Page 1

10

(465) 19 áåðåçíÿ 2013 ð.

З КУ ЗН ОВ

ЕЦ К СЬ А Квитки можна придбати: м-н Вараш, 23 та на автовокзалі


2

10 (465), 19 áåðåçíÿ 2013 ð.

390

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”  14 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-7», ïðèâàòèçîâàí³, ìîæëèâ³ñòü ïðîïèñêè (ãîëîâà òîâàðèñòâà). Ò. 097-434-32-17.

 4-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 14 (74ì 2 , êàïðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð), íåäîðîãî. Ò. 067-362-33-50.  4-ê³ì.êâ., (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, æèòëî). Ò. 067-987-07-64.  4-ê³ì.êâ., (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, æèòëî) àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 098-350-25-21.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 26Á. Ò. 097-451-93-98.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 13 (ìåáëüîâàíó). Ò. 096-738-98-30.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø. Ò. 068323-17-25,096-360-04-80.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36. Ò. 068-015-57-85.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1. Ò. 098-500-11-40.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-792-51-09  2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 45À. Ò. 096-734-28-33, 099-187-38-46.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 32Á. Ò. 068-735-86-47, 067-901-48-10.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø (çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà). Ò. 096-314-81-49.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì. Ò. 068-323-48-31.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 066-433-65-03.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 7 (ðåìîíò). Ò. 067-364-27-75.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (öåíòð ì³ñòà, óñ³÷åíà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ). Ò. 097-140-61-66.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (ðåìîíò), 37òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 097-740-79-13.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â; ãàðàæ, 6õ4. Ò. 095-427-53-77, 097061-84-94.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-360-74-23.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â; 13 (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 2-29-21, 095921-99-35, 067-117-81-01.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33/1 (ðåìîíò). Ò. 096307-46-85.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Ïåðåìîãè, 48À (50.7ì2, óñ³÷åíà ç äîáóäîâàíîþ ê³ìíàòîþ). Ò. 098476-69-32.  2-ê³ì. ìàëîñ³ìåéêó; 2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-121-77-60.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 067-900-11-25, 068-060-34-05.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (öåíòð, ðåìîíò, òåëåôîí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè). Ò. 096-458-37-59.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê»). Ò. 0(3636) 2-23-46, 093-760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 5. Ò. 096142-04-49.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4/4. Ò. 068-724-91-49, 096-290-12-24.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, ñòàí õîðîøèé (ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 239-52, 068-336-59-88.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 20/2 (ðåìîíò), 27500ó.î. Ò. 096752-84-55, 097-763-15-06.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-633-98-72, 096-990-34-54.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 30/2. Ò. 097-779-44-40.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/2. Ò. 098-375-20-11.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 068-060-38-65.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/2, 27500ó.î., òîðã. Ò. 067-36074-88.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33/1 (áåç ðåìîíòó). Ò. 096-30746-85.  Êâàðòèðó, 2/10, ó öåãëÿíîìó áóäèíêó, âåëèêîãàáàðèòíà, 130ì2 (ºâðîðåìîíò). Ò. 067-362-75-75.

 Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, Êîëî䳿 (45ñîò. çåìë³, âîäà, ñàðàé, ñàäîê). Ò. 096-763-95-19.  Áóäèíîê, Ñò.Ðàôàë³âêà (10ñîò. çåìë³). Ò. 098-889-75-02.  Áóäèíîê (10ñîò. çåìë³, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, á³ëÿ ë³ñó, ìîæëèâå áóä³âíèöòâî êîòåäæó). Ò. 091-30132-51.  Íåäîáóäîâàíå ãîñïîäàðñòâî, Çàáîëîòòÿ (2-ïîâ.áóä., íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, 15ñîò. çåìë³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-937-43-50, 097953-15-78.  Äà÷ó, 18ñîò., êîîï. «Ïðîë³ñîê» (ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, ñòàâîê, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 098-645-26-03.  Äà÷ó, 18ñîò. (áóäèíî÷îê, ñòàâîê, äåðåâà). Ò. 068-059-82-04.  Äà÷ó, 15ñîò., êîîï. «Ìîíòàæíèê2» (áóäèíîê 2-ïîâ., ïîäâ³éíèé ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàä, êóù³, çåìëÿ îáðîáëåíà ï³ä ïîñàäêó). Ò. 097-93868-21.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíî÷îê, ÷îðíîçåì, îãîðîæà, êóù³, äåðåâà, ñòàâîê, âîëüºð). Ò. 0(3636) 2-38-11.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäêà, ñàä, êóù³, ìàëèíà). Ò. 0(3636) 3-54-98, 099316-70-07.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, êóù³, ñàäîê, íåâåëèêà òåïëèöÿ, êîëîäÿçü). Ò. 067-455-99-61.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, 10ñîò. ð-í ìîëîêîçàâîäó (ñàðàé, îãîðîæà, êîëîäÿçü, ñàäîâ³ äåðåâà, êóù³). Ò. 098-787-62-25.  Äà÷ó, 10ñîò., ð-í õ³ìçàõèñòó (ñàäîê, âèíîãðàä, ìåòàëåâà áóäêà äëÿ ³íâåíòàðþ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-27-36, 068-649-57-69.  Äà÷ó, 10ñîò. (áóäèíî÷îê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñòàâîê, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. 066-304-32-22.  Äà÷ó, 9ñîò., ð-í çàë³çíè÷íî¿ ïëàòôîðìè (áóäèíî÷îê, âîäîïðîâ³ä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 096962-38-09.  Äà÷ó, 8ñîò., á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ êàíàâè (áóäèíîê, ñàðàé, ñàä); äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 8ñîò., ð-í 1 áîêó ÐÀÅÑ. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Äà÷ó, 6.5ñîò., (2-ïîâ. áóä. ç ìåáëÿìè, ñàðàé, ôóíäàìåíò 2.5õ5.5 ï³ä âåðàíäó, ôóíäàìåíò 6õ3 ï³ä áàíþ, òóàëåò, ñàäîê, êóù³, ñâ³òëî). Ò. 097-074-82-55.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6.5ñîò, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-5» (êîëîäÿçü, ñàä, êóù³, ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, îáðîäáëåíà, ïðèâàòèçîâàíà), 16òèñ.ãðí. Ò. 050-144-72-43.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò 8õ6, ñàðàé, òåïëèöÿ, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî). Ò. 068-017-60-36.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà - 2» (ñâ³òëî, âîäà, áóäèíîê, îãîðîæà). Ò. 068007-80-14.  Äà÷ó, 6ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà, êîîï. «Ñàäî÷îê» (áóäèíîê, ãàðàæ, ñàðàé, ñâ³òëî, âîäà, ñàä), 16òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-363-28-31.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, äåðåâà, êóù³). Ò. 067-276-10-18.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ êàíàâè, 2òèñ.ó.î. Ò. 067-940-10-19.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 5ñîò., ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè, êîîï. «Ñàäîê» (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 063-341-02-80.  Äà÷ó, 5ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (öåãëÿíèé áóäèíîê 3õ4, êîëîäÿçü). Ò. 0(3636) 3-79-34, 097-369-37-76.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (10ñîò. çåìë³, íîâèé 2-ïîâ. áóä., óñ³ çðó÷íîñò³, ìîëîäèé ñàä, îãîðîæà, ìîæëèâ³ñòü ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-362-75-75.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, íåïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-801-02-06.  Äâ³ äà÷í³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (12ñîò.), ð-í àåðîïîðòó. Ò. 067362-75-75.  Äà÷ó, ð-í ìîëîêîçàâîäó (áóäèíîê, êîëîíêà, ñâ³òëî). Ò. 068-00355-43.

 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 35ñîò., 20ñîò. (á³ëÿ ð.Ñòèð, íàâïðîòè ìàã. «Áàõóñ»). Ò. 096-966-13-80.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 098-592-52-09.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò. Ò. 068-625-86-26.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò, Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-895-92-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 15ñîò., Ðàôàë³âêà, äåðæ.àêò. Ò. 067-988-43-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13.5ñîò., Ðàôàë³âêà, âóë. Êîìàðîâà (äåðæ.àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò, Çàáîëîòòÿ, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè (äåðæ. àêò, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ). Ò. 068-323-51-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í «Îêîëèö³» (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ.àêò). Ò. 096-275-51-58.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098-448-83-28.  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Ò. 068-034-60-48.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ï³äâàë - áåòîí, ñò³íè – áëîê ç â³äñ³âó, ïîøòóêàòóðåíèé, ñâ³òëî). Ò. 097947-78-48.  Ãàðàæ, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097798-68-83.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ñòåëàæ³, ñâ³òëî, âîðîòà 2.2õ2.5). Ò. 096-750-98-55, 097-816-60-35.

 Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 0(3636) 3-95-18, 096-377-14-67.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-349-44-98.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 097-722-91-81, 096-10426-28.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, 6õ4, á³ëÿ ìàã. «Ó Ìàºâñüêîãî» (íàâïðîòè ÀÑÊÐÎ). Ò. 098476-69-32.  Ãàðàæ, 10õ4 (öåãëÿíèé, âåëèê³ âîðîòà, õîðîøèé çà¿çä). Ò. 097705-32-45.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», öåíòðàëüíèé ðÿä. Ò. 067-366-57-14.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé1», íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 068-622-31-79.  Ìàãàçèí, 26ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé». Ò. 067-491-28-11.  Ìàãàçèí, 30ì 2 , ³ç çåìëåþ, 150ì2, àáî îáì³íÿþ íà áóñ. Ò. 068015-35-88.  Ìàãàçèíè, 38ì 2, 140ì2 (ìîæëèâèé ïîä³ë ïî 70ì 2), çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïðî¿çíå, ïðîõ³äíå, ð-í ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Ê î», «Ó Ìàºâñüêîãî». Ò. 097262-07-50.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.  Âèðîáíè÷ó áàçó, 586ì2. Ò. 067362-75-75.  À/ì-ë³ «Mercedes Vito» 19992003ð.â.; «Mercedes Viano» 2004-2008ð.â.; óñ³ âèäè çàï÷àñòèí, îðèã³íàëüí³ ñàëîíè. Ò. 097581-03-97.

 À/ì «Mitsubishi Lancer Sportback» 2009ð.â., ïðèäáàíèé 2010ð., îäèí âëàñíèê, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, íà ãàðàíò³¿, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 19òèñ.êì, 15500ó.î. Ò. 097-386-06-98.  À/ì «Volkswagen-T5» 2008ð.â., 118òèñ.êì, á³ëèé, ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, 15300ó.î. Ò. 096-515-90-24.  À/ì «Chery Amulet» 2008ð.â., 1.6³, ABS, êîíäèö³îíåð, ñêëîï³ä³éìà÷³, 27òèñ.êì, ÷îðíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-301-25-27.  À/ì «Chery Amulet» 2008ð.â., ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ñ³ðèé «ìåòàë³ê». Ò. 067-751-58-89.  À/ì «Volkswagen Caddy» 2008ð.â., 2.0ÑDI, 124òèñ.êì, á³ëèé, 12900ó.î., òîðã. Ò. 067-943-41-87, 096-861-16-80.  À/ì-ë³ «Opel Ñombo» 2008 ð.â., 1.3ÑDTI, 55êÂò, ABS, êîíäèö³îíåð, å/ï; «Opel Vivaro Long» 2006 ð.â., 1.9ÑDTI, 74êÂò, ABS, å/ï, 8 ì³ñöü (ïàñàæèð), áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. Ò.097-300-46-39, 096-556-89-57.  À/ì «Opel Vivaro» 2008ð.â., àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé à/ì. Ò. 097-841-26-58.  À/ì «Ñëàâóòà» 2008ð.â., 1.3LI, 17òèñ.êì. Ò. 097-765-13-23.  À/ì «Daewoo Nexia» 2007ð.â., 120òèñ.êì., «ìàëèíà», 40òèñ.ãðí. Ò. 066-436-78-92, 096-725-10-31.  À/ì «Chery Amulet À15» 2007ð.â., ÷îðíèé «ìåòàë³ê», ñèãíàë³çàö³ÿ äâîñòîðîííÿ, êîíäèö³îíåð, ñêëîï³ä³éìà÷³, 5200ó.î., òîðã. Ò. 067-840-18-52.  À/ì «Ford Transit» 2006ð.â., 2.0, æîâòèé, ñòàí õîðîøèé, 9òèñ. ó.î. Ò. 067-178-58-94.  À/ì «Daewoo Lanos SE» 2003ð.â., 1.5, êîíäèö³îíåð, ã/ï, ïåðåäí³ åë.ñêëîï³ä³éìà÷³, ñèãíàë³çàö³ÿ, êñåíîí, ïðîòèòóìàíêè, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-953-15-84.  À/ì «ÃÀÇ-3110» 2003ð.â., 2.3³, ñð³áíèé «ìåòàë³ê», åë.ñêëîï³ä³éìà÷³, òîíîâàíèé, çèìîâà ãóìà, íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé. Ò. 067-105-80-41.

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç íàøèìè ÷ëåíàìè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. Âàì øâèäêî íåîáõ³äíà ãîò³âêà - ìè íåãàéíî âèð³øèìî Âàøó ìàòåð³àëüíó ïðîáëåìó çà óìîâè, ÿêùî Âè íàñ ïåðåêîíàºòå, ùî Âè º ïëàòîñïðîìîæí³. 95% âñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.

 Ñèä³ííÿ äëÿ ïåðåîáëàäíàííÿ à/ì « Opel Vivaro», «Renault Trafic», çàäí³é ðÿä. Ò. 098-369-42-98.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Opel Kadett» (õåò÷áåê): äâèãóí, ÊÏÏ, ñòàðòåð, õîäîâó, êóçîâí³ äåòàë³, ñàëîí, äèñêè R-17, âñå ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 067-105-80-41.  Ãóìó «Michelin Agilis», 205/ 70 R-15Ñ; ôàðêîï äî à/ì «Volkswagen Ò4», 2003ð.â., îðèã³íàë. Ò. 097-756-26-06.  å ë î ç à ï ÷ à ñ ò è í è «Shimano», «Giant», «X17» òà ³í., âåëîðåìîíò. Ò. 068-32348-03, 093-227-73-02, Àíäð³é.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097664-05-32.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ð³çíèõ ðîçì³ð³â; äðîâà, íåäîðîãî. Ò. 097-704-91-86, 050-076-88-74.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà, â³ëüõà, 30, 40, 50, 60ìì; âàãîíêó, â³ëüõà; áëîê-õàóñ. Ò. 050295-13-03, 096-226-56-68.  Áëîêè-ðàêóøíÿê ï³ä çàìîâëåííÿ (Êðèì), ÿê³ñí³, äîñòàâêà. Ò. 097764-77-00, 098-022-59-38  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé, â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë äî 30ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83.

 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðîòóàðíó; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü», êóòîâ³ (êîëüîðîâ³); äàøêè; áðóê³âêó; ïîðåáðèêè. Äîñòàâêà. Ò. 096-226-56-68, 050-295-13-03.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/ â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  À/ì «ÂÀÇ-21093» 2001ð.â.,  Íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Êàì³íü, 1.5, 5-ÊÏÏ, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», ñòàí ùåá³íü, â³äñ³â. Ò. 097-997-32-15. õîðîøèé. Ò. 096-777-04-36.  À/ì «Renault Laguna» 98ð.â.,  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; 1.8, êîìá³, ï/ê, ê/ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-831-35-25. çåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636)  À/ì «Ford Transit» 97ð.â., TD; 3-85-16, 097-190-99-16. ñàëî â áàíêàõ. Ò. 098-275-50-59.  À/ì «Opel Astra» 97ð.â., TD,  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; îäèí âëàñíèê, ãàðàæíå çáåð³ãàí- òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» äî íÿ, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-873-14- 12ò. Ò. 067-139-55-83. 31, 098-630-68-92.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 96ð.â., 1.5,  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; 098-469-20-99. öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 84ð.â., êàï- 098-771-85-26, 067-339-05-39. ðåìîíò êóçîâà òà äâèãóíà ó 2010ð., ÀÊÁ 1.5ð., ñòàí õîðîøèé, 1850ó.î.,  Êàì³íü ÷åðâîíèé. Äîñòàâêà. Ò. òîðã. Ò. 096-642-26-54. 066-366-29-78, 098-991-28-87.  Òåðì³íîâî! À/ì «Mersedes S280» 77ð.â., ÊÏÏ àâòîìàò, 2òèñ.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, ó.î., òîðã. Ò. 067-840-18-52. â³äñ³â (Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíî À/ì «ÂÀÇ-2101» 77ð.â., êàï- çåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82. ðåìîíò äâèãóíà, ñòàí õîðîøèé, Ðàôàë³âêà. Ò. 096-734-28-12.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü;  À/ì «ÂÀÇ-21011», çðîáëåíèé ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñäëÿ ñåáå, íå ïîòðåáóº êàï³òàëî- òàâêà, äåøåâî. Ò. 098-639-32-85. âêëàäåíü + êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè «Nokian». Ò. 068-758-74-50.  Àðìàòóðó d=8, 10, 12ìì.  À/ì «ÌÀÍ», 10ò. Ò. 068-015- Äåøåâî. Ò. 097-321-76-51, 35-88.  À/ì «Volkswagen Passat Â3», 099-902-19-51. ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 067-363-31-38.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-  Ìåáë³ ç Ãîëëàí䳿, ͳìå÷÷èíè, íîâ³ òà á/â, ó íàÿâ640-60-77.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé (äâèãóí íîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ «ÃÀÇ-24»); äâèãóíè Ä-26 (4 öè- (øê³ðà, äóá, âåëþð, áàðîêî). ë³íäðîâèé), ÃÀÇ-52. Ò. 068-039- Ò. 096-453-05-57. 26-29.  Òåðì³íîâî! Äâèãóí äî à/ì «ÂÀÇ-2101», 1.3. Ò. 096-686-  Øàôè-êóïå ôàáðè÷í³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ, ñêëÿí³ òà 55-63.  Äâèãóí Ä-245-30Å2 ïî çàï÷àñ- äåðåâ’ÿí³ ñòîëè òà ñò³ëüö³. Ò. 098-651-55-76. òèíàõ. Ò. 067-360-23-37.  Äóáëü-êàá³íó äî à/ì «Volkswagen Ò-4», 1500ãðí. Ò.  Ñò³íêó, ñâ³òëó, íåïîë³ðîâàíó, 3.5ì. Ò. 097-390-05-25. 096-114-44-39.

 Ñò³íêó, Ïðèáàëòèêà; ì’ÿêó ÷àñòèíó, Á³ëîðóñ³ÿ, 3+2+1; ïåðåäïîê³é, ëþñòðó, êíèãè. Ò. 067-25879-69.  Ñò³íêó, Ïðèáàëòèêà; â³øàëêó ó êîðèäîð, åë.ïëèòó «Åëåêòðà 1001». Ò. 098-880-33-26.  Ñò³íêó, Ïîëüùà, êîë³ð «âèøíÿ»; ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó, á/â. Ò. 097137-56-96.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó «Þí³îð», 2.6ì, 1200ãðí.; ïèëîñìîê «LG», íîâèé, 1400ãðí. Ò. 098-855-34-07, 067784-64-37.  Ñïàëüíþ (øàôà, ë³æêî, êîìîä, 2 òóìáî÷êè, òðåëüÿæ), ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-44-99, 097-32122-77.  Ñïàëüíþ (øàôà, 2 ë³æêà, 2 òóìáî÷êè, òðåëüÿæ), íåäîðîãî. Ò. 096756-56-42.  Ñïàëüíþ, гâíå (øàôà ç àíòðåñîëÿìè, 2 ë³æêà, 2 òóìáî÷êè, òðåëüÿæ). Ò. 096-307-46-85.  Êóõíþ, Ïîëüùà, á/â; ñò³ë, ñò³ëüö³; êèëèì 2õ3. Ò. 097-69973-19.  Êóõíþ, á/â, 3òèñ.ãðí.; ïèëîñìîê, á/â. Ò. 098-376-44-70.  Òåðì³íîâî! Êóõíþ, Òåðíîï³ëü, á³ëó, á/â; ïåðåäïîê³é; 2 ìàòðàöè (ïîëóòîðí³). Ò. 098-872-10-19.  Êóõíþ, Ðàôàð³âêà, á/â. Ò. 068060-22-17, 067-810-96-79.  Øàôó 3-äâåðíó ç åíòðåñîëÿìè, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-05262-47.  Øàôó 3-äâåðíó ç åíòðåñîëÿìè, 500ãðí. Ò. 098-630-68-92.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí âåëèêèé, 2 êð³ñëà ðîçêëàäí³). Ò. 097-44073-03.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó; ñò³íêó áîðäîâó, 4ì; ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», 1800ãðí. Ò. 098-375-57-38.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (íà 3+2+1 ì³ñöü). Ò. 096-362-86-28, 093619-16-80.  Äèâàí, 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³, á/â. Ò. 067-688-01-47.  Äèâàí, íåâåëèêèé, íåäîðîãî. Ò. 067-986-30-98.  Äèâàí, ñòàí õîðîøèé; ñò³ë êîìïþòåðíèé. Ò. 068-043-72-26, 097873-26-86, ç 18:00.  Äèâàí äèòÿ÷èé, ðîçêëàäíèé, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 3-23-64, ç 18:00.  ˳æêî äèòÿ÷å, 2.03õ1.35õ90 «ã³ðêà» (ìàòðàö, ñõîäèíêè, êîìîä). Ò. 097-163-43-05.  Êð³ñëî ðîçêëàäíå, á/â. Ò. 068334-52-97.  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé; ãîéäàëêó äèòÿ÷ó. Ò. 097-861-29-65.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ó äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26.  Êèëèìîâó äîð³æêó, 1.5õ3.6, á/â, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 068758-58-89.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper Õ», çåëåíî-ñàëàòîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-763-95-19.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Good Baby», áåæåâó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 068-017-45-47.  Êîëÿñêó «Navington Kadet», ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-611-83-72.  Êîëÿñêó «Ring Max», áåæåâîñèíþ, íåäîðîãî. Ò. 067-106-02-67, 093-515-10-63.  Êîëÿñêó «Geoby»; õîäóíêè «Geoby», á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 068-514-09-10, 068-51409-11.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ. Ò. 096758-83-59.  ³çîê äëÿ äâ³éíÿò «Peg-Perego Aria Twin» (²òàë³ÿ). Ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-671-52-31.  ³çîê âåñíÿíî-îñ³íí³é «Ìilly Ìally» (äîùîâèê), ñòàí â³äì³ííèé, 850ãðí. Ò. 098-905-32-36.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 6-10ð., ñòàí õîðîøèé. Ò, 097-512-10-53.  Âåëîñèïåä ðîçêëàäíèé, íîâèé. Ò. 0(3636) 2-42-08, 098174-54-07.  Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé «Trek», ÑØÀ, óêîìïëåêòîâàíèé 100%, ñòàí â³äì³ííèé, 2000ãðí. Ò. 098-605-09-34.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

10 (465), 19 áåðåçíÿ 2013

ð.

3

Åñô³ëü

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÐÎÄÀÌ»  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð»; ãàðìîíü «Òóëüñüêà»; êóõíþ, Ðàôàë³âêà, á/â; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç õóäîæí³ì îôîðìëåííÿì, íà ðîëèêàõ, 2õ1.12, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-622-31-56.  Õîëîäèëüíèê «Nord», 3-êàìåðíèé, á/â. Ò. 098-872-10-19.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo», á/â, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 097-32023-34.  Åë.ïëèòó «Åëåêòðà», ñêëîêåðàì³êà. Ò. 097-938-68-21.  Âèòÿæêó, Ïîëüùà, íîâó, íåäîðîãî. Ò. 067-106-02-67, 093-515-10-63.  Ôàêñ «Panasonic KXFT932UA». Ò. 097-675-35-44.  Òåðì³íîâî! Ìîá.òåëåôîíè «iPhone 5, 4, 4S, 3», ïîì³ðí³ ö³íè. Ò. 098-000-75-42.  ͳâåë³ð «Ñîê³ë» (òðèíîãà, ë³í³éêà). Ò. 096-199-26-71.  Öèðêóëÿðêó ç ôóãàíêîì; áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 067-289-33-75.  Ñîëÿí³ ëàìïè–³îí³çàòîðè; ñîëÿí³ êàì³íè. Ò. 068-034-60-48.

 Õàòó â ñåë³, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè. Ò. 067-804-45-49.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïðîõ³äíîìó, ïðî¿çíîìó ì³ñö³, íà ïåðåõðåñò³. Ò. 097-262-07-50.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó (ìîæëèâî áèòó). Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Âîëãà», «ÂÀÇ», «ÇÀÇ», «Ìîñêâè÷» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066106-26-53, 098-405-60-20.  Ì/ö «ÌÒ-10», «Äíåïð-11», ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ò. 095494-51-11, 098-215-48-99.  Áðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â. Äîðîãî. Ïðèéîì âóë. Äà÷íà, 8 (ñòàðèé ìîëîêîçàâîä). Ò. 096127-47-10, 097-042-28-31.

 Õîëîäèëüíèê, 2-êàìåðíèé; ì³êðîõâèëüîâó ï³÷; åë.ïëèòó; êèëèìè, 3õ4, 2õ4. Ò. 096-787-61-88.  Âàííó ìåòàëåâó, íåäîðîãî. Ò. 096-987-96-52.  Á³äîí àëþì³í³ºâèé, á/â. Ò. 097-998-35-14.  Âîðîòà ãàðàæí³, äâåð³,  ÂÐÕ, êîíåé, òåëÿò, øê³ðó, ïîð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76- ñò³éíî. Ò. 0(3636) 3-11-33, 067382-01-72, 050-855-68-87. 51, 099-902-19-51.  Öåñàðêó, (äîðîñëó ä³â÷èíêó). Ò.  Ñåðô³íã. Ò. 067-362-56-03, 096-950-68-69. 066-343-24-39.  Áî÷êè, 3ì3, 5ì3, 10ì3. Ò. 097722-34-35.  Øïàëåðè «íåêîíäèò», 60  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 20 (ðåâèä³â, 1ì, 80ãðí./ðóëîí. Ò. 097- ìîíò) íà 2+äîï. Ò. 0(3636) 219-78, 097-846-16-95. 426-01-07.  Øóáó íîðêîâó, ñó÷àñíó. Ò. 097-  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 066-201889-36-55.  Îäÿã äèòÿ÷èé äëÿ õëîï÷èêà, 1- 65-41. 3ð., äåøåâî. Ò. 096-463-45-11.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 15 íà  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëè- 3-ê³ì. àáî ïðîäàì ï³ä îô³ñ, ìàçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîá- ãàçèí. Ò. 098-872-10-19. ðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâ-  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì (5-ïîâ. áóä. êà. Ò. 097-662-77-66.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» ïî ì-íó Áóä³âåëüíèê³â íå ïðîïî«Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷è- íóâàòè). Ò. 067-360-74-23. íà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â «Lemberg» (êåòà, ãîðáóøà, íåð- íà 1+äîï. Ò. 096-937-98-93. êà, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé åë³ò-  1-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè, 15 íà íèé øîêîëàä, ͳìå÷÷èíà, ð-ê 2-ê³ì. Ò. 0(3636) 3-99-24, 097«Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À, «Íà- 744-32-40. òàë³» (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï. (1-2 ïîâ.). Ò. 096-758098-536-00-04. Íàòàøà.  Ìåä íàòóðàëüíèé, 85ãðí./ë, 82-89. çàáðóñ, ïðîïîë³ñ, ïèëîê. Ò. 097873-14-70.  Êàðòîïëþ âåëèêó, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-27-82,  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì, îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãà068-723-92-52.  Êîðîâó, 10ð., Ùîê³â. Ò. 096- ðàíòóþ. Ò. 066-850-81-75.  2-, 3-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 734-28-03.  Òåëÿ ìîëî÷íå, ö³íà äîãîâ³ð- 067-161-64-10. íà. Ò. 068-627-32-70, 097-609-42-61.  1-ê³ì. êâ, ìåáëüîâàíó (áóä. ç  Êàáàíà, 140êã; òåëÿ, 5 òèæí³â. ë³ôòîì àáî íå âèùå 3 ïîâ.), îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. 067Ò. 068-758-25-02.  Ì’ÿñî ñâèí³ (òóøêîþ), 30ãðí./ 983-23-62.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, êã. Ò. 098-687-84-45.  Ãí³é êîðîâ’ÿ÷èé, 1ò/200ãðí.; ñ³ì’ÿ. Ò. 097-715-15-01. êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, Ring», áåæåâó. Ò. 0(3634) 5-30- ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-960-15-32. 01, 098-643-75-40.  Òîðã³âåëüíó ïëîùó, â³ä 10ì2, ó Âîëîäèìèðö³. Ò. 067-144-7672, 067-368-51-05.  2-ê³ì.êâ., 1 ïîâ. Ò. 097-873-  Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, íå ìåíøå 100ì2, ó Âîëîäèìèðö³. Ò. 15-07. 098-796-03-05.  1-ê³ì.êâ. Ò. 098-811-65-32.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098279-15-76, 050-712-61-77.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò). Ò. 067-364-25-56.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097122-60-47.  1-, 3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 097426-01-07.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-75-44, 067-138-77-40.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067676-14-56, 095-751-30-18, 063259-10-30.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-324-97-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096442-37-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 098919-75-64.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-140-61-40.  1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó. Ò. 097722-58-77.  1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ñ³ì’¿ áåç ä³òåé. Ò. 097-825-51-80, ç 19:00.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-907-84-17.  Ìàãàçèí, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ¹88 (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. 096-652-23-30.  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ; îô³ñí³ ê³ìíàòè; áóôåò, Îñòð³âö³. Ò. 0(3634) 5-33-08, 096-638-35-46.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³», íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 067-265-48-88.  Âèïóñêíó ñóêíþ, íîâà ìîäåëü. Ò. 067-733-90-58.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-1914, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.

 Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 388-22, 097-864-90-02, 097-75627-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-262-56-42.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Ò. 098-717-19-27.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. 096-414-51-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «Volkswagen Ò4 maxi». Ò. 068039-54-68.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-36851-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes», äî 6ò, 30ì3, ³çîòåðì-áóäà. Ò. 050076-88-74, 097-704-91-86.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «MercedesSprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó. Ò. 068-03926-22.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (1.5ò). Ò. 096625-92-36.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «WV-LT». Ò. 096065-84-86, 097-821-11-14.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 1.5ò, 3.3õ1.7õ1.9. Ò. 096-944-59-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Êàìàç» (ñàìîñêèä). Ò. 098-639-32-85.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-205-18-19.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067-646-86-86, 098-831-91-03.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04, 098-820-47-76, 068-622-31-79.

 Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà). Âåëèêà ãàìà êîëüîð³â, ãàðàíò³ÿ 10ð., ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ íà êîæíó ñòåëþ, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Ò. 097-169-94-08.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà ï³äëîãà. Ò. 096-448-58-10.  ÂÎÐÎÒÀ ñåêö³éí³; ²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèêîâ³; ÆÀËÞDz: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, çàõèñí³; ïðîôíàñòèë. ³ä âèðîáíèêà. Ò. 0(3636) 3-83-30, 067-764-42-02, 093-903-66-42.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â: âîðîòà, êîçèðêè, îãîðîæà òà ³í., íåäîðîãî. Ò. 099-207-21-51.  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè; êîâàí³ âèðîáè, âîðîòà, ðåø³òêè. Ò. 063344-45-46.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067-10614-93.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè. Ò. 096-570-52-42.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097692-08-57.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îô³ñè, êâàðòèðè, áóäèíêè. Ò. 0(3636) 2-62-63, 068039-54-62.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ò. 098-748-37-49, 063-31052-97.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 097710-82-72.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ðåìîíò êâàðòèð, êîòåäæ³â, áóäèíê³â. Ò. 097-671-87-83, 068007-20-66.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 2-41-28, 097755-31-73.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; ïëèòêà; ëàì³íàò; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. 096974-41-61.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ñòÿæêà. Ò. 068-03930-37.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 068-016-20-78.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-360-53-29.

 ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 096-190-41-98.  ßê³ñíî, íåäîðîãî; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïëèòêà; ïë³íòóñè; äâåð³; åëåêòðèêà. Ò. 097-764-77-58.  Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî óêëàäàþ ïëèòêó, áðóê³âêó, ð³çí³ âèäè êàìåíþ; øòóêàòóðêà. Ò. 097-759-93-96.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ïðîôåñ³éíî, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-51-93, 067-363-51-17.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ñòÿæêà; ñàìîâèð³âíþþ÷à ï³äëîãà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí. Ò. 0(3636) 3-93-92, 067-111-7577, 098-91-97-480.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ñàíòåõí³êà; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïàðêåòíà äîøêà.Ò. 098919-74-80.  Íàñòèëàííÿ ï³äëîãè ç ïàðêåíòíî¿ äîøêè. Äîñòàâêà. Äóá çâè÷àéíèé, äóá ÷åðâîíèé, ÿñåí, áóê. «Í³æíèé äîòèê ëåãêèé êðîê». Çàòèøîê òà êðàñà ó âàøîìó äîì³. Ò. 0(3636) 3-93-92, 098-919-74-80.  Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âàãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; â³äêîñè; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-035-32-06.  Îáøèâêà âàãîíêîþ, ßê³ñíî. Ò. 068-034-60-48.  ßê³ñíå ñêëàäàííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ð³çíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà ñêëàäíîñò³; âð³çàííÿ ìèéîê; ï³ä’ºäíàííÿ ñàíòåõí³êè, âèòÿæêè. Ò. 068-723-91-88.  Ñêëàäàííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê; îòâîðè â áåòîí³ d 612ìì. Ò. 097-593-14-74.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-5003, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-88497-89, 097-153-87-47.  Ñàíòåõí³êà; óêëàäàííÿ ïëèòêè; ìîçà¿êà; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà; ñàìîâèð³âíþþ÷à ï³äëîãà; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí. Ò. 0(3636) 3-93-92, 067111-75-77, 098-919-74-80.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51-24, 097873-18-70.


10 (465), 19 áåðåçíÿ 2013 ð.

 Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. 

МАЙДАН

Міський

4


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-28632-69.  Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò. Ðåìîíò åëåêòðîïëèò. Ò. 067178-51-49.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-435-84-93.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-2228, 097-873-19-37.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîçáëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 097-884-13-13, Ðóñëàí.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097953-14-79, 067-99-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.

 Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê êî Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- ëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ, ìàò³â, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613- áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57, 097-256-88-20. 74-49.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â íà äîìó. Ò. 097-443-57-44.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓ Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- ÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàí- ÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà ØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. 362-97-27,095-830-6-000. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096935-55-69.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme. Ò. 096-734-11-10.  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é â Full HD ÿêîñò³. Âè¿çä âëàñíèì àâòî. Ò. 097-645-76-20.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âè-  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, ØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. WWW.MAYDAN.RV.UA. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà, ïåðåçàïèñ  ²íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç ô³çèâ³äåîêàñåò (VHS) íà DVD, â³äåî- êè äëÿ ó÷í³â 7-11êë. Ò. 098-988ìîíòàæ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, 08-58. âåñ³ëüí³ àëüáîìè À4. Ò. 097-953-  Ëîãîïåäè÷í³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè òà 15-84. äîðîñëèìè, ùî ìàþòü ð³çí³ ìîâ ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ëåííºâ³ ïîðóøåííÿ. Ðîçâèòîê óñ³õ ïîä³é, âåñ³ëü, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, êîíñóëüòàö³¿, 067-170-59-90. ä³àãíîñòèêà. Ò. 096-127-85-37.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³íøèõ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 097-  Ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé 629-30-89. ñàëîí «Îðõ³äåÿ» ïðîïîíóº  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love ðåëàêñè÷íî-îçäîðîâ÷èé ìàStory, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà ñàæ Stone Massage – ìàñàæ www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. ãàðÿ÷èì òà õîëîäíèì êàì³í097-483-07-91. íÿì. Ò. 097-675-45-36.  Ôîòîãðàô. Ðîáîòè íà vk.com/ timofeev.foto. Ò. 097-682-10-47.  Êîñìåòè÷íèé äîãëÿä îáëè÷÷ÿ  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ åë³òíîþ êîñìåòèêîþ. Çíèæêè. Ò. ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³î- 097-865-34-76. íàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-  Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷836-69-81. íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê Ïîñëóãè òàìàäè. Ò. 068-724- òè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Ò. 0(3636) 3-73-52, 096-763-33-40. 56-58.

ÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ ÒÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅв ÏÐÎÄÀÆ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

067-363-31-38 ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

 Ó Ðàôàë³âêó ïîòð³áåí êóõàð-áàðìåí (ä³â÷èíà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 096-298-96-96.  Ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, òîâàðîçíàâåöü. Ò. 067-362-62-20.

 Ïîòð³áí³: êóõàð, îô³ö³àíò. Ò. 098-684-56-77, ç 15:00 äî 19:00.  Ó ñ/ì «Âîïàê» (Áóä³âåëüíèê³â, 57): ïåêàð, êàñèð òîðãîâîãî çàëó (ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 300-32, 067-361-39-51.  Ó ö³ëîäîáîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 097-839-11-56.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ò. 097-751-11-67.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ò. 067-928-48-49.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. 098-514-99-65.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Íàñ³ííÿ». Ò. 067928-48-49.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò â³êîí, íàâ÷àííÿ. Ò. 067-362-37-60.  Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñò. Ò. 067382-29-78, 096-613-87-59, ç 11:00 äî 20:00.  Ó ïåðóêàðíþ «Â³îëà» ïåðóêàð. Ò. 097-769-63-71, 067-925-90-25.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.

ÇÀÑÏÎÊÎÞª ÎÐÃÀͲÇÌ (ëþäèíà îäóæóº â³ä áóäüÿêèõ õâîðîá)

0(3636) 3-88-39, 067-394-82-22.

ÒÓÐÅÖÜÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ ÏÎÄÀÐÓÍÊβ ÍÀÁÎÐÈ

(ìàõðîâ³ ðóøíèêè)

ÐÓØÍÈÊÈ ÄËß ÑÀÓÍÈ

(÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³) (ìàõðîâ³, âàôåëüí³)

098-514-99-65 ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

0(3636) 3-93-92 098-919-74-80

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

Ò. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

ÁÀÆÀªÒÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÎѲÒÓ Â ÏÐβÄÍÈÕ ÂÍÇ ÏÎËÜÙ² ÁÅÇ ÇÍÎ ?

Çâåðòàéòåñü äî êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó «Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

«Øêîëà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà».

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã;

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

 Êîáåëü í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè äëÿ ñïàðþâàííÿ. Äóæå ãàðíèé òà çäîðîâèé. Ò. 097-817-88-45.  Âòðà÷åí³ êëþ÷³ ó ð-í³ øêîëè ¹4 – âèêîíêîìó, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 098-611-30-38.  Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ â³ä à/ì «Lada» (2 êëþ÷³, áðåëîê), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 067-277-67-90.  Çíàéäåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ïî ì-í³ Ïåðåìîãè á³ëÿ êàôå «Ïîëóíè÷êà». Ò. 0(3636) 3-33-38, 095079-11-84.  Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð äàðóâàííÿ êâàðòèðè òà òåõïàñïîðò íà êâàðòèðó, ì-í Ïåðåìîãè, 17, êâ.7, íà ³ì’ÿ Ãàâðèëþê Àíàñòàñ³¿ Éîñèï³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÍÀÑÒÈËÀÍÍß Ï²ÄËÎÃÈ Ç ÏÀÐÊÅÒÍί ÄÎØÊÈ

ÆÀËÞDz

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 067-178-58-94, ³êòîð, 18:00-19:00.

068-147-05-95, 068-335-41-97

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

 Ïîòð³áåí ÷îëîâ³ê ç³ çíàííÿì êîìï’þòåðà, äî 40ð. Ò. 067-98630-98.  Ó öåõ ç ðåìîíòó ì’ÿêèõ ÷àñòèí ïðàö³âíèê. Ò. 096-518-81-98.  Íà àâòîìèéêó ïðàö³âíèê. Ò. 067338-15-41.  Òåðì³íîâî! Ïîòð³áí³; ìåíåäæåð ç ðåêëàìè, ïðàö³âíèê (õëîïåöü, â³ä 18ð., ä/ð òà îñâ³òà íåîáîâ’ÿçêîâî). Ò. 098-128-95-18.  Ïðîïîíóþ ðîáîòó: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè, âèäàºòüñÿ ñïåöîäÿã, ãðîø³ íà õàð÷óâàíÿÿ, ïðî¿çä íà ðîáî÷å ì³ñöå àáî ç îá’ºêòà íà îá’ºêò çà ðàõóíîê ô³ðìè. Õîðîøà ç/ï. Ò. 095-218-02-76, 097-81788-26.  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ, 75ð. (ïåðåíåñëà ³íñóëüò). Ò. 098-842-21-65.  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ. Ò. 068026-37-39.  Àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ ö³êàâèõ, àêòèâíèõ ëþäåé. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097-865-34-76.  Øóêàþ ðîáîòó ïðîäàâöåì (êð³ì ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè òîâàð³â). Ò. 098915-70-87.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ àáî äîãëÿäàëüíèö³. Ò. 068-762-23-20.

097-997-32-15

Äîñòàâêà. Äóá çâè÷àéíèé, äóá ÷åðâîíèé, ÿñåí, áóê. «Í³æíèé äîòèê ëåãêèé êðîê». Çàòèøîê òà êðàñà ó âàøîìó äîì³.

ÐÎËÅÒÈ

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

5

 Ó ìåðåæó ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî» ïîòð³áåí çàñòóïíèê äèðåêòîðà ïî çàìîâëåííþ ãîñïîäàð÷î-áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (ä/ð, ïîâíèé ñîöïàêåò, âèñîêà ç/ï). Ò. 097-262-07-50.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.

ÐÎÆÅÂÈÉ ÊÀ̲ÍÜ (ÁÓÒ), ÙÅÁ²ÍÜ, ²ÄѲÂ.

ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã.¹42

• • • • •

 Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, îõîðîíåöü. Ò. 067-100-74-62.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó îô³ö³àíò (æ³íêà äî 35ð.). Ò. 067-382-40-59.  Ó ðåñòîðàí «Ìàºòîê»: îô³ö³àíòè. Ò. 096-613-87-59, 067-382-2978, 10:00-20:00.

ïðîâîäèòü ë³êóâàëüí³ ñåàíñè: ÌÎËÈÒÂÀÌÈ (çí³ìຠñòðåñ, ñòðàõ, ïîð÷ó) Á²ÎÒÎÊÀÌÈ

ç³ Ëüâîâà

˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

ìàãàçèí

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó áåðåçí³. Îòðèìàé òóàëåòíó âîäó â³ä AVON òà 30% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÊÓÕÎÍͲ ÐÓØÍÈÊÈ

«ÐÈÒÓÀË»

 Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 50òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050414-84-22, 095-274-85-79, 095280-67-97, ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

Ö²ËÈÒÅËÜÊÀ ѲÒËÀÍÀ ßͲÂÍÀ

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî»

068-147-05-95

 Ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ä³àãíîñòèêà, êîðåêö³ÿ. Ò. 096-903-23-66.

10 (465), 19 áåðåçíÿ 2013 ð.

8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

³òàºìî ç 60-ð³÷÷ÿì ÂÎËßͲÍÀ Âàëåð³ÿ ²âàíîâè÷à!

16 áåðå

çíÿ

Äîáðèé ë³êàð ó ðîáîò³ ² ïîðàäíèê ó æèòò³, Âè ðîçðàäèòå â ñêîðáîò³, Íå çàáóäåòå â á³ä³. Ïîðà䳺òå íà ñâÿò³, Íå îñòàíí³é - çà ñòîëîì, ² íà äðóæáó Âè áàãàò³, Äî ëþäåé Âè ëèø ç äîáðîì. dz ñâÿòîì Âàñ â³òà ñüîãîäí³ Âåñü íàø äðóæíèé êîëåêòèâ. Ïðàöüîâèò³, ãàðí³, ìóæí³ Áóäüòå Âè ³ ïîâí³ ñèë! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ.

åçíÿ 17 áåð

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì êîõàíó äðóæèíó òà ëþáëÿ÷ó ìàòóñþ ÑÒÈÑÊÓÍ Ìàð³þ Íè÷èïîð³âíó!

Íåõàé êîæíà ìèòü áóäå ïîâíà íà䳿, ² íåõàé ïîùàñòèòü çä³éñíèòè óñ³ ñâî¿ ìð³¿! Óäà÷³, íàòõíåííÿ é äóõîâíîãî ðîñòó, Õàé áóäå â æèòò³ óñå ëåãêî ³ ïðîñòî! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ìèõàéëî òà äîíüêè ßíà ³ Àíÿ.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÁÐÀÒÀØ ²ðèíó!

20 áåð

åçíÿ

Íåóëîâèìûå ãîäà ïðåäîòâðàòèòü Íå â íàøåé âëàñòè. Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà: ×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ. È íå ãðóñòè, ÷òî ì÷àò ãîäà,Îò íèõ íàì íåêóäà äåâàòüñÿ, Íå çðÿ Âàõòàíã ïîåò ñëîâà: «Ìîè ãîäà - ìîå áîãàòñòâî!» Ç ïîâàãîþ Ìàð³ÿ Ëåïóãà òà ijìà Ëóöü.

ðåçíÿ 22 áå

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó êóìó ØÊÓÐÑÜÊÓ Ë³ë³þ!

Íåõàé òðîÿíäè êâ³òíóòü ³ ïòàøêè ñï³âàþòü Êóì³ íàø³é ùàñòÿ íà ìíî㳿 ë³òà. Áàæàºì âñ³ì ñåðöåì âåñåëîù³â ³ ñâ³òëà, À á³äè íåõàé îìèíàþòü! Ç ïîâàãîþ êóìè Òàíÿ òà Ìèêîëà.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó, ð³äíó æ³íêó, äî÷êó òà ëþáëÿ÷ó ìàìó ÌÀÇÀÍÓ Ðîñòèñëàâó Ìèêîëà¿âíó!

25 áåð

åçíÿ

Íà ïîäõîäå âåñíà, È ïðèø¸ë Äåíü ðîæäåíüÿ, Ñâåæèõ ÷óâñòâ íîâèçíà È íàäíæä ïðèáëèæåíüå. Ïóñòü íè÷òî íèêîãäà Íå ïðèõëûíåò òðåâîãîé, È óñïåõîâ çâåçäà Ñâåòèò ÿñíî è äîëãî. Ïîäðîñòàýò ñûíîê, Ëþáÿò ìóæ è ðîäíûå, È õðàíèò òåáÿ Áîã, È äóøà íå îñòèíåò! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ñèíîê, áàòüêè òà ñâàõà.

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè; ÏÅÐÅÌÈ÷ÊÈ; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËà; á³òóìíà ÷ ÅÐÅÏÈÖß ; ÌÅÒÀËÎ ÷ ÅÐÅÏÈÖß , ÌÅÒÀËÎÏ ÐÎÔ³ËÜ; ôàñàäí³ òåðìîïàíåë³ ç îáëèöþâàëüíîþ öåãëîþ, 8 êîëüîð³â; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 098-372-05-54

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

²ÇÈÒÊÈ

ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ

ÌÀÐØÅÂÈÕ ÑÕÎIJ ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ

ÔËÀªÐÈ ÁÓÊËÅÒÈ ËÈÑÒ²ÂÊÈ

095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

Â²Ä 1000ØÒ. 096-608-58-55

ÏÐÀÍÍß

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×Ͳ

Ò²ÑÒÅ×ÊÀ É ÊÀÂÓ ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

096-163-28-05

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹202, 203

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

.ua v r . ш an ня ко d з y н бе maлоше . w го ww о ні

в то

2013_10  
2013_10  

gazeta maydan 2013_10

Advertisement