Page 1

44

(448) 6 ëèñòîïàäà 2012 ð.

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

a v.u r . о an я зк d y бе н a .m лошен w ww ого і

вн

о шт


2

44 (448), 6 ëèñòîïàäà 2012 ð.

379

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 4-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-656-71-47.  4-ê³ì.êâ., Ñâ³òëîâîäñüê, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ì., Êóçíåöîâñüê, òàêîæ ðîçãëÿíåìî ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 067-312-78-49, 098-651-55-43.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 18. Ò. 098-83599-71.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 11. Ò. 095-84810-13, 067-277-70-15.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 12Ã. Ò. 067191-69-66.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø (ºâðîðåìîíò). Ò. 096-129-85-04.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè (ðåìîíò). Ò. 097-080-62-62, 096-044-00-67.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Åíåðãåòèê³â (ðåìîíò, òåëåôîí, ²íòåðíåò). Ò. 097-617-02-06.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. 097-960-15-16.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 7À. Ò. 050810-72-92.  3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (áåç ðåìîíòó). Ò. 097-864-89-95.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32, 50òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-792-51-09  3-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, àáî îáì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 097-682-10-42.  3-ê³ì.êâ.(öåãëÿíèé áóäèíîê, 86ì2, ðåìîíò). Ò. 097-025-92-40, 098-154-46-45.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 11. Ò. 0(3636) 2-45-93, 096-284-53-19.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (ðåìîíò). Ò. 0(3636) 3-14-72, 067-948-34-19.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 29, 38òèñ.ó.î. Ò. 096-361-76-19.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25 (áåç ðåìîíòó, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, äóæå òåïëà), òîðã. Ò. 097-742-09-77, 068-355-72-69.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 19/1. Ò. 096-256-53-82.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-163-42-21.  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (óñ³÷åíà). Ò. 096-04211-70.  2-ê³ì.êâ., Ìàíåâè÷³ (áóäèíîê áàðà÷íîãî òèïó), áåç ðåìîíòó. Ò. 0(3636) 3-13-88, 097-204-92-41.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà. Ò. 096-458-37-59.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (á³ëÿ øêîëè). Ò. 096127-90-83.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 096-658-33-72.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø. Ò. 0(3636) 3-9518, 097-512-44-38.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê»). Ò. 0(3636) 2-23-46, 093-760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Åíåðãåòèê³â, 17 (á³ëÿ ð-êó «Öåíòðàëüíèé»), ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. Ò. 098-476-69-27, 093-288-63-95.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (êàï³òàëüíèé ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-45688-24.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-86378-15, 097-722-91-24.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-99268-66.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-91020-45, 067-380-04-28.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-12133-75.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24/2. Ò. 098-270-05-73.  ʳìíàòó, 8/9, (ãóðòîæèòîê ¹3, âåëèêà). Ò. 067-676-14-42, 097-605-84-33.  Êîòåäæ, Êóçíåöîâñüê, âóë. Ïàðêîâà. Ò. 097-080-62-62, 096-044-00-67.  Êîòåäæ (2-ïîâåðõîâèé, ð-í ÀÒÖ), àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó+äîï. Ò. 050-712-61-77.  Áóäèíîê, âóë. Êóð÷àòîâà (3 ð³âí³, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33.  Áóäèíîê, Äóáíî (8õ10, 0.13ãà, íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè, ãàç, âîäà), àáî îáì³íÿþ íà 1-, 2-ê³ì.êâ. + äîï. Ò. 067-360-80-97.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-583-66-65.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (12ñîò., öåíòð, ñâ³òëî, âîäà). Ò. 098-515-00-51.  Áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, Ñîïà÷³â (89ñîò., öåíòð ñåëà). Ò, 096-727-67-72.  Áóäèíîê öåãëÿíèé, Ñîïà÷³â (86.5ì2 æèòëîâî¿ ïëîù³, ºâðîðåìîíò, 0.5ãà, ñòàâîê, ïàñ³êà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè). Ò. 097-917-80-00, 097-183-30-38.  Õàòó, Ñóõîâîëÿ (25ñîò. çåìë³, õîðîøå ì³ñöå). Ò. 096-754-01-23.  Õàòó äåðåâ’ÿíó (70-õ ðîê³â), Õèíî÷³, Âîëîäèìèðåöüêèé ð-í, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ, ìîæëèâî ç ïåðåâåçåííÿì. Ò. 096-581-52-18.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 0.14ãà (ñàä, áóäèíî÷îê, ñòàâîê, ñàðàé, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó). Ò. 097-917-80-00, 097-183-30-38.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 12.5ñîò., ð-í àåðîïîðòó. Ò. 067-139-06-15.  Äà÷ó, 10ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà5» (öåãëÿíèé áóäèíî÷îê, ñàðàé, ñàäîê, êîëîäÿçü), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-363-15-06.  Äà÷ó, 9.7ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, ñâ³òëî, âîäà, äåðæ. àêò). Ò. 096-30746-46.  Äà÷ó, 7ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíî÷îê, êðèíèöÿ, õë³â, ñàäîê). Ò. 050-935-10-55.  Äà÷ó, 6ñîò., êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-6», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-386-85-14, 096-269-73-13.  Äà÷ó, 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, 8õ6, ñàðàé, 6õ2.5, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, òåïëèöÿ ï³ä ñêëîì, îãîðîæà). Ò. 097-829-73-02.

 Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 097-37049-32.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, òóàëåò, ìåòàëåâà îãîðîæà, êîëîäÿçü, ñàäîâ³ äåðåâà, êóù³), ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåð㳿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-76-59, 067-276-10-18.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 6ñîò., êîîï. «Çîðÿ», ä³ëÿíêà ¹54, îáðîáëåíà. Ò. 067-940-10-19.  Äà÷ó, 5ñîò. (êîëîäÿçü, êóù³) Ò. 098-44095-88.  Äà÷ó, 5ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó (öåãëÿíèé áóäèíîê 3õ4, êîëîäÿçü). Ò. 097-36937-76, 0(3636) 3-79-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 80ñîò., Ãîðáàê³â, ïîáëèçó ì.гâíå (ïîðÿä ãàç, åëåêòðîìåðåæà, âîäîïðîâ³ä) äëÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò. 097-080-62-62, 096-044-00-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 70ñîò., íà òðàñ³ Êè¿âÂàðøàâà, ñ.Ìàþíè÷³ (ï³ä êàôå, ìàãàçèí, ÀÇÑ, ñòîÿíêó, ðèíîê). Ò. 097-080-62-62, 096-044-00-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 30ñîò., Äîâãîâîëÿ (ó çðó÷íîìó ì³ñö³, íà òåðèòî𳿠º õàòà ï³ä çíîñ). Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781-66-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.25ãà, Öì³íè (ïðèâàòèçîâàíà, º áóä. ïàñïîðò, ï³äâåäåíà âîäà, ï³äâàë 6õ7). Ò. 098-476-69-39.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., ×óäëÿ, äåðæ.àêò, 6òèñ.ó.î. Ò. 067-908-09-69.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., Ñîá³ùèö³, äåðæ.àêò, 12500ó.î. Ò. 098-61144-22.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. 096-643-98-66.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097-705-97-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.2ãà, Áåðåñò³âêà (ç ôóíäàìåíòîì). Ò. 097-917-8000, 097-183-30-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., Ñóõîâîëÿ, äåðæ.àêò, 4900ó.î. Ò. 0(3636) 3-29-47, ç 18:00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà, á³ëÿ äóá³â (ôóíäàìåíò 10õ11), íåäîðîãî. Ò. 097935-63-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò. Ò. 097-83064-21.

 À/ì «Mersedes-Sprinter 416 Maxi» 2002ð.â.; «Volkswagen Ò5» 2007ð.â., 2.5TDI, ÷îðíèé; «Peugeot-Partner» 2005ð.â., 2.0HDI, ùîéíî ïðèãíàí³. Ò. 050-101-77-75.  À/ì «Fiat-Scudo» 2002ð.â., ïàñàæèð (7 ì³ñöü), á³ëèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 350-80, 097-840-26-58.  À/ì « Ford Transit» 99ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. 096-905-20-48, 096-118-58-64.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 96ð.â., 1.5ê, ö/ç, å/ï, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÏ3, ñòàí õîðîøèé, 3600ó.î., òîðã. Ò. 067-105-80-41.  À/ì «Opel Omega B» 95ð.â., 2.0, ÀÊÏÏ, ñèí³é, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 066-744-74-16.  À/ì «BMW 525» 95ð.â., ÀÊÏÏ, êîíäèö³îíåð, ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-105-80-41.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 94ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, á³ëèé. Ò. 098-605-41-89.  À/ì «Opel Vectra À» 94ð.â., 2.0³, ÀÊÏÏ, ÷åðâîíèé, 4500ó.î., òîðã. Ò. 067-154-42-21.  À/ì «Nissan Sunny» óí³âåðñàë 92ð.â., 1.6ê, 5-ÊÏÏ, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ï³äñèëþâà÷ êåðìà, ëþê, ãàëîãåíêè, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, ÷åðâîíèé, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé, ñòàí õîðîøèé, Á³ëüñüêà Âîëÿ. Ò. 097-7900-03-54.  Òåðì³íîâî! À/ì «Renault 19» 91ð.â., 1.4, 5ÊÏÏ, çåëåíèé «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-75746-44, 098-779-69-17.

 ØÈÔÅÐ, ÖÅÌÅÍÒ, ÖÅÃËÓ (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó, âîãíåòðèâêó), ØËÀÊÎÁËÎÊÈ, ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó òà ðàêóøíÿêó, ϲÍÎÁËÎÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ ÷åðâîíèé, ÂÀÏÍÎ, ²ÄѲÂ, ÄÎØÊÈ, ÁÐÓÑ. Ò. 097-488-62-18.  Öåìåíò, «Ì-500», Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, íåäîðîãî. Ò. 067-658-66-58.  Áëîêè-ðàêóøíÿê Ì-25 (Êðèì), õîðîøà ÿê³ñòü, äîñòàâêà. Ò. 067-672-46-40.  Áëîê-ðàêóøíÿê, 6.5ãðí./øò.; âàãîíêó; äîøêè äëÿ ï³äëîãè; áëîê-õàóñ; áàëêè; êðîêâè; äîøêè. Ò. 097-779-45-62.  ÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó (ðâàíèé êàì³íü) êîëîò³ êóòîâ³, ñò³íîâ³, ïîëîâèíêè ð³çíèõ êîëüîð³â; ÏÀÐÀÏÅÒÈ, ÄÀØÊÈ äëÿ ñòîâïö³â; ÏËÈÒÈ ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòí³ òà ðåáðèñò³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ çàë³çîáåòîíí³. Ò. 097-488-62-18.  Áëîêè ç â³äñ³âó ïðåñîâàí³; ïëèòêó òðîòóàðíó; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü», êóòîâ³ (â êîëüîð³); äàøêè; áðóê³âêó; ïîðåáðèêè; ºâðîïàðêàíè. Äîñòàâêà. Ò. 096-226-56-68.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09.  ÁÐÓʲÂÊÓ «Ñòàðå ì³ñòî», ð³çíèõ êîëüîð³â; ÁÎÐÄÞÐÈ, ÏÎÐÅÁÐÈÊÈ. Ò. 097-488-62-18.

 ×îðíîçåì, ï³ñîê. Ïîñò³éíî. Ò.  À/à «Audi 80» 91ð.â., 1.8, ÷åðâîíèé, ç 067-168-59-00, 096-745-72-25. ïîëüñüêèìè íîìåðàìè. Ò. 097-188-69-63.  Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-21063» 90ð.â., áåæåâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-738-57-42.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; à/ì «ÌÀÇ», äîñòàâêà. Ò. 067-980-29-13.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í.  À/ì «ÌÀÇ-5335» 86ð.â., êîíòåéÄîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. íåð. Ò. 067-658-66-58. 067-139-55-83.  À/ì «Opel Ascona» 85ð.â., 1.6, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-962-90-58.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê, ÷îðíîçåì, òîðô (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.  À/ì «ÂÀÇ-2106», ï³ñëÿ ÄÒÏ. Ò. 097609-76-35.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 067-36240-20, 098-673-70-32.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 14ñîò., ð-í ñîáîðó (íàåïîäàë³ê ãóðò³âí³ áóäìàòåð³àë³â). Ò. 096485-81-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12.5ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 096-275-51-08.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., Áàáêà, 8ñîò., Êóçíåöîâñüê. Ò. 096-120-99-51, 097-761-87-81.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 9ñîò., çà ìîëèòîâíèì áóäèíêîì. Ò. 098-831-91-92.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 7ñîò., Ðàôàë³âêà (íàâïðîòè öåðêâè), äëÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 10òèñ.ó.î. Ò. 097-080-62-62, 096-044-00-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Çàáîëîòòÿ, öåíòð. Ò. 097-665-70-34.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé, âîäà, ñâ³òëî, çà¿çä). Ò. 067801-21-86.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, çà¿çä). Ò. 096-127-90-61.  Ãàðàæ, 6õ4.7, á³ëÿ êàôå-áàðó «Îêîëèöÿ». Ò. 097-300-46-39.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-34944-98.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü. Ò. 067-490-41-13.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í òåïëèöü, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 098-203-27-08.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó (ñâ³òëî, 380Â). Ò. 098-820-47-29, 096-790-05-60.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³, 8òèñ.ãðí. Ò. 096-256-23-70.  Ïðèì³ùåííÿ, 30ì 2. Ò. 066-930-96-34, 098-869-58-54.  Ìàãàçèí, 12ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 097-755-44-30.  Ìàãàçèí, 17.5ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ç îáëàäíàííÿì ï³ä îäÿã, 10òèñ.ó.î. Ò. 097945-51-02.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», 50,4ì2. Ò. 097-080-62-62, 096044-00-67.  Òåðì³íîâî! ijþ÷èé ì-í «Ðîêñîëàíà» (á³ëÿ áóä. Áóä³âåëüíèê³â, 36), ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 300ì 2 , ñïîðóäè 80ì2, ãîòîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ íà 600ì 2 , çà ãîò³âêó, 96500ó.î., òîðã. Ò. 097-751-10-96.  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 200ì 2 , Ðàôàë³âêà (âèñîê³ âîðîòà, ÿìà, ïîðÿä çàë³çíèöÿ). Ò. 067-658-66-58.  À/ì «Lada-Priora» 2007ð.â., ñð³áíèé «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-766-85-35.  À/ì «Daewoo Lanos» 2006ð.â., 1.5, ãàçáåíçèí. Ò. 067-908-09-69.  À/ì «Seat-Ibiza» 2005ð.â., 1.4³, å/ï, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-864-90-00.  À/ì «Chevrolet Evanda» 2005ð.â., 2.0á, 118òèñ.êì, ñð³áëÿñòèé «ìåòàë³ê», ABS, ê/ê, å/ï, øê³ðà, çèìîâà ãóìà, 9500ó.î. Ò. 067-682-03-03.  À/ì «ÃÀÇåëü» 2005ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-120-99-51, 097-761-87-81.  À/ì «ÂÀÇ-21043» 2004ð.â., êîë³ð «ãðàíàò». Ò. 098-642-86-24.

 À/ì «ÂÀÇ-2108», ëåãêèé òþí³íã, ïðèâàáëèâà ö³íà. Ò. 097-446-82-07.  À/ì «ÃÀÇ-53» (ñàìîñêèä «ÑÀÇ-3504»), ñòàí ðîáî÷èé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-178-58-94.  Ì/ö «Venom 200» (ñïîðòáàéê). Ò. 097947-78-73.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-82»; ïëóãè; êîñàðêó; êóíã. Ò. 067-797-72-29.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-80ÓÊ», 92ð.â.; êàðòîïëåêîïà÷, Ïîëüùà. Ò. 097-801-02-15.  «Ïëîùàäêó» äî òðàêòîðà «Ò-25», 3.1õ2.07, íîâà, áåç äîêóìåíò³â, Á³ëüñüêà Âîëÿ. Ò. 097-7900-03-54.  Ïðè÷³ï àâòîìîá³ëüíèé, òåíòîâàíèé, 2.8õ1.5õ1.5, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-864-90-02.  Ãóìó çèìîâó 195/65 R15 ç òèòàíîâèìè äèñêàìè (4 øï.), ñòàí â³äì³ííèé, 2000ãðí. Ò. 096-298-92-69, 098-811-66-51.  Ãóìó çèìîâó «Sava» 185/65 R14, 4øò., á/â îäèí ñåçîí. Ò. 097-388-40-74.  Ãóìó çèìîâó «Continental WinterContact TS 850» 185/65 R15, 2012ð.â., ç íàêëåéêàìè. 700ãðí./øò. Ò. 067-288-07-06.  Ãóìó çèìîâó «Amtel Nord Master» 175/70 R13, 4øò., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 099187-39-32, 063-447-46-59.  Ãóìó çèìîâó, ç äèñêàìè, 195/65 R15, 4øò., ãóìó 205/55 R16, 2øò. á/â Ò. 097106-14-15.  Ãóìó çèìîâó R15 ç òèòàíîâèìè äèñêàìè â³ä «BMW» (4øï.), 4 øò., 2000ãðí. Ò. 096738-57-42.  Ãóìó çèìîâó «Kama Evro236» 185/60 R15, 10òèñ.êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-46146-19.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Äîñòàâêà. Ò. 097-311-57-97.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³), ñîñíà, â³ëüõà, 30, 40, 50, 60ìì; âàãîíêà, â³ëüõà, áëîêõàóñ. Ò. 067-598-13-32, 050-295-13-03, 096-226-56-68.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096591-84-61.  ªâðîïàðêàíè, 24 âèäè, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³ ê³ëüöÿ; êðèøêè íà ñåïòèê ç ëþêîì; ÿê³ñí³ øëàêîáëîêè ç â³äñ³âó. Ò. 097-715-19-44.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067-332-64-55.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè: øèôåð, öåìåíò, âàïíî, öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó), äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.

 Êàì³íü ÷îðíèé; ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067-956-96-45, 097-870-85-99.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16.  Ñò³íêó, Ïîëüùà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 2-34-57, 097-843-33-39.  Ñò³íêó, 500ãðí.; òóìáó ï³ä òåëåâ³çîð, 150ãðí.; äèâàí, 350ãðí.; äèâàí «ìàëþòêó», 250ãðí.; êóõíþ, 550ãðí.; ñò³ë-òóìáó, 150ãðí.; õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», 400ãðí.; ïåðåäïîê³é, 500ãðí.; òðþìî, 150ãðí., òîðã. Ò. 096-361-76-19.  Òåðì³íîâî! Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü; øàôó 3äâåðíó; òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí», íåäîðîãî. Ò. 097-163-42-21.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³), ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-364-37-21, 097-175-65-59.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³), á/â äóæå êîðîòêèé ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-29-21, 095-921-99-35.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, á/â; ôîðòåï³àíî, á/â, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 050-133-76-16.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó; øàôó. Ò. 097140-72-75.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê; äâåð³ âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³, ïîäâ³éí³. Ò. 0(3636) 3-72-32.  Ñïàëüíþ «Ë³ëåÿ», ñòàí õîðîøèé. Ò. 0(3636) 3-21-96, 097-895-93-82.  Øàôó 3-äâåðíó, á/â. Ò. 067-810-96-87.  Äèâàí; 2 êð³ñëà, ñòàí õîðîøèé, äåøåâî. Ò. 067-777-58-87.  Äèâàí äèòÿ÷èé. Ò. 097-828-25-11.  ˳æêî 2-ñïàëüíå, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-227-32-53.  ˳æêî 2-ñïàëüíå ç í³øåþ «Ì³ëåí³óì», 1.6õ2, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-50465-93.  Äèòÿ÷å ë³æêî-ãîéäàëêó, óêîìïëåêòîâàíå. Ò. 097-873-30-78.  Ñò³ë ïèñüìîâèé, êîë³ð «âåíãå», 1.2õ0.6, 700ãðí.; òóìáî÷êó ï³ä àêâàð³óì, ÷îðíó, íîâó, 0.75õ0.35, 500ãðí. Ò. 096-712-42-90.

 Ñò³ë ïèñüìîâèé, á/â, 200ãðí. Ò. 0(3636) 2-33-75, 067-453-76-37.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò. 097-718-44-74.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Ring-Adbor Max», áåæåâó, óêîìïëåêòîâàíó, á/â, ñòàí õîðîøèé; â³çîê ë³òí³é, ïîìàðàí÷åâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-373-80-62, 097-672-74-79.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Anmar», ñàëàòîâó, á/â 6 ì³ñ., íåäîðîãî. Ò. 098-673-08-18.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Androx», Ïîëüùà, ñàëàòîâó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 0(3636) 2-23-66, 098-448-83-56.  Êîëÿñêó «Adamex Mars», ñ³ðî-á³ðþçîâó. Ò. 096-738-33-22.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Jumper X», æîâòî-ñ³ðó, 1500ãðí., òîðã. Ò. 097-649-93-62.  Êîëÿñêó «ABC Design 3-Òåñ», ͳìå÷÷èíà, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 096-189-87-49.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», ÷åðâîíî-ñ³ðó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-755-44-20.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ô³îëåòîâó, ñòàí ³äåàëüíèé; ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíó, 1300ãðí., òîðã. Ò. 097-349-73-51.  Õîëîäèëüíèê «Nord», 2-êàìåðíèé. Ò. 096-770-35-11.  Õîëîäèëüíèê, ìàéæå íîâèé. Ò. 097-140-72-75.  Òåëåâ³çîð «Sony»; ìîí³òîð (ïðîìåíåâà òðóáêà); êëàâ³àòóðà. Ò. 067-363-50-97.  Òåëåâ³çîð «Samsung», 21" (55ñì), 800ãðí. Ò. 066-059-76-42.  Êîìï’þòåð (ìîí³òîð, ñèñòåìíèé áëîê, êëàâ³àòóðà, ìèøêà), ñòàí õîðîøèé, äåøåâî. Ò. 096-752-20-64.  Ñêàíåð «ÍÐ scanjet 3970», á/â. Ò. 067-362-97-29, 095-370-85-54.  Ìîá. òåëåôîí «Nokia Å71» 750ãðí.; «iPod Touch 3G», 8Gb, 750ãðí. Ò. 096-632-85-06.  Ãàðìîøêó «Ìàð³÷êà». Ò. 0(3636) 3-15-93.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (ã³ïþð+á³ñåð), á³ëó, çð³ñò 170-175, ð.46, ðåãóëþºòüñÿ, ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè. Ò. 096-734-29-70.  Äóáëÿíêó æ³íî÷ó, ð.48. Ò. 098-945-91-21.  Ãîéäàëêó ç êðèâîãî äåðåâà, äóá, 3500ãðí. Ò. 096-173-61-83.  2 ìàòðàöè îäíîñïàëüí³, íîâ³ (â óïàêîâö³), ÑØÀ. Ò. 0(3636) 2-45-95, 093-204-06-90.  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, 6øò.; àðìàòóðó, 1.2ì, á/â; òðóáè d-100õ5, á/â; åë.äâèãóí, 12.5êÂò, 2800 îá./õâ.; ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé. Ò. 097-297-74-33.  Òðóáè, d=220ìì. Ò. 096-907-75-06.  Êóòíèê 100õ50, 50õ50, á/â. Ò. 097-297-74-33.  Êîðîâó, 2ð. Ò. 0(3636) 3-84-49, 097804-96-14.  Êîðîâó. Ò. 098-572-72-62.  Êîíÿ, 8ð., âåëèêî¿ ïîðîäè. Ò. 097-526-66-71.  Ëîøà, 2.5ð., Ñîïà÷³â. Ò. 096-114-01-87.  Êàáàíà, 180êã. Ò. 098-281-87-83.  Êàáàíà, æèâîþ âàãîþ. Ò. 098-513-49-82.  Êîðîâó; ñâèíþ, 150-160êã, æèâîþ âàãîþ, Öì³íè. Ò. 098-455-20-63.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 098-623-55-12.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó. Ò. 0(3636) 2-2274, 096-126-07-15.  Êàðòîïëþ ìàëåíüêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-944-59-69.  Êàðòîïëþ âåëèêó, äîñòàâêà. Ò. 097770-87-71.  Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs-Monarch», «JacobsMonarch-Millikano», ͳìå÷÷èíà, 100ãð./20ãðí., ìîæëèâî îïòîì; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg Gorbuscha Kaviar», 0.5êã./250ãðí. (º óñ³ äîêóìåíòè). ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. ¹61À (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-126-76-21, 098-536-00-04.  Áîðîøíî; öóêîð; ñ³ëü; ñ³ëü-ëèçóí; êîìá³êîðì; çåðíî; æîì; äîáðèâî. Îïòîì òà âðîçäð³á, äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.

 2-ê³ì.êâ., çà ïîì³ðíó ö³íó. Ò. 067-339-05-53.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø, 1-7 ïîâ. (ç ðåìîíòîì), ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-905-32-03.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, òåïëèöü. Ò. 096752-85-51.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 097-205-74-08.  Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïîð³çêà. Òðàíñïîðò. Ò. 096-453-05-57, 096-584-90-98.  Ìåòàëîáðóõò. Ìîæëèâèé äåìîíòàæ, ñàìîâèâ³ç, ïîð³çêà. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ - ìîëîêîçàâîä. Ò. 097304-20-44.  Áðóõò íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ (ïðîêàò, ëèñò, òðóáà òà ³í.). Ò. 067-658-66-58.  Ãåíåðàòîð, 2.5-3.0êÂò, á/â. Ò. 097-46269-95.  Ïíåâìîìîëîò êîâàëüñüêèé (ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³); íàêîâàëüíþ. Ò. 096-453-05-57.  ˳æêî 2-ñïàëüíå. Ò. 098-955-23-34.

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè, 33À íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 096-712-31-70.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè íà 1+1 àáî ïðîäàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-056-94-97.  3-ê³ì.êâ., 1-ïîâ., Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï. (áåç ðåìîíòó, 1-3 ïîâ.). Ò. 067-580-07-28.

 2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 3-ê³ì. Ò. 097718-91-60.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., (1-3)/5. Ò. 097-938-97-92.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì. Ò. 0(3636) 3-60-16, 097-912-32-86.  1-ê³ì.êâ.+ãàðàæ, Åíåðãîäàð, öåíòð íà 1-ê³ì., Êóçíåöîâñüê, àáî ïðîäàì. Ò. 096-690-09-96.

 2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïðèâàòíà ô³ðìà, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-576-51-63.  1-, 2-ê³ì.êâ., îïëàòà ùîêâàðòàëüíî. Ò. 098-635-34-64.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-771-90-21.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 066-653-59-23.  Òåðì³íîâî! Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. 096-989-80-08.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç ä³òüìè, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-818-99-24, 097-756-12-01.  Ãàðàæ. Ò. 067-762-28-84.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 067-362-34-86.  Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-962-84-41.

 1-, 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098279-15-76, 050-712-61-77.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, âèäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25.  3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, (öåíòð ì³ñòà, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-791-46-16.  2-, 3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-25-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-426-01-07.  2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ìåáëüîâàíó, óñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097-917-71-66.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-1456, 095-751-30-18.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-799-43-36.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-381-81-54.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096907-84-17.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097140-61-40.  1-ê³ì.êâ., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097324-97-68.  Êâàðòèðó íà êîðîòêèé òåðì³í. Ò. 067477-09-78.  1-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í (íåìåáëüîâàíà, óñ³÷åíà). Ò. 097-768-76-07.  Òîðã³âåëüíó ïëîùó ó ìàã. «Äæåðåëî», 2é ïîâ. Ò. 067-191-69-66.  Òîðã³âåëüí³ â³ää³ëè: 14ì2, 28ì2, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ò. 097-744-32-23.  Ïðèì³ùåííÿ øèíîìîíòàæó ç îáëàäíàííÿì. Ò. 0(3636) 2-36-35, 096-320-43-67.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. 097-370-49-32.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 219-14, 067-751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097-921-86-86, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067-262-56-42.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-360-65-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 890-23-08.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067986-35-66, 067-753-89-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Iveko», âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 3ò. Ò. 098-871-79-79.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067-103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, à/ì «Mercedes-Sprinter» äî 4ò., «Rånault Magnum» äî 25ò. Ò. 097-662-77-66.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäíÿ áàçà). Ò. 096-849-70-81.

 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. 097-161-47-79.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ã³ïñîêàðòîí; øïàëåðè; «êîðî¿ä»; ìîçà¿êà; â³äêîñè. Ò. 0(3636) 2-34-57, 2-3678, 097-843-33-39, 096-641-10-48.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; çáèðàííÿ ìåáë³â òà ³í.; âèãîòîâëåííÿ øàô-êóïå. Ò. 098-837-37-59.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó. Ò. 067-36374-56.  Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Õîðîøó ÿê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 0(3636) 2-18-44, 099-251-71-05.  óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; âàãîíêà; ïëèòêà; øòóêàòóðêà; ñòÿæêà; êëàäêà; òåïëà ï³äëîãà, åëåêòðèêà. Ò. 098-374-81-84, 099-149-82-02.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ïðîäàæ øâåéöàðñüêîãî ëàêó íà âîäí³é îñíîâ³ «Bona» òà ëàêó îäíî-, äâîêîìïîíåíòíîãî. Ò. 096-102-45-56.

 Îáøèâêà ³ óòåïëåííÿ; âàãîíêà; áëîê-õàóñ;  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó. Âèâ³ç ñàéäèíã; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; óñòàíîâêà äâåñì³òòÿ, áóäìàòåð³àë³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. ðåé. Ò. 096-574-39-63. Ò. 097-311-57-97.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  Øë³ôóâàííÿ, ëàêóâàííÿ, óêëàì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéäîâøèé, íàéäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, ï³äëîãè ç âèùèé). Ò. 097-898-81-75. äîùîê; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 097-617-43-98.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñ Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ ÿùèê³â äëÿ çáåíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00. ð³ãàííÿ îâî÷³â ó ï³ä’¿çäàõ. Ò. 098-374-81-84.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 097-60495-79.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ôàñàäíå óòåïëåííÿ êâàðòèð Ò. 067-277-40-66.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà; ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ò. 096570-52-42.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 096-690-00-21.  Áóäóºìî êîòåäæ³; çâîäèìî äàõè; áåòîíí³ ðîáîòè. Ò. 098-372-05-54.  Ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, àðêè, â³äêîñè, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ïë³íòóñè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 096-199-26-71.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. 096-199-26-71.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, âñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 0(3636) 3-84-71, 097-137-3766, 097-720-64-14.

 Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, çàìê³â; âð³çàííÿ ìèéîê; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; äåìîíòàæ ïëèòêè; ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Ò. 096-121-72-50.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Ô³ðìà «Áðàìóñ» ïðîïîíóº ãàðàæí³ âîðîòà: ñåêö³éí³, â³ä’¿çí³, â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Ò. 067-477-09-78, 067-258-04-00.  Ãàðàæí³ âîðîòà, äâåð³, ð³çí³ ðîçì³ðè. Ò. 097-321-76-51, 099-902-19-51.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89, 097-153-87-47.

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. 067-  Êîíòðîëüí³, êóðñîâ³ ðîáîòè ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â, ó ò.÷. ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè, ³íôîð435-84-93. ìàòèêè, ïðîãðàìóâàííÿ. Ò. 067-954-95-09.  Ó ñàëîí³ «Delight» óñ³ âèäè ìàñàæó. Êî ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ æåí ï’ÿòèé ìàñàæ ó ïîäàðóíîê. Äåòàë³ çà ò. ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, 0(3636) 3-44-67, 067-360-41-47. ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097-873-19-37.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àí Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò òèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÒ. 0(3636) 3-35-40, 098-872-97-57. ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâ Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2äîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòè11-38, 097-830-64-95. öåëþë³òíèé. Ò. 0(3636) 3-73-52, 097-705 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðî- 77-37. äàæ; êîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96.  ˳êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé ìàñàæ äî Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³- ðîñëèì òà ä³òÿì. Êîðèñíî, âèã³äíî, çðó÷íî. Ò. 0(3636) 2-43-10, 097-675-70-88, ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49. 063-482-93-98, Þëÿ.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. ²íäè ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé â³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Øèðîêèé âèá³ð äèçàéðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåíó. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94. ìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ.  Êîñìåòîëîã³÷í³ ïîñëóãè: ÷èñòêà, õ³ì³÷íèé Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00ï³ë³íã, ìàñàæ îáëè÷÷ÿ; âîñêîâà äåï³ëÿö³ÿ; ôàð20:00, 067-363-43-36, 067-922-61-34. áóâàííÿ, êîðåêö³ÿ áð³â. Ò. 096-207-58-30.  Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41.

 Àâòîøêîëà «Ñèãíàë» çàïðîøóº íà êóðñè âî䳿â êàò. «À», «À1», «Â», «Ñ», «Ñ1», «Ä», «Å». Ïðàöþºìî: ïí.-÷ò. – 13:00-21:00 çà àäðåñîþ: ì-í Âàðàø, 40. Ò. 0(3636) 3-58-85, 0(3634) 5-3455, 067-362-40-79, 097-645-20-81.

 ÂÅËÎÌÀÉÑÒÅÐ: âèð³âíþâàííÿ êîë³ñ, ìåõàí³çì³â; çàì³íà ï³äøèïíèê³â; çìàùåííÿ. Âñ³ âåëîìàðêè. Ò. 0(3636) 3-11-15, 096-11815-70.  Ãðîøîâ³ êðåäèòè äî 25òèñ.ãðí.  ÐÅÌÎÍÒ ÁÀÌÏÅвÂ. Ïàÿºìî, êëå¿ìî ïëàáåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè! Êðåäèòí³ ñòìàñîâ³, ñêëîâîëîêíèñò³ àâòîìîá³ëüí³ áàìêàðòêè äëÿ ï³äïðèºìö³â òà ñàìîïåðè òà ³íø³ âèðîáè. Ò. 095-589-79-56, 098çàéíÿòèõ îñ³á. Çà äåòàëüíîþ ³íôîð418-47-58. ìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà ò. 050-414 «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. 84-22, 095-274-85-79, 095-280-67-97, óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. ÀÒ «Äåëüòà Áàíê». Ò. 097-945-53-51.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096-935-55-69.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ,  Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ëèñòîïàä³. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; Îòðèìàé òóàëåòíó âîäó â³ä AVON òà ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é. 40% çíèæêè. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâ ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³íøèõ óðîíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. ÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 096-754-01-48. 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Êðåàòèâíà ôîòîçéîìêà, ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî ôîòîãðàô³¿. Ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ãàðàíòîâàí³. Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿö³àíòè, áàðìåíè (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñÿ). Ò. 097òà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñ234-86-59, Îëåêñàíäð. ïîðò. Ò. 098-836-69-81.  Âåñåëèé òàìàäà ðîçâåñåëèòü óñ³õ. Ò. 067 Ó êàôå «Ìàÿì³» îô³ö³àíòè. Ò. 0(3636) 395-79-07. 2-34-11.  Ó êàôå «Ôîðòåöÿ» íà ïîñò³éíó ðîáîòó  Îôîðìëåííÿ âàøîãî ñâÿòà: äåêóõàð. Ò. 067-382-40-59. êîð âåñ³ëüíèõ çàë³â, ÷îõëè íà  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» êóõàð (ç/ï âèñîñò³ëüö³, äðàï³ðîâêè, êîëîíè, àðêè. êà). Ò. 0(3636) 2-14-50, 097-861-29-09, ç 12:00. Øèðîêèé âèá³ð äèçàéíó òà êîëüîð³â.  Ó êàôå «Äèêàíüêà»: áàðìåí, êóõàð, îô³ö³Ò. 096-715-87-22. àíò (ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 067-362-27-77.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà» îô³ö³ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ àíò. Ò. 097-920-07-69.  Ïîòð³áåí îô³ö³àíò (áàæàíî ä/ð, ç/ï âè«WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53. êà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ  Ó ñ/ì «Âîïàê» (Áóä³âåëüíèê³â, 57): êàòà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ñèð òîðãîâîãî çàëó, êóõàð. Ò. 0(3636) 3-00ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; 32, 067-361-39-51. êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö.ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»;  Ó ìàãàçèí, Äóáîâêà, ïðîäàâåöü. Ò. 0(3636) óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íà2-46-10, 067-362-62-20. ñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèí Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. òåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàí067-477-29-34. ò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 067-99-69-700,  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìî0(3636) 2-61-12, Àíäð³é. äåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ó ïåðóêàðíþ: ïåðóêàð, ìàéñòåð ìàí³êþðóïåäèêþðó. Ò. 099-316-92-52, 067-363-16-69.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà, ðîç Âàêàíñ³ÿ ïåðóêàðÿ, ä/ð íå ìåíøå 1ð. áëîêóâàííÿ «Windows»; ÷èñòêà íîϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºóòáóê³â òà ÏÊ; ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â; ìñòâà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ò. çàì³íà ìàòðèöü íà íîóòáóêàõ. Ò. 0(3636) 3-96-06, 067-185-65-12. 097-884-13-13, Ðóñëàí.   àòåëüº: øâà÷êè, çàêð³éíèêè. Ò. 096805-62-17.  Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ðåêëàìè. Ò. 098 Çàïðîøóºìî íà êóðñè îïåðàòîð³â 128-95-18. êîìï’þòåðíîãî íàáîðó Ò. 067-36959-01, 098-859-42-39.  Ïîòð³áåí ó÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; êëàñ³â, âèõîâàòåëü äëÿ íàâ÷àííÿ òà ðåôåðàòè; êðåñëåííÿ; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóçàíÿòü ç 2 ä³òüìè (2 òà 4 êëàñè). Ò. âàííÿ; äðóê êîëüîðîâèé òà ÷/á. Ò. 097067-362-97-29, 095-370-85-54. 819-84-57, 097-256-88-20.  Ïîòð³áåí áóõãàëòåð. Ðåçþìå íàäñèëàòè  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍíà e-mail: galasarn@gmail.com. Íß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊ Ô³ðì³ ïîòð³áåí çàñòóïíèê êåðóþ÷îÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍãî ìàãàçèíîì (â/î, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, áàÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, æàííÿ ïðàöþâàòè). Ò. 067-362-63-52. 067-362-97-27,095-830-6-000.

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

«ÐÎÄÎËÀÄ» íàäຠïîñëóãè:

òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ (ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÓÇÄ, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

ïîñëóã ïðîïîíóº

øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

Ð-ê «Ï³âäåííèé» (íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

ÒÀÊѲ

25-000 9 ÏίÇÄÊÀ

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! ÂËÀÑÍÈÊÀÌ ÊÀÐÒÎÊ

«Âîïàê», «Êîë³áð³ñ»

ïðî¿çä 13ãðí. 097-701-47-29

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì äîðîãó ìàòóñþ, áàáóñþ ÑÅÐÕÎÂÅÖÜ Ãàëèíó Ïåòð³âíó!

3

6 ëèñò îïàäà

Ëþáà ìàòóñþ, áàáóñåíüêî ìèëà, Ñïàñèá³ âåëèêå, ùî Âè íàñ çðîñòèëè, Ùî Âè íàñ ëþáèëè, óñ³ì ïîìàãàëè, Ìîëèëèñü çà íàñ, äîáðà íàì áàæàëè, Çà ðóêè ðîáî÷³, çà õë³á íà ñòîë³, Ñïàñèá³ Âàì, ð³äíà, óêë³í äî çåìë³, Çà Âàøå äîáðî òà òóðáîòó ïðî íàñ Ñüîãîäí³ ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê, ä³òè, çÿò³ òà âíóêè.

ïàäà 6 ëèñòî

³òàºìî ç 55-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó ñåñòðó ÑÅÐÕÎÂÅÖÜ Ãàëèíó Ïåòð³âíó! Áàæàºì çäîðîâ’ÿ áàãàòî-áàãàòî, Õàé ùàñòÿ ³ ìèð çàëèøàþòüñÿ â õàò³, Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ, À ðàä³ñòü ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ. Õàé äîâãî âñì³õàºòüñÿ ñîíöå ³ íåáî, Õàé Áîã áåðåæå Òåáå, ëþáà, âåñü ÷àñ, Òà ³íøîãî ùàñòÿ íàì á³ëüøå íå òðåáà, Æèâè ò³ëüêè, ð³äíà, ³ç íàìè é äëÿ íàñ! Ç ïîâàãîþ ñ³ì’ÿ Ñòàðàê.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ êîõàíîãî ÷îëîâ³êà ³ òàòà ÌÀÌ×ÈÖß Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à!

7 ëèñòî ïàäà

Øóìëÿòü ë³òà, ìîâ íà â³òðó òîïîë³, À â òèõ ë³òàõ – ³ ñîíöå, ³ äîù³. Ìè Òîá³ áàæàºì, ùîá áóëî äîâîë³ ² ùàñòÿ, ³ âåñåëîù³â â äóø³. Íåõàé äîëÿ äàðóº çäîðîâ’ÿ ñïîâíà, Çàâçÿòòÿ, íàñíàãè, áåç ë³êó äîáðà. Õàé ëàñêîþ ïîâíèòüñÿ Òâîÿ îñåëÿ, Áàãàòî â í³é áóäå ëþäñüêîãî òåïëà. Ùîá ò³ëüêè âñå ãàðíî â äóø³ ïîâåëîñÿ, Õàé çáóäåòüñÿ òå, ùî ³ùå íå çáóëîñÿ. Áàæàºì ñïîêîþ ³ ìèðó â ðîäèí³, Ùîá ùàñòÿ âñì³õàëîñü ïðè êîæí³é õâèëèí³, Òåïëà ³ ïîâàãè â³ä äîáðèõ ëþäåé, Ëþáîâ³ ³ øàíè â³ä ð³äíèõ ä³òåé. Õàé æèâóòü ó ñåðö³ ïî÷óòòÿ âèñîê³, Õàé æèòòÿ äàðóº 100 ùàñëèâèõ ðîê³â! Ç ëþáîâ’þ Òâîÿ ñ³ì’ÿ.

 Ïîòð³áåí ìàøèí³ñò êðàí³â «ÁÊ-100», «ÄÅÊ», ðîáîòà çà êîðäîíîì. Ò. 097660-37-59.  Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ïðîðàá³â, áðèãàäèð³â ó Êèºâ³, Ìîñêâ³ â³äêàò ç ìàòåð³àë³â. ϳäðîá³òîê àâòîêðàí³âíèêó ç äîñòóïîì äî àâòîêðàíà. Ò. 098408-54-39, 050-375-08-82.  Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³ òà åíåðã³éí³ ëþäè. Ò. 067477-09-78.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ íå ãðóäíîãî â³êó òà ñòàðøîþ, àáî õàòíüî¿ ðîá³òíèö³. Ò. 098-880-38-69.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 18:00-19:00.

 Õòî íàâ÷àâñÿ 2010-2011ð. ó ÑÍÓßÅòàÏ çà ñïåö³àëüí³ñþ «ìåíåíäæìåíò ³ àóäèò ÿêîñò³ ï³äïðèºìñòâ». Ïîòð³áí³ êîíòðîëüí³. Ò. 066-059-76-42.  Õòî çíàéøîâ çîëîòèé õðåñòèê â ð-í³ ñ/ì «Êîë³áð³ñ» (Áóä³âåëüíèê³â), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 0(3636) 3-6277, 096-202-33-75.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.3 ñ.Á ¹511527 íà ³ì’ÿ Ëóê’ÿíåâè÷ Íà䳿 Îëåêñ³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.3 ñ.Á ¹405225Ñ íà ³ì’ÿ Æèõàðºâî¿ Òåòÿíè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Øåâ÷åíêî Ãàëèíè Ëåîíò³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà â³éíè ñ.Ä ¹164661 íà ³ì’ÿ Ãóòí³ê ³ðè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñ.ÂÊ ¹050330 â³ä 03.02.2011ð. íà ³ì’ÿ Ôà䳺âñüêî¿ Þ볿 Ëåîí³ä³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Ïîâ³äîìëåííÿ ¹08-7/88 â³ä 27.03.2000ð. Êóçíåöîâñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ÏÏ ÒΠÊÍÌÏ «ÅÏÌ» ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åí³ êëþ÷³ ç áðåëîêîì «Øàõòàð», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097944-28-95.

ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó: - åëåêòðîçâàðíèêè 4-6 ðîçðÿä³â - ìîíòàæíèêè òåõíîëîã³÷íèõ òðóáîïðîâîä³â 3-6 ðîçðÿä³â - ñëþñàð³ ç³ çáèðàííÿ ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é 3-6 ðîçðÿä³â. Îïëàòà ïðàö³ â³ä 5000ãðí. ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò â ìåæàõ Óêðà¿íè. Ïîçà ìåæàìè â³ä 8000ãðí. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà ò. 0(3636) 2-30-96

ÄÏ ÇÓÌÓ ÂÀÒ ÏÒÅÌ

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, Á²ËÎÐÓÑÜÊÀ ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÂÑÅ ÄËß ÌÀͲÊÞÐÓ, ËÀÊ ÄËß Í²ÃÒ²Â, Á²ÆÓÒÅвß, ÔÎÒÎÐÀÌÊÈ, ÑÓÂÅͲÐÈ ÏÐÎ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÑÓÂÅͲÐÈ Grand Áàçàð, 3-é ïîâ, â³ää³ë ¹34

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ìàãàçèí

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ,

ÆÀËÞDz «Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â ÆÀËÞDz

ÄÂÅв, ϲIJÊÎÍÍß,

ÐÎËÅÒÈ

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 0(3636) 2-12-71, 3 Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïåðåíîñ òà âñòà- 21-78, 098-280-51-24, 097-873-18-70. íîâëåííÿ ðîçåòîê; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí, óñ³ âèäè. Ò. 097-692-08-57.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ  Óñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ò. 096-974ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèé41-61, 097-340-76-74, 097-617-53-78. ìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç  Øòóêàòóðêà. Ò. 097-935-63-65. âèõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè. Ò. 0(3636) 3-57-79, 096-313-68-05.  ÅËÅÊÒÐÈÊ, ïåðåíîñ òà ðåìîíò ðîçåòîê,  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïà- âèìèêà÷³â, åëåêòðîïðîâîäêè, ñâ³òèëüíèê³â; ëåð; â³äêîñè; ôàðáóâàííÿ. Ò. 0(3636) 3-81- ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò. 097-286-32-69.  ÅËÅÊÒÐÈÊ: çàì³íà ñòàðî¿ ïðîâîäêè, 50, 096-189-89-65.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïà- ï³äêëþ÷åííÿ ïðèëàä³â (ðîçåòêè, âèìèêà÷³,  Áóõãàëòåðñüê³, êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè  Ïîòð³áåí áóä³âåëüíèê-ð³çíîðîáî÷èé. Ò. 096-226-56-68. äëÿ ï³äïðèºìö³â. Ò. 096-320-43-67. ëåð; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. 096-736-79-10. ëþñòðè). Ò. 098-154-25-37.

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; Á²ÒÓÌÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 098-372-05-54

44 (448), 6 ëèñòîïàäà 2012 ð.

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % òåë. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß àâòîáóñîì ÌÀÐØÅÂÈÕ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ÑÕÎIJ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ 095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

«ÐÈÒÓÀË»

ÆÀËÞDz

• • • • •

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ÏÐÀÍÍß

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÕ

«ÌÀÐÒÀ»

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÏÐÎÏÎÍÓª ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ÑÏÐÀÂÆͲ

ÒÎÐÒÈ, Ò²ÑÒÅ×ÊÀ 096-163-28-05

097-607-14-84

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹141

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


відправлення від “Берізки” Відправлення:

2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 067-813-81-53 з Києва – 08:15

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß 0(3636) 2-42-32

2012_44  

gazeta maydan 2012_44

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you