Page 1

11

(466) 26 áåðåçíÿ 2013 ð.


2

11 (466), 26 áåðåçíÿ 2013 ð.

 4-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 24. Ò. 067-362-33-07.  4-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 14 (74ì2, êàïðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð), íåäîðîãî. Ò. 067-362-33-50.  4-ê³ì.êâ., (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, æèòëî) àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 098-350-25-21.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 13 (ìåáëüîâàíó). Ò. 096-738-98-30.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1. Ò. 098500-11-40.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36. Ò. 068015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø. Ò. 097-924-57-03, 095125-40-54.  3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì. Ò. 067-406-25-05.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-79251-09.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-12410-25.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 32Á. Ò. 068-73586-47, 067-901-48-10.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 45À. Ò. 096-734-2833, 099-187-38-46.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø (çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà). Ò. 096-314-81-49.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 26À. Ò. 067-36368-59.  2-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó, 4/9, Ëóöüê (öåãëÿíèé áóäèíîê), 27òèñ.ó.î. Ò. 097-183-59-09, 095-863-58-56.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (çàãàëüíà ïëîùà 50.2ì2), 38òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 093-815-80-60.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 7 (ðåìîíò, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ òà ³í.). Ò. 067-364-27-75.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 29/1 (43ì2). Ò. 096-361-76-19.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-740-79-13.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-36074-23.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â; ãàðàæ, 6õ4. Ò. 095-427-53-77, 097-061-84-94.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35, 067-117-81-01.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33/1 (ðåìîíò). Ò. 096-307-46-85.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (öåíòð, ðåìîíò, òåëåôîí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè). Ò. 096-458-37-59.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 067-900-11-25, 068060-34-05.  1-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 5. Ò. 096-142-04-49.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4/4. Ò. 068724-91-49, 096-290-12-24.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, ñòàí õîðîøèé (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-39-52, 068-336-59-88.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 20/2 (ðåìîíò), 27500ó.î. Ò. 096-752-84-55, 097-763-15-06.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 068-06038-65.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/2. Ò. 098375-20-11.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â (óñ³÷åíà). Ò. 097-512-44-53.  Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë. ˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-990-22-80.  Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33.  Áóäèíîê (10ñîò. çåìë³, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, á³ëÿ ë³ñó, ìîæëèâå áóä³âíèöòâî êîòåäæó). Ò. 091-301-32-51.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 18 (15ñîò. ãîðîäó, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé). Ò. 067-267-03-16.  Áóäèíîê, Ñîá³ùèö³ (íîâèé, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 096-250-62-65.  Áóäèíîê öåãëÿíèé, Ñîïà÷³â (86.5ì2 æèòëîâî¿ ïëîù³, ºâðîðåìîíò, 0.5ãà, ñòàâîê, ïàñ³êà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè). Ò. 097-91780-00, 097-183-30-38.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Êîëî䳿 (45ñîò. çåìë³, âîäà, ñàðàé, ñàäîê). Ò. 096-763-95-19.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (óñ³ çðó÷íîñò³), àáî îáì³íÿþ íà 1-, 2-ê³ì.+äîï. Ò. 098-454-08-18.  Õàòó, Ñóõîâîëÿ (óñ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè, 65ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 067-23117-78.  Íåäîáóäîâàíå ãîñïîäàðñòâî, Çàáîëîòòÿ (2ïîâ.áóä., íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 15ñîò. çåìë³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-937-43-50, 097-953-15-78.  Äà÷ó, 18ñîò., êîîï. «Ïðîë³ñîê» (ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, ñòàâîê, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 098-645-26-03.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.14ãà (ñàä, áóäèíî÷îê, ñòàâîê, ñàðàé, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó). Ò. 097-91780-00, 097-183-30-38.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäêà, ñàä, êóù³, ìàëèíà). Ò. 0(3636) 3-54-88, 099-316-70-07.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 10ñîò. ð-í ìîëîêîçàâîäó (ñàðàé, îãîðîæà, êîëîäÿçü, ñàäîâ³ äåðåâà, êóù³). Ò. 098-787-62-25.  Äà÷ó, 9ñîò., ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè (áóäèíî÷îê, âîäîïðîâ³ä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096962-38-09.  Äà÷ó, 8ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì 1 ðÿä (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 095-706-39-82.  Äà÷ó, 8ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (áóäèíîê, âîäà, ñâ³òëî). Ò. 066-043-52-05, 097-609-42-32.

365

 Äà÷ó, 8ñîò., á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ êàíàâè (áóäèíîê, ñàðàé, ñàä); äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 8ñîò., ð-í 1 áîêó ÐÀÅÑ. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-62231-79.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 8ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-7» (ð-í àåðîïîðòó), 2400ó.î. Ò. 067-67540-29.  Äà÷ó, 7.8ñîò., á³ëÿ ìîëîêîçàâîäó 1 ðÿä (ç/á ïðèì³ùåííÿ, êîëîäÿçü, ñàðàé, òóàëåò, äåðåâà, êóù³, ïðèâàòèçîâàíà,). Ò. 097-720-64-14.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, äåðåâà, êóù³). Ò. 067276-10-18.  Äà÷ó, 6ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, êîîï. «Ñàäî÷îê» (áóäèíîê, ãàðàæ, ñàðàé, ñâ³òëî, âîäà, ñàä), 16òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-363-28-31.  Äà÷ó, 6ñîò. (á³ëÿ ë³ñó, áóäèíîê, ãàðàæ, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 095-864-85-39.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà - 2» (ñâ³òëî, âîäà, áóäèíîê, îãîðîæà). Ò. 068-007-80-14.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò 8õ6, ñàðàé, òåïëèöÿ, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 068-017-60-36.  Äà÷ó, 5ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó. Ò. 096-61374-90.  Äà÷ó, 5ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (öåãëÿíèé áóäèíîê 3õ4, êîëîäÿçü). Ò. 0(3636) 3-79-34, 097-369-37-76.  2 äà÷í³ ä³ëÿíêè, ð-í àåðîïîðòó (á³ëÿ ë³ñó, áóäèíîê, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 098-77178-82.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì, êîîï. «Ìîíòàæíèê-1» (áóäèíî÷îê, ñàðàé, îãîðîæà, ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-230-61-36.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíîê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìàëèíà, âèíîãðàä, àëüòàíêà, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-026-37-62.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (2-ïîâ. áóä., ñàðàé, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàäîê, îãîðîæà, çàâåçåíà çåìëÿ). Ò. 0(3636) 2-48-83, 096-762-88-76.  Äà÷ó, ð-í çàë.çóïèíêè (áóäèíîê, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà ïèòíà, ïîëèâ, äåðæ.àêò). Ò. 067363-17-91.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ ð.Ñòèð, íàâïðîòè ìàã. «Áàõóñ»). Ò. 096-966-13-80.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 31ñîò., Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 067-268-79-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 068758-29-94,.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 22ñîò., Ñîïà÷³â (á³ëÿ êàð’ºðó). Ò. 067-675-40-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.2ãà, Áåðåñò³âêà (ç ôóíäàìåíòîì). Ò. 097-917-80-00, 097-183-30-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.19ãà, ð-í ÀÒÖ (åëåêòðîåíåðã³ÿ, äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî), 2òèñ.ó.î./ ñîòêà. Ò. 067-598-13-32.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò, Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-895-92-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò, Çàáîëîòòÿ (öåíòð). Ò. 098-355-18-60, 097-665-70-60.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15+5ñîò., Íîâà Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ. àêò). Ò. 096595-24-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò, Çàáîëîòòÿ, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í «Îêîëèö³» (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ.àêò). Ò. 096275-51-58.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 067-345-05-06.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., Êóçíåöîâñüê (ð-í çóïèíêè «Ëèïêè»), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 095-16441-50, 067-894-83-11, 067-360-83-59.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098-44883-28.  Ãàðàæ³ 10.8õ4.2, 6õ4.2, ð-í «Îêîëèö³», àáî ïðîäàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 097-740-90-10.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 0(3636) 3-9518, 096-377-14-67.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-34944-98.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í øèíîìîíòàæó «Ôîðñàæ» (öåíòðàëüíå îïàëåííÿ). Ò. 067-363-24-01.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ï³äâàë – áåòîí, ñò³íè – áëîê ç â³äñ³âó, ïîøòóêàòóðåíèé, ñâ³òëî). Ò. 097-947-78-48.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ñòåëàæ³, ñâ³òëî, âîðîòà 2.2õ2.5). Ò. 096-750-98-55, 097-81660-35.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 097-722-9181, 096-104-26-28.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü (òåïëèé, ñâ³òëî). Ò. 067360-15-61.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í «Îêîëèö³» (ñâ³òëî, äîêóìåíòè, áåç ï³äâàëó). Ò. 067-363-17-91.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Ìàãàçèí, 30ì2, ³ç çåìëåþ, 150ì2, àáî îáì³íÿþ íà áóñ. Ò. 068-015-35-88.  À/ì «Volkswagen-T5» 2008ð.â., 118òèñ.êì, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, 14999ó.î. Ò. 098-08389-86.  À/ì «Daewoo Lanos» 2007ð.â., 110òèñ.êì, ÷îðíèé «ìåòàë³ê», òþí³íã, òèòàíè, 2 êîìïëåêòè ãóìè, 7700ó.î. Ò. 068-514-71-12.  Òåðì³íîâî! À/ì «Hyundai Elantra XD» 2006ð.â., 1.6, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-997-36-98.  À/ì «Ford Transit» 2006ð.â., 2.0, æîâòèé, ñòàí õîðîøèé, 9òèñ.ó.î. Ò. 067-178-58-94.  À/ì «Daewoo Sens» 2005ð.â., â åêñïëóàòàö³¿ ç 2006ð., 42600òèñ.êì., ñð³áëÿñòèé «ìåòàë³ê», ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, êîìïëåêò ãóìè. Ò. 068-514-95-29.  À/ì «Honda CRV» 2004ð.â., 2.0, ãàç/áåíçèí, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, 2 êîìïëåêòè ãóìè, «ïîâíèé ôàðø», 16500ó.î. Ò. 096-457-77-31.  À/ì «ÂÀÇ-2112» 2004ð.â., 60òèñ.êì, ÷îðíèé. Ò. 096-735-22-93.  À/ì «Daewoo Lanos SE» 2003ð.â., 1.5, êîíäèö³îíåð, ã/ï, ïåðåäí³ åë.ñêëîï³ä³éìà÷³, ñèãíàë³çàö³ÿ, êñåíîí, ïðîòèòóìàíêè, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-953-15-84.  À/ì «Renault Laguna» 98ð.â., 1.8, êîìá³, ï/ê, ê/ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096831-35-25.  À/ì «Ford Transit» 94ð.â., íåäîðîãî. Ò. 098644-03-05.

 À/ì «ÂÀÇ-2109» 94ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, á³ëèé. Ò. 098-605-41-89.  Òåðì³íîâî! À/ì «Mersedes 410» 93ð.â., 2.9ä, ïàñàæèð., 15 ì³ñöü, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 6òèñ.ó.î. Ò. 098-405-11-14.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 84ð.â., êàïðåìîíò êóçîâà òà äâèãóíà ó 2010ð., ÀÊÁ 1.5ð., ñòàí õîðîøèé, 1850ó.î., òîðã. Ò. 096-642-26-54.  À/ì «Ìîñêâè÷ 2140» 84ð.â., ïîâàðåíèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-819-30-47.  À/ì «Volkswagen Passat Â3», ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 067-363-31-38.  À/ì «ÌÀÍ», 10ò. Ò. 068-015-35-88.  À/ì «ÂÀÇ-2101». Ò. 098-769-15-04.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé (äâèãóí «ÃÀÇ-24»); äâèãóíè Ä-26 (4-öèë³íäðîâèé), ÃÀÇ-52. Ò. 068-039-26-29.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-640-60-77.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-80»; à/ì «Audi 80», íåðîçìèòíåíèé Ò. 097-188-69-63.  Äóáëü-êàá³íó äî à/ì «Volkswagen Ò-4», 1500ãðí. Ò. 096-114-44-39.  Ïðè÷³ï «Ôåðìåð», äî ëåãêîâîãî à/ì, 2007ð.â., 1.2õ2.0, îäíîâ³ñüíèé, ÷åðâîíèé, 4500ãðí. Ò. 096-127-47-51.  Ñèä³ííÿ äëÿ ïåðåîáëàäíàííÿ à/ì « Opel Vivaro», «Renault Trafic», çàäí³é ðÿä. Ò. 098369-42-98.  Àìîðòèçàòîðè ïåðåäí³: «Audi À3» 2004ð.â.; «Seat-Altea», «Leon», «Toledo»; «VW Golf X», «Jetta ²²²», «Passat», 2005ð.â. – íîâ³, íåäîðîãî. Ò. 096-762-83-40.  Ãóìó «Michelin Agilis», 205/70 R-15Ñ; ôàðêîï äî à/ì «Volkswagen Ò4», 2003ð.â., îðèã³íàë. Ò. 097-756-26-06.  Âåëîçàï÷àñòèíè «Shimano», «Giant», «X17» òà ³í., âåëîðåìîíò. Ò. 068-323-4803, 093-227-73-02, Àíäð³é.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà, â³ëüõà, 30, 40, 50, 60ìì; âàãîíêó, â³ëüõà; áëîê-õàóñ. Ò. 050-295-13-03, 096-226-56-68.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.

 Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé, â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë äî 30ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâ Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», êîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåíòðàëüíèé ðÿä. Ò. 067-366-57-14.  Ìàãàçèí, 12ì2, íà òåðèòî𳿠àâòîâîêçàëó. Ò. öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55. 068-827-70-55.

www.maydan.rv.ua

 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ. Ò. 096-758-83-59.  Êîëÿñêó-â³çîê «Chicco»; ãîéäàëêó «Tako»,  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàï- ôîòî íà 34400.net. Ò. 068-764-22-67, 096-761íî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâ- 32-10. êà. Ò. 097-662-77-66.  ³çîê âåñíÿíî-ë³òí³é, ñòàí õîðîøèé, 300ãðí. Ò. 098-762-81-83.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâ ³çîê äëÿ äâ³éíÿò «Peg-Perego Aria êà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26, 067-339Twin» (²òàë³ÿ). Ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-67105-39. 52-31.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â. Ò. 097-997-32-15.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà, äåøåâî. Ò. 098639-32-85.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067954-20-82.  Êàì³íü ÷åðâîíèé. Äîñòàâêà. Ò. 066-366-2978, 098-991-28-87.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» äî 12ò. Ò. 067-139-55-83.

 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé; øâåéíó ìàøèíêó; âèòÿæêó. Ò. 068-629-56-39.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo», á/â, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 097-320-23-34.  Òåëåâ³çîðè «Samsung» 26", 34", á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 2-14-73, 098-706-02-29.  Òåëåâ³çîð «Samsung», á/â. Ò. 068-06073-43.  Ïèëîñìîê «Samsung». Ò. 0(3636) 2-46-83, 096-459-01-37.  Ñèñòåìíèé áëîê: AMD Såmpron 2800+, HDD 160Gb, ÎÇÓ 2512, â³äåî 512Mb, ìîí³òîð «LG W2042T-BF». Ò. 067-800-48-62.  Êîìï’þòåð, á/â, ñòàí ðîáî÷èé, íåäîðîãî. Ò. 098-275-84-10.  Ïðèíòåð-ñêàíåð, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098651-56-64.  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé «ÓÁÄÍ-5Ì», 3500 îá./õâ., 760Âò. Ò. 097-245-08-93.  ×îâåí «Bank B-280» 3-ì³ñíèé ³ç ñèä³ííÿìè, âèêîðèñòîâóâàâñÿ 2 ðàçè, 2000ãðí. Ò. 067-95274-70.  Âîðîòà ãàðàæí³, äâåð³, ð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76-51, 099-902-19-51.

 Ðàä³àòîðè ç òðóá; ðåø³òêè íà â³êíà, 1.5õ1.2. Ò. 067-363-24-01.  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, äâ³éí³, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-651-56-64.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á/â; ñêëî ç â³êîí, 0.2ñì. Ò. 0(3636) 2-45-81, 067-961-00-14.  ³êíî äåðåâ’ÿíå. Ò. 096-651-86-69.  Ñò³éêó ìåòàëåâó, 3ì; ïëå÷èêè, äî 300øò. Ò. 098-229-06-50.  Êîíèê-ãîéäàëêó, 100ãðí.; ì’ÿê³ ³ãðàøêè (â³ä 5 äî 40ãðí.). Ò. 096-196-54-24.  Îä³ÿëà ïóõîâ³, 2-ñïàëüí³, ³ìïîðòí³, íîâ³; äóáëÿíêó æ³íî÷ó ð.50-52, íîâó. Ò. 0(3636) 3-62-26, 068-017-33-10.  Ñêëÿíèé áóòåëü, 50ë; âàííî÷êó, æîâòó. Ò. 068-629-56-39.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Àðìàòóðó d=8, 10, 12ìì. Äåøåâî. Ò.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», 097-321-76-51, 099-902-19-51. «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåðêà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³òíèé øîêîëàä, ͳìå÷÷èíà,  Ìåáë³ ç Ãîëëàí䳿, ͳìå÷÷èíè, íîâ³ ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ òà á/â, ó íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà. (øê³ðà, äóá, âåëþð, áàðîêî). Ò. 096-453 Ãí³é êîðîâ’ÿ÷èé, 1ò/200ãðí.; êîëÿñêó çèìî05-57. âî-ë³òíþ «Adbor Ring», áåæåâó. Ò. 0(3634) 530-01, 098-643-75-40.  Ñò³íêó, Ïðèáàëòèêà; ì’ÿêó ÷àñòèíó, Á³ëîðó-  Êîðîâó, Áàáêà. Ò. 068-060-75-06. ñ³ÿ, 3+2+1; ïåðåäïîê³é, ëþñòðó, êíèãè. Ò. 067-  Ñâèíþ, 130êã, ÍîⳠϳäöàðåâè÷³. Ò. 097-753258-79-69. 49-74. Ò. 097-753-49-74.  Ñò³íêó â³ò÷èçíÿíîãî â-âà, á/â; ï³àí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 093-809-10, 098-476-69-27.  Ñò³íêó, 4ì, êîë³ð «âèøíÿ», á/â. Ò. 0(3636)  ÊÓÏËÞ 3-24-90, 098-855-32-11.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïðîõ³äíîìó, ïðî¿çíîìó  Ñò³íêó; òóìáî÷êó ï³ä TV. Ò. 097-908-87-05. ì³ñö³, íà ïåðåõðåñò³. Ò. 097-262-07-50.  Ñïàëüíþ, гâíå (øàôà ç àíòðåñîëÿìè, 2  À/ì «Âîëãà», «ÂÀÇ», «ÇÀÇ», «Ìîñêâè÷» ë³æêà, 2 òóìáî÷êè, òðåëüÿæ). Ò. 096-307-46-85. íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066-106-26-53, 098-405 Ñïàëüíþ (øàôà 5-äâåðíà, 2 ë³æêà, 2 òóì- 60-20. áî÷êè, òðåëüÿæ), íåäîðîãî. Ò. 096-196-54-24.  Ì/ö «ÌÒ-10», «Äíåïð-11», ìîæëèâî áåç äî Ñïàëüíþ (øàôà, ë³æêî, 2 òóìáî÷êè, êîìîä, êóìåíò³â. Ò. 095-494-51-11, 098-215-48-99. òðþìî). Ò. 068-841-44-96.  Äîêóìåíòè íà à/ì «Opel Ascona»,  Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëåþ, á/â. Ò. 096- «Mercedes-123», «Audi», «BMW». Ò. 063-432947-17-94. 55-85.  Øàôó 3-äâåðíó ç àíòðåñîëåþ. Ò. 097-95256-92.  Áðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (íà 3+2+1 ì³ñöü). Ò. 096Äîðîãî. Ïðèéîì âóë. Äà÷íà, 8 (ñòàðèé 362-86-28, 093-619-16-80. ìîëîêîçàâîä). Ò. 096-127-47-10, 097-042 Äèâàí, ñòàí õîðîøèé; ñò³ë êîìï’þòåðíèé. Ò. 28-31. 068-043-72-26, 097-873-26-86, ç 18:00.  Äèâàí äèòÿ÷èé, ðîçêëàäíèé, á/â, ñòàí  Äèâàí, íåâåëèêèé, íåäîðîãî. Ò. 067-986-30-98. â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 3-23-64, ç 18:00.  ÂÐÕ, êîíåé, òåëÿò, øê³ðó, ïîñò³éíî. Ò. 0(3636)  ˳æêî ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, í³øåþ äëÿ 3-11-33, 067-382-01-72, 050-855-68-87. á³ëèçíè, ïîëóòîðíå; òóìáî÷êà ïðèë³æêîâà; êîìîä; òðþìî. Ò. 0(3636) 3-56-23, 067-740-47-53.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé; ãîéäàëêó äèòÿ÷ó. Ò. 097-861-29-65.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø íà 1+äîï. àáî ïðî ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ó äóæå õîðî- äàì. Ò. 066-201-65-41. øîìó ñòàí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà 1+äîï., Ïåðåìîãè, 45-26. Âàðàø (1-5 ïîâ.). Ò. 068-007-14-49.  Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé «Delhi MatroLuxe»,  2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà 3-ê³ì. Ò. 097-77944-25. 1.6õ2.0, íîâèé, 200ãðí. Ò. 067-336-25-10.  Êîëÿñêó «Androx», 2 â 1, áåæåâó, + äîùî-  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì (5-ïîâ. áóä. ïî ì-íó Áóä³âåëüíèê³â íå âèê, âàííî÷êó. Ò. 096-953-29-84.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Delti», äîùîâèê, ïðîïîíóâàòè). Ò. 067-360-74-23. ï³ä³ãð³â ë³æå÷êà, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè, 15 íà 2-ê³ì. Ò. 0(3636) 3-99-24, 097-744-32-40. Ò. 098-962-90-23.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper Õ», çåëåíî-ñàëàòîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-76395-19.  Êîëÿñêó «Tako Jumper Õ», 2 â 1, óêîìïëåê-  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì, òîâàíó, äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097- îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. 066-850-81-75.  1-ê³ì. êâ, ìåáëüîâàíó (áóä. ç ë³ôòîì àáî íå 943-96-39.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper Seans», âèùå 3 ïîâ.), îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. 067-983-23-62. á/â 1ð., íåäîðîãî. Ò. 097-799-71-68.

 Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-609-63-84.  Òîðã³âåëüíó ïëîùó, â³ä 10ì2, ó Âîëîäèìèðö³. Ò. 067-144-76-72, 067-368-51-05.  Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, íå ìåíøå 100ì2, ó Âîëîäèìèðö³. Ò. 098-796-03-05.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, àáî â³äðÿäíèêàì, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-240-45-65, 093-131-67-97.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò). Ò. 067-364-25-56.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-122-60-47.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-7544, 067-138-77-40.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71.  2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ò. 063-45175-43, 068-624-91-80.  2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 096-002-55-00.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095751-30-18, 063-259-10-30.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-32497-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096907-84-17.  Ìàãàçèí, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ¹88 (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. 096-652-23-30.  Ïðèì³ùåííÿ, 80ì2, Âàðàø, 43 (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 067-360-13-60.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-8311, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 245-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-262-56-42.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó Ìîñêâó, ÑàíêòÏåòåðáóðã, ÑÍÄ. Ò. 068-785-36-09.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «Volkswagen Ò4 maxi». Ò. 068039-54-68.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «WV-LT». Ò. 096-065-84-86, 097-82111-14.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067103-18-03.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000

11 (466), 26 áåðåçíÿ 2013 ð.

3

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 068-645-60-44, 098-63048-66.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ áàãåò³â; â³äêîñè; ôàðáóâàííÿ. Ò. 068-326-65-17.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 068-016-20-78.  Âèð³âíþâàííÿ òà øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. 096-736-79-10.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097291-96-82.  Êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 096-19041-98.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéî Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî óêëàäàþ ïëèòêó, íó. Ò. 068-039-26-22. áðóê³âêó, ð³çí³ âèäè êàìåíþ; øòóêàòóðêà. Ò.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îá- 097-759-93-96. ñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíòþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99. êà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈ Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ñòÿæêà; ñàìîâèÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåð³âíþþ÷à ï³äëîãà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí. òè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîÒ. 0(3636) 3-93-92, 067-111-75-77, 098-91ãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04, 09897-480. 820-47-76, 068-622-31-79.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 1.5ò, 3.3õ1.7õ1.9. Ò. 096-944-59-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. 096-414-51-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-36851-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067-646-86-86, 098831-91-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Êàìàç» (ñàìîñêèä). Ò. 098-639-32-85.

 Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ïðîôåñ³éíî, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-51-93, 067-363-51-17.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà; ïåðåñò³íêè; êîðîáè. Ò. 097-244-97-59.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. ßê³ñ ÂÎÐÎÒÀ ñåêö³éí³; ²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèêîâ³; íî. Ò. 067-494-32-79. ÆÀËÞDz: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, çàõèñí³; ïðîô Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî, øâèäíàñòèë. ³ä âèðîáíèêà. Ò. 0(3636) 3-83-30, 067êî, íåäîðîãî. Ò. 097-873-19-88. 764-42-02, 093-903-66-42.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-41-  ßê³ñíå óêëàäàííÿ ïëèòêè; êîíñòðóêö³¿ ç ã³ïñîêàðòîíó; åëåêòðèêà; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 90, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â: âîðîòà, êî- 068-735-86-80. çèðêè, îãîðîæà òà ³í., íåäîðîãî. Ò. 099-20721-51.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067106-14-93.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà ï³äëîãà. Ò. 096-448-58-10.

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç ÷ëåíàìè ñï³ëêè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. 95% óñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. ³äñîòêè íàðàõîâóþòüñÿ íà çàëèøîê êðåäèòó, òîáòî Âè ìîæåòå ñàì³ ðåãóëþâàòè ïåðåïëàòó ïî êðåäèòó. ßêùî íàø³ ç Âàìè ïîïåðåäí³ â³äíîñèíè áóëè ïîçèòèâíèìè, òî íàñòóïí³ êðåäèòè áóäóòü ï³ëüãîâèìè. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-43584-93.

 Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; âàãîíêà: ïëàñòèê, äåðåâî; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ñàóíè; ïëèòêà; åëåêòðèêà; êîâðîë³í; ë³íîëåóì; ëàì³íàò. Ò. 098-22194-89.  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 097-324-97-68.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè. Ò. 096-570-52-42.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ðåìîíò êâàðòèð, êîòåäæ³â, áóäèíê³â. Ò. 097-671-87-83, 068-007-20-66.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ò. 098748-37-49, 063-310-52-97.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097-710-82-72.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³; àðêè; ñòÿæêà; âàãîíêà; ë³íîëåóì; ïàðêåò; ëàì³íàò; âñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé. ßê³ñíî. Ò. 098-433-19-98.  Áðèãàäà ç ïðîðàáîì, âèêîíàþòü âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, çâåäåííÿ áóäèíê³â òà áëàãîóñòð³é (óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè). Ò. 096-754-75-21, 096-101-10-00.  Ðåìîíò êâàðòèð: ã³ïñîêàðòîí, â³äêîñè, îáøèâêà âàãîíêîþ, ëàì³íàò, ïëèòêà, àðêè. Ò. 095652-69-77, 096-716-06-37.  Ðåìîíò êâàðòèð, êîòåäæ³â, îô³ñ³â, «ï³ä êëþ÷». Óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ò. 097-953-46-42, 097-654-06-15.  Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-362-72-52.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ñòÿæêà. Ò. 067-332-08-63.

ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ×ÎÐÍÎ-Á²ËÈÉ ÄÐÓÊ ÊÑÅÐÎÊÎÏ²ß ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ

 Ïðîôåñ³éíèé ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00, 067-36343-36, 067-922-61-34.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.

Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, îô³ñ ãàçåòè «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ» 0(3636) 2-42-32 067-362-97-27 095-830-6-000

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ÓÑ²Õ ÊÀÒÅÃÎÐ²É Ò. 067-390-66-50, 050-154-46-39

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÐÎÆÅÂÈÉ ÊÀ̲ÍÜ (ÁÓÒ), ÙÅÁ²ÍÜ, ²ÄѲÂ.

068-147-05-95

097-997-32-15

ìàãàçèí

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

 ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é â Full HD ÿêîñò³. Âè¿çä âëàñíèì àâòî. Ò. 097-645-76-20.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Æèâà ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. 067-363-43-04.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà, ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò (VHS) íà DVD, â³äåîìîíòàæ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, âåñ³ëüí³ àëüáîìè À4. Ò. 097-953-15-84.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. 067-170-59-90.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.foto Ñêëàäàííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò kuznetsovsk.com.ua. Ò. 097-483-07-91. ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê; îòâîðè â áåòîí³  Ôîòîãðàô. Ðîáîòè íà vk.com/timofeev.foto. d 6-12ìì. Ò. 097-593-14-74. Ò. 097-682-10-47.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿;  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâ- ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. ëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2- 098-836-69-81.  Âåñ³ëüíà æèâà ìóçèêà, êîíêóðñè, ³ãðè (âè¿çä 50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18. âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436-83-89, 097229-42-81.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò:  Ïîñëóãè òàìàäè. Ò. 068-724-56-58. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñ Äèçàéíåðñüêå îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, áàíêåò³â, òàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, þâ³ëå¿â. Ò. 067-363-68-59. çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89,  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáëîêó097-153-87-47. âàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; çàì³íà ìàòðèöü  ÅËÅÊÒÐÈÊ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàíà íîóòáóêàõ. Ò. 097-884-13-13, Ðóñëàí. ðîê. ϳäêëþ÷åííÿ. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒ Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà ÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69. «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðå ÅËÅÊÒÐÈÊ: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, çàìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ì³íà ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ åë.ïëèò. Ò. 098ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãà154-25-37. ðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.

ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

 ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ, áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57, 097-256-88-20.  Ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ òà ³í. ó ãàëóç³ ïðàâà. Ò. 0(3636) 2-25-60, 097-88936-55.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27,095-830-6-000.

ÁÀÆÀªÒÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÎѲÒÓ Â ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ² ÁÅÇ ÇÍÎ ?

Çâåðòàéòåñü äî êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó «Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«Øêîëà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà».

068-147-05-95, 068-335-41-97

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÆÀËÞDz

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

Ò. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

 Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 50òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050-41484-22, 095-274-85-79, 095-280-67-97, ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».  Áîðîòüáà ç³ øê³äíèêàìè (ãðèçóíè, êîìàõè). Ãàðàíòóºìî, ùî çíèêíóòü. Àìåðèêàíñüêà òåõíîëîã³ÿ. Ò. 098-962-90-58.

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ëþáëÿ÷ó òà äîðîãó íàì ìàìó òà áàáóñþ ÃÅÐÀÑÈÌ×ÓÊ Ëàðèñó Ïåòð³âíó!

 Ó Ðàôàë³âêó ïîòð³áåí êóõàð-áàðìåí (ä³â÷èíà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 096-298-96-96.  Ïîòð³áåí îô³ö³àíò. Ò. 097-920-07-69, 15:0019:00.  Ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, òîâàðîçíàâåöü. Ò. 067-362-62-20.  Ïîòð³áí³: êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, áóõãàëòåð (ìîæëèâî áåç ä/ð). Ò. 098-7-600-600.  Ó ñ/ì «Âîïàê» (Áóä³âåëüíèê³â, 57): ïåêàð, êàñèð òîðãîâîãî çàëó (ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 3-00-32, 067-361-39-51.  Ó ìàã. «Ðîêñîëàíà», Êóçíåöîâñüê, ïîòð³áí³ ïðîäàâö³. Ò. 097-953-84-37.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 098-057-24-21.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 068-017-33-31.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò â³êîí, íàâ÷àííÿ. Ò. 067-362-37-60.  Òåðì³íîâî! Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò ó ñàëîí-ìàãàçèí. Ç/ï 18002200ãðí., ìîæëèâà ïîòèæíåâà îïëàòà. Ïðè ïîòðåá³ íàäàºòüñÿ æèòëî. Ò. 096770-18-65.  Ó ïåðóêàðíþ «Àñîëü» ïåðóêàð. Ò. 067-49424-00.  Ó ïåðóêàðíþ «Â³îëà» ïåðóêàð. Ò. 097-76963-71, 067-925-90-25.  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ïîòð³áåí ñòàðøèé ìåíåäæåð íà ìåáëåâó ôóðí³òóðó, â³êíà, äâåð³, êîâàí³ âèðîáè, ï³÷íå ëèòâî. Âèñîêà ç/ï, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ò. 097-262-07-50.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñò. Ò. 067-382-29-78, 096-613-87-59, ç 11:00 äî 20:00.  Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ïàêóâàííÿ ïîäàðóíê³â. Ó íàÿâíîñò³ 7 âàêàíñ³é. Ç/ï 125ãðí./äåíü. Ïðè ïîòðåá³ íàäàºòüñÿ æèòëî. Ò. 096-770-18-65.  Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ïîòð³áåí çàñòóïíèê äèðåêòîðà ïî çàìîâëåííþ ãîñïîäàð÷î-áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (ä/ð, ïîâíèé ñîöïàêåò, âèñîêà ç/ï). Ò. 097-262-07-50.  Ïîòð³áí³ êóð’ºðè äëÿ äîñòàâêè äîêóìåíòàö³¿ ó ìåæàõ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó. Ç/ï 120ãðí./äåíü, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Ïðè ïîòðåá³ íàäàºòüñÿ æèòëî. Ò. 096-770-18-65.  Ïîòð³áåí âîä³é ê.»Å» äëÿ ðîáîòè â Êèºâ³. Ò. 097-665-74-57.

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

26 áåð åçíÿ

Äîðîãàÿ ìîÿ ìàìà È áàáóëÿ äîðîãàÿ! Íåò Òåáÿ ðîäíåé è êðàøå, Òû ó íàñ îäíà òàêàÿ! Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì! Áóäü çäîðîâà, íå áîëåé! Êðåïêî ëþáèì, îáíèìàåì, Ñîëíå÷íûõ æåëàåì äíåé! Ç ëþáîâ’þ äî÷êà Íàòàøà òà âíó÷êà Êàð³íêà.

ðåçíÿ 26 áå

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì äîðîãóþ íàøó ìàìî÷êó è áàáóøêó ÏÎÑÌÅÒÓÕÈÍÓ Ëþáîâü Íèêîëàåâíó!

Ìàìî÷êà ìèëàÿ! Âñå ïîçäðàâëåíèÿ Íàøè ñ ïîêëîíîì ïðèìè! Âðîäå áû âçðîñëûå, íà Äåíü ðîæäåíèÿ Ñíîâà ïðèõîäèì äåòüìè. Ìàìî÷êà ìèëàÿ, æèçíü ïîäàðèëà òû – ×åì æå îòáëàãîäàðèòü? Âåðíîé ëþáâè Òâîåé ñ íîâîþ ñèëîþ ×óâñòâóåì òîíêóþ íèòü. Ìàìî÷êà ìèëàÿ, íàøà êðàñàâèöà, Ñäâèíóòü áîêàëû ïîðà! Ïóñòü âñå çàâåòíûå äóìû ñáûâàþòñÿ! Ñ÷àñòüÿ Òåáå è äîáðà! Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ äåòè è âíóêè.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó áåðåçí³. Îòðèìàé òóàëåòíó âîäó â³ä AVON òà 30% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-1513, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê» îô³ö³àíòè. Ò. 096-61387-59, 067-382-29-78, 10:00-20:00.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, îõîðîíåöü. Ò. 067-100-74-62.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó îô³ö³àíò (æ³íêà äî 35ð.). Ò. 067-382-40-59.  Ó êàôå «Ôàðàîí» áàðìåí. Ò. 0(3636) 2-1906, 067-665-64-04.  Ó êàôå-áàð «Âîäîë³é» êóõàð. Ò. 0(3636) 245-20, 098-051-91-45.

 Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; àðêè; â³äêîñè; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì, ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. 096-117-54-71, 097-797-00-05.  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ áàëêîí³â; ïëèòêà; ïë³íòóñ; ëàì³íàò. Ò. 0(3636) 2-36-37, 097-69944-28.  Ñòîëÿðí³ ðîáîòè; âàãîíêà; ëàì³íàò; øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè. Ò. 068-017-60-51.  ßê³ñíå ñêëàäàííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ð³çíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà ñêëàäíîñò³; âð³çàííÿ ìèéîê; ï³ä’ºäíàííÿ ñàíòåõí³êè, âèòÿæêè. Ò. 068-72391-88.

ÔÎÏ Ê³áóêåâè÷ Ì.Ç.

 ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

 ²íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç ô³çèêè äëÿ ó÷í³â 711êë. Ò. 098-988-08-58.  Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. 0(3636) 225-60, 097-889-36-55.  Ëîãîïåäè÷í³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè òà äîðîñëèìè,  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüùî ìàþòü ð³çí³ ìîâëåííºâ³ ïîðóøåííÿ. Ðîçâèíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. òîê óñ³õ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, êîíñóëüòàö³¿, ä³àãÃàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóíîñòèêà. Ò. 096-127-85-37. âàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò.  Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäî0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95. âèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³ò Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³ñíî íèé. Ò. 0(3636) 3-73-52, 096-763-33-40.  Òàòóàæ: áðîâè, î÷³, ãóáè. Ò. 097-761-87-27, òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â íà äîìó. Þëÿ. Ò. 097-443-57-44.  Ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ä³àã Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; íîñòèêà, êîðåêö³ÿ. Ò. 096-903-23-66. êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó äî÷êó, äðóæèíó òà íàéêðàùó ìàòóñþ ÏÅÐØÓÒÓ Îëüãó Âàñèë³âíó!

Ìèíóëè, íà÷å ìèòü, äåñÿòêè ë³ò, Âîíè – ÿê äîùèê ïî òîíåíüê³é øèáö³, Âîíè – ÿê í³æíèé ÿáëóíåâèé öâ³ò, Âîíè – ÿê òîíê³ ñòðóíè â ïåðø³é ñêðèïö³. Òîæ õàé òîé öâ³ò ïîâ³ê íå îáë³òà, Íåõàé ñòðóíà ñï³âàº, à íå ðâåòüñÿ, Õàé äîëÿ íå ñêóïèòüñÿ íà ë³òà, Õàé Áîæà áëàãîäàòü ïàíóº â ñåðö³! Íåõàé æèòòÿ êâ³òóº áóéíèì öâ³òîì, ² Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ, À äîëÿ õàé äàðóº ç êîæíèì ðîêîì ̳öíå çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ëþáîâ! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ áàòüêè, ÷îëîâ³ê òà ä³òè!

 ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3,-84-71, 097-137-37-66, 097-720-64-14.

ðåçíÿ 26 áå

³òàºìî ç 60-ð³÷÷ÿì êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, äîðîãîãî áàòüêà, ëþáëÿ÷îãî ä³äóñÿ, òåñòÿ, ñâàòà ϲÍ×ÓÊÀ ²âàíà Àíäð³éîâè÷à!

26 áåð åçíÿ

Õàé ðàä³ñòþ êâ³òíå Âàø þâ³ëåé, Ìèðó ³ øàíè â³ä äîáðèõ ëþäåé. Áóäüòå çäîðîâ³ ³ äóæ³ çàâæäè, Õàé ó äóø³ çàöâ³òàþòü ñàäè. Íåõàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê Ñèïëþòüñÿ íà Âàñ, ÿê âèøí³ öâ³ò, Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî, À Ãîñïîäü äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ äðóæèíà, äîíüêè, çÿò³, âíóêè, ñâàòè Ñåðã³é ³ Ãàëèíà.

 Àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ ö³êàâèõ, àêòèâíèõ ëþäåé. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-865-34-76.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ (ïîãîäèííî), ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè ç ä³òüìè. Ò. 095-529-40-72.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.  Øóêàþ íàä³éíèõ, äîáðèõ ãîñïîäàð³â äëÿ ÷óäîâèõ êîøåíÿò. Ò. 0(3636) 3-74-37, 067-362-97-45.  Çàïðîøóºìî ó «Øêîëó ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ». Ò. 068-029-91-75, 098-904-59-98,

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-720-55-70, Ìèõàéëî, 18:00-19:00.  Îãîëîøåííÿ ó ¹10 (465) ãàçåòè «Ì³ñüêèé Ìàéäàí» â³ä 19 áåðåçíÿ ïðî âòðàòó äîãîâîðó äàðóâàííÿ êâàðòèðè òà òåõïàñïîðòó íà êâàðòèðó: ì-í Ïåðåìîãè, 17, êâ.7, íà ³ì’ÿ Ãàâðèëþê Àíàñòàñ³¿ Éîñèï³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âèñëîâëþþ ùèðó ïîäÿêó â îðãàí³çàö³¿ ïîõîðîí ì ìàìè,

ÃÎÏÎÍ×ÓÊ Í³íè Êèðèë³âíè, ð³äíèì,

äðóçÿì, ñóñ³äàì, çíàéîìèì. Ç âäÿ÷í³ñòþ Çàò³ðêà Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà.

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ ÷ ÅÐÅÏÈÖß , ÌÅÒÀËÎÏ ÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 098-372-05-54

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

ÐÅÌÎÍÒ

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ ÒÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ

095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÀÍÍß

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÌÀÐØÅÂÈÕ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÑÕÎIJ ÇÀÏÐÀÂÊÀ ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅв ÏÐÎÄÀÆ ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ 067-363-31-38

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×Ͳ

Ò²ÑÒÅ×ÊÀ É ÊÀÂÓ ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

096-163-28-05

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹202, 206

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


З Ь ВС

О ЕЦ ЗН КУ КА Квитки можна придбати: м-н Вараш, 23 та на автовокзалі

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2013_11  

gazeta maydan 2013_11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you