Page 1

35

(439) 4 âåðåñíÿ 2012 ð.


2

35 (439), 4 âåðåñíÿ 2012 ð.

355

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Ñê³ëüêè ðåàëüíî ìîæíà çàðîáèòè íà äåïîçèò³? Ðåêëàìà äåïîçèòó ï³ä ñòàâêó 23% ð³÷íèõ ñüîãîäí³ óæå í³êîãî íå äèâóº. Àëå ÷è ñïðàâä³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè äàþòü ñò³ëüêè, ÿê îá³öÿþòü? Ãëèáøå çàíóðèâøèñü ó ðåêëàìí³ ïðîïîçèö³¿, ðîçó쳺ìî — â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â í³, õî÷à º é âèíÿòêè, àëå ïðî íèõ çãîäîì. Ñüîãîäí³ ñòîð³íêè ãàçåò, á³ã-áîðäè òà ³íø³ íîñ³¿ ðåêëàìè ðÿñí³þòü äåïîçèòíèìè ïðîïîçèö³ÿìè ç äóæå ïðèâàáëèâèìè óìîâàìè. 20, 22, 25 % ð³÷íèõ íà ÿñêðàâèõ ëèñò³âêàõ ïðîïîíóþòü áàíêè òà êðåäèòí³ ñï³ëêè. Àëå êîëè âè áà÷èòå âèñîêó ñòàâêó, òðåáà óâàæí³øå âèâ÷àòè âñ³ óìîâè âêëàäó. Øâèäøå çà âñå âèñîê³ % âàì çàïðîïîíóþòü ò³ëüêè íà ÷àñòèíó ñòðîêó äîãîâîðó, íàïðèêëàä, íà 3 ì³ñÿö³ âè îòðèìàºòå 23% ð³÷íèõ, à ùå íà 9 ì³ñÿö³â 17%. ² ðîçì³ùóâàòè âàø³ êîøòè ïîòð³áíî áóäå íà ö³ëèé ð³ê, òîáòî ñåðåäíÿ ñòàâêà âèéäå âñüîãî ëèøå 18,5%. Àáî æ º ³íøà ðåêëàìíà ô³øêà. Âàì îá³öÿþòü, ùî âè çìîæåòå âèãðàòè ï³äâèùåíó ñòàâêó. Àëå ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ âè áåðåòå âæå ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ óãîäè. ² âèãðàº, íàïðèêëàä, 1 ê볺íò ³ç 100, à ðåøòà 99 ìàþòü ñòàâêè ö³ëêîì çâè÷àéí³. Äåùî á³ëüø³ ñòàâêè ïðîïîíóþòü Êðåäèòí³ ñï³ëêè. Íàïðèêëàä ÊÑ “гâíåíùèíà” çàïðîâàäèëà âêëàä “Êîðèñíå çíàéîìñòâî” ³ îá³öÿº äî 26% ð³÷íèõ. Òàêó ñòàâêó ìîæíà ðåàëüíî îòðèìàòè, àëå êîøòè ïîòð³áíî ðîçì³ñòèòè íà 15 ì³ñÿö³â, ³ç âèïëàòîþ ïðîöåíò³â íàïðèê³íö³ ñòðîêó. ßêùî æ º áàæàííÿ ùîì³ñÿ÷íî îòðèìóâàòè ñâî¿ â³äñîòêè, òîä³ ñòàâêà áóäå 24%. - Êðåäèòíà ñï³ëêà — öå íåïðèáóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ, çàñíîâàíà ô³çè÷íèìè îñîáàìè — ìåøêàíöÿìè гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, — ðîçïîâ³äຠçàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÊÑ “гâíåíùèíà” Ñâÿòîñëàâ Êë³÷óê. - Ìàþ÷è íåïðèáóòêîâèé ñòàòóñ, ìè íå ñïëà÷óºìî ïîäàòîê íà ïðèáóòîê, òîìó ìè ìîæåìî ïëàòèòè ÷ëåíàì ñï³ëêè òð³øêè á³ëüø³ â³äñîòêè. Äëÿ íàøèõ âêëàäíèê³â öå âàæëèâî, à á³ëüø³ñòü ç íèõ — öå ëþäè ñåðåäíüîãî äîñòàòêó, áàãàòî ïåíñ³îíåð³â, ëþäåé ñåðåäíüîãî â³êó, ê³ëüêà ñîò çàéâèõ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü — öå çíà÷íà äîïîìîãà. Òîìó ëþäè ³ ïðèõîäÿòü äî íàñ. Ìè æ, ç³ ñâîãî áîêó, íàìàãàºìîñÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè ÷ëåí³â íàøî¿ ñï³ëêè.

Åñô³ëü

Íàãàäàºìî, ùî îô³ñè ÊÑ “гâíåíùèíà” çíàõîäÿòüñÿ â гâíîìó, íà âóë.Êí.Îëüãè, 9, (òåë.62-33-96) , à òàêîæ â Êóçíåöîâñüêó, ì-í Âàðàø, 23à, òåë. 3-70-85. ˳öåíç³ÿ Äåðæô³íïîñëóã ïðî íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã íà çàëó÷åííÿ âíåñê³â (âêëàä³â) íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè À ¹581588 â³ä 16.01.2012 ðîêó.

 4-ê³ì.êâ., 5/5 (2 ïîºäíàí³ 1-ê³ì.êâ, êàïðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äàõ ïåðåêðèòèé ºâðîðóáåðîéäîì). Ò. 093-935-36-17, 096-307-46-56.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, 17, õîðîøèé ðåìîíò. Ò. 097-194-48-67.  3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 16. Ò. 0(3636) 3-3152, 097-190-99-63.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 17. Ò. 096-859-02-35.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44 (îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 096-974-41-09, 097-77087-54.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè (êóòîâà). Ò. 097827-93-66.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 44 (38.8ì2 çàãàëüíà, ìàëîñ³ìåéêà). Ò. 067-890-34-40.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 10 (êóòîâó); äà÷ó, 8ñîò. (áóäèíî÷îê, ñàä, ïðèâàòèçîâàíó, 1-é ðÿä çà ìîëîêîçàâîäîì). Ò. 095-706-39-82.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21 (÷àñòêîâèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè). Ò. 098-971-08-05.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø, 40 (ìàëîñ³ìåéêà). Ò. 096-981-44-58, 098-915-70-88.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25 (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 2 âèõîäè, íàâïðîòè ê³íîòåàòðó). Ò. 097742-09-77.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098-27584-90.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-79570-39, 096-977-60-77.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà (óñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á). Ò. 096-658-33-72.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà. Ò. 096-127-90-83.  2 ê³ì.êâ. òà 1-ê³ì., Ðàôàë³âêà (ìîæëèâî îáºäíàòè â îäíó, òåëåôîí, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ). Ò. 096-458-37-59.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø. Ò. 0(3636) 3-9518, 097-512-44-38.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ñ/ì «Âîïàê»). Ò. 0(3636) 2-23-46, 093-760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-96072-63.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 096-25623-70.  1-ê³ì.êâ., 2/5, ð-í ñ/ì «Êîë³áð³ñ», 28500ó.î. Ò. 096-672-58-97.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áèø³â, Ìàêàð³âñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë. (âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ). Ò. 098403-22-76, 067-448-23-64.  Áóäèíîê, гâíå, ð-í áàñåéíó. Ò. 095-33024-03.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 098454-08-18.  Áóäèíîê, Áàëàõîâè÷³ (öåãëÿíèé, 0.3ãà çåìë³, ñòàí õîðîøèé). Ò. 098-758-21-29.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ìàíåâè÷³, âóë. ×àïàºâà, 1 (12.9ñîò. çåìë³, ñâåðäëîâèíà, ì³í³-áàøòà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê, îäèí âëàñíèê). Ò. 097144-89-49.  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ç ï³äâàëîì, Ðàôàë³âêà (ãàðàæ, ñàðàé, ï³äâåäåíî ñâ³òëî, âîäà, 18ñîò. çåìë³), ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿.Ò. 067362-80-97, 067-947-50-18.  Áóäèíîê, Âîëîäèìèðåöü (äåðåâ’ÿíèé, 12ñîò. çåìë³, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 097-112-95-81.  Òåðì³íîâî! Õàòó, Âèðêè, âóë. Ìèðó, 7 (50ñîò. çåìë³, óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 097431-92-26.  Õàòó, Äîâãîâîëÿ (0.31ãà çåìë³), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781-66-77.  Õàòó, Õðÿñüê, Âîëèíñüêà îáë., Ìàíåâèöüêèé ð-í (80ñîò. çåìë³, óñ³ íàäâ³ðí³ ïðèáóäîâè). Ò. 067-361-55-61.  Äà÷ó, 27ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, ñòàâîê, êðèíèöÿ). Ò. 0(3636) 3-61-21.  Äà÷ó, 13ñîò. (êîîï. «Ïðîë³ñîê-2», ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 098-645-26-03.  Äà÷íó ä³ëÿíêó, 8ñîò. (êîëîäÿçü, ð-í àåðîïîðòó). Ò. 098-836-69-67.  Äà÷ó, 7.2ñîò. (ó ð-í³ ïî÷àòêó äà÷ ç áîêó ì³ñòà, ïðèì³ùåííÿ äëÿ â³äïî÷èíêó òà ³íâåíòàðþ, ïàðíèê, êîëîäÿçü, ñàäîê). Ò. 098127-60-92.  Äà÷ó, 7ñîò. (õîðîøà çåìëÿ, îãîðîäæåíó, ïîðó÷ ñòàâîê, ìåòàëåâà áóäêà, êóù³, äåðåâà). Ò. 0(3636) 2-38-11.  Äà÷ó, 6.5ñîò. (ìåòàëåâà áóäêà, 2õ2.5, êîëîäÿçü). Ò. 097-961-33-81.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàäîê, ìîæëèâ³ñòü ï³äâåäåííÿ ñâ³òëà). Ò. 097-37049-32.  Äà÷ó, 6ñîò. (áóäèíîê, ïëîäîâ³ äåðåâà). Ò. 096-775-59-61.

 Äà÷ó, 6ñîò. Ñò.Ðàôàë³âêà (êîîï. «Ñàäî÷îê», áóäèíîê 7õ7 ç ãàðàæåì, ñàðàé, ñàä), 15òèñ.ó.î., òîðã. Ò. 067-363-28-31.  Äà÷ó, 5.5ñîò (êîîï. «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-4», áóäèíî÷îê, êîëîäÿçü, òóàëåò, ñàäîê, âèíîãðàä, îãîðîæà, äåðæ.àêò). Ò. 096-153-02-63, 098-08389-96.  Äà÷ó, 5ñîò., Çàáîëîòòÿ (áóäèíî÷îê, òåïëèöÿ, ñâ³òëî, âîäà, äåðæ.àêò). Ò. 097-320-03-83.  Äà÷ó, 4.5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (á³ëÿ ë³ñó). Ò. 050-375-03-85.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (2-ïîâ. áóä., âîäà õîëîäíà, ãàðÿ÷à, ñàðàé, òóàëåò, âèíîãðàä, äåðåâà, êóù³, âèõ³ä ó ë³ñ). Ò. 096-219-08-27.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 25ñîò., ð-í «Îêîëèö³», ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-873-15-29.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ð-í ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-494-41-58.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ. Ò. 097-960-15-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò, Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 097-895-92-67.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.16ñîò., Çàáîëîòòÿ (ç íåäîáóäîâàíèì áóäèíêîì). Ò. 098-533-16-50.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò 10õ11). Ò. 097-935-63-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15+5ñîò., Ðàôàë³âêà (á³ëÿ ë³ñó, äåðæ. àêò). Ò. 067-94916-27.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13ñîò. (ì-í ϳâí³÷íèé, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà). Ò. 093-65342-58.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.13ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà (äåðæ.àêò). Ò. 067-360-38-76.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò., Ðàôàë³âêà. Ò. 097699-91-27, 098-425-37-78.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò. (ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, êóõíÿ, íîâèé ãàðàæ, ñàðàé). Ò. 097161-86-96, 096-754-00-26.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà. Ò. 096-806-80-68.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 4.61ñîò., 17êì. â³ä Ñåâàñòîïîëÿ, 400ì â³ä ìîðÿ, äåðæ. àêò. Ò. 096-57132-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-802-43-81.  Ãàðàæ, 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (100% ãîòîâíîñò³). Ò. 097-671-53-11.  Ãàðàæ, 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 096-349-4498.  Ãàðàæ, 6õ4 (ð-í òåëåâåæ³, 100% ãîòîâíîñò³). Ò. 096-256-18-80.  Ãàðàæ, 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³» (ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, àêò íà çåìëþ, ïàñïîðò, õîðîøå ì³ñöå äëÿ á³çíåñó). Ò. 098-328-87-15.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 096-775-59-60.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, íåäîðîãî. Ò. 096964-51-10.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 067438-02-85.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, 5.6õ4 (ïðèâàðåíèé äî ç/á ïëèòè). Ò. 098-941-07-09.  Ãàðàæ³ íåäîáóäîâàí³, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 096256-23-70.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. 067-103-18-19, 098-359-74-77.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097617-03-30.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067390-66-50.  Òåðì³íîâî! ʳîñê, 16ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-778-00-38.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 74ì2, Ïåðåìîãè, 5. Ò. 096-506-85-71.  Ìàéíîâèé êîìïëåêñ (ÑÒÎ, ìèéêà, àâòîìàãàçèí, îô³ñ) ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 14ñîò., Êóçíåöîâñüê. ijþ÷èé á³çíåñ. Ò. 067-287-27-11.

 À/ì «Daewoo Lanos» 2008ð.â., 1.5á, SEêîìïëåêòàö³ÿ, ïîëüñüêà çá³ðêà, 31òèñ.êì, ñèí³é «ìåòàë³ê», ñèãíàë³çàö³ÿ, øóìî³çîëÿö³ÿ, çàõèñò äâèãóíà, çèìîâà ãóìà ç äèñêàìè. Ò. 0(3636) 2-13-14, 098-592-50-05, 095879-75-97.  À/ì «Volkswagen Passat» 2008ð.â., 2.0TDI; «Opel Vektra» 2001ð.â., 2.2DTI, ùîéíî ïðèãíàí³. Ò. 098-536-51-77.  À/ì «Chevrolet Aveo» 2007ð.â., 1.6³, 109ê.ñ., 24òèñ.êì, 75òèñ.ãðí. Ò. 067-363-60-90.  À/ì «Renault-Kangoo» 2007ð.â., 1.5DCTI, 85ê.ñ., 5-ÌÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, 140òèñ.êì, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, ïîäóøêè áåçïåêè, ï/ê, ñåðâ³ñíà êíèæêà, 7600ó.î. Ò. 067-32063-08.  À/ì «Honda Jazz» 2007ð.â., 1.4, ÊÏÏ-âàð³àòîð, ñèí³é, 129òèñ.êì, 13òèñ.ó.î. Ò. 067382-04-77.  À/ì «Volkswagen Caddy» 2005ð.â., 1.9tdi, 77êÂò, âàíòàæî-ïàñàæèð, ÷åðâîíèé. Ò. 096-34820-34.  À/ì «Daewoo Lanos» 2004ð.â., 130òèñ.êì, òîíîâàíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ. Ò. 067-382-25-86.  À/ì «ÂÀÇ-21043» 2004ð.â., 1.5, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-831-20-99.  À/ì « Ford Transit» 2003ð.â., 2.0, ÷åðâîíèé, ïî äîêóìåíòàõ âàíòàæî-ïîñàæèð. Ò. 097-97067-89.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 99ð.â., 1.5, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «Ford Mondeo» 97ð.â., (óí³âåðñàë), 1.6, ñèí³é «ìåòàë³ê»,ïîâíèé å/ï, ö/ç, 180òèñ.êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-258-94-09.  À/ì «ÂÀÇ-2109» 94ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, á³ëèé. Ò. 098-605-41-89.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 91ð.â., 1.5ê., ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-879-15-65.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 89ð.â., òåìíî-êîðè÷íåâèé; äèñêîâ³ áîðîíè äî «ÌÒÇ», «ÞÌÇ». 097815-78-23.  À/ì «ÂÀÇ-21063» 89ð.â., 77òèñ.êì., ìàãí³òîëà, áàãàæíèê, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-226-56-51.  À/ì « Volkswagen Golf» 86ð.â., 1.6ê, êîðè÷íåâèé, 5-äâåðíèé. Ò. 096-851-10-79.  À/ì «Ford Scorpio» 86ð.â., 2,0³, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ìð3, ö/ç, ÀÂÑ, 2800ó.î. Ò. 097674-23-02.  À/ì «Opel-Kadett» 86ð.â., 1.6ä, óí³âåðñàë, 1700ó.î. Ò. 097-825-72-70.  À/ì «ÂÀÇ-2111» 78ð.â., ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 067-477-09-78.  Ì/ö «Yamasaki 200», ñòàí õîðîøèé. Ò. 097115-61-95.  Ïðè÷³ï ñàìîðîáíèé äà à/ì, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 097-884-13-50.  Äâèãóí «Ðåíî-11», 1.5ê; êóëàêè ïåðåäí³; ðàä³àòîð; áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 096-104-26-48.  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Lifan-520»; äèñêè ëèò³, ìåòàëåâ³ äî à/ì «Lifan», «Peugeot-406». Ò. 093-145-47-98, 067-509-36-15.  Ñèä³ííÿ äî à/ì «ÂÀÇ-2110»; îáøèâêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ò. 098-880-39-62.  Ñèä³ííÿ äî à/ì, ç êàðêàñîì, â³ä áóñà, 3øò. Ò. 097-861-28-51.  Ãóìó, ͳìå÷÷èíà, ð³çí³ ðîçì³ðè, á/â. Ò. 098073-28-95, ²ãîð.  Êàðòîïëåêîïà÷ «âåðòóøêó», á/â, íåäîðîãî. Ò. 096-778-23-12.  Äâîðÿäíèé êàðòîïëåêîïà÷, Ïîëüùà, ñòàí ³äåàëüíèé, óñ³ çàï÷àñòèíè íîâ³; äâîêîðïóñíèé ïëóã. Ò. 096-752-85-51, 097-877-32-44.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096-591-84-61.  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Äîñòàâêà. Ò. 097-311-57-97.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, íîâ³ òà á/â, ç äîñòàâêîþ: ÔÁÑ 3, 4, 5; ïëèòè ÏÊÆ: 1.5õ6, 3õ6; ÏÊ: 1.2õ5.9, 1.2õ5.4 òà ð³çíèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ; öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ïåðåìè÷êè; êåðàìçèòí³ ñò³íîâ³ ïëèòè; êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè. Ò. 067332-64-55.  Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097-662-77-66.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098775-55-03, 097-380-03-09.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-581-91-65.

 Ðîçïî÷àòèé á³çíåñ (2 áîêñè ï³ä ÑÒÎ, ïèëîðàìà, áóäèíîê 6õ8, ïðèáóäîâà ï³ä ñàóíó, 10 ñîò. çåìë³, 30êì. â³ä Êóçíåöîâñüêà, 16òèñ. ó.î.). Ò. 067-792-60-81.

 Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. 098-771-85-26, 067-339-05-39.

 Áîêñè ï³ä ÑÒÎ (106.3ì2). Ò. 067-675-76-26.  À/ì «Opel-Vivaro» 2008ð.â., 2.0ä, êîíäèö³îíåð, ìóëüòèêåðìî, á/ê, å/ï, ùîéíî ïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè. Ò. 067-841-01-01.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.). Äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-139-55-83.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-85-16, 097-190-99-16.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82.  Ìåáë³ äëÿ øêîëÿðà, á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-056-70-00.

 ³äåîêàìåðó «Panasonic-NV-GS25», 3 àêóìóëÿòîðè, 6 â³äåîêàñåò, ïóëüò, çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-99972-75.  Âàãó åëåêòðîííó äëÿ çâàæóâàííÿ íåìîâëÿò, àáî çäàì íà ïðîêàò. Ò. 067-591-45-35.  Òðåíàæåð «Easy shaper», ñìóãà 4.5õ1.5, íîâèé, çà ï³âö³íè. Ò. 067-738-61-58.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ ç êîðñåòîì, ð.36-38, ñòàí õîðîøèé, ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè, 450ãðí. Ò. 067-36374-52.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ ç àêñåñóàðàìè, ñòàí ³äåàëüíèé, òîðã. Ò. 067-273-57-64.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, 600ãðí., àáî çäàì íàïðîêàò. Ò. 097-617-03-84.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, óêîìïëåêòîâàíó, îäÿãíåíó îäèí ðàç, íåäîðîãî. Ò. 096114-45-00.  Âçóòòÿ òà îäÿã äëÿ õëîï÷èêà 2-4ð., ð³çíå, ÿê³ñíå, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 246-19, 096-368-46-04.  Ïðîòèïðîëåæíåâèé êðóã; «óòêó»; íîâ³, íåäîðîãî. Ò. 067-363-50-97.  Öèñòåðíó ìåòàëåâó, 50ì3. Ò. 067-937-93-58.

 Ìåáë³, Ïîëüùà (ñò³íêà, êóõíÿ, ïåðåäïîê³é) á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 0(3636) 3-65-76, 067362-62-79, 067-362-62-78.  Ñò³íêó, Ïîëüùà, á/â 3.5ð. Ò. 097-961-37-37.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó, 2.9ì, íåäîðîãî. Ò. 097-32176-42.  Êóõíþ, Ðàôàë³âêà; ñò³íêó; êð³ñëà; æóðíàëüíèé ñòîëèê; äèâàí÷èê äèòÿ÷èé, ðîçêëàäíèé. Ò. 096-656-71-47.  Êóõíþ; åë.ïëèòó; âèòÿæêó. Ò. 096-758-27-38.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç ðîçêëàäíèì êð³ñëîì. Ò. 097-820-15-57.  Áàêè ìåòàëåâ³, 11, 17, 70ì3. Ò. 096 Ïåðåäïîê³é, á/â, 500ãðí. Ò. 096-938-89-26. 456-32-77.  Äèâàí, 2 êð³ñëà, ñâ³òëî-çåëåí³, á/â, 1600ãðí. Ò. 098-229-06-01.  Òðóáè òîâñòîñò³íí³, d-220ìì. Ò. 096-907 Äèâàí, á/â, äåøåâî. Ò. 098-250-84-64.  ˳æêî äâîÿðóñíå ç ìàòðàöîì, 1.9õ0.8, äå- 75-06.  ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, 1.35õ1.2-2øò., øåâî. Ò. 0(3636) 2-43-98, 097-831-06-20. 1.6õ0.6-1øò. Ò. 067-360-39-49.  Âàííó ÷àâóííó, ìåòàëåâó. Ò. 096-722-73-62.  ˳æêî; ñò³ë ðîáî÷èé ç ãàðí³òóðîþ  Âàííó ÷àâóííó, 1.6ì, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. «Ìàëãîñÿ», Ïîëüùà, ñèí³é. Ò. 067-1140(3636) 096-453-62-77. 41-28.  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 067-675-76-27. Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 098-971-09-25.  ˳æêî äèòÿ÷å, óêîìïëåêòîâàíå. Ò. 096-500-   Êàâó ðîç÷èííó «Jacobs-Monarch», «Jacobs13-59. ͳìå÷÷èíà, 100ãð./20ãðí.,  ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç øóõëÿäîþ (ãîéäàºòüñÿ, Monarch-Millikano», îïòîì; ³êðó ÷åðâîíó «Lemberg áàëäàõ³í, îáìåæóâà÷, ñòàí õîðîøèé). Ò. 0(3636) ìîæëèâî Gorbuscha Kaviar», 0.5êã./270ãðí. (º óñ³ äîêó2-46-19, 096-368-46-04. ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Íàòàë³», ¹61À  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, êóòîâèé, íîâèé. Ò. 098- ìåíòè). (ìàã. æ³íî÷î¿ á³ëèçíè). Ò. 098-126-76-21, 098971-52-48. 536-00-04.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ×åðí³ã³â, ñòàí õîðîøèé,  Êîðîâó, Êîøìàêè. Ò. 096-666-68-35. ìîæëèâà äîñòàâêà. Ò. 097-937-45-26. Ëîøà, 2ð. (ä³â÷èíêà). Ò. 096-755-62-83.  ϳàí³íî «Á³ëîðóñü», êîðè÷íåâå, ëàêîâà-  íå, òðüîõïåäàëüíå, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-  Êàáàíà, 120-140êã. Ò. 097-829-72-91. 656-71-47.  Ïîðîñÿò â’ºòíàìñüêî¿ ïîðîäè, 2ì³ñ.  Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ: øàôè òà â³òðèíè ³ç Ò. 0(3636) 2-60-25, 067-360-53-31. ñêëÿíèìè äâåðöÿòàìè òà çàìêàìè. Ò. 0(3636) 344-80, 097-688-38-85.  í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ²âàí÷³, 1ì³ñ.,  Êèëèìîâ³ äîð³æêè 1õ4, 0.7õ2, äåøåâî. Ò. ö³íàÖóöåíÿò äîãîâ³ðíà. Ò. 097-277-55-81. 096-463-45-11.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Victoria Gold», ðîæåâó, 1000ãðí.; â³çîê çèìîâî-ë³òí³é «Yetti», êîðè÷íåâèé, 450ãðí. Ò. 0(3636) 2-21-74, 097-179-  1-ê³ì.êâ., 1-7ïîâ, Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 09764-58.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor» ñàëàòîâó, 763-35-51.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó, â õîðîá/â 6ì³ñ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-870-94-66. ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098 Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor Ring», ðîæå- øîìó âî-áîðäîâó, ñòàí õîðîøèé, 600ãðí. Ò. 097-174- 469-20-99.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³», ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðî80-40. Ò. 067-366-55-62.  Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «X-Lander XA», ïîçèö³¿.  Ãàðàæ, 6õ6, 2010ð.â., ñâ³òëó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098-981-95- 097-617-03-30. ð-í «Îêîëèö³», Þâ³ëåéíîãî. Ò. 05, 050-333-01-89.  Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «Delti Emu», ñèíþ,  Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â, äîðîãî. Ìîæëèñòàí â³äì³ííèé. Ò. 067-267-26-88. âèé äåìîíòàæ, ñàìîâèâ³ç. Ò. 066-900 Êîëÿñêó «Capella S-801», ñ³ðî-ñàëàòîâó, ñòàí 55-53, 067-300-41-14. â³äì³ííèé. Ò. 097-451-54-96.  Êîëÿñêó óí³âåðñàëüíó «Adbor Baby Lux», óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 097-504 Áðóõò ÷îðíèõ ìåòàë³â. Ìîæëèâèé äå48-24. ìîíòàæ, ïîð³çêà, ñàìîâèâ³ç. Ò. 096-421 Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò, ñ³ðî-ãîëóáó, ìàéæå 52-04. íîâó. Ò. 097-891-05-67.  ³çîê-òðîñòèíêó «Emily», ñàëàòîâî-ãîëóáèé,  Äðåíàæíèé öåíòðîá³æíèé íàñîñ òèïó «Ãíîì», ñòàí â³äì³ííèé, 400ãðí. Ò. 097-791-81-76.  ³çîê «Pierre Cardin», ñ³ðî-ðîæåâèé, óêîì- 220Â, á/â. Ò. 097-805-07-12.  ÊàìÀÇ òèðñè. Ò. 097-742-58-74. ïëåêòîâàíèé. Ò. 097-481-62-29.  Äèòÿ÷å êð³ñëî-ãîéäàëêó «Tiny Love», ðîæå-  Äîêóìåíòè äî àâòîìîá³ë³â: «Audi», «Mercedes», «Volkswagen», «Opel», «BMW». Ò. âå, á/â. Ò. 050-541-52-79.  Õîëîäèëüíèê «Nord», á/â. Ò. 097-827-93-66. 098-536-51-77.  Õîëîäèëüíèê «Nord», äâîêàìåðíèé, 1.7ì, á/â. Ò. 096-778-70-72, ç 18:00.  Òåëåâ³çîð «Sony» 21" (òåëåñêîï), 900ãðí. Ò.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 6, íà 1+äîï. Ò. 0(3636) 097-799-00-74.  Òåëåâ³çîð «Saturn LCD 153» 15", ãàðàíò³ÿ 3-24-60, 099-273-39-73. 1.5ð., òîðã; íàñò³ííå êð³ïëåííÿ, 150ãðí. Ò. 097-  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 5/3 íà 3+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè, 2-6 ïîâ., àáî ïðîäàì. Ò. 098560-59-13.  Òåëåâ³çîð 15" (38ñì), ÑRT, 500ãðí. Ò. 067- 752-40-61, 095-751-32-61. 363-74-52.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â íà 2-ê³ì., ðîç Êîìï’þòåð, äåøåâî. Ò. 093-349-75-03. ãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 0(3636) 3-67-43, 096 Êîìï’þòåð, á/â, 1100ãðí.; êíèãó ïî ðåìîíòó 920-76-36, 096-920-76-37. ÂÀÇ-2110-11-12, 60ãðí. Ò. 098-229-30-07.  1-ê³ì.êâ., 1/5, ç ðåìîíòîì íà 2-ê³ì. ó 9 Ìîí³òîð «Samsung 765Ì» 17", 150ãðí. Ò. ïîâ.áóä. Ò. 097-890-31-03. 067-360-53-05.  Ñêàíåð «ÍÐ scanjet 3970», á/â. Ò. 067-362-97-29, 095-370-85-54.

 Òåðì³íîâî! 1-, 2-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, çà õîðîøó ö³íó. Ò. 096-142-04-77, 095-751-31-94..  1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. 096-651-27-01.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-803-74-25, 097134-89-10.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 096-71195-01.  1-ê³ì.êâ., ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-218-55-57.  1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 097-71853-15.  Êâàðòèðó çà õîðîøó ö³íó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. 067-477-09-78, 099664-20-41.  Êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. 096-118-15-35.  Êâàðòèðó, ìåáëüîâàíó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 096-226-56-83.  Êâàðòèðó, íåìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 098-455-20-71.  ʳìíàòó, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 098-444-75-00.  Òåðì³íîâî! ʳìíàòó, ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. 097-783-0430, Àëüîíà.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-061-85-26.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 098-041-32-59.  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ. Ò. 067-30041-14, 066-900-55-53.

 1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067-364-27-75.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, âèäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ.). Ò. 096-400-46-25.  1-, 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (óñ³ çðó÷íîñò³, íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 098-279-1576, 050-712-61-77.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 067-791-38-71, 093453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 096-873-7544, 067-138-77-40.  1-, 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. 067-676-14-56, 095751-30-18.  1-ê³ì.êâ. ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Ò. 097-32497-68, 096-641-11-19.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 097-443-55-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096-442-37-68, 093082-11-62.  1-ê³ì.êâ. ñ³ì’¿ íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîñåðåäíèêàì íå òóðáóâàòè. Ò. 098-869-72-99.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 067-93806-62.  Êâàðòèðó, ïîäîáîâî ïîòèæíåâî, ïîì³ñÿ÷íî, óñ³ çðó÷íîñò³; íàäàºìî äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ. Ò. 098-618-42-23.  Òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ, 67ì2. Ò. 067-93793-58.  Ìàãàçèí, 16ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» ïðîìèñëîâèé ðÿä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-652-23-30.  Ìàãàçèí, 10ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé» (òåïëî, ñâ³òëî, íàâïðîòè ìàãàçèíó «Ó Ìàºâñüêîãî»). Ò. 067362-27-77.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. 067-685-19-86, 096-810-64-89.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067-600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 0(3636) 2-19-14, 067-751-08-98, 096374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097-921-86-86, 097885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-8311, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-885- ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097-899-32-08. 52-19.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

 Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ; ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. 097-919-2594, 097-153-86-45.

 Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Volkswagen-Crafter Extra Long» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 ìaxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096-118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 245-66, 098-512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ì/à «VW-LT» (12 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð, TV, óñ³ çðó÷íîñò³). Ò. 067262-56-42.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ÑÍÄ (15, 18, 22 ì³ñöü, êîìôîðòàáåëüíèé àâòîáóñ «Neoplan» 30, 50 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. 067-986-35-66, 067-753-89-85.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ì/à «Mersedes-Sprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-36065-95, +7 (926) 333-17-79, +7 (903) 89023-08.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, ì/à «Mercedes-Sprinter maxi». Ò. 067103-18-03.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75.  Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ òà çà êîðäîí. Ò. 067-362-38-32, 067789-96-12.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-99-00.

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

ØÀÔ-ÊÓÏÅ; ÑÊËÀÄÀÍÍß ÌÅÁ˲Â;

ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Á²ËÎÐÓÑÜÊÈÕ, ÒÀ ²Í. ÄÂÅÐÅÉ. 098-837-37-59 ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ

²ÊÍÀ, ÐÀÌÈ, ÄÂÅв, ϲIJÊÎÍÍß, ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ.

Òåðì³í âèãîòîâëåííÿ

1-3 äí³

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-891-07-47, 097-604-95-79.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàë³â. Ò. 097-720-35-85.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì. Ò. 098056-67-01, 066-342-99-26.  Ïîêð³âëÿ òà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ºâðîðóáåðîéäîì ãàðàæ³â, ëàðê³â, îô³ñ³â, áàëêîí³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 0(3636) 2-61-92, 097-960-47-73.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 097-864-90-22.  Ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, îáøèâêà áàëêîí³â. Ò. 063-370-72-69.  Ïðîôåñ³éíà øòóêàòóðêà. Ò. 097-935-63-65.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; âñ³ ³í. ðîáîòè. Ò. 0(3636) 2-21-74, 097637-94-37.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-41-28, 097-755-31-73.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 0(3636) 2-12-71, 2-48-37, 096-217-59-89, 098818-98-88.  ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; ô³ãóðí³ ñòåë³; ë³íîëåóì; âàãîíêà; àðêè. Ò. 067-360-41-28.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ò. 096-559-11-35.  Óêëàäàííÿ ïëèòêè, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 067-363-51-17.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 096-102-45-56.  Øë³ôóâàííÿ, ëàêóâàííÿ, óêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, ï³äëîãè ç äîø÷îê; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè. Ò. 097-617-43-98.  Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â. Ò. 096-448-5810, 099-664-17-44.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3-87-41, 098-041-11-04, 098-820-47-76.  Ô³ðìà «Áðàìóñ» ïðîïîíóº ãàðàæí³ âîðîòà: ñåêö³éí³, â³ä’¿çí³, â³äêàòí³, ðîçïàøí³. Ò. 067477-09-78, 050-438-62-13.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) 43-4190, 097-377-70-53, 094-966-41-90.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16-46, 067106-14-93.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 0(3636) 250-03, 067-189-76-91, 096-849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 067-884-97-89, 097-153-87-47.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 0(3636) 2-33-14, 097-960-15-17, 097-265-07-21.

ÐÎËÅÒÈ

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв

âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % òåë. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

ѳìåéíèé ìåäè÷íèé öåíòð

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

íàäຠïîñëóãè: òÍÅÊÎËÎÃÀ, ÓÐÎËÎÃÀ

(ä³àãíîñòèêà, ë³êóâàííÿ),

ËÀÇÅÐÎÒÅÐÀϲ¯, ²ÄÅÎÊÎËÜÏÎÑÊÎϲ¯, ÐÀIJÎÕÂÈËÜÎÂί Õ²ÐÓÐò¯ (ïàòîëîã³ÿ øèéêè ìàòêè). Ëàáîðàòîð³ÿ «Ñèíåâî» Ë³ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹554715. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33

068-147-05-95

 ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ ïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22.  Åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 097-847-61-14.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, âñ³ âèäè ðîá³ò. Ðåìîíò åëåêòðîïëèò. Ò. 067-178-51-49.  Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, ñó÷àñí³ ñòàíäàðòè; ïðîõ³äí³ âèìèêà÷³; ïåðåíîñ ðîçåòîê; òåïëà ï³äëîãà. Ò. 096-685-22-53.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097873-19-37.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 0(3636) 2-11-38, 097830-64-95.

ÆÀËÞDz

âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

 ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; óñóíåííÿ íåïîëàäîê; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-953-14-79, 06799-69-700, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, Ðàä³îã³ðêà, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â; ïðîäàæ;  Çàíÿòòÿ ç ä³òüìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ðîçâèêîíñóëüòàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944-65-96. òîê ìèñëåííÿ, ïàì’ÿò³, óâàãè òà ³í. Ò. 096-781 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â, ÿê³ñíî 49-50. òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìà Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà ñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàíà ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. Ãàðàíñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, ò³ÿ. Ò. 096-420-31-41. 098-872-97-57.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãàðàíò³ÿ. Âàðàø, 22. Ò. 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00, 067-36343-36, 067-922-61-34.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 096-584-94-99.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. 096-935-55-68, 096935-55-69.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme»; âè¿çä ïî îáëàñòÿõ. Ò. 096-734-11-10.  ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ âå÷îð³â ó øêîëàõ òà äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ. Ò. 098-905-32-88.  ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ³ç ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ò. 067-685-20-63.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-22-21, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. 067-170-59-90.  Êðåàòèâíà ôîòîçéîìêà, ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî ôîòîãðàô³¿. Ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ãàðàíòîâàí³. Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ, ïðîôåñ³éíî íà ïðîôåñ³éíîìó îáëàäíàíí³. Äåøåâî. Ò. 098-130-03-33, 093349-75-03.  Ôîòîãðàô. Ðîáîòè íà vk.com/timofeev.foto. Ò. 097-682-10-47.  Âåñ³ëüíèé ôîòîãðàô, òâîð÷èé ï³äõ³ä. Ò. 097953-15-84.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ð³çí³ ñ³ìåéí³ ñâÿòà. ßê³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Âëàñíèé òðàíñïîðò. Ò. 098-836-69-81.

ÆÀËÞDz ÆÀËÞDz ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

«Õ²Ò» - äëÿ ñêëîïàêåò³â âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

Êóçíåöîâñüê, âóë. Êîìóíàëüíà, 27 0(3636) 2-60-64 0(3636) 3-53-51 067-360-23-37

«ÐÎÄÎËÀÄ»

 Îôîðìëåííÿ âåñ³ëüíîãî çàëó òà ñöåíè, âè¿çíà öåðåìîí³ÿ. Ò. 096715-87-22.

ÒÀ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

ÌÀÐØÅÂÈÕ ÑÕÎIJ ²Ç ÒÂÅÐÄÈÕ ÏÎÐ²Ä ÄÅÐÅÂÀ 095-486-80-01 097-441-94-95 067-256-38-22

ÄÅØŲ ÊÐÅÄÈÒÈ ÃÎÒ²ÂÊÎÞ ÄÎ 250 000 ÃÐÍ. ÁÅÇ ÇÀÑÒÀÂÈ! ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ 050-375-45-11 095-618-22-32

 Ìàñàæ äîðîñëèì òà ä³òÿì. Ò. 098-691-02-62.  Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò. Ò. 097-553-83-57.  ßê³ñíå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ãåëåì. Íåäîðîãî. Ò. 097-855-44-94.  Ïðîâîäèìî ä³àãíîñòèêó óñüîãî îðãàí³çìó (2 òèïè). Ò. 097-865-34-76.  Rainbow. Ñóõå, ãëèáîêå î÷èùåííÿ êèëèìîâèõ ïîêðèòò³â. Òåñò çàáðóäíåííÿ äî òà ï³ñëÿ î÷èùåííÿ. Âè ïëàòèòå çà ðåçóëüòàò íåäîðîãî. Ò. 096-863-33-98.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó âåðåñí³. Îòðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³ (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñü). Ò. 097-23486-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà»: êóõàð³, ïîñóäîìèéíèêè. Ò. 0(3636) 2-14-50, ç 12:00.  Ó êàôå-áàð «Òîê³î» íà ïîñò³éíó ðîáîòó: ñóø³-ìàéñòåð, êóõàð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, îô³ö³àíòè (ä/ð íåîáîâ’ÿçêîâî, ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ). Ò. 067-799-52-88.

35 (439), 4 âåðåñíÿ 2012 ð.

³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãîãî ÑÀÌÎÉÄÞÊÀ Ñòåïàíà Ìàòâ³éîâè÷à!

ìàãàçèí

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ñíÿ 5 âåðå

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÊÀ˲ÍÊÓ Ç³íà¿äó Àðõèï³âíó, êîòðà ïðîæèâຠó ñ.Ìóëü÷èö³!

Æóðàâëèíèì êëþ÷åì â³äë³òàþòü ë³òà, Þâ³ëåé âæå â Òåáå íà ïîðîç³. Àëå ñåðöåì ñâî¿ì Òè çàâæäè ìîëîäà, Õî÷à þí³ñòü âåðíóòè íå â çìîç³. ² äàë³ æèòòÿ íåõàé ïîâíèòüñÿ ñâ³òëîì, Ö³ëþù³ äæåðåëà çäîðîâ’ÿ äàþòü. Òîá³ ìíî㳿 ë³òà ç êàëèíîþ é õë³áîì Çîçóë³ õàé ùàñòÿ é äîáðîáóò êóþòü! Ç ïîâàãîþ ñåñòðà Òàíÿ, Âîëîäÿ òà Òîë³ê.  Ïîòð³áí³ áàðìåíè (áàæàíî ä/ð òà çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó, ç/ï âèñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Òåðì³íîâî! Ïîòð³áåí áàðìåí, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ò. 067-907-96-89.  Ïîòð³áåí êóõàð (ä/ð, ç/ï âèñîêà). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè òîâàð³â. Ò. 097-892-81-20.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäòîâàð³â. Ò. 067-78878-49.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 097-750-45-37.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ô³ðì³ ïîòð³áí³: ïðîäàâö³, êàñèðè (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò). Ò. 0(3636) 3-99-69.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó âèíîñíó ïàëàòêó, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 067-151-49-05.  ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áíà íà ïîñàäó ìåíåäæåðà ç ïåðñïåêòèâîþ ðîñòó êîìóí³êàáåëüíà, ÷åñíà, â³äïîâ³äàëüíà ëþäèíà (â/î òåõí³÷íà àáî åêîíîì³÷íà). Âèìîãè: îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, çàäàòêè êåð³âíèêà (óïðàâë³íöÿ). Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 0(3636) 2-17-80.  Ïîòð³áåí ó÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, âèõîâàòåëü äëÿ íàâ÷àííÿ òà çàíÿòü ç 2 ä³òüìè (1 òà 3 êëàñè). Ò. 095-370-85-54, 067-362-97-29.  Ïîòð³áåí êâàë³ô³êîâàíèé ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, á³îëî㳿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 096-948-44-87.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 2-57-56, 067-477-23-08.  Ïîòð³áåí ïðîâ³çîð, ôàðìàöåâò (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò). Ò. 067-328-29-45, 066-425-09-14.  Ó øâåéíó ìàéñòåðíþ ç ðåìîíòó îäÿãó øâà÷êà (ä/ð). Ò. 067-684-71-79. 097-964-12-41.  Ïîòð³áåí âîä³é íà àâòîáóñ, â³êîì 35-40ð, ä/ð íå ìåíøå 7ð. Ò. 096-043-52-62.  Íà ðîáîòó äî ÏÏ Áîðòí³êà À.À. âîä³é êàò. D äëÿ ðîáîòè ïî ìàðøðóòó (ä/ð). Ò. 0(3636) 2-33-53.  Ó áåòîííèé öåõ òà íà âèðîáíèöòâî òðîòóàðíî¿ ïëèòêè ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè (ç/ï âèñîêà). Ò. 097-386-06-71.  Ïîòð³áí³ âåðòèêàëüíèêè, òåñëÿðè, àðìàòóðíèêè. Ò. 098-495-66-12.

ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³ òà åíåðã³éí³ ëþäè. Ò. 096-712-42-48, 067-477-09-78.  Çàïðîøóºìî ëþäåé ç âåëèêèì áàæàííÿì ïðàöþâàòè íåçàëåæíî. Íàâ÷àííÿ òà ï³äòðèìêà. Ò. 067-689-10-46.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä àêòèâíèì, â³äïîâ³äàëüíèì ëþäÿì, 18-55ð. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà ò. 097865-34-76.

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäüÿêèìè ðå÷àìè. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â). Ó êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 18:00-19:00.  Õòî çíàéøîâ ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Äæàìàëà Åäèí, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 096-511-86-87.  Õòî çíàéøîâ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ì’ÿ ºòðîâà Ï.Â. òà òåõïàñïîðò íà à/ì íà ³ì’ÿ Êîòíþêà À.Â., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 097-720-36-17.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-2 ¹144807 íà ³ì’ÿ Á³ëî¿ Ãàëèíè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.4 ñ. Â-1 ¹033490 íà ³ì’ÿ Ñóïðóíåöü ͳíè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Ïîòð³áåí ïîïóòíèé òðàíñïîðò ç Êèºâà, âàíòàæ 3ì. Ò. 0(3636) 3-18-49, 067-731-12-49.  Óñ³õ íåáàéäóæèõ ïàñàæèð³â àâòîáóñà ÏÀÇ, êîòðèé ðóõàâñÿ 28.08.12ð., çà ìàðøòóòîì Çàáîëîòòÿ-Îñòð³â, ïðîøó íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî îáñòàâèí ÄÒÏ íà äîðîç³ ÐÀÅÑ-Êóçíåöîâñüê. Ò. 096-926-83-62.

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÕ

«ÌÀÐÒÀ» ÏÐÎÏÎÍÓª ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ÑÏÐÀÂÆͲ

 Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ïðîôåñ³é, ðîáîòà ó Ìîñêâ³ òà Ìîñêîâñüê³é îáë. Ò. 097-961-33-15.

ÒÎÐÒÈ, Ò²ÑÒÅ×ÊÀ 096-163-28-05

ÏÐÀÍÍß

ÏÎÏÓÒͲ ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â,

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲÂ,

ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÊÈËÈ̲Â, ÊÎÂÐÎ˲ÍÓ, ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀ-

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ 098-518-01-46 050-926-70-98 +7-967-512-28-85 +7-909-657-83-94

097-607-14-84

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ Ñàëîí ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ ïîñëóã àâòîáóñîì ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ òðóí, â³íê³â, (Ìîñêâà; êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Ð-ê «Ï³âäåííèé» 8, 20, 35, 50 ì³ñöü) 0(3636) 3-63-03, 067-967-59-87, 098-836-69-01, +7(905) 782-81-31 ˳ö. Àà 504907 â³ä 16. 02.11ð.

5 âåðå ñíÿ

Âàø³ ðîêè – òî Âàø ñêàðá, ¿ì ö³íè íåìàº. Êîæåí ð³ê áàãàòî âàðò, âñ³ ïðî öå ìè çíàºì. Âàøó ìóäð³ñòü çíàºì ìè, ³ âåëèêèé äîñâ³ä, Âäÿ÷í³ñòü Âàì ïîì³æ ëþäüìè, ³ ïîâàãè äîñèòü. Òîæ ïðèéì³òü óêë³í â³ä íàñ, ùèð³ ñëîâà øàíè, Âñÿêèé äåíü ³ âñÿêèé ÷àñ ãîðäèìîñü ìè âàìè! Ç ïîâàãîþ ñ³ì’ÿ Êîëäóí³â.

 Øóêàþ ðîáîòó ñåêðåòàðÿ, ä³ëîâîäà (â/î, ô³ëîëîã³÷íà). Ò. 097-481-72-55.  Ïîòð³áíà õàòíÿ ðîá³òíèöÿ (ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ, ïðàííÿ òà ³í.). Ò. 098-375-57-38.  Ó êàôå-áàð «Ó Çîñ³» îô³ö³àíòè. Ò. 097-401-  Ïîòð³áåí ìàðêåòîëîã äëÿ ðîáîòè ç åë³òíîþ 70-40. êîñìåòèêîþ ÑØÀ, ͳìå÷÷èíè. Ò. 098-275-84 Ó êàôå «Äèêàíüêà»: áàðìåí, êóõàð, îô³ö³- 05, 066-840-77-86. àíò. Ò. 067-362-27-77.  Òåðì³íîâî! Ó ñôåðó ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã

«ÐÈÒÓÀË»

3

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; Á²ÒÓÌÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. Ò. 098-372-05-54

(íàâïðîòè àâòîâîêçàëó) 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) 050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹111

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


відправлення від “Берізки” Відправлення:

2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" (по маршруту №5), Бордюри, плитка т. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2012_35  

gazeta maydan 2012_35

2012_35  

gazeta maydan 2012_35

Advertisement