Page 1

18

(473) 28 òðàâíÿ 2013 ð.


2

18 (473), 28 òðàâíÿ 2013 ð.

 4-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 24À, íåäîðîãî. Ò. 067-362-33-07.  Òåðì³íîâî! 4-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè (98ì2). Ò. 067-363-38-54.  4-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî ïîì³íÿþ íà 1+1, 1+äîï. Ò. 067-362-80-62.  3-ê³ì.êâ., 1/10, Ïåðåìîãè (85ì2). Ò. 097025-92-40, 097-245-08-36.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 16. Ò. 093-756-80-83.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-79251-09.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-12410-25.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 32Á (êóòîâà). Ò. 068-735-86-47, 067-901-48-10.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø. Ò. 096-734-28-33, 099187-38-46.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø. Ò. 068-060-38-24.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 34 (ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, êóõíÿ). Ò. 067-940-10-19.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 26À. Ò. 067-363-68-59.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-48466-92, 067-738-98-42.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 17, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-995-81-87, 097-043-45-57.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 1+1+äîï. Ò. 097-195-13-11.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 18. Ò. 098-910-01-74.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè. Ò. 068-060-75-32.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25 ( çðó÷íà ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, äóæå òåïëà).Ò. 0(3636) 3-7176, 097-742-09-77, 068-355-72-69.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (óñ³÷åíà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 50ì2). Ò. 097-140-61-66.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 7 (ðåìîíò, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ òà ³í.). Ò. 067-364-27-75.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â; äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098-880-38-96.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-740-79-13.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-36074-23.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35, 067-117-81-01.  1-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø (öåíòð ì³ñòà). Ò. 068052-58-08.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 063-367-74-97.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 27òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-362-58-62.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/4 (çá³ëüøåíèé êîðèäîð), ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-26-91, 067-445-92-07.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067494-39-93.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-97440-17.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1, ðåìîíò. Ò. 067-363-20-24.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 15/2, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-366-57-14.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 19. Ò. 098-591-89-66.  ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 11.5ì2, Áóä³âåëüíèê³â, 3, 8-é ïîâ. Ò. 096-912-23-93.  Êâàðòèðó, Ðàôàë³âêà. Ò. 098-623-36-56.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (65ì2 (æèòëîâî¿ 42ì2), 10ñîò. çåìë³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ). Ò. 068-323-17-83.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096-974-40-40.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Ðàôàë³âêà, ñòàí õîðîøèé (ë³òíÿ êóõíÿ, 20ñîò. çåìë³). Ò. 096-736-82-33.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 068-758-67-02.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098988-16-51.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Ðàôàë³âêà (14.7ñîò. çåìë³, óñ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè, ïàðîâå îïàëåííÿ, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 067-837-58-27, 097-138-58-41.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (êóõíÿ, âàííà, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, 0.15ãà, óñå ïðèâàòèçîâàíå). Ò. 097-812-02-48.  Áóäèíîê, Ñîïà÷³â (ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, 1ãà çåìë³, ëüîõ, êîëîäÿçü, ó õîðîøîìó ì³ñò³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-645-60-93.  Áóäèíîê 2 ïîâ., Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, âóë.. Ïîë³ñüêà, 16. Ò. 097-662-97-30.  ×àñòèíó áóäèíêà, Ðàôàë³âêà (5ñîò. çåìë³, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè). Ò. 067-363-14-50.  Õàòó, Íîâà Ðàôàë³âêà (öåíòð, á³ëÿ øêîëè, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, ïîãð³á, 12ñîò. çåìë³). Ò. 067-230-07-67.  Õàòó, äåðåâ’ÿíó, ñòàðó, Äîâãîâîëÿ (30ñîò. çåìë³, äåðæ.àêò). Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781-66-77.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, çàë³çíà áóäêà äëÿ ³íâåíòàðÿ, êîëîäÿçü, ñàä, êóù³, âèíîãðàä, º ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà, ìîæíà äî¿æäæàòè äà÷íèì àâòîáóñîì). Ò. 097-684-34-95.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³, ñâ³òëî). Ò. 098-625-37-72.  Äà÷ó, 12ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, íîâà âåëèêà àëüòàíêà, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, îãîðîæà ñàä, 2 ñòàâêè, äåðæ.àêò), õîðîøå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó òà ãîñïîäàðþâàííÿ. Ò. 097-827-08-69.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 12ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4», ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098729-03-42.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 10ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098-520-15-35.  Äà÷ó 10ñîò. (áóäèíî÷îê ç ïîãðåáîì, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. 098-787-62-37  Äà÷ó, 9.7ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà). Ò. 096-40222-09.

475

 Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíî÷îê, ñàä, êîëîäÿçü, ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. 0(3636) 2-11-85, 096-950-68-14.  Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì 1 ðÿä (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 095-706-39-82.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 8ñîò., (ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíà), 2400ó.î. Ò. 067-675-40-29.  Äà÷ó, 7.5ñîò. (áèòîâêà, ñàðàé, êîëîäÿçü, íàñàäæåííÿ). Ò. 096-807-41-57.  Äà÷ó, 7ñîò. ð-í öåíòðàëüíî¿ êàíàâè (íåâåëèêèé áóäèíîê, ñàðàé, ñâ³òëî, âîäà, ïàðêàí, õîðîøèé ñàäîê). Ò. 097-593-48-59.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà - 2» (ñâ³òëî, âîäà, áóäèíîê, îãîðîæà). Ò. 068-007-80-14.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò 8õ6, ñàðàé, òåïëèöÿ, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 068-017-60-36.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 097-370-49-32.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Âåòåðàí-2» (3-ôàçíà ìåðåæà, êîòëîâàí ï³ä ôóíäàìåíò, 8õ8, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096-149-62-88.  Äà÷ó, 5ñîò. (áóäêà, êîëîäÿçü, êóù³) Ò. 098440-95-88.  Äà÷ó, 5 ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü), äåøåâî. Ò. 098-583-66-32.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 5ñîò., ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 063-341-02-80.  Äà÷ó, 4.5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (á³ëÿ ë³ñó, ñàäîâèé áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 050-375-03-85.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, êîîï. «Ìîíòàæíèê-2» (áóäèíîê 2-ïîâ., ïîäâ³éíèé ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàä, êóù³, çåìëÿ îáðîáëåíà ï³ä ïîñàäêó) ïî áàæàííþ ïîðÿä 2 ä³ëÿíêè. Ò. 097-938-68-21.  Äà÷ó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4» (º óñå). Ò. 098-651-39-63.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíîê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìàëèíà, âèíîãðàä, àëüòàíêà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-026-37-62.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 068034-75-53.  Äà÷ó, ð-í çàë.çóïèíêè (áóäèíîê, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà ïèòíà, ïîëèâ, äåðæ.àêò). Ò. 067363-17-91.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 45ñîò., Ñîá³ùèö³ (ñòàðà õàòà, ïîãð³á, ïîðó÷ âîäîïðîâ³ä). Ò. 067-831-20-78.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 40ñîò., Ïîëèö³ (öåíòð ñåëà, ñòàðà õàòà, êóõíÿ). Ò. 067-683-93-03.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ ð.Ñòèð, íàâïðîòè ÆÅÊ-4). Ò. 096-966-13-80.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ×óäëÿ, äåðæ.àêò, 5òèñ.ó.î. Ò. 067-978-76-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 068427-32-01.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ϳäöàðåâè÷³, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-450-97-69.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 068-758-29-94.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ëîçêè (äåðæ.àêò). Ò. 097-861-29-00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.2ãà, Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, ï³äâåäåíà âîäà, ôóíäàìåíòè, äåðæ.àêò). Ò. 096-773-71-42.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.19ãà, ð-í ÀÒÖ (åëåêòðîåíåðã³ÿ, äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî), 1900ó.î./ ñîòêà. Ò. 067-598-13-32.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 098-657-23-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Çàáîëîòòÿ (ôóíäàìåíò, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098-623-36-56.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (ñàäîê, âîäà, äåðæ. àêò). Ò. 096-490-19-26.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò. (äâà ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ ³íñòðóìåíò³â òà â³äïî÷èíêó, êîëîäÿçü). Ò. 098-082-00-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ðàôàë³âêà (çà ë³êàðíåþ, íîâèé ìàñèâ, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 098033-01-32, 096-456-61-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14.5ñîò., ñìò. Í.Ðàôàë³âêà (ñòàðà õàòà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñèëîâà, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-695-70-96.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 13ñîò., 14ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, íåäîðîãî. Ò. 067-360-38-76.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13ñîò., Í. Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà, 50. Ò. 098-872-36-28.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í êîëãîñïíî¿ êîíòîðè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-895-92-63.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 11ñîò., Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-750-48-59, 097-245-45-94.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., íàâïðîòè ÀÒÏ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-49-13.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í ÀÒÏ (á³ëÿ ë³ñó). Ò. 0(3636) 2-32-38, 097-939-83-11.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 067-345-05-06.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., â ìåæàõ ì³ñòà, äåðæ. àêò. Ò. 067-760-82-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ð-í ÀÒÖ, äåðæ. àêò. Ò. 098-990-22-02.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098-44883-28.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. 098606-50-45, 068-039-50-54.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóçíåöîâñüê, ð-í ïðîô³ëàêòîð³þ. Ò. 067-363-22-19.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³, âîäà). Ò. 068-323-34-00.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó (1-é ðÿä, âîðîòà 1.9ì). Ò. 096-760-38-29, 097-106-14-15.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (90% ãîòîâíîñò³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-831-35-25.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-627-40-42.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, 4200ó.î. Ò. 067978-76-52.  Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿ (ïîøòóêàòóðåíèé, ñâ³òëî). Ò. 067-362-14-44.  Ãàðàæ³, 6õ4, 6õ5, ð-í òåïëèöü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-362-75-49.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, 6500ãðí., ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 2500ãðí., ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-617-03-30.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í «Îêîëèö³» (ñâ³òëî, äîêóìåíòè). Ò. 067-363-17-91.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Ïðîäàæ ãàðàæ³â, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-37557-38  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Ò. 068-034-60-48.  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 098-77019-23, 097-802-43-81.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, 10ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 050-673-71-69.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, 16ì 2 , ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ó ïðîäîâîëü÷îìó ðÿäó (âîäà, êàíàë³çàö³ÿ). Ò. 067-283-04-25.  Òîðã³âåëüí³ ïàâ³ëüéîíè, 20ì 2, 2øò, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. 097-245-45-94.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, 25ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», öåíòðàëüíèé ðÿä, «ßã³äêà». Ò. 067-366-57-14.  Ìàãàçèí, 24ì2, ð-í ð-êó «Öåíòðàëüíèé», á³ëÿ êàôå «Äèêàíüêà». Ò. 067-786-69-37.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-êó «Ï³âäåííèé». Ò. 050689-14-00.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî, àáî çäàì. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Ìàãàçèíè, 38ì2, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïðî¿çíå, ïðîõ³äíå, ð-í ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî», «Ó Ìàºâñüêîãî». Ò. 097-262-07-50.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.  Áóä³âëÿ (îêðåìà), 55ì2, ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ (óñ³ êîìóí³êàö³¿). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35.  À/ì «Renault Duster» 2012ð.â., 1.6á, 7òèñ.êì, ñòàí íîâèé + ãóìà, óñ³ «íàâîðîòè». Ò. 068-003-56-01.  À/ì «Opel Vivaro» 2008ð.â., àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé à/ì. Ò. 097-841-26-58.  À/ì «ÂÀÇ-21104» 2006ð.â., 1.6, 16êë., 100òèñ.êì, êîìïëåêò ãóìè. Ò. 095-835-09-16.  À/ì «Daewoo Lanos» 2006ð.â., 1.5, ãàç/áåíçèí, 5200ó.î. Ò. 067-978-76-52.  À/ì «Skoda Octavia», 2004ð.â., 80òèñ.êì, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-404-84-98.  À/ì «ÂÀÇ-21099» 2004ð.â., îðèã³íàëüíèé, 56òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé, 2 êîìïëåêòè ãóìè íà äèñêàõ. Ò. 096-313-67-23.

 À/ì «ÂÀÇ-21074» 2003ð.â., 51.4òèñ.êì, â-âà Ðîñ³ÿ, ñòàí â³äì³ííèé, 3500ó.î. Ò. 097-071-20-85.  À/ì «Ford Transit» 2001ð.â., 2.0TDI, ïàñàæèð. 8+1 ì³ñöü. Ò. 096-910-20-74.  À/ì «Renault Kangoo» 2000ð.â., ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-292-81-87.  À/ì «Ford Escort Van» 99ð.â., 1.8ä (ìàëîòîíàæíèé, åêîíîìíèé ôóðãîí). Ò. 067-784-71-79.  À/ì «Mercedes Vito 108D», 99ð.â., 270òèñ.êì, 9200ó.î. Ò. 097-699-91-38.  À/ì «Renault Laguna» 98ð.â., ï/ê, ê/ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, 47òèñ.ãðí., òîðã. Ò. 096-831-35-25.  À/ì «Renault Trafic» 95ð.â. (ïàñàæèð., 7 ì³ñöü), ñèí³é, ñòàí õîðîøèé, º çàï÷àñòèíè. Ò. 068-764-22-15.  Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-2107» 95ð.â., ñòàí õîðîøèé, 2000ó.î., òîðã. Ò. 096-161-97-01, 097-815-89-55.  À/ì «Ford Transit» 94ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-644-03-05.  À/ì «Opel Vectra» 92ð.â., 1.6á, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, 4300ó.î. Ò. 096-852-60-33.  À/ì «Audi-80» 90ð.â., 1.8³, á³ëèé. Ò. 097890-56-68.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 88ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 87ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-917-81-66.  À/ì «ÂÀÇ-2121» «Íèâà» 87ð.â., ñòàí õîðîøèé, 3800ó.î. Ò. 067-978-76-52.  À/ì «ÂÀÇ-21013» 86ð.â. Ò. 096-116-22-33.  À/ì «ÂÀÇ-2101», ñòàí õîðîøèé. Ò. 098999-15-35.  À/ì «ÃÀÇ-53» (ñàìîñêèä), ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 067-178-58-94.  Òåðì³íîâî! Ì/ö «Óðàë». Ò. 096-372-89-70.  Ì/ö «Ì³íñê ˳äåð» 2004ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-017-12-21.  Ñêóòåð «Honda Dio AF-18», (íîâ³: ãóìà, ðåì³íü, àìîðòèçàòîð), ñòàí õîðîøèé. Ò. 096993-05-54, 096-764-27-53.  Ñêóòåð «Honda Dio». Ò. 096-199-26-71.  Ñêóòåð Yamaha Axis», 50ñì3, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-848-32-79.

www.majdan.com.ua

 Ñêóòåð «Íussar», 2008ð.â., âèñîêèé êë³ðåíñ, íåäîðîãî. Ò. 096-149-62-88.  Òðàêòîð «ÞÌÇ» 80ð.â., Ç äîäàòêîâèì îáëàäíàííÿì. Ò. 097-964-12-04.  Òðàêòîð «Ò-16», ñòàí õîðîøèé, 26òèñ.ãðí. Ò. 098-868-20-69.  Äâèãóí 1.3; ì³ñò, ç³áðàíèé; çàï÷àñòèíè äî à/ì «ÂÀÇ-2106». Ò. 097-609-76-35.  Áàãàæíèê äî à/ì «Opel Vivaro», «Renault Trafic» (îöèíêîâàíèé), 1.6õ2.9. Ò. 097-942-61-30.  Ãóìó 175/70 R13, 2 øò., á/â, 150ãðí. Ò. 098-651-39-63.  Êàðòîïëåêîïà÷ «âåðòóøêó», âåëèêà. Ò. 098666-35-84.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 097-057-85-07, 096-591-84-61.  ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç ²ÄѲÂÓ òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ, ϲÑÎÊ. Ò. 097-488-62-18.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40, áëîêè ðâàíèé êàì³íü, ðâàíó öåãëó êîëüîðîâó; ïëèòêó òðîòóàðíó, áðóê³âêó. Àêñåñóàðè äëÿ ïàðêàíó òà ñàäó; áëîê-õàóñ, âàãîíêó, äîøêè. Ò. 050-295-13-03, 096226-56-68.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì). Âèñîêà ÿê³ñòü (ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³), ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Ò. 097-063-44-63, 093-265-01-15.  Áëîêè ç â³äñ³âó 20õ20õ40, 12õ20õ40; êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê; äîøêè ñóõ³ (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà. Äîñòàâêà. Ò. 097-156-35-94, 068-050-96-82.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó 20õ20õ40 òà 12õ20õ40, êîëîò³ ð³çíèõ êîëüîð³â (äëÿ îãîðîæ³), ÄÀØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³, ïåðåòèíêè çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-488-62-18.

 Áëîê-ðàêóøíÿê, 6.5ãðí./øò.; âàãîíêó; äîøêè äëÿ ï³äëîãè; áëîê-õàóñ; ïë³íòóñ; áðóñ; äîøêó. Ò. 097-779-45-62.  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé, â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë äî 30ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83.  Áëîêè, 20õ20õ40 (Ïîëèö³), äåøåâî; í³âåë³ð; ñêëàä-ïèëîðàìó, 24õ19, 0.5ãà çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ãàðàæ. Ò. 096-252-47-90. Ò. 098666-35-84.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098775-55-03, 097-380-03-09.  ÁÐÓʲÂÊÓ ,,Ñòàðå ì³ñòî’’ ð³çíèõ êîëüîð³â â³ä âèðîáíèêà. Ò. 097-488-62-18.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» äî 12ò. Ò. 067-139-55-83.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067956-96-45, 097-870-85-99.  Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà (1015ò), ïîñò³éíèì ê볺íòàì çíèæêà. Ò. 097-727-87-61.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, äîñòàâêà. Ò. 097-930-33-59.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.

 Êàì³íü ÷åðâîíèé. Äîñòàâêà. Ò. 066-366-29-  Ñèíòåçàòîð «Yamaha DGX-305» (÷îõîë, áëîê 78, 098-991-28-87. æèâëåííÿ), á/â ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-685-22-12.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â (Ïîëèö³);  óòàðó «Yamaha Ñ70», íîâó, 1550ãðí. Ò. ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82. 0(3636) 3-12-20, 096-847-00-77.  Ìîá.òåëåôîí «Nokia E-71», 700 ãðí. Ò. 067 Âîðîòà ãàðàæí³, 2.5õ2.5, öåãëó á/â, á³ëó, ÷åð- 802-02-29. âîíó, ïîëóòîðíó. Äîñòàâêà. Ò. 098-203-27-08.  Ìîá.òåëåôîí «iPhonå 3G S8», ç ÑØÀ, ñòàí  Áàëêà äâîòàâðîâà 12ìõ0.24ìõ0.6ì - 2øò. õîðîøèé. Ò. 068-421-39-33. Çàë³çîáåòîíí³ áàëêè äëÿ ôóíäàìåíòó ð³çíî¿ äîâ-  Ìîá.òåëåôîí «Samsung I9300 Galaxy III», æèíè. Ò. 097-488-62-18. TV, ñåíñîð 4”, Wi-Fi, 2-sim, ÷îõîë, 400ãðí. Ò. 095-427-53-76, 067-363-74-61.  Ìåáë³ ç ªâðîïè íîâ³ òà á/â: øàôè;  Êîìï’þòåð, á/â: Core 2Duo E5200 2x2.5GHz, 4Gb ÎÇÓ êîìîäè; ë³æêà; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ñò³íêè DDR2, Radeon HD3870 512Mb, HDD 200Gb, DWD+RW, òà ³í. Ò. 067-423-59-30, 066-671-62-47.. 1600ãðí., òîðã. Ò. 067-362-76-74, 067-362-80-16.  Ìåáë³ ç ªâðîïè: ì’ÿê³ ÷àñòèíè (øê³ðà, òêàíèíà); ñò³íêè; ñåðâàíòè; êîìîäè; ñòîëè; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ñò³íêè òà ³í. Ò. 097393-97-14, 050-148-33-48.  Êîìïëåêò ìåáë³â äëÿ æèëî¿ ê³ìíàòè, «ßíòàð», ×åõîñëîâà÷÷èíà, ñò³íêó, Êîñòîï³ëü, êóõíþ, õîëîäèëüíèê, ë³æêà, ͳìå÷÷èíà – íà äà÷ó. Ò. 093-756-80-83.  Ñò³íêó, 3.15ì, ñò³ë æóðíàëüíèé, òðåëüÿæ, ×åõ³ÿ. Ò. 0(3636) 2-13-26, 098-763-97-44, ç 18:00.  Ñò³íêó, Ïîëüùà. Ò. 096-758-27-38.  Ñò³íêó, Òåðíîï³ëü (íåïîë³ðîâàíà, êîë³ð «ãîð³õ»), 500ãðí. Ò. 097-382-81-35.  Ñò³íêó â³ò÷èçíÿíîãî â-âà. Ò. 095-427-53-77, 097-061-84-94.  Ñò³íêó ³íîçåìíîãî â-âà, 2øò., á/â, ñòàí õîðîøèé; äèâàí; õîëîäèëüíèê. Ò. 067-332-05-28.  Ñïàëüíþ «Ì³ëåí³óì», Ëüâ³â, á/â 2ð., äóæå õîðîøèé ñòàí, 3200ãðí., òîðã. Ò. 0(3636) 3-5625, 067-916-98-58.  Êóõíþ; ñò³íêó. Ò. 098-375-57-38.  Êóõíþ «Îëÿ», Ïîëüùà, á/â. Ò. 067-494-1847, ç 9:00 äî 21:00.  Øàôó ç äçåðêàëàìè «Ëîòóñ», 1405õ2300õ1405, íåäîðîãî. Ò. 097-791-10-20.  Øàôó ç àíòðåñîëÿìè; òðåëüÿæ; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. Ò. 067-178-97-43.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, á/â, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-54-17, 096-127-56-83.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ìàéæíå íîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-017-54-13.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó; ñò³íêó «Ãîðêà», á/â, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 2-30-14, 096-191-17-60.  Äèâàí-ë³æêî (êàíàïå), á/â. Ò. 096-461-25-83.  Äèâàí êóòîâèé, âåëèêèé, ñâ³òëîãîëóáèé; ïðàëüíó ìàøèíó (öåíòðèôóãà), ó ñåëî; äâåð³, ð³çí³ ðîçì³ðè (ê³ëüê³ñòü îáìåæåíà). Ò. 0(3636) 2-19-72, 067-363-62-59.  Äèâàí, ìàéæå íîâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067363-50-97.  Ïåðåäïîê³é; ë³æêî îäíîñïàëüíå; òóìáî÷êè. Ò. 0(3636) 3-80-62, 097-853-57-15.  Ôàáðè÷í³ ìàòðàöè ÒÌ «Âåëàì». www.velam.ua. Ò. 067-364-02-11.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ó äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26.  Êèëèì, 4.5õ2.3, á/â, 450ãðí. Ò. 097-265-33-99.  Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ: ñòåëàæ³, ïîëèö³. Ò. 068-052-62-92.  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ñòàí äóæå õîðîøèé, 3000 ãðí. Ò. 067-802-02-29.  Âåëîñèïåä «Ì³íñê» (ñ³â ³ ïî¿õàâ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-581-87-57.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé «À³ñò», ñêëàäíà ðàìà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 2-47-37, 067-362-15-14.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 4-7ð., ñòàí õîðîøèé, 300ãðí. Ò. 0(3636) 2-24-53.  Êîëÿñêó «Tako Jumper Õ», ìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-582-33-60.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-609-76-35.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Orion», áåæåâó, ñòàí â³äì³ííèé, 1500ãðí. Ò. 067-796-62-25.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Victoria Gold», 2 â 1, áåæåâó, 1000ãðí. Ò. 098-278-04-47.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ « Quatro Infinity», îðàíæåâó, 2 äîùîâèêè, á/â 9ì³ñ., 800ãðí. Ò. 0(3636) 2-11-55, 097-995-35-40.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Espiro», îðàíæåâó, ñòàí â³äì³ííèé; ïèëîñìîê «Philips», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-364-27-75.  Êîëÿñêó-â³çîê «Quatro Rally», ñ³ðî-÷åðâîíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 2-62-20, 096-837-65-13.  Êîëÿñêó «Tako Warrior», á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 066-366-62-10.  Êîëÿñêó ïðîãóëÿíêîâó çèìîâî-ë³òíþ «Âebe Âeni ²zzy», 1050ãðí. Ò. 098-528-90-16, 097-147-78-78.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, çåëåíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-645-82-89.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, îðàíæåâó. Ò. 096762-61-46.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, çðó÷íà òà êîìôîðòíà, 2 çì³ííèõ êîøèêà, â-âà Ïîëüùà. Ò. 068-059-81-67.  ³çîê «Milly Mally», äîùîâèê, äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé, 800ãðí. Ò. 098-905-32-36.  ³çîê òðàíñôîðìåð, ²òàë³ÿ, ñòàí â³äì³ííèé, 800ãðí. Ò. 0(3636) 3-70-48, 096-685-52-20.  ³çîê äëÿ ä³â÷èíêè, ðîæåâî-ñ³ðèé, ñòàí â³äì³ííèé, 600ãðí. Ò. 098-939-86-86.  ³çîê âåñíÿíî-ë³òí³é «Geoby», óí³âåðñàëüíèé, çåëåíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-695-72-24.  Õîäóíêè äèòÿ÷³ «Chicco», 120ãðí. Ò. 098548-79-60.  Õîëîäèëüíèê «LG»; ïðîëüíó ìàøèíó «Samsung», á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 068-017-46-54.  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 2ì, ñ³ðèé, ìàéæå íîâèé. Ò. 096-766-78-24.  Õîëîäèëüí³ øàôè, 2øò., á/â; âàãó, äî 30êã; òàðó ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, äëÿ âèêëàäêè. Ò. 067-283-04-25.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Siemens», 60õ60; âèòÿæêó; øâåéíó ìàøèíêó, ðó÷íó. Ò. 067-178-97-43.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ariston», ãîðèçîíòàëüíó. Ò. 095-529-40-72.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit». Ò. 098-375-57-38  Ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò, á/â, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 096-944-59-18.  Òåëåâ³çîð «Panasonic», 21”, ïð.òð.; â³äåîìàãí³òîôîí VHS «Panasonic». Ò. 067-362-34-05.  Òåëåâ³çîð «Sony», ñòàí äóæå õîðîøèé, íåäîðîãî; ìîí³òîð + êëàâ³àòóðà, íåäîðîãî. Ò. 067363-50-97.

 Áî÷êè, 3ì3, 5ì3, 10ì3. Ò. 097-722-34-35.  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ ÏÊ 24-15, 10øò. Ò. 067360-38-76.  Ðèøòóâàííÿ êëèíî-øàðí³ðí³, 3.4õ8.1, Êóçíåöîâñüê, 2600ãðí. Ò. 098-605-09-34.  Á/â îðèã³íàëüí³ áåíçîïèëè «Stihl» òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Ò. 098-000-75-42.  ßùèêè ç-ï³ä áàíàí³â. Ò. 097-278-92-73, 098840-86-85.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ (áåç êîðîáîê), 7øò, ãëóõ³ òà ç³ ñêëîì, á/â. Ò. 0(3636) 2-47-37, 067-362-15-14.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46-48, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 068-335-41-57.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, óêîìïëåêòîâàíó. Ò. 068017-53-70.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (ã³ïþð+á³ñåð), ð.46, ðåãóëþºòüñÿ, ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè. Ò. 096-734-29-70.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ ïðÿìîãî ïîêðîþ ç³ øëåéôîì, ùî ï³äñò³áàºòüñÿ îáî îäÿãàºòüñÿ íà ðóêè, áåç ê³ëåöü. Ò. 096-619-37-87.  Êîëåêö³éíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46-50, êîë³ð «øàìïàíü». Ò. 098-763-97-44.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.42-44. Ò. 098587-41-83.  Ðîçïðîäàæ! Ñåðåæêè; âåëèêèé àñîðòèìåíò áðèòåëüîê äî áþñòãàëòåð³â (ç ð³çíèìè ïðèêðàñàìè); í³÷í³ àòëàñí³ ñîðî÷êè. Ò. 068-758-25-15.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðêà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øîêîëàä, ͳìå÷÷èíà, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà.  Êàðòîïëþ âåëèêó. Ò. 068-514-36-39.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 0(3636) 2-22-74, 096126-07-15.  Êîáèëó ðîáî÷ó, 18ð.; áè÷êà, 1ð.; êîðîâó. Ò. 096-912-23-93.  Êîáèëó, ðîáî÷ó, ç âîçîì. Ò. 098-845-68-84.  Òåðì³íîâî! Êîðîâó ò³ëüíó. Ò. 096-127-46-54.  Êîðîâó ìîëîäó. Ò. 097-977-58-07.  Êàáàíà, 100-120êã. Ò. 096-372-52-53.  Ñâèíþ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 110-130êã. Ò. 097770-87-71.  Êîçó, ä³éíó, 6ð.; êîçåíÿòà 3.5ì³ñ. Ò. 068034-89-69.  Òåðì³íîâî! Êîçó, ìîëîäó, ÷îðíó. Ò. 0(3636) 2-21-18, 097-793-30-98.  Òåëÿ, ìîëî÷íå, 2ì³ñ., Ëþáàõè. Ò. 096-622-21-26.  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. 098-641-42-14.  Êîøåíÿò ïîðîäè íåâñüêà ìàñêàðàäíà. Ò. 067366-57-14.  ѳ쒿 áäæ³ë. Ò. 067-791-38-71, 093-453-23-56.  Áäæîëèí³ ñ³ì’¿; âóëèêè; ðàìêè; â³ñê; ï³äìîð; ïðîïîë³ñ; â³äåîô³ëüìè ïðî óòðèìàííÿ áäæ³ë. Ò. 068-332-98-95, 096-311-10-17.

 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø (9ïîâ.áóä. 1-5 ïîâ.). Ò. 097-924-60-38.  1-ê³ì.êâ. Ò. 097-484-66-92.  Õàòó ó ñåë³. Ò. 067-782-06-46.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 097-172-79-64.  Áðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â. Ïîð³çêà, ñàìîâèâ³ç. Ò. 097-844-38-97.

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà 2-, 1-ê³ì., 5/5, 9/9, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 3-8471, 097-137-37-66.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 068-026-24-11.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 6 íà 1+äîï. Ò. 0(3636) 3-24-60, 098-082-35-26.  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 3-ê³ì. Ò. 097-77944-25.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì (5-ïîâ. áóä. ïî ì-íó Áóä³âåëüíèê³â íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067-360-74-23.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24 íà 2+äîï. Ò. 096-806-78-54.  Áóäèíîê, Ïîëòàâñüêà îáë., Õîðîëüñüêèé ð-í (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, 30ñîò. çåìë³, 7êì â³ä òðàñè Êè¿â – Õàðê³â) íà 2ê³ì.êâ. + äà÷ó. Ò. 097-213-98-03.  2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-35869-08.  1-, 2-ê³ì.êâ., ìîæëèâà ïîêâàðòàëüíà îïëàòà. Ò. 068-594-38-71.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, ÷èñòîòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 097-646-97-94, 097-163-42-55.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í ïî äîãîâîðó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, æ³íêà ç äèòèíîþ, 10ð. Ò. 067-363-12-25.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 096-951-26-75.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 096-729-09-37.  1-ê³ì.êâ., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 068-72391-47.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71, 093453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-7544, 067-138-77-40.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44, 068-060-22-27.  2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, 2500ãðí. Ò. 063-45175-43.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-192-62-17.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-94035-41.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095751-30-18, 063-259-10-30.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-32497-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-033-93-10, 066840-32-64.  1-ê³ì.êâ. Ò. 068-016-52-21.  1-ê³ì.êâ., Äí³ïðîïåòðîâñüê, ð0í þðèäè÷íî¿ àêàäå쳿. Ò. 068-323-63-02, 093-917-54-97, 099346-71-76.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 097-95375-43.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 068-51838-84.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096907-84-17.  ʳìíàòè, ïîäîáîâî, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 067-360-42-04, 066-815-04-78.  ʳìíàòó âåëèêó ó 2-ê³ì.êâ. Ò. 050-915-59-62.  Ïðèì³ùåííÿ, 24ì2, ãðîìàäñüêèé öåíòð. Ò. 098-280-51-04.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó, ïîðÿäíèì ëþäÿì. Ò. 097-684-34-95.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. 097-370-49-32.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-8311, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 245-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen Ò-5» (êîìôîðòíèé, êîíäèö³îíåð, 8ì³ñöü). Ò. 098657-23-72.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óêðà¿íà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà. Ò. 097-88673-79, +7968-838-30-83, +7915-288-68-66.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì «Mercedes Vito», 8+1 ì³ñöü. Ò. 097-935-55-69.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (Õìåëüíèöüêèé, êóðîðòí³ çîíè) òà ÑÍÄ. Ò. 068-514-71-66.

 Ïåðåâåçåííÿ ì³ãðóþ÷îãî íàñåëåííÿ òà âàíòàæó ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, äî 6ò. Ò. 067-274-02-09.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿. Ò. 0(3636) 3-76-40, 096-486-42-95, 096-689-56-22.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-24-58, 097-821-11-09.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-205-18-19.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó. Ò. 068-039-26-22.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, äî 1.2ò. Ò. 098-86958-54.  Ïðîôåñ³éíå âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ. Ò. 097-664-88-89.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-106-14-93.  Âèãîòîâëåííÿ êàðêàñíèõ áóäèíê³â, äà÷, áàíü «ï³ä êëþ÷». Ôàëüø-áðóñ, ³í. ñòîëÿðí³ ðîáîòè. Ò. 096-599-22-04.  ÂÎÐÎÒÀ ñåêö³éí³; ²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèêîâ³; ÆÀËÞDz: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, çàõèñí³; ïðîôíàñòèë. ³ä âèðîáíèêà. Ò. 0(3636) 3-83-30, 067-764-42-02, 093-903-66-42.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà ï³äëîãà. Ò. 096-448-58-10, 099-664-17-44.  Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Ò. 096-448-5810, 099-664-17-44.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 068723-92-36.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðî ðóáåðîéäîì «Òåõíî-Íèêîëü», ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàëó, ñòÿæêà. Ò. 067-588-83-88.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, áóäèíê³â, áàëêîí³â òà ³í. îá’ºêò³â, ãàðàíò³ÿ, ïîì³ðí³ ö³íè. Ò. 068-037-16-12.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096737-91-07, Àíäð³é.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 096-57052-42.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-960-47-73.  Âèñîòíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè: ãåðìåòèçàö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, ðåêîíñòðóêö³ÿ áàëêîí³â òà çàâí³øí³õ â³äêîñ³â â³êîí. Ò. 098-515-39-11.  Ôàñàäí³ ðîáîòè: êëåºííÿ ï³íîïëàñòó, êîðî¿ä, äåêîð ³ç ï³íîïëàñòó, ðîáèìî ï³äøèâó. Ò. 098-705-76-56.  Ðåêîíñòðóêö³ÿ, óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, «êîðî¿ä», áàðàíåöü, ìîæëèâî ³ç âëàñíîãî ìàòåð³àëó. Ò. 050-070-81-43, 068336-92-98.  Ôàñàäí³ ðîáîòè: êëåºííÿ ï³íîïëàñòó, êîðî¿ä, «áàðàøåê», äåêîðàòèâíå ôàðáóâàííÿ, äåêîð ³ç ï³íîïëàñòó, âñòàíîâëåííÿ âîäîñò³÷íèõ òðóá, ï³äâ³êîííÿ, ðîáèìî ï³äøèâó. Ò. 097-711-47-39.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 096-127-52-35.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.

×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ çàïðîøóº:

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈʲ 4-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÌÎÍÒÀÆÍÈʲ ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÈÕ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎIJ 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ ÑËÞÑÀв ²Ç ÑÊËÀÄÀÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É 3-6 ÐÎÇÐßÄÓ

Ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò, îáîâ’ÿçêîâå ïðîõîäæåííÿ á³îô³çè÷íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó â ì.Êè¿â ÍÖÐÌ ÀÌÍ Óêðà¿íè.

Ò. 0(3636) 2-30-96

íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95 ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

 «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  «Triumf Video»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é òà âåñ³ëü. Çðàçêè ðîá³ò triumf-video.blogspot.com. Ò. 096-738-42-17, Îëåêñàíäð.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà, ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò (VHS) íà DVD, â³äåîìîíòàæ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, âåñ³ëüí³ àëüáîìè À4. Ò. 097-953-15-84.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 097-629-30-89.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 096-754-01-48.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. 067-170-59-90.  Ïðîôåñ³éíà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. 067-982-35-21, ²ðèíà.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91.  Ôîòîãðàô. Ðîáîòè íà vk.com/timofeev.foto. Ò. 097-682-10-47.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó, ñöåíè, âåñ³ëüíèé êîðòåæ. Ïðè çàìîâëåíí³ - îôîðìëåííÿ àâòî áåçêîøòîâíî. Ò. 096715-87-22.  Îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, òåêñòèëüíèé äèçàéí, ÷îõëè, ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿. Ò. 067-363-68-59.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 097-884-13-13, 066806-18-17, Ðóñëàí.

 Îô³ö³éíå ðîçáëîêóâàííÿ «iPhonå», çàì³íà íà íîâ³øó iOS âåðñ³þ, Jailbreak. Äîïîìîãà ó ïðèäáàíí³ ðå÷åé íà àóêö³îí³ eBey. Ò. 098-000-75-42.

ÂÀÒ «Ï³âäåíòåïëîåíåðãîìîíòàæ» äëÿ ðîáîòè íà

«ÐÎÄÎËÀÄ»

 Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè óñ³õ âèä³â; âñòàíîâëåííÿ â³êîí äâåðåé; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; àðêè; â³äêîñè; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòÿæêà; ëàì³íàò; êâàðòèðè ï³ä êëþ÷. Ò. 098-729-44-12.  Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, îáøèâêà âàãîíêîþ, ëàì³íàò, ïëèòêà, àðêè. Ò. 095652-69-77, 096-716-06-37.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 068-016-20-78.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 098-830-55-83, 068-624-93-72..  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-78581-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-41-28, 097755-31-73.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 097-579-17-68, 097451-93-51.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-829-72-78.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 3-81-50, 096189-89-65.  Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ; ïëèòêà; øïàëåðè; «êîðî¿ä»; îôîðìëåííÿ öîêîë³â; õóäîæí³ ðîáîòè. Ò. 067-936-73-67.  Øòóêàòóðêà ç³ ñâî¿ìè ìàÿêàìè. Ò. 068-42139-33.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Ïëèòêà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ òà ³í. Ò. 098623-36-56.  Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ô³ãóðí³ ñòåë³; êîðîáè; ëàì³íàò; åëåêòðèêà, áàëêîíè. Âñå ïðîôåñ³éíî. Ò. 0(3636) 3-80-34, 068-060-38-20.

 Ðåìîíò åëåêòðîäâèãóí³â «ïåðåìîòêà». Ò. 067-178-55-27, 098-861-35-92.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69-700, 0(3636) 261-12, Àíäð³é.

Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêå ìîíòàæíå óïðàâë³ííÿ

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

 Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3,-84-71, 097-137-37-66, 097-720-64-14.

REMSAT

15 ÐÎʲ ÐÀÇÎÌ ÐÅÌÎÍÒ ÏÐÀËÜÍÈÕ, ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÕ ÌÀØÈÍ, ̲ÊÐÎÕÂÈËÜÎÂÈÕ ÏÅ×ÅÉ, ÒÅËŲÇÎв ÒÀ ²Í. ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ˳ö. ñ.ÀÇ ¹043457

068-060-22-55 ì-í Âàðàø, 3 (ï³äâàë), ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ¹232, ð-ê «Ï³âäåííèé», ¹9

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

 Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà; ïåðåñò³íêè; êîðîáè. Ò. 097-244-97-59.  ÓÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. ßê³ñíî. Ò. 0(3636) 2-21-74, 097-637-94-37.

 ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097873-19-37.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.

ÁÀÆÀªÒÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÎѲÒÓ Â ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ² ÁÅÇ ÇÍÎ ?

Çâåðòàéòåñü äî êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó «Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«Øêîëà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà».

068-147-05-95, 068-335-41-97

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

ßʲÑͲ ²ÊÍÀ ÒÀ ÄÂÅв ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ 0(3636) 3-75-95, 067-712-92-78 063-447-54-60

28 òð àâíÿ

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, Óñïåõîâ, ðàäîñòè çåìíîé, À ñ÷àñòüå ïóñòü â ëàäîíè ëüåòñÿ, Êàê ëåòîì äîæäèê ïðîëèâíîé! Íå çíàé òðåâîã, æèâè ñ÷àñòëèâî, ×òîá ãîâîðèëè âñå, âñåãäà - Êàê ýòà æåíùèíà êðàñèâà È áåñêîíå÷íî ìîëîäà! Êîëèøí³ êîëåãè ç Ïðîì³íâåñòáàíêó.

ðàâíÿ 30 ò

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÄÓÄ²ß Àíàòîë³ÿ ²âàíîâè÷à!

Ó ÷àñ þâ³ëåéíèé – ñâÿòêîâèé Äàðóºì ðîçê³øíèé áóêåò øàíè òà ëþáîâ³. Õàé äîëÿ äàðóº äîâãîãî â³êó, Ùàñòÿ-ðàäîñò³ áåç ë³êó. ̳öíîãî çäîðîâ’ÿ – ç ðîñè ³ âîäè. Õàé ùåäð³ñòü ³ äîáðî ïîðó÷ áóäóòü çàâæäè. ³ä íàñ ö³ ùèð³ â³òàííÿ-ñëîâà ² Áîã õàé äàðóº ìíî㳿 ë³òà! Ç ëþáîâ’þ äðóæèíà, äî÷êà, ñèí, íåâ³ñòêà òà âíó÷êè Ñîô³ÿ òà Íàñòÿ.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâåö³ ó âèíîñíó ïàëàòêó òà íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â (â³ä 30ð.); òåõðîá³òíèöÿ. Ò. 067-366-57-14.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â (â³ä 40ð.). Ò. 068-723-91-07.  Íà ð-ê «Öåíòðàëüíèé» òà ó Grand Áàçàð, ïðîäàâåö³ (ìîëîä³, êîìóí³êàáåëüí³, ìàéñòðè çàö³êàâèòè ëþäèíó). Ò. 067-751-00-24.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè òà â³êíà. Ò. 067-380-27-62.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñò. Ò. 067-382-29-78, 096-613-87-59, ç 11:00 äî 20:00.

 Ïîòð³áåí åêñêàâàòîðíèê (ä/ð íà ³íîçåìíèõ åêñêàâàòîðàõ). Ò. 097-386-06-71.  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè, 57ð. Ò. 068-226-42-61.  Ðîáîòà â îô³ñ³, â³ëüíèé ãðàô³ê. Ò. 067-41852-04.  Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³, åíåðã³éí³ ëþäè. Ò. 068-51838-84.  Ñåðâ³ñíî ³íôîðìàö³éíèé öåíòð çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ êîìóí³êàáåëüíèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, ñï³âðîá³òíèê³â. Ò. 067-41852-04.  Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «D». Ò. 096-400-45-28.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ (ïîãîäèííî), ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè ç ä³òüìè. Ò. 095-529-40-72.

 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ â÷èòåëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (ïåðåâ³ðêà ãàçåòíîãî ìàòåð³àëó). Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Ò. 097-380-25-59.  Ó ìàðêåò îõîðîíåöü. Ò. 097-278-92-73, 067362-38-42.  Ïîòð³áåí êîìóí³êàáåëüíèé, â³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìèéêè. Ò. 067-363-15-05, 067-363-15-06.  Íàá³ð ìîëîäèõ õëîïö³â, øàíóâàëüíèê³â òåõí³êè. Ðîáîòà â àâòîìàéñåðí³ «Ãàðàæ» (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 067-810-32-25.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Ê î » (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-599-18-87, Àíàòîë³é, 18:00-19:00.

 Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Ê î» ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ìàãàçèíó (Êóçíåöîâñüê, Âîëîäèìèðåöü) ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ïî çàìîâëåííþ áóäìàòåð³àë³â (ä/ð ó ñôåð³ áóäìàòåð³àë³â, ïîâíèé ñîöïàêåò, âèñîêà ç/ï). Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097262-07-50.

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

Ç âäÿ÷í³ñòþ ð³äí³.

 Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: áàðìåí, îô³ö³àíò (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó áàðìåí, îô³ö³àíò (ä³â÷èíà äî 35ð.). Ò. 067-382-40-59.  Ó êàôå-áàð ïîòð³áí³: àäì³í³ñòðàòîð, êóõàð³, îô³ö³àíòè, ïîñóäîìèéíèê. Ò. 097861-29-09.

 Ó êàôå «Êîð÷ìà» îô³ö³àíò. Ò. 067-799-06-25.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðî-  Ïîòð³áåí êóõàð. Ò. 098-7-600-600. äàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-  Ïîòð³áåí êóõàð (ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097-268-84-48. 65-96.  Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü, òîâàðîçíàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â; áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ïî Ïðîôåñ³éíèé ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв ì³÷íèê êóõàðÿ. Ò. 067-362-62-20. íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüî Ó ñ/ì «Âîïàê» (Áóä³âåëüíèê³â, 57): ïåêàð, ãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. êóõàð, êàñèð òîðãîâîãî çàëó (ïîâíèé ñîö.ïàÃàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41. êåò). Ò. 0(3636) 3-00-32, 067-361-39-51.  Ó ö³ëîäîáîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü). Ò. 098-963-12-19.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé  Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü (Ñîïà÷³â, Ïîëîâë³), áàððåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ìåí (Ñîïà÷³â). Ò. 067-362-62-20. ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîÒ. 0(3636) 3-85-08, 3-70-95, 11:00-20:00, äàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. 067-363-43-36, 067-922-61-34. ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53, 097-268-84-48.

ÆÀËÞDz

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ïðåêðàñíó æ³íêó, õîðîøîãî äðóãà ÄÆÈ×ÊÎ Ëþáîâ Ñàâ³âíó!

3

 Âòðà÷åíèé ôîòîàïàðàò «Nikon Coolpix L120»  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 0(3636) ôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ;  Ïîòð³áåí âîä³é ³ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì. Ò. 3-35-12, 097-191-07-47, 068-739-71-18, 068-059êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ, áðîøó- 098-7-600-600. 82-23.  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; ïëèòêà; áëîê-õàóñ; äðóê  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Ê î» âîä³é  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîäñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; óñòàíîâêà äâåðåé. ðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57. ³ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì 5-8ò. äëÿ ³òíî¿ ñ³ì’¿ ñ.ÂÊ ¹022239 â³ä 11.11.2010ð. Ò. 096-574-39-63. ïî¿çäîê ó Âîëîäèìèðåöü. Ò. 097-262-07-50.  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ íà ³ì’ÿ Õîìè÷ Âåðñà⳿ ³êòîð³âíè ââàæàòè  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; îáøèâêà âàãîíêîþ;  Íà âàíòàæíèé à/ì «Volvo FH12» âîä³é. Ò. íåä³éñíèì. ÑÀÉÒ² WWW.MAJDAN.COM.UA. â³äêîñè; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ  Ïîâíèé ðîçïðîäàæ òîâàðó! Ó çâ’ÿçêó ³ç çàêñòåë³, ñò³í; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðèêà. Ò. 067-332-  Íàðîùóâàííÿ â³é çà ÿïîíñüêîþ òåõíîëî- 097-779-45-62.  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D ðèòòÿì â³ää³ëó! Çíèæêè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü! 08-63. 㳺þ (ïîøòó÷íî) ÿê³ñíèìè ìàòåð³àëàìè, 150ãðí. äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2- Grand Áàçàð, â³ää³ë ¹27 (3 ïîâ.).  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Ò. 097-722-42-03. 33-53, 097-268-84-48.  Øóêàþ ïîïóòíèõ ïàñàæèð³â äî ì. Òóëà (Ðî Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â ó êâàð- Ò. 098-802-03-02.  Ïîòð³áí³: îáëèöþâàëüíèêè ã³ïñîêàðòîíîì, ñ³ÿ). Ò. 068-017-46-54. òèðàõ òà êîòåäæàõ. Ò. 096-570-52-42, 096-974ìàëÿðè (ðîáîòà ó Êóçíåöîâñüêó). Ò. 097-  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè êîøåíÿ, ä³â÷èíêà, ÷îð Ãåëåâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â, êàëüö³íó40-80. 645-65-43. âàííÿ, êîðåêö³ÿ, ðîçïèñ. Ò. 097-799-43-82. íîãî îêðàñó. Ò. 067-360-03-48.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, çàì³íà ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ åë.ïëèò. Ò. 098154-25-37. ÏÎÄßÊÀ  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíÂèñëîâëþºìî ùèðó âäÿ÷í³ñòü öåõêîìó òà ïåðñîíàëó öåõó ÒÀ  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). íàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ çà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó Ò. 095-830-60-06. ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóïðè ë³êóâàíí³ íàøî¿ äîíüêè âà÷³â, óí³òàç³â; îïàëåííÿ. Ò. 0(3636) 2-50 ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, Îðë³âêà, íåäîðîãî. Ò. 03, 067-189-76-91, 096-849-15-18. Êîëåñ³íñüêî¿ Þ볿 Ðóñëàí³âíè. 099-952-55-87. ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, Ùîëê³íî (êâàðòèðà, äî ѳì’ÿ Êîëåñ³íñüêèõ.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâå-  ìîðÿ 15õâ, 50ãðí./äîáà). Ò. 098-851-68-97. äåííÿ, ç âè¿çäîì çà ì³ñòî. Ò. 068-033-00-70.  Äîñòàâêà òîâàð³â ç Ïîëüù³, îïòîì òà  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîâ ðîçäð³á, äåòàë³ çà ò. +38-098-275-84áîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîÏÎÄßÊÀ 50, +48-504-66-32-55. ïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ Âèñëîâëþºìî âåëèêó âäÿ÷í³ñòü áàòüêàì ä³òåé-³íâàë³ä³â àñîö³àö³¿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî.  Ïðèæåíó áóäü-ÿêèé àâòîìîá³ëü ç Ïîëüù³, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33-14, 097«Íàä³ÿ» çà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà îïåðàö³þ ͳìå÷÷èíè; á/â çàï÷àñòèíè äî áóñ³â, ëåãêîâèõ 960-15-17, 097-265-07-21. àâòî ç Ïîëüù³. Ïðîäàæ íåðîçìèòíåíèõ àâòî Êðóøåâñüê³é Âàëåíòèí³ Â³òà볿âí³. çàï÷àñòèíè, ñï³âïðàöÿ ç øðîòàìè. Ò. 096-608 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà ë³÷èëüíèê³â, 04-34. ×îëîâ³ê Ãåííàä³é òà ä³òè Äìèòðî ³ Àíäð³é. åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ; ì³äü,  Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 50òèñ.ãðí. áåç ìåòàë, ïîë³ïðîï³ëåí; òåïëà ï³äëîãà; ìîíòàæ äîâ³äêè ïðî äîõîäè!. Çà äåòàëüíîþ åëåêòðî-òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â. Âè¿çä, êîí³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 095-280ñóëüòàö³ÿ. Ò. 067-794-33-45. 67-97, 095-274-85-79, 050-414-84-22, 050ÏÎÄßÊÀ  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé 414-33-84 ÀÒ «Äåëüòà Áàíê». Âèñëîâëþºìî âåëèêó ïîäÿêó êîëåêòèâó ÊÌÊÏ ÀÒÓ, âè¿çä ó ñåëî. Ò. 097-151-49-25.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-435äèðåêòîðó Áàð÷àêó Ë.Ì. 84-93. â îðãàí³çàö³¿ ïîõîâàííÿ ð³äíî¿ íàì ëþäèíè  ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàÏèâîâàðîâà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à. ðîê. ϳäêëþ÷åííÿ. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíòè, áàðìåí. Ò. â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35. 096-613-87-59, 067-382-29-78, 10:00-20:00. Íèçüêèé Âàì óêë³í, õàé Áîã äຠçäîðîâ’ÿ çà Âàø³ ùèð³ òà  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒ-  Ó áàð «Ñîñíîâèé á³ð»: êóõàð, ïîñóäîìèéíèäîáð³ ñåðöÿ. ÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69. öÿ. Ò. 068-015-35-88.

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-9727,095-830-6-000.

18 (473), 28 òðàâíÿ 2013 ð.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè (25 âèä³â), 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ ÷ ÅÐÅÏÈÖß , ÌÅÒÀËÎ ÏÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 068-015-32-07

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÀÂÒÎÁÓÑÀÌÈ, 18, 21, 51 ì³ñöü, ïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿

ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲ ÍÀ ÒÊÀÍÈÍÍ²É ÎÑÍβ - ²ÄÅÀËÜÍÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ

(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),

òÏÑÎÊÀÐÒÎÍÍÈÌ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ßÌ

ªâðîï³.

ÏίÇÄÊÈ Â ÏÎ×À¯Â.

- ÅÊÎËÎò×ÍÎ ×ÈÑÒÈÉ ÌÀÒÅвÀË - ÌÀª Ò²ËÜÊÈ ÌÀÒÎÂÓ ÎÑÍÎÂÓ - ÍÅÌÀª ز ÍÀ ÂÅËÈÊÈÕ ÏËÎÙÀÕ

 àâòîáóñàõ ì’ÿê³ ñèä³ííÿ, êîíäèö³îíåð, òåëåâ³çîð, ãó÷íèé çâ’ÿçîê. ÏÎÑÒ²ÉÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÀÌ ÇÍÈÆÊÈ.

067-360-65-95, 068-034-75-47, 066-950-88-63, +7903-890-23-08, +7926-333-17-79.

Ò. 066-500-71-09

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÏÐÀÍÍß

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×Ͳ Ò²ÑÒÅ×ÊÀ É ÊÀÂÓ

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

098-985-54-00

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.majdan.com.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹235, 240

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


пн-пт

З

КИ

А ЄВ

2013 18с  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you