Page 1

6

(461) 19 ëþòîãî 2013 ð.

ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32


2

6 (461), 19 ëþòîãî 2013 ð.

358

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. 098-606-50-45.

 4-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 14 (74ì2, êàïðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð), íåäîðîãî. Ò. 067-362-33-50.  4-ê³ì.êâ., (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, æèòëî). Ò. 067-987-07-64.  3-ê³ì.êâ., 3/10, Ïåðåìîãè, 7. Ò. 067926-98-99.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 13 (ðåìîíò). Ò. 093-272-51-05.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø. Ò. 096-360-0480, 068-323-17-25.  3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1. Ò. 098-500-11-40.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 050810-72-92.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067792-51-09  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22, 48òèñ. ó.î. Ò. 096-124-10-25.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 12. Ò. 098-754-92-34.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø. Ò. 067-36368-59.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Þâ³ëåéíèé, 3. Ò. 0(3636) 2-38-11.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 10. Ò. 097-938-68-21.  2-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 37. Ò. 0(3636) 3-65-39, 096-298-15-39.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, 33À. Ò. 096765-32-32.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (öåíòð ì³ñòà, óñ³÷åíà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ). Ò. 097-140-61-66.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 39òèñ.ó.î. Ò. 093815-80-60.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 11. Ò. 098880-38-96.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096121-77-60.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/2, 37òèñ.ó.î. Ò. 067-978-76-52.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/1 (îðèã³íàëüíå ïëàíóâàííÿ). Ò. 096-247-49-63.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9/3. Ò. 067-268-56-46.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13. Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35, 067-11781-01.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Ïåðåìîãè, 48À (50.7ì2, óñ³÷åíà). Ò. 098-476-69-32.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê»). Ò. 0(3636) 223-46, 093-760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 43. Ò. 098-47669-32.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 14/1 (ñòàí õîðîøèé, ðåìîíò), 27òèñ.ó.î. Ò. 0(3636) 2-39-52, 068-336-59-88.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 33/3. Ò. 067-360-68-39.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/3. Ò. 097-573-41-75.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/2, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-060-38-65.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096671-14-49.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 15 (õîðîøèé ðåìîíò). Ò. 095-486-62-33.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 12/3 (õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà). Ò. 097-620-72-45.  1-ê³ì.êâ., ñ.³ò³íî, Ñàêñüêèé ð-í, Êðèì (1êì äî ìîðÿ). Ò. 066-267-20-58.  Êâàðòèðó, 2/9, ó öåãëÿíîìó áóäèíêó, âåëèêîãàáàðèòíà, 130ì2. Ò. 067-362-75-75.  Äâ³ ê³ìíàòè ó «ìàëîñ³ìåéö³». Ò. 096121-77-60.  Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33.  Áóäèíîê, Âîëîäèìèðåöü, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ó Êóçíåöîâñüêó, ðîçãëÿíó ³í. âàð³àíòè. Ò. 097-946-59-62.  Áóäèíîê, Ìàíåâè÷³ (2-ïîâ., 277ì 2, ìàãàçèí íà 1-ìó ïîâ., ð-í àâòîâîêçàëó), àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ³í. ïðîïîçèö³¿. Ò. 067-332-38-44, 067-38169-53.  Áóäèíîê, Ïðèëóöüêå (21ñîò. çåìë³, 15õâ. äî öåíòðó ì.Ëóöüê). Ò. 097-977-14-44.  Õàòó äåðåâ’ÿíó, Îñòð³â (48ñîò. çåìë³). Ò. 095-583-36-44.  Õàòó, ˳ñîâå (óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 098-971-53-33.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíî÷îê, ÷îðíîçåì, îãîðîæà, êóù³, äåðåâà, ñòàâîê, âîëüºð). Ò. 0(3636) 2-38-11.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, êóù³, ñàäîê, íåâåëèêà òåïëèöÿ, êîëîäÿçü). Ò. 067-455-99-61.  Äà÷ó, 8ñîò. (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíó, 1-é ðÿä çà ìîëîêîçàâîäîì). Ò. 095706-39-82.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 7ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ». Ò. 068-336-59-31.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6.5ñîò., (2ïîâ. áóä. ç ìåáëÿìè, äåðåâ’ÿíèé ñàðàé, ôóíäàìåíò ï³ä âåðàíäó, ôóíäàìåíò 6õ3 ï³ä áóäü-ÿêó áóä³âëþ, òóàëåò, ñàäîê, êóù³, ìîëîäèé âèíîãðàä, êâ³òíèê, ñâ³òëî, õîðîøèé çà¿çä, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 097-074-82-55.  Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 6ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 098-818-99-40.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó, êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà - 2» (ñâ³òëî, âîäà, áóäèíîê, îãîðîæà). Ò. 098-275-84-66.  Äà÷í³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ð-í àåðîïîðòó, 6500ó.î. Ò. 067-362-75-75.  Äà÷í³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íåäîðîãî. Ò. 096-336-23-89.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 32ñîò., Ãîðîäåöü, äåðæ.àêò. Ò. 098-647-02-03.

 Àìîðòèçàòîðè ïåðåäí³ äî à/ì «Chery Tiggo», «Toyota Ràv4»; ãóìó ë³òíþ, 2øò.; ôàðêîï. Ò. 097-190-98-85.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ð³çíèõ ðîçì³ð³â; äðîâà, íåäîðîãî. Ò. 097-704-91 Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., 86, 050-076-88-74. Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò,  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà, â³ëüõà, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 098-592-52-09. 30, 40, 50, 60ìì; âàãîíêó, â³ëüõà; áëîê-õàóñ.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., ×óäëÿ, äåðæ. Ò. 050-295-13-03, 096-226-56-68. àêò, 4800ó.î. Ò. 067-978-76-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîïà÷³â, äåðæ.  Àðìàòóðó d=8, 10, 12ìì. Äåøåàêò. Ò. 097-056-66-49. âî. Ò. 097-321-76-51, 099-902-19-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³ (ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 068-039-30-35.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò,  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 25ñîò., Öì³íè (ïîáó- âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîâàíèé ï³äâàë 6õ7, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 068- äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66. 039-30-60.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà  Áëîêè-ðàêóøíÿê (Êðèì), ÿê³ñíèé, (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ.àêò, ìîæëèâèé â³äá³ðíèé, äîñòàâêà; ºìêîñò³ â³ä 85ë ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66. äî 30ì3; ñåïòèêè Ò. 098-479-51-83.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ëîçêè, äåðæ. àêò. Ò. 097-861-29-00.  Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðî Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12.5ñîò., ð-í «Îêî- òóàðíó; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü», êóòîâ³ (êîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08. ëüîðîâ³); äàøêè; áðóê³âêó; ïîðåáðèêè. Äî Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12.5ñîò., Ðàôàë³âêà. ñòàâêà, ñåçîíí³ çíèæêè äî 1 áåðåçíÿ. Ò. Ò. 098-975-37-33. 096-226-56-68, 050-295-13-03.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ. Ò. 098-  Áëîêè-ðàêóøíÿê ï³ä çàìîâëåííÿ 448-83-28. (Êðèì), ÿê³ñí³, äîñòàâêà. Ò. 097-764-77 Ãàðàæ 5õ9, ð-í «Îêîëèö³» (2 ïîâ., 95ì2, 00, 098-022-59-38 30ì2 æèòëîâî¿, óñ³ äîêóìåíòè), õîðîøèé âàð³àíò ï³ä á³çíåñ. Ò. 098-328-87-15, 098 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 030-07-29. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 097-505òàâêà. Ò. 067-458-09-05. 14-92.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-34944-98.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 067ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâ197-80-73. êà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 097722-91-81, 096-104-26-28.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü;  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í ðèíêó «Ï³âäåííèé». Ò. â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà, äåøåâî. Ò. 098-476-69-32. 098-639-32-85.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³, çà¿çä). Ò. 097-816-60-35.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü;  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, 48ì 2, ð-ê ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñ«Ï³âäåííèé». Ò. 098-221-94-71. òàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26,  Ìàãàçèíè, 38ì2, 140ì2 (ìîæëèâèé ïîä³ë 067-339-05-39. ïî 70ì2), çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïðî¿çíå, ïðîõ³äíå, ð-í ìàãàçèí³â «Äìèòðóê ³ Êî», «Ó Ìàºâñüêîãî». Ò. 097-262-07-50.  Êàì³íü ÷îðíèé, ùåá³íü, â³äñ³â  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäî(Ïîëèö³); ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. ðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-820-47-76. 067-954-20-82.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-873-15-29.

 Ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, 85ì2, Âàðàø 36À (ï³ä æèòëî, îô³ñ), 80òèñ.ó.î. Ò. 067-382-75-59.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 68ì2, Ïåðåìîãè, 5 (â íàÿâíîñò³ óñ³ äîêóìåíòè íà äîáóäîâó îêðåìîãî âõîäó). Ò. 067-727-39-54.  À/ì «Chevrolet Epica» 2008ð.â., 2.0, ìåõ.ÊÏÏ, 65òèñ.êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067360-54-24, 050-137-04-62.  À/ì «Volkswagen Caddy» 2006ð.â., 1.9TDI, 170òèñ.êì, 2 êîìïëåêòè ãóìè, íåäîðîãî. Ò. 098-405-26-82.  À/ì «Renault Kangoo» 2006ð.â., 1.4á, ñ³ðèé «ìåòàë³ê» (îðèã³íàëüíèé ïàñàæèð). Ò. 097-174-80-24.  À/ì «Daewoo-Sens» 2006ð.â., 1.3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 068-647-59-00.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 99ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà, ñð³áëÿñòî-ñ³ðèé. Ò. 098-630-91-08.  À/ì «Skoda-Felicia» 95ð.â., 1.3ê, 5-ÊÏÏ, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, êñåíîí, òèòàíè, ìîæíà ïî äîðó÷åííþ, 3200ó.î., òîðã. Ò. 097-795-18-99.  À/ì «ÂÀÇ-2105» 94ð.â. (åêñïîðòíèé), ö/ç, ôàðêîï, áàãàæíèê, 2200ó.î., òîðã. Ò. 067-477-14-82.  À/ì «Nissan-Sunny» 94ð.â., 1.7ä, á³ëèé, ñòàí â³äì³ííèé (+ ïàëèâíèé íàñîñ), 3200ó.î. Ò. 067-363-20-21.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 94ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, á³ëèé. Ò. 098-605-41-89.  À/ì «Volkswagen Passat Â3» óí³âåðñàë, 91ð.â., 1.8ì³, «ñòèãëà âèøíÿ», ã/ï êåðìà, âåëþðîâèé ñàëîí, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-783-37-50, 098-775-55-03.  À/ì «ÂÀÇ-21053» 90ð.â., ñòàí õîðîøèé, 2000ó.î. Ò. 098-666-36-85.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 90ð.â., ð³äíà ôàðáà, íå âàðåíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-21093» 89ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, ñòàí õîðîøèé, 2700ó.î., òîðã. Ò. 096-944-03-97.  À/ì «Mazda-626» 89ð.â., 2.0³, á³ëèé. Ò. 097-056-66-49.  À/ì «ÂÀÇ-2121» 82ð.â., (äîêóìåíòè ¹ êóçîâà á/í), 550ó.î. Ò. 097-779-45-04.  À/ì «ÂÀÇ-2101» 74ð.â., ÷åðâîíèé, íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-727-86-38.  À/ì «Opel Ascona», 1.6á, õåò÷áåê, çåëåíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-96290-58.  À/ì «Volkswagen Passat Â3» ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 096-935-28-07.  À/ì «ÂÀÇ-21063», ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 098-919-73-89.  ßïîíñüêà ìîòîòåõí³êà â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ðîçäð³á - îïò. Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè. Ìàã. ¹197, «Ìîòîëþêñ», ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 067362-42-17, 096-502-46-56.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-82» ç êóíãîì. Ò. 067797-72-29.  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-874-02-88.  Ìîïåä «Alpha» 2007ð.â., ñèí³é, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-127-04-97.  Áóäó íà à/ì «ÃÀÇ-53»; äâèãóí 1-¿ êîìïëåêòíîñò³, ÊÏÏ, áàëêó ïåðåäíþ. Ò. 068-732-91-06.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Opel Kadett» (õåò÷áåê): äâèãóí, ÊÏÏ, ñòàðòåð, õîäîâó, êóçîâí³ äåòàë³, ñàëîí, äèñêè R-17, âñå ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 067-105-80-41.  Çàï÷àñòèíè äî äâèãóíà «ÂÀÇ» 1.3. Ò. 068-732-91-06.

www.maydan.rv.ua

 Ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò, á/â, ñòàí ðîáî÷èé; õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», á/â. Ò. 097-137-37-25.  Òåëåâ³çîð (25'’); ïèëîñìîê; ñåðô³íã; ñêëî. Ò. 067-362-56-03, 066-343-24-39.  Òåëåâ³çîð «Sony», ñòàí õîðîøèé; ìîí³òîð, ïð.òð., á/â. 067-363-50-97.  Òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-178-97-62.  Êîìï’þòåð: DualCore AMD Athlon 3GHz, HDD 300Gb, 2048 RAM, Nvidea GeForce 8800GT 512Mb, ìîí³òîð «Samsung» 19". Ò. 098-980-11-12, 098-722-09-93.  Ñèñòåìíèé áëîê, óêîìïëåêòîâàíèé, ìîí³òîð «LG W2042T. Ò. 067-800-48-62.  Ìîí³òîð «Samsung 932B», 600ãðí. Ò. 096-950-68-11, ç 17:00.

 4-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 32Á íà 3+1, óìîâè äîãîâ³ðí³. Ò. 098-837-26-26.  4-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+1+äîï., àáî ïðîäàì. Ò. 097-583-77-49.  4-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, 27/2 íà 2+1. Ò. 098-839-50-82.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 34À íà 1-ê³ì. Ò. 096-112-14-50.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1-, 2ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 096-125-85-11.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 15 (çðó÷íà ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí) íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì. Ò. 098-872-10-19.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., àáî ïðîäàì (5-ïîâ. áóä. ïî ì-íó Áóä³âåëü Ñêàíåð «ÍÐ scanjet 3970», á/â. íèê³â íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 067-360-74-23. Ò. 067-362-97-29, 095-370-85-54.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 17 íà 3 Ìîá.òåë «Samsung Galaxy S-3», ñåíñîð, ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-589-58-91.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., Âàíîâèé. Ò. 096-770-22-23.  Ìîá. òåëåôîí «Nokia Ñ3-01», 750ãðí.; ðàø, Ïåðåìîãè, àáî ïðîäàì. Ò. 097-104-56-70. ìîðîçèëüíó êàìåðó ç âåðõí³ì çàâàíòàæåííÿì, 1500ãðí. Ò. 067-362-22-58, Ñåðã³é.  Áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé óêîìïëåêòîâàíèé öåíòð «Graco Sweet Peace» äëÿ íå-  2-ê³ì êâ., ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ìîâëÿò, â³ä íàðîäæåííÿ äî 11êã, 1500ãðí. ãàðàíòóþ. Ò. 067-970-54-90.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. Ò. 097-905-10-36.  Òðåíàæåð ñïîðòèâíèé, äëÿ â³áðîìàñà- 097-944-81-10.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿæó. Ò. 097-363-96-55. äîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 097 Âîðîòà ãàðàæí³. Ò. 097-682-11-13.  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé; ì³ñò ç ïîãðóç- 960-15-32, 068-625-62-47. ÷èêà; øâåëåð ¹10, 1-2ì; àðìàòóðó, d =  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿòà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 16-18, 1-2ì; âàë äî öèðêóëÿðêè, óêîìï- äîê 096-945-63-26, 097-600-18-49. ëåêòîâàíèé. Ò. 068-323-48-01.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëü Áî÷êè, 3ì3, 5ì3, 10ì3. Ò. 097-722-34-35. íèê³â, íåìåáëüîâàíó, òà ñâîº÷àñ Åëåêòðî-áóðÿêîð³çêó. Ò. 096-161- íó îïëàòó ãàðàíòóºìî.ïîðÿäîê Ò. 067-812-64-00. 79-86.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüî Âàííó ÷àâóííó, 170õ70, ñòàí õîðîøèé, âàíó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-493-82-61. òóþ. Ò. 067-318-84-99.  Äâåð³ âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³, íåäîðîãî. Ò. 098-  Êâàðòèðó àáî «ìàëîñ³ìåéêó», ìîëîäà 830-81-04. ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàí Òþëü, á³ëèé, 5ì; ëàìáðåêåí, êîë³ð «ïåð- òóºìî, ðîçãëÿíåìî óñ³ âàð³àíòè. Ò. 097ñèê», 3.5ì; áîðòèêè äî äèòÿ÷îãî ë³æå÷êà, 862-34-12, 095-325-45-27. ãîëóá³. Ò. 096-756-13-10.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ ïðÿìîãî ïîêðîþ ç³ øëåéôîì. Ò. 096-619-37-87.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîì-  1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, á³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóâðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66. ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-15-76, 050-712-61-77.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-122-60-47.

 Ìåáë³ ç ªâðîïè: ì’ÿê³ ÷àñòèíè (øê³ðà, òêàíèíà); ñò³íêè; ñåðâàíòè; êîìîäè; ñòîëè; ñò³ëüö³; ñïàëüí³; ñò³íêè òà ³í. Ò. 097-393-97-14, 050148-33-48.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó (êóòîâà øàôà, øàôà äëÿ îäÿãó, êíèæêîâà øàôà, ñò³ë êîìï’þòåðíèé), 3.6ì. Ò. 067-363-43-04.  Ñò³íêó êóòîâó, ÌÄÔ, á/â 3ð., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-397-60-97.  Ñò³íêó «Â³êòîð³ÿ», Ïîëüùà, 4ì, òåìíîêîðè÷íåâó. Ò. 0(3636) 2-46-56, 097-96298-17.  Ñò³íêó; ë³æêî; åë.ïëèòó «Åëåêòðà 1001»; êèëèìè; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. Ò. 067-191-69-66.  Êóõíþ, 2.3ì, ñâ³òëî-êîðè÷íåâó; êóõîííèé êóòî÷îê, Ðóìóí³ÿ, á/â; ñò³íêó äèòÿ÷ó, 2.2ì; êèëèì, 2õ3. Ò. 0(3636) 3-44-07, 067700-93-29, ç 17:00.  Øàôó, 4-äâåðíó ç äçåðêàëàìè, òåìíîãî êîëüîðó, Á³ëîðóñ³ÿ, á/â. Ò. 0(3636) 243-47, 067-332-90-04.  Äèâàí, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 067363-50-97.  Äèâàí ðîçêëàäíèé (ðîçäëàäàºòüñÿ êíèæêîþ), ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-978-76-52.  ˳æêî äèòÿ÷å, óêîìïëåêòîâàíå, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-363-21-98.  Êð³ñëî-ãîéäàëêó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 13êã, 6 øâèäêîñòåé, ìóçèêà (ïðàöþº íà áàòàðåéêàõ), ðåãóëþâàííÿ ïîëîæåííÿ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-363-09-59.  ϳàí³íî, 1500ãðí., òîðã. Ò. 097-764-7786, 067-364-07-29.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper Õ»; ìóçè÷í³ õîäóíêè; áàëäàõ³í ç³ ñò³éêîþ; êîíèê-ãîéäàëêó. Ò. 097-943-96-39.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Aro Team Hugo», óêîìïëåêòîâàíó. Ò.096-602-75-24.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex Galaxi», äëÿ õëîï÷èê³â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-837-37-85.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ÷åðâîíó, äæèíñ-êâ³òêà (ñòèëüíèé), 2 ëþëüêè (çèìà + ë³òî), ñòàí â³äì³ííèé, 1800ãðí. Ò. 067363-09-59.  Êîëÿñêó, 3 â 1, 3-êîë³ñíó, ñ³ðî-ãîëóáó. Ò. 096-606-77-13.  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 1.5ì, 2-êàìåðíèé, ñòàí õîðîøèé, 900ãðí. Ò. 067-978-76-52.  Õîëîäèëüíèê, á/â, ñòàí ðîáî÷èé; ïèëîñìîê «Alesi». Ò. 097-497-31-53.  Åë.ïëèòó «Ardo», 4-êàìôîðêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-830-56-64.  Åë.ïëèòó, á³ëó, á/â, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 067-277-70-15.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ardo», á/â, ñòàí ðîáî÷èé, 1250ãðí. Ò. 097-320-23-34.

 Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg (Gorbuscha Kaviar, Keta Kaviar, ð³çíà ôàñîâêà); ð³çíèé øîêîëàä (º óñ³ äîêóìåíòè), ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-536-00-04. Íàòàøà.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs» «Monarch», «Millikano», ͳìå÷÷èíà, 22-25ãðí./100ã, çàâàðíó, ²òàë³ÿ; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg (Gorbuscha Kaviar, Keta Kaviar, ð³çíà ôàñîâêà); øîêîëàä (á³ëüøå 80 âèä³â); øîêîëàäí³ ÷³ïñè äëÿ ä³òåé òà áàãàòî ³í. (º óñ³ äîêóìåíòè). Äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Ò. 098-126-76-21. Àíäð³é.  ijºòè÷íó äîáàâêó, ô³òîåêñòðàêò «Îðõ³äåÿ: êîä Ìîëîä³ñòü». Ò. 068336-92-70, 096-738-94-14.  ѳíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-36087-85.  Îâåñ. Ò. 096-770-27-00.  Òåðì³íîâî! Êîíÿ, 7ð. Ò. 067-302-25-71.  Êîðîâó, ò³ëüíó, 7ð. Ò. 098-706-05-83.  Êîðîâó, 4ð., Áàáêà. Ò. 098-990-22-77, 096-400-35-19.  Òåëÿ, 6 òèæí³â. Ò. 098-869-90-22.  Òåëÿ ìîëî÷íå, 6 òèæí³â. Ò. 098-61078-67.  Êàáàíà. Ò. 096-979-17-57.  Êàáàíà, 140êã. Ò. 067-332-89-95.

 3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø (1, 9 ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè), ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 096-761-40-25.  1-ê³ì.êâ. â³ä âëàñíèêà. Ò. 066-380-15-39.  À/ì «Âîëãà», «ÂÀÇ», «ÇÀÇ», «Ìîñêâè÷» íà çàï÷àñòèíè. Ò. 066-106-26-53, 098405-60-20.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó (ìîæëèâî áèòó). Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Daewoo», «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³, äîðîãî. Ò. 067-962-65-22.  Ì/ö «ÌÒ-10», «Äíåïð-11», ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ò. 095-494-51-11, 098215-48-99.  Îäíó øèíó «Kormoran K801» 186/65 R-15, äî à/ì «Renault Logan» â³ä çàïàñíîãî êîëåñà, ÿêå íå âèêîðèñòîâóâàëîñÿ. Ò. 098-754-92-41.  Ñïîðòèâí³ òðåíàæåðè, ãàíòåë³. Ò. 097262-07-50.  óòàðó ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 096-756-13-51.  Ñêëÿí³ áàíêè, çà ö³íîþ ìåíøîþ çà ðèíêîâó. Ò. 098-920-02-93.  Âàçîí àëîå, á³ëüøå 5ð. Ò. 068-32348-63.

 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-1456, 095-751-30-18.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-75-44, 067-138-77-40.  2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî. Ò. 063-451-75-43.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71.  2-ê³ì.êâ., Ëóöüê. Ò. 067-862-68-92.  1-ê³ì.êâ., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 097426-01-07.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097324-97-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098335-07-51.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067477-09-78.  Êâàðòèðó ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò. Ò. 096-907-84-17.  ʳìíàòè, ïîäîáîâî, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 067-360-42-04, 066815-04-78.  ʳìíàòó ó ãóðòîæèòêó, âåëèêó. Ò. 068648-51-10, ç 15:00.  Ãàðàæ³ 10.8õ4.2, 6õ4 , ð-í «Îêîëèö³», àáî ïðîäàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 097-740-90-10.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 067-360-84-28.  Ãàðàæ äëÿ ñêóòåðà, ìîòîöèêëà, àâòî. Ò. 096-867-38-14.  Ìàãàçèí, ð-ê «Ï³âí³÷íèé» (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. 096-652-23-30.  Ìàãàçèí 14ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé»,ìàã. ¹74. Ò. 097-506-70-94, 067-332-06-20.  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ; îô³ñí³ ê³ìíàòè; áóôåò, Îñòð³âö³. Ò. 0(3636) 5-33-08, 096638-35-46.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 096-247-46-80, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11, 098-638-88-23.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-262-56-42.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter», ìîæëèâà ïîñëóãà «çàâàíòàæåííÿ-ðîçâàíòàæåííÿ». Ò. 067382-50-86.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes», äî 6ò, 30ì3, ³çîòåðì-áóäà. Ò. 050-076-88-74, 097-704-91-86.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067-646-8686, 098-831-91-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, à/ì «ÒÀÒÀ», äî 6ò., äîâàíòàæ äî Êèºâà, Ñåâàñòîïîëÿ. Ò, 097-752-78-30.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Êàìàç» (ñàìîñêèä). Ò. 098-639-32-85.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóñîì äî 2ò., 12ì3. Ò. 097-205-18-19.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó. Ò. 097-668-64-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, äî 1.2ò. Ò. 098869-58-54, 066-930-96-34.  Ïîñëóãè êàòàôàëêà, à/ì «Mercedes124». Ò. 096-414-51-08.  ÂÎÐÎÒÀ ñåêö³éí³; ²ÊÍÀ ìåòàëîïëàñòèêîâ³; ÆÀËÞDz: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, çàõèñí³; ïðîôíàñòèë. ³ä âèðîáíèêà. Ò. 0(3636) 383-30, 067-764-42-02, 093-903-66-42.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-41-90, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  Æàëþç³, ðîëåòè, ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè óñ³õ âèä³â òà êîíñòðóêö³é. Ö³íè âàñ çäèâóþòü. Ò. 0(3636) 3-14-48, 067-362-15-48.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-8741, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3,-84-71, 097-137-3766, 097-720-64-14.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-69208-57.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè óñ³õ âèä³â; âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ñòÿæêà; åëåêòðèêà; ëàì³íàò; â³äêîñè. Êâàðòèðè ï³ä êëþ÷. Ò. 097-675-91-04.  Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Áóäèíîê «â³ä À äî ß». Ò. 096-101-10-00.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, àðêè, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ïë³íòóñè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 096-199-26-71.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè. ßê³ñíî, øâèäêî. Ò. 098-937-36-06.  Óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 098-551-73-23, 097497-31-43.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, Êèòàé, Áåëüã³ÿ), ãàðàíò³ÿ 12ð.; íàëèâíà ï³äëîãà. Ò. 096-148-58-10.  Íàòÿæí³ ñòåë³ (ͳìå÷÷èíà). Âåëèêà ãàìà êîëüîð³â, ãàðàíò³ÿ 10ð., ñåðòèô³êàò ÿêîñò³ íà êîæíó ñòåëþ, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Ò. 097-169-94-08.  Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 067-362-72-52.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ïëèòêà; â³äêîñè; øòóêàòóðêà ïî ìàÿêàõ. Ò. 098626-11-86, 098-955-22-27.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, øòóêàòóðêà. Ò. 0(3636) 2-4273, 068-518-38-59.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000

6 (461), 19 ëþòîãî 2013 ð.

3

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ïîë³ññÿ-Êðåäèò”

 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 098-830-55-83.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 068-645-6044, 098-630-48-66.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 096-64076-18.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ñòÿæêà. Ò. 068039-30-37.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; áàãåòè; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; øòóêàòóðêà. Ò. 098988-16-50.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ñòðóêòóðíå, äåêîðàòèâíå ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 098-278-41-60.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-31-29, 098-791-27-40.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; øòóêàòóðí³ ðîáîòè; «êîðî¿ä». Ò. 0(3636) 3-35-12, 2-41-89, 097-873-3098, 097-897-54-46.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.  ßê³ñíå îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ïðîôåñ³éíèé ìîíòàæ äâåðåé. Ò. 097-597-71-41, 097-861-28-41.

 Øë³ôóâàííÿ, ëàêóâàííÿ, óêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, ï³äëîãè ç äîùîê; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 097-617-43-98.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè (áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³); ïîñëóãè åëåêòðèêà; ÿê³ñíå âñòàíîâëåííÿ äâåðåé òà ³í. Ò. 097-797-00-05.  Ãîñïîäàð íà ãîäèíó. Âèêîíàííÿ äð³áíèõ ðîá³ò ïî äîìó òà ãîñïîäàðñòâó. Ò. 098238-21-29.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89, 097153-87-47.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098-280-51-24, 097873-18-70.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 096-127-52-35.

 Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096420-31-41.

 Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, â³áðîìàñàæåðè, ìàñàæ³: êëàñè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé, ìåäîâèé, áàíî÷íèé. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, 098-872-97-57.

 ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-8508, 11:00-20:00, 067-363-43-36, 067922-61-34.

 Íàðîùóâàííÿ â³é ïîøòó÷íî, ïó÷êàìè, ð³çíà äîâæèíà. Ò. 098-830-54-70. Ðåìîíò îäÿãó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Øâåéíà ìàéñòåðíÿ «Ëàòêà», ìàã. «Äæåðåëî», 2 ïîâ. Ò. 068-51-21-333.

 Êàï³òàëüí³ ðåìîíòè äâèãóí³â «ÂÀÇ». Ò. 068-732-91-06.  Ðåìîíòóþ – â³äíîâëþþ õîëîñòèé õ³ä à/ì «Daewoo Sens», ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-19098-85.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-68522-21, Ñåðã³é.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme»; âè¿çä ïî îáëàñòÿõ. Ò. 096-734-11-10.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.  Òàìàäà, ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, ñ³ìåéí³ òà ïðîôåñ³éí³ ñâÿòà. Îðèã³íàëüíà ïðîãðàìà, ³ìïðîâ³çîâàíà òåàòðàë³çàö³ÿ. Ò. 096-205-02-64.  Äèçàéíåðñüêå îôîðìëåííÿ âåñ³ëü, þâ³ëå¿â. Ò. 067-363-68-59.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-87315-96, Ñàøà.

 Ïîñëóãè åëåêòðèêà: ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ðåìîíò ïðîâîäêè; ïåðåíîñ ðîçåòîê ³ âèìèêà÷³â. Ò. 068-323-07-71.  Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî óêëàäàþ ïëèò-  Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò. Ðåêó, áðóê³âêó, ð³çí³ âèäè êàìåíþ; øòóêàòóð- ìîíò åëåêòðîïëèò. Ò. 067-178-51-49. êà. Ò. 097-759-93-96.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â,  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà çàì³íà ïðîâîäêè, ï³äêëþ÷åííÿ åë.ïëèò. Ò. «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðå ÓÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ; âñòà098-154-25-37. ìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’íîâëåííÿ äâåðåé. ßê³ñíî. Ò. 0(3636)  ÅËÅÊÒÐÈÊ, óñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ 2-21-74, 097-637-94-37. ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69. ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 06779, 067-99-69-700, 0(3636) 2-61-12,  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó. Ò. 067- 435-84-93. Àíäð³é. 363-74-56.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó, ìîæëèâèé âè¿çä ó ñåëî. Ò. 097-151-  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè;  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôóâàííÿ, 49-25. ðåôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóøïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Ðåñòàââàííÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ïðîäàæ øâåé Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò âàííÿ, áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57, öàðñüêîãî ëàêó íà âîäí³é îñíîâ³ ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü097-256-88-20. «Bona» òà ëàêó îäíî-, äâîêîìïîÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãà Ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ (öèâ³ëüí³, íåíòíîãî. Ò. 096-102-45-56. ðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâñ³ìåéí³, æèòëîâ³ ñïîðè). Ò. 097-363-96êà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 255, 15:00-22:00.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; óêëàäàííÿ ïëèò11-38, 097-830-64-95.  ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â. êè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàíÒ. 097-610-77-21. íÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; çáèðàííÿ  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîìåáë³â òà ³í.; âèãîòîâëåííÿ øàô-êóïå. Ò. äàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944 Êíèæêîâèé ìàãàçèí «Çíàííÿ» 098-651-55-76. 65-96. ïðèéìຠçàìîâëåííÿ íà çá³ðíèêè  Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîê-  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, äëÿ ÄÏÀ òà â³äïîâ³ä³ äî íèõ äëÿ õàóñ; ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; óñòàíîâ- ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. ó÷í³â 4, 9, 11êë. Çíèæêà 10%. Âîêà äâåðåé. Ò. 096-574-39-63. ëîäèìèðåöü, ìàã. «²íòåðòåõ», 2 ïîâ.  Îáøèâêà áàëêîí³â; ïëèòêà; ïë³íòóñ; ëàÒ. 098-581-30-32.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ì³íàò, äâåð³. Ò. 0(3636) 2-36-37, 097-699ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèä44-28. êî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ  Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âà ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873ãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA. 19-37. ëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-035-32-06.

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

ÌÀÐØÅÂÈÕ ÑÕÎIJ ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ 095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22 ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

«ÌÀÐÒÀ» ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×Ͳ

Ò²ÑÒÅ×ÊÀ É ÊÀÂÓ ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

096-163-28-05

²ÊÍÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ Ç ÏÐÎÔ²ËÞ WDS-TRIO ÍÈÇÜʲ Ö²ÍÈ ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. 42, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìàã. 82

098-514-99-65, 098-419-60-90 ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ ѲÒÊÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

ÏÐÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

097-607-14-84

ÒÓÐÅÖÜÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ ÏÎÄÀÐÓÍÊβ ÍÀÁÎÐÈ (ìàõðîâ³ ðóøíèêè) ÐÓØÍÈÊÈ ÄËß ÑÀÓÍÈ (÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³) ÊÓÕÎÍͲ ÐÓØÍÈÊÈ (ìàõðîâ³, âàôåëüí³) ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã.¹42.

098-514-99-65

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÐÎËÅÒÈ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

Ò. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

Ïðîçîð³ñòü, ïîñë³äîâí³ñòü òà îïåðàòèâí³ñòü ó â³äíîñèíàõ ç íàøèìè ÷ëåíàìè º ïð³îðèòåòíèìè äëÿ íàñ. Àäæå ò³ëüêè ìè â íàøîìó ì³ñò³ çäàòí³ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ç êðåäèòóâàííÿ ìèòòºâî, íå ïîãîäæóþ÷è ¿õ ç ãîëîâíèì îô³ñîì, áî ìè ³ º ãîëîâíèé îô³ñ. Âàì øâèäêî íåîáõ³äíà ãîò³âêà - ìè íåãàéíî âèð³øèìî Âàøó ìàòåð³àëüíó ïðîáëåìó çà óìîâè, ÿêùî Âè íàñ ïåðåêîíàºòå, ùî Âè º ïëàòîñïðîìîæí³. 95% âñ³õ ïèòàíü ñòîñîâíî êðåäèòó ìè çìîæåìî ïîãîäèòè çà òåëåôîíîì. Àäðåñà: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, 2-é ïîâåðõ. Òåë.: 0(3636) 3-98-68, 3-74-17, 067-162-39-96, 095-241-70-33.

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, áàòüêà òà ä³äóñÿ ÌÀÇËÀß Âàñèëÿ Òðèôîíîâè÷à!

 Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ» îô³ö³àíòè (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå-áàð êóõàð³ (áàæàíî ä/ð). Ò. 097861-29-09. Ó êàôå «Êîçà÷êà», «Ñîñíîâèé á³ð»: êóõàð, îõîðîííèê. Ò. 098-056-70-00.  Ó ñ/ì «Âîïàê» (Áóä³âåëüíèê³â, 57): ïðèáèðàëüíèöÿ, çàñòóïíèê êåðóþ÷îãî ôðåø ãðóïè. Ò. 0(3636) 3-00-32, 067-361-39-51.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. 097-506-70-94.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íåïðîäóêòîâèõ òîâàð³â. Ò. 098-011-13-73.  Ó ïåðóêàðíþ «Â³îëà» ïåðóêàð. Ò. 097769-63-71, 067-925-90-25.  Ó öåíòð êðàñè äëÿ êîñìåòè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïðàö³âíèêè (ä³â÷àòà, 20-35ð, íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâà). Ò. 098-260-70-39.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ìåðåæà àïòåê «Ñàëüâå» çàïðîøóº íà ðîáîòó â Êóçíåöîâñüêó ôàðìàöåâòà òà ïðîâ³çîðà (âèùà ôàðìàöåâòè÷íà îñâ³òà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, õîðîø³ óìîâè). Ò. 0(332) 78-01-64, 067-343-09-93.  Ïîòð³áåí ìîíòàæíèê ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí-âîä³é êàò. «Â». Ç/ï âèñîêà, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî. Ò. 097-939-43-69.  Ó öåõ ïî ðåìîíòó ì’ÿêèõ ÷àñòèí ïðàö³âíèê. Ò. 096-518-81-98.  Ïðîõîäèòü íàá³ð íà â³éñüêîâó ñëóæáó çà êîíòðàêòîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çàïàñó òà îñ³á áåç ñòðîêîâî¿ ñëóæáè äî â/÷ 3045 ì.Êóçíåöîâñüê. ³ê â³ä 18 äî 35ð., ïðèäàòí³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, çà â³äñóòíîñò³ ñóäèìîñò³ ó áëèçüêèõ ðîäè÷³â.  Ô³ðì³ ïîòð³áåí äèðåêòîð. Ò. 098-37557-38.  Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ïîòð³áí³ êîñìåòîëîãè. Ò. 067-477-09-78.  Ñïåö³àë³ñòè ç ðåêëàìè. Îñíîâíèé äîõ³ä àáî ï³äðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ïåíñ³¿. Çíàäîáèòüñÿ Âàø äîñâ³ä êåð³âíèêà. Ò. 097899-07-11, 067-926-63-19.

ÍÀÑÒÈËÀÍÍß Ï²ÄËÎÃÈ Ç ÏÀÐÊÅÒÍί ÄÎØÊÈ.

Äîñòàâêà. äóá çâè÷àéíèé, äóá ÷åðâîíèé, ÿñåí, áóê. «Í³æíèé äîòèê ëåãêèé êðîê». Çàòèøîê òà êðàñà ó âàøîìó äîì³.

0(3636) 3-93-92 098-919-74-80

îãî

Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, Äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ѳìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà óñï³õ³â ó ðîáîò³! Õàé ó Âàø³ äîðîãè íå ââ³éäóòü òðèâîãè ² íå áóäå ëèõà íà Âàø³ì ïóò³. Õàé ëþáîâ ³ ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ ïîâàãà, Çàâæäè ðàçîì áóäóòü ó Âàøîìó æèòò³! Ç ïîâàãîþ ëþáëÿ÷à äðóæèíà, ä³òè òà îíóêè.

 Ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ä³àãíîñòèêà, êîðåêö³ÿ. Ò. 096-903-23-66.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëþòîìó. Îòðèìàé òóàëåòíó âîäó â³ä AVON òà 30% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

18 ëþò

îãî 18 ëþò

Ùèðî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó, ñåñòðè÷êó ³ ò³òîíüêó ÑÂÈÍ×ÓÊ Îêñàíó!

Õàé ç ïîäèõîì âæå òåïëî¿ âåñíè Ïðèõîäèòü ùàñòÿ, ñòóêຠâ â³êîíöå, Òè, ãîëîâíå, â³êîíöå â³ä÷èíè, Íåõàé Òåáå ç³ãð³º, íà÷å ñîíöå. Õàé ïîäàðóº óñì³øêó é òåïëî, Íåõàé ³ñêðèòüñÿ â³ðíîþ ëþáîâ’þ, ² õàé çàïåâíèòü: «Ùî á òàì íå áóëî Ìè çàâæäè ïîðÿä, ìè çàâæäè ç Òîáîþ!» Ç ëþáîâ’þ ìàìà, áðàò òà ïëåì³ííè÷êà Âëàäèñëàâà.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî ÁÓÒÊÅÂÈ×À Âîëîäèìèðà Âàñèëüîâè÷à!

23 ëþò

îãî

Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîãî â³êó. Òâîº ñîíöå ÿêðàç ó çåí³ò³, Õàé íå ìåíøຠâ íüîìó òåïëà. Ùîáè ì³ã Òè îíóê³â çðîñòèòè, Ïîãóëÿòè íà ¿õ âåñ³ëëÿõ. Ñê³ëüêè â æèòò³ âæå çðîáëåíî, Ñê³ëüêè äîâãèõ äîð³ã ïåðåõîäæåíî, Õàé âñå áóäå ³ùå ïðîäîâæåíî, Õàé âñå áóäå ³ùå ïîìíîæåíî. Ðîçìèíàéñÿ â äîðîç³ ç³ ñòàð³ñòþ, À ñòð³÷àéñÿ ò³ëüêè ç ðàä³ñòþ. ² íå çíàé Òè í³êîëè âòîìè, Íà äîáðî ëþäÿì ³ ð³äíîìó äîìó! Ç ëþáîâ’þ äðóæèíà òà ñèí.

 Øóêàþ ðåïåòèòîðà ãðè íà ã³òàð³ äëÿ äèòèíè 10ð. Ò. 096-785-80-98.  Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, ìîæëèâ³ñòü ðàçîâèõ ïî¿çäîê, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà. Ò. 050-871-49-89.  Øóêàþ ðîáîòó (åëåêòðîçâàðþâàëüíèê òðåòüîãî ðîçðÿäó), ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 098-971-08-87.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè, ïðîäóêòàìè òà ³íâàë³äíèì â³çêîì. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 067-178-58-94, ³êòîð, 18:00-19:00.

 Äî óâàãè áàòüê³â ìàéáóòí³õ ïåðøîêëàñíèê³â! ÍÂÊ ¹10 îãîëîøóº íàá³ð ó÷í³â â 1-³ êëàñè ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ ç ïîäàëüøèì ïðîäîâæåííÿì íàâ÷àííÿ â Êóçíåöîâñüê³é ã³ìíà糿. Ïðèéîì çàÿâ â³ä áàòüê³â ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî â çàêëàä³ ç 8:00 äî 18:00 àáî â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³ (ÿêèé â äàíèé ÷àñ â³äâ³äóº äèòèíà). Ò. 0(3636) 220-28, 2-25-52. Çà äåòàëüí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ äî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Êóøíåðóê Îëüãè Ìèêîëà¿âíè.  ÇÎØ ¹1 îãîëîøóº íàá³ð ó÷í³â 1-õ êëàñ³â íà 2013-2014 íàâ÷àëüíèé ð³ê íà áàç³ øêîëè. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ â êàá³íåò³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè (1 ïîâ.). Äîâ³äêè çà òåë. 0(3636) 2-2945, 2-26-37.  ³ääàì êîøåíÿò ó õîðîø³ ðóêè (ä³â÷àòêà). Ò. 067-932-24-85.  Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó êëþ÷³â ç áðåëîêîì «Ford», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 0(3636) 384-12, 096-738-56-71.  Çíàéäåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â á³ëÿ áóä. ¹20 ïî ì-íó Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-278-92-73.

ÄÏ ÇÓÌÓ ÂÀÒ ÏÒÅÌ

ÄÏ ÇÓÌÓ ÂÀÒ ÏÒÅÌ

çàïðîøóº íà ðîáîòó ôàõ³âöÿ (÷îëîâ³ê, â³äðÿäíà ðîáîòà) çà ñïåö³àëüí³ñòþ çâàðþâàííÿ, êîíòðîëü çâàðíèõ ç`ºäíàíü, âèùà îñâ³òà. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà òåë. 0(3636) 2-30-96

çàïðîøóº íà ðîáîòó

ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

(âèùà îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ï³äïðèºìñòâ, ä/ð íå ìåíøå 3ð.). Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà òåë. 0(3636) 2-30-96

ÂÈÃÎÒÎÂËߪÌÎ: Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè.

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ

ÄÀ×Ͳ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÊÎÒÅÄƲ, ÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÏÀ²ËÜÉÎÍÈ, ʲÎÑÊÈ, ÁÀͲ, ÁÓÄ.ÂÀÃÎÍ×ÈÊÈ, ÇÓÏÈÍÊÈ, ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ, ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲ, ÀÍÃÀÐÈ, ÃÀÐÀƲ ÒÀ ²Íز ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯. 098-907-14-17 050-640-75-04

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % Ò. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ïîñëóã

íàäຠïîñëóãè:

(ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî»

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ)

050-261-84-60 096-120-02-62 ÇÍÈÆÊÈ

˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

068-147-05-95

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈʲ ÒÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÃÎ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 Ò. 098-673-07-52

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅвÂ

067-363-31-38

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ò. 0(352) 52-27-37, 067-350-17-94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹189

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

2013_06  

gazeta maydan 2013_06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you