Page 1

49

(453) 11 ãðóäíÿ 2012 ð.


2

49 (453), 11 ãðóäíÿ 2012 ð.

 4-ê³ì.êâ. (72ì2), 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 14 (êàïðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð), 50òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067362-33-50.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ., ïëîùà â³ä 40ì2, Êóçíåöîâñüê, Âàðàø, 43, 5500ãðí./êâ.ì. Ò. 097979-73-50.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 16, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-05638-18.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 34, ñâ³æèé ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. Ò. 067-259-63-52.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22/1, 48òèñ.ó.î. Ò. 097-866-21-99.  2-ê³ì.êâ., 3/10, Îäåñà (69.2ì2, òåðèòîð³ÿ ï³ä îõîðîíîþ, ïàðêîâêà, âèä íà ìîðå òà ìîíàñòèð). Ò. 097-755-45-01, 096-453-77-43.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 11. Ò. 0(3636) 2-45-93, 096-28453-19.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø (ðåìîíò, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ). Ò. 096-314-81-49.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (óñ³÷åíà). Ò. 050-445-34-73.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25 (áåç ðåìîíòó, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, äóæå òåïëà), òîðã. Ò. 097742-09-77, 068-355-72-69.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 9/3. Ò. 067-268-56-46.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ì. Ò. 098582-33-88.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 067-900-11-25, 096658-33-72.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê»). Ò. 0(3636) 2-23-46, 093-760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ). Ò. 096642-25-69.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24.5òèñ.ó.î. Ò. 066-850-88-09, 12:00-20:00.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 0(3636) 3-15-79, 067362-56-03.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/2, êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Ò. 097-506-70-94.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 49, 41.8ì2. Ò. 097-762-35-40, 097762-35-90.  ʳìíàòó, 8/9 (ãóðòîæèòîê ¹3, âåëèêà). Ò. 067-676-14-42, 097-605-84-33.  ʳìíàòó, Áóä³âåëüíèê³â (ãóðòîæèòîê ¹3, 17.6ì2). Ò. 097464-24-91.  Áóäèíîê, ñìò.Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 15ñîò. ãîðîäó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-974-40-41, 096974-40-40.  Áóäèíîê, Ñîïà÷³â; äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í ìåä.äà÷. Ò. 097198-57-44.  Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33.  Áóäèíîê, Çàð³÷÷ÿ, Ìàíåâèöüêèé ð-í, Âîëèíñüêà îáë. (ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè, ãîðîä, êîëîäÿçü), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(332) 3-66-57, 095446-95-93.  Õàòó, Òðîÿí³âêà (êóõíÿ, õë³â, 35ñîò. çåìë³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-112-75-82.  Õàòó (48ñîò. çåìë³), Îñòð³â, 15òèñ.ó.î. Ò. 095-583-36-44.  Ñòàðó õàòó, Áàáêà (íà ïî÷àòêó ñåëà, 30ñîò. çåìë³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-71-40.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíó, 2400ó.î. Ò. 067-675-40-29.

326

 Äà÷ó, 6ñîò. (2-ïîâ. áóäèíî÷îê, ñàðàé, äóø, ñâåðäëîâèíà). Ò. 096-256-23-69.  Äà÷ó, 4.5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (á³ëÿ ë³ñó, ñàäîâèé áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, äåðåâà). Ò. 050-375-03-85.  Òåðì³íîâî! Äà÷ó, ð-í çàë.çóïèíêè (áóäèíîê, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà ïèòíà, ïîëèâ, äåðæ.àêò). Ò. 067-363-17-91.  Äà÷ó, ð-í ìîëîêîçàâîäó. Ò. 096-613-74-90.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 30ñîò. (á³ëÿ çóïèíêè «Ëèïêè», ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 097-613-17-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-873-15-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ðí ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ëîçêè (äåðæ.àêò). Ò. 097-86129-00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò, Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097895-92-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó), äåðæ.àêò. Ò. 096-595-24-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-520-30-61.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. 098-440-11-16.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà. Ò. 096-806-80-68.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ðí ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Ò. 097443-41-98.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 7ñîò., ð-í ÀÒÖ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-67-59, 067363-84-51.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, Ñóõîâîëÿ. Ò. 096-93203-58.  Ãàðàæ, 9õ4, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 0(3636) 3-45-04, 097-136-93-96.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, 6õ6, âîðîòà 2.5õ2.5, 100% ãîòîâíîñò³, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 096-121-70-19.  Ãàðàæ, 6õ4.2, 4õ10.8, ð-í «Îêîëèö³», àáî çäàì. Ò. 097740-90-10.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü. Ò. 067-490-41-13.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 098-203-27-08.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096-104-26-28, 097-961-33-92.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé, âîäà, ñâ³òëî, çà¿çä). Ò. 067801-21-86.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³, çà¿çä). Ò. 097-816-60-35.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-349-44-98.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í «Îêîëèö³» (ñâ³òëî, äîêóìåíòè). Ò. 067-363-17-91.  Ìàãàçèí, 25ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé-1», íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 387-41, 098-820-47-76.  Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, ìàãàçèí, îô³ñ, òîðãîâî-âèñòàâêîâèé öåíòð, çàêëàä õàð÷óâàííÿ. Îêðåìèé ôàñàäíèé âõ³ä, ïàðêîâêà, ñ/â, ñâ³òëî, òåïëî, âîäà. Êóçíåöîâñüê, Âàðàø, 43. Ïëîùà 307ì2, 6000ãðí/ì2. Ò. 097-979-73-50.  Òîðãîâî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, Êóçíåöîâñüê, Âàðàø, 43. Ôàñàäíèé âõ³ä, âîäà, ñâ³òëî, òåïëî, òåëåôîííà ë³í³ÿ, ïëîùà â³ä 50ì2, 6000ãðí./ì2. Ò. 099633-31-11.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 760ì2, 30õ12õ6, ð-í ä³ëüíèö³ ¹12, çåìëÿ â îðåíä³ íà 10ð. Ò. 067-362-38-27.

 Ðîçïðîäàæ íîâèõ à/ì «ÂÀÇ», «Ê²À», «Chevrolet», «Opel», ï³ä âèïëàòó. Ò. 096-98943-95.  Áàãàæíèê äî à/ì « Opel  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ Vivaro», «Renault Trafic» (îöèí(ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, êîâàíèé), 1.6õ2.9. Ò. 097-942-61îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿí- 30, 098-859-43-06. êîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê.  Êóíã, 2.5õ4.5, ö³íà äîãîâ³ðíà. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287- Ò. 067-382-30-24.  Ãóìó çà íèçüêèìè ö³íàìè, 27-11. óñ³ì ê볺íòàì çíèæêà íà øèíî À/ì «Mitsubishi Lancer ìîíòàæ. Ò. 097-821-11-14. Sportback» 2009ð.â., ö/ç, å/ï, ñèãíàë³çàö³ÿ, êë³ìàò/ê, êðó³ç/ê,  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; ìóëüòèêåðìî, 18òèñ.êì, øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåé16500ó.î. Ò. 097-386-06-98. êè. Ò. 097-664-05-32.  À/ì «Opel Vivaro» 2008ð.â., 2.0ä, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåð-  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ìî, á/ê, å/ï, ùîéíî ïðèãíà- ð³çíèõ ðîçì³ð³â; äðîâà, íåäîíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ò. 067-841- ðîãî. Ò. 097-704-91-86. 01-01.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³),  À/ì «Daewoo Lanos» ñîñíà, â³ëüõà, 30, 40, 50, 2007ð.â., 1.5³, òþí³íã, ÷îðíèé 60ìì; âàãîíêà, â³ëüõà; áëîê«ìåòàë³ê», â-âà Ïîëüùà. Ò. 096- õàóñ. Ò. 050-295-13-03, 096985-92-77. 226-56-68.

 À/ì «Mitsubishi Outlander» 2006ð.â., 2.4, 80òèñ.êì, ÀÊÏÏ, ñð³áíèé «ìåòàë³ê», ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ëèò³ äèñêè, áðîíüîâàíå ñêëî, +2 êîìïëåêòè ãóìè, 20òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-604-00-19.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., 1.5, 75òèñ.êì, 4000ó.î., òîðã. Ò. 097-137-40-71.  À/ì «Ñëàâóòà» 2004ð.â., çåëåíèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Dacia Solenza» 2003ð.â., 1.4, 68òèñ.êì, ö/ç, ³ììîá³ëàéçåð + ë³òíÿ ãóìà ç äèñêàìè, 3500ó.î. Ò. 097-791-10-44.  À/ì «Peugeot Partner» 2003ð.â., 1.9ä, 109òèñ.êì, òîðã. Ò. 098-775-55-31.  À/ì «Ñëàâóòà» 2003ð.â., 1.2, 36òèñ.êì, ÷åðâîíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-925-55-17, 097-194-48-12.  À/ì «Ãàçåëü-Ñîáîëü», 2003ð.â., âàíòàæî-ïàñàæèðñüêèé. Ò. 097-940-12-25.  À/ì «Ñëàâóòà» 2002ð.â., 1.2, ÷åðâîíèé; à/ì «ÂÀÇ-2107» 88ð.â., 1.5, áåæåâèé. Ò. 097-81202-48, 097-140-72-61.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 99ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ò. 098-630-91-08.  À/ì «ÂÀÇ-21093» 92ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, òèòàíîâ³ äèñêè, ÷åðâîíèé. Ò. 098-425-37-78.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 89ð.â., 16òèñ.ãðí. Ò. 0(3636) 3-72-95, 067-139-28-29.  À/ì «Ford-Sierra» 89ð.â., 2.0³, ñ³ðèé «ìåòàë³ê». Ò. 096121-70-19.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 88ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, ÷åðâîíèé, ñòàí õîðîøèé, 2450ó.î. Ò. 096-764-25-24.  À/ì «Volkswagen Ò2», 1.6ä, á³ëèé, 3òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067354-14-26.  À/ì «ÂÀÇ-2101» 79ð.â., ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 097-744-32-12.  À/ì «Daewoo-Sens» á/ê, 5òèñ.ó.î.; ïðóæèíè ïåðåäí³ äî à/ì «Chery Tiggo», êîëåñà 265/60 R16. Ò. 096-944-59-97.  À/ì « Ford-Orion», 1.6ä. Ò. 096-861-08-25.

 Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áàëêè; êðîêâè. Áóäü-ÿê³ çàìîâëåííÿ, äîñòàâêà, Ñîïà÷³â. Ò. 097-767-87-44, 098-736-86-18.

 Ñò³íêó, Æèòîìèð, ïîë³ðîâàíó, ç àíòðåñîëÿìè, 4ì, 1500ãðí. Ò. 097-348-00-43.  Ñò³íêó, ïîë³ðîâàíó; ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà). Ò. 096690-09-33.  Êóõíþ, Ïîëüùà, á/â, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-47-56, 067419-93-26.  Øàôó, 3-äâåðíó; òàõòó; ïåðåäïîê³é, á/â. Ò. 097380-25-59.  Øàôó, 3-äâåðíó, 700ãðí.; êîìîä, 400ãðí.; êóõîííèé êóòî÷îê, 1500ãðí. – ñòàí õîðîøèé. Ò. 093-534-41-85, 067-473-39-56.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó. Ò. 097617-42-08.  Äèâàí, 2 êð³ñëà (ðîçêëàäí³), áîðäîâ³, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067363-38-52.  2 ë³æêà (ïîëóòîðí³), ç õîðîøèìè ìàòðàöàìè, 450ãðí. Ò. 097-884-13-31.  ˳æêî 2-ñïàëüíå; ë³æêî äèòÿ÷å; êèëèì, 5.5õ4.5. Ò. 098-275-84-51.  ˳æêî äèòÿ÷å (0-5ð.), ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-436-89-33.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ñòàí õîðîøèé, ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26.  Òóìáî÷êó ï³ä òåëåâ³çîð. Ò. 097-710-75-76.  Ìåáë³ äëÿ áàðó, ìàãàçèíó, á/â. Ò. 097-940-12-25.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 3-êîë³ñíó, ÷åðâîíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-199-08-27, 097-199-08-26.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, 3-êîë³ñíó, ñ³ðî-ãîëóáó, á/â; êîìá³íåçîí, çèìîâèé. Ò. 097-750-28-20.  Õîëîäèëüíèê «Nord», á/â, 1000ãðí. Ò. 097-348-00-43.  Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé, á/â. Ò. 096-135-15-58.  Åë.ïëèòó «Privileg» (ñêëîêåðàì³êà, 50ñì). Ò. 097-720-51-89.  Òåëåâ³çîð «Orion», «TCL», 54ñì, 400ãðí. Ò. 0(3636) 2-2665, 050-141-11-23, 066-052-38-61.  Òåëåâ³çîð «Sony» (DVD-8010 ó ïîäàðóíîê). Ò. 097-617-42-08.  Êîìï’þòåð (ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð 17", êëàâ³àòóðà, ìèøêà), á/â. Ò. 098-229-30-07.  Íîóòáóê «Sotec», á/â. Ò. 097-710-75-76.

 Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098775-55-03, 097-380-03-09.  Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðîòóàðíó; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü», êóòîâ³ (êîëüîðîâ³); äàøêè; áðóê³âêó; ïîðåáðèêè; ºâðîïàðêàíè. Äîñòàâêà, ñåçîíí³ çíèæêè. Ò. 096-226-56-68.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  Ñêàíåð «ÍÐ scanjet  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øè- 3970», á/â. Ò. 067-362-97-29, ôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åð- 095-370-85-54. âîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Çèìîâó ÷îëîâ³÷ó êóðòêó, ð.54 ßê³ñí³ ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 56, íåäîðîãî. Ò. 096-761-40-70. 260ãðí. ç äîñòàâêîþ; êîëîäÿçí³ ñåïòèêîâ³ ê³ëüöÿ, êðèø-  Íîâîð³÷í³ êîñòþìè íà êè ç ëþêîì. Ò. 098-372-05-54. ïðîêàò; ïëàòòÿ äëÿ ä³â÷àò; ðîçïðîäàæ âåðõíüîãî îäÿ Êàì³íü ÷îðíèé; ùåá³íü ãó. Ð-ê «Öåíòðàëüíèé», óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîìàã. «Îäÿãàéêî». Ò. 096çåì; òîðô; ó çðó÷íèé äëÿ 752-18-62. Âàñ ÷àñ. Ò. 067-954-20-82.  Áàëêîííèé áëîê, ìåòàëîïëà Êàì³íü, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ñòèêîâèé, á/â, 500ãðí. Ò. 099äîñòàâêà à/ì «ÊÀÌÀÇ», 10- 187-39-19. 15ò. Ò. 097-727-87-61.  Ñòàíîê äîâáàëüíî-ïàçóâàëüíèé; åë.äâèãóí íèçüêîîáåðòî Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé âèé, 2-øâèäê³ñíèé, 7.5-8.5êÂò. Ò. êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; 097-801-02-30. ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-  Á³ëîðóñüê³ äâåð³, íîâ³, áåç 15ò). Ò. 098-771-85-26, 067- êîðîáêè. Ò. 0(3636) 2-21-74, 097339-05-39. 637-94-37.  Ïàëèâí³ áðèêåòè (ñîñíà) òà  Ñïàëüíþ (2 øàôè 3-äâåðí³, 2 âóã³ëëÿ (àíòðàöèò) ï³ä çàìîâë³æêà, 2 òóìáî÷êè, êîìîä), â- ëåííÿ. Ò. 097-861-28-68. âà гâíå, á/â, ñòàí õîðîøèé,  Êîíÿ, 3ð.; ñâèíþ, 150-180êã. ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-687-84-45. Ò. 096-752-23-62.  Ñò³íêó «Ñàìá³ð»; ì’ÿêó ÷àñ-  Êîáèëó, 6ð., Ãîðîäåöü. Ò. 067-768-65-28. òèíó. Ò. 0(3636) 3-73-48.  Òåðì³íîâî! Ñò³íêó «Ñìèãà»;  Êîáèëó, 5ð. Ò. 098-971-09-29. êóõíþ; åë.ïëèòó, á/â. Ò. 067-  Êîðîâó, 3.5ð., Ñîøíèêè. Ò. 097-952-77-00. 359-95-57.

 Ëîøà, 1.8ð. Ò. 096-770-35-49.  Êàáàíà, æèâîþ âàãîþ, 220êã. Ò. 097-161-50-26.  Êàáàíà, 160-170êã, ãîäîâàíîãî íàòóðàëüíèìè õàð÷àìè. Ò. 097-459-26-75.  Êàáàíà. Ò. 097-753-49-74.  Ñâèíþ, 140êã, Öì³íè. Ò. 096938-44-94.  Êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. Ò. 097-699-40-69.  Êàâó ðîç÷èííó «JacobsMonarch», «Jacobs-MonarchMillikano», ͳìå÷÷èíà, 100ãð./ 20ãðí., ìîæëèâî îïòîì; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg Gorbuscha Kaviar», 0.5êã./250ãðí. (º óñ³ äîêóìåíòè). ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-126-76-21, 098-536-00-04.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëüëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.

 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî (1, 9 ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. 096084-41-67.  1-ê³ì.êâ. (óñ³÷åíó), àáî îáì³íÿþ à/ì+äîï. íà 1.ê³ì.êâ. Ò. 098-677-97-62.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098-469-20-99.  Ãóìó çèìîâî-ë³òíþ äî äæèïà. Ò. 067-360-63-83.  ˳æêî 2-ÿðóñíå, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ò. 097-774-11-28.  Îñöèëîãðàô, âîëüòìåòð. Ò. 098-752-40-80.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé (114ì2), íà 2+1, 2+äîï., àáî ïðîäàì, ðîçãëÿíó ³í. âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 3-68-41, 067-377-39-97.  4-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 32Á íà 3+1. Ò. 098-837-26-26.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 7Á íà 1-, 2-ê³ì., 1-2 ïîâ., àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 2-28-85, 068-146-86-05.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì, àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 3-60-16.

 2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-548-81-55.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî ìåáëüîâàíó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-810-35-12.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-392-69-68, 097-066-14-96.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, ð-í ÇÎØ ¹1. Ò. 097-506-70-94.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó. Ò. 067-318-84-99.  1-ê³ì.êâ., ñâîº÷àñíó îïëàòó òà îõàéí³ñòü ãàðàíòóþ. Ò. 067676-14-56, 095-751-30-18.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, áàæàíî Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 097-705-96-73.  ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó àáî ó ìàëîñ³ìåéö³. Ò. 097-902-87-00.  Òîðã³âåëüí³ â³ää³ëè: 14ì2, 28ì2, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ò. 097-744-32-23.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067364-27-75.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

49 (453), 11 ãðóäíÿ 2012 ð.

3

Åñô³ëü

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÇÄÀÌ»  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-27915-76, 050-712-61-77.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097122-60-47.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-87375-44, 067-138-77-40.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067791-38-71, 093-453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-784-23-44.  2-ê³ì.êâ., Âàðàø, 32, íà òðèâàëèé òåðì³í, äëÿ ñ³ì’¿, ìåáëüîâàíó. Ò. 0(3636) 3-16-21, 097-769-07-06.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 097-426-01-07.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-324-97-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097443-55-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098-781-26-62.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 096-129-72-04.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-140-61-40.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097799-43-36.  Êâàðòèðó ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò. Ò. 096-907-84-17.  Êâàðòèðó ïîäîáîâî, Åíåðãåòèê³â, 17. Ò. 067-138-46-47.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³; íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 098-618-42-23.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067-477-09-78.  ʳìíàòè, ïîäîáîâî, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 066-815-04-78, 067-36042-04.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 0(3636) 3-94-24, 096-654-00-97.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü (âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. 098-820-47-29, 096790-05-60.

 Òîðã³âåëüíó ïëîùó, 17ì2, ó ìàã. «Äæåðåëî», 2-é ïîâ. Ò. 067-191-69-66.  Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí 24ì2, ðê «Öåíòðàëüíèé», ïðîìèñëîâèé ðÿä. Ò. 067-270-36-16.  Ìàãàçèí, 16ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ïðîìèñëîâèé ðÿä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-652-23-30.  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, îô³ñí³ ê³ìíàòè, Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà. Ò. 098-078-92-98.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-8700, 097-921-86-86, 097-88541-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «VolkswagenCrafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-66455-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «ÐåíîÒðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096118-15-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067986-35-66, 067-753-89-85.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäíÿ áàçà). Ò. 096-84970-81.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (1820 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-36065-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «VW-LT». Ò. 096-065-84-86, 096-698-72-24.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-262-56-42.

Ï ð î ì è ñ ë î â è é àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ôàñàäíå óòåïëåííÿ êâàðòèð Ò. 067-277-40-66.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, Á³ëîðóñ³¿, Ðîñ³¿, à/ì «Mercedes Vito» (8 ì³ñöü). Ò. 096-770-35-49.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõàö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/ à «Mercedes», äî 6ò, 30ì3, ³çîòåðì-áóäà. Ò. 050-07688-74, 097-704-91-86.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-24-58, 097821-11-09.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-T4». Ò. 097-861-56-27.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ðàéîíó, à/ì «Ãàçåëü», áîðòîâèé. Ò. 067646-86-86, 098-831-91-03.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096434-99-00.

 Ðåìîíò áàëêîí³â: óòåïëåííÿ, îáøèâêà âàãîíêîþ, ã³ïñîêàðòîíîì; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà. Ò. 098-035-32-06.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè. Ò. 0(3636) 3-57-79, 096-313-68-05.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 096-640-76-18.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè; øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ: ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ. Ò. 097-843-33-25, 097174-80-61.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ áàãåò³â; â³äêîñè; ôàðáóâàííÿ. Ò. 068-326-65-17.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; øïàëåðè; «êîðî¿ä», ìîçà¿êà. Ò. 097-739-97-04, 098630-48-66.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 097-579-17-68, 097-451-93-51.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-38-58, 098-229-30-68, 097-848-60-12.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; îáøèâêà áàëêîí³â; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 097-645-36-55.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  ³äêîñè; øïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; óòåïëåííÿ áàëêîí³â; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 097711-47-39.  Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 234-57, 097-843-33-39.  Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ô³ãóðí³ ñòåë³; êîðîáè; ëàì³íàò; åëåêòðèêà. Âñå ïðîôåñ³éíî. Ò. 0(3636) 3-8034, 098-229-30-37.

 Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 097-324-97-68.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: óêëàäàííÿ ïëèòêè; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà; â³äêîñè. Ò. 097-155-93-13.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà, âàãîíêà, ëàì³íàò òà ³í. Ò. 098719-78-44.  Ðåìîíòí³, áóä³âåëüí³, ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 098-37205-54.  Îçäîáëþâàëüí³, ðåìîíòíîïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè òà ³í. Ò. 098-787-61-52.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè óñ³õ âèä³â; âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ñòÿæêà; åëåêò ð è ê à ; ë à ì ³ í à ò ; â ³ ä ê î ñ è .  ÓÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÊâàðòèðè ï³ä êëþ÷. Ò. 097- ÒÓ; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. 675-91-04. ßê³ñíî. Ò. 0(3636) 2-21-74,  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïå- 097-637-94-37. ðåíîñ òà âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëà-  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; âñòàíîâì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. ëåííÿ äâåðåé; â³äêîñè òà ³í. Ò. 097-692-08-57. Ò. 098-605-41-45.

 Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 097-329-33-65.  Åëåêòðîìîíòàæ; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; îáøèâêà áóäü-ÿêîþ âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì. Ò. 098-672-98-81.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; çáèðàííÿ ìåáë³â òà ³í.; âèãîòîâëåííÿ øàô-êóïå. Ò. 098-837-37-59.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; â³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. 067-332-08-63.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; óêëàäàííÿ ïëèòêè; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; íàñòèëàííÿ ï³äëîãè; ñàíòåõí³êà; åëåêòðèêà; øòóêàòóðêà; ñòÿæêà òà ³í. Ò. 097-671-87-83, 063-310-52-97.  Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé áóäüÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Ò. 098-837-37-59.  Ñêëàäàííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê; îòâîðè â áåòîí³ d 6-12ìì. Ò. 097-593-14-74.  Çáèðàííÿ òà ìîíòàæ ìåáë³â, âð³çàííÿ ìèéîê òà ³í. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 098953-26-91.  Ô³ðìà «Áðàìóñ» ïðîïîíóº ãàðàæí³ âîðîòà: ñåêö³éí³, â³ä’¿çí³, â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Ò. 067-477-09-78, 067-258-04-00.  Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Ò. 096752-84-78.  гçüáëåí³ âèðîáè: æóðíàëüí³, êîíñîëüí³ ñòîëèêè, äçåðêàëüí³ ðàìè, äåêîðàòèâí³ êàì³íè, ìàëîãàáàðèòí³ ð³çüáëåí³ ìåáë³. Âèá³ð ìàòåð³àëó â³ä çàìîâíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 096-391-36-88.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.


49 (453), 11 ãðóäíÿ 2012 ð.

 Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. 

МАЙДАН

Міський

4

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000  Íîâîð³÷íèé ôîòîãðàô. Çéîìêà íîâîð³÷íèõ ðàíê³â òà êîðïîðàòèâ³â. Àêö³ÿ! Ôîòî ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×- ô³ëüì ó ïîäàðóíîê. Ò. 068-568ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âî- 31-33. äîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñ-  Âåñ³ëüíà æèâà ìóçèêà, òàìàòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøî- äà, òðî¿ñò³ ìóçèêè (âè¿çä âëàñâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà íèì òðàíñïîðòîì). Ò. 097-436³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîø- 83-89, 097-229-42-81. òîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41,  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ 067-884-97-89, 097-153-87-47. ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà 098-836-69-81. äîìó. Ò. 067-435-84-93.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ïî  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», ì³ñòó, ñåëàõ. Ò. 067-791-44-28. êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³ Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåøåííÿ òà óñóíåííÿ ìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîêîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà 097-873-15-96, Ñàøà. à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ»

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â íà äîìó. Ò. 097-443-57-44.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.  Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00, 067-363-43-36, 067-922-61-34.  Ðåìîíò åëåêòðè÷íî¿ ÷àñòèíè ìåòàëîð³çàëüíèõ, äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â òà ³íøîãî åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Ò. 067-940-48-25, 050-237-56-28, 066-214-84-39, 067-788-71-13.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-93555-68, 096-935-55-69.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà íîâîð³÷íèõ ðàíê³â, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. 067-170-59-90.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ, ïðîôåñ³éíî íà ïðîôåñ³éíîìó îáëàäíàíí³. Äåøåâî. Ò. 098-130-03-33, 093-349-75-03.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097953-14-79, 067-99-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â; ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ, äåðæ. óñòàíîâàõ. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. 067926-28-44.  Þðèäè÷í³ ïîñëóãè â ãàëóç³ êðèì³íàëüíîãî, öèâ³ëüíîãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ³í. âèä³â ïðàâà íàäຠàäâîêàò Áàá³ê Êîñòÿíòèí Âîëîäèìèðîâè÷. Ò. 067-974-29-33.  Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè: âåäåííÿ îáë³êó, íàá³ð çâ³ò³â ó åëåêòðîííîìó âàð³àíò³. Ò. 0(3636) 2-13-15, 096-746-98-22.  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á; ëàì³íóâàííÿ, áðîøóðóâàííÿ. Ò. 097-819-84-57, 097256-88-20.  Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâè, 1-11êë., ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Ò. 098-780-08-66.  Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâè; êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ïåðåêëàäè. Ò. 0(3636) 3-82-96, 066-630-56-24.  Ðåïåòèòîð äëÿ ó÷í³â 1-4êë. Ò. 097-312-20-61.  Ïðèâàòí³ óðîêè ç ô³çèêè, 711êë. Ò. 097-715-19-32.  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-9727,095-830-6-000.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, 098-872-97-57.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Øèðîêèé âèá³ð äèçàéíó. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94.  Äîïîìîæó ñõóäíóòè íà 5, 10, 20êã. Ñìà÷íî òà êîìôîðòíî, áåç 䳺ò òà ãîëîäóâàííÿ. Ò. 097553-83-57.  Çíàþ, ÿê ïðàâèëüíî ñõóäíóòè, ðîçêàæó, ÿê öå çðîáèòè. Ò. 098-998-52-95, 066-65156-75.  Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ñâÿòêîâà çíèæêà 10%. Ò. 096-569-39-29, 096803-57-75.  Ñïðàâæí³ Ä³ä Ìîðîç òà Ñí³ãóðîíüêà äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 1 äî 60ð. ïîäàðóþòü ìèòü íîâîð³÷íîãî ñâÿòà. Ïðÿìèé òåëåôîí â Ëàïëàíä³þ 097-954-39-78.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ãðóäí³. Îòðèìàé òóàëåòíó âîäó â³ä AVON òà 40% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-1513, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Ó ìàãàçèí (Ñîïà÷³â, Äóáðîâêè) ïðîäàâåöü. Ò. 067-36262-20.  Íà ð-ê «Ï³âí³÷íèé» äâà ïðîäàâö³. Ò. 067-761-40-28.  Ó ìàã. «Äæåðåëî» ïðîäàâåöü. Ò. 067-980-64-84.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 050-689-14-00.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü áóä³âåëüíî-ãîñïîäàð÷î¿ ãðóïè òîâàð³â (÷îëîâ³ê). Ò. 096-18854-05.  Ó íîâèé áàð, Êóçíåöîâñüê: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð³. Ò. 067-362-62-20.  Ó êàôå «Âåñòåðí» íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîì³÷íèê êóõàðÿ (æ³íêà äî 40ð.). Ò. 067382-40-59.  Ó êàôå-áàð: îô³ö³àíòè, îõîðîííèê, àäì³í³ñòðàòîð. Ò. 0978665-18-28.

ÌÀÐØÅÂÈÕ ÑÕÎIJ ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ

 Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 257-56, 067-477-23-08.  Ïîòð³áåí ïåðóêàð. Ò. 098440-11-17.   àòåëüº: øâà÷êè, çàêð³éíèêè. Ò. 096-805-62-17.   àïòåêó «Çäîðîâ’ÿ» ôàðìàöåâò (ïðîâ³çîð), îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ò. 067-946-44-80.  Ó ðåêëàìíó ô³ðìó äèçàéíåð (ä/ð, çíàííÿ Photoshop, CorelDraw). Ò. 098-128-95-18.  Ñïåö³àë³ñòè ç ðåêëàìè. ϳäðîá³òîê äî çàðïëàòè òà ïåíñ³¿ ó â³ëüíèé ÷àñ, àáî îñíîâíèé äîõ³ä ç õîðîøîþ ïåðñïåêòèâîþ. Ò. 097-899-07-11, 067-926-63-19.  Ô³ðì³ ïîòð³áåí çàñòóïíèê êåðóþ÷îãî ìàãàçèíîì. Ò. 0(3636) 3-99-69, 3-69-20.  Áóä³âåëüí³é îðãàí³çàö³¿ ïîòð³áí³ áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Ò. 097-645-65-43.  Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³ òà åíåðã³éí³ ëþäè. Ò. 067-477-09-78.  Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàò. «Â», «Ñ», «Ä», º âëàñíå àâòî. Ò. 098-719-78-44.

ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

Íàø ñëàâíèé ³ ð³äíèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³, ²ç Âàìè íàì çàâæäè çàòèøíî ³ ñâ³òëî. Âè ãàðíèé ãîñïîäàð ³ áàòüêî ÷óäîâèé, Äàºòå òóðáîòó òà ìîðå ëþáîâ³. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³, Ùî â ð³äíîìó äîì³ íàä³éíî òà ùèðî, Õàé Áîã ìèëîñåðäíèé ç âèñîêîãî íåáà Äàðóº óñå, ùî áóäå Âàì òðåáà, À Ìàò³íêà Áîæà - öàðèöÿ ñâÿòà Äàðóº ùàñëèâ³ ³ äîâã³ ë³òà! Ç ïîâàãîþ ñèí, íåâ³ñòêà òà ñâàòè.

äíÿ 9 ãðó

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÂÀÙÅÍÊÎ Þë³þ ²ãîð³âíó!

Íåõàé â äóø³ çàâæäè ãîðÿòü ²ñêðèíêè ðàäîñò³ é ÷åêàííÿ, Íåõàé íå çíຠñåðöå çðàä, À ò³ëüêè äîáðîòó é êîõàííÿ. À ó æèòò³ íåõàé ùàñòèòü, Òà ìîëîä³ñòü õàé áóäå â³÷íà, ² ùàñòÿ ëèíå íå íà ìèòü, Íà âñå æèòòÿ – íåíà÷å ï³ñíÿ! Ç ëþáîâ’þ Âàíÿ.

³òàºìî ç 30-ð³÷÷ÿì ÍÀÇÀÐÖß Ãåííàä³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à!

 ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè êîøåíÿò, 1.5ì³ñ. Ò. 097-382-81-35.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè ãðàéëèâèõ, ïóõíàñòèõ êîøåíÿò, íàâ÷åíèõ äî òóàëåòó, 2 ì³ñ. (êîòèê, ê³øå÷êà). Ò. 0(3636) 2-32-98.  Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ ó êîðè÷íåâîìó ôóòëÿð³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 067685-13-57.  Õòî çíàéøîâ ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Áîëêóíåâè÷à Ì.Â., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 0(3636) 3-48-05, 097-169-93-14.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Ä ¹814672 â³ä 23.02.1998ð. íà ³ì’ÿ Ìàêàð÷óêà Åäóàðäà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

³òàºìî ç 45-ð³÷÷ÿì äîðîãó íàøó äîíüêó, ñåñòðó, äðóæèíó òà ìàìó ×ÀØÊÓ Ëþäìèëó Âàñèë³âíó!

ßê õî÷åòüñÿ ïîäàðóâàòè Òîá³ äîëþ ² ïðèõèëèòü äî Òåáå á³ëèé ñâ³ò, Ùîá â ùàñò³ Òè æèëà áåç áîëþ Áàãàòî äîâãèõ ³ ÿñêðàâèõ ë³ò! Áëàãîïîëó÷÷ÿ Òîá³ çè÷èì òà óäà÷³, Çäîðîâà áóäü é êðàñèâà, ìîâ âåñíà, ² ùîá â ëþáîâ³ íå ï³çíàòü íåñòà÷³, Áî Áîãîì ðàç äàðóºòüñÿ âîíà! Ç ëþáîâ’þ ìàìà, òàòî ³ âñÿ Òâîÿ âåëèêà ðîäèíà.

³òàºìî ç 55-ð³÷íèì þâ³ëåºì ñâàõó ÑͲÆÊÎ Ñâ³òëàíó ²âàí³âíó!

óäíÿ 14 ãð

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì äîðîãó ìàòóñþ, ëþáëÿ÷ó áàáóñþ ÑͲÆÊÎ Ñâ³òëàíó ²âàí³âíó! Ëþáà ìàòóñþ, áàáóñåíüêî ìèëà, Ñïàñèá³ âåëèêå, ùî Âè íàñ çðîñòèëè, Ùî Âè íàñ ëþáèëè, óñ³ì ïîìàãàëè, Ìîëèëèñü çà íàñ, äîáðà íàì áàæàëè, Çà ðóêè ðîáî÷³, çà õë³á íà ñòîë³, Ñïàñèá³ Âàì, ð³äíà, óêë³í äî çåìë³. Çà Âàøå äîáðî òà òóðáîòó ïðî íàñ Ñüîãîäí³ ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ñèí Ìèêîëà, íåâ³ñòêà Îëüãà, îíóêè Ìèêîëà òà Àë³íêà.

³òàþ ç 15-ð³÷÷ÿì äîðîãîãî âíóêà ßÙÓÊÀ Ñòàí³ñëàâà ²âàíîâè÷à!

²ÇÈÒÊÈ ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊÈ

ïðî¿çä 13ãðí.

ÁÓÊËÅÒÈ ÔËÀªÐÈ ËÈÑÒ²ÂÊÈ ÏËÀÊÀÒÈ

097-701-47-29

096-608-58-55

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

ÐÎËÅÒÈ

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ

9 ÏίÇÄÊÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! ÂËÀÑÍÈÊÀÌ ÊÀÐÒÎÊ

«Âîïàê», «Êîë³áð³ñ»

ÊÎÂÄÐ, ÏÅÐÈÍ -ÌÅÕÀͲ×ÍÅ ÒÀ ÁÀÊÒÅÐÈÖÈÄÍÅ ×ÈÙÅÍÍß Ï²Ð’ß -ÇÀ̲ÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÍÀϲÐÍÈÊÀ -ÐÎÁÈÌÎ Ç ÏÅÐÈÍ ÏÎÄÓØÊÈ -Ç ÄÂÎÕ ÂÅËÈÊÈÕ ÏÎÄÓØÎÊ ÄÅʲËÜÊÀ ÌÅÍØÈÕ -ÂÅËÈÊÈÉ ÂÈÁ²Ð ÍÀϲÐÍÈʲ (100% ßʲÑÒÜ)

097-245-04-92 ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ð-í àâòîâîêçàëó)

ѲÌÅÉÍÈÉ ÊÎ̲ѲÉÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÐÈÉÌÀª ÍÀ ÊÎÌ²Ñ²Þ ÒÀ ÐÅÀ˲ÇÓª ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÂÈÐÎÁÈ ÎÑÎÁÈÑÒί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ², ÄÈÒßײ ÐÅײ (ÊÎËßÑÊÈ, ˲ÆÅ×ÊÀ, ÌÀÍÅƲ, ÕÎÄÓÍÊÈ, ²ÃÐÀØÊÈ). ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 16 ò. 098-673-07-52

ÌÅÁ˲ Ç ªÂÐÎÏÈ:

Ì’ßʲ ×ÀÑÒÈÍÈ (øê³ðà, òêàíèíà); ÑÒ²ÍÊÈ; ÑÏÀËÜͲ; ˲ÆÊÀ; ÑÅÐÂÀÍÒÈ; ÊÎÌÎÄÈ; ÑÒÎËÈ; ÑÒ²ËÜÖ²; ϲÄËÎÃβ ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÒÀ ²Í.

097-393-97-14 050-148-33-48

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ» Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % òåë. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß Â²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÍÀ ÊÎÆÍŠ²ÊÍÎ àâòîáóñîì ѲÒÊÀ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒÍÀ Ó ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ. (Ìîñêâà; Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 1-3 äí³ 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

18 ãðó äíÿ

Ïóñòü Àíãåë æèçíü Òâîþ õðàíèò, Áåäà ïóñêàé Òåáÿ íå çíàåò, Ïóñòü ãîðå îò Òåáÿ áåæèò, Äðóçüÿ ïóñêàé íå çàáûâàþò! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ áàáóñÿ.

25-000

www.maydan.rv.ua

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÎÊ

14 ãðó äíÿ

Õàé öâ³òå, íå â’ÿíå ³ç ðîêàìè äîëÿ, Íåõàé ë³ò ùàñëèâèõ çîçóëÿ íàêóº. ³ä çåìëèö³ — ñèëè, â³ä âîäè — çäîðîâ’ÿ, ² äîáðà â³ä ñîíöÿ íåõàé Áîã äàº! Ç ïîâàãîþ ñâàõà ͳíà òà ñâàò Ñòåïàí.

ÒÀÊѲ ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ²

11 ãðó äíÿ

Íåõàé æèòòÿ êâ³òóº á³ëèì öâ³òîì, ² Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ, À äîëÿ õàé äàðóº ç êîæíèì ðîêîì Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ ëþáîâ! Ç ëþáîâ’þ áàòüêè, áðàò Âàëåð³é ç äðóæèíîþ, ïëåì³ííèê Òèìîô³é.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’¿ ç 2-õ ³íâàë³ä³â (ë³æêà ïðîñò³ òà îðòîïåäè÷í³, ìàòðàöè, ñêëî, ïîñóä, ïëèòêà, õîëîäèëüíèê, ð³çí³ ðå÷³; ìîæëèâî ùîñü â³äêóïèìî). Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Îá’ºìí³ ðå÷³ ñ³ì’¿ çàáåðóòü îñîáèñòî. Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 18:00-19:00.

7 ãðóä íÿ

³òàºìî ç 53-ð³÷÷ÿì ÄÓÁÐÎÂÓ Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè÷à!

óäíÿ 12 ãð

095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; Á²ÒÓÌÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 098-372-05-54

5

 Òåðì³íîâî! Ó ²íòåðíåòêàôå êàñèðè òà îïåðàòîðè. Ò. 067-135-85-18.

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

49 (453), 11 ãðóäíÿ 2012 ð.

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

«ÐÎÄÎËÀÄ»

ÆÀËÞDz

íàäຠïîñëóãè:

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

(ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî»

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

068-147-05-95

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ

ÏÐÀÍÍß

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÑÌÀ×Ͳ

Ò²ÑÒÅ×ÊÀ É ÊÀÂÓ ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3À (ïðèì³ùåííÿ «Àêîðäó», êîëèøí³é ðåñòîðàí «Âàðàø»)

097-607-14-84

096-163-28-05

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹156,157

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

2012_49  
2012_49  

gazeta maydan 2012_49