. Ò. 097-854ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; 62-50, 096-104-26-65. òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 096-101-10-07.  À/ì «Opel Ñombo» 2007ð.â., 1.9ä, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, çàì³íà ìàñëà, ô³ëüòð³â, ìàñëÿíîãî íàñàñà, äîêóìåíòè  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; íà ïàñàæèð., 8400ó.î. Ò. 098-601-43-88. ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì;  À/ì «ÂÀÇ-21104» 2006ð.â., 1.6, òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516êë., 100òèñ.êì, êîìïëåêò ãóìè. Ò. 16, 097-190-99-16. 095-835-09-16.

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-45809-05.  Êàì³íü, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, 1015ò. Äîñòàâêà, äåøåâî. Ò. 098-63932-85.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098203-27-08.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067-956-96-45, 097870-85-99.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. 097-163-42-90.  Êàì³íü ÷åðâîíèé. Äîñòàâêà. Ò. 066366-29-78, 098-991-28-87.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ. Ò. 0(3636) 2-2481, 067-585-05-13.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 067339-05-39.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà (10-15ò), ïîñò³éíèì ê볺íòàì çíèæêà. Ò. 097-727-87-61.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-38003-09.  Öåãëó ÷åðâîíó (ðÿäîâó), á³ëó (îäèíàðíó, ïîëóòîðíó), ï³íî áëîêè, ðàêóøíÿê. Ìîæëèâà äîñòàâêà ïåðñèêîâî¿ òà ³í. öåãëè. Ò. 097-306-97-48.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé, â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë äî 30ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì). Âèñîêà ÿê³ñòü (ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³), ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Ò. 097063-44-63, 093-265-01-15.  Áëîê-ðàêóøíÿê, 6.5ãðí./øò.; âàãîíêó; äîøêè äëÿ ï³äëîãè; áëîê-õàóñ; ïë³íòóñ; áðóñ; äîøêó. Ò. 097-779-45-62.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), åêîëîã³÷íî ÷èñò³, äîñòàâêà. Ò. 098-479-51-83.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó 20õ20õ40 òà 12õ20õ40, êîëîò³ ð³çíèõ êîëüîð³â (äëÿ îãîðîæ³), ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-48862-18.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40, áëîêè ðâàíèé êàì³íü, ðâàíó öåãëó êîëüîðîâó; ïëèòêó òðîòóàðíó, áðóê³âêó. Àêñåñóàðè äëÿ ïàðêàíó òà ñàäó; áëîê-õàóñ, âàãîíêó, äîøêè. Ò. 050-295-13-03, 096-226-56-68.  ÁÐÓʲÂÊÓ «Ñòàðå ì³ñòî» ð³çíèõ êîëüîð³â â³ä âèðîáíèêà. Ò. 097-488-6218.  ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç ²ÄѲÂÓ òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ, ϲÑÎÊ. Ò. 097-48862-18.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-66277-66.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

20 (475), 11 ÷åðâíÿ 2013ð.

3

Åñô³ëü

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÐÎÄÀÌ»  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  Áàëêà äâîòàâðîâà 12ìõ0.24ìõ0.6ì - 2øò. Çàë³çîáåòîíí³ áàëêè äëÿ ôóíäàìåíòó ð³çíî¿ äîâæèíè. Ò. 097-48862-18.  Ìåáë³ ç ªâðîïè íîâ³ òà á/â: øàôè; êîìîäè; ë³æêà; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ñò³íêè òà ³í. Ò. 067-423-59-30, 066-671-62-47.  Ñò³íêó «Þë³ÿ», «ãîð³õ», 330õ212õ50, á/â 2ð. Ò. 067-97671-27.  Ñò³íêó «Â³êòîð³ÿ», Ïîëüùà. Ò. 096991-70-40.  Øàôó, ñåðâàíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êèëèìè. Ò. 067-284-15-66.  Êóõíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-32307-04.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, á/â, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-608-7956, 067-943-54-37.  ˳æêî 2-ñïàëüíå, äîáðîòíå; òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð; â³øàëêó ó ïåðåäïîê³é. Ò. 096-806-77-86.  Êð³ñëà, 2øò., ì’ÿê³. Ò. 0(3636) 348-21.  Òåðì³íîâî! Íîâèé íàá³ð äëÿ êàôå, Àâñòð³ÿ, 4-ñòîëè, 32 ïîñàäêîâèõ ì³ñöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 229-21, 095-921-99-35.  Ôàáðè÷í³ ìàòðàöè ÒÌ «Âåëàì». www.velam.ua. Ò. 067-364-02-11.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ÷îðíå, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-505-39-37.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper», 2 â 1, ñòàí õîðîøèé; õîäóíêè; âàííî÷êó. Ò. 098-131-10-36.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Evolution», ñâ³òëî-ñ³ðó. Ò. 097-74258-13.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ « Quatro Monza», ÷åðâîíî-ñ³ðó, íåäîðîãî. Ò. 097-331-78-12.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «City Langer»; õîäóíêè «Geoby», á/â; ìàíåæ, íîâèé. Ò. 096-170-38-81.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Verdi Zippy Z23», á/â 6 ì³ñ., ñòàí õîðîøèé, 1800ãðí., òîðã. Ò. 096-104-26-57.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor Ring», ïåðñèêî-áåæåâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-777-84-18.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ABC Design 4-Òåñ», îðàíæåâî-ñ³ðó; â³çîê «Geoby», ô³îëåòîâèé, äåøåâî. Ò. 0(3636) 3-35-41, 097-494-99-66.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Anex», ë³òíþ «Espiro»; øåçëîíã äèòÿ÷èé. Ò. 096-805-62-34.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ͳìå÷÷èíà, (äëÿ ä³â÷èíêè), ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò 097-140-61-00.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper», ñàëàòîâó. Ò. 096-869-20-98.  Êîëÿñêó «Tako Jumper Õ», ìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-582-33-60.  Êîëÿñêó «Tako Laret», 2 â 1, æîâòî÷îðíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-138-46-47.  Êîëÿñêó «Adamex», ñ³ðî-ãîëóáó; ñóìêó-êåíãóðó, ñèíþ. Ò. 097-230-50-35.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, óêîìïëåêòîâàíó, áåæåâó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò, 098-962-83-67.

 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ðîæåâó. Ò. 096-762-61-46.  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé «Äåñíà», äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 2-42-96, 096-716-03-12.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â (áàæàíî  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-4ð., êîë³ð âèø- á³ëÿ äèò.ñàäêà ¹4, 1, 9 ïîâ. íå ïðîíÿ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-351-58-58. ïîíóâàòè). Ò. 067-738-98-42.  1-ê³ì.êâ., Âàðàø, äî 25òèñ.ó.î. Ò.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-6ð. 096-679-94-51. (äëÿ ä³â÷èíêè), ìàéæå íîâèé.  1-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó á³ëÿ ðèíêó àáî 2Ò. 097-380-25-59. ê³ì. (ïî íàáåðåæí³é). Ò. 098-609-96-12.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, êî Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ñòàí äóæå ìåðö³éíîãî õàðàêòåðó. Ò. 067-332-64-55. õîðîøèé, 3000 ãðí. Ò. 067-802-02-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó Ñò.Ðàôàë³âö³,  Õîëîäèëüíèê «Nord», á/â, ñòàí Êóçíåöîâñüêó. Ò. 067-450-25-35. õîðîøèé. Ò. 096-307-46-40.  Áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê, 3õ9. Ò. 067 Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 2ì, ñ³ðèé, ìàé- 420-52-12. æå íîâèé, 4òèñ.ãðí. Ò. 096-766-78-24.  Õîëîäèëüíèê ó ñåëî, íåäîðîãî. Ò.  Ìèþ÷èé ïèëîñìîê «Philips Triathlon», 097-451-54-96. 1000ãðí.; öèôðîâèé ôîòîàïàðàò «Canon  Êîøåíÿ «Ïåðñèê», ñòàòü íåâàæIXUS 910i», çîëîòèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. ëèâà. Ò. 0(3636) 2-48-17. 063-620-16-09, 093-490-42-72.  Òåëåâ³çîð «Meredian», 21’’, 700ãðí. Ò. 096-719-31-36.  Òåëåâ³çîð «Panasonic», ñòàí  3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 40 íà 1+1, â³äì³ííèé. Ò. 097-476-38-75/ 2+1, ç äîïëàòîþ. Ò. 096-741-50-01.  Ìîá.òåëåôîíè «Nokia Q9», TV, 2-  3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà 2-, 1-ê³ì., sim, 3D-çâóê, 299ãðí.; «Samsung 5/5, 9/9, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. S6010», Android 4.0, 2-sim, 499ãðí. 0(3636) 3-84-71, 097-137-37-66. Ò. 095-427-53-76, 067-363-74-61.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè, 32À íà  ×îõîë íà òåëåôîí «Samsung 2+äîï. Ò. 098-633-77-39. Galaxy SII», ðîæåâèé, ãëÿíåöü. Ò. 097-  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 3-ê³ì. Ò. 380-25-59. 097-779-44-25.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (ã³ïþð+á³ñåð),  Áóäèíîê, Ïîëòàâñüêà îáë., Õîð.46, ðåãóëþºòüñÿ, ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè. ðîëüñüêèé ð-í (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ Ò. 096-734-29-70. êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, 30ñîò. çåìë³, 7êì  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñòàí ³äåàëüíèé. â³ä òðàñè Êè¿â – Õàðê³â) íà 2-ê³ì.êâ. Ò. 096-666-02-21. + äà÷ó. Ò. 097-213-98-03.  Ïëèòè îãîðîæ³, ç/á, 2õ4; ïëèòó ë³òíþ, ìåòàëåâó (2 êðóæêè); «áóðæóéêó» äëÿ ãàðàæà, ìåòàëåâó. Ò. 067362-54-00.  Ðàìó áàëêîííó, 6ì; â³êíà; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³; âàííó, á/â. Ò. 067-36314-57.  Âîðîòà ìåòàëåâ³, 2õ3, ç õâ³ðòêîþ 1õ0.7, äëÿ äà÷íî¿ ä³ëÿíêè, á/â. Ò. 067-125-60-61.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 096-12607-15.  Ïåðåïåëèí³ ÿéöÿ, ñâ³æ³, äîìàøí³. Ò. 067-454-57-85.  Êîðîâó, ò³ëüíà 1 ðàç, 12 ë. ìîëîêà. Ò. 098-609-24-54.  Òåëÿ, 1ð., Êî÷ìàêè. Ò. 096-76949-89.  Òåëÿ, ìîëî÷íå, 2 ì³ñ., Ëþáàõè. Ò. 096-622-21-26.  Êîçó, ä³éíó, 6ð.;â³äãîäîâàíèõ êîçåíÿò. Ò. 068-034-89-69.  Êîçè. Ò. 067-255-36-13.  2-, 3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, íà  Ñâèíåé, æ/â. Ò. 096-770-27-00.  Ñâèíþ, 150êã. Ò. 097-049-07-65. òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-358-69-08.  Ñâèíþ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 130-140êã.  2-, 3-ê³ì.êâ. òåðì³íîì íà 6-8 ì³ñ. Ò. 068-758-73-93. Ò. 067-192-70-11.  Ñâèíþ, 100êã, æ/â. Ò. 067-581-  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 068-146-30-48. 89-77.  Ñâ³æå àáî çàìîðîæåíå ì’ÿñî äëÿ  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñîáàê (ãîâÿäèíà), ïîñò³éíî. Ò. 067- ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-951-26-75. 382-01-72, 050-855-68-87.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîì-  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. á³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà Ò. 098-599-87-74. âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs»  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, îïëàòó çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-329-33-65. «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðêà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øî-  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 097-728êîëàä, ͳìå÷÷èíà, ð-ê «Öåíòðàëü- 89-90. íèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèç-  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 066-420-71-95. íè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà.

 Öåõ ìåòàëîîáðîáíèé ç³ ñòàíêàìè (òîêàðíèé, ôðåçåðíèé, ïëîñêîøë³ôóâàëüíèé, ã³ëüéîòèíà), íåäîðîãî. Ò. 067-36254-00.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³,  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. 097íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). 489-97-60. Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76,  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì 050-712-61-77.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096- 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 791-46-16.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêó- îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364- 751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê25-56.  3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. ðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³é067-363-37-19.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ íèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44, 068-060- 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55. 22-27.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâè71, 093-453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæè- êèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50. âàííÿ). Ò. 096-873-75-44, 067-138-  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» 77-40.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067- (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 676-14-56, 095-751-30-18, 063-259- 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 10-30.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé Ò. 097-140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442- âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê37-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. ðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîÒ. 096-752-21-61. òàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-86490-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-51294-83.

 1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097938-06-62.  1-ê³ì.êâ., Âàðàø, áåç ìåáë³â. Ò. 097-170-70-46.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 068-518-38-84.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-907-84-17.  ʳìíàòó ó ãóðòîæèòêó, âåëèêó. Ò. 097-703-42-32.  ʳìíàòó äëÿ äâîõ ïîðÿäíèõ ä³â÷àò. Ò. 068-052-62-87.  Ãàðàæ, 1 ðÿä â³ä òåïëè÷íî¿ êîíòîðè. Ò. 067-382-16-98.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. 097-37049-32.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-91222-52.  Ìàãàçèí, 144ì2, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñàäîâà, 2. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067363-14-66, 067-363-62-56.  ×àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ìàðêåòó “гêîñ”, 75ì2, Ðàôàë³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 11. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.  Áóôåò, Îñòð³âö³, âóë. Â.Çàò³ðêè, 20. Ò. 0(3634) 2-36-47, 067-363-14 Òåðì³íîâî! 2-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó. Ò.  1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî 66, 067-363-62-56. (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò,  Êàôå-áàð “Çóñòð³÷”, Àíòîí³âêà, 0(3636) 2-15-58, 096-515-90-61.  1-, 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæè- âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 4. Ò. 0(3634) âàííÿ). Ò. 067-364-27-75. Þâ³ëåéíèé. Ò. 096-951-26-75. 2-36-47, 067-363-14-66, 067-363-62-56.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ ì/à «MercedesSprinter maxi». Ò. 097-755-44-92.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen Ò-5» (êîìôîðòíèé, êîíäèö³îíåð, 8ì³ñöü). Ò. 098-657-23-72.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-75389-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óêðà¿íà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà. Ò. 097-886-73-79, +7968-83830-83, +7915-288-68-66.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098608-59-91.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes Vito», 8+1 ì³ñöü. Ò. 097-935-55-69.  Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. 067-274-02-09.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (7 ì³ñöü, 1.2ò.). Ò. 096-970-23-49, 067-363-06-04.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì «Opel Ñombo» (ôóðãîí), Äîñòàâêà êîðåñïîíäåíö³¿, áóä³âåëüíèõ, ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êóð’ºðñüê³ ïîñëóãè. Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè. Ò. 098-128-10-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-20518-19.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ðàéîíó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes», 5ò. Ò. 098-840-71-31.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, äî 1.2ò. Ò. 098-869-58-54.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà ï³äëîãà. Ò. 096448-58-10, 099-664-17-44.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè: ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ãàðàíò³ÿ, â³ä 600ãðí. Ò. 098-375-53-57.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99.  Ïðîôåñ³éíå âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ. Ò. 097-664-88-89.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-106-14-93.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó ç ïèòíî¿ òðóáè 50ìì (ÃÎÑÒ 1859983), ô³ëüòðè ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñ³òêè, ìåõàí³÷íèé ñïîñ³á áóð³ííÿ, âñòàíîâëåííÿ ì³í³áàøåíü. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-186-05-26.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097891-07-47, 068-723-92-36.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðî ðóáåðîéäîì «Òåõíî-Íèêîëü», ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàëó, ñòÿæêà. Ò. 067588-83-88.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-960-47-73.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096-570-52-42.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096-737-91-07, Àíäð³é.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Çàëèòòÿ ôóíäàìåíò³â ð³çíî¿ âèñîòè òà ñêëàäíîñò³; çâåäåííÿ ãàðàæ³â òà ïðèì³ùåíü øëÿõîì çàëèâàííÿ áåòîíó (º ùèòè). Ò. 096-10110-00.  Ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè ç ºâðîðóáåðîéäó; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 068-629-56-12.


20 (475), 11 ÷åðâíÿ 2013 ð.

 Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. 

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

МАЙДАН

Міський

4


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000

ÿ 7 ÷åðâí

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ»

 Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-692-08-57.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-36041-28.  Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà ç³ ñâî¿ìè ìàÿêàìè. Ò. 068-421-39-33.  Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-362-72-52.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà âàãîíêîþ; â³äêîñè; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðèêà. Ò. 067-332-08-63.  Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. гçíèé äð³áíèé ðåìîíò. Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, â³êîí. Ò. 0(3636) 3-82-09, 096-643-77-82.  Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âàãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñàéäèíã; â³äêîñè; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-03532-06.

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-435-84-93.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097944-65-96.  Ïðîôåñ³éíèé ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎвÂ, LCD ìîí³òîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 50òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 095-280-67-97, 095-27485-79, 050-414-84-22, 050-414-33-84 ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».  ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, Ùîëê³íî (êâàðòèðà, äî ìîðÿ 15õâ, 50ãðí./ äîáà). Ò. 098-851-68-97.

 ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 3-70-95, 11:0020:00, 067-363-43-36, 067-922-61-34.

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www. premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-94553-51.

 ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. Ò. 067-364-53-39, 050-67175-40.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76-91, 096-84915-18.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33-14, 097-960-15-17, 097-265-0721, 096-989-07-94.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51-24, 097-873-18-70.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, çàì³íà ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ åë.ïëèò. Ò. 098-154-25-37.  Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â ó êâàðòèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 096-57052-42, 096-974-40-80.  ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê. ϳäêëþ÷åííÿ. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-87319-37.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä ó ñåëî. Çàïðàâêà àâòîêîíäèö³îíåð³â. Ò. 097-151-49-25.

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð

ÑÀÄÎÂÎÏÀÐÊÎÂÈÕ Ô²ÃÓÐ ÄËß ÑÅÁÅ ÒÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ:

ËÅËÅÊÈ, ÃÍÎÌÈ, ÊÎÇÀÊÈ, ÊÀÇÊβ ÃÅÐί, ʲÒÈ, ÃÐÈÁÎ×ÊÈ. Ö²ÍÈ ÍÀÉÍÈÆײ  ÐÅòÎͲ.

067-362-71-84 ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî»

• • • • •

Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêå ìîíòàæíå óïðàâë³ííÿ

ÂÀÒ «Ï³âäåíòåïëîåíåðãîìîíòàæ» äëÿ ðîáîòè íà

×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ çàïðîøóº:

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈʲ 4-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÌÎÍÒÀÆÍÈʲ ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÕ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎIJ 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÑËÞÑÀв ²Ç ÑÊËÀÄÀÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ

Ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò, îáîâ’ÿçêîâå ïðîõîäæåííÿ á³îô³çè÷íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó â ì.Êè¿â ÍÖÐÌ ÀÌÍ Óêðà¿íè.

Ò. 0(3636) 2-30-96

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

ìàãàçèí

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

  àòåëüº ïîòð³áíà øâà÷êà. Ò. 067360-20-14.  Ïîòð³áíà òåõðîá³òíèöÿ ( äî 30ð.). Ò. 067-366-57-14.  Ó öåõ ïî âèãîòîâëåííþ êîðïóñíèõ ìåáë³â íà÷àëüíèê âèðîáíèöòâà (ç/ï äîñòîéíà). Âèìîãè: ä/ð â äàí³é ñôåð³, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Ò. 067-607-22-77.  Ó ñòîëÿðíèé öåõ ñòîëÿðè. Ò. 096395-66-59.  Ïîòð³áíà íÿíÿ ïî äîãëÿäó çà ë³òíüîþ æ³íêîþ, ç ïðîæèâàííÿì, íà 1 ì³ñ. Ò. 097-474-57-68.  Ïîòð³áåí åêñêàâàòîðíèê (ä/ð íà ³íîçåìíèõ åêñêàâàòîðàõ). Ò. 097-386-06-71.  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» âîä³é ³ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì 5-8ò. äëÿ ïî¿çäîê ó Âîëîäèìèðåöü. Ò. 097-262-07-50.

 Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Ò. 0(3636) 3-7352, 096-763-33-40.  Ïîòð³áåí âîä³é-ñëþñàð ³ç Ðà Òàòóàæ: áðîâè, î÷³, ãóáè. Ò. 097ôàë³âêè (ìîæëèâî Áàëàõîâè÷³, 761-87-27, Þëÿ. Îñòð³â). Ò. 067-686-98-09.  Íàðîùóâàííÿ â³é çà ÿïîíñüêîþ òåõíîëî㳺þ (ïîøòó÷íî) ÿê³ñíèìè ìàòå ̳æíàðîäí³é êîìïàí³¿ íà ïîñò³éíó ðîð³àëàìè, 150ãðí. Ò. 098-802-03-02. áîòó ïîòð³áí³ êîíñóëüòàíòè. Âèìîãè: ä³â÷àòà â³ä 18 äî 26ð., ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³, êîìóí³êàáåëüí³, ç óì³ííÿì ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Âèñîêà òà ñòàá³ëüíà ç/ï. Ðåçþìå íàäñèëàòè íà  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: e-mail: natashka0608@mail.ru, ç ïîîô³ö³àíò, êóõàð (âèìîãè: áàì³òêîþ «Êîíñóëüòàíò Êóçíåöîâñüê». æàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòè Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ñÿ, ç/ï âèñîêà). Ò. 097-234-86ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³, åíåðã³éí³ ëþäè. 59, Îëåêñàíäð. Ò. 068-518-38-84.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó,  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîñöåíè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Ïðè áîòó áàðìåí, îô³ö³àíò (ä³â÷èíà äî çàìîâëåíí³ - îôîðìëåííÿ àâòî 35ð.). Ò. 067-382-40-59. áåçêîøòîâíî. Ò. 096-715-87-22.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ» øàøëè÷íèê.  Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê Ò. 067-100-74-62. íîâèíè áåç öåíçóðè.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, òåêñòèëüíèé äè-  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü. Ò. 098-7-600-600. çàéí, ÷îõëè, ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿. Ò. 067-363-68-59.  Ó êàôå-áàð ïîòð³áí³: àäì³í³ Âåñ³ëüíèé êîðòåæ, ãàðíåíüê³ àâòî Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîñòðàòîð, êóõàð³, îô³ö³àíòè, ïîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, ìîá³ë³ íà âåñ³ëëÿ, êîìôîðò, ñåðâ³ñ. Ò. ñóäîìèéíèê. Ò. 097-861-29-09. 067-363-27-05. áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåí Ó ë³òíº êàôå áàðìåí (20-30ð.)  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ò. 067-907Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íî96-89. óòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðå Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. áóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. Ò. 098-015-82-83. 097-884-13-13, 066-806-18-17, Ðóñëàí. 599-18-87, Àíàòîë³é, 18:00-19:00.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü. Ò. 098-7-600-600.

068-147-05-95

«ÐÈÒÓÀË»

 Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ìàãàçèíó (Êóçíåöîâñüê, Âîëîäèìèðåöü) ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ïî çàìîâëåííþ áóäìàòåð³àë³â (ä/ ð ó ñôåð³ áóäìàòåð³àë³â, ïîâíèé ñîöïàêåò, âèñîêà ç/ï, íåì³ñöåâèì íàäàºòüñÿ æèòëî). Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-262-07-50.

 Ïîòð³áåí âîä³é «Ä» (ñòàæ íå ìåíøå 3ð., ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü). Ò. 0(3636) 2-11-08, 067-362-22-15.

 «Triumf Video»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é òà âåñ³ëü. Çðàçêè ðîá³ò triumf-video.blogspot.com. Ò. 096-73842-17, Îëåêñàíäð.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096935-55-68, 096-935-55-69.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097483-07-91.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ, ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ, òâîð÷èé ï³äõ³ä. ÄÅØÅÂÎ. Ò. 098130-03-33, 093-349-75-03.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

 Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü (Ñîïà÷³â, Ïîëîâë³), áàðìåí (Ñîïà÷³â). Ò. 067-362-62-20.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â (ä/ð). Ò. 067-366-57-14.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ íà òîðãîâ³ òî÷êè (ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâî, ç/ï âèñîêà), äåòàë³ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Ò. 097-821-11-21.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà â³êíà. Ò. 067360-91-97.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà â³êíà. Ò. 067380-27-62.

ËÀÌÏÈ Ñ²ÒËÎIJÎÄͲ (ÃÀÐÀÍÒ²ß 3ð.),

ÑÒв×ÊÀ ѲÒËÎIJÎÄÍÀ, ÁËÎÊÈ ÊÅÐÓÂÀÍÍß Ð-Ê «Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ», ÌÀÃ. ¹51, ¹52 ÁÀÆÀªÒÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÎѲÒÓ Â ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ² ÁÅÇ ÇÍÎ ?

Çâåðòàéòåñü äî êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó «Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«Øêîëà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà».

068-147-05-95, 068-335-41-97

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

20 (475), 11 ÷åðâíÿ 2013 ð.

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ÑÓÏÐÓÍÖß Ïåòðà Ôëîðîâè÷à!

Ïðèéì³òü, äðóæå, íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ. Áàæàºìî Âàì áîãàòèðñüêîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ, íàñíàãè… Íåõàé ñâ³òÿòü ñâ³òë³ ³ òåïë³ ïðîìåí³ ñîíöÿ íà Âàøîìó æèòòºâîìó øëÿõó. Óñï³õó! Äàé Âàì Áîã! Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ êîëåêòèâ áðèãàäè âåðñòàòíèê³â (çì³íà Á) ÐÂÄ ÖÏ ÅÐÏ ÐÀÅÑ.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó ìàìó ³ áàáóñþ ÏÀØÊΠdzíà¿äó Íèêîíîð³âíó!

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

14 ÷åð âíÿ

Ëþáà ìàòóñþ, áàáóñåíüêî ð³äíà, Âàñ ùèðî â³òຠâñÿ íàøà ðîäèíà! Ñïàñèá³ çà äîáðå ñåðöå, çà ùèðó òóðáîòó, Çà â³÷íå áàæàííÿ äîáðà íàì óñ³ì. Áàæàºì çäîðîâ’ÿ, äîáðà é äîâãîë³òòÿ, Õàé âèñòà÷èòü ùàñòÿ íà ö³ëå ñòîë³òòÿ. Õàé ñì³õîì ³ ðàä³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà, Ðîäèíà õàé áóäå ùàñëèâà é áàãàòà. Õàé ëþäè øàíóþòü, ïîâàãó äàðóþòü, Çëàãîäà é ìèð ó æèòò³ õàé ïàíóþòü. Äîðîãà ìàòóñþ, ìè òåáå äóæå ëþáèìî! Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ äî÷êè Îëÿ òà Îëåñÿ, çÿòü Þðà, âíóêè ªâãåí³ÿ òà ²ãîð.

âíÿ 14 ÷åð

³òàþ ç þâ³ëåºì êîõàíó äðóæèíó ÏÀØÊΠdzíà¿äó Íèêîíîð³âíó!

Áàæàþ ùàñòÿ, äîáðîòè áåç ë³êó Âåëèêîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîãî â³êó. Õàé íå çàâàæàþòü âñ³ íåãàðàçäè é òðèâîãè, Íåõàé ïðîëÿãຠïðÿìà æèòòºâà äîðîãà. Áåçõìàðíîãî òîá³ íåáà, Çëàãîäè â ð³äí³ì äîì³, Ùîá áóëà òè êðàñèâà òà áàãàòà. Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ìèêîëà.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó ìàòóñþ, áàáóñþ ³ ïðîñòî õîðîøó ëþäèíó ÐÎÌÀÍÞÊ Îëüãó Ìèêîëà¿âíó!

15 ÷åð âíÿ

Íåõàé öåé äåíü Âàì ðàäîñò³ äîáàâèòü, Âñå ïåðåæèòå çãëàäèòü ³ ç³òðå, Çäîðîâ’ÿ çì³öíèòü, â³ä íåçãîä ïîçáàâèòü, ² ùàñòÿ ó ä³ì ïðèíåñå. Ç ëþáîâ’þ ä³òè òà âíóêè.

âíÿ 16 ÷åð

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà òà òóðáîòëèâîãî òàòà ÒÀÐÀÑÞÊÀ ³êòîðà Ñèëüâåñòðîâè÷à! Áàæàºì çäîðîâ’ÿ áàãàòî-áàãàòî, Õàé ùàñòÿ ³ ìèð çàëèøàþòüñÿ â õàò³. Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ, À ðàä³ñòü ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ. Õàé äîâãî âñì³õàºòüñÿ ñîíöå ³ íåáî, Õàé áîã áåðåæå Òåáå, ëþáèé, âåñü ÷àñ. Òà ³íøîãî ùàñòÿ íàì á³ëüøå íå òðåáà, Æèâè ò³ëüêè, ð³äíèé, ³ç íàìè é äëÿ íàñ! Ç ïîâàãîþ ïà ëþáîâ’þ ñ³’ìÿ.

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÊÐÈÂÊÎ Íàòàë³þ Âîëîäèìèð³âíó!

18 ÷åð âíÿ

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è óäà÷è, Æåëàþ äðóæáû è ëþáâè, Ïóñòü ðàäóþò Òåáÿ íàäåæäû, Ïóñòü ñáóäóòñÿ Òâîè ìå÷òû! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ Îëåêñàíäð.

 Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á ¹423643 â³ä 28.07.1995ð. íà ³ì’ÿ Áîéêà Âàëåíòèíà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹955515 íà ³ì’ÿ Âåðåì³é÷óêà Ñâÿòîñëàâà Àäàìîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñ.ÂÊ ¹022140 â³ä 28.10.2010ð. íà ³ì’ÿ Îñòðîâñüêî¿ Þ볿 Ñåð㳿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê À ¹006995 âèäàíèé Âîëîäèìèðåöüêèì ÎÐÂÊ íà ³ì’ÿ Êàäàöüêîãî Ìàêñèìà Àíäð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Âòðà÷åíèé òåëåôîí «iPhone», ÷îðíèé, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-961-32-14.  Âòðà÷åíèé ôîòîàïàðàò â ð-í³ ïàëàöó êóëüòóðè ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098-62356-22.  01.06.2013ð. â ð-í³ áóä. ¹12, Áóä³âåëüíèê³â, çíèêëà ê³øå÷êà, 7ì³ñ.,ñ³ðîðóäîãî îêðàñó, ïðîõàííÿ äîïîìîãòè ó ïîøóêó. Ò. 098-648-70-15.  Õòî çíàéøîâ 09.06.13ð., äëèçüêî 14:30ãîä. â ð-í³ «Äóáðàâè» àâòîìîá³ëüíèé íîìåðíèé çíàê, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098-40511-14.

ÍÀ 3 ̲Ñ.) Ð-Ê «Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ», ÌÀÃ. ¹8, ¹52

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè (25 âèä³â), 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ ÷ ÅÐÅÏÈÖß , ÌÅÒÀËÎ ÏÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 068-015-32-07

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ, 18, 21, 51 ì³ñöü, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐ

ÌÅÁËÅÂÀ ÎÐÒÎÏÅÄÈ×Ͳ ÔÓÐͲÒÓÐÀ, ÌÀÒÐÀÖÈ ÇÀ Ö²ÍÀÌÈ ÐÎÇÑÓÂͲ ÂÈÐÎÁÍÈʲ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÃÀÐÀÍÒ²ß ÄÎ 10ð.; ÑÒ²ËÜÍÈÖ² - ÊÐÅÄÈÒ Ï²Ä 0% 0(3636) 3-79-96, 067-392-52-87 Ð-Ê «Ï²ÂÄÅÍÍÈÉ», ÌÀÃ. ¹51, ¹52

5

(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

ªâðîï³.

- ÏÐÎÄÀÆ - ÌÎÍÒÀÆ

ÏίÇÄÊÈ Â ÏÎ×À¯Â.  àâòîáóñàõ ì’ÿê³ ñèä³ííÿ, êîíäèö³îíåð, òåëåâ³çîð, ãó÷íèé çâ’ÿçîê.

- ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Ò. 068-035-45-18

ÏÎÑÒ²ÉÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÀÌ ÇÍÈÆÊÈ.

067-360-65-95, 068-034-75-47, 066-950-88-63, +7903-890-23-08, +7926-333-17-79.

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÏÐÀÍÍß

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÏÐÎÏÎÍÓª ÑÌÀ×Ͳ ÒÎÐÒÈ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

098-985-54-00

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹250, 251

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


пн-пт

З

КИ

А ЄВ

2013 20с  
2013 20с  
Advertisement